Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA nr"2 Proiect

2.a\
4.
o.

16.000 32.390 '170.050 718.440

2.b\

100.000 118.440 718.440

Total:

D SoldD

5121 718.440

1 2.a\ 5.
o

Total:

718.440

500.000 16.000 32.390 170.050 718.440

B . Fa l i me n tuu l n e iso ci e td li comerciale, in situafiain care disponibilitafile binegti rezultatein urma lichidir iiasigur i achitar ea dator iilor xemplul n r. 1 Situalia elementelor de natura gi capitalurilor activelor, datoriilor proprii, conform bilanlului pe bazadatelor intocmit din contabilitate, datecareau fost pusede acordcu rezultatele inventarierii se prezintd astfel: 9i evaludrii, B i l a nful societdtii,,Z"
lai -

Denumirea elementului A A. ACTIVE IMOBILIZATE l. IMOBILIZARI (ct.208- 2808) NECORPORALE - 100.000) (400.000 ll. IMOBILIZARI (ct.212- 2Bn) CORPORALE -2 (1.000.00 050.000) lll. IMOBILIZARI FINANCTARE (ct.261) - TOTAL(rd.0't la 03) ACTIVE IMOBILIZATE B. ACTIVE CIRCULANTE

Nr. rd. B 01
vz

Sold

300.000

750.000
250.000 1.300.000 500.000 200.000 700.000 800.000 100.000 1.200.000 600"000 500.000 500.000

03 04 06 09 11 12
I J

l. sTocuRtrct.371
||"cREANTE(Sumelecareurmeaz6afiincasate@ un an suntprezentate pentru (ct.4 j 1) separat fiecare element) - TOTAL (rd.0Sta 08) ACTIVE CIRCULANTE D. DATORII: SUMELE CARETREBUIE PLATITE iXlP-g PEP|[[[ffi! PANA LA UNAN (ct.401+ 404+ 4.19) (450.000 + 200.000 + 1b0.000) E"ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENfE T.IETE (rd. 0 9 + 1 0- 1 1- 1 9 ) F. TOTAL ACTIVE (id 04 + 12) MINUS DATORII CURENTE G. DATORII: SUMELE CARETREBUIE PIATIiW MARE DE UNAN (ct.162) J. CAPITAL SI REZERVE (rd.23 la 25),dincare: l. CAPITAL - capital (ct.1012) subscris vdrsat (500.000 ac{iuni x 1 teu/actiune)

14

zz
ZJ

t24

A N E X An r . 2 Proiect
(ct.1068) lV. REZERVE _ TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.22 + 26 + 27 + 28- 29 + 30 - 31 + 32- 33 + 34 - 35 - 36) (rd.37 + 38) CAPITALURITOTAL 28 '100.000 600.000

600.000

l. Operaliunileefectuatede lichidator cu aprobareajudecitorului sindic pentrua asiguradisponibilitifilebinegti in vederea achitirii datoriilorsunt: l.Ylnzarea programelor informatice in sumdde 250.000 lei fird TVA,valoarea c o n t a b i ln de tde ste3 0 0 .0 0 0 l e i ,i a ra mor tizar ea este100.000 lei; 2. Ydnzarea clddirilor cu 900.000 leifardTVA,valoarea contabili netda acestora e s t e7 5 0 . 0 00 lei; 3. Vinzareamirfurilor in valoare de 600.000 lei fdri TVA,costulde achizilie al acestora este500.000 lei; 4. Vlnzareatitlurilor de participare in sumdde 300.000 lei,costulde achizitie al acestora este250.000 lei; 5 . i n ca sa red ae l a cl i e n ti a su mei de 180.000 lei,acor ddndu- se un scont de 10o/o, 6 . A ch i ta reia mp ru mu tu liu ni sumi de 600.000 leigi dobdnda afer enti in sumi de 1 0 0 . 0 0l0 ei; 7 . Ach i ta refu a rn i zo ri lio nrsu m dde 450.000 lei,pr im indu- se un scont de 5%; 8 . Ach i ta refu a rn i zo ri l d oe r i mobilizdr ini sum dde 200.000 lei; 9 . R esti tu i re aa va n su ri l i o rcasate n de la clienli in sum dde 150.000 lei pentru 10. Efectuarea de cheltuieli in sumd totali de 80.000 lei efectuarea o p e r a f i u n i ld oe r l i ch i d a re d, i nca re : - s a l a ri= i 5 0 .0 0 0 lei; - c h e l tu i ecu = l i l i ci ta l i i l e3 0 .0 00 lei. l l "[ n re g i stri ri p ri vi ndoper afiunite co n ta b i l e de lichidar e, in lei: 1. Valorificarea programelorinformatice(TVA se incadreazdin prevederite de aplicare a coteide 24%): programelor a) vAnzarea informatice: 461= o/o 310.000 75 8 3 2 5 0 .0 0 0 4427 60 000 b) scoaterea din evidenld a programelor informatice v0ndute: % = 208 2808 6583 400 000 100.000 3 0 0 .0 0 0

