Sunteți pe pagina 1din 9

M I N I S T E R U L

MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD 2005 mun.Chiinu, str.Cosmonauilor 9
tel. 20-45-07, tel/fax 22-!-5!
"-mail# e$reta%me&iu.$o'.m&
M
H L
HBA MA
MD 2005 ()*.+,-,*.), )/.+01(0*23403 9
45/. 20-45-07, 45//6271 22-!-5!
"-mail# e$reta%me&iu.$o'.m&
8888888888888888888888 9r. 888888888888888888888888 : ;
888888888888888 &in 8888888888888888888888888888888
Cu referire la im<lementarea =e$ii nr. 2>9-?@A &in B> noiemCrie 200! <ri'in& trans<aren a
Dn <roEesul &eEiFional i a GotrDrii Hu'ernului nr. 9 &in B feCruarie 20B0 Eu <ri'ire la aE iunile &e
im<lementare a =e$ii nr. 2>9-?@A &in B> noiemCrie 200! <ri'in& trans<aren a Dn <roEesul &eEiFional
' informm urmtoarele#
Ie site-ul ofiEial al Ministerului JJJ.me&iu.$o'.m& Dn &ireEtoriul Ktrans<arenta in <roEesul
&eEiFionalL au fost <lasate 20 anunuri &e iniiere a Eonsultrilor <uCliEe fiin& Eonsultate 2> &e aEte
&eEiFionale# B0 <roieEte &e le$i i 7 <roieEte &e GotrDri &e Hu'ern MinElusi' 4 &oEumente &e
<olitiEiN, 5 AnstruE iuni i B Iro<unere &e <olitiE <uCliE.
MaOoritatea <roieEtelor &e &eEiFii <uCliEate <entru Eonsultare <e <a$ina ofiEial a
Ministerului, au fost Dnsoite &e note informati'e, ar$umentri i sinteFe. 9u au fost <uCliEate i
Eonsultate <roieEtele Eu EaraEter a&ministrati' Mor&inele &e <ersonal i a&ministrati'e ale
ministeruluiN, <roieEtele &e ini iere a ne$oEierilor, &e semnare i a<roCare a aEor&urilor i tratatelor
interna ionale, <roieEtele &e a<roCare a P'iFelor asu<ra unor ini iati'e le$islati'e ale Iarlamentului.
Qn afar &e fa<tul E <roieEtele &e &eEiFii sunt <lasate <entru Eonsultare <e site, aEestea sunt
examinate i &isEutate &u< neEesitate Dn Ea&rul e&in elor $ru<urilor &e luEru Ereate Dn aEest sEo<, Dn
Ea&rul &eFCaterilor <uCliEe i seminarelor naionale or$aniFate Dn aEest sens.
Qn <roEesul &e Eonsultare a <roieEtelor &e &eEiFii au fost im<liEate atDt autoritile <uCliEe
Eentrale, EDt i me&iul &e afaEeri, aEa&emiE i soEietatea Ei'il.
Runt res<onsaCile <entru asi$urarea trans<aren ei &eEiFionale suC&i'iFiunile-autor ale
<roieEtului &e &eEiFie, Eare DntoEmesE &osarul <roieEtului, Eare se <streaF Dn Ea&rul suC&i'iFiunii-
autor i este aEEesiCil <entru <uCliEul interesat.
Qn Eonformitate Eu Sr&inul Ministrului me&iului nr. >7 &in B0 mai 20B0, Eoor&onator al
<roEesului &e asi$urare a trans<arenei Dn <roEesul &eEiFional este &esemnat &na Taisa =eon, ef-
a&OunEt al DireEiei analiF, monitoriFare i e'aluarea <olitiEilor Mtel. 20 45 2B, e-mail#
leon%me&iu.$o'.m&N.
Pnexat ' <reFentm &atele &es<re trans<aren a Dn <roEesul &eEiFional Eonform formatului
soliEitat.
Pnex# ! file.
Ministru Gheorghe $ALARU
T. =eon
20 45 2B
Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova
Datele despre transparen(a n procesul decizional n aparatul central al Ministerului
Mediului n anul 2012
Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor
1. Numrul deciziilor elaborate n perioada de raportare
Inclusiv:
692
B.B. IroieEte &e DeErete ale Iree&intelui 0
B.2. IroieEte &e le$i 20
B.>. IroieEte &e hotrDri i &is<oFiii ale Hu'ernului 5B
B.4. Sr&ine <ri'in& aEti'itatea &e CaF a ministerului B0
B.5. Sr&ine <ri'in& <ersonalul 5B5
2. Numrul deciziilor adoptate n perioada de raportare
Inclusiv:
652
2.B. IroieEte &e DeErete ale Iree&intelui 0
2.2. IroieEte &e le$i 4
2.>. IroieEte &e hotrDri i &is<oFiii ale Hu'ernului 27
2.4. Sr&ine <ri'in& aEti'itatea &e CaF a ministerului B0
2.5. Sr&ine <ri'in& <ersonalul 5B5
3. Numrul proiectelor de decizii consultate
Inclusiv:
17
>.B. IroieEte &e DeErete ale Iree&intelui 0
>.2. IroieEte &e le$i B0
>.>. IroieEte &e hotrDri i &is<oFiii ale Hu'ernului 7
>.4. Sr&ine <ri'in& aEti'itatea &e CaF a ministerului 0
4. Numrul deciziilor adoptate n regim de urgen( fr
consultare sau care nu cad sub prevederile Legii nr.
