Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul nvmntului Universitatea Tehnic a Moldovei Facultatea Cadastru, Geodezie i Construcii Catedra Drept atrimonial

!e"erat
la disciplina Drept Funciar

Tema :

Fondul Funciar al

Republicii Moldova

# e"ectuat $

studenta %r& D '()), *asoc +ioleta

# veri"icat $

con"&universitar , dr& Teac ,&

Chiinu )'-' Cuprins $ ,& F./DU0 FU/C,#! 1, C.M ./2/3# 0U, & !24U!4202 FU/C,#!2 1, D2 4.0 .............................................3

II. F.!M202 1, M2T.D202 #DM,/,4T!#!,, F./DU0U,


FU/C,#! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5

III.

4,4T2MU0 .!G#/20.! D2 #DM,/,4T!#!2 # F./DU0U, FU/C,#! 4, #T!,*UT,,02 0U,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6

*,*0,.G!#F,2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-'

I. FONDUL FUNCIAR I COMPONENA LUI Toate terenurile, indiferent de destinaie i de proprietate, constituie fondul funciar al Republicii Moldova. Fondul funciar, n dependen de destinaia principal, se compune din urmtoarele cate orii de terenuri! " cu destinaie a ricol# " din intravilanul localitilor# " destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i cu alte destinaii speciale# " destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii, activitii recreative, terenurile de valoare istorico"cultural, terenurile $onelor suburbane i ale $onelor ver$i# " ale fondului silvic# " ale fondului apelor# " ale fondului de re$erv. RESURSELE FUNCIARE I DE SOL %n anul 2&&', suprafaa total a republicii constituia 3 mil 3'(,) mii *a, inclusiv 2+&),23 mii *a ,-(,&( la sut. / terenuri a ricole, din care ! 0'20,-2 mii *a ,-2,) la sut. / terenuri arabile, 3&2,-) mii *a ,02,&' la sut. / plantaii perene, 3)&,&) mii *a ,0(,3- la sut. / f1nee i puni, 20,)2 mii *a ,&,'- la sut. / p1rloa e. %n Moldova, ca si n alte tari, are loc reducerea suprafetelor arabile pe cap de locuitor care, potrivit datelor recente, constituie &,(&- *a. 3olurile afectate de diverse procese de de radare ocupa peste 2 mil.*a.

Fondul "unciar al municipiului Chisinau constituie 78 97' ha inclusiv dupa cate%oriile de "olosinta$ 4 terenurile ale localitatilor " 0++-) 4 terenuri cu destinatie a ricola " 2+0-2 4 terenuri distribuite industriei telecomunicatiilor si cu alta destinatie speciala : : 95-( 4 terenuri destinate ocrotirii naturii " 00 4 terenuri ale fondului silvic " 3')) 4 terenuri ale fondului apelor " 0&2' 4 terenuri ale fondului de re$erva " )2-0 Fondul "unciar din intravilanul municipiului Chisinau constitue -)'57 ha, inclusiv dupa cate%oriile de "olosinta$ 4 terenuri din intravilanul localitatii " 02&0& *a 4 terenuri destinate industriei transportului " 2)22 *a 4 terenuri cu destinatie a ricola " )2( *a 4 terenuri ale fondului silvic " 0) *a 4 terenuri ale fondului de re$erva " 20 *a
(

5in cele 02&0& de terenuri din intravilanul orasului, terenurile de u$ public ocupa o suprafata de 322) *a, ceia ce constituie 336 la suta. 7elelalte )- la suta de terenuri sunt ocupate cu constructii locative, de menire social"culturala, medicale, curative, culturale, sport, institutii de invatamint, comunale, cai de comunicatii, radini colective si alte $one prote8ate si $one ce nu sunt posibile lucrarilor de constructie. 9otrivit datelor pre$entate de 5irectia Funciara, la momentul de fata in limitele e:istente ale orasului, aria totala a plantatiilor ver$i este de 2-(0 *a, fara terenurile inver$ite interioare din cartiere. 3patiile inver$ite din cadrul cartierelor si a microraioanelor permit crearea unui climat favorabil pentru locuitori, prin aceasta marind confortul de trai in mediul urban. %n rest terenul se imparte in felul urmator! la balanta ;sociatiei de <estionare a spatiilor ver$ia mun. 7*isinau sunt apro:imativ 0'(& *a de terenuri inver$ite, care conform nivelului de amena8are si a sarcinii antropo ene se divi$ea$a in paduri" parcuri, parcuri, radini, scuaruri si bulevarde ,ve$i ane:a nr.0.. in afara de acestea, in *otarele orasului sunt amplasate $one ver$i de folosinta redusa, cum ar fi parcul dendrolo ic, radina botanica, sectorul etno rafic al mu$eului plaiului, poli onul pentru petrecerea motocrosului, libera cu o suprafata totala de (&-,0 *a. Teritoriile inver$ite cu destinatie speciala, cum sunt cimitirele, parcurile memoriale, pepinierele, serele ocupa o suprafata de (23,2 *a. =idro rafia orasului este determinata de r. >ic si 2 afluienti ai lui. in limitele orasului r. >ic se intinde pe o lun ime de 02,+ ?m. Resursele apelor de suprafata ale orasului 7*isinau sunt constituite si de lacurile de acumulare <*idi *ici si Ialoveni si un sir de alte ba$ine de apa artificiale. @acul de acumulare <*idi *ici este amplasat pe cursul r. >ic ,construit radina $oolo ica, $ona economica