c) incasa reacontravalori i prog ramelor info rmatice vdndute. = 461 5121 3 1 00 0 0

t25

A N E X An r . 2 Proiect

5121= 411

744.000

c) scoaterea din gestiune a mdrfurilor vdndute 607= 371 500.000

d) inchiderea contului 707'. 7 0 7= 1 2 1 6 0 0 . 0 0 0 e ) i n ch i d e reco a n tu l u 6i 0 7 : 1 2 1= 6 0 7 5 0 0 .0 0 0

4. Valorificarea titlurilorde participare: a) vdnzarea (titlurilor acliunilor de participare): 461= 7641 300.000

b ) s c o a te red ai ne vi d e n !5 a a cliunilor vdndute: 6641= 261 250.000

c) incasarea contravalorii (titlurilor acliunilor de participare): 5121= 461 300 000

d ) i n ch i d e reco a n tu l u 7i 6 4 1 . = 121 7641 300.000

e) inchiderea contului 6641. 121= 6641 250.000

5. Operaliuni cu clienlii: a) incasarea creanlelor gi acordarea de la clienli scontului: = 411 5121 = 667 411 1 8 0 .0 0 0 20 000

b ) i n ch i d e reco a n tu l u 6i 6 7 : 1 2 1= 6 6 7 2 0 .0 0 0

127

A N E X An r . 2 Proiect

d ) i n ch i d e reco a n tu l u 7i 5 8 3 : 7 5 8 3= 1 2 1 2 5 00 0 0

e ) i n ch i d e reco a n tu l u 6i 5 8 3 : 1 2 1= 6 5 8 3 3 0 0 .0 0 0

2. Valorificarea imobilizdrilorcorporale(TVA se incadreazdin prevederilede aplicarea coteide 24%): a ) v dn za re cl a d d i ri l o r: 461= % 1 116000 7 5 8 3 9 0 0 .0 0 0 4427 216.000 b) scoaterea din evidenld a clddirilor vdndute: o/o = 212 2812 6583 1.000.000 2 5 0 .0 0 0 7 5 00 0 0

c) incasarea contravalori i cldd irilor vAnd ute. = 461 5121 1.11 6 .0 0 0

d ) i n ch i d e reco a n tu l u 7i 5 8 3 . 7583= 121 900 000

a n tu l u e ) i n ch i d e reco 6i 5 8 3 : 1 2 1= 6 5 8 3 750.000

3. Valorificarea mdrfurilor(TVA se incadreazd in prevederile de aplicarea cotei de 24%): a) vinzareamdrfurilor: 411= % 707 4427 744.000 6 0 0 .0 0 0 144.000

b) incasarea contravalorii mirfurilor vOndute:


126

ANEXAnr.2 Proiect 6. Operaliuni privindimprumutul: a ) p l a ta i mp ru mu tu l9 uiia d o bdnzii: 162= 5121 6 6 6= '1 6 8 2 1682= 5121 600.000 1 0 0 .0 0 0 100.000

b ) i n ch i d e reco a n tu l u 6i 6 6 : 1 2 1= 6 6 6 100.000

7. Operaliuni cu furnizorul: a) achitarea gi inregistrarea furnizorilor scontului: 401= 5121 401= 767 427.500 22.500

b ) i n ch i d e reco a n tu l u i67: 7 7 6 7= 1 2 1 22.500

8. Achitarea furnizorilor de imobitizdri: 404= 5121 200.000

9. Restituirea avansurilor incasate de la ctienti: 4 1 9= 5 1 2 1 1 5 0 .0 0 0

10. Cheltuieli privind operaliunite de lichidare: a) eviden{ierea salariilor cuvenite, respectiv, a impozitului pe salarii(16%), precumgi plataacestora (acestexemplunu evidenliazd celelalte contribulii conform legislalei in vigoare): 6 4 1= 4 2 1 4 2 1= 4 4 4 581= 5121 = 581 5311 = 421 5311 444=5121 5 0 .0 0 0 8 .0 0 0 42.000 42.000 4 2 .0 0 0 8000

