Sunteți pe pagina 1din 22
DESEN DESEN DE DE CONSTRUCTII CONSTRUCTII SI SI LUCRARI LUCRARI PUBLICE PUBLICE
DESEN DESEN DE DE CONSTRUCTII CONSTRUCTII SI SI LUCRARI LUCRARI PUBLICE PUBLICE

DESENDESEN DEDE CONSTRUCTIICONSTRUCTII SISI LUCRARILUCRARI PUBLICEPUBLICE

COTAREA COTAREA IN IN DESENUL DESENUL DE DE CONSTRUCTII CONSTRUCTII
COTAREA COTAREA IN IN DESENUL DESENUL DE DE CONSTRUCTII CONSTRUCTII

COTAREACOTAREA ININ DESENULDESENUL DEDE CONSTRUCTIICONSTRUCTII

PrinPrin cotareacotarea unuiunui desendesen dede construcconstrucţţiiii sese îînnţţelegeelege îînscriereanscrierea îînn acelacel desendesen aa dimensiunilordimensiunilor parparţţialeiale şşii totaletotale necesarenecesare pentrupentru determinareadeterminarea precisprecisăă şşii clarclarăă aa tuturortuturor elementelorelementelor construcconstrucţţiei.iei.

ElementeleElementele cotcotăăriirii

ElementeleElementele cotcotăăriirii îînn desenuldesenul dede construcconstrucţţiiii ssîîntnt::

cotacota carecare indicindicăă valoareavaloarea numericnumericăă aa dimensiuniidimensiunii considerate;considerate; linialinia dede cotcotăă,, ccareare indicindicăă lungimilelungimile sausau unghiurileunghiurile lala carecare sese referreferăă cotacota şşii pepe carecare sese îînscrienscrie valoareavaloarea coteicotei respective;respective; liniileliniile ajutajutăătoaretoare,, ccareare delimiteazdelimiteazăă porporţţiunileiunile cotatecotate şşii sese folosescfolosesc îînn cazurilecazurile ccîîndnd linialinia dede cotcotăă nunu taietaie conturulconturul elementului;elementului; liniileliniile dede indicaindicaţţieie sausau dede referinreferinţţăă (liniile(liniile frfrîîntente),), carecare sese folosescfolosesc ccîîndnd spaspaţţiuliul dintredintre extremitextremităăţţileile linieiliniei dede cotcotăă nunu esteeste suficientsuficient pentrupentru îînscriereanscrierea

CotareaCotarea perepereţţilorilor

PerePereţţiiii sese coteazcoteazăă îînn planulplanul dede secsecţţionareionare îînn funcfuncţţieie dede caracteristicilecaracteristicile materialelormaterialelor dindin carecare ssîîntnt executaexecutaţţi,i, dimensiuneadimensiunea

grosimiigrosimii perepereţţilorilor exprimexprimîîndundu--sese îînn unitunităăţţii

metricemetrice (centimetri(centimetri sausau

milimetri).milimetri). PePe deseneledesenele dede ansamblu,ansamblu, cotelecotele vorvor fifi celecele aleale dimensiunilordimensiunilor dede coordonare,coordonare, iariar pepe deseneledesenele dede dedetaliutaliu elementeleelementele sese vava cotacota cucu dimensiuniledimensiunile lorlor dede bazbazăă Exemplu:Exemplu: grosimeagrosimea perepereţţilorilor dede ccăărrăă--midmidăă dindin deseneledesenele dede ansambluansamblu sese vava cotacota cucu 77 ,, 1212 ,, 2525 ,, 3737 55 cmcm etcetc,, iariar îînn deseneledesenele dede detaliudetaliu cotelecotele vorvor fi:fi: 66 55 ,, 1111 55 2424 55 ,, 3636 55 cmcm sausau 63,63, 1115,15, 240,240, 363655 mmm.m.

55

55

55

DimensiunileDimensiunile urechilorurechilor dede zidzidăărierie îînn planurileplanurile dede ansambluansamblu sese coteazcoteazăă separatseparat pentrupentru ccîîtevateva locurilocuri caracteristice,caracteristice, iariar îînn deseneledesenele dede execuexecuţţieie sese reprezintreprezintăă îînn detaliiledetaliile dede montajmontaj aleale ttîîmplmplăărieiriei îînn planuriplanuri dede clclăădiridiri,, elementeleelementele dede construcconstrucţţieie carecare nunu ajungajung ppîînnăă lala tavantavan sese indicindicăă şşii sese coteazcoteazăă prinprin trimiteretrimitere lala notanota explicativexplicativăă îînn cazulcazul perepere--ţţilorilor despdespăărrţţitoriitori izolaizolaţţi,i, îînnăăllţţimeaimea lorlor sese poatepoate indicaindica şşii

prinprin notanotaţţiaia hh ==

==

scrisscrisăă

îînn lungullungul peretelui.peretelui.

