Sunteți pe pagina 1din 83

P a r t e a a treia

d e s e n

DE

I N S T A L A I I
C A P IT O L U L X I

REPREZENTAREA INSTALAIILOR PENTRU FLUIDE


A. G E N E R A L IT I
A . GEN ERALITI. B. SEMNE C O N V EN IO NALE, SIMBOLURI l NOTAII COMUNE INSTALAIILOR PEN TRU FLUIDE. C. N TOCM IREA SCHIEI l A D ESEN ULU I INSTA LAIILOR PEN TRU FLUIDE

Desenul de instalaii are ca scop reprezentarea in vederea execuiei a instalaiilor interioare i ixti'-i'ioare aferente cldirilor civile i industriale. Aceste instalaii se reprezint prin desen dup m n c ip ii generale comune, stabilite p rin stanlarde de s t a t privind proiectarea i execuia lor. n general, pentru a exprim a prin desen o anu, concepie referitoare la realizarea unor astfel ie instalaii, este necesar s se realizeze: planuri de s itu a ii cu reele exterioare sau lanuri coordonatoare, n cazul n care sn t destiate diferitelor institu ii ce. urmeaz a aviza i xecuta proiectul feluritelor reele ce apar ntr-o num it lucrare; acestea cuprind obiectul proiecit n cadrul larg al vecin tilor sale, cu reelele dstente i proiectate, cu dispoziia lor n terenul iconj urtor; pe acest plan se reprezint i arterele i circulaie sau drum urile de acces cu reelele litare (ap, canal, cldur, gaze, electricitate), care construcia urmeaz s fie legat); desene n plan, cuprinznd vederi ale instaiei din fiecare nivel al construciei (subsol, rter, etaj ele.), n care se va executa instalaia spectiv; acestea se ntocmesc pe p lanurile de hitecturu ale construciei; seciuni verticale i scheme, prin care se prezint, n general, p rile sau elementele rticalc ale instalaiei, care deservesc to ate nive! cldirii (coloanele i derivaiile acestora); desene dc detaliu, n um ite i detalii de exeie, ntocmite, n general, pen tru a reprezenta scar convenabil (1 : 10 ... 1 : 1 ), dup regulile enului industrial (n tripl proiecie ortogonal) anu;e pri mai deosebi te ale unei instalaii sau elemente amnunt care nu apar suficent de clar pe desenele nionate mai nainte. P entru reprezentarea diferitelor p r i compoite ale unei instalaii n desenele m enio nate olosesc semne convenionale i n o taii specifice

fiecrui elem ent conform stan dardelor specifice n rigoare. n cazul n care unele sim boluri utilizate nu sn t cuprinse n aceste standarde, se p o t folosi semnele indicate n cataloagele de produse sau simbolurile s tab ilite de proiectani, cu explicitarea lor n legend.

B. S EM N E C O N V E N IO N A L E , S IM B O L U R I SI N O T A T II C O M U N E IN S T A L A IIL O R P E N T R U FLUID E
1. Reprezentarea conductelor

Traseele conductelor se reprezint p rin linii convenionale, desenate n negru sau n culorile convenionale. n tabela X I . l se indic liniile convenionale utilizate n instalaii conform STAS 185/173* n p lan urile generale de situaie i n planu rile comune m ai m u lto r instalaii, pe traseul conductelor se intercaleaz simboluri literale reprezentnd iniiale ale fluidului tra n s p o rta t (n tabela X I. 1, punctele 1, 2, 3). Desenele originale executate pe calc se traseaz n negru. Dac pe un desen se traseaz reele de conducte cu fluid de un a n u m it fel, deci prin un acelai semn i culoare convenional, dar avnd caracteristici diferite, spre a le deosebi, se po t face pe traseul lor
* E .D .P . Reprodus In: Culegere de slandarde pentru desen,

TABELA X I.l Linii i culori convenionale pentru conducte earc transport fluide (extras din STAS 105/1 73)
Semn convenional

N r.crt.

D estin aia conductei

tn p la n u ri de construcie

n p la n u ri generale de s itu a ie , p la n u ri coordonatoare sau p la n u ri comune

D enumirea culorii conven ionale

1. Instalaii sanitare

Conduct de ap rece potabil

AR-

albastru

Conduct de ap cald

AC-

rou-incliis

Conduct de circulaie a apei calde

-ACC-

violet

Conduct de ap pentru combaterea incendiilor (exclusiv)

rou aprins

Canale sau conducte de canalizare menajer sau unitar (menajer + pluvial)

CM'

CU '

cafeniu deschis

Canale sau conducte de canalizare pentru ape fluviale

CP

cafeniu nchis

2. In stalaii dc nclzire central

Conduct de ap cald de ducere

10 '

rou aprins

Conduct do ap cald de ntoarcere

albastru

Conduct de ap cald de nalt temperatur dc ducere Conduct de ap cald de nalt temperatur de ntoarcere Conduct de abur

rou nchis

violet

portocaliu

Conduct de condensat sub presiune atmosferic

verde

39 D e s e n d e c o n s tr u c ii i i n s ta la i i

& 305

T A B E L A X I . 1 (continuare) 0 7 1 Conduct de condensat sub presiune Conduct de dezaerislre sau de adinlsie a aerului Conduct de golire (GG), drenaj ( X D ), preaplin (CP) ---- - - -------

. verde nchis ca fon iu

-------------

------------

10

Conduct de siguran a traseului de ducere

rou aprins

11

Conduct de siguran a traseului de ntoarcere

albastru

3. Instalaltt de alimentare eu combustibil

Conduct de gaze

, .......... ..... /

galben deschis

Conduct de combustibil lichid

negru

n o taii suplim entare. Astfel, conductele de ap rece, de diferite presiuni (4, 6, 10 at), notate cu A R pe figura X I . 1, p o t aprea difereniat dup cali tatea fluidului, de exem plu; benzin de aviaie i benzin auto, care se indic prin cte un simbol diferit B A V, respectiv B A U , pe figura X I . 1. Semnificaia acestei sim bolizri speciale trebuie s fie scris n legenda desenului. Conductele care se desfiineaz sau se nlocuiesc snt reprezentate prin semnul convenional prev z u t pentru tipul respectiv, a d a p ta t prin simboluri suplimentare cerinelor proiectrii, de exemplu: A fi AR AR BAV
BAU
Fig. X I . 1. Simbolizarea literar a con ductelor transportnd acelai fluid.

A at Gat
M at

linioare scurte nclinate, semnul x etc.; n figura X I .2 se d un astfel de exemplu pentru conduc tele de canalizare. Grosimea liniei pentru aceste conducte v a fi de 1 / 2 1/3 din grosimea liniei convenionale a traseului conductelor proiectate (fig. X I.2 , n, h). R am ificaiile de conducte se reprezint ca n figura X I . 3, a i b. L a ncruciarea a dou conducte, fr legtur ntre ele, conducta care se afl n spatele sau dede subtul unei alte conducte se reprezint cu traseul ntrerupt, n punctul de ncruciare; de exemplu, pe figura X I.3 , c traseul C D este m o n ta t dea supra lui A B , iar pe figura X I.3 , d traseul E F deasupra sau n faa lui G H. y *-CM~ ,y>
r 50
F75 F IOD

-Cu ~cu-

Fig. X I. 2 . Reprezentarea conductelor:


o desfiinate; b nlocuite; c noi proiectata: CM pentru canalizare menajer; CU pentru canalizare n sistem unitar.

306

I, $ -0 .6 0 yOBO

-0,60

se indic prin semnele convenionale n STAS 185/2-73*.

cuprinse

a
$ - 0 ,6 0 /1 $-0,60

70

k t * 70

0,50

$-0,5 0/**

v r i .'0'30 \..W ,......

h h ebm Bei*.-

/ $-0,50

9 76x3 h

G100
Fig. X I .3. Reprezentri de conducte:
a ramificaie ntr-un plan orizontal; h n plane orizontale; c i d ncruciri fr leg tur; e schimbare la nivel oe traseu rec 111 in iu ; f reprezentare simplificat a conductelor pa ralele; g, h i 1 notarea materialelor i a di mensiunilor conductelor; g eav neagr sau zincat pentru instalaii; h eavii de construc i i ; i tub din gresie.

P a n ta conductelor sau nclinarea lor ce se va respecta la montaj se indic printr-o sgeat, nsoit de valoarea p an tei; de exemplu: i 2 % pe conducta de canalizare din figura X I.2, r, sau t = 0,02 pe figura X I.3 , d . n desenele de execuie desene n plan, seciuni verticale, scheme p rivin d instalaiile pentru fluid e,aferente construciilor, conductele se reprezint printr-o singur linie convenional, n negru, ca i n planurile generale de situaie. T ip ul conductelor i modul de mbinare ntre ele

n detaliile de execuie ntocmite la scar mare, o conduct sau un subansamblu de instalaie (un prefabricat, o poziie de obiect m ai deosebit etc.) se p o t reprezenta i printr-o vedere n proiec ie ortogonal, ob in u t , n general, prin dou linii paralele continue, duse la o d istan egal cu dia m etrul conductei (v. fig. X I I . 1, a ). n acest caz, spaiul dintre linii rmine alb, sau spre a se deo sebi de alte conducte se poate colora cu culoarea convenional a fluidului ce se transport: n acest caz, fitingurile i arm turile nu se coloreaz. Simboluri i natalii pentru conducte. Pe traseul conductelor ce alctuiesc o instalaie se indic, pe desenele de execuie, unele specificri i notaii destinate a preciza caracteristicile acestora: tipul i elementele dimensionale, m aterialul i caracte risticile sale, standardele sau normele interne de baz, modul de asamblare sau cotele de m ontaj etc., adic mijloacele de identificare a m aterialelor i de precizare a tehnologiei necesare execuiei. n continuare se dau exemplificri privind simbolizarea i notarea principalelor categorii de conducte i tuburi. evile din oel fr sudur pen tru instalaii se reprezint prin semne ce corespund fluidului tran spo rtat, diam etrul este e x p rim a t inch (in) sau oii; exemplu de notare in figura X I . 3, g. evile din oel fr sudur laminate la cald, pentru construcii se reprezint prin seninul res pectiv: exemplu de notare; eav OL 7 6 x 3 , STAS 404-71 (diam etrul nominal i grosimea peretelui) (v. fig. X I . 3, li). evile de presiune, din font, cu muf (M) sau cu L'lan (F) pentru reele de alim entare cu ap sub presiune; se noteaz astfel: tub TM 1 5 0 x 4 000, STAS 1675-74 sau T F 1 5 0 x 4 000, STAS 1675-74, dup cum tu b u l este cu muf sau cu l'lan. T ubu rile din font pentru scurgere, cu muf, se reprezint prin semnul din figura X I.2 ; exemplu de notare: tub de scurgere F 100 X 1 500. evile din plu m b folosite ca evi de scurgere i ca evi de presiune se. noteaz astfel: o eav de scurgere P b 30/34 STAS, 063-71, iar o eav de presiune P b 20/28 (diam etrul exterior i grosimea peretelui). T uburile din beton sim plu pentru insta laii de canalizare exterioare cldirilor se noteaz astfel: B03OO, sau la tu b u l din beton, ovoidal, T u b O 6 0 0 x 4 0 0 , STAS 816-71. T ub urile din azbociment, de presiune, folo site n reelele exterioare de alim entare cu ap se noteaz astfel: T u b Ac P n 100400, STAS 7345-75.
* Reprodus In: Culegem de standarde pentru desen, E.D .P.

307

T uburile de gresie ceramic^ an tiacid se noteaz prin simbolul G (gresie) u rm a t de TM (pentru tu b u l cu m uf), de T F (pentru tubul cu flan la ambele capete) sau de TM F (pentru tubul cu muf i flan); exemplu de notare: G-TM 100, STAS 4234/1-69 sau G-TF 150, STAS 4234/2-69 (v. fig. X I.3, i). evile din PCV neplastifiat, rigid, folosite n locul conductelor m etalice, de tip u l G, M, sau U, se noteaz prin indicativul m aterialului i prin diam etrul lor; de exemplu: eav PCV tip U 50 sau PCV tip M 32 etc.
2. Cotarea conductelor

vzute n STAS 185/3-73 (tabelaXI.3). Aceste semne se folosesc n alctuirea schielor i a desenelor de ansam blu sau de d etalia, a t t n vederile n plan ct i n seciuni sau n schemele de in stalaii; ele nu se deseneaz la scar, dar m rim ea lor (lungi mea tuburilor i a pieselor sau a arm turilor) ca i grosimea traseului vor fi n ra p o rt direct cu m rimea desenului, (tabelele XI 2 i 3)

C. N T O C M IR E A SC H IEI l A D E S E N U L U I IN S T A L A IIL O R P E N T R U FLUID E


1. Reguli generale d e co tare

Conductele reprezentate p rin liniile convenio nale standardizate se coteaz nscriindu-se dia m etrul nominal exp rim at n m ilim etri, u n ita te de m sur u tiliz a t n cadrul Sistemului Inter naional de u n it i de m sur, sau n practic n ol ("), inch (in), u n ita te de m sur to lerat ad mis; de exemplu, cota Dn ( 0 40) scris pe con duct, care se refer la diam etrul su interior, m ai noteaz n practic Dn P/a ( 0 l 1/a") sau Dn P /2 in (Q P / 2in).
3. Reprezentarea pieselor speciale, a a rm tu r ilo r i a acceso riilo r

Semnele pentru fiting'uri i piese auxiliare pentru conducte sn t prevzute n STAS 185/2-73*, iar cele pentru arm tu ri i aparate pen tru con ducte i instalaii, prin semnele convenionale pre-

P en tru ca un desen de instalaii s corespund scopului acesta fiind, n general, execuia in sta laiei el trebuie s cuprind dim ensiunile elem entelor ce o compun i a n u m ite date sau indi caii scrise i cotri p en tru m ontaj. Aceste elemente sc nscriu corect pe desenele de instalaii astfel: n planurile de situa[ie i in cele de exccujie a instalaiilor exterioare cldirilor se noteaz, de regul, simbolul i diam etrul nom inal al conduc telor. La nevoie se pot nscrie lungimea i pan ta conductelor; n sfrit se dau cotele de poziie ale traseului fa de anum ite elemente fixe clin teren: repere fixe, cldiri, drum uri etc. (fig. XI.4);
* Reproduse in: Culegere de standarde petilrti desen E .n .p .

308

TABELA Semne convenionale fi11urniri i piese auxiliare pentru eonriucto (conform STAS 285/272)
Nr. crt

XI.2

Denumirea

Semn convenional

1. Felul mbinrilor

mbinare cu muf

------------- ) -------------

mbinare cu flan la conduct

mbinare cu filet la conducte (se Indic numai la schimbri de diametru)

-1

mbinare prin sudur la conducte (se indic numai la schimbrile de diametru 2. F ltlngurl l piese de legtur

M u f dubl

'V

Muf de trecut pe tub

Reducie (cu muf)

--------\ .J ^ r -

Cot sau curb (cu flan) cu 0 < a < 0 0

Curb cu etaj (cu muf)

10

Teu (cu flanc)

'~ T *

11

Cruce (cu flane) "T i


eJss

12

Ramificaie simpl avind 0 < * < 9 0 (cu muf i flanc)

\2

309

Nr. c rt;

~ ...

T A B E L A X I . 2 (continuare)

D en u m irea

Sem n conventional

13

Ramificaie dubl (cu mufe) cu 0 < a < 0 0

-- m ?(
______

2. Susineri pentru conducte

14

Suspensie simplu

L_

_______

15

Suspensie simpl pentru montajul mobil al conductei

ii.J

16

Suspensie elastic pentru montajul mobil al conductei

17

Suport simplu

18

Suport simplu pentru montajul mobil al conductei

19

Suport elastic pentru mon'.ajul mobil al conductei

-f

20

Suport tip patin sau rol

21

Punct fix

X
4. Compensatoare de dilatare

22

Compensator tip

Lf 11

23

Compensator lir

310

T A B E L A X I . 2 (continuare) Nr. crti

Denumren

Semn convenional

24

Compensator telescopic simpW

-EE~Xh
5. Piese diverse

25

Compensator telescopic dublu

20

Compensator cu burduf

27

Racord olandez

2S

Capac (cciul) la conducte

u -HI

29

Dop

t i !

30

Flan oarb

31

Teu de reglare sau curirc cu dop

32

Muf de reglare cu dop

---- -

---------

33

Pies de curire

?
34 Sifon U: a in plan b In schem

Y 3

-OC
a

35

Cruce de curire cu dopuri

HpC
311
'K

TABELA Semne convenionale pentru armturi pentru conducte i instalaii (extras din STAS 185/3-73) Nr. crt. 0 Denumirea 1
2

X I. 3

Semnul convenional | 3

1. M oduri de mbinare a arm/urilor cu conductele

mbinare cu flane

- - IIX I

mbinare cu mufe

mbinare cu filet

---C X b

mbinare prin sudur (sau lipire)

0 0

2. M oduri de acionare a armturilor

5 X / s

r*T \ /

Acionare manual (in mod curent nu se indic) 1 1

I 1

Acionare cu contragreutate

r ;J < i

Acionare cu arc

t ' ''

s -i

Acionare cu plutitor

A 7

Acionare cu membran

i i

l 1

10

Acionare hidraulic

Cp
----------

312

TABELA 0 1 1
2

X I , 3 (continuare)
3

11

Acionaro pneumatic
________

r-T S
t

h ^ \f'jjr

1 !!
T1 ?

12

Acionare cu electromotor

"1 |---------

1 1

13

Acionaro cu cleclromagnet

- .-
3. Arm turi de nchidere

14

Robinet cu ventil, drept

tx3 D*q

^ 7

I 1

15

Robinet cu ventil, drept, cu dispozitiv de golire

16

Robinet cu ventil, do col

17

Robinet cu ventil, cu trei ci

18

Robinet cu ventil, cu tij nclinat

D > D*a IX IXi


A |

19

Robinet cu sertar (van)

20

Robinet cu cep (cana) drept

21

Robinet cu cep (cana) drept, cu dispozitiv de golire

22

Robinet cu cop (cana) de col

40 D e s e n d e c o n s tr u c ii i in s t a l a i i

313

T A B E L A X I . 3 (continuare)

23

Robinet ou cop (cana) cu trei ci

4. A rm turi de reglare

24

Robinet do reglare cu clapei

25

Reglator (lc presiune cu aciune direct: a n amonte; h in aval

> '< M
b

5. A rm turi do siguran f i avarie

20

Robinet cu ventil do col, do siguran, cu contragreutate

27

Robinet cu ventil, do col, de siguran, cu arc

L
28 Robinet cil ventil cu trei ci, de siguran, cu contragreutate

f s
-

l '- p i

20

Robinet cu ventil cu trei ci, de siguran, cu arc

30

Robinet cu ventil, de avarie, fr dispozitiv de blocare

31

Robinet cu ventil, de avarie, cu dispozitiv de blocare

6. Arm turi de serviciu

314

\k

T A B E L A X I . 3 (continuare)

0 ..
33

B obinei cu ventil de dublu serviciu

3 |
?

3 T% T

34

Robinet cu bra basculant

35

Baterie de amestec

36

Baterie de amestec cu bra basculant

V l

S^ "V
fv

37

Baterie de amestec de baie cu du i tij fix

38

Baterie de amestec de baie cu du i tij flexibil

/ 2 5 . /> 1 I ( i ------Jn t ,1
b a

39

Baterie de amestec numai pentru du, cu tij fix

40

Baterie de du cu tij fix pentru cazane de bale

41

Robinet dublu reglaj pentru radiator a - drept de col

^ " T 1 ! ..... i

7. Arm turi pentru combaterea incendiilor

42

Hidrant subteran de incendiu

/
43 Robinet de incendiu in rotire

44

Hidrant de grdin

315 \X

T A B E L A X I . 3 (continuare 0

i
Sprincler

45


8.
A rm turi diverse

46

Drencer

47

Reductor depresiu n e

c b

>

1 8

Robinet de reinere a cu ventil b cu clap

r *^

----------------

49

Ventil do dezaerisire automat

D 2 3 - -

50

Diafragm de reglaj

III

51

Separa lor de condens

53

Sorb simplu

c *3 c a

53

Sorb cu elapet

54

Sorb cu ventil

H
55 Separator de nmol

rJ

56

Filtru de impuriti

-C > -

316

a.

Nefinisat

PCV/,0

l'Uin

U n

pe desenele de execuie ale in stalaiilo r din cldiri p lanuri i seciuni sau scheme cotele de aezare a conduclc.lpr.Jat de elementele con stru ciilor (ziduri, planee ele.) nu se nscriu, ele fiind cunoscute din prescripiile de m o n ta ]; fac excepie cotele de nivel la ram ificaii ori la schim bri de nivel ale traseului unei conducte (fig. X I . 3, a i b); n detaliile de execuie, conductele se prevd cu indicaiile dimensionale; la nevoie se indic cotele de poziie ale plaselor sau grupelor de con ducte fa de elementele construciei pe care vor fi sprijinite stlp i, grinzi, ziduri, nie in zid rie, canale de d istan nevizitabile etc. (fig. XI.5). n ceea ce privete piesele de legtur, piesele speciale i arm tu rile ce intr n alctuirea unei instalaii, acestea se prevd cu simbolurile i dimensiunile caracteristice; n general, cotele de montaj nu s n t necesare penlru elementele uzuale, deoarece aceste cote s n t determ inate prin aeza rea conductelor, conform prescripiilor. n cazuri speciale, poziia lor poate fi cotat; de exemplu: in cazul robinetului unui h id ra n t (fig. X I . 6) sau al unui nod prefabricat, ce necesit cote absolut ri guroase de m on taj, ori n cazul unor tipuri noi de arm tu ri introduse n alctuirea instalaiilor. Obiectele sanitare, corpurile de nclzire etc. se reprezint prin semne convenionale cuprinse 111 STAS 185/4-73; ele se prevd cu sim bolul i dim ensiunile lor caracteristice (v. cap. X II ). n afara desenelor de execuie a oricrei insta laii, cu prilejul n to c m im proiecte!or 7 se al&P"

Fig. X I . 5. Cotarea detaliilor de montaj:


a fa de sttlp; b n ni vertical; c fa de un col al construc le i; d n canal nevlzltabiI, de distan.

/ 8.5

Fig. X I . 6. Cotarea poziiei robinetului de hidrant.


a elevaie; b seciune orizontala (plan).

t.uiet:e i o list a m aterialelor necesare exe c u iei, n care se nscriu conductele, piesele auxiliare, arm turile, obiectele de utilizare, agregatele i m aterialele ajuttoare (b rri, console, uruburi etc.). Aceast list se asaz pe desen n tabela de com p one n t , deasupra i n d i c a t o r u l u i ..Iar n docum entaia scris a proiectului alctuiete ex trasul de m ateriale .

2. n to cm irea schiei

Orice desen n care se reprezint o instalaie se realizeaz pe baza unei schie; aceasta se ntoc mete fie ca schi de proiect pentru lucrri noi, proiectate , fie ca schi a unei instalaii exis tente, ca relevcu in vederea unor re paraii sau modificri. In general, oiice schi a unei inst alaii proiectale se deseneaz pe co pii, dup p lanu rile de con strucie (planurile de arhitectur) n tocm ite anume n acest scop, la scar convenabil, de exemplu: 1 : 100 sau 1 : 50. Instala ia se reprezint p rin vederi n plan pentru fie.care nivel {subsol, p arte r, etaje), prin_sec;iunile necesare verticale sau orizon tale, n cazul luiar instalaii m ai complexe (staii "de hidrotor sr ; de pom pare, puncte i centrale termice, instalaii de ven tilaie i de condiionare) sau prin anum ite scheme: se urmrete ca prin to ta lita te a reprezentrilor ntocmite s se obin o determinare complet a instalaiei. a. Executarea relev cu Iui. P entru a se executa releveul, se ncepe printr-o recunoatere a ntregii instalaii, spre a se observa configuraia sa gene ral, a se stabili traseele sale principale con ducte orizontale principale, coloane agregatele instalaiei etc., precum i dispoziia acestora fa de feluritele p ri ale construciei. Schiele de relevcu, p riv ind p lan u l instalaiei pe fiecare nivel, se execut pe copii heliografice ale p lan u rilor construciei, ncepnd de la capetele instala iei care servesc drept puncte de utilizare (robinete de serviciu sau baterii, corpuri de radiator, arz toare de gaz), i nain tnd ctre coloanele i con ductele de distribuie, iar de la aceasta spre leg tura (branam entul) cu reeaua public sau ctre sursa proprie (centrala termic, centrala de con diionare a aerului). Pe vertical, diferitele paliere se po t parcurge fie de sus n jos de la ultim ul etaj ctre parter sau subsol, fie de jos n sus. In aceeai ordine se schieaz i seciunile verticale sau schemele. Pe plan sn t trasate, coloanele insta laiei de alim entare cu ap rece i cald, a celei de canalizare, de nclzire central etc., grupate dup aezarea n construcie i n um erotate ntr-o an um it ordine.

Deosebit de im p o rtan t este ca, n prealabil, dup recunoaterea instalaiei, s se stabileasc, un plan de m unc, adic o an um it ordine de n tocmire a releveelor (de exemplu, de la subsol la ultim ul nivel); aceast ordine trebuie s fie ps tra t t o t tim p u l lucrrii. n funcie de ea, schiele pariale se vor prevedea cu indicativul palierului. ev e n tu al cu nite numere de ordine pe a p a rta mente sau ncperi n cadrul aceluiai palier; aceasta va perm ite apoi, prin alturarea schie lor, s se ntocmeasc uor desenele definitive. Fiecare schi va p u rta intr-un col nomencla tu ra sp aiu lu i respectiv (scara, nivelul, a p a rta m entul, camera). n acelai fel se ntocmesc i schiele schemelor desfurate, ori seciunile verticale convenionale sau ale perspectivelor axonometrice, p rin care se reprezint pentru fiecare nivel coloanele, conducte le de legtur (derivaiile) i obiectele de utilizare sau punctele de consum. Pe schiele acestor sche me, ca i pe acelea ale reprezentrilor n plan se va acorda fiecrei coloane acelai indicativ sau num r de ordine de pe plan uri i identic la toate, niveluri le; aeznd apoi n birou schiele acestor scheme, una n prelungirea alteia, n ordinea nivelurilor, i alturndu-le n plan, n ordinea indicativelor acordate, se obine schema (seciunea vertical) a ntregii instalaii. b. Aezarea coloanelor pe schi. Se respect poziia lor re lativ n alctuirea fiecrui grup; n acest scop spre a se obine o reprezentare u ni form se presupune c persoana care ntocmete schi ta privete pe rnd fiecare grupS de coloane din interiorul construciei, fiind aezat cu faa spre coloane i spre obiectele pe care acestea le deservesc. D istan a real ntre grupele de coloane SaTntre coloanele fiecrui grup nu se ia n consi derare; la ntocmirea schiei i a desenului, coloa nele se traseaz la distane alese dup voie (2 5 cm), n funcie de form atul hrtiei, de num rul coloanelor i de n um rul obiectelor, care se figureaz pe schem ntre coloane. c. Reprezentarea instalaiei pe schi. P entru aceast reprezentare se folosesc semnele conven i onale__s ta n dardizate, pentru toate elementele constitutive. Traseul instalaiei n plan se reprezint n creion, pe o direcie paralel cu aceea a zidurilor pe care instalaia este aezat, fie dispus n grosi mea acestora, fie pe suprafaa podelei, la mic dis tan de linia zidurilor, ca n figura X I I .4 , a. Pe schi se nscriu: tip u l, caracteristicile i dimensiunile, fiecrui elem ent al instalaiei (con ducte, piese auxiliare, arm tu ri, obiecte de u tili zare etc.), lungimea traseelor, cotele de poziie (dac acestea prezint cazuri particulare fa de normele uzuale, de montaj), pantele conductelor i

318

min 250

680

165

t i*

OLZn 1/2in

IBS

515

Col f a O L ln fim -

Coi OLZnl/M h-%

Jg
Teu 1/2in Miptu 1 / 2in
Jr 'v

PCV 620

pcv G20

rcv C

OLZn 1/2in "Teu t/21n Robin et trecere 1/2 in U ip tu l/2 in M ufa PCV 620

Robirsltrecem 1/2hL

O L L >!