239-VI din 13.11.2008 yi HG nr. 96 din 16.02.2010
Inclusiv:
640
4.B. IroieEte &e DeErete ale Iree&intelui 0
4.2. IroieEte &e le$i 2
4.>. IroieEte &e hotrDri i &is<oFiii ale Hu'ernului B7
4.4. Sr&ine <ri'in& aEti'itatea &e CaF a ministerului B0
4.5. Sr&ine <ri'in& <ersonalul 5B5
5. Numrul ntrunirilor consultative (audieri publice,
dezbateri, yedin(e ale grupurilor de lucru etc.)
desfyurate.
Pu fost or$aniFate B4>
e&ine ale $ru<urilor &e
luEru, e&in e &e Eonsultare
<uCliE, &e &eFCateri la Eare
au <artiEi<at i re<reFentani
ai soEietii Ei'ile, a$eni
eEonomiEi <reEum i alte
autoriti <uCliEe Eentrale.
6. Numrul recomandrilor recep(ionate Qn reFultatul <lasrii
anunurilor <e site
reEoman&ri <raEtiE nu au
fost reEe<ionate, iar Dn
reFultatul e&inelor
seminarelor au fost
reEe<ionate - B!4
reEoman&ri
7. Numrul recomandrilor incluse n proiectele de
decizii
9!
Contesta(ii / sanc(iuni
!. 9umrul EaFurilor Dn Eare aEiunile sau &eEiFiile autoritii
a&ministraiei <uCliEe Eentrale au fost Eontestate <entru
neres<eEtarea =e$ii nr. 2>9 ?@A &in B>.BB.200!,
Inclusiv:
9u au fost asemenea EaFuri.
!.B. Eontestate Dn or$anul ierarhiE su<erior
!.2. Eontestate Dn instan &e Ou&eEat
9. 9umrul sanEiunilor a<liEate <entru DnElEarea =e$ii nr.
2>9-?@A &in B>.BB.200!
9u au fost astfel &e sanEiuni
Teie in& &in &atele ex<use Dn UaCel, <e <arEursul anului 20B2 au fost elaCorate 9B &e aEte
&eEiFionale &intre Eare 20 <roieEte &e le$i, 50 <roieEte &e aEte normati'e, instruE iuni, B0 or&ine
<ri'in& aEti'itatea &e CaF a ministerului i 5B5 or&ine <ri'in& <ersonalul.
1. Proiecte de decizii elaborate:
Proiecte de legi - 20:
IroieEtul =e$ii <roteE iei me&iului,
IroieEtul =e$ii &e eurilor,
IroieEtul =e$ii <ri'in& e'aluarea im<aEtului asu<ra me&iului
IroieEtul =e$ii <ri'in& suCstan ele EhimiEe,
IroieEtul =e$ii <ri'in& aEEesul la informa ia &e me&iu,
IroieEtul &e =e$e <entru Eom<letarea anexei nr.B la =e$ea re$nului animal nr.4>9-?AAA &in 27
a<rilie B995.
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la mo&ifiEarea Co&ului suCsolului
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la <eisaOe.
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la 'Dntoare i <roteE iei fon&ului Eine$etiE
IroieEtul =e$ii <entru mo&ifiEarea i Eom<letarea unor aEte le$islati'e Dn &omeniul <isEiEulturii,
IroieEtul =e$ii <ri'in& ser'iEiul <uCliE &e alimentare Eu a< i &e EanaliFare
IroieEtul =e$ii <ri'in& mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. !52-?@ &in B4.02.2002 <entru
a<roCarea Te$ulamentului Eu <ri'ire la re$imul EomerEial i re$lementarea utiliFrii
hi&roEarCurilor halo$enate Eare &istru$ stratul &e oFon
IroieEtul =e$ii <entru aEEe<tarea amen&amentului la anexa P a Con'eniei &e la RtoEVholm
<ri'in& <oluanii or$aniEi <ersisteni
IroieEtul =e$ii <entru ratifiEarea IrotoEolului <ri'in& re$istrele emisiilor i transferului
<oluanilor la Con'enia <ri'in& aEEesul la informaie, Oustiie i <artiEi<area <uCliEului la
a&o<tarea &eEiFiilor Dn &omeniul me&iului, semnat la 2B mai 200>.
