Sunteți pe pagina 1din 14

Guvernul Romniei

Norm metodologic din 09/08/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 17/08/ 00!

de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare
CAPITOLUL "ispo#iii generale I

Art. 1. $ %eneficia# de drep urile prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! denumi n con inuare ordonan de urgen! oricare sau! n ca#ul prev#u la ar . &1 din ordonana de urgen! fiecare din re prinii fire i ai copilului! precum i persoana creia i s$a ncredina copilul n vedrea adopiei! care a adop a copilul! care are copilul n plasamen ori n plasamen n regim de urgen! precum i persoana care a fos numi u ore! denumi e n con inuare persoane ndrep i e! dac aces ea ndeplinesc cumula iv urm oarele condiii' a sun ce eni rom(ni sau! dup ca#! ce eni s rini ori apa ri#i) ! au domiciliul sau reedina n *om(nia! conform legii) c locuiesc mpreun cu copilul/copiii pen ru care solici drep urile i se ocup de cre erea i ngri+irea aces uia/aces ora. Art. 2. $ "1 ,oncediul i indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului sau! dup ca#! s imulen ul lunar se cuvin pen ru fiecare din re primele - na eri surveni e dup da a de 1 ianuarie 200& inclusiv sau! dup ca#! pen ru primii - copii ncredinai n vederea adopiei! adop ai sau aflai n plasamen ori n plasamen n regim de urgen! precum i pen ru cei pen ru care a fos ins i ui u ela cu aceas da . "2 ,oncediul fr pla a indemni#aiei pen ru cre erea copilului! prev#u la ar . &1 din ordonana de urgen! se cuvine dup primele - na eri sau! dup ca#! dup primii - copii ncredinai n vederea adopiei! adop ai sau aflai n plasamen ori n plasamen n regim de urgen! precum i pen ru cei pen ru care a fos ins i ui u ela. "# .locaia de s a pen ru copii se acord n cuan umul prev#u la ar . 4 alin. /10 li . a0 din ordonana de urgen pen ru fiecare copil p(n la mplinirea v(rs ei de 2 ani! respec iv - ani n ca#ul copilului cu 1andicap! ncep(nd cu da a de 1 ianuarie 2002. Art. #. $ "1 3o rivi dispo#iiilor ar . 2 alin. /10 i /20 din pre#en ele norme me odologice! prin na ere se nelege aducerea pe lume a unuia sau a mai mul or copii vii. "2 4a s a5ilirea celor - na eri prev#u e la ar . 2 alin. /10 se ia n calcul i na erea surveni p(n la da a de -1 decem5rie 2005 inclusiv! n si uaia n care solici anii drep urilor prev#u e de ordonana de urgen 5eneficia# in egral de aces e drep uri dup da a de 1 ianuarie 200&. "# 6i uaia copilului nscu mor sau si uaia n care aces a moare n perioada corespun# oare concediului de ma erni a e nu se are n vedere la s a5ilirea primelor - na eri pen ru care se acord drep urile prev#u e de ordonana de urgen. CAPITOLUL ,oncediul i indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului II

Art. $. $ "1 ,oncediul i indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului! prev#u e de ordonana de urgen! se acord persoanelor ndrep i e! dac aces ea au reali#a veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi prevederilor 4egii nr. 521/200- privind ,odul fiscal! cu modificrile i comple rile ul erioare! denumi n con inuare ,odul fiscal! imp de 12 luni n ul imul an an erior da ei na erii copilului sau! dup ca#! de la da a la care s$a reali#a ncredinarea n vederea adopiei! s$a apro5a adopia ori s$a ins i ui plasamen ul sau u ela. "2 "e drep urile prev#u e la alin. /10 5eneficia# i persoanele care reali#ea# veni uri supuse impo#i ului pe veni ! dar care! po rivi legii! sun scu i e de pla a aces ora. "# 7n calculul celor 12 luni prev#u e la alin. /10 se includ i fraciunile de lun n care s$au reali#a veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! precum i cele n care solici anii s$au afla n una sau mai mul e din re si uaiile prev#u e la ar . 1 alin. /20 din ordonana de urgen! considera e! n nelesul ordonanei de urgen! lun n reag. "$ 3rin fraciune de lun se nelege efec uarea a cel puin +um a e din #ilele lucr oare din acea lun n care persoana ndrep i a reali#a veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi ,odului fiscal! ori s$a afla n una sau mai mul e din re si uaiile prev#u e la alin. /20. "% 3rin e8cepie! se accep ca o singur da fraciunea de lun s fie cons i ui din r$un numr mai mic de #ile lucr oare dec( cel prev#u la alin. /40.

"6 ,ele 10 luni prev#u e la ar . 24 alin. /20 din ordonana de urgen se calculea# ca s agiu de co i#are! n conformi a e cu prevederile 4egii nr. 19/2000 privind sis emul pu5lic de pensii i al e drep uri de asigurri sociale! cu modificrile i comple rile ul erioare. "& ,ele 12 luni prev#u e la alin. /10 po fi cons i ui e in egral i numai din perioadele prev#u e la ar . 1 alin. /20 din ordonana de urgen! dac persoana s$a afla n una sau mai mul e din re urm oarele si uaii' a i$a nsoi soul/soia rimis/ rimis n misiune permanen n s rin a e) ! a 5eneficia de indemni#aie de oma+! s a5ili conform legii! sau a reali#a perioade de s agiu de co i#are n sis emul pu5lic de pensii! n condiiile prev#u e de ac ele norma ive cu carac er special care reglemen ea# concedierile colec ive) c a 5eneficia de concedii medicale i de indemni#aii pen ru incapaci a e emporar de munc! cau#a de 5oli o5inui e sau de acciden e n afara muncii) d a 5eneficia de concedii medicale i de indemni#aii pen ru prevenirea m5olnvirilor i recuperarea capaci ii de munc! e8clusiv pen ru si uaiile re#ul a e ca urmare a unor acciden e de munc sau 5oli profesionale) e a 5eneficia de concedii medicale i de indemni#aii pen ru ma erni a e) ' a 5eneficia de concedii medicale i de indemni#aii pen ru ngri+irea copilului 5olnav) g a 5eneficia de concedii medicale i de indemni#aii de risc ma ernal) ( a 5eneficia de pensie de invalidi a e) i a 5eneficia de concedii i de indemni#aii de asigurri sociale de sn a e prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemni#aiile de asigurri sociale de sn a e! cu modificrile ul erioare) ) a urma cursurile de #i ale nvm(n ului universi ar! organi#a po rivi legii! pe dura a normal a s udiilor respec ive! cu condiia a5solvirii aces ora cu e8amen de licen sau de diplom. 7n sensul dispo#iiilor ar . -8 alin. /10 din 4egea nr. 19/2000 privind sis emul pu5lic de pensii i al e drep uri de asigurri sociale! cu modificrile i comple rile ul erioare! se ia n considerare in ervalul cuprins n re #iua n care ncepe i #iua n care se sf(re e fiecare an universi ar! n condiiile legii) * se afl n perioada de &0 de #ile de la a5solvirea cursurilor de #i ale nvm(n ului universi ar! organi#a po rivi legii! cu e8amen de licen sau de diplom! n vederea anga+rii sau! dup ca#! a recerii n oma+! po rivi legii) l a 5eneficia de concediu fr pla pen ru a par icipa la cursuri de formare i perfecionare profesional din iniia iva anga+a orului sau la care aces a i$a da acordul! organi#a e n condiiile legii) m a lucra cu con rac individual de munc n s rin a e! pe 5a#a acordurilor guvernamen ale 5ila erale nc1eia e de *om(nia cu al e s a e) n se afl n perioada de n rerupere emporar a ac ivi ii! din iniia iva anga+a orului! fr nce area rapor ului de munc! pen ru mo ive economice! e1nologice! s ruc urale sau similare! po rivi legii) o a sa isfcu serviciul mili ar ca mili ar n ermen sau ca mili ar cu ermen redus! pe dura a legal s a5ili ! a fos concen ra ! mo5ili#a sau n pri#oniera ) + a reali#a n sis emul pu5lic de pensii! p(n la da a de 1 ianuarie 200&! perioade de s agiu de co i#are pe 5a# de con rac de asigurare social) , a 5eneficia de indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului p(n la v(rs a de 2 ani! respec iv p(n la - ani n ca#ul copilului cu 1andicap. "8 7n si uaia n care na erea se produce nain e de ermen! perioada prev#u la alin. /10 se diminuea# cu perioada cuprins n re da a na erii copilului i da a pre#uma a na erii! cer ifica de medicul de speciali a e. Art. %. $ :eni urile din salarii! din ac ivi i independen e i din ac ivi i agricole prev#u e la ar . 1 alin. /-0 din ordonana de urgen sun cele defini e de ,odul fiscal la ar . 55 alin. /10 i /20! la ar . 4& alin. /10$/40 i la ar . 21. Art. 6. $ "1 ;ndemni#aia lunar pen ru cre erea copilului se acord pe 5a# de cerere! nsoi n mod o5liga oriu de copia ac ului de iden i a e al solici an ului i a cer ifica ului de na ere al copilului pen ru care se solici drep ul ori! dup ca#! de livre ul de familie! cer ifica e pen ru conformi a e cu originalul i! dup ca#! de ac ele dovedi oare prev#u e la alin. /40$/20! care s a es e ndeplinirea condiiilor prev#u e de ordonana de urgen. "2 7n ca#ul n care nu a fos eli5era cer ifica ul de na ere al copilului pen ru care se solici drep ul! cererea prev#u la alin. /10 va fi nsoi de ac ul cons a a or al na erii sau de e8 rasul de na ere. "# 3en ru si uaia prev#u la alin. /20 5eneficiarii drep ului au o5ligaia s depun la direcia de munc! solidari a e social i familie +udeean! respec iv a municipiului %ucure i! denumi n con inuare direcie eri orial! copia cer ifica ului de na ere al copilului! n ermen de -0 de #ile de la eli5erarea aces uia! dar nu mai (r#iu de & luni de la na erea copilului. "$ .c ele dovedi oare privind componena familiei! filiaia copiilor i si uaia lor +uridic se pre#in n copie cer ifica sau! dup ca#! au en ifica pen ru conformi a e cu originalul! i sun ! dup ca#! urm oarele' a cer ifica ele de na ere ale u uror copiilor nscui dup da a de 1 ianuarie 200&) ! 1o r(rea +udec oreasc de ncredinare n vederea adopiei! po rivi legii) c 1o r(rea +udec oreasc de ncuviinare a adopiei! po rivi legii) d 1o r(rea +udec oreasc sau! dup ca#! 1o r(rea comisiei pen ru pro ecia copilului pen ru msura plasamen ului! po rivi legii) e deci#ia direc orului general al direciei generale de asis en social i pro ecia copilului sau! dup ca#! 1o r(rea +udec oreasc pen ru msura plasamen ului n regim de urgen! po rivi legii) ' 1o r(rea +udec oreasc de ins i uire a u elei sau! dup ca#! dispo#iia au ori ii u elare! po rivi legii.

