Sunteți pe pagina 1din 1

Catre

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj

Subsemnatul/a____________________________________________________,
medic rezident anul______, loc/post______ incadrat/a la
_______________________________________________
confirmat/a prin ordinul MS nr.___________/________________,
specialitatea_________________________________________________, cu pregatire in
centrul universitar __________________cu domiciliul in
localitatea___________________, str______________________, nr._____, bl._____,
sc.____ap.______, judet/sector__________________, telefon____________________,
e-mail__________________
Prin prezenta solicit:
eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa stagiile efectuate in tara, necesara
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Alaturat anexez:
Copie CI/BI
Copie carnet rezident (nota, semnatura, parafa medicului + stampila sectiei
clinice/catedrei pentru fiecare stagiu efectuat)

Data

Semnatura

S-ar putea să vă placă și