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. 440-?AAA &in 27.04.B995 Eu
<ri'ire la fDiile &e <roteEie a a<elor rDurilor i CaFinelor &e a<
IroieEtul =e$ii <entru ratifiEarea IrotoEolului P&iional la PEor&ul &e Haranii Dntre Te<uCliEa
Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE MAP"PN Eu <ri'ire la a<liEarea
$araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e ne<roliferare a armelor nuEleare
IroieEtul =e$ii <entru aEEe<tarea unor amen&amente la anexele P i C ale Con'eniei &e la
RtoEVholm <ri'in& <oluanii or$aniEi <ersisteni
IroieEtul =e$ii <ri'in& &esfurarea Dn si$uran a aEti'itilor nuEleare i ra&iolo$iEe
IroieEtul &e =e$e <entru mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. B5>! W ?AAA &in 25 feCruarie B99!
<ri'in& fon&ul ariilor naturale <roteOate &e stat.
IroieEtului GotrDrii Iarlamentului <ri'in& fon&area IarEului 9aional Srhei
Proiecte de Hotrri de Guvern - 51:
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei na ionale &e me&iu,
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei naionale &e $estionare a &eeurilor Dn Te<uCliEa Mol&o'a,
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei &e a<ro'iFionare Eu a< i EanaliFare
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei naionale <ri'in& mana$ementul Dn si$uran a &e eurilor
ra&ioaEti'e
IroieEtul GH &e a<roCare ConEe< iei <ri'in& <roteE ia Dm<otri'a inun&a iilor
IroieEtul GH <entru a<roCarea Iro$ramului naional <ri'in& su<rimarea ealonat a
hi&roElorofluoroEarCurilor <entru anii 20B2-2040 Dn Te<uCliEa Mol&o'a
IroieEtul GH Eu <ri'ire la atriCuirea Dn folosin a unui seEtor &e suCsol M"$oreni AAN.
IroieEtul GH <ri'in& a<roCarea oCieEtului EonEesiunii i a ElauFelor oCli$atorii <entru EontraEtul
&e EonEesiune a aEti'itilor &e <ros<eEtare i ex<lorare a FEmintelor &e <etrol i $aFe naturale
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& mo&ul &e Eonstituire i &e funE ionare,
struEtura i atriCu iile Eomitetului &istriEtului CaFinului hi&ro$rafiE
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& elaCorarea Ilanului &e $estionare al
&istriEtului CaFinului hi&ro$rafiEX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& monitoriFarea i e'i&ena strii a<elor &e
su<rafa i suCteraneX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& Eerinele &e Ealitate <entru a<ele &e
su<rafaX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& <roteE ia a<elor suCterane.
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& Eon&iiile &e &e'ersare a a<elor uFate Dn
Eor<urile &e a<X
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& Fonele &e <roteEie sanitar a <riFelor &e
a< &in sursele a<elor &e su<rafa i a <riFelor a<elor suCteraneX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& ex<loatarea sistemelor &e EoleEtare i a
staiilor &e e<urare a a<elor uFate Dn loEalitile urCaneX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& e<urarea a<elor uFate Dn loEalitile ruraleX
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& mo&ul &e <reFentare a &rilor &e seam &e
Etre CenefiEiarii suCsolului, Eare urmeaF s fie transmis Hu'ernului <entru a<roCare.
