Sunteți pe pagina 1din 67

09.06.

2016

LEGE9819/05/2016

LEGEnr.98din19mai2016
privindachiziiilepublice
EMITENT
PARLAMENTUL
PublicatnMONITORULOFICIALnr.390din23mai2016

ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.
CapitolulIDispoziiigenerale

Seciunea1Obiect,scopiprincipii

Articolul1
Prezentalegereglementeazmodulderealizareaachiziiilorpublice,proceduriledeatribuirea
contractelordeachiziiepublicideorganizareaconcursurilordesoluii,instrumentelei
tehnicilespecificecarepotfiutilizatepentruatribuireacontractelordeachiziiepublic,precum
ianumiteaspectespecificenlegturcuexecutareacontractelordeachiziiepublic.
Articolul2
(1)Scopulprezenteilegilconstituieasigurareacadruluilegalnecesarpentruarealiza
achiziionareadebunuri,serviciiilucrrincondiiideeficieneconomicisocial.
(2)Principiilecarestaulabazaatribuiriicontractelordeachiziiepubliciaorganizrii
concursurilordesoluiisunt:
a)nediscriminarea
b)tratamentulegal
c)recunoatereareciproc
d)transparena
e)proporionalitatea
f)asumarearspunderii.
Seciuneaa2aDefiniii

Articolul3
(1)nsensulprezenteilegi,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)abatereprofesionaloricecomportamentculpabilcareafecteazcredibilitateaprofesionala
operatoruluieconomicncauz,cumarfinclcrialedrepturilordeproprietateintelectual,
svritecuinteniesaudinculpgrav,inclusivnclcrialenormelordedeontologiensensul
strictalprofesieicreiaiaparineacestoperator
b)achiziiesauachiziiepublicachiziiadelucrri,deprodusesaudeserviciiprinintermediul
unuicontractdeachiziiepublicdectreunaorimaimulteautoriticontractantedelaoperatori
economicidesemnaidectreacestea,indiferentdaclucrrile,produselesauserviciilesunt
destinateorinurealizriiunuiinterespublic
c)acordcadruacordulncheiatnformscrisntreunasaumaimulteautoriticontractantei
unulorimaimulioperatorieconomicicarearecaobiectstabilireatermeniloricondiiilorcare
guverneazcontracteledeachiziiepublicceurmeazafiatribuitentroanumitperioad,n
specialnceeaceprivetepreuli,dupcaz,cantitileavutenvedere
d)activitideachiziieauxiliareactiviticareconstaunfurnizareadeasistenisuport
pentruactivitiledeachiziie,nspecialinfrastructuratehniccarespermitautoritilor
contractanteatribuireadecontractedeachiziiepublicsauncheiereadeacorduricadrupentru
lucrri,produseoriservicii,sauasisteniconsilierecuprivireladesfurareaoristructurarea
procedurilordeachiziiepublic,saupregtireaiadministrareaprocedurilordeatribuirennumele
inbeneficiulautoritiicontractantencauz
e)activitideachiziiecentralizateactivitiledesfuratedeounitatedeachiziii
centralizatenmodpermanentprinachiziiannumepropriudeprodusei/sauserviciidestinate
unei/unoralteautoriticontractante,oriprinatribuireadecontractedeachiziiepublicsau
ncheiereadeacorduricadrupentrulucrri,produseoriserviciinnumeleipentruoalt/alte
autoritate/autoriticontractante
f)anundeintenievalabilnmodcontinuuanunuldeinteniepublicatdeautoritatea
contractantcamodalitatedeiniiereauneiprocedurideatribuirepentruachiziiadeservicii
socialeorialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2,alternativanunuluideparticipare,
ncuprinsulcruiasefacereferirenmodspecificlacategoriiledeserviciicarefacobiectul
contractelorceurmeazsfieatribuite,seindicfaptulcrespectivelecontractesuntatribuite
frpublicareaulterioaraunuianundeparticipareiseinvitoperatoriieconomiciinteresais
iexprimenscrisinteresulpentruparticiparealaproceduradeatribuire
g)candidatoriceoperatoreconomiccareadepusosolicitaredeparticiparencadrulunei
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

1/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

proceduridelicitaierestrns,negocierecompetitiv,dialogcompetitivsauparteneriatpentru
inovareoricareafostinvitatsparticipelaoprocedurdenegocierefrpublicareprealabil
h)cerinedeetichetarecerinelecaretrebuiesfiendeplinitedelucrri,produse,servicii,
procesesauproceduripentruaobineoanumitetichet
i)cicludeviaansambluletapelorsuccesivei/sauinterdependente,careincludcercetareai
dezvoltareacareurmeazafiefectuate,producia,comercializareaicondiiileacesteia,
transportul,utilizareaintreinerea,petoatdurataexisteneiunuiprodusoriauneilucrrisau
aprestriiunuiserviciu,delaachiziiamateriilorprimeorigenerarearesurselorpnla
eliminare,curareaamplasamentuluiincheiereaserviciuluisauautilizrii
j)concursuridesoluiiprocedurilecarepermitautoritiicontractantesachiziioneze,n
specialndomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismului,alarhitecturiiiinginerieisaual
prelucrriidatelor,unplanoriunproiectselectatdeunjuriupebazeconcureniale,cusaufr
acordareadepremii
k)construcierezultatulunuiansambludelucrrideconstruciidecldirisaulucrridegeniu
civil,carepoatendepliniprinelnsuiofuncieeconomicsautehnic
l)contractdeachiziiepubliccontractulcutitluoneros,asimilat,potrivitlegii,actului
administrativ,ncheiatnscrisntreunulsaumaimulioperatorieconomiciiunaorimaimulte
autoriticontractante,carearecaobiectexecuiadelucrri,furnizareadeprodusesauprestarea
deservicii
m)contractdeachiziiepublicdelucrricontractuldeachiziiepubliccarearecaobiect:fie
exclusivexecuia,fieattproiectarea,ctiexecuiadelucrrinlegturcuunadintre
activitileprevzutenanexanr.1fieexclusivexecuia,fieattproiectarea,ctiexecuia
uneiconstruciifierealizarea,prinoricemijloace,auneiconstruciicarecorespundecerinelor
stabilitedeautoritateacontractantcareexercitoinfluendeterminantasupratipuluisau
proiectriiconstruciei
n)contractdeachiziiepublicdeprodusecontractuldeachiziiepubliccarearecaobiect
achiziiadeproduseprincumprare,inclusivcuplatanrate,nchiriere,leasingcusaufr
opiunedecumprareoriprinoricealtemodaliticontractualentemeiulcroraautoritatea
contractantbeneficiazdeacesteproduse,indiferentdacdobndetesaunuproprietateaasupra
acestoracontractuldeachiziiepublicdeprodusepoateinclude,cutitluaccesoriu,lucrriori
operaiunideamplasareideinstalare
o)contractdeachiziiepublicdeserviciicontractuldeachiziiepubliccarearecaobiect
prestareadeservicii,alteledectcelecarefacobiectulunuicontractdeachiziiepublicde
lucrripotrivitlit.m)
p)contractpetermenlungcontractuldeachiziiepublicncheiatpeoduratdecelpuin5ani
carecuprindeduratadeexecuiealucrrilororiaconstruciei,dacacestaareocomponentcare
constnexecuiedelucrrioriauneiconstrucii,precumiduratadeprestareaserviciilor,
stabiliteastfelnctcontractantulsobinunprofitrezonabil
q)contractantoriceoperatoreconomiccareestepartelauncontractdeachiziiepublic
r)CPVnomenclatoruldereferinndomeniulachiziiilorpublice,adoptatprinRegulamentul(CE)
nr.2.195/2002alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin5noiembrie2002privindVocabularul
comunprivindachiziiilepublice(CPV)
s)DUAEdocumentulunicdeachiziiieuropeanfurnizatnformatelectronicprinutilizarea
formatuluistandardstabilitdeComisiaEuropean,constndndeclaraiapepropriarspunderea
operatoruluieconomiccuprivirelandeplinireacriteriilordecalificareiselecie
t)eCertissistemulelectronicimplementatiadministratdeComisiaEuropeancuprinznd
informaiiprivindcertificateialtedocumentejustificativesolicitatenmodobinuitde
autoritilecontractantencadrulprocedurilordeatribuire
u)etichetoricedocument,certificatsauatestarecareconfirmclucrri,produse,servicii,
procesesauprocedurindeplinescanumitecerine
v)evaluaretehniceuropeanevaluareadocumentataperformanelorunuiproduspentruconstrucii,
nceeaceprivetecaracteristicileesenialealeacestuia,nconformitatecurespectivuldocument
deevaluareeuropean,astfelcumestedefinitnart.2pct.12dinRegulamentul(UE)nr.305/2011al
ParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin9martie2011destabilireaunorcondiiiarmonizate
pentrucomercializareaproduselorpentruconstruciiideabrogareaDirectivei89/106/CEEa
Consiliului
w)furnizorentitateacarepuneladispoziiaunuicontractantproduse,inclusivserviciide
instalaresauamplasareaacestora,dacestecazul,oricarepresteazserviciictreacesta,carenu
arecalitateadesubcontractant
x)furnizordeserviciideachiziieopersoandedreptpublicsaudedreptprivatcareoferpe
piaactivitideachiziieauxiliare
y)documentalachiziieianunuldeparticipare,documentaiadeatribuire,precumiorice
documentsuplimentaremisdeautoritateacontractantsaulacareaceastafacetrimiterepentrua
descrieoristabilielementealeachiziieisaualeproceduriideatribuire
z)documentaiadeatribuiredocumentulachiziieicarecuprindecerinele,criteriile,regulilei
alteinformaiinecesarepentruaasiguraoperatoriloreconomicioinformarecomplet,corecti
explicitcuprivirelacerinesauelementealeachiziiei,obiectulcontractuluiimodulde
desfurareaproceduriideatribuire,inclusivspecificaiiletehniceoridocumentuldescriptiv,
condiiilecontractualepropuse,formateledeprezentareadocumentelordectrecandidai/ofertani,
informaiileprivindobligaiilegeneraleaplicabile
aa)inovarerealizareaunuiprodus,serviciusauprocesnouoricareestembuntitnmod
semnificativ,inclusivprocesedeproduciesaudeconstrucie,noimetodedecomercializareorinoi
metodeorganizatoricenactivitateacomercial,organizarealoculuidemuncsaurelaiileexterne
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

2/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

aleorganizaiei,printrealtele,cuscopuldeacontribuilasoluionareaprovocrilorsocietalesau
deasprijinistrategiaEuropa2020pentruocretereinteligent,ecologicifavorabil
incluziunii
bb)licitaieelectronicprocesulrepetitivdesfuratprinmijloaceelectronicedupoevaluare
iniialcompletaofertelor,ncadrulcruiaofertaniiauposibilitateadeareducepreurile
prezentatei/saudeambuntialtevalorialeunorelementealeofertei,carepermiteclasificarea
ofertelorprinmetodeautomatedeevaluare
cc)listeoficialelisteleadministratedeorganismelecompetente,cuprinzndinformaiicuprivire
laoperatoriieconomicinscriipelisteicarereprezintunmijlocdedovadandeplinirii
cerinelordecalificareiselecieprevzutenliste
dd)lotfiecarepartedinobiectulcontractuluideachiziiepublic,obiectcareestedivizat
pentruaadaptadimensiuneaobiectuluicontractelorindividualerezultateastfelnctscorespund
maibinenevoilorautoritiicontractante,precumicapacitiintreprinderilormiciimijlocii,
saupebazecalitative,nconformitatecudiferitelemeseriiispecializriimplicate,pentrua
adaptaconinutulcontractelorindividualemaindeaproapelasectoarelespecializatealeIMMurilor
saunconformitatecudiferitelefazeulterioarealeproiectului
ee)lucrridegeniucivillucrriledeconstruciiprevzutencadrulclaselor45.21,45.23,45.24
i45.25dinanexanr.1,cuexcepiacelorcareaucaobiectconstruciadecldiri
ff)mijloaceelectroniceechipamenteelectronicedeprocesare,inclusivcompresiedigital,i
stocareadateloremise,transmiseirecepionateprincablu,radio,mijloaceopticesauprinalte
mijloaceelectromagnetice
gg)ofertantoriceoperatoreconomiccareadepusoofertncadruluneiprocedurideatribuire
hh)ofertactuljuridicprincareoperatoruleconomicimanifestvoinadeaseangajadinpunct
devederejuridicntruncontractdeachiziiepublic.Ofertacuprindepropunereafinanciar,
propunereatehnic,precumialtedocumentestabiliteprindocumentaiadeatribuire
ii)ofertalternativofertacarerespectcerineleminimeieventualelecerinespecifice
prevzutendocumenteleachiziiei,darcarepropuneosoluiediferitntromsurmaimaresau
maimic
jj)operatoreconomicoricepersoanfizicsaujuridic,dedreptpublicoridedreptprivat,sau
gruporiasocieredeastfeldepersoane,careofernmodlicitpepiaexecutareadelucrrii/sau
auneiconstrucii,furnizareadeproduseoriprestareadeservicii,inclusivoriceasocieretemporar
formatntredouorimaimultedintreacesteentiti
kk)parteneriatpentruinovareproceduradeatribuireutilizatdeautoritateacontractantpentru
dezvoltareaiachiziiaulterioaraunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,n
condiiilencaresoluiiledisponibilepepialaunanumitmomentnusatisfacnecesitile
autoritiicontractante
ll)persoanecufunciidedecizieconductorulautoritiicontractante,membriiorganelor
decizionalealeautoritiicontractanteceaulegturcuproceduradeatribuire,precumiorice
altepersoanedincadrulautoritiicontractantecepotinfluenaconinutuldocumentelorachiziiei
i/saudesfurareaproceduriideatribuire
mm)referintehnicoricespecificaieelaboratdeorganismeleeuropenedestandardizare,alta
dectstandardeleeuropenesaualteorganizaiicareauactivitidestandardizarelacareRomnia
esteparte,nconformitatecuproceduriadaptatenfunciedeevoluiacerinelorpieei
nn)Sistemulelectronicdeachiziiipublice,denumitncontinuareSEAPdesemneazsistemul
informaticdeutilitatepublic,accesibilprininternetlaoadresdedicat,utilizatnscopul
aplicriiprinmijloaceelectroniceaprocedurilordeatribuireinscopulpublicriianunurilorla
nivelnaional
oo)scris()saunscrisoriceansambludecuvintesaucifrecarepoateficitit,reprodusi
comunicatulterior,inclusivinformaiitransmiseistocateprinmijloaceelectronice
pp)sistemdinamicdeachiziiiprocesuldeachiziieorganizatnintegralitateprinmijloace
electroniceideschis,pentreagasaperioaddevalabilitate,oricruioperatoreconomiccare
ndeplinetecriteriiledecalificareiselecie,pentruachiziiideuzcurent,alecror
caracteristicigeneraldisponibilepepiasatisfacnecesitileautoritiicontractante
qq)solicitaredeparticiparesolicitareatransmisdeoperatoruleconomicmpreuncudocumentele
necesarenvedereandepliniriicerinelordecalificarenprimaetapncadruluneiproceduride
licitaierestrns,negocierecompetitiv,dialogcompetitivsauparteneriatpentruinovare
rr)specificaiitehnicecerine,prescripii,caracteristicidenaturtehniccepermitfiecrui
produs,serviciusaulucraresfiedescris,nmodobiectiv,ntromaniercorespunztoare
ndepliniriinecesitiiautoritiicontractante
ss)specificaietehniccomunospecificaietehnicndomeniultehnologieiinformaieii
comunicaiilorelaboratnconformitatecuarticolele13i14dinRegulamentul(UE)nr.1.025/2012
alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin25octombrie2012privindstandardizareaeuropean,de
modificareaDirectivelor89/686/CEEi93/15/CEEaleConsiliuluiiaDirectivelor94/9/CE,94/25/CE,
95/16/CE,97/23/CE,98/34/CE,2004/22/CE,2007/23/CE,2009/23/CEi2009/105/CEaleParlamentului
EuropeanialeConsiliuluiideabrogareaDeciziei87/95/CEEaConsiliuluiiaDecizieinr.
1.673/2006/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului
tt)standardospecificaietehnicadoptatcastandardinternaional,standardeuropeansau
standardnaionaldectreunorganismdestandardizarerecunoscut,pentruaplicarerepetatsau
continu,carenuesteobligatorie
uu)standardeuropeanunstandardadoptatdeoorganizaiedestandardizareeuropean,careestepus
ladispoziiapublicului
vv)standardinternaionalunstandardadoptatdeunorganismdestandardizareinternaional,care
estepusladispoziiapublicului
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

3/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ww)standardnaionalunstandardadoptatdeunorganismdestandardizarenaional,careestepusla
dispoziiapublicului
xx)statmembruoricestatmembrualUniuniiEuropenesaualSpaiuluiEconomicEuropean
yy)subcontractantoriceoperatoreconomiccarenuesteparteaunuicontractdeachiziiepublic
icareexecuti/saufurnizeazanumitepriorielementealelucrrilorsaualeconstrucieiori
ndeplinescactiviticarefacpartedinobiectulcontractuluideachiziiepublic,rspunzndn
faacontractantuluideorganizareaiderulareatuturoretapelornecesarenacestscop
zz)TFUETratatulprivindfuncionareaUniuniiEuropene
aaa)TratateTratatulprivindUniuneaEuropeaniTratatulprivindfuncionareaUniuniiEuropene
bbb)unitatedeachiziiicentralizateoautoritatecontractantcarefurnizeazactivitide
achiziiecentralizatei,dupcaz,activitideachiziieauxiliare
ccc)unitateoperaionalseparatstructurdincadrulautoritiicontractante,separatdinpunct
devederetehnic,geograficsauorganizatoricdealtestructurialeautoritiicontractante
ddd)zilezilecalendaristice,cuexcepiacazurilorncareseprevedeexprescsuntzile
lucrtoare.
(2)Termeneleprevzutencuprinsulprezenteilegisecalculeazconformurmtoarelorreguli:
a)lacalcululunuitermenexprimatnzile,lunisauanidelaunanumitevenimentoriactsau
aciune,datalacareseproducerespectivuleveniment,actoriaciunenuseianconsiderare
b)cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorlit.a)id),termenulexprimatnzilencepe
scurglanceputulprimeioreaprimeizileatermenuluiisencheielaexpirareaultimeiorea
ultimeizileatermenului
c)cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorlit.a)id),termenulexprimatnlunisauani
ncepescurglanceputulprimeioreaprimeizileatermenuluiisencheielaexpirareaultimei
oreazileicarereprezintziuadinultimalunsauancorespunztoarezileincareanceputs
curgtermenuldac,ncazultermenuluiexprimatnlunisauani,nlunancaresencheie
termenulnuexistozicorespunztoarezileincareanceputscurgtermenul,termenulsencheie
laexpirareaultimeioreaultimeizilealuniirespective
d)dacultimaziaunuitermenexprimatnzile,lunisauaniesteozidesrbtoarelegal,
duminicsausmbt,termenulsencheielaexpirareaultimeioreaurmtoareizilelucrtoare
e)lacalcululunuitermenexprimatnzilelucrtoareseaplicnmodcorespunztordispoziiile
lit.a),b)id),cudeosebireaczilelenelucrtoaredincadrultermenuluinuseiaun
considerare.
Seciuneaa3aAutoriticontractante

Articolul4
(1)Aucalitateadeautoritatecontractantnsensulprezenteilegi:
a)autoritileiinstituiilepublicecentralesaulocale,precumistructuriledincomponena
acestoracareaudelegatcalitateadeordonatordecrediteicareaustabilitecompetenen
domeniulachiziiilorpublice
b)organismelededreptpublic
c)asocierilecarecuprindcelpuinoautoritatecontractantdintreceleprevzutelalit.a)sau
b).
(2)Prinorganismededreptpublicnsensulalin.(1)lit.b)senelegeoriceentiti,altele
dectceleprevzutelaalin.(1)lit.a)care,indiferentdeformadeconstituiresauorganizare,
ndeplinescnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)suntnfiinatepentruasatisfacenevoideinteresgeneral,frcaractercomercialsau
industrial
b)aupersonalitatejuridic
c)suntfinanate,nmajoritate,dectreentitidintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)saude
ctrealteorganismededreptpublicoriseaflnsubordinea,subautoritateasauncoordonareaori
controluluneientitidintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)saualeunuialtorganismdedrept
publicorimaimultdejumtatedinmembriiconsiliuluideadministraie/organuluideconduceresaude
supravegheresuntnumiidectreoentitatedintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)oridectre
unaltorganismdedreptpublic.
Seciuneaa4aDomeniudeaplicare
Paragraful1Praguri

Articolul5
Dispoziiileprezenteilegisuntaplicabilecontractelordeachiziiepublic,acordurilorcadrui
concursurilordesoluii.
Articolul6
(1)Prezentalegeseaplicpentruatribuireadectreoentitatejuridicfrcalitatedeautoritate
contractantaunuicontractdelucrri,ncazulncaresendeplinescnmodcumulativurmtoarele
condiii:
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

4/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

a)contractulestefinanat/subvenionatnmoddirect,nproporiedemaimultde50%dinvaloarea
acestuia,dectreoautoritatecontractant
b)valoareaestimat,frTVA,acontractuluiesteegalsaumaimaredectpragulprevzutlaart.7
alin.(1)lit.a)
c)contractulincludeunadintreactivitilemenionatelaalin.(2).
(2)Activitilecarefacobiectulalin.(1)lit.c)sunturmtoarele:
a)lucrridegeniucivil
b)lucrrideconstruciepentruspitale,facilitidestinateactivitilorsportive,recreativei
deagrement,cldirialeinstituiilordenvmntpreuniversitariuniversitaricldirideuz
administrativ.
(3)Prezentalegeseaplicpentruatribuireadectreoentitatejuridicfrcalitatedeautoritate
contractantaunuicontractdeservicii,ncazulncaresendeplinescnmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)contractulestefinanat/subvenionatnmoddirect,nproporiedemaimultde50%dinvaloarea
acestuia,dectreoautoritatecontractant
b)valoareaestimat,frTVA,acontractuluiesteegalsaumaimaredectpragulprevzutlaart.7
alin.(1)lit.b)
c)contractulestenlegturcuuncontractdelucrricarefaceobiectulalin.(1).
(4)Autoritilecontractantecarefinaneaz/subvenioneazcontractelemenionatelaalin.(1)i
(3)auobligaiadeaurmrirespectareadispoziiilorprezenteilegiatuncicndnuatribuieele
nselecontractulfinanat/subvenionatsauatuncicndlatribuiennumeleipentrualteentiti.
Articolul7
(1)Proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalegeseaplicncazulatribuiriicontractelor
deachiziiepublic/acordurilorcadruacrorvaloareestimat,frTVA,esteegalsaumaimare
decturmtoarelepragurivalorice:
a)23.227.215lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurilecadrudelucrri
b)600.129lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurilecadrudeproduseideservicii
c)3.334.050lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurilecadrudeserviciicareauca
obiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2.
(2)Autoritateacontractantatribuiecontracteledeachiziiepublic/acordurilecadruiorganizeaz
concursuriledesoluiicareprivescachiziiipubliceacrorvaloareestimatestemaimicdect
pragurilecorespunztoareprevzutelaalin.(1)prinaplicareauneiprocedurisimplificate,cu
respectareaprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2).
(3)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccondiiileimodalitilede
aplicareaproceduriisimplificateprevzutelaalin.(2).
(4)Condiiileimodalitiledeaplicareaproceduriisimplificateprevzutelaalin.(2)presupun
celpuintermenemaiscurtedectceleprevzutencuprinsulprezenteilegiiformaliti
proceduraleredusefadeceleprevzutencuprinsulacesteiapentruatribuireacontractelorde
achiziiepublic,acordurilorcadruiconcursurilordesoluiiacrorvaloareestimatestemai
maredectpragurilecorespunztoareprevzutelaalin.(1).
(5)Autoritateacontractantaredreptuldeaachiziionadirectprodusesauserviciincazulncare
valoareaestimataachiziiei,frTVA,estemaimicdect132.519lei,respectivlucrri,ncazul
ncarevaloareaestimataachiziiei,frTVA,estemaimicdect441.730lei.
Paragraful2Revizuireapragurilor

Articolul8
(1)Pragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1),precumioricepragurimodificaterezultaten
urmaaplicriiprezentuluialineatsemodificdectreComisiaEuropeanconformregulilori
procedurilorcorespunztoareprevzutelaart.6dinDirectiva2014/24/UEaParlamentuluiEuropeani
aConsiliuluidin26februarie2014privindachiziiilepubliceideabrogareaDirectivei
2004/18/CE.
(2)DeladataintrriinvigoareaoricrorpragurivaloricemodificatedectreComisiaEuropean
conformreguliloriprocedurilorcorespunztoareprevzutelaart.6dinDirectiva2014/24/UE,
pragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1)sauoricepragurimodificateanteriorsenlocuiesc
cupragurilemodificatecorespunztoare,iaroricereferiresautrimiteredincuprinsulprezenteilegi
lapragurileprevzutelaart.7alin.(1)esteneleascareferiresautrimiterelapragurile
corespunztoareastfelmodificate.
(3)AgeniaNaionaldeAchiziiiPublice,denumitncontinuareANAP,publicpepaginasade
internetpragurilevaloricestabilitedectreComisiaEuropeanconformreguliloriprocedurilor
corespunztoareprevzutelaart.6dinDirectiva2014/24/UE,ladataintrriinvigoareaacestora.
Paragraful3Moduldecalculalvaloriiestimateaachiziiei

Articolul9
(1)Autoritateacontractantcalculeazvaloareaestimatauneiachiziiiavndnvederevaloarea
totaldeplat,frTVA,estimatdeautoritateacontractant,lundnconsiderareoriceeventuale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

5/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

formedeopiuniiprelungirialecontractuluimenionatenmodexplicitndocumenteleachiziiei.
(2)ncazulncareautoritateacontractantprevede,nconformitatecudispoziiileprezenteilegi,
acordareaunorpremii/primepentruofertanisaucandidai,determinareavaloriiestimateaachiziiei
trebuiesincludivaloareapremiilor/primelorrespective.
Articolul10
(1)ncazulncareautoritateacontractantarenstructurasaunitioperaionaleseparate,
valoareaestimatsecalculeazprinluareanconsiderareavaloriiestimatetotalepentrutoate
unitileoperaionaleluateseparat.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),dacounitateoperaionalesteresponsabilnmod
independentpentruachiziiilesalesaupentruanumitecategoriialeacestora,valorileestimatese
potcalculalanivelulunitiincauz.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(2),ounitateoperaionalesteresponsabilnmodindependent
pentruachiziiilesalesaupentruanumitecategoriialeacestoradacsuntndeplinitenmod
cumulativurmtoarelecondiii:
a)unitateaoperaionaldesfoarnmodindependentproceduriledeatribuire
b)unitateaoperaionalianmodindependentdeciziileprivindachiziiile
c)unitateaoperaionalareladispoziienbugetsursedefinanareidentificatenmoddistinct
pentruachiziii
d)unitateaoperaionalncheienmodindependentcontracteledeachiziiipublice
e)unitateaoperaionalasigurplatacontractelordeachiziiipublicedinbugetulpecarelarela
dispoziie.
Articolul11
(1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeautilizametodedecalculalvaloriiestimatea
achiziieicuscopuldeaevitaaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutedeprezentalege.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptuldeadivizacontractuldeachiziiepublicnmaimulte
contractedistinctedevaloaremaimicinicideautilizametodedecalculcaresconduclao
subevaluareavaloriiestimateacontractuluideachiziiepublic,cuscopuldeaevitaaplicarea
procedurilordeatribuirereglementatedeprezentalege.
Articolul12
Valoareaestimataachiziieisedeterminnaintedeiniiereaproceduriideatribuireieste
valabillamomentuliniieriiproceduriideatribuire.Iniiereaproceduriideatribuirese
realizeazprinunadintreurmtoarelemodaliti:
a)transmitereasprepublicareaanunuluideparticipare
b)ncazulachiziieideserviciisocialeorialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2,
transmitereasprepublicareaanunuluideparticipareoriaanunuluideinteniecareestevalabil
nmodcontinuu
c)transmitereainvitaieideparticiparelaproceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunui
anundeparticipare.
Articolul13
(1)ncazulconcursuluidesoluiiprevzutlaart.105lit.a),valoareaestimatsecalculeazpe
bazavaloriiestimate,frTVA,acontractuluideachiziiepublicdeservicii,inclusivaoricror
eventualepremiisauplictreparticipani.
(2)ncazulconcursuluidesoluiiprevzutlaart.105lit.b),valoareaestimatsecalculeazprin
raportarelavaloareatotalapremiilorsauplilorctreparticipaniiincludevaloareaestimat,
frTVA,acontractuluideachiziiepublicdeserviciicarepoatefincheiatntemeiul
dispoziiilorart.104alin.(7),ncazulncareautoritateacontractantiaexprimatnanunul
deconcursinteniadeaatribuiacestcontract.
Articolul14
ncazulacorduluicadrusaualsistemuluidinamicdeachiziii,valoareaestimataachiziieise
considerafivaloareamaximestimat,frTVA,atuturorcontractelordeachiziiepublic
subsecventecareseanticipeazcvorfiatribuitenbazaacorduluicadrusauprinutilizarea
sistemuluidinamicdeachiziiipentreagasadurat.
Articolul15
ncazulparteneriatuluipentruinovare,valoareaestimataachiziieiseconsiderafivaloarea
maximestimat,frTVA,aactivitilordecercetareidezvoltarecareurmeazsserealizezepe
duratatuturoretapelorparteneriatuluiavutnvedere,precumiaproduselor,serviciilorsau
lucrrilorcareurmeazsfierealizateiachiziionatelasfritulparteneriatuluirespectiv.
Articolul16
ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrrivaloareaestimataachiziieisecalculeaz
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

6/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

lundnconsiderareattcostullucrrilor,ctivaloareatotalestimataproduselori
serviciilorpuseladispoziiacontractantuluidectreautoritateacontractant,necesarepentru
executarealucrrilor.
Articolul17
(1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezeoconstruciesau
servicii,iaratribuireacontractelorpoatefirealizatpeloturiseparate,valoareaestimata
achiziieisedeterminlundnconsiderarevaloareaglobalestimatatuturorloturilor.
(2)ncazulncarevaloareacumulataloturiloresteegalsaumaimaredectpragurilevalorice
corespunztoareprevzutelaart.7alin.(1),proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalege
seaplicpentruatribuireafiecruilot,indiferentdevaloareaestimataacestuia.
Articolul18
(1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezeprodusesimilare,iar
atribuireacontractelorpoatefirealizatpeloturiseparate,valoareaestimataachiziieise
determinlundnconsiderarevaloareaglobalestimatatuturorloturilor.
(2)ncazulncarevaloareacumulataloturiloresteegalsaumaimaredectpragurilevalorice
corespunztoareprevzutelaart.7alin.(1),proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalege
seaplicpentruatribuireafiecruilot.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1),prinprodusesimilaresenelegeaceleprodusecare
ndeplinescnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)suntdestinateunorutilizriidenticesausimilare
b)facpartedingamanormaldeprodusecaresuntfurnizate/comercializatedectreoperatori
economicicuactivitateconstantnsectorulrespectiv.
Articolul19
Prinexcepiedelaprevederileart.17i18,proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalege
nuseapliclaatribuireacontractelorpentruloturiindividualencazulncaresuntndepliniten
modcumulativurmtoarelecondiii:
a)valoareaestimat,frTVA,alotuluirespectivestemaimicde355.632lei,ncazulachiziiei
deprodusesauservicii,saumaimicde4.445.400lei,ncazulachiziieidelucrri
b)valoareacumulataloturilorpentrucareestendeplinitcondiiaprevzutlalit.a)icare
suntsauaufostatribuitentemeiulprezentuluiarticolfraplicareaprocedurilordeatribuire
reglementatedeprezentalegenudepete20%dinvaloareaglobalatuturorloturilorncareafost
mpritconstruciaavutnvedere,achiziiadeprodusesimilareoriserviciileavutenvedere.
Articolul20
ncazulcontractelordeachiziiepublicdeprodusesaudeserviciicucaracterderegularitateori
careseintenioneazsfierennoitencursuluneianumiteperioade,valoareaestimataachiziiei
secalculeazpebazaurmtoarelor:
a)fievaloarearealglobalatuturorcontractelorsimilaresuccesiveatribuitenultimele12luni
saunanulbugetaranterior,ajustat,acoloundeesteposibil,pentrualuanconsiderare
modificrilecantitativeivaloricecarepotsurvenintrunintervalde12lunideladata
contractuluiiniial
b)fievaloareaestimatglobalatuturorcontractelorsuccesiveatribuitentrunintervalde12
lunidelaprimalivrare.
Articolul21
ncazulcontractelordeachiziiepublicdeproduseprincumprarenrate,prinnchirieresauprin
leasingcusaufropiunedecumprare,valoareaestimataachiziieisecalculeaznfunciede
duratacontractului,astfel:
a)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimicsauegalcu12
luni,valoareaestimatestevaloareatotalestimatpentruntreagaduratacontractuluirespectiv
b)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimarede12luni,
valoareaestimatestevaloareatotalestimatpentruntreagaduratacontractuluirespectivla
careseadaugvaloarearezidualestimataproduselorlasfritulperioadeipentrucaresa
ncheiatcontractul
c)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratnedeterminatsauncazulncare
durataacestoranupoatefistabilitladataestimrii,valoareaestimatsecalculeazprin
nmulireacu48avaloriilunareacontractului.
Articolul22
ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciideasigurare,valoarea
estimataachiziieisecalculeazpebazaprimelordeasigurareceurmeazafipltiteia
oricroraltorformederemunerareaferenteserviciilorrespective.
Articolul23
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

7/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciibancaresaualte
serviciifinanciare,valoareaestimataachiziieisecalculeazpebazaonorariilor,comisioanelor
ceurmeazafipltite,dobnziloriaoricroraltorformederemunerareaferenteserviciilor
respective.
Articolul24
ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciideproiectare,
valoareaestimataachiziieisecalculeazpebazaonorariilor,comisioanelorceurmeazafi
pltiteiaoricroraltorformederemunerareaferenteserviciilorrespective.
Articolul25
ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciicarenuprevdunpretotal,valoareaestimat
aachiziieisecalculeaznfunciededuratacontractului,astfel:
a)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimicsauegalcu48
deluni,valoareaestimatestevaloareatotalacontractuluipentruntreagadurataacestuia
b)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratnedeterminatsaupedurat
determinatmaimarede48deluni,valoareaestimatsecalculeazprinnmulireacu48avalorii
lunareacontractului.

