Sunteți pe pagina 1din 7

Lichidarea hotirdti de adunarea generald a acfionari lor/asociati lor, in situafiain carese obfineprofitdin lichidare.

Cu aceastd ocaziese efectue azd: ' Inventarierea elementelor de natura activelor, 9i evaluarea datoriilor gi capitalurilor proprii alesocietdlilor comerciale care urmeazd sd se lichideze,potrivit legii contabilitetii, normelor gi reglementirilor contabile, precum gi inregistrarea rezultatelor inventarierii gi aleevaluarii. ' intocmirea situaliilor financiare anuale de cdtresocietdlile comerciale careurmeazd sd se lichideze. Societatea comerciald cu un capital social ,,y", de 500.000 lei impd(itin 500.000 acliuni cu valoarea nominald de 1 leu/acliune, se lichideazd. se intocmegte bilanlul in bazadatelor din contabilitate, datecareau fostpusede acordcu rezultatele inventarierii. Societatea comerciald nu inregistreazd ,,Y" diferenle din evaluare. f. Bifan(ulsocietatii carese lichideazd, in bazadatelordin contabilitate puse de acordcu rezultatele inventarierii gi evaludrii efectuate cu aceasti ocazie, se prezinti astfel: Bilantul societetii,,y" A. ACTIVE IMOBILIZATE

- 1.200.000) (2.000.000 800.000 - TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.01 la 03)04 800.000 B"ACTIVE CIRCULANTE l.STOCUR - 40 000) (I c t .3 0 1- 3 9 1 )(200.000 160.000

rl.lMoBtLtzARt _ 2812) coRpoRALE (ct.212

ll. CREANTE (Sumete careurmeazda fi incasatedupd o perioadd maimarede un an sunt prezentate separatpentru fiecare element) (ct.4111+ 4118- 491) (2s0000+ 50 000- 20.000) 280.000 lv CASAgt CONTUR| LA eANtCr (ct. 5121) 00.000 - TorAL (rd.05 ta 08) ACTIVE CIRCULANTE s00.000 D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O pAruA PERTOAOA Or LA UNAN (ct.404) 600.000 E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 11 19) 100.000 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 700.000 H. PROVIZIOANE (ct 1s1) 100.000 gt REZERVE J. CAPTTAL l. CAPITAL (rd . 23 ta 25),dincare: 500.000 - capital subscris vdrsat(ct. 1012) (500"000 actiuni x 1 leu/acliune) 500.000 lV. REZERVE (ct.1061) 100.000 CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd.22 + 26 + 27 + 28 - 29+ 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36) 600.000 - TOTAL CAPITALURI (rd.37 + 36; 600.000 Stabilirea de cdtreadunarea generald a aclionarilor/asocialilor a operaliunilor care urmeazd sd fie efectuate de cdtrelichidaior in numele societdtii comerciale ce se lichideazd. ' valorificarea elementeror de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii (vanzarea imobilizdrilor gi a stocurilor, incasarea creanlelor, a investiliilor financiare pe termen scurt etc. )" ' Achitarea datoriilor societdlii comerciale cdtrebugetul de stat, cdtre bugetul asigurdrilor sociale de stat,precum gi a celorlalte obliga{ii sociale cdtrearte fonduri, salariali gi allite4i.

1. valorificarea imobilizdrilor corporate (in acesfexempluse considerd cd TVAse incadreazd in.:t?r? operaliunilor de apticare a cotei de 24%): a) vinzareaclddirilor: 4 6 1= o / o 1 . 1 1 0 . 0 0 0 7583 900.000 4427 216.000 b) incasarea contravalorii clddirilor vandute: = 5 1 2 1 4 6 1 1. 1 1 6 000 c) scoaterea dinevidenld a clddirilor vandute: o/o = 212 2.000.000 2812 1.200.000 6583 800.000
d) inchiderea contului 75g3: 7583= 121 900 000 e) inchiderea contului 6583:

ll l . i n r e g i s t r i ri co n ta b i l ep ri vi n d o per aliunile de lichidar e, in lei:

ll. Operatiunile de lichidare a societafii comerciale efectuate de lichidator: 1)Vdnzarea clddirilor cu 900.000 leifdrdTVA,valoarea contabild netdde 800.000 tei; 2)vdnzarea materiilor primecu 1 44.ooo lei fdri rvA, valoarea contabild netdde 160.000 lei; 3) clientii incerfi suntin sumdde 50.000 lei,dincarese pentru incaseazd 24.000 lei. incasarea inainte de termen a clienlilor certis-auacordat sconturi in sumdtotali de 5.000 lei; 4) Pentru platainainte de termen a datoriilor citre furnjzon, acegtia au acordat sconturi in sumdde 20.000 lei; 5) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societdlii suntde 52.000 lei; 6) Anularea provizioaneror in sumdde l oo.ooo tei; 7) Regularizarea TVA; 8) calcularea, relinerea gi virarea impoziturui pe profit/venit rezultat ca urmare a operaliunii de lichidare