b ) i n c h i d e reco a n tu l u i41: 6 1 2 1= 6 4 1 50.000


128

ANEXAnr"2 Proiect c ) e fe ctu a re a e l tu i e l i ld ch oe r lichidar e: 628= 5121 30.000

d) inchiderea contului 628. 1 2 1= 6 2 8 3 0 .0 0 0

11.inregistrarea TVAgi achitarea acesteia: 4427= 4423 4423= 5121 420.000 420 000

par tajului ( in lei) : l l l . Si tu a fi a co n tu ri l o r de efectuar ea 5 1 2 1Si 121inainte


D 1.c) 2.c\ 3.b) 4.c\
J,d1

5121 310.000 1. 1' 1 6 . 0 0 0 744.000 300.000 180.000

c
6.a) 6.a) 8. '10.a) 10.a) 10.c)
11

600.000 100.000 427.500 200.000

150.000 42.000 8.000 30.000


420.000 1.977.500 672.s00

Total: Sold D

2.650.000

D
1 a \

2.e\
?a\

4.e) 5.b) 6.b) 10.b) 10.d) Total: SoldG

121 300.000 750.000 500.000 250.000 20.000 100.000 50.000 30.000

c
1.d 2.d 3.d 4.d

7.b

250.000 900.000 600.000 300.000 22.500

2.000.000 72.500

2.072.500

lV. Bilanfulinaintede efectuarea partajului B i l anful societi{ ii,,Z"


-lei-

D e n u m i r ee al e m e n t u l u i A

Nr. rd. B

Sold

129

A N E X An r . 2 Proiect
B. ACTIVE CIRCULANTE IV.CASASI CONTURI LA BANCI{;T.5121 - TOTAL(rd.05 la 08) ACTIVE CIRCULANTE E. ACTIVE CIRCULANTE NETEiDATORII NETE CURENTE (rd. 0 9 + 1 0- 1 1- 1 9 ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Kd.04 + 12\ J. CAPITAL SI REZERVE rd.23la l . C A P I T A(L 2 5 ) ,d i nc a r e : - capital (ct.10'12) subscris vdrsat (500.000 actiuni x 1 leu/actiune) (ct.'1068) lV. REZERVE VI. PROFITUL SAUPIERDEREA c t .1 2 1 ) EXERCITIUL U I A N C I A(R F IN Sold C CAPITALURI PROPRII TOTAL ( r d . 2 2 +2 6 + 2 7 + 2 8 - 2 9 + 3 0 - 3 1 + 3 2 - 3 3 + 3 4 - 3 5 - 3 6 ) - TOTAL(rd.37 + 38) CAPITALURI 08 09
tz

672.500
672.500 672.500
O / Z.CUU

13 22
ZJ

500.000 500.000 100.000 72.500 672.500 672.500

z6

34 37
?o

o Distribuirea potrivit planului sumelorrealizate din lichidare, intre de distribuire prevezute creditori, in ordinea de lege. r Societatea,,Z" prevederile se incadreazein pe de aplicare a coteide 16%impozit profit. V. inregistriri contabileprivind operaliunile de partaj intre asociafi/acfionari, persoane fizice,?nlei: 1. Restitu irea capitalului social: 1 0 1 2 = 4 5 6 5 0 00 0 0 456= 5121 500 000 2. lmpozitpentruprofituldin lichidare: pe profit a) impozitul datorat: 691=441 11600 1 1 . 6 0= 07 2 . 5 0 0 x 1 6 % b )i n c h i d e r e ca ontulu 6i9 1 : 121=691 11600 pe profit: c) virarea impozitului 4 4 1= 5 1 2 1 1 1 . 6 0 0 3. Decontarea privindrezeruele cu aclionarii/asocialii legalegi profitulinregistrat : a) inreg istrarea sumelor cuvenite: % = 456 160.900
130