' PCV 620


Fig . X I . 7. Detaliu de execuie: subansamblu prefabricat al conductelor pentru un lavoar i o cad de baie.

orice alte date care a ju t la determ inarea precis a instalaiei. d. Executarea schielor de detaliu. n unele situaii speciale, n care este necesar s se ntoc measc i schiele de detaliu pentru anumite, po ziii de m ontaj, conductele i piesele auxiliare, se pot reprezenta prin linii duble, pentru ea poziia respectiv s se poat cota cu precizia necesar; de exemplu: n cazul prefabricatelor de instalaii (fig. X I . 7), al reelelor de termoficare, al pozi iei de m ontaj pentru ventilatoare, aeroterme, pompe etc. Astfel de schie de detaliu se. ntocmesc, de obicei, prin vederi, dup caz (n plan, elevaie i profil), p entru a se putea reprezenta toate deta liile i cota toate elementele necesare unei deter m inri complete, n vederea execuiei. Fiecare din aceste detalii este p revzut cu un indicativ, care se noteaz i pe p lan ul de execuie sau pe schema general, pen tru a se identifica m ai uor. Trebuie m en io n at c, la ntocmirea schie lor unui releveu, instalaia poate s nu fie accesi bil vederii, fiind m o n ta t p a ria l sau n to ta lita te sub tencuial, n canale nevizitabile sau n p m n t. n cazul m o ntrii sub tencuial, traseul ram ificaii lor se stabilete pornindu-se de la punctele de deservire sau de la obiectele de consum, ciocnindu-se peretele, care n dreptul conductei d un su net de corp gol; diam etrul unor astfel de conducte se determ in la captul lor aparen t, la care snt racordate robinetele de serviciu sau obiectele de consum. La nevoie, spre a determ ina unele trasee

ascunse sau diam etrul conductelor, se fac sondaje, sprgndu-se tencuiala sau desfcndu-se ra b iu l ce acoper canalele n ziduri. Traseul conductelor de scurgere nclinate sau al coloanelor verticale ngro p ate sau mascate n zidrie se poate stabili dup poziia sifoanelor i a tu burilo r de curire, sau t o t prin ciocnit, precum i dup punctele n care acestea p tru n d n subsolul cldirii sau dup locul n care conductele de aerisire (ventilare) ies n podul sau pe acoperiul (terasa) cldirii.

3. E x e c u t a r e a d e s e n u lu i Desenul definitiv al instalaiei se execut la planet, dup schiele ntocmite aa cum s-a ar tat m ai nainte, ca un desen original, pe hrtie de calc sau pe copii heliografice ale planurilor de construcii. De obicei, pentru fiecare fel de insta laie se execut desene separate; pe acelai desen se obinuiete a se figura ns instalaia de ap i de canal; de asemenea, se poate reprezenta pe de senul centralei termice i instalaia de alim entare cu com bustibil (lichid sau gaze) ce deservete cazanele acestuia. P e desenul de ansam blu al unui complex de cldiri, ca i pe desenele care cuprind canale de distan ntre cldiri sau pe planul subsolului, se p o t reprezenta toate conductele diferitelor in stalaii, pentru ca la execuie s se poat cunoate

319

i respecta poziia lor relativ i gabaritele nece sare fiecrui fel de conducte, eventual cu izolaiile lor. P entru a se reprezenta prin desene definitive, complet determ inative, oricare din instalaiile pentru fluide ale unei cldiri, este necesar a se ntocm i, dup schiele executate n prealabil, urmtoarele tip u ri de desene: un desen de ansamblu, la scar convenabil, n cazul n care o instalaie exterioar deservete un grup de construcii (ale unui complex de locu ine, microraion sau cldirile unui complex indus trial); un desen de execuie al vederii n plan, pentru fiecare nivel distinct al construciei, la scar con venabil, 1 : 50 sau 1 : 100; pentru nivelurile identice se ntocmete un singur desen, num it al etaju lui curent; o schem a coloanelor, desfurat pe un plan vertical, pentru fiecare construcie (desprit, la nevoie, n cazul instalaiilor foarte m ari, n dou sau trei seciuni); pe schem se reprezint n mod convenional toate coloanele instalaiei pe to at lungimea lor, cu subansam bluri sau obiectele uti litare ce s n t legate de coloane (de exem plu, cor p uri de nclzire, obiecte sanitare), precum i con ductele de legtur dintre obiecte i coloane; se p o t ntocmi scheme deosebite pentru anum ite subansam bluri ale instalaiei (staie de hidrofor, vas de expansiune, depozit de com bustibil etc.); o schem a instalaiei, executat dup anum i te convenii, uzual desenat n perspectiv axonometric, n care se reprezint ntreaga instalaie, presupus desprins de construcia n care se afl; aceast schem permite s se obin m ai uor o imagine de ansamblu a instalaiei, s se urm reasc funcionarea ei i s se citeasc dimensiunile elementelor sale constitutive, n cursul execuiei; astfel de scheme n perspectiv s n t obligatorii pentru instalaiile de gaze combustibile naturale i, uneori, snt necesare pentru reele complexe de ap-canal, reele termice din centrale etc.; desene de detaliu, numite i detalii de exe cuie, realizate la o scar convenabil (1 : 50, 1 : 10, 1 : 5 sau 1 : 1 ) , care se ntocmesc sub form de vedere i seciuni ale unor p r i de instalaie, fiind cotate corespunztor necesitilor execuiei (v. fig. X I.5 ); astfel de desene s n t necesare pen tru executarea i m ontarea prefabricatelor i a re zervoarelor, recipientelor de hidrofor, staiilo r de pompare, a ventilatoarelor, pentru echiparea dife ritelor cmine sau puncte termice, s ta ii de re glare etc. Seciunile (cuprinse n desenele de detaliu) n tocm ite pentru ilustrarea modului de m ontare a unui agregat ori subansamblu de instalaie m ai im p ortant se deseneaz ca seciuni orizontale sau

verticale pariale sau totale, prin cldirea care cuprinde instalaia; traseul de secionare, drept sau frnt, se indic pe desen prin linie n treru pt i se noteaz prin litere sau prin cifre.

4. C itirea desenului

Citirea corect a desenelor unei instalaii per m ite factorilor ce particip la ex e cu tarea,exploa tarea i ntreinerea ei s-i formeze o imagine clar i precis a acestei instalaii; n acest scop trebuie s se cunoasc to ate semnele convenio nale stan dardizate, pentru domeniul instalaiilor, m odul de ntocmire a schielor i desenelor de instalaii, precum i unele reguli ce uureaz citi rea desenului, i anume: instalaia fiind reprezentat pe m ai m ulte desene, n plan i schem, aceste desene se citesc nlr-o an u m it ordine a nivelurilor construciei de la u ltim u l etaj ctre p arte r i subsol sau invers; se privete succesiv desenul in p lan al unui palier i apoi schema sau seciunea sa vertical, care cuprinde coloanele ce l deservesc; pe p lan ul unui palier se identific grupele de coloane, adic ap rece, ap cald, canalizare (pe apartam ente, pe grupuri sanitare etc.); sc por nete apoi de la obiectele de utilizare pe care insta laia le deservete, identificndu-le ntr-o ordine aleas (obiecte sanitare la instalaia de ap-canal, corpuri de ra d ia to r la instalaia de nclzire, guri de refulare sau aspiraie la instalaia de ventilare etc.); se parcurg apoi traseele conductelor ce por nesc de la aceste obiecte i se opresc la coloane sau la conductele principale, citind pe parcurs dim ensiunile i caracteristicile acestor conducte de legtur; se Lrece apoi la schem sau la seciune; se urmrete pe rnd fiecare coloan i se parcurg pe aceasta elementele deja citite pe p lan (derivaii, obiecte de utilizare), pentru a completa imagi nea form at deja p rin citirea p lanu lui cu elementele noi (de p a n t , nivel, traseu, dimensiuni) prevzute n schem; ajungindu-se cu identificarea instalaiei la nivelul p arterului sau al subsolului, se urmrete modul cum elementele verticale ale instalaiei (coloanele) se unesc n unul sau m ai m ulte elemente principale orizontale, care se leag la reeaua p u blic sau la sursa proprie (captare de ap, p unct sau central term ic, central de condiionare, staie de reglare-gaz); aceste legturi s n t repre zentate pe unul din planuri (ale subsolului sau par terului, dup caz);

320

lA

are apt i i

n locurile n care apar agregate sau com plexe de instalaii (de exemplu, grupri de pompe, hidrofor, cazane de nclzire central, s ta ii de reglare-gaze, centrala de condiionare a aerului etc.), acestea se analizeaz la sfrit, fiind citite separat pentru a putea fi nelese n toate detaliile lor constitutive.
12 9 S

sr> a -

{ i /

ne

in

a \ .1
T \"

>r, de
Li

yFig . X I . 9. Trasee de conduct din eav de oel, filetat:

te se ei u ii , le re rite 1.

e s e ,e e
i> i-

1. Pe figura X I.8 se afl reprezentate cteva con ducte pentru fluide prin semnul convenional din standard, corespunztor destinaiei fiecreia. La cele dou capete ale fiecrui traseu se afl nscris cte o notaie, privind materialul conductei l dimensiunile sale nominale. Una din aceste notaii cuprinde o greeal. Se cere a se copia desenul l a se tia cu creionul notaia greit, pstrndu-se cea corect. Rezolvare. Exemplu: Pe traseul de la litera o, conducta este din bazalt artificial; ea nu poate avea nscris diametrul n inel (oii), ci n milimetri, Indicaia Bz4 in"este deci greit. 2. DIntr-o conduct principal (fig. X I.9, o) din eav de oel filetat se ramific un traseu din acelai material, pentru distribuia unui fluid, de exemplu ap rece. Traseul este alctuit din elemente ce au specificaia artat n legend. S se traseze ca schi, folosindu-se semnele convenionale standar dizate, toate elementele ce alctuiesc acest traseu. Aceeai aplicaie, se va executa pentru traseul din figura X I.9, b.

a traseu simplu; b traseu dublu; 1 conduct principal; 2 teu de ram ificaie; 3 niplu dublu; 4 cot; 5 eav; 6 robinet de trecere cu ventil; 7 dop; f l teu de golire; 9 racord olandez; 10 robinet de trecere cu descrcare; 11 ramificaie dubl; 12 contor.

I n d i c a i e . Consultnd legenda figurii pentru flecare reper i standardele cu semne convenionale Indicate n acest capitol, se pot reprezenta traseele date. 3. Traseul din figura X I.10, o aparine unei In stalaii de canalizare executat din tuburi de font de scurgere i dispus ntr-un singur plan vertical. Conducta din figura X I. 10, b pentru ap rece este dispus la fel i este alctuit din elemente de PCV, tip G, iar aceea din figura X I.10, c din eav de oel. Se cere s se recunoasc prile componente ale fiecrui traseu i s se ntocmeasc legenda lui cu semnificaia fiecrui reper sau tabela de compo nen a desenului, folosind numerotaia reperelor din schi.

d . Bz^tin b . A C P n1 D 80*tt C . 0TF150

Bl *100
ACPn W < t80

V
FilOO PVCGiO

e e a e
i
E

Hh

BTMJ50
V

0LZn /i
7 8 S

d B &200
e. Pb S'i* 2

B60x3,75 PbZin

6
F i 100

t
f. OL Zn Sin

A -Ar

Pb 60x3,75

i *0,02

Fig. X I . 8.

n
Fig . X I . 10.

41 Desen de construcii i instalaii

321
u

r Y | \

Otrirajic !q

'/*//>

na) ' 0 I
',
jL

x.Ty rtiervor

I n d i c a i e . Consultnd la nevoie standardele cu semnele convenionale indicate n acest capitol, se identific fiecare reper ntocmindu-se tabela de componen. 4. O parte dintr-o instalaie din eav de oel filetat, trasat pe schema schiat n figura Xl.11, a numai prin linie-punct, se afl dispus pe un singur plan vertical (un zid), Se cere ca, folosindu-se semnele convenionale standardizate i notaiile uzuale, sse ntocmeasc schia acestei instalaii, nlocuindu-se reperele numerice prin elementele necesare: fitinguri, armturi etc. 5. Se va executa aceeai aplicaie pentru schema cu traseul din figura Xl.11, b presupunnd instalaia executat din font de scurgere sau PCV tip U, i dispus ntr-un plan orizontal (cu panta cuvenit). 6. Se va ntocmi schia de releveu, pe un plan ori zontal sau vertical, pentru conductele ce deservesc un obiect sanitar sau un grup de obiecte din coal, cmin sau cantina colii.

Oerivot"

Qenvot-t

,s

lftm
r

h vce re p rm jtd

u ^ c fS s T j

Io toruo~

2 /h io

o R am tfcafie )C7~ fSO


\

v /TS

Traversare Pten3 cu p)cntev

ZZSQ ZS222 *(

s i de 7 p/fsO 'j'tfr/?
I00 nuv ^ / F / /"**\ ( j 8 aeducai tx / ri5Q

D rmtur defnehtf o r t cu r s n til

C ntar
Fig. X I . 11.

CA PITO LUL X li

REPREZENTAREA INSTALAIILOR T E H N IC O -SA N ITA R E DIN CLDIRI

A, P R IN C IP II G E N E R A L E
Instalaiile tehnico-sanitare din cldiri (insta laiile dc alim entare cu ap p otabil, de. canalizare i de ap cald pen tru trebuine menajare) avnd funciuni comune, se reprezint toate, pe aceleai desene, pe baza principiilor generale i a regulilor expuse n capitolul X I, cu p artic u la ritile caracteristice.

A . P R IN C IPII G EN ER A LE. B. R E P R E Z E N TAREA INSTALAIILOR TEHNICO-SANITARE DIN BLO CURILE DE LO CUIN E. C. R E P R E Z EN T A R EA INSTALAIILOR TEHNICO-SANITARE UTILITARE D. REPREZENTAREA PRE FABRICATELOR PENTRU INSTALAII TEHNICOSANITARE.

1. Ssmne convenionale
Instalaia de ap i canalizare se reprezint ne p lanurile de constm c h e J[a lo s .in il u-se semnele con venionale generale indicate la capitolul X . Obiectele sanitare, se reprezint n desen prin semne convenionale stand ard izate; cele m ai des folosite sn t indicate n tabela X I I . l , pentru desenul n plan i n schem, conform STAS 185/ 4-73. Semnele convenionale ale obiectelor sanitare se deseneaz ntotdeauna n negru, n creion sau n tu, chiar i n cazul reprezentrii conductelor prin linii colorate. Pe desenele de execuie la scara 1:100 sau 1:50 semnele convenionale se deseneaz la scar. L a scri m ari se folosesc reprezentri grafice sim plificate ale obiectelor sanitare. Grosimea liniilor de reprezentare este egal cu jum tate din aceea a conductelor. Tip u l i caracteristicile lor, precum i stan d ar dul fiecrui obiect se nscriu n listele de m ateriale ale proiectului (cuprinznd conductele, piesele speciale, arm turile etc.); pe desenele de detaliu, de execuie i m o n taj, ale p u nctulu i s a n itar res pectiv, ele se explic n legend sau se nscriu n tabela de componen.

2. n to cm irea schiei i a desenului

n unele m prejurri, de exem plu, n vederea unor transform ri, ream enajri sau reparaii im-

p ortante n construcii, este necesar a se ntocmi schia de relevee i apoi desenul unei instalaii existente de ap-canal. Scliifa de detaliu. Schia unei instalaii exis tente se ntocmete pe baza principiilor i regulilor expuse n capitolul X I, exccutndu-se detalii ale instalaiei aferente diferitelor ei p r i, ca: chiuvet, lavoar, closet, cad de baie etc. Schia de detaliu se ntocmete, n general, printr-o vedere n p lan i una n e le v a ie; pe schi se figureaz obiectu l s a n itar i conductele ce l deservesc, cu arm turile respective; schia este cotat corespun ztor, p entru a se determ ina poziia obiectului i a conductelor fa de. perei i de pardoseala fin it, felul sau tipul obiectului, felul i dimensiu nile conductelor, ale. pieselor speciale i arm turilor pe care instalaia Ie cuprinde. Uneori, vederea n plan poate lipsi, dac vede rea n elevaie determ in complet detaliul de in stalaie respectiv, aa cum se exemplific n fi gura X I I . l , rr, pentru instalaia unui closet. In stalaia se consider p riv it , ca de obicei, din faa obiectului san ita r; cele dou coloane lng care se afl m o n ta t vasul closetului. In figura X I I . l , b aceeai instalaie este reprezentat n schema v ertical, o b in ut prin simplificarea vede rii n elevaie, ale crei elemente s-au desenat prin semne convenionale; cotrile s-au redus la diam e trele nominale ale conductelor instalaiei. Lista m aterialelor necesare execuiei acestei instalaii poate fi cuprins n desen, n tabela de compo nen sau se poate extrage separat, de pe acesta. Schia unui grup de obiecte sanitare, ori a unui ansamblu funcional, cum ar fi acela dintr-o ca mer de baie. a unei locuine, a unui grup sanitar dintr-un local de coal, cmin etc., se realizeaz analog ntocmind vederi n plan pen tru fiecare astfel de grup; deosebit se execut seciunea vertical,

323
A

TABELA' X ll.t aetune convenionale pentru okieclc sanitare l ile uz yospotlresc (extras din STAS 185/4-73)
S em n c o n v e n io n a l p e n tru v e d e re : N r. c r t. D e n u m ire a In p la n a tn sc h e m

I. Obiecte sanitare Lavoar cu sptar

Chiuvet dreptunghiular

Spltor dublu

HO

Spltor cu platform

Cad de baie oval

J
C
'vi

Cad de baie dreptunghiular (Inzidit)

Cad pentru du, de pardoseal

Cazan de baie obinuit, cu du

D H s) DO
X7
/////////////

Bideu

10

Pisoar individual

11

Pisoar cu celule, de perete

324

T A B E L A X I I . t (continuare)
S e m n c o n v e n io n a l p e n tr u v e d e re : N r. C ft. D e n u m ire a In p la n tn ech em
6

12

Closet cu rezervor pe vas

7 7 7 7 ///

13

Vas de closet cu rezervor sus

O
r /m i?

14

Fintin; de perete cu picior

15

Spltor comun

16

Sifon de pardoseal cu: ieire in jos; lateral

17

Receptor de teras pentru ape pluviale

18

Sifon de plit

E
II. U tilaje pentru buctrii 19 Main de gtit pentru alim entaie public

20

Main de gtit pentru apartament (de exemplu cu 4 ochiuri i cuptor)

O O

O o

21

Marmit

325
w

T A B E L A X I I . l (continuare)
S e m n c o n v e n io n a l p e n tr u v e d e re ;

Nr.
c rt.

D e n u m ire a

Iu p la n

in schcm

22

Grtar (.ie fript

JZ L

23

Baterie, de cznele basculante

Ioo o

24

Mas cald

25

Main de splat vesel

III. U tilaje pentru spltorii

26

Main de splat rufe

27

Cazan de fiert rufe

=E

rn

28

Main de c.kat rufe (calandru)

29

Albie de splat rufe

Li

30

Centrifug de slors rufe

o
O

31

Usctor mecanic rotativ

326

ip je j

A-A

exterioare de dim ensiuni m ari, aezate ngro p a t , se p o t ntocm i la nevoie seciuni verticale n lungul traseului, denum ite profil n lung ; planuri ale fiecrui nivel al construciei subsol, p arte r, etaj curent etc. la scara 1 : 50 ... 1 : 100, cu reprezentarea instalaiei dispuse la nivelul respectiv; o schem a instalaiei, d en um it i schema coloanelor, desenat ca o seciune vertical con venional prin cldire, cu reprezentarea planeelor ce separ diferitele niveluri, la o an u m it scar a n lim ilo r, 1 : 50 sau 1 : 100. Pe schem se dese neaz num ai elementele instalaiei aflate la fie care nivel (coloane, d erivaii, obiecte sanitare), n mod schematic, adic prin semne convenionale, cu trasee rectilinii i fr ca lungimile s fie rapor tate la scar. Schema d o imagine de ansamblu a dispoziiei pe vertical a in stalaiei; detaliile de execuie, la scar m are, sub for m de vederi n p lan i seciuni eventual sche me pentru an um ite p ri sau subansam bluri ale instalaiei (staii de pom pare, instalaii de hidrofor, noduri sanitare prefabricate, s ta ii de decantare, separatoare de grsimi etc.). n continuare este d a t un exemplu de reprezen tare a in stalaiilo r tehnico-sanitare din cldirile de locuit.

2. C l d ire de lo cu it, bloc P + 7

Fig. X I I. 3. Camer de buctrie:


a planj b schem.

Construcia cuprinde un subsol tehnic sub o p arte a cldirii, p arte r i apte etaje; ea are dou apartam ente pe fiecare nivel: un a p a rta m e n t cu dou camere i altul cu trei camere, v estibul, baie, buctrie i cm ar. Grupurile formate din baie i buctrie s n t identice la toate apartam en tele. Instalaia tehnico-sanitar cuprinde instalaia de alimentare cu ap p o tab il, de canalizare i instalaia de ap c a ld pen tru bi i b u ctrii. Construcia este d o tat i cu o instalaie de stingere a incendiilor, care este m o n ta t pe acelai traseu cu instalaia tehnico-sanitar. n figura X I I . 5, a s-a reprezentat, la scara 1 : 200, desenul n plan al parte ru lu i, pe ju m ta te din lungimea acestuia, n tru ct instalaiile snt simetrice. Pe desen sn t figurate, prin semne convenionale diferite, conducta de canalizare, de ap rece i de ap cald. Conducta de ap cald izolat i dispus ntr-un canal exterior subteran este legat de centrala term ic s itu a t ntr-un alt bloc care deservete m ai m ulte construcii. Aceste trei conducte ajung la cte o coloan v e rti cal, desenat n plan prin cte un cerc m ic;colo a-

42 Desen de construcii i instalaii

' A

329

uele, urcnd pn Ia u ltim u l etaj al cldirii, snt aezate i trasate ntr-o ni vertical am enajat anume n acest scop, n zidrie, i notat pe plan cu num rul 2 ncercuit. Conducta orizontal de ap cald este aezat sub nivelul planeului p a r terului, ntr-un canal nevizitabil, figurai; prin linie n treru p t . Instalaia contra incendiului const dintr-o reea de conducte reprezentate n plan (fig. X I I . 5, a) prin semnul convenional s ta n d ard iz at; ea s-a proiectat ca o instalaie legat la reeaua de ali m entare cu ap rece. In stalaia are ca p u nct de nceput o pies special de racord (legtur) R aezat n partea central a faadei posterioare a cldirii, la o nlim e de 0,50 m de la nivelul solului (fig. X I I . 5, c). Pe desenul plan p arte r (fig. X I I . 5, a) s-au trasa t conductele principale i s-au n o ta t dim en siunile (diam etrul) acestora; s-au fig urat i obiec tele sanitare din baie i buctrie, prin semnele convenionale respective, fr a se indica ns i traseul conductelor secundare, din cauza scrii reduse. Conducta de canalizare este legat, ntr-un cmin de vizitare C 7, cu reeaua exterioar a blo cului vecin. Deoarece num rul apartam entelor pe etaj, distribuia ncperilor i instalaia aferent fie crui ap a rta m e n t s n t identice la toate palierele, nu s-au m ai desenat i planurile etajelor I V II. n figura X I I , 5, b s-a reprezentat, la scara 1 : 50, o vedere n plan a bii i buctriei a p a rta m entului nivelului curent, cuprinznd: obiectele sanitare din baie i buctrie, cu legturile lor la coloanele: de scurgere S, de ap rece R i de ap cald C. Poziiile principale ale instalaiei s-au no tat cu repere, a cror semnificaie este nscris n legend. Sifoanele obiectelor sanitare nu snt figurate pe desen. Poziiile obiectelor n plan nu s-au cotat, ele fiind determ inate prin normele de m o n ta j. Pe desen s-au indicat, de asemenea, diametrele conductelor i ale arm turilor. In figura X I I . 5, c este reprezentat schema coloanelor verticale, i anume a grupei de coloane 2 i a coloanei h id ran ilo r de incendiu; coloanele 1, deservind cealalt ju m ta te a imobilului, nu s-au m ai desenat. Din cauza scrii reduse, obiectele sanitare ale fiecrui nivel nu s-au m ai desenat. Pe schem s n t indicate derivaiile fiecrei coloane, arm turile, tuburile de curire, iar la coloana con tra incendiilor, h id ra n tu l de la fiecare palier. Deosebit s n t notate diam etrele conductelor, precum i cotele de nivel ale conductelor orizon tale, de alim entare, fa de nivelul pardoselii p ar terului, considerat ca reper de nivel 0 ,0 0 .