"% .c ele dovedi oare privind reali#area de veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni conform ,odului fiscal sun ! dup ca#! urm oarele' a dovada eli5era de anga+a or din care s re#ul e c persoana ndrep i a reali#a veni uri cu carac er salarial sau! dup ca#! de au ori a ea compe en ! n ca# de di#olvare! falimen sau lic1idare +udiciar a anga+a orului) ! dovada eli5era de au ori ile compe en e pen ru pla a impo#i ului n ca#ul persoanelor care reali#ea# veni uri din ac ivi i independen e sau! dup ca#! din ac ivi i agricole) c dovada eli5era de au ori ile compe en e n ca#ul persoanelor scu i e de pla a impo#i ului) d dovada eli5era de au ori ile compe en e n ca#ul asociailor unici privind pla a impo#i ului pe veni ) e adeverina eli5era de pl i orul indemni#aiei de ma erni a e sau! dup ca#! al e dove#i din care s reias ul ima #i de concediu de ma erni a e acorda n condiiile 4egii nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare) ' adeverina eli5era de pl i orul indemni#aiei de ma erni a e! po rivi Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005! de anga+a or sau! dup ca#! de casa eri orial de asigurri de sn a e ori de agenia +udeean pen ru ocuparea forei de munc! pen ru aplicarea ar . 8 alin. /10 li . d0 din ordonana de urgen) g dovada eli5era de au ori ile compe en e! de anga+a ori sau! dup ca#! declaraia pe propria rspundere! din care s re#ul e da a de la care solici an ul se afl n concediu pen ru cre erea copilului) ( copia radus a con rac ului de munc sau dovada eli5era de au ori ile s rine sau rom(ne! care s a es e reali#area de veni uri profesionale pe 5a#a unor con rac e individuale de munc n s rin a e n 5a#a acordurilor guvernamen ale 5ila erale nc1eia e de *om(nia cu al e s a e. "6 .c ele dovedi oare privind a es area si uaiilor prev#u e la ar . 4 alin. /20 sun ! dup ca#! urm oarele' a dovada eli5era de ins i uia care a rimis persoana n misiune permanen n s rin a e! pen ru si uaia prev#u la li . a0) ! dovada eli5era de agenia eri orial pen ru ocuparea forei de munc! pen ru si uaiile prev#u e la li . 50! c0! e0! f0! <0 i =0) c dovada eli5era de casele eri oriale de pensii! pen ru si uaiile prev#u e la li . c0$10 i p0! precum i pen ru si uaia prev#u la ar . 24 alin. /20 din ordonana de urgen) d dovada eli5era de anga+a or ori! dup ca#! de casa eri orial de asigurri de sn a e! pen ru si uaiile prev#u e la li . c0! i0! <0$n0) e diploma de a5solvire! foaia ma ricol sau adeverina eli5era de ins i uia de nvm(n superior! pen ru si uaiile prev#u e la li . +0 i <0) ' livre ul mili ar sau! dup ca#! adeverina ori cer ifica ul eli5era de cen rul mili ar n a crui ra# eri orial domicilia# persoana ndrep i ! n care sun preci#a e cu e8ac i a e perioadele i na ura si uaiei respec ive! pen ru si uaia prev#u la li . o0. "& .l e ac e dovedi oare privind acordarea indemni#aiei lunare sun ! dup ca#! urm oarele' a declaraia pe propria rspundere din care s re#ul e c cellal prin e firesc sau! dup ca#! o al persoan din re cele prev#u e la ar . 5 alin. /20 din ordonana de urgen nu 5eneficia# de indemni#aie sau de s imulen ) ! declaraia pe propria rspundere a persoanei ndrep i e c se ocup de cre erea i ngri+irea copilului i c aces a nu es e ncredina sau da n plasamen unei al e persoane ori unui organism priva au ori#a sau serviciu pu5lic) c cer ifica ul de ncadrare a copilului n r$un grad de 1andicap) d adeverina eli5era de medicul specialis privind cer ificarea na erii nain e de ermen) e al e documen e! dup ca#! din care s re#ul e ndeplinirea condiiilor de acordare a concediului i indemni#aiei pen ru cre erea copilului! la solici area direciilor eri oriale. "8 3en ru ce enii s rini sau apa ri#i! componena familiei! filiaia copiilor i si uaia lor +uridic se dovedesc cu documen ele eli5era e de au ori ile din ara de origine i confirma e de au ori ile rom(ne sau! dup ca#! cu documen ele eli5era e de au ori ile rom(ne! precum i cu al e documen e prev#u e la alin. /40. Art. &. $ "1 ,oncediul pen ru cre erea copilului! prev#u la ar . 1 alin. /10 din ordonana de urgen! se acord! pe 5a# de cerere! apro5a de c re anga+a orul la care i desfoar ac ivi a ea persoana ndrep i . "2 7n si uaia persoanelor ndrep i e care reali#ea# veni uri profesionale din ac ivi i independen e sau agricole i care nu lucrea# n 5a#a unui con rac de munc! concediul repre#in n reruperea ac ivi ii pe perioada p(n la mplinirea de c re copil a v(rs ei de 2 ani! respec iv - ani n ca#ul copilului cu 1andicap. "# 3e dura a concediului prev#u la alin. /10 i /20 se acord indemni#aia lunar prev#u de ordonana de urgen. Art. 8. $ "1 7n ca#ul n care persoana ndrep i ! 5eneficiar a concediului i a indemni#aiei lunare pen ru cre erea copilului n v(rs de p(n la 2 ani! respec iv - ani n ca#ul copiilor cu 1andicap! na e n aceas perioad unul sau mai muli copii ori i se ncredinea# spre adopie! i se ncuviinea# adopia! i se dau n plasamen unul sau mai muli copii ori es e numi u ore! concediul pen ru cre erea copilului! prev#u la ar . 1 alin. /10 din ordonana de urgen! se prelunge e corespun# or p(n la nc1eierea dura ei de acordare pen ru cel din urm copil! conform legii! a concediului i indemni#aiei pen ru cre erea copilului. "2 7n si uaia prev#u la alin. /10 se acord o singur indemni#aie. Art. 9. $ 7n si uaia n care! dup mplinirea v(rs ei de 2 ani! copilul es e ncadra n r$un grad de 1andicap! drep urile prev#u e de ordonana de urgen se acord de la da a depunerii cererii p(n la mplinirea de c re copil a v(rs ei de - ani.