Seciuneaa5aExceptri
Paragraful1Contractedinsectoareledeap,energie,transporturiiserviciipotale

Articolul26
(1)Prezentalegenuseaplic:
a)contractelordeachiziiesectorial,acordurilorcadrusectorialeiconcursurilordesoluii
sectorialeatribuitesauorganizatedeautoriticontractantecareauobligaiadeaaplica
prevederilelegiiprivindachiziiilesectoriale
b)contractelordeachiziiesectorial,acordurilorcadrusectorialeiconcursurilordesoluii
sectorialeexclusedelaaplicareadispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectoriale.
(2)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic,acordurilorcadruiconcursurilor
desoluiiatribuitesauorganizatedeoautoritatecontractantcarefurnizeazserviciipotalen
sensuldispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectorialenscopuldesfurriiurmtoarelor
activiti:
a)serviciicuvaloareadugatnlegturcupotaelectronic,furnizateintegralprinmijloace
electronice,inclusivtransmitereasecurizatprinmijloaceelectroniceadocumentelorcodificate,
serviciidegestiuneaadreseloritransmitereademesajedepotelectronicnregistrat
b)serviciifinanciarecarefacobiectulcodurilorCPVcuprinsentre661000001i667200003ial
dispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectoriale,careinclud,nprincipal,mandatepotalei
transferuripebazdeconturicurentepotale
c)serviciifilatelice
d)serviciidelogistic,constndnserviciicarecombinlivrareafizici/saudepozitareacualte
funciidectcelepotale.
Paragraful2Exceptrispecificendomeniulcomunicaiilorelectronice

Articolul27
(1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic,acordurilorcadruiconcursurilor
desoluiicareaucascopprincipalspermitautoritilorcontractantesfurnizezesaus
exploatezereelepublicedecomunicaiielectroniceorisfurnizezectrepublicunulsaumaimulte
serviciidecomunicaiielectronice.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),noiunilereeapublicdecomunicaiielectroniceiserviciu
decomunicaiielectroniceaunelesurileprevzutelaart.4alin.(1)pct.9i10dinOrdonanade
urgenaGuvernuluinr.111/2011privindcomunicaiileelectronice,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.140/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Paragraful3Contractedeachiziiepublic/acorduricadruatribuiteiconcursuridesoluii
organizateconformunornormeinternaionale

Articolul28
(1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruiconcursurilorde
soluiipecareautoritateacontractantesteobligatsleatribuiesausleorganizezeconform
unorprocedurideatribuirediferitedeceleprevzutenprezentalege,stabiliteprintrun
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

8/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

instrumentjuridiccarecreeazobligaiidedreptinternaionalpublic,ncheiatnconformitatecu
Tratatele,ntreRomniaiunaorimaimulteriteresausubdiviziunialeacestora,organizaii
internaionale,carevizeazlucrri,produseoriserviciidestinateimplementriisauexploatriin
comunaunuiproiectdectresemnatari.
(2)AutoritilecontractanteauobligaiadeainformaANAPcuprivirelaacordurileprevzutela
alin.(1)existentendomeniullordeactivitate,ncheiatenconformitatecuTratatele.
(3)ANAPareobligaiadeacomunicaComisieiEuropeneinformaiileprimitepotrivitalin.(2).
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruiconcursurilorde
soluiicaresuntatribuitesauorganizatedeautoritateacontractantnconformitatecuregulilen
materiedeachiziiistabilitedeoorganizaieinternaionalorideoinstituiefinanciar
internaional,ncazulncarecontracteledeachiziiepublic/acordurilecadrusauconcursurilede
soluiincauzsuntfinanateintegraldeorganizaiaoriinstituiarespectiv.
(5)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruialconcursurilordesoluii
cofinanatenceamaimarepartedeoorganizaieinternaionalsaudeoinstituiefinanciar
internaional,prileconvinasupraprocedurilordeatribuireaplicabile.
(6)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruialconcursurilordesoluiicare
implicaspectedeapraresausecuritateicaresuntatribuiteoriseorganizeazconformunornorme
internaionalesuntaplicabiledispoziiileart.39.
Paragraful4Exceptrispecificepentrucontracteledeservicii

Articolul29
(1)Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadru
deserviciicareaucaobiect:
a)cumprareasaunchirierea,prinoricemijloacefinanciare,deterenuri,cldiriexistente,alte
bunuriimobileoriadrepturilorasupraacestora
b)cumprarea,dezvoltarea,produciasaucoproduciadematerialepentruprogramedestinate
serviciilormediaaudiovizuale,atribuitedefurnizorideserviciimedia,oricontractelorpentru
spaiudeemisiesaufurnizareadeprogramecaresuntatribuitefurnizorilordeserviciimedia
c)serviciidearbitraj,mediereialteformedesoluionarealternativadisputelor
d)oricaredintreserviciilejuridiceprevzutelaalin.(3)
e)serviciifinanciarenlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareasautransferulvalorilor
mobiliareorialaltorinstrumentefinanciare,nsensulart.4alin.(1)dinRegulamentul(UE)nr.
575/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin26iunie2013privindcerineleprudeniale
pentruinstituiiledecreditisocietiledeinvestiiiidemodificareaRegulamentului(UE)nr.
648/2012,serviciialebncilorcentraleioperaiuniefectuatecuFondulEuropeandeStabilitate
FinanciaricuMecanismulEuropeandeStabilitate
f)mprumuturi,indiferentdacsuntsaununlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareaori
transferulvalorilormobiliaresaualaltorinstrumentefinanciare
g)contractedemunc
h)serviciideaprarecivil,protecieciviliprevenireapericolelor,prestatedepersoanefr
scoppatrimonial,carefacobiectulcodurilorCPV752500003,752510000,752511001,752511104,
752511207,752520007,752220008,981131009i851430003,cuexcepiaserviciilordeambulan
pentrutransportulpacienilor
i)serviciidetransportpublicdecltoriferoviarsaucumetroul.
(2)nsensulalin.(1)lit.b):
a)noiunileserviciumediaaudiovizualifurnizordeserviciimediaaunelesurileprevzutela
art.1alin.(1)pct.1i12dinLegeaaudiovizualuluinr.504/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare
b)noiuneaprogramcuprindeattprogrameleavndnelesulprevzutlaart.1alin.(1)pct.4din
Legeanr.504/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,inclusentrunserviciudeprograme
deteleviziune,ctiprogrameleinclusentrunserviciudeprogramederadiodifuziunei
materialelepentruprograme,iarnoiuneamaterialpentruprogrameareacelainelescunoiunea
program.
(3)Serviciilejuridicecarefacobiectulalin.(1)lit.d)sunturmtoarele:
a)asistenaireprezentareaunuiclientdectreunavocatnsensulprevederilorLegiinr.51/1995
pentruorganizareaiexercitareaprofesieideavocat,republicat,cumodificrileulterioare,n
cadruluneiproceduridearbitrajsaudemediereorialalteiformedesoluionarealternativa
disputelordesfuratenfaauneiinstanesaualtuiorganismnaionaldearbitrajoridemediere
saudesoluionarealternativadisputelornaltformdinRomniaoridinaltstatsaunfaa
uneiinstaneinternaionaledearbitrajoridemedieresaudesoluionarealternativadisputelorn
altform
b)asistenaireprezentareaunuiclientdectreunavocatnsensulprevederilorLegiinr.51/1995,
republicat,cumodificrileulterioare,ncadrulunorprocedurijudiciarenfaainstanelorde
judecatsauaautoritilorpublicenaionaledinRomniaoridinaltstatsaunfaainstanelorde
judecatoriainstituiilorinternaionale
c)asisteniconsultanjuridicacordatdeunavocat,anticipatsaunvedereapregtirii
oricreiadintreprocedurileprevzutelalit.a)ib)orincazulncareexistindiciiconcrete
ioprobabilitateridicatcaspeanlegturcucaresuntacordateasistenaiconsultana
juridicsfacobiectulunorastfeldeproceduri
d)serviciidecertificareiautentificareadocumentelorcaresuntprestatedenotaripublici
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

9/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

potrivitdispoziiilorlegale
e)serviciijuridicefurnizatedefiduciarisauadministratorisechestruorialteserviciijuridice
furnizatedeentitidesemnatedeoinstanjudectoreascnaionalsaucaresuntdesemnai
potrivitdispoziiilorlegalesndeplineascsarcinispecificesubsupraveghereaicontrolul
instanelorjudectoreti
f)serviciiprestatedeexecutoriijudectoreti.
Paragraful5Contractedeserviciiatribuitepebazaunuidreptexclusiv

Articolul30
Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrude
serviciidectreoautoritatecontractantuneialteautoriticontractante/entiticontractante
definitedelegeaprivindachiziiilesectorialesauuneiasocierideautoriticontractante/entiti
contractante,nbazaunuidreptexclusivdecareacesteabeneficiazpentruprestareaserviciilor
respectiventemeiulunoractecuputeredelegesauacteadministrativecucaracternormativ,n
msurancareacesteasuntcompatibilecuprevederileTFUE.
Paragraful6Contractedeachiziiipublice/acorduricadruncheiatentreentitidinsectorul
public

Articolul31
(1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuitedeo
autoritatecontractantuneipersoanejuridicededreptprivatsaudedreptpublicncazulncare
suntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)autoritateacontractantexercitasuprapersoaneijuridicencauzuncontrolsimilarceluipe
carelexercitasuprapropriilordepartamentesauservicii
b)maimultde80%dinactivitilepersoaneijuridicecontrolatesuntefectuatenvederea
ndepliniriisarcinilorcareisuntncredinatedectreautoritateacontractantcareocontroleaz
saudectrealtepersoanejuridicecontrolatederespectivaautoritatecontractant
c)nuexistparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridicecontrolate,cuexcepia
formelordeparticipareacapitaluluiprivatcarenuofercontrolulsaudreptuldeveto,daracror
existenestenecesarpotrivitdispoziiilorlegale,nconformitatecuTratatele,icarenu
exercitoinfluendeterminantasuprapersoaneijuridicecontrolate.
(2)nsensulalin.(1)lit.a),seconsidercoautoritatecontractantexercitasupraunei
persoanejuridiceuncontrolsimilarceluipecarelexercitasuprapropriilordepartamentesau
serviciiatuncicndexercitoinfluendeterminantattasupraobiectivelorstrategice,cti
asupradeciziilorimportantealepersoaneijuridicecontrolateunastfeldecontrolpoatefi
exercitatideoaltpersoanjuridic,eansicontrolatnacelaimoddectreautoritatea
contractant.
(3)Excepiadelaaplicareaprezenteilegiprevzutlaalin.(1)seapliciatuncicndopersoan
juridiccontrolatcarearecalitateadeautoritatecontractantatribuieuncontractautoritii
contractantecareocontroleazsauuneialtepersoanejuridicecontrolatedeaceeaiautoritate
contractant,cucondiiasnuexisteparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridice
creiaiseatribuiecontractul,cuexcepiaformelordeparticipareacapitaluluiprivatcarenu
ofercontrolulsaudreptuldeveto,daracrorexistenestenecesarpotrivitdispoziiilor
legale,nconformitatecuTratatele,icarenuexercitoinfluendeterminantasuprapersoanei
juridicecontrolate.
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuiteunei
persoanejuridicededreptprivatsaudedreptpublicdectreoautoritatecontractantcarenu
exercitasupraaceleipersoanejuridiceuncontrolnsensulalin.(1)ncazulncaresunt
ndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)autoritateacontractantexercitncomuncualteautoriticontractanteasuprapersoanei
juridicencauzuncontrolsimilarceluipecarelexercitasuprapropriilordepartamentesau
servicii
b)maimultde80%dinactivitilerespectiveipersoanejuridicesuntefectuatenvederea
ndepliniriisarcinilorcareisuntncredinatedectreautoritilecontractantecareo
controleazsaudectrealtepersoanejuridicecontrolatedeaceleaiautoriticontractante
c)nuexistparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridicecontrolate,cuexcepia
formelordeparticipareacapitaluluiprivatcarenuofercontrolulsaudreptuldeveto,daracror
existenestenecesarpotrivitdispoziiilorlegale,nconformitatecuTratatele,icarenu
exercitoinfluendeterminantasuprapersoaneijuridicecontrolate.
(5)nsensulalin.(4)lit.a),autoritilecontractanteexercitncomuncontrolulasupraunei
persoanejuridicedacsuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)organelededeciziealepersoaneijuridicecontrolatesuntcompusedinreprezentaniaituturor
autoritilorcontractanteparticipante,aceeaipersoanavnddreptuldeareprezentamaimultesau
toateautoritilecontractanteparticipante
b)autoritilecontractantesuntnmsursexercitencomunoinfluendeterminantasupra
obiectivelorstrategiceiadeciziilorimportantealepersoaneijuridicecontrolate
c)persoanajuridiccontrolatnuurmreteinteresecontrareceloraleautoritilorcontractante
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

10/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

careocontroleaz.
(6)Prezentalegenuseapliccontractelorncheiateexclusivntredousaumaimulteautoriti
contractantencazulncaresuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)contractulinstituiesaupunenaplicareocooperarentreautoritilecontractanteparticipante,
cuscopuldeaasiguracserviciilepubliceacrorrealizaretrebuiesoasiguresuntprestaten
vedereandepliniriiunorobiectivecomune
b)punereanaplicareacooperriiarelabazexclusivconsideraiideinterespublic
c)autoritilecontractanteparticipantedesfoarpepiaalibermaipuinde20%dinactivitile
vizatedecooperare.
(7)Procenteleprevzutelaalin.(1)lit.b),alin.(4)lit.b)ilaalin.(6)lit.c)sestabilesc
pebazacifreimediideafaceritotalesauaunuiindicatoralternativcorespunztorbazatpe
activitateadesfurat,cumarficosturilesuportatedepersoanajuridicsaudeautoritatea
contractant,dupcaz,nlegturcuservicii,produseilucrridinultimii3anianteriori
atribuiriicontractului.
(8)ncazulncare,nsituaiaprevzutlaalin.(7),dincauzadateilacarepersoanajuridic
sauautoritateacontractant,dupcaz,afostnfiinatoriianceputactivitateasaucaurmarea
reorganizriiactivitilorsale,cifradeafacerioriunaltindicatoralternativcorespunztorbazat
peactivitateadesfurat,cumarficosturile,nuestedisponibilpentruultimii3anisaunumai
esterelevant,procentelemenionatelaalin.(1)lit.b),alin.(4)lit.b)ilaalin.(6)lit.c)
potfistabiliteprinutilizareaunormetodeestimative,nspecialprinutilizareapreviziunilorde
afaceri.
Paragraful7Alteexcepii

Articolul32
(1)Prezentalegenuseaplicactelorjuridice,alteledectcontracteledeachiziie
public/acordurilecadru,ncheiatedeopersoancarearecalitateadeautoritatecontractant
potrivitprezenteilegi,cumarfiacordareadefinanrirambursabilesaunerambursabilepersoanelor
fiziceorijuridicencondiiilelegislaieispecialeoriconstituireampreuncupersoanefizice
orijuridicedesocietisauasocierifrpersonalitatejuridicnconformitatecudispoziiile
Legiinr.287/2009privindCodulcivil,republicat,cumodificrileulterioare.
(2)ncazulncare,indiferentdedenumireasauformautilizat,actelejuridicencheiatede
persoanecareaucalitateadeautoritatecontractantpotrivitprezenteilegireprezintcontractede
achiziiepublic/acorduricadru,seaplicdispoziiileprezenteilegi.
Articolul33
(1)Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublicpentrustructurile
autoritilorcontractantecarefuncioneazpeteritoriulaltorstateatuncicndvaloarea
contractuluiestemaimicdectpragurilevaloriceprevzutelaart.7.
(2)Pentruatribuireacontractelordeachiziiepubliccareintrsubincidenaprevederiloralin.
(1)iacrorvaloareestimatestemaimaredectceaprevzutlaart.7alin.(5),autoritatea
contractantelaboreaznormepropriicaresasigureaplicareaprincipiilorprevzutelaart.2alin.
(2)dinprezentalege.

Seciuneaa6aAchiziiimixte

Articolul34
(1)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiilealtoractenormative,iar
diferiteleprialeunuianumitcontractmixtsuntnmodobiectivseparabile,autoritatea
contractantaredreptuldeaalegentreaatribuicontractedistinctepentruprileseparateia
atribuiunsingurcontract.
(2)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuiecontracte
distinctepentruprileseparate,regimuljuridiciactulnormativcareseaplicatribuirii
fiecruiadintreacestecontractedistinctesuntceledeterminatenfunciedecaracteristicile
fiecreipriavutenvedere.
(3)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuieunsingur
contract,cuexcepiasituaieincaresuntaplicabiledispoziiileart.38,atribuireacontractului
mixtserealizeazpotrivitdispoziiilorprezenteilegi,indiferentdevaloareaprilorcare,dac
arficuprinsencontracteseparate,arfisupuseunuialtactnormativiindiferentdeactul
normativcaresaraplicaprilorrespective.
(4)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattelementedeachiziiedeproduse,lucrrisau
servicii,ctideconcesiuni,dispoziiileprezenteilegiseaplicatribuiriicontractuluiexclusiv
nsituaiilencarevaloareaestimataprii/prilordincontractcarereprezintachiziie
public,calculatpotrivitdispoziiilorart.925,esteegalsaudepetepragurilevalorice
corespunztoareprevzutelaart.7alin.(1).
(5)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(3),atribuireacontractelormixtecareaucaobiectatt
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

11/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

achiziiipentrucareseaplicdispoziiileprezenteilegi,ctiachiziiiefectuatenscopul
desfurriiuneiactiviticarefaceobiectuldispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectorialese
realizeazpotrivitdispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectoriale.
(6)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiilealtoractenormative,iar
diferiteleprialeunuianumitcontractnusuntnmodobiectivseparabile,contractulesteatribuit
potrivitactuluinormativaplicabilnfunciedeobiectulsuprincipal.
Articolul35
(1)Contractelecareaucaobiectcelpuindoutipurideachiziiepublic,constndnlucrri,
serviciisauproduse,pentruacroratribuireseaplicdispoziiileprezenteilegiseatribuien
conformitatecudispoziiileprezenteilegiaplicabilepentrutipuldeachiziiecareconstituie
obiectulprincipalalcontractuluincauz.
(2)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattserviciisocialeialteserviciispecifice,
prevzutenanexanr.2,ctialteservicii,precumincazulcontractelormixtecareauca
obiectattservicii,ctiproduse,obiectulprincipalsedeterminnfunciedeceamaimare
dintrevalorileestimatealeserviciilorsauproduselorrespective.
Seciuneaa7aSituaiispeciale
Paragraful1Serviciidecercetareidezvoltare

Articolul36
Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublicdeserviciicareaucaobiectprestareade
serviciidecercetareidezvoltarecarefacobiectulcodurilorCPVcuprinsentre730000002i
731200009,733000005,734200002sau734300005,doardacsuntndeplinitenmodcumulativ
urmtoarelecondiii:
a)rezultatelesuntdestinate,nmodexclusiv,autoritiicontractante,pentruuzpropriun
exercitareaproprieiactivitii
b)serviciulprestatesteremuneratntotalitatedectreautoritateacontractant.
Paragraful2Aprareisecuritate

Articolul37
(1)Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuitei
concursurilordesoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionale,cuexcepiacelor
pentrucareseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011privindatribuirea
anumitorcontractedeachiziiipublicendomeniileaprriiisecuritii,aprobatcumodificri
icompletriprinLegeanr.195/2012,iacelorpentrucarenuseaplicdispoziiileOrdonaneide
urgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,
potrivitart.21,22sauart.56dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.195/2012.
(2)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuitei
concursurilordesoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionalecarenusunt
exceptatentemeiulalin.(1),nmsurancareproteciaintereseloresenialedesecuritateale
statuluinupoatefigarantatdoarprinmsurimaipuininvazive,cumarfiimpunereaunorcerine
nvedereaprotejriicaracteruluiconfidenialalinformaiilorpecareautoritateacontractantle
puneladispoziiencadruluneiprocedurideatribuirepotrivitdispoziiilorprezenteilegi.
(3)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuitei
concursurilordesoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionalecarenusunt
exceptatentemeiulalin.(1),nmsurancareaplicareaprezenteilegiarobligaautoritatea
contractantsfurnizezeinformaiiacrordivulgareestecontrarintereseloresenialeale
securitiinaionalepotrivitart.346alin.(1)lit.a)dinTFUE.
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrusauconcursurilor
desoluiinlegturcucareestendeplinitcelpuinunadintreurmtoarelecondiii:
a)atribuireaiexecutareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrusauaconcursuluide
soluiireprezintinformaiisecretedestat,nconformitatecudispoziiilelegaleprivind
proteciainformaiilorclasificate
b)atribuireaiexecutareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrusauaconcursuluide
soluiinecesitimpunerea,potrivitdispoziiilorlegale,aunormsurispecialedesecuritatepentru
protejareaunorintereseesenialedesecuritatealestatului,cucondiiacaacesteasnupoatfi
garantateprinmsurimaipuininvazive,cumarficerineleprevzutelaalin.(2).
Paragraful3Achiziiimixtecareimplicaspectedeapraresausecuritate

Articolul38
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

12/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(1)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernului
nr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,saualealtoracte
normative/memorandumuriemisentemeiulart.20alin.(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.
114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,nlegturcusituaiile
prevzutelaart.346dinTFUE,iardiferiteleprialeunuianumitcontractmixtsuntnmod
obiectivseparabile,autoritateacontractantaredreptuldeaalegentreaatribuicontracte
distinctepentruprileseparateiaatribuiunsingurcontract.
(2)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuiecontracte
distinctepentruprileseparate,regimuljuridiccareseaplicatribuiriifiecruiadintreaceste
contractedistincteesteceldeterminatnfunciedecaracteristicilefiecreipriavutenvedere.
(3)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuieunsingur
contract,pentrustabilirearegimuluijuridicaplicabilatribuiriicontractuluirespectivseaplic
urmtoarelecriterii:
a)atuncicndoparteacontractuluifaceobiectulactelornormativeemisentemeiulart.20alin.
(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprin
Legeanr.195/2012,nlegturcusituaiileprevzutelaart.346dinTFUE,contractulpoatefi
atribuitfraplicareadispoziiilorprezenteilegi,cucondiiacaatribuireaunuisingurcontract
sfiejustificatdemotiveobiective
b)atuncicndoparteacontractuluifaceobiectuldispoziiilorOrdonaneideurgenaGuvernului
nr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,contractulpoatefi
atribuitnconformitatecudispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.195/2012,cucondiiacaatribuireaunuisingurcontracts
fiejustificatdemotiveobiective.
(4)Dispoziiilealin.(3)lit.b)nuaducatingerepraguriloriexcepiilorprevzutede
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletri
prinLegeanr.195/2012.
(5)ncazulncare,nlegturcuunanumitcontract,suntaplicabileattdispoziiilealin.(3)
lit.a),ctialealin.(3)lit.b),seaplicdispoziiilealin.(3)lit.a).
(6)Deciziadeaatribuiunsingurcontractnupoatefiluatdeautoritateacontractantntemeiul
alin.(1)nscopulexceptriiatribuiriiunorcontractedelaaplicareaprevederilorprezenteilegi
saualeOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprin
Legeanr.195/2012.
(7)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernului
nr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,saualealtoracte
normativeemisentemeiulart.20alin.(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,
aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,nlegturcusituaiileprevzutela
art.346dinTFUE,iardiferiteleprialeunuianumitcontractmixtnusuntnmodobiectiv
separabile,contractulpoatefiatribuitnconformitatecudispoziiileactelornormativeemisen
temeiulart.20alin.(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificri
icompletriprinLegeanr.195/2012,dacincludeelementenlegturcusituaiileprevzutela
art.346dinTFUE,saunconformitatecuprevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,
aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.195/2012,ncazcontrar.
Paragraful4Contractedeachiziiepublic/acorduricadruiconcursuridesoluiicareimplic
aspectedeaprareorisecuritate,atribuitesauorganizateconformunornormeinternaionale

Articolul39
(1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruiconcursurilorde
soluiicareimplicaspectedeapraresausecuritatenaionalipecareautoritateacontractant
esteobligatsleatribuieorisleorganizezeconformunorprocedurideatribuirediferitedecele
prevzutenprezentalege,stabilitenunuldintreurmtoarelemoduri:
a)printrunacordsaunelegereinternaional,ncheiatnconformitatecuTratatele,ntreRomnia
iunaorimaimulteriteresausubdiviziunialeacestora,carevizeazlucrri,produsesau
serviciidestinateimplementriioriexploatriincomunaunuiproiectdectresemnatari
b)printrunacordsauunaranjamentinternaionalreferitorlastaionareadetrupeicarevizeaz
operatoriieconomiciaiunuistatmembrusauaiuneiritere
c)dectreoorganizaieinternaional.
(2)AutoritilecontractanteauobligaiadeainformaANAPcuprivirelaacordurileprevzutela
alin.(1)lit.a)existentendomeniullordeactivitate.
(3)ANAPareobligaiadeacomunicaComisieiEuropeneinformaiileprimitepotrivitalin.(2).
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruiconcursurilorde
soluiicareimplicaspectedeapraresausecuritatenaionalicaresuntatribuitesauorganizate
deautoritateacontractantnconformitatecuregulilenmateriedeachiziiistabilitedeo
organizaieinternaionalorideoinstituiefinanciarinternaional,ncazulncarecontractele
deachiziiepublic/acordurilecadrusauconcursuriledesoluiincauzsuntfinanateintegralde
organizaiaoriinstituiarespectiv.
(5)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruialconcursurilordesoluiicare
implicaspectedeapraresausecuritatecofinanatenceamaimarepartedeoorganizaie
internaionalorideoinstituiefinanciarinternaional,prileconvinasupraprocedurilorde
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

13/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

atribuireaplicabile.

Seciuneaa8aActivitideachiziiecentralizateiachiziiicomuneocazionale
Paragraful1Activitideachiziiecentralizat

Articolul40
nfiinareadeunitideachiziiicentralizateisituaiileicondiiilencareautoriti
contractanteachiziioneazprodusesauserviciidelaunitideachiziiicentralizatecare
furnizeazactivitiledeachiziiecentralizate,precumincareunitideachiziiicentralizate
carefurnizeazactivitiledeachiziiecentralizateatribuiecontractedeachiziiepublic/ncheie
acorduricadrudelucrri,produsesauserviciidestinatealtorautoriticontractante,sestabilesc
prinhotrreaGuvernului.
Articolul41
(1)Autoritateacontractantnuaplicdispoziiileprezenteilegipentruachiziiilecarendeplinesc
unadintreurmtoarelecondiii:
a)aucaobiectprodusesauserviciiachiziionatedelaounitatedeachiziiicentralizatecare
furnizeazactivitiledeachiziiecentralizate
b)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiachiziionatentemeiulunorcontracteatribuitede
ctreounitatedeachiziiicentralizatecarefurnizeazactivitiledeachiziiecentralizate
c)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiacrorachiziieserealizeazprinutilizareaunui
sistemdinamicdeachiziiiadministratdeounitatedeachiziiicentralizatecarefurnizeaz
activitiledeachiziiecentralizate
d)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiachiziionateprintrunacordcadruncheiatdeo
unitatedeachiziiicentralizatecarefurnizeazactivitiledeachiziiecentralizate,nmsuran
careidentitateaautoritiicontractanteafostprevzutncuprinsulanunuluideparticipare
publicatncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadruorganizatedectreunitateadeachiziii
centralizate.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantareobligaiadeaaplicadispoziiile
prezenteileginumainceeacepriveteactivitilepecarelerealizeazeansi,cumarfi:
a)atribuireaunuicontractncadrulunuisistemdinamicdeachiziiicareesteadministratdectre
ounitatedeachiziiicentralizate
b)ncheiereaunuicontractsubsecventprinreluareacompetiieinexecutareaunuiacordcadru
ncheiatdectreounitatedeachiziiicentralizate
c)stabilirea,nconformitatecuprevederileart.118alin.(1)lit.a)ic),aoperatorilor
economiciparteaacorduluicadrucarendeplinescoanumitactivitatenexecutareaunuiacordcadru
ncheiatdectreounitatedeachiziiicentralizate.
Articolul42
Toateproceduriledeatribuireorganizatedeounitatedeachiziiicentralizateserealizeazprin
mijloaceelectronicedecomunicare,nconformitatecuprevederileart.6466ialenormelor
metodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Articolul43
(1)Autoritateacontractantnuareobligaiadeaaplicaproceduriledeatribuirereglementatede
prezentalegeatuncicnd,ncondiiilestabiliteprinhotrreaGuvernuluiprevzutlaart.40,
atribuieuneiunitideachiziiicentralizateuncontractdeachiziiepublicdeserviciiavndca
obiectfurnizareadeactivitideachiziiecentralizate.
(2)Contracteledeachiziiepublicdeserviciiprevzutelaalin.(1)potincludeifurnizareade
activitideachiziieauxiliare.
(3)Atribuireacontractelordeachiziiipublicedeserviciiprivindfurnizareadeactivitide
achiziieauxiliarealtfeldectdectreounitatedeachiziiicentralizatepotrivitalin.(2)se
realizeazprinaplicareaprocedurilordeatribuirereglementatedeprezentalegencazul
contractelordeachiziiepublicdeservicii.
(4)Dispoziiileprezenteileginusuntaplicabilencazulncareounitatedeachiziii
centralizatefurnizeazactivitideachiziiecentralizatesauunfurnizordeserviciideachiziie
furnizeazactivitideachiziieauxiliarepentruoautoritatecontractantaltfeldectntemeiul
unuicontractdeachiziiepublic.
Paragraful2Achiziiicomuneocazionale

Articolul44
(1)Dousaumaimulteautoriticontractantepotconvenisefectuezencomunanumiteachiziii
specifice.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

14/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(2)ncazulncareoprocedurdeachiziiepublicesteorganizatnntregimencomun,nnumele
ipeseamatuturorautoritilorcontractanteprevzutelaalin.(1),acesteasuntresponsabilen
modsolidarpentrundeplinireaobligaiilorcarelerevinntemeiulprezenteilegi.
(3)Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztorncazulncareosingurautoritate
contractantorganizeazproceduradeatribuire,acionndattnnumepropriu,ctinnumelei
peseamacelorlalteautoriticontractanteprevzutelaalin.(1).
(4)ncazulncareoprocedurdeachiziiepublicnuesteorganizatnntregimennumeleipe
seamaautoritilorcontractanteprevzutelaalin.(1),acesteasuntresponsabilenmodsolidar
numaicuprivirelaactivitileefectuatencomun.
(5)ncazulprevzutlaalin.(4),fiecareautoritatecontractantesteresponsabilnmod
individualpentrundeplinireaobligaiilorsalentemeiulprezenteileginceeaceprivete
activitilepecarelerealizeaznnumepropriu.

Seciuneaa9aAchiziiicareimplicautoriticontractantedinaltestatemembre

Articolul45
(1)Fraaduceatingeredispoziiilorart.31,autoritilecontractantenaionalepotacionan
comuncuautoriticontractantedinaltestatemembrepentruatribuireacontractelordeachiziie
publicnconformitatecudispoziiileart.4648.
(2)Autoritilecontractantenaionalenuvorfolosimijloaceleiinstrumentelereglementatede
dispoziiileart.4648nscopulevitriiaplicriinormelorimperativenaionalededreptpublic
care,nconformitatecudreptulUniuniiEuropene,seaplicstatutuluisauactivitiloracestora.
Articolul46
(1)Autoritilecontractantenaionaleaudreptuldeautilizaactivitiledeachiziiecentralizate
furnizatedeounitatedeachiziiicentralizatedintrunaltstatmembru.
(2)Furnizareaactivitilordeachiziiecentralizatedectreounitatedeachiziiicentralizate
dintrunaltstatmembruserealizeaznconformitatecudispoziiilelegislaieinaionalea
statuluimembruncareestesituatunitateadeachiziiicentralizate.
(3)Dispoziiilelegislaieinaionaleastatuluimembruncareestesituatunitateadeachiziii
centralizateseaplic,deasemenea,pentru:
a)atribuireaunuicontractncadrulunuisistemdinamicdeachiziii
b)ncheiereaunuicontractsubsecventprinreluareacompetiieinexecutareaunuiacordcadru
c)stabilirea,nconformitatecuprevederileart.118alin.(1)lit.a)ic),aoperatorilor
economiciparteaacorduluicadrucarendeplinescoanumitactivitate.
(4)Autoritilecontractantenaionalepot,mpreuncuautoriticontractantedinaltestate
membre,satribuiencomununcontractdeachiziiepublic,sncheieunacordcadrusaus
administrezeunsistemdinamicdeachiziii,precumi,nmsurancareidentitateaautoritilor
contractanteafostprevzutncuprinsulanunuluideparticiparepublicatncadrulproceduriide
atribuireaacorduluicadru,sncheiecontractenexecutareaacorduluicadrusauncadrul
sistemuluidinamicdeachiziii.
(5)ncazulprevzutlaalin.(4)icuexcepiasituaieincareelementelenecesaresuntstabilite
printrunacordinternaionalncheiatntreRomniaistatulmembruncauz,autoritile
contractanteparticipantencheieunacordprincarestabilesc:
a)responsabilitilepriloridispoziiilededreptnaionalaplicabile
b)aspecteledeorganizareinternaproceduriideatribuire,inclusivorganizareaprocedurii,
repartizarealucrrilor,produselorsauserviciilorcareurmeazsfieachiziionateincheierea
contractelor.
Articolul47
(1)Autoritateacontractantparticipantlaoachiziierealizatnconformitatecudispoziiile
art.46alin.(4)nuareobligaiadeaaplicadispoziiileprezenteilegiatuncicndachiziioneaz
lucrri,produsesauserviciicarefacobiectulachiziieidelaautoritateacontractantresponsabil
pentruorganizareaproceduriideatribuire.
(2)Autoritilecontractanteparticipantelaoachiziierealizatnconformitatecudispoziiile
art.46alin.(4)potstabili,potrivitdispoziiilorart.46alin.(5)lit.a),repartizarea
responsabilitilorspecificentreacesteaipotconveniasupraaplicriilegislaieinaionale
interneaoricruiadintrestatelemembreundesuntsituateautoritilecontractanteparticipante.
(3)Modulderepartizarearesponsabilitilorilegislaianaionalaplicabilsemenioneazn
documentaiadeatribuirepentrucontracteledeachiziiepublicatribuitencomunnconformitate
cudispoziiileart.46alin.(4).
Articolul48
(1)ncazulncaremaimulteautoriticontractantedinRomniaialtestatemembreaunfiinato
entitatecomun,inclusivogrupareeuropeandecooperareteritorialntemeiulRegulamentului(CE)
nr.1.082/2006alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin5iulie2006privindogrupare
europeandecooperareteritorial(GECT)sauoaltentitatentemeiuldreptuluiUniuniiEuropene,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

15/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

autoritilecontractanteparticipanteconvin,prindecizieaorganismuluicompetentalentitii
comune,asupraaplicriidispoziiilordedreptnaionalnmateriedeachiziiipublicealeunuia
dintreurmtoarelestatemembre:
a)statulmembruncareentitateacomuniaresediul
b)statulmembruncareentitateacomunidesfoaractivitile.
(2)Acordulprevzutlaalin.(1)poateproduceefectepeoperioadnedeterminat,atuncicndeste
ncorporatnactulconstitutivalentitiicomune,saupoatefilimitatlaoperioaddeterminat,
anumitetipuridecontracteoriunasaumaimulteatribuiridecontracteindividuale.
CapitolulIIReguligeneraledeparticipareidesfurareaprocedurilordeatribuire