C. R E P R E Z E N T A R E A IN S T A LA IIL O R T E H N IC O - S A N IT A R E U T IL IT A R E
Instalaiile tehnico-sanitare cu care snt dotate unele complexe u tilitare, ca: b u ctrii de cantine sau restauran te, spltorii de rufe, bi publice, unele instalaii din spitale etc., se proiecteaz corespunztor specificului lor funcional i se re prezint n desen pc planurile de arhitectur dup principiile expuse n capitolul X I , folosind semnele convenionale comune in stalaiilor pentru fliiideV Ta nevoie se p o t a dopta..semne convenio nale adecvate, expl i c a t e J n . l e g e n d a desenului. n to ate cazurile, desenele ntocm ite n vederea execuiei cuprind p lanurile tu tu ro r nivelurilor pe care se desfoar instalaia, precum i schema desfurat ntocm it dup aceleai reguli ca i n cazul instalaiilor din grupurile sanitare ale imobilelor de locuit. a. In sta la ia unei eantine. Cantina unui grup colar prezentat n figura X I I . 6, a, > i c cuprinde parterul i un subsol, s itu a t pe latura dinspre nord a construciei. Avnd capacitatea de a servi masa la 1000 de persoane, ea cuprinde depo zitele i ncperile necesare i este dotat cu u ti lajul corespunztor pentru prim irea, pstrarea, pregtirea alim entelor i prepararea m ncrurilor, pentru pstrarea i curirea veselei, precum i cu un oficiu, birou a d m in istrativ , vestiar, grup sanitar i o sal de mese. Cldirea este nzestrat cu instalaiile necesare: de ap cald i rece, de canalizare interioar i exterioar, de gaze com bustibile la buctrie (i n altern ativ a pentru folosirea com bustibilului lichid), de nclzire cen tral cu ab ur de joas presiune, de ventilare m eca nic i cu instalaiile electrice pentru ilu m in at i for motrice. b. Instalaia dc ap rece i cald. In figura X I I . 6, a se afl reprezentat planul subsolului lim ita t la sala cazanelor, o ncpere nvecinat folosit ca depozit i coridorul de acces; de la nivelul acestuia ( 2,50 m) se coboar 11 trepte spre a se ajunge n sala cazanelor, a crei podea se afl la cota (4,70). Pe acest p lan se afl re eaua de ap rece i aceea de ap cald; avnd h general un traseu comun, conductele s n t dispuse sub plafonul subsolului. R eeaua de ap rece a cantinei este alim en tat de la instalaia de hidrofor, n punctul A s itu a t deasupra boilerului (v. fig. X I I . 4, o); reeaua dc ap cald este alim en tat de boiler. De Ia cele dou reele de ap rece i cald aflate n planul subsolului, urc la parter

330

3 JP

J\

coloane verticale, m arcate pe plan cu numerele 1 . . . G, nscrise n dou cercuri concentrice. P la n u l p arte ru lu i se afl reprezentat n p lan a cu figura X I I . (5, b i cuprinde desenul tu tu ro r ncperilor destinate p reg tirii m ncrurilor, ofi ciul i spltoria de vesel, cu toate agregatele, utilajele i obiectele sanitare necesare, cu conduc tele lor de legtur In reeaua de ap rece. i cald care pornesc de la coloane. P la n u l parte ru lu i nu cuprinde sala de mese i grupul s a n itar destin at 'elor ce. iau masa la cantin. Din schema vertical a instalaiei (fig. X I I . 6, c) s-a desenat num ai seciunea 1-1, prin p a r te r i subsol; trecnd prin sala cazanelor, ea pornete de. la boiler i strbate n lung ambele ncperi ale subsolului, precum i ncperile corespunztoare de la p arte r, term inndu-se la m aina de cu r a t cartofi S, iar n exterior la separatorul de nisip S N . A tt n vederile n plan ct i pe seciune s n t nscrise, indicaiile dimensionale p rivin d conduc tele i arm turile in stalaiei. Sem nificaia semnelor convenionale folosite pentru traseul conductelor instalaiei i reperele u tilajelor s n t nscrise n legenda desenului. c. Instalaia de canalizare. Aceasta este repre zenta t pe aceleai desene ca i aceea de ap rece i cald. Pe p lanu l subsolului este trasat cu linie plin reeaua canalizrii interioare din tu b u ri de font la care se afl legate o parte din obiectele sanitare i sifoanele de pardoseal, dispuse la p a rte r; ea iese din construcie, intr n separatorul de nisip S N i apoi n cm inul de vizitare C 1 aferent aces tu ia , unde este legat i scurgerea sifonului din curtea de lum in (v. plan subsol, fig. X I I . 6, a). R eeaua exterioar s-a trasa t cu linie n treru pt fiind ngropat n p m n t. Aceast parte a instala iei este v en tilat p rin coloana (T), care pe schem n seciunea 1-1 este figurat pn deasupra cldirii. Pe planul parte ru lu i plana cu figura X I I . 6, b ,reeaua de canalizare interioar, din buctrie i anexele sale, este reprezentat prin linie n treru pt, deoarece este ngropat sub p ar doseal, sub care n aceast p arte a cldirii nu se afl subsol. R eeaua de canalizare a acestei p r i a construciei const din dou conducte paralele cu direcia general N S, care primesc legturile diferitelor obiecte i ale sifoanelor de pardoseal. Conducta care trece sub m ijlocul buc triei ncepe la coloana (2), care se ventileaz i se term in n separatorul de grsimi SG, dispus la 3 m n afara cldirii. A doua conduct princi pal ncepe la spltoarele din sala de mese, iar

la ieirea din cldire intr n cm inul de vizitare CI i aferent lui SG. Canalele colectoare exterioare pornin d din SG respectiv din CI snt prevzute din tu buri rotunde din beton (cu 0 150 mm). Pe schem (fig. X I I . 6, c), reeaua de canali zare se afl figurat pe seciunea 1-1 m en io n at la instalaia de alim en tare . Pe schem ca i pe p lan u ri, pe traseul conductelor sn t figurate pie sele speciale care alctuiesc instalaia (coturi, reducii, tubu ri de curire, sifoane etc.); snt notate dimensiunile tu b u rilo r, pantele i cotele de nivel la ieirea din construcie. Cminele de vizitare i separatoarele de nisip i grsimi snt prevzute cu cotele generale i de poziie fa de construcie, spre a perm ite m ontajul conductelor.

D. R E P R E Z E N T A R E A PREFABRICAT ELO R PEN TR U INSTALAT!! TEHNICO-SANITARE

Procesul de industralizare a construciilor de cldiri crete i se diversific to t m ai m u l t i n domeniul executrii instalaiilor interioare al acestora.

1. NoduS sanitar prefabricat

N odul s a n itar prefabricat alctuieste o u n itate de execuie a instalaiilor de baie simpl. N odul s a n itar este a lc tu it din: blocul de conducte rigidizate ntr-un ansam blu unic, n dou v ariante: bloc normal N i bloc scurt S; acoperirea blocului de conducte, n fat i lateral. Ansamblul coloanelor de ap cald, rece i de scurgere, inclusiv sifonul colector i scurgerea de Ia lavoar, rigidizate prin br ri metalice, formeaz nodul s a n itar propriu-zis ( N sau S, fig. X I I . 7). P en tru executarea lucrrii n atelierul de prefa bricate se ntocmete o list a m aterialelor necesare, cuprinznd: specificaia m aterialului, tip u l dc. form, dim ensiuni i num rul de buci. P entru rezolvarea diferitelor situ aii ce se p ot ivi n practic, nodurile sanitare se po t executa n urm toarele v aria nte (fig. X I I . 8): nod san itar dreapta; nod san itar sting;
V\ 331

Nivelpokloseal finita

Conducid ap rece

b
Fig . X I I . 7. Nod sanitar prefabricat, tip normal N:
plan: 1 conduct de ap cald; 2 derivaii de ap cald; 3 conduct de ap rece; 4 derivai! de ap rece; 5 alimentare cu ap rezervor closet; 6 coloan de scurgere; 7 racord closet la coloan de scurgere; 8 conduct de scurgere de la lavoar; 9 conduct de scurgere de la baie; 10 colector de ap de pe pardoseal; 11 sifon colector; 12 compensator; 13 element de susinere i rigidizare; 14 baterie pentru fixarea sifonului; 15 baterie reglabil; 6 consol pentru lavoar; 17 pliret prefabricat; W scndurl laterale; 19 cle ment de acoperire.

a elevaie; b

332

Fig . X I I . 8. Asamblarea
P .C . pies de curire;

unei

coloane

ntr-o

construcie;

P.F. punct fix.

nod sanitar normal N; nod sanitar scurt S.


2. Cabina sanitar spaial

Cabina sanitar spaial (fig. X II.9 ) reprezint cea m ai avansat form de prefabricare a instala iilor tehnico-sanitare din cldirile de locuit. E ste o ncpere prefabricat n uzin, cuprinznd ele m entele de construcii i instalaii aferente, nglo bate sau nu n acestea, precum i obiectele sanitare m ontate n interior n poziia definitiv.

1. S se ntocmeasc releveul (schia de pe obiec tul montat) pentru unul din urmtoarele obiecte sa nitare: chiuvet, lavoar, closet, pisoar, cad de bale, bi pentru picioare, baterie de du, spltor de vase,

333

cte o derivaie de 1/2 in, spre sting, pentru alimentarea din aceleai coloane, a unei baterii de du, cu tub flexibil, BD ; o derivaie de 1/2 in (sau echivalentul n PCV tip G) spre dreapta, din coloana C{1, pentru alimen tarea rezervorului de splare a closetului Vs , aezat sus; obiectele sanitare i armturile ce le deservesc, prin semnele lor convenionale. Pe schi, poziia coloanelor, a obiectelor i a ar mturilor este determinat prin cotele necesare. 4. Dup schia ntocmit n baza figurii Xli.10 din aplicaia precedent, se va ntocmi desenul la scara 1 : 20 al planului ncperii de baie. De asemenea se va ntocmi schema instalaiei de ap rece i cald, cunoscnd c nlimea liber a ncperii este de 2,80 m, iar grosimea plcii inferioare, ca i a celei superioare inclusiv podeaua ce o acoper , de 15 cm. Racordul vasului de splare al closetului se afl la 25 cm sub nivelul plafonului. 5. Pe traseul indicat prin punctele A-B-C-D din schia planului unei ncperi din subsol (fig. X II.11) trebuie montat, sprijinit pe ziduri, o conduct de canalizare din font, de scurgere (0100 mm) sau PCV tip U ( 0 110 mm). n punctul 8 este legat la aceast conduct scurgerea din eav de plumb de 54x2 (sau echivalentul su n eav tip U 50) de la sifo nul de pardoseal 5, dispus n planeul de deasupra subsolului; grosimea acestuia este de 15 cm. Pardo seala finit este considerat ca reper de nivel 0,00. Se cere ca, folosind semnele convenionale i notaiile respective, s se ntocmeasc desenul la scar al acestui traseu, n plan i elevaie. i n d i c a i e . Sensul de curgere pe acest traseu fiind de la A spre D, conducta se va desena cu mufa din A la cota de nivel cea mai nalt (0,40); n punctul 8 este necesar o ramificaie simpl de 45, iar n punctul C, o curb cu muf la 90 sau dou curbe la

Cc _X
,5 0

o*

y .

/j

Jil

*1..^ f f r 1i i 30 l/0i - 140 t


60 . 50 2.20

55

r i r~ j [ ,1 ?

Fig. X li.1 0 .

cu legtura la conducta principal de ap rece, de ap cald i de canalizare. Schia se va ntocmi ca vedere n plan i n ele vaie, prevzut cu cotele de montaj ale obiectului sanitar i cu cotele de poziie ale conductelor, folosindu-se semnele convenionale standardizate. I n d i c a i e. Clasa se va mpri n grupe de doi sau trei elevi atribuindu-se fiecrei grupe un alt obiect, sanitar. 2. Dup schia de releveu ntocmit pe baza apli caiei 1, se va executa desenul de execuie la scar, cotat i prevzut cu indicaiile necesare privind obi ectele sanitare, armturile i conductele. 3. n figura Xli.10 se afl reprezentat ca schi, o parte din planul unei ncperi de baie. Se cere s se figureze pe o copie a acestei schie, ntocmit cu mina liber, urmtoarele elemente constructive ale instalaiei: n punctele Cc i CH coloana de ap cald, respectiv de ap rece, avnd fiecare diametrul de3/4 in (sau echivalentul pentru PCV tip G); - cte o derivaie spre dreapta din fiecare coloa n, de 1/2 in pentru alimentarea unei baterii stative de lavoar,

"7"7"

8 :

-0.40

; a w

1.50

1
o.so'
2.25

1
S

2.00

r II

* /

li1
Fig. X II.11.

334

Fig. X I I . 12. Nod sanitar pen tru buctrie, simpl dreapta.

45. Pentru restul traseului se traseaz conducta cu muf (din font, 0 100 mm, sau PCV U, 0110 mm) de lungime necesar, sub panta prevzut de prescrip iile de execuie (20 mm la metru). Traseul se dese neaz n plan paralel cu zidurile, cu axa 'conductei ia circa 10 cm de faa pereilor. n elevaie, conducta se traseaz desfurat pe un singur plan frontal, ncepnd din punctul A ( 0,40). Se pot folosi scrile 1 : 50 sau 1 : 25. 6. S se execute folosind planul subsolului i al parterului din figura X II.6, o, i b schema in stalaiei de ap-canal, aferent parterului i subso lului dup traseul seciunilor 2 2 i 33, cunoscnd c planeul parterului este la cota de nivel 0,00, iar cota acoperiului teras este +3,60 m. Conducta principal de canalizare iese din cldire la cota de nivel 1,50 m. 7. n figura X II.12, se repiezint un nod sanitar pentru buctrie simpl dreapta. Se cere s se repre zinte detaliile de execuie la scara 1 : 10 sub form de vederi n plan i seciuni; pe figur s-au folosit notaiile: PCV

1 coloan din PCV greu cu lir pentru dilataie la partea superioar, cu lungimea de 305 cm; 2 teu din PCV greu lipit la coloan de PCV greu; 3 teu zincat nurubat la coloan; 4 conduct din eav zincat filetat la ambele capete, cu lungimea de 240 cm; 5 muf stnga-dreapta; 6 bucat de eav cu un filet la un capt cu lungimea de 40 cm ; 7 tub din PCV uor de 050 sau 075 mm, cu lungimea de 194 cm, cu muf; 8 compensator din PCV uor 0 50 sau de 075 mm lipit n piesa de curire; 9 pies de curire de 050 mm, lipit n tubul din PCV uor de 050 sau de 075 mm; 10 bucat de eav din PCV uor de 0 50 sau de 075 mm cu lungimea de 65 cm, lipit n ramifi caie ; 1 1 ramificaie din PCV de 506067 sau de 755067; 12. consol cu cleme i bride pentru ansamblarea nodului, cu un capt pentru mpucat, iar cu cellalt capt pentru fixat n zid; 13 inele din PCV mediu de 0 50 sau de 0 75 mm, funcie de diametrul scurgerii, care se introduc pe tub dup ce au fost nclzite; 14 brar de 1x /2" sau 21 /2", funcie de dia metrul conductei de scurgere, montndu-se ntre dou inele care snt lipite pe tub. n acest fel se formeaz dou puncte fixe prin fixarea brrilor n zid v 8. n figura XII.13 este reprezentat o derivaie pentru buctrie cu spltor i baterie stativ. Se cere s se reprezinte detaliile de execuie la scara 1 : 10 sub form de vederi n plan i seciuni; pe figur s-au folosit notaiile. 1 bucat de eav din PCV greu de 020 mm, cu lungimea de 53 cm, avnd o curb de 90 i una de 45; 2 muf din PCV greu de 020 mm, cu filet nurubat la niplu de 01/2 ;

//'ddebeton

Fig. X I I . 13. Derivaie pentru rie stativ.

3 niplu de 01/2" nurubat la robinetul de trecere de 01/2"; 4 robinet de trecere de 01/2 ; 5 niplu de 01/2 nurubat n muf cu filet de 020 mm; 6 muf din PCV greu de 020 mm, cu filet, lipit pe eav de 020 mm; 7 bucat de eav din PCV greu de 020 mm, cu lungimea de 35 cm, avnd o curb la 15 cu lun gimea de 12 cm; 8 muf din PCV greu de 020 mm, cu filet; 9 cot zincat de 01/2" nr. 92 nurubat n muf din PCV. 10 niplu zincat de 01/2" care se nurubeaz n teul din coloan, valabil numai pentru coloana de scurgere din PCV uor de 075 mm; 1 1 cot zincat de 01/2 nr, 90, nurubat n niplu;

12 bucat de eav zincat de 01/2", cu lun gimea de 7 cm, pentru PCV uor de 050 mm i de 10 cm lungime pentru PCV uor de 075 mm, filetat la ambele capete (fiind valabile pentru mon tarea derivaiei aparente pe zid din beton iar n cazul n care se monteaz ngropat n zid de cr mid, lungimea crete cu 3 cm); 13 cot zincat de 01/2 , nr. 90, nurubat n bucat de eav de 01/2". 14 bucat de eav 01/2 , filetat la ambele capete cu lungimea de 30 cm, nurubat n cot; 15 robinet de trecere de 01/2 , nurubat n bucat de eav de 01/2 ; 16 bucat de eav zincat de 01/2 , cu lun gimea de 22 cm, filetat la ambele capete nurubat n cot; 17 cot zincat de 01/2 , nr. 90.

156

C A P IT O L U L X I I I

REPREZENTAREA REELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU AP l DE CANALIZARE


A. G E N E R A L IT I
Reelele exterioare de alim entare cu ap i de canalizare se reprezint prin urm toarele de sene: un plan de situaie, Ia scara 1 : 1 000 sau 1 : 5 000 privind ncadrarea reelei n sistemul general ora, sector etc. , care poate fi un plan coordonator n cazul lucrrilor de o anum it complexitate i amploare; un plan de execuie, la scara 1 : 500 sau 1 : 1 000, cuprinznd punctele de racord, reeaua subteran de ap i canal i legturile acestora cu cldirile din teren pe care le deservesc; acestea snt figurate n plan prin suprafaa lor construit; seciuni verticale, longitudinale, denum ite i profiluri in lung, n care se reprezint la scar toate elementele necesare pozrii n p m n t a conductelor; acestea s n t neaprat necesare pen tru reelele de canalizare; sec(iuni verticale transversale, pentru anu mite puncte caracteristice traversri de dru m uri sau de alte reele subterane, derivaii de conducte, hidrani de grdin sau de incendiu, fntni de b u t ap etc.; scheme de montaj, cu precizarea tu tu ro r elementelor m ateriale ce alctuiesc reeaua; detalii de execuie i montaj pentru cmine i seciunile de reea aferente acestora, cu toate arm turile i piesele speciale; scheme In proiecie axonometric, pentru unele reele de alim entare complexe, cuprinznd i rezervoare de nmagazinare, staii de pompare sau de hidrofor; prin astfel de scheme se obine o imagine complet i mai sugestiv a ntregii reele exterioare. P entru ntocmirea tuturor acestor desene se folosesc semnele convenionale prevzute n capi tolul X I , reelele fiind, de obicei, trasate n negru. Pe planurile generale de situaie i pe p la nurile coordonatoare cnd acestea sn t nece sare se folosesc i liniile convenionale colo rate, indicate n capitolul X I (din STAS 185/ 1-73).
43 Desen de construcii i instalaii
A . G EN ERALITI. B. REELE EX T ER IO A R E DE AP-CANAL (EX EM PLE DE R E P R E Z E N TARE). C. REELE P U BLIC E DE ALIM EN TARE CU A P l DE C A N A LIZA R E

B. R E E LE E X T E R IO A R E DE A P - C A N A L (E X E M P L E DE R E P R E Z E N T A R E )

1. C l d iri de locuit

n cazul construciilor mici sau m ijlocii, cu un teren aferent redus, reeaua exterioar de apcanal are o mic dezvoltare, de aceea desenele necesare execuiei s n t i ele reduse ca num r i m ai simple. n figura X I I I . l , a este reprezentat planul terenului i al construciei unei cldiri de locuit avnd num ai p arte r, construit n regim retras, R eeaua de alim entare cu ap potabil repre zen ta t n plan cuprinde o conduct de 1 % in, n continuarea branam en tului, din care este ali m e n ta t n exterior n um ai un robinet de serviciu de y2 in, cu racord pentru tub din cauciuc (gur de ap) pentru nevoi gospodreti. Cota de nivel pentru pozarea conductei este de 0 ,9 5 m . Apele meteorice clin teren se scurg prin gurile de scurgere GS. Conductele reelei exterioare de canalizare, din tuburi de beton cu muf, au traseul paralel cu zidurile construciei, la o distan de 2 m de aces tea, cu p a n t 2 % ; cotele capetelor conductelor fa de terenul presupus la cota 0 , 0 0 sn t indi cate pe plan. D a to rit configuraiei deosebit de regulate a acestei reele, planul a p u tu t fi cotat cu toate elementele necesare execuiei i nu a m ai fost ne cesar a se ntocmi un profil n Iting.
337

CV3

-1.60 Bpfontffl

h-0,02

CVi

Beton 'W j y f s f

/
*200
'*MV/ ~

Camera
V

Vestibul

Ciimarv
= TT ~\D
\

___________ 1 A j.n f^\


C o .v T n

0/2

Tfs De to csnductapuhtico Cutnin hpBt SMSMS-?3 i; de alitnentort 1,80 Beton< p 200 . -W ^ ^-!,8!lr 'S-S i-o n Limita deproprietate Spre conatut public 1 0,5 H / 3 tm

1 ],

_ __ " J

S t r a d a A

S tra d a

A"
Axa strzii

1 05 O 1 2 J I __ I __I _____I ------- 1 ------- 1 ------- 1


Fig. X I1 I.1 . Instalaia exterioar de ap-canal a unei cldiri de locuit:
a planul reelei exterioare; b branamentele din conducta public

2. Legtura in stala iei cu reeau a public de ap*canal

n figura X I I I . l , a i b s-a reprezentat i legtura (branam entul) instalaiei de alim entare la conducta public din strada A paralel cu latu ra de sud a terenului, executat din eav de oel tras zincat, de 1 % in, cu care se unete ntr-un cmin vizitab il, cmin p entru apom etru. R obinetul general de oprire RG este s itu a t sub trotuar, n afara prop rietii. Instalaia de canal este legat ntr-un cmin de vizitare CVI , prin conducta de racord, cu cana lul public din strad (fig. X I I I . l , b), De la c Rezervor inqropai Mm0

m in pn la canalul public conducta este executat din tuburi de beton cu seciunea circular, cu m uf, avnd diam etrul 200 m m (B 0 200). Aceste m eniuni referitoare la diferitele elemente ale in s talaiei i legturilor se nscriu n tabela de com ponen a desenului. n desen este nscris i cota de nivel pentru ambele conducte de racord.

3. R eele e x te rio a re ale cl d iri

unui

com plex

de

n figura X I I I . 2 este reprezentat p lan u l de ansam blu, la scara 1 : 1 000, al unui complex

Retea public de a/imentars ca ap Reea de alimentare a complexului Colector de canalizare pentru ops uzate ipluviale Reea de canalizare,pentru ope uzate,s a m p /m ki Reea de canalizare, apepluviale,* cem pkvM

o / y

Fntin ds but ap Hidrant degrdin Hidrant de incendia suLrer

Fig. X I I I . 2. Reeaua de alimentare cu ap l de canalizare a unui complex colar (plan de ansamblu).

339
/!

colar a lc tu it din cteva co rpu rijd e cldire. Pe el sn t figurate suprafeele de teren ocupate de construcii, drum urile interioare i, n paralel cu acestea, reelele exterioare de alim entare cu ap i de canalizare a apelor uzate i a apelor p lu viale, trasate cu liniile indicate n legend. P en tru simplificarea desenului, in n d seama de scara sa redus, acesta nu a fost cotat. a. Reeaua de alim entare cu ap potabil. P la nul acestei reele (fig. X I I I .2 ) are desenat alim entarea de la conducta public din osea, p rin tr-u n scurt branam ent, care se term in la cminul pentru apom etru; apoi conducta princi pal cu diam etrul de 2 % in duce apa sub presiune reelei publice, ntr-un rezervor ngropat de nmagazinare, de 150 m 3. De la acesta, p rin dou conducte cu diam etrul de 125 mm (una de rezerv), apa este condus la o staie de pom pare, iar de la aceasta, o alt conduct cu diam etrul de 4 in alim enteaz reeaua subteran de d istribuie , ale crei ram uri duc la instalaia interioar a fie crei cldiri, Pe reeaua exterioar s-au figurat, de aseme nea, p rin semnele convenionale specifice, cmi le de vizitare C V I CVS, liidranii de incen diu, h id ran ii de grdin pentru nevoile comple xului (stropit, splat) i fntnile de b u t ap. b. Staia de pompare i hidrofor. Instalaia de ridicare a presiunii apei este alc tu it din staia de pom pare i din recipientele de hidrofor (fig. X III.3 ). E a este reprezentat prin plan i schem, ntocm it pe acelai principiu ca i schema coloa nelor instalaiei de ap-canal din cldiri. c. Reeaua de canalizare. Complexul colar cuprinde o reea de canalizare dubl, reprezentat n plan n figura X I I I .2 , astfel: o reea de scurgere a apelor uzate menajere (notat cu 2 pe fig. X II I.2 ), alc tu it din con ducte care primesc apele din cldiri i le conduc ctre un decantor e ta ja t, n care are loc o depunere a im p uritilo r n suspensie; astfel lim pezit, apa este apoi ev acuat p rin tr-u n a l t canal colector 2 n colectorul 2 ', care o vars la un loc cu cele pluviale n apa unui riu (emisar); o reea de canalizare a apelor pluviale j t a t cu 3 pe fig. X II I .2 ) czute pe ntreaga suprafa a incintei com plexului; aceasta este deservit de guri de scurgere, nefigurate n plan. R eeaua canalelor pluviale 3 se unete cu canalul principal 2 , dup decantor. P en tru a se asigura o bun ntreinere a reelei s n t prevzute, la dis tanele necesare, cmine de v izitare ; dintre acestea s-au figurat pe plan pentru exem pli ficare num ai cminele de vizitare p u rtn d num e rele de ordine 21 24. P e n tru executarea lor n reea de ctre constructor s n t necesare de sene de execuie de detaliu.

P entru execuia reelei exterioare este necesar un profil n lungul conductei de canalizare pro iectate pe ntreg traseul acesteia. P entru exem plificare s-a reprezentat n figura X I I I . 4 un astfel de profil pentru o p arte a reelei de cana lizare cuprins ntre cminele 21 i 24, Desenul cuprinde dou p ri: n p arte a de sus se afl seciunea p rin teren, axa canalului i cmi nele de vizitare, cu linia terenului n a tu ra l i am enajat. In partea de jos se afl o tabel cuprinznd pe fiecare ordonat feluritele cote de nivel toate pozitive distanele i pan ta canalului, elemente necesare execuiei. Cota terenului ame n a ja t reprezint nivelul terenului n stadiul final al lucrrilor, sta b ilit astfel ncit, printr-o ncli nare continu a terenului, s se asigure scurgerea apelor meteorice. Cota-radier este cota fundului cm inului, aceasta poate fi egal cu cota de fund a canalului de intrare i de ieire n cmin, cum este, de exem plu, cota-radier a cm inului 23 (+198,51 in); uneori, aceste cote difer, cota ra dierului cm inului fiind m ai mare ca a canalului am onte, pentru c, canalul aval are un diametru mai m are. De exem plu, n cm inul 22 intr un canal cu D n = 3 0 0 mm i iese un canal cu D n = 4 0 0 m m ; diferena de 100 mm se realizeaz prin coborrea fundului cm inului 22 cu 100 mm, adic de la +199,01 m la +198,91 m . Acelai lucru se ntm pl n cminul 2, unde diferena de nivel este m ai mare dect diferena diam etrelor (de 10 cm), pentru a ajunge n canalul colector la o cot convenabil. Profilul n lung este nto cm it la dou scri diferite: o scar a lungimilor (1 : 500) i o alt scar a nlim ilor (1 : 100), m ai mare, pentru a se evidenia v aria iile de nivel ale terenului i pan ta canalului (aceste scri s-au m odificat prin tiprire).

