Sunteți pe pagina 1din 179

rt

5ac

$eH$Tfl nTt H $AUULS$S{|

ff

ffi F

0roH0L06NH thtl$TRHrffi
H F.ETOGHfltrIGI SIH HO}rIflHIfl

fSOCIflTffi flHTI$TII,OH

FOTOGRflfrI

,/T

CONSTANTIN SAVULESCU

CRONOLOGIA

E.

FIAP

ILUSTRATA

FOTOGRAFIEI
DIN

ROMANIA
PERIOADA 1834-1916

-l/09 o
Nr. 5 BIBLIOTECA

ASOC|AI|EI ART|$TtLOR FOTOGRAFI


BUCURESTT, 1eE5

..:},.
.\

-{

t-

{*
e

h#

\'{*.*'t

CONSULTANT STIINTIFTC: Ing. SyLVIU COMANESCU


COPERTA: LAURENTIU CONSTANTINESCU
MACHETA: CONSTANTIN SAVTJ|_ESCU
RETUS TEHNIC: TITUS PITINI
TIPARUL: ILUSTRATII: I.B.N.
TEXT: ICEFIZ

CLMNT INAINTE

Cu mul$ ani fh urm6, conducerea Asocia[iei Artigtitor Fotografi a ini$at editarea unor
luer6ri (albumer c6r{i etc.) de art5 fotografieS, fhmanunchiate fntr-o cotec$e numita Biblioteca
A.A.F. 9i din carer fh decurcul timputui, au aparut petru numepe avlnd ca subiect ,Arla fotografic6
Jh RomAnie" (albume).

Cu apari[ia prezentului num6r, at 5-lea al Bibliotecii A.A.F., cu titlul ,Cnrrnlogia i6strat6


a fotogrefni din Ran0niafr dorim se omegiem. eei l0 de ani de cjhd s-au pus bazele activitdfii
Aeocia[iei noastre, Precum gi cee de a 15:a edifie a Salonului Interna$onal de Art6 Fotograficd al
Rapublicii Socialiete Romtnia. AceastS dublS aniversare este de fapt rodut muncii entuziaste a

membrilor - fotografi amatori gi profesionigti - Asocialiei Artigtilor Fotografi eare, prin


intermediul artei lor, au contribuit la propEqirea 9i dezvoharea culturii din
[ara noaetr6, spre
afirmarea spiritului creator al poporului romAnfh cadrul patrimoniului universal a[ omenirii.
Ercntogia ilurtratl a fdografiei din Rornlniar, conceprrtd 9i etabonate de C.s6vulescu,
reprezint6 un important act de culturd romAneascs, primul din [ara noggtr6 Jh aceat domeniu al
fotografiei. Cunoagterea trecutului nu numai e5 este un etogiu adus Jhaintagitor, dar gi o valoroas5
axperien[E pentnu activitatea noagtr6 eontemporanE. Iatd pentru ce consider5m aceast6 apgi[ie ca
ur eveniment de primS importanfE pentru noi. Din aceast6 lucrare se poate constata cd gi noi
rom0nii avem unele prioritE$ Jh igtoria universalE a fotoErafiei:

* Primul fotorepontaj de r6zboi raalizat de Carol Szathmari ln IB54;


* Atlas fotografic de anatomic patologicd, realizat de Eduard Schaier fh lg69;
* Prima radiografie a unei nfini frr via[5, realizat6 de dr. Dragomir Hurmuzescu

th marrie

1897;

* Falsurile th docurnente 9i fotografia

Jh serviciut

justi[iei, a dr. Stefan Minovici fhainte

de

r900.

La irtteresul pentru o asemenea lucrare rdspundem tutuor celor interesa[i eu date certe,
obiective gi valoroaee din istoria fotografiei & la noi, datorate !h primut rfhd seriozitdfii gi

III

competenti autorului ei, C.SEvulescu.

L-am cunoscut fn noiembrie 19551 cfnd amfndoi - participanfi gi expozan$ _ eram la


deschiderea expozifiei 'rPatria noastrSr'fn sala Nicole Cristea din str. Brezoianu 2], actuala Galerie
de ArtE Fotograficd A.A.F. din Bucuregti. Pasiunea noastr6 comunS 'tfotografia'r ne-a fmprientenit
gi de atunci, fn mod continuur dm colaborat fh eadrul Asocia[iei ArtQtilor Fotografi. Straduin(ete
noastre, uneori mai mult sau mai putrn eficiente, du avut gi unele fmpliniri gi satisfac[ii;
fntr-adevar, Constantin S6vulescu, admirator al peisajelor romdnegti, dubtat gi de un bun turist,
ajunge fn scurt timp sE fie unul dintre cei mai aprecia[i fotografi ai peisajului romAnesc. Lucrerile

sale fotografice 8-du aflat nu de pufine ori pe simezele multor expozifii ale saloanelor
interna[jonale de pe toate continentele lumii, reprezentfnd nigte ferestre deschise spre [ara
noastrE. Multe premii, distincfiir diplome etc. vin sE rdsplsteasc6 aceasta muncd dezinteresata ce
l-a caracterizat fntotdeauna pe C;S5vutesct. Federa$a Internafionala de. Artd Fotografica (FlAp),
apreciindu-i activitatea, fl acordd fn anul 1965 distincfia de Excellence FIAP (EFIAP). Trebuie
men[ionat cd toat6 aceast6 activitate a desfSgurat-o fh timput sbu liber (s6rbdtori, concedii etc.),
fnafara activit{ii sale profesionale, ca apreciat proiectant th marea citadetE industriala
bucure gte an6 ttLJ Augustrr.

Constantin S6vulescu, descendent al unei veshi famitii din Sl6nic (Prahova) este interesat gi
de istoria meleagurilor sale natale, astfel cd fl gasim cercetfhd cu ardoare documente gi arhive.
Aceastd I'practic6rf de istoric autodidact fi este deosebit de util6 gi pentru lucrarea de fa[d despre
fotografie.

Prin competerfp gi autoritatea sa deosebitd dsupra cunoagterii istoriei fotografiei din


Rom A nia a fost aolicitat gi a redactat peste f0 de articole, colaboriri gi comunicdri, fn [ara sa cft
g-t

peste hotare, dintre care remdrc5m cfl,eva:

Cronologia fotografiei din RomAnia, perioada l8lg-1980, ed. I, publicatB fn "Fotografia"


nr.4l1969, Bucuregti (Rom A nia)

* The First War Photographic

Reportage, publicat

fn "Image'i nr. IllsTt,

Rochester

(s.u.A.)

* Carol Popp Szathmari, primul fotoreporter de r6zboi, publicat fh "Magazin istoric"

nr.l5l

I97t,

Bueuregti (Rom

nia)

* Early Photography in Eastern Europe - Romania, publicat fh


',History of photography'l
ff.LlIg77, Londra (Marea Britanie)
* The First war correspondent - carol szathmari, publicat fn ilInterpressgrafic,r ff.rllg7g,
Budapesta (Ungaria)
* Bilder vom Krieg (colaborare), editat fn f ggf de ilSternil, Hamburg (R.F.G.).
A depus gi depune o susfinutd activitate fh domeniul artei fotografice, repezentfnd
Asocia[ia noastr5 la diferite reuniuni gi jurii na[ionale gi interna$onale din.
[ar6 gi peste hotare.
EsLe membru al Comitetului de Conducere a[ A.A.F. gi membru al Comisiei Artistice.
Noua sa lucrare tCronologia ilustrat6 a fotografiei din Rom6nian este o remarcabil5
realizare a activitd[ii sale cu caracter istoric, care face cinste artei fotografiee de la noi.

Conf.Ing. Sytviu Comdnescu - Hon.EFIAp


Membru al Comitetului Director FIAp

FOREWORD
Long time agor the management of the Association of Art Photographers has taken the
initittive of editing some photographic art works (albums, books, etc) gathered together in a
collection called the AAFtibrary, 4 issues about the "Photographic Art in Romaniatr (atbum)
appearing since then.
By publishing this issue, the 5th of t"he AAF-Library, having l"he title The lllustrated
ChrtrDbgy of Photography in Romania, we wan[ to celebrate the tO years activity of our
Associationr as well as the opening of our t5th edition of the International Salon of Photographic
Art in Romania. This double celebration is in fact the result of the enthusiastic work of amateur
and professional photographers, members in the Association of Art Photographers. Through the
intermediary of their art, they have contributed to the promoting and developing of culture in our
country, for the assertion of the creative mind of Romanian people within the universal patrimony
of mankind.

Thc llbstrated Cnruntogy of Photography in Romania, projected and elaborated by


C.S6vulescur represents an important action of Romanian culture, the first in oun country in the
domain of photography. To be acquainted with the past is not only a praise brought to our
forefathers, but also a valuable experience for our contemporary activity.
This is the reason why we consider this publication as an event of great importance for
ourselves. From this wonk, one can ascertain that the Romanian people have also some priorities in
the universal history of photography:
The first war photoreporting, by Carol Szathmari in 1854;
- The photographic atlas of pathological anatomyr by Eduard Schajer, in 1859;
- The firet radiography of a live hand, by Dragomir Hurmuzescu, in March 7897;
- Fakes in documents and photography in the service of justicerby Dr.St.Minovici,before
r900.

For all those interested in this work, we publish precise, objective and valuable data from
our history of photography, due first of all to the seriousness and competency of its author.
VI

\
I

have met him in Novembet I955t when we both were taking part
in the 'rpatria noastr5,,
exhbition, in "Nicolae cristeat' Hall, 27 Brezoianu str., the present
AAF-Gallery of photographic
Art in Bucharest' We have become good friends thanks to our passion for ,,photography,r
and ever
since we have cooperated within the Association of Art Photographers.
our endeavours, sometimes
more ot less efficient, had some achievements and satisfactions
too; in fact, Cq'Btdntin Sevubsc',
a great admirer of Romanian landscapes and a good tourist, shortly
has become one of the-best
photographers of Romanian landscapes. His photographical works
could be often seen on the cyma,
of many international exhibitions in all the continents of the world, these
works being like open
windows to our country- Many prizes, distinctions, diplomas, etc.,
cdme [o reward this
desinterested wor&, that always brought COrptantin S5vuleccu into
evidenee. The ilFedera[ion
Internationale de I'Art photographique (FIAP),,, appreciating his activity, grants
him in 1965 the
Excellence FIAP (EFIAP) distinction. It should be pointed out that
all his activity was carried out in
his spare time, holidays, etc. besides his professional activity as estimated
projector in the great
It25 Augusttr plant.

Csptantin S5vubscu, descendent of an old family from SlEnic (prahova), is also interested
in the history of his native country, and as such he is eagerly searching
documents and archives.
This 'rpractiee'r of self-taught historian is particularly useful to him
for this work on photography.
Due to his particular competency and authority in the knowledge of the history
of

photography in Romania, he wds recquired to edit moce than


in his country and abroad, out of whieh we note:

f0 articles, cooperations and lectures

- chronology of photography in Romania, rglg-19g0 ed. I, published


Nr.4/I969, Bucharest (Romania)

in

rFotografia,l

- The first war photographic reportage, published inrlmagefr nr.Lhg71 Rochester (SUA)
- Carol Popp de Szathmari, the first was photoreporter, published in trMagazin
Istoric'r nr.lJ
- Early Photography in Eastern Europe - Romania, published in History of photography
Nr.I/1977, London (Great Britain)

The

First War Correspondent - Canol Szathmari, published in'rlnterpressgraficr nr.l/197g,

Budapest (Hungaria)

VII

- Bilder vom Krieg (cooperation), edited in 19BI by trStern", Hamburg (W.Germany).


His activit/ in the domain of photographic art is assiduous, and he is representing our
Association in various assemblies and national and international juries, in our counlries and abroad.
He is a member of the Board of Directors - AAF and a member of the Artistical Commission.
This recent work - Illgstrated Ctranlogy of Photogfaphy in Rornania - is a remarkable
achievement of his specific historic activity, that honours the photographical art in our country.
tng. Sylviu Comdnescu HonEFIAP
Member of the FIAP Directory Board

VIII

PREFATA
Nu de pu[ine ori, fn timpul preocupdrilor mele fotografice, mi-au aparut
gi unele fntrebari
referitoare la istoria fotografiei din [ara noastra gi la care, spre regretul
meu, nu le-am gesit fn
nici un fel respunsurile. In pu[inele publicafii strdine de specialitate,
care exista (de altfel nici pfh6
dcum nu s-d tip5rit o ietorie a fotografiei fn Limba romdnb) gi
care se preocupd de istorie, nu am
gasit nici o referire dsuprd fotografiei din Romdnia. Pentru
a remedia aeeasta situa[ie am gdsit cE
este o datorie a noastrd de a cunoagte ceea ce au f5cut fhaintagii nogtri
chiar din timpurile de
fnceput ale fotografiei.

De altfel, interesul meu pentru istoria fotografiei din Rom A nia l-am remarcat
gi la
numeroase alte persoane iubitoare de fotografie, dtfl la
noi cft gi de pesl.e hotare, fntre care qi

profesorul Heinz K'Henisch, fhtemeietorul revistei internafionale


'History
Londra.

of

photography,, din

Curfnd dup6 eonstatarea mea, fn anul 1964, fh execelenta revista interna$onal5


',Camera,,
din Elve$a gi organ oficial al Federa[iei Internafionale de Artd Fotografic6 (FIAp)
nr. I/ianuarie
fntr-un articol cu tittut I'Le premier reportage de'gueme' semnat de N,Th. gi
A.Jammes, dpdre
pentru prima dat6 o referinf6 despre noi: era remarcat
"gentilhomme transylvanienrf stabilit la
Bucuregti, Carol Szathmari, cdre a fotografiat lnceputurile ostilitdfilor
razboiului Crimeii din
pritnavara anului 1854, dupd care au venit, fh anut urm5tor, gi
al[i reporteri fotografi, ca Roger
Fenton, S.Robertson ete.
Pentru mine, acesta a fost imboldut fnceperii activitd$i rnele fh acest
domeniu, o munca
pasionant6 dar dificit6, fiindc5 tolul trebuia luat de la
fhceput !
Primul lucru eare Lrebuia f5cut era stabilirea fapteror pe baza
'rresturilor" (imagini gi
materiale ete.) rdmase de ra genera[ia timpurui, singurere veridice
qi sigure, mai ales ca, prin
specificul ei, fotografia beneficiazE din plin de aceste caracteristici.
In al doilea rfhd, am c6utat ,sursele" cdre, evident, au fost realizate
Ia timpul respectiv cu
dorin[a de a informa contemporanii gi a pEstra amintirea istorieE
a evenimentutui. Dintre cele mai
interesante *surse" remarc6m documentele gi relatdrile din presd
vremii (gi ea la fnceput !), surse
IX

carer fiind fnsd elaborate de mediile mai mult sau mai pufin intelectuale, le confer5 uneori gi un
anumit subiectivism. Intr-un fel, sfnt tot un fel de "resturi" de alta naturd care trebuie folosite fhsd
cu discerndmfnt. Evident, cd o controlare gi corelare a tuturor "eLementelorrr menfionate m-a
condus la ob[inerea unei "obiectivitS$" atft de necesard unei asemened lucr6ri.
In fapt, succesiunea cronologicS de date, mdrea majoritate inedite, a principalelor "fapteil
fotografipe fn perioada anilor L8t4 - l9l5 este tocmai obiectivul acestei 'Cronologii ihptrate a
fotografiei din Romtnia'r. In m6sura posibilitS$lor mele, am confruntat toate datele cu fnsagi
sursele gi, acolo unde a fost cazulr'le-am inor-at ca atare, astfel ca cei interesa[i sE Ie gaseascS cu
ugurinfS. Sigurr cd datele meofionate fn lucrare vor putea fi eompletate de viitoare gercetdri, pe
m5sur6 ce vor apare gi alte surse fhcd nedescoperite pfnd acum gi care sfnt sigur cE vor apare !
Datorit5 acestei situa[ii, cfnd nu toate sursele gi-au dezvdluit ttdatelerr, este inoportun a se face
interpretarea lor; ori, ee gtie cd iaterpretarea explic5 rrfaptu[r prin condi$i de spa[iu, timp gi
cauz6, cerceteaz6 molivele psihotogice. gi'sociologice ale factorilor, dupd care dpare redactarea
riguroasS istoricd, excluzfnd analogii gi ipoteze, cfhd datete lipsesc. IatS de ce nu m-am fhcumetat
sE redactez o istorie a fotografiei din Rom0nia de lalhceputuii gi pfn6fh prezent.
Am considerat cE tittul fCrornlogia iluatrat6 a fotografiei din Rom0nia'r este cel mai

potrivit degi fn luctare, prima de acest fet la noi, apar imagini gi fapte gi din afara [5rii noastre dar
sfnt totuqi realizate de romtni.
lmi-revine plScuta fhdatorire de a mu\umi tuturor persoanelor, pe care le-am men[ionat la
locul potrivit, care, sub o formd sau alta, m-au ajutat fn activitatea mea de peste 20 de ani pentru
a realiza aceastd cronologie. In egala m5sur6, mu\umesc Ai fotografilon lon Burducea, Ionel Hozoc
gi Bazil Roman.care, alSturi de mine, au executat reproducerile fotografice.

In frnheiere, mul[umesc anticipat cititorilor care vor avea amabilitatea s6-mi semnaleze
eventualele completSri, lipsuri, gregeli etc.
Canstantin SSvulescu, EFIAP

Consilier ta History of Photography, Londra


Bucuregti, ianuarie l9B5
X

PREFACE
As I was dealing in photograPhy, several questions occumed
to me concerning the history of
photography in Romania. Unfortunately, answers were not
readily available . In the few foreign
specialist publications (a history of Romanian photography has
never been printed so far), no
neference was made to Romanian photogrdphy. I regarded it as
a duty to fill up this gap and get
acquainted with what our forefathers did ever since the early times
of photogrdphy.

was dwdre that an history of Romanian photography would be of inlerest


for
many photography fans both at home and abroad, sueh as,
professor
dmong the latter,
Heinz
K'Henisch, the founder of the London-based in[ernational magazine
"History of photography,,.
As I was pondering the matter, in 19641 I first found a reference
to Romanian photography
in the excellent international mag,azine "camerd'r printed in switzerland,
as an official publication
of the Fedenation Internationale de l'Art Photographique (FIAp). In an article
ca[ed ,,Le premier
reportage de guerre" by N.Th- et A.Jammes, carol Szalhmari
a "gentithomme transylvanien,,rliving
in Bucharest, wds reported as having firsl shot the beginnings of
the Crimean wdr, in the spring of
1854r followed a yern later by other photographers as Roger Fenton,
S.Robertson, etc.
This furl'her prompted me to enter the field and start this work which
proved passionate,
but rather hard as everything had to be done from scratch. The first thing was
to establish the
facts on the basis of the 'rremdins'r (pictures, materials, etc.) that
were left from that time and
were the only credible and reliable evidence, particularly so ds there is
plenty of such evidence in
Besides,

photography.

Then,

I looked for

"sources" as events in photpgraphy ought to have been covered as public


news and as historical records. Most interesting dmong such
sources dre docurnents dnd reports
from the press of the time (which was itself at its beginnings !) by more
or less intelectual authors
who eonveyed them a personal note. This is just the redson why
caution is required when deating
with such "remainsrr, so I had to have everything checked and copelated
before I could make use

of it.

XI

As a matter of fact, the chronotogical sequence of the data - most of which are new concerning the main photographical "deedsrr be[ween l8]4 and 1916, is exactly the aim of the
trItlustrated Ctrorntogy of Photography in Romaniat.
I did my best to compdre the data with the "sources" themselves, and pointed these out as
such whenever possible, so that they could be easily located by those who are interested. Data in
this volume will of course be further enriched as other sources undiscovered by now will come to
light as they are bound to. Since not all sources have revealed their information an overall
interpretation was deemed untimely. Such an interpretation would aceount for a'rfact'r, under the
place, time and cauge conditions of its occunrence, would investigate the pfychological and
sociotogircal reasone involved, then would draw a thorouqh historical picturer ruling out any
analogies and assumptions for missing data. That is why I did not venture to draw up a history of
Romanian photography from the beginnings up to now.
I thought that illhstratrld Ctuorntogy of Ptrotography in Rcnaniai would be a most
appropriate title, even though pictures and events from abroad have also been included as far as
thay were achieved by or involved Romanian people.
I am greatly indebted to atl those who helped me on my more-than-20-year long workr and
whose contribution is mentioned at the right ptaces in the volume. I am equally grateful to
photographers lon Burducee, Ionel Hozoc and Bazil Roman, who worked by my side on [he
photographical preeentation.

Finally, I wish to thank in advance. atl readers, who would be ss kind as to suggest further
information or point out any shortcomings or mistakes.

Conrtantin Ssvulescu EFIAP


The Advisory Board of History of PhotograPhyr London

Bucharest, April 1985

XII

1854. C-ercet6ii rpl,ative [a fotogrrafie

Conrt-antin I.

In cuvfntarea [inutd de

doctorul
C.ISTRATII) fn gedin[a de ta 24 martie/5 aprilie
1891 cu oeazia anivers6rii primului an de la

fnfiin[area Societ6[ii de Stiin[e Fizice, acesta


afirmat:

trUnii din acegti farmacigti,


erau..pasiona[i
pentru cele mai noui descoperiri ate gciin[ei.
Astfel un farmaeist ce avea oficind sd, fa{E cu
casele ocupate de pogt6 gi telegraf, probabil
german, se ziee cE s-d ucis lucrfhd cu brom, pe
la IB)4, fecfhd cercetdri relative la fotognafie.

fapt este extrem de important, c5ci


fh lucrarile lui Niepce fdcute fntre lBll-IBZ9
fntrebuin[a cd substanl5 activE, smoala de
Judea, Iar lucr6rile lui Daguerre cu iodura de
mercuriu, care egcitard cum zice Daquin, run
entusiasrn cum se gdsesc putjne esemple fn
Sau acest

ISTRATI (I850-t9lg),

chimist gi medic, academician, profesor


univereitar la Bueuregti, a fost unul dintre
fondatorii gcolii rom 6 negti de chimie. A
fnfiin[at fn 1890 l'societatea Rom d nE de
Stiin[e'r, fn I9OZ 'rAsociafia Rom3nd pentru
fnaintarea gi rdspfndirea gtiin[elor" gi altele. A
f6cut cercetbri asuprd bogd$ilor naturale ale
[5rii noastre. A deseoperit o clasd nou6 de
coloranfi "franceine". A fost membru a[ rnai
multor societS[i gtiin[ifice str6ine.

t/

fdruarie 16 !
ALANA ncir.iAr.iiasce oezi-iaqrl, rasi, 15
februarie, anul X, IB)9rnr.I4, p.55-56 gi 63-64,
anun[5 descoperirea daghereotipiei I'Daghereo
tipie. O nof aflare au revdrsat o nof strdlucire
aqlpra Epohii noastre. Dagere era p5nd acum
cunoscut fnf.ranlja de zugrav (pictor)" (Fig.l).
LBrg,

istoria sciin[elor", nu au foet publlcate de cft fn


1819.

8lo {l4o

^lru,r

J,

tdrg

AIIIBIINAROMAIIMAS$A
F"&ruE'86

constatat fnsa ca acest farmacist ae ocupa la


noi eu acagte importante cercet6ri ce pasionau
Occidentul eult gi care pare c6 l-a costat gi

,6,areporinir.
I lro,s crrtrdrlrr r:dnpl Eool$
Honcrlt. ,[,arrpe ,!4 n6Hr axd,t xdxocrdl
4n Opnrgir,q

vi{a).
i

Erutl r6 0Eupu.{Pl

Oricare ar fi substan[a, cu care el lucra fn


l8)4 gi ar fi fogt curios de a se afla dacd el fn
raalitate ra eervit de brom pe car Balard fl
deecoperise abia cu g ani fhainte, rdmfne

rfOJIIT:IIT'D IIrI fiIIDEPA'illb.

xo,r, a0^al6 rd

IrErlcar

Fig.

La 7 ianuarie 1839, savantul francez


Arago fScuse o scurt5 comunicare la Academia
de Stiin[e din Pa*ris dsuprd descoperirii lui
Dagueme. Era prima dezvbluire a inventdrii

fotografiei numit6 atunci daghereoripie

dupd

numele inventatorului ei. De remarcat cE numai


la o lun64i nou6 zile dc la aceast5 comunicare,

cu toate greutS[ile de transmitere a gtiri.lor


atunci, Albina Romt neasc5 o aducea la
cunogtin[6 cititorilor ei.
In paginile 2OI-?92, tot din anul 1839, se
relateazE. despre proiectul de lege preze4tat
Camerei franceze de a se cumpSra secretul lui
Daguerre fn schimbul unei pensii de 6000 franei
pe an pentru Daguerre gi 4000 franci pentru
urmagii lui Niepce.

Alte dou6 artieole $ht publicate de


geloasa Albina RomAneasc5 fh f8lg gi anume:
la pag. 284-286, 287-291 rtAeademia de Stiinfe

din Franta face cunoseut secretul


daghereotipiei'r gi la pag.355 f'Prop6girea
dagherotipiei. Despre fmbundt5firile aduse
cdtre fiziciarul Donnayrt.
Opera[iile

pentru

de

ob[inerea

daghereotipiei2) se-desf5gurau fn cinci etaper

l. Se lua o plac6 erflat6 cu

argint,
reacoperitd cu un strat de drgint pur, Iustruit6
oglindd care se insera fYrtr-un cadru.
2

2.

Cadrul se introducea fntr-o cutie;

zuprafafa argintat5 era expusa la vapori de iod


eare dddeau metalului o tentS galben-aurie.

Placa era introdus6 fhtr-o ram5; ed erd


gata de utilizare fn timp de o o16; dupd punerea
la punct, expunered dura de la 15 la f0 minute,
4. Placa era introdusd fntr-o cutie cu
mercur frrcalzit cu o lampS cu alcool la 60oC.
lrnaginea latentd fncepea sb apar6; ea putea fi
vEzut6 printr-un gedm galben.

erd cufundat6 treptat fn


curat6 qi fntr-o solufie de sare marin6
5. Placa

dpe
sdu

Iriposulfit de sodiu; apoi era spdlatd abundent cu


apE caldd Oistilatg.
Daghereotipiile astfel ob[inute aveau o

fine[e gi fidelitate excepfional6, dar avea gi


dezavantajele ci nu s puteau multiplica,
imaginea era inversatE stf,hga-dreapta, iar
imaginea pozitiv6 apdrea prin fnclinarea la un
anumit unghi fafS de sursd luminoas6. Prin

schimbarea fhclin6rii, imaginea

apErea

negativE. Ele aveau formate mici. Pentru a

se

nu

degrada suprafa{a, daghereotipiile erdu


montate fhtr-un etui de piele plugat fh interior
gi acoperit cu geam pentru a le feri de
zgfrieturi. La noi. fn [ard, daghereotipia s-d
practicat pfh6 prin anul 1850, azi descoperind
foarte rar o daghereotipie nedegradat6.

LBtg, iulie

1840

CANTOR DE AVIS SHI COMERS (18]7 I84t), Bucuregti, B iulie IBj9, nr.93, anunfb
discufia camerei franceze din l5 iunie l8jg fh
cdre s-d propus gi s-a aprobal acordarea unei

pensii de 8000 franci lui Daguerre gi 4000


franci urmagilor lui Niepce.
..."lncft. acest metod este ctriar al lui, a
cSrei publicare va revdrsa veacului nostru o
mdre laudd... D.Dager, aftdtorul minunatului
megtegug s-a numit de Craiu ofifer (eavaler) al
legiunii de onoare gi s-du decorat eu crucea
acestui ordin. Aeesl secret fn curfnd se va face
cunoscut lumii".

se

fnfiin[eaz6 un cabinet de instrumente de fizicd

gi de matematici. printre instrumentele


cumpSrate de la Paris , se aflau gi unele de
deghereotipiel).

Theodor Stamati, numit tn l8lg ed


profesor de fizicd gi lnalta matematicd, atunci
de 28 de ani, fnfiin[eazd primul laborator de
fizicd experimental5 din [ard, din cdre fdceau
parte gi aparatele de lucrat daghereotipii. Nu s_
a descop'erit pfnb azi nici und din lucr6rile
executate atunci cu aparatele daghereotipice
ale laboratorului.

cunoscut gi folsoit [a noi fn [ar5 e acela pe care

Colegiul Sf5ava l-a cump6rat ln 1840, dupd


fndemnul gi cu ajutorul lui petrache poenaru,
directorul Eforiei Scoalelor... BEnuim cb cel

edre a mfnuit aparatul de daghereotipie


cumpdrat, cd salariat, a fost Carol popp de
Szathmari".4)
1840, iunie 19

GAZETA DE TRANSILVANIA

(18]B-

IB49), Brasov, 2l iunie 1840, public5 ln num6rul


26, la pag. 102, o corespondenfd de la Buda prin
cdre anunfE c5:ilosif Kliegl, ... nu s-du pregetat

a intra gi fncoace ln [brite noastre gi d

184{l

La Academia Mihditean5 de la Iagi

ilPrimul aparat fotografie (daghereotip)

convinge la vedere

ne

gi la pipbire despre folosul

inven[iei sale. Aceastd maginarie, dagerotiput

(zugrdvirea prin

razele soarelui) gi
electromagnetismul pdr d fi pregbtitoare de o
reformS mare fh sfera mdiestriilor. Ne vine a
zice cum cE mfne-poimfne vom aved prisos de
tipografi' fle zugravi qi de ajutorul unei mul[imi
de mfini omenegti".
1841

ALBINA ROMANEASCA din Iagi revine


cu noi am6nunte dsuprd daghereotipiei Ia
pag.Zlz "Despre perfec[ion5rile aduse flr
ultimul timp noii invenfii".