Seciunea1Operatorieconomici

Articolul49
Autoritilecontractanteauobligaiasacordeoperatoriloreconomiciuntratamentegali
nediscriminatoriuisacionezentromaniertransparentiproporional.
Articolul50
(1)Autoritilecontractantenuvorconcepesaustructuraachiziiileorielementealeacestoracu
scopulexceptriiacestoradelaaplicareadispoziiilorprezenteilegiorialrestrngerii
artificialeaconcurenei.
(2)nsensulalin.(1),seconsidercexistorestrngereartificialaconcureneincazuln
careachiziiaorielementealeacesteiasuntconceputesaustructuratecuscopuldeafavorizaori
dezavantajanmodnejustificatanumiioperatorieconomici.
Articolul51
(1)Autoritateacontractantprecizeazndocumentaiadeatribuirereglementrileobligatoriin
domeniilemediului,socialialrelaiilordemunc,stabiliteprinlegislaiaadoptatlanivelul
UniuniiEuropene,legislaianaional,prinacorduricolectivesauprintratatele,conveniilei
acordurileinternaionalenacestedomenii,caretrebuierespectatepeparcursulexecutrii
contractuluideachiziiepublicorisindiceinstituiilecompetentedelacareoperatorii
economicipotobineinformaiidetaliateprivindreglementrilerespective.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantaretotodatobligaiadeasolicita
operatoriloreconomicisindicencadruloferteifaptulclaelaborareaacesteiaauinutcontde
obligaiilerelevantedindomeniilemediului,socialialrelaiilordemunc.
Articolul52
(1)Operatoriieconomicicare,potrivitlegislaieistatuluincaresuntstabilii,audreptuls
prestezeoanumitactivitateinclusnobiectulachiziieinupotfirespininumaipemotivc,n
temeiullegislaieistatuluimembruncareseatribuiecontractul,suntobligaisfiepersoane
fizicesaupersoanejuridice.
(2)ncazulcontractelordeachiziiepublicdeservicii,alcontractelordeachiziiepublicde
lucrriialcontractelordeachiziiepublicdeprodusecareincludiserviciisaulucrriori
operaiunideamplasareideinstalare,autoritateacontractantpoateobligapersoanelejuridicesau
alteentiticonstituitentroaltformdeorganizareprevzutdedispoziiilelegalesindice,
ncadrulofertelororisolicitrilordeparticipare,numeleicalificrileprofesionalerelevante
alepersoanelorfiziceresponsabilecuexecutareacontractuluincauz.
Articolul53
Oriceoperatoreconomicaredreptuldeaparticipalaproceduradeatribuirencalitatedeofertant
saucandidat,individualorincomuncualioperatorieconomici,inclusivnformedeasociere
temporarconstituitenscopulparticipriilaproceduradeatribuire,subcontractantpropussauter
susintor,ncondiiileprevzutedeprezentalege.
Articolul54
(1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomicicareparticipncomun
laproceduradeatribuiresadoptesausconstituieoanumitformjuridicpentrudepunereaunei
oferteoriauneisolicitrideparticipare.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoperatoriloreconomiciparticipanincomunla
proceduradeatribuireacrorofertafostdesemnatctigtoaresadoptesausconstituieo
anumitformjuridic,cucondiiacaacestlucrusfifostprevzutnanunuldeparticiparei
documentaiadeatribuireinmsurancareoastfeldemodificareestenecesarpentruexecutarea
nmodcorespunztoracontractuluideachiziiepublic.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuire,atuncicndeste
necesarijustificatdinmotiveobiective,modulncareoperatoriieconomiciurmeazs
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

16/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ndeplineasccerinelereferitoarelacapacitateaeconomicifinanciaricapacitateatehnici
profesionalncazulparticipriincomunlaproceduradeatribuire,curespectareaprincipiului
proporionalitii.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuireanumitecondiii
specificeprivindexecutareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruncazulncare
operatoriieconomiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,diferitedeceleaplicabile
ofertanilorindividuali,justificatedemotiveobiectiveicurespectareaprincipiului
proporionalitii.
(5)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescprevederisaucerinestandard
nlegturcumodalitiledendepliniredectreoperatoriieconomicicareparticipncomunla
proceduradeatribuireacerinelorreferitoarelacapacitateaeconomicifinanciaricapacitatea
tehniciprofesional.
Articolul55
(1)Autoritateacontractantsolicitofertantului/candidatuluisprecizezenofertorisolicitarea
departiciparepartea/priledincontractpecareurmeazslesubcontractezeidatelede
identificarealesubcontractanilorpropui.
(2)Subcontractaniipropuitrebuiesrespecteaceleaiobligaiicaiofertanii,ndomeniul
mediului,socialialrelaiilordemunc,stabiliteprinlegislaiaadoptatlanivelulUniunii
Europene,legislaianaional,prinacorduricolectivesauprintratateleiacordurile
internaionalenacestedomenii,prevzutendocumentaiadeatribuirepotrivitart.51alin.(1).
Seciuneaa2aContracterezervate

Articolul56
(1)Autoritateacontractantpoaterezervadreptuldeparticiparelaproceduradeatribuiredoar
unitilorprotejateautorizateconformLegiinr.448/2006privindproteciaipromovareadrepturilor
persoanelorcuhandicap,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,intreprinderilor
socialedeinserieprevzutedeLegeanr.219/2015privindeconomiasocial.
(2)nanunul/invitaiadeparticipareautoritateacontractantprecizeazexplicitprezentularticol
catemeilegalalproceduriideatribuire.
Seciuneaa3aConfidenialitate

Articolul57
(1)Fraaduceatingerecelorlalteprevederialeprezenteilegisaudispoziiilorlegaleprivind
liberulacceslainformaiiledeinterespublicorialealtoractenormativecarereglementeaz
activitateaautoritiicontractante,autoritateacontractantareobligaiadeanudezvlui
informaiiletransmisedeoperatoriieconomiciindicatedeacetiacafiindconfideniale,inclusiv
secretetehnicesaucomercialeielementeleconfidenialealeofertelor.
(2)Dispoziiilealin.(1)nuafecteazobligaiileautoritiicontractanteprevzutelaart.145i
215nlegturcutransmitereasprepublicareaanunuluideatribuirei,respectiv,comunicarea
rezultatuluiproceduriideatribuirectrecandidai/ofertani.
(3)Autoritateacontractantpoateimpuneoperatoriloreconomicianumitecerinenvedereaprotejrii
caracteruluiconfidenialalinformaiilorpecareaceastalepuneladispoziiepeduratantregii
procedurideatribuire.
Seciuneaa4aRegulideevitareaconflictuluideinterese

Articolul58
Peparcursulaplicriiproceduriideatribuire,autoritateacontractantareobligaiadealuatoate
msurilenecesarepentruapreveni,identificairemediasituaiiledeconflictdeinterese,n
scopulevitriidenaturriiconcureneiialasigurriitratamentuluiegalpentrutoioperatorii
economici.
Articolul59
nsensulprezenteilegi,princonflictdeinteresesenelegeoricesituaiencaremembrii
personaluluiautoritiicontractantesauaiunuifurnizordeserviciideachiziiecareacioneazn
numeleautoritiicontractante,caresuntimplicaindesfurareaproceduriideatribuiresaucare
potinfluenarezultatulacesteiaau,nmoddirectsauindirect,uninteresfinanciar,economicsau
unaltinterespersonal,carearputeafiperceputcaelementcarecompromiteimparialitateaori
independenalorncontextulproceduriideatribuire.
Articolul60
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

17/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(1)Reprezintsituaiipotenialgeneratoaredeconflictdeintereseoricesituaiicarearputea
ducelaapariiaunuiconflictdeinteresensensulart.59,cumarfiurmtoarele,reglementatecu
titluexemplificativ:
a)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/ofertelora
persoanelorcaredeinprisociale,prideinteres,aciunidincapitalulsubscrisalunuiadintre
ofertani/candidai,terisusintorisausubcontractanipropuioriapersoanelorcarefacparte
dinconsiliuldeadministraie/organuldeconduceresaudesupervizareaunuiadintre
ofertani/candidai,terisusintoriorisubcontractanipropui
b)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/oferteloraunei
persoanecareesteso/soie,rudsauafin,pnlagradulaldoileainclusiv,cupersoanecarefac
partedinconsiliuldeadministraie/organuldeconduceresaudesupervizareaunuiadintre
ofertani/candidai,terisusintoriorisubcontractanipropui
c)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/oferteloraunei
persoanedesprecareseconstatsaucuprivirelacareexistindiciirezonabile/informaiiconcrete
cpoateavea,directoriindirect,uninterespersonal,financiar,economicsaudealtnatur,ori
seaflntroaltsituaiedenatursiafectezeindependenaiimparialitateapeparcursul
procesuluideevaluare
d)situaiancareofertantulindividual/ofertantulasociat/candidatul/subcontractantulpropus/terul
susintoraredreptmembrincadrulconsiliuluideadministraie/organuluideconduceresaude
supervizarei/sauareacionarioriasociaisemnificativipersoanecaresuntso/soie,rudsau
afinpnlagradulaldoileainclusivoricareseaflnrelaiicomercialecupersoanecufuncii
dedeciziencadrulautoritiicontractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatn
proceduradeatribuire
e)situaiancareofertantul/candidatulanominalizatprintreprincipalelepersoanedesemnatepentru
executareacontractuluipersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpnlagradulaldoileainclusiv
oricareseaflnrelaiicomercialecupersoanecufunciidedeciziencadrulautoritii
contractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnproceduradeatribuire.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.d),prinacionarsauasociatsemnificativsenelege
persoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconferdeintoruluicelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunarea
general.
Articolul61
Ofertantuldeclaratctigtorcucareautoritateacontractantancheiatcontractuldeachiziie
publicnuaredreptuldeaangajasauncheiaoricealtenelegeriprivindprestareadeservicii,
directoriindirect,nscopulndepliniriicontractuluideachiziiepublic,cupersoanefizicesau
juridicecareaufostimplicatenprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilorde
participare/ofertelordepusencadruluneiprocedurideatribuireoriangajai/fotiangajaiai
autoritiicontractantesauaifurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnprocedurade
atribuirecucareautoritateacontractant/furnizoruldeserviciideachiziieimplicatnprocedura
deatribuireancetatrelaiilecontractualeulterioratribuiriicontractuluideachiziiepublic,
peparcursuluneiperioadedecelpuin12lunidelancheiereacontractului,subsanciunea
rezoluiuniiorirezilieriidedreptacontractuluirespectiv.
Articolul62
(1)ncazulncareautoritateacontractantidentificosituaiepotenialgeneratoaredeconflict
deinteresensensulart.59,aceastaareobligaiadeantreprindeoricedemersurinecesarepentru
astabilidacsituaiarespectivreprezintosituaiedeconflictdeintereseideaprezenta
candidatului/ofertantuluiaflatnrespectivasituaieoexpunereamotivelorcare,nopinia
autoritiicontractante,suntdenatursduclaunconflictdeinterese.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantsolicitcandidatului/ofertantului
transmitereapunctuluisudevederecuprivirelarespectivasituaie.
(3)ncazulncare,nurmaaplicriidispoziiiloralin.(1)i(2),autoritateacontractant
stabiletecexistunconflictdeinterese,autoritateacontractantadoptmsurilenecesarepentru
eliminareacircumstanelorcareaugeneratconflictuldeinterese,dispunndmsuricumarfi
nlocuireapersoanelorresponsabilecuevaluareaofertelor,atuncicndleesteafectat
imparialitatea,acoloundeesteposibil,saueliminareaofertantului/candidatuluiaflatnrelaiecu
persoanelecufunciidedeciziedincadrulautoritiicontractante.
Articolul63
(1)Autoritateacontractantprecizeazndocumenteleachiziieinumelepersoanelorcufunciide
deciziencadrulautoritiicontractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatn
proceduradeatribuire.
(2)Autoritateacontractantpublicprinmijloaceelectronicedenumireaidateledeidentificareale
ofertantului/candidatului/subcontractantuluipropus/teruluisusintor,ntermendemaximum5zile
delaexpirareatermenuluilimitdedepunereasolicitrilordeparticipare/ofertelor,cuexcepia
persoanelorfizice,ncazulcrorasepublicdoarnumele.
Seciuneaa5aReguliaplicabilecomunicrilor
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

18/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul64
(1)Oricecomunicare,solicitare,informare,notificareialteleasemenea,prevzutedeprezenta
lege,sunttransmisenscris,prinmijloaceelectronicedecomunicaresau,caexcepie,prinalte
mijloacedectceleelectronice.
(2)Instrumenteleidispozitiveleutilizatepentrucomunicareaprinmijloaceelectronice,precumi
caracteristiciletehnicealeacestoratrebuiesfienediscriminatorii,disponibilecucaracter
general,trebuiesasigureinteroperabilitateacuproduseledeuzgeneralndomeniultehnologiei
informaieiicomunicaiilorisnulimitezeaccesuloperatoriloreconomicilaprocedurade
atribuire.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),comunicareaverbalpoatefiutilizatpentrualte
comunicridectceleprivindelementeleesenialealeuneiprocedurideatribuire,cucondiia
consemnriinscrisaprincipalelorelementealeconinutuluicomunicriiverbale,cucondiia
respectriiprocedurilordeatribuire,cuinformareatuturorparticipanilor.
(4)nsensuldispoziiiloralin.(3),elementeleesenialealeproceduriideatribuireinclud
documenteleachiziiei,solicitriledeparticipareiofertele.
(5)Coninutulcomunicrilorverbalecuofertaniicarearputeaaveaunimpactsemnificativasupra
coninutuluiievaluriiofertelorseconsemneazprinmijloacecorespunztoare,cumarfiminute,
nregistrriaudiosausintezealeprincipalelorelementealecomunicrii.
Articolul65
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraprotejareaintegritiidatelor,a
confidenialitiioferteloriasolicitrilordeparticiparencadrultuturoroperaiunilorde
comunicare,transmitereistocareainformaiilor.
(2)Coninutulofertelorialsolicitrilordeparticipare,precumicelalplanurilor/proiectelor
ncazulconcursurilordesoluiiesteconfidenialpnladatastabilitpentrudeschiderea
acestora.
(3)Autoritateacontractantiacunotindeconinutulofertelor,alsolicitrilordeparticipare
saualplanurilor/proiectelorncazulconcursurilordesoluiinumaideladatastabilitpentru
deschidereaacestora.
Articolul66
(1)Autoritateacontractantaredreptul,dacestenecesar,simpunutilizareaunorinstrumentei
dispozitivecarenusuntdisponibilecucaractergeneral,cucondiiasoferemijloacealternativede
acces.
(2)Autoritateacontractantofermijloacealternativedeaccesadecvatedacseaflntrunadintre
urmtoarelesituaii:
a)oferaccesdirect,liber,completigratuit,prinmijloaceelectronice,lainstrumentelei
dispozitiveleprevzutelaalin.(1)deladatapublicriianunuluideparticiparencuprinsul
anunuluideparticiparesespecificadresadeinternetlacaresuntaccesibileacesteinstrumentei
dispozitive
b)asigurcoperatoriieconomicicarenuauacceslainstrumenteleidispozitiveleprevzutela
alin.(1)iniciposibilitateadealeobinentermenelestabilite,cucondiiacalipsaaccesului
snupoatfiatribuitoperatoruluieconomicncauz,potaveaacceslaproceduradeatribuireprin
utilizareaunordispozitiveprovizoriipuseladispoziiecutitlugratuitonline
c)asigurdisponibilitateauneimetodealternativepentrudepunereaelectronicaofertelor.
Articolul67
Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesc,culuareanconsiderarea
progresuluitehnologic,urmtoarele:
a)situaiileicondiiilencareestepermisfolosireaaltormijloacedecomunicaredectcele
electronice
b)regulileicerinelecaretrebuiendeplinitededispozitiveleiinstrumenteleutilizaten
legturcutransmitereaiprimireaofertelor,asolicitrilordeparticiparesaua
planurilor/proiectelorncazulconcursurilordesoluii,inclusivsituaiileicondiiilencare
poatefisolicitatsauestenecesarutilizareasemnturiielectroniceextinse,precumi
modalitiledeimplementareaacesteia
c)utilizareaunorstandardetehnicespecificenvedereaasigurriiinteroperabilitii
instrumenteloridispozitivelorutilizatepentrucomunicareaelectronic.
CapitolulIIIModalitideatribuire

Seciunea1Proceduriledeatribuire
Paragraful1Aplicareaprocedurilordeatribuire

Articolul68
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

19/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalege,aplicabilepentruatribuireacontractelorde
achiziiepublic/acordurilorcadrusauorganizareaconcursurilordesoluiicuovaloareestimat
egalsaumaimaredectpragurileprevzutelaart.7alin.(5),sunturmtoarele:
a)licitaiadeschis
b)licitaiarestrns
c)negociereacompetitiv
d)dialogulcompetitiv
e)parteneriatulpentruinovare
f)negociereafrpublicareprealabil
g)concursuldesoluii
h)proceduradeatribuireaplicabilncazulserviciilorsocialeialaltorserviciispecifice
i)procedurasimplificat.
Articolul69
(1)Autoritateacontractantatribuiecontracteledeachiziiepublic/acordurilecadru,ncazuln
carevaloareaestimatestemaimaresauegalcupragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1),
prinaplicareaprocedurilordelicitaiedeschissaulicitaierestrns.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplica
parteneriatulpentruinovarencondiiileprevzutelaart.95103.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplica
proceduriledenegocierecompetitividialogcompetitivnumaincazurileicondiiileprevzutela
art.70.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplica
proceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipareexclusivncazurilei
condiiileprevzutelaart.104.
(5)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaorganizaun
concursdesoluiincondiiileprevzutelaart.3alin.(1)lit.j)iart.105110.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantatribuiecontractelede
achiziiepublic/acordurilecadruavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecificen
condiiileprevzutelaart.111i112.
Articolul70
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierecompetitivsauprocedura
dedialogcompetitivncazulachiziionriidelucrri,produsesauservicii,dacsendeplinete
celpuinunuldintreurmtoarelecriterii:
a)necesitileautoritiicontractantenupotfiasiguratefradaptareasoluiilordisponibilen
modrapidpepia
b)lucrrile,produselesauserviciileincludsoluiideproiectaresausoluiiinovatoare
c)contractulnupoatefiatribuitfrnegocieriprealabiledincauzaunorcircumstanespecifice
legatedenaturaoricomplexitateasasaudestructurajuridicifinanciaroridincauzariscurilor
legatedeacestea
d)specificaiiletehnicenupotfidefinitecusuficientpreciziedectreautoritateacontractant
printrimiterelaunstandard,oevaluaretehniceuropean,ospecificaietehniccomunsauo
referintehnic.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierecompetitivsauprocedura
dedialogcompetitivpentruachiziiadelucrri,produsesauserviciincazulncare,nurmaunei
proceduridelicitaiedeschissaudelicitaierestrns,aufostdepusenumaioferteneconformesau
inacceptabile.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),autoritateacontractantaredreptuldeanupublicaunanunde
participaredacinvitlaproceduradeatribuireexclusivaceiofertanicare,ncadrulprocedurii
anterioaredelicitaiedeschissaulicitaierestrns,aundeplinitcriteriiledecalificareiau
depusofertenconformitatecucerineleformalealeproceduriideatribuire.
Paragraful2Licitaiadeschis

Articolul71
ncadrulproceduriidelicitaiedeschisoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneofertn
urmapublicriiunuianundeparticipare.
Articolul72
Licitaiadeschisseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,n
conformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadeoferte.
Articolul73
(1)Proceduradelicitaiedeschissedesfoarntrosinguretapobligatorie.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

20/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(2)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaie
electronic,cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticiparein
documentaiadeatribuire.
Articolul74
(1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidatalimitdedepunereaofertelorestedecelpuin35dezile.
(2)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractul
deachiziiepublicceurmeazsfieatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioadaprevzutla
alin.(1)lacelpuin15ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsura
ncareinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12
luninaintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(3)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadaprevzutlaalin.(1),autoritateacontractant
poatestabilioperioadreduspentrudepunereaofertelor,carenupoatefimaimicde15ziledela
datatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaofertelor
prevzutlaalin.(1)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloaceelectronice,n
condiiileprezenteilegi.
Articolul75
Ofertantuldepuneofertaelaboratnconformitatecuinformaiileicerineleprevzuten
documenteleachiziiei,nsoitdedocumentelesaudedocumentulunicdeachiziieeuropean,n
conformitatecudispoziiileart.193197,dupcaz,caredemonstreazndeplinireacriteriilorde
calificarestabilitedeautoritateacontractant.
Paragraful3Licitaiarestrns

Articolul76
ncadrulproceduriidelicitaierestrnsoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneo
solicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaii
carendeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaib
dreptuldeadepuneofertanetapaulterioar.
Articolul77
Licitaiarestrnsseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,n
conformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Articolul78
(1)Proceduradelicitaierestrnssedesfoarndouetapeobligatorii:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicarea
criteriilordecalificareiselecie
b)etapadepuneriiofertelordectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeiaevalurii
acestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrul
decandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepun
ofertenetapaadoua,cucondiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesau
regulileobiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidai
pecareintenioneazsiinvitesdepunofertenetapaadouaaproceduriii,dacestecazul,
numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)
trebuiesfiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimai
micde5.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumai
criteriiledeselecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuin
egalcunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieeste
maimicdectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),
autoritateacontractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacel
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

21/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

candidat/aceicandidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,n
condiiileprevzutelaart.213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificarei
selecie.
(10)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaie
electronic,cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticiparein
documentaiadeatribuire.
Articolul79
(1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidatalimitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecel
puin30dezile.
(2)Perioadacuprinsntredatatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaprocedurii
deatribuireidatalimitdedepunereaofertelorestedecelpuin30dezile.
(3)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractul
deachiziiepublic/acordulcadruceurmeazafiatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioada
prevzutlaalin.(2)lacelpuin10ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsura
ncareinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12
luninaintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaofertelor
prevzutlaalin.(2)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloaceelectronice,n
condiiileprezenteilegi.
(5)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(1)sau(2)oricearezultat
nurmaaplicriialin.(3),autoritateacontractantpoatestabili:
a)operioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare,carenupoatefimaimicde15
ziledeladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare
b)operioadreduspentrudepunereaofertelor,carenupoatefimaimicde10ziledeladata
transmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriideatribuire.
Paragraful4Negociereacompetitiv

Articolul80
ncadrulproceduriidenegocierecompetitivoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneo
solicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaii
carendeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaib
dreptuldeadepuneoferteiniialenetapaulterioar,pebazacroraautoritateacontractantva
derulanegocierinvedereambuntiriiacestora.
Articolul81
Negociereacompetitivseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,n
conformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Articolul82
(1)Proceduradenegocierecompetitivsedesfoar,deregul,ndouetapeobligatorii:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicarea
criteriilordecalificareiselecie
b)etapadepuneriioferteloriniialedectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeia
evaluriiconformitiiacestoracucerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivit
art.83alin.(2)inegocierilenvedereambuntiriioferteloriniiale,adepuneriiofertelor
finaleiaevaluriiacestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrul
decandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepun
oferteiniiale,cucondiiasfieasiguratunnumrdeminimum3candidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesau
regulileobiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidai
pecareintenioneazsiinvitesdepunoferteiniialenetapaadouaaproceduriii,dac
estecazul,numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)
trebuiesfiesuficientpentruaasiguraoconcurenrealcucondiiasfieasiguratunnumrde
minimum3candidai.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumai
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

22/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

criteriiledeselecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuin
egalcunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieeste
maimicdectnumrulminimindicatnanunuldeparticipare,conformdispoziiiloralin.(4),
autoritateacontractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacel
candidat/aceicandidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,n
condiiileprevzutelaart.213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificarei
selecie.
(10)Autoritateacontractantpoateatribuicontractuldeachiziiepublic/acordulcadrupebaza
oferteloriniiale,frnegociere,ncazulncareiarezervataceastposibilitateprinanunul
departicipare.
(11)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaie
electronic,cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticiparein
documentaiadeatribuire.
Articolul83
(1)ncuprinsuldocumentaieideatribuireautoritateacontractantdefineteobiectulachiziiei
prindescriereanecesitilorautoritiicontractanteiacaracteristicilorsolicitatepentru
produsele,lucrrilesauserviciilecareurmeazafiachiziionateistabiletecriteriulde
atribuireifactoriideevaluareaofertelor.
(2)ncadruldescrieriielementelorprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantstabiletecare
suntcerineleminimenlegturcuacesteapecareoferteletrebuieslendeplineasc.
(3)Informaiilefurnizateprindocumentaiadeatribuiretrebuiesfiesuficientdeprecisepentrua
permiteoperatoriloreconomicisdeterminenaturaiobiectulgeneralalachiziieii,pebaza
acestora,sdecidtransmitereauneisolicitrideparticiparesauneparticiparealaprocedurade
atribuire.
Articolul84
(1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidatalimitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecel
puin30dezile.
(2)Perioadacuprinsntredatatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaprocedurii
deatribuireidatalimitdedepunereaoferteloriniialeestedecelpuin30dezile.
(3)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractul
deachiziiepublic/acordulcadruceurmeazafiatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioada
prevzutlaalin.(2)lacelpuin10ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsura
ncareinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12
luninaintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaofertelor
iniialeprevzutlaalin.(2)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloace
electronice,ncondiiileprezenteilegi.
(5)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(1)sau(2)oricearezultat
nurmaaplicriialin.(4),autoritateacontractantpoatestabili:
a)operioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare,carenupoatefimaimicde15
ziledeladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare
b)operioadreduspentrudepunereaoferteloriniiale,carenupoatefimaimicde10ziledela
datatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriideatribuire.
Articolul85
(1)Cuexcepiasituaieiprevzutelaart.82alin.(10),autoritateacontractantnegociazcu
ofertaniioferteleiniialeitoateoferteleulterioaredepusedeacetia,cuexcepiaofertelor
finale,nvedereambuntiriiconinutuluiacestora.
(2)Cerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2),criteriulde
atribuireifactoriideevaluarenupotfaceobiectalnegocierilor.
(3)Peduratanegocierilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectarea
principiuluitratamentuluiegalfadetoiofertaniiideanufurnizainformaiintromanier
discriminatorie,carearputeacreaunuia/unoradintreofertaniunavantajnraportcuceilali.
(4)Autoritateacontractantinformeaznscristoiofertaniialecrorofertenuaufosteliminate
dincompetiiepotrivitalin.(8)i(9)nlegturcuoricemodificrialespecificaiilortehnice
saualealtordocumentealeachiziiei,cuexcepiaprevederilorreferitoarelacerineleminime
stabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2),carenupotfimodificate.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

23/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(5)nurmamodificrilorprevzutelaalin.(4),autoritateacontractantacordoperioad
suficientofertanilorpentrumodificareaoferteloriretransmitereaofertelormodificate,daceste
cazul.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlaliparticipaniinformaii
confidenialecomunicatedeuncandidatsauofertantcareparticiplanegocieri,fracordulscris
alacestuia.
(7)Acordulprevzutlaalin.(6)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcu
privirelafiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuranegocierilenrundesuccesive,cuscopuldea
reducenumruldeofertecareurmeazsfienegociate.
(9)Reducereanumruluideofertepotrivitdispoziiiloralin.(8)serealizeaznumaipebaza
factorilordeevaluarestabiliiprinanunuldeparticiparesaualtdocumentalachiziiei.
(10)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(8)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrul
anunuluideparticiparesaualaltuidocumentalachiziiei.
(11)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsncheienegocierile,aceastai
informeazpeofertaniirmaincompetiieistabileteuntermenpentrudepunereaunorofertenoi
saurevizuite,carereprezintofertelefinale.
(12)Autoritateacontractantverificdacofertelefinaleprevzutelaalin.(11)respectcerinele
minimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2)icelelaltecerineprevzute
ndocumentaiadeatribuire,evalueazofertelefinaleiatribuiecontractulpebazacriteriuluide
atribuireiafactorilordeevaluare.
Paragraful5Dialogulcompetitiv

Articolul86
ncadrulproceduriidedialogcompetitivoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneosolicitare
departiciparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptul
deaparticipalaetapadedialog,iarcandidaiirmailasfrituletapeidedialogaudreptuldea
depuneofertefinale.
Articolul87
Proceduradedialogcompetitivseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianunde
participare,nconformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritatea
contractantsolicitoperatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvederea
furnizriiinformaiiloridocumentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritatea
contractant.
Articolul88
(1)Proceduradedialogcompetitivsedesfoarntreietape:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicarea
criteriilordecalificareiselecie
b)etapadialoguluicucandidaiiselectai,nvedereaidentificriisoluiei/soluiiloraptes
rspundnecesitilorautoritiicontractanteipebazacreia/crorasevordepuneofertele
finale
c)etapadepuneriiofertelorfinaledectrecandidaiirmainurmaetapeidedialogiaevalurii
acestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrul
decandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitais
participenetapadedialog,cucondiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesau
regulileobiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidai
pecareintenioneazsiinvitenetapaadouaaproceduriii,dacestecazul,numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)
trebuiesfiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimai
micde3.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumai
criteriiledeselecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuin
egalcunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieeste
maimicdectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),
autoritateacontractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacel
candidat/aceicandidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,n
condiiileprevzutelaart.213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificarei
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

24/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

selecie.
(10)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.b),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailorrmaincompetiieoinvitaiededepunereaofertelorfinale.
Articolul89
PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalulOficial
alUniuniiEuropeneidatalimitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
Articolul90
(1)Autoritateacontractantistabiletenecesitileicerineleprinanunuldeparticiparei
ledefinetencadrulanunuluideparticiparei/saualunuidocumentdescriptiv.
(2)Autoritateacontractantstabileteidefinetencadrulanunuluideparticiparei/saual
documentuluidescriptivprevzutlaalin.(1)criteriuldeatribuireifactoriideevaluarealei,
precumiuntermenorientativpentrudesfurareaproceduriideatribuire.
(3)Criteriiledeatribuireutilizatencazulproceduriidedialogcompetitivsuntcelmaibunraport
calitatepresaucelmaibunraportcalitatecost,prevzutelaart.187alin.(3)lit.c)id).
Articolul91
(1)Autoritateacontractantdesfoaretapadialoguluicufiecarecandidatselectatnparte,n
scopulidentificriiidefiniriicelormaibunemijloacepentrusatisfacereanecesitilorsale.
(2)Numaicandidaiiselectaideautoritateacontractantnurmafinalizriietapeiprevzutela
art.88alin.(1)lit.a)potparticipalaetapadialogului.
(3)ncadruldialoguluiautoritateacontractanticandidaiiselectaipotdiscutatoateaspectele
referitoarelaachiziie.
(4)Peduratadialogului,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectareaprincipiului
tratamentuluiegalfadetoicandidaiiideanufurnizainformaiintromanier
discriminatorie,carearputeacreaunuia/unoradintrecandidaiunavantajnraportcuceilali.
(5)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlalicandidaisoluiilepropusesau
alteinformaiiconfidenialecomunicatedeuncandidatcareparticipladialog,fracordulscris
alacestuia.
(6)Acordulprevzutlaalin.(5)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcu
privirelafiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
Articolul92
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuradialogulnrundesuccesive,cuscopuldea
reducenumruldesoluiicareurmeazsfiediscutatenetapadialogului.
(2)Reducereanumruluidesoluiipotrivitdispoziiiloralin.(1)serealizeaznumaipebaza
factorilordeevaluarestabiliiprinanunuldeparticiparei/saudocumentuldescriptivprevzutla
art.90alin.(1).
(3)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(1)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrul
anunuluideparticiparei/saualdocumentuluidescriptivprevzutlaart.90alin.(1).
(4)Autoritateacontractantcontinudialogulpncndestenmsursidentifice
soluia/soluiileaptessatisfacnecesitilesale.
(5)Dupceadeclaratncheiatetapadialoguluiiainformatnacestsenscandidaiirmain
competiie,autoritateacontractantiinvitpefiecaredintreacetiasdepunofertelefinalepe
bazasoluieisausoluiilorprezentateispecificatencursuldialogului.
(6)Ofertelefinaleprevzutelaalin.(5)cuprindtoateelementelesolicitateinecesarepentru
realizareaproiectului.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaclarificri,precizriimbuntiriale
ofertelorfinale.
(8)Clarificrile,precizrileimbuntirileprevzutelaalin.(7),precumioriceinformaii
suplimentaretransmisedeofertantnupotsconduclamodificareaelementeloresenialeale
proceduriideatribuire,inclusivalenecesitiloricerinelorstabilitenanunuldeparticipare
i/saudocumentuldescriptivprevzutlaart.90alin.(1),ncazulncaremodificareaacestor
elemente,necesitiicerineestesusceptibiladenaturaconcurenasauaaveaunefect
discriminatoriu.
Articolul93
(1)Autoritateacontractantevalueazoferteleprimitepebazacriteriuluideatribuireia
factorilordeevaluarestabiliiprinanunuldeparticiparei/saundocumentuldescriptivprevzut
laart.90alin.(1).
(2)Lasolicitareaautoritiicontractantesepotdesfuranegociericuofertantulacruiofert
finalafostdesemnatcaprezentndcelmaibunraportcalitateprenurmaaplicriifactorilorde
evaluarestabiliideautoritateacontractant,avndcaobiectconfirmareaangajamentelorfinanciare
sauaaltortermenisaucondiiiinclusenofertnvedereastabiliriiclauzelorcontractului,cu
condiiacaacestenegocierisnuconduclamodificrisubstanialealeaspecteloresenialeale
oferteisaualeachiziieipublice,inclusivalenecesitiloricerinelorstabiliteprinanunulde
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

25/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

participaresaudocumentuldescriptivprevzutlaart.90alin.(1),isnuritesdenatureze
concurenasausconducladiscriminare.
Articolul94
Autoritateacontractantpoateprevedeaprimesauplipentruparticipaniiladialogncondiiile
stabiliteprindocumenteleachiziiei.
Paragraful6Parteneriatulpentruinovare

Articolul95
ncadrulparteneriatuluipentruinovareoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneosolicitare
departiciparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptul
deadepuneoferteiniialenetapaulterioar,pebazacroraautoritateacontractantvadesfura
negocierinvedereambuntiriiacestora.
Articolul96
Parteneriatulpentruinovareseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,
nconformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Articolul97
(1)Parteneriatulpentruinovaresedesfoarntreietape:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicarea
criteriilordecalificareiselecie
b)etapadepuneriioferteloriniialedectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeia
evaluriiconformitiiacestoracucerinelestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.98
alin.(3)
c)etapanegocierilornvedereambuntiriioferteloriniiale,adepuneriiofertelorfinaleia
evaluriiacestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrul
decandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepun
oferteiniiale,cucondiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilede
selecieiregulileobiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplicepentruselecia
candidailor,numrulminimdecandidaipecareintenioneazsiinvitenetapaadouaa
proceduriii,dupcaz,numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)
trebuiesfiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimai
micdetrei.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumai
criteriiledecalificareiselecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouacelpuinunnumrdecandidai
egalcunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieeste
maimicdectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),
autoritateacontractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacel
candidat/aceicandidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,n
condiiileprevzutelaart.213.
(9)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.b),autoritateacontractanttransmite
simultantuturorcandidailoroinvitaiedeparticiparelaetapaatreiaaproceduriideatribuire.
Articolul98
(1)Autoritateacontractantaplicparteneriatulpentruinovareatuncicndidentificnecesitatea
dezvoltriiiachiziieiulterioareaunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,necesitate
carenupoatefisatisfcutdesoluiiledisponibilepepialaunanumitmoment.
(2)ncuprinsuldocumentaieideatribuireautoritateacontractantdescrienecesitilecuprivire
laprodusul,serviciulsaulucrrileinovatoarecarenupotfisatisfcuteprinachiziiaproduselor,
serviciilorsaulucrrilordisponibilepepialaacelmoment.
(3)ncadruldescrieriielementelorprevzutelaalin.(2)autoritateacontractantstabiletecare
suntcerineleminimenlegturcuacesteapecareoferteletrebuieslendeplineasc.
(4)Informaiilefurnizateprindocumenteleachiziieitrebuiesfiesuficientdeprecisepentrua
permiteoperatoriloreconomicisdeterminenaturaiobiectulsoluieisolicitatei,pebaza
acestora,sdecidtransmitereauneisolicitrideparticiparesauneparticiparealaprocedurade
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