CotareaCotarea golurilorgolurilor pentrupentru uuşşii şşii ferestreferestre

CotareaCotarea golurilorgolurilor pentrupentru uuşşii şşii ferestre.ferestre. CoteleCotele ttîîmplmplăărieiriei (u(uşşii şşii ferestre)ferestre) sese daudau numainumai îînn deseneledesenele dede execuexecuţţieie şşii reprezintreprezintăă dimensiuniledimensiunile modulatemodulate aleale golurilorgolurilor zidzidăărieiriei scrisescrise subsub formformăă dede fracfracţţie;ie; dede exemplu,exemplu, 2,00/1,402,00/1,40 îînseamnnseamnăă ccăă llăăţţimeaimea esteeste egalegalăă cucu 200200

cm,cm, iariar îînnăăllţţimeaimea cucu 140140 cm.cm. AAcesteceste cotecote reprezintreprezintăă dimensiuniledimensiunile

efectiveefective

exterioareexterioare aleale

ttîîmplmplăărieiriei plusplus locullocul liberliber (jocul)(jocul) necesarnecesar pentrupentru montaj.montaj.

CoteleCotele golurilorgolurilor pentrupentru ferestreferestre şşii uuşşii exterioareexterioare sese îînscriunscriu îînn exteriorulexteriorul conturuluiconturului clclăădiriidirii subsub formformăă dede fracfracţţieie pepe liniileliniile dede cotcotăă,, iariar celecele pentrupentru uuşşii interioareinterioare sese îînscriunscriu dede asemeneaasemenea subsub formformăă dede fracfracţţieie pepe linialinia dede cotcotăă aa golurilorgolurilor PoziPoziţţiaia golurilorgolurilor dindin perepereţţiiii exterioriexteriori sese vava indicaindica prinprin cotareacotarea succesiuniisuccesiunii dede plinuriplinuri şşii goluri.goluri. FacultativFacultativ sese potpot cotacota şşii distandistanţţeleele dede lala axeleaxele lorlor lala unun reperreper determinat.determinat.

GolurileGolurile suprapusesuprapuse sese reprezintreprezintăă şşii sese coteazcoteazăă separatseparat dupdupăă cumcum ssîîntnt cuprinsecuprinse îînn planulplanul dede secsecţţionareionare sausau situatesituate deasdeasupraupra planuluiplanului dede secsecţţionareionare PentruPentru golurilegolurile cucu formeforme variate,variate, sese daudau cotelecotele dreptunghiuluidreptunghiului ddee gabarit,gabarit, cucu trimiteretrimitere lala detaliu.detaliu. îînn cazulcazul golurilorgolurilor îînn zidzidăărierie îînn carecare nunu sese monteazmonteazăă ttîîmplariemplarie,, ssee ppăăstreazstreazăă acelaacelaşşii sistemsistem dede cotarecotare ffăărrăă aa sese maimai îînscrienscrie indicativul.indicativul. PoziPoziţţiaia golurilorgolurilor dindin perepereţţiiii interioriinteriori sese vava indicaindica prinprin cotacota dede lala margineamarginea goluluigolului lala reperulreperul celcel maimai apropiatapropiat (zid,(zid, ststîîlplp etc.)etc.)

îînnăăllţţimeaimea dede lala carecare îîncepencepe golulgolul uneiunei ferestreferestre sese noteaznoteazăă,, îînn dreptuldreptul fiecfiecăăreirei golgol prinprin

p=

fap=

faţţăă

dede cotacota pardoseliipardoselii (de(de exemplu,exemplu, p=90).p=90).

DacDacăă parapeteleparapetele ssîîntnt toatetoate lala fel,fel, îînn acelaacelaşşii desendesen îînnăăllţţimeaimea lorlor sese scriescrie numainumai îînn ccîîtevateva locurilocuri,, iiarar dacdacăă ssîîntnt variate,variate, îînnăăllţţimeaimea lorlor sese scriescrie lala toatetoate golurile.golurile.