- M4-DO - ROMA I, jurnal


gtiinfific literar gi industrial (LE GLANEURMOLDO-VALAAUE), cdre apdrea la Iagi cu
SPICUITffi,I

texte paralele th rom6nd gi francezS, public6


pe opt_pagini (p. 104 ... lll) un articol privind
descopeiirile gtiintei franceze din ultimul timp,
extr"se din raportul prezentat Academiei de
Stiin[e din Paris de cdtre Dumas, fn care .sfnt
amintite descoperirile cercetEtorilor Boucherie,
Daguerre, Biot, Becquerel gi Niepce.

f84I" iulie 20
Scoala de arte 9i rnegteguguri ... prirnum
institutum artium et manufacturarum se inau-

la Iagi de c5tre Gheorghe

publicat la noiT): trSe aduce la cunogtinfa


acelora care doresc s6-gi fac6 portretul
prin minunata aflare a faimosului Dagher,
. sd se adreseze la Depozitul Productelor
Industriei Nafionale din lagi'!. De remarcat cE acest prim atelier cunoscut la noi
ln [ard era al statului qi nu particular.
1850. Fr{ji NIESTOR 9i IO}.1 F{ECK fondeazb

atelieruI fotografic cdre a avut

existen[e de peste 40 de ani, la fhceput cu


sediul fn str...Sf.Spiridon, apoi tn str.

fn str. L6pugneanu gi fn str. Golia.


Prin acest atelier a trecut protipendada
Mare,

Asachi5).

Moldovei, maril oameni politici ai vremii,

Aceast6 gcoalS a fost fnzestratdrdupd modelul


celui de la Academia Mihdilean6, cu un cabinet
de instrumente fizice gi matematice, aduse

Alexardru Ioan Cuza, deputa[ii [5rani din


Adunarea ad-hoc, seriitori, arligti gi,

putem afirma, e parte din

dnume din Paris, fntre care erau gi inatnrmente

Moldovei.

de dagtrcreotipio de curlnd inventate, cu care


s-du scos mai multe vederi ale Iagului din acel
timp6). LaboratoruI erd creafia directorului
geolii, inginerul de mine Carol Mihailiuc de

l85l.P.|-EINRICFI

gureaz5

Hodocin.

PRIlvEf
l84;?.

t842 - 1870
ATELIERE FOTOGRAFICE 13 IASI

istori'a

qi MAZEK, fotografi

gi

pictori din Viena anun[E cd au sosit la lagi

gi vor rdmfne cfteva luni stlnd

la

dispozifia celor care doresc s5-gi facd


,
portretele frdupb noua invenfier'. (G.de M.)
I85f. IOSTF WLI-LM WENIGER, dagherotipist
gi fotograf. din Praga, execut6 portrete

D3pozitul prodrtelor indntriei nqimale,

fotografice pe metal ta pretul de

portrete daghereotipice (A.R.).' Este


primul anunf cu reclarnE fotografic6

iermelici la 3 galbeni, iar grupe de familie


la 5 galbeni. (G. de M.)

In anul 1B5l Weniger a

trecut .gi prin

Bucuregti.

fotograf gi pictor de portrete


din Viena, anun[6 cd a sosit rscurt timp'r

1854. BESENruS,

la Iagi unde va practica arta sa. (G.de M.)

In realitate, intenfia sa de a sta

frscurt

timp'r s-a transformat fn ttstabilit la Iagit',


c6ci ia "Expozi[ia nafionald din lg65 fn
Iassi" participd cu mai multe fotografii

sub nr.184 din 'Catalogu

Offici,rtu,'

publicat de lon Ionescu fn 1955.


1855. Dughenifa lui SCHIRER din T$g, Iagilor
l856.Gradina PESTER anun[E cE se pot f'comisiona portrete daghereotipicer'. (G.de M.)

t858.IJ-ENTSS| anunf6 c6 a derchis th lagi un


atelier de fotografie (Z.S.V,)
1858.

C.Kt^EMAI*$1, fotograf, anun[6

cd

lucreazd portrete fh atelierul s6u. (S.D.)


1870. BERI{ARD BRAI{D, peintre et photo-

graphe, Iassi, cu atelierul peste drum de


biserica Sf.Ilie. Autorul fotomontajului cu

membri societE[ii literane Junimea din


187t.
F.SWIATOhIIOWSKI, eu atelierul fn pia[a
PrimEriei.

FRAISfTTEr

LAZAR CIOI_AC, care rur men[iona adresa


pe cartoanele fotografice.
Abrevieri ale publicafiilorr
A.R. - Albina RomAneascd, Iaqi
G.de M. - Gazeta de Moldavia, Iagi
S.D. - Steaoa Dun6rii, Iagi
Z.S.V. - Zimbrulu qi Vulturulu, Iagi
I.&trz

PRIMN FOTOGRAFI sI PR,II,ELE ATELIERE


FOTOGRAFICE LA 61.15-NqPOCAS)

Mult ea Fh,

atelierul fn str.

Ldpugneanu nr. 6

A.SCHI\IERT'rpeintre photograpfie,' Iassy

Cluj,

fn nr,lg din anul Lg4Z, la pag. Z97298, pe profesorul de limbi straine LLIfz

sernneleazd

LORII\CZ care a executat mai


daghereotipii cu aspecte din Clujul

multe
acelor

vremuri.

ERDELYI HIRADO din Ctuj, fri nr.49 din

2I iunie qi 52 din I iutie IB4Z anunr[6 c6


cIACOtr,lO MARASTO{I (f 804-1860), daghereo_
tipiet din Budapesta, se aflb la Ctuj cu ocazia
Dietei din iunie-iulie 1842, unde.lncreazE cfteva

luni pe aetuala cale a M6nEgturului "iicturi


frumease fn ulei gi daghereotipii pentru publicul
interesatft.

In
cu

ziarul local din

rAnfarge

der Fdognafiet

FfJTTL{Afr}.1 semnala

pe fotograful

W.PRO<SCF{ care, stabitit ta.Bragov fh


f6lea cu trzece ani de practic6

dr.

clujan

lg5l,

ee

fotograficE

pe

metal gi ithtie".
In anul L853, WERESS FERET'IC (L812'
I9I5) deschide cel mai renurnit atelier
fotografic cdre'a Tunc[ionat pfn5 la izbucnirea

fotografiei comereiale la fnceputurile ei:

primului r6zboi mondial. Din 1890r atelierul a


fost condts de KATO JOZSEF.
In anul 1855, 'MARIOT gi DEUTSCH"
deschid un atelier a cdrui funcfionare a fost de
lf,!*f,|'td..fltc.

scurta duratS.

Un manuscris al profesorului Bekessy


Karoly, aftat la Filiala din Cluj-Napoca a
Academiei R.S.RomA nia (cod M.S.R. 1860'
p.6}-62)t men[ioneazd dupd ].851 existenla a
trei ateliere fotografice: al lui VERESST al unui
fost croitor BUDAI gi at tatdtui sdu BEKESSY
JOZSEF' fost pdldrier.

In anut 1855, KORUNK nr. 116 din 17


,rnoiembrie anunfh deschiderda unui nou atelier
la Cluj, al lui TAIfFER GYTIA' atelier cdre d

funcfionat pfnA fn l8B]- La Biblioteca


Universitar6 din Cluj-Napoca se aflS cel mai
bun portret at lui Carol Szathmari executat tYt
anul 1872 de "TAUFFER IS VERESS GYULA"
(Cutia I.S. 111' cod 1972159, format

I06x6l mm).
184.2

In C,azeta de Transilvaniag) (Fig.Z) citim

un anun! plin de farmec al


6

prezentdrii

rG
t

Il.

Trdrrrrir.

lrlr
$l;l rtrrrrr {rr !O. lrrr
r .r.F r lr.wI t'..l^r t rr I t r'r lfla..r I lrt||, I i4(.f rl .r 1.. t.
J f Bd.. Ilnp nrrr .{tr. Irta6
I l| r .f.u ar ctt . rlulr..| fi rtr,
I firf rtrl: ti"tf rt tl'rrr t nF Ur

I
I

I
I

lE{z

rr g qoprlr art'c .f.v. - tadd.tL


roKF r'tr b ru. ll d rlir
i rF&t |t st -.
r.3 C tffita
rtitr orta.r ro16l& f;drr&l d r'
rirlr r 6prd*tl; nI ln ru r'rrf'"
itn [l ltlrlil a il a.lol lnat ]r
gc
lrtr 611 erl rJtr arl g, lC,
&I or'r $r trucnrrf. Gnl tlrtr; td,

Fiq.2

"Godefried Bart, elliografulr

adic6

zugr6vitorul sau scriitorul cu razele soarelui"


anun[5 cd a sosit la Bragov cu "aparatul, adicd
rrportretele
cu uneltele sale dagherotipice", iar
au ced. mai neagteptatS asemdnare cu originalul
(deoarece) fnsaqi nalura este zugravul"'

1845r rnartie 19

Vestitorul F[omAnesc,]'tOr-tg57;10)
public6 anuntul sosirii fn Bucureqti a primului
atelier fotografic ambulant:
'(105) Madama Wilhclmirp Priz, aratd
flrattei nobilimi gi cinstitului public c6 a sosit fn
capitalE gi se necomandeazS, precum ed face

portreturi Tagerotip, cu un pret foarte


cuviincios. Doritorii sd fndrepteazd pe podul
Mogoqoaiei OngA Biserica cu Bradu ln 'rcasele
Kladek'f. In nr. 25 din 23 martie fgi schimbd
adresa tn I'uli[a Fran[uzeasc6, la pr5vdlia
D.Fall'r.

l84f _ l9(K
ATELIERE FOTOGRAFICE DIN BUCURESTI,

din diverse publica[ii ale vremii,


enumerate, Jh ordine eronologic5. Data
fnfiin[5rii atelierului poate fi uneori mult mai
extrase

veche deeft data cfnd a apdrut fh publica[ie"


Pentru d nu se repeta numele fntreg al fiec6rei
publica[ii s-au folosit abrevierile urmEtoarec
A.B. = ANUARUL BUCURESCILOR
A.C. = ALMANAHUL COMERCIAL

A.T. = ALMANAH TIPOGRAFIC


B.D.Z. = BUKURESTER DEUTSCHE ZEITUNG
B.H.K. = BUKARESTER HAUS-KALENDER
C.A.B. = CARTEA DE ADRESE A
BUCURESCILOR

publicafiile vremii. pentru cele noi descoperite


ce du funcfionat pe Calea Victoriei datarea lor:
se face mai ugor firfhd seama c6 podul sau
Calea Mogogoaiei a cdpdtat numele de Calea
Victoriei la data de BIZO septembrie lg7g,
odat5 cu intrarea triumfal6 a armatei rom0ne

dupd victoria ob[inutb asupra Turciei ln


Rdzboiul pentru Independen[6.

De

dsemenea, nu sfnt menfionate


atelierele gi laboratoarele statului, ale
facultSfilor univereitd[ii din Bucuregti, ale
armatei, cum au fost Serviciul Sanitar al
Armatei gi atelierul fotografic al Farmaciei
Centrale a Armatei, precum gi fotografii
amatori. Majoritatea acestora apar menfionate
fh crnnologie la anii respectivi.
DupE anul 1906, atelierele noi" deechise
sfnt numerocise, valoarea artisticd a lucrdrilor
este th scSdere, dvfnd dproape nurnai o valoare
comerciald, menfionarea lor fiind de prisos fn
tabel.

C.B.= CALAUZA BUCURESCILOR de Th,Bauer


C.P" = CALENDARUL PROGRESSULUI

184).

5.H, = SAVA HENTIA de Mircea popeecu,


ESPLA,1954

l84r(?) * CAR0- SZATHIVIARI, Hanut Verde,


Podul Mogogoaiei gi Str. Biserica Jeni (Enei) I0
(B.H.K. 1868; C.P. 1877; C.B. IBBZ; c.A.B.
1882). Men[ionbm c5 la adresele pictoritor (pag.
f 29)th C.P.Szathmari nu figureazd.

V.R.

VESTITORUL ROMANESC

In afara atelierelor menfionate, au existat


ateliere care nu gi-au fdcut reclamd prin

WILFIELMIhIE PRIZ, fn casele Ktadek gi


Uti[a Fran[r.rzeascd. (V.R.)

1845

* I.POFLMAf$|r Podul

Mogoqoaiei.

Executd daghereotipiii 'fh culoare qi


negru format mare gi mic cu pre[ul l-2
l84B *.SlAlrD.l BALIvIAN' daghereotipist la

cumva

prin c6sdtorie ?), daghereotipist6 (la fel

1B4l), executd

frportrete

hanul Serban Vode (V.R.)

ca fn

r IJ{CU (fratele lui Nestor Heck de la

daghuerrotyp de orice mdrime" (B.D.Z.).

Iagi ?!?) executd portrete daghereotipice


'rdistinse fn fetul lor" (V.R.)

* ADCI-F DAICI (DEITS) pe

Podul

Mogogoaiei. Fotograf gi daghereotipist'


executE rrportreturi fotografice" (V.R').
L852.r FRIEDRICI BII\DER, daghereotipist la
fnceput, apoi fotograf, gi-a avut atelierul

pe Podul . Mogogoaiei fn

clSdirea

logofatului Slstineanu. ExecutS: portrete


daghereotipice micl cu 5 la l0 sfan[i, iar
cele mari cu 50 sfarSir precum gi tot felul
de tablouri, peisaje "gi mai vfttos pomi"
(slc). In arurl I85, anur46 lichldarea
magazinului de daghereotipie. In 1854
anurt5 cd dre pl5ci cu emulsie de argintt

gcoate portrete

gi vinde vederi din

Sevastopol, Odessa, Kronstadt

gi

Varna,

portrele generalilor aliafi 9i h6rfi pentru


Crimeea gi Baltlca (V.R.).
* RGERT HAIISIGI, zugrdv gi fotograf

din Viena, fn trecere prin


B

185, * WLI-t-MIl.lE DORiR (sE fie

Wilhelmine Priz din lB43 devenitd Dorner

galbeni".

1851.

anun[5 cd scoate 'rportrete fotografice ln


negru qi culoare" (V.R.).

Bucuregtit

r WEMrltrR' daghereotipist gi fotograf


venit din Praga, anun[5 cd executb
portrete fotografice pe metal (B.D.Z.). In
anul l85l a fost gi la lagi.
1854 I LEOhlr. fotograf francez, deschide la
Hotel de France, pe Podul Mogogoaiei'

atelierul fotografic "LA GALERIE


VITREE", cu reclama: "Atelier de
portraits photogeniques, perfectionnes
d'apres les nouvelles decouvertes faites
Paris" (B.D.Z.).
fS5O(?)

W.WCLLENTEIT

a avut atelierul

pe

Podul Mogogoaiei ln Sata Bossel. A fost unul din

cei mai congtiinciogi

fotograf

i din

secolul

trecut, fotografiile lui avfnd o prospe[ime care


se pSstreazd qi astdzi gi o valoare artisticb de
nivel european. In anul 1868 atelierul luera sub
firma Eduard SCHAJER.
* OTTO BIELIG' fotograf pe edte firma
de pe dosul fotografiilor ni-l semnaleazS
la Bucuregti I'OTTO BIELIG' Photographe'

Bucharest'r, fdr5 a indica adresa. Se poate


sd fie aceeagi persoan6 cu OTTO BIELIG

Vezi anii J.859 9i 1870.


* Kf.aPSER, Podu Mogoschoi 23, neben
Oteteleschanu (B.H.K.). Zipser a avut

cdre dpdre la Gala[i cu atelier fotografic,


libr6rie gi tipografie gi frate cu Johan

atelier gi la Craiova.

BIELIG de la Botogani.
Ltl52 r ZAHARITq DA ICIIJ-ESCU, unchiul pictortrlui Sava Henfia (S.H.).

1866 r

L-LETZTER, rue Mogochoi, no.48, vis a


vis de Passage. Este fotograful cdre a
lansat pe pia[E portretul contelui Filip de

Flandra, primul caruia i se propusese


tronul RomAniei dup6 detronarea lui

Cuza, pe fotografie apdrfnd titlul


fTFILIPPU I,

lI

februarie 1856',.
1858 I FRANU DUSC}EK, str. Noud (B.H.K.).
Alt renumit fotograf bucuregtean, eumnat
cu Szathmari, fotograf al cur[ii domnegti,
reporter fh r6zboiul pentru independen[E,

al c6rui atelier a ddinuit pth6 dup6

anul

r900.

r M-$.g4gA,

Passage, Podu Mogoschoi

(B.H.K.).

J.MAFUE IIPHOTOGRAPHIE

PARISIENNE",

str. Stirbei Vodd, iar

anut 1872 fn Calea Mogogoi 78.

1869

* GYALAI JSlAl.l, str.Mihai VodE 24


(B.H.K.)

ROIvIAIDE, str.Mogilor
Hotel London (B.H.K.)

vis a vis de

SCI-IILLER

FFUEDRIC}{,
Br0ncoveanu (B.H.K.)

vis a vis de Piata Constantin VodA-(C.P.)

* RESIER A(NDREAS) D., Calea


Mogosoia ?t (atelier preluat de la
K.F.Zipeer) gi str. Rfureanu [hg6 Horelut
Neubauer (C.P.). Reporter fn Razboiul
pentru Independen[5.

Neubauer (B.H.K.)

* TEODOROVICI 5I IHALfiY,

Bossel-Saal (B.H.K.).

Atelier preluat de la
W.WOLLENTEIT. Schajer se specializase
qi tn fotografii de cercetdri medicale.

str.

LgTl * EI\GELS BERTATCaIe Mogosoia 15


(C.P.), dpare apoi fn anul 1882 sub numele
de Engels Balet, str.Victoriei I1 (C.8.)
I MAYER gi GERSTL, Calea Mogosoiei

* PILTZ G.A., sti. Rfureanu, Hotel

* SGIAf;R (EDIIARD), Podu Mogoschoi,

oin

Cale

Mogosoie 95 (C.P.)

1882 * ENGELS BALET, str. Victoriei tl (C.8.)


* HERTER IllIA, str. Stirbei Voda 9
(C.8.). idem ]BB5 (A.C.)

* MA DI (MAI{DY) FRAI{Z' str. Victoriei


2r (c.8.), Stirbei vodS 2 (c-A.B.). A
deschis atetierut

fn

sub JEAITI TIEDCE'

* E.PESKY, Victoriei. 21 (C.A,B.). Pe


cartoane se intitula ttPictor academictt'
r M.SZOLLOSY, Franclin t (C.A.B.)
* N.SCHWAF(Z, Victoriei 1l (C.A.B.)'

arlut 1877 pe Calea

2I intitu$ndu-se rrMaler &


PhotograPh". DuPd 1878 devine
"Fotograful Curfii Regale". A introdus
eviden[a cligeetor fncepfnd cu nr'l'
continr-dhd numerotarea fn tot timpul
Mogosoi

existen[ei atelierutui. Atelierut lui Mandy


a fost preluat dupd primul rdzboi mondial
de Etienne Lonyai, viitorul preqedinte al

Uniunii Fotografilor (profesionigti)


Rom t nia.

ulterior fn 1892, Victoriei 27 (A.8.)


r L.SENGEORGE' Deatu Spirei, casele
NitE Stere.
1885

* TAGIIOROV T.P., Moqilor L66'

In

numele este corectat fn


FACHIROV T.P. (C.A.B.), ulterior, fn

volumul din

1BBB

1893, Mogitor I70 (A.8.)' fn I90l

din

Filomelei 4 (A.T.)

* hrlt-[-LER PETFIE' Stirbei Vodd

In anul 1892 atetierul tui Mandy se afla fn


str. Cfmpineanu 57 (A.8.) iar fn anul 1900
fn str. Cftnpineanu 4 (A.8.).
I PRINGHEL HEINRICH IOSEF' str'

SZOI-LOSY
r885 (A.C.)

L, Franclin

(C.A.B.), idem

SCHWARTZ SIeJtAt{D, Rahovel 42


(C.A.B.), ulterior, tn 1895' Rahovei 42 9i
Galeria Villacros (A.8.) fn f90f Victoriei
28 (A.T') fn r90r Rahovei 6 (A'T'), fn 1904
Calea VdcSneqti 47 (A.8.)

t8g6

gi Grivitei 47 (A.8.).

(c.A.B.)

Grivi[a 17 (C.8.).
* S&|WAFIZ M., str. Victoriei Ll (C'B')'
ulterior fh 1892 Cfmpineanu 40 (A.8.)' ln
1885 Grivilei t7 (C.A-B.)' fh f900 Grivi[ei
4l (A.8.), fn1905 Schwarz Max. Franclin 6

r LGERSTL, Victoriei 15 (A.C.)

idem

E-, str. Victoriei

90

r8e2 (A.8.).

* TEODOROVTd GH.' str. Grivi[a

19

* BAFTBETTA EI{GELS, Grivifei 24 (A.C')


* I.SPIRESCU, fiul tui M.SPIRESQ-U din

TEODOROVId
(c.8.)
(c.8.)

tBBf * I.TIEDCE, Victoriei ll (C.A.B.), ulterior


10

Victoriei 15 (A.C')

Gata[i, a preluat atetierul SZOLLOSY Mme M., Franclin ] (A.C.), ulterior fn 1B9l

Franelin
(A.8.)

6 (A.8.) gi fn

* t{El'Jfsc}'f
rBgT

1904 Franclin

JoslEPf{INtA (c'A.B.),

(C'A'B')

Belvedere
(A.8.)

6 (A.8.),

1906 gos. Jianu t0

i OPPELT w., Bulevardul Erisabera


r2l
(A.8.), ulterior fh 1gg5

idem

1889 * WABER GusrAv' Victoriei


ll bis (A'8.)
1892 * GAGEL JEA,{' Victoriei
4l (A'B'), ioem
I90l Academiei 4 (A.T.).

Burevardur

Elisabeta 6 (A.8.), r90t BuL


Elisabeta 4
r zlLopor-os t(p. gi ALEXIU
A., Mihai
od5 70 (A.8.;, utterior
tn f 900 gi 1901.

5T" schitu M6gurea nu 23 (A.8.)


l89j * ANfroMtJ A., Vicroriei rrr (A.8.)
* HAM'Y cARq-' Victoriei (A'B')
77
* FELDMAN EDtJARD,
Berizarie ,4
r SEGAL 8., Grivifa f0] (A.8.),
ulterior fh
(A.8.)
1895 Grivitpi 4t (R.4.;, Grivi[ei
* FINK O., Grivilei 74 (A.8.)
54 (A.8.),
l90l Grivitpi 96 (A'T')
* cLlJcKl"rANRr FRrvrAN,
Dudesci zB
* TIEDE L, Victoriei 27 (A.8.)
(A.8.)
* VAISMAt\hl L. (WESMAl.tht),
Rahovei 6
* tvtARCu
GERE

(A'B')' ulterior fn 19ff), Rahova (A.8.)


r
i *ABER GusrAv' Victoriei (A'B')
29
189, r AI|TOIITTE, Cogei J2 (A.8.)

r FEBERsrtJrtpF Rt-n,orf, podul

r FAcHIRov T'H' Dionisie


72 (A.8.),

ulterior fn rgoo Mogilor r82

(A'B')

r FBERSTMPF RUDO_F,

Isvor 47

(A'B')' ulterior fh 1895 Podul


Mimi (A.8.)
I KoRN s., victoriei r44 (A.8.),
viitof

HIGH LIFE

L'tns' Mogilor r27 (A.8.)


r MAREA FoTocRAFIE .ENTRALA,

galariile Villacnoss

(A.8.)

I NICOLESCU r-, gos. Jianu (A.8.),


ulterior fn 1895 Dorobanglor 5g,

AI\DFIEI, Mogitor 276 (A.8.)


FACHIROV T,, Doamnei 2 (A.8.)

Mimi

1A.8.)

t,ntT * cohrsrANru\Escu DLMITRU,


T.rani
Bz (A.8.), rn 1101, Doroban[iror 55
(A.T.)

r DAVIDESCU

tyt

, Mogilor

394 (4.g.1

* cAvRILEscu IoN, Biserica


Eni 14
(A.8.). ln anul l90l apare
fn "A.T.,, sub

numere GABRIELESCU

lgol r BRAr-msrEN s., Mogiror 47 (A.T.)


r FLEHS EM., prim6verei (A.T.)
12
r tr{AL'KI AL.,

Bur. carol 42 (A.T.)


HARALAMaE G., Iancului 17 (A.T.)

* I0\tsCu D., Sf.tlefterie Nou 18 (A.T.)


* IOI{ESCU I., Popa Soare 50 (A.T.)

r CORILR-E, Grivitpi 80 (A.8.)


I COTINEANU ALBERT, Belvedere 12

(A.8.)

$CF|TEIDER G., F?nrfnei 84 (A.T.)


TANASESC-IJ S., Bul.Elisabeta f0 (A.T.)

*
* Tffi,(I< L,

Schitu MSgureanu 2l (A.T.),


ulterior fn fgOA Calea Victoriei 28 (A.8.)
gi 1906 Pasajul Vilacros (A.8.).
r VASILffF AL., Cantemir 45 (A.T.)
r WAGISR CAftOl-, lancului 17 (A.T,)
I WALDSTEIN S., Vultur ll (A.T.)

* WEISS GIAS, V6cdregti 26

(A.T.),

ulterior fn 1904 Vicrofiei 26 (A.8.)


r WEISS 2., Sf.Vineri 12 (A.T.)
I WANDELIvIAN N., Victoriei 43 (A.T.)
1904 r ATFN 8.M., Academiei 4 (A.8.),
ulterior fn 1906 Academiei 6 (A.8.)
* FAGIIROW T.S., Filomela 5 (A.8.),

ulterior fn 1905 sub numele FACHIROFF


P.F. Filomeli I (A.8.)
r FOTOGRAFIA HIGI{{IFE, Victoriei 29

NlCIl-ESCl., Al-., Olari ll (AA.)


* NOVAC AL., S-sor Grivi[ei 15] (A.8.)
* PESAMOSTCA lYlARTf\p, Popa Tatu
(A.8.)

I
*

ER., Schitu MSgureanu 25 (A.8.)


WESO{LER LAZAR, Traian 66 (A.8.)
UI/EISS

FM,MATE FOTOGRAFICE FCLOStrTE IN


SECC|-I..I- TRECL,T SI LA INCEPUTTT

sEco-rt-u xx
STATESCU Eugen, membrii A.A.F.)

TANASESCU COISTANTIN, Rahovei 4

* ATI-[NA, Grivifei 84 (A.8.)


* COHN IANCU, Cuza VodE 5 (A.8.)

87

* PINTZ I., Elisabeta 18 (A.B.)


* SCHWARTZ et Co., Mogilor ll7 (A.8.)
* TRIESTER 8., Mogilor 164 (A.8.)

(A.8.)

12

* DIJSCIK W., Academiei 2 (A.8.)


* GROSS FRED, Pacei f4 (A.8.)

(date eomunicate de CIOS Tdcu gi

16

(A.8.)

(A.8.). Fost G.WABER


JI-I-IETTA D., Calea Victoriei 9 (A.8.),
ulterior ln 1906 Victoriei Il gi 78 (A.8.)
r pROCFt Ai$tA, C:tynpineanu f5 (A.8.)

1906

I DIChIER l'L, Olteni f 7 (A.8.)


r DUSCI{K FRANTZ, Manea Brutaru

MIGNONNET = 24 x 42 mm (format rar

la mi)

MIGNON=3r5x7cm
CARTEDEVISTTE=6x9cm
CARTEPOSTALE=9x14cm
CABINET = llr5 x 16 cm

fnflnit

Formatele fotografiilor mer$ionate variau


ca dimensiune dup6 cerin[ele fncadr6rii imaginii
gi dup6 fantezia fotografului. Ele se lipeau pe

cartoane cu firma fotografului tip6rits pe


spatele cartonului, uneori gi pe fa[a cartonului
jos. Dimensiunile cartoanelor variau mult de la

un atelier la altu[. De multe ori, formatul


CARTE POSTALE se lipea pe cartoane
CABINET, uneori cartonul cu format mult
redus.

Atelierele fotografice cdre nu dvedu


cartoane tip5rite cu firma lor gi dmdtorii
fotografi foloseau cartoane cump6rate din
comerf care dveau tipdrit pe spate cuvfntul
SOUVENIR fncadrat de diverse desene cu flori

gi amoragi cu un aparat de fotografiat.


Majoritatea cartoanelor fotografice
folosite [a noi fn pra erau tipdrite la Viena.
Lipirea fotografiilor pe cartoane se f6cea
prin presare la cald, punthd fntre fotografie gi
carton o folie specialS de lipit.

firma, pe fotografie sau pe carton.


Alte formate f6r6 o dcnumire corncrcial6 erau:

24xf0cm
l0x40cm
40x50cm
50x60cm

70xIfficm
Si la merte formatr, dlrnrnciunile variau
fn func[ie de cerintele imaginii.

lg4, rfis$ria 6
Primul ryoctrcol d Dlffi,AlvtA din fara
noastr6 este anun{at dc wr afig tipdrit fn limbile

german6

qi

rom 6 1611)

astfel: 'rVineri

septembrie 1844 qi ln zilele urmdtoare de la


orele 10 diminea{a la 6 geara ee poate vedea

zilnic o Diorama aici dnd acum

nevdzutSrde

nou aflat6 numai de curindrcompuc6 din douSsprezece faimoasc chip.ri din teri streine
f6cute cu dq*.nrotipulrcare fn privir{a accasta
nu fhgalSrci reproduce natura cum estetrFig. 5.
Printre sr.rbioctcle prezentate se afla

Atelierele specializate gi laboratoarele


statului foloseau, pentru diverse scopuri,

Pia[a Ludovic

formate mai mari, astfel:


BOUDOIR (BUDOAR) = 18 x 24 cm. Acest

Biserica Sf.Maria din Vene[ia gi altele.

format mult folosit la portrete artistice se


tipea pe cartoane fdr6 firma fotografului.
Uneori se aplica o gtampilS cu tug sau seacd cu

al

XIV-tea din Parir, Palatul


Versailles, Golful de la Juan din sudul Franfei,

!!47, upterrbrie
Prfunsle ateliere fotografice la Brasov
La aceast6 data dpdre la Braqov daghereotipistul Wilhelm Berg care locuia la hotelul
13

fYnpreund
ilr.llt xr ( t t-r.r

"

Lt" s to-ll':!dd'ltt

l$ll rrr o n fdt';i'

srn ni,t no6 uir cfr0iiiid,"iin ffirili6

ll't sltrtt'd'

ncu atu0ncs

cu fratele s5u Leopotd AdlLer sub

irrna'rGebruder Adler".
In ianuarie 1875 aveau ateliere fn Bragov

Samuel Herter, Carl Bl6s, Carl Bdrncfie gi


ilti{6,kisr
1.4 tr[ trYltht.w(.FF
il D' ltptrtr. tof,lua llr uryltr+zlll,:
tw-iaTr $ +ruln
. rrEr lx ulil$lt
r

r nrorlla u{ In.\a ll
.$$rrr'l: lf,N! lxx llf,lt

Leopold Adler, unul dintre cei mai activi

k lil'!''

t't.d"

'
. i.'{#.qi*ii=:i"e,'::=i',-l;=
"-E

liffiffi*l*;.

il ?ffi1?jil=. Eg:sr - I . Ij;,*EiF*..",H::-.:.:..!!3r::1i,i.iF-ss=1:it}:'*:|::F--#ffi


;;;;,u;.
. F.*.tr..r*=_- j=,E :-:*.5j
r a'rfr r-E i:-r -r-iir - * -. :

: f ' ?'. E,li!;:iA?::i-Fg

fi :um

tna.' n F t h. -rrtftr

-;=-mo;a;;mr:o.""ffi
atiit rr'ur rr'iil
lf;rla'fAh*
-D.r
lrril

=?=

:.