26/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

atribuire.
(5)Autoritateacontractantpoatedecidesimplementezeparteneriatulpentruinovarecuunsingur
partenersaucumaimulipartenericaredesfoaractivitidecercetareidezvoltareseparate.
(6)Criteriiledeatribuireutilizatencazulparteneriatuluipentruinovaresuntcelmaibunraport
calitatepresaucelmaibunraportcalitatecost,prevzutelaart.187alin.(3)lit.c)id).
Articolul99
PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalulOficial
alUniuniiEuropeneidatalimitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
Articolul100
Parteneriatulpentruinovarearecascopdezvoltareaunuiprodus,aunuiserviciuinovatorsauaunor
lucrriinovatoareiachiziiaulterioaraproduselor,serviciilorsaulucrrilorrezultate,cu
condiiacaacesteascorespundnivelurilordeperformanicosturilormaximeconvenitentre
autoritateacontractantiparticipani.
Articolul101
(1)Parteneriatulpentruinovaresedesfoarnfazesuccesive,urmndsuccesiuneastadiilordin
procesuldecercetareideinovare,carepoateincludefabricareaproduselor,prestareaserviciilor
saufinalizarealucrrilor.
(2)ncadrulparteneriatuluipentruinovaresestabilescobiectiveintermediarecaretrebuie
realizatedectreparteneri,precumiplatapreuluintranecorespunztoare.
(3)Pebazaobiectivelorstabilitepotrivitalin.(2),autoritateacontractantpoatedecidedup
fiecarefazsncetezeparteneriatulpentruinovaresau,ncazulunuiparteneriatpentruinovare
ncheiatcumaimuliparteneri,sreducnumruldeparteneriprinncetareaanumitorcontracte
individuale,cucondiiacaautoritateacontractantsfimenionatndocumentaiadeatribuire
acesteposibiliti,precumicondiiileaplicriiacestora.
Articolul102
(1)nlegturcucalificareaiseleciacandidailor,autoritateacontractantstabileten
specialcriteriilegatedecapacitateacandidailorndomeniulcercetriiidezvoltrii,elaborrii
desoluiiinovatoareiimplementriiacestora.
(2)Numaicandidaiiselectaideautoritateacontractantnurmafinalizriietapeiprevzutela
art.97alin.(1)lit.a)potprezentaproiectedecercetareiinovarecaresrspundnecesitilor
identificatedeautoritateacontractantcarenupotfisatisfcutedesoluiileexistente.
(3)ncadruldocumentaieideatribuire,autoritateacontractantdefineteregulileaplicabile
drepturilordeproprietateintelectual.
(4)ncazulparteneriatuluipentruinovarencheiatcumaimuliparteneri,autoritateacontractant
areobligaiadeanudezvluicelorlalipartenerisoluiilepropusesaualteinformaii
confidenialecomunicatedeunpartenerncadrulparteneriatului,fracordulacestuia.
(5)Acordulprevzutlaalin.(4)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcu
privirelafiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(6)Autoritateacontractantseasigurcstructuraparteneriatuluii,nspecial,duratai
valoareadiferitelorfazealeacestuiareflectgraduldeinovaiealsoluieipropuseisuccesiunea
activitilordecercetareiinovarenecesarepentrudezvoltareauneisoluiiinovatoarecarenueste
disponibilpepia.
(7)Valoareaestimataproduselor,serviciilorsaulucrrilornutrebuiesfiedisproporionatn
raportcuinvestiiilenecesarepentrudezvoltareaacestora.
Articolul103
(1)Autoritateacontractantnegociazcuofertaniioferteleiniialeitoateoferteleulterioare
depusedeacetia,cuexcepiaofertelorfinale,nvedereambuntiriiconinutuluiacestora.
(2)Cerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.98alin.(3),criteriulde
atribuireifactoriideevaluarenupotfaceobiectalnegocierilor.
(3)Peduratanegocierilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectarea
principiuluitratamentuluiegalfadetoiofertaniiideanufurnizainformaiintromanier
discriminatorie,carearputeacreaunuia/unoradintreofertaniunavantajnraportcuceilali.
(4)Autoritateacontractantinformeaznscristoiofertaniialecrorofertenuaufosteliminate
dincompetiiepotrivitalin.(8)i(9)nlegturcuoricemodificrialespecificaiilortehnice
saualealtordocumentealeachiziiei,cuexcepiaprevederilorreferitoarelacerineleminime
stabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.98alin.(3),carenupotfimodificate.
(5)nurmamodificrilorprevzutelaalin.(4),autoritateacontractantacordoperioad
suficientofertanilorpentrumodificareaoferteloriretransmitereaofertelormodificate,daceste
cazul.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlaliparticipaniinformaii
confidenialecomunicatedeuncandidatsauofertantcareparticiplanegocieri,fracordulscris
alacestuia.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

27/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(7)Acordulprevzutlaalin.(6)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcu
privirelafiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuranegocierilenrundesuccesive,cuscopuldea
reducenumruldeofertecareurmeazsfienegociate.
(9)Reducereanumruluideofertepotrivitdispoziiiloralin.(8)serealizeaznumaipebaza
factorilordeevaluarestabiliiprinanunuldeparticiparesaualtdocumentalachiziiei.
(10)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(8)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrul
anunuluideparticiparesaualaltuidocumentalachiziiei.
Paragraful7Negociereafrpublicareprealabil

Articolul104
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabil
aunuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublice/acordurilorcadrude
lucrri,deprodusesaudeserviciintrunuldinurmtoarelecazuri:
a)dacncadruluneiproceduridelicitaiedeschisorilicitaierestrnsorganizatepentru
achiziiaproduselor,serviciilorsaulucrrilorrespectivenuafostdepusnicioofert/solicitare
departiciparesauaufostdepusenumaioferte/solicitrideparticipareneconforme,cucondiiasnu
semodificenmodsubstanialcondiiileiniialealeachiziieii,lasolicitareaComisiei
Europene,sfietransmisacesteiaunraport
b)daclucrrile,produselesauserviciilepotfifurnizatenumaidectreunanumitoperator
economicpentruunuldintremotiveleprevzutelaalin.(2)
c)caomsurstrictnecesar,atuncicndperioadeledeaplicareaprocedurilordelicitaie
deschis,licitaierestrnssaunegocierecompetitivnupotfirespectatedinmotivedeextrem
urgen,determinatedeevenimenteimprevizibileicarenusedatoreazsubnicioformuneiaciuni
sauinaciuniaautoritiicontractante.
(2)Motiveleprevzutelaalin.(1)lit.b)sunturmtoarele:
a)scopulachiziieiestecreareasauachiziionareauneioperedeartsauuneireprezentaii
artisticeunice
b)concurenalipsetedinmotivetehnice
c)proteciaunordrepturiexclusive,inclusivdrepturideproprietateintelectual.
(3)Autoritateacontractantpoateaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunui
anundeparticiparencazulprevzutlaalin.(1)lit.b)numaidac,nlegturcumotivele
prevzutelaalin.(2)lit.b)ic),nuexistosoluiealternativsaunlocuitoarerezonabil,cum
arfiutilizareaunorcanalededistribuiealternativepeteritoriulRomnieiorinafaraacestuia
sauachiziiaunorlucrri,produsesauserviciicomparabiledinpunctdevederefuncional,iar
absentaconcureneisauproteciadrepturilorexclusivenusuntrezultatuluneirestrngeri
artificialedectreautoritateacontractantaparametrilorachiziieinvedereaviitoareiproceduri
deatribuire.Motiveletehnicepotfigenerate,deasemenea,decerinespecificeprivind
interoperabilitateacaretrebuiendeplinitepentruaasigurafuncionarealucrrilor,produselorsau
serviciilorcareurmeazafiachiziionate.
(4)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.c),autoritateacontractantnuaredreptuldeastabili
duratacontractuluipeoperioadmaimaredectceanecesarpentruafacefasituaieideurgen
careadeterminataplicareaproceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianunde
participare.
(5)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabil
aunuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublicedeprodusentrunul
dinurmtoarelecazuri:
a)atuncicndproduselecarefacobiectulachiziieisuntfabricateexclusivnscopdecercetare
tiinific,experimental,destudiusaudedezvoltare,iarcontractuldeachiziiepublicnuprevede
producianserieaunorcantitialeprodusuluinvedereastabiliriiviabilitiicomercialea
acestuiasaurecuperareacosturilordecercetareidezvoltare
b)atuncicndestenecesarachiziionareadelacontractantuliniialaunorcantitisuplimentare
deprodusedestinatenlocuiriiparialesauextinderiiproduselorsauinstalaiilorexistentei
numaidacschimbareacontractantuluiiniialarpuneautoritateacontractantnsituaiadea
achiziionaprodusecucaracteristicitehnicediferitedeceledejaexistentecarearconducela
incompatibilitatesauladificultitehnicedisproporionatedeutilizareintreinere
c)pentruproduselecotateiachiziionatepeopiademrfuri,cumarfiproduseleagricole,
materiileprimeiburseledeenergie,ncazulncarestructuramultilateraldetranzacionare
reglementatisupravegheatgaranteaznmodnaturalpreurilepieei
d)pentrucumprareadeprodusesauserviciincondiiispecialeavantajoasedelaunoperator
economiccarenceteazdefinitivactivitilecomercialesaucareseaflntroprocedurde
faliment,deconcordatpreventivsauntroprocedursimilar.
(6)Duratacontractelor/acteloradiionalencheiatepotrivitprevederiloralin.(5)lit.b),precum
iduratacontracteloriniialenupotdepi,deregul,treiani.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabil
aunuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublicedeserviciiatunci
cnd,caurmareaunuiconcursdesoluii,contractuldeachiziiipublicedeserviciiurmeazsfie
atribuit,conformregulilorstabilitencadrulconcursuluidesoluiirespectiv,concurentului
ctigtorsauunuiadintreconcureniictigtoriaiconcursuluirespectivnacestdinurmcaz,
autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteinvitaielanegocierituturorconcurenilor
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

28/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ctigtori.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabil
aunuianundeparticipareatuncicnd,ulterioratribuiriiunuicontractdeachiziiepublicde
lucrrisaudeservicii,autoritateacontractantintenioneazsachiziionezelucrrisauservicii
noiinumaidacsendeplinescnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)atribuireasefacecontractantuluiiniial,iarnoilelucrri,respectivnoileserviciiconstaun
repetareaunorlucrrisauserviciisimilareprevzutencontractulatribuitiniialisuntconforme
cucerineleprevzutendocumenteleachiziieielaboratecuocaziaatribuiriicontractuluiiniial
b)valoareaestimatacontractuluiiniialdelucrrisauserviciisadeterminatprinluarean
considerareinclusivalucrrilorsauserviciilornoicarepotfiachiziionateulterior
c)nanunuldeparticiparelaproceduraaplicatpentruatribuireacontractuluiiniialsaprecizat
faptulcautoritateacontractantaredreptuldeaoptapentruachiziionareaulterioardenoi
lucrri,respectivnoiservicii,delaoperatoruleconomicacruiofertvafideclaratctigtoare
ncadrulproceduriirespective
d)proceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipareesteaplicatntrun
intervalcarenupoatedepi3anidelancheiereacontractuluiiniial.
Paragraful8Concursuldesoluii

Articolul105
Concursuldesoluiipoatefiorganizatnunadintreurmtoarelemodaliti:
a)ncadruluneiprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeservicii
b)caoprocedurdeatribuiredistinct,cupremiisaupliacordateparticipanilor.
Articolul106
(1)Concursuldesoluiiseiniiazprinpublicareadectreautoritateacontractantaunuianunde
concursprincaresolicitoperatoriloreconomiciinteresaidepunereadeproiecte.
(2)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsatribuieuncontractsubsecventde
achiziiepublicdeserviciicaurmareauneiproceduridenegocierefrpublicareprealabil
potrivitdispoziiilorart.104alin.(7),autoritateacontractantindicacestlucrunanunulde
concurs.
(3)Autoritateacontractantcareaorganizatunconcursdesoluiitransmitesprepublicareunanun
cuprivirelarezultateleconcursuluiitrebuiesfienmsursfacdovadadateitransmiterii
anunului.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3),ncazulncarecomunicareainformaiilorprivind
rezultatulconcursuluiarmpiedicaaplicareaunordispoziiilegale,arficontrarinteresului
public,araduceatingereintereselorcomercialelegitimealeuneintreprinderipublicesauprivate
sauarputeaaduceatingereconcureneiloialentreprestatoriideservicii,publicareaacestor
informaiinuesteobligatorie.
Articolul107
ncazulncareautoritateacontractantintenioneazslimitezenumruldeparticipanincadrul
unuiconcursdesoluii,autoritateacontractantstabiletecriteriidecalificareiselecieclare,
obiectiveinediscriminatorii,caretrebuiesfieprecizatenmodexplicitndocumentele
achiziiei.
Articolul108
(1)nscopulevaluriiproiectelorprezentatencadrulunuiconcursdesoluii,autoritatea
contractantnumeteunjuriualctuitexclusivdinpersoanefiziceindependentefadeparticipanii
laconcurs.
(2)ncazulncareparticipanilorlaconcurslisesolicitoanumitcalificareprofesional,cel
puinotreimedinnumrulmembrilorjuriuluitrebuiesdeincalificarearespectivsauo
calificareechivalent.
Articolul109
(1)Juriulesteautonomndeciziileiopiniilepecareleemite.
(2)Juriulareobligaiadeaevalua,nmodanonimiexclusivpebazacriteriilorindicaten
anunuldeconcurs,planurileiproiecteledepusedecandidai.
(3)Anonimatulestemeninutpnlamomentullacarejuriuladoptodeciziesauformuleazoopinie.
(4)Pebazaevaluriicalitativeafiecruiproiect,juriulstabileteclasamentulproiectelor,precum
iobservaiileiaspectelecareartrebuiclarificate,ntrunraportsemnatdetoimembrii
juriului.
(5)Candidaiipotfiinvitai,dacestenecesar,srspundntrebrilorconsemnatenraportul
ntocmitdejuriu,nvedereaclarificriioricruiaspectprivindproiectele.
(6)Juriulareobligaiadearedactaunprocesverbalcompletaldialoguluidintremembriijuriului
icandidai.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

29/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul110
Reguliledetaliateprivindorganizareaconcursuluidesoluiisestabilescprinnormelemetodologice
deaplicareaprezenteilegi.
Paragraful9Serviciisocialeialteserviciispecifice

Articolul111
(1)ncazulatribuiriiunuicontractdeachiziiepublic/acordcadrucarearecaobiectservicii
socialeialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2,cuovaloareestimategalsaumaimare
dectpragulprevzutlaart.7alin.(1)lit.c),autoritateacontractantareurmtoareleobligaii:
a)deaifacecunoscutinteniadeaachiziionarespectiveleserviciifieprinpublicareaunui
anundeparticipare,fieprinintermediulunuianundeintenievalabilnmodcontinuu
b)deapublicaunanundeatribuireacontractului.
(2)Alternativpublicriiunoranunurideatribuireindividuale,autoritateacontractantaredreptul
deagrupatrimestrialanunuriledeatribuireprevzutelaalin.(1)lit.b),cazncareautoritatea
contractantareobligaiadeatransmitesprepublicareanunuriledeatribuireastfelgrupaten
termende30deziledelancheiereafiecruitrimestru.
(3)Dispoziiilealin.(1)lit.a)nuseaplicncazulncarecontractuldeachiziie
public/acordulcadruavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa
nr.2,esteatribuitprinproceduradenegocierefrpublicareprealabil,nconformitatecu
dispoziiileart.104.
(4)Criteriiledeatribuireutilizatepentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilor
cadruavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2,suntcel
maibunraportcalitatepresaucelmaibunraportcalitatecost,prevzutelaart.187alin.(3)
lit.c)id),innduseseamadecriteriiledecalitateidedurabilitatealeserviciilorsociale.
Articolul112
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabilicaparticiparealaproceduriledeatribuirea
contractelordeachiziiipubliceavndcaobiectexclusivserviciiledesntate,socialei
culturaleprevzutelaart.111carefacobiectulcodurilorCPV751210000,751220007,751230004,
796220000,796240004,796250001,801100008,803000007,804200004,804300007,805110009,
805200005,805900006,cuprinsentre850000009la853230009,925000006,926000007,981330004,
981331108sfierezervatunoroperatorieconomici,cumarfipersoanejuridicefrscoplucrativ,
ntreprinderisocialeiunitiprotejate,acreditatecafurnizorideserviciisociale,furnizori
publicideserviciisociale.
(2)Operatoriieconomicicroralepoatefirezervatparticiparealaproceduriledeatribuire
prevzutelaalin.(1)trebuiesndeplineascnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)scopulpentrucareafostnfiinatoperatoruleconomicestendeplinireaunorobiectiven
domeniulserviciilorpublice,nlegturcuprestareaserviciilorprevzutelaalin.(1)
b)profitulobinutdeoperatoruleconomicestereinvestitnvedereandepliniriiscopuluipentru
careacestaafostnfiinatncazulncareprofitulestedistribuitsauredistribuit,acestlucru
sebazeazpeconsiderentelegatedeparticipareaangajailorlabeneficiileactivitiioperatorului
economic
c)organizareastructurilordeconduceresauastructurilorcaredeinoperatoruleconomiccare
executcontractulsebazeazpeprincipiulparticipriiangajailorncadrulstructurilorcaredein
operatoruleconomicsaunecesitparticipareaactivaangajailor,autilizatorilorsauaaltor
entitiinteresate
d)operatoruluieconomicnuiafostatribuituncontractpentruserviciilencauzdectre
autoritateacontractantrespectiv,ntemeiulprezentuluiarticol,nultimii3ani.
(3)Duratamaximacontractelordeachiziiepublicprevzutelaalin.(1)estede3ani.
(4)ncuprinsulanunurilorprevzutelaart.111alin.(1)lit.a)publicatenvedereaatribuirii
contractelordeachiziiepublicprevzutelaalin.(1)sefacetrimiterelaprezentularticol.
Paragraful10Procedurasimplificat

Articolul113
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaprocedurasimplificatncondiiileprevzutela
art.7alin.(2).
(2)ProcedurasimplificatseiniiazprinpublicareanSEAPaunuianundeparticipare
simplificat,nsoitdedocumentaiadeatribuireaferent.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeastabiliperioadadedepunereaofertelornfunciede
complexitateacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruidecerinelespecifice,astfel
nctoperatoriieconomiciinteresaisbeneficiezedeunintervaldetimpadecvatisuficient
pentruelaborareaoferteloripentrupregtireadocumentelordecalificareiselecie,dacsunt
solicitateprindocumenteleachiziiei.
(4)Autoritateacontractantpoatedecidedesfurareaproceduriisimplificate:
a)fientroetap
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

30/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

b)fienmaimulteetapecarepresupunattseleciacandidailor,ctinegociereaievaluarea
ofertelor.
(5)Conformalin.(4)lit.a)ifraaduceatingeredispoziiiloralin.(3),perioadaminimntre
datatransmiteriianunuluideparticiparelaprocedurasimplificatidatalimitdedepunerea
ofertelorestedecelpuin:
a)10zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicde
serviciisauproduse
b)6zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeproduse
decomplexitateredus
c)15zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicde
lucrri.
(6)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),dacautoritateacontractantdecideorganizareaunei
etapedenegociereaofertelor,acestaspectlprecizeaznanunuldeparticiparesimplificat.
(7)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),autoritateacontractantareobligaiadeatransmite
anunuldeparticiparesimplificat,sprepublicarenSEAP,cucelpuin10zilenaintededata
limitpentrudepunereasolicitrilordeparticipare.
(8)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),autoritateacontractantareobligaiadeatransmite
simultan,tuturorcandidailorselectai,oinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(9)netapaadouaacazuluiprevzutlaalin.(4)lit.b),perioadaminimntredatatransmiterii
invitaieideparticipareidatalimitdedepunereaofertelorestedecelpuin10zile.ncazul
ncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeprodusedecomplexitate
redus,perioadaminimestedecelpuin6zile.
(10)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(5)saualin.(9),autoritatea
contractantpoatestabilioperioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare/ofertelor,
carenupoatefimaimicde6ziledeladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare,
respectivtransmiteriiinvitaieideparticipare,ncazulatribuiriiunuicontractdeachiziie
publicdeserviciisauproduse,respectivde9zile,ncazulunuicontractdeachiziiepublicde
lucrri.
(11)Dacautoritateacontractantdecidessolicitecriteriidecalificareiselecie,aceasta
poatesolicitadoarcerineprivind:
a)motivedeexcludere,nconformitatecucapitolulIV,seciuneaa6a,paragraful2
b)capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale,nconformitatecuart.173
c)experienasimilar,nconformitatecuart.179lit.a)ib).
(12)ncazulaplicriiproceduriisimplificate,operatoruleconomicpoatesinvocesusinerea
unui/unorter/teripentrumaximum50%dincerinaceafoststabilitnconformitatecualin.(11)
lit.c).
(13)ncazulncareexistlisteoficialealeoperatoriloreconomiciagreaisaumodalitide
certificaresauincludereaacestoranastfeldeliste,aprobateprinhotrredeguvernpentru
anumitedomenii,autoritateacontractantaredreptuldealeutilizaatuncicndaplicprocedura
simplificat.

Seciuneaa2aInstrumenteitehnicispecificedeatribuireacontractelordeachiziiepublic
Paragraful1Acordulcadru

Articolul114
Autoritateacontractantatribuieacordurilecadruprinaplicareaprocedurilorcorespunztoare
prevzutelaart.68112.
Articolul115
(1)Durataunuiacordcadrunupoatedepi4ani,cuexcepiacazurilorexcepionalepecare
autoritateacontractantlejustifictemeinic,nspecialprinobiectulacorduluicadrurespectiv.
(2)ncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadru,autoritateacontractantstabileteprin
documenteleachiziieicacordulcadrusencheienunadintreurmtoarelemodaliti:
a)cuunsinguroperatoreconomic
b)cumaimulioperatorieconomici.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeastabilioperatoruleconomicsau,dupcaz,operatorii
economicicaresuntparteaacorduluicadrurespectivprinaplicareacriteriilordecalificarei
selecie,acriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluareprevzuindocumenteleachiziiei.
Articolul116
(1)Contractelecareseatribuienexecutareaunuiacordcadrunupotfincheiatedectntre
autoritateacontractant/autoritilecontractantemenionatenanunuldeparticipareprincarea
fostiniiatproceduradeatribuireaacorduluicadruioperatoruleconomic/operatoriieconomici
caresuntparteaacorduluirespectiv.
(2)Clauzeleunuicontractatribuitnexecutareaunuiacordcadrunupotnniciuncazsaduc
modificrisubstanialetermeniloricondiiilorstabiliteiniialprinacordulcadrurespectiv.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

31/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul117
(1)ncazulncareacordulcadruestencheiatcuunsinguroperatoreconomic,acordulcadrutrebuie
sprevadcelpuin:
a)obligaiileprincipalepecareoperatoruleconomicileaasumatprinofert
b)preulunitarpecareoperatoruleconomiclaprevzutnofertipebazacruiasevadetermina
preulfiecruicontractatribuitulterior.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeaatribuicontracteledeachiziiepublicsubsecvente
acorduluicadrunumaicurespectareacondiiilortehniceifinanciarestabilitenacordulcadru
respectiv.
(3)Defiecaredatcndintenioneazsatribuieuncontractdeachiziiepublicsubsecventunui
acordcadru,autoritateacontractantpoateconsulta,nscris,operatoruleconomic,solicitndui
acestuia,dacestenecesar,completareaofertei.
Articolul118
(1)ncazulncareacordulcadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici,acordulcadruse
executnunuldintreurmtoarelemoduri:
a)frreluareacompetiiei,nconformitatecutermeniiicondiiileprevzutencuprinsulsu,n
cazulncareacordulcadrustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuia
lucrrilor,prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu,precumi
condiiileobiectivenfunciedecaresestabiletecaredintreoperatoriieconomicipartela
acordulcadruvaexecutalucrrile,vaprestaserviciilesauvafurnizaprodusele
b)cureluareacompetiieintreoperatoriieconomicicaresuntpartelaacordulcadru,ncazuln
careacordulcadrunustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu
c)parialfrreluareacompetiieintreoperatoriieconomici,nconformitateculit.a),i
parialcureluareacompetiiei,nconformitateculit.b),numaidacaceastposibilitateafost
prevzutndocumentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadru,
ncazulncareacordulcadrustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuia
lucrrilor,prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu.
(2)Dispoziiilealin.(1)lit.a)suntaplicabilencazulncareautoritateacontractanta
precizatexpresndocumentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului
cadrucriteriileobiectivenfunciedecaresestabiletecaredintreoperatoriieconomicipartela
acordulcadruvaexecutalucrrile,vaprestaserviciilesauvafurnizaproduselecareconstituie
obiectulsu.
(3)Dispoziiilealin.(1)lit.c)suntaplicabilencazulncareautoritateacontractanta
precizatexpresndocumentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului
cadrucriteriileobiectivenfunciedecaresestabiletedacanumitelucrri,produsesauservicii
carefacobiectulacorduluicadruseachiziioneazcureluareacompetiieisaudirect,frreluarea
competiiei,nconformitatecutermeniiicondiiileprevzutenacordulcadru,precumitermenii
icondiiileprevzutenacordulcadrupentrucaresepoatereluacompetiia.
(4)Dispoziiilealin.(1)lit.c)seaplicnmodcorespunztororicruilotdintrunacordcadru
pentrucareaufoststabiliitoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectullotuluirespectiv,indiferent
dacaufostsaunustabiliitoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulcelorlalteloturi.
Articolul119
ncazurileprevzutelaart.118alin.(1)lit.b)ic),autoritateacontractantreiacompetiiape
bazaaceloraitermeniicondiiiaplicatepentruatribuireaacorduluicadru,detaliateacolounde
estenecesaricompletatedacestecazulcualitermeniicondiiiprevzutendocumentaiade
atribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadru,icurespectarea
urmtoarelorreguliprocedurale:
a)pentrufiecarecontractcareurmeazafiatribuit,autoritateacontractantconsultnscris
operatoriieconomicipartelaacordulcadrurespectivcaresuntcapabilisexecutecontractul
b)autoritateacontractantstabileteoperioadsuficientpentrudepunereaofertelorpentru
atribuireacontractului,inndseamadeelementespecificeprecumcomplexitateaobiectului
contractuluiitimpulnecesarpentrutransmitereaofertelor
c)ofertelesedepunnscris,iaracesteanuvorfideschisepnlaexpirareaperioadeistabilitede
autoritateacontractant
d)autoritateacontractantatribuiefiecarecontractofertantuluicareprezintofertaceamai
avantajoas,desemnatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluaremenionai
ndocumentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadru.
Paragraful2Sistemuldinamicdeachiziii

Articolul120
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeautilizaunsistemdinamicdeachiziiipentruachiziii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

32/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

deuzcurent,alecrorcaracteristicigeneraldisponibilepepiasatisfacnecesitileautoritii
contractante.
(2)Sistemuldinamicdeachiziiiesteorganizatifuncioneaznintegralitatecaunproces
electroniciestedeschis,pentreagasaperioaddevalabilitate,oricruioperatoreconomiccare
ndeplinetecriteriiledecalificareiselecie.
(3)Sistemuldinamicdeachiziiipoatefimpritpecategoriideproduse,lucrrisauserviciicare
suntdefinitenmodobiectiv,pebazacaracteristicilorachiziiilorcareurmeazafirealizaten
cadrulcategorieincauz,caracteristicicarepotincludereferineladimensiuneamaximadmisibil
acontractelorsubsecventespecificesaulaoanumitzongeograficncarecontractelesubsecvente
specificevorfiexecutate.
Articolul121
(1)Pentruefectuareauneiachiziiincadrulunuisistemdinamicdeachiziii,autoritatea
contractantaplicregulilelicitaieirestrnse,precumiregulilespecificeprevzutencuprinsul
prezentuluiparagraf.
(2)Toicandidaiicarendeplinesccriteriiledecalificareiseleciesuntadmiinsistem,
autoritateacontractantneavnddreptuldealimitanumruldecandidaicarevorfiadmiincadrul
sistemului.
(3)ncazulncareautoritateacontractantampritsistemulpecategoriideproduse,lucrrisau
serviciinconformitatecudispoziiileart.120alin.(3),autoritateacontractantspecific
criteriiledecalificareiselecieaplicabilepentrufiecarecategorie.
Articolul122
(1)Autoritateacontractantareobligaiadearespectaurmtoareletermene:
a)perioadaminimpentrudepunereasolicitrilordeparticipareestede30deziledeladata
transmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare
b)perioadaminimpentrudepunereaofertelorestede10ziledeladatatransmiteriiinvitaieide
depunereaofertelor.
(2)Dinmomentultransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriipentruprima
achiziiespecificncadrulunuisistemdinamicdeachiziiinusemaiaplicaltetermenepentru
depunereasolicitrilordeparticipare.
(3)Dispoziiileart.79alin.(3)i(4)privindreducereaperioadelordedepunereaofertelornu
suntaplicabilencazulsistemuluidinamicdeachiziii.
Articolul123
Toatecomunicrilencadrulunuisistemdinamicdeachiziiiserealizeazexclusivprinmijloace
electronice,nconformitatecudispoziiileart.64alin.(1)i(2),art.65,art.66iale
normelormetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Articolul124
Laatribuireacontractelorncadrulunuisistemdinamicdeachiziii,autoritateacontractantare
urmtoareleobligaii:
a)deapublicaunanundeparticiparencareseprecizeaznmodclarfaptulcpentruatribuirea
contractului/contractelordeachiziiepublicseutilizeazunsistemdinamicdeachiziii
b)deaindicandocumenteleachiziieicelpuinnaturaicantitateaestimataachiziiiloravute
nvedere,precumitoateinformaiilenecesareprivindsistemuldinamicdeachiziii,inclusivcu
privirelamoduldefuncionareaacestuia,echipamenteleelectroniceutilizateimodalitilei
specificaiiletehnicedeconectare
c)deaindicaoricemprirepecategoriideproduse,lucrrisauserviciiicaracteristicilecare
ledefinesc
d)deapermite,nconformitatecudispoziiileart.150,petoatperioadadevalabilitatea
sistemuluidinamicdeachiziii,ncepndcumomentulpublicriianunuluideparticipareipnla
nchidereasistemului,accesulnerestricionat,directicompletlaconinutuldocumentelor
achiziiei.
Articolul125
(1)Duplansareasistemuluidinamicdeachiziiiipentreagaperioaddevalabilitateaacestuia,
ncondiiileprevzutelaart.121i122,autoritateacontractantareobligaiadeapermite
oricruioperatoreconomicinteresatsdepunosolicitaredeparticiparecuscopuldeafiadmisn
sistem.
(2)Dupprimireauneisolicitrideparticipare,autoritateacontractantevalueazndeplinireade
ctrecandidatacriteriilordecalificareiseleciestabilite.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeafinalizaevaluareaprevzutlaalin.(2)ntermende
10zilelucrtoaredeladataprimiriisolicitriideparticipare.
(4)Termenulprevzutlaalin.(3)poatefiprelungitpnla15zilelucrtoarensituaii
specifice,ncazulncareestejustificatnspecialprinnecesitateadeaexaminadocumente
suplimentaresaudeaverificanaltmodndeplinireacriteriilordecalificareiselecie.
(5)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(3)i(4),atttimpctnuafosttransmissprepublicare
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

33/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

anunuldeparticiparepentruprimaachiziiespecificncadrulsistemuluidinamicdeachiziii,
autoritateacontractantpoateprelungiperioadadeevaluare,cucondiiacanicioinvitaiede
participarelaetapaadouaaproceduriisnufietransmisnperioadadeevaluareastfel
prelungit.
(6)Autoritateacontractantindicndocumenteleachiziieidurataprelungiriipecareintenioneaz
soaplice.
(7)Autoritateacontractantinformeazoperatoriieconomicicuprivirelaadmitereansistemul
dinamicdeachiziiisau,dupcaz,respingereasolicitriideparticipareimediatdupfinalizarea
evaluriiprevzutelaalin.(2),nconformitatecudispoziiileart.214i215.
Articolul126
(1)Autoritateacontractanttransmite,nconformitatecudispoziiileart.151,cteoinvitaiede
participaretuturorparticipaniloradmiincadrulsistemuluidinamicdeachiziii,nvederea
depuneriideofertepentrufiecareachiziiespecificncadrulsistemului.
(2)ncazulncaresistemuldinamicdeachiziiiafostmpritpecategoriidelucrri,produse
sauservicii,autoritateacontractanttransmite,nconformitatecudispoziiileart.151,cteo
invitaiedeparticiparetuturorparticipanilorcareaufostadmiincadrulsistemuluidinamicde
achiziiincategoriacorespunztoareachiziieispecificencauz,nvedereadepuneriideoferte
pentrufiecareachiziiespecificncadrulcategorieirespective.
Articolul127
(1)Autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziiepublicofertantuluicareprezint
ofertaceamaiavantajoas,desemnatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilorde
evaluarestabiliiprinanunuldeparticiparepublicatcuocazialansriisistemuluidinamicde
achiziii.
(2)Dacestecazul,criteriuldeatribuireifactoriideevaluareprevzuilaalin.(1)potfi
detaliaincadrulinvitaieideparticipareprevzutelaart.126.
Articolul128
(1)Autoritateacontractantaredreptul,noricemomentpeparcursulperioadeidevalabilitatea
sistemuluidinamicdeachiziii,deasolicitaparticipaniloradmiisdepun,nconformitatecu
dispoziiileart.193i194,odeclaraiepepropriarspundererennoitiactualizat,ntermen
de5zilelucrtoaredeladatatransmiteriisolicitrii.
(2)Dispoziiileart.196198seaplicpentreagaperioaddevalabilitateasistemuluidinamicde
achiziii.
Articolul129
(1)Autoritateacontractantindicperioadadevalabilitateasistemuluidinamicdeachiziiin
anunuldeparticipare.
(2)AutoritateacontractantinformeazComisiaEuropeancuprivirelaoricemodificareaperioadei
devalabilitateasistemuluidinamicdeachiziii,folosindurmtoareleformularestandard:
a)formularulutilizatpentruanunuldeparticiparelasistemuldinamicdeachiziii,dacperioada
devalabilitateestemodificatfrnchidereasistemului
b)formularulutilizatpentruanunuldeatribuire,dacsistemuldinamicdeachiziiiestenchis.
Articolul130
Esteinterzispercepereadetarifeoperatoriloreconomiciinteresaisauparticipanilorlasistemul
dinamicdeachiziii.
Paragraful3Licitaiaelectronic

Articolul131
(1)Autoritateacontractantpoatesutilizezelicitaiaelectronicnurmtoarelesituaiiinumai
dacconinutuldocumentelorachiziiei,nspecialspecificaiiletehnice,poatefistabilitnmod
precis:
a)caoetapfinalaproceduriidelicitaiedeschis,licitaierestrnssaudenegociere
competitiv
b)lareluareacompetiieidintreoperatoriieconomicipartelaunacordcadru,potrivitdispoziiilor
art.118alin.(1)lit.b)ic)
c)ladepunereaofertelornvedereaatribuiriiunuicontractdeachiziiepublicncadrulunui
sistemdinamicdeachiziii.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeaanunadeciziadeaorganizaolicitaieelectronic
nanunuldeparticipareindocumentaiadeatribuire.
(3)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescinformaiileminimecare
trebuieinclusendocumenteleachiziieinlegturcuorganizareauneilicitaiielectronice.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

34/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul132
(1)Licitaiaelectronicnupoatefiutilizatpentruatribuireacontractelordeachiziie
public/acordurilorcadrudeserviciiidelucrricareauinclusenobiectulacestoraprestaii
intelectuale,cumarfiproiectarealucrrilor,ntructacesteanupotficlasificateprinmetodede
evaluareautomat.
(2)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccategoriiledecontractecare
facobiectulalin.(1),pentruacroratribuirenupoatefiutilizatlicitaiaelectronic.
Articolul133
Licitaiaelectronicsebazeazpeunuldintreurmtoareleelementealeofertelor:
a)exclusivpepreuri,ncazulncarecontractulesteatribuitpebazacriteriuluideatribuireal
preuluicelmaisczut
b)pepreurii/saupenoilevalorialeelementelorofertelorindicatendocumenteleachiziiei,n
cazulncarecontractulesteatribuitpebazacriteriuluideatribuirecelmaibunraportcalitate
presaucostulcelmaisczut.
Articolul134
(1)naintedenceperealicitaieielectronice,autoritateacontractantareobligaiadearealizao
evaluareiniialintegralaofertelor,nconformitatecucriteriuldeatribuireifactoriide
evaluarestabiliiprindocumenteleachiziiei.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmite,simultan,prinmijloaceelectronice,
invitaialalicitaiaelectronicctretoiofertaniicareaudepusoferteadmisibile.
(3)Invitaialalicitaiaelectronictrebuiesprecizezedataimomentuldenceputallicitaiei
electronice,precumiinstruciunilenecesarepentrurealizareaconectriiindividualela
echipamentulelectronicutilizatpentruparticiparealalicitaiaelectronic.
(4)Autoritateacontractantnuaredreptuldeancepelicitaiaelectronicmaidevremededouzile
lucrtoaredeladatalacareaufosttransmiseinvitaiilelalicitaiaelectronic.
(5)Licitaiaelectronicsedesfoarnunasaumaimulterundesuccesive.
Articolul135
(1)Invitaialalicitaiaelectronicestensoitde:
a)rezultatulevaluriiintegraleaoferteidepusedeofertantulcalificaticruiaiestetransmis
invitaia,realizatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarestabilii
prindocumenteleachiziiei
b)formulamatematiccevafiutilizatncadrullicitaieielectronicepentrustabilireaautomata
nouluiclasament,pebazanoilorpreurii/sauanoilorvaloriprezentatedeofertani.
(2)Cuexcepiacazurilorncareofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomiceste
desemnatprinaplicareacriteriuluipreuluicelmaisczut,formulamatematicprevzutlaalin.
(1)lit.b)ncorporeazponderiletuturorfactorilordeevaluareceurmeazafiaplicaipentru
determinareaoferteiceleimaiavantajoasedinpunctdevedereeconomicconformmeniunilordin
anunuldeparticiparesaudincelelaltedocumentealeachiziiei.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),eventualeleintervalevaloricesuntredusenprealabilla
valorideterminate.
(4)ncazulncaresuntpermiseofertealternative,pentrufiecareofertalternativsefurnizeaz
oformulseparat.
Articolul136
(1)Peparcursulfiecreirundealicitaieielectronice,autoritateacontractantareobligaiadea
comunicanmodinstantaneututurorofertanilorcelpuininformaiilecaresuntsuficientepentruca
acetiasipoatdetermina,noricemoment,poziiapecareoocupnclasament.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeacomunicaialteinformaiiprivind:
a)numrulparticipanilornrundarespectivalicitaieielectronice
b)preurilesauvalorilenoiprezentatencadrulrundeirespectivedectrealiofertani,numai
dacacestlucruafostprevzutndocumenteleachiziiei.
(3)Peparcursuldesfurriirundelorlicitaieielectronice,autoritateacontractantnupoate
dezvlui,nniciosituaie,identitateaofertanilor.
Articolul137
(1)Autoritateacontractantfinalizeazlicitaiaelectronicprinunadintreurmtoarelemodaliti
sauprintrocombinaieaacestora:
a)ladataioraindicateanterior
b)dacnusemaiprimescpreurii/sauvalorinoicarendeplinesccerinelecuprivirela
difereneleminime,cucondiiassefispecificatuntermencarevafilsatscurgdelaprimirea
ultimeiofertepnlafinalizarealicitaieielectronice
c)cndnumrulderundedelicitareindicatnprealabilafostepuizat.
(2)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsfinalizezelicitaiaelectronicn
modalitateaprevzutlaalin.(1)lit.a),lit.c)saunmodalitateaprevzutlaalin.(1)lit.c)
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

35/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ncombinaiecumodalitateaprevzutlaalin.(1)lit.b),ninvitaiadeparticiparelalicitaia
electronicesteindicatcalendarulfiecreirundedelicitare.
Articolul138
Autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziiepublicprinaplicareacriteriuluide
atribuireiafactorilordeevaluarestabiliiprindocumenteleachiziiei,pebazarezultatului
obinutnurmafinalizriilicitaieielectronice.