Cotarea usilor si ferestrelor in plan

Cotarea usilor si ferestrelor in plan

Cotarea golurilor suprapuse : a. Vedere b. Sectiune

Cotarea golurilor suprapuse :

a. Vedere

b. Sectiune

Cotarea golurilor cu forme variate : a. vedere b. sectiune

Cotarea golurilor cu forme variate :

a. vedere

b. sectiune

CotareaCotarea ststîîlpilorlpilor

IInn deseneledesenele dede construcconstrucţţii,ii, pozipoziţţiaia şşii dimensiuniledimensiunile ststîîlpilorlpilor sese indicindicăă prinprin cote.Pozicote.Poziţţiaia sese determindeterminăă fiefie prinprin distandistanţţaa dintredintre axeleaxele ststîîlpilorlpilor fiefie prinprin distandistanţţaa dintredintre fefeţţeleele lorlor acestacest tiptip dede cotarecotare sese numenumeşştete cotareacotarea plinurilorplinurilor şşii aa golurilor.golurilor. IInn cazulcazul unuiunui şşirir dede ststîîlpilpi cucu aceeaaceeaşşii secsecţţiuneiune şşii aaşşezaezaţţii lala distandistanţţee egale,egale, îînn locullocul şşiruluiirului dede cotecote identiceidentice sese procedeazprocedeazăă prinprin cotareacotarea aa treitrei sausau patrupatru elementeelemente dede lala capcapăătultul şşirului,irului, iariar pozipoziţţiaia sese determindeterminăă prinprin cotacota distandistanţţeiei îîntrentre axeleaxele ststîîlpilorlpilor marginalimarginali subsub formaforma unuiunui produsprodus îîntrentre numnumăărulrul dede distandistanţţee egaleegale şşii distandistanţţaa carecare sese repetrepetăă

Cotarea stalpilor: a.Cotarea intre axe b. Cotarea golurilor si plinurilor Cotarea stalpilor asezati la distante
Cotarea stalpilor: a.Cotarea intre axe b. Cotarea golurilor si plinurilor Cotarea stalpilor asezati la distante

Cotarea stalpilor:

a.Cotarea intre axe

b. Cotarea golurilor si plinurilor

Cotarea stalpilor asezati la distante egale

CotareaCotarea secsecţţiuniloriunilor elementelorelementelor mimicci.i.

SecSecţţiiunileunile elementelorelementelor micimici desenatedesenate îînn planuriplanuri sese coteazcoteazăă fiefie obiobişşnuit,nuit, fiefie prinprin îînscriereanscrierea pepe oo linielinie dede referinreferinţţăă aa cotelorcotelor celorcelor doudouăă laturilaturi îînmulnmulţţiteite îîntrentre ele.ele. PrPrimaima cotcotăă vava fifi laturalatura dede bazbazăă aa elementului,elementului, duduppăă pozipoziţţiaia sasa îînn construcconstrucţţieie sausau dindin pozipoziţţiaia normalnormalăă aa desenuluidesenului

IInnăăllţţimeaimea dede lala carecare îîncepencepe golulgolul fafaţţăă dede nivelulnivelul pardoseliipardoselii sese îînscrienscrie

subsub cotacota secsecţţiuniiiunii lui,lui, preprecedatcedatăă dede notanotaţţiaia hh ==

cifrelecifrele romaneromane dindin dreptuldreptul acestoracestor golurigoluri indicindicăă nivelulnivelul pepe carecare--ll deservesc,deservesc, şşii anume:anume: SS —— pentrupentru subsol;subsol; PP —— pentrupentru parter;parter; II—— pentrupentru etajuletajul II ;; IIII pentrupentru etajuletajul IIII ,,etc.etc. GolurileGolurile dede aceeaaceeaşşii secsecţţiuneiune şşii echidistanechidistanţţăă sese pozipoziţţioneazioneazăă prinprin cotareacotarea distandistanţţeiei totaletotale îîntrentre axeleaxele sausau fefeţţeleele elementelorelementelor marginale,marginale, subsub formformăă dede produsprodus îîntrentre numnumăărulrul dede repetrepetăăriri şşii dimensiuneadimensiunea carecare sese repetrepetăă;; dacadaca valorilevalorile celorcelor doidoi factorifactori ssîîntnt apropiateapropiate şşii potpot dada nanaşşteretere lala confuzii,confuzii, sese coteazcoteazăă şşii dimensiuneadimensiunea carecare sese repetrepetăă oo datdatăă lala capcapăătultul şşiruluiirului

LitereleLiterele sausau

Cotarea sectiunii elementelor mici: a. Sectiuni de stalpi b. Sectiuni de goluri Cotarea golurilor cu
Cotarea sectiunii elementelor mici: a. Sectiuni de stalpi b. Sectiuni de goluri Cotarea golurilor cu
Cotarea sectiunii elementelor mici: a. Sectiuni de stalpi b. Sectiuni de goluri Cotarea golurilor cu