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea Te$ulamentului Eu <ri'ire la mo&ul &e efeEtuare a
Eontrolului &e stat asu<ra folosirii ra ionale i <roteE iei suCsolului
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& formarea i utiliFarea miOloaEelor s<eEiale
ale P$eniei <entru Heolo$ie i Tesurse Minerale
IroieEtul GH <ri'in& a<roCarea Te$ulamentului <ri'in& ex<ertiFa &e stat a reFer'elor &e
suCstan e minerale utile
IroieEtul GH Eu <ri'ire la aCro$area GotrDrii Hu'ernului nr.!0 &in 2>.0B.200 Eu <ri'ire la
transmiterea unui teren Qntre<rin&erii &e Rtat L9o&ul Gi&roener$etiE Coste ti
IroieEtul GH &e a<roCare a Te$ulamentului <ri'in& mo&ul &e transmitere a sistemelor &e
iri$are Dn folosin $ratuit MEomo&atN Etre asoEiaiile utiliFatorilor &e a< <entru iri$aii MPMN
<roieEtul GH <ri'in& mo&ifiEarea i Eom<letarea anexei 22
9
la GH nr.>5B &in 2> martie 2005
KCu <ri'ire la a<roCarea listelor Cunurilor imoCile <ro<rietate <uCliE a statului i transmiterea
unor Cunuri imoCileL MPMN
<roieEtul GH <entru a<roCarea <roieEtului =e$ii <entru ratifiEarea IrotoEolului P&iional la
PEor&ul &e Haranii Dntre Te<uCliEa Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE
MAP"PN Eu <ri'ire la a<liEarea $araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e ne<roliferare a
armelor nuEleare
<roieEtul GH <entru a<roCarea Memoran&umului &e Coo<erare Dntre C9CP9 MTomYniaN i
P9TP9T MTe<uCliEa Mol&o'aN Dn &omeniul seEurit ii ra&iolo$iEe, semnat la ZuEureti la B2
DeEemCrie 20BB
<roieEtul GH <entru a<roCarea Te$ulamentului &e or$aniFare i funE ionare a Comisiei
hi&rotehniEe inter$u'ernamentale <entru a<liEarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul
TomYniei <ri'in& Eoo<erare <entru <roteE ia i utiliFarea &uraCil a a<elor Irutului i Dunrii,
semnat la Cahul la &eEemCrie 20BB
<roieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra semnrii PEor&ului &e Eoo<erare Dntre P$enia
9aional &e Te$lementare a PEti'itilor 9uEleare i Ta&iolo$iEe a Te<uCliEii Mol&o'a i
Putoritatea Rue&eF &e ReEuritate Ta&iolo$iE <entru 20B2-20B4 i aEor&ate &e<linele <uteri
&omnului Prtur ZuF&u$an, &ireEtor al P9TP9T
IroieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul
statului Asrael <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului
IroieEtul GH <entru a<roCarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul statului Asrael <ri'in&
Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului , semnat la Aerusalim la B4 mai 20B2
IroieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra Memoran&umul &e Qn ele$ere Dntre Hu'ernul
Te<uCliEii Mol&o'a si Hu'ernul UurEiei Dn &omeniul <roteE iei me&iului
IroieEtul GH <entru a<roCarea Memoran&umul &e Qn ele$ere Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a
si Hu'ernul UurEiei Dn &omeniul <roteE iei me&iului, semnat la PnEara la B noiemCrie 20B2
IroieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra Iro$ramului Ca&ru &e Coo<erare Dntre
Hu'ernul TM i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE <entru anii 20B2-20B7 i
aEor&area &e<linelor <uteri <entru semnare &ireEtorului P9TP9T
IroieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul
<roteE iei me&iului a statelor-memCre ale Comunit ii Rtatelor An&e<en&ente
IroieEtul GH <entru a<roCarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i CaCinetul &e Mini tri al [Erainei
<ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei i &eF'oltrii &uraCile a CaFinului r. 9istru, semnat la
BB noiemCrie la Toma
IroieEtul GH <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra <roieEtului Eelui &e-al treilea IrotoEol a&iional
Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei la PEor&ul &intre Hu'ernul Te<uCliEii
Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei <ri'in& im<lementarea <ro$ramului &e asisten tehniE i
finanEiar Dn CaFa unui aOutor finanEiar neramCursaCil Dn 'aloare &e B00 milioane &e euro aEor&at
&e TomYnia Te<uCliEii Mol&o'a, semnat la ZuEureti, la 27 a<rilie 20B0
IroieEtul GH Eu <ri'ire la aloEarea miOloaEelor finanEiare MMinisterului Me&iului <entru sta ii
moCile &e <om<are a a<ei W B200,0 mii leiN
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru mo&ifiEarea i
Eom<letarea =e$ii 440 &in 27.04.B995 Eu <ri'ire la Fonele i fD iile &e <roteE ie a a<elor rDurilor
i CaFinelor &e a< .
IroieEtul GH <entru a<roCarea Te$ulamentului Eu <ri'ire la re$istrul autoriFa iilor &e me&iu
<entru folosin a s<eEial a a<ei.
IroieEtul GH <entru a<roCarea Te$ulamentului <ri'in& mo&ul &e EalEulare a normati'elor i &e
Eom<ensare a Eheltuielilor <entru luErri &e <ros<eEiuni i ex<lorri $eolo$iEe realiFate &in
Eontul miOloaEelor Cu$etului &e statX
IroieEtul GH <entru a<roCarea <roieEtului &e le$e <ri'in& e'aluarea im<aEtului asu<ra me&iului
IroieEtul GH <entru mo&ifiEarea <unEtului 4! al Te$ulamentului <ri'in& aren&a fon&ului
forestier Dn sEo<uri &e $os<o&rire Eine$etiE i/sau &e reEreere, a<roCat <rin GotrDrea
Hu'ernului nr.B!7 &in 20 feCruarie 200!