CapitolulIVOrganizareaidesfurareaproceduriideatribuire

Seciunea1Consultareapieei

Articolul139
(1)naintedeiniiereaproceduriideatribuire,autoritateacontractantaredreptuldeaorganiza
consultrialepieeinvedereapregtiriiachiziiei,prinraportarelaobiectulcontractuluide
achiziiepublic,ipentruainformaoperatoriieconomicicuprivirelaplanuriledeachiziiei
cerineleavutenvederenlegturcuacestea,fcndcunoscutacestlucruprinintermediulSEAP,
precumiprinoricealtemijloace.
(2)ncadrulconsultrilorprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeainvita
experiindependeni,autoritipublicesauoperatorieconomici,inclusivorganizaiireprezentative
aleacestora.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeautilizasauimplementaopiniile,sugestiilesau
recomandrileprimitencadrulconsultrilorprevzutelaalin.(1)pentrupregtireaachiziieii
pentruorganizareaidesfurareaproceduriideatribuire,cucondiiacautilizareasau
implementareaacestoropinii,sugestiisaurecomandrisnuaibcaefectdenaturareaconcurenei
i/saunclcareaprincipiilornediscriminriiitransparenei.
(4)Modalitile,condiiileiproceduradeorganizareidedesfurareaconsultrilorprevzutela
alin.(1)sestabilescprinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Articolul140
(1)nsituaiancareuncandidat/ofertantsauoentitatecarearelegturicuuncandidat/ofertant
aoferitopinii,sugestiisaurecomandriautoritiicontractantenlegturcupregtirea
proceduriideatribuire,ncadrulconsultrilorprevzutelaart.139saunoricealtmod,inclusiv
caparteaunorserviciideconsultan,oriaparticipatnaltmodlapregtireaproceduriide
atribuire,autoritateacontractantiatoatemsurilenecesarepentruaseasiguracparticiparea
respectivuluicandidat/ofertantlaproceduradeatribuirenuestedenaturadenaturaconcurena.
(2)Msurileprevzutelaalin.(1)potinclude,printrealtele,comunicareactreceilali
candidai/ofertaniainformaiilorrelevantecareaufosttransmisencontextulparticiprii
candidatului/ofertantuluilapregtireaproceduriideatribuiresaucaredecurgdinaceast
participareistabilireaunortermenecorespunztoarepentrudepunereaofertelor.
(3)naintedeoriceastfeldeexcludere,candidaiisauofertaniitrebuiesaibposibilitateadea
demonstracimplicarealornpregtireaproceduriideachiziienupoatedenaturaconcurena.
Seciuneaa2amprireapeloturi

Articolul141
(1)Autoritateacontractantaredreptuldearecurgelaatribuireapeloturiacontractelorde
achiziiepubliciaacordurilorcadrui,nacestcaz,deastabilidimensiuneaiobiectul
loturilor,cucondiiaincluderiiacestorinformaiindocumenteleachiziiei.
(2)nsensulalin.(1),autoritateacontractantvastabiliobiectulfiecruilot,pebaze
cantitative,adaptnddimensiuneacontractelorindividualeastfelnctscorespundmaibine
capacitiintreprinderilormiciimijlocii,saupebazecalitative,nconformitatecudiferitele
meseriiispecializriimplicate,pentruaadaptaconinutulcontractelorindividualemaindeaproape
lasectoarelespecializatealeIMMurilorsaunconformitatecudiferitelefazeulterioareale
proiectului.
(3)nsituaiancareautoritateacontractantnurecurgelaatribuireacontractuluipeloturi,
aceastaareobligaiadeajustificadeciziadeanuatribuicontractulpeloturi.
(4)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantprecizeaznanunuldeparticiparedac
ofertelepotfidepusepentruunul,pentrumaimultesaupentrutoateloturile.
(5)Autoritateacontractantaredreptul,chiarincazulncarepotfidepuseofertepentrumai
multesaupentrutoateloturile,slimitezenumruldeloturicarepotfiatribuiteaceluiai
ofertant.
(6)nsituaiaprevzutlaalin.(5),autoritateacontractantprecizeaznanunuldeparticipare
numrulmaximdeloturicarepotfiatribuiteunuiofertant.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicandocumenteleachiziieicriteriilei
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

36/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

regulileobiectiveinediscriminatoriicaresevoraplicapentrustabilirealoturilorcarevorfi
atribuiteaceluiaiofertant,ncazulncarenurmaaplicriicriteriuluideatribuireia
factorilordeevaluarearrezultaatribuireactreunofertantaunuinumrdeloturimaimaredect
numrulmaximadmis.
(8)ncazulncareaceluiaiofertantipotfiatribuitemaimulteloturi,autoritateacontractant
aredreptuldeadecideatribuireacontractului/contractelorprinreunireamaimultorloturisaua
tuturorloturiloriatribuireaacestoraaceluiaiofertant,dacaprecizatnanunuldeparticipare
faptulcirezervdreptuldeafaceacestlucruiaindicatloturilesaugrupuriledeloturicare
potfireunite.
(9)ncazulncareaceluiaiofertantipotfiatribuitemaimulteloturi,autoritateacontractant
efectueazoevaluarecomparativaofertelor,pentruastabilidacoferteledepusedectreun
ofertantpentruoanumitcombinaiedeloturiluatenansambluarprimiunpunctajsuperiorprin
aplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarestabiliindocumentaiadeatribuire
prinraportarelaloturilerespectivefadepunctajultotalobinutdeofertelepentruloturile
individualencauzluateseparat.
(10)Autoritateacontractantefectueazevaluareacomparativprevzutlaalin.(9)prinstabilirea
nprimulrndapunctajelorofertelorpentrufiecarelotnparteprinaplicareacriteriuluide
atribuireiafactorilordeevaluarestabiliindocumentaiadeatribuirei,apoi,princompararea
punctajuluitotalastfelobinutcupunctajulatribuitofertelordepusedectreunofertantpentru
combinaiadeloturirespectiv,nansamblu.
Seciuneaa3aRegulidepublicitateitransparen

Articolul142
Autoritateacontractantareobligaiadeaasiguratransparenaproceduriideatribuirea
contractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruprinpublicarea,nconformitatecudispoziiile
prezenteilegi,aanunurilordeintenie,anunurilordeparticipareiaanunurilordeatribuire.
Articolul143
(1)Autoritateacontractantipoatefacecunoscuteinteniilecuprivirelaachiziiileplanificate
prinpublicareaunuianundeintenie.
(2)AnunuldeinteniesepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitatecuprevederileart.146148.
Articolul144
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicareunanundeparticipare
atuncicnd:
a)iniiazproceduradelicitaiedeschis,licitaierestrns,dialogcompetitivsaunegociere
competitivoriunparteneriatpentruinovare,pentruatribuireacontractelordeachiziie
public/acordurilorcadru
b)lanseazunsistemdinamicdeachiziii
c)organizeazunconcursdesoluii
d)iniiazproceduradeatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrupentru
serviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexanr.2,cuexcepiacazuluincarea
fostpublicatunanundeintenievalabilnmodcontinuu.
(2)PublicareaanunuluideparticiparenJurnalulOficialalUniuniiEuropeneesteobligatorien
toatesituaiilencarevaloareaestimatacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrueste
maimaresauegalcupragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1).
(3)AnunuldeparticiparesepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitatecuprevederileart.146148.
Articolul145
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicareunanundeatribuiren
termende30deziledeladata:
a)ncheieriicontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrunurmafinalizriiproceduriide
atribuire
b)finalizriiunuiconcursdesoluiiprinstabilireaconcurentuluictigtor
c)atribuiriiunuicontractdeachiziiepublicprintrunsistemdinamicdeachiziii
d)nchideriiunuisistemdinamicdeachiziii.
(2)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatenexecutareaacordurilorcadru,autoritatea
contractantgrupeaztrimestrialanunuriledeatribuireiareobligaiadeatransmitespre
publicareanunuriledeatribuireastfelgrupatentermende30deziledelancheiereafiecrui
trimestru.
(3)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruatribuiteprintrunsistemdinamicde
achiziii,autoritateacontractantaredreptuldeagrupatrimestrialanunuriledeatribuireiare
obligaiadeatransmitesprepublicareanunuriledeatribuire,astfelgrupate,ntermende30de
ziledelancheiereafiecruitrimestru.
(4)ncazulncarecomunicareaunorinformaiiprivindatribuireacontractuluideachiziie
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

37/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

public/acorduluicadruarmpiedicaaplicareaunordispoziiilegale,arficontrarinteresului
public,araduceatingereintereselorcomercialelegitimealeunuianumitoperatoreconomic,public
sauprivat,sauarputeaaduceatingereconcureneiloialentreoperatoriieconomici,publicarea
acestorinformaiinuesteobligatorie.
(5)AnunuldeatribuiresepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitatecuprevederileart.146148.
Articolul146
Anunurileprevzutelaart.142,inclusivanunurilecorespunztoaretiperat,setransmitspre
publicaredectreautoritateacontractantprinmijloaceelectronicencondiiileprevzuteprin
normelemetodologicedeaplicareaprezenteilegiisepublicnJurnalulOficialalUniunii
EuropenecurespectareaformatelorstandardstabilitedeComisiaEuropeanntemeiuldispoziiilor
art.51dinDirectiva2014/24/UEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin26februarie2014.
Articolul147
(1)Anunurileprevzutelaart.142nupotfipublicatelanivelnaionalnaintededatapublicrii
acestoranJurnalulOficialalUniuniiEuropene.
(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),publicarealanivelnaionalaanunurilorprevzute
laart.142estepermisatuncicndautoritateacontractantnuafostnotificatdectreOficiul
pentruPublicaiialUniuniiEuropenecuprivirelapublicareanJurnalulOficialalUniuniiEuropene
aanunurilortransmisesprepublicarentermende48deoredelaconfirmareaprimiriidectre
OficiulpentruPublicaiialUniuniiEuropeneaanunuluitransmissprepublicare.
Articolul148
Anunurileprevzutelaart.142publicatelanivelnaionalnutrebuiesconinalteinformaii
fadeceleexistentenanunurilecorespunztoarepublicatenJurnalulOficialalUniuniiEuropene
itrebuiesmenionezedatatransmiteriictreOficiulpentruPublicaiialUniuniiEuropene.
Articolul149
ncazulatribuiriicontractelordepublicitatemediacuovaloareestimatmaimaresauegalcu
pragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1)lit.b),autoritateacontractantareurmtoarele
obligaiispecificedepublicitateitransparen,suplimentarecelorprevzutededispoziiile
prezenteiseciuninlegturcupublicitateaitransparenacontractelordeachiziiepublicde
servicii:
a)obligaiadeapublicaunanundeparticiparepeplatformaelectronicutilizatpentrurealizarea
achiziiei,laoadresdedicat,precumipepaginapropriedeinternet,nsoitdejustificarea
oportunitiiachiziiei
b)obligaiadeapublicaunanundeatribuirepeplatformaelectronicutilizatpentrurealizarea
achiziiei,laoadresdedicat,precumipepaginapropriedeinternet
c)lancetareacontractuluidepublicitatemedia,obligaiadeapublicapeplatformaelectronic
utilizatpentrurealizareaachiziieiunraportdeevaluareaimpactuluiachiziieiserviciilorde
publicitaterespective.
Articolul150
(1)Autoritateacontractantasigurprinmijloaceelectronice,prinintermediulSEAP,accesuldirect,
complet,nerestricionatigratuitaloperatoriloreconomiciladocumenteleachiziieincepndcu
datapublicriianunuluideparticipare.
(2)Autoritateacontractantprevedencuprinsulanunuluideparticipareadresadeinternetlacare
suntdisponibiledocumenteleachiziiei.
(3)ncazulncareautoritateacontractantnupoateasiguraprinmijloaceelectroniceaccesul
direct,complet,nerestricionatigratuitlaanumitedocumentealeachiziiei,iarautoritatea
contractantseaflnunadintresituaiileprevzutedenormelemetodologicedeaplicarea
prezenteilegincareestepermisfolosireaaltormijloacedecomunicaredectceleelectronice,
autoritateacontractantindicnanunuldeparticiparemodalitateaprincareasiguraccesul
operatoriloreconomiciladocumenteleachiziiei.
(4)ncazulprevzutlaalin.(3),autoritateacontractantareobligaiadeaprelungitermenulde
depunereaofertelorsausolicitrilordeparticiparecu5zile,cuexcepiasituaiilordeurgen
demonstratenmodcorespunztordeautoritateacontractant,prevzutelaart.74alin.(3),art.79
alin.(5)iart.84alin.(5).
(5)nsituaiancareautoritateacontractant,dinmotivelegatedeprotejareanaturii
confidenialeainformaiilor,nupoateasiguraprinmijloaceelectroniceaccesdirect,complet,
nerestricionatigratuitlaanumitedocumentealeachiziiei,aceastaareobligaiasprecizezen
anunuldeparticiparemsurilepecarelesolicitnscopulprotejriinaturiiconfidenialea
informaiilor,precumimodalitateaprincareasiguraccesuloperatoriloreconomiciladocumentele
respective.
(6)ncazulprevzutlaalin.(5),autoritateacontractantareobligaiadeaprelungitermenulde
depunereaofertelorcu5zile,cuexcepiasituaiilordeurgendemonstratenmodcorespunztorde
autoritateacontractant,prevzutelaart.74alin.(3),art.79alin.(5)iart.84alin.(5).
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

38/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul151
(1)ncadrulprocedurilordelicitaierestrns,dialogcompetitiv,negocierecompetitivial
parteneriatuluipentruinovare,autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteinvitaiade
participarelaetapaadouaaproceduriituturorcandidailorselectai,simultaninscris.
(2)Invitaiadeparticipareprevzutlaalin.(1)includeoreferinlaadresaelectroniclacare
documenteleachiziieiaufostpuseladispoziiaoperatoriloreconomiciprinmijloaceelectronice.
(3)ncazulncare,pentruunuldintremotiveleprevzutelaart.150alin.(3)sau(5),autoritatea
contractantnuapututasiguraprinmijloaceelectroniceaccesuldirect,complet,nerestricionati
gratuitlaanumitedocumentealeachiziiei,iaracesteanuaufostpuseladispoziientrunalt
mod,autoritateacontractantataeazdocumenteleachiziieilainvitaiadeparticipareprevzutla
alin.(1).
(4)Informaiilecaretrebuieincluseninvitaiadeparticipareprevzutlaalin.(1)sestabilesc
prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Articolul152
(1)Fraafectaaplicabilitateaprevederilorprezenteilegireferitoarelaperioadeleminimecare
trebuieasiguratentre,pedeoparte,datatransmiteriisprepublicareaanunurilordeparticipare
i,pedealtparte,datalimitpentrudepunereaofertelorsausolicitrilordeparticipare,
autoritateacontractantareobligaiadeacorelaistabiliperioadadedepunereaofertelorn
funciedecomplexitateacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruidecerinelespecifice,
astfelnctoperatoriieconomiciinteresaisbeneficiezedeunintervaldetimpadecvati
suficientpentruelaborareaofertelorsausolicitrilordeparticipareipentrupregtirea
documentelordecalificareiseleciecaresuntsolicitateprindocumenteleachiziiei.
(2)nsituaiancareofertelesausolicitriledeparticiparenupotfielaboratedectdup
vizitareaamplasamentuluisaudupconsultarealafaaloculuiaunordocumentesuplimentarepecare
sebazeazdocumenteleachiziiei,perioadastabilitdeautoritateacontractantpentrudepunerea
ofertelor/solicitrilordeparticipareestemaimaredectperioadaminimprevzutdeprezentalege
pentruproceduradeatribuireutilizatiestestabilitastfelnctoperatoriieconomiciinteresai
saibposibilitatearealiefectivdeaobinetoateinformaiilenecesarepentrupregtirea
corespunztoareaofertelor/solicitrilordeparticipare.
Articolul153
(1)Autoritateacontractantprelungeteperioadastabilitnanunuldeparticiparesaun
documenteleachiziieipentrudepunereaofertelor/solicitrilordeparticipare,nurmtoarelecazuri:
a)ncazulncare,dinoricemotiv,informaiilesuplimentaresaurspunsulautoritiicontractante
lasolicitareadeclarificrinusunttransmisentermeneleprevzutelaart.161,deiclarificrile
sauinformaiilesuplimentareaufostsolicitatedeoperatoruleconomicntimputil,inndseamade
termenulderspunsalautoritiicontractanteprevzutlaart.160alin.(2)
b)ncazulncaresemodificsemnificativdocumenteleachiziiei.
(2)Durataprelungiriiperioadeistabilitepotrivitalin.(1)esteproporionalcuvolumuli
complexitateainformaiilortransmiseprinclarificri,ainformaiilorsuplimentaresaua
modificriloradusedocumentelorachiziiei.
(3)Durataprelungiriiperioadeiprevzutelaalin.(2)nupoatefimaimicde6zile,respectiv4
zilensituaiiledeurgendemonstratecorespunztordeautoritateacontractant,prevzutedeart.
74alin.(3)iart.79alin.(5),termenecaresecalculeazdeladatatransmiteriiinformaiilor
suplimentareipnlatermenulstabilitpentrudepunereaofertelorsausolicitrilordeparticipare.
(4)ncazulncareinformaiilesuplimentarenuaufosttransmisentimputilsauinformaiile
transmisedeautoritateacontractantsuntnesemnificativenceeacepriveteelaborareaofertelor,
autoritateacontractantnuareobligaiadeaprelungiperioadapentrudepunereaofertelor.
Seciuneaa4aElaborareadocumentaieideatribuire

Articolul154
Autoritateacontractantareobligaiadeaelaboradocumentaiadeatribuirecareconinetoate
informaiilenecesarepentruaasiguraoperatoriloreconomicioinformarecomplet,corectiprecis
cuprivirelacerineleachiziiei,obiectulcontractuluiimoduldedesfurareaproceduriide
atribuire.
Articolul155
(1)Specificaiiletehnicesuntstabiliteprindocumentaiadeatribuireidefinesccaracteristicile
solicitateprivindlucrarea,serviciulsauproduselecarefacobiectulachiziiei.
(2)Caracteristicileprevzutelaalin.(1)potdeasemeneasvizezeprocesulsaumetodaspecificde
execuiealucrrilor,fabricaieaproduselorsauprestareaserviciilorsolicitatesauunproces
specificpentruunaltstadiualcicluluideviaalacestora,chiardacacesteelementenufac
partedinconinutulmaterialalproduselor,lucrrilorsauserviciilorcareurmeazsfie
achiziionate,darcucondiiacaacestecaracteristicisaiblegturcuobiectulcontractuluide
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

39/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

achiziiepublic/acorduluicadruisfieproporionaleprinraportarelavaloareaiobiectivele
acestuia.
(3)Prinspecificaiiletehnicesepoatedeasemeneastabilidacsesolicittransferuldrepturilor
deproprietateintelectual.
(4)Pentrutoateachiziiiledestinateutilizriidectrepersoanefizice,indiferentdacestevorba
depublicullargsaudepersonalulautoritiicontractante,specificaiiletehnicesedefinescastfel
nctsinseamadecerineledeaccesibilitatealepersoanelorcudizabilitisaudeconceptulde
proiectarepentrutoatecategoriiledeutilizatori,cuexcepiacazurilortemeinicjustificate.
(5)ncazulncareprintrunactnormativadoptatlanivelulUniuniiEuropenesuntintrodusecerine
deaccesibilitateobligatorii,specificaiiletehnicesedefinesc,nceeaceprivetecerinelede
accesibilitatepentrupersoanelecudizabilitisauconceptuldeproiectarepentrutoatecategoriile
deutilizatori,printrimiterelacerineleobligatoriiastfelintroduse.
(6)Specificaiiletehnicetrebuiespermittuturoroperatoriloreconomiciaccesulegallaprocedura
deatribuireinutrebuiesaibcaefectintroducereaunorobstacolenejustificatefade
asigurareauneiconcureneefectiventreoperatoriieconomici.
Articolul156
(1)Fraaduceatingerenormelortehniceobligatoriidelanivelnaional,nmsurancaresunt
compatibilecuactelenormativeadoptatelanivelulUniuniiEuropene,specificaiiletehnicese
stabilescnunadintreurmtoarelemodaliti:
a)prinraportarelacerinedeperformansaucerinefuncionale,inclusivcaracteristicidemediu,
cucondiiacaparametriisfiesuficientdepreciipentruapermiteofertanilorsdetermine
obiectulcontractuluiiautoritilecontractantesatribuiecontractul
b)printrimiterelaspecificaiitehnicei,caordinedeprioritate,lastandardenaionalecare
transpunstandardeeuropene,evaluritehniceeuropene,specificaiitehnicecomune,standarde
internaionale,altesistemedereferintehniceinstituitedectreorganismeledestandardizare
europenesau,nlipsaoricroradintreacestea,lastandardenaionale,laagrementetehnice
naionalesauspecificaiitehnicenaionalereferitoarelaproiectarea,calculareaiexecuia
lucrrilorilautilizareaproduselorfiecaretrimitereestensoitdemeniunea"sauechivalent"
c)prinraportarelacerinedeperformansaucerinefuncionale,potrivitlit.a),iprin
trimiterelaspecificaiiletehniceprevzutelalit.b)camodalitatedeaprezumaconformitateacu
respectivelecerinedeperformansaucerinefuncionale
d)printrimiterelaspecificaiiletehniceprevzutelalit.b)pentruunelecaracteristiciiprin
raportarelacerinedeperformansaucerinefuncionaleprevzutelalit.a)pentrualte
caracteristici.
(2)Cuexcepiacazuluincareacestlucruestejustificatdeobiectulcontractului,specificaiile
tehnicenuprecizeazunanumitproductor,oanumitoriginesauunanumitprocedeucare
caracterizeazproduselesauserviciilefurnizatedeunanumitoperatoreconomicinicinuserefer
lamrci,brevete,tipuri,laooriginesaulaoproduciespecific,carearaveacaefect
favorizareasaueliminareaanumitoroperatorieconomicisauproduse.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),stabilireaspecificaiilortehniceprinprecizarea
elementelorprevzutelaalin.(2)estepermisnsituaiiexcepionale,ncazulncarenueste
posibilodescrieresuficientdeprecisideinteligibilaobiectuluicontractuluinconformitate
cudispoziiilealin.(1)nacestesituaii,precizareaelementelorprevzutelaalin.(2)este
nsoitdecuvintele"sauechivalent".
(4)ncazulncareautoritateacontractantstabiletespecificaiiletehnicepotrivitdispoziiilor
alin.(1)lit.b),aceastanurespingeoofertpemotivclucrrile,produselesauserviciile
oferitenusuntconformecuspecificaiiletehnicelacaresefacetrimitere,dacofertantul
demonstreaznofertasa,prinoricemijloaceadecvate,csoluiilepropusendeplinescntrunmod
echivalentcerineledefiniteprinspecificaiiletehnice.
(5)ncazulncareautoritateacontractantstabiletespecificaiiletehnicepotrivitdispoziiilor
alin.(1)lit.a),aceastanurespingeoofertpentrulucrri,produsesauserviciicaresunt
conformecuunstandardnaionalcaretranspuneunstandardeuropean,cuunagrementtehniceuropean,
cuospecificaietehniccomun,cuunstandardinternaionalsaucuunsistemdereferintehnic
elaboratdeunorganismeuropeandestandardizare,dacacestespecificaiivizeazcerinelede
performanesaucerinelefuncionalestabilitedeautoritateacontractant.
(6)ncazulprevzutlaalin.(5),ofertantuldemonstreaznofertasa,prinoricemijloace
adecvate,inclusivceleprevzutelaart.158,clucrrile,produselesauserviciileconforme
standarduluisatisfaccerineledeperformansaucerinelefuncionalestabilitedeautoritatea
contractant.
Articolul157
(1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezelucrri,produsesau
serviciicuanumitecaracteristicidemediu,socialesaudealtnatur,aceastapoatesolicitaprin
specificaiiletehnice,factoriideevaluaresauprincondiiiledeexecutareacontractuluio
etichetspecificdreptdovadclucrrile,serviciilesauproduselecorespundcerinelor
solicitate,dacurmtoarelecondiiisuntndeplinitenmodcumulativ:
a)cerineledeetichetareserefernumailacriteriicaresuntlegatedeobiectulcontractuluii
suntpotrivitepentruadefinicaracteristicilelucrrilor,produselorsauserviciilorcareconstituie
obiectulcontractului
b)cerineledeetichetaresebazeazpecriteriinediscriminatoriiiverificabilenmodobiectiv
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

40/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

c)etichetelesuntcreateprintroprocedurdeschisitransparent,ncadrulcreiapotparticipa
toateentitileinteresaterelevante,inclusivorganismeguvernamentale,consumatori,parteneri
sociali,productori,distribuitoriiorganizaiineguvernamentale
d)etichetelesuntaccesibiletuturorentitilorinteresate
e)cerineledeetichetaresuntstabilitedeoentitateterasupracreiaoperatoruleconomiccare
solicitacordareaeticheteinupoateexercitaoinfluendeterminant.
(2)ncazulncarenuimpunecalucrrile,produselesauserviciilesndeplineasctoatecerinele
deetichetare,autoritateacontractantprecizeazcerineledeetichetarecaretrebuiendeplinite.
(3)nsituaiancare,nconformitatecudispoziiilealin.(1),autoritateacontractantimpunen
legturculucrrile,produselesauserviciilepecareleachiziioneazoetichetspecific,
aceastaaccepttoateetichetelecareconfirmclucrrile,produselesauserviciilendeplinesc
cerinedeetichetareechivalente.
(4)ncazulncareoperatoruleconomicpoatedemonstracnuarenicioposibilitatedeaobine
etichetaspecificsolicitatdeautoritateacontractantsauoetichetechivalentntermenele
stabilite,dinmotivecarenuisuntimputabile,autoritateacontractantareobligaiadeaaccepta
ialtemijloacedeprobadecvate,carepotincludeundosartehnicalproductorului,cucondiiaca
operatoruleconomicncauzsdemonstrezeclucrrile,produselesauserviciilepecareurmeazs
leexecute/furnizeze/prestezendeplinesccerineleeticheteispecificesaucerinelespecifice
solicitatedeautoritateacontractant.
(5)ncazulncareoetichetndeplinetecondiiileprevzutelaalin.(1)lit.b)e),dar
stabileteicerinecarenusuntlegatedeobiectulcontractului,autoritateacontractantnu
solicitetichetacaatare,darpoatedefinispecificaiiletehniceprintrimiterelaacele
specificaiidetaliatealeeticheteirespectivesau,atuncicndestenecesar,laprialeacestora,
caresuntlegatedeobiectulcontractuluiisuntpotrivitepentruadefinicaracteristicile
obiectuluicontractului.
Articolul158
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoperatoriloreconomicisfurnizezeunraport
dencercareeliberatdeunorganismdeevaluareaconformitiisauuncertificatemisdeunastfel
deorganismdreptmijlocdeprobcaresatesteconformitateaproduselor,serviciilorsaulucrrilor
carefacobiectulachiziieicucerinelesaucriteriilestabiliteprinspecificaiiletehnice,
factoriideevaluaresaucondiiiledeexecutareacontractului.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)ncareautoritateacontractantsolicitprezentareaunor
certificateemisedeunanumitorganismdeevaluareaconformitii,aceastaaccepticertificate
echivalenteemisedealteorganismedeevaluareaconformitii.
(3)nsensulalin.(1)i(2),unorganismdeevaluareaconformitiiesteunorganismcare
efectueazactivitideevaluareaconformitii,inclusivetalonare,ncercare,certificarei
inspecie,acreditatnconformitatecudispoziiileRegulamentului(CE)nr.765/2008alParlamentului
EuropeanialConsiliuluidin9iulie2008destabilireacerinelordeacreditareidesupraveghere
apieeinceeaceprivetecomercializareaproduselorideabrogareaRegulamentului(CEE)nr.
339/93.
Articolul159
ncazulncareunoperatoreconomicnudeinecertificatelesaurapoarteledencercareprevzutela
art.158alin.(1)saunuareposibilitateadealeobinentermenelestabilite,pentrumotivecare
nuisuntimputabile,autoritateacontractantareobligaiadeaacceptaialtemijloacedeprob
adecvate,cumarfiundosartehnicalproductorului,nmsurancareastfeldemijloacedeprob
atestfaptulclucrrile,produselesauserviciileexecutate/furnizate/prestatendeplinesc
cerinelesaucriteriilestabiliteprinspecificaiiletehnice,factoriideevaluaresaucondiiilede
executareacontractului.
Articolul160
(1)Oriceoperatoreconomicinteresataredreptuldeasolicitaclarificrisauinformaii
suplimentarenlegturcudocumentaiadeatribuire.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadearspundenmodclaricomplet,ctmairepede
posibil,laoricesolicitaredeclarificrisauinformaiisuplimentare,ntroperioadcarenu
trebuiesdepeasc,deregul,3zilelucrtoaredelaprimireauneiastfeldesolicitridin
parteaunuioperatoreconomic.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeapublicarspunsurilensoitedentrebrileaferente
laadresadeinternetlacaresuntdisponibiledocumenteleachiziiei,indicatpotrivitdispoziiilor
art.150alin.(2),lundmsuripentruanudezvluiidentitateaoperatoruluieconomiccarea
solicitatclarificrilesauinformaiilesuplimentarerespective.
(4)Dispoziiileart.150alin.(3)(6)suntaplicabilenmodcorespunztornceeaceprivete
rspunsurilelasolicitrideclarificrisauinformaiisuplimentare.
Articolul161
nmsurancaresolicitriledeclarificrisauinformaiisuplimentareaufostadresatentimp
util,inndseamadetermenulderspunsalautoritiicontractanteprevzutlaart.160alin.(2),
rspunsulautoritiicontractantelaacestesolicitritrebuiesfietransmiscucelpuin6zile,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

41/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

respectiv4zilensituaiiledeurgendemonstratenmodcorespunztordeautoritatea
contractant,prevzutelaart.74alin.(3)iart.79alin.(5),naintedetermenulstabilitpentru
depunereaofertelorsausolicitrilordeparticipare.
Seciuneaa5aOfertealternative

Articolul162
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeapermitesausolicitaofertanilorsdepunoferte
alternativenumaidacaprecizatexplicitnanunuldeparticiparecpermitesausolicitdepunerea
deofertealternative.
(2)ncazulncareautoritateacontractantnuaprecizatexplicitcpermitesausolicitdepunerea
deofertealternativeconformdispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantnuaredreptuldea
luanconsiderareofertelealternative.
(3)Ofertelealternativetrebuiesfienlegturcuobiectulcontractuluideachiziie
public/acorduluicadru.
(4)Autoritateacontractantcarepermitesausolicitdepunereadeofertealternativeareobligaia
deaprecizandocumenteleachiziieicerineleminimeobligatoriipecareacesteatrebuiesle
respecteioricealtecerinespecificepentruprezentareaoferteloralternative,nspecialdac
ofertelealternativepotfidepusenumaincazulncareafostdepusioofertcarenuesteo
ofertalternativ.
(5)nsituaiaprevzutlaalin.(4),autoritateacontractanttrebuiesseasigureceste
posibilaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarestabiliiattncazul
oferteloralternativecarendeplinesccerineleminimestabilitenconformitatecudispoziiile
alin.(4),ctincazulofertelorconformecarenusuntofertealternative.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanuluanconsiderareofertelealternativecarenu
respectcerineleminimestabilitenconformitatecudispoziiilealin.(4).
(7)ncazulprocedurilordeatribuireaunorcontractedeachiziiipublicedeprodusesaude
servicii,autoritateacontractantcareapermissausolicitatdepunereadeofertealternativenuare
dreptuldearespingeoastfeldeofertalternativpentrusingurulmotivc,dacaceastaeste
declaratctigtoare:
a)contractuldefurnizarepentruatribuireacruiasaorganizatprocedurasecalificdreptcontract
deserviciisau
b)contractuldeserviciipentruatribuireacruiasaorganizatprocedurasecalificdreptcontract
defurnizare.
(8)ncazulncareautoritateacontractantpermitesausolicitdepunereadeofertealternative,
ofertaniipotdepunedoarofertalternativ.
Seciuneaa6aCriteriidecalificareiselecie
Paragraful1Aplicareacriteriilordecalificareiselecie