C. R E E LE P U B L IC E DE A L IM E N T A R E CU A P l DE C A N A L IZ A R E
n vederea execuiei aceste reele se reprezint prin aceleai p lanuri i desene ca i n cazul ree lelor exterioare aferente cldirilor. P la n u l de situ aie are n acest caz o im portan deosebit, el servind la ncadrarea lucrrii proiectate n ansam blul reelei sectorului de care va fi legat. n cele ce urmeaz s n t date exemple de repre zentare a unor p r i din reeaua public, de ali mentare i de canalizare. a. Reeaua de alim entare. n figura X I I I . 5 se afl reprezentat o conduct de alim entare cu ap p o tab il, proiectat pe str. Victoriei, n vede rea deservirii complexului colar din figura

340

Pion p a rle r /De la branamentul de ap < t>100

jfl-j- 4' \ v i 7canalizarea \ \ exterioar

Spre instalafio interioar

Spre canalizarea exterioar 1. Hidrofor 4000 ( pentru automatizarea pompelor de ridicare a presiunii apei reci menajere 2 . Pomp tip L 65o pentru circulaia apei reci 3. Pomp tip ACV 50x 150 Lo>, = 0,215mm ape uzate 4. Yos tampon 2800x2000x 1500 mm (8,40m3 )

Recipient 1,50x1000 H - 1,50

Fig . X I I I . 3. Staia de pompare l hidrofor;


a plani b schomS.

3 ^

Scara lungimilor
F ig . X I I I . 4. Profilul n lung al canalului dintre cminele nr. 2124 din figura XIII.2.

1:S00

X I I I . 2 ; aceast conduct va face legtura ntre conductele existente pe str. 14 Octombrie i str. 13 Decembrie. Pe desenul din figura X I I I . 5 , a s-a repre ze n ta t planul de situaie la scara 1 : 20 000 cuprinznd: linia lim itei de pro prie ta te, linia tro tu a ru lu i i carosabilul, cminele de vizitare CjC4 > conducta p ro iectat 1 i existent 1', liidranii subterani i racordul la construcia coir proiectat. D in cauza scrii reduse planul de situaie nu este cotat, dar pe profilul transversal din figura X I I I .5 , c se a rat poziia de montaj a conductei la 1,30 m sub nivelul p rii carosabile a strzii i la distana de 1,20 m de bordura tro tu aru lu i, de pe partea grupului colar. Pe schema de m ontaj (fig. X I I I . 5 , b) se afl desenat la aceeai scar traseul rectiliniu al con ductei proiectate, cu legturile sale la reeaua existent 1'. De asemenea s n t figurate, la distan ele nscrise pe schem, cele p a tru cmine de vizitare, care deservesc anum ite puncte de deri

vaie ale reelei, ce se execut acum sau se vor executa n a doua etap (C 2)\ n cminele C 1 i C 4 se afl vanele care permit nchiderea conductei publice n caz de defect, iar n cminul C 3, vana de nchidere a branam entului grupului colar. Pe schem s-au figu rat, pe lot traseul, conductele i piesele speciale necesare m ontajulu i i hidran ii su b terani; s-au nscris pe schem reperele tu tu ro r elem entelor componente iar n legenda desenului s-au explicat, s-au cotat diam etrul nom inal i lungimea traseului ntre dou cmine consecutive (scara desenului s-a sch im b at prin tip rire ). Conducta fiind aezat la adncimea constant de 1,30 m , sub nivelul p rii carosabile a strzii, nu a m ai fost necesar ntocmirea unui profil n lung. b. Reeaua dc canalizare. n figura X I I I . 6 s-a reprezentat n plan desenul de execuie al reelei de canalizare public n sistem ul uni ta r deservind cldiri de locuit, iar n parte a de

342

Numrul cminelor
C o ta t e r e n (m)

C
Cb %

C5
to .o o

05
S i N C -sJ j

07
5S * te ^ N* * i 5

Cp
C f-l V *C 1 w t '*> 1 1 -5 ,2 0 0 1 7 ,5 0 'o L o < t> 400 1 ^r>

C o ta

r a d i e r

io t cn,C N

c a n a i (rn ) A d n c i m e c
g

a m i n u ! u i(m )

. <N' J --------~

W 1 L. 5 .0 0 1

C o ta s p a t u r i i ( m ) P a n t a c a n a t 2 7 ,9 0 V} 0400 $4G 0 1

D is ta n ta in tr e c a m ) n e (m) D i s t a n t e c u m u l a t e (m) D i a m e t r u l c a n a / u l u i (m m )

2 3 ,0 0

1 4 ,5 0 -o 0400 Ci 3?

co

X I I I . 6. Reea public de canalizare:


a p la n ; b p ro fil n lung ( r u b r ic a ia a fe re n t ): C, C , Cp c m in e d e .-izlcare; C d g. CdM . Cdt c a p e te d e c o lo a n ; Rt R, r e c i p ie n t e a p e m e te o r ic e ; B, 8 4 b u r l a n e
d e s c u rg e re .

jos a desenului, rubricaia aferent profilului in lung a conductei de canalizare, ntre cminele C,, CP . Pe plan s-a figurat: conturul construciei, linia tro tu aru lu i, zonele verzi, carosabilul i traseul reelei de canalizare pro iec tat la 6 ,0 0 + 1 ,2 0 m de cldire; sn t, de asemenea, reprezentate: conductele principale de ape uzate, pornind de la captul coloanelor Cdx Cd3, burlanele de scurgere B 1 B i ale apelor meteorice, legate de canalizare, reci pientele de colectare a apelor JR2, proiectate conform tip u lu i stan dardizat. P la n u l este p re v zu t cu dim ensiunile conduc telor, cotele n plan i de nivel, necesare execuiei i cu pantele aferente. Aceleai elem ente dimen sionale i n plus adncimea cminelor i cota sp tu rii pentru acestea s n t nscrise i n rubricaia aferent profilului n lung (fig. X I I I . 6, b). Se observ c diferena ntre cota sp turii i cota radier canal, pen tru fiecare cm in, reprezint fun daia cm inului; de exem plu, pentru C4 aceast grosime a fundaiei este 2,531 2 ,331 = 0,200 m. La recipientele apelor meteorice R 1 R a cota de nivel l , 0 0 m reprezint cota radier a canalului la ieirea lui din cmin, d at de lim ita de nghe; idncim ea cm inului este ns cu 1,001,30 m m ai m are, spre a se avea garda h idraulic de 0,500,60 m necesar, precum i un spaiu pentru depunerile lsate de apele pluviale (v. STAS 3272-70).
S pccificarc

TABELA X l l l . l
Conduct d e ca n a lu lu i D iam etru l mm i. Cota de nivel m D is ta a (a p ln la cm in iu

P an ta

Dur Iunc
- 0 ,8 5 - 0 ,8 5 - 0 ,8 5 - 0 ,8 5 6 ,5 0 9 ,0 0 8 ,5 0 9 ,1 0 1% 8% 8% 1%

Ba b3 B *
Cdi Crf2 Cd3

100 125 125 100

2 . Conducte canalizare Interioar 125 - 1 ,0 0 6 ,0 0 100 - 1 ,0 0 4 ,0 0 70 - 1 ,0 0 6 ,5 0

1% 2% 2 ,5 %

3. Recipiente ape meleorice La pircare


150

La sosire - 1 ,7 0
1 ,0 0 1 6 ,0 0 7 ,5 0 7 ,5 0 4% 8% 8%

150 150

- 1 ,0 0 - 1 ,0 0 - 1 ,0 0

- 1 ,6 0

1. Se va ntocmi profilul n lung al canalului cu prins ntre cminele CV 2124, din figura XIII.4, pe baza cotelor nscrise n tabela acestei figuri, la scara lungimilor 1 : 500 i scara nlimilor 1 : 50; n acest scop se va lua ca plan de referin planul de cot +195,00 m. De la aceast cot n sus, ntocmlnlu-se n stnga desenului o scar grafic pentru nl imi, se vor putea msura i dispune cotele canalului i cminelor de vizitare. 2. Pe baza elementelor din figura X III.6 l a da telor cuprinse n tabela X III.1 , privind burlanele de

scurgere Bx B4 legate la canalizare, conductele prin cipale de ape uzate din cldire Cdx Cd3, l recipien tele de colectare a apelor meteorice, proiectate, Rj R3, se cere a se desena: seciunile verticale (profilul n lung) pentru legturile burlanelor Bx B4 la cminul respectiv; seciunile verticale (profilul n lung) ale con duetelor de ape uzate Cdx Cd3; seciunile verticale (profilul n lung) prin reci pientele de ape meteorice, Rx R3 (v. STAS 3272-70) l conductele lor de legtur la cminul respectiv, Toate aceste desene se vor ntocmi la scri diferite pentru lungimi l nlimi alese convenabil; desenele se vor raporta la cota de nivel 0,00 a terenului; un profil n lung pentru canalul dispus n axa strzii A , pe toat lungimea sa, folosind elementele din plan (fig. XIII.6); profilul n lung al conductei de canalizare C4, C5, c C7 i C8, reprezentndu-se att conducta ct i cminele la scri alese convenabil. Se va observa c C7 este un cmin de rupere de pant, canalul de Ieire fiind cu circa 2,80 m sub ni velul canalului de intrare; se va considera seciunea transversal a cminului de 1,00x1,00 m, iar cota terenului la +0,00 m.

344

C A P IT O L U L X I V

REPREZENTAREA INSTALAIILOR PENTRU G AZE COM BUSTIBILE NATURALE

A. G E N E R A L IT I
n ara noastr, la proiectarea i executarea sistemelor de d istrib u ie i a instalaiilor de u ti lizare a gazelor combustibile natura le trebuie respectate prescripiile cuprinse n N orm ativul pentru proiectarea i executarea reelelor i a instalaiilor de gaze natu rale , avnd indicativul 1.676 (prescurtat N .P .G .N .) , precum i preve derile cuprinse n N orm ativul pen tru proiectarea i executarea construciilor din p unctul de vedere al prevenirii incendiilor (prescurtat N .P .C .L ). Conform prevederilor n o rm ativ ulu i N .P .G .N ., la proiectarea unei reele de d istribuie sau a unei instalaii de utilizare a gazelor naturale se ntoc mesc piesele scrise sau desenate care sn t prezen tate n continuare. Memoriul justificativ cuprinde prezentarea ju s tificat din p unct de vedere tehnico-economic a soluiilor alese. Breviarul de calcul cuprinde elementele de cal cul principale, prin care s-au s ta b ilit dimensiu nile instalaiei de gaze a obiectului proiectat. P lanu l de situafie a terenului cuprinde toate imobilele i instalaiile a cror alim entare cu gaze se proiecteaz. P la n u l permite s se studieze i s se determine posibilitile de alim entare (din reeaua de presiune redus, intermediar sau de presiune joas) a viitorulu i consumator (bloc de locuine, industrie etc.). n cazul reprezentrii unor terenuri ntinse pe care urmeaz a se ex tinde o reea public de distribuie a gazelor de exem plu, pe un s e c t o r , planul de situaie cuprinde cile publice i cldirile existente sau proiectate i staia sau sistemul de distribuie de la care reeaua proiectat se va alim enta. Avnd funcia de plan coordonator , acest plan va cuprinde instalaiile i u tilit ile deja existente sau proiec tate, ca: reele de alim entare cu ap, de canalizare, reele telefonice i electrice, canale termice, linii de tram v a i sau trenuri electrice etc., precum i reperele principale de orientare (trotuare, faade ale cldirilor) i cotele de nivel. n funcie de mrimea terenului i a construciei (sau construciilor) aferente, planu l de situaie
44 Desen de construcii i instalaii

A . GEN ERALIT I. B. SEMNE C O N V EN IO N A LE, SIM BOLURI l NOTAII. C . N TOCM IREA SCHEMEI IZOM ETRICE. D. R E PR EZEN T A R EA INSTALAIEI DE G A Z E COM BU ST IBILE DIN CLDIRI

pentru instalaii de utilizare a gazelor se execut la scara 1 : 500 sau 1 : 1 000, iar planul de s itu a ie al sistemelor de d istrib u ie proiectate la 1 : 000 sau 1 : 5 000. Planurile de execuie a instalaiei de utilizare proiectate (a sistem ului de distribuie) cuprind toate elementele instalaiei cu cotele, notrile i indicaiile necesare execuiei acesteia. P en tru instalaiile de utilizare din cldiri cu m ai m ulte niveluri, instalaia de gaze proiectat se deseneaz pe planurile de arh itectur la scara 1 : 50 sau 1 :100. n afar de traseul conductelor n proiecie ortogonal se reprezint pe plan, n ncperi, toate obiectele care constituie puncte de consum pentru gaze natu rale, cum snt: sobe de nclzit, m aini de g tit, cazane pentru baie, reouri, nclzitoare de ap, crem atorii de gunoi, cazane pentru rufe, cazane ale in stalaiei de nclzire central, utilaj medical sau acel folosit n buctrii, spltorii, precum i diferitele u tilaje industriale (forje, cup toare, cubilouri, prese etc.). Pe p lan se mai indic: dim ensiunile, volum ul i destinaia ncperilor, debitul orar de gaz al aparatelor de utilizare, locul robinetelor de incendiu i de contor i locul con toarelor. De asemenea se noteaz m aterialele folo site (conducte, a rm tu ri etc.) i se dau indicaii asupra m odului de execuie, asupra v en tilrii n cperilor i a evacurii gazelor arse. n cazul in stalaiilo r exterioare i al reelelor de distribuie public a gazelor, care au un .traseu comun cu alte u tilit i, este necesar s se ntoc measc pentru punctele de intersecie cu alte reele, pen tru traversri de ci publice sau ci ferate, de cursuri de ap etc., pe lng desenul n p la n , i profiluri transversale, iar la nevoie profiluri longitudinale, cotate corespunztor fa de repere fixe, adic seciuni prin plane perpendiculare pe traseul conductei, respectiv n lungul ei.

345
A

Schema instalaiei este construit pe principiul perspectivei axonoinetrice (oblice) izomelrice, pen tru a se obine o imagine de ansam blu a instalaiei aflate pe toate nivelurile construciei i dispus pe cele trei direcii din spaiu. Aceast schem trebuie s cuprind: dispoziia de aezare a con torului; traseul conductelor cu indicarea diam e trului i a lungimii fiecreia, a debitelor orare de gaze, cum ulate ntre dou ram ificaii consecu tive: locul i dimensiunea nom inal a fiecrui ro binet, traversri p rin ziduri sau planee; adncimea de ngropare a conductelor exterioare; tu b u rile de protecie; rsufltorile; denum irea apara telor de consum; arztoarele cu debitele lor orare i rezervele prevzute pentru utilizri viitoare, in alte etape de dezvoltare. P entru instalaiile din posturile i staiile de reglare, cminele i punctele de racord, se ntocmesc sep arat scheme de m ontaj. Proiectul instalaiei de gaze naturale cuprinznd piesele m enionate formeaz dosarul p reli minar al fiecrei lucrri noi; acesta sc depune, la ntreprinderea local de distribuie a gazelor. n vederea aprobrii lui i a ntocm irii studiulu i pentru alim entarea cu debitul de gaze necesar din reeaua de distribuie.

liber a ncperii i deci lungimea traseului ntre aceste dou suprafee este de 3,00 m . A lturi de reprezentarea n p lan , spre dreapta, se afl desenul n spaiu al traseului n tocm it dup regulile perspectivei axonometrice oblice i prevzut; cu semnul traversrilor prin ziduri sau planee, cu cotele acestora i cu sensul de scurgere a fluidului ctre consum ator (arztor); de exem plu, pe schema din poziia 20 (tabela X I V .l ) apare pe conducta orizontal semnul de traversare a zidului exterior i, apoi, pe fiecare ram ur vertical, semnul de traversare a plafonului, respectiv a podelei, la cotele nscrise; sensul de scurgere a gazelor este indicai prin sgei.

C. N T O C M IR E A S C H E M E I

IZ O M E T R IC E

B. S E M N E C O N V E N IO N A L E , S IM B O L U R I l N O T A II
Pe plan i n schem, instalaiile de gaze com bustibile de distribuie i utilizare se repre zint cu ajutorul m ijloacelor generale de desen stan dardizate, comune tu tu ro r in stalaiilor, care transport fluide, artate n capitolul X I. Deosebit de acestea, pentru elementele caro. intr num ai n alctuirea sistemelor de distribuie i a instalaiilor de utilizare a gazelor, se foloscsc mijloacele, do reprezentare specifice din tabela X IV .l (de exem plu, pentru sisteme de distribuie i instalaii exterioare, pentru instalaii de u tili zare, pen tru aparate de utilizare etc.). O categoric aparte, care trebuie corect nsuit i deosebit de atent folosit, este aceea a semnelor de la poziiile 20 23 din tabela X I V .l , prin care se reprezint, n p lan i schem, schimbrile de traseu ori ram i ficaiile conductelor care urc sau coboar pe ver tical. De exemplu, semnul de la poziia 20 (tabela X I V .l) arat c punctul de ram ificaie a conductei orizontale pe direcia vertical se afl la 1,20 m deasupra pardoselii finite a ncperii i la 1,80 m sub nivelul plafonului; se deduce c nlim ea

Pe planul fiecrui nivel al construciei, orice instalaie apare num ai prin proiecia ei orizontal; pe aceast proiecie se pot observa numai poriu nile orizontale ale traseului conductelor i punc tele n care se proiecteaz, pe planul orizontal al nivelului respectiv, conductele verticale care urc sau coboar. R ezult c aceast reprezentare n plan a unei instalaii este incomplet. O reprezentare complet presupune obinerea a nc una sau dou proiecii ortogonale, pc a lte plane de proiecie, ca n desenui obinuit de proiecie. E ste ns m ai p o triv it a folosi o reprezentare a instalaiei folosind una din metodele proieciei axonometrice, de exemplu oblic frontal sau cea ortogonal denum ite i perspective convenio nale ambele in v a r i a n ta izomotric (v. cap. III) n terminologia curent se folosete expresia schema izomotric a instalaiei de gaze, fr a se m ai preciza sistem ul de proiecie oblic sau ortogonal, ce se deosebete dup unghiurile pe care le fac ntre ele direciile axelor de coordonate i fa de planul de proiecie al desenului. Folosind o astfel de reprezentare n perspectiv izometric a instalaiei se obin la o aceeai scar toate lungimile instalaiei dup oricare din cele trei direcii principale, paralele cu axele de refe rin ox, oij i 02 (fig. X I V .l ) . P en tru instalaiile de gaze n aturale, schema se ntocmete, de obicei, pe principiul perspectivei cavaliere, (oblice) izometrice, cu punctul de vedere n dreapta sau n sting, dup caz, adic dup sensul n care se dezvolt instalaia fa de bran-

346

T AB E L A X I V . l Somnc convenionale pentru reprezentarea instalaiilor de jnze naturale (conform cu norm ativul 1 6-76)
Nf. crt. Denumirea Semnti 1

I. R eele Conducte de d istrib uie sau branamente: proiectatc; existente; se nlocuiesc, se suprim (se indic diam etrul exterior i grosimea, In mm)

Tub de proiecie (se indic diam etrul interior, In mm, i lungimea, In m)

P 2/9-6-L *500/7 ?

P unct de schimbare de diametru

p/33*5-L =0,60m
R am ificaie i cap t de conduct (ia ramificaie se indic diametrul exterior i lungimea)

Curb tn cute (gui) executat pe antier

H u*_

Manon de dilatare

Cmin cu van (cu sertar)

m
Rsufltoare: cu capac (pentru carosabil); pentru spaii verzi '

r\

r*

Oal de condensare

' O *

F iltr u pentru im pu riti

347

T A B E L A X I V . l (con tin u are)

Nr.
crt. D en u m ire Sem nul

10

S tail de reglare: de sector i la co nsumator im p o rtan t, racordat la reeaua de repa raie; in consumator racordat la reeaua de d istrib uie; post de reglare

----o

11

R eg ulator de presiune

12

Contor nregistrator, cu indicarea debitului

13

Manometru metalic, cu lichid, nregistrator

mbinare electroizolant: 14 ir prize; cu prize

15

Punere la p m l u t; punere la mas

II. I n s la la \li 16 Conducte de in stalaii interioare de gaze: f proiectate aparate j existente 1 se nlocuiesc, se suprim subterane f 1 ( p roiectate existente se nlocuiesc, se suprim

/ / .../ -7V Ui 177 - b 777 nT

17

Supap de blocare

18

Contor volumetric

348

A.

T AB E L A X I V . l (continuare)
N r.
crt. D en u m irea

Sem nul

19

P lac de susinere i pies de nlocuire contor (loc de contor)

PJ/iin

20

Conduct care urc i coboar (bifurcare vertical)

<5n
Conduct:

K /

rzzxzz.
21
a care urc;

b care coboar

22

Injecie de jos

Conduct care vine:

23

a de jos i co n tinu s urce;

b de sus i con tin u s coboare

349

T A B E L A X I V . l (continuare)
N r.

crt.

D enum irea

Semnul

III. A p a ra te de utilizare

24

I n clzitor cu gaze p entru ap

U. / / / / / / n

25

| Maina de g tit cu ti ochiuri i c u p to r c, fr racordare la co (flacr liber); reou cu n ochiuri

o o o

MG

2G

Sob de teracot sau de zid

ST

27

| cu presiune; fr presiune

Cazau de baie:

-O

CB

28

! Cazan (cotlon) pentru rufe

CR

29

! Crematoriu

I i

Cf
n figura X I V . l , a este reprezen tat vedere n plan a unei ncperi cu un p u n ct de consum pentru gaze i derivaia instalaiei de care este

am ent sau fa dc p un ctu l ei de plecare. n exem plul din figura X I V . l , in stalaia se dezvolt spre stnga p unctului R i de aceea s-a adop tat punctul de vedere n stnga. Schema se ntocmete pe principiul perspectivei ortogonale izometrice, cnd ea se dezvolt oarecum sim etric fa de punc tul de alim entare sau cnd prin aceasta ar ctiga n claritate. Schema izometric a unei instalaii de gaze n oricare din sistemele a m in tite se poate ntocmi: pe baza desenului ei n p lan , n cazul proiectrii unei instalaii noi; dup instalaia existent, real, n cazul ntocm irii unui releveu. n fiecare din aceste s itu a ii se presupune ntreaga instalaie desprins de construcia pe care o deservete, pentru a se obine un desen ct m ai sim plu i m ai clar. La reprezentare, cldirea care cuprinde in stalaia se presupune aezat cu direciile ei principale (lungime, lime i nlime) paralele cu axele sistem ului de refe rin ; se presupune de asemenea c observatorul, aezat n afara cldirii i a in stalaiei, o privete astfel net o parte cuprinde com plet cu privirea dinspre faada principal a cldirii (n cazul per spectivei ortogonale) sau dinspre b ranam ent (n cazul perspectivei cavaliere).

Pig. X I V . l . R e prez enta rea d in tr- o ncpere:


lier izom etric.

instalaiei

de

gaze

n atu rale

a p l a n p a r t e r ; b s e c i u n e v e r t i c a l ; c s c h e m d e p e r s p e c t i v cava-

350

deservit. Dup aceast vedere s-a ntocm it o schem a instalaiei (fig. X I V . l , c), pe principiul perspectivei cavaliere izometrice, cu p u n c t de vedere n sting; ncperea fiind reprezentat n plau, la o a n u m it scar, s-a p s tra t aceeai scar i pentru schem, pe toate cele trei direcii axiale. Pe plan i n schem s-au figurat axele de coordonate, pentxu a se uura citirea desenului n p lan i ntocmirea schemei. Spre a se nlesni nelegerea construirii schemei s-a p rezen tat (fig. X I V . l , fi) i o seciune v ertical p rin ncpere, paralel cu plan u l frontal al tabloului (proiecie axonometric), punndu-se astfel n eviden cotele de nlim e ale traseului i pu n ctu lu i de consum, care, de obicei, sn t cunoscute, fiind stabilite prin norm ative referitoare la execuia instalaiei. E xecuia schemei (fig. X I V . l , c) se ncepe de la robinetul R i se continu paralel cu axa o y, s trb tn d zidul ncperii, pn n pu nctul B \ aici conducta urc pe vertical p n la 25 cm sub plafon (v. fig. X I V . l , fi); lungimea real a con ductei verticale B B ' este de 2,550,45--2,10 m ; ea se deseneaz pe schem redus la scar (folosind Tiara grafic). Traseul continu apoi la acest niel orizontal deci paralei cu axa oy pe o lungime B ' C, m surat pe plan. n pu nctul C conducta i schimb direcia, paralel cu axa oa;, pe o lungime C D egal cu aceea din p lan ; n pun ctul D coboar pe v ertical, paralel cu axa uz, pn n pun ctul D la cota + 0 ,3 5 , deci pe o lungi me de 2 ,5 5 --0 ,3 5 = 2 ,2 0 rn, care se reduce la scara desenului. n pu nctul D ' conducta se ndreapt spre sob, pe direcia axei oy, avind m ontate pe acest poriune cele dou robinete i arztorul de gaze. n cazul schemei unei instalaii reale, aceasta se completeaz cu cotele elementelor dimensionale (diametre, lungim i etc.). La executarea schemei se p o t face, la nevoie, unele derogri de la regulile i principiile per spectivei stabilite anterior, i anume: pentru ca pe schem s nu apar conducte sau poziii (puncte de consum) suprapuse, care ar 4a unele neclariti, se p o t desena unele poriuni ^ traseu cu lungimea p uin diferit de lungimea exact, rezultat din reducerea la scar; n locul unghiurilor dintre axe: x o y = yoz = 135 i z o x 90, care sn t stan dardizate pentru perspectiva cavalier izomelric, se po t lua unghiu rile: a:o/ = 150 i y o z 120, iar zo2=90. Aceste valori se p o t alege cnd inslalaia de desenat se afl desfurat m u lt n nlim e, n tim p ce valorile standardizate se folosesc pentru instala iile cu o desfurare larg n plan.