CAPITOLUL ,oncediul fr pla pen ru cre erea copilului

III

Art. 10. $ "1 7ncep(nd cu cea de$a pa ra na ere sau! dup ca#! al pa rulea copil adop a ! ncredina n vederea adopiei! da n plasamen ori n plasamen n regim de urgen sau pen ru care s$a ins i ui u ela! persoanele care ndeplinesc condiiile prev#u e la ar . 1 din ordonana de urgen au drep ul la un concediu fr pla a indemni#aiei pen ru cre erea copilului. "2 "ura a concediului prev#u la alin. /10 es e de - luni i se acord in egral! o singur da ! fiecruia din re prinii fire i ai copilului sau! dup ca#! fiecreia din re persoanele care au adop a copilul! crora li s$a ncredina copilul n vederea adopiei sau care au copilul n plasamen ori n plasamen n regim de urgen! cu e8cepia asis en ului ma ernal profesionis ! precum i a persoanei care a fos numi u ore! n perioada p(n la mplinirea de c re copil a v(rs ei de 2 ani! respec iv - ani n ca#ul copilului cu 1andicap. "# ,oncediul fr pla a indemni#aiei pen ru cre erea copilului se acord de c re anga+a or pe 5a# de cerere! nsoi de copia livre ului de familie sau a cer ifica ului de na ere al copilului sau! dup ca#! de copia ac ului cons a a or al na erii sau e8 rasului de na ere! precum i! dup ca#! de ac ele dovedi oare privind si uaia +uridic a copilului fa de persoana ndrep i . "$ 3rinii fire i ai copilului! respec iv persoanele prev#u e la ar . 5 alin. /20 din ordonana de urgen! nu po 5eneficia de concediul fr pla a indemni#aiei pen ru cre erea copilului n acelai imp. 3erioada concediului prev#u la alin. /10 es e diferi pen ru fiecare din re ace ia. CAPITOLUL 6 imulen ul lunar I-

Art. 11. $ "1 6 imulen ul prev#u la ar . - alin. /10 din ordonana de urgen se acord lunar persoanelor ndrep i e care ndeplinesc condiiile prev#u e la ar . 1 din ordonana de urgen! n perioada n care aces ea reali#ea# veni urile prev#u e la ar . 5. "2 3e perioada n care se acord s imulen ul! pla a indemni#aiei de ma erni a e sau! dup ca#! a indemni#aiei lunare pen ru cre erea copilului se suspend. Art. 12. $ "1 6 imulen ul se acord pe 5a# de cerere! semna de persoana ndrep i ! nsoi de dovada eli5era de anga+a or sau! dup ca#! de dovada plilor an icipa e ale impo#i ului ori de declaraia pe propria rspundere din care s re#ul e c aceas a a relua ac ivi a ea profesional i reali#ea# veni urile prev#u e la ar . 5. "2 4a s a5ilirea drep ului la s imulen ! cererea es e nsoi de ac ele dovedi oare necesare s a5ilirii aces ui drep ! din re cele prev#u e la ar . &! precum i de al e documen e +us ifica ive s a5ili e prin ins ruciunile prev#u e la ar . -2. "# 7n ca#ul persoanelor 5eneficiare de indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului! care solici drep ul la s imulen ! se iau n considerare i ac ele dovedi oare depuse n vederea solici rii indemni#aiei. CAPITOLUL .locaia de s a pen ru copii -

Art. 1#. $ "1 7ncep(nd cu da a de 1 ianuarie 2002! copiii n v(rs de p(n la 2 ani! respec iv - ani n ca#ul copiilor cu 1andicap! 5eneficia# de alocaia de s a pen ru copii n cuan umul prev#u la ar . 4 alin. /10 li . a0 din ordonana de urgen. "2 7n si uaia copiilor n v(rs de pes e 2 ani! respec iv de pes e - ani n ca#ul copiilor cu 1andicap! alocaia de s a pen ru copii se acord n cuan umul prev#u la ar . - alin. /10 din 4egea nr. &1/199- privind alocaia de s a pen ru copii! repu5lica ! cu modificrile i comple rile ul erioare. Art. 1$. $ "1 .locaia de s a pen ru copii se acord pe 5a# de cerere! nsoi n mod o5liga oriu de ac ul de iden i a e al solici an ului i de cer ifica ul de na ere sau! dup ca#! ac ul cons a a or al na erii sau e8 rasul de na ere al copilului pen ru care se solici drep ul! n original i n copie! cer ifica e pen ru conformi a e cu originalul! precum i de ac ele prev#u e la ar . & alin. /40 i de al e documen e +us ifica ive s a5ili e prin ins ruciunile prev#u e la ar . -2! dup ca#! i semna de persoana ndrep i sau! dup ca#! de repre#en an ul legal al aces eia. "2 3(n la mplinirea de c re copilul cu 1andicap a v(rs ei de - ani alocaia de s a pen ru copii n cuan umul prev#u la ar . 4 alin. /10 li . a0 din ordonana de urgen se acord de >inis erul >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! prin direciile eri oriale. "# "up mplinirea de c re copilul cu 1andicap a v(rs ei de - ani! pla a alocaiei de s a pen ru copii se acord n condiiile prev#u e de 4egea nr. &1/199-! repu5lica ! cu modificrile i comple rile ul erioare. Art. 1%. $ .locaia de s a pen ru copii prev#u la ar . 1- alin. /10 se cumulea# cu indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului sau! dup ca#! cu s imulen ul! prev#u e la ar . 4 alin. /10! respec iv la ar . 11.

CAPITOLUL 6 a5ilirea i pla a indemni#aiei a s imulen ului i alocaiei de s a pen ru copii

lunare

pen ru

cre erea

-I copilului!