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea Eom<onenei nominale a &ele$aiei mol&o'eneti <entru
<artiEi<are la Conferina Sr$aniFaiei 9aiunilor [nite <ri'in& DeF'oltarea DuraCil , Eare se 'a
&esfura la Tio &e \aneiro, ZraFilia, Dn <erioa&a B2-2> iunie 20B2
IroieEtul GH <entru a<roCarea Te$ulamentului <ri'in& &i$urile &e <roteE ie Dm<otri'a
inun&a iilor
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru mo&ifiEarea i
Eom<letarea Co&ului Eontra'enional al Te<uCliEii Mol&o'a nr. 2B!-?@A &in 24.B0.200!
IroieEtul GH Eu <ri'ire la re$lementarea 'Dntorii Dn seFonul &e 'Dntoare 20B2 W 20B>.
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea <roieEtului &e =e$e <entru mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii
nr. B5>! W ?AAA &in 25 feCruarie B99! <ri'in& fon&ul ariilor naturale <roteOate &e stat.
IroieEtul GH <entru a<roCarea <roieEtului GotrDrii Iarlamentului <ri'in& fon&area IarEului
9aional Srhei
IroieEtul GH <entru a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru Eom<letarea artiEolului
20 &in =e$ea nr. B>47 &in 9 oEtomCrie B997 <ri'in& &e eurile &e <ro&uE ie i menaOere
IroieEtul GH <entru a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru mo&ifiEarea i
Eom<letarea =e$ii <roteE iei me&iului DnEonOurtor
IroieEtul GH <entru a<roCarea Memoran&umului &e Dn ele$ere Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul
Te<uCliEii UurEia Dn &omeniul me&iului, semnat la PnVara la B noiemCrie 20B2
IroieEtul Sr&inului <entru a<roCarea Cotelor <entru <esEuitul in&ustrial/EomerEial <entru anul
20B>
Ordine privind activitatea de baz a ministerului 10!
Ordine privind personalul - 515
2" #doptate$aprobate %1 acte decizionale
Legea nr. 36 din 7.03.2012 Eu <ri'ire la mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. 440-?AAA &in
27.04.B995 Eu <ri'ire la fDiile &e <roteEie a a<elor rDurilor i CaFinelor &e a<
Legea nr. 43 din 15.03.12 <entru aEEe<tarea unor amen&amente la anexele P i C ale
Con'eniei &e la RtoEVholm <ri'in& <oluanii or$aniEi <ersisteni
Legea nr. 80 din 12.04.2012 <entru ratifiEarea IrotoEolului P&iional la PEor&ul &e Haranii
Dntre Te<uCliEa Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE MAP"PN Eu <ri'ire la
a<liEarea $araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e ne<roliferare a armelor nuEleare
Legea nr.132-XVII din 08.06.2012 <ri'in& &esfurarea Dn si$uran a aEti'itilor nuEleare i
ra&iolo$iEe MHG nr. 118 din 23.02.2012N
HG nr. 2 din 02.01.2012 Eu <ri'ire la aloEarea miOloaEelor finanEiare MMinisterului Me&iului
<entru sta ii moCile &e <om<are a a<ei W B200,0 mii leiN
HG nr. 13 din 05.01.2012 <entru a<roCarea Te$ulamentului &e or$aniFare i funE ionare a
Comisiei hi&rotehniEe inter$u'ernamentale <entru a<liEarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i
Hu'ernul TomYniei <ri'in& Eoo<erare <entru <roteE ia i utiliFarea &uraCil a a<elor Irutului i
Dunrii, semnat la Cahul la &eEemCrie 20BB.
HG nr. 58 din 02.02.2012 <entru a<roCarea <roieEtului &e le$e <entru ratifiEarea IrotoEolului
P&iional la PEor&ul &e Haranii Dntre Te<uCliEa Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru
"ner$ia PtomiE MAP"PN Eu <ri'ire la a<liEarea $araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e
ne<roliferare a armelor nuEleare
HG nr. 81 din 10.02.2012 Eu <ri'ire la a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru
mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii 440 &in 27.04.B995 Eu <ri'ire la Fonele i fD iile &e <roteE ie a
a<elor rDurilor i CaFinelor &e a< .
HG nr. 118 din 23. 02. 2012 <entru a<roCarea <roieEtului &e le$e <ri'in& &esf urarea Dn
si$uran a aEti'it ilor nuEleare i ra&iolo$iEe .