D. REPREZENTAREA INSTALATIEI DE GAZE COMBUSTIBILE DIN CLDIRI

O cldire de locuit, a lc tu it clin p a rte r i dou etaje, cu dou ap artam en te la scar, este nclzit local, cu gaze, cldirea fiind prevzut cu sobe de teracot; apa cald pentru bi se pre par local, n cazane obinuite, nclzite, de asemenea, cu gaze; buctriile s n t prevzute cu derivaie pentru m aina de g tit. Instalaia de gaze com bustibile s-a reprezentat pe urmtoarele desene: planul parte ru lu i, al etaju lu i I i II, iden tice intre ele, la scara de 1 : 50 (fig. X IV .2, ); schema instalaiei, la scara de 1:50 (fig. X I V .2, fi). a. Planul parterului (fig. X IV .2, a). Pe acest plan al construciei se afl nscrise denum irea sau d estinaia fiecrei ncperi. n fiecare camer de locuit s-a fig u ra t pe plan soba de teracot; n fiecare camer de baie s-a desenat cazanul pentru prepararea apei calde, iar n fiecare buctrie legtura pentru m aina de g tit; fiecare din aceste u tilizri are fig urat arz torul de gaz. Traseul instalaiei, reprezentat prin linie continu, ncepe de la robinetul aezat la intrare prin care in stalaia interioar a abona tu lu i se leag cu branam en tul; acesta nu se afl figu ra t iu plan, deoarece se proiecteaz i se exe cut de ctre ntreprinderea de distribuie a gaze lor. Traseul instalaiei str b a te zidul e x te rio r al construciei, intr n cldire i 111 holul acesteia. L a nivelul p a rte ru lu i pleac cte dou deri v aii, fiecare derivaie alim entn d cte un a p a r ta m e n t prin contorul respectiv. Contorul de gaz al fiecrui a p a rta m e n t se afl fig urat pe p lan n golul uii de intrare. Intrarea conductei de gaz este n parte a stng a acestuia, iar ieirea conductei care transp ort gazul spre consumator, in partea dreapt a contorului, soco tind p riv ito rul aezat n faa contorului. n interiorul fiecrui ap a rta m e n t, pornind de la contor, se afl figurat traseul conductei de gaze, pe direcii paralele cu pereii, n apropierea acestora, nefiind permis a se adopta n desen trasee prin mijlocul ncperilor, deoarece conductele, dup cum se tie, se aaz pe perei aparent, la 13 cm de la perete. Coborrile conductei la fiecare p unct de consum, adic poriunile verticale ale traseului instalaiei se afl figurate convenional pe p lan , prin cte un mic cerc i o sgeat desenat nclinat la 45, cu vrful nspre parte a de jos a desenului. N u s-a p u tu t nscrie pe sgeat lungimea conductei de

351

I
%
O T ^1m 3 /h

Camer 32.00m*

12

"

Buctrie 19.50m3

Camera 32.00m3 -

i
Im 3 /h ,

1m3 /h 77///A

n
lr= :...

dm 3 /h
r ' - x im 3 /h
............... ^

vnm zz.
r L 1 * ii i n L j ii | | . ii i iij i

^ / / / 7 7 / / / / / / / / / / / / A A

C a m e r 22.50 m3

L - ! * 11

0Bm3 /h Baie

Lomera
22.50m3
-A

8.00 m3
y //////.

'/ / / A

..... I- v :' " ,

F i g . X I V . 2 . a . Instalaie de gaze la s o b e la o v i l ; v e d e r e n plan.

0.6 m 3 /h

3.6m^/h.

[=5 ?

3.6m 3 /h

ETAJ I-Idem parter

2.Um

r f 3 II > r^

36 m%

1m m 3/h 3 /h

J s 2 m%

4 ^ K z $ & Y w

F i g . X I V . 2, b .

Instalaie

de gaze

la so b e ; schem a zom etric.

coborre n fiecare p u n c t din pricina spaiului redus, disponibil pe desen. Pe desenele de proiect aceste cote trebuie nscrise. Traseul conductei se term in n vecintatea p u n ctului de consum, prin unul sau dou organe de nchidere, dup cum pre vede n orm ativ ul n vigoare. Desenul instalaiei este com pletat cu o serie de nscrieri ce caracterizeaz dimensiunile insta laiei: debitul maxim de gaze care se poate tran s porta pe fiecare poriune de conduct, n m etri cubi pe or; lungimea po riu nilo r de conduct ntre dou puncte caracteristice (de exem plu, lungimea unei derivaii, lungimea unei conducte ntre dou ra mificaii etc.);
D e s e n d e c o n s tr u c ii i i n s ta la i i

d iam etrul conductei, n inci, sau m ilim etri, corespunztor acestui debit. La fiecare p u n ct de consum se nscrie consumul m axim al acestuia, n m etri cubi pe or, care este cel al arztorului folosit n acel punct. De obicei, aceast valoare se nscrie cu cifre mai m ari sau ncercuite, pentru a se deosebi de restul notaiilor. D iam etrul robinetelor care deservesc punctele de consum nu este nscris pe plan, deoa rece fiecare robinet are aceeai m rim e (diametru) ca i conducta pe care este figurat i pe care o deservete. P entru lucrrile noi, aceste elemente s n t s ta bilite de p roiectan t; dac se ntocmete un releveu, ele se msoar pe instalaia existent. b. Planul etajului I i II. Instalaia acestor niveluri este reprezentat t o t prin figura X IV .2, a,

353
A

F ig . X I V . 3 .

Exemplu de in sta la ie de gaze la un bloc de locuine cu c en tral term ic i buctrie:

a v e d e r e n p l a n ; b s c h e m a i z o m e t r i c .

deoarece alctuirea instalaiei ce deservete aceste trei niveluri, precum i dim ensiunile elementelor sale snt identice. c. Schema instalaiei. Pe baza celor a r tate i folosind aceleai semne convenionale care s-au u tiliz a t i pe desenele instalaiei de gaze n plan, s-a ntocm it schema izometric a acestei instalaii, n perspectiv axonom etric ortogonal izometric, la scara 1 : 50. De asemenea, s-au no tat: diam etrul conduc telor, pe tronsoane, debitul la p u n ctu l de consum i debitele tran sp o rta te de fiecare tronson al con ductei, cu lungimea respectiv a acesteia. Pe schem nu s-a nscris diam etru! (mrimea) robinetelor de exploatare i siguran pentru fie care arztor sau p u n c t de utilizare a gazelor, deoa rece fiecare rob inet dintre acestea are mrim ea (diametrul) conductei pe care o deservete. Pe schem nu s-a m ai desenat scara grafic; schema este reprezentat la aceeai scar ca i desenul n plan i are cotate lungimile tu tu ro r conductelor. Se m enioneaz c diferena de nivel ntre dou paliere consecutive este 2,80 m , grosimea planeului i a podelei de 12 cm, deci nlim ea liber a ncperii este de 2,68 m. Desenul se citete cercetnd n acelai tim p planul i schema instalaiei, care alctuiesc un singur t o t n operaia de citire a unei instalaii. n figura X IV .3, a i b, se reprezint n plan i schem izometric in stalaia de gaze combu stibile la o locuin cu central termic proprie.

F i g . X I V . 4. R e p rez en ta rea unui t r a s e u de conduct:


a plan ; b, c i d s c h o m e ale c o l o a n e l o r ,

Aplicaii

[p ~ = ^
1. Se consider c n figura XIV.4, a este corect reprezentat n plan conducta cu traseul AD i se vor analiza schemele din figura XIV.4, b, c i d, stabiIindu-se care este bine ntocmit, din punctul de vedere al reprezentrii axonometrice (fr a se face referire la scara desenului). R e z o l v a r e . Se consider punctul de vedere spre dreapta i n afara construciei. Pe desenul n plan, conducta AB este orizontal, paralel cu axa oy, avnd sensul de scurgere astfel ca s se apropie de privitor; n cele trei scheme ea este trasat sub un unghi la 135 (45) fa de direcia oz, deci corect. Dar n schema din figura XIV.4, d, sensul ei este ast fel net se ndeprteaz de privitor, deci el este gre it. Se continu analiza fiecrui tronson i se ajunge la concluzia c este complet corect numai schema din figura XIV.4, b.

2. Se cere a se reprezenta, n perspectiv cavalier izometric, conductele instalaiei de gaze combus tibile, a cror reprezentare n plan este dat n fi gura XIV,5, a; schema se va ntocmi la scara planului, Conducta de gaz i arztoarele se afl montate la co tele nscrise n seciunea vertical A A a construc iei din plan (fig. XIV.5, b). Se vor stabili i nscrie pe schem lungimile diferitelor poriuni de conduct, iar n specificarea de materiale, fitingurile necesare execuiei. I n d i c a i e . Schema se reprezint cu punctul de vedere n dreapta, dup cum rezult din poziia axelor figurate pe plan i seciune, Trasarea ei se

i s '/ '/ y y / / / / / / / / / 1 l ' s s ; / / / / / / / / / / * *T'/ A

S //////M *2.60 P.M

'/ /
1 | 1

-Ifc n K
JF U

j
i : t

------ 1---
R

j ! 1

"L

fin 1 &

i
1

f - ........... i

m l
. i

>

'T * , ,

:
1 CB r< -> *4 j i

im

sr

+0,40 Tt 0,00

F i g . X I V . 5.

355

ESE
MG

IE E
r 0 A M

rJ

fl

BAIC
CB

(-0

3L

vesr/BUL

f
F i g . X I V . 7. I 0,5 O
1 1 1 1

U iuiui-I---I --- 1 --- 1 -- J--- 1 __I __|__J__l_J

0 .s 0

Sm

2m
S e v a n t o c m i , a p o i , la o s c a r a l e a s , p e n t r u t r a s e u l d e s e n a t p e p l a n , s c h e m a i n s t a l a i e i n p e r s p e c t i v c a v a l i e r i z o m e t r i c , n c a r e s c o p s e v o r a l e g e e l e m e n t e l e p r e v z u t e n t a b e l a X I V . 2 , n o r i c a r e di n a l t e r n a t i v e l e p o s i b i l e , d e e x e m p l u : I A2b sau II C1a e t c . S e v o r n s c r i e , a p o i , p e pl an i s c h e m d e b i t e l e d e g a z t r a n s p o r t a t e i l u n g i m e a c o n d u c t e i p e n t r u fiec are parte distinct a ac es teia fnt re ramificaii). 5. S e v a n t o c m i v e d e r e a n e l e v a i e , c a s c h e m , i a p o i d e s e n u l d e e x e c u i e la s c a r , p e n t r u un p o s t de reglare gaze, cuprlnznd dou regulatoare de pre s i u n e ( S T A S 9 96 - 71 ) , pentr u de bitul nom inal de 1 0 0 m 3/ h i d i a m e t r u l n o m i n a l d e 1 x/ 4 in, 2 in, r e g l a t e p e n t r u p r e s i u n e a d e i e i r e d e 3 0 0 m m H 20 , cu d i s t r i b u i t o a r e v e r t i c a l e ( o r i z o n t a l e ) , a v nd d i a m e t r u l n o m i n a l : la i n t r a r e 2 in, la i e i r e 3 i n ; s e v o r f o l o s i p e n t r u p i e s e i a r m t u r i s e m n e c o n v e n i o n a l e i n o taiile uzuale. siunile Nia pos tu lu i d e reg la re are d i m e n di n f i g u r a X I V . 8,

i- 1 1 1 1 1 '

F ig . X I V . 6. f a c e ncepTnd d e la r o b i n e t u l R. T o a t e c o n d u c t e l e se t r a s e a z f o l o s i n d u - s e s c a r a g r a f i c 1 : 50. 3. A c e e a i a p l i c a i e p e n t r u i n s t a l a i a di n f i g ur a X I V . 6 , c u n o s c n d c: nlim ea ncperii este de 3,00 m; c o n d u c t a o r i z o n t a l N P R s e a f l m o n t a t la 3 0 c m d e p l a f o n , Iar c e l e v e r t i c a l e la 5 c m d e p e r e t e ; c o t e l e c elor trei arztoare, deasu pra pardoselii f i n i t e , s nt : p e n t r u m a i n a d e g t i t MG, 7 0 c m , p e n t r u c a z a n u l d e b a i e CB, 4 0 c m , i ar p e n t r u s o b a d e t e r a c o t ST, 6 0 c m . 4. S e c e r e s s e d e s e n e z e p e p l a n u l c o n s t r u c i e i di n f i g ur a X I V . 7 , p o r n i n d u - s e d e la r o b i n e t u l d e i n c e n d i u R, t r a s e u l i n s t a l a i e i d e g a z e c a r e v a a l i m e n t a c e i t r e i c o n s u m a t o r i i n d i c a i pr i n s e m n u l c o n v e n i o nal r e s p e c t i v .

a i b.
TA B ELA X IV .2

S p e c if i c a r c

A lter n a tiv e

Ip o teza

Ip o teza

a Il-a

Ip o te /a a IlI-a

nlimea ncperii, In m ST

2,80

3,00

3,20

CB

MG

ST

CB

MG

ST

CB

MG

Debitul nominal al arztorului, !n m s/h

A B C

0,6 1.0 0,6

1,0 1,0 0,1 0,20 0,40 0,35

0,6 0,9 0,7 0,60 0,85 0,70

1,0 2,0 1,0 0,40 0,35 0,20

2,0 2,0 2,0

0,8 0,6 0,9

2,0 1,0 2,0

1,0 1,0 1,0

0,7 0,8 0,6

Cota de montaj a arztorului deasupra pardoselii finite , n m

1
2

0,20 0,40 0,35

0,40 0,35 0,20

0,65 0,70 0,70

0,35 0,40 0,20

0,35 0,40 0,20

0,70 0,65 0,60

Cota de montaj a conductelor orizontale sub plafon, In cm

20 21

18 22

26 30

356

|"

din

f ------1

I _J _ l I 223 t teri l

7 . S s e n t o c m e a s c , c a s c h i , s c h e m a d e m o n t a j a c o n t o r u l u i p e n t r u u n u l di n a p a r t a m e n t e l e di n f i g u r a X I V . 2 , o i b, i n d i c n d n s c h i i s p e c i f i c a i a d e m a t e r i a l e , a r m t u r i l e i f i t i n g u r i l e n e c e s a r e . 8. F o l o s i n d f i g u r a X I V . 2, b, s s e r e p r e z i n t e s c h e m a n p e r s p e c t i v c a v a l i e r i z o m e t r i c a i n s t a l a i e i d e g a z e a u n u i a p a r t a m e n t d e la e t a j u I d o i , n u n a di n ipotezele urmtoare: n c a m e r a d e b a i e nu e x i s t c a z a n u l d e n c l z i r e a a p e i i n i c i a l i m e n t a r e a s a ; n u n a di n c a m e r e nu e s t e s o b d e t e r a c o t , d e o a r e c e s o b a ar fi c o n s t r u i t n p e r e t e l e d e s p r i t o r pentru a m b e l e ncperi. I n d i c a i e . p e p l a n ; s e va i n e perilor este d e 2 ,6 8 m e n t pe g r u p e de L u n g im ile t r a s e e l o r se vor msura se a m a c n l im e a liber a nc m . S e p o a t e a t r i b u i c t e un a p a r t a elevi.

1000 S--- \ b x~2/n


F ig . X I V . 8. n t a b e l a d e c o m p o n e n a d e s e n u l u i d e e x e c u i e se vo r nscrie e l e m e n t e l e c o n st it u t iv e ne ces are m o n tajului. 6. S s e n t o c m e a s c s c h e m a i n s t a l a i e i d e g a z e , n p e r s p e c t i v i z o m e t r i c , p e n t r u u n u l di n a p a r t a m e n t e l e d e la p a r t e r a l e c l d i r i i di n f i g u r a X I V . 2 , o l b., i n nd s e a m a c n l i m e a l i b e r a n c p e r i l o r e s t e 2 , 8 0 0 , 1 2 = 2 , 6 8 m. S e va j us t i f i c a s i s t e m u l d e p e r s pe c tiv ales. I n d i c a i e , Pe g r u p e d e e l e v i s e v o r r e p a r t i z a

9 . S e v a n t o c m i s c h e m a n p e r s p e c t i v c a v a l i e r izometric a instalaiei de gaze deservit de coloana di n f i g ur a X I V . 2 , o i b, p e n t r u : a p a r t a m e n t e l e d e la p a r t e r d e s e r v i t e d e a c e a s t coloan; apartam entele de de aceast coloan; la iei ntr eag a sc h e m pe c e l e trei a l i m e n t a t e d e c o l o a n a A. niveluri a insta la u n ul d i n e t a j e d e s e r v i t e

apa r ta m en te di f e ri t e din planul m e n i o n a t . Lun gim ile o r iz o nt a le se vor msura pe plan.

C A P IT O L U L X V

R E PR EZ E N T A R E A IN ST A LA IILO R DE N C L Z IR E C EN T R A L

A. PRINCIPII GENERALE
Instalaiile de nclzire c e n t r a l se "r e p re z i n t pe p lan u rile de a r h i t e c t u r ^conform p rin c ip iilo r g e n e r a le i folosind se m n ele convenionale comune in sta la iilo r p entru fluid e capitolul XI p rin d e se n e pe planul o riz o n ta l i prin scheme v e rtic a le desfurate. ! | ! i A . PRINCIPII GENERALE. B. EXEMPLU DE REPREZENTARE A INSTALAIEI DE NCLZIRE CENTRAL. C . INSTALAII DE IN CLZIRE CU AEROTERME. D. REPREZEN TAREA REELELOR DE TERMOFICARE I |

1. Sem ne co n ven io n a le, elem ente de cotare i rep rezen tri speciale

Semnele convenionale specifice pentru elem en tele, agregatele i subansam blurile instalaiilor de nclzire central s n t prevzute n STAS 185-73 i cuprinse n tabela X V .1. Ele se reprezint n negru, n creion sau n tu, chiar dac traseul re elelor i al instalaiilor se afl desenat n culori. Pe desenele de execuie plan i schem agregatele instalaiei (cazane, boilere, aparate de contracurent, corpuri de nclzire etc.) se repre zint prin semnele lor convenionale, desenate la scar, inn d seama de dimensiunile de gabarit; unele exemplificri p riv ind aceast reprezentare s n t a rtate n cele ce urmeaz. a. Reprezentarea conductelor. n plan ca i n schema coloanelor, conductele de dus (ducerea m e diului cald) se deseneaz cu linie continu groas (CI) i au simbolul / .D ,i a r conductele de ntors (ntoarcerea m ediului rcit) prin linie ntreru pt mijlocie (12) i au sim bolul I , Se p o t folosi pentru aceste trasee culoarea roie pentru apa cald i albastr pentru cea rece. Conductele astfel reprezentate se coteaz nscriindu-se diam etrul nom inal ex p rim a t n inch (ol) sau milimetri (fig. X V .1); de exemplu, cota 0 P /2 in sau 0 4 0 , scris pe o conduct, se refer la diame tru l su interior. Conductele instalaiei, alctuite din evi fr sudur, pentru construcii, se coteaz prin diam etrul lor exterior i grosimea peretelui; de exem plu, 0 8 9 x 3 , 5 n figura X V .2, a repre zint o eav cu diam etrul exterior de 89 mm i grosimea peretelui de 3,5 m m . Dac pe traseul

unei conducte seciunea sa se reduce, reducia se nsemneaz p rin tr-u n triu n g h i m ic, nnegrit i se coteaz pe desen, la dreapta i la stnga reduciei, diam etrul evii (fig. X V .2, a i b). b. Reprezentarea coloanelor. Coloanele v e rti cale apar pe desenele n plan secionate; ele se deseneaz ca un cerc mic nnegrit sau colorat n rou aprins, pentru coloana de dus. i ca un cerc de aceeai m rim e, nennegrit sau colorat n a l bastru, pen tru coloana de ntors (fig. X V .1, b). P entru sistem atizarea desenului se atribuie pe planul fiecrui nivel, la fiecare grup de coloane, dus i ntors, cte un n u m r de ordine nscris nlr -1111 cerc i aezat pe plan n afara perim etrulu i

l /itfDn 0)

dus

1/2 @ Coloan dus


% O Coloana ntors
F ig . X V . 1. Reprezentarea i cotarea cond uctelor:
o n
p!sn;

b in ; c h e m .

$102x3,5
t.m * imjs usaff cea

^ 0 89x3,S .... n."- a


3 rb

1% in

.a

t u r

uan

Un

ikibu waw

(J

F ig . X V . 2. Cot area seciunii re du se a c o n d u c te lo r .

358

T AB E L A X V . 1 Senine oonventionale pentru instalaii de nclzire central (extins din STAS 185-73)
I N r. ctt. D en u m irea Sem ne c o n v en io n ale

n p ia n

n sc h e m

I. Corpuri de nclzire

eov nclzitoare neted, orizontal

TV- n x l -

eav nclzitoare neted, vertical

Serpentin de nclzire din eav neted

S t - n x l -<P

Se se ei, ti se n rc 1) ie e, iRegistru de nclzire din fevl netede orizontale

O------------- 1

RO-nxl- 0
n,xl-<p

O------------O

RY-n x l - 0
Registru dc nclzire din evi netede verticale

eav nclzitoare eu aripioare

n~-li ne

R ad iato r

Convector cu masc

Panou de nclzire din beton

10

Panou radiant de perete

O ci
X ] 359

T ABELA XV. 1 (continuare)

II. Agregate produofitoare sau schimbtoare de cldurii

11

Cazan secionai: n de ap cald b dc abur

c m

12

Schim btor de cldur prin suprala, fr acumulare: a ti p bloc b tip secionai

13

Schim btor de cldur prin suprafa, cu acumulare: a orizontal b vertical

1 * 1

Acroterm: a fr cutie de amestec b cu cutie de amestec

15

Baterie: a de nclzire b de rcire

III. Agregate, aparate i dispozitive pentru deplasarea fluidelor

1(5

Pomp: a centrifugal b cu piston

-o

360

m are)

T A B E L A XV. 1 (continuare) 0 1

17

Pomp manual: a plan b elevaie

1 0 ^
a b

1 1 ......

j 1 8

Hjcctor

i 1 9
I

Compresor de ner

20

Ventilator: a centrifugal b axial

a.

IV. Piese diverse

21

Sifon de condens, cu dop de curire: a in plan b In schem

J1
r1
a
b

22

Vas de aerisire: a In plan 6 In schem

( )-* > < !


a b

Notaii Majusculele indic tip u l corpului de nclzire;

n este numrul de evi (elemente); I lungimea e v ii; n, num rul de evi distribuitoare (colectoare); n c num rul de coloane pe element;

/j s

nlimea intre axele niplurilor, tn m m ; suprafaa de nclzire a unei evi, In m J.

46 Desen de construcii i in stalaii

construciei; acelai n u m r de ordine se nscrie i pe schem deasupra fiecrei coloane; n desf urarea schemei, coloanele s n t dispuse chiar n succesiunea num erelor lor de ordine (v. fig. XV.G). c. Reprezentarea corpurilor de nclzire. Pe planurile de execuie i n schem, corpurile da nclzire (serpentine, registre de evi, corpuri de ra d iator, convectoare ctc..) se reprezint cu a ju to rul semnelor convenionale s tand ardiz ate (tabela X V .1), la scar. Corpurile de ra d ia to r se reprezint pe planuri i n schem prin cte un dreptunghi execu tat la scara desenului. Reducerea la scar a acestei repre zentri se poate face pe baza dim ensiunilor de ga b a rit ale corpului (n STAS 7363-77 i 7364-78 sn t date dimensiunile de baza ale elementelor de ra diator fabricate n ara noastr). Dreptunghiurile de reprezentare po t fi colorate in albastru, pentru ap cald i n portocaliu, pen tru abur. Pe plan ele se traseaz n locul de m o n taj, paralei cu zidurile de care s n t fixate, n axa ferestrelor, dac acestea exist. Legturile corpurilor de ra d ia to r la coloane se reprezint prin linie plin pentru conducta de dus i linie n treru p t pentru conducta de ntors. Dei n proiecia pe plan cele dou conducte se suprapun, se adm ite convenional ca ele s se t r a seze distinct, decalat una fa de a lta , prin trasee paralele. R ob inetul cu ven til de dublu reglaj se reprezint prin sem nul su convenional a t t n plan ct i n schem. n funcie de poziia corpului de ra d ia to r fa de coloane, legturile dintre ele se reprezint astfel: dac am bele coloane dus i ntors se afl de aceeai parte a corpului de ra d ia to r, iar intrarea i ieirea agentului nclzitor n corp se gsesc i ele pe aceast p arte , legturile n plan i schem se reprezint ca n figura X ^ . 3 , a; dac ambele coloane se gsesc de aceeai parte a corpului de ra d ia to r, dar m ediul nclzitor intr ntr-o parte a acestui corp i iese de cealalt p arte a lui, legturile se reprezint ca n figura XV.3, b\ dac coloana dc dus se afl de o p a rte a cor pului de ra diator, iar coloana de ntors de cealalt parte a lui, legturile n p lan i schem se dese neaz ca u figura XV.3, c; dac corpul de radiator este legat la con ducta de distribuie orizontal, care se afl la un nivel apropiat de al cazanului, cum se ntm pl n subsoluri, legturile se reprezint ca n figura XV.3, ci. Conducta de ntors se poate afla, uneori, i sub corpul radiatoru lui. Pe schem, conductele de le g tu r se traseaz nclinat, corespunztor sensu lui de circulaie a apei calde; legtura de dus coboa r spre ra d iato r, iar legtura de ntors coboar spre

coloan, aa curn se afl trasate pe figura XV.3, ntocm it n ipoteza instalaiei cu ap cald. Dac mediul nclzitor este abu rul, legtura de dus se traseaz urend spre ra d ia to r sau cu o direcie orizontal, iar cea de ntors cobornd spre coloan. Reprezentrile (v. fig, XV.3) se prevd cu urmtoarele n otaii dimensionale: pe desenul n plan i pe schema coloanelor se nscriu: diam etrele coloanelor i ale ram ificaii lor de dus i ntors, care fac legtura coloanelor cu radiatorul, i dimensiunea nom inal a ventilulu i, care n mod curent este aceeai cu a ramificaiei pe care este aezat (v. fig. XV.3); fiecare corp de ra d ia to r se coteaz sub form fracionar; la nu m r to r se nscrie num rul de elem ente, tip u l lor (distana ntre axele npitiri lor) i num rul de coloane; la n um itor d iam etrul nominal al robinetului cu ventil. Astfel, fracia
X O - 624/4

y 3 / 8 in c^ u p lanu l i schema reprezentat n figura XV.3, a reprezint un corp de ra d ia to r al-

IG-C.H /4 O ld /h
l/2 /fj

2S-S00/J
V1/2in

O H O1 V

------------- I] ?<* 6
3/rm
J/,/)

S J/V /,7

t/2in

J/

~ YO/Sw
i 11

U n
A

12- 000/3 iii/fila

__

S ? cs 3CHM IS itS W
U

1A
i/2 !n

0/6in.
'

S12 660 IV

T I I M
l/2in

l i - 77 f i t

/?-,?< 10/3 i' //tin 3/67/1 t o

yj/m
3fim I64SW

ia
1/2 /n J^
660 W

V .i
3/5 in

"I J J-.u-.-o

//Pin-*

ZH

d S c a r a h!0
F i g . X V . 3 . Legarea c o r p u rilo r d e ra d ia to r la coloane.