Art. 16. $ "1 "rep urile prev#u e de ordonana de urgen po fi solici a e de c re persoana ndrep i sau! dup ca#! de repre#en an ul legal ori de manda arul aces ora! mpu ernici prin procur special. "2 *epre#en an ul legal es e persoana desemna ! n condiiile legii! s repre#in e persoana ndrep i ! n ca#ul n care aceas a es e lipsi de capaci a ea de e8erciiu a drep urilor civile. "# >anda arul es e persoana mpu ernici prin procur special de c re persoana ndrep i ! n vederea solici rii i primirii drep urilor prev#u e de aceas a. "$ 3rocura special prev#u la alin. /-0 es e au en ifica ! dup ca#! de no arii pu5lici de pe eri oriul *om(niei! de misiunile diploma ice sau oficiile consulare ale *om(niei! es e vala5il & luni i re5uie s conin urm oarele elemen e' a numele! prenumele! ce enia! da a i locul na erii! domiciliul i ac ul de iden i a e ale persoanei ndrep i e) ! numele! prenumele! da ele de iden ificare /ac ul de iden i a e! domiciliul! da a i locul na erii0 ale manda arului) c o5iec ul manda ului /n ocmirea dosarului pen ru solici area i acordarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen! desc1iderea con ului curen ! ncasarea drep urilor curen e i res an e! semnarea e8 rasului de con 0) d preci#area c manda arul are o5ligaiile ce revin persoanei ndrep i e! inclusiv pe cea de a anuna n ermen direciei eri oriale orice sc1im5are in erveni n si uaia persoanei ndrep i e de na ur s suspende sau s nce e#e acordarea drep urilor! cu e8cepia celei prev#u e la ar . 2 li . c0 din ordonana de urgen. Art. 1&. $ "1 ,ererea privind acordarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen! nsoi de ac ele dovedi oare! se depune! dup ca#! de una din re persoanele ndrep i e! la primarul comunei! oraului! municipiului sau! dup ca#! al sec orului municipiului %ucure i! n a crei/crui ra# eri orial are domiciliul sau! dup ca#! reedina. "2 ,ererea privind acordarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen se comple ea# po rivi modelului prev#u n ane8a nr. 1 de c re persoanele ndrep i e s 5eneficie#e de indemni#aie lunar pen ru cre erea copilului sau de s imulen . "# 7n si uaia persoanelor ndrep i e care solici numai alocaia de s a pen ru copii n cuan umul prev#u la ar . 4 alin. /10 li . a0 din ordonana de urgen! cererea va fi nsoi de ac ele dovedi oare prev#u e la ar . 14 alin. /10. "$ ,ererile privind acordarea indemni#aiei pen ru cre erea copilului! reglemen a de 4egea nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare! nregis ra e la pl i orii de drep uri prev#ui de aceas lege i nesoluiona e p(n la da a de -1 decem5rie 2005 inclusiv se soluionea# de direciile eri oriale! av(ndu$se n vedere reali#area condiiilor de s agiu de co i#are de 10 luni n ul imele 12 luni an erioare da ei na erii copilului. Art. 18. $ "1 3rimriile ransmi direciilor eri oriale! pe 5a# de 5orderou! p(n la da a de 10 a fiecrei luni! cererile prev#u e la ar . 12 alin. /20 i nregis ra e p(n la acea da ! nsoi e de documen ele +us ifica ive. "2 3rimriile au o5ligaia s verifice documen aia depus de solici ani i s ransmi direciilor eri oriale numai dosarele comple e! cu oa e documen ele +us ifica ive corespun# oare drep ului solici a ! prev#u e la ar . & alin. /10$/20. "# ,ererile prev#u e la ar . 12 sun cer ifica e! prin semn ur i ampil! de c re primar sau! dup ca#! de c re persoana mpu ernici de aces a. Art. 19. $ "1 ,ererile prev#u e la ar . 12 se soluionea# n ermen de 15 #ile lucr oare de la da a nregis rrii la direcia eri orial! prin deci#ie de apro5are sau! dup ca#! de respingere! emis de direc orul e8ecu iv. "2 "eci#ia prev#u la alin. /10 se comunic solici an ului n ermen de 5 #ile lucr oare de la da a emi erii! direc sau prin po ! i se n ocme e po rivi modelului prev#u n ane8ele nr. 2a0 i 250. "# 7n ca#ul respingerii cererii! deci#ia direc orului e8ecu iv va fi nsoi n mod o5liga oriu de mo ivaie. "$ ,on es aiile formula e mpo riva deci#iei prev#u e la alin. /10 se soluionea# po rivi 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "% "a ele cuprinse n cererea privind acordarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen! nsoi de ac ele dovedi oare! sun supuse confideniali ii. .ces ea vor pu ea fi folosi e numai n scopul s a5ilirii drep ului la concediu i idemni#aie lunar! s imulen sau alocaie de s a pen ru copii i al n ocmirii unor si uaii s a is ice. Art. 20. $ "1 "rep ul repre#en (nd indemni#aia pen ru cre erea copilului se cuvine i se pl e e dup cum urmea#' a ncep(nd cu #iua urm oare celei n care nce ea#! conform legii! concediul de ma erni a e! dar nu mai devreme de a 4-$a #i de la da a na erii copilului! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la acea da ) ! ncep(nd cu da a na erii copilului! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la acea da ! n ca#ul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile! conform legii! pen ru acordarea concediului de ma erni a e i a indemni#aiei aferen e) c ncep(nd cu da a adopiei! a ins i uirii u elei! plasamen ului sau ncredinrii! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la da a la care s$au apro5a ori! dup ca#! s$au ins i ui msurile de pro ecie a copilului) d de la da a depunerii cererii! pen ru oa e celelal e si uaii! inclusiv pen ru ca#ul n care cererea a fos depus pes e ermenele prev#u e la li . a0! 50 i c0)