7''

n.

Fig.

"Goldenen Krone"

tur

'
:gauqmre';;ffi'

iurrr lr h rirnn fr'ifr u !irn

In anul 1884, Carl lvtrsctratek (1857-1904)


cumnat cu Leopold Adler, deschide atelierul
fotografic.

gi anun[5 c6

I848r rPierr$rie

lucreazE

portrete dupS "noua manierS"l2).


Prin anul 1851, vine la Bragov fotograful
clujean W-Wsch care se fdlea cu rrzece ani de
practic6 fotograficd pe nnetal gi hfltie".
In anul I85r, dup6 un popas de gase luni la
Sibiu, vin Herrnarn Btfclrpr gi Sanrrel l-{erter
cdre au devenit unii dintre fotografii renumifi
ai Bragovului.
In anul 1859 apar ln come4 l8 fotografii
cu oragul Bragov produee de atelierul aristic
rrEd.Fritschrr.

In 1870 vine de la Praga fotograful l{oritz


Adter care fgi instaleazb atelierul fh strada
Por{ii. Scurt timp, fnainte de 1875' lucreaz6

i4

gi renumi[i fotografi bragoveni, a avut atelier


din 1875 pfna fn 1900 cfnd fl vinde gi se retrage
la BudaPestal').

ntDrrttruttf!'l'
Wlrtt4 ti ir l&fgtt
Nd t nil
rtrM nni

ur br l$r unnd

Leopold Adler.

Prima CALOTIPE cunoscut6 la noi eate


ced executat5 de CARGI- SZATHMARI ea o
fhcercare f6cut6 pe o coal6 de h!trie format
ministerial, sensibilizal6, pe cdre a fotografiat
un cupidon cu bra[ele frfnte. 5e pdre c5
Szathmari a cerat sau a folosit albugul de ou

pentru a face negativul mai transparentt


procedeu utilizat th calotipie. Pe aceast6 coal6
el a scris: "Die aller erste Photographie dic ich
gemacht habe irn Jahre 1848 Novernberr'.

Acest pre[ios document a fost fh colecfia


ziaristului Constantin OrSganu, azi fiind tn
p6strare h 9.4.3.53.14), Stampe, cod Inv.
18929.

CALOTIPIA

folosea o

Procedeu inventat de W-I{f.TALBOT,


patentat ln Anglia la I februarie l84l, fn Franla
ln august 1841 gi fn Statele Unite ln iunie L947.
Deosebit de heliografie gi de daghereotipie,
cdre erdu ob[inute fn pozitiv, procedeul tui
Talbot consta din obfinerea mai fntfr a unui
negativ pe hfrtie sensibilizat6, dupd care se
puteau executa nenum6rate pozitive, dar grenul
lor era supdrEtor de mare.

Opera[iile pentru oblinerea negativului


erau urmbro.."1"I5):

I. 5e sensibiliza o ffrtie cu nitrat

de

argint gi ap5 curatal s used, apoi se cufunda


fntr-o solufie de dp5 distilat5 9i iodurE de
potasiu.
2. Se preparau doub solufii, una de nitrat

de argint, dpe curatd gi acid acetic qi und


saturatb de acid gallic; se mfnjea l-rttia eu
aceastd solu[ie, se ldsa sa se umezedsce ugor

se cufunda fn apd gi se tampona fntre


sugative.

f.

Se f5cea expunered.

4. Spdtat cu gallonitrat de argint fnc6lzit


ugor, urmd apari[ia imaginii; dup6 aceea se fixa

cu sdre marinS sdu cu brornurd de potasiu


cu hiposulfit de sodiu.

Pentnu multiplicarea

pozit

ivelor

sau

de argint.

Se obignuia uneori ceruirea negativului


pentru a-i mdri transparen(a.
La noi fn [ar5, prima calotipie cunoscut6
azi este "cupidonul cu bra[ele fffnte" executatd
fh noiembrie 1B4B de Carol Szathmari.
r850

rcllvlPl

L PROCOPOAIEI',
fotografic6 cunosut6 a

prima imagirc
Bucuregtilor,
CALOTIPIE executatd de CARCI_ SZATHMARI,
se aflS azi fh coleefia B.A.R.S.R., Stampe, cod
Inv. 18910. Ea a fost publicat6 fn "studii gi
Cercetdri de Bibliogrdfie", l, Ig55, fn cadrul
articolului 'rUn Album de Fotografii al tui Carol
Popp de Szathmari cu vederi din Bucuregtifr,

p.?gt. (Albumut la care se refer5 autorul,


Teodor Enescu, es[e cel dat de Szathmari
doamnei Elena Cuza fn fB5Z.)
L852

Marele logofdt Costache

doub

l'fltie sensibilizatd cu nitrat

Sturdza

scheianrlr5), primul amator fotograf cunoscut


pfnd azi la noi, executd multe ealotipii, din care
gapte exemplare dq mare valoare se aflb fn
colec[ia 8.A.R.5.R., stampe.
Cele 7 calotipii fn format 15 x 21,5 cm
sfnt:
I89?B Chira Fotini, grecoaica, se fndeletnicea

se

cu facerea leacurilor pentru

copiii

I
I
L

I
I

15

Bistrip g; lucreaz un timp fmpreun6 folosind

bolnavi ai boierilor
L8925lacob Chrietian Stanislau Cihak (f8001888), protomedicul Moldovei
18924 Marele vornic Theodor Ghyka-Deleanul

foet ministru de finan{e sub domnia lui


Alexandru loan Cuza
L8926 Vasile Aleceandri

lnainte de tg8l, atelierul trece

st6pfnirea Kamillei Asboth, proasp6t distinsd cu


medalie de aur la expozi[ia femeilor megeriage

I.Cantacuzino nurnit Zizin gi so[ia lui

aur. In anul 1898 atelierul este cump6rat

Iancu Cantacuzino

Emil Fisctrer.

189?, Safta Paladi ndscut6 Rosetti, prima so$e


a domnului Moldovei Mihail Sturdza, sofia

hatmanului C.Paladi
18927 Barbu Lautaru.

r0rt
PR,INELE ATtrI IERE LA SilBIU

In aeest an sfnt semnalafi la

fn

de la Budapesta, participantd fn eontinuare gi la


cele din 1885, cfnd din nou primegte medalie de

18922 Catinca Cantacuzino, sora lui

Sibiu

fotografii Herman BUclrrer gi Sarrrrel Flerter


care, dupd o gedere de qase luni, se mutd la
Bragov.

Atelierul eu ced mai lung6 activitate din


Sibiu, fn cdre du lucrat trei genera[ii de
fotografi cu renume artistic, a fost cel fnfiin[at
de Theodor Gl,atz prin anul 1860. A participat
cu fotografii [a expozi[iile din 1867 la Paris, fh
1868 la Hamburg gi ln 1869 La Goningen, unde a
fost distins cu diplome gi medalii. Foarte activ,
Theodor Glatz se asociaz6 cu Carl Koller din
16

eartoane cu firma'rTransilvania-Photographien
von Theod.Glatz - Carl Koller".

de

Paralel cu acest renumit atelier du


funcfionat cel al lui Alois Ziegler, al lui August
Meirfiardt care d avut sucursale la Alba lulia,
Mediag qi Sighigoara, Julie Herter, Jotrarn
Nickles 9i a[ii.
Vadul majoritS$i atelierelor fotografice
s-a aflat pe Heltauergdsse , azi str. N.Bdlcescu.
1854' aPnilie

In 1853, la 4 ocl.ombrie, Turcia declara


r6zboi Rusiei. Incepea rEzboiuI Crimeii.
OstititEtile au fnceput La 27 martie 1854 fntre
trupele rusegti gi turcegti masate de-a lungul
Dun6rii.

In aprilie L8r4, CARCI- SZATFfYIARI


fotografiaz6 prin PROCEDEUL CU COLODIU
UMED aceste ostilitS$, folosindu-se de un
laborator improvizat fntr-o tr6surS. Era prirnul
reportaj fotografic de r5zboi din lumel7).

Albumul, cdre .confinea dprodpe 2OO de

lntreaga suprafalb, era scdldatS timp de 5

fotografii cu scene de luptd, imagini din ambele

fntr-o baie de nitrat de argint se

tabere, generali, ofigeri gi ostagi, a fost


multiplicat de Szathmari qi dat fmp6ratului
Napoleon al III-[ea, reginei Victoria a Angliei,
lmpdratului Franz Joseph, ducelui de Sdxa'

expunerea, se developa

Weimar gi regelui WUrtembergului.

Prin subexpunered cligeului se ob[inea o


imagine pozitiv6 numitS AMBROTIPIE (vezi
procedeul), iar prin fotografiere pe placd
subtire de metai lScuit negru se obfinea

r,efenmDEt-n- cu c0_oDIU UMED


,
(181r-1857)
Frederiik ScoTT ARCHER
publicd fn revista THE CHEMIST, din martie
1851, metoda fotografierii cu colodiu umed pe
sticlS. Noul procedeu care a fost folosit pfnd
prin IBB0 lnlatura grenul cdre apdrea [a
calotipii, scurta timpul de expunere la 1.0 sec.
pfn6 la un minut, iar imaginea suporta
eompara[ii de finefe cu daghereotipia. Inconvenientul era c5, expunered trebuia f5cut5 fn
timp ce placa era umed6, urmatd imediat de
developare fnainte ca eterul din colodiu sd se
evdporeze, aceasta cerlnd ca fotograful s5-qi
instaleze laboratorul la locul fotografierii fntrun cort sau o trSsurd fnchisS. Cu toate aceste
ineonveniente, noul procedeu a fost adoptat de
majoritatea fotograf ilor. 5e puteau folosi gi
cligee de sticlS cu colodiu uscat, dar timpul de
expunere se mdrea mult.
Procedeul era urm5torul: placa de sticlS

cu un strat fin de colodiu fntins uniform

pe

sec.

f6cea

cu acid pirogalic

sau

sulfat de fier pentru d dpare imaginea, se fixa


cu hiposulfit de sodiu gi se spSla lndelung fn
aP5.

FEROTIPIA (vezi procedeul).

Frederick SCOTT ARCHER, care nu gi-a


brevetat proeedeul, a murit, cd rnut[i al[i
inventatori, fn mizerie.
ATvBROTIPIA SI FEROTIPIA

Procedeul cu colodiu permitea ob[inerea

de imagini pozitive prin subexpunerea


negativului qi albirea lui cu acid nitric sdu
biclorura de mercur. Aeoperind spatele
cligeului cu catifea neagrS imaginea capdtS un
efect pozitiv. Acest gen de fotografie care se
obignuia mai mult la portrete a fost denumit
AMBROTIPIE. Cligeul se monta fmpreund cu
catifeaua fntr-un etui de piele, cdpStfnd pentru

necunoscdtori aspectuI de daghereotipie.


Imaginea la ambrotipie este mai sumbr6 9i
deosebirea se face uqor fa[d de daghereotipie
deoarece pdstreazd aspectul pozitiv oricum am
17

fnclina-o fat5 de sursa luminoas6, pe

Ctna

daghereotipia ne dd un efect pozitiv sau negativ


din fnclin6ri. Ambrotipia era fn concurentd cu

FEROTIPIA.

, eare se obfinea prin acetagi

der Gefallenen. Nach einer Photogrephie",


'rChamp de Bataille d'Oltenitza avec le
monument des officiem et soldats tu5sil. Nu se

procedeu, dar pe plac6 metalicd zubfire, lEcuitd


negru. Si ferotipia dE emo$i azi posesorilor ei

cunoagte autorul fotografiei gi nici al


gravorului. Imaginea cuprinde cfinput de bEtaie
de la fhceputurile rEzboiului Crimeii fn 1854,

necunosc6tori, datorit5 faptului cd este ficut6


pe metal, dar lipra fe[ei oglind6 a dagherotipiei

monumentul, Dun6rea gi peete Dun6re ee vede


Turtucaia.

gi tacul negru pe fata 9i spatele ferotipiei ru


permite confuzii. Ambrotipia gi ferotipia,
poreclite gi daghereotipiite sdracilor, erau

Litografie de calitatc, egte

fotografii de calitate inferioarE, fhs6 datorit5


pre[ului lor 'sc5zut, succesul a fost enorm. Ld
noi, plh6 dupd primul rdzboi mondial, Jhc6 se
mai executau ferotipii de e6tre fotografii de la
bflciuri.
r855

CARCI- SZATFfrvIARI exFne la E)(POATIA I-hIMRSALA din anul 1855 de la parig


unul din albumele cu primul reportaj fotografic
de r6zboi, unde este distins cu medalia cl.II.

conservatd

cod GS tIlUNTE-f , format 76Zx4B4 rnrrrr


litografiat6 la Berlin, Druck b. Gebr.Detius
trDas

Verlag ... V.F. Sala et Co., sub denumirea:


Schlachtfeld von Oltenitza mit dem Monument
18

de cabinerul de stampa

al

Aeademiei R.S.Rom t nia.


1855, rpierrbrie

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS, nr.


768, SATURDAY, NOVEMBER 3, reprodre pe
pag. 528 pstDetul prigrlui Goreerov:

trPrince Gortschakoff, Commander-inchief of the Russian Army in the Crimoea.


From a photograph by M.SZATHMARI!'.

Este prima imagine cunoscutd

din

albumele cu primul reportaj de rdzboi f6cut da


et

Cabinetul de stampe al Academiei


R.S.RomAnia p6streaz6 o litografie fh culori,

bine

fn aprilie 1854.
Este posibil ca

gi imaginila

rEsamnate,

trecute lh continudre, sd-i apatt,tng

tui

Szattrnari:

- I.L.NEWS, SUPPLEMENT, June 9, tgg.5,


pag. 585: frGeneral Osten Saeken, Commander
of a Russian Division at SebastopoIr.

I7,

- II.NEWS, nr. 770, Saturday, November


1855, pdg. 5B4z ',Ismail pacha - from a

photograph".

Academia

R.S.Rorn

nla are

premiers jours de la gruemo dOrlent, lorsque les


Russes envahirent la Valachie, I'idde lui vint

revista

Is0urssts

T.ILL.L.NEWS legatd, cu lipsuri, cod p III 1144.


1856

La Paris dpare cartea tui Ernest 1""arll8):


"trsquisses Photographiques, ) propos de

PHC|T{)GRAPHIOUOS
I

IExpozition Universe lle et de la Cherre


d'Orient. Historique de la photqraphie
I

I
I

Ddveloppements Apptications

l trl'lrr'\

DE L'f]XPOSITION

T'N

IVERSELLE

TT OT tA GUP8T D'OBITIT

Biogrephies et

Portraitc!, Paris, Grassart, 6diteur,

1g55f 9)

(Fig. 4),

Pfnd la eventuala descoperire a unuia din


alburnele cu reportajul de r6zboi al lui

C.Szathmari, acest volum este cel mai


irnportant document prin care se dovedegte c6
Szathmari a fost primul reporter fotograf de
rSzboi din iume.

Red6m textul integral din carte, pag.155_

167, cdre se referij la acest

r'll tssARt,

document

,.r,rctr.a

important al Istoriei fotografiei din Rom 5 nia.


Photographie hirtorique
LA GUERRE D'ORIENT

M.Ch. Pap de Szathmari est un


gentilhommg transylvanien, fixJ i Bucharest,
qui s'est fait peintre paree qu'il aimait arts, et
phoLographe pdrce qu'il 6t"it peintre. Aux

PA BIS
LDI?Iti,t I
r- 6lt l)t\ l.f fftril:
|

,.nraCG
..r1.tta
nu r.i.r-

t 856

Fig.4
d'ajouter
des types

ses albums, O61l riches d,dpreuves,

et des costumes ernpruntes j I'armje

droccupation. 5a quatite dtartiste

et son talent
bien connu lui donnirent accls auprls des
19

it fil.les portraits;

puis, comme
ortr6"s dans le carnp russer il en
il avait
"o
profita pour y prendre des vues et reproduire

collEetion de..ptue de deux cents planches qui


6taient les premieres pagesr trac6es par la
photographie, du grand drame dpique qui se

quelques scbnes dmouvantes dont les hasards de

driroulait en Orient.
. Lbs spdeimens expoads par M.Szathmari
donnent une id6e de [a variEtd qu'il d su mettre

g6n,3t"ur, dont

la

gueme te rendirent temoin. Cr6tait dAjdbeaucoup, et sa collection prenait .tout I'int6r6t


d'un chapitre dhis[oire, lorsque, pdr suite
d'h6roiques efforts, les Turcs vinrent I leur tour
viiles que l'ennemi
occuper Bucharest
"l 1".:
leur avait un instant enlev6es. Cette nouvelle

s'6uit d6jl. couverte de gloire en


soutenant seule une lutte in6gale pour la
arm6e

difense du pays menac6. La renommde avait


a6;J r6pitd dans toute I'Eurdpe les noms de ses
g6nuirurux, nagulre presgue inconnus. M. de
Szathmari comprit que son habiletd de
phcrtclgraph

lui imposait

une honorable mission:

celle de consetver pour lrhistoire les traits de


ces hommes dont le courage et le patriotisme
faisaient des heros, et de perp6tuer le souvenir
des 6v6nernents qui se .r""dd"i"nt devant lui.
A partir dB cett,e dpoque, et jusqu'au
moment oi la tutte ehangea de thEitre pour
aller grandir en Crimde, le laborieux amateur
poura.rivit scin oeuvre avec un zite que les
difficultds ni les dangers ne purent abattre.
C'est ainsi que M. de Szathmari a pu reunir les
deux camps dans son albumr et composer une
zo

dans celte 6euvre remarquable.

De m6me que le potte, le rornancier ou


I'Natoqien d6crit tout d'abord te caractire et
les traits,des personages qui doivent remplir les
principaux' r6les dans le r6cit qutil commencet
M.de Szathmari a consaerd les premitres pages

de son album aux portraits de

g6n6raux

commandant les deux arm6es. Voici dtabord


Omer-Pacha et le prince Gortschakoffr deux

la nature

semble avoir mis en


opposi'tion, avant que la potitique en eOt fait

types que

des adversaires.

Omer Paeha porte ce costume moitid


oriental et moitid europ6en qui donre aux
armdes turques un aspect bizarre, mais
parfaitement en rapport avec la double nature

du sol qu'elles d6fendent. Son oeil noir


brillant,

et

sous d'epais sourcils, son nez aquilinr sa

moustache longue et retrouss6e, sa barbe grise,


impriment h son visage une expression h la fois

grdve et 6nergique. Il y a de l'6lan dans son


regard et de la r6serve dans lensemble de sa

physionomie.

Il porte la tEte haute, comme

tous

les hommes dont I'intelligence plane audessus


du vulgaire. Les formes ddgageies de son buste
indiquent la constitution vigoureuse et le
temp6rament nerveux du soldat qui rdsiste aux
fatigues, et se roidit contre tes difficuttds.

Les traits du prince

Gortschakoff

diffirent entidrement de ceux du g6ndralissime


de l'armde ottomane. Son front chauve et ses
yeux percants, dont le regard srabrite sous des
lunettes, semblent indiquer

le

penseur plut6t

que I'homrne dtaction. Une moustache courte et

noircie, un hdbit d'uniforme i coltet tris-6levd,


orne de dticorations, son[ les seuls attributs qui
rappellent la nature des fonctions eonfi6es au
prince. Sa t6te est plut6t celle d'un diplomate
que d'un g6n6ral; toutefois, on peut reconnaftre
dans son attitude et dans I'expression de sd
physionomie, les signes d'une fermet6 que les
dmotions du combat, ou les diseussions du
conseil, doivent difficilement 6branler.
Apris ces deux figures principales, M.de
Szathmari nous montre tour i tour les officiers
t,
superleuns qul composaient i cette Jpoque
I'dtat-major des deux armdes.Nous retrouvons
li tes g6n6raux Osten-Sacken, qui fut gouver-

neur neur drOdessa; Budberg,

commissaire

impdrial dans les principautdi

danubiennes;

KotzebuU, chef d'6tat-major; Liprandi, qui


commandait alors le corps d'observation des
Russes en Crimde; puis un jeunne homme, le
comte Orlof, chef des Cosaques; les gdndraux
Selvan et Soimonoff, tueis, le premier i
Silistrie, le second ) inkermann, et d'autres
encore dont les noms sont moins connus. Puis
nou pdsson dans te cdmp turc. Li nous
rencontrons des officiers francais et anglais qui
ont devancd les armdes alli6es pour aller suivre,
des origine de la guerre, la fortune des troupes
ottomanes. Ces portraits sont encore plus
remarquables que les prdcddents.

Nous citerons d'abord celui drlskenderIttahi-Bey (comte lttinski). La t6te dnergique de


cet of ficier, qui a rendu de si importants
services, exprime le courage et la fiertd. Sa
riche tunique, ornde de broderies, est ) moitid
cache'e sous un manteau garni de fourrures qui
sied bien l la male attiLude de celui qui le
porte, et dont la rnain mutii6e pfesse encore le
riche pcmmeau d'un sabre turc. A c6td Oe cette
vigoureuse figure, le visage de Tef ik-Pacha,
neveu drOmer-Pacha, produit un singuliar
contraste pdr sd douceur et sa delicatesse
juvenile. It souffit d'y jeter un coup d'oeil pour
comprendre que ce jeune homrne nrait pu
rdsister aux fatigues cJe la gueme. On se
21

rappelle sans doute que Tefik ert mort i


Balaclava peu de temps apris !e debarquement

courage, leur patriotisme et leur g6nie.

des troupes alli6es.*

le camp russe, sur ie


sommet dtun mamelon, au bord du Danube.

Nous ne decrirons pas tous lea portraits


qui comBosent I'intdressante collection de M. de
Szathmari. Nous signalerons seulement, comme

Devant nous, quatre gdn6raux tiennent conseil.


Quelques planches vermoulues leur servent de
sidges, au pied drun moulin abandonnd. Leur

des oeuvres exdcutdes dvec un rare talent, ceux

costume

du cblonel

Simmons, du colonel Dieu, de


Dervish-Pacha, et du comte Samoiski.
Enfin, pour clore cette s6rie de portraits,
M. de Szathmari a reprrisentd dans une seule
e'preuve Omer-Pacha et son dtat-major. Le
grindral en chef occupe le centre d.r groupe.
Coiffp du fez, il porte une tunique de laine
grise.sans ornements, sem6e J ta taille par un
ceinturon de cuir. De grandes bottes molles,
montant au-dessus du genor:, un sabre trdnant,
complltent ce costume simple et martial. A ses
c6t6s, le comte Samoiski, dont la haute taille
domine le groupe, et drautres aides de camp,
semblent attendre les ordres du chef. Des
officiers appartenant i differents corps se
tiennent l quelque distance, et ajoutent par la
divensitd de leurs costumes ) l'intdr0t de cette
scine.
Voili pour les hommesl maintenant nous
entrons avec M. de Szathmari sur te th65tre oir
se sont rdv6Gs devant ltEurope attentive leur
22

Nous sommes dans

se

compose invariablement drune


houppe ande en grosse laine et drune casquette
plate. Aucun insigne ne revble leur grade ni leur
rang 6tev6. Pourtant, ces hommes tiennent en
leurs mains bien des destindes. C'est d'abord le

prince Paskiewitsch, puis le prince


Gortschakoff, et les gdndraux KotzebuH et
Schilder. Pendant qu'ils discutent, b quelques
pas d'eux, les aides de camp suivent avec des
longues-vues les phases drun combat acharn6
entre le corps du g6ndral Ludersn arrivant de
Dobrutscha, et la garnison turque de Silistrie.
Quelques chevaux tout setlds paissent I'herbe
rare sous leurs pieds, en attendant que I'dperon
drun officier dordonnance les arrache l leur
paisible occupation.

Cette dpreuve est un tableau plein de


vdritd, et dans lequel on retrouve tot I'int6r6t
de [a sebne emouvante qutil retrace.

) celle que nous venons de


ddcrire, et qui d 6td prise presque
simultandment, reprdsente te tieu mdme du
Un vue faisant suite

combat. Au premier plan, le Danube coule


tranquillement, comme si tout n'6tait que joie,
soleil et vie sur ses bords d6vastr5s. A droite, le
grand pont de bateuax sous Silistrie dessine sa

rernplis d'objets de toute nature, ddfilent pOlemdle avec les soldats. Cette colonne se ddroule,
comme un immense serpent, sur le chemin qui
monte vers les hauteurs, pendant que deg

forme sombre sur les eaux argentdes du fleuve.


Puis au loin, zur les coltines, on apercoit des
lignes noires qui se croisent, disolent ou se

retardataires, arretds au bord du fleuve, y


laissent boire leur monture et s'y ddsaltdrent

reunissent en masses inddcises, sous des nuages

plus animd ni plus vrai.

blauchitres que le vent ehasse et dispbrse: ce


sont les armdes aux prises, crest la batailte.
On a souvent demandd si la photographie
pourrait reproduire les grandes scines de la
guerre, auxquelles srattache un si poignant

Ce nrest pas sans courir de nombreux


dangers que M. de Szathmari a pu poursuivre

int6r3t: ces deux dpr"uu"r r6pondent


victorieusement i cette question. Nous aurons J
en

citer dtautres non moins puissantes dans leur

signification.

Le temps a marchd. Nous

sommes

toujours devant Silistrie. Les Turcs on pris


chaque jour plus de confiance dans la sympathie
des grandes nations

et dans leur propre courage.


L'ardeur envahissante des Russes s,5mousse
contre h r6sistance dnergique de la garnison.
Ils renonient J l'espoir de vaincre et s'6loignent
d'une place qu'ils n'ont pu rdduire. M. de
Szathma:i nous les reprdsente opdrant leur
retraite.
Des chevaux sdns cavaliers, des fourgons

eux-mBmes. On ne saurait composer un tableau

son oeuvre. Ainsi, dans les premiers jours dtavril

1854, se trouvant pres dfOltenitzar QUe les


troupes russes serraient de prds, il voutut en
reproduire la Quarantaine. Dans ce but, it
srapprocha de la ville avec la voiture qui lui
servait de laboratoire; puis it installa ses
appareils et commenca I'opdration. Tout i coup,
il dprouve une commotion violente et rapide, et
presque en m6me temps Ie bruit d'une
ddtonation se

fait entendre du c6td du fort.

M.

de Szathmari pense qu'it a choisi une mauvaise


place et qu'il eut sagement fait de se mettre
hors de la ligne du tir de la garnison turque.
Fourtant, il reste bravement J son poste. Un

instant aprbs, second vibration de [air,


beaucoup plus significative que la premiBrg, et
mEme d6tonation Ou c6td de la ville.

dvident pour I'artiste qu'on tui

fait

Il

devrent

lfhonneup de

23

tirer sur lui, et

que I'on

tire

mdme avec une

justesse progressive

trls-inqui5tante.
Cependant, la vue qutil prend en ce moment est
si int6ressante, les lumidres et les ombres y
sont dispos6es dvec tant drart, que le
photographe ne peut se ddcider i abandonner la
place. Dtailleurs, quelques secondes encorer et

i'opdration sera complBte. Le-

courageux

amateur attend que tout soit fini; puis il ferme


ses dppareils et se dispose ) partir. Il 6tait
temps. Un troisibme boulet, beaucoup mieux
dirige' 'que les precedents; laboure le sol )
quelques pas de lui et le couvre de sable. Mais
l'6preuve etait magnifique !
M. de Szathmari nous fait faire
connaissance avec les Cosaques dtaujourdrhui.
Plusieurs de ses dpruuves nous.reprdsentent des
groupes de ces farouches soldats, avec leurs
chevaux nerveux, leurs selles hautes et leurs

lances gdantes. Mais, si I'on en juge pdr ces


portraits, les cavaliers nomades du Don ont
singulilrement perd-t1 de" leur aspect sauvage.
Leur barbe inculte a disparu sous le rasoir: une
6paisse moustache couvre seule leur livre
supdrieure, et donne I leur physionomie ltair

martial qui convient ) des troupiers, si


indisciplinds qu'ils puissent 6tre. Leur nez
proverbial s'es[ allongd, et leurs yeux ont perdu
24

ce regard fauve qui compl6tait

leur

physionomie: ce que crest que la civilisation !


Du reste, le costume est toujours le m6me: un

eolback, une vesLe, une pantalon large et des


bottes l la Souvarow.
Quelle que puisse 6tre leur amdlioration
physique, soit pr6luge', soit rdncune, nous
prdfdrons i c", pirates des ddserts de glace, le
baschi-bouzouks, que M. de Szathmari nous a si
admir ablement reprdsentCs.