362

:v .3 , itura Cil o spre


! cu

ie tor ai ir cu lui, i pe

de uri.rul t ia
n al

c tu it din 10 elem ente, de tip u l cu coloane libere, avnd distana ntre nipluri de 624 mm i 4 coloane; robinetul cu ventil este de 3/8 in. Pe plan, aceast notaie, fracionar se scrie n afara zidurilor cl dirii, iar pe schem deasupra d reptunghiului ce reprezint corpul de ra d ia to r (v. fig. X V .3); - pe plan i n schem, la ficcare corp de ra diator se noteaz sarcina sa ..term ic a , adic debitul de cldur n~waC "care s-a calculat c trebuie s-l cedeze radiatorul, pentru a se realiza n nc perea n care a fost p re v zu t starea de nclzire (temperatura) necesar; astfel, pe corpul de ra d ia tor din figura XV.3, a este nscris sarcina ter mic 1 220 W ; - pentru a se stabili cu u u rin , la execuie, ncperea sau locul de aezare a fiecrui radiator sau corp de nclzire n general se atribuie acestora, n schem, cte un indicativ care se nscrie pe dreptunghiul c e l! r e p r e z i n t S pentru subsol, P pentru p arte r i E pentru diferitele etaje, u rm a t la fiecare nivel dc n um rul de ordine al ncperii, care este a t r i b u i t i n o t a t pe planurile de arhitectur, nc de la ntocmirea proiectului de construcie. Ca exem plu, un sistem de notaie ar fi ntocm it astfel: - la subsolul al doilea S II0 1 ; STI 02; S II 03 ... S II 28; S I I 29... - Ia subsolul I - S I 01; SI 02; S I 03 ... SI 28; SI 29 ... - la parter - P 01; P 02; P 03 ... P 28; P 29 - la etajul I - - / 0 1 ; E 02; 0 3 . . . 2 8 ; E 29 -la etajul II - 2 01; E 2 02; E 2 03; E 2 03 ... - la etajul X - 1 0 01; 1 0 02; 1 0 03 ... Conform acestei n o ta ii, radia to ru l din figura XV.3, a se afl m o n ta t la p a rte r n camera cu num rul 6, cel din figura X V .3, c la etaju l VII n camera cu num rul 8, iar cel din figura XV.3, d la subsol n ncperea cu n um rul 12. Dac ntr-o ncpere s n t m ai m ulte corpuri de nclzire, ele se po t deosebi adugind indicativului nc o liter din alfabet; de exemplu: E 209 a, E 209 b i E 209 c snt cele trei corpuri de ra diator ale ncperii de la etajul doi care poart num rul nou. Pe plan , sub num rul de ordine al fiecrei nc peri, se nscrie i tem peratura n grade Celsius, ce trebuie realizat n ncpere,tem peratur stabilit la proiectare, pe baza creia s-a dim ensionat rad ia torul. d. Reprezentarea alto r corpuri de nclzire. Celelalte tip u ri de corpuri statice de nclzire, cum sn t convectoarele, registrele, serpentinele sau evile nclzitoare se reprezint n plan i schem

io.no

lZZZZZnZFZZZZZZZZZn2ZZIZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZZZl
R g C - 7 Q r.S -t.5 m P tC Q -V 'h -R CS/Sin

r -'xzr; v'
3/Sin

TR
/ T \ ; - 2 .5 n

cz

Hx

H G

68S'~R3/& nc y/s/n
-2 ,7 0

/ / / / s / / / / / 7 7 7 7 V 7 7~r / / . ' ' / / ' 7 7 7 y 7 y y / ^ . ~7/ / / /

Fig. X V . 4 . Re prez enta rea re g is tre lo r i a ev ilo r to a r e , n schem.

nclzi

prin semnele convenionale cuprinse n tabela X V .1; ele vor fi notate cu indicaiile dimensio nale diam etrul evilor ce le compun i cotele de gab a rit necesare. P entru exemplificare, n figura XV.4 s-a re p rezen tat n schem un registru cu evi orizontale i o grup de dou ev i verticale de nclzire.
Rg 6 70 X 3 1,5

R egistrul este cotat: 1480 _ v

ju _ RQ g^8 jn > ceea

ce reprezint un registru cu ase ev i orizon tale, avnd diam etrul exterior de 70 mm i grosi m ea peretelui de 3 m m , n lungime de 1,5 m , cu o sarcin term ic de 1 480 W, p rev zut cu un ro b in e t cu v entil de dublu reglaj, de 1/2 in i un robinet de golire de 3/8 in (RG). evile nclzitoare netede sn t cotate:
TV 2 x 2 in 2,5

680 - T R 3/8 in . RG 3/8 in

ceea ce nseamn dou evi verticale de 2 in, n lungime de 2 ,5 m , cu o sarcin term ic de 680 W, prevzute cu un teu de reglaj T R de 3/8 in i un robinet de golire R G de 3/8 in. e. Reprezentarea cazanelor, a boilerelor i a aparatelor de contracnrent. n desenele de ansam blu ale reelelor instalaiilo r de nclzire central, aceste obiecte, oricare ar fi tip u l p rev zu t a se utiliza, se reprezint prin semnul lor convenio nal din tabela XV. 1, t ra s a t Ia scar. Pe desen (fig. XV.5) sau n legenda acestuia se indic tip u l i caracteristicile fiecruia (suprafaa de nclzire a cazanelor, capacitatea boilerelor etc.). P e desene la scar mare, destinate m o n taju lu i centralei te r mice, care cuprind p lan u ri i seciunile verticale necesare, aceste obiecte ca i feluritele agregate sau subansam bluri ce p o t fi cuprinse n central sn t prevzute cu cotele de gab a rit i cu cotele de m ontaj fa de elementele construciei, existente pe planurile de arhitectur, ca: fund aii planee, stlpi, ziduri etc.

363

/]

2. Desenele in stala iei de n clz ire c e n tra l

Cazanele, boilerele etc. i reeaua de d istribu ie cu corpurile de nclzire, dispozitivele i ane xele sale se reprezint pe desenele n p lan ale construciei la scara 1 : 100 sau 1 : 50. Se ntoc mesc p lan u ri distincte pentru fiecare nivel diferit, eventual un plan al nivelului curent. Deosebit se ntocmete schema coloanelor, la o scar a n li m ilor, cuprinznd: coloanele cu derivaiile lor i corpurile de nclzire, precum i legtura conduc telor principale la cazanele din central sau la reeaua de termoficare, la boilerele sau aparatele de contracurent, la grupurile de pompe, vasul de expansiune etc. P e n tru centrala term ic m ai snt, de obicei, necesare i unele seciuni verticale, dup trasee astfel alese nct s se clarifice, a t t aspectele de montaj ale agregatelor i dispozitivelor, c t i ace lea priv in d legturile ntre conducte i agregate i mocul de pozare a conductelor n cadrul centralei (aparent pe cldire, n canale, n nie). n acest scop, m ai p ot fi necesare unele detalii de m ontaj, precis cotate, p riv ind : aezarea conductelor n canale termice, n pardoseal sau prinderea lor de elementele construciei ori n nie, precum i deta lii ale fun daiei cazanelor, ale suporturilor pentru boilere, rezervoare de condensat etc. P e n tru a avea o vedere de ansam blu asupra centralei, se p o t ntocmi scheme n perspectiv axonometric izometric, n care apar to ate agre gatele i conductele din central. P e desenele n plan i pe seciunile verticale ale centralei se nscriu tipu rile i dim ensiunile tu tu ro r elementelor compo nente, precum i cotele de poziie ale acestora. P e reeaua de distrib u ie a in stalaiei in te rioare, pe p lan uri i n schem, se nscriu: diam e trele, nclinarea i lungimea conductelor princi pale, cotele de nivel ale fiecrui planeu i ale punctelor de plecare ale conductelor principale. Dac aceste conducte principale se afl dispuse la palierul centralei de exem plu, la subsol fixate de ta v an u l acestuia, coloanele dus i ntors care p tru n d p rin planeu spre palierul u rm to r se indic pe desenul n plan prin mici cercuri balustrate, notndu-se diam etrele capetelor de coloan i cotele de poziie fa de un reper al construciei ziduri, stlp i etc. Canalele nev izitabile sau vizitab ile executate odat cu construcia, aflate n planul subsolului sau p arterulu i, destinate a adposti conducte termice, se deseneaz pe plan n vedere, prin linie dubl, reprezentnd grosimea pereilor; traseul conductelor este desenat prin semnele convenionale respective,

cu indicarea diam etrelor, a locului arm tu rilo r i sistemelor de sprijinire n canal. N um rul de ordine a tr i b u i t coloanelor va fi p s tra t acelai pe toate desenele n plan i n schema coloanelor. n general, poziia corpurilor de nclzire nu este necesar s fie co tat, acestea aezndu-se conform prevederilor de m ontaj n axa ferestre lor n cazul radiatoarelor, registrelor i al convectoarelor; n s itu a ii p articulare, poziia d? m ontaj se coteaz pe plan fa de elementele con struciei. Caracteristicile corpurilor de nclzire se nscriu aa cum s-a a r t a t n paragraful 1 al acestui capitol.

B. EXEMPLU DE REPREZENTARE A INSTALAIEI DE NCLZIRE CENTRAL

1.

C ldire de

locu it

proiect tip

Proiectul instalaiei de nclzire central, ca p arte component a unui proiect tip de cldire de locuit, este astfel n tocm it nct s po at fi ap li cat n diferite variante pe care le-ar putea prezenta terenul, ndeosebi n diferitele orientri posibile ale cldirii fa de punctele cardinale i de direc ia v n tu rilo r dom inante. D intre variantele de soluii cuprinse n proiect, la execuie se alege a ltern ativ a care corespunde aezrii cldirii in terenul pe care se execut. P en tru exemplificare, n figura XV.6 este redat o p arte , cuprinznd cteva ncperi dintr-un proiect tip al unei cldiri de locuit, din zidrie p o rtan t , av nd p a rte r i p a tru etaje. Proiectul instalaiei de nclzire central prevede nclzire cu ap cald, p rin legarea la reeaua de termoficare a oraului. Im obilul neavnd subsol, aceast leg tu r a instalaiei interioare de nclzire central cu reeaua termic exterioar se realizeaz utr-un cmin v izitabil, dispus sub pardoseala in trrii n imobil, care nu se afl figu rat n desen. nclzirea ncperii fiecrei locuine s-a p rev z u t p rin corpuri de radiator, serpentine, sau evi nclzitoare, legate la coloane m on tate ngropat. Reprezentarea din figura XV.6, a i b ,c cuprinde cte un desen pen tru planul p arte r, etaju l curent i eta ju l p a tru . In stalaia are d istrib uie superioar; conducta principal de dus este figurat pe planul etajului p a tru , cu toate plecrile, capete de coloa n; pe acest p lan se afl nscrise cotele de m ontaj

364

ilor i 'ul de !ai pe ine lor. ire nu -se estreconia d? ! conlzire 1 al

ale conductelor de d istribu ie i p antele. Conducta principal de ntors, care leag to ate coloanele de ntoarcere, este dispus la p arte r, deasupra pard o selii finite, la cotele i cu nclinrile prevzute n proiect. Pe fiecare p lan i n schem (fig. X V .6, d) se afl nscrise cele p a tru variante notate 1 4 pentru care s-au calculat i corespund an um ite corpuri de nclzire, nscrise n dreptul fiecreia. Fiecare din aceste v aria nte corespunde la ete una din situaiile n care se poate afla cldirea, ca orien tare, fa de punctele cardinale; spre. a identifica alternativa ce trebuie aleas, pe p lanu l p a r te r se afl desenat un grafic, cuprinznd toate orientrile posibile. La aplicarea proiectului pe teren se sta bilete zona n care se ncadreaz, n funcie de orientarea cldirii. De exem plu, cldirea are fa a da principal spre SE, ceea ce nseamn c se afl n zona 3. Se vor alege deci i se vor m onta la execuie corpurile de nclzire cu sim bolul 3, celelalte nefiind luate n consideraie. Legturile la corpu rile de nclzire, celelalte conducte i robinetele cu ventil s n t aceleai pentru toate cele p atru orien tri.

, ca di re plinta bile rec?ct, 11 de

C INSTALATII DE NCLZIRE CU AEROTERME

C
F i g . X V . 7. R eprezentarea a e ro t e rm e lo r:

a i c f r c u t i e d e a m e s t e c ; b $i d c u c u t i e d e a m e s t e c ; 1 co nduct de a b u r; 2 co n d u ct de co n d e n sa t; 3 a e ro te rm ; A c u tie d e a m e s t e c ; 5 c a n a lu l prizei d e a e r ; 6 p r iz d e a e r ; 7 oal de c o n d e n sa t; 8 d o p de c u r ire .

1. P rin c ip ii i elem ente de rep rezen tare

- u P.

rie tul ire are ?il un n


-

vi t. :le
i ;
LI 1

aij

In stalaiile de nclzire p rin aeroterme (cu aer cald) a sp a iilo r n alte i vaste hale ind ustri ale, a t e l i e r e , Thangare, pavilioane de expoziii etc. se reprezint n desen ca i in stalaiile de nclzire prin corpuri de nclzire obinuite. n afar de desenele n p lan i n schem, reprezentarea instalaiilo r cu aeroterm e necesit i desene de detaliu, pentru executarea m o ntajulu i, n desenele de detaliu sn t a r ta te sistemele de fixare i susinere a aerotermelor pe elementele de construcie (ziduri, sllpi etc.), legturile la reeaua de distribuie a fluidului nclzitor (ap cald supranclzit denum it tehn ic i fier binte sau abur), precum i priza de aer proaspt, eventual cutia de amestec cu aer recirculat. Pe planuri i n scheme se folosete n repre zentarea aerotermelor semnul convenional sta n d a r dizat din tabela X V .1, trasat la scara desenului. Legturile la conducta de ducere i ntoarcere a fluidului nclzitor ca i arm turile acestora se

reprezint la fel ca n cazul corpurilor de ra diator, n afar de acestea se reprezint la scara desenu lui, aa cum apar n vederea respectiv: canalul de aer prin care aeroterm a prim ete aer din exterior (priza de aer) i cutia de amestec a aerului proas p t cu cel recirculat (din interior). T ip u l aerotermei, cu caracteristicile sale, se nscrie n legenda de senului sau n tabela de componen a acestuia, iar elementele dimensionale ale conductelor i cana lului de aer, pe desenul n plan i pe schem. n figura XV.7 se arat reprezentarea aeroter melor la scar, pe desenul n plan i n schem, n unele s itu a ii distincte ce se p o t ivi n p ractic. Pe conductele de alim entare cu abu r i pe cea de condensat s n t desenate robinetele cu v entil. Intrarea i ieirea aerului sn t indicate prin sgei su b iri, iar sensul de circulaie al agentului ncl zitor i p a n ta conductelor, prin sgei m ai groase. Canalele de aer i gurile de intrare ram cu jaluzele reglabile se figureaz pe desenele de execuie la scara 1 : 50 i se noteaz pe planuri i pe schem.

365

2. E x e m p u d e r e p r e z e n t a r e P en tru a exemplifica nclzirea cu aeroterme de tipul clasic se prezint n figura X V .8 insta laia de nclzire central, cu ab u r de joas presi une Ia 0,5 ats, a cldirii unui bazin de not acope rii, avnd suprafaa de circa 44 x 2 0 m i nlim ea circa 5,00 m , iar cota fundului b azin ulu i, 2,00 m . D a to rit volum ului mare i condiiilor specifice um id itate perm anent de peste 50% i tem peratura inLerioar de asigurat +22C insta laia cuprinde dou tip u ri de corpuri de nclzire, i anume: corpuri de ra d ia to r din font tip 218/9 co loane, plasate sub banchete, pe latura sud a nc perii, i Lip 777/6 coloane, plasate n ni (fig. XV.8, a, d) pe latura opus; toate corpurile de radiator s n t plasate cu faa inferioar ia 10 cm deasupra pardoselii; pen tru a se asigura nlocuirea aerului viciat cu aer p roaspt din exterior, fr a se cobor tem pe ra tu ra n ncpere, s-au introdus 6 aeroterme de tip u l A 13-111, plasate pe latura sud a ncperii, cu un deb it de cldur de 40 000 W ; aerul v iciat este evacuat prin p atru ventilatoare de perete, axiale, ICMA-VTD4, cu un d ebit de aer de 3 000 rn3/h. A tt corpurile de ra d ia to r ct i aerotermele s n t legate la o aceeai conduct de distribuie a aburului de 0,5 ats, respectiv la aceeai conduct de condensat (v. fig. XV.8). Aceste conducte snt am plasate ntr-un canal n pardoseal, eu traseul dispus paralel cu trei din laturile ncperii, cu o p a n t de 5/00 spre conductele exterioare care fac legtura cu centrala term ic. P entru exemplificare, in stalaia s-a reprezen t a t prin urm toarele piese desenate: p la n u l ncperii la cola + 1 ,0 0 m (fig. XV.8, a). n care s-a prezentat num ai canalul n pard o seal, cu conductele de distrib uie; pe un detaliu (fig. XV.8, c) s-a reprezentat o p arte din acest plan la scara 1 : 50, cu corpurile de ra d ia to r i legtu rile la aeroterme; aerotermele nu figureaz ns dect prin plecarea legturilor lor, deoarece ele se afl deasupra p lan u lu i de secionare; pe plan s n t n scrise toate elementele dimensionale p rivin d radia toarele, conductele i arm turile lor; p la n u l ncperii la cola + 3,25 (fig. XV.8, b)\ planul de secionare trece prin axa v entilato a relor axiale VxV4 pentru evacuarea aerului v iciat i prin aerotermele A-^ ^46. P la n u l a fost reprezentat num ai p a r ia l; pe el se afl figurat amplasarea ctorva agregate, prevzute cu cotele de poziie necesare m on tajului; schema desfurat a in s ta la te i (fig. X V .8, d), care este reprezentat de asemenea n um ai par

ial, i anume poriun ea din latura nord a nc perii, cu aerotermele /lj i A. Pe schem se afl fig urat la scara nlim ilo r 1 : 50 canalul n pardoseal cu conducta de ab ur i condensat, leg turile acestor conducte cu corpurile de ra d ia to r i cu aerotermele, precum i arm turile necesare ex p loatrii instalaiei; pe schem snt nscrise toate elementele dimensionale i de identificare necesare execuiei; o seciune vertical transversal p rin cldire (fig. XV.8, e), n care se afl reprezentat poziia de m ontaj a corpurilor de ra diator, a aerotermelor i a ven tilatoarelo r axiale, cu cotele de nlime fa de reperul de nivel al cldirii; n seciune apare, de asemenea, canalul n pardoseal cu con ducta de abur, izolat i cu conducta de condensat. Seciunea s-a prezentat num ai p a ria l, cu poriu nile care cuprindeau agregatele instalaiei.

D. REPREZENTAREA REELELOR DE TERMCFICARE

1. P r in c ip ii i e l e m e n t e d e p r o i e c t a r e Proiectarea i execuia reelelor termice, a ra cordurilor i a punctelor term ice pe grupuri m ari de cldiri, cartiere sau complexe industriale com port reprezentarea lor prin urmtoarele desene specifice: p la n u ri generale de situ a ie , desenate la scara 1 : 1 0001 : 10 000, n funcie de m ri mea ansam blului reelei; p la n u ri de situaie, avnd funcia de p la n u ri coordonatoare pentru celelalte reele edilitare, de senate la scara 1 : 5001 : 1 000; scheme de calcul hid ra u lic, pentru determ i narea diam etrului conductelor, n funcie de debi tu l de cldur ce trebuie, transpo rtat; scheme de calcul term om ecanic , prin care se stabilesc caracteristicile dimensionale ale traseu lui i elementele sale funcionale de baz, ca lungi mile i unghiurile traseului, ram ificaiile i racor durile, punctele fixe i compensatoarele de dila tare, cminele de vizitare i echipam entul lor; acestea se ntocmesc la scara 1 : 5001 : 2 000; grafice piezom etrice, prin care se ilustreaz valorile presiunii fluidului n lungul conductei de ducere i de ntoarcere, precum i diferenele de presiune disponibile n fiecare p u n c t din reea; profilele n lu n g u l traseului, desenate la scara orizontal 1 : 2001 : 500 i la scara v e rti cal 1 : 201 : 50, cu detaliile necesare pentru

366

i ncse afl aiul n , legator i ;cesare iscrise ificare


i d ire

oziia melor Ijime iune niriu-

anumite puncte speciale ale traseului (traversri de ci de comunicaie, cursuri de ap, alte reele etc.), la scri corespunztoare; p la n u ri i scheme de m o n ta j pen tru punctele termice i pentru staiile centrale, la scri conve nabile (1 : 501 : 200); p la n u ri de d e ta liu , p en tru construcia i m ontajul cminelor din reea, de obicei tipizate, desenate la scara 1 : 201 : 50; detalii de execufie i m o n ta j pentru suporturi fixe sau mobile, pentru dispozitive de golire i de evacuare a aerului, pentru izolarea conductelor etc., executate la diferite scri (1 : 5 1 : 50). P entru desenarea reelelor termice se folosesc, n funcie de n atu ra obiectului respectiv con strucie m etalic sau din beton a r m a t ori instala ie pentru fluide metodele i mijloacele de re prezentare, precum i semnele convenionale din desenul industrial, respectiv de construcii, pre cum i cele din capitolul X I, pentru instalaiile ce distribuie fluide. Deosebit de acestea, n repre zentarea reelelor termice i la ntocmirea scheme lor punctelor termice, se folosesc o parte din sem nele convenionale cuprinse n STAS 2644-73, pentru In sta la ii termoenergetice .

2. Exem plu de reprezentare

rai ari omene la 'if


uri
de -

nibise

u;irar; );
e e

a
1

Un complex de cldiri, cuprinznd secii de producie, adm in istraie, laboratoare, remize i garaje, construcii de locuit etc. are o central pro prie pentru producerea energiei electrice i ter mice (C.E.T.). Pe figura X V .9, a se afl reprezentat la scar planul general de situaie cu reeaua de distribuie pentru termoficare, cu cldirile, centrala, canalul termic i punctele termice deservind diferitele construcii. Apoi, pentru ramura B , s-a reprezentat schema de calcul hidraulic (fig. X V .9, b ), n care pentru fiecare p u n ct termic se afl nscris necesarul de cldur n giga calorii, precum i debitul de ap cald n tone pe or. P e n tru conducte, n afara de bitului de cldur, s-a calculat i se afl nscrise pe schem lungimea traseului i d iam etrul conducte lor. Schema nu este desenat la scar, dar ea poate avea o configuraie asemntoare reelei din p la nul de situaie. Schema terniomecanic a ram urii B se afl desenat n figura X V .9, c; ea cuprinde complet cotat, dar fragm entat, traseul conductei de ducere i ntoarcere a fluidului nclzitor ap cald care alim enteaz punctele term ice. Pe schem snt prevzute derivaiile din conducta de alim en tare la punctele termice, cminele C, din care p lea

c aceste derivaii, lirele de compensare a dila trii L , punctele fixe F de pe. conducte i schim b rile. de direcie N ; cotele liniare necesare precizeaz poziia fiecrui detaliu n plan. n partea de sus a desenului se afl cte o schem de principiu a legturilor ce pornesc din fiecare cmin, cu armrurile necesare. Pe baza acestor scheme se vor a p li ca, apoi, p lanurile de execuie i m ontaj ale fie crui cm in; acestea cuprind desene de execuie a construciei cm inului i desene de m ontaj. n figura X V .9, d se afl reprezentat, pentru exemplificare, un profil n lung prin canalul t e r mic, i anum e printr-o ram ur a sa de la cminul C2 la p u n c tu l term ic P T C >, cuprinznd lira de dilatare L 4, un p u n ct fix F 3 i o schimbare de direcie la 90, N 4, la intrarea conductelor n punctul term ic. Desenul cuprinde n partea de jos o rubricaie n care s n t nscrise: cotele de nivel necesare, sim bolul i n um rul pu nctelo r caracteristice, distan ele, pantele, lungimile i diam etrul conductelor. De asemenea, sub aceast rubricaie se afl t r a sat schema de m ontaj cu toate punctele de sprijin i derivaiile din cmin (cnd exist). Pe u ltim ul rnd se afl indicat n atu ra terenu lui n care se afl p revzut canalul term ic. n partea de sus a desenului se afl cuprins o seciune vertical prin canal, la scri diferite p en tru n lim i (1 ; 50) i pentru lungimi (1 : 200). Pe profil se afl linia terenului, seciunea canalului term ic i desenat sim bolizat lira de com pensare L , p unctul fix F i unghiul de 90, la schimbarea direciei N . O seciune vertical tra n s versal prin canalul term ic nevizitabil precizeaz aezarea celor dou conducte pe suporturi mobile cu alunecare. Un detaliu al acestui suport arat felul cum poate fi executat..

1. S s e r e p r e z i n t e , pr i n s e m n e l e c o n v e n i o n a l e s t a n d a r d i z a t e , 2 3 c o r p u r i d e n c l z i r e , a l e s e di n c e l e c u p r i n s e n t a b e l a X V . 2 n u n a di n s i t u a i i l e di n f i g u r a X V . 3 ; s e m n e l e s e v o r d e s e n a la s c a r a i n d i c a t n t a b e l , n d r e p t u l f i e c r e i p o z i i i , l e g a t e la c o l o a n e . I n d i c a i e . Se po t atribui pe gr up e de ele vi 2 3 c o r p u r i d i f e r i t e la f i e c a r e g r u p . S e m n e l e c o n v e n i o n a l e ( di n t a b e l a X V . 1 ) s e v o r f i g u r a la s c a r a i n d i c a t , i n n d u - s e s e a m a d e d i m e n s i u n i l e l or, n f i e c a r e c a z (v. t a b e l e l e X V . 3 i X V . 4 ) .