e ncep(nd cu #iua urm oare celei n care 5eneficiarul s imulen ului lunar nu mai reali#ea# veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi prevederilor ,odului fiscal! i pla a aces uia se suspend! dac cererea es e depus n ermen de -0 de #ile de la aceas da . "2 ;ndemni#aia pen ru cre erea copilului se acord de la da ele prev#u e la alin. /10 li . a0$d0! dar nu mai devreme de da a la care s$a apro5a concediul pen ru cre erea copilului ori a nce a ac ivi a ea profesional. Art. 21. $ "rep ul repre#en (nd s imulen ul lunar se cuvine i se pl e e dup cum urmea#' a ncep(nd cu #iua urm oare celei n care persoana ndrep i i reia ac ivi a ea profesional i reali#ea# veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi prevederilor ,odului fiscal! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la acea da ) ! de la da a na erii copilului! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la acea da ! n ca#ul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile! conform legii! pen ru acordarea concediului de ma erni a e i a indemni#aiei aferen e) c de la da a adopiei! a ins i uirii u elei! plasamen ului sau ncredinrii! dac cererea es e depus n ermen de &0 de #ile lucr oare de la da a la care s$au apro5a ori! dup ca#! s$au ins i ui msurile de pro ecie a copilului) d de la da a depunerii cererii! pen ru oa e celelal e si uaii! inclusiv pen ru ca#ul n care cererea a fos depus pes e ermenele prev#u e la li . a0! 50 i c0) e ncep(nd cu #iua urm oare celei n care 5eneficiarul indemni#aiei pen ru cre erea copilului reali#ea# veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi prevederilor ,odului fiscal! i pla a aces eia se suspend! dac cererea es e depus n ermen de -0 de #ile de la aceas da . Art. 22. $ 3e perioada acordrii indemni#aiei pen ru cre erea copilului pla a pensiei de invalidi a e nu se suspend. Art. 2#. $ "1 3la a indemni#aiei lunare pen ru cre erea copilului! a s imulen ului i a alocaiei de s a pen ru copii se efec uea# ncep(nd cu luna urm oare apro5rii cererii prin deci#ie a direc orului e8ecu iv al direciei eri oriale. "2 ,uan umul indemni#aiei lunare pen ru cre erea copilului i al s imulen ului aferen fraciunilor de lun se s a5ile e proporional! n funcie de numrul #ilelor calendaris ice din luna respec iv pen ru care aces ea se cuvin i se acord. Art. 2$. $ 3la a drep urilor prev#u e de ordonana de urgen se asigur lunar! prin manda po al! la domiciliul persoanei ndrep i e! al repre#en an ului legal sau al manda arului aces ora ori! la cererea aces ora! n con personal desc1is la o uni a e 5ancar sau n con de card. Art. 2%. $ "irecia eri orial solici >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei credi ele 5uge are corespun# oare drep urilor prev#u e de ordonana de urgen p(n cel (r#iu la da a de 15 a fiecrei luni. Art. 26. $ "1 3o rivi prevederilor ar . 11 i 12 din ordonana de urgen! au ori ile compe en e au o5ligaia de a ransmi e direciilor eri oriale! lunar! p(n la da a de 10 a fiecrei luni! a5elul nominal cu persoanele afla e n si uaii de na ur a genera nce area sau suspendarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen! precum i da a la care aces ea s$au produs. "2 .u ori ile prev#u e la alin. /10 sun urm oarele' a primria! pen ru si uaiile prev#u e la ar . 11 li . 50 i la ar . 12 alin. /10 li . g0 din ordonana de urgen! precum i pen ru orice modificri cunoscu e de aceas a cu privire la reali#area de veni uri profesionale de c re 5eneficiari! de na ur a genera nce area sau suspendarea drep urilor prev#u e de ordonana de urgen) ! direcia general de asis en social i pro ecia copilului! pen ru si uaiile prev#u e la ar . 12 alin. /10 li . a0$ d0 i f0 din ordonana de urgen) c inspec ora ul +udeean de poliie! pen ru si uaiile prev#u e la ar . 12 alin. /10 li . e0 din ordonana de urgen. Art. 2&. $ "1 3la a drep urilor prev#u e de ordonana de urgen se suspend n condiiile prev#u e la ar . 12 alin. /10! /20 i alin. /40$/&0 din aceas a. "2 *eluarea plii drep urilor suspenda e se face n condiiile prev#u e la ar . 12 alin. /20 i /80 i la ar . 1- din ordonana de urgen. "# 7n aplicarea prevederilor alin. /20 cererea privind acordarea indemni#aiei pen ru cre erea copilului sau! dup ca#! a s imulen ului se depune la direciile eri oriale. Art. 28. $ 7n ca#ul n care - luni consecu iv se nregis rea# manda e po ale re urna e! pla a drep urilor prev#u e n ordonana de urgen se suspend! urm(nd ca direcia eri orial s verifice cau#ele care au condus la aceas si uaie! prevederile ar . 22 alin. /20 aplic(ndu$se n mod corespun# or. Art. 29. $ 7n ca#ul n care persoana 5eneficiar de indemni#aie pen ru cre erea copilului sau! dup ca#! de s imulen lunar i sc1im5 domiciliul sau! dup ca#! reedina n al uni a e adminis ra iv$ eri orial dec( cea de domiciliu sau de reedin! direcia eri orial pl i oare a aces or drep uri! la solici area 5eneficiarilor! are o5ligaia de a ransfera cererea i ac ele dovedi oare care au s a la 5a#a desc1iderii drep ului! nsoi e de si uaia privind da a p(n la care s$a efec ua pla a drep urilor i sumele res an e! la direcia eri orial n a crei ra# 5eneficiarul i$a s a5ili noul domiciliu sau! dup ca#! reedina. Art. #0. $ 6uspendarea sau! dup ca#! nce area ori reluarea plii drep urilor prev#u e de ordonana de urgen se face prin deci#ie a direc orului e8ecu iv al direciei eri oriale i se comunic 5eneficiarului n ermen de 15 #ile lucr oare. >odelul deci#iei es e prev#u n ane8ele nr. -a0! -50 i -c0. CAPITOLUL "ispo#iii ran#i orii i finale -II

Art. #1. $ "1 7n vederea asigurrii n sis emul asigurrilor sociale de sn a e a persoanelor 5eneficiare de indemni#aia lunar pen ru cre erea copilului! direciile eri oriale au o5ligaia! lunar! s vire#e caselor de asigurri de sn a e eri oriale con ri5uia individual de asigurri sociale de sn a e i s ransmi a5elul nominal privind persoanele 5eneficiare. "2 "ireciile eri oriale ransmi >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! p(n la da a de 15 a fiecrei luni pen ru luna an erioar! fundamen area credi elor necesare pen ru pla a con ri5uiei de asigurri sociale de sn a e pen ru persoanele 5eneficiare de indemni#aie lunar pen ru cre erea copilului. Art. #2. $ "1 %eneficia# de s imulen i persoanele care la da a de 1 ianuarie 200& reali#ea# veni uri prev#u e la ar . 5 i care au fos ndrep i e s 5eneficie#e de idemni#aia pen ru cre erea copilului! reglemen a de 4egea nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare. "2 7n si uaia prev#u la alin. /10! s imulen ul se acord ncep(nd cu 1 ianuarie 200&! dac cererea a fos depus n cursul aces ei luni! ori de la da a depunerii cererii! dac aceas a a fos depus dup -1 ianuarie 200&. Art. ##. $ "1 3erioada n care se 5eneficia# de indemni#aie pen ru cre erea copilului cons i uie perioad asimila s agiului de co i#are n sis emul pu5lic de pensii! n vederea s a5ilirii drep urilor prev#u e de 4egea nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare. "2 7n vederea nregis rrii n sis emul pu5lic de pensii a perioadelor asimila e prev#u e la alin. /10! direciile eri oriale au o5ligaia de a depune lunar! n ermenul s a5ili de lege! la casa eri orial de pensii! "eclaraia privind evidena nominal a asigurailor i a o5ligaiilor de pla c re 5uge ul asigurrilor sociale de s a ! n forma ul s a5ili de ,asa @aional de 3ensii i .l e "rep uri de .sigurri 6ociale. Art. #$. $ "1 7n vederea asigurrii con inui ii plii indemni#aiilor pen ru cre erea copilului! s a5ili e conform prevederilor 4egii nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare! pl i orii aces ui drep depun la direciile eri oriale din ra#a de domiciliu a 5eneficiarilor dosarele aferen e indemni#aiilor pen ru cre erea copilului! afla e n pla n luna decem5rie 2005! inclusiv dosarele care conin cereri pen ru care drep ul nu a fos nc s a5ili . "2 "osarele prev#u e la alin. /10 conin! n principal! urm oarele documen e n copie cer ifica pen ru conformi a e cu originalul' a cererea de acordare a drep urilor! nregis ra la pl i orul drep ului) ! cer ifica ul de na ere al copilului i! dup ca#! livre ul de familie) c 5ule inul /car ea0 de iden i a e) d cer ifica ul privind ncadrarea copilului n r$o ca egorie de persoane cu 1andicap! dup ca#) e adeverina din care s reias ndeplinirea condiiilor de s agiu de co i#are ceru e de 4egea nr. 19/2000! cu modificrile i comple rile ul erioare! si uaia desc1iderii drep ului la indemni#aia pen ru cre erea copilului i dura a acordrii aces eia! n ca#ul n care pl i or es e anga+a orul. >odelul adeverinei es e cel prev#u n ane8a nr. 4. "# 3en ru persoanele prev#u e la ar . 24 alin. /10 din ordonana de urgen! pla a indemni#aiei pen ru cre erea copilului se efec uea# ncep(nd cu da a de 1 ianuarie 200&! n 5a#a dosarelor ransmise n condiiile alin. /10. Art. #%. $ 3re#en ele norme me odologice se aplic i persoanelor care p(n la da a de -1 decem5rie 2005 au 5eneficia de indemni#aia pen ru cre erea copilului n cuan umul prev#u la ar . 29 alin. /40 din 4egea nr. -0-/2004 privind s a u ul +udec orilor i procurorilor! repu5lica ! cu modificrile ul erioare. Art. #6. $ 3ersoanele care doresc s sc1im5e modali a ea de pla pen ru care au op a iniial au o5ligaia s comunice n scris aceas nou opiune de pla la direcia eri orial. "irecia eri orial va solici a 5eneficiarului documen ele +us ifica ive necesare pen ru noua opiune. Art. #&. $ 7n aplicarea pre#en elor norme me odologice! >inis erul >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei poa e emi e ins ruciuni care se apro5 prin ordin al minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei. Art. #8. $ .ne8ele nr. 1$4 fac par e in egran din pre#en ele norme me odologice. AN./A la normele metodologice ___________ *) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
CERTIFICARE

Nr.