Ceux-ci tiennent de I'Arabe et du Grec,


ces deux grands types de la beaute plastique. Le

soleil d'Orient a cuivrd leur teint, allume leur


regard et noirei leur dpaisse chevelure. La vie
nomade et aventureuse qutils mdnent n'a pu
retirer J ces bohdmiens des camps la noblesse
primitive dont leurs traits portent le caracter.
L'dldgance de leur costume, moitid turc et
moitid grec, ajoute encore i ta tid're et male
expression de leur visage. Deux de ces baschibouzouks, que I'artiste . ."prd""ntJs dans la
m6me dpreuve, sont armds de longs fusils
damasquines, dont '[a crosse est enrichie
dtarabesques et drincrustations, comme celle
des pistotets qui garnissent leur ceintures. Un
autre, mollement couche' dans son burnous de
cachemire, tient drune main le tube flexibte
d'un narghileh, et de fautre le manche cisetd Ae

son poignard. Guelle froide cruautd dans cet


oeil fixe, dans le demi-sourire qui plisse ees
lbvres ! et comme cette main nerveuse doit
faire l6stement tomber une t6te ! Mais une des
figures les plus frappantes est celle d'un vieux
baschi-bouzouk, chef de convoi. Crest en vain
quron chercherait dans le visage de celui-ci le
type drune race quelconque. On n'y retrouve que
le caractbre repoussant de tous les vices. Son
oeil faux et vitreux, recouvett de sourcils dpais,

et roulant dans des paupieres


rides, exprime lastuce

sillonndes

de

et la convoitise. Son nez

dit: ivrognerie, et sa bouche: mensonge. Une


barbe grise, inculte et souilt6e, semble avoir
poussd du hasard sur son dpiderme rugueuxt
comme une mousse malsaine sur la rude 6corce

drun ch6ne. Son coslume et analogue i sa


physionomie. Un turban sale et po"d d" travers
lui cache une partie du visage. Le reste est I
Iavenant. Certes, si tous les gueux, ribaudst
truands, bohdmiens et fitous de la terre se
r6unissaient pour former un peuple et choisir un
roi, leur vote unanime tomberait sur ce digne
personndge.

Puisque nous avons parl6 de bohemiensr on

ces tribus nomades, de race indienne selon les

uns, judaique selon les autres, qui firent


invasion en Europe du moyen i9", et 9ui,
malgrd les persdcutions, les expulsions et les
excommunications, s'implantdrent dans tous les
pays. En Angleteme on les appelle les Gipstes'
en Espagne les Gitanosr en ltalie les Zingari' en
France les Boh6miens. Partout ils vivent de la
mme vie: paresse, ddbauche, vol et merdicitd'
Ils ont, du reste, peu de besoins et peu
d'exigences. Ils dorment volontiers i la belle
6toile, avec la terre pour couche et le ciel pour
plafond. A Bucharest, ils servent de mdnbtriers
aux pdysdns et d'6sclaves dux boyards.
Ceux que M. de Szathmari nous montre
dans l'dpreuve exposde appartiennent I t"
catdgorie des inddpendants. C'est toute une
famille groupee sur le seuil d'un dOitice
quelconque oil etle a 6taUti sa demeure. Les
f illes, du nombre de trois, ont pour tout
v6tement une chemise qui laisse entrevoir leur
poitrine bronzde, une jupe de laine retenue i la
taille pdr une ceinture de mEme dtoffe. Leurs
cheveux noirs i reflets bleu3tres, comme ceux

des tdces du Midi' s'6chappent en

epais

de

bandeaux ou en tresses abondantes d'une sorte


de marmotte mal attachde. Des chapelets sont

On donne en Valachie le nom de Tsiganes

enroulJs autour de leur col nerveux, leurs bras

nous permettra de dire quelques mots


Tsiganes de M. de Szathmari.

25

nus sont orndS de bracelets de cuivre, et leurs


mains ciargdes de baguos, Elles parent de ces
grossiers ornements leur misdre et leur nuditd.
Le eostume de garrgons nrest pas moins

mis6rable: un pantalon descendant jusquraux


genouret une chemise de toile en font tous les
frais. Le pEre, gui domine ce groupe, porte de
plus un manteau ddquenitki dans..lequel il se
drape fiirement. Le manche drun poignard
paraft a'sa eeinture, peut-Btre pour rappeler j
ses enfants qurils a sur eux une autoritd sans
restriction et sans appel.
Tel.

est

I'aspect dtr"ng" de cette familte

le frile qui couvre ces


visages, sous les haillons qui enveloppent
nomade. Mais sous

imparfaitement ces membres nonchalants et


amaigris, on reconnaft te type drune race qui
s'est conservde pure dans son avilissement. Les
privations de toute nature, les vices ddgradants,
les hasards drune vie emante et misdrable, enfin
l'espbee oe mat6diction qui pdse sur ces 6tres
ddpaysds, rien n'a pu ddtruire en eux les traces
d'une beaut6 originelle, pas plus que I'orgueil
d'un pass6 qu'ils ignorent eux-m8mes, mais qui a
laissd dans leur traits, dans leur ddmarche et
jusque dans leur misBre, une certaine grandeur
native. Les Tsiganes ont perdu jusqurau souvenir
de leur patrie, mais ils ont conservd Ou moins
26

intacts les caractdres de leur race.


n cdtd de ie groupe ddguenilld, l,oeil se
repose agr6ablement sur des portraits de
paysannes valaques dans leur dldgant et
gracieux costume de f6te. Les beaux cheveaux
de ces filles de I'Orient, nattes coquettement,
se d6rouhnt en couronne sur leur front pur, et
tombent en tresses epaisses sur leurs tempes.

De simple fleurs des champs, mdldes, selon


Iusage, aux sequins qui composent leur dot,
forment leur pdrure. Un corsdge de laine,
richement brodd, ajoute encore
leur taille.

I'dtdgance de

Nous nravons decrit qurun bien petit


nombre des 6preuves dont se compose l'album
de M. de Szathmari; pourtant nous croyons
avoir donnd une idde de la varidtd des sujets
ehoisis par l'artiste et de I'int6r?t qui s'attache

aux rdsultats obtenus par lui, malgrd les


difficultds, les dangers mDme qu'il a dti
rencontrer dans [accomplissement de son
oeuvre. On

l,a blimd dtavoir retouchd du

pinceau quelques-unes de ses productions; mais


on devrait plut6t, selon nous, s'dtonner quril ait

pu vaincre tous les obstaeles avec autant de


succe's. Ce nrest pas dans un atelier dispose'
avec soin, garni de tous les instruments et de
toutes les substances chimiques. indispensables

pour produire de belles oeuvresr que


photographe boyard

travaillaitl e'est au

le

grand

air, au milieu d'un camp plein d'agitation et de


bruit, sous un soheil ddvorant, ou sous la tente,
ou dans la cour dtune cdserner qu'il a pris le plus
grand nombre de ses vues et de ses portraits'
nrayant drautres appareils ni d'autres produits
que ceux quril
venir J grands frais de
"faisait
Vienne et de Paris. Encore manquait-il souvent
des substances les plus essentielles i ses
opdrations.

En r6sumd, l'album de M. de Szathmari


est un- oeuvre artistique dans laquelle le
peintre, le pobte et I'historien trouvetont un
6gal intbrEt; crest, de plus, une des productions
Ies plus remarquables que la photographie ait
enfantdes,

si l'on tient compte des difficuttds

de I'exdcution.

Nous avons

dit que I'ouvrage de M. de

Szathmari dtait I'introduetion ; I'histoire


dramatique de la guerre d'Orient. Voyons
maintenant le livre. C'est M. Roger Fenton qui
s'est chargd oe t'dcrire.
Au -- commencement

de cette

annde,

M.Fenton, accompagnd de trois prdparateurs,


quittait Londres, emportant avec lui une sorte
de fourgon qui devait lui servir de laboratoire
et d'atelier; quelque temps aprbs, il et6 en vue

de Balaclava. Nous ne ddcrirons pds

les

difficuttds de toute nalure qui l'attendaient au


d6barquement et qui auraient suffi pour
ddcourager un artiste moins persdvdrant que
lui: M.Fenton publiera peut-Btre lui-m6me le
r6cit de son voyage. Toujours est-il qu'aprbs-une
lutte de plusieurs jours contre les hommes et
les choses, il parvint h se mettre en relations
avec sir John Campbellr qui laccueillit avee
bienveillance et lui offrit I'hospitatit6 du sotdat:
une tente sous la neige, un lit ...
1856

Ludwig Angerer (1827-1879)' farmacist


din Viena gi Graz, a fost repartizat fn aeeastb
calitate trupelor austriece cdre du ocupat Tara
RomAneascd fn timpul rdzboiului Crimeii. In
1856 se afla fn Bucureqti [a farmacla cezarocr5iasc6 nr.l , iar ln 1857 pfna fn martie, la
spitalul militar de campanie al acestor trupe.

Amator fotograf, a fotografiat


reqtii. Academia Romdnai are azi un

Bucualbum

(A.F.I., 54) cu 29 reproduceri f6cute dupd not5


de 2 pagini a arh. Horia Teodoru. Din acest
album, 28 fotografii sfnt reproduse de Ia Henry
Zweifel, iar a 29-a (Hanul lui Manuc) a fost
descoperit5 la un anticar din Paris de arhitectul

Horia Teodoru.
Aceste fotografii, mult apreciate, au fost
27

reproduse fn foarte multe lucr5ri cdre sa


refereau la Bucuregti.
In anul lB5B, Angerer fgi dA demisia din
armatS qi se dedic6 fotografiei. El devine unul

din marii fotografi ai Vienei, fn f860 ob[infhd


titlul de fotograf al cur[ii imperiale.
Biblioteca Academiei RomAne pdstreazd
tn Cabinetul de stampe multe portrete ale
oamenilor nogtri de seamd din secolul trecut,
executate fn atelierut lui din Viena.
A'colaborat fn fotografie eu fratele s6u
Victor Angerer gi el fost ofi[er de pionieri
,rrrr-rse4y20).
1856

Gazeta Transilvaniei2l) publie6 fn lgSe o


gtire de la Viena, preluat5 din Osterreichische

fh care se anunf6 depunerea de cdtre


maregalul Coronini a unor fotografii ale
Zeitung

bisericii Curtea ds Argeg la

Comisiunea

centralS pentru antichitE[i din Viena.

La

f0

ianuarie 1857, Coronini tri.rnite o


scrisoare episcopului Climent al Argegului fn
care fi scrie: ".- nu mE fndoiese cE dv. a[i
primit fotografiile acestui l5cag, aga cum am
dat eu dispozi$e'r2)).
1857, octornbrie

ll

Szathmari fotografiazS

momentul

ad-tm din Bucuregti, fn


marea sa[6 a Mitropoliei, la 1l oetombrie 1857.
La 15 mai 1858, rrL'Illustration"24),
renumita revistd francezS, pubticd th nr. 794,
deschiderii. Adun6rii

pe lntredga pagin5 308, imaginea

lui Szathmari

intitulat5 'Le Divan ad-hoc de l,a Walacfiier',


scriind 'pe marginea exterioard rrDrapres une
photograhie'r. Imaginea ilustreazS articolul cu
acelagi nume semnat de A.Ubicini (Abdolonyme

Honore J.Ubicini, 1818-1884), istoric

Ai

publicist francez. A participat la revolu[ia din


lB48 din Tara RomAneascS, fiind secretar al
guvernului provizoriu gi apoi al locotenenfpi
domnegti. A sus[inut cauzd romAnilor gi d
latinitd[ii limbii noastre. In 1869, i s-a acordat
cetS[enia romdnS, iar tn 1871 a fost ales
membru onorific al Aeademiei Rom d ne.

Din cartea publicat6 la Praga ln 1861 de


V.Derblich?Z) afl6m autorul acestor fotografii.
"Coronini, comandantul armatei de oeupafie
austriece, d pus un subaltern fotograf Angerer,
farmaeist al armatei, sd imortalizeze imaginile
acestui dgez6mfnt ... fntocmind un album pe
cdre l-a fncredin[at Comisiunii centrale a

DupE informa[ia rrDrapres une


photographie'r din llllusbration, rezultb eE
aceastd renumitS imagine istoricS a avut Ia

monumentelor istorice din Viena".

origine fotografia, dup6 care Szathmdrl, autorul

28

fotografiei, a reprodus-o prin litografiere.

B.A.R.S.R., stampe, posedb

douE

fotografii format 27 x 7B cm dupS litografia lui


Szathmari, una cod F III I0lrI din eolecfia
G.Em.Filipescu qi a doua cod F IV 9868.
t857

La lagi, fotograful loan Heck, fratele lui


Nestor Heck, executd o fotografie cu deput{ii
!5rani din Divanrl ad-hoc al Moldovei. Pe o
copie Mihail KogElniceanu a scris: "Temelia
casei", pe edre a dSruit-o tui C.A.Rosetti.

Acest exemplar se afd azi fh

colecfia
Cabinetului de stampe al B.A.R.S.R., COD F III

artigti du cercatu, a fntreprinde lucrdri


asemene, 9i cfli-va edificii noui gi paisagi
(peisaje) sra luatu

Articolul nu e semnat. In e[ se trateazS:


- Fotografia pe metalu (daghereotipie)
- Folografia pe hfltie (calotipie)
- FoLografia pe stielS (cu colodiu umed)
La pag. 38, scrie: ttAt5ti monumentir regti

ai evului mediu fn RomAnia gi ln Moldova' se


stergu fncetu-fncetu, ruinfndu-se... Mai mul[i

daguerrotipulu. Acegti

oameni ai artului dr trebui fnsS fncuraja[it


fntesni[i gi ajuta[i sPte d se putea continua
lucrarea loru. O multime de inscrip[iuni vechi
sraru copia fidelmente prin daguemotipulu".
La pag. 45lncheie articolul astfel:
"Dar mai cu seam6 pentru istoria naturalS
fotografia este pre$oas5. Fotografierea prin
microscop. Din acest moment dat (apare) o
nor.r6 gtiinfa numitE anatonria microscopicd
pentru cei doi regni, animal 9i vegetal".
1858r februarie

10r28.

I8r7, decernbrie 2f
MUSEULU NATIONALU, DIURNALU
ILUSTRATU, SEPTIMENALU' de sciincii'
agricultura, industrie, literatur6 qi gcoalet
Bucuregti25), publicd, sub form6 didacticS, fn
nurT'crele 5 din 2f decembrie lB57 9i 6 9i l0
ianuarie 1858, studiul intitul,at TFOTOGRAFIEn.

cu

ISIS SAU *O1g3425), Jurnal pentru


rEspfndirea gtiin[etor naturale 9i exaete, f)r
toate clasele, ftedijeatu de Prof.Dr. Iuliu

fn nr.5 din B februarie 1858, public6 th


pag. 40 la rubrica "Comunicafiuni gtiintifice

Barash,

mici.

DESEMNULU FOTOGRAFICU ALU


LUNEI", f6cut prin telescop de P6rintele
Arqeto P5ecc*ri (1818-1878)' director al
observatorului din Roma.

"... Deja s-a f6eutu harte foarte fidele ale


tunei ln edte unu [otu (policiu) reprezintd o mil6
geografic6 fn disculu lunaru; va sE zic6 nigte
harte care fntrecu fn raportulu detailului gi
exactitate mai toate hartele geografice ale

publicd pe copertd imaginea rr|-e Prince Couza,


Hospodar de la Mold.avie et de [a Valachierrt

globului p6mfhtescu".
1858, martie

MUSEULU NATIONALU,

ln nr.lO din I

martie 1858, pubticd un studiu asupra soarelui.


Pe copert6 dA imaginea desenatd a unui
fotognaf, care fotografiazE soarele fntr-un
cadru de peisaj scriind: "Soarele luatu crl
ddguerreotypulu

fntr-o a

gasezeee parte

de

scriind: frD'apres une photographie". Nu public6


numele autorului. Imaginea a ilustrat articolul
care fhcadreazd fotografia gi e semnat de
A.Gntfn: ilAlexandre - Jean l-er (Colonel
Cousa), elu hospodar de Moldavie et de
Valachierr.

sekundSrr.

La

pag.74 scrie: "Poate cineva vedea


clteva pete ln mdrime propor[ionald fn imaginea

fotograficE a soarehri ob[inutE fntr-o

qdsezaee parte de secundS, la 2 aprilie 1845, la

9 ore 45 minute, de DD. Fizcan gi Foucoultr'.


1859, ianrmie 24
DEPUTATII CAMEREI LEGISLATIVE DIN
ROMANIA DE SUSU, 24 IANUARIE 1859.

9i tip6rit tn
ARTISTICU de

Photographiat dup6 naturS


STABILIMENTULU

C.Szathmari.
(Fotonrontaj 650x5l0 mm cu 57 fotografii

din care una dreptunghiular6 cu Prea Sf.

Sa

P6rintele Nifon, Mitnopotitu Ungro-Vlahiei gi 56


fotografii ovale 40x50 mm, eu deputafii care au
votat Unirea Principatelor.)
8.A.R.5.R., stampe, cod F IV 9886.
1859, martie 5
L'ILLUSTRATION, nr.B]6r 5 mars 1859,
30

tB59

Fotograful clujan Veress Fererrc executb


druE dbume, fiecare album avfnd doud volume,
cu un total de 45 fotografii sepia, crr aspecte
din Cluj' Unul din aceste albume se afl5 azi fn

posesia Bibliotecii Universitare

din

Ctuj-

Napoca, colec[ia Sion, sertar 25.


1859

Ludwig Friedrich Sculler 11925-1995727)


fotografiazd Materhorn-trl vSzut de la Zermat
pe un cligeu de sticlS format 71Ox26B mm28) th

c5lstoria f6cutd fn Fran[a gi Elvefia

din

fns6rcinarea administra[iei unor Galerii de artd


de la Paris. Dup6 studii de pictur5 gi fotografie

f5eute

ln Austria gi

Franfa se fnapoiaz6 fn
Trdnsilvania pe la anul 1860, stabilindu-se la
Sighigoara unde era tatdl s6u. Aici luereaz5 un
scurt timp fotografii fn colaborare eu Frie&icfi
Theil, dupd care continu6 pe cont propriu,

devenind unul din cei mai renumifi fotografi


transilvdneni cu lucrEri valoroase de portre!,
peisaj gi reportaj. De la el avem azi numeroase
portrete gi scene de munc5 eu fErani rom 6 ni
din regiunea Sighiqoarei.

Tot la Sighigoara semnatdm, fn secotul


trecut, gi existen[a atelierelor fotografice ale
lui Iohan Polder pe Baiergasse l0 gi Wiltrelm
Herter pe Baiergasse

a putut reugi

acest lucru, gtiind c6 atunci

tip6rirea unei imagini desenate sau fotografice


cerea gravared ln l,emn a acesteia de c6tre un
alt artist, gravorul. In numerele apdrute se
gdsese gi fotognafii tip5rite, cerrmate de
Bellardet, Disderi renumitul fotograf parizian
qi Melius. Nici o fotografie ap6rut6 fn revistd
nu este semnatd de Szathmari.

B0d"

1860, septembrie lB

Apare lllustratiunea, Jurna, rn'"""""129),


Anu[ I, 1850, No.l, Bucuregti, 18 septembrie.

Format 26r5x36r5 cm, B pagini. proprietar

gi

editor: C(arol) Szathmari, redactor responsabil:


D.A.Zanne. In total au apdrut 24 numere fn anii

gi 1861. Ultimele doud numere (It gi 12


din 1861) dpar sub numele "I"Wahlstein,
1850

Tipograf, proprietar gi editor".

1860, septembrie 22
Carol Szathmari fnso[egte ca fotograf al

curfii pe domnitorul Alexandru loan Cuza fn


vizita oficialS .fdcut6 sultanului la Constantinopole. A c6lstorit pe vasul de r5zboi Beyrut,
pe [hgd domn fiind ataga[i Salih paga gi Nurset
Paqa. Cuza a fost fhso[it de o numeroas6 suit6
oficialS din care fecea parte qi cfte un sergent

din toate armele romAne. Vizita a l5sat o


impresie deosebitE sultanului gi oficialitE[ilor

Frontispiciul primului num5r confine un


desen panoramic cu cl6diri din Bucuregti, unele
fanteziste, semnat 'szathmari. panicronografia'r. Ined de la primele numere, jurnalul a
fntfmpinat greutd[i cu apari[ia la timp, pentnu
cd fn nr.4 cere scuze pentru aceasta motivfnd
cu "lipsa de litere gi personal de laboratoriurr.
Redactarea gi tip6rirea unui dsemenea
jurnal ilustrat cerea eforturi mari lh anii 1860.

B.A.R.S.R., stampe, posed5 albumul cod AF II


171: Vues de Magoureli Vederi ale palatului,
bisericii gi parcului pe la 1850, t0 fotografii
I9xL4 cm, Foto: F.Dusc*rek, Strada Noud, ShgE

Numai energicul Szathmari, cu entuziasmul lui,

Sala SlStineanu, Bucuregti.

turce.
Nu se cunosc ptn5 acum fotografii f6cute
cu aceastd ocazie.
1860

Re[inem din album:

Nr.

59.080 - Belvedere

tn parc (foigor fn

pare)

Nr.

59.077 - Pavilion

de lemn (fn parcul

palatului).

- 186zr
Printre portrctele lui Alexandru loan
Cuze fScute fn [ar5, se aflS gi cinci bucS[i,
format carte-de visite, lucrate de Carol
Szathmari, numit oficial, la 16 oetombrie 1863,
1860

"Pictor gi fotograf al cur[ii domnitorutui


Principatelor Unite Rom d ne". B.A.R.S.R.,
stampe, pdrtreazd aceste fotografii sub cod F I
5049 - F I 5051.
1861

L'Illustration public6 fn nr.977 pe pag.309,


lmaginea rLe phare a lembouctnrre de Soulina",
scriind I'Drapres une photographie de Schwartz".
L862

Roussie, du Sultan, la Reine Victoria et le Roi


de WUrtemberg".)0)

Este cel mai vechi album de fotografii al


lui Szathmari pSstrat fn fara. El con[ine 5,
fotografii 9rx61 rrrn cu vederi panoramice gi
aspecte pitoregti din vechiul Bucuregti.
Albumul, eare dre dimensiunile LO2x16
mm, eate montat fntr-o legalurd de eeaille cu
incrustafii de metal.
tB62

In Annalle Economice, anul IV, 1853, nr"


I3-L6, trim. I-lV, p.I72 este publicat importul
Rorn A niei fn 1862.
La importul de magini gi instrumente,
cele fotografice au Jhsumat lt.84f lei, la un
import total de 1.75.000.000 lei.
ImporLul mat,erialelor fotografice a fost
de: L0.977 lei din Austria qi 2.866 lei din
Fran[a.

Szathmari dedicd un album cu fotografii


doamnei Elena Cuza, pe cdre el a scris:
tEouvenir & la Roumanie, dedi6 d son
r6gnante de la Roumanie, par Charles Pap de
Szathmari, peintre et photographe de la Cour

t862
Viitorul pictor Sava Flerfja (1848-1904)
este adus fn 1852 din Transilvania la Bucuregti
de unchiul s6u Zaharia D6nciulescu ca retuger
fn atelierul fotognafic ce fl avea aici. Despne

de son Altesse s6r6nissime le Prince Regnant et

fncepul-urite

Altesse s6r6nissime H6[dne,

d6cor6
32

la L.L.M.M.

principesae

l'6'mpereur dAutriche, de

lui cd pielor,

biograf

ii

scriu:

"Nevoile materiale ll fmping fns6 sa accepte tot

mdi multe comenzi de portrete, pe cdre

le

exe?uta adesea dupb fotografii, confec[ionfndule fn serie, aga cum fdcuse odinioar5 atelierul
lui C.Lecca (-1807-1887) 9i Migu Popp (f827-

'rCapitoluI I - Depunerea operelor.


Art" L. Se va deschide o expozi[ie anuala a
producerilor artigtilor fn via[a fn pictr.r6, desen,

16e213L).

miniaturS, seulptur6, gravutt, ahitecturd gi


fotognafie; ea vd dved loc lntr-un dn la
Bucuregti gi ln cel6tatt la Iagi.
Aceast5 expozi[ie vd fi deschisd gi
producerilor artigtilor strdini[.

Itl6t, octonbrie 16
Camt Szathrnari este nnnit oficial prctor

gi fotograf af cu{ii de cetre

domnitorul

Alexandru Ioan gu7a72), calitate cdre gi-a


p6strat-o ptn5 ld sfibgitul vie[ii lui ln i887.
'In aceast6 calitate el fusese atagat pe

Sng6 domnitor fncd din anul 1860 cfnO


Alexandrrj Ioan Cuza l-a vizitat pe sultan la
Constantinopole

ta6t
In Arndfb Ecanrnice, anul V,

nr.l7-20, trim.l-IV, p.I28, este

1854,

publicat

importul Rom A niei fn anul IB6J.


La importul maginilor gi instrumentelor,

eele fotografice an ftrsumat 24.452 lei (din


Austria 2I.506 lei), [a un imporl total al
Statului de 194.775.157 lei.
L86tr
I

Affralle Economice, anul V, 1854, nr.l724, tr.I-lV, p,L95, condus de D.P"Marfian,


licS:'Regulamentul pentru expozifia ptblicd
a operelor artigtilor fh viaf5", semnat de
N.Kretzulescu nrinistru al jusl.i[iei, cultelor gi
pub

atr

instruc[iuni i publice, scriind:

1864

In Arnalte StatisticefJ), seria II, anul VI,


1865, p.29O, este publicat importul Romtniei fn
anul IB54 (anul apari[iei primr.ului regulament al
expozifiei artigtilor fn via[5).
La importul de nragini gi instnnnente,
cele fotografic.c au flnnnat n.919 lei (din
Austria 29.456 lei, din Fran[a ]75 lei qi din
Turcia I]8 lei) la un import total al Statului de
212.7II.565 lei.

Importul de materiale fotografice

erd

fnlrecut doar de;


- instrumente de muzicd .......t4t.880 tei
- instrumente de tipografie ...I12.000 lei
- instrumente de optic5 ........104.165 lei
- instrumente de telegrafie ...96.994 Iei
De dsemened, se publicd la 24 mai 9i
relatarba ca Szathmari fl lnso[egte din nou pe
Alexandru Ioan Cuza fn vizita oficialS pe cdre o

face sultanului, fiind

fn

stritE

fh calitate

fotograf.

Nici din aceast5 vizitd nu se cunosc

In Franfp, recunoagterea ca art6

de

azi

fotografii fdcute cu aceast6 ocazie.


Vizita a avut loc fntre ?4 m4i - 5 iunie
pentru a ob[ine de la curtea suzerand aprobarea
noii csnstitu[ii proclamatd de Cuza Jh I'lovitura
de stat de [a 2 mai 1854rr...

fotografiei a avut loc fntr-un mod dramatic. In


'rHistoire de la Photographie FranSdiss des
origines I 1920"15)i publicat6 de Ministerul
Afacerilor Externe, scrie: "En 1862, crest la
victoire. La Cour de Cassation d6clare que la
photographie est un Art, un art ) part entiere
qui 5gale et peut se comparer ) tlnrt du
peintrerr.

L864.,

decembrie 9

Alexandru Ioan I, domnitorul Principatelor

-Romdne,
Unite
semneaz6 decretul nr.l774tq)
prin care d.ecidea: "Art.I, Regulamentulu pentru
espozi[iunea publicd a operiloru artistiloru fn
via[a este aprobatu de Noi fntocmai!'. Sub
semndtura domnitorului, decretul mai este
semnat de N.Kretzulescu, ministrul Justi$ei,
Cultelor gi Instrucfiunii Publice.
Prin adresa nr.58805-L864, decembrie 10,
se comunicS "D-[ui Redactoru allu Monitorulu
Officialu. Am onore a ve fnainta copia dupd
Domneseulu Decretu No.L774 gi Regulamentulu
pentru espozi[iunea public6 a Operilor artigtilor
ln via[6 gi ve invitu alte publica fh primul No.
allu Monitorulu Officiale.'l
Este recunoagterea ofieial6 la rpi a
fotografiei ca artd, alSturi de picturS, desen,
miniaturS, sculpturb, gravurd gi arhitecturS.
34

1865

Are loc

TTtrNTIIA EXPOZITIE A

ARTI5TILOR IN VIAT 916).

cu

Opozitia - mai ales a pictorilor fn frunte


Th.Aman - a fdcut ca fotografia sd fie

exchrsd de la.participare. Aceste expozi[ii s-au

finut foarte mul$ a[ri, fns6 numai la Bucuregti,


IaguI fiind gi el excltis.

t%5
La lagi are loc 'Espozititrrca lrlationale
din 11|65" la care participS gi fotografia, pentru

prirna oar5, la Clasa VIII -

Mecanicd

generatafT).

Nr. l8l - Johan Deirnr, fotograf din Iagi a


expus: portretul primarului municipiului lagi qi
un tablou cu figura naturalS a artistului Neculai
Luchian fnconjuratS de alte 13 figuri ale acestui

drtist prezentat tn diferite scene

comice.

Nr. 82.150 - Fa[a de sud-est

Nr. 82.t5? - Turla de vest gi

Ob[ine medalie de bronz.

Nr. 184 - BIZENIUS, mai multe fotografii.


t865
Agents Politiques a Bucarest - f 865.18)
Photographie pdr Szathmari peintre et
photographe de 5.A. du Prince de la Roumanie.
Format f5xf0 cm.
B-on

drEder Mr.St.Pierre

(Autriche)
B-on

d'Offenberg

(Russie)

M. Titlos
(France)

Chevr. Strambie
(Iratie)

B-on

centralS.
1866

Armata Romanath f866. Diverse


regirnente40)

Foto:

Lletzter

Mr.Green

(Gr.Bretagne)

.(Prusse)

= Baron

Mr. * Mister
Chev-r = Chevalier
1866

Episcopie de Curtea de ArgisS9)

Photographie et dedi6 ) son altEsse


s5ndnissime Charles I Prince regnant de la
Roumanie par Ctrarles P. de Szathmari, peintre
et photographe de son altBsse s6r6nissime,
1866.

(1 copert6 cu Ffntfna Megterului Manole


(ovat 12 cm) gi 15 fotografii l0 x ]5 cm).
Re[inem din album:

Nr. 82.149 - Fatada sud-vest

turla

1866

Iagi 18664I)
66 x I03 mm

- vedere panordrnicd format

1857

In acest an ia fiin[d Biblioteca Academiei


Romdne. IncE de la infiin[area: ei se
organizeazd o fototecE, care ini[ial, avea drept
scop sd cuprindE fotografii reprezentative
pentru istoria poporului nostru gi pentru istoria

literaturii

rom 6

ne. Cu timpul, sfera

de

colecfionare s-d 16rgit cuprinzlnd dcum cele


mai variate domenii de activitate din [ara
noastrS.