ANEXAnr.2 Proiect 1068 121 100.000 6 0 .9 0 0

b) evidenlierea impozitului datorat. 4 5 6= 4 4 6 2 5 7 4 4 = ' 1 6 0 . 9 0x 01 6 % 25.744 c ) v ira re a i mp o zi tu lp ue i d i vi dende: 446= 5121 25.744 d) plata dividendelor cdtreasociati/actionari: 4 56= 5 1 2 1 1 3 5 .1 5 6 25.744 1 3 5 . 1 5= 6 1 6 0 . 9 0-0 Vl. Situafiaconturilor 5121 gi 456, dupi efectuarea partajului, se prezinti astfel(in lei):
D
Sold

5121 672.500

c
1 2.c
? n

500.000
11 . 6 0 0 25.744
tJc. tco

3.d Total: D
1

672.500

672.500

4s6
500.000 25.744 660.900
1

3.c) 3.d) Total:

3.a)

500.000 160.900 660.900

C a p i t o l u3 l

RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA POTRIVIT LEGII A UNOR ASOCIATI/ACTIONARI DINCADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE , , A. Retragerea unor asociati/aclionari
Retragerea unuiasociaVaclionar din cadrul societdtilor comerciale se efectueazd potrivit prevederilor legiisocietd{ii comerciale.
131

ANEXA nr.2 Proiect

u l nr. (persoane Societatea comerciala fizice) are doi asociali careau participat ,,Beta" i n m o de g a ll a ca p i ta l u l ci a lC so . a p i talul social estein sumdde 30.000 lei" Unuldintre cei doi asociali in contractul se retrage din societatea comerciald. de partajs-a prevdzut faptulc5, asociatul care se retrage cesioneazi aportul la capitalul s o c i a ld , epus i n n u me ra r. 1. Inventarierea 9i evaluarea S-a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilorgi proprii capitalurilor alesocietdlii, aleciror rezultate au fostinregistrate in contabilitate. Pe baza evaludrii efectuate de evaluatori autorizali, imobilizdrile corporale au inregistra ut n p l u sd e va l o a re d e 1 0 .000 lei. Plusurile de valoarerezultate din evaluarea elementelor de naturaactivelor, efectuaticu ocazia retragerii unui asociat, se evidenliazd ca elementede natura gi capitalurilor proprii, activelor suntluate in considerare la determinarea sumeicarei se cuvine asociatului carese retrage, fildra fi inregistrate in contabilitate. Aceeagiabordarese aplicd gi in cazul eventualelor minusurirezultate din evaluare. 2. Determinarea propriu(activului capitalului net)inaintede evaluare:
Nr"crt.
1

(ACT|V CAP|TALPROPRTU NET) TOTALACTIV TOTALDATORII - Creditori (ct.462\ diversi (ct.401 Furnizori - Personal - salarii datorate 421\ 4rc;t. ,ct.441 pe profit lmpozitul - Dividende (ct.457) (ACTIV CAPITALUL PROPRIU NET) (rd.1 - 2), dincare. - Capital (ct.1012) social - Rezerve (ct.1061) leqale - Alterezerve (ct.1068) ,ct. 121 Profitul sau pierderea exercitiului financiar TOTAL:

Suma - lei4.032.318 415.088 4.064 78.690

2.

200
175.012 157.122 3.617,230

30.000 6.000
3.446.692 134.538 3.617.230

a p i ta l u l up 3 . D e te rmi n a re ca i ropr iu( activului net)dupi evaluar e:


Nr. cft" 1 2. (ACTIV CAPITAL PROPRIU NET) TOTALACTIV TOTALDATORII Suma - lei4.042.318. 415.088

132

ANEXA nr. 2 Proiect


- Creditori (ct.462) diversi /ct. 401 - Furnizori - Personal - salarii (c1.421) datorate - lmoozitul pe profit(rct.441\ - Dividende ftL457\ (ACTIV CAPITALUL PROPRIU NET) (rd.1 - 2), dincare: - Capital (ct.1012) social - Rezerve leqale(ct.'1061 - Alterezerve (ct.1068) - Profitul (ct.121 sau oierderea exercitiuluifinanciar TOTAL: *ln aeeste s u mee stei n cl u sd de valoar e de 10.000 lei. 9 i cre gter ea 4.064 78.690 200 175.012 157.122
5.OZt.Z5V

30.000 6.000 3.456.692. 134.538 3.627.230

partajului capitalului propriu pentru asociatul care se 4. Determinarea retrage:


Nr. crt.
1.

2.
4.