in 02)2.. ;cesta este cel mai mare ba$in artificial de apa de pe riurilorrile mici ale republicii. @ocul de amplasare, a ba$inelor de apa, predomina la periferia orasului! >otanica / ) ba$ine, 3culeni / 3 ba$ine, in $ona parcului aferenta sectorului >uiucani se afla cel mai mare ba$in, numit lacul Aalea Morilor.

II. FORMELE I METODELE ADMINISTRARII FONDULUI FUNCIAR ;dministrarea de stat a raporturilor funciare este parte componenta a administrarii statale in eneral si repre$inta activitatea or anelor de stat in vederea or ani$arii si folosirii rationale a terenurilor si protectiei lor prin adoptarea masurilor economico" 8uridice. 3tatul este obli at sa or ani$e$e si sa tina evidenta terenurilor pe cate orii de folosinta. Metodele de administrare statala sun foarte variate. Re lementarea de catre stat a raporturilor funciare presupune acordarea deplinei libertati tuturor subiectilor raportului de folosinta funciara, neadmiterea amestecului in activitatea ospodareasca a acestora. Re lementarea de stat a raporturilor funciare consta in crearea or anelor statale si stabilirea sferei obli atiilor lor in ba$a le ala s.a. Functiile or anelor de stat privind administrarea terenurilor au putere 8uridical si pot fi aplicate atunci cind este necesara interventia statului. B:ercitarea de or ani$are de stat a functiilor de administrare are la ba$a 2 principi! 0. delimitarea competentei si functiilor dintre verigile corespunzatoare ale aparatului de stat si autoritatilor locale; 2. inadmisibilitatea interventiei unor organe de stat in competenta si functiile altora. ;dministrarea terenurilor urmareste mai multe scopuri $ " asi urarea respectarii le islatiei funciare, prin efectuarea controlului de stat, privind folosirea rationala si protectia lor #

" crearea conditiilor favorabile de e:ploatare si protectie a sectoarelor de teren , prin or ani$area teritoriala, evidenta loturilor, planificarea activitatii in domeniul dat, tra erea contravenientilor la raspundere 8uridica in ca$ de necesitate a le islatiei.

;dministrarea terenurilor se imparte in ! " enerala# enerala si " ramurala. Administrarea general este or ani$ata de or anele de competenta proprietate si forma de ospodarie. Administrarae ram ral se reali$ea$a prin intermediul ministerelor si departamentelor si este ba$ata pe principiul subordonarii intreprinderilor, a celor or ani$atii care au in posesiune terenuri. III. SISTEMUL OR!ANELOR DE ADMINISTRARE A FONDULUI FUNCIAR SI ATRI"UTIILE LUI Cr anele administrarii de stat in domeniul folosirii si protectiei terenurilor se clasifica in functie de competenta in ! 0. or ane de competenta enerala # 2. or ane de competenta speciala. 5in cate oria or anelor de competenta enerala fac parte! 9arlamentul , <uvernul, autoritatile publice locale. Atri# tiile Parlament l i RM$ " re lementarea le islativa a relatiilor funciare pe intre teritoriul RM# " or ani$area controlului asupra respectarii le islatiei funciare# " stabilirea suprafetelor cu re im 8uridic special# " stabilirea tarifelor pentru calculare pretului normative al pamintului si impo$itul funciar.
'

speciala si se e:tinde asupra tuturor terenurilor, indiferent de cate orii, tip de

Atri# tiile ! %ern l i RM $ " elaborarea masurilor de protectie a terenurilor si or ani$area reali$arii lor # " tinerea cadastrului funciar si or ani$area re lementarii re imului proprietatii funciare pe teritoriul RM# " aprobarea cadastrului funciar anual# " stabilirea modului de incasare a impo$itelor funciare# " stabilirea si sc*imbarea destinatiei terenurilor. Atri# tiile a t&ritatil&r ' #li(e l&(ale $ " e:ecutarea controlului asupra folosirii si protectiei terenurilor # " reparti$area si retra erea terenurilor in modul stabilit de le e # " tinerea cadastrului funciar in teritoriul din subordine# " privarea de dreptul de detonator de teren in ca$urile preva$ute de le e# " or ani$area evaluarii terenurilor conform metodei unice elaborate de <uvern. 5in cate oria or anelor cu competenta speciala fac parte ! " ministerul ecolo iei si amena8arii teritoriului# " Ministerul ; riculturii RM.

*i;lio%ra"ie $ 0. 7odul Funciar al Republicii Moldova nr.'2'"DII din 2+.02.20 2. Bvoluia 9ieei Funciare ; ricole n RM / Aiorel 7*ivri a 3. ;lte acte normative

0&

S-ar putea să vă placă și