In 1967, la o sut5 de ani de la fnfiin[area


ei, fondul fotografic a[ Cabinetului de stampe
cuprindea 120.000 fotografii, 90.000 reproduceri fotografice gi I1.000 cligee.

In anul 1984, fondul fotografic cuprindea


peste 250.000 de fotografii gi peste 25.000 de
35

cligee (date comunicate de Elena Niculescu,

2. Trer* (H)' b Bucarest

conducdtoarea Cabinetului de starnpe).

- Epreuves chromophotographiques r6produisant drapres un procSd6 nouveeu, les

11167,

ianrarie

antiquites en or du mus-ee de Bucarest.

In anul I86t s-a constituit la

lagi

societatea literard JUNIMEA din inifiativa lui


Titu Maiorescu, Teodor Rosetti, Vasile Pogor,
Iacob Negruzzi gi Petre Carp. Actlvitatea gi-a
fnceput-o tn 1864. Biblioteca Academiei R.S.R.
pSstreaz6 dol5 fotografii cu membrii aeestei
societSfi, una din anul lB57 gi a doua din lB7].

Cod F II 257I - Membrii SocietEgi


Junimea, 8 ianuarie 1867, format 25x?9r5 cm,
autorul fotografiei nementionat. Fotografia
reprezint6 un grup de gase din membrii Junimei
9i anume pe Gheorghe Racovifd, Leon Negruzzi,
Nicu Gane, Migu Cornea, Scarlat Capga gi
Iacob C.Negruzzi. Ea a fost donatd Academiei
de Emil Racovi[5.

Bielig (Otto) ) Galatzi.

Porrrairs

photographiques.
4.

Ktein (J), l Bolgrad. Cath6drale

de

Bolgrad.

R6compense: MENTIONS HONORABLES


Sratmazy (Szathmari) Bucarest
Photographies (C1.9)
1867, septernbri e 17 129

FAMILIA, Foia enciclopedica gi beletristica cu ilustra[iuni, nr.]7 ta51'442), public6


reprodrse prin (Fdvare rrCostumuri din
espusefiunea de

la Paris, urm6toarele imagini:

'rTierancd din Romana[itr, lfPldiagiu romanu"r.


"Tieranca din Vlagca" gi 'rPostalionu rornarnr
(surugiu)'r. Pe pag. 445-444 publicd reportajul
scris rtSuvenir din caletoria, Paris, de losifu
yu1""n'r4)) din care extragem: rDe aice dintre

1867

La Expozi$a universalS din 1867 de

la

celelalte obiecte amintescu mai alesu


fotografiile frumosel cire representa diferite
ordge ale Romaniei, portretele domnitorilor

- Vues photographiques de la Roumanie,

romani asigdere zunt interesante, dar mai multu

Paris slnt admigi:

l.

Szatlrmari (C)

Bucarest

6preuvrs st6r6oscopiques,
photogr. de l'6glise de la
d'Ardgeche.
36

3.

album

Curte

mi-atraserd atentiunea nesce fotografii din


Gala[i, fntre cari una "o romancd l,a fantanaF
mefhc0ntE de totufr.

rt]67
Szathmari execut6 albumul ROMANLA Ia
cererea domnitorului Carol I. Pe copertd scrie
RGMANIA
I.S. Domnitorulu Romanilor
CAROL I
Photographiat din ordinul I.S., dup6 n4tur5
de C.P.SZATHMARI

Pietor qi photograph I.S.Domnitorului


BUCUREST (1867)

Ini[ial, se pare cd albumul a avut

40

fotografii 3Ox)6 cm, cu co\urile rotunjite cu R


40 mm.'Albumul aflat acum la Cabinetul de
stampe al B.A.R.S.R. con[ine ]B imagini din
Romtnia, avfnd codul A F V r17.
Un alt album bine conservat, confinfnd 66
fotografii (unele fiind fh dublu exemplar), se
afl6 la Muzeul de ArtS R.S.R., sr.rb cod M.A.
2LtB-2204.
1868

Bukarester Haus-Krlendar44), dupd ce


publicE la pag.21 adresele cftorva fotografi
bucuregteni mai renumifi, la pag. 34 publicd

100 Personen zuden billingsten Preissen.

Aufnamen von Kindern finden alle Tage


von l0 bis 4 Uhrstatt.'l
In completare, spicuim eu titlu informativ
dintr-un articol semnat de Etierrp Lonyai,
fotograf (succesorul lui F.Mandy din Bucuregti)
intitulat "Cfnd a fost introdus5 arta fotografic6
fn RomAnia ? Care au fost primii megteri ?,
publicat fn Revista Fdografic6 Romfinl, nr.4,
martie 1935, p. 74-1g45), fSrA a subscrie total
la eele afirmate de autbr, urmdtoarele:
rfDacd se adeveresc cele spuse de colegul
Zaharia Weiss, cd fnainte de a fi .fotografi
profesionigti ta lagi, un boier Ciolac se ocupa
ca amator fn fotografie ...'r.

'rDin cercetdrile noastre rezult5 c5, fh


anul 1855, .primii megteri cdre s-au ocupat cu
scrisul prin lumin6 au fost francezii Emil Carr
la Gala[i qi Berthier la Craiovarr.
"Lfhg6 hotetul Oteteleganu (Calea
Mogogoi 2f) avea atelier H.Zipoer, apoi Reiser".

rGagel aved atelier peste drum

urmEtoareE ree[am6:

"Das fotografische Atelier


K.F.Zipser, Calea Mogosoai Nr.Z3, im

von Portraits in Medaillion, Visitkarten unde


grb'ssere Formate, ferner Gruppenbilder bis zu

von

Hofe

neben dem liibt. Serbischen Consulat und Hotel

Ottetelicheano, empfiehlt sich zur Aufnahme

de

biserica Zldtarirr.
trPe Podul Mogogoaiei, unde se

afl6 ast6zi
casa Miea, tr5ia bdtrfhul Flarry, care ln 1906
numdra 45 de ani de gedere fn qara, reugind ca
37

ln acert timp s5 nu fnvele nici o


rom

iotE

neascd... .tl

'llnainte de 1877 vine fn [ar5, prin


Bulgaria, Zigrnund
avfnd onoared a

Deputafilor care

gi ]vfdr( Sctrwartzr primul


alc5tui tabloul

Asocia[ia Artiqtilor Fotografi

din

Bucuregti pdstreazd fn colec[ie fotografia:

qMPttl$fe

(MuscEL)

1868o

Camerei

Panorama oragului fotografiat de pe Fldmfnda

a proclamat Independenta

Foto:CAVALAR{.C0\ISTANilI\ESCU AMITICI
Panoramd Lr7x0r265 m (format6 din 5 imagini)
Achizi[ie A.A.F- din 1975.

Rom Sniei.f'

"La lagi, aflSm ca cel mai vechi fotograf


pe Zwiaturcvsclry, apoi pe Nests Heck lB7078, care nefiind fotograf a adus pe Otto
FlecilEr46). Tot tn epoca aceea exista gi
Brandt, iar mai tJbziu apdre Frarnhette.tt
"La Craiova, dupb francezul Berthier,
veni Carl Fldn, iar mai t$ziu t&itler,"

"Oragul Brdila dved pe Meissrnr


Natalia Bella, 1868.n
I'Galafi, dup5 Emil

gi

Clrre a venit b5trfnut

Coliereu, care avea atelier pe str. Mavromol.rl


'rConstar{a se afhdregte cu Maglin, un
nepot al lui Emil Carte din Gala[i, urmeazd
danezul Christian Nieleen, lBB0.''
nln Pitegti, pe la 1868 exista un fotograf
de origine polond, apoi imediat dup6 aceea veni
din Ungaria Bsredek Fucho."
"IntfYnplarea face s6 descopdr o fotografie

visit foarte veche, pe verso c6reia descifrez


H.Zlatarov din Buzeu, 1856."

38

t868

1S68

In anul 1870 a

- 1870
fost creat la Bucuregti

Comitetul Central Revolu[ionar Bulgar.' Mai


mu[i dintre reyotr{ianarii bulgari, care se aflau
fh Rom 6 nia, au fost fotografia[i de Szathmari
gi d9 a$i fotografi, multe din aceste fotografii
affhdu-se azi fh colec$ile muzeelor bulgare.
Printre cei fotografia[i de Szathmari fh ar.nrl
1868 se afl6 gi eroul bulgar Vassil Levski (f8l7L873), conducdtorul aripii .revolufionare
democratice, cdre fh 1862 gi f868 a activat pe
teritoriile Rom d niei gi Serbiei. Capturat de
otomani fn 1872, a fost condamnat la moarte gi
exeeutat fn anul urmdtor 1" 5o11s.47)

- l87l
Orban Balasz, scriitorul celei mai ample
monografii a secuilon, apdrutE fh gase volume
fhtre 1868-1873, fotografiaz6 fh regiunile
lcuite de secui, peisaje, sate, orage,
monumente istorice, palate, case [Erdnegti,
1868

locuri industrialer fdrani secui gi


rom

n14B). Cele 170

186 ?

[Erani

de fotografii fdcute

de

Orban Balasz, descoperite de Edertyi Jad9)


din care a publicat 100, reprezintd un valoros

material pentru studiul acestei regiuni

din

Transilvania.
1869, februarie 17

In cerered trimisd de Szathmari


Ministerului Cultelor, fnregistratd la 17
februarie 1Bd9 sub nr.ldll50), acestd scrie:

uniupa Artigtilor Fotografi ungui


(Magyar FotomUveszek Szvdvetsege) din
Budapesta p6streaz5,

fn

albumul uniunii, opt


fotografii carte-de-visire fdcute de Szathmari
dup5 anul 1860, toate purtfnd tip6rit pe dos
'Carol Szatlrnari, Bucuregtix5l). Cele opt

fotografii contin figuri de orientali, ursari,


[igani, alvi[ari, multiplicate fn scop comercial
de Szathmari la Bucuregti. Ele au fost expuse la

Gateriile de artd MUCSARNOK din Budapesta,

"Subsemnatulu cu onore ve fnaintedd pe Fngd


acesta, - do6 esemplare cd continuatiea

tn expozifia f'A MAGYAR

albumului Mariei Sale Domnitorului, compus


fiecare esemplaru din 58 piese photographice

decembrie 1981 - l1 ianuarie I9B?. In


remarcabilul catalog al expozigiei52) este
reprodusS, pe o pagind fntreagd, fotografia
'tCYGANYLANY, 186? (fig.7). Din invesriga[iite
fntreprinse pfnS acum nu s-au g6sit fotografii
fScute de Carol Szathmari ln Transitvania gi
niei la Budapesta. Presa maghiar6 din
Transilvania nu l-a men[ionat decft ea pictor.

ale diferitelor positiuni din tera, adicd:


monumente historice gi altele, pdnordmd
Bucuresciloru, vedutd din turnulu Col[ei,
compusa din B bucd[i, panorama Tfrgovigtei din

4 bucS[i, gi

Campulungu
Semnat Carol Satmari (sic).

din 5 bucd[i

.'l

Acest document ne aratd cd mult


controversata datS a fotografierii panoramei
Bucuregtilor vdzut din Turnul Cotfei a fost

FOTOGRAFIA

TORTENETE 1840-1981" ce a avut loc Jhtre 19

1869

'tsblrnrs Dqrau Album...l86 9 55)"

...Wien,Jinner 1859 (Preissgekrdnt auf der

Jhainte de 17 februarie L869, probabil fn 1868 gi


cd oragele Tfrgovigte gi CTmpulung s-au
bucurat de asemenea de efte o pdnordm6 f6cut6

photographischen Ausstellung in Hamburg J.85B)

de Szathmari.

la Tulcea.

Vol.ll gi III Edit. Angerer - Viena


Vederi de pe malurile Dundrii de la passau

17 imagini l4xZI

cm Foto: Helm -

Wien

Extragern din album:

Nr.68658 - TULTSCHA
Nr.68659 - TURN SEVERIN
Nr.58654 - EISERNE THOR (Por[ile de Fier]

ur,g
Un important 'Atlas Photographic &
Aaatomia Pathologic6, copiatu dupe Figurile

ATLAS PH(}TOGAAPHIC

ANATOMIA
PATHOLOGICA
li',1liill

din Amphiteatrului Spitalului Coltza, de Eduad

\ll:ill

l'l\.\\ll'lllll

Sch;ajer (photograp h), sub direc$unea D.Doctoru

'i"

Constantin Dimilriescuil apare [a Bucuregti fh

EDUIRD SCIIAJER

arnrl 1869 tipbrit la "Noua Tipografie a


Laboratorilor Romtnirr. Prepl albumului 10, lai
(Fig. 5).
Este primul album cu cercet6ri medicale
ap6rut ln ;ara noastrE, cu fotografii lipite pe
plen?e, afa cum se obignuia fh acea vreme,

i' r r'rl

'lll\'

/\

I,'l' r"{r (fl'


-r t. trI:fi.Ttt.\l t

tr lxI:lillli,

l'r,.lrlri

rrrr,

( oN\'l-\NTIN

i plrrr'lrr|t' I ltt.

l)llll

l'r rlllil

ll(ll.Sl:l

.rll'trtrrilllri rlll lri

fh anii anteriori
public6rii, fn Serviciul eondus de dr.
alese din fotografiile f6cute

C.Dimitriescu gi cel condus de dr. Turnescu la


Spitalul Co[ea. Nu este exctus ca qi alte lucr6ri
cu cereet6ri medicale fnsofite de fotografii sE

fi

ap6rut anterior acestuia.

Printre cele eomunicate nu ne-au stat la

dispozi[ie decft gase cligee, unul cu


reproducerea coper[ii atlasului gi cinci ale
plangelor V, X, Xl, XII gi XIV cu figuri de
bolnavi gi observafii ilinice serise de rnfha sub
40

'\ill .\ tttlxilrttt.\ .\ 1..\tiirti.llolill.0li lir'\1.\\l sll(.{l}.\ }l(llr}:l

Nr,

::

1c09.

Fig.

fotografii fn cazuri de

I'Elephantiasis

gi "Lipomat'. (Cligee din


colec$a Constantin COLAN, fotograf al
grecorumrt, 'Fungusn

Spitalutui Cot{eal Acest album este thceputul


urei str6lueite emtribqii F caFB fotografia a

adus-o ln cercetSrile fbcute [a noi ln [ard,


cercetari cdre du avut ecouri Jh strdin5tate.

de mai bine de un dnu ... tt.

lB70

Al important album de fotografii c-n


eereetSri medicale, al doilea cunoscut la noi fn
[ara, este cel publicat de doctorul
N.G.Cherrbach, fost medic la Ospiciul Marcu[a
din Bucureqti 'Albr.lm photographic de cateva

typuri principale de aliena$r'54),

lipurile principale ale aliena[iunei mentale, pe


cdre am avut ocasiune d o studia sub tote
formele gi fasele ei ln Asilul M5rcu[a fn timpu

Noua

Tipografia a Laboral.oriloru RomAni, Bucuresci,


1870". Alburnul, cdre pe coperta interioard este
intitulat'Atlas Photographic"", dre formatul
22r5x37r5 cm Ei con[ine 18 fotografii oriqinale
I6xI915 cm executate de E.Schejer, lipite pe
plange. Nu este cunoscut tirajul albumului.
Preful: 3A lei. Exemplarul de la 8.A.R.5.R.,

edre a trecut prin mfinile unor personali[d[i


medicale cd dr. Dimitriu de la M5rcuta, dr.
C.Vasiliu din Ploieqti gi dr. Gomoiu cdre l-a
donat Academiei, confine un adaos de noua
fotografii 5x9 cm cu alte tipuri de elienafi gi cu
observa[ii clinice ln manuscris dsuprd tuturor
celor 27 pacien[i, fbcule de dr. Dimitriu Jh anii
LB76-1877.

In prefa[a albumului, doctorul Chernbach


scrie ttArn preferat d recurge la arta
Bholographicd pentru a reproduce dupd hdturd

Diagnosticurile eazurilor studiate gi


prezentate fn album sfnt: 'rManie Pellagrosa;
Manie furiosal Manie melancolicS; Manie
hystericd -Erotomanie; Idiotismu congenitalul
Paralysie generalS progressivS; Manie
epileptica -Cleptomanie; Demen[a epileptica;
Melancolie stupid6 - Oedemu cerebralul Mania
paralyticd qi Catalepsie".

BucuREsTI, MEHADIA - O*56y455)


Vederi, cladiri, strdzi. t870-1880 (fO
fotografii 5,5x9 cm).
Foto: Atelier photographique M.B.Baer,
Passage Roum. qi alfi fotografi.
Re[inem din album:

Nr. 55895 - Biserica rrBUCURrr de la 1870


Nr. 55899 - Podul Mogogoii peste drum de
bis. Cretulescu - lB70
Nr. 55901 - Podul Mogoqoii peste drum de

Theatrul Na[ional, lB70

(cu

sacale cu boi)

Nr. 65922 - Mehadia - Hotel Imperial.


Foto
C.Schiffer's
Photographi e Herculesbad

1870

PAIRAMA

BIJCAREST (T870)56)

& A.D.Fteieer

et CorrP.
Pliant panoramic cu ve.deri ale oraqului luate
din Dealu Spirei. I fotografii L8r5x25r5 cm'
Adademia noteazd cu ereionul "Pe la
Phot.

1870".

Re[inem din album:

Nr' 74762 - (Patriarhia vdzut6 din Dealul


Spirei)
Nr. 74761 - (Vedere din Dealu Spirei spre
biserica Negru Vod5).
1871

GALATZ. INONDATIOf{ DE LIAI.IT\EE 197157).


VIJES DEs OUARTIERS INO\85
8 fotografii 29x?4 cm... 7Lx26 cm
.

Foto: Otto BIELIG


Relinem din album:
Nr. 76112 - L'inondation de Galatz' Vue
de la maison NegroPonte.
Nr. 75114 - Idem' La garre du chemin de
fer (cu case prim Plan)
Nr.76115 - Idem. La garre du chemin de
fer

Nr. 76117 (vezi si

"nur

Idem. Vue de

regzc":t:il;""..a[ii

l'69tise

la Gala[i)

l87lr iulie

Din presa vrernii afl6m . cE lh localul lui


4?

Ragca de pe strada Seoalei (azi strada


Academiei) se poate vedea: 'Espozifiunea'
deschisd .-. unde pot fi admirate 200 de vederi
de l,a Espozi$unea Universalfi din Paris (din anul
1867) gi 100 de vederi ale pie[elor celor mai

frumoase

de pe pdmfnt. Pe

plastice f6cute dupd naturS,

stereascoape

espozi[iunea

aceasta con[ine producfiunile cele mai bune 9i


mai alese din timpul prezent. Ea este agezat6

fntr-un gir sistematic de aparate migcbtoaret


care se ilumineaz6 cu gaz 9i mai contine
sculpturile cele mai celebre, precum gi
tabtourile m6rii. 5e mai vdd 9i diferite faze ale
lunei- Deschis de ta 10 ore diminea[a ta 12
seara. Intrarea ziua I leu nou, seara 115 lei'
L872, ianrarie

Franz Duschekr renumitul

fotograf

bucuregtean care-gi avea atelierul fn cdsa


proprie pe strada NouE (azi Edgar Quinet)r
anunt!: "Imi permit d face onorabilul public
atent cE posi[iunea favorabil6 a actualului meu
atelier rmi permite de aci,fnainte a effectua fn
modut cel mai bun recep[iuni fotografice, fn
toate zilele, fn orice timp, senin sau nouros, 9i,
prin urmare sftrt fn plScuta posi[iune' a assigura
cd voi putea satisface orice just6 acceptare a
onor. public ce-mi va yisita atelierul"'

L872, februarie

Din presa vremii aflSm de 'Anur{ul

maritagiurr trimis mai multor

de

ziare

bucuregtene: "Urr june cu o fizionomie plScutSt


ln etate de 27 ani doregte a se cdsdtori cu o
domnigoar6 de cregtere bund, sa fie plScutd gi
sd posede un venit de cel putin )00'de galbeni,
sau gi cu o vSduva tfnard f5rd copii

gi care sd

aibe un venit de 500 de galbeni. Doritoarele slnt

rugate a se adresa ... la administra[ia ziarutui,


sub ini[iatele T.I.E., trimiftrd gi fotografiile
Dlor, care vor fi fnapoiate. Despre discrefiune
garanteazE un caracter probat".5B).

aparatele cele nouer grupe pfnd la 100 persoane,


ln culoare, de valoare artistic6. O invenfiune
nou5 sunL portretele cu effectul luminei, care
se esecuteazd cu garanfia de perfectd
asemdnare gi

fn

modul cel mai elegant. Toate

portretele se lucreazd dupd noul sistem


Retouche, fn pose originale. Portretele

de
de

m6rime fn miniatur5 se pot monta ln


medalioane, broge qi bracilete. Elegantul
pavilion de posat e bine fncblzit gi este deschis
fh fiecare zi fdrS eseep$e de timp, de la l0 pfn6
ia I oaree?). O mare galerie de porlrete fn
toate mdrimile este espusd pentru convingerea
onor visita1ot11o15l).

TB72

PANORAMA URBEI BRAILA IN ANUL 197259)

I.87t

Depliant panoramic cu 11 tot.25r5x2l. cm Foto:


Reiser et c-omp.
Ultimele 4 fotografii din pliantz 75O497505?, confin panorama Brdilei spre Dundre gi
port.

A doua fotografie cu membrii societS[ii


Junimea64), aflatE la Biblioteca Academiei

187t, iaruarie
Din presa vremii afl6m cE la lagi, Nestor
l-leck, care-gi dvea fn acel timp atelierul
fotografic-fh strada Mare th fa[5 cu Grad Hotel

237

dtEurope executa fr... dupd noul sistem


American, atft portrete fh mdrime: carte de
"1t1g660)

(camee), de cabinet6l), pru"um gi pfn6

la m6rimea naturalS. Asemenea se

pose<rzd eu

R.S.R., este:

Cod F III
literare Junimea

- Membrii societS[ii
LB7t, Fotomontai 3L? x

10117

ln

mm cu 4L portrete ou"1"55). Foto: B.Brard

in lassy.
187t, apritie

ll

Filmoteca gi fototeca Intreprinderii de


Construc[ii gi Montaje Metalurgice Rggi[a
(I.C.M.M.R.) pdstreazb efteva sr.rte de cligee gi

fotognafii f6cute lntre 1854 qi 19IB


51g666), dintre care notdm:

de

- Vechea sectie
(v.II,fi9.35)

de pudlaj gi

laminare

Eisenbahnen Rum5niens.

ANNA SZATHMARI' geb. BOTTGER

- Furnalul fnalt de la Borga (v.II, fig.48-4550)


- Ciocan de betiu din lemn acfionat prin roatd
hidraulic5 (v.lI' fig.22-4549).
Este de remarcat cd [Sranii romSni din
Cllnic transport6 de td Regi[a la Oravi[a prima
locomotiv6 (Berglocomotive) fabricatE de STEG
fn f87l montatd pe o platform6 cu rofir trasd de
48 de 5s167). Locomotivd erd apoi transportatS
spre Viena la Expozi[ia UniversalS din 1873' pe

prima cale feratS normalS construitd pe


teritoriul [5rii noastre th L856, Oravita-Baziaq

(n6seutS Biittger)

- Photographien: kleinere Aufnahmen der


Kloster und Stlidte Rum{niens.
- Panorama von Bucarest.
- Photographien von Nationaltrachten
Ruminiens.
Medaille porn le Mdrit - SZATHMARI Ctrarles

l87t
Expsition Univ6rselle de Vienne - 1gD68)
ROMANIA
Album cu 16 fotografii 2Ox25 cm

gi de aici, pe Dundre' ph6 la destinafie.


- Locomotiva "Resicza't, LB73 (v.II, fig. 101)
- Automobil btindat fabricat l9I7 (vJl'fig.l10)
Nu se cunoec autorii fotografiilor.

Fote Wiener Ptrotograptnn Assciation

tsTt

Eaux-min6rales.

La Expozi$a uriversal5 de la Viena


l87f

din

au expu$

SZATHMARI

C. v.r Hof-Maler und

Photograph Sr.Hoheit des regierenden Flirsten


von Rurrnien und des Prinzen von China

l8/}, mai l0
La Bragov ia fiin[a "Sieberb{frgischen
Atpen Vercin in t(ronstadt6g). Printre cei 58 de
membri pubtica[i fn anuarul societ6Jii (Erster

und

Jahresbericht des S.A.K.' Erstes Vereins-Jahr


vom 2t August I87l bis Ende December 1875)'
se aflau gi t5 romdni, printre care av' Iosif

- Photographische Aufnahmen' die

Pugcariu din Bragov, N.Perrciu din Z6rnegtit


Gtrearghe Dima, directorul lieeului lcl Meeota'

Talifu.
- Photographien, landsc*raftliche
morurmentale Aufnahmen RumIniens.

44

Din album not6m urm5toarele fotografii:


Nr.82056 - Vue g6n6rale de la galErie
roumaine(du Nord)
Nr. 82060 - Coll6ction de Mineraux et

Ion Pugcariu, notar din Bran gi at[ii. Nu a fost


fncd posibil sE descoperim fotografiile f6cute
de membrii acestei societS[i, care, probabil, se
g6sesc fh cotec[iile Muzeului din Bragov sau fn
cele particulare.
187t, iuhe 217
Din presd vremii aflSm de accidentul
suferit de Szathmari pe calea feratd fn
apropierea Tecuciului, fh noaptea de 213 iulie,
In timp ce-gi fntocmed, fn vagonul de bagaje,
raportul dsuprd voiajtrlui f6cut din fns6rcinarea
guvernului fn ltalia gi fn [arE pentru d
fotografia subiecte interesfhd trecutul nostru
istoric, lada lui cu aparatuI de fotografiat,
chimicalele pentru developat printre cdre gi
colodiu, gi cligeele ce le executase, s-d
rdsturnat de pe bagajele peste cdre a fost
agezatS. Incercfnd sd o ridicer o flacdrS pornind
din lada unde colodiul luase foc, i-a pfYtit fa[a.
A dat de pe scdrd vagonului alarma, dar pfnd la
oprirea trenului, acesta era fh flScdri, reuginduse d se detaqa vagonul care d ars complet.
Pagubele au fost de 1.500 de galbeni.

r87t - 1875

'Chemin de fer de Piteschi )

Craiovarr

Souvenirs des travaux, 1873-1875, SxecuLd par

la Soci6t6 de Construction des Batignolles


Paris,70) 19 fotografii ?4x3O cm. FErS autor.

Re[inem din album:

Nr. 81070 - Vue g6n6rate de Piteschi,


lB75 (PanoramS montatb pe doud pagini)
Nr.81091 - Vue gdn6rale de la traversSe
de fOlto - vue aval.
L876, august 2

Din

coresporder{a pictmuhd Nieol,ae

Grigorescrr (lBlB-1907), care

li

scria doctorului

gu.nr1671): 'rvorba este cE dm trebuin(! de


hfttie albuminatd pentru fotograf gi te rog sd
trimi[i sa-mi ia de la OvessdTz) 20 coale gi s6 o
rulezi pe un lemnigor r6tund gi sd o trimefi la
pogt6 cu adresa medr'. La cfteva zile, printr-o

fi

comunicS: "F{htia despre care [iam scris sd fie rose, gi trimite la Sinaia nu la

telegramS,

lar [a 17 august L876, prinlr-o nouE


telegramS, fl roag6 pe doctorul Bernath:

Cfmpinar'.

"Trimite la Sinaia un gedm mat pentru aparatul


fotografic, 28 cm pStrafi. Detailuri prin pogtb.
Grigorescut'.

Din corespondenfa purtat5 cu doctorul


BernathTl) aflbm c6 Grigorescu fotografia,
lucra fotografiile qi avea dificuttEfi cu aparatul
lui fotograf ic. Nu s-du gdsit ptn6 azi din

lucrdrile lui fotografice, cdre probabil au


disparut fn vila de la Clmpina distrus5 de
incendiu fn timpul primului r5zboi mondial.
Intr-o scrisoare a lui Dimitrie Grecescu (I841-

f909) cgb'e doctorul Bernathr scrie: 'I-am dat


coconului Nicu (supranumit gi Fotograful
Statutui) con(inutul paehetului'r74).
r877

tgn75)

C-afendarrrl Progressufur"

la

pubticd

fn 'Cartea de adrese Fotognafirl


a 5 ateliere fotografice notorii din

pag.124;

numele

Bucuregti.
L877, iaruarie 6

Lrlllustration public6 fh nr.t767 pe pag.12,


portretul lui 'M. COSTA-FORO, ancien
ministre des affaires 6trangires de Roumanie".

Lllkrstratian public6 fh nr.I797,

pe

Slaniceanor Chef

d'5tat major de I'arm6e roumaine. Photographie


de M.D.rsc{rek

'lui
IOT{ KALINDERO

Atelierul fotografic al farmaciei centrale


irmatei. Format: ll9x87 mm.

Re[inem din album:

Nr. 78170 - Bateria Mircea la Calafat (cu


malul Dun6rii)

Nr. 70]71 - Bateria Mircea


(tunul qi servanfii)

Bukarest.

ALZEFT<ARI. Portret.T5) f eZZ. Foto:


a

1877 - 1878

Rdzboiul pentru independer4F din 7877-78


dre cd reporteri fotografi, fn afara veteranului
Szathmari, pe Franz Duschek, Pielz, Reisser gi
a\ii din Rom 6 nia.
46

gi industr. romAne din Bucuregti.


