Sunteți pe pagina 1din 1

UMANE DTRECTTA GENERALAnucnr - TTNANTE $r RESURSE DIRECTIARESURSE UMANE $I SALARIZARE

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


Nr.792|DRUS/12.09.2013

NOTA macheteisalarii ;i incircarea pe portal a macheteisalarii Ref : completarea

in coloana"Anexa gi capitolul" se va completaastfel: pentrupersonalul AIICI; didacticde predare seva completa seva completa pentrupersonalul in AnexaINVAIAfTAANT h Legeanr.28412010 didacticauxiliarexistent AIICI; se pentrupersonalul in AnexaINVAIAUANT la Legeanr.28412010 didacticauxiliarcarenu seregdseqte ( ex. bibliotecar qi specific funcliei la familia ocupalionalS sau sistemul va completaanexa capitolulde - Anexa "Familia ocupa{ionald de funclii bugetare Culturd", Cap."Salarii de bazddin sistemul AMII bibliotecilorpublicedin Rom6nia"); de func1iibugetare pentru personalul nedidacticse va completaAICII ( Anexa "Familia ocupalionald "Administralie", Cap. "Salarizareapersonalului contractual din administralia publicd centrald de ....., servicii deconcentrate ale ministerelorEi ale altor organecentralede specialitat, specialitate*), punctele primdrii Eiserviciipublicedin subordinea acestora" in special C qi D); pentru funclia de antrenorse va completaAICII ( Anexa "Familia ocupa{ionald de func{ii bugetare publicd personalului centrald de din administralia contractual "Administrafie", Cap. "salarizarea ....., ale ministerelorqi ale altor organecentralede specialitat, specialitate*), servicii deconcentrate punctulE). primdrii gi serviciipublicedin subordinea acestora" in special

pentru funcfiile de CONDUCERE didactice gi didactice auxiliare (director, director adjunct, contabil-gef, secretar - sef) clasele de salarizare CUPRIND sporul de vechime ,si indemniza{ia de conducere aferente funcfiei respective. pentru func{iile didactice clasele de salarizare CUPRIND si clasele pentru cele 5 grada{ii corespunztrtoaretrangelor de vechime in munci. pentru func{iile auxiliare ;i nedidactice la clasa de salarizare se ADAUGA maximum 9 clase de salarizare corespunzitoare trangelor de vechime in munc5, astfel: l) gradatia I - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesivede salarizare suplimentare fatd de nivelul minim al fiecdrei func1ii; 2) gradatia2 - dela 5la l0 ani - doud clase succesive de salarizare suplimentarefa\d de cele detinute pentru grada\ial; 3) grada\ia 3 - de la 10la 15 ani - doud clase succesivede salarizare suplimentare fatd de cele detinute pentru gradatia2; 4) gradatia4 - de la 15 la 20 de ani - o clasd succesivdde salarizare suplimentard faJ[ de cele detinute pentru grada\ia3; 5) gradalia 5 - peste 20 de ani - o clasd succesivdde salarizaresuplimentard fatd de cele delinute pentru grada\ia 4.

ilr)
Personalul de conducere din inspectorateleqcolare ,casele corpului didactic, palatele copiilor qi elevilor, unit{ile de invSldmdnt cu peste 800 de elevi, respective elevi ;i pregcolari, cluburile sportive qcolarecu un un efectiv de peste 400 de elevi se lncadreazdla gradul II. Personalul de conduceredin celelalte unitdti de invd{imdnt se tncadreazdla gradul I.

Iv)
Inspectorateleqcolarenu vor compla coloanele 12-15 dn,,macheta salarii,, Inspectoratele scolare vor completa posturile VACANTE in ,,macheta salarii,, cu drepturile calculate conform legislatiei actuale si conform legii 284 la gradatia 5, iar unitA$le qcolare ce opereazi pe portalul ,,Edusal,,vor introduce acesteposturi VACANTE incepdnd de vineri 13.09.2013.

6B
t/rn <l 4
!f / *.

:/.&t

a/

Berthelot nr.28-30, Sector1, 010168,Bucuregti TeL +40(0)214056250 4211 Fax: +40(0)21.310 www.edu.ro