1*)

in%e&ni'"(iei

pent !

PRIMAR CERERE i DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE pent ! "#$ %" e" # ete e" #$pi)!)!i*+ti&!)ent!)!i i ")$#"(iei %e +t"t pent ! #$pii D$&n!)!i %i e#t$ e,e#!tiL.S.

I. S!.+e&n"t"/!)01 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A% e+"4 St . 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 N . 2332332332332 5). 2332332332332332332332332 S#. 2332332 Ap. 2332332332 Se#t$ 2332 M!n.*$ " 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 #$&.6 +"t 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 7!%e(!) 2332332332332332332332332332332332332332332 Te)e8$n 2332332332332332332332332332332332332 F", 2332332332332332332332332332332332332 E9&"i) 3333333333333333333333333333333333333 A#t!) %e i%entit"te:1;0 2332332332 Se i" 2332332332 N . 2332332332332332332332332332 E)i.e "t %e +e#(i" %e p$)i(ie 2332332332332332332332332332332332332332332332332 N!&e)e i p en!&e

<=

+=9&i "p $."(i "#$ %" e"?04 9 in%e&ni'"(iei pent ! # ete e" #$pi)!)!i 2332 ")$#"(iei %e +t"t pent ! #$pii 2332 9 +ti&!)ent!)!i pent ! # ete e" #$pi)!)!i 2332 D$ e+# += p i&e+# "#e+te % ept! i?04 9 )" %$&i#i)i! p in &"n%"t p$t") 2332 9 @n #$nt pe +$n") 2332 n . 2332332332332332332332332332332332332332332332 %e+#Ai+ )" ."n#" 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 9 @n #$nt %e #" % 2332 n . 2332332332332332332332332332332332332332332332 %e+#Ai+ )" ."n#" 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 A-Bn% #")it"te" %eC04 9 p= inte n"t! ") 2332 9 p= inte "%$pti2332 9 pe +$"n= #" e " e @n @n# e%in(" e #$pi) @n -e%e e" "%$p(iei 2332 9 t!t$ e 2332 9 pe +$"n" #" e " e #$pi)!) @n p)"+"&ent 2332 9 pe +$"n= #" e " e #$pi)!) @n p)"+"&ent @n e>i& %e ! >en(= 2332 Men(i$ne' #=1 @n #$n8$ &it"te #! OUD n . :EF*;GGH1 +!nt?04 9 pe +$"n" @n% ept=(it= 2332 9 ep e'ent"nt )e>") ") pe +$"nei @n% ept=(ite 2332 9 &"n%"t" ") pe +$"nei @n% ept=(ite 2332 9 II. De#)" pe p $p i" =+p!n%e e ! &=t$" e)e4 A. Re8e it$ )" #$pi)!)*#$piii pent ! #" e +$)i#it % ept!)4 :. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 ;. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 C A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ 0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 C. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 5. Re8e it$ )" #$piii pe #" e @i "tn @n @nt e(ine e4 :. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 A-Bn% #")it"te" %e #$pi)?04 9 N"t! ") 2332 9 In# e%in("t @n -e%e e" "%$p(iei 2332 9 A%$pt"t 2332 9 T!te)"t 2332 9 D"t @n p)"+"&ent 2332 9 D"t @n p)"+"&ent %e ! >en(= 2332 ;. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 A-Bn% #")it"te" %e #$pi)?04 9 N"t! ") 2332 9 In# e%in("t @n -e%e e" "%$p(iei 2332 9 A%$pt"t 2332 9 T!te)"t 2332 9 D"t @n p)"+"&ent 2332 9 D"t @n p)"+"&ent %e ! >en(= 2332 C. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 A-Bn% #")it"te" %e #$pi)?04 9 N"t! ") 2332 9 In# e%in("t @n -e%e e" "%$p(iei 2332 9 A%$pt"t 2332 9 T!te)"t 2332 9 D"t @n p)"+"&ent 2332 9 D"t @n p)"+"&ent %e ! >en(= 2332 E. N!&e)e i p en!&e)e 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A#t %e i%entit"te*"#t %$-e%it$ C0 2332332332 Se i" 2332332 N . 2332332332332332332332332 A-Bn% #")it"te" %e #$pi)?04 9 N"t! ") 2332 9 In# e%in("t @n -e%e e" "%$p(iei 2332 9 A%$pt"t 2332 9 T!te)"t 2332 9 D"t @n p)"+"&ent 2332 9 D"t @n p)"+"&ent %e ! >en(= 2332 C. Re8e it$ )" +it!"(i" @n"inte %e +$)i#it" e" % ept! i)$ ?04 +")" i"t*= 2332 Den!&i e "n>"J"t$ 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% 8i+#") 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 9 .ene8i#i" %e in%e&ni'"(ie %e $&"J 2332 9 pe i$"%= %e +t">i! %e #$ti'" e /#$n#e%ie i #$)e#ti-e0 2332 9 #$n#e%ii &e%i#")e pent ! in#"p"#it"te te&p$ " = %e &!n#= 2332 9 #$n#e%ii &e%i#")e pent ! p e-eni e" @&.$)n=-i i)$ 2332 9 #$n#e%ii &e%i#")e pent ! &"te nit"te 2332 9 #$n#e%ii &e%i#")e pent ! @n> iJi e" #$pi)!)!i .$)n"2332 9 #$n#e%ii &e%i#")e %e i+# &"te n") 2332 9 .ene8i#i" %e pen+ie %e in-")i%it"te 2332 9 ".+$)-ent*= #! +! i)e %e 'i ")e @n-=(=&Bnt!)!i !ni-e +it" 2332 9 &i)it" @n te &en*te &en e%!+ 2332 9 +t">i! %e #$ti'" e pe ."'= %e #$nt "#t %e "+i>! " e +$#i")= 2332 9 .ene8i#i" ") in%e&ni'"(iei pent ! # ete e" #$pi)!)!i @n -B +t= 2 2 %e pBn= )" ; "ni1 e+pe#ti- C "ni @n #"'!) #$pi)!)!i #! A"n%i#"p 2332 9 in%epen%ent 2332 9 "> i#!)t$ 2332 D. A& .ene8i#i"t DA 232*NU 232 %e in%e&ni'"(ie %e &"te nit"te*in%e&ni'"(ie pent ! # ete e" #$pi)!)!i @n#epBn% #! %"t" %e .................................................. E. De#)" #= &= $#!p %e # ete e" i @n> iJi e" #$pi)!)!i1 #= "#e+t" )$#!iete @&p e!n= #! &ine i #= n! e+te @n# e%in("t +"! %"t @n p)"+"&ent !nei ")te pe +$"ne $ i !n!i $ >"ni+&

$>

p i-"t F. De#)"

n . :EF*;GGH1 += #$&!ni# @n +# i+ p i&= iei $ i#e &$%i8i#" e " +it!"(iei &e)e #! p i-i e

#=

&=

"!t$ i'"t $.)i> #" @n

te &en!)

+"! p e-='!t

%e

+e -i#i! O %$n"n(" %e

! >en(=

p!.)i#. D!-e n!)!i

)" # ete e" i @n> iJi e" #$pi)!)!i +"! )" e")i'" e" %e -enit! i p $8e+i$n")e #" e p$"te #$n%!#e )" @n#et" e" +"! +!+pen%" e" % ept! i)$ . De#)" pe p $p ie =+p!n%e e #= %"te)e i in8$ &"(ii)e p e'ent"te #$ e+p!n% e")it=(ii1 +!. +"n#(i!ne" p e-='!t= %e )e>e" pen")=. D"t" 3333333333333333333333 III. DECLARAIE A CELUILALT Se&n=t! " +$)i#it"nt!)!i 3333333333333333333333

PRINTE /SO*SOIE AL*A PERSOANEI SOLICITANTE0 I. S!.+e&n"t"/!)01 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 C$% n!&e i# pe +$n") 2332332332332332332332332332332332332332 A% e+"4 St . 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 N . 2332332332332 5). 2332332332332332332332332 S#. 2332332 Ap. 2332332332 Se#t$ 2332 N!&e)e i p en!&e L$#")it"te" 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 7!%e(!) 2332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332 Te)e8$n 2332332332332332332332332332332332332 F", 2332332332332332332332332332332332332 E9&"i) 3333333333333333333333333333333333333 A#t!) %e i%entit"te:0 2332332332 Se i" 2332332332 N . 2332332332332332332332332332 E)i.e "t %e +e#(i" %e p$)i(ie 2332332332332332332332332332332332332332332332332 2332 2332 +!. De#)" 5ene8i#ie' %e .ene8i#ie' %e De#)" in%e&ni'"(ie pent ! in%e&ni'"(ie pent ! ! &=t$" e)e?04 # ete e" #$pi)!)!i # ete e" #$pi)!)!i e")it=(ii1 pen")=.