Album nSouvenir din Campania LBTI-78[77)

amic D.Fotino, Bucureqti, 2 apritie 1884

1877r august 4

'l-e Colsrel

serviciile fotografice ale statului, dintre care


s-a remarcat Serviciul Ssritar dt Armatei
eondus de generalul doctor Carol Davila. In anul
1880 Spitalul militar din Bueuregti, din rfndurile
c6ruia se organizase Serviciul Sanitar al
Armatei fn campania din LB77-78, primegte
medalia de aur pentru fotografiile fEcute fn
acest rdzboi, expuse fn cadrul Expozi[iei de arte

(42 foL..L7x2?r5 cm) Din partea devotatului siu

Photographie de M.Franz Duschek.

pag.60, portretul

TotodatE au apSrut pe cfmpul de luptd gi

la

Calafat

Nr. 78177 - Podul de la Corabia


Nr. 7819J - Artilerie fh marg
Albumul nu specificd autorul nici uneia
din fotografii.
L877

Calea ferat6 militard rusd Frdtegti-

2;-ttiss378)
Fotografii 25xI9 cm. Foto: .D.Reisser

Re[inem din album:


Nr. 99177 - P6rron et chateau dreau de la
garre de Boujour

F I1842-t84f - Podul de la Zimnicea-Sigtov.


Fotos FrJ)uschek
,,F

I8B4l - Solda[i rom6ni pontonieri la Dun5re

Nr. 99l8l - Vue g6n6rale de la vall6 de la

(18x25 cm)

Ved(e)a

F ll2L22-2I38;2I42-Zt5l - R6zboiul de ta 1877


- Imagini din tabbra mititard rus6. Foto: Frarz

Nr. 9919I - Pont sur la riviire paschere


et [6mbranchement de chemin de fer
Zimnitza au Danube
Nr. 99392 - Vue du cote de Zimnitza de
l'6stacade des radeaux ) vapeur (pour le
passdge du Danube)

Nr. 99195 - Vue g6n5ral de la ville de


Sistova et de I'embranchement de
Zimnitza au Danube.
Calea feratd strategicE pornea de $ngd
Giurgiu, de la Frdtegti, gi mergea la Zimnicea
unde rugii treceau la Sigtovo peste Dun6re
trupele gi materialele pentru a ugura portul
Giurgiu. Ea a fost demontat6 dup5 r6zboi. Azi,
pe teresamentul ei se afld gosedud Giurgiu_
Zimnicea.
t877
In afara albumelor cu imagini din r6zboiul

pentru independer{E menfionate, Bibtioteca


Academiei Rom3ne mai are la Cabinetut de
stampe fotografii independente, serii sdu
unicate, cu acelagi subiect din care not6m:

Duschek

F lll 7379 - Artileria rom d n6 (I7x22 cm)


F III 7lB0 - Furgon de artilerie (l8x2l cm)
F lll 73BZ - Infanterie rom A nE (17x22 cm)
F lll7384 - Serviciul sanitar (I7x22 cm)
F lll 7tB5 - Pod de pontoane peste Dundre
(1Bx2l cm)
F lll7387 - Revista trupelor fn prezenfa
domnitorului Carol (+), a marelui duce
. Nicolae (l), a [arului Rusiei (+) $i a
prinfutui de Barenberg (2) fh 1877 (Z4xLgr|

cm). Foto: Servieiul sanitar al armatei


F III 7l8B - Rdni[ii de [a Grivi[a 30 august 1977.
In mijlocul lor se aft5 gt.dr. Carol Davila
(23r4x77 cm). Foto: Serviciul sanitar al
armatei
F IV 10016 - Bombardarea Vidinului de la
Calafar (lOxZ5 cm)
F IV 10017 - Lupta din jurul Plevnei (l0xl0 cm),
dar de la F.Mandi
F IV 10022 - Intrarea armatelor rom A ne ln
Bucuregti fn anul IBTB (44x35 cm). Foto:
47

Mdrdi et Co.
r877-1878
Un album ctr fotognafii din r6zboiul de [a
1877-1878 a fost donat de FRANZ DUSCHEK
fprinei Rusiei. Albumul se afla azi ln colec[iite
muzeului ERMITAJ din Leningrad.
In revista BULGARSKO FOTO, nr.2, 1982,

Rom3n5, Bucuregti"Bl) la care fo[ografia

particpat masiv.
Din lips5 de da[e dsuprd expozan[ilor, ddm
numai lista premian[ilor:
Medalia de aur, Spitalut Militar' fotografii
Jn campanie gi Mihai Spirescu, Gala[i'

fotografii.

Sofia, PETER BOEV publicd un articol


'Fotoletopis ot osvoboidenieto" la pag.31-32, tn
care reproduce opt fotografii din acest album.
1877-1878 - II{FORMATIV
Episoade istorice lh amintirea rdzboiului
LB77 _ ys7s79)

Atbtrm omagid oferit lui Carol I cu ocazia


jubileului regimentului rus al cSrui comandant
era, Sevastopol 1905

Reproduceri fotografice dupd gravuri fn


lemn, ap6rute fn publica[iile vremii eu ocazia
r6zboiului 1877-1878.
)0 fotografii cu reproduceri 18x24 cm.
r878

Cupa de bronz oferitd Poetului Vasile

Alecsandri ta Montpellier pentru I'Ginta Latina"


ln anul 167680). Format 27 r3x?Ir3 cm. Foto:
Nestor Heck.
lB80

Are loc 'Expositiurea de Arte 9i Industrii


Romdne din anu$-lBB0 a SocietS[ii Concordia
48

Medatia de argint: Scoala profesionald de


l,a

Azilul Elena Doamna, Aquarela gi fotografii

de costume na[ionale colorate'

Medalia de bronz

D-ra Ecaterina Lungearru, fotografii


colorate, Buc. Az. El.Doamna.
D-ra Elena Hristodor, fotografii colorateBuc. Az. El.Doamna.
D-ra Ecaterina Popescu, fotografii
colorate, Buc. Az. El.Doamna.

B.AssanB2), fotografii pe stic[6,


Bucuregti, Calea Victoriei, Niculescrr (l)'
fotografii, Bucuregti, la Poli[ia Capitalei.
1880

* La Sibiu ia fiin[a

"Siebenbtirgische

Karpaten Verein" cunoscutd gi sub inifialele


S.K.V. In lunga ei activitate a editat un anuar

fneepfnd din anul lnfiin[erii "Jahrbuch fiir


Siebenbtirgische Karpaten Verein", ilustrat cu
multe fotografii valoroase din Carpa[ii nogtri.
Remare6m dintre aceslea numai clteva

r
suplimente ilustrate8f), tipArite prin Lichtdruck

Ia renumita firmS Jos.Drotteff din Sibiu, care


reproduc urmEtoarele fotografii:
I - "Valea Bltea gi valea Doamnei" de Emil
Fischer, fn I90B (XXVil Jahrg.)
2 - "Cabana Bfleatr de Emil Fischer, fn 1908
(XXVIII Jahrs.)
J - I'Pasul Turnu Rogurr de R.Popescu din Sibiu,

fn 1909 (XXIX Jahrg.)


4

un gravor specializat fn aceastd art5. Asemenea


reproduceri dupd fotografii avem qi fn ziarele
rom

negti apdrute fnainte gi fn

timpul

REzboiului pentru Independen[E (1877-fB7B).

Incercdri de a se folosi heliogravura,


fotocromia qi litocromia s-au f6cut fn multe
[Eri, dar rezultatele nu du fost prea
satisfbcEtoare.

In [ara

F.Ottblescu, Bucuregti, fn l9I0 (XXX

noastrS, precizarea momentului


aparitiei primei reproduceri este mai dificil de
f6cut din cauzd cd la tipar s-au folosit uneori
cligee zincografice aduse din strdindtate, cligee
lucrate la noi, sau au fost introduse fn volume

Jahrg.)

plange tipdrite

- 'rMdndstirea Cornet" de F.Ottolescrr,

Bucuregti, fn 1910 (XXX Jahrg.)


5 - rrCdldare de stfnci la Cdlinegti'r de

6 - rrVedere la Turnu" de F.Ottolescu,


Bucuregti, fn I9I0 (XXX Jahrg.)
7 - r'Steflegtirr de Emil Fischer, fn 19lt (XXXI
Jahrg.)

S.K.F.-ul fqi aved cartoane proprii,


tipdrite, fn format 1l x lB cm.
1880, martie 4
Se gtie cE New York Daily Graphic din 4

martie IBBO a publieat prima reproducere a


unei fotografii dupa o metodd pus5 la punct de
Stephen H.Morgan, fiind urmat de lllustrated
Ameriean gi Paris lvloderne.
PfhA atunci, cea mai uzitat6 metod* de
reproducere erd prin gravare fn lemn de c6tre

th str6indtate, fbrd d

se

specifica lntotdeauna provenienfa cligeului sau


plangei. Consultfnd o parte din marele num6r de
publieafii ilustrate tipdrite la noi ln 1ar5, dupa
1880, putem da unele puncte de reper cdre vor
putea servi unor cercetEri ulterioare
t88l - In brogura tipihit6 de Carol Giibl
intilulatd 'rBanchetul oferit lui C.A.Rosetti cu
ocasiunea aniversSrii a XXV-a a fonddrii
ROMANULUI ta 28 septembrie IBB1", coperta
dre cd fond pagina I-a a ROMANULUI din 9
august 1857, redusd fotograficegte.

lBSl - Istoria Romfinilor de B.Sec6reanu,


tipografia Carol Gb'bl, ilustratd "cu cliqeuri
dela Angerer gi Goeschl din Viena".

l88t - Abec-edar de Serafim lonescut


tipografia Carol Gb'bl, ilustrat "cu cligeuri fn

martie f88184). Format 10x14 cm.

Foto:

M5chwarz - Bucuregti.

zinc de la Angerer gi Goesehl din Viena'r.

l88l - Caferdaul lhrstrat Rom0n

Albumul Cortegiutui Sirnbolicr de la

N.D.Popescu, idem.

f894 - iFlevirta Sciir{ificd

public6 fh primul numSr apdrut,

1881, mai 10-11

de

llustrat5D

nr.l din 5 mai

mai 1881, fn onore Majestetei Salle Carol I


Primul Rege al RomAniei, t4 fotografii

1894, fotografia eu rrUniversitatea din


Bucuregti'r, foto A.G. ph. (monogram6), t4I x

formate mari, diverse85).

92 mrn.

gi Reiser.

lfln - In arul 1992, fh lara

noastrS

l0-ll

Fotografii de

C.e

Szathmari, F.Duschek

Re$nem din album:

Canrl SocietE[ii

existau 5 titografii, 2 zincografii gi lucrau 17


gravori (Mircea Tomescu, Istoria c5r$i
rom d negti, Bucuregti, I968).
190t - Zianrl LJnivennrlr nr.77, joi 20
martie LgOr, pa9.Ir tipdregte prin gravare

Nr. 82181 -

fotografia 'rHora na$ional6 a arem A nilor din


Avdellarr a lui LMan*ia din lanina.
l9OJl - Zianrl univeranl public6 prima
fotografie reprodus6 zincografic la 2 februarie
I909, portretul tui D.Teodorescu, secretarul

Nr.82189- Societatea Tirului(146x246 mm)

circului Sidoli, iar urm6toarea la

august L9O9,

portretul tenorului Leonard cu

Berarilon

(262x2O5 mm)

Nr 82184 -

Canrl Berarilor,

reproducere

dup6 acuareld unde a folosit


foto. nr.8218l (498xI95 mm)
Nr.82 200- Phtqul

ryrictlturei

257x182 mm).

1881, d|.ryrlst 15127

In Transilvania are loc:

ocazia

'Expci[irrrea Rdnarrd din Sibiu' de la

Adrnarea Deput{itor care au proelamat


independen[a gi Regatul RomAniei, L4126

arypst 1881"
Extragem din catalogul expozi[iei:
portret, de Alexandru
Nr. ]f13 - I
Rogu86) - Bisrri{a
Nr. lll4 - 99 portrete, dtto

spectacolului cu rrV6duva veselStt.


1881, nxrrtie L4126

50

15127

Nr. 1497 - fotografie, Nr. lM9 -

"Corului

vocal

agronomic "din Chiseteu


I portret, de Alexandnu Rogut
din Clugi

I portret (f fete)' dtto.


fBBz" septernbrie I
C.Fff- Vai*rta Serbegti-Haru Conaki, I
Nr. l8l0 -

septembrie 196287).

Fotografii de M"Spiresctl-Galatz' str.


Domneasca.

nDe venzdre un mic aparat

pholographie de clmp per*ru militari. Apareil

a Siretului.

DUBROM.

Nr. 66547 - Sta[ia VAMESI (I]8x100 mm)


Nr. 55548 - LocornotivS ISMAILU pe un
viaduct (ll9x9B mm).
Albumul are 14 fotografii 95x145 mm.
1882

Doud f otograf ii

aflate

tn

colec[ia

B.A.R.S.R., stampe, cod F II 2140 gi 2141" Foto:


F"DUSCFEK.

l8B5

MIHAIL KOGALNICEAI\il J. Portret 1885"


Foto NADAR, Paris. Unul din cele mai bune
portrele ale lui Kogblniceanu, aflat fn colec{ia

de

A se adresa la redacfia veteranului".


Exact acelagi anunl a apSrut ln continuare
fn L6 riJmere, ultimul care-l reproduce fiind
nr.175 de SmbatS 22 martie lBB5' pdg. .
Un aparat de fotografiat rrDubroni" nr.l5J
de format oval BBx67 mm, fabrieat fn Franfa
(patentat fn 1854), se aflS fn colecfia Asocia[iei

Artigtilor Fotografi din Bucuregti,

Serbare fh Cigmigiu, fn anul l8B2

VETERANT-H- orgdn independent gi


impar[ial al intereselor militare gi na{ionale.
Apare: Mierc. Vin. gi Dum. Proprietar gi girant
responsabil C.M.Moroitr. Ziarul are 4 pagini.
In nr. I47, anuI II, miercuri 25 decembrie
1885, fn pag.4 la reclame scrie:

Variantd exeeutatd pentru fnlocuirea


vechii linii, care era fh zona de inunda[ii anuale
Re[inem din album:

B.A.R-S.R., stampe, cod F II 21222, formal


105x141 mm (cu dedicafie autografd cdtre
medicul sdu, datatd 22 martie I8E5).
I8B5' decembrie 25

probabil

fn RomAnia. ln toatd lumea se sunosc


ni.rmai l5 exemplare" AparaLui esle de fapt
I'instantaneutt de
"strdmogultr aparatelor de tip
astdzi, fiind supranumit 'Folaroid.rl arx-rlui
1854" fiindcd modul de lucru este, ln principiu,
asemdn6tor cu cel al Polaroidului' adicd
developarea se face fn aparat, ftr interiorul

singurul

51

ccrnerei obscure. AparatuL se pdstreazd 9i


transportb fntr-o valiz6 de lemn, fmpreund cu

representandu deosebite vederi ale Mitropoliei


Moldovei - 1886"90). 55 fotografii 20x28r5 cm.

pldciie de sticlS, colodiu, sare de argintr solufie


revelatoare, fixator, hfltie, pipetSr ramd de

'Foto: I\ESTOR l-fCK th IASSI". Re[inem din


Nr.95412 - pag.40 Maica Domnului.

copiat ete.
1885

- lB90

Vederi din Sinaia

416.1688) cu 24 fotografii 'I?r5xL7 cm.


Autorul nu este meniionat. Re[inem din album:
l.lr. 58985 - Sinaia. Vedere cu Hotel Caraiman
Nr. 68987 - Sinaia. Vedere generalS.
.T886

Alnranafxrl Comercial pe atl 1886,89),


Bucuresci, Tipo-Litografia Dor.P.Cucu, pubtica
ta pag.I95-195, sub tittul: 'Varietati. O n6scocire fotograficS", un artic-ol fh cane descrie
proc-edeut nrmit PI-ATINOTIPIE, o noutate ln
dced vreme, prin cdre se obfineau imagini
fotografice pe hfltie, lemn, stofS etc.
Noul procedeu a fost folosit de mu\i
fotografi ca reclamd pe cartoanele tipdriter iar
fn 1902 fotograful lon Spirescu din Bucuregti se
l6uda cu inLroducered sisLemului Platinotipiei la
noi fn [ard gi eu fabricarea hfrtiei necesdre
aceslui gen de fotografii.
tB85

'Comisiurpa restduratore bisericei Mitropolitane a Moldovei. Album de 55 fotografii


52

album:
Icoand [a catapetedsm6.
1885

5e tipdregte prima brogurd romAneascd


cdre se refera l.r fotogr.ifie:

Metodd practic6 de a fnvd[a oricine

sa

coloreze fotografii, de G.S.r BucureqLi'


pagini
Tipografia ModernS, 1886' \t
(8.A.R.5.R., cod I192, t7L).

Este o ironie la adresa

fotograf iei

romAnegti, ca aceastd primS lucrare sa aiba ca

scop: "spre a da ocasiune tinerilor

gi

domnigoarelor qi chian unor b6rbafi, pentru a-qi


procurr cfteva momente de distrac[iune ...rr O

ultimd recomandare: "Nu este necesitate cd


cineva sd gtie sd deseneze sdu 'se compue
vopsele, ci le va da foarte neglijent pe dos ..."
1886

Ing. Iuliu Popper (1857-1891), explorator


romAn*. In toamna anului 1896 se afla fntr-o
expedi[ie de explorare fn insula Tara Focului
(Tierre del Fuego), cfnd a trimis Societa[ii
Geografice Romdne un album de fotografii din
insulS, album cdre erd legat' dupS cum se

exprimd el, "en una piel de focd marin6", focd


ce servise cltva timp exploralorului ca aliment.
Placa cu titlul de album er<t lucratd ln aur

**Albumul s-a
extrad din minele deschise de el.
distrus In timput bombardamenlelor din 1944 la
Universitatea din BucureEti, unde se pastra. De
curfnd,

ln

1984, s-a gdsit un al doilea exemplar,

pe cdre Popper I-ar

fi trimis simultan 9i tatalui

(planul lnclinat).

Nr.'82157 - Interiorut Salinei Slanic (cu


mina Carol electrificatS).
Salina StSnic care exploateazd zdcdmlntul
cu ced mai purS sare din Europa, a fost prima

oara modernizatd fntre anii 1B78-1885. Irr


martie lBBl a fnceput sd functioneze lumina
electricS, fiind prima mind electrif icatS dirr

sau din RomAnia. Albumul are BB fotografii


2IxI5 cm gi se g5segte fn colec[ia RevisLei
Cultului Mozaic din Bucuregti.

[ard. Era fala RomAniei, fiind prezentata celor


mai lnalte personalitd[i care ne vizitau [ara.
Albumul cu fotografii executate prin artut
l-B85 a fost prezentat la fxpozi[ia universalb de

la Paris din anul 1BB9 fiind printre exponatele

Al.Obreja. lvlemoria continentelor. Ed.


Junimea, Rom A nia 1975
V.Hitt. C6lStori gi exploratori rom d ni. Ed.
EnciclopedicS, Rom An\a, I972
** Informare f6cutE public de prof. Stefan la

2l februarie 1985
l886

Salina Sl.Snic (Judeciul

Prahova)91).

Album cu 5 fotografii 15x40 cm.


Fotografia SztilltisygZ), sLr. Franclin J.

[xleriorul

5e stinge din vialF Carot 5t"16tt1s119]),


pictor qi foLograf al curfii domneqti din Tara
Rom d nedsce gi apoi din Rom d nia, primul
artist fotograf romffn, primul reporter fotograf
de rdzboi din lume, dislins cu medalii de aur de
majoritatea capetelor fncoronate ale Europei 9i

cu

numerodse premii

la

Expozifiile

Salinei Slanic
gi vdgodne spre

5-a n6scut la Cluj, ln ll ianu"r'u tg1295),


dintr-o familie de nobili transilvaneni printre

Slanic

care unii au fost preoli reformati. El urmeazS


Coiegiut Reformat din Cluj pe cdfe ll termina

penitenciar).

Nr. B2-155 -

IBBT' iunie J

universale.g4)

Not-am din album imaginile:

Nr. 82154 - Exteriorul


(vedere cu planul lnctinal

premiate cu Medalie de aur.

Salinei

53

lp anul 1827. Tot la Cluj termina gi studiile


superioare fn 18ll" In acest dn vine pentru

FI

110507

- Szathmari, cu ochelari,

bust

dreapta, Bucureqli, nedatatar 9lx58 mm.

prima datd th Tara Rom A neascS. In anul 1840


IBBT
revine din nou ln Bucuregti, ocazie cu cdre
domnitorul Alexandru Ghica fl numegte pictor
"DE SOII-INA A GALATZ - J.BB7"97)
al curfii. In anr:l IB4] se stabilegte definitiv ln Album cu 47 fotografii I4x22 cm, lntoemit (se
pare) de C.f .D.' (Compania Europeand d
BucureEti.

fotografice, Dundrii).
Foto: G-ORENGO
scrisori gi arhiva lui aftate fn locuin[a ce o dved
Vederi din Sulina, Ciamurlia, Gorgova,
fn strada Biserica Enei 15, au fost distruse fn
timpul rdzboiului fn bombardamentele din anul Canalul Sf.Ghoerghe, Tulcea, Gatatir M-rea
Therespont, Isaccea, Reni gi instalaliile C.E.D.
194496)"
Retinem din album:
Bibtioteca Academiei Rom 3 ne pdstreazfi
Nr. 59784 - Sulina. Bdrci engleze cdre du
mai multe portrete ale tui Szathmari, din care
clgtigat Pr.I la regate.
notdm:
Nr. 59787 - Sulina. Vechiul far. Digul
F I 110601 - Bust, foto Walery-Paris, cca.
Nord - C.E.D.
1874, 78x52 mm
Nr. 68789 - Farul actual. Diqul Nord
Fotografia are lipit sub ea un adaos de
hfrtie eu semnatura tn original "Carol C.E.D.
Nr. 59794 - Sulina. Porlul. Cheiui mare al
Szathnrario'. Acest adaos a fost lipit, se pare, de
cdtre ziaristul Const.OrSgednu care d cedat-o vapoarelor engleze fn thcarcare. Vapoare
Academiei. Cabinetul de stampe dre gi o engleze fncdrcfnd cereale.
Nr. 59791 - Suiina. Portul.
reproducere a originalului sub cod F II 21514 fn
Nr. 59800 - Strad5 ln Sulina.
format 98x60 mm.
Nr. 59805 - Scafandri ai C.E.D. fn Delta
F I 110502 - Szathmari gezfnd, din fa[6,
DunSrii,fnainte de sub (mersiune).
foto: L"Angerern Viena, nedatat6196x62 mm.
Nr. 69811 - Tulcea. Cheiul mdre.
F I 110505 - Szathmari gezfnd, dreapta,
Nr. 59819 - Tulcea. Vedere generalS.
folo: L.Angerer, Viena, neddtatS, 85x55 mm
Cea mai mara parte a operei

54

1888

1892

Societatea Romtnd de Constnrctiuni


gi Lucrdri Publice.

Realizdri 1888 - 199298)


ClSdiri, poduri, instala[ii portuare etc. din
Bucuregti gi provincie.

59 fotografii 25x15 cm. Autorii nu sfnt

Photographies

Gottereau (Buearest)l00)

Int6rieur du palais royal ;


photographies,

Ministere de Finances (Sl6nic).

Set et

Re[inem din album:

Nr. 82118 - Terasamentele Fetegti CernavodS. Proiectant Ing. Saligny.


Nr. 82141 - Calea feratd Ldcule[e -

photographies de

salines.

Emplacement, palais.

Liste de

men[iona[i.

Bucarest,

r6compenses aecord6es

ta

s6ction de la Roumanie:
MEDAILLE DIOR

- Administration des salines, Bucarest.


Blocs de sel.

Pucioasa. L892.

MEDAILLE DE BRONZ

Nr. 82125 - Podul pe Jiu S'nge Craiova.


Proiectant: ing.insp.Radu.
Nr. 82105 - Pereul portului Gala[i, L892.
Nr. 82107 - Pavage fn Gala[i (Gala[i fn

- Gottereau, Bucarest. Int6rieur du palais


Royal, phoLographies.
MENTION HONORABLE

- Nestor Heck, Iassi. Photographies.

1892).

Nr. 82101 - Uzina Satul Nou Bucuregti.


Atelier mecanie de cdrSmidarie.
lB89

La Expozi[ia

universal5 de la Paris din


anul 188999) au fost admigi:
Heck Nestor (lassi)
Album
cont6nant
cinquantesept
photographies.

Fra[ii Saraga (lassi)

IBB9

Exposition Univ6rselle Internationale de

Ptris, lBBg Roun'trn1sl0l)


Album donat de Com.Naf al rom A nilor din
Paris, prin George Bibescu lui Lasc6r Catargiu.
84 fotografii 5x9... 27,5x35,5 cm.

Foto: VA I BOSCH et Co.

Boulevard

Montmartre, Paris. Re[inem din album:


FErd numdr - Le sel gemme.
Fdrb num6r - Lautars, bande de Dinicu.
55

Paginile albumului nu Snt numerotaLe

de

Cernavodd (43 r7x52r6 em)

Nr. 82097 - Santier, lnceputul egafodajului la Cernavod6 (52,9xl8r] cm)

Academie.

Nr. 82110 - Santier la Cernavodd. Primele

1890

La Arad are loc: Az Aradon 1890 evben


rendezett alfdldi es delrnagyarorszagi att.
kiallitas (Expozifia generalb din gesul gi sudul

doud paliere.

l9/oct.l - Inaugurarea.
l89I' mai l0

1895, septernbrie

Sertarea Jubil. de 25 ani al


MS-regelui gdro1 110 5)

Ungariei organizat6 fn anul 1890 la Arad)


La pag.l4O din catalog figureazb:

la defilarea de I0

Amateur Fenykepeszet (lpartestiileti haz)


(Fotografii amatori - Casa breslelor).

(1855-189I). Scene de

(IO persoane) din


Vitagosl0Z), Arad, Nagylatl0S), Pagtig,

menfionat. Re[inem din album:

Nr. 1220-12?9 -

Temesvar, Dees gi Deva.

t89L. 17 fotografii I4x2I cm. Autorul nu este


Nr. 6BIBB Academiei.

Punerea pietrei fundamentale


Regele Carol I (Cernavod6)
Podrl Regele C.arol I

la

Podul

(Podut Cbmavode)I04)

Album cu 40 fotografii J8x57... 44x55 cm. Foto:

Fram DUSCI{K. (Confine imagini de la


fnceputul lucrdrilor ptne [a inaugurare.)
de

ansamblu spre

la

Palatul

Album de Monrmentele Istorico-Religioase

Romirp de Ghenadie al Rfmn1"u1u1106)


Sffhta Episcopie d Rfmnicului Noul Severin
Tipogr. 6r{ilor Biseric'e9ti", &rcuregti, 1891
45 fotogratii 22xI7 cm - Foto: Alex.Antoniu,
pictor gi fotograf. (Vederi din: R,Wlcea, Cozia,
Bis.Cetd[uia, Govora, Dintr-un lemn, Bistri[a,

Nr.82082 - DOROBANTUL

din

stfnga

Rfmnicul Vflcea

Ansamblu, aspect

spre

(vederea

despre Apus)

Nr. 80627 - Biserica

(41'4x54 cm)

din

album:

Nr. 80514 -

Borcea (50,6x1716 cm)

56

de

Arnota, Horezu, Cornetu, ...) Re[inem

Refinem din album:

Nr. 82092 -

Tribuna
l89t

1890, octornbnie 9/21

Nr. 82074 - Vedere

mai

despre MedS-di)

Cet6[lea

(vedere

Nr. 80542 - M6n5stirea Bistritp (vederea


despre Medd-nopte, Arnota).

Albumul a fost fnchinat Regelui Carol I,


Regiriei Etisabeta gi principelui Ferdinand cu
ocazia fmplinirii a 25 de ani de domnie.

D.Gheorghe gi

t89l

membri: Dr. A.Babeg, Boiarolu, V.Istrati,

Primele ilustrafii reproduse dupa fotografii apar


fn revist5 fncepfnd cu anul I. In anul II revista

In anul 1895 sediul societd[ii erd pe Strada


Noud (Hotel Broft), iar comitetul se compune

publicd pe fntreaga pagin6 trei vederi din


Bucuregti cu: Spitalul Brfncovenesc (pag.l2l),
Biserica Sf.Spiridon (pag.}25) qi Cheiul
Dfrnbovi[ei (paq.15]), semnate Foto: Societatea

Amatorilor de Fotognafie, reproduse


n

Dr. G.Patzeltl'secretar: V. (Virgil

casier:
?) plegioanu;

r89l - 1897
La Bucuregti dpdre revista tumea
i1*9"a15',108), proprietar gi editor I.G.Hertz,
tiparita fn decursul anilor la l.V.Socecu,
Tipografia Gutenberg gi Tipografia Noud.

din Iagi"l07), anul V, 1891.

l.Carcalefearu;

Statutele societdfli (fe pdg.) au fost


tipSrite la Tipografia F.GOBL FII fn 1892, un
exemplar gdsindu-se la Biblioteca Academiei
Rom A ne cod tI j94O56 (Fiq_6).
In 1901, Dim.C.Olldnescu scria: "... s-du
format cercuri de fotografi amatori, dintre
cdre cercul fnfiin[at dcum cf[iva 'ani ln
Bucuregti a fdcut furori...'r (Raport Exp. Univ.
Paris - din anul 1900).

gi fotognafiei fh gtiir{e, arte gi indrstrie'f ln


"Buletinul SocietE[ii cJe Medici gi Naturalidti

din:

D.G.Cerkez; vicepregedi.n[i: Lt.cot.

N.Cerkez gi I.P.Cristu.

Apare articolul:'Aplicafiiunile fotochimiei

Ferdinand. Comitelut erd compus

'Pregedinte:

de

Tipografia Gutenberg.