367
/

El

( 2) ^

3/4/n

c e s n t l e g a t e la c o l o a n a 2 a u n e i i n s t a l a i i d e n c l z i r e

+ 2,80

c e n t r a l c u a p c a l d , c u d i s t r i b u i e s u p e r i o a r . n c p e r e a P O 3 n c a r e s e m o n t e a z r a d i a t o a r e l e s e afl la p a r t e r ( v e d e r e p a r i a l n p l a n i e l e v a i e n fig. X V . 1 0 ) , I n s t a l a i a s e p r e s u p u n e m o n t a t a p a r e n t . I n d i c a i e . Se va n t o c m i nti planul c o n s t r u c i e i i e l e v a i a p e n t r u s c h e m , la o s c a r a l e a s (de e x e m p l u , 1 : 50 sau 1 : 25). Se vo r d e t e r m i n a d i m e n s i u n i l e r e a l e a l e c o r p u r i l o r d e r a d i a t o r p e baza t a b e l e i X V . 4 , p r e c u m i a l e d r e p t u n g h i u r i l o r prin c a r e a c e s t e a s e v o r r e p r e z e n t a n pl a n i p e s c h e m . A c e s t e a s e r e d u c la s c a r i s e t r a s e a z p e d e s e n . Se t r a s e a z a p o i c o l o a n e l e i l e g t u r i l e la c o l o a n e , i n n d se am a d e spec ific ul ins talaiei. Se d e s e n e a z fiting u r i l e n e c e s a r e i a r m t u r i l e d e r a d i a t o r . S e i n d i c c o t e l e c a ra c t er i st i ce ale e l e m e n t e l o r ins talaiei, pan t e l e i c o t e l e d e n i v e l . 3. S s e n t o c m e a s c , c a v e d e r e n pl a n i n e l e v a i e , s c h i a u n ui g r u p d e c o r p u r i d e r a d i a t o r a l i m e n t a t e d e o c o l o a n , g r u p c a r e s e a f l m o n t a t n u n a di n nc pe rile colii clas, at elier, cantin, d or m itor, c o r i d o r etc. Pe sc hi se v o r ns cr ie ti p u l , c a ra c t er i st i c i l e i n u m r u l e l e m e n t e l o r f i e c r u i c o r p i d i a m e t r u l c o l o a n e l o r i al l e g t u r i l o r c o r p u l u i la c o l o a n e . Se v o r r ep rez en ta , d e a se m e n e a , p i e s e le s p ec ia le , fiting u r i l e i a r m t u r i l e . I n d i c a i e . turile, vzute n Se va tr asa nti e le va ia , cu c o n pl an vertical; se va nota felul d u c t a c u d u s i n t o r s , c o r p u r i l e d e n c l z i r e i l e g

(M o )
-0A5

(PD3b^j o,oo

____i
3,00

______ i ____ 1 _ ----------


3,00 3,00

C s,l
X. H
tt-600/2
F03 V'/2in~

X /4,n P

---- 1
1 f
10-600/2
V3/8in

p = i -------- =

P03 200
F i g . X V . 10. 2. S s e n t o c m e a s c d e s e n u l d e e x e c u i e , la s c a r , cu r e p r e z e n t a r e a n p l a n i n s c h e m a c e l o r d o u c o r p u r i d e r a d i a t o r P O 3 a i P O 3b, d i n n c p e r e a P 0 3 ,

TA B EL A X V .2
Nr. crt. Tipul N um r de evi de evi sau de construcii (lungime x nlime) mm elemente OL OO Ventil sau teu de reglaj T G : inci Robinet de Scara golire R G desenului inci

Specificare

1 2 1 evi dc nclzire Vcrticale, cu alimentare


in fe rio a r

2 ill 1/2 in 2 in
1/4 in

3 2

2 500 5 000 (dou niveluri) 2 600 7 500 (trei ni veluri)


1 9 0 0 X 1 0 00

TR 1/2 TR 3/8 TR 1/2 TR 3/8

_
_

1 ! 50 1 : 100 1 : 50 1 : 100

Verticale 2 Registru cu evi Orizontale

18 12 6 8 10 16 26 32 8 15 22 36

. '

54X 3 60x3 70x3 60x3

1 400 x 1 200 1 500 X 800 1 800 x 1 000 777/6 624/6 472/4 218/9 700/3 600/2 500/3 300/3

1/2 1/2

3/8

3/8 3/8 3/8

1 : 50 1 : 100 1 : 50 1 : 100 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : 50 25 50 100

1/2

1/2 3/8 1/2 1/2 3/4 3/8 1/2 3/8 3/4

STAS 7364-78 3 Corp cfe radiator

STAS 7363-77

--

: 100 : 25 : 20 ! 200

368

clzire tr. In- s e af l n f i g . ent. I cona l ea s rmi na e baza * pri n hema. ;n. Se f i ni nd f ) t i nc , pa n i elemena di n t or, rist istru I ; Se itin: on sg| | | 1

T A B E L A XV.
E lem en te de r w lin to r d in to n t , eu c o lo a n e lib ere cu sec(iu n e circu la r

Dimensiuni, n mm
Tipul

Nr. crt.

Caracteristici
777/6 777/4 624/0 624/4 472/6 472/4 21 S/S

2 3 4 5

D istana Intre axele niplurilor h, in mm n lim ea to t a l I I , n mm N umrul coloanelor c L imea elementului b, n mm Grosimea elementului ia bu tuc g, n mm

I'll

846 6 218 50

777 846 4 142 50

624 692 6 218 50

624 692 4 142 50

472 541 6 218 50

472 541 4 142 50

218 300 9 350 50

TABELA
E lem en te de ra d ia to r d in fo n tii, cu c o lo a n e u n ite , cu se ciu n e e lip tic

XV. 4

Dimensiuni, In mm
T i p ui Nr. crt. Caracteristici 700/3 600/3 600/2 500/3 500/2 300/3

|:

I
| |

I:

1 2 3 4 5

D istana ntre axele niplurilor Ii, n imn nlimea t otal I I n mm Numrul coloanelor c Limea elem entului b, n mm Grosimea elementului la butuc g, n mm

700 795 3 200 60

600 695 3 200 60

600 695 2 150 60

500 595 3 200 60

500 595 2 150 60

300 395 3 250 60

elul
{V.2
m o n t a j u l u i ( a p a r e n t s a u n g r o p a t ) i s e v o r n s c r i e e le m e n te l e d i m e n s i o n a le ; se va n to c m i sc hia de 7 . S s e n t o c m e a s c p l a n u l d e s i t u a i e a r a m u r i i 8 ( f i g. X V . 1 0 , c) la s c a r a 1 : 1 0 0 0 , n t r e p u n c t e l e C5 i P T 13 f o l o s i n d u - s e l u n g i m i l e m s u r a t e p e p l a n u l d e s i t u a i e d i n f i g u r a X X , 9 , a. pl an p a r i a l , c u z i d u l e x t e r i o r , f e r e s t r e l e , c o l o a n e l e i p o z i i a l o r c o t a t , n i v e l u l p l a n e e l o r , c o r p u r i l e d e r a d i a t o r i l e g t u r i l e l or. 4 . F o l o s i n d u - s e f i g u r a X V . 6, a d s e v a r e p r e z e n t a pl a nul u n ui n i v e l i s c h e m a c o l o a n e l o r a f e r e n t a c e s t u i a p e nt r u u n a d i n o r i e n t r i l e c u p r i n s e n a c e s t e d e s e n e . Se v a n t o c m i s p e c i f i c a i a d e m a t e r i a l e d e n c l z i r e i a r m t u r i l e n e c e s a r e . I n d i c a i e . C l a s a s e v a m p r i n g r u p e d e e l e v i , r e p a r t l z n d u - s e f i e c r e i g r u p e un a l t n i v e l , cu o a l t o r i e n t a r e , d i n c e l e p a t r u p r e v z u t e n f i g u r a X V . 6. 5 . S s e r e p r e z i n t e n pl an i s c h e m , la s c a r a 1 : 5 0 , un d e t a l i u c u p r i n z n d c o r p u r i l e d e r a d i a t o r 4 5 _ 3 9 i a e r o t e r m e l e A 5 i A 6 a l e i n s t a l a i e i d i n f i g u r a X V . 8. 6 . S s e n t o c m e a s c s c h i a d e r e l e v e u p l a n i s c h e m i a p o i d e s e n u l la s c a r a u n e i a e r o t e r m e di n s a l a d e c a n t i n , a t e l i e r u l sau s p l t o r i a c o l i i .

!ui
50
)0

8.

Lundu-se ca m od e l figura cuprinse n

XV.9, d

s se n t o c a

m e a s c p r o f i l u l l o n g i t u d i n a l al u n e i a d i n u r m t o a r e l e ramificaii, ramurii C 6 - C7 . 8: schema termomecanic

C1-PT5; PT7-PT8 ; PT8-PT9 ; C5-PT10;


lu n gim ea fi ec rei c o n d u c t e se c ; te r e n u l se presupune

D i a m e t r u l i

0 '0

e x t ra g din figura orizontal,

XV, 9 , b i

a v nd n p u n c t u l d e p l e c a r e a c o n d u c t e i

o o

I" '

co t a de nivel 0 , 0 0 ; panta c o n d u c t e l o r se p o a te a leg e n t r e 1 5 1 7 % , iar p r o f i l u l c a n a l u l u i t e r m i c c e l d i n f i g u r a XV.9, d.

9. S e v a n t o c m i d e s e n u l la s c a r c u p r i n z n d v e d e r e a n pl a n a c a n a l u l u i t e r m i c c u c o n d u c t e l e p e
c a r e a c e s t a le a d p o s t e t e , p e n t r u p o r i u n i l e u r m t o a re a l e r a m u r i i 8, di n f i g u r a X V . 9 , c:

) > I I

L1-L9 N1-N8.

T i p u l d e c a n a l t e r m i c e s t e p r e z e n t a t n f i g u r a X V . 9, d.

|
t

47 Desen de construcii i instalaii

t i I

CAPITOLUL XVI
R E PR EZ E N T A R E A IN ST A LA IILO R DE V E N T ILA R E l DE A ERULUI
C O N D I IO N A R E A

A. REPREZENTAREA N DESEN A ELEMENTELOR INSTALAIEI DE VENTILARE MECANIC

1. P rin c ip ii

generale

A . REPREZENTAREA N DESEN A ELEMEN TELOR INSTALAIEI DE VENTILARE MECA NIC. B. REPREZENTAREA SUBANSAMBLURILOR. C . CENTRALA DE NCLZIRE l CON DIIO NARE A AERULUI. D. INSTALAII DE VENTILARE MECANIC N CLDIRI (EXEMPLU DE REPREZENTARE). E. INSTA LAII DE TRANSPORT PNEUMATIC

E xecutarea oricrei instalaii de ventilare, indiferent de sistem ul aplicat, se. face pe baza proiectului de execuie nto cm it de un in s titu t de specialitate; acesta cuprinde i reprezentarea desenat a instalaiei de ventilare. Instalaiile de ventilare n a tu ra l , alctuite dintr-un sistem de canale n zidrie, se reprezint n desenele proiectului de arhitectur al construc iei respective. Instalaiile de ventilare mecanic, de orice fel, alctuite din an u m ite agregate i o reea de canale de distrib u ie a aerului, se dese neaz pe p lan u ri ale construciei, anum e ntocm ite n acest scop. P entru alctuirea proiectului aces to r instalaii, cuprinznd desenele necesare exe cuiei, se aplic regulile generale de reprezentare a tu tu ro r instalaiilor, bazate pe principiile dese nului proiectiv i expuse n capitolul X I. In stalaia n ansam blul su se deseneaz pe planurile fiecrui nivel, la scara 1 : 100 sau 1 : 50, precum i pe anum ite seciuni verticale ale con s truciei, care apar necesare, sau scheme n pro iecie axonometric (izometric). In acest scopse folosesc semnele convenionale generale pre vzute n capitolul X I, precum i semnele conven ionale stabilite n STAS 185-73 pentru elemen tele, piesele i dispozitivele specifice instalaiei de ven tilare i condiionare a aerului (denumit i instalaie de climatizare), din care cele m ai utilizate sn t cuprinse n tabela X V I .l . Pe desen se nscriu dimensiunile nominale sau de g ab a rit ale elem entelor i agregatelor, precum i cotele de poziie necesare m o ntaju lu i. n legenda desenului sau n tabela de componen se nscriu:

specificaia tuturor reperelor, caracteristicile teh nice ale fiecrui agregat, standardul sau norma intern care l determ in etc.

2. L in ii fo losite

P entru reprezentarea instalaiilor de ventilare i condiionare, a aerului pe p lan u ri generale i n desen de execuie s n t folosite tipurile de linii standardizate (STAS 103-G6). L inia CI se folosete pentru a se trasa: conturul canalelor; linia legturii cu i'lane (poz. 1, din tabela X V I .l); liniile de sgeat indicnd sensul scurgerii fluidului (poz. 2, tabela X V I .l). L inia C2 este u tiliz a t pentru a se reprezenta: m uchiile vzute la legtura cu fal. a cana lelor (n detalii de execuie); conturul pieselor interioare a canalelor (poz. 11, din tabela X V I .l) ; pompele i ventilatoarele, aparatele de m surat, de control i autom atizare. Linia C3 se folosete pentru a se trasa: desenul planului general; liniile de indicaie; liniile pentru prile curbate ale canalelor (fig. X V I .l ) ; elementele interioare din desenul schemelor de ansamblu al centralei de condiionare. L iniile I se folosesc pentru m uchii nevzute sau situate naintea planelor de secionare, axe de simetrie i orice fel de axe de rotaie.

370

TABELA X V I.l
S em n e c o n v e n io n a le p entru In s ta la ii dc v e n tila r e i con d iion are a a cru lu i (e x tr a s d in S T A S 185 -7 3 )

Nr. ctl.

Denii tnirca

Semn convenional

E A
Canal de aer; a p la n ; b elevat 1p

Aer proaspt sau tr a ta t :


a admis (refulat) In ncperi b aspirat (evacuat) din ncperi

a
b

J \^

c aer recirculal

,eh ma
Pies de deviere (etaj): a elevaie

" 1 _____ i C

A -A

ire i
ii i

r
" v
b plan

la

Curb cu flane (seciune circular):

: i-

a plan b elevaie

200*100
Ram ificaie din piese asamblate (de exemplu, pentru unghiul a i seciuni de 2 00 x 2 0 0 i 400 X 200 mtn)

371

T A B E L A X V L I (continuare)
N r.

crt.

D enum irea

Semn convenional

400x300

800x * DO

Difuzor sau confuzor (de exem plu, de la sec iunea 4 0 0 x 3 0 0 la seciunea 8 0 0 x 4 0 0 mm)

PWO
Trecere de la seciunea circular la cea rectan gular: a plan (elevaie) b seciune

1)00x500

Clapet de reglaj fr manet: a plan b elevaie

\
1

ibr perpendicular: a elevaie b plan

J ...........

1
i

i!
.

r
L

____ Ji

5 0 0 x2 5 0 ; 75%

500x250:

10

Gur de introducere (refulare) (de exemplu, cu seciune to ta l 5 0 0 x 2 5 0 mm , liber 75%, debit 0,7 m 3/s, vitez 0,6 m/s)

/
Gur de evacuare (aspiraie)

Acelai semn: se schimb sensul circu laiei aerului

372

are)
Nf.
c rt.

T A B E L A X V I . 1 (continuare)

D enum irea

S e m n convenional

800x800
11

A nemostat cu ecran circular sau rectangular (dimensiuni; d e b it; vitez)

mu
f '

(>i00

1.0M

_JTE_

_ r r" L ~ ~ ~ r

12

F il tr u de aer, cu ulei, celular (de exemplu celule pe 2 coloane):


a plan b vedere din fa^

c vedere lateral

TT

13

Camer de stropire (simbol general)

M i

$500

<t>500

14

Anemostat conic (de exemplu: 0 500 m m cu conurile in acelai plan i n plane diferite)

/ /

15

Deflector (de exemplu 0 500 mm)

16

Separator de p icturi:
a n plan b vedere din fa

c vedere, lateral

373

In general, desenele se execut n negru n creion sau tu ; pe p lanu ri generale de situaie i pe p lanuri coordonatoare se p o t folosi, pentru tra seul conductelor, fie semnele de la poz. 2, tabela X V I .l , fie linii n culori, conform STAS 185/1-73, astfel: verde, la canale pentru aer proaspt; rou, la canale pen tru aer t r a ta t; albastru, la canale pentru aer de evacuat (viciat); violet, la canale pentru aer recirculat.

3. R eprezentarea c a n a lelo r de aer Canalele din tabl, de seciune circular, p tra t sau dreptunghiular, se deosebesc n desen dup forma seciunii i dup mbinarea lor cu flan sau cu i'al. In desen ele p o t aprea n plan sau n seciuni verticale, n vedere in lung. Aceasta se reprezint la scara desenului, prin axa canalului i dou linii paralele de contur de tip CI. Flanele duble, prin care se unesc dou poriuni de canal, apar n profil i se traseaz printr-o singur linie groas perpendicular pe axa canalului (v. poz. 1, tabela X V I .l) . Pe un traseu la oarecare lungime, distana ntre flane (sau falurile) consecutive, egal cu lungimea tronsoanelor, se reprezint la scara dese nului. Sensul de curgere a aerului i n atu ra lui se indic p rin semne distinctive (poz. 2 , din tabela X V I .l). n seciunea transversal, canalele se reprezint prin linia de contur a seciunii trasate cu linie groas CI (poz. 1, din tabela X V I .l) . Canalele din tabl se coteaz pe desenele de ansamblu prin n otarea d ia m e tru lu i sau a dim en siunilor seciunii tra n sversale, precedat de grosim eTblei; dunensTuiiiie^snt exprim ate n m ilinelrT; de exem plu, 0,500 400 i 0,504 0 0 X 250 pe poz. 1, din tabela X V I .l . L u n g iie a tro n soanelor, dei este desenat la scar, nu se coteaz dect pe desenele de detaliu. De asemenea, num ai pe aceste desene se nscriu i cotele referitoare la flanele canalului sau prinderea p rin fal. Seciunea canalelor dreptunghiulare se coteaz nscriindnti dimensiunea care apare n vederea rcspectiv~^i7~li^bTr~5esprtit prin sem nul nmulfirii ( x a doua.dimensiune, perpendicular pe. planul acestei vederi. De exem plu, n figura X V I . l , s-a cotat n elevaie seciunea transversal a cana lului de 4 0 0 x 3 0 0 , deoarece nlim ea seciunii canalului de. 400 mm apare vzut n elevaie; pe vederea n plan acelai canal s-a cotat 300 X 400, deoarece n aceast vedere apare vzut l imea seciunii s a l e d e 300 m m . n dre ptul cotelor seciunii canalelor se noteaz, de asemenea, obli-

F i g . X V I . l . Schimbarea d irec ie i unui canal din tabl


o e le v a ie ;

plan.

gatoriu, valoarea debitului de aer ce trece prin ca nal, n m etri cubi pe secund. Pe vederea n lung se traseaz, pe direcia axei, semnul sim boliznd funciunea sa (poz. 2 din ta bela X V I .l ) , pentru aer proaspt, aer recircu lat etc.
Schim brile de direcie ale traseului unui canal

se realizeaz p rin curbe; acestea se reprezint astfel cum a p a r n vederea respectiv, n proiecie ortogonal, dup principiile desenului proiectiv. n figura X V I . l , i b s-a reprezentat, prin vedere n elevaie i n plan , o parte a unui canal rectangular de 4 0 0 x 3 0 0 m m , pentru aer proaspt, care i schimb direcia cu 90. P oriunile de canal rectilinii A i C s n t legate cu o curb (cot) de 90, n o tat cu B , situ a t mpreun cu yi i C n p lan v ertical; n vederea pe planul orizontal, aceast curb apare ca un canal rectiliniu; haurarea lui degradat d imaginea curburii, aju tn d citirea desenului. Canalul este p revzut n curb cu palete de dirijare a aerului (fig. X V I .l , a); desenul cuprinde cotele elem entelor sale necesare execuiei. n cazul canalelor circulare, pe vederea cu prins n plan u l paralel cu planul curbei se tra seaz cu linie C3 sectoarele din care este construit curba (v. lig. X V I.7, cotul C B) . Canalele confecionate din plci de. diferite m a teriale (PCV, placaj din lemn, plci din azboci m ent, beton cu zgur sau ra b i cu m o rtar de ipsos), a ltu rate de m ulte ori elem entelor de con strucie (planee, ziduri, grinzi etc.), au semnul convenional pentru reprezentarea n vedere alC ,

374

rVyi.

-------------- --------------

(W b X

( M

h V ) h

paralel cu acest ax (poz. 8 , b, din tabela X V I .l ) ; ele se p o t cota prin dimensiunile clapetei; de exemplu: C R 0 350 reprezint o clapet de reglaj pe un canal circular cu diam etrul 350 m m , iar CR 2 2 5 x 1 5 0 o clapet pe un canal dreptunghiular cu dimensiunile de 2 2 5 x 1 5 0 m m . Clapetele cu j a luzele reglabile se reprezint analog. Cciulile de protecie a courilor de ventilare cu seciune circular i deflectoarele apar n desen prin vederi n elevaie sau pe plan. n funcie de tip u l lor, fiecare se reprezint prin semnul conven ional respectiv, iar cotarea prin diam etrul su. P en tru confecionarea lor, dac tipul necesar nu este stan d ard iz at, sn t necesare desene de execuie ntocmite dup regulile desenului industrial. Deflectoarele folosite la instalaiile de v e n ti lare n atu ra l pentru evacuarea aerului din nc peri (fig. X V I.3) se execut n mod obinuit, pentru diam etre cuprinse ntre 100 i 1 000 m m, avnd nlim ea h de 2402 400 mm. Construcia deflectorului se compune dintr-un capac 1 din tab l cu grosimea de 0 ,5 1 m m , cu o deschidere rfa de 170 1 700 mm i nlim ea h 5 de 60300 m m ; o m a n ta cilindric 3 din tab l cu grosimea de 0,75-1 m m , a crei nlim e /ie variaz ntre 120 i 1 200 m m, este su sin ut de p atru suporturi 4 executate din p la tb a n d de 25 ... 3 0 x 4 m m ; o aprto are 5 din tab l d e 0,75 1 mm grosime, un tub central 6 din tab l de 1 mm gro1 200 ?--------------

F i g . X V I . 2. Detalii d e p r i n d e r e a canalelor din PCV


o r i a n j e s u d a t e ; b cu m u f d e m o n t a b i l .

c tu it din linia de contur exterioar (CI) i o linie paralel ntrerupt interioar (12), indicnd gro simea peretelui lor; n seciune transversal gro simea peretelui este h au rat (fig. X V I .2). n planuri de ansam blu i in seciuni verticale, astfel de canale se deseneaz aa cum apar n ve dere. Se ntocmesc i detalii de execuie din care rezult: m aterialele folosite, m odul de execuie i mbinarea lor, dispoziia i fixarea lor fa de elementele construciei, cu cotele necesare. Ca exem plu, n figura X V I .2, se afl reprezentate n seciune dou detalii de prindere a tronsoanelor de canale din PCV, cu flan sudat pe canal (fig. X V I.2, a) i cu muf dem ontabil (fig. XV 1.2, b).
4. Reprezentarea a lta r clem ente co n stitu tive Clapefele de reglaj situate pe. canale rectilinii sau la ramificaii se pot reprezenta, fie ntr-o vedere pe un plan perpendicular pe axul lor (poz. 8 , o, din tabela X V I .l), fie n vedere pe un plan

F i g . X I V . 3. Deflector.

375
/ /

sime, avnd deschiderea superioar dL de 125 1250 mm i nlim ea p o riu n ii cilindrice a tu b u lui h x ntre 70 i 700 m m, iar nlim ea p oriu nii tronconice a canalului h 2 ntre 100 i 1 000 m m. P a rte a interioar a m a n talei este prev zut cu o flane 7, care se m bin cu flana prins n tu b u la tu r. M antaua este prevzut cu clou nervuri pe circumferin, iar capacul se solidarizeaz de suport p rin nitu rile 2.

B. REPREZENTAREA SUBANSAMBLURILOR
P entru reprezentarea subansarnblurilor n de sen se folosesc semnele convenionale descrise n acest capitol. Cteva din situaiile n care an u mite subansam bluri se p o t afla n construcii i reprezenta n desen sn t exemplificate n conti nuare.
1. Canal cu seciune c irc u la r cu b ifu rca ie

5. Reprezentarea sistem elor de susinere

Aceste sisteme se reprezint prin detalii de execuie i m ontaj ntocm ite dup regulile dese nului industrial. Cteva exemple m ai des ntlnite sn t date n figurile X V I.4 X V I .6.

n figura X V I.7 se afl reprezentat n vedere, n p lan , un canal circular ( 0 350 m m ) al crui traseu A B face un cot de 90 ntre seciunile B i C i se ramific din D ; cele dou ramuri ale bifurcaiei D E i D E ' fac ntre ele un unghi

t t/o'

Colier din oet

Fig. X V I . 4.
a su sin ere
a unul canal

Sisteme de fixare :
It n g p e r e t e ; b s u s p e n s i e rectangular 6 0 0 x 6 0 0 m m . d e p lan eu ; c consol p e n tr u canal rectangular;

d d e taliu de e x e c u ie ; e -

susinerea

de

pl an e u

376

//

Tabl zincatfi

F!an5
I L 30x30x3

Rabit Zid de fundaie Placa de beion arma/ Nivelulpardoselii

X Sfrai de aer 20m


Pasia deipsos
\cu zgura 3cm
I Zid din 1/ 2 I cdrmidd
,

Slrat du aer
D istontier

'tOx 20mm
F ig . X V I . S . Canal vertical m ascat n z id rie ; deta liu de montaj.

\ Tabl zincat 450*300 m m

F i g . X V I . 6. Canal orizontal dispus sub pardoseala p a r t e ru lui, a l t u ra t zidului de fundaie (detaliu de montaj).

de 90, fiecare din ele tcrminndu-se prin cte o curb la 45 i o gur de aspirare, alctuit din ram ( 0 250 m m ), cu grtar din plas de srm . O clapet de reglare cu m an et , dispus nainte de b i f u rc a re , perm ite reglarea debitului de aer admis. Subansamblul se afl dispus ntr-un plan ori zontal, sub nivelul plafonului de care este susinut.

are dou ram ificaii sub unghi de 90 m arcate cu 9 i 10. Fiecare ram ificaie i tronsonul su final se term in cu o gur de aspirare, cu grtar i ram cu jaluzele reglabile. Cte o clapet de reglare de 2 0 0 x 2 0 0 mm este prevzut la fiecare ram ificaie, ntreg sistemul se afl ntr-un plan orizontal, fiind dispus sub plafonul unei ncperi, dar are o derivaie de traseu. n planul orizontal, dup o direcie paralel cu cea iniial ob in u t prin dou curbe la 30.

2. Canal cu seciunea dou ra m ific a ii

d rep tu n g h iu lar

cu 3. Canal pentru refularea aerului dispus n plan vertical

n figura X V I.8 s-a reprezentat un canal din tabl cu seciune dreptunghiular, avnd traseul m arc at de numerele 1 8, dispuse n cerc. Canalul

-A

0,5 - <p3bO

0,27m3 /s 0iajp_eJ_da regia)


.... *350

Un astfel de canal cu patru guri de refulare a aerului dispuse ntr-un plan vertical s-a desenat n figura X V I . 9, printr-o vedere n elevaie. Cana lul cu diferitele lui tronsoane, difuzoarele i clapetele de reglaj sint cotate dup regulile precizate anterior; gurile de refulare, fiind identice, s in t cotate o singur dat prin elementele lor dim en sionale i n um rul lor.

C u rii de os/iira-

Gur de ospirore' ^ .T) cu nroior din f ' pfos de srm ' <
Fig. X V I . 7 Canal cu seciune circular cu bifurcaie (vedere n plan).