N!

pe p $p ie =+p!n%e e #= %"te)e i in8$ &"(ii)e p e'ent"te #$ e+p!n% +"n#(i!ne" p e-='!t= %e )e>e"

D"t" 3333333333333333333333

Se&n=t! " 3333333333333333333333

___________ ) n cazul cetenilor romni se va specifica tipul de act de identitate: - .!. - "uletin de identitate - #.!. - carte de identitate - #.!.$. - carte de identitate provizorie % ) $entru cetenii strini sau apatrizi: - #.!. - carte de identitate - &.'.(. - le)itimaie de *edere temporar - +.!. - document de identitate. *) 'e va marca cu ,-, csua corespunztoare. . ) 'e vor specifica datele nscrise n certificatele de na*tere ale copiilor.
1

AN./A la normele metodologice

Nr.

2a

";*A,B;. "A >C@,D! 6O4;".*;E.EA 6O,;.4D F; ?.>;4;A "A,;G;. ....................... cre erea

nr. ................ din privind apro5area acordrii indemni#aiei copilului/a s imulen ului lunar i a alocaiei de s a pen ru copii

pen ru

"irec orul e8ecu iv al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie a .................................................................! numi prin ordinul minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei nr. ...! .v(nd n vedere' $ ar . 14 alin. /20 din Ho r(rea Guvernului nr. 412/2005 privind organi#area i funcionarea >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! cu modificrile ul erioare! $ ar . 9 alin. /-0 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 10 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 24 alin. /10 i /20 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 19 alin. /20 din @ormele me odologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! apro5a e prin Ho r(rea Guvernului nr. 1.025/200&! $ cererea i declaraia pe propria rspundere pen ru acordarea drep urilor prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! nregis ra e cu nr. .................! $ *egulamen ul de organi#are i funcionare al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie .................... i n emeiul compe enelor conferi e de lege!

"A,;"A' Art. 1. $ 6e apro5 pen ru doamna/domnul ...................................! n cali a e de i ular! urm oarele drep uri' a indemni#aie pen ru cre erea copilului! n cuan um de .............. lei) ! s imulen n cuan um de ................ lei) c alocaie de s a pen ru copii! n cuan um de ........................ lei. Art. 2. $ "1 "rep urile prev#u e la ar . 1 se acord ncep(nd cu da a de .......................................................... . "2 3la a drep urilor prev#u e la ar . 1 se efec uea# n perioada .......................................................... a fiecrei luni! prin manda po al/con personal/con de card. "eci#ia poa e fi con es a n ermen de -0 #ile de la comunicare la "irecia de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie .................................... . 7n ca#ul n care sun ei nemulumi de soluionarea con es aiei! deci#ia poa e fi a aca la Eri5unalul ...............! n ermen de -0 de #ile de la comunicarea soluiei con es aiei! po rivi prevederilor 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "irec or ........................... AN./A la normele metodologice Nr. 2! e8ecu iv!

";*A,B;. "A >C@,D! 6O4;".*;E.EA 6O,;.4D F; ?.>;4;A "A,;G;. ....................... cre erea

nr. ................ din privind respingerea acordrii indemni#aiei copilului/a s imulen ului lunar i a alocaiei de s a pen ru copii

pen ru

"irec orul e8ecu iv al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie a .................................................................! numi prin ordinul minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei nr. .............! .v(nd n vedere' $ ar . 14 alin. /20 din Ho r(rea Guvernului nr. 412/2005 privind organi#area i funcionarea >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! cu modificrile ul erioare! $ ar . 9 alin. /-0 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 10 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 19 alin. /20 din @ormele me odologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! apro5a e prin Ho r(rea Guvernului nr. 1.025/200&! $ cererea i declaraia pe propria rspundere pen ru acordarea drep urilor prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! nregis ra e cu nr. ..................! $ *egulamen ul de organi#are i funcionare al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie ................................................ i n emeiul compe enelor conferi e de lege! "A,;"A' Art. 1. $ 6e respinge pen ru doamna/domnul .................................. acordarea drep urilor de' a indemni#aie pen ru cre erea copilului) ! s imulen ) c alocaie de s a pen ru copii. Art. 2. $ *espingerea acordrii drep urilor are la 5a# urm oarele mo ive! dup ca#' a solici an ul nu locuie e mpreun cu copilul/copiii pen ru care solici drep urile i nu se ocup de cre erea i ngri+irea aces uia/aces ora)

! solici an ul nu a reali#a n ul imul an an erior da ei na erii copilului! imp de 12 luni! veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni ! po rivi prevederilor 4egii nr. 521/200- privind ,odul fiscal! i nici nu se ncadrea# n si uaiile prev#u e la ar . 1 alin. /20 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005) c solici an ul nu a reali#a p(n la da a de -1 oc om5rie 200&! n sis emul pu5lic de pensii! perioade de s agiu de co i#are de cel puin 10 luni n ul imele 12 luni an erioare da ei na erii copilului. "eci#ia poa e fi con es a n ermen de -0 #ile de la comunicare la "irecia de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie ...................................... 7n ca#ul n care sun ei nemulumi de soluionarea con es aiei! deci#ia poa e fi a aca la Eri5unalul ....................! n ermen de -0 de #ile de la comunicarea soluiei con es aiei! po rivi prevederilor 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "irec or ........................... AN./A la normele metodologice Nr. #a e8ecu iv!

";*A,B;. "A >C@,D! 6O4;".*;E.EA 6O,;.4D F; ?.>;4;A "A,;G;. ....................... cre erea

nr. ................ din privind suspendarea acordrii indemni#aiei copilului/a s imulen ului lunar i a alocaiei de s a pen ru copii

pen ru

"irec orul e8ecu iv al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie a .............................................! numi prin Ordinul minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei nr. .................................! .v(nd n vedere' $ ar . 14 alin. /20 din Ho r(rea Guvernului nr. 412/2005 privind organi#area i funcionarea >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! cu modificrile ul erioare! $ ar . 12 alin. /10! /20 i /40$/&0 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 22 alin. /10 i ar . 28 din @ormele me odologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! apro5a e prin Ho r(rea Guvernului nr. 1.025/200&! $ cererea i declaraia pe propria rspundere pen ru acordarea drep urilor prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! nregis ra e cu nr. ..................! $ *egulamen ul de organi#are i funcionare al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie .................................. i n emeiul compe enelor conferi e de lege! "A,;"A' Art. 1. $ 6e suspend pen ru doamna/domnul .................................! n cali a e de i ular! acordarea urm oarelor drep uri' a indemni#aie pen ru cre erea copilului! n cuan um de .............. lei) ! s imulen n cuan um de ............................................. lei) c alocaie de s a pen ru copii! n cuan um de ........................ lei. Art. 2. $ 6uspendarea plii drep urilor prev#u e la ar . 1 se face ncep(nd cu da a de ..................................... . Art. #. $ 6uspendarea acordrii drep urilor are la 5a# urm oarele mo ive! dup ca#' a 5eneficiarul es e dec#u din drep urile prin e i) ! 5eneficiarul es e ndepr a ! conform legii! de la e8erci area u elei) c 5eneficiarul nu mai ndepline e condiiile prev#u e de lege n vederea ncredinrii copilului spre adopie) d 5eneficiarul nu mai ndepline e condiiile prev#u e de lege n vederea meninerii msurii de plasamen ) e 5eneficiarul e8ecu o pedeaps priva iv de li5er a e sau se afl n ares preven iv pe o perioad mai mare de -0 de #ile) ' copilul es e a5andona ori es e in erna n r$o ins i uie de ocro ire pu5lic sau priva ) g 5eneficiarul a deceda ) ( - luni consecu iv s$au nregis ra manda e po ale re urna e. "eci#ia poa e fi con es a n ermen de -0 #ile de la comunicare la "irecia de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie .................................... .