(ACTIV CAPITALPROPRIU NET)CUVENIT - Capital (ct.'1012) social - Rezerve (ct.1061 leoale - Alterezerve (ct.1068) - Profitul (ct.'l2'1 sau pierderea financiar exercitiului ) TOTAL:

Suma 30.000 6.000 3.456.692 134.538 3.627.230

-lei(50%) Procentai 3.000 1.728.346


ot.zov

1.798.615

5 . i n re g i stri rico n ta b i te? , nl ei: a) inregistrarea propriu partajat: capitalului =456 1.798.615 % 1061 3,000 1068 L728.346 121 6 7 .2 6 9 prevederile Societatea se incadreazdin pe de aplicare a coteide 16% impozit profit. b) inregistrarea pe profitul impozitului pentru datorat rezervele legale. 456= 441 480 480=3000x16% pe profit: c) virarea impozitului 441= 5121 480 d) inregistrarea impozitului aferent sumelor cuvenite asociatului carese retrage: 456= 446 287.702 - 4 8 0 )x 160/o = 1.798.135 287 . 7 0 2= (1 7 9 8 .6 1 5 x 16%

133

nr .2 ANEXA Proiect e ) v i r a re a i mp o zi tu lp ue i d i vi dende: 446= 5121 287.702 f) inregistrarea depunerii sumeide cdtreceldlalt asociat, reprezentand capitalul social carei-afostcesionat de asociatul carese retraqe: = 456 15.000 5311 g) inregistrarea pla{ii citre asociatul cares-a retras a capitalului social cesionat: 4 5 6= 5 3 1 1 1 5 . 0 0 0 propriu(activul h) achitarea cotei-pd(idin capitalul net) cuvenit, diminuat cu impozitele calculate vdrsate: 9i 456= 5121 1.510.433 (5311) 1. 5 1 0 .4 3= 3 [1.7 9 86 1 5* (4 8 0+ 287 .702) ] i) situalia (in lei): contului 456 se prezintd astfel
D o
d) q)

Total:

456 480 287.702 15.000 1.510.433 1.813.615

c
(a)

(n

1. 7 9 8 . 6 1 5 15.000 1.813.615

B. Excluderea unor asociati


P o t r i vi ta rt.2 2 2 a l i n (1 . ) d i n legeasocietdtilor poatefi exclusdin com er ciale, societatea in numecolectiv, in comanditd simpldsau cu rdspundere limitatd asociatul care,pus in intdrziere, nu aduceaportul la care s-a obligat, asociatul cu rispundere n e l i m i t a tid n sta red e fa l i me nsa t u car e a devenit legalmente incapabil, asociatul cu rdspundere nelimitatd care se amestecd fdrd drept in administralie ori contravine dispoziliilor art.80 gi 82 din lege,precum administrator carecomite fraudd in 9i asociatul daunasocietdlii sau se servegte de semndtura sociald sau de capitalul social in folosul l u is a ua l a l to ra . prevederilor Potrivit art.224 alin.(2) din legeasocietd!ilor comerciale, asociatul exclus n u a r e d re p tulla o p a rtep ro por tionald patr imoniul din social, ci numai la o sumd de banicaresd reprezinte valoarea acesteia. x e m p l un l r.21

tJ+

\NEXAnr .2 Proiect S o c i e ta teco a me rci a l e ,,A lS.R.L. fa" ar e 3 asociali ( per soane fizice) car eau adus capita sl o c iailn su mdd e 3 5 0 .0 0 0 par ticipat l e i.Asocia!ii au la capitalul social al societd {i i astfel.
Suma -leiAsociatul'A" Asociatul,,B" Asociatul..C" TOTAL: Procentaj din capitalul social total{%) 140.000 40 87.500 zc 122.500 350.000 100

Asociatul esteexclusdin societate, in contractul de partajprevdzdndu-se ,,C" cd acestuia urmeazd sd i se achite in numerar propriu cota-parte ce i se cuvine din capitalul (activul net),iar aportul la capitalul social sd fie cesionat asociatului ,,A". 1. Inventarierea 9i evaluarea S-a efectuat inventarierea elementelorde natura activelor,datoriilor9i capitalurilor proprii alesocietitii, aleciror rezultate au fostinregistrate in contabilitate. Pe baza evaludrii efectuate de evaluatori autorizali, imobilizdrile corporale au inregistra ut n p l u sd e va l o a re d e 1 0 .000 lei. Plusurile de valoarerezultate din evaluarea elementelor de naturaactivelor, efectuaticu ocazia retragerii unui asociat, se evidentiazd ca elemente de natura gri ca p i ta l u ri lp activelo oro r p ri i . 2' Determinarea capitaluluipropriu (activuluinet) al societifii, inainte de evaluare:
Nr. cft. 1 2. GAPTTAL (ACT|VNET) PROPRTU TOTALACTIV TOTALDATORII - Furn zori(ct.401 - Furn (ct.404) zoride imobilizdri pe salarii (ct"444) lmpozitul - Credite pe termen bancare scurt(ct.5ig) (ACTIV CAPITALUL PROPRIU NET) 1lq.1 - 2), din care: - Capital (ct.1012) social - Rezerve (ct.'1061) leqale - Alterezerve (ct.1068) - Profitul (ct.1'17) sau pierderea reportatd TOTAL: Suma -lei4.543.743 505.743 48.575 282.038 12.553 162.577 4.038.000 350.000 60.000 2.972.000 656.000 4.038.000