Cotarea sectiunii elementelor mici:

a. Sectiuni de stalpi

b. Sectiuni de goluri

mici: a. Sectiuni de stalpi b. Sectiuni de goluri Cotarea golurilor cu aceeasi sectiune asezate la

Cotarea golurilor cu aceeasi sectiune asezate la distante egale

CotareaCotarea scscăărilorrilor şşii aa rampelorrampelor dede circulacirculaţţieie

a a rampelor rampelor de de circula circula ţ ţ ie ie LaLa scsc ăă riri

LaLa scscăăriri,, dimensiuniledimensiunile treptelortreptelor sese îînscriunscriu pepe linialinia pasului,pasului, astfelastfel::

llăăţţimeaimea deasupra,deasupra, iariar îînnăăllţţimeaimea dedesubtdedesubt

SensulSensul urcurcăăriirii sese indindicicăă prinprin ssăăgegeţţii îîngustenguste desenatedesenate pepe linialinia pasului.pasului. TrepteleTreptele sese numeroteaznumeroteazăă pentrupentru fiecarefiecare palierpalier separatseparat sausau îînn continuare.continuare. LLăăţţimeaimea podestelorpodestelor sese coteazcoteazăă ppîînnăă lala linialinia contratrepteicontratreptei (linia(linia îîntreruptntreruptăă).). îînn cazulcazul scscăărilorrilor ffăărrăă contracontra treptetrepte cotelecotele sese daudau ppîînnăă lala vvîîrfulrful treptei.treptei. NivelulNivelul planuluiplanului dede secsecţţionareionare sese indicindicăă prinprin îîngrongroşşareaarea linieiliniei trepteitreptei respective.respective. îînnăăllţţimeaimea dede lala carecare îîncepencepe golulgolul uneiunei ferestrferestree îînn casacasa scscăăriirii sese

noteaznoteazăă prinprin pp=

fa= faţţăă

dede cotacota palieruluipalierului respectivrespectiv

PePe podepodeşştete sese îînscriunscriu obligatoriuobligatoriu cotelecotele dede nivel.nivel.

Cotarea unei scari
Cotarea unei scari
Cotarea unei scari

Cotarea unei scari

IndicareaIndicarea pantelorpantelor

PantelePantele sese indicindicăă printrprintr--oo ssăăgeatgeatăă paralelparalelăă cucu pantapanta,, astfel:astfel:

avavîîndnd sensulsensul dede urcareurcare pentrupentru scscăăriri,, ramperampe dede circulacirculaţţieie etc.etc. avavîîndnd sensulsensul dede coborcoborîîrere pentrupentru pantelepantele dede scurgerescurgere (acoperi(acoperişş,, terasament,terasament, canalizarecanalizare etc.)etc.) ValoareaValoarea panteipantei sese scriescrie subsub formformăă dede raportraport sausau dede procentprocent,, deasupradeasupra ssăăgegeţţii.ii. îînn planuriplanuri ssăăgegeţţileile indicindicîîndnd direcdirecţţiaia pantelorpantelor lala ramperampe şşii scscăăriri auau lungimealungimea elementuluielementului respectivrespectiv

Indicarea in desen a pantelor : a.Rampa (in sectiune si plan) ; b. acoperis (

Indicarea in desen a pantelor :

a.Rampa (in sectiune si plan) ; b. acoperis ( in vedere si plan) c. Profilul unui drum

IndicareaIndicarea cotelorcotelor dede nivelnivel

CoteleCotele dede nivelnivel sese indicindicăă îînn metri,metri, cucu doudouăă zecimalezecimale (chiar(chiar dacdacăă acesteaacestea ssîîntnt zerozero).).

CotaCota--reperreper sese indicindicăă prinprin ±±0,00;0,00; cotelecotele dede deasupradeasupra

dede semnulsemnul plusplus (+),(+), iariar cotelecotele dede subsub acestacest nivelnivel ssîîntnt precedateprecedate dede semnulsemnul minusminus ((—— )) ffig.ig. IIV.46).V.46). DreDreptpt nivelnivel dede repreperer sese considerconsiderăă,, îînn general,general, nivelulnivelul pardoseliipardoselii finitefinite dede lala parterulparterul corpuluicorpului principalprincipal alal clclăădiriidirii îînn cazuricazuri specialespeciale sese pocpoc lualua şşii altalt nivelnivel caracteristic.caracteristic.