HG nr. 185 din 30.03.2012 <entru a<roCarea Te$ulamentului <ri'in& mo&ul &e EalEulare a
normati'elor i &e Eom<ensare a Eheltuielilor <entru luErri &e <ros<eEiuni i ex<lorri
$eolo$iEe realiFate &in Eontul miOloaEelor Cu$etului &e statX
HG nr. 186 din 02.04.2012 <entru a<roCarea <roieEtului &e le$e <ri'in& e'aluarea im<aEtului
asu<ra me&iului
HG nr. 299 din 21 mai 2012 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului Dntre Hu'ernul TM
i Hu'ernul statului Asrae l <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului
HG nr. 304 din 21 mai 2012 <entru a<roCarea Memoran&umului &e Coo<erare Dntre C9CP9
MTomYniaN i P9TP9T MTe<uCliEa Mol&o'aN Dn &omeniul seEurit ii ra&iolo$iEe, semnat la
ZuEureti la B2 DeEemCrie 20BB,
HG nr. 310 din 21.05.2012 <entru mo&ifiEarea <unEtului 4! al Te$ulamentului <ri'in& aren&a
fon&ului forestier Dn sEo<uri &e $os<o&rire Eine$etiE i/sau &e reEreere, a<roCat <rin GotrDrea
Hu'ernului nr.B!7 &in 20 feCruarie 200!
HG nr. 358 din 04.06.2012 Eu <ri'ire la a<roCarea Eom<onenei nominale a &ele$aiei
mol&o'eneti <entru <artiEi<are la Conferina Sr$aniFaiei 9aiunilor [nite <ri'in& DeF'oltarea
DuraCil , Eare se 'a &esfura la Tio &e \aneiro, ZraFilia, Dn <erioa&a B2-2> iunie 20B2
HG nr. 364 din 06.06.2012 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra <roieEtului Eelui &e-al treilea
IrotoEol a&iional Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei la PEor&ul &intre
Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei <ri'in& im<lementarea <ro$ramului &e
asisten tehniE i finanEiar Dn CaFa unui aOutor finanEiar neramCursaCil Dn 'aloare &e B00
milioane &e euro aEor&at &e TomYnia Te<uCliEii Mol&o'a, semnat la ZuEureti, la 27 a<rilie
20B0
HG nr. 427 din 18 iunie 2012 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra Memoran&umului &e
Qn ele$ere Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a si Hu'ernul UurEiei Dn &omeniul <roteE iei
me&iului
HG nr. 433 din 18.06.2012 <entru a<roCarea Te$ulamentului <ri'in& &i$urile &e <roteE ie
Dm<otri'a inun&a iilor
HG nr. 459 din 25.06.2012 Eu <ri'ire la a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru
mo&ifiEarea i Eom<letarea Co&ului Eontra'enional al Te<uCliEii Mol&o'a nr. 2B!-?@A &in
24.B0.200!
HG nr. 465 din 26.06.2012 <entru a<roCarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul statului
Asrael <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului semnat la Aerusalim la B4 mai 20B2,
HG nr. 575 din 07.08.2012 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului &e Eoo<erare Dntre
P$enia 9aional &e Te$lementare a PEti'itilor 9uEleare i Ta&iolo$iEe a Te<uCliEii
Mol&o'a i Putoritatea Rue&eF &e ReEuritate Ta&iolo$iE <entru 20B2-20B4 i aEor&ate
&e<linele <uteri &omnului Prtur ZuF&u$an, &ireEtor al P9TP9T
HG nr. 606 din 15.08.2012 Eu <ri'ire la re$lementarea 'Dntorii Dn seFonul &e 'Dntoare 20B2 W
20B>.
HG nr. 721 din 27.09.2012 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra <roieEtului Iro$ramul Ca&ru &e
Coo<erare Dntre Hu'ernul TM i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE <entru anii
20B2-20B7, inElusi' aEor&area &e<linelor <uteri <entru semnare &ireEtorului P9TP9T
HG nr. 813 din 06.11.2012 pentru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului <ri'in& Eoo<erarea
Dn &omeniul <roteE iei me&iului a statelor-memCre ale Comunit ii Rtatelor An&e<en&ente
HG nr. 833 din 08.11.12 Eu <ri'ire la a<roCarea <roieEtului &e =e$e <entru mo&ifiEarea i
Eom<letarea =e$ii nr. B5>! W ?AAA &in 25 feCruarie B99! <ri'in& fon&ul ariilor naturale <roteOate
&e stat.