IEg2

1892, iutie 5

Ia fiinf5 'rsocietatea amatorilor

din: I.Carcalefeanu, pregedinte; Col. Gherghel,


vicepregedinte; G.Patzelt, easier: Victor Socec,
secretarl 5.Cerkez, it. petrescu, Brdhm f-.,
Nicu Cerkez gi V.Istrati memb.11109).

de

fotognafie din Bucuregci.r. Este prima soeietate


legal constituitd a amatorilor din
[ara noastrdEa erd pusd sub lnaltul patronaj al prinfutui

Lupta romAnilor transitvdneni pentru libertate


culminat5 cu procesul intentat memorandigtilor

a prilejuit fn Br.rcuregti mari

manifesta$i

studer{egti. B.A.R.S.R., stampe, dre ln colee[ia


sa mai multe fotografii eu aceste manifesta[ii,

Institutul Medico{egril'
primul de acest gen din lume, ir,stitut care a
servit drept model gi altor !dri. Pe tfnga satite
de conservare d eadavrelor, institutul mai era
dotat cu o sal5 de autopsie, un laborator

Capitale

I0fllltT!fi Alilil0ilt0l

!l

I0T00M|[

l)lN

i,

inaugureaz 6

BUCU RESCI

fotografic, unul de microscopie Prof'


V.Balthazard din Paris fi scria d-rului

STATTJTE

M.Minovici: rrDocumentele fotoqraficer pe care


mi le-a[i trimis, mi-au adus celP mai mari
servicii fn fnvS[Emfnt" (M.loanid, B.Angelescu,

"Frafii Minovici", Ed.Stiin[ific5'

Bucureqti'

1970).

din
RUCURE$TI
't'lPO(ill.Al.'lA

(llrlt'fll

Rtl(]ALl'1. r' croBl FII


l!. l'nstgiul RonAtt l2
llt$z

Fig.

din care spicuim:


Cod F

ll2Ir2'2L55

Cod F I4815-4817 (manifesta[ia din L4/28


Cod F

ll

iunie)
14372-14)77 (dar de la St'Capqa)
1892, decembrie 20

Doctorul Mina Minovici, medic legist al


58

L89tt rnartie f
George Nieoleanr, farmacistul reg'2 geniu
Focqani, amator fotograf, proiecteazS ln

sala Cercutui

Militar 7 diapozitive microqrafice

executate dup5 un an de experienfe proprii fh


atelierul fotografic al regimentului' El folosea
o pelicula cu colodiu umed fn locul plScilor de
gelatind sau colodiu uscat. La o nou6 proiec[iet
f6cut6 fn octombrie 1894, se dovedeqte din nou
srrperioritatea procedeului folosit de e[' fa[a de
cele din str6in6tate 9i anume a plScilor rigide

de colodiu ale casei E.Graffe et l.Jougla din


Paris, cdre ob[inuserd medalia de dur la
Expozi[ia universalS de la Paris din anul IBB9'
In plus, diapozitivete tui Nicoleanu se dovedesc

rrurlt mdi rezistente [a e5ldura decft

diriginle de telegraf, Bueuregti, cu atelierul ln

cele

strdine.

Sos.Jianu, nr.l0)tt.

IBgt, apritie 4/16

r89l - 1896
Pierderea talentatei lui fiice, Iulia, fn
anu[ ]BBB, a zdruncinat tot restul vie[ii lui

Misiunea astronomic6 rom d nd condusb de

Nicolae Coculescu (I16G-L952), fondatorul


Observatorului .astronomic din Bucuregti tn
1908, fotografiazd eelipsa totdte de soare [a
Foundiougne fh Seregal.
Fotografii f6cute c, aceastd ocazie se afld la
B.A.R.S.R., stampe, cod. F II B55B - F II 8565,
fn formate cuprinse Jhtre IZ x 17 gi 17 x ZJ cm.
L89t
Apare: Msrumente istorice ale Romdniei

gi tipnrri din jude[ele Argeg gi


I.Niculescu

- anul IBgt - preful

tv{uscsll10),

15 lei.

Dimensiunile albumtrlui 24xf0 cm

Bogdan Petriceicu Hagdeu


fndemnfndu-l cEtre misticism.

Arhivele Statului din Bucuregti p5streazE


un lot de ffi de fotografii originale, 12xI6 cm,
f6cute de Hagdeu fntre l8gf-J:ilg6, se pare la

timpul gedinfelor lui de


spiritismill). Ele reprezintd fenomene
luminoase cu forme gi eontururi foarte
Cfmpina, th

yapi31g112). Oin notafiile facute de Hagdeu pe


dosul lor s-a putut afla: data gi ora cfnd a expus

(rrumai noaptea

Albumul con[ine Bt imagini ln mdrimi


diferite cuprinse fntre 7xI0,5... 17xZ4 cm.
Pe fiecare carton al abumului se afla
lipite fotogratrile eare du fost luerate sepafat.
Albumele du fost lucrate la "Tipografia

(1BlB-1907)'

lntre orele 23 gi

3rt5
diminea[a); orientarea aparatului spre capul lui

dormind; preeau[iunile luate pentru d nu


pSLrunde nici o lumind din afar5 ln cdmera
obscurd gi altele. Fenomenele luminoase
ob[inute de el-nu au putut

fi elucidate

pfnd azi.

Thoma Basilescu Bucuregcirr.

Album lucrat ln fotogravurE.

In prefafd la album se scrie:

1894

"Ioan

Niculescu, pregedintele Societd[ii industriale


I'Curtea de Argegtt.

In

pagina cu reclama FOTOGRAFIA din


album scrie:"Ioan Niculescu (fost 21 ani oficient

La Focgani dpdre prima carte fh limba


romf,nE asupra fotografiei, cu rezultatele
ob[inute de farmacistul C*orge Nicolanr cu
Ii

tlul:

nPhotographii

Mycrographicre

Transparenten.

59

Expunere metodicd pentru:

- Ob[inerea depegilor photornicrographice


transpafente.

- Aparatele de proiecfiune gi mfnuirea lor.


- Modul de corespondenf6 cu ajutorul
porumbeilor. Experier{p f6cute ln atelierul de
photographie al Regimentului nrJ de Geniu de
GEORGE NICOLEANU; farmacist de Regiment

Reg.No.Z de Geniu. Focaani. Tipografia


Alessandru Codeanr f894 (Format I25x2OO
mm, conline L44 pagini) B.A.R.S.R.IIt462?A.

fh

1894' mai 5

Apare nr.l din 'Revista Scir{ificd


IlustratSr.
Apare--la 5 gi 20 ale fiecdrei luni s.6
dire{ir.rea Irrgimr I JrlPapadopol.
Redactia gi adrninirfi,rd[ia, Str.Buzeqti 871

Br.rcrrcaci, (ultimul numdr apErutr cdre se


gbsegte la Biblioteca Academiel, este Anul II'
nr.l8, 20 ianuarie 1895).
Incepfnd cu nr.l gi terminfnd cu nr.If din
5 noiambrie 1894r revista publicd o serie de
articole bine documentate gi la un nivel ridicatt
intihrlate FOTOGRAFIA. Autorul lor este
Stelian Petrescu, elev al Seoalei Mrmale
Superioare, viitorul inginer SLelian Petrescut
renumit fotograf rom d n din lucrSrile cbruia
Academia RomAnE de[ine o mare pafte.
60

f894, iuhe 21 qi 24
International Museum of Photography at
George Eastman House din Rochesterr U.S.A.'

are fh colecfiile sale alburnub

DUDINSKI

(active Rornania and Bulgaria, 1890 s). Album


of 27 albumen prirtts, dated July 23 and 24,
1894, including views and genre, scenes from
the village of Filiagi in Western qurn.n13ll))'
1894' august 5
rrMetrofotograf
ia'I I 4),
Articolul

nesemnat, apdre fn Revista Sciinifics llustrat6t


publicat ln numerele 7 din 5 august' B din 20
august gi 9 din 5 septembrie 1894.

In nr.7 scrie:

"De cft-vd timp se [in la Museul de istoria


naturalS la Paris, o serie de conferin{e sub
numele de t'Cursuri speciale pentru c6letorir'1
astfel dl. A.Laussedat, membru al institutuluir a

[inut o interesantd conferin[5 dsuprd


metrofotografiei, sdu 'tlnstruefiune gi
explica[iuni somare relative la fntrebuin[area
fotografiei fh recunoagcerile topografice fdcute
de cdletori". Aceastb interesantE conferin[a
cdutdm a o face cunoscut6 cititorilor nogtri.
IB94r august 20

Revista Sciir$ficd llustratd, publicS tn


nr.8 din 20 august lB94 la rubrica Cronica'
condi[iile concursului interna[ional pentru

obfinerea fotografic6 a unei picdturi de apb fn


timpul caderii sale. Concur-sul a fost l,ansat de
\-a Revue Suisse de Photographie" din Geneva.
Juriul era format din: E.I.lvlarey, pregedinte al

Societs[ii franceze de fotografie, Dr. JJr4der,


consilier de stat gi profesor la Scoala imperiald

gi regalb foLografic6 din Viena gi

E-Demole,

director la Revue Suisse de photographie.

- Apa lntrebuir(at6 va fi apa distilatd.


- Se vd acorda mai mutta valoare
fotografiilor la care picdturd se va apropia la
marimea naturalb.

rezultate superioare din punct de vedere al


curS{eni

1894, august 29

La Bucuregti dre loc Expozi$a

Hfachiroff ,f otograf iirBucuregti.


Alexandru Antoniu, tablouri gi album de
Theodor

fotografii, Bucuregti.

men[iuni onorabile.

Anatole Magnin, fotografii, Constah[a.


Wilhelm Oppe$, fotografii, Bucuregti.

C.A.Piltz, fotografie gi

stereotipie,

Bucuregti.

Alfred Brant, peisaje

1894, august 20

I'ot Revista Sciir{ificb llustrat5, fn nr.B


din 20 augusl 1894, publicb la Cronica din
pag.119 urmdtoarea informa[ie:

I'Domnii Loewy gi Piseux ctu reugit d


fotografia suprafafa discului tunar fn condi[ii
cdre n-du fost realizate. pfnd dcum. probele au
fost obfinute cu ajutorul ecuatorialului coti[,

apoi mdrite pe sticld sau pe


ch A rtie

coope-

ratorilor mmdni" deschisd la 29, august 1894.


La aeeasta expozi[ie au participat:
I.Sergeorge, pictor gi fotognaf, Bucuregti.
AlJNiculescu, fotografi i, Bucuregti.
Ioan Niculescu, fotografii, Bucuregti.

- Circumstan{ele precise fn care se va fi


facut fotografia.
- Recompense: premiul I, II, IIl gi trei

fotografie pe

ei imagini lor'r.

ch A rtio. O

la Academia de
qtiin[e din Paris aratd discul lunar cu un
diarnetru de lr80 . Dar mdrirea pe sticl6 dE
expus6

9i

portrete

fotografice, Sinaia.
Schmidlin, aparat fotografic, Buzeu.
Exposan[i din strdindtate.
Lazdr T.N.Kermele, fotografii, Molovegte
Macedonia (Turcia).
1894, octombrie 5

Revista Sciin[ific5 llustrat6, public6 pe


coperta interioard Publicitatea revistein, fn
nr.ll-:

'Librdria Carol Mliller,


Rom

n, Bucuresci. In preparafiune:

passagiul

Nr. 79514 - Inchisoarea Doftana


Nr. 79619 - Celule la fnchiso*oa Do'f.tana
Nr. 79678 - SlSnic - Muntele de sare

C5rtt pogtale cu Yederi din Bucuresci 9i


5inaia".

(Acest anunf a aplrut fn continuare fdrS


niei o modificare de text fn revistele urmatodre
I2-I7. In nr.I8 din 20 ianuarie, 1895, reclama

I3t

nu a mai aparut.)

Primele cdrfi poqtale ilustrate


reproduceri dupd desene originale sdu

cu
cu

imagini pitoregti din Elve[ia reproduse tot dupd


desene, du apSrut fnainte 1894. Ele du fost
lansato de pictorul de origine german6 Francois
Borich.

In 1895, marsiliezul Dominique Piazza


lanseazd primele eorti poqtale ilustrate cu
reproduceri fotografice.

Care este qi cfnd a apdrut prima carte


pogtalS ilustratS la noi cu repnoducere dupF
foLografie

cca.1894...1898
Vederea Jhchisoritor din Rom 6 631 I 5)
Inchisorile: 5ldnic, Tg.Ocna, V5edregtit

PtdtSregti, Doftana, Telega, Gala[i' FocAani


etc.

72 fotografii 18,5x26 em.


I.Niculescu.
Refinem din album:

Nr. 79610 - Inehisoarea Telega


(desfiinlatS)
62

Tipri

Romdniall5)
10215... L9x24 cm. Foto:

de condamndfi din

fotograf

ii

I.Niculescu. Re[inem din album:

Nr. 81155 -

Doftana. Banda

Zdrelea

Tg.Ocna. Sima

lataqan.

MSrun[elu

Nr. 81172 -

Condamnat la munc6 silnicd pentru omor.


Moraru.
Nr. 81174 - Tg.Ocna. Ion

Condamnat la munca silnic6 pe via[a


pentru tltharie cu omor.
Nr. BllB0 - Doftana. Ion Dincd Pitulice.
Condamnat la munca silnicd pe via[d
pentru omor.

Nr. 81192 - SlSnic. Gheorghe Dumitrescu


zis Iorgu Serdaru. Condamnat la munca
sitnic5 pe v.ia[a penlru tllhdrie 9i omor.
Nr. 81428 - Vacdresci. Nae Serban
Glqflice zis C.Dincd. Condamnat pe vie[6
pentru Lflherii gi omor.

Foto:
1_895

Primut manual fotografie apdrut th timba

rornSnSr'TRATAT DE FOTOGRAFIEtrIlT)'
autor G.V.Cordea, cor{inftrd un studiu metodic

sumar d:ilpra ap.$dtlor Si diferitelor


opera$uni
fotografiee,
metode noi,
perfec[iondri operd ilugtratd cu 6 figuri gi
reproduceri (4 neprod.foto) (Fig.7)r Bucuregti,
Tipografia Curtji regale, F.Gdbl Fii, Str.
RegalS 19, 1895.

Ialomi[a

TRATAT
I

Format 77x24 cm.


X+BB pt + 3 f. pt.
BiblioLeca Academiei R.S.R., Cod II 4Ij479.
Tratatul lui G.V.Cordea este ilustrat cu 4
fotografii'rfototip al autorului":
Vedere - La Slanicul din Moldova.
Interior - In verand5, vila Bordea, periefi-

)F]

FOTOGRAFIE

Portret - Portretul lui P.G. din Gropeni


Monument - Biserica qreceascd din BrEila
Fotografiile au fost reproduse fn Fran[a
prin phoLocollographie de J.Royer, Nancy.

CONTL\END UN SI'UDIU ME ODIC


SUITIAR ASUPRA AF.{IIA'|ELOR FI DIFERITDLOR OPERATIT'NI
FOTO(;RAFICE, Mtt'l'ODE NOUl, PERFECTIONART.

opDBA rLUsrRAr',r

cu 66 FlGuRI 9l

REPRoDucTruNt

rExpedifia vaselor romA ne la Kiel, 1895"


foto: Dr. G.Patzelt

Dr. G.Patzelt, casierul Societ6[ii


amatorilor de fotograf ie din Bucuregti,
fnso[egte ca fotograf vasele bricului Mircea qi

G. V. CORDEA

=-"1:-{l*,el#,{i+

--

{JUCI.RESCI
d

TIPOORAFIA CURTTI RBIj'ALE. F GOAT, FIt


19, Artd. Rod. l9

ratl

),

Fig.

crucigStorul Elisabeta ln vizita f6cutE de


acestea fn 12 tdri europene gi africane, printre
cdre Franfa, Algeria, Germania, Suedia qi
Gibraltarul. Fotografiile facute cu aceastd
ocazie Sfnt grupate fn doud volume aflate azi [a
Cabinetul de stampe al Academiei R.S.R., cod
AF III 240.
Vol. I - 31 fotogra{ii 24x3O crrt
Voi. II - 30 fotografii 24x10 cm
Via[a la bord pe (crucigEtorul) Elisabeta,
63

(bricul) Mircea, escale, vederi de la Gala[i

ta

Kiel, Creta, Malta, Alger, Gibraltar, Vigo,


Hamburg, Copenhaga, Stockholm, Por[smouth

(cu plecarea alte[elor lor regale),

Brest,

Lisabona, Blrcelona, Ajaccio, Messina, Bosphor,

Constantinopol.

Albumele au fost executate fn: Stab.


F.Dusehek, Bucuregti, dupS fotografiile d-rului
Patzelt gi au fosl- donate regelui Carol I.

12
INSTANTANEE luate de
1896r ianuarie

Bucuregti, Oradea qi Timigoarall9).

Ia

1895
fiin[a nSocietatea CarpatinS din Sinaiar

la

12

nDecorafia Bucrregtibr crr ocazia vizitei


M.S. Franz Joseph

primul rdzboi mondial. Dupd rSzboi, fh anul


L92L, localul este mdrit, iar numdrul membrilor
ajunge ta B0 de persoanell8). In anul 19Jg era
al 4-lea club ca mdrime din [ar6r dupd

Cdpitanul

T.Maltopol d in Cava1tt1"l20)
Fotografii 20x14 cm
Re[inem din album:
Nr.974lB - Patinaj fn Cigmigiu
ianuarie 1896.
1896 septembrie 17129 qi f8/an

1895

La Arad s-a fbcut prima ltrcercare de a se


forda un club de amatori fotografi, dar planul a
eguat dupd o scurtd gi timid6 existen[a.
Aceasta s-a realizat fnsd fh anul 1905 cfnd i-a
fiin[a un club, care gi-a dus activitatea pfnS la

I la 17122 qi

/tO sePtembrie 1gg5J'2l)


l2 fotografii 26x3O... 28xi9cm
Foto: SPIRESCU (Ion)
IB

Album donat de Primdria Capitalei


Bucuregti lui Dimitrie A.Sturza, preEedinte al
Consiliului de minigtri 9i ministru al Afacerilor
strSine.

Nr. 82187 - Vedere fn Calea Victoriei (din


balconul librariei Academiei)
Nr. 82186 - Piafa Teatrului Nafional
Nr. 82185 - Coroana imperial5 la fncrueigarea Cdii Victoriei cu B-dut Elisabeta
Nr. B2lB4 - Palatul Regat.

fntemeiatS de arhimandritul Nifon, secondat de


Take lonescu, sofia sa Bucura Dumbrav6 9i a\ii.
Cu toate c5 a durat dprodpe 15 ani 9i membrii

"Bains dHerculen r 2T *pt. 1g95I22)


de Kossak Joseph, Photographe de Cour Imp. et

ei du f6cut fotografii, nu au fost

Roy. Autriehe-Hongrie. Temesvar es Herkules -

descoperite.
64

lnca

L896, septembrie 27

Tu

roo

2I folografii ]0-40

cm

5. Ltarroseur drrose

Re[inem din album:

Nr. ll8l5 - Vue pris5 de

la hauteur

6. Gros temps en m5r


7. Course en sdcs

de

Coronini

B. Tigres

Nr.81852 - Vue de la vall6e de la Cserna


vbrs la cascade
Nr. BIBIT - Bain
de Marie, av5nue

10. Le train Paris-Lyon".

Elisabeth

Speetacolul dura doua ore.

Nr. BIBIB - Vue pris-e du Repos Schneller


Se pdre cd acest album a fosL donat
regelui Carol I cu oeazia vizitei fmp5ratului

9. Danse egyptienne. Les bayaddres dans


les costumes vdporeux

Intrarea, care [a prezentarea din mai

fost de 5 franei, dcum era redusd la 50 centime.

Franz Joseph fn BucureqLi, septembrie 1895.


1896, octorrbrie

IB96

l]

Erdffnung des Eisernen Thores, Orgova

DupS prezentarea cinematografului


facutS Ia 27 mai l_896, ziaruI I'Independance
Roumaine, nr.5920 de duminicd l,j octombrie
l-895, anun[a o noua serie de spectacole ln

2I fotografii I7x23 cm. Autor

Bucuregti, tot fn marele salon al ziarului.

Extragem din album:

1g95123)

Vederi ale canalului de la Por[ile de Fier.gi


scene de la inaugurdre fn anul lB95

Extragem din articol: 'L'inv6nteur d


trouve le moyen de mettre de la vie dans la

Nr. 74559 - Porfile de Fier.

photographie. Les p5rsonnages se meuvent,


marehent, sragitent, la parole seule leur

tl-a Stampa",

mdnquert.

Programul cuprindea:
'rl. Le Tsar et la Tsarine J paris
2. Enfants et jouets

nemen[ionat.

IB96

rll Popolon gi 'Ltltalia, aduc

la cunogtin[E opiniei publice neobiqnuita faplb a


ciobanului din Carpali (Badea George Cfirtan)
venit pe. jos sd vadb, cioplit fn mdr,'nurd
columnei, actul de naqtere al neamului sbu.

l. Artillerie 5spagnole

Presa pubticd chipul acestui extraorciinar


((ambasador lh opincD) al Daciei; doud vitrine

4. Repas de chats

fi

expusera fotografia

ln

marime naturala, iar

regele Umberto I gi papa Leon al XIII-lea fl


invltarS fn palatele 1o..124)
1997, rnartie 29
In gedin(a Academiei Rom d ne din 29
martie 1g97L25) este prezentatS radiografia
unci rrftni fh vi46r fn care apar foarte clare
[esuturile cdrnoase de pe S'ng6 oasele degetelor.
Radiografia a fost fdcutb de doctorul fn qtiin[e
f iz ice Dragornir l-furmuzesc uI26) fn labor at oru I
sdu de la Liceul Internat din IaqI. EI a dovedit
prin aceastS radiografie cE se pot ob[ine detalii
de lesuturi chair fn cdrnuri gi, lucru de cea mai

mare impdrtarf,S, fn organele ln via[a, ial nu


cum se fdcuse pln5 atunci prin injec[ii dsupfd
cadavrelor.

Pentru cligeul obtinut el a fntrebuin[at un


tub de Croockes Ei un timp de expunere de dou6

minute. 5-a ob[inut un negativ foarte dur,


copierea pe hfrtie necesifhd o expunere de 15
zile la lumina difuze.IZT)
L897

Dun6rea. Inrndatia din 1897.


C'dlagi1 2B)' Foto: G'MaksaY

(Vezi gi anul lBTI cu inunda[iile de la Gala[i.)


1897

Aparilia primei cEr[i pogtale ilustrate


reprodusd dupd fotografie se pdre cd a fost
neglijatd gi incomplet studiatd gi ln str6inbtate.
66

Primele reproduceni sfnt atribuite lui


Dorninique Piazza din Marsilia care, ln IB95' a
fnlocuit ilustra[ia realizatd cu ajutorul
desenelor prin reproduceri fotografice.
La noi, prima nCarta de post6rr reihrstratd

ln ciriula[ie fn iunie lB7]. La 5


octombrie 1894, Librdria Carol MUller'

a fost

pusd

Passagiul Rom d n, public6 ln Revista Sciir{ificd

ItustratSl29) urmatorul anun[: "ln prepara[iune:


Car[i Pogtale cu vederi din Bucuresci 9i Sinaia".
La I2 februarie tB95 publicd ln
Itustra$unedll0) nr.5 c5 d pus ln vlnzare c6r[i
pogtale ilustrate trSouvenir de Buciresttr 9i
'Souvenir de Sinaia' din editura proprie cu 2 lei
bucata. Nu s-a descoperit printre ele niciuna
reprodusd dup6 fotografie. Singurul mijloc de a
stabili o datd aproximativd a fost cercetarea
c5r[ilor pogtale ilustrate aflate azi ln colectii.
Cea mai veche, gdsit6 cu datare sigur6 este
{rrrondations de Galatz, Juin L897. Rue dl
Porttr - Strada pot1u1u1l31). Este o ilustratS

cu nuanfii verzui lnchisr cdre


poartd gtampila pogtei rrGala[i, 12 jul.9B"'
sositd rrld Bucuresci, 13 jul.B98". Pe fa[a

monocromer

ilustratei, fn stfnga, scrie "Editeur H.Wichrnalult


Galatzrt.

Succesul c6rtilor pogtale ilustrate reproduse dup6 fotografii a fost imens gi la noi la fel

cd cel din strdindLaLe, acesla fiind dovedit de


marele numar de edituri care le scoteau, la
fnceput rrpnocnorn apoi, dupd cftiva ani, color.

tJdem unele edituri cdfe .rr imprimat carfi


pogtale ilustrate tipdrite dupd fotografii de la
noi din tard fh jurul anilor 190&
Edit*rra Carol lvfir'ller, passagiul Rom
Bucuresci

n,

Editura Adolph Maier, str.Saul l, Bucuresci


Editura Adolph Maier, pasagiul Vilacros l_2,
Bucuresci
Editura Ad.lr&rier gi D-Stern, pasagiul Vilacros
I-2, Bucuresci

Editlra SOCEC et Co", S.A. Bucuresci


Editura Libr6riei Emit Stork, furnizor al Cur[ei
Regale
Editura trProgresutrr,

rFrtrrtar,

Calea

Victoriei 38, Bucuresci


Depozitul Universal saraga, zub Hotel de
France, Bucuresci
Editura Horovitz, pasagiul Mircus, Bucuregti

Tipografia rMineryal

Editura Libr6ria Nou6, Nicolai A.petroff,


Berlad
Edi

tura Librdriei N.lvlanolescu (Cfmpu lung_


Muscel)

Ediuura T"G.Dabo, Constan[a

Antqt Pappadopol, Galatz


Editura Librdriei pJliescu gi D.Grosr, Iagi
Libr5ria P. 9i DJliescu, Iagi
Editura EJ.Bnrrner, Iag i
Magazinul de Musica rGritrberg", Iassy
Editura P.D.rniel, photographe (piatra Neamp
Editura Libr5riei Centrala,
Ploiegti

lex.V.Stdnciu lescu,

Editura Libr6riei G.Cdciulescu, palatul Coope_


rativa, Ploesci
Editura George Mateeseu, Sinaia
Editura Libr6riei Maloskitsky, Tulcea
Editor Robin Dupon, Giurgiu
Editura D.Dimitreccu, Valeni de Munte
Verlag von Karl Gr*f, Buchhandlung,

Bucuresci

Editura J-Saraga et Co.

tura Libr6ria Alexandru Hutubei, Folt iceni


Editeur if.Wi"n--r,, Ga latz
Edi

Hermannstadt (Sibiu)

Bahrfiof und Feldbucl*randet Gesellschaft


m.b.H., Berlin
t'Rdmmler et Jonas,
Dresdenn
r5tengel et Co.,
Dresden"
"Schneider et Lux,
1897,

l8

Wienr,;,_

august

Emil Racovifp

Lg99r 5 noiernbrie

(1868_1947) lnso[egte cd

naturalist expedi$a antarcticd a vaqrlui Belgica


eondus5 de Adrien de Gerlacnell2). El a fost

unul din numerogii savanfi romOni cdre

fnples pre[iosul ajutor ce fl ofer6 fotografia lh


cercet6nile lor. Din expedifia fdcut6 fh
Antarctica, Emil Racovi[E s-a fhtors cu peete
patru sute de cligeertereo negative gi pozitive
lucraLe cu un aparat nou VERASCOPE fabricat
fn 1897 de casa Z.Richard din Parisr utilat eu
renumitul obiectiv Krauss Zeisg Tessar 55 f -4r5
cm, [a care se foloseati plSci 10x7 cm pentru
cele doud imagini de 4'5x5 cm.

In lunga lui carier6 gtiinfificd


fotografiat neobosit. Din relatdrile fiului

sbu

- Cca. 50 diapozitive cu cdlStoria prin


Algeria (1902-1905?) sfnt fh casa pdrinteasc6
din Cluj-Napocd' str. Prof.E.Racovi[5 1.
Materialul fotografic enumerat de Andrei

Racovi[5 nu cuprinde gi pe cel ficut fn


RomAnia dupd anul 1920. Din acesta remarcam
numai articolul publicat ln fg:O fn Buletirrul

Societ{ii de Stii{e din Cluj' V' p.73'LL4


trPhototeque a classement verticalr Essai pour
trouver une methode rationelle et pratique de
conservation de cliches et de documents
photographiques. Avec 12 figures et planche".

Andrei Racovigal))), valorosul

material
fotografic lSsat de tatejl s6u se afla ln anul I977
fmpdrfit astfel:
- 212 diapozitive stereo cu expedi[ia din

Antarctica (tggZ-tggg)se aflS la

t_897

1898

Profesorul &.

Gtreorghe Marinescu
folosegte cinematografia fn eercetarile de [a

Grigore Antipa din Bucuregti.

Spitalut Pantelimon dsuprd bolilor neurologice.


El a realizat prima radiografie fh boala

- L75 negative stereo cu expedi[ia din


Antartica slnt la Casa MemorialS din comuna

derrumit6 acromegalie,
descoperirii razelor X.

Muzeul

Suranegti, azi Raeovi[a din jude[lt Vaslui- 11 imagini cu eonacul de la Surdnegti ta


Casa MemorialE din comuna Racovi[a.

- LzO diapozitive stereo cu cele trei

th anul imediat urrnator

In revista francez5 'La

Semaine

Medicalel din 5 iulie 1899, eI publica la rubrica

"iucrdri originale" un studiu intitulat


"Tulbur6rile mersului fn hemiplegia organicb

1908 gi 58 de diapozitive cu clStoria prin Fran[a


fn 1907 se aflS la Casa MemorialS din comuna

studiate cu ajutorul einematografiei". Articolul


era ilustrat eu 72 figuri desenate pe hfltie sub
lup6 de pictorul francez Jean Neyliesr dup3

Racovi[a.

filmul realizat de dr. Gh.Marinescu.

cblStorii fEcute fh Corsica

68

ln perioada

1905-

lB9B, ianuarie - 1901, decembrie

In ianuarie lBgB dpare fh nord-est,ul


Transilvaniei 'rRevista llustrat6, Feia
erniclopedic5 literard lunardn. Ad m i n istra[iune a:
Soimug, redac[iunea Reteag, Ioan Baciu-editor,

Ion Pop Reteganul-redactor responsabil,


Tipografia Canol Csallner, BistriplS4).