PePe deseneledesenele unorunor detaliidetalii dede execuexecuţţieie sese indica,indica, îînn centimetricentimetri sausau milimetri,milimetri, uneleunele dede nivelnivel locale,locale, îînn raportraport cucu unun reperreper Ic:Ic: (de(de exemexemplu,plu, cotacota dede nivelnivel aa sifonuluisifonului dede pardosealapardoseala îînn raportraport cucu fafaţţaa finitfinităă aa pardoselilorpardoselilor orizontaleorizontale dede lala etajuletajul respectivrespectiv).). PentruPentru îînscriereanscrierea cotelorcotelor dede nivelnivel sese utilizeazutilizeazăă,, atatîîtt îînn secsecţţiuniiuni şşii fafaţţadeade ccîîtt şşii îînn planuri,planuri, simbosimbo--luriluri triunghiularetriunghiulare (tri(triunghiunghi echilateralechilateral cucu îînnăăllţţimeaimea egalegalăă cucu aa cifrelorcifrelor dede cotcotăă).). SimbolurileSimbolurile sese utiliutili--zeazzeazăă astfelastfel::

pepentruntru cotecote îînn raportraport cucu nivelulnivelul--reper,reper, simbolulsimbolul îînnegritnnegrit pepe jumjumăătatetate (fig.(fig. IV.46,IV.46, a);a); pepentruntru cotecote îînn raportraport cucu unun altalt nivelnivel decdecîîtt celcel dede reperreper stabilit,stabilit, simbolsimbol neneîînnegritnnegrit,,

menmenţţioio--nnîîndundu--sese

îînn planuri,planuri, simbolulsimbolul sese completeazcompleteazăă cucu unun dreptunghidreptunghi,, îînn carecare sese îînscrienscrie cotacota (fig.(fig. IV.46,IV.46, c).c).

coteicotei

reperreper ssîîntnt precedateprecedate

carecare esteeste acestacest nivelnivel

(fig.(fig.

IV.46,IV.46, b);b);

SimbolurileSimbolurile potpot fifi rreprezentateeprezentate şşii numainumai prinprin jumjumăătatetate triunghitriunghi echilateralechilateral folosindfolosind pepe

acelaacelaşşii planplan oo notanotaţţieie unitarunitarăă (fig.(fig. IV.46,IV.46,

PentruPentru claritatea,claritatea, indiindiccăăriirii coteicotei dede nivelnivel,, sese poatepoate distandistanţţa,a, dupdupăă necesitatenecesitate,, brabraţţulul orizontalorizontal pepe carecare sese scriescrie cota,cota, sausau sese îînscrienscrie pepe oo linielinie dede referinreferinţţăă,, cucu indicareaindicarea

simboluluisimbolului triunghiular.triunghiular. îînn funcfuncţţieie dede claritateaclaritatea desenuluidesenului brabraţţulul poatepoate fifi orientatorientat IaIa

ststîînganga sausau lala dreapta,dreapta, iariar vvîîrfulrful ssăăgegeţţiiii îînn sussus sausau îînn josjos (fig.(fig. IV.46,IV.46,

d).d).

e).e).

Inscrierea cotelor de nivel : a. In raport cu un nivel – reper ; b.
Inscrierea cotelor de nivel : a. In raport cu un nivel – reper ; b.
Inscrierea cotelor de nivel : a. In raport cu un nivel – reper ; b.

Inscrierea cotelor de nivel :

a. In raport cu un nivel – reper ;

b. In raport cu un alt nivel decat cel de reper

c. In planuri

IndicaIndicaţţiiii generalegenerale

TrimiterileTrimiterile lala detaliidetalii sausau nonotete explicativeexplicative sese indicindicăă prinprin fracfracţţiiii îînscrisenscrise îînn cerculecerculeţţe;e; lala numnumăărrăătortor sese trecetrece numnumăărulrul sausau indicativulindicativul detaliuluidetaliului,, iariar lala numitornumitor numnumăărulrul planplanşşeiei îînn carecare esteeste desenatdesenat detaliuldetaliul ScriereaScrierea cotelorcotelor şşii delimitdelimităărilerile lorlor pepe deseneledesenele executateexecutate îînn creioncreion sese vava face,face, dede preferinpreferinţţăă,, îînn tutuşş

sese vava face,face, dede preferinpreferin ţţăă ,, îî nn tutu şş Nota ţ ia pentru trimiteri

Notaţia pentru trimiteri la detalii.

Aplicatie : sa se deseneze Plan birouri , scara 1 : 50

Aplicatie : sa se deseneze Plan birouri , scara 1 : 50

Aplicatie : sa sa deseneze Sectiune , scara 1: 50

Aplicatie : sa sa deseneze Sectiune , scara 1: 50