HG nr 834 din 08.11.12 <entru a<roCarea <roieEtului GotrDrii Iarlamentului <ri'in& fon&area
IarEului 9aional Srhei
HG nr. 878 din 22.11.2012 <entru a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru
Eom<letarea artiEolului 20 &in =e$ea nr. B>47 &in 9 oEtomCrie B997 <ri'in& &e eurile &e
<ro&uE ie i menaOere
HG nr. 958 din 20.12.2012 <entru a<roCarea Memoran&umului &e Dn ele$ere Dntre Hu'ernul
TM i Hu'ernul Te<uCliEii UurEia Dn &omeniul me&iului, semnat la PnVara la B noiemCrie 20B2
ORDINUL Ministerului Mediului nr. 2! &in 0>.04.20B2 Eu <ri'ire la staCilirea <erioa&ei &e
<rohiCiie a <esEuitului <entru anul 20B2
ORDINUL Ministerului Mediului <entru staCilirea Eotelor <entru <esEuitul
in&ustrial/EomerEial <entru anul 20B>
HG <entru a<roCarea Te$ulamentului Comisiei &e stat <entru reFer'ele &e suCstane minerale
utile M<roieEt a<roCat Dn <rinEi<iu, suC reFer'a &efiniti'rii, Dn Ea&rul <reFi&iului, a Eom<onenei
nominale a Comisiei &e stat <entru reFer'ele &e suCstane minerale utileN
3. Proiecte de decizii consultate - 17
Proiecte de legi
IroieEtul =e$ii <ri'in& suCstan ele EhimiEe,
IroieEtul =e$ii <ri'in& aEEesul la informa ia &e me&iu,
IroieEtul &e =e$e <entru Eom<letarea anexei nr.B la =e$ea re$nului animal nr.4>9-?AAA &in 27
a<rilie B995.
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la mo&ifiEarea Co&ului suCsolului
IroieEtul =e$ii Eu <ri'ire la <roteE ia fon&ului Eine$etiE i 'Dntoarea
IroieEtul =e$ii <ri'in& ser'iEiul <uCliE &e alimentare Eu a< i &e EanaliFare
IroieEtul =e$ii <entru aEEe<tarea amen&amentului la anexa P a Con'eniei &e la RtoEVholm
<ri'in& <oluanii or$aniEi <ersisteni
IroieEtul =e$ii <entru ratifiEarea IrotoEolului <ri'in& re$istrele emisiilor i transferului
<oluanilor la Con'enia <ri'in& aEEesul la informaie, Oustiie i <artiEi<area <uCliEului la
a&o<tarea &eEiFiilor Dn &omeniul me&iului, semnat la 2B mai 200>.
IroieEtul &e =e$e <entru mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. B5>! W ?AAA &in 25 feCruarie B99!
<ri'in& fon&ul ariilor naturale <roteOate &e stat.
IroieEtului GotrDrii Iarlamentului <ri'in& fon&area IarEului 9aional Srhei
Proiecte HG
IroieEtul GH <entru a<roCarea Te$ulamentului Eu <ri'ire la re$istrul autoriFa iilor &e me&iu
<entru folosin a s<eEial a a<ei.
IroieEtul GH Eu <ri'ire la aCro$area GotrDrii Hu'ernului nr.!0 &in 2>.0B.200 Eu <ri'ire la
transmiterea unui teren Qntre<rin&erii &e Rtat L9o&ul Gi&roener$etiE Coste ti
IroieEtul GH Eu <ri'ire la a<roCarea Te$ulamentului Eu <ri'ire la mo&ul &e efeEtuare a
Eontrolului &e stat asu<ra folosirii ra ionale i <roteE iei suCsolului
IroieEtul GH <entru a<roCarea Iro$ramului naional <ri'in& su<rimarea ealonat a
hi&roElorofluoroEarCurilor <entru anii 20B2-2040 Dn Te<uCliEa Mol&o'a
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei naionale &e $estionare a &eeurilor Dn Te<uCliEa Mol&o'a,
IroieEtul GH &e a<roCare a Rtrate$iei naionale <ri'in& mana$ementul Dn si$uran a &e eurilor
ra&ioaEti'e
IroieEtul GH &e a<roCare ConEe< iei <ri'in& <roteE ia Dm<otri'a inun&a iilor.
4. decizii adoptate fr consultare - 19
=e$ea nr. > &in 7.0>.20B2 Eu <ri'ire la mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii nr. 440-?AAA &in
27.04.B995 Eu <ri'ire la fDiile &e <roteEie a a<elor rDurilor i CaFinelor &e a<
=e$ea nr. !0 &in B2.04.20B2 <entru ratifiEarea IrotoEolului P&iional la PEor&ul &e Haranii Dntre
Te<uCliEa Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE MAP"PN Eu <ri'ire la
a<liEarea $araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e ne<roliferare a armelor nuEleare
GH nr. 2 &in 02.0B.20B2 Eu <ri'ire la aloEarea miOloaEelor finanEiare MMinisterului Me&iului
<entru sta ii moCile &e <om<are a a<ei W B200,0 mii leiN
GH nr. B> &in 05.0B.20B2 <entru a<roCarea Te$ulamentului &e or$aniFare i funE ionare a
Comisiei hi&rotehniEe inter$u'ernamentale <entru a<liEarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i
Hu'ernul TomYniei <ri'in& Eoo<erare <entru <roteE ia i utiliFarea &uraCil a a<elor Irutului i
Dunrii, semnat la Cahul la &eEemCrie 20BB.