1 2 1= 6 5 8 3

800.000

2. Valorificarea stocurilor(in acesfexempluse considerdcd TVA se incadreazd in sferaoperaliunilor de apticarea coteide 24%): a) vinzarea prime: materiilor o/o 411 = 178.560 707 144.000 4427 34.560 b) trecerea la mdrfuria materiilor primegi scoaterea dingestiune a mdrfurilor vdndute: 371= 301 200000 = 607 371 20O O0O c) anularea ajustdrii pentru depreciere aferentd stocurilor: = 391 7814 40.000 d) Tnchiderea contului 607: = 121 607 2OO.000 e) inchiderea conturilor 70Tgi Tg14. o/o = 121 184.000 707 144.000 7814 40 000 f) Tncasarea contravalorii materiilor prime v6ndute: = 5121 411 178.560 3. fncasarea crean[elor: a) incasare pa(ialdde la clienlii incer[i. = 4 11 8 5121 24.OOO b) trecerea pe cheltuieli a clienlilor ince(ineincasali: = 654 4118 26.000 c) anularea ajustdrilor pentru depreciere: = 491 7814 20" 000 d) incasarea clienlilor cerfi: = 5121 4111 245.000 e) acordarea sconturilor: 6 6 7= 4 1 1 1 5.000 f) inchiderea conturilo r 667gi 654: o h 1 2 1= 3 1. 0 0 0

5.000 26.000 g) inchiderea contului T814: = 7814 121 20 000 4. Decontarea datoriilor: a) plata furnizorilor de imobilizdri. = 404 5121 580 "000 b) primire scont: = 404 767 20 000 c) inchiderea contului T6T. = 767 121 20.000
5. Cheltuielide lichidare: a) cheltuieli efectuate. = 628 5121 52 000

667 654

b) inchiderea contului 62g: 121= 628 52.000 6. Anularea provizioanelor: a) anularea provizioanelor. 1 5 1= 7 8 1 2 100.000 b) inchiderea contulu i 7812: 7812= 121 100.000 7. Regularizarea TVA: a) TVAde platd: 4427= 4423 250.560 b) plata TVA: 4423= 5121 2SO 560 " Calcularea, relinerea gi virarea impozitului pe profit gi a impozitului aferent rezervelor legale in urmaactiunii de dizolvare/lichidare. ' Societatea se incadreazdTn prevederile ,,Y" de aplicare a cotei de 16%,iar asociatii suntpersoane fizice. 8" lmpozitpe profitpentruprofitutdin tichidare: a) impozit pe profit datorat:

1 2 1= 6 9 1 22.560 c) virarea impozitului pe profit. 441 = 5121 22.560 fv. Situafiaconturilor5121 gi 121inaintede efectuarea partajului (in lei): D 5121 C V. Bilanful inaintede efectuarea partajului
Bilantul societilii,,y,'

691 = 441 22.560 = 22.560 141 .000x 160/o b ) i n c h i d e r ec ao n t u l u0 i 91:

B.ACTIVE CIRCULANTE rv:9ASAgt CONTUR| LA BANCT (ct. 5121) 718.440 - TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.05 ta 08) 718.440 E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 0 9 + 1 0 1 1- 1 9 ) 718.440 F"TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 718.440 gt REZERVE J. CAPTTAL l. CAPITAL (rd" 23 ta 25),din care: 500.000 - capital subscris vdrsat(ct. 1012) (500,000 actiuni x 1 teu/acliune) 500.000 lV. REZERVE (ct.1061) 100"000 V I P R O F I T US LA UP I E R D E R E A FtNANC|AR (ct.121) Sotd C 118.440 EXERCITIULUt - TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.22+26+2 +72 8 - 2 9+ 3 0 - 3 1+ 3 2 _ 3 3 + 3 43 5 - 3 6 ) 718.440 - TOTAL CAPITALURI (rd.37 + 36; 718.440 ' Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net)al societdtii comerciale, rezultat din lichidarea acesteia, in funclie de: a) prevederile statutului gi/sau alecontractului de societate;

b) hotdrarea generale adundrii a asocialilor/aclionarilor, consemnatd in registrul gedinlelor aduniriigenerale a asociali Iorlactio narilor; c) cotade participare la capitalul social. Partajul constiin impdrlirea propriu capitalurui (activului net), rezultat din lichidare, intreaclionarii/asocialii societdlii comerciale. Vl. inregistriri contabileprivindoperaliunile de partajintre asociati/ persoanefiztce, actionari, in lei: 1. Restituirea capitalului social: = 1012 456 500000 = 456 5121 500.000 2. Regu Iariza rea rezervelor: a) impozit pe profit aferent rezervelor legale (100.000 x 16%). 456 = 441 16.000 = 441 5121 16.000 b) decontarea rezervelor legale: = 1061 456 100.000 3. Decontarea profitutuidin lichidare: 121= 456 118.440 4. Evidenlierea impozitului aferentrezervelortegale gi profitutui din operaliunide lichidare, datoratconformtegii: 456 = 446 32.390 = [(100.00 -0 32.390 1 6 0 0 0 )+ 1 1 8 . 4 4 0 1 x 1 6 % = 2 0 2 . 4 4 0 x 1 6 % 5. Virareaimpozitului : = 446 5121 32.390 6. Platasumelornete cuvenitedin rezervetegategi din lichidare: 456 = 5121 170 050 = 202.440 - 32.390 170"050