Articolul163
Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicancadrulproceduriideatribuirenumaicriteriide
calificareiseleciereferitoarela:
a)motivedeexcludereacandidatului/ofertantului
b)capacitateacandidatului/ofertantului.
Paragraful2Motivedeexcludereacandidatului/ofertantului

Articolul164
(1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireacontractuluideachiziie
public/acorduluicadruoriceoperatoreconomiccuprivirelacareastabilit,nurmaanalizei
informaiiloridocumentelorprezentatedeacesta,saualuatcunotinnoricealtmodcafost
condamnatprinhotrredefinitivauneiinstanejudectoreti,pentrucomitereauneiadintre
urmtoareleinfraciuni:
a)constituireaunuigrupinfracionalorganizat,prevzutdeart.367dinLegeanr.286/2009privind
Codulpenal,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoareale
legislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat
b)infraciunidecorupie,prevzutedeart.289294dinLegeanr.286/2009,cumodificrilei
completrileulterioare,iinfraciuniasimilateinfraciunilordecorupieprevzutedeart.1013
dinLegeanr.78/2000pentruprevenirea,descoperireaisancionareafaptelordecorupie,cu
modificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoarealelegislaieipenalea
statuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat
c)infraciunimpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropene,prevzutedeart.18^118^5din
Legeanr.78/2000,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoareale
legislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat
d)actedeterorism,prevzutedeart.3235iart.3738dinLegeanr.535/2004privindprevenirea
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

42/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

icombatereaterorismului,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiile
corespunztoarealelegislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafost
condamnat
e)splareabanilor,prevzutdeart.29dinLegeanr.656/2002pentruprevenireaisancionarea
splriibanilor,precumipentruinstituireaunormsurideprevenireicombatereafinanrii
terorismului,republicat,cumodificrileulterioare,saufinanareaterorismului,prevzutdeart.
36dinLegeanr.535/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiile
corespunztoarealelegislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafost
condamnat
f)traficuliexploatareapersoanelorvulnerabile,prevzutedeart.209217dinLegeanr.286/2009,
cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoarealelegislaieipenale
astatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat
g)fraud,nsensularticolului1dinConveniaprivindprotejareaintereselorfinanciareale
ComunitilorEuropenedin27noiembrie1995.
(2)Obligaiadeaexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomic,nconformitatecu
dispoziiilealin.(1),seaplicincazulncarepersoanacondamnatprintrohotrredefinitiv
estemembrualorganuluideadministrare,deconduceresaudesupravegherealrespectivuluioperator
economicsauareputeredereprezentare,dedeciziesaudecontrolncadrulacestuia.
Articolul165
(1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireoriceoperatoreconomicdesprecare
arecunotincianclcatobligaiileprivindplataimpozitelor,taxelorsauacontribuiilorla
bugetulgeneralconsolidat,iaracestlucruafoststabilitprintrohotrrejudectoreascsau
decizieadministrativavndcaracterdefinitiviobligatoriunconformitateculegeastatuluin
carerespectivuloperatoreconomicestenfiinat.
(2)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomicncazulncare
poatedemonstraprinoricemijloaceadecvatecrespectivuloperatoreconomicianclcat
obligaiileprivindplataimpozitelor,taxelorsauacontribuiilorlabugetulgeneralconsolidat.
(3)Operatoruleconomicnuesteexclusdinproceduradeatribuiredac,anteriordecizieide
excludere,indeplineteobligaiileprinplataimpozitelor,taxelorsaucontribuiilorlabugetul
generalconsolidatdatorateoriprinaltemodalitidestingereaacestorasaubeneficiaz,n
condiiilelegii,deealonareaacestoraoridealtefacilitinvedereapliiacestora,inclusiv,
dupcaz,aeventualelordobnzioripenalitidentrziereacumulatesauaamenzilor.
Articolul166
(1)Prinexcepiedeladispoziiileart.164alin.(1)i(2),ncazuriexcepionale,autoritatea
contractantaredreptuldeanuexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomiccareseafl
ntrunadintresituaiileprevzutelaart.164alin.(1)i(2),pentrumotiveimperativedeinteres
general,precumsntateapublicsauproteciamediului.
(2)Prinexcepiedeladispoziiileart.165alin.(1)i(2),unoperatoreconomicnuesteexclus
dinproceduradeatribuireatuncicndcuantumulimpozitelor,taxeloricontribuiilorlabugetul
generalconsolidatdatorateirestante,ndeplineteunadinurmtoarelecondiii:
a)estemaimicde4.000lei
b)estemaimarede4.000leiimaimicde5%dintotalulimpozitelor,taxeloricontribuiilor
datoratedeoperatoruleconomiclaceamairecentdatscadentaacestora.
Articolul167
(1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireacontractuluideachiziie
public/acorduluicadruoriceoperatoreconomiccareseaflnoricaredintreurmtoarelesituaii:
a)anclcatobligaiilestabilitepotrivitart.51,iarautoritateacontractantpoatedemonstra
acestlucruprinoricemijlocdeprobadecvat,cumarfideciziialeautoritilorcompetenteprin
careseconstatnclcareaacestorobligaii
b)seaflnprocedurainsolveneisaunlichidare,nsupravegherejudiciarsaunncetarea
activitii
c)acomisoabatereprofesionalgravcareipunendiscuieintegritatea,iarautoritatea
contractantpoatedemonstraacestlucruprinoricemijlocdeprobadecvat,cumarfiodeciziea
uneiinstanejudectoretisauauneiautoritiadministrative
d)autoritateacontractantaresuficienteindiciirezonabile/informaiiconcretepentruaconsidera
coperatoruleconomicancheiatcualioperatorieconomiciacorduricarevizeazdenaturarea
concureneincadrulsaunlegturcuprocedurancauz
e)seaflntrosituaiedeconflictdeinteresencadrulsaunlegturcuprocedurancauz,
iaraceastsituaienupoatefiremediatnmodefectivprinaltemsurimaipuinsevere
f)participareaanterioaraoperatoruluieconomiclapregtireaproceduriideatribuireaconduslao
distorsionareaconcurenei,iaraceastsituaienupoatefiremediatprinaltemsurimaipuin
severe
g)operatoruleconomicianclcatnmodgravsaurepetatobligaiileprincipaleceireveneaun
cadrulunuicontractdeachiziiipublice,alunuicontractdeachiziiisectorialesaualunui
contractdeconcesiunencheiateanterior,iaracestenclcriauduslancetareaanticipata
respectivuluicontract,platadedauneinteresesaualtesanciunicomparabile
h)operatoruleconomicsafcutvinovatdedeclaraiifalsenconinutulinformaiilortransmisela
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

43/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

solicitareaautoritiicontractantenscopulverificriiabseneimotivelordeexcluderesaual
ndepliniriicriteriilordecalificareiselecie,nuaprezentatacesteinformaiisaunuesten
msursprezintedocumentelejustificativesolicitate
i)operatoruleconomicancercatsinfluenezenmodnelegalprocesuldecizionalalautoritii
contractante,sobininformaiiconfidenialecareiarputeaconferiavantajenejustificaten
cadrulproceduriideatribuiresauafurnizatdinneglijeninformaiieronatecarepotaveao
influensemnificativasupradeciziilorautoritiicontractanteprivindexcludereadinprocedurade
atribuirearespectivuluioperatoreconomic,selectareaacestuiasauatribuireacontractuluide
achiziiepublic/acorduluicadructrerespectivuloperatoreconomic.
(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1)lit.b),autoritateacontractantnuexcludedin
proceduradeatribuireunoperatoreconomicmpotrivacruiasadeschisprocedurageneralde
insolvenatuncicnd,pebazainformaiilori/saudocumentelorprezentatedeoperatoruleconomicn
cauz,stabiletecacestaarecapacitateadeaexecutacontractuldeachiziiepublic/acordul
cadru.Aceastapresupunecrespectivuloperatoreconomicseaflfienfazadeobservaieia
adoptatmsurilenecesarepentruantocmiunplandereorganizarefezabil,cepermitecontinuarea,de
omaniersustenabil,aactivitiicurente,fieestencadrulfazeidereorganizarejudiciari
respectintegralgraficuldeimplementareaplanuluidereorganizareaprobatdeinstan.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.c),prinabatereprofesionalgravsenelegeorice
abaterecomisdeoperatoruleconomiccareafecteazreputaiaprofesionalaacestuia,cumarfi
nclcrialeregulilordeconcurendetipcartelcarevizeaztrucarealicitaiilorsaunclcri
aledrepturilordeproprietateintelectual,svritcuinteniesaudinculpgrav.
(4)Dispoziiilealin.(1)lit.c)suntaplicabileinsituaiancareoperatoruleconomicsauuna
dintrepersoaneleprevzutelaart.164alin.(2)estesupusuneiprocedurijudiciaredeinvestigaie
nlegturcusvrireauneia/unoradintrefapteleprevzutelaart.164alin.(1).
(5)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.d)seconsidercautoritateacontractantaresuficiente
indiciiplauzibilepentruaconsideracoperatoruleconomicancheiatcualioperatorieconomici
acorduricarevizeazdenaturareaconcureneincadrulsaunlegturcuprocedurancauzn
urmtoarelesituaii,reglementatecutitluexemplificativ:
a)ofertelesausolicitriledeparticiparetransmisede2saumaimulioperatorieconomici
participanilaproceduradeatribuireprezintasemnrisemnificativedinpunctdevedereal
coninutuluidocumentelornestandardizatepotrivitdocumentaieideatribuire
b)ncadrulorganelordeconducerea2saumaimultoroperatorieconomiciparticipanilaprocedura
deatribuireseregsescaceleaipersoanesaupersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpnla
gradulaldoileainclusivoricareauinteresecomunedenaturpersonal,financiarsaueconomic
saudeoricealtnatur
c)unofertant/candidatadepusdousaumaimulteoferte/solicitrideparticipare,attindividual
ctincomuncualioperatorieconomicisaudoarncomuncualioperatorieconomici
d)unofertant/candidatadepusofert/solicitaredeparticipareindividual/ncomuncuali
operatorieconomiciiestenominalizatcasubcontractantncadruluneialteoferte/solicitride
participare.
(6)naintedeexcludereaunuioperatoreconomicntemeiulalin.(1)lit.d),autoritatea
contractantsolicitnscrisConsiliuluiConcureneipunctuldevederecuprivirelaindiciile
identificatecarevizeazdenaturareaconcureneincadrulsaunlegturcuproceduradeatribuire
ncauz,pecareacestalvanaintantermendemaximum15zile.
(7)AutoritateacontractantareobligaiafurnizriituturorinformaiilorsolicitatedeConsiliul
Concurenei,nvedereaformulriipunctuluidevedere,conformdispoziiiloralin.(6).
(8)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.g)seconsidernclcrigravealeobligaiilor
contractuale,cutitluexemplificativ,neexecutareacontractului,livrarea/prestarea/executareaunor
produse/servicii/lucrricareprezintneconformitimajorecarelefacimpropriiutilizriiconform
destinaieiprevzutencontract.
Articolul168
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaacceptacafiindsuficientirelevantpentru
demonstrareafaptuluicofertantul/candidatulnusencadreaznunadintresituaiileprevzutela
art.164,165i167,oricedocumentconsideratedificator,dinacestpunctdevedere,narade
originesaunarancareofertantul/candidatulestestabilit,cumarficertificate,caziere
judiciaresaualtedocumenteechivalenteemisedeautoriticompetentedinararespectiv.
(2)ncazulncareexistincertitudininceeacepriveteexistenasauinexistenauneisituaii
deexcludere,autoritateacontractantaredreptuldeasolicitanmoddirectinformaiidela
autoritilecompetentestrineprevzutelaalin.(1).
(3)ncazulncarenaradeoriginesaunarancareestestabilitofertantul/candidatulnuse
emitdocumentedenaturacelorprevzutelaalin.(1)saurespectiveledocumentenuvizeaztoate
situaiileprevzutelaart.164,165i167,autoritateacontractantareobligaiadeaacceptao
declaraiepepropriarspunderesau,dacnararespectivnuexistprevederilegalereferitoare
ladeclaraiapepropriarspundere,odeclaraieautenticdatnfaaunuinotar,auneiautoriti
administrativesaujudiciaresauauneiasociaiiprofesionalecarearecompetenenacestsens.
Articolul169
Autoritateacontractantexcludeunoperatoreconomicnoricemomentalproceduriideatribuiren
careialacunotincoperatoruleconomicseafl,avndnvedereaciunilesauinaciunile
svritenaintesauncursulprocedurii,nunadintresituaiileprevzutelaart.164,165i
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

44/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

167,denatursatragexcludereadinproceduradeatribuire.
Articolul170
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaverificainexistenauneisituaiideexcludere
prevzutelaart.164,165i167nlegturcusubcontractaniipropui.
(2)ncazulncareesteidentificatosituaiedeexcludere,cuaplicareanmodcorespunztora
dispoziiilorart.171,autoritateacontractantsolicitofertantului/candidatuluiosingurdats
nlocuiascunsubcontractantnlegturcucarearezultat,nurmaverificrii,cseafln
aceastsituaie.
(3)nscopulverificriiprevzutelaalin.(1),subcontractantulcompleteazdeclaraiapeproprie
rspunderenconformitatecuprevederileart.193195,precizndcnuseaflnniciunadintre
situaiileceatragexcludereadinproceduradeatribuire.
Articolul171
(1)Oriceoperatoreconomicaflatnoricaredintresituaiileprevzutelaart.164i167careatrag
excludereadinproceduradeatribuirepoatefurnizadovezicaresaratecmsurileluatedeacesta
suntsuficientepentruaidemonstranconcretcredibilitateaprinraportarelamotivelede
excludere.
(2)ncazulncareautoritateacontractantconsiderdovezileprezentatedeoperatoruleconomicn
conformitatecuprevederilealin.(1)cafiindsuficientepentrudemonstrareanconcreta
credibilitii,autoritateacontractantnuexcludeoperatoruleconomicdinproceduradeatribuire.
(3)Dovezilepecareoperatoruleconomicaflatnoricaredintresituaiileprevzutelaart.164i
167lepoatefurnizaautoritiicontractante,nsensulprevederiloralin.(1),sereferla
efectuareadectreoperatoruleconomicapliisaulaasumareadectreoperatoruleconomica
obligaieideplatadespgubirilornceeacepriveteeventualeleprejudiciicauzateprintro
infraciunesauprintroaltfaptilicit,clarificareadectreoperatoruleconomicnmodcomplet
afaptelorimprejurrilorncareafostcomisinfraciuneasaualtfaptilicit,prin
cooperareaactivcuautoritilecareefectueazinvestigaia,ilaadoptareadectreoperatorul
economicaunormsuriconcreteiadecvatelaniveltehnic,organizaionalinmateriedepersonal,
cumarfieliminarealegturilorcupersoaneleiorganizaiileimplicatencomportamentul
necorespunztor,msuridereorganizareapersonalului,implementareaunorsistemedecontroli
raportare,creareauneistructurideauditinternpentruverificarearespectriidispoziiilorlegale
iaaltornormesauadoptareaunorreguliinterneprivindrspundereaiplatadespgubirilor,pentru
aprevenisvrireaunornoiinfraciunisaualtefapteilicite.
(4)ncazulncareoperatoruluieconomiciafostaplicatprinhotrredefinitivauneiinstane
dejudecatmsurainterdicieideaparticipalaprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziie
public/acordcadrusauaunuicontractdeconcesiune,careproduceefectenRomnia,prevederile
alin.(1)(3)nusuntaplicabilepetoatperioadadeexcluderestabilitprinrespectivahotrre.
(5)ncazulncareoperatoruluieconomicnuiafostaplicatprinhotrredefinitivaunei
instanedejudecatmsurainterdicieideaparticipalaprocedurideatribuireaunuicontractde
achiziiepublic/acordcadrusauaunuicontractdeconcesiunepentruoanumitperioad,situaiile
deexcludereprevzutelaart.164i167nuseaplic:
a)dac,ncazulfaptelorprevzutelaart.164,aexpiratoperioadde5anideladatahotrrii
definitivedecondamnare
b)dac,ncazulsituaiilor,faptelorsauevenimentelorprevzutelaart.167,aexpiratoperioad
de3anideladataapariieisituaiei,svririifapteisauproduceriievenimentuluirelevant.
Paragraful3Criteriiprivindcapacitatea

Articolul172
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicancadrulproceduriideatribuirenumaicriterii
decapacitatereferitoarela:
a)capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale
b)situaiaeconomicifinanciar
c)capacitateatehniciprofesional.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomicialtecerinede
capacitateprivindparticiparealaproceduradeatribuirefadeceleprevzutelaalin.(1).
(3)Autoritateacontractantstabiletenumaicerinedeparticiparecaresuntnecesareiadecvate
pentruaseasiguracuncandidat/ofertantarecapacitateajuridicifinanciaricompetenele
tehniceiprofesionalepentruaexecutacontractuldeachiziiepublic/acordulcadrucareurmeazs
fieatribuit.
(4)Autoritateacontractantnupoatestabilicerinedeparticiparepentrusubcontractaniipropui
deofertant/candidatnofertsausolicitareadeparticipare,darianconsiderarecapacitatea
tehniciprofesionalasubcontractanilorpropuipentrupartealordeimplicarencontractulcare
urmeazsfiendeplinit,dacdocumenteleprezentatesuntrelevantenacestsens.
(5)Toatecerineleprivindcapacitateasolicitatedeautoritateacontractanttrebuiesaib
legturcuobiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruisfieproporionaleprin
raportarelaobiectulacestuia.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

45/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul173
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoricruioperatoreconomicsprezinte
documenterelevantecaresdovedeascformadenregistrarei,dupcaz,deatestareoriapartenen
dinpunctdevedereprofesional,nconformitatecucerinelelegaledinarancareestestabilit
operatoruleconomic.
(2)nproceduriledeatribuireacontractelordeachiziiepublicdeservicii,ncazulncareeste
necesarcaoperatoriieconomicisdeinoautorizaiespecialsausfiemembriaiuneianumite
organizaiipentruaputeaprestaserviciilencauznstatuldeorigine,autoritateacontractant
aredreptuldeasolicitaacestorasdemonstrezecdeinoastfeldeautorizaiesaucsuntmembri
aiuneiastfeldeorganizaii.
Articolul174
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaofertantului/candidatuluistransmit
informaiiidocumenterelevantereferitoarelacapacitateatehniciprofesionala
subcontractanilorpropui,cuprivirelapartea/priledincontractpecareacetiaurmeazso/le
ndeplineascefectiv.
(2)ncazulncaredininformaiileidocumenteleprezentatepotrivitalin.(1)nurezultc
subcontractantulpropusarecapacitateatehniciprofesionalnecesarpentrupartea/priledin
contractpecareacestaurmeazso/lendeplineascefectiv,autoritateacontractantrespinge
subcontractantulpropusisolicitofertantului/candidatuluiosingurdatnlocuireaacestuiai
prezentareaunuialtsubcontractantcaresaibcapacitateatehniciprofesionalnecesarpentru
partea/priledincontractpecareacestaurmeazso/lendeplineascefectiv.
Articolul175
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuirecerineprivind
situaiaeconomicifinanciarcaresuntnecesareiadecvatepentruaseasiguracoperatorii
economicidispundecapacitateaeconomicifinanciarnecesarpentruaexecutacontractulde
achiziiepublic/acordulcadruipentruafiprotejatfadeuneventualriscdenendeplinire
corespunztoareacontractului.
(2)Cerineleprivindsituaiaeconomicifinanciarstabilitedeautoritateacontractantpotviza
elementecumarfi:
a)unanumitnivelminimalcifreideafacerianuale,inclusivoanumitcifrdeafaceriminimn
domeniulobiectuluicontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrucifradeafaceriminimanual
impusoperatoriloreconomicinutrebuiesdepeascdedouorivaloareaestimatacontractuluide
achiziiepublic/acorduluicadru
b)anumitenivelurialealtorindicatorieconomicofinanciarirelevani,precumniveluldelichiditate
anual
c)unnivelcorespunztoralasigurriideriscprofesional.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2)lit.a),cifradeafaceriminimanualimpus
operatoriloreconomicipoatedepilimitaprevzutlaalin.(2)lit.a)ncazuritemeinic
justificate,precumcelelegatedeexistenaunorriscurispecialeaferentenaturiilucrrilor,
serviciilorsauproduselorcarefacobiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru.
(4)ncazulprevzutlaalin.(3),autoritateacontractantindicndocumenteleachiziiei
principalelemotivecarejustificoastfeldecerin.
Articolul176
(1)ncazulncareurmeazsfieatribuitecontractedeachiziiipublicenbazaunuiacordcadru
cureluareacompetiiei,nivelulcifreideafaceriminimeanualeprevzutlaart.175alin.(2)lit.
a)seraporteazlavaloareamaximanticipatacontractelorsubsecventeceurmeazsseexecuten
acelaitimpsau,dacaceastanuestecunoscut,lavaloareaestimataacorduluicadru.
(2)ncazulunuisistemdinamicdeachiziii,nivelulcifreideafaceriminimeanualeprevzutla
art.175alin.(2)lit.a)seraporteazlavaloareamaximanticipatacontractelorsubsecventecare
urmeazsfieatribuitencadrulsistemuluirespectiv.
Articolul177
(1)Operatoruleconomicfacedovadandepliniriicerinelorprivindsituaiaeconomicifinanciar,
deregul,prinprezentarea,dupcaz,aunorasaumaimultoradintreurmtoareleinformaiii
documente:
a)declaraiisauextrasebancarecorespunztoaresau,acoloundeestecazul,dovadaasigurriide
riscprofesional
b)prezentareasituaiilorfinanciaresauaextraselordinsituaiilefinanciare,ncazulncare
publicareasituaiilorfinanciareesteprevzutdelegislaiariincareestestabilitoperatorul
economic
c)odeclaraieprivindcifratotaldeafaceriaoperatoruluieconomici,acoloundeestecazul,
cifradeafaceridindomeniuldeactivitatecarefaceobiectulcontractului,pentrucelmultultimele
treiexerciiifinanciaredisponibile,nfunciededatanfiinriisaunceperiiactivitii
operatoruluieconomic,nmsurancareinformaiileprivindcifreledeafacerisuntdisponibile.
(2)ncazulncare,dinmotiveobiectiveijustificate,operatoruleconomicnuestenmsurs
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

46/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

prezinteunasaumaimultedintreinformaiileidocumenteleprevzutelaalin.(1),operatorul
economicesteautorizatsfacdovadasituaieisaleeconomiceifinanciareprinoricealtdocument
pecareautoritateacontractantlconsideradecvat.
Articolul178
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumenteleachiziieicerineprivind
capacitateatehniciprofesionalcaresuntnecesareiadecvatepentruaseasiguracoperatorii
economicideinresurseleumaneitehniceiexperienanecesarepentruaexecutacontractulde
achiziiepublic/acordulcadrulaunstandarddecalitatecorespunztor.
(2)Cerineleprivindcapacitateatehniciprofesionalstabilitedeautoritateacontractantpot
vizanspecialexistenaunuinivelcorespunztordeexperien,prinraportarelacontractele
executatentrecut.
(3)ncazulprocedurilordeatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrude
serviciisaudelucrrioriacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrudeprodusecare
necesitlucrrisauoperaiunideamplasaresauinstalare,capacitateaprofesionalaoperatorilor
economicideaprestaserviciilesaudeaexecutaconstruciasauoperaiuniledeinstalarepoatefi
evaluatnfunciedeaptitudinile,competenele,eficiena,experienaipotenialulacestora.
Articolul179
Operatoruleconomicfacedovadandepliniriicerinelorprivindcapacitateatehniciprofesional
prinprezentarea,dupcaz,aunorasaumaimultoradintreurmtoareleinformaiiidocumente:
a)olistalucrrilorrealizatencursuluneiperioadecareacopercelmultultimii5ani,
nsoitdecertificatedebunexecuiepentrulucrrilecelemaiimportanteatuncicndeste
necesarnscopulasigurriiunuinivelcorespunztordeconcuren,autoritateacontractantpoate
stabilicsuntluatenconsiderarelucrrirelevanterealizatecumaimultde5aninurm
b)listaprincipalelorlivrrideproduseefectuatesauaprincipalelorserviciiprestatencursul
uneiperioadecareacopercelmultultimii3ani,cuindicareavalorilor,dateloriabeneficiarilor
publicisauprivaiatuncicndestenecesarnscopulasigurriiunuinivelcorespunztorde
concuren,autoritateacontractantpoatestabilicsuntluatenconsiderarelivrrideproduse
relevanteefectuatesauserviciirelevanteprestatecumaimultde3aninurm
c)indicareatehnicienilorsauaorganismelortehniceimplicate,indiferentdacfacsaunupartedin
organizaiaoperatoruluieconomic,nspecialacelorcarerspunddecontrolulcalitiii,ncazul
contractelordeachiziiipublicedelucrri,aceloraflailadispoziiacontractantuluinvederea
executriilucrrilor
d)descriereafacilitilortehniceiamsurilorutilizatedeoperatoruleconomicnvederea
asigurriicalitiiiafacilitilorsaledestudiuidecercetare
e)precizareasistemelordemanagementidetrasabilitatedincadrullanuluideaprovizionarepe
careoperatoruleconomiclevaputeaaplicapeparcursulexecutriicontractului
f)ncazulncareproduselesauserviciilecareurmeazsfiefurnizatesuntcomplexesau,cu
caracterexcepional,suntdestinateunuiscopspecial,rezultateleunuicontrolefectuatde
autoritateacontractantsau,nnumeleacesteia,deunorganismoficialcompetentdinarancare
estestabilitoperatoruleconomic,subrezervaacorduluirespectivuluiorganism,carevizeaz
capacitiledeproduciealeoperatoruluieconomiccarefurnizeazproduselesaucapacitateatehnic
aoperatoruluieconomiccarepresteazserviciilei,dacestenecesar,facilitiledestudiuide
cercetarecaresuntladispoziiaacestuiaimsuriledecontrolalcalitiipecareacestaurmeaz
sleaplice
g)calificrileeducaionaleiprofesionalealeoperatoruluieconomiccarepresteazserviciiori
executlucrrisaualepersonaluluideconducerealoperatoruluieconomic,dacacesteanuconstituie
factorideevaluare
h)precizareamsurilordemanagementdemediupecareoperatoruleconomiclevaputeaaplicape
parcursulexecutriicontractului
i)odeclaraiecuprivirelanumrulmediuanualdepersonalaloperatoruluieconomiccarepresteaz
serviciioriexecutlucrriinumrulpersonaluluideconduceredinultimii3ani
j)odeclaraiecuprivirelautilajele,instalaiileiechipamenteletehniceladispoziia
operatoruluieconomiccarepresteazserviciioriexecutlucrripentruexecutareacontractului
k)precizareaprii/prilordincontractpecareoperatoruleconomicintenioneazso/le
subcontracteze
l)eantioane,descrierisaufotografiialeproduselorcareurmeazafilivrate,acror
autenticitatetrebuiecertificatlasolicitareaautoritiicontractante
m)certificateemisedeinstituteoficialeresponsabilecucontrolulcalitiisauorganismecu
competenerecunoscute,careatestconformitateaproduselorcareurmeazafilivrate,identificat
nmodclarprintrimiterelaspecificaiitehnicesaustandarde.
Articolul180
(1)Atuncicndintenioneazsatribuieuncontractdeachiziiepublic/acordcadrupeloturi,
autoritateacontractantapliccerineleprivindcapacitateaprinraportarelafiecarelotnparte.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantpoatestabilicerinele
privindnivelulcifreideafaceriminimeanualeprinraportarelagrupurideloturi,ncazulncare
estepermisatribuireamaimultorloturiaceluiaiofertant,iarcontractelepentruacesteatrebuie
executatenacelaitimp.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

47/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),caocondiiepentruposibilitateaatribuirii
contractelorcefacobiectulmaimultorloturiaceluiaiofertant,autoritateacontractantpoate
stabilicerineleprivindresurseletehnicei/sauprofesionaleprinraportarelagrupurideloturi,
atuncicndutilizareaacestorresursencadrulcontractelorserealizeazsimultansaufac
imposibilalocareaaceleiai/acelorairesursepentrumaimultecontractecareseexecutnacelai
timp.
Articolul181
Criteriileprivindcapacitateaicerineleminimesolicitatepentrundeplinireaacestora,mpreun
cumijloaceledeprobcorespunztoare,suntprevzutenanunuldeparticipare.
Articolul182
(1)Operatoruleconomicaredreptul,dacestecazulinlegturcuunanumitcontractdeachiziie
public/acordcadru,sinvocesusinereaunui/unorter/terinceeaceprivetendeplinirea
criteriilorreferitoarelasituaiaeconomicifinanciari/sauacriteriilorprivindcapacitatea
tehniciprofesional,indiferentdenaturarelaiilorjuridiceexistententreoperatoruleconomic
iterul/teriirespectiv/respectivi.
(2)Operatoruleconomicaredreptulsinvocesusinereaunui/unorter/terinceeaceprivete
ndeplinireacriteriilorreferitoarelacalificrileeducaionaleiprofesionaleprevzutelaart.
179lit.g)doardacterulvadesfuraefectivlucrrilesauserviciilenlegturcucaresunt
necesarerespectivelecalificri.
(3)ncazulncareoperatoruleconomicidemonstreazsituaiaeconomicifinanciari/sau
capacitateatehnici/sauprofesionalinvocndisusinereaacordat,nconformitatecu
prevederilealin.(1)i(2),dectreunulsaumaimuliteri,atuncioperatoruleconomicare
obligaiadeadovediautoritiicontractantecaluattoatemsurilenecesarepentruaaveaacces
noricemomentlaresurselenecesare,prezentndunangajamentnacestsensdinpartea
terului/terilor.
(4)Odatcuangajamentuldesusinere,ofertantul/candidatulareobligaiasprezintedocumente
transmiseacestuiadectreterul/teriisusintor/susintori,dincaresrezultemodulefectiv
princareterul/teriisusintor/susintoriva/vorasigurandeplinireapropriuluiangajamentde
susinere,documentecaresevorconstituianexelarespectivulangajament.
(5)ncazulncaresusinereaterului/terilorvizeazresursenetransferabile,angajamentul
asigurautoritiicontractantendeplinireaobligaiilorasumateprinacesta,nsituaiancare
contractantulntmpindificultipeparcursulderulriicontractului.
Articolul183
(1)Autoritateacontractantverificdacterul/teriicareasigursusinereanceeaceprivete
ndeplinireacriteriilorreferitoarelasituaiaeconomicifinanciaroriprivindcapacitatea
tehnici/sauprofesionalndeplinete/ndeplinesccriteriilerelevanteprivindcapacitateasaunu
sencadreaznmotiveledeexcludereprevzutelaart.164,165i167.
(2)Dacterul/teriinundeplinete/ndeplinesccriteriilerelevanteprivindcapacitateasause
ncadreaznunuldintremotiveledeexcludereprevzutelaart.164,165i167,autoritatea
contractantsolicit,osingurdat,caoperatoruleconomicsnlocuiascterul/terii
susintor/susintorifrcaacestaspectsaducatingereprincipiuluitratamentuluiegalprevzut
laart.2alin.(2)lit.b).
Articolul184
ncazulncareunoperatoreconomicdemonstreazndeplinireacriteriilorreferitoarelasituaia
economicifinanciarinvocndsusinereaunui/unorter/teri,autoritateacontractantsolicitca
operatoruleconomiciterul/teriisusintor/susintorisrspundnmodsolidarpentru
executareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru.Rspundereasolidaraterului/terilor
susintor/susintorisevaangajasubcondiianendepliniriidectreacesta/acetiaa
obligaiilordesusinereasumateprinangajament.
Articolul185
(1)ncazulncaremaimulioperatorieconomiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,
ndeplinireacriteriilorprivindcapacitateatehniciprofesionalsedemonstreazprinluarean
considerarearesurselortuturormembrilorgrupului,iarautoritateacontractantsolicitcaacetia
srspundnmodsolidarpentruexecutareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru.
(2)ncazulncaremaimulioperatorieconomiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,
acetiapotbeneficiadesusinereaunuiternceeaceprivetendeplinireacriteriilorreferitoare
lasituaiaeconomicifinanciari/saucapacitateatehniciprofesional,ncondiiile
prezenteilegi.
Articolul186
ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrrisaudeserviciiiallucrrilorsau
operaiunilordeamplasaresaudeinstalaredincadrulunuicontractdeachiziiepublicdeproduse,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

48/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

autoritateacontractantpoateimpunecaanumitesarciniesenialesfierealizatenmoddirectde
ctreofertantsau,ncazuluneiofertedepusedeoasocieredeoperatorieconomici,deunanumit
membrualasocierii.