7n ca#ul n care sun ei nemulumi de soluionarea con es aiei! deci#ia poa e fi a aca la Eri5unalul ....................! n ermen de -0 de #ile de la comunicarea soluiei con es aiei! po rivi prevederilor 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "irec or ........................... AN./A la normele metodologice Nr. #! e8ecu iv!

";*A,B;. "A >C@,D! 6O4;".*;E.EA 6O,;.4D F; ?.>;4;A "A,;G;. ....................... cre erea

nr. ................ din privind nce area acordrii indemni#aiei copilului/a s imulen ului lunar i a alocaiei de s a pen ru copii

pen ru

"irec orul e8ecu iv al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie a ..........................................................! numi prin Ordinul minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei nr. .....................! .v(nd n vedere' $ ar . 14 alin. /20 din Ho r(rea Guvernului nr. 412/2005 privind organi#area i funcionarea >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! cu modificrile ul erioare! $ ar . 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . -0 din @ormele me odologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! apro5a e prin Ho r(rea Guvernului nr. 1.025/200&! $ cererea i declaraia pe propria rspundere pen ru acordarea drep urilor prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! nregis ra e cu nr. ...................................! $ *egulamen ul de organi#are i funcionare al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie ......................... i n emeiul compe enelor conferi e de lege! "A,;"A' Art. 1. $ 7nce ea# pen ru doamna/domnul ...................................! n cali a e de i ular! acordarea urm oarelor drep uri' a indemni#aie pen ru cre erea copilului! n cuan um de .............. lei) ! s imulen n cuan um de ............................................. lei) c alocaie de s a pen ru copii n cuan um de ......................... lei. Art. 2. $ 7nce area plii drep urilor prev#u e la ar . 1 se face ncep(nd cu da a de ....................................... . Art. #. $ 7nce area acordrii drep urilor are la 5a# urm oarele mo ive! dup ca#' a copilul a mplini v(rs a de 2 ani! respec iv de - ani! n ca#ul copilului cu 1andicap) ! a avu loc decesul copilului. "eci#ia poa e fi con es a n ermen de -0 #ile de la comunicare la "irecia de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie ............................... . 7n ca#ul n care sun ei nemulumi de soluionarea con es aiei! deci#ia poa e fi a aca la Eri5unalul ............! n ermen de -0 de #ile de la comunicarea soluiei con es aiei! po rivi prevederilor 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "irec or ........................... AN./A la normele metodologice Nr. #c e8ecu iv!

";*A,B;. "A >C@,D! 6O4;".*;E.EA 6O,;.4D F; ?.>;4;A

nr. .......................... din privind reluarea acordrii indemni#aiei copilului/a s imulen ului lunar i a alocaiei de s a pen ru copii

pen ru

"A,;G;. .................... cre erea

"irec orul e8ecu iv al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie a .................................................................! numi prin Ordinul minis rului muncii! solidari ii sociale i familiei nr. .............! .v(nd n vedere' $ ar . 14 alin. /20 din Ho r(rea Guvernului nr. 412/2005 privind organi#area i funcionarea >inis erului >uncii! 6olidari ii 6ociale i ?amiliei! cu modificrile ul erioare! $ ar . 12 alin. /20 i /80 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 1- din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! $ ar . 22 alin. /20 i ar . -0 din @ormele me odologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! cu modificrile i comple rile ul erioare! apro5a e prin Ho r(rea Guvernului nr. 1.025/200&! $ cererea i declaraia pe propria rspundere pen ru acordarea drep urilor prev#u e de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea cre erii copilului! nregis ra e! cu modificrile i comple rile ul erioare! cu nr. ...............................................! $ *egulamen ul de organi#are i funcionare al "ireciei de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie .................................. i n emeiul compe enelor conferi e de lege! "A,;"A' Art. 1. $ 6e apro5 pen ru doamna/domnul ...................................! n cali a e de i ular! reluarea urm oarelor drep uri' a indemni#aie pen ru cre erea copilului! n cuan um de .............. lei) ! s imulen n cuan um de ............................................. lei) c alocaie de s a pen ru copii! n cuan um de ........................ lei. Art. 2. $ "1 "rep urile prev#u e la ar . 1 se acord ncep(nd cu da a de ........................................................... . "2 3la a drep urilor prev#u e la ar . 1 se efec uea# n perioada ............................................................................ a fiecrei luni prin manda po al/con personal/con de card. "eci#ia poa e fi con es a n ermen de -0 de #ile de la comunicare la "irecia de >unc! 6olidari a e 6ocial i ?amilie ........................... . 7n ca#ul n care sun ei nemulumi de soluionarea con es aiei! deci#ia poa e fi a aca la Eri5unalul ............! n ermen de -0 de #ile de la comunicarea soluiei con es aiei! po rivi prevederilor 4egii con enciosului adminis ra iv nr. 554/2004. "irec or ........................... AN./A la normele metodologice "enumirea anga+a orului .............................. /elemen e de iden ificare0 ."A:A*;@BD nr. ........./............ 6e adevere e prin pre#en a c doamna/domnul ...............................! ,@3 .................................................! domicilia /domicilia n locali a ea ..............! s r. ................. nr. ...! 5l. ....! sc. .....! e . ......! ap. ......! sec or/+ude .........................! anga+a /anga+a n uni a ea noas r de la da a de ....................................' Nr. $ e8ecu iv!

I n perioada de la ................ p(n la ................................ a 5eneficia de indemni#aie de ma erni a e/indemni#aie pen ru cre erea copilului) I la da a de ................................... se mplinesc cele 42 de #ile din concediul de lu#ie)J0 I a depus cerere! nregis ra cu nr. ................/..............! pen ru acordarea .................! ncep(nd cu da a de ...........................)JJ0 I a reali#a veni uri profesionale supuse impo#i ului pe veni sau s agiu de co i#are n sis emul pu5lic de pensii! dup cum urmea#' $ de la /lun/#i0 ................................................... p(n la /lun/#i0 a avu cali a ea de .................................................. /de e8emplu! salaria cu con rac individual de munc cu norm n reag0) $ de la /lun/#i0 ................................................... p(n la /lun/#i0 a avu cali a ea de .................................................. /de e8emplu! omer0) $ de la /lun/#i0 ................................................... p(n la /lun/#i0 a avu cali a ea de................................................... /de e8emplu! salaria cu con rac de munc pe dura de ermina ! cu 1/2 norm0) $ de la /lun/#i0 ................................................... p(n la /lun/#i0 a avu cali a ea de ............................................. e c. Cl ima #i/lun de pla a indemni#aiei de ma erni a e/pen ru cre erea copilului a fos ........................................... . ;ndemni#aie res an pen ru cre erea copilului! aferen perioadei' de la /lun/#i0 ........................ p(n la /lun/#i0 ......................... . 6u5semna ul ..................................................! av(nd funcia de ...............................................! declar c da ele cuprinse n pre#en a adeverin sun reale. ................................... /6emn ura i ampila repre#en an ului legal0 ___________ *) 'e completeaz pentru situaiile n care persoanele se afl n concediu de maternitate *i nu sa desc/is nc dreptul la indemnizaia pentru cre*terea copilului. **) 'e completeaz pentru situaiile n care cererile nu au putut fi soluionate pn la data de .1 decem"rie %001.