Asiguratd de colabordri valoroase din


toate provinciile rom 6 negti, apdrutd fn format
26r5x3| cm, tipdritd pe hfltie cretat6 ln condi[ii
grafice deosebite pentru acele vremuri, revista
s-a bucurat de o largd rdsplhdire. In cei patru
ani de existen[5, sediul revister se mutd la
Bistrita, tiparirea fdcfndu-se la Tipografia Ioan
Baciu fn strada Lemnelor 44, 'raranjatb dupd
stilul cel mai nou".
Printre numeroasele ilustra[ii, ale e6ror
cliqee pentru tipar erdu lucrate la firma
J.Ldwy din Viena, gdsim nrulte fotognafii
semnate

de fotografi eun@r.{i gi de

alte
persodne ale cdror nurne ft fntflnim aici pentru
prima datd. In ordine cronologicd de aparifie,
aceste persodne au fost: LStoiea, fotograf din

Ormindea (Hunedoara), T.Simon, A.Rogu,


I.Anca gi F.Drscfrek

- Bucuregti. Majoritatea
fotografiilor dperute fh reviste du fost
executate de reporterul cdre a semnat cu
monogrdma J.L.ph. (J.Ldwy, photograph).

Cea mai valoroas5 colaborare fn domeniul

fotografiei a avut-o pop Ioer Ni[fu din Ctuj,


eare ln gapte numere consecutive ale revistei,
publicd lrrcepfnd cu numerul din aprilie lg99 un
amplu articol cu nr.ran[d didactic5 wn s6
fotognafdmn. Aceasta lurcrare valoroasd; pentru

care dA fh bibliografie lt titluri de cdr[i


publicate fn germanb gi francez6, a aparut
separat gi ln brogurd. Sfnt interecen[i termenii
folosi[i dintre cdre reddm: "Chilia obseur6r,,
'rprecisared'r, 'rfotografii magice (Rdntgen)rr
etc.

Tot din cuprinsul revistei afldm date


dsupra celui mai valoros fotograf rom d n din
Transilvania Alexandru Rogr din Bistri[a.

Reddm pasaje din textul pe care fl


prezintd revista cititorilor ei: "Alexandru Rogu
s-a nascut la Bistri[a la anul 1g54]i5)" ',gi-a
fdcut studiile la gimnasiul din Birtri[a gi
Ndsaud, ca student fnc6 s-a distins fntre eolegii

sei prin frumosele &senuri cr b eeecut6...il,


"Tat5l seu ... fhcredin[E pe micul Alexandru
renumitului fotograf Koiler din Bistrifp spre d
face din fiul seu un fotograf", tr... micul
Alexandru, carele dup6 ce mai fbcu o praxd

mai mul[i ani pe la unii din eei mai

de

buni

fotografi din strdin5tate, a devenit un maestru


Ih fachul seu admirat nu numai de ai nogtri, ci

chidr de ctr6ini", "DL Alexandru Rogu astdzi


are fpumo$rl sar atelier fotografie ln tsistri[at
Pia[a Principat6 22 1i noue rom t hilon ne face
mare cinste cu lucrdrile sale"'rrt rrcu ocasiunea

pertractSrii procesului memorandumultti 9i d


altor procese fh chestia nafional5' dt. Al.Rogu a
fost acela, pe carele l-a invitat fruntagii nogtri
na[jonali, spre a eternisa unele acte prin
susceperi fotografice de cari a comPus mai
multe tablouri, aga: Vandalismul de la Turdat
Rom t ni la Dobrigin, Conferin[a NafionalS'
Tabloul Martirilor 9i alte multe".
Mer$ion6m cE se gdsesc fn col'ecfia
C.SSvulescu 1l cartoane fotografice diferite,
tip6rite cu firma A.Roqu fn limbile romtnS,
maghiar6 gi germanS, numtir neegalat declt de

Un fapt demn de remdrcdt este cd


aceeaqi colaborare strlhs6 dintre romAni 9i
sagi pe cdre dm fntflnit-o Ia Bragov gi la Sibiu o
g6sim gi aici la Bistri[a.
1898

Apare dl*rza fotografului arnator',


Edituia Drogueriei Romtrnr Bucregti'
NqJArct

Str.Veetei 15
NedatatS. Academia a datat-o 1898"

(Pe pagina I a exemplarului de


70

l iun.89B)
Pe coperta IV, drogueria face reelarna
No.465 R.T./f

aparaLelor foto ce le vindea.


12 pag. format

IIxlS

cm

Pre[ll 50 bani.
Pe pag.III, la introducere, ecrie: "...cu
fotografia se retrdieqte [recutul ...r1

Pfna dcum cftiva ani du existat fn


Bucureqti doud drogherii specializate tn
vfhzarea de chimicale fotognafice. fulrruau
DROGHERIA ROMA IA ee afla fn str. Doarnelei
B, cas6 cu tradi[iar cdre a fost specializalS 9i fn

vfnzarea de materiale necesare fotografiei de

la aparate fotografice de toate


chimicale, hfltie fotografica' Pfna la

tipuriteu
mStasea

sensibilizatd pentru fotografii.

pu[ini fotografi din [ar6.

StrDoanrrei 8r Tipografia twnea

Academie st5 scris cu cernealS:

la

doua s-a aflat pe str. Academiei


hotelul t^lIONl.

sub

Au fost ultimele drogherii cdre

mai

continuau vechea tradi[ie de a se ocupd Qi cti


v{hzarea de chimicale fotografice.
1898r iunie-anqust
Exposi$unea de f6inS gi eereale
[irutd ta Rotterdarn gi Arnster6*nl56)
Amsterdam - ler Juillet - 18 Aout IB99
Rotterdam - 17 au 29 Juin 1899
l0 fotografii 24x3CI cm. Nu scrie autorui"

Extragem din album:

(Ruse)

Nr. 77518 - Vederea sdlii de expozi[ie


Nr.77525 - Col[ din sala de expozi[ie
IB9B

Emil FISCFIER, unul din cei mai renumili


fotografi din Romdnia, s-a ndscut la plovdiv fn
Bulgaria la 29 decembrie t171 . A fdcut ucenicie
fntre 1BB7-I891 la fotograful Gustav Waber din
Bucureqti, iar lntre lB91-1897 a lucrat ln
atelierul lui Carl Mtrschatek din Braqov.
In anul lBgB cumpdrd atelierul Camillei
Asboth din Grossen Ring L6 (azi pia[a
Republicii) stabilindu-se la Sibiu. La I
septembrie 1900 preia alelierul foto construit
de Banca de asigur5ri "Transilvania" din
Heltauergasse

5 (azi str. N.B6lcescu) unde

lucreaza plnb la pensionare.

Fotografiile f6cute de Emil Fischer se


gasesc lrr marile gi micile eolec[ii, fn albume,
reviste, ctnuare gi fn muzeele din [ard. Et a fost
lns6rcinat de "ASTRA" sd prezinte la expozifia
de Ia Bucuregti din 1905 imagini cu aspecte din
viafa romdnilor din Transilvania gi tot el a fost

eel mai activ reportel fotograf al multora din


zborurile lui Aurel Vlaicu.
La 9 mai ]955 Emit Fischer se stinEe din
via[5 la Sibiu.

Iosif FISCIfR s-d ndscut la

Rusciuc

fn Bulgaria la 6 ianuarie tBgB. A fdcut


ucenicie la fotograful Steftur Balasz din Ruse
lntre 1912 gi 1914, iar fn mai l9l5 vine la Sibiu
unde lucreazd fn atelierul fratelui sau.

Deoarece aceastd eronologie cuprinde


perioada pfn6 fn l9l5 nu sfntem fn mdsura a da

date dsuprd fruetuoasei lui activitb$


fotografiee, decft fn volumul II care cuprinde
perioada 1916-1944 a cronologiei fotografiei din
Rom A nia.

La

15 septembrie 1980,

Muzeul

BrUkenthal din Sibiu achizi[ioneazd aparatura


gi placile fotografice ale fra[ilor Emil 5i Iosef

Fischer. De

men[ionat cd

aparatele

achizifionate erau pentru formate de.- placi de


40x50 cm, 30x40 cm gi 24x10 cm.
Datele referitoare la fra[ii Emil gi losef
Fischer slht luate din eomunicarea scrisd de
Iosef Fischer la 25 septembrie lg8l 9i trimisa
noud

1899, ianrarie

l0

Surse locale semnalizeazd la Cluj o


expozi$e de fotografii ce s-a deschis ln salile
hotelului New York (azi Continental). Au fost
expuse 700 de imagini de la j, & participar{i
printre eare Veress cu fotografii colorate,
Aurel Isac, frafii Dur*y gi alqiif )7).
71

verses, clisch-es.
Maloskitd<i (D.-P.) - Tulcea

Photographies

].B99

La Arad are loc expozrtra de fotografii


"Az Aradi Amateur{lub Kiallihs.lrrl}B), 6up5
cea din 1890. Au fost 27 de expozan[i dintre
care notdm pe Botnrs Lazlo, Neumann Alfredt
Popp E.Jozsef, Reiner Adotf gi Dr. Targl
Karoly. Cu ocazia acestei expozifii a fost
bdtutd prima rnedalie cunoscutS la noi cdre
sdrb6torea un eveniment fotografic, medalia cu

toartd rExpozi[ia clubului de amatori

din

di

Cartes postales, itlustr5es


Mandy (Franz) - Bucarest

Photographies (Fotograf iile


regale)

Medalie de argint
Nicolesco (I.) - Bucarest
Divers albums photographiques
Medalie de bronz
Socec (J.V.)

Aradrl19).

familiei

Etablissrnent Graphique -

Bucarest

Album

1900

EXPOZITIA I'{IVERSALA DE LA PARIS


9151

divers

modlles

photographiques
Spirescu I. - Bucarest (Curtea de Argeg)

19sst40)

Au expus:

Ministbre de t{nstruction

Publique

Medalie de bmnz
Antonio - (Antoniu - Bucarest)

Bucharest

Menfiune de onoare

...Albums photographiques de I'universit6

Exposition coll6ctive de [a photographie


Balushesco (I.G.) - Vaslui

de Iassi...

Marele Premiu (pentru

toate

exponatets)141)

Cercle des Amateurs

PhotograPhes

Lumina - Br6ila
Photographies (vederi)

Album pitor5sque de la

Brand (Alfred) - Sinaia


Helwik (Julius) - Roman
Maskai (Georges)

- Galatz

Schilter (Anna) - Cfmpina


Medalie de bronz

Mer{iune de onoare
Duschek (Frarz) - Bucarest

72

contenant

Roumanie.

Direction G6n6rale des Prisons{lucarest


Vues de prisons et types de condamn6s
Medalie de bronz

Din [dr6 du concurdt cu fotografii pentru


expozi[ie un numdr de 34 fotografil42).
La jud. Dolj fmpreund cu Heitter D. qi
Kraus Albert cdfe du concurat cu fotografii, a
corrcurat gi Brdncugi Constdntin crr sculpturd.
Nici unul nu a fost admis.
1900, iulie

Zj

La cel de al IV-lea Congres Internafional


de chimie aplicatb [inut ta paris, prof.dr.Stefan
Mimvici a facut urmatoarea comunicare: tes
faux en 6critures et la photographie au serviee
de [a justice'r.

photographie

Nr. 82045 - Palais du champ de Mars,


Agriculture (Vue ext6rieure).

FAL$IJRILE

III OOCIJffiETTE

FOTOGRAFIA

sERVrr,r:'

In acelagi an publied la Bucuregti:

- n'Les faux en Ecritures et

Refinem din album:


Nr. 8204] - Palais du champ de Mars. Vins et
Eaux-de-vie

la

JUSTITIEI.

Dr. STEFAN MINOVICI

du service de la

justice",
Bucarest, 1900, 17 p. + 6 f.pl. (B.A.R.S.R. cod II
Lr5 827).

- "Falsurile fn documente gi fotografia fn


serviciul justi[iei", Bucuregti, 1900, Z7 p. + yl
tab. (B.A.R.S.R. cod II 5t 40d) (Fis. B).
Fotografiile cu falsurile reproduse fh cele
dou6 volume sfnt executate de F-Drschek

BUCURESCI

(Fie.9).
lortitutul

de

Arte grafice gi Edituro ,Minerva,.


Lr'. \rikrjr \).t . t\1r,\t(

EXPOZITION I-hIIVERSELLE DE r9(x}

1900

g6rJ|taN\[Eral)
24

fotografii I7xZ3 cm. Autorul nu e men[ionat.

I Lt 1r! lrErr

lHY <il$Nri.

Fig.

rl

r900

La Roumanie a I'Exposition Univ6rselle


6, p4.ist44)

(5I fotogr atii

II1,

ZJxZB,5 crn) Phot' V'De Szepessy'

Avenue de Vitiers

Re[inem din album:


Nr. 77819 - Bucureqti. Bulevardul Carol' Vedere
spre universitate de la fntret6ierea cu Calea

Victoriei.
1900

- Paris

Re[inem din album:


Nr. 77145 - Pavillon Roumaine. Fapade lat6rate

--/f/3---),

MACEDoNnl45)
Album cu vederi, LiPuri' scene
Foto: Manakia (p" la 1900). Cor.rline 50 foL'
I6x23 cm. Re[inem din album

Nr. 70015 - Pizuderi (comuna)


Cca 1900
Album de souvenirs, PhotograPhies
comparatives de Liszt et de la famille

Davila, sa fitte et ses petit enfat1isl47)


Intocmit de d-na Perticani-Davila
Fiq.

Nr. 771"58 - La Boule de sel de 10.000 kg


Nr. 77159 - Les EchanLilions de sel
Nr. 77155 - Le Port,iit en bois. Eeole des ArLs
et MStiers - Bucarest
Nr. 77190 - S6ction de l'Agriculture' Vue
int6rieure
Nr. 77201 - Pavillon du Pbtrole ) Vin""nn"t'
Vue d'une sonde. Groupe XI. Classe 5l'
1900

B1CLJRESIr45)
(Vederi de Pe la I900)
9 foto. I5r5x22r5 cm. Autorul nu e mentionat'
74

din album sfnt


degradate (fngdtbenite 9i Sterse din
Fotograf

iile

mult
cduzd

superficialita[ii lucrutui fn laborator: exputreret


revelare, fixare incomplet6 9i mai ales spSlarea
fntr-un timp prea scurt dupb fixare'
IgOl' ianuarie ]l

La Iagi dPdre nr. I

din

Revista

Fotograficd Jurnal ilustrat pentru fotografie'


Pubtieafiune lunarS, redactata cu concursul mai
multor colaboratori, dirijatS de I.H.Chaland'
Devisa: Popul,orizarea fotografiei'
Apdrarea irrtereselor materiale 9i morale ale
fotografilor amatori qi specialigti' Publicare

de

LoL

ee poate interesa pe fotografii speeialigti


qi

amatori. Creare de soncurouri pentru


lucr5ri
foLografice. Fublicared progreselor
fotografiei.
Preful abonamentului anual 6 tei. Un

f0 bani.
Redac[ia gi Administra[ia: Iagi, str.

numdr"

Ldpugneanu Z?, et.!.

Format: I5xZj cm, 20 pag. + 15 coper[ile


gi reelame.

Coperta: hfrtie rogie subfire, confine

fotografie Castetul peleg _ negativ

I.Corjescu.

1901, aprilie

La Iagi dpdre nr.2 din

Revista
Fotograficd. Con[ine o fotografie tipdritb
5x715
cm - Podrl de la Cernavodd _ negativ
de
Alexandru Lepddatu.
Din sumar:

-Stiin$fice: Fotognafia fh servieiul


justi[iei, de Dr. S.Minovici.
- Int5ritoare - Despre proiec[iuni
Developare - Re[ete gi Formule.
Tratat general de fotografie _
9tiri.
La gtiri se anun[d:
hima Societate de Amatori Fotografi din
lagi
La apelul lansat de d_nii dr. Fh_rmuzelcu,
prof.univ. gi dl. LCorjescu, magistrat,
du
raspuns un numdr fnsemnat din
cei mai distingi

amatori.

La' 24 martie 1901, societatea s-d


constiLuit definitiv alegfnclu_se comitetul
compus din dornnii; cJr. D.HurmuzeEcu,
I.Corjescu, V.Br4urednu, Alex-Lep6datu

gi

I.Constantineanr.

Pag.32 Laure.r[ii primului concurs


(pubticat fh nr.l) au fost: Lt.Dr. popesctr-Iagi,
Alex.Lepddatu - Iagi gi Ing. petrazzolli _
Iagi.
1901, decembrie
La Iagi dpdre nr.J din Revista Fotografic6

cu subtitlul: Organrl Societ{ii Amatorilor


de
Fotognafie din Iagi. t_a pag.39 serie:
AVIS. Se
aduce la cunogtin[a d_lor membrii...
cE fh urma

conven[iunei cu d-l I.H.Chaland,


9i aprobatE
prin procesul verbal al gedin[ei din ]0 nov.
1901, rRevista Fotograficd,' prezenta,
trece sub
direc$unea societb[ii 9i devine organul
s5u de
publicitate.
Pag.49 - publicd condifiile Cdncursului
permanent de foLografie.

Laureafii

2 sfnt: dr.
D.Hurmuzescu gi Al.Lepadatu.
- Convocarer... fh ziua de 19 dec. d.c. ord
Br30 seara vd dved loc th Aula universita[ii
concursului

gedinfE de proiec[iuni gi conferinfa ,rescursiunea


studen[ilor Jh Grecia',. pref intr. I leu

stal gi 50

b. balcon.

75

Pag. 50 - Public6 pe cei 5I membrii ai


societS[ii gi comitetul: dr. D.Hurmuzescu'
preqedinte, I.Corjescu, casier, A.LepEdatu,
caaier; V.Bu[ureanu 9i I.Constantineanut
membri.

l90l
Apare: Comisariahrl central al ExpozifieiRaport gercral irstpra participerii
Romtniei ta Expozi[ia UniversalS din
Paric (f90O)

pitoreascS"I4S)-

Partea I eomPusd din 100 tablouri


. Alex.Antoniur editor
(gi autor al fotografiilor)
Septerrbrie

Tipdrit

de Stengel

l90I

et Co. Dresda 9i Berlin

Dedicat M.S.RegeIui Carol I


Partea II-a eompusd din 100 tablouri

pl.+I h.)

apirut ln anul 1904.


Alimentared cu ap6 PotabilS
CaPitalei - f90f I49)

Spicuim din raPort:

5 fotografii 56x46 cm. Fotograful nu

de Dimitrie C.Ott6nescu, comisar general,


Bucuregti, LVSoc-ecu' 1901 (2 f .+451 p.+L

Pag.l75 - Clasa 12 - Fotografia.

rr... Dragostea fotografiei a trecut cu


moda, de la profesionali la amatori 9i avem th
eocietatea noastr6 vre-o ctliva de o mdiestrie
fntradovdr remarcabite. Mdi mult, s'au format
cercuri de fotografi amatori, dintre cari Cercul
fnfiin[at dcum cfli-va ani fn Bucuregti a f6cut
furori, car fn Brdita Cercul "Lumina" esLe azi ln
plinE activitate...rl

l90l
Apare primul volum din:

',ALBW GET\ERAL AL ROMANIEI

compus din 100 tablouri

reprezentfnd:
monumentele istorice gi contimpordner posi[iuni
76

pitoresci, domeniul coroanei gi costume


nalionale cu descrierea istoried 9i

menfionat. Atbumul este lucrat la rrArte grafic'e


C.Ghiuteatr, fotografiile fiind lipite pe cartoarc.
Re[inem din album:

Nr. 82147 - Alimentared cu ap5 potabila a


Capitatei. Cercetarea apelor din adlncime
la Ciurel. Sondaje.
Albumul qi lucrdrile au fost executate de:
Minietsrul LucrSrilor Publice
Servicir-s{ Studiilor gi Conrtruc[iunilor
1901

AT-MAhIACH TIPOGRAFISI 50)

editor G.Filip, Bucuresci, publicd la pag.I73-

L74 atelierele fotografice din

Brrcuregti

(men[ionate la anii 184]-1905) 9i din pmvincie

cu ddresele lor.

- C.oldstein gi Domochonsky
Botogani - Jean Bitliq; Iacob Marcovici; Orest
Bacau

Tusinski

Brdila - Marco; Licht; Aurelia; Bdcescu


Bftlad - Moritz Wandelman; Ion Costeschi

- Schmidlin; Frik
Calaragi - R.Boni
Cd mpu-Lung - Cecilie Cavalar;
Emille R.Sehpeck
Craiova - Albert Krauss; D#leitler; Rembranpfi
Buzdu

D.Dumitrescu
Dorohoi - I.Ambre; Jeannette Segall
Focgani - Zeithan A.; Marie gi Aida

Fdlticeni - Oscar Fella


Galafi - George Maksay; AJ(leiner; Fred]"lUld
Giurgiu - Westner; Edfelmer
Iagi - Nestor Hec*, str.Golia 8); Franchette',
Ldpugneanu 44;'Notrdtr, Stefan cel Mare
7; Margulies Arcul H.Fl$schrnr,

Slatina - Slacowitz
Tflgovigte - Haimovici, str. Libert5fii
Tfrgu-Jiu - A.Pfafenhiliser
Tulcea - brdan Mirrcet; Const.Naghet
Tumu-Sev(erin) - Ion Mendl gi Kikomb.rn
Turnu MSgurele - Drosu I.; Sturescu Eleohora,
Vaslui - Gh.Balugescu

februarie lf
rAdevSrufr, nr.4505, prezintd fn pag.2 pe:
Frrntagii Comerciului - Spirescu
Spicuim: 'rEste fiul lui M.Spirescu edre
cre6 Jh IBBS prima f$ricd de ptaci uscate, care
L9O2,

fn

fncetb de a mai func[iona odata cu


stingerea din via[5 a lui M.Spifescu la Galafi.
... Tfn6rul Spirescu se duse la Paris... la
atelierele Nadan Van Bosch... Veni fn Bucureqti,
unde cumpard th anul lBB2 atelierul ln
decadenfa al d-lui Szo-llb'sy, pentru ca lh scurt
timp sd facd dintr'-fnsul un atelier de mfna
fntfia...
1BB5

10; Paker-Arcu; Gherbm, Palatului

i se datoregte introducered
sistemului rPatinotipiei" cft qi credred

Piatra (Neamt) - Daniel P.


Ploiegti - A.Brard, FrancezE; SJ(essler, Calea
Bucuregti; Lean Hirsch, Sciin[ei;

fabrica[iunei hfrtiei platinotipie, dispensfndu-se


astfel de a gi-o mai procura din strdin6tate, a
procedeului fotografic ln relief, a sistemului

Pigemet gi Gumitypie cft gi a specialitd[ii

ri

I.Carmin, B-dul Independen[ei


R.Wcei - I.lvloldoverrr

,e

Roman - Iulius Helvig; I-Avrimeseu

fotografiei pfna la cea natural5, ce se executa

Lapugneanu 41;,Chalandr, Lbpugneanu

D-tui. Spirescu

'Brorrnre dArgenttt relativ la

m6rimea

th aletierul montat de d-sa cu lumin6 electricS.


Et este autorul albumului Curtea de
Argeg, pentru cdre una din celebritS[ile
europene, prof.dr. von Reber, directorul
pinacotecei din MUnchen, i-a fdcut cele mai
elogioase feticitdri.
Dt. Spircscu a fost premiat de toate
expozi$ile noastre din [arb, iar la cxpozi[ia
universalS de fotografie din Geneva a fost
premia[ cu diploma de onoare, procum gi de
M.S. regele Serbiei cu medalia bencmerenti cl.l
pentprl lucr6rile sale artistice".

N.Bogdan, dr. Ureche, Mihai G.Haret, fmanoil

at[ii. Soeietatea a durat pfn5 fh anul


1916. Intflnim rrnrlte rume care fhtrebuin[au
fotografia ln studiile lor profesionale gi de ta
cdre ne-du r6rrvas valoroase fotografii turistice.
Printre aeeste nume remarciim pe prof.
AlTzigara-Samurcag, Mihai G.Haret gi pe
Bucu(5 gi

Emanoil Bucr{a.

IgOt, martie 15
Observatorul, Organ National Liberal

Cu ocazia anivdrsarii a 25 de ani (1877I90Z) de la r5zboiul dE independen[E, apare la


Editura Librbriei Socebu et Co:
"Albumul Armatei Romlre - l0 mai 190p"
Albumul confine 245 fotografii 18x24... 9x]"2 -,n
semnate de Al.Antoniu gi Ltliad. Imaginile

Anul I - Nr.105, pe pdg.1 la rubrica ldei gi


Fapte, sub titlul rrun fotograf artist', fl
prezint6 cititoritor pe fotograful Spirescu.
Spicuim: "Cu Loate obiecliile, fn mdre
parte Jritemeiate, cd fotografia nu poate reda
ced-ce red5 talentuI pictorului, totu-gi atunci
cfnO te gasegti fn fata unui fotograf arList,

preziqtS corpul ofiferesc fn grupuri

rdm

1902' mai

l0

A[.Tzigara-Samureag. Printre membri se aflau


S.Mehedinfi, L.Mrazec, G.Munteanu-Murgoci,

pe

gi separat trupa la
diverss exerci[ii. Sfnt enumera[i to[i
comandanfii din anul l90l cu statul lor major,

eurprins de ceia-ce poate face un aparat

l90l

fotografic, condus de o mfnb megtera qi abilB.


... Vizitlnd atelierul d-lui Spirescu de
curlnd restaurat fn vechiul local, cdre fusese
distnus asta vard de incendiu... Am admirat
lucrBri fn care exactitatea rivaliza cu arta.

La ?4 ianuarie 1901 ia fiin[5 l5ocietatea


Turigtilor RomSnirr avfnd cd pregedinte pe
prin[i.rl Ferdinand, iar ca secretar general pe

Portrete excelente, peisaje minunate...


D.Spirescu lucreazB cu succes la lumina
electricd... Arn admirat bucS[i prinse ln lumina

comandarnente sau unitS$

de la corp de armat5 plnb la regiment.

78

de magneziu. Am v6zut gi o scend din Mortua


Sum reprezentat5 la Teatrul Nafional cu ocazia

retragerei d-nei Romdnescurf. (Nesemnat)


LgOt, rnartie 19
tr(Jniversul,.,
Ziarul
nr.76, miercuri

19

din

Macedoniar.

Universul a publicat zilnic sau s5pt5mfhal


un numar impresionant de reproduceri dwe

fotografiile fratilor Manakia, datoritd faptului


c5 th anul IgOt du fost mari tulburdri fn
Macedonia.

In multe eazuri, aceste imagini

erau

fhso[ite de articole referitoare la satele qi via[a


aromAnilor (vezi gi nr.77, Joi 20 martie I90f

cu'tlora

Na[ionalu

a dromenilor din satul

Avdella").

Fotografierea cocotelor

Poti[ia Cryitalei

Ironia ilustratd fnso[itE de versuri

tn

fh urma hotdrfuii polifiei


Capitalei de a fi fotognafiate, de c5tre
apdrut

rAsoci{iunea Rom0nd pentru Inaintarea (gi)


Respdrdirea Sciirtelorn fnfiin[ata ln anu I9OZ.
Din tg3talogul exposi$unei, Buburegci,
Imprim.Statului, 1901" rezulte o participare
numeroas6 gi variatd cd materiale expuse,
fotografii, radiografii, diapozitivel fotografii gi
cligee obfinute prin aparatul de transmisiuni

electrice cu seleniu (modificat),

pelicule

cinerhatografice, fotogrJfii cu diverse falsuri fn


scrieni, acte, bancnote, coli tirnbrate,
testamente, poli[e etc., vederi fotografice de

fabrici, gcoli, terenuri petrolifere fn


exploatare, mine de sare, procedee gi modele
cartografice cu negative fotografice etc.
l9O) 9i 1904

figurat eu un total de 17 fotografii urmdtorii:


l-furanqhy Gyorgy, Novomeszky 1m1s152),

desenul color
l,a

t90t

Doi ani la rtnd, are loc la Oradea


Expozi$a Cercului de Fotografi Amatori
(Mlltedveld
Fenykeplezek Kdre
Kiallitasa)151). In expozi[ia din anul 1904 au

190], dtminicE 4 mai


Veselia, ziar umoristic (Ig9l- I9j7)
Apare o dat5 pe s6ptdmfhd.
Publicd fh paq.2 gi

rdu-famate.

Are loc expozi[ia organizatd de

martie I90r, public6 reprodus dup5 fotografia


frafilor I. gi MJvlanakia; fotografi romhni din

Janina, rSdtul Romtrese Avdella

peneoarrcle

Veselia

fotograful oficial at poti[iei l.Niculescu, toate

Ruzieska Otto gi Simko Jozsef.

t904

Doctonrl Nicolae Minovici

pubtied

lucrarea: rNouyeaux Procedes de Photographie


79

Cadavrettr apSrutb ln "Archives


d'Antropologie Criminelle". Ea demonstreazd
marele rol pe care-l joacb fotograf ia tn
stabilirea identita$i cadavrelor' deseriind

de

metoda lui, aparatura speciale gi miiloacele eu


ajutorul carord fotografierea, fn special a fe[ei

fn mai multe pozi[ii, ugureazS identificarea


persoanei.

In anul I9l2 el obfine Medalia de aur

la

Expozi$a internationala de lgienS SocialS de l,a


Roma cu sisl"emul de fotograf iere post
mortem.
1904

8.A.R.5.R.' stampe, are fn

colectie

fotografiila cod:
F Il I44t2-I4436 - Cornemorarea a 4[Il ani a lui
Stefan cel Mare, Bucuregtir 1904
Format I7x23 cm
Foto: Regimeitul I Geniu
F ll L4427-I44tL - Comemordrea d 400 ani a lui
Stefan cel Mare, Bucuregtir 2 iulie l90lt

ll

Format I4x2J cm
Foto: ing. Stelian Petrescu
De la Muzeul Spiru Haret.
L7Ot7-I7O42 - Cortegiul irtoric Stefan cel
Mare, 1904

Foto: Inq. Stelian Petrescu.


Agezdmintelor N.BSlcescu.
80

Donafia

l90ti
Apare: Volumul II din rAftum Gereral al

Romdnieifr cornpus din 100 tablouri


reprezentfnd: monumete istorice gi
conlemporane, posifiuni pitoregtir domeniul
coroanei gi costume nafionale cu deserierea
istoricd gi pitoreascb.
Partea II compusS din lffi tablouri
Autor Alexandnr Antoniu
Reproducerile fn autotipie gi imprimatul
executate ln alelierele l.V.Socecu, Bucureqti,
str. Berzei 59, I9O3.
"Omagiu corpului oficeresc din Armata
Rom d nd."

Volumul