Seciuneaa7aCriteriideatribuire

Articolul187
(1)Fraaduceatingeredispoziiilorlegalesauadministrativeprivindpreulanumitorproduseori
remunerareaanumitorservicii,autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziie
public/acordulcadruofertantuluicareadepusofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economic.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantstabileteofertaceamaiavantajoas
dinpunctdevedereeconomicpebazacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluareprevzuin
documenteleachiziiei.
(3)Pentrudeterminareaoferteiceleimaiavantajoasedinpunctdevedereeconomicnconformitatecu
dispoziiilealin.(2),autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaunuldintreurmtoarele
criteriideatribuire:
a)preulcelmaisczut
b)costulcelmaisczut
c)celmaibunraportcalitatepre
d)celmaibunraportcalitatecost.
(4)nsensulalin.(3)lit.c)id),celmaibunraportcalitatepre/calitatecostsedeterminpe
bazaunorfactorideevaluarecareincludaspectecalitative,demediui/sausociale,nlegturcu
obiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru.
(5)Factoriideevaluareprevzuilaalin.(4)potviza,printrealtele:
a)calitatea,inclusivavantajeletehnice,caracteristicileesteticeifuncionale,accesibilitatea,
conceptuldeproiectarepentrutoiutilizatorii,caracteristicilesociale,demediuiinovatoarei
comercializareaicondiiileacesteia
b)organizarea,calificareaiexperienapersonaluluidesemnatpentruexecutareacontractului,n
cazulncarecalitateapersonaluluidesemnatpoatesaibunimpactsemnificativasupranivelului
calitativdeexecutareacontractului
c)serviciilepostvnzare,asistenatehnicicondiiiledelivrare,cumarfidatalivrrii,
procesuldelivrareitermenuldelivraresaudefinalizare.
(6)nsensulalin.(3)lit.c),criteriuldeatribuirecelmaibunraportcalitatepreincludede
regulunelementdepresaudecostnsituaiancareautoritateacontractantiniiazo
procedurdeatribuirecubugetfix,ncareelementuldepresaudecostesteunpresaucostfix,
factoriideevaluareserefernumailaaspectecalitativealeproduselor,serviciilorsaulucrrilor
carefacobiectulachiziiei.
(7)nsensulalin.(3)lit.b),costulcelmaisczutsedeterminpeconsiderentederentabilitate,
utilizndfactoriprecumcalculareacosturilorpecicluldevia.
(8)Autoritateacontractantnuvautilizacostulcelmaisczut/preulcelmaisczutdreptcriteriu
deatribuirencazul:
a)anumitorcategoriidecontractedeachiziiepublic/acorduricadrudelucrrisaudeserviciicare
aucaobiectserviciiintelectualeicarepresupunactiviticuniveldecomplexitateridicat
b)contractelordeachiziiepublic/acordurilorcadrudelucrrisaudeserviciicaresuntaferente
proiectelordeinfrastructurdetransporttranseuropene,aacumsuntdefinitenprezentalege,i
drumurijudeene.
(9)Categoriiledecontractedeachiziiepublic/acorduricadruprevzutelaalin.(8),precumi
pondereamaximpecareelementulpresaucostopoateaveancadrulcriteriuluideatribuirea
acestorcontractesestabilescprinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
(10)ncazulncaredousaumaimulteofertesuntechivalente,autoritilecontractantepotaplica
uncriteriusuplimentar,deexemplu:combatereaomajului,cesevamenionaexplicitnanunulde
participare.
Articolul188
(1)Factoriideevaluareprevzuilaart.187alin.(4)aulegturdirectcuobiectulcontractului
deachiziiepublic/acorduluicadruatuncicndserefernoricemodlaprodusele,serviciilesau
lucrrilecareurmeazafifurnizate/prestate/executatentemeiulcontractuluideachiziie
public/acorduluicadruinoricestadiualcicluluilordevia,chiardacacetifactorinufac
partedinsubstanamaterialaproduselor,serviciilorsaulucrrilorrespective.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantpoateaveanvederefactoride
evaluarenlegturcu:
a)procesulspecificdeproducie,furnizaresaucomercializarealucrrilor,produselorsau
serviciilor
b)unprocesspecificpentruunaltstadiualcicluluideviaalucrrilor,produselorsau
serviciilor.
Articolul189
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

49/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeautilizafactorideevaluarecaresconduclao
libertatedeaprecierenelimitat.
(2)nsensulalin.(1),factoriideevaluareutilizaideautoritateacontractanttrebuiesasigure
oconcurenrealntreoperatoriieconomiciisfiensoiideprevedericarespermit
verificareaefectivainformaiilorfurnizatedectreofertani,nscopulaplicriifactorilorde
evaluare.
(3)Atuncicndconsidernecesar,autoritateacontractantverificexactitateainformaiilori
dovezilorfurnizatedeofertani.
Articolul190
(1)Autoritateacontractantprecizeazndocumenteleachiziieiponderearelativpecareoacord
fiecruifactordeevaluarecevafiaplicatpentrudeterminareaoferteiceleimaiavantajoasedin
punctdevedereeconomic,cuexcepiacazuluincareofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economicestedeterminatprinaplicareacriteriuluipreuluicelmaisczut.
(2)Ponderilerelativeprevzutelaalin.(1)potfiacordateprinraportarelaintervalevalorice.
(3)ncazulncarestabilireauneiponderinuesteposibildinmotiveobiective,autoritatea
contractantindicfactoriideevaluarenordineadescresctoareaimportanei.
Articolul191
Calculareacosturilorpeparcursulcicluluideviaacoper,nmsurancaresuntrelevante,toate
sauopartedintreurmtoarelecosturipeparcursulcicluluideviaalunuiprodus,serviciusaual
uneilucrri:
a)costurisuportatedeautoritateacontractantsaudealiutilizatori,cumarficosturilegatede
achiziie,costurideutilizare,precumconsumuldeenergieidealteresurse,costuride
ntreinere,costuridelasfritulcicluluidevia,precumcosturiledecolectareireciclare
b)costurideterminatedeefecteexterneasupramediuluinlegturcuprodusul,serviciulsau
lucrareapeparcursulcicluluilordevia,cucondiiacavaloareapecuniaraacestoraspoatfi
determinativerificatacestecosturipotsincludcostulemisiilordegazecuefectdeseri
alaltoremisiipoluanteialtecosturideatenuareaefectelorschimbrilorclimatice.
Articolul192
(1)ncazulncareautoritateacontractantevalueazcosturilefolosindoabordarepebazacostului
peparcursulcicluluidevia,aceastaindicndocumenteleachiziieidatelecaretrebuiefurnizate
dectreofertani,precumimetodapecareautoritateacontractanturmeazsoutilizezepentrua
stabilicosturilepeparcursulcicluluideviapebazadatelorrespective.
(2)Metodautilizatdeautoritateacontractantpentruevaluareacosturilordeterminatedeefectele
externeasupramediuluiprevzutelaart.191lit.b)trebuiesndeplineascnmodcumulativ
urmtoarelecondiii:
a)sebazeazpecriteriinediscriminatoriiiverificabilenmodobiectivnspecial,ncazuln
carenuafoststabilitnvedereaaplicriirepetatesaucontinue,nufavorizeazsaudezavantajeaz
nmodnejustificatanumiioperatorieconomici
b)esteaccesibiltuturorprilorinteresate
c)datelesolicitatepotfifurnizateprintrunefortrezonabildectreoperatorieconomicicaredau
dovaddeodiligenobinuit,inclusivdeoperatorieconomicidinriterecaresuntpartea
AcorduluiprivindachiziiilepublicealOrganizaieiMondialeaComeruluisaulaalteacorduri
internaionalencadrulcroraUniuneaEuropeaniaasumatobligaii.
(3)ntoatecazurilencareometodcomundecalculareacosturilorpeparcursulcicluluidevia
adevenitobligatorieprintrunactnormativadoptatlanivelulUniuniiEuropene,respectivametod
comunseaplicpentruevaluareacosturilorpeparcursulcicluluidevia.
Seciuneaa8aDocumentulunicdeachiziieeuropean.ECertis

Articolul193
(1)Autoritateacontractantacceptlamomentuldepuneriisolicitrilordeparticiparesauofertelor
DUAE,constndntrodeclaraiepepropriarspundereactualizat,cadovadpreliminarnlocul
certificateloreliberatedectreautoritilepublicesaudectretericareconfirmcoperatorul
economicncauzndeplineteurmtoarelecondiii:
a)nuseaflnniciunadinsituaiiledeexcluderemenionatelaart.164,165i167
b)ndeplinetecriteriileprivindcapacitatea,astfelcumaufostsolicitatedeautoritatea
contractant
c)dacestecazul,ndeplinetecriteriiledeseleciestabilitedeautoritateacontractantn
conformitatecuprevederileprezenteilegi.
(2)ncazulncareoperatoruleconomicdemonstreazndeplinireacriteriilorreferitoarelasituaia
economicifinanciaroriprivindcapacitateatehniciprofesionalinvocndsusinereaunuiter,
DUAEincludeinformaiilemenionatelaalin.(1)cuprivirelaterulsusintor.
(3)ncazulncareoperatoruleconomicintenioneazssubcontractezeoparte/pridincontract,
DUAEincludeiinformaiilesolicitatecuprivirelasubcontractani.
(4)Pelnginformaiileprevzutelaalin.(1)(3),DUAEconineiinformaiicuprivirela
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

50/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

autoritateapublicsauparteaterresponsabilcuntocmireadocumentelorjustificative,precumi
odeclaraieoficialcaresatestecoperatoruleconomicareobligaiasfurnizeze,lacererei
frntrziere,documentelejustificativerespective.
(5)ncazulncareautoritateacontractantpoateobinedocumentelejustificativeprevzutela
alin.(4)nmoddirect,prinaccesareauneibazededate,DUAEcuprinde,deasemenea,informaiile
solicitatenacestscop,cumarfiadresadeinternetabazeidedate,oricedatdeidentificarei,
dacestecazul,declaraianecesardeacordareaconsimmntului.
Articolul194
OperatoriieconomicipotreutilizaunDUAEdejautilizatntroprocedurdeatribuireprecedent,cu
condiiasconfirmecinformaiilecuprinsenacestasuntncontinuarecorecteivalabileladata
depuneriiacestuia.
Articolul195
DUAEseelaboreazpebazaunuiformularstandardaprobatdeComisiaEuropeanisefurnizeaz
exclusivnformatelectronic.
Articolul196
(1)Autoritateacontractantpoatesolicitacandidailor/ofertanilorsdepuntoatesauoparte
dintredocumentelejustificativecadovadainformaiilorcuprinsenDUAE,noricemomentpedurata
desfurriiuneiprocedurideatribuire,dacacestlucruestenecesarpentruaasiguradesfurarea
corespunztoareaprocedurii.
(2)naintedeatribuireacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,cuexcepiasituaiei
contractelorsubsecventeatribuitenexecutareaunuiacordcadru,autoritateacontractantsolicit
ofertantuluiclasatpeprimullocdupaplicareacriteriuluideatribuiresprezintedocumente
justificativeactualizateprincaresdemonstrezendeplinireatuturorcriteriilordecalificarei
selecie,nconformitatecuinformaiilecuprinsenDUAE,cuexcepiaprocedurilordesfuraten
maimulteetapecnddocumentelejustificativesuntsolicitatenaintedetransmitereainvitaiilor
pentruetapaadouactrecandidaiiselectai.
(3)Autoritateacontractantpoateinvitacandidaii/ofertaniiscompletezesausclarifice
documenteleprevzutelaalin.(1)sau(2).
Articolul197
(1)Prinexcepiedeladispoziiileart.196,operatoriieconomicinusuntobligaisprezinte
documentejustificativesaualteprobensprijinulinformaiilordeclaratenDUAEncazulin
msurancareautoritateacontractantareposibilitateadeaobinecertificatelesauinformaiile
relevantenmoddirect,prinaccesareauneibazededatenaionaledinoricestatmembru,disponibile
nmodgratuit,cumarfiunregistrunaionalalachiziiilorpublice,undosarvirtualal
societilor,unsistemelectronicdestocareadocumentelorsauunsistemdepreselecie.
(2)Prinexcepiedeladispoziiileart.196,operatoriieconomicinusuntobligaisprezinte
documentejustificativensprijinulinformaiilordeclaratenDUAEncazulncareautoritatea
contractantcareaatribuitcontractuldeachiziiepublicsauancheiatacordulcadruestedejan
posesiadocumentelorrespective.
(3)nsensulprevederiloralin.(1),bazelededatecareconininformaiirelevanteprivind
operatoriieconomicitrebuiesfieaccesibiletuturorautoritilorcontractantedintoatestatele
membreitrebuiesfieactualizateperiodicnmodcorespunztor.
Articolul198
ANAPpuneladispoziiaComisieiEuropeneiactualizeazneCertislistacompletabazelordedate
careconininformaiirelevanteprivindoperatoriieconomicistabiliinRomnia.
Articolul199
(1)Pentruafacilitaproceduriledeatribuiretransfrontaliere,ANAPseasigurcinformaiile
privindcertificateleialteformededocumentejustificativeintroduseneCertissuntactualizate
npermanen.
(2)AutoritilecontractanteutilizeazeCertisisolicitnprincipalaceletipuridecertificate
sauformededocumentejustificativecaresuntdisponibileneCertis.
Articolul200
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomiciobligaiaprezentriiunor
certificrispecifice,acordatedeorganismedecertificareacreditate,careatestrespectareade
ctreacetiaaanumitorstandardedeasigurareacalitii,inclusivprivindaccesibilitateapentru
persoanelecudizabiliti,saustandardeorisistemedemanagementdemediu.
(2)Autoritateacontractantareobligaia,nconformitatecuprincipiulrecunoateriireciproce,de
aacceptacertificateechivalentecuceleprevzutelaalin.(1),emisedeorganismedecertificare
acreditatestabilitenaltestatemembre.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

51/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(3)ncazulncaresepoatedemonstracunoperatoreconomicnuaavutacceslauncertificatde
calitatesaudemediuastfelcumestesolicitatdeautoritateacontractantorinuareposibilitatea
dealobinentermenelestabilite,dinmotivecarenuisuntimputabile,autoritateacontractant
areobligaiadeaacceptaoricealteprobesaudoveziprezentatedeoperatoruleconomicrespectiv,n
msurancareprobele/dovezileprezentateconfirmasigurareaunuinivelcorespunztoralcalitii
ori,dupcaz,alprotecieimediului,echivalentcucelsolicitatdeautoritateacontractant.
Seciuneaa9aListeoficialealeoperatoriloreconomiciagreaiicertificareadectreorganisme
dedreptpublicsauprivat

Articolul201
(1)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescmodalitidecertificaresau
includerepelisteoficiale,lanivelnaional,aoperatoriloreconomicicareopteazpentruunsistem
decertificare.
(2)ANAPareobligaiadeainformaComisiaEuropeancuprivirelacoordonateleimodulde
funcionareasistemuluidecertificareprevzutlaalin.(1).
(3)Operatoriieconomicinscriipelisteleoficialesaucaredeinuncertificatpotdepunela
autoritilecontractante,ncadruluneiprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziie
public/acordcadru,uncertificatdenregistrareeliberatdeautoritateacompetentsaude
organismuldecertificarecompetentcertificatelerespectiveindicreferinelecareaustatlabaza
nscrieriioperatoriloreconomicipelistaoficialsauacertificriiacestora,precumi
clasificareapelistarespectiv.
(4)nscriereaoperatoriloreconomicipelisteleoficialecertificatedeorganismelecompetentesauun
certificateliberatdeunorganismdecertificarereprezintoprezumierelativnceeaceprivete
ndeplinireadectreoperatoruleconomicnscrisperespectivalistsaucaredeinerespectivul
certificatacerinelordecalificareiselecieacoperitedelistaoficialsaudeacelcertificat.
Articolul202
(1)Informaiilecarerezultdinnscriereapelisteleoficialesaudincertificateleeliberatede
organismedecertificarenupotfipuselandoialfrjustificare.
(2)nceeacepriveteplataimpozitelor,taxeloriacontribuiilorlabugetulgeneralconsolidat,
sepoatesolicitauncertificatsuplimentardelaoriceoperatoreconomicnscrispeolistoficial
saucaredeineuncertificat,atuncicndseatribuieuncontractdeachiziiepublic/acordcadru.
(3)Operatoriieconomicidinaltestatemembrenuauobligaiadeasenscriepeolistoficial
organizatpotrivitdispoziiilorprezenteilegisaudeaobinenRomniaocertificaredetipul
celeireglementatencuprinsulprezenteiseciuninvedereaparticipriilaoprocedurdeatribuire
aunuicontractdeachiziiepublic/acordcadru.
(4)ncazulncareautoritateacontractantsolicitncadruluneiprocedurideatribuireanumite
certificate,aceastaareobligaiadeaacceptacertificateechivalenteeliberatedeorganisme
stabilitenaltestatemembresaualtemijloacedeprobechivalente.
Seciuneaa10aCataloageelectronice

Articolul203
(1)ncazulncaredispoziiilelegaleimpunutilizareamijloacelorelectronicedecomunicare,
autoritateacontractantpoatesolicitacaofertelesfieprezentatesubformdecatalogelectronic
sausincluduncatalogelectronic.
(2)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccategoriiledeachiziiicu
privirelacareautoritateacontractantareobligaiadeaimpuneutilizareacataloagelor
electronice.
(3)Oferteleprezentatesubformdecataloageelectronicepotfinsoitedealtedocumentecarele
completeaz.
Articolul204
(1)Cataloageleelectronicesuntelaboratedectrecandidai/ofertaninvedereaparticipriilao
anumitprocedurdeatribuire,nconformitatecuspecificaiiletehniceiformatulstabilitede
autoritateacontractant.
(2)Cataloageleelectronicerespectcerineleaplicabileinstrumentelordecomunicareelectronice,
precumioricecerinesuplimentarestabilitedeautoritateacontractant,nconformitatecu
prevederileart.6466ialenormelormetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Articolul205
(1)Atuncicndacceptsausolicitprezentareaofertelorsubformdecataloageelectronice,
autoritateacontractant:
a)precizeazacestlucrunanunuldeparticipare
b)indicndocumenteleachiziieitoateinformaiilenecesarereferitoarelaformatul,echipamentele
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

52/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

electroniceutilizateiaranjamenteleispecificaiiletehnicedeconectarepentrucatalog.
(2)ncazulncareafostncheiatunacordcadrucumaimulioperatorieconomicipebazdeoferte
prezentatesubformdecataloageelectronice,autoritateacontractantpoateprevedeacreluarea
competiieipentruatribuireacontractelorsubsecventeserealizeazpebazacataloageloractualizate.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),autoritateacontractantfoloseteunadintreurmtoarelemetode:
a)invitofertaniistransmitdinnoucataloageleelectronice,adaptatelacerinelecontractului
ncauz
b)informeazofertaniicintenioneazscolectezedincataloageleelectronicecareaufostdeja
transmiseinformaiilenecesarepentruaconstituioferteadaptatelacerinelecontractuluincauz,
cucondiiacautilizareaacesteimetodesfifostanunatndocumenteleachiziieicareaustatla
bazancheieriiacorduluicadru.
(4)ncazulncareautoritateacontractantreiacompetiiapentruatribuireacontractelor
subsecventenexecutareaacorduluicadrunconformitatecudispoziiilealin.(3)lit.b),aceasta
notificofertaniicuprivireladataioralacareintenioneazscolectezeinformaiilenecesare
pentruaconstituioferteadaptatelacerinelecontractuluincauziledofertanilor
posibilitateadearefuzaaceastcolectaredeinformaii.
(5)Autoritateacontractanttrebuiesprevadoperioadcorespunztoaredetimpntrenotificarea
prevzutlaalin.(4)icolectareaefectivainformaiilor.
(6)naintedeatribuireacontractului,autoritateacontractantprezintinformaiilecolectaten
conformitatecudispoziiilealin.(4)ofertantuluincauz,pentruaidaacestuiaposibilitateade
acontestasauconfirmacofertaastfelconstituitnuconineerorisemnificative.
Articolul206
(1)Autoritateacontractantpoateatribuicontractedeachiziiepublicpebazaunuisistemdinamic
deachiziii,solicitndprezentareaofertelorpentruuncontractspecificsubformaunuicatalog
electronic.
(2)Autoritateacontractantpoate,deasemenea,satribuiecontractedeachiziiepublicpebaza
unuisistemdinamicdeachiziii,nconformitatecudispoziiileart.205alin.(3)lit.b)ialin.
(4)(6),cucondiiacasolicitareadeparticiparelasistemuldinamicdeachiziiisfiensoitde
uncatalogelectronicconformcuspecificaiiletehniceiformatulstabilitedectreautoritatea
contractant.
(3)Catalogulelectronicprevzutlaalin.(2)estecompletatulteriordectrecandidai,cnd
acetiasuntinformaicuprivirelainteniaautoritiicontractantedeaconstituiofertepebaza
proceduriiprevzutelaart.205alin.(3)lit.b).
Seciuneaa11aAtribuireacontractelordeachiziiepublicincheiereaacordurilorcadru

Articolul207
(1)Autoritateacontractantstabileteofertactigtoarepebazacriteriuluideatribuireia
factorilordeevaluareprecizaininvitaiadeparticipare/anunuldeparticipareindocumentele
achiziiei,dacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)ofertarespectivndeplinetetoatecerinele,condiiileicriteriilestabiliteprinanunulde
participareidocumenteleachiziiei,avndnvedere,dacestecazul,dispoziiileart.162
b)ofertarespectivafostdepusdeunofertantcarendeplinetecriteriileprivindcalificareai,
dacestecazul,criteriiledeselecieinuseaflsubincidenamotivelordeexcludere.
(2)ncazulncareautoritateacontractantnupoatencheiacontractulcuofertantulacruiofert
afoststabilitcafiindctigtoare,dincauzafaptuluicofertantulncauzseaflntro
situaiedeformajorsaunimposibilitateafortuitdeaexecutacontractul,autoritatea
contractantaredreptulsdeclarectigtoareofertaclasatpelocul2,ncondiiilencare
aceastaesteadmisibil.
(3)ncazulncare,nsituaiaprevzutlaalin.(2),nuexistoofertclasatpelocul2
admisibil,suntaplicabiledispoziiileart.212alin.(1)lit.e).
Articolul208
Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccazurileicondiiilespecifice
ncareautoritateacontractantaredreptul,ncadrulproceduriidelicitaiedeschis,sevalueze
conformitateaofertelorcuspecificaiiletehniceicelelaltecerineprevzutendocumentele
achiziieiisaplicecriteriuldeatribuireifactoriideevaluareanteriorverificrii
ndepliniriicriteriilordecalificareiselecie.
Articolul209
(1)ncazulncareinformaiilesaudocumenteleprezentatedectreoperatoriieconomicisunt
incompletesaueronatesauncazulncarelipsescanumitedocumente,autoritateacontractantare
dreptuldeasolicitantrunanumittermenofertanilor/candidailorclarificrii,dupcaz,
completrialedocumentelorprezentatedeacetiancadrulofertelorsausolicitrilorde
participare,curespectareaprincipiilortratamentuluiegalitransparenei.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptulcaprinclarificrile/completrilesolicitatesdetermine
apariiaunuiavantajevidentnfavoareaunuiofertant/candidat.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

53/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Articolul210
(1)ncazuluneiofertecareareunpresaucostaparentneobinuitdesczutnraportcu
lucrrile,produselesauserviciilecareconstituieobiectulcontractuluideachiziie
public/acorduluicadrucareurmeazafiatribuit/ncheiat,autoritateacontractantareobligaiade
asolicitaofertantuluicareadepusoastfeldeofertclarificricuprivirelapreulsaucostul
propus.
(2)Clarificrileprevzutelaalin.(1)sepotreferinspecialla:
a)fundamentareaeconomicamoduluideformareapreului,prinraportarelaprocesuldeproducie,
serviciilefurnizatesaumetodeledeconstrucieutilizate
b)soluiiletehniceadoptatei/sauoricecondiiideosebitdefavorabiledecarebeneficiaz
ofertantulpentrufurnizareaproduselorsauaserviciilororiexecutarealucrrilor
c)originalitatealucrrilor,produselorsauserviciilorpropusedeofertant
d)respectareaobligaiilorprevzutelaart.51alin.(1)
e)respectareaobligaiilorprevzutelaart.218
f)posibilitateacaofertantulsbeneficiezedeunajutordestat.
(3)Autoritateacontractantevalueazinformaiileidocumentelefurnizatedeofertantulacrui
ofertareunpreaparentneobinuitdesczutirespingerespectivaofertnumaiatuncicnd
dovezilefurnizatenujustificnmodcorespunztornivelulsczutalpreuluisaualcosturilor
propuse,inndseamadeelementelemenionatelaalin.(2).
(4)Autoritateacontractantrespingentotdeaunaoofertatuncicndconstatcaceastaareunpre
neobinuitdesczutdeoarecenurespectobligaiileprevzutelaart.51alin.(1).
(5)Atuncicndautoritateacontractantconstatcoofertareunpreneobinuitdesczut
deoareceofertantulbeneficiazdeunajutordestat,ofertarespectivpoatefirespinsdoardin
acestmotivnumaidac,nurmaclarificrilorsolicitate,ofertantulnuapututdemonstra,ntrun
termencorespunztorstabilitdeautoritateacontractant,cajutoruldestatafostacordatnmod
legal.
(6)ncazulncareautoritateacontractantrespingeoofertpentrumotivulprevzutlaalin.(5),
vainformaComisiaEuropeandupconsultareacuConsiliulConcurenei.
Seciuneaa12aFinalizareaproceduriideatribuire

Articolul211
Proceduradeatribuiresefinalizeazprin:
a)ncheiereacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrusau
b)anulareaproceduriideatribuire.
Articolul212
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaanulaproceduradeatribuireacontractuluide
achiziiepublic/acorduluicadrunurmtoarelecazuri:
a)dacnuafostdepusnicioofert/solicitaredeparticiparesaudacnuafostdepusnicioofert
admisibil
b)dacaufostdepuseoferteadmisibilecarenupotficomparatedincauzamoduluineuniformde
abordareasoluiilortehnicei/orifinanciare
c)dacnclcrialeprevederilorlegaleafecteazproceduradeatribuiresaudacesteimposibil
ncheiereacontractului
d)ConsiliulNaionaldeSoluionareaContestaiilorsauinstanadejudecatdispune
modificarea/eliminareaoricrorspecificaiitehnicedincaietuldesarcinioridinaltedocumente
emisenlegturcuproceduradeatribuire,iarautoritateacontractantseaflnimposibilitatea
deaadoptamsurideremediere,frcaacesteasafectezeprincipiileachiziiilorpublice
reglementatelaart.2alin.(2)
e)daccontractulnupoatefincheiatcuofertantulacruiofertafoststabilitctigtoaredin
cauzafaptuluicofertantulncauzseaflntrosituaiedeformajorsaunimposibilitatea
fortuitdeaexecutacontractulinuexistoofertclasatpelocul2admisibil.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.c),prinnclcrialeprevederilorlegalesenelege
situaiancare,peparcursulproceduriideatribuire,seconstaterorisauomisiuni,iar
autoritateacontractantseaflnimposibilitateadeaadoptamsuricorectivefrcaaceastas
conduclanclcareaprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2).
Articolul213
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaanulaproceduradeatribuireacontractuluideachiziie
public/acorduluicadrunsituaiileprevzutelaart.78alin.(8),art.82alin.(8),art.88alin.
(8)iart.97alin.(8).
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeafacepublicdeciziadeanulareaproceduriide
atribuireacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,nsoitdejustificareaanulrii
proceduriideatribuire,prinintermediulplatformeielectroniceprevzutelaart.150alin.(1)n
termenulprevzutlaart.161.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

54/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

Seciuneaa13aInformareacandidailor/ofertanilor

Articolul214
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteofertantuluideclaratctigtoro
comunicareprivindacceptareaoferteisale,princareimanifestacorduldeancheiacontractulde
achiziiepublic/acordulcadru.
(2)Pedurataprocesuluideevaluare,autoritateacontractantaredreptuldeatransmite
candidailor/ofertanilorrezultatepariale,aferentefiecreietapeintermediareaacestuiproces,
nconformitatecucondiiilespecificeprevzuteprinnormelemetodologicedeaplicareaprezentei
legi.
(3)Autoritateacontractantstabileteofertactigtoarentermendemaximum25deziledela
datalimitdedepunereaofertelor.Prinexcepie,ncazuritemeinicjustificate,poateprelungi
aceastperioad.Prelungireaperioadeideevaluareseaducelacunotinaoperatoriloreconomici
implicainprocedurntermendemaximumdouzile.
Articolul215
(1)Autoritateacontractantinformeazfiecarecandidat/ofertantcuprivireladeciziileluaten
ceeacepriveterezultatulseleciei,rezultatulprocedurii,respectivatribuirea/ncheierea
contractuluideachiziiepublic/acorduluicadrusauadmitereantrunsistemdinamicdeachiziii,
inclusivcuprivirelamotivelecarestaulabazaoricreideciziideanuatribuiuncontract,dea
nuncheiaunacordcadru,deanuimplementaunsistemdinamicdeachiziiiorideareluaprocedura
deatribuire,ctmaicurndposibil,darnumaitrziude5ziledelaemitereadeciziilor
respective.
(2)ncadrulcomunicriiprivindrezultatulproceduriiprevzutelaalin.(1),autoritatea
contractantareobligaiadeacuprinde:
a)fiecruicandidatrespins,motiveleconcretecareaustatlabazadecizieiderespingerea
solicitriisaledeparticipare
b)fiecruiofertantcareaprezentatoofertinacceptabilsauneconform,motiveleconcretecareau
statlabazadecizieiautoritiicontractante
c)fiecruiofertantcareadepusoofertadmisibil,darcarenuafostdeclaratctigtoare,
caracteristicileiavantajelerelativealeofertei/ofertelordesemnatectigtoarenraportcu
ofertasa,numeleofertantuluicruiaurmeazsiseatribuiecontractuldeachiziiepublicsau,
dupcaz,aleofertantului/ofertanilorcucareurmeazssencheieunacordcadru
d)fiecruiofertantcareadepusoofertadmisibil,informaiireferitoareladesfurareai
progresulnegocierilorialdialoguluicuofertanii.
(3)Ofertaadmisibilesteofertacarenuesteinacceptabilsauneconform.
(4)Ofertaesteconsideratinacceptabildacnundeplinetecondiiiledeformaferenteelaborrii
iprezentriiacesteia,precumicerineledecalificareiselecieprevzutendocumentele
achiziiei.
(5)Ofertaesteconsideratneconformdacestelipsitderelevanfadeobiectulcontractului,
neputndnmodevidentsatisface,frmodificrisubstaniale,necesitileicerineleautoritii
contractanteindicatendocumenteleachiziiei,inclusivnsituaiancareofertanurespect
specificaiiletehnicei/saucondiiilefinanciare.
(6)Solicitareadeparticipareesteconsideratneconformnsituaiancarecandidatulseafln
unadintresituaiiledeexcludereprevzutelaart.164,165i167saunundeplinetecriteriilede
calificarestabilitedeautoritateacontractant.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeanucomunicaanumiteinformaiiprevzutelaalin.(1)i
(2)privindatribuireacontractuluideachiziiepublic,ncheiereaacorduluicadrusauadmiterea
ntrunsistemdinamicdeachiziii,nsituaiancaredezvluireaacestora:
a)armpiedicaaplicareaunordispoziiilegalesauarficontrarinteresuluipublic
b)araduceatingereintereselorcomercialelegitimealeunuioperatoreconomic,publicesauprivate,
sauarputeaaduceatingereconcureneiloialentreoperatoriieconomici.
Seciuneaa14aDosarulachiziieiiraportulproceduriideatribuire

Articolul216
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeantocmiraportulproceduriideatribuirepentru
fiecarecontractdeachiziiepublicatribuitsauacordcadruncheiat,precumipentrufiecare
sistemdinamicdeachiziiilansat.
(2)Raportulproceduriideatribuireprevzutlaalin.(1)trebuiescuprindcelpuinurmtoarele
documente/informaii:
a)denumireaiadresaautoritiicontractante,obiectulivaloareacontractuluideachiziie
public/acorduluicadrusauasistemuluidinamicdeachiziii
b)dacestecazul,rezultateleprocesuluidecalificarei/sauselecieacandidailor/ofertanilor
i/saureducereanumruluiacestorapeparcursulproceduriideatribuire
c)motivelerespingeriiuneiofertecareareunpreneobinuitdesczut
d)denumireaofertantuluideclaratctigtorimotivelepentrucareofertaacestuiaafostdesemnat
ctigtoare
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

55/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

e)nmsurancaresuntcunoscute,partea/priledincontractuldeachiziiepublic/acordulcadru
pecareofertantuldeclaratctigtorintenioneazso/lesubcontractezeunorteriidenumirea
subcontractanilor
f)justificareamotivelorprivindalegereaproceduriideatribuire,ncazulaplicriiprocedurilorde
negocierecompetitiv,dialogcompetitivsaunegocierefrpublicareaprealabilaunuianunde
participare
g)justificareamotivelorpentrucareautoritateacontractantadecisanulareaproceduriide
atribuire
h)atuncicndestecazul,motivelepentrucareaufostfolositealtemijloacedecomunicaredect
celeelectronicepentrudepunereaofertelor
i)atuncicndestecazul,conflicteledeintereseidentificateimsurileluatenacestsens.
(3)Informaiilecarefacobiectulalin.(2)lit.b)sunturmtoarele:
a)denumireacandidailor/ofertanilorcalificaii/sauselectaiimotivelecareaustatlabaza
acestordecizii
b)denumireacandidailor/ofertanilorrespiniimotivelerespingerii.
(4)Autoritateacontractantnuesteobligatsredactezeraportulprevzutlaalin.(1)nlegtur
cucontractelesubsecventeatribuitenexecutareaunuiacordcadru,nsituaiancareacordulcadru
estencheiatnconformitatecudispoziiileart.117sauart.118alin.(1)lit.a).
(5)nmsurancareanunuldeatribuireacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruconine
informaiileprevzutelaalin.(2),autoritateacontractantpoatefacereferirelaacestanunn
cuprinsulraportuluiproceduriideatribuire.
(6)Raportulproceduriideatribuireprevzutlaalin.(1)sauoriceelementeimportantedincuprinsul
acestuiavorficomunicateComisieiEuropenesauautoritiloriinstituiilorpublicecompetente,la
solicitareaacestora.
Articolul217
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeantocmidosarulachiziieipublicepentrufiecare
contractdeachiziiepublic/acordcadruncheiat,respectivpentrufiecaresistemdinamicde
achiziiilansat.
(2)Dosarulachiziieipublicesepstreazdectreautoritateacontractantatttimpctcontractul
deachiziiepublic/acordulcadruproduceefectejuridice,darnumaipuinde5anideladata
ncetriicontractuluirespectiv.
(3)ncazulanulriiproceduriideatribuire,dosarulsepstreazcelpuin5anideladata
anulriirespectiveiproceduri.
(4)Ulteriorfinalizriiproceduriideatribuire,dosarulachiziieipublicearecaracterdedocument
public.
(5)Accesulpersoanelorladosarulachiziieipublicepotrivitalin.(4)serealizeazcurespectarea
termeneloriprocedurilorprevzutedereglementrilelegaleprivindliberulacceslainformaiilede
interespublicinupoatefirestricionatdectnmsurancareacesteinformaiisunt
confideniale,clasificatesauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual,potrivitlegii.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(5),dupcomunicarearezultatuluiproceduriideatribuire,
autoritateacontractantesteobligatspermit,lacerere,ntruntermencarenupoatedepiozi
lucrtoaredeladataprimiriicererii,accesulnengrditaloricruiofertant/candidatlaraportul
proceduriideatribuire,precumilainformaiiledincadruldocumentelordecalificare,propunerilor
tehnicei/saufinanciarecarenuaufostdeclaratedectreofertanicafiindconfideniale,
clasificatesauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual.
(7)Coninutuldosaruluiachiziieipublicesestabileteprinnormelemetodologicedeaplicarea
prezenteilegi.
CapitolulVExecutareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru

Seciunea1Subcontractarea

Articolul218
(1)Autoritateacontractantefectueazplicorespunztoareprii/prilordincontractndeplinite
dectresubcontractaniipropuinofert,dacacetiasolicit,pentruservicii,produsesau
lucrrifurnizatecontractantuluipotrivitcontractuluidintrecontractantisubcontractantn
conformitatecudispoziiilelegaleaplicabile,atuncicndnaturacontractuluipermiteacestlucrui
dacsubcontractaniipropuiiauexprimatopiuneanacestsens.
(2)nsensulalin.(1),subcontractoriiivorexprimalamomentulncheieriicontractuluide
achiziiepublicsaulamomentulintroduceriiacestorancontractuldeachiziiepublic,dupcaz,
opiuneadeafipltiidirectdectreautoritateacontractant.Autoritateacontractantefectueaz
pliledirectectresubcontractaniiagreaidoaratuncicndprestaiaacestoraesteconfirmat
prindocumenteagreatedetoatecele3pri,respectivautoritatecontractant,contractanti
subcontractantsaudeautoritateacontractantisubcontractantatuncicnd,nmodnejustificat,
contractantulblocheazconfirmareaexecutriiobligaiilorasumatedesubcontractant.
(3)Atuncicndunsubcontractantiexprimopiuneadeafipltitdirect,autoritateacontractant
areobligaiadeastabilincadrulcontractuluideachiziiepublicclauzecontractualeobligatorii
ceprevdtransferuldedreptalobligaiilordeplatctresubcontractant/subcontractanipentru
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

56/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

partea/priledincontractaferent/aferenteacestuia/acestora,nmomentulncareafostconfirmat
ndeplinireaobligaiilorasumateprincontractuldesubcontractare,nconformitatecuprevederile
alin.(2).
(4)Autoritateacontractantareobligaiadeasolicita,lancheiereacontractuluideachiziie
publicsauatuncicndseintroducnoisubcontractani,prezentareacontractelorncheiatentre
contractantisubcontractant/subcontractaninominalizainofertsaudeclaraiulterior,astfel
nctactivitilecerevinacestora,precumisumeleaferenteprestaiilor,sfiecuprinsen
contractuldeachiziiepublic.
(5)Contracteleprezentateconformprevederiloralin.(4)trebuiesfienconcordancuofertai
sevorconstituinanexelacontractuldeachiziiepublic.
(6)Dispoziiileprevzutelaalin.(1)(5)nudiminueazrspundereacontractantuluinceeace
privetemoduldendeplinireaviitoruluicontractdeachiziiepublic/acordcadru.
Articolul219
(1)Autoritateacontractantsolicitcontractantului,celmaitrziulamomentulnceperiiexecutrii
contractului,siindicenumele,dateledecontactireprezentaniilegaliaisubcontractanilor
siimplicainexecutareacontractuluideachiziiepublic,nmsurancareacesteinformaii
suntcunoscutelamomentulrespectiv.
(2)Contractantulareobligaiadeanotificaautoritiicontractanteoricemodificriale
informaiilorprevzutelaalin.(1)peduratacontractuluideachiziiepublic.
(3)Contractantularedreptuldeaimplicanoisubcontractani,pedurataexecutriicontractuluide
achiziiepublic,cucondiiacanominalizareaacestorasnureprezinteomodificaresubstaniala
contractuluideachiziiepublic,ncondiiileart.221.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3),contractantulvatransmiteautoritiicontractante
informaiileprevzutelaalin.(1)ivaobineacordulautoritiicontractanteprivindeventualii
noisubcontractaniimplicaiulteriornexecutareacontractului.
(5)Atuncicndnlocuireasauintroducereaunornoisubcontractaniarelocdupatribuirea
contractului,acetiatransmitcertificateleialtedocumentenecesarepentruverificarea
inexisteneiunorsituaiideexcludereiaresurselor/capabilitilorcorespunztoarepriilorde
implicarencontractulcareurmeazsfiendeplinit.
Articolul220
nscopuluneiinformricomplete,autoritateacontractantaredreptuldeaextindeaplicarea
obligaiilorprevzutelaart.219:
a)cuprivirelafurnizoriiimplicaincontractedeachiziiipublicedelucrrisaudeservicii
b)cuprivirelasubcontractaniisubcontractanilorcontractantuluisausubcontractaniiaflaipe
nivelurisubsecventealelanuluidesubcontractare.
Seciuneaa2aModificareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru

Articolul221
(1)Contracteledeachiziiepublic/Acordurilecadrupotfimodificate,frorganizareauneinoi
procedurideatribuire,nurmtoarelesituaii:
a)atuncicndmodificrile,indiferentdacsuntsaunusuntevaluabilenbaniiindiferentde
valoareaacestora,aufostprevzutendocumenteleachiziieiiniialesubformaunorclauzede
revizuireclare,preciseifrechivoc,carepotincludeclauzederevizuireapreuluisauorice
alteopiuni
b)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)devinenecesarachiziionareadelacontractantuliniialaunorproduse,serviciisaulucrri
suplimentarecarenuaufostinclusencontractuliniial,darcareaudevenitstrictnecesaren
vedereandepliniriiacestuia
(ii)schimbareacontractantuluiesteimposibil
(iii)oricemajorareapreuluicontractuluireprezentndvaloareaproduselor/serviciilor/lucrrilor
suplimentarenuvadepi50%dinvaloareacontractuluiiniial
c)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)modificareaadevenitnecesarnurmaunorcircumstanepecareoautoritatecontractantcare
acioneazcudiligennuarfipututsleprevad
(ii)modificareanuafecteazcaracterulgeneralalcontractului
(iii)cretereapreuluinudepete50%dinvaloareacontractuluideachiziiepublic/acordului
cadruiniial
d)atuncicndcontractantulcucareautoritateacontractantancheiatiniialcontractulde
achiziiepublic/acordulcadruestenlocuitdeunnoucontractant,nunadintreurmtoarele
situaii:
(i)caurmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeautoritateacontractant
potrivitlit.a)ialin.(2)
(ii)drepturileiobligaiilecontractantuluiiniialrezultatedincontractuldeachiziie
public/acordulcadrusuntpreluate,caurmareauneisuccesiuniuniversalesaucutitluuniversaln
cadrulunuiprocesdereorganizare,inclusivprinfuziunesaudivizare,dectreunaltoperator
economiccarendeplinetecriteriiledecalificareiseleciestabiliteiniial,cucondiiaca
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

57/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

aceastmodificaresnupresupunaltemodificrisubstanialealecontractuluideachiziie
public/acorduluicadruisnuserealizezecuscopuldeaeludaaplicareaprocedurilordeatribuire
prevzutedeprezentalege
(iii)lancetareaanticipatacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,contractantul
principalcesioneazautoritiicontractantecontractelencheiatecusubcontractaniiacestuia,ca
urmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeautoritateacontractantpotrivit
lit.a)
e)atuncicndmodificrile,indiferentdevaloarealor,nusuntsubstaniale
f)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)valoareamodificriiestemaimicdectpragurilecorespunztoareprevzutelaart.7alin.(1)
(ii)valoareamodificriiestemaimicdect10%dinpreulcontractuluideachiziie
public/acorduluicadruiniial,ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciisaude
produse,saumaimicdect15%dinpreulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruiniial,
ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrri.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.a),clauzelederevizuireprecizeazobiectul,limitelei
naturaeventualelormodificrisauopiuni,precumicondiiilencaresepoaterecurgelaacestea
inupotstabilimodificrisauopiunicarearafectacaracterulgeneralalcontractuluide
achiziiepublicsaualacorduluicadru.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.b),schimbareacontractantuluiesteimposibilatuncicnd
suntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)schimbareacontractantuluinupoatefirealizatdinmotiveeconomicesautehnice,precumcerine
privindinterschimbabilitateasauinteroperabilitateacuechipamentele,serviciilesauinstalaiile
existenteachiziionatencadrulproceduriideachiziieiniiale
b)schimbareacontractantuluiarcauzaautoritiicontractantedificultisemnificativesau
cretereasemnificativacosturilor.
(4)ncazulncareseefectueazmajorareapreuluicontractuluiprinmaimultemodificrisuccesive
conformalin.(1)lit.b)ic),valoareacumulatamodificrilorcontractuluinuvadepicumai
multde50%valoareacontractuluiiniial.
(5)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaefectuamodificrisuccesivealecontractuluide
achiziiepublic/acorduluicadruconformalin.(1)lit.b)ic)nscopuleludriiaplicrii
procedurilordeatribuireprevzutedeprezentalege.
(6)Autoritilecontractantecaremodificuncontractdeachiziiepublic/acordcadruncazurile
prevzutelaalin.(1)lit.b)ic)auobligaiadeapublicaunanunnacestsensnJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,curespectareaformularuluistandardstabilitde
ComisiaEuropeanntemeiuldispoziiilorart.51dinDirectiva2014/24/UEaParlamentuluiEuropean
iaConsiliuluidin26februarie2014.
(7)Omodificareaunuicontractdeachiziiepublic/acordcadrupeperioadadevalabilitateeste
consideratmodificaresubstanialnsensulalin.(1)lit.e)atuncicndestendeplinitcelpuin
unadintreurmtoarelecondiii:
a)modificareaintroducecondiiicare,dacarfifostinclusenproceduradeatribuireiniial,ar
fipermisseleciaaltorcandidaidectceiselectaiiniialsauacceptareauneialteofertedect
ceaacceptatiniialsauarfiatrasialiparticipanilaproceduradeatribuire
b)modificareaschimbechilibruleconomicalcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrun
favoareacontractantuluintrunmodcarenuafostprevzutncontractuldeachiziie
public/acordulcadruiniial
c)modificareaextindenmodconsiderabilobiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru
d)unnoucontractantnlocuietecontractantuliniial,naltecazuridectceleprevzutelaalin.
(11).
(8)Modificareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadruncondiiileprevzutelaalin.(7)
nupoateaduceatingerenaturiigeneraleacontractuluideachiziiepublicsauaacorduluicadru.
(9)nsituaiaprevzutlaalin.(8),ncazulncareseefectueazmaimultemodificrisuccesive,
valoareamodificrilorsevadeterminapebazavaloriinetecumulateamodificrilorsuccesive.
(10)Pentrucalculareapreuluimenionatlaalin.(1)lit.b)pct.(iii),lit.c)pct.(iii)ila
lit.f)sevautilizapreulactualizatalcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,care
constituievaloareadereferinatuncicndcontractuldeachiziiepublicincludeoclauzde
indexare.
(11)nsensulprezentuluiarticol,prinnaturgeneralacontractuluisenelegeobiectivele
principaleurmritedeautoritateacontractantlarealizareaachiziieiiniiale,obiectulprincipal
alcontractuluiidrepturileiobligaiileprincipalealecontractului,inclusivprincipalele
cerinedecalitateiperforman.
(12)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescnsarcinaautoritii
contractanteobligaiidenotificareainstituieiresponsabilecucontrolulexanteprivindintenia
deaefectuamodificrialecontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruncondiiile
prezentuluiarticol.
Articolul222
(1)Oricemodificareaunuicontractdeachiziiepublicoriacordcadruncursulperioadeisalede
valabilitatealtfeldectncazurileicondiiileprevzutelaart.221serealizeazprin
organizareauneinoiprocedurideatribuire,nconformitatecudispoziiileprezenteilegi.
(2)nsituaianerespectriidispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantaredreptuldea
denunaunilateralcontractuldeachiziiepubliciniial.
(3)Autoritateacontractantintroducedreptuldedenunareunilateralprevzutlaalin.(2)n
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

58/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

condiiilecontractualecuprinsendocumentaiadeatribuire.
CapitolulVICazurispecificedencetareacontractuluideachiziiepublic

Articolul223
(1)Fraaduceatingeredispoziiilordreptuluicomunprivindncetareacontractelorsaudreptului
autoritiicontractantedeasolicitaconstatareanulitiiabsoluteacontractuluideachiziie
public,nconformitatecudispoziiiledreptuluicomun,autoritateacontractantaredreptuldea
denunaunilateraluncontractdeachiziiepublicnperioadadevalabilitateaacestuianuna
dintreurmtoarelesituaii:
a)contractantulseafla,lamomentulatribuiriicontractului,nunadintresituaiilecarearfi
determinatexcludereasadinproceduradeatribuirepotrivitart.164167
b)contractulnuarfitrebuitsfieatribuitcontractantuluirespectiv,avndnvedereonclcare
gravaobligaiilorcarerezultdinlegislaiaeuropeanrelevanticareafostconstatatprintr
odecizieaCuriideJustiieaUniuniiEuropene.
(2)Autoritateacontractantintroducedreptuldedenunareunilateralprevzutlaalin.(1)n
condiiilecontractualecuprinsendocumentaiadeatribuire.
CapitolulVIIContraveniiisanciuni

Articolul224
(1)Urmtoarelefapteconstituiecontravenii,dacnuaufostsvritenastfeldecondiiinct
sfieconsiderate,potrivitlegiipenale,infraciuni:
a)neducerealandeplinireadeciziilorConsiliuluiNaionaldeSoluionareaContestaiilor
b)oricenclcareaprevederilorprezenteilegisauaactelornormativeemisenaplicareaacesteia,
avndcaefectnclcareadispoziiilorart.2
c)atribuireaunuicontractdeachiziiepublic/acordcadrusauorganizareaunuiconcursdesoluii
frpublicareaprealabilauneiinvitaiideparticiparelaoprocedurconcurenialdeofertare,
ncazurilencarepublicareaacesteiaesteobligatoriepotrivitprevederilorart.111alin.(1)lit.
a)iart.144
d)nclcareaprevederilorart.11alin.(2)
e)nclcarearegulilordeelaborareaspecificaiilortehniceprevzutelaart.155alin.(6)
f)nclcarearegulilordepublicitateitransparenprevzutelaart.111alin.(1)lit.b)iart.
142150
g)utilizareaaltorcriteriidecalificareiseleciedectceleprevzutelaart.163sauaaltor
criteriideatribuiredectceleprevzutelaart.187alin.(3)
h)aplicareaincorect,ncadrulprocesuluidecalificare/seleciei/sauevaluareacriteriilorde
calificareiselecie,acriteriuluideatribuiresauafactorilordeevaluare
i)nepunerealadispoziiaANAP,ntermenulsolicitat,ainformaiilorreferitoarelaatribuirea
contractelordeachiziiepublic/acordurilorcadru,pecareaceastalesolicitnscopul
ndepliniriifunciilorsale
j)nclcareaprevederilorart.207alin.(1)
k)anulareauneiprocedurideatribuirenaltecazuridectceleprevzutelaart.212i213sau
creareaunorcircumstaneartificialedeanulareaproceduriideatribuire
l)nclcareaprevederilorart.215alin.(1).
(2)Contraveniileprevzutelaalin.(1)sesancioneazcuamendntre5.000leii30.000lei.
Articolul225
Prinexcepie,ncazulcontractelordeachiziiepublicfinanatedinfondurieuropenei/saudin
fonduripublicenaionaleaferenteacestora,dispoziiileart.224seaplicdoardaccontravenia
constatatnuconstituieabaterenconformitatecudispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernului
nr.66/2011privindprevenirea,constatareaisancionareanereguliloraprutenobinereai
utilizareafonduriloreuropenei/sauafondurilorpublicenaionaleaferenteacestora,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.142/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Articolul226
(1)Constatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorserealizeazdectrepersoane
mputernicitenacestscopdeCurteadeConturiaRomniei,respectivANAP,nfunciedeinstituia
carefaceconstatareaabaterii.
(2)Aplicareasanciuniicuamendcontravenionalseprescrientermende36delunideladata
svririifaptei.
Articolul227
(1)Sanciuneacontravenionalseaplicautoritiicontractante,care,nfunciedesituaia
concret,dispuneluareaunormsurimpotrivapersoanelorimplicatenderulareaachiziieipublice
ceafcutobiectulcontraveniei.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

59/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

(2)Svrireafapteicontravenionalenuimplicnmodobligatoriuiproducereaunuiprejudiciu.
(3)Stabilireaprejudiciuluitrebuiesinseamadecircumstanelefapteicontravenionaleisfie
fundamentat.
Articolul228
Contraveniilorprevzutelaart.224lesuntaplicabiledispoziiileOrdonaneiGuvernuluinr.2/2001
privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,cuexcepiaart.13alin.(1),art.28i29.
CapitolulVIIIDispoziiitranzitoriiifinale

Articolul229
(1)noricesituaiencareoautoritatecontractantintenioneazsrealizezeunproiectprin
atribuireaunuicontractpetermenlungcarescuprindfieexecutareadelucrriioperarea
rezultatuluilucrrilor,fieprestarea,gestionareaioperareadeservicii,autoritateacontractant
areobligaiadeaelaboraunstudiudefundamentareprincaresevademonstranecesitateai
oportunitatearealizriiproiectuluinacestmod.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicincazulncareproiectulpetermenlungpresupunecrearea
uneisocietiavndcaacionarioperatoruleconomic,pedeoparte,iautoritateacontractantsau
entitateacontractant,pedealtparte.
(3)Studiuldefundamentareprevzutlaalin.(1)sebazeazpeunstudiudefezabilitatencazul
proiectelorimplicndexecutareadelucrri.
Articolul230
(1)Prinstudiuldefundamentaremenionatlaart.229alin.(1),autoritateacontractantare
obligaiasanalizezedacatribuireacontractuluiimplictransferuluneiprisemnificativea
risculuideoperarectreoperatoruleconomic,astfelcumestedefinitnlegeaprivindconcesiunile
delucrriiconcesiuniledeservicii.
(2)ncazulncare,caurmareaanalizeiprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantconstat
copartesemnificativarisculuideoperarenuvafitransferatoperatoruluieconomic,contractul
respectivvaficonsideratcontractdeachiziiepublic.
Articolul231
nmsurancareprezentalegenuprevedealtfel,suntaplicabiledispoziiiledreptuluicomun.
Articolul232
(1)Sistemulnaionaldeachiziiipublicecuprindefunciidereglementare,asistenisprijin
operaional,controlexante,controlexpost,monitorizare,supervizare,detectareaconflictuluide
interese,combaterealicitaiilortrucateialtefunciiavndcaobiectivrespectareaprincipiilor
prevzutelaart.2alin.(2).
(2)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisedetaliazobligaiilei
responsabilitilespecificealeautoritilorcontractantenraportcundeplinireaacestorfuncii.
Articolul233
ANAPelaboreaznormemetodologicedeaplicareaprezenteilegipecarelesupunespreadoptare
Guvernuluintermende30deziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Articolul234
(1)nvederearealizriisarcinilorprevzutenStrategianaionalndomeniulachiziiilorpublice
inprezentalege,personalulCuriideConturiaRomnieisemajoreazcu250deposturi.
(2)SeautorizeazMinisterulFinanelorPublicesintroducinfluenelefinanciarerezultatedin
aplicareaalin.(1)nbugetulCuriideConturiaRomnieipeanul2016.
Articolul235
(1)Pentruproiecteledeinfrastructurdetransporttranseuropeansituatepereeauadetransport
(TENT)Central(Core)iGlobal(Comprehensive),astfelcumesteaceastadefinitdeprevederile
art.9alin.(1)ialeart.38dinRegulamentul(UE)nr.1.315/2013alParlamentuluiEuropeanial
Consiliuluidin11decembrie2013privindorientrileUniuniipentrudezvoltareareeleitranseuropene
detransportideabrogareaDecizieinr.661/2010/UE,precumidrumuriledelegturivariantele
ocolitoarealelocalitilorurbane,modalitateadecertificareasituaieieconomiceifinanciare,
precumiacapacitiitehniceiprofesionaleaoperatoriloreconomiciparticipanincadrul
procedurilordeachiziiepublicvafireglementatprinhotrreaGuvernului,lainiiativa
MinisteruluiTransporturilor,ntermende90deziledelaintrareanvigoareaprezenteilegi.
(2)Modalitateadenlocuireasubcontractanilor/personaluluidespecialitatenominalizatpentru
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

60/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

ndeplinireacontractului/membrilorasocierii,nperioadadeimplementareacontractului,vafi
reglementatncadrulunuicapitoldistinctalnormelormetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1),modalitateadecertificareasituaieieconomiceifinanciare
iacapacitiitehniceiprofesionaleaoperatoriloreconomicisereferlareglementareaunui
sistemdecertificaredestinatprocedurilordeachiziiepublicpentruproiecteledeinfrastructur
detransporttranseuropenenvedereandepliniriidectreoperatoriieconomiciacriteriilorde
calificareiselecie.
Articolul236
(1)Prezentalegeseaplicprocedurilordeatribuireiniiatedupdataintrriisalenvigoare.
(2)Procedurilordeatribuirencursdedesfurareladataintrriinvigoareaprezenteilegili
seapliclegeanvigoareladatainiieriiproceduriideatribuire.
(3)Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadruncheiatedupdata
intrriisalenvigoare.
(4)Contracteledeachiziiepublic/Acordurilecadruncheiatenaintededataintrriinvigoarea
prezenteilegisuntsupusedispoziiilorlegiinvigoareladatacndacesteaaufostncheiaten
totceeaceprivetencheierea,modificarea,interpretarea,efectele,executareaincetarea
acestora.
Articolul237
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.13/2015privindnfiinarea,organizareaifuncionarea
AgenieiNaionalepentruAchiziiiPublice,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.
362din26mai2015,aprobatprinLegeanr.244/2015,secompleteazdupcumurmeaz:
"Laarticolul5,dupalineatul(6)seintroduceunnoualineat,alineatul(6^1),cuurmtorul
cuprins:
(6^1)NumrulfuncionarilorpublicidincadrulfiecreistructuriregionalealeANAPprevzutela
alin.(6)estedecelpuin30,dincarecelpuin2idesfoaractivitateanmunicipiile
reedinalejudeelorarondatefiecreistructuriregionale."
Articolul238
Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:
a)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziiepublic,
acontractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,publicat
nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.418din15mai2006,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.337/2006,cumodificrileicompletrileulterioare
b)oricealteprevedericontrarecuprinsenoricealteactenormative.
Articolul239
Anexelenr.1i2facparteintegrantdinprezentalege.
Articolul240
(1)Prezentalegeintrnvigoarela3ziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)dispoziiileart.199alin.(2)intrnvigoarela18
octombrie2018.
*
Prezentalegetranspuneart.3,art.5,art.721,art.23,art.24,art.27,art.2936,art.38,
art.4043,art.45,art.47,art.49,art.50,art.52,art.53,art.55,art.57,art.58,art.63,
art.6567,art.70,art.7274,art.76,art.78,art.81,art.82,art.84dinDirectiva2014/24/UE
privindachiziiilepubliceideabrogareaDirectivei2004/18/CE,publicatnJurnalulOficialal
UniuniiEuropene(JOUE),seriaL,nr.94din28martie2014,iparialart.1alin.(1)i(2),art.
2alin.(1)pct.1,424,art.4,art.6alin.(3),art.22alin.(1)primulialcincileaparagraf,
alin.(2),alin.(3),alin.(5),art.23alin.(1)paragraful(1),art.26alin.(1)(4),alin.(5)
primulparagraf,alin.(6),art.28alin.(1)(6),art.37alin.(1)primulialdoileaparagraf,
alin.(2)(4),art.39alin.(1),alin.(2)primulparagraf,art.44alin.(1),alin.(2),art.46
alin.(1)(3),art.48alin.(1),art.51alin.(1)primulparagraf,alin.(2)aldoileaparagraf,
art.54alin.(1)primulparagraf,alin.(2),art.56alin.(1)(3),art.59alin.(1)(6),art.60
alin.(1),alin.(2)primulialdoileaparagraf,alin.(3),alin.(4),art.61alin.(1),alin.(2),
art.62alin.(1),alin.(2),art.64alin.(1),alin.(3)(5)primulparagraf,alin.(7),art.68
alin.(1),alin.(2),alin.(3)primulparagraf,art.69alin.(1)(4),art.71alin.(1)(4),alin.
(5)primul,aldoileaialtreileaparagraf,art.75alin.(1),alin.(2),alin.(4),art.77alin.
(1)(5),art.79alin.(1),alin.(2),alin.(3)paragraful(1),art.80alin.(1),art.83alin.(1),
alin.(2),alin.(4)(6),art.85alin.(3),art.86,art.90alin.(1)(5),art.91primulparagraf
dinDirectiva2014/24/UE,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene(JOUE),seriaL,nr.94
din28martie2014.
AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,curespectareaprevederilorart.75ialeart.
76alin.(2)dinConstituiaRomniei,republicat.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

61/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

p.PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR,
FLORINIORDACHE
PREEDINTELESENATULUI
CLINCONSTANTINANTONPOPESCUTRICEANU
Bucureti,19mai2016.
Nr.98.
Anexa1
*Font8*

NACERev.1*1)
CodCPV
SECIUNEAFCONSTRUCII

DiviziuneGrupClasDescriereNote

45ConstruciiAceastdiviziuneinclude:45000000
construciadecldiriilucrrinoi,
restaurareireparaiicurente

45.1Pregtirea45100000
antierelor

45.11DemolrideAceastclasinclude:45110000
cldiridemolareacldiriloriaaltorstructuri
terasamentedegajareaantierelor
lucrrideterasament:excavarea,
umplerea,nivelareaantierelorde
construcii,sparedeanuri,ndeprtarea
rocilor,demolareprinexplozieetc.
pregtireaantierelorpentruexploatare
minier
ndeprtareasoluluiialtelucrride
dezvoltareipregtireaterenuriloria
antierelorminiere.
Aceastclascuprinde,deasemenea:
drenareaantierelordeconstrucii
drenareaterenuriloragricolei
forestiere.

45.12LucrrideforajAceastclasinclude:45120000
isondajsondajeexperimentale,forajede
recunoatereicarotajepentruconstrucii,
precumipentrustudiigeofizice,geologice
saualtestudiisimilare.
Aceastclasnucuprinde:
forareapuurilordeextracieaieiului
sauagazelornaturale,asevedea11.20
forareapuurilordeap,asevedea
45.25
spareadepuuri,asevedea45.25
prospectareazcmintelordeieiide
gazenaturale,precumistudiilegeofizice,
geologiceiseismice,asevedea74.20.

45.2Lucrride45200000
construcii
completesau
pariale
lucrridegeniu
civil

45.21LucrrigeneraleAceastclasinclude:45210000
deconstruciiconstruciidecldiridetoatetipurilecuexcepia:
decldiriiiconstruciicivile45213316
lucrridepoduri,inclusivceledestinatesusinerii45220000
geniuciviloselelorsuspendate,viaducte,tunelurii45231000
pasajesubterane45232000
conducte,liniidecomunicaiiilinii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

62/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

electricepentrutransportpedistanemari
conducte,liniidecomunicaiiilinii
electricepentrureeleurbane
lucrriconexedeamenajareurban
asamblareaimontareadeconstrucii
prefabricatepeantiere.
Aceastclasnucuprinde:
serviciireferitoarelaextracia
ieiuluiiagazelornaturale,asevedea
11.20
construciadelucrricomplet
prefabricatedinelementedinaltemateriale
dectbetonul,fabricatedeunitateacare
executlucrrile,asevedeadiviziunile
20,26i28
lucrrideconstrucii,alteledectcele
decldiri,pentrustadioane,piscine,sli
desport,terenuridetenis,circuitede
golfialteinstalaiisportive,asevedea
45.23
lucrrideinstalaiipentruconstrucii,
asevedea45.3
lucrridefinisare,asevedea45.4
activitidearhitecturideinginerie,
asevedea74.20
gestionareaproiectelordeconstrucii,
asevedea74.20.

Not

*1)Regulamentul(CEE)nr.3.037/90alConsiliuluidin9octombrie1990privindclasificarea
statisticaactivitiloreconomicenComunitateaEuropean(JOL293,24.10.1990,p.1).

*Font8*

NACERev.1*1)
CodCPV
SECIUNEAFCONSTRUCII

DiviziuneGrupClasDescriereNote

45.22RidicareadeAceastclasinclude:45261000
arpanteiridicareadearpante
acoperiurimontareaacoperiurilor
lucrrideimpermeabilizare.

45.23ConstruciideAceastclasinclude:45212212iDA03
autostrzi,construciadeautostrzi,dedrumuri,45230000
osele,deosele,altecipentruvehiculeicuexcepia:
aerodromuriipietoni45231000
complexeconstruciadeciferate45232000
sportiveconstruciadepistede45234115
aterizaredecolare
lucrrideconstrucii,alteledectcele
decldiri,pentrustadioane,piscine,sli
desport,terenuridetenis,circuitede
golfialteinstalaiisportive
marcareacuvopseaasuprafeelorrutiere
iaspaiilordeparcare.
Aceastclasnucuprinde:
terasamentelepreliminare,asevedea
45.11.

45.24LucrriAceastclasincludeconstruciade:45240000
hidrotehnicecinavigabile,porturi,lucrrifluviale,
porturideagrement(marina),ecluzeetc.
barajeidiguri
dragare
lucrrisubacvatice.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

63/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

45.25AltelucrrideAceastclasinclude:45250000
construciicareactivitiledeconstruciispecializate45262000
impliclucrricareimplicunaspectcomunpentrumai
specialemultetipuridelucrriicarenecesit
competenesauechipamentespecializate
realizareadefundaii,inclusiv
instalareapiloilor
forareaiconstruciadepuurideap,
spareadepuuri
montareaelementelordestructurmetalic
cenusuntfabricatedeunitateacare
executlucrrile
ndoireastructurilormetalice
lucrridezidirecucrmidsaupiatr
montareaidemontareascheleloria
platformelordelucrupropriisau
nchiriate
construciadecouridefumide
cuptoareindustriale.
Aceastclasnucuprinde:
nchiriereadeschelefrmontarei
demontare,asevedea71.32.

45.3Lucrride45300000
instalaii

45.31LucrrideAceastclasinclude:45213316
instalaiiinstalarea,ncldirisaunalte45310000
electriceproiectedeconstrucii,aurmtoarelorcuexcepia:
elemente:45316000
cabluriiconexiunielectrice
sistemedetelecomunicaii
instalaiielectricedenclzire
antenepentrucldirirezideniale
sistemedealarmmpotrivaincendiilor
sistemedealarmantiefracie
ascensoareiscrirulante
paratrsneteetc.

45.32LucrrideAceastclasinclude:45320000
izolareinstalarea,ncldirisaunalte
proiectedeconstrucii,deizolaii
termice,acusticesaumpotrivavibraiilor.
Aceastclasnucuprinde:
lucrrideimpermeabilizare,asevedea
45.22.

45.33InstalaiiAceastclasinclude:45330000
instalarea,ncldirisaunalte
proiectedeconstrucii,aurmtoarelor
elemente:
instalaiiiechipamentesanitare
echipamentepentrudistribuiagazelor
echipamenteiconductedenclzire,de
ventilare,derefrigeraresaude
climatizare
instalaiidestingereaincendiilorcu
sprinklere.
Aceastclasnucuprinde:
instalareasistemelorelectricede
nclzire,asevedea45.31.

Not

*1)Regulamentul(CEE)nr.3.037/90alConsiliuluidin9octombrie1990privindclasificarea
statisticaactivitiloreconomicenComunitateaEuropean(JOL293,24.10.1990,p.1).

*Font8*
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

64/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

NACERev.1*1)
CodCPV
SECIUNEAFCONSTRUCII

DiviziuneGrupClasDescriereNote

45.34AltelucrrideAceastclasinclude:45234115
instalaiiinstalareasistemelordeiluminatide45316000
semnalizarepentruosele,ciferate,45340000
aeroporturiiporturi
instalarea,ncldirisaunalte
proiectedeconstrucii,ainstalaiilori
aechipamentelorneclasificatenalt
parte.

45.4Lucrride45400000
finisare

45.41TencuireAceastclasinclude:45410000
aplicarea,ncldirisaunalteproiecte
deconstrucii,aipsosuluiiastucului
pentrustructurisauornamenteinterioarei
exterioare,inclusivamaterialelorde
fuireasociate.

45.42TmplrieiAceastclasinclude:45420000
dulgherieinstalareadeui,ferestre,tocurii
ramepentruuiiferestre,buctrii
echipate,scri,echipamentepentrumagazine
iechipamentesimilare,dinlemnsaudin
altemateriale,carenusuntfabricatede
unitateacareexecutlucrrile
amenajriinterioare,precumplafoane,
lambriuridinlemn,compartimentrimobile
etc.
Aceastclasnucuprinde:
acoperireacuparchetsaualtepardoseli
dinlemn,asevedea45.43.

45.43mbrcareaAceastclasinclude:45430000
podeleloriainstalarea,ncldirisaunalte
pereilorproiectedeconstrucii,aurmtoarelor
elemente:
daledinceramic,betonsaupiatrpentru
pereisaupodele
parcheteialtepardoselidinlemn,
mocheteilinoleum
inclusivdincauciucsauplastic
materialedeplacareapodelelorsaua
pereilordinterrazzo,marmur,granitsau
ardezie
tapete.

45.44VopsitorieiAceastclasinclude:45440000
montaredevopsireainterioariexterioara
geamuricldirilor
vopsireastructurilordeconstrucii
civile
montareasticlei,aoglinziloretc.
Aceastclasnucuprinde:
instalareaferestrelor,asevedea45.42.

45.45AltelucrrideAceastclasinclude:45212212iDA04
finisareinstalareapiscinelorprivate45450000
curireapereilorexterioriai
cldirilorcuajutorulaburilor,prin
sablaresaualtemetodesimilare
celelaltelucrridefinalizarei
finisareacldirilorneclasificatenalt
parte.
Aceastclasnucuprinde:
curareapereilorinterioriai
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

65/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

cldiriloriaialtorconstrucii,
asevedea74.70.

45.5nchiriereade45500000
echipamentede
construciesau
demolarecu
operator

45.50nchiriereadeAceastclasnucuprinde:45500000
echipamentedenchiriereademainiiechipamentede
construciesauconstruciesaudemolarefroperator,
demolarecuasevedea71.32.
operator

Not

*1)Regulamentul(CEE)nr.3.037/90alConsiliuluidin9octombrie1990privindclasificarea
statisticaactivitiloreconomicenComunitateaEuropean(JOL293,24.10.1990,p.1).

Anexa2
*Font8*

CodCPVDescriere

752000008752312006752312408796110000796220000[ServiciiServiciidesntate,servicii
defurnizarepersonalmenajer]796240004[Serviciideasiguraredesocialeiserviciiconexe
personaldeasistenmedical]i796250001[Serviciideasigurare
depersonalmedical]dela850000009la853230009981331005,
981330004982000005985000008[Caseparticularecupersonal
angajat]i985130002985140009[Serviciidefordemunc
pentruparticulari,Serviciidepersonaldeageniipentru
particulari,Serviciidepersonaldebiroupentruparticulari,
Serviciidepersonalangajattemporarpentruparticulari,Servicii
deasistenladomiciliuiServiciidomestice]

853210005i853220002,750000006[ServiciideadministraieServiciisocialeadministrative,
public,deaprareideasigurrisociale],751210000,serviciidenvmnt,servicii
751220007,751240001dela799950005la799952007deladesntateiservicii
800000004Serviciidenvmntiformareprofesionallaculturale
806600008dela920000001la927000008
799500008[Serviciideorganizaredeexpoziii,detrguriide
congrese],799510005[Serviciideorganizaredeseminare],
799520002[Serviciipentruevenimente],799521003[Serviciide
organizaredeevenimenteculturale],799530009[Serviciide
organizaredefestivaluri],799540006[Serviciideorganizarede
petreceri],799550003[Serviciideorganizaredeprezentride
mod],799560000[Serviciideorganizaredetrguriiexpoziii]

753000009Serviciideasigurrisociale
obligatorii*1)

753100002,753110009,753120006,753130003,753131004,Serviciideindemnizaii
753140000,753200005,753300008,753400001

980000003981200000981320007981331108i981300003Alteserviciicomunitare,
socialeipersonale,inclusiv
serviciiprestatedeorganizaii
sindicale,deorganizaii
politice,deasociaiidetineri
iserviciidiverseprestatede
organizaiiasociative

981310000Serviciireligioase

dela551000001la554100007dela555210008la555212000Serviciihotelierei
[555210008Serviciidecateringladomiciliu,555211009Serviciirestaurante
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

66/67

09.06.2016

LEGE9819/05/2016

delivrareamncriiladomiciliu,555212000Serviciidelivrarea
mncrii]
55520001Serviciidecatering,555220005Serviciidecatering
pentrusocietidetransport,555230002Serviciidecatering
pentrualtesocietisauinstituii,555240009Serviciide
cateringpentrucoli
555100008Serviciidecantin,555110005Serviciidecantini
alteserviciidecafeneacuclientelrestrns,555120002Servicii
degestionareacantinelor,555231003Serviciiderestaurantpentru
coli

dela791000005la791400007752311005Serviciijuridice,nmsuran
carenusuntexclusentemeiul
art.29alin.(3)

dela751000007la751200003751230004751250008pnlaAlteserviciiadministrative
751310003iserviciiguvernamentale

dela752000008la752310004Prestrideserviciipentru
comunitate

752312109pnla752312305752400000pnla752520007Serviciilegatedenchisori,
7943000007981131009desecuritatepublicide
salvare,nmsurancarenu
suntexclusentemeiulart.29
alin.(1)lit.h)

dela797000001la797210004[ServiciideinvestigaieideServiciideinvestigaieide
siguran,Serviciidesiguran,Serviciidemonitorizareasiguran
sistemelordealarm,Serviciidepaz,Serviciidesupraveghere,
Serviciidelocalizare,Serviciidelocalizareatransfugilor,
Serviciidepatrulare,Serviciideeliberaredeecusoanede
identificare,ServiciideanchetareiServiciideageniide
detectivi]797220001[Serviciidegrafologie],797230008[Servicii
deanalizadeeurilor]

989000002[ServiciiprestatedeorganizaiiideorganismeServiciiinternaionale
extrateritoriale]i989100005[Serviciispecificeorganizaiilor
iorganismelorinternaionale]

640000006[Serviciipotaleidetelecomunicaii],641000007Serviciipotale
[Serviciipotaleidecurierat],641100000[Serviciipotale],
641110007[Serviciipotalededistribuireaziareloria
periodicelor],641120004[Serviciipotalededistribuirea
corespondenei],641130001[Serviciipotalededistribuirea
coletelor],641140008[Serviciideghieedeoficiipotale],
641150005[nchirieredecutiipotale],641160002[Servicii
postrestant],641220007[Serviciidecurieratidemesagerie
internnbirouri]

501165109[Serviciidereaparedepneuri],715500008[ServiciideServiciidiverse
feronerie]

Not

*1)Acesteserviciinuintrsubincidenaprezenteilegincazulncaresuntorganizatesubform
deserviciifrcaractereconomicdeinteresgeneral.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1ZKZ936O9HGBZ0798OC6RUMO4U

67/67