/O .JS-ltlO xU U O
U,IU<i i s /S

O. tin i 3 /s

Fig< X V I . 8 Canal re ctangu la r n plan orizontal ramificaii i trei guri de aspirare.

cu dou

48 Desen de construcii i instalaii

377

GlapelSdereglaj

400x700

Difuzor200*700(00 xS75 L'26Q Difu?or500x700

4guri derefulare cusI/o 50Q xB7S


Difuzor 150X700 1(500*675) L-500

Difuzor 325x700
/ (500x075]L*550 Difuzor 75x700

rf500x450lL*60d

2,8m 3 /{,
Fig. X V I . 9 Canal cu p a tru guri de r e fu la re dispuse n plan vertical.

O JapiaM oj 300x700

0,50-275x700 0.7ms /s ; 3m/s '

C. CENTRALA DE NCLZIRE l CONDIIONARE A AERULUI


n centralele de nclzire i condiionare a aerului s n t instalate agregatele, dispozitivele i am enajrile necesare pentru tratarea i condiio narea aerului. n desenul de ansam blu al centralei, acestea se reprezint prin semnele standardizate cuprinse mi tabela X V I .l sau p rin desene sim plificate, aa cum este p rezentat n figura X V I .10.

Pe plan i n seciuni sn t indicate dim ensiu nile de g aba rit ale hotelor i canalelor de evacuare a aerului v iciat, precum i dimensiunile lor de poziie sau m o ntaj.

INSTALATII DE TRANSPORT PNEUMATIC

1. G en er al i t i F iind asem ntoare cu instalaiile de ventilare mecanic, instalaiile de tra n s p o rt pn eum atic se reprezint n desen prin aceleai m etode i m ij loace ca i acestca, adic p rin desene n plan, seciuni verticale i scheme, folosind aceleai semne convenionale (STAS 185-73) pentru tu b u latura din tabl i pentru dispozitivele comune. P en tru agregate specifice (guri de captare, cicloane, separatoare de praf, transportoare elicoidale etc.) s n t necesare desene de execuie, ntocm ite dup regulile desenului industrial, i desene de m o ntaj; n mod curent se folosesc agre gate tipizate, produse de industria noastr, caro se specific num ai prin caracteristicile lor. P entru c instalaiile de captare a prafului sau a deeurilor s n t legate de u tila ju l tehnologic prin guri de captare adecvate fiecrui utilaj de producie, se adopt pentru reprezentarea acestui utilaj desene sim plificate, prevzute cu repere, a cror semnificaie se nscrie n legenda desenelor.

D. INSTALATII DE VENTILARE MECANIC N CLDIRI (EXEMPLU DE REPREZENTARE)


Aceste instalaii se reprezint pe baza princi piilor generale artate la acest capitol, folosindu-se semnele convenionale i desenele schematice ale anum itor agregate sau subansam bluri. n figura X V I.l 1 este reprezentat un atelier de forjare, dintr-o unitate de ntreinere, prin planul su i p rin dou seciuni verticale. Pe plan s-au figu rat o serie de utilaje obinuite ntr-un astfel de atelier-forj, cuptor pentru clire i recoacere, baie de clire, nicovale pentru prelu crare, polizor, mese de lucru ete. U tilajele care comport evacuarea aerului v ic ia t sau a gazelor v tm toare, nzestrate cu dispozitive de captare a acestuia, sn t prevzute pc desen cu repere numerice, explicate n legenda desenului. Pe plan i n schem s-a desenat i aeroterma 3 funcionnd n tim pul iernii cu gura de aspiraie strbtnd zidul construciei i gura de refulare a aeru lui nclzit n atelier. Deasupra fiecrui utilaj, care n timpul exploatrii degaj gaze toxice, fum sau abur, se afl desenat n vedere hota legat la un canal vertical din tab l de oel.

2. Instalaii d e t r a n s p o r t p n e u m a t i c ntrun atof ier d e t m p l r i o m e ca n ic n vederea asigurrii unor condiii normale de munc, un astfel de atelier s-a prevzut cu mij-

378

"fi

LF . G E N DA 1 - Hota hissG opice p e n tru fo rja cu focuri 2 - Hota deesupra d H or de c iire n apa iu t c i 2400 x 2 TOO 3 -A e ro fe rm cu d e b it 6000m \Zero Q- 55000 k c a !/o ro p e n tru nofoirea o e ru /u i d e /a 2 0 C io +10 C lf - Cano i de goze o r se de io cu p to r 0 370 5 - C anat de goze a rse de io g u ra cu p to ru tu i $ 2 5 0 f - Co de ve n ti/o fie < t>450 7 - D e fle c to r 0 500 mm tip C 8 - D e fle c to r $ 3 0 0 m m tip C 3 - O c fle c to r 4 6 0 0 m m tip C
0,5 t 2 3 O Sm

PROI EC TA Rl N um ele Senwdhr Prvui.fnt D esene? veriikoi


Fig, X V I . 11. A telier de f o rja r e in stalaia de v e n tilare mecanic.

IN STITU TU L

DE

ATEUER

U E FO R JA

INSTALAIA DE VENT/LARE PLAN 6 ! SECT/UNl

joace de captare i evacuare a rumeguului i achiilor dc lemn (cu dimensiuni cuprinse ntre 0,5 50 m m ), ce se produc la fiecare utilaj de prelucrare a lemnului. n figura X V I .12, a s-a p rezentat p lanul insta laiei de tran spo rt pneum atic a atelierului la scara 1 : 50. Pe planul construciei snt am plasate cele cinci maini-unelte (reperele 1 5), fiecare cu cte o gur de captarc i un canal din tab l, prin care se aspir deeurile, datorit depresiunii crcate de un v en tilato r V i se transport pn la un con colector C c; n continuare se afl reprezentat cana lul principal prin care deeurile sn t transportate la separatorul de achii S A , de unde, dup sepa rarea acestora, rumeguul rmas este. refulat de ctre v en tilator n ciclonul separator de rumegu

Cs; din ciclon, rumeguul cade n partea de jos, de unde este tra n s p o rta t prin alte mijloace. Pe desenul n p lan , canalele de transport i agregatele se afl desenate n proiecia orizontal; pentru fiecare elem ent snt nscrise dimensiunile caracteristice, precum i cotele de m ontaj, fa de clementele construciei. Agregatele poart repere specificate n legend m preun cu caracteristicile lor. Pe. p lan s n t indicate trei trasee de secionare: n figura X V I .12, b i c s-au prezen tat dou din aceste seciuni verticale, B B i C C, n care o parte din elementele instalaiei apar n adev ra ta lor form. Pe seciuni snt nscrise cotele dimensiunilor tuturor elementelor instalaiei i cotele de nivel, la care acestea vor fi m ontate.

379

*6,OS, 2O .v
CC

100

2100

R -315 a 30"

< t> t05

sp aiu nu s-au m ai reprezentat i schemele celor lalte utilaje. Conul colector este reprezentat. n figura X V I .14 printr-o vedere n plan orizontal, n care a p a r ccle cinci tu u ri, cu flana de legtur a canalelor ce vin de la cele cinci utilaje i cu tu u l canalului de plecare spre v entilator, avnd d iam etrul de 380 m m ; poziia relativ a tu u rilo r este deter m in at p rin unghiul dintre axele lor. O seciune vertical precizeaz cota de nivel a canalului co lector, la axa gurilor de intrare i ieire.

F i g . X V I . 1 3 . Ferstrul circular din figura XVI.12, o (schema de montaj),

n figura XV 1.13 s-a reprezentat schema de m ontaj pentru ferstrul circular, printr-o vedere n elevaie i una de profil, pentru a se determina captarea i canalul su. Pe schem, canalul se oprete la conul colector Cc. P entru economie de

1. S se reprezinte la scar prin vederi pe cele trei plane de proiecie elevaie, plan i profil un tronson de canal din tabl, cu seciunea transver sal dreptunghiular, cu flane din oel cornier, cu dimensiunile ce se pot alege din tabela XVI.2.

,~

0^,62 m ^3

1sfc_

o'aura 1 : 2 1 1

Scara MO

^<

F i g . X V I . 14. Canal cole ctor al instalaiei din figura XVI,13.

380

la s c a r ,

p r i n t r - o v e d e r e n

l ung i u n a di n f a , un t r o n s o n d e c a n a l c i r c u l a r , cu f l a n di n o e l lat ( sau c o r n i e r ) a v n d d i m e n s i u n i l e a l e s e di n t a b e l a X V I . 3 . T r o n s o n u l , n l u n g i m e d e 9 8 2 m m , s e va p r e s u p u n e r u p t n z o n a d e m i j l o c , s p r e a s e r e d u c e l u n g i m e a d e s e n u l u i . S e v a n t o c m i i un d e t a l i u d e p r i n d e r e a f l a n e i d e c a n a l la s c a r a 1 : 1 (n s e c i u n e ) . N i t u r i l e d e p r i n d e r e d e 0 3 m m s e af l la d i s t a n a d e 1 0 0 m m , iar u r u b u r i l e d e p r i n d e r e , n t o a t e c a z u r i l e , s nt M 6 x 2 5 mm. 3 . S s e r e p r e z i n t e n e l e v a i e , p e un pl a n f r o n t a l i p e un pl a n l a t er a l , d e p r o f i l ( d r e a p t a sau s t n g a ) la s c a r a 1 : 5 0 ( sau 1 : 2 5 ) s u b a n s a m b l u l d i n f i g u r a X V I . 7. T r o n s o a n e l e s a l e p o t a v e a l u n g i m i l e n s c r i s e n un a di n v a r i a n t e l e d i n t a b e l a X V I . 4. I n d i c a i e . A p l i c a i a s e r e d u c e la r a c o r d a r e a a d o u d r e p t e p a r a l e l e c u o d r e a p t n c l i n a t , pri n arce de cerc; dreapta nclinat este coarda com un a c e r c u r i l o r de racordare. Pentru linia de ax, c e r c u r i l e d e r a c o r d a r e au r aza R d e d u s di n t a b e l . 4 . S s e p r e z i n t e la s c a r , pr i n v e d e r i p e c e l e t r e i p l a n e d e p r o i e c i e , un c o t d e e t a j cu s e c i u n e a d r e p t u n g h i u l a r p e n t r u un c a n a l di n t a b l , c u d i m e n s i u n i l e a l e s e di n t a b e l a X V I . 2 . (v. i p o z . 3 di n t a b e l a XVI.1.). Ra z a d e r a c o r d a r e e s t e p e n t r u t o a t e c a z u r i l e di n t a b e l : R = 1 ,5 o. F l a n e l e s e n i t u i e s c d e t a b l a c a n a l ul ui cu n i t u r i ( 0 3 m m ) , la 1 0 0 m m d i s t a n . P e r e c h i l e d e f l a n e s e p r i nd n t r e e l e c u u r u b u r i M 6 x 2 5 . 5. S s e r e p r e z i n t e la s c a r a 1 : 5 0 s e c i u n e a v e r t i c a l , d u p t r a s e u l A-A, a i n s t a l a i e i d e t r a n s p o r t di n f i g u r a X V I . 1 2 , a. 6. S s e n t o c m e a s c s c h i a i d e s e n u l la s c a r p e n t r u t r o n s o n u l d i n f i g u r a X V I . 1 2 , b, c a r e l e a g

u K

ax b

Tipul

M 6 X 2 5 mm. 2. S s e r e p r e z i n t e

* o

G ro s im e a tablei, g

T r o n s o n u l d e c a n a l s e v a p r e s u p u n e r u p t n z o n a d e m i j l o c , s p r e a s e r e d u c e l u n g i m e a d e s e n u l u i . Se v a n t o c m i , d e a s e m e n e a , un d e t a l i u d e p r i n d e r e a f l a n e i d e t a b l a c a n a l u l u i , la s c a r a 1 :1 (n s e c i u n e ) . u r u b u r i l e d e p r i n d e r e s n t n t o a t e c a z u r i l e

T A B E L A XVI. 2

Dimensiuni, t/ i m m
C analul

rinua
t
O e l c ornier

G uri 0

1
2

3 4

0 ,5 0 0 ,6 5 0 ,5 0 0 ,7 5

200 x

100 1 980 4 0 0 X 2 5 0 1 980 100X250 982 630 X 800 982

A B A
C

25 X 20 X 4 30 X 30 x 4 2 5 X 25 X 4 40x40x4

2 (2+ 1)= 6 2 (4 + 2 ) = 1 2 2 (2 + 2 ) = 8 2 (6+ 8)= 28

TABELA XV 1.3 Dimensiuni, In m m


Can alu l N r. c r t. G ro s im e a ta blei, g 0.50 0,50 0,65 0,75 1,00 I O ! 10 225 10(1 630 1 000 N ituri 0 3 F ia ua Oel

0 7 4 4 12 20 24

t 2 3 4 0

4 6 12 20 30

la t x 5 lat x 5 1, 2 5 x 2 5 x 4 L 30 X 30 X 4 1. 4 5 x 4 5 x 4

TABELA XVI.4 Dimensiuni, in m m


Nr. ert.
a

- n

cot. C

C- 0

DE - D E'

E F - E 'F '

cot

1 2
3

2 ,5 0

2,00
1,50

90 90 90

0 ,5 0 0 ,7 0 0 ,9 0

0 ,7 0 0 ,8 5

1,00

45 45 45

v e n t i l a t o r u l cu t u b u l a t u r a c i r c u l a r . Se f o l o s e t e t a b l d e 1 m m g r o s i m e , i ar p e n t r u f l a n e , o e l c o r n i e r d e 3 0 x 3 0 x 4 m m i u r u b u r i M 6 x 2 5 m m .

Cap. X. Rep rezentarea

e le m e n te lo r i cons t r u c iilo r m e ta lic e ...............................

289

1. R e p re z e n ta re a e le m e n te lo r construciilor m etalice ........................................................... 2. Reguli de re p re z e n t a r e l c otare ............... 3. R e p re z e n ta re a a n sa m b lu rilo r de elem ente ale c o n stru ciilo r m etalice ............................

289 291 296

3. Reele exterioare ale unui complex de cl diri .............................................................. C. Reele publice de alimentare cu ap i de cana lizare .................................................................. Cap. XIV. R e p r e z e n t a r e a i n s t a l a i i l o r p e n t r u g a z e c o m b u s t i b i l e n a t u r a l e ............ A. Generaliti ...................................................... B. Semne convenionale, simboluri i notaii . . . . C. ntocmirea schemei izometrice ...................... D. Reprezentarea instalaiei de gaze combusti bile din cldiri ..................................................

339 940

345 345 346 346 351

PARTEA A TREIA D ESEN Cap. X I. DE IN S T A L A I I

R ep rez en tarea In s t a la iilo r pentru flu id e ...................................................................... .......304

Cap. XV. R e p r e z e n t a r e a i n s t a l a i i l o r d e n c l z i r e c e n t r a l ......................................... A. Principii generale .............................................. 1. Semne convenionale, elemente de cotare i reprezentri speciale .................................. 2. Desenele instalaiei de nclzire central .. B. Exemplu de reprezentare a instalaiei de nclzire central .............................................. 1. Cldire de locuit proiect t i p .................. C. Instalaii de nclzire cu a e r o t e r m e .................. 1, Principii i elemente de reprezentare . . . . 2. Exemplu de reprezentare .......................... D. Reprezentarea reelelor de te r m o f i c a r e .......... 1. Principii i elemente de proiectare .......... 2. Exemplu de reprezentare .......................... Cap. XVI. R e p r e z e n t a r e a i n s t a l a i i l o r d e v e n t i l a r e i d e c o n d i i o n a r e a a e r u l u i A. Reprezentarea n desen a elementelor instala iei de ventilare mecanic .................................. 1. Principii generale .......................................... 2. Linii folosite .................................................. 3. Reprezentarea canalelor de a e r .................. 4. Reprezentarea altor elemente constitutive 5. Reprezentarea sistemelor de susinere . . . . B. Reprezentarea subansamblurllor .................. 1. Canal cu seciune circular cu bifurcaie .. 2. Canal cu seciunea dreptunghiular cu dou ramificaii ...................................................... 3. Canal pentru refularea aerului dispus n plan vertical .......................................................... C. Centrala de nclzire i condiionare a aerului D. Instalaii de ventilare mecanic n cldiri (exemplu de reprezentare) .............................. E. Instalaii de tran spo rt pneumatic .................. 1, Generaliti .................................................. 2. Instalaii de transport pneumatic ntr-un atelier de tmplrie m e c a n ic ......................

358 358 358 364 364 364 365 365 366 366 366 367

........................................................... ......304 B. Semne convenionale, sim bolu ri i notaii co mune instalaiilo r pentr u fluide ........................ ......304 1. Reprezentarea conductelor ........................ ......304 2. C o ta re a conductelor ..................................... ......308 3. R ep rezentarea pieselor speciale, a a rm t u ril o r i a accesoriilor .......................................308 C. ntocm irea schiei i a dese nului instalaiilor pentru fluide ........................................................... ......308 1. Reguli generale de cotare ...................................308 2. nto cm irea schiei ................................................318 3. Executarea desenului ..................................... ......319 4. C i tire a desenului ................................................320 Cap. X II. R ep rezentarea in s ta la iilo r tehnico-sanitare d in c l d ir i ...............................323

A. G eneraliti

.................................................. ......323 1. Semne convenionale ..................................... ..... 323 2. ntocm irea schiei i a desenului ............... ..... 323 B. R e prez enta rea instala iilo r tehnico-s anitare din blocurile de locuine ..................................... ..... 327 1. G e nera lit i ...................................................... ..... 327 2. Cldiri de locuit, bloc P + 7 ............................ ......329 C. R eprezentarea instalaiilo r tehnic o-sanitare u tilita re ................................................................... ..... 330 D. R eprez en ta rea pre fa b rica telor p e ntru insta laii tehnico-san itare ............................................... 331 1. Nodul s a n ita r pre fa b rica t ..................................331 2. Cabina sa n ita r spa ia l ................................. ..... 333 Cap. X III. R ep rez en tarea re e le lo r e x te rio a re de a lim e n ta re c u ap i de c a n a liz a re

A. Principii generale

370

370 370 370 374 375 376 376 376 377 377 378 378 378 378 378

337

........................................................... .....337 B, Reele e x te r io a r e de ap-canal (exem ple de r e pre ze nta re) ............................................................... .....337 1. Cldiri de locuit .............................................. .....337 2. Legtu ra instalaiei cu re e a u a public de ap-canal ................................................................339

A. G eneraliti

384

Glrr/h 3/S"

r~as*.-53*

DORM'TOR

ga cu
LEGEND

------- ConOscUca) rece


-------- Conduci) and caii}

-- 3 C o n C o c laconafutxfrnvourri
C&xyJ rrfn q /t.- i \v .VK XS ( p ) Corjrrsj &

1/HE vA J __ si ^ ^ 5 ,B C
U&nwn

' M

IC P<xi CtriHrr PO Pmd diifoie RPYC RrCudiCr'YC pr Punct fu C ft CtZurfld to rd u tft R nhm cteV A i/ icrrcn sr SJoa fonti

: -2 2 0 1m i

*65x 250

5 . 25.

R e p re z e n ta re a in s t a la ie i te h n ic o -s a n ita r e d i n t r - o c l d i r e a plan su b s o l; > plan cta) c tirc n t; c tchem a coloanelor.

de

lo c u it S \ - P + 4 :

SCHEMA COLOANELOR

f a f i?

(?* ?

/ Jf

ionaie standardizate, cotele de m ontaj (care uneori pot lipsi, fiin d determ inate p rin norm ele de m o n taj), poziia nodului sanitar p re fabricat, cu coloanele de ap rece, ap cald i canalizare, precum i traseul conductelor secundare, in dicndu-se i diam etrele conduc telor. Pe plan nu snt figurate sifoanele obiectelor sanitare. n figura 5.21, b este re p re zen tat schema coloanelor p e n tru u n singur nivel, al grupului sa n itar din figura 5.21, a. Pe tr a seul conductelor snt figurate p ie sele speciale ce alctuiesc in stala ia (piesa de curire, com pensa to ru l de dilatare, sifoanele etc): sn t n o tate i dim ensiunile tu b u ri lor, ale evilor i cotele de nivel. N um rul apartam entelor pe etaj, distribuia ncperilor i in stalaia aferent fiecrui ap arta m ent fiind identice la to ate p alie rele, s-a ntocmit schema coloa nelor pentru u n bloc de locuine S + P - r 4 etaje (fig. 5.22). D in cauza scrii reduse, obiec tele sanitare ale fiecrui nivel nu s-au m ai desenat, pe schem fiind Co/lbnliT indicate derivaiile fiecrei coloa ne, arm turile, piesele de curire, un F ig- 5.22. S ch em a coloanelor pentru b loc d e locu in e S + P + 4 : piesele i compensatoarele de d i p ie s ele c u r ire ; P.F. punct ii x ; la tare pe coloana de canalizare, P.D. p ies d e d ila ta re ; CJD. com pensator din PVC-U, respectiv p e coloana de d ila tare . de alim entare cu ap rece d in PvC-G ; coloana p en tru ap rece este executat din oel zincat. A ceast schem se.poate confrunta cu schem a din figura 5.21, b. In d etaliile de execuie (fig. 5.23) ntocm ite ]a scar mare, o conduct sau un subansam blu de instalaie (un p refabricat, o poziie de obiect m ai deosebit etc.) se p o t reprezenta i printr-o vedere n proiecie ortogonal, obinut, n general, prin dou linii paralele continue, duse la o distan egal cu d iam etru l conductei. n acest caz, sp aiu l dintre linii rm ne alb, sau (spre a se deosebi de alte conducte) se poate colora cu culoarea con venional a fluidului ce se transport; n acest caz, fitingurile i arm turile n u se coloreaz. Poziiile .principale ale instalaiei s-au no tat cu repere a cro r sem nificaie este nscris n legend.
.136

5.3.3. REPREZENTAREA INSTALAIEI TEHNICO-SANITARE LA O CLDIRE DE LOCUIT S + P + 4

Construcia cuprinde un subsol tehnic, p arter i p a tru .etaje, avi apartam ente cu una, dou i trei camere, vestibul, baie, b u ctrie i i mar. G rupurile sanitare snt identice pe vertical;!, de la p a rte r la e jul 4. A partam entele cu trei camere snt dotate cu un grup sa n ita r de si viciu, avnd ca obiecte sanitare un vas de closet i un lavoar. Instalaia tehnico-sanitar cuprinde instalaia de alim en tare cu a p o tab il,. de canalizare i instalaia de ap cald de consum p en tru b grupuri de serviciu i buctrii. n figura 5.25, a s-a reprezentat, la scara 1 :50, desenul n plan subsolului, cuprinznd conductele de distribuie inferioar cu ap re i cald, precum i conducta colectoare de canalizare, to ate reprezentt prin semnele lor convenionale conform STAS 185-89 i inscripiona cu diam etrele corespunztoare. Aceste trei conducte ajung la cte coloan vertical (desenat n plan prin cte un cerc mic), coloanele urci pn la u ltim ul etaj al cldirii. Coloana de canalizare se prelungete pi deasupra terasei. Pc desenul plan parter, etaj curent (fig. 5.25, b) s-au figurat, penti fiecare grup sanitar, obiectele sanitare, prin semnele convenionale re pective, conform STAS 185-89, fr a se indica i traseul conductei secundare, din cauza scrii reduse, indiendu-se poziia nodului sanita poziia coloanelor de alimentare cu ap rece i cald, precum i a coloan de canalizare. Deoarece num rul apartam entelor pe etaj, d istrib u ia nc; perilor i instalaia aferent fiecrui apartam ent snt identice la toapalierele, nu s-au mai desenat toate etajele ci num ai etajul curent. Sifoanele obiectelor sanitare nu snt figurate pe desen. Poziiile obie( telor n plan n u s-au cotat, ele fiind determ inate prin normele de monta Pe schema coloanelor (fig. 5.25. c), de obicei, nu se mai deseneaz obiectele sanitare, fiind indicate derivaiile fiecrei coloane, armturii piesele de curire, piesele de dilatare. Fiecare coloan este num erotat cu un num r ce corespunde cu num rul coloanei din plan; obligatori' snt notate diam etrele conductelor, precum i cotele de nivel .ale conduc telor orizontale de alimentare fa de nivelul pardoselii.

5.4. REPREZENTAREA INSTALAIILOR SPECIALE

Instalaiile tehnico-sanitare cu care.sn t dotate unele complexe utili ta re c a : buctrii de cantine sau restaurante, spltorii de rufe, bi pu blice. unele instalaii din spitale .etc., se proiecteaz corespunztor speci ficului lor funcional i se reprezint n desen pe planurile de arhitecturi dup principiile expuse la nceputul capitolului, folosind semnele conven ionale com une instalaiilor pentru fluide; la nevoie se pot adopta semne convenionale adecvate, explicate n legenda desenului.

aapurile i caracteristicile lor, precum i standardul fieci'ui obi se nscriu r 'stele de m ateriale ale proiectului, pe desenele de d e ta de execuie V J. m ontaj ale grupului sanitar respectiv; ele se explic legend sau se nscriu n tabelul de componen. Desenele ntocm ite n vederea execuiei instalaiei tehnieo-sanit; cuprind planurile tu tu ro r nivelurilor pe care se desfoar in stalai precum i schema desfurat ntocm it dup regulile g en era le ale de: nului tehnic. P en tru exem plificare, s-a considerat o cldire de locuit d in care sextras din tr-u n apartam ent gru p u l sanitar si baia cuplat cu b ucti (fig- 5-21).

LEGENDA: 1. S p l to r cu p iciitii.-ir 1. C ad d e baie.


3. L a r o r .

i. V a s d s c .ciyat.

S b lX h tt/

W M ! 1

______

!550

fi 5

L E G f N 0 A;
L E G E N D :
1 Beton simplu Bc 7,5 aducere la cotd 2. Iubim de beton prefobncale 0*& ),L' 1.00 3 Mortar ds ciment M100 4. Be/cn simplu Bc 3.5 5. Tencuial cu mortar de ciment M100 7T
1

Beton smpluBc 7.5penlruoA

2 hbun * beimpretobncaie D' 3 Morlonle omeni MICO


4 u b jn tle b e ia ixerobncoteO-

lenaaicu.Taior de omenii

6 Betcn smolii 3 cl5

T i Fig. 5.10. Cmin de vizitare pentru reeaua de canalizare, avind funcia de cmin de intersecie.

Fig. 5.11. Cmin de v pentru reeaua de car. avnd funcia d < cmin de racord

Fig, 5.13. Separator de grsimi, cu golire la canal:


p o z it:
l bordura; 2 grtar carosabil din iont: 3 curba; H beton de egalizate.
1 capac il ram din fo n t : 2 trep te din o el-b eto n ; 3 beton do egalizare Ci conduct care asig u ra com unicarea cu a tm o sfe ra ; Cj l C j conduct.* r\

H G L iriC T A rA