GH nr. 5! &in 02.02.20B2 <entru a<roCarea <roieEtului &e le$e <entru ratifiEarea IrotoEolului
P&iional la PEor&ul &e Haranii Dntre Te<uCliEa Mol&o'a i P$enia Anternaional <entru
"ner$ia PtomiE MAP"PN Eu <ri'ire la a<liEarea $araniilor nuEleare Dn ra<ort Eu Uratatul &e
ne<roliferare a armelor nuEleare
GH nr. !B &in B0.02.20B2 Eu <ri'ire la a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru
mo&ifiEarea i Eom<letarea =e$ii 440 &in 27.04.B995 Eu <ri'ire la Fonele i fD iile &e <roteE ie a
a<elor rDurilor i CaFinelor &e a< .
GH nr. 299 &in 2B mai 20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i
Hu'ernul statului Asrael <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului
GH nr. >04 &in 2B mai 20B2 <entru a<roCarea Memoran&umului &e Coo<erare Dntre C9CP9
MTomYniaN i P9TP9T MTe<uCliEa Mol&o'aN Dn &omeniul seEurit ii ra&iolo$iEe, semnat la
ZuEureti la B2 DeEemCrie 20BB,
GH nr. >B0 &in 2B.05.20B2 <entru mo&ifiEarea <unEtului 4! al Te$ulamentului <ri'in& aren&a
fon&ului forestier Dn sEo<uri &e $os<o&rire Eine$etiE i/sau &e reEreere, a<roCat <rin GotrDrea
Hu'ernului nr.B!7 &in 20 feCruarie 200!
GH nr. >5! &in 04.0.20B2 Eu <ri'ire la a<roCarea Eom<onenei nominale a &ele$aiei
mol&o'eneti <entru <artiEi<are la Conferina Sr$aniFaiei 9aiunilor [nite <ri'in& DeF'oltarea
DuraCil , Eare se 'a &esfura la Tio &e \aneiro, ZraFilia, Dn <erioa&a B2-2> iunie 20B2
GH nr. >4 &in 0.0.20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra <roieEtului Eelui &e-al treilea
IrotoEol a&iional Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei la PEor&ul &intre
Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a i Hu'ernul TomYniei <ri'in& im<lementarea <ro$ramului &e
asisten tehniE i finanEiar Dn CaFa unui aOutor finanEiar neramCursaCil Dn 'aloare &e B00
milioane &e euro aEor&at &e TomYnia Te<uCliEii Mol&o'a, semnat la ZuEureti, la 27 a<rilie
20B0
GH nr. 427 &in B! iunie 20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra Memoran&umului &e
Qn ele$ere Dntre Hu'ernul Te<uCliEii Mol&o'a si Hu'ernul UurEiei Dn &omeniul <roteE iei
me&iului
GH nr. 45 &in 2.0.20B2 <entru a<roCarea PEor&ului Dntre Hu'ernul TM i Hu'ernul statului
Asrael <ri'in& Eoo<erarea Dn &omeniul <roteE iei me&iului semnat la Aerusalim la B4 mai 20B2,
GH nr. 575 &in 07.0!.20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului &e Eoo<erare Dntre
P$enia 9aional &e Te$lementare a PEti'itilor 9uEleare i Ta&iolo$iEe a Te<uCliEii
Mol&o'a i Putoritatea Rue&eF &e ReEuritate Ta&iolo$iE <entru 20B2-20B4 i aEor&ate
&e<linele <uteri &omnului Prtur ZuF&u$an, &ireEtor al P9TP9T
GH nr. 0 &in B5.0!.20B2 Eu <ri'ire la re$lementarea 'Dntorii Dn seFonul &e 'Dntoare 20B2 W
20B>.
GH nr. 72B &in 27.09.20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra <roieEtului Iro$ramul Ca&ru &e
Coo<erare Dntre Hu'ernul TM i P$enia Anternaional <entru "ner$ia PtomiE <entru anii
20B2-20B7, inElusi' aEor&area &e<linelor <uteri <entru semnare &ireEtorului P9TP9T
GH nr. !B> &in 0.BB.20B2 <entru ini ierea ne$oEierilor asu<ra PEor&ului <ri'in& Eoo<erarea Dn
&omeniul <roteE iei me&iului a statelor-memCre ale Comunit ii Rtatelor An&e<en&ente
GH nr. !7! &in 22.BB.20B2 <entru a<roCarea P'iFului asu<ra <roieEtului &e le$e <entru
Eom<letarea artiEolului 20 &in =e$ea nr. B>47 &in 9 oEtomCrie B997 <ri'in& &e eurile &e
<ro&uE ie i menaOere
GH nr. 95! &in 20.B2.20B2 <entru a<roCarea Memoran&umului &e Dn ele$ere Dntre Hu'ernul TM
i Hu'ernul Te<uCliEii UurEia Dn &omeniul me&iului, semnat la PnVara la B noiemCrie 20B2

S-ar putea să vă placă și