3 ' D e te rmi n a re a ca p i ta l u l ui pr opr iu ( activului net) al societifii, dupd evaluare:


Nr. crt. 1 CAPTTAL PROPRTU (ACT|V NET) TOTAL ACTIV Suma -lei4.553.743.

135

A N E X An r . 2 Proiect
2. TOTALDATORII - Furnizori (ct.401 - Furnizori de imobilizdri(ct. 404) - lmpozitul pe salarii (cl.444) - Credite pe termen bancare scurt(ct.5'19) (ACTIV CAPITALUL PROPRIU NET) (rd.1 - 2). dincare: - Capita slo c i a(lc t .1 0 1 2 ) - Rezerve (ct.106'l) leqale - Alterezerve (ct.1068) - Profitul (ct.117) sau pierderea reportatd TOTAL: 505.743 48.575 282.038 12.553 162.577

4.048.000
350.000 60.000 2.982.000. 656.000 4.048.000

*ln

aceste su mee stei n cl u sd de valoar e de 10.000 lei 9 i cre gter ea

4 . D e t e r mi n a rep aa rta j u l u i pr opr iu ( activuluinet) cuvenit asociatul ui ca p i talului , , C "c a r ea fo st e xcl u sd i n so ci e tate: _te i _
Nr. crt.
1.
a z.

+.

(ACTIV CAPITAL PROPRIU NET)CUVENIT (ct.'1012) Capital social (ct.'106'1 Rezerve leqale (ct. Alterezerve 1068) Profitul sau pierderea (ct.117) reportatd TOTAL:

Suma Procentai(35%) 350.000 60.000 2'1.000 '1.043.700 2.982.000 656.000 229.600 4.048.000 1.294.300

5 . i nre g i stri rico n ta b i l ei,n l ei: a) inregistrarea depuneriide cdtre asociatul,,A" a sumei reprezentand contravaloarea capitalului social carei-afostcesionat de asociatul ,,C". = 4 5 6 /a s o c C 5311 122.500

plilii cdtreasociatul b) inregistrarea a contravalorii cuvenite acestuia ,,C"(exclus) d i nc a p i t al u l ci a l : so = 531 4 5 6 /a so c.C 1 1 2 2 .500

c ) i nre g i stra re a p i ta l u l p iu ( activului ca u ropr i net)cuvenit asociatului ,,C": % = 1061 1068 117 456 1294300 21.000 1.0 4 37 0 0 2 2 9 .6 0 0

d)inregistrarea pe profit, impozitului pentru datorat rezerve legale: 456=441 3360 = 2 1 0 0 0x 1 6 % 3.360

t36

nr.2 A,NEXA Proiect pe profit: e) virarea impozitului 441= 5121 3.360

f) inregistrarea impozitului aferent sumelor cuvenite asociatului ,,C": 456= 446 206.550 = (1.294.300 - 3.360) 206.550 x 16%= 1.290.940 x 16% g) virarea impozitului aferent sumelor cuvenite asociatului ,,C": 446= 5121 206.550 pr opr iu h ) a ch i ta reco a te i -p d rl di n ca pitalul cuvenit asociatului dim inuatd cu ,,C" gi vdrsate: impozitele calculate 456= 5121 1.084.390 -03 .3 6 0 - 206"550 1 . 0 8 4 .3 9= 0 1 .2 9 4 .3 0 i) situalia contului 456 se prezintd (in lei): astfel
D
(b) (d)

456 122.500 206.550 1.084.390 1.416.800

c
{a) {c)

(0
(h)

122.500 1.294.300 1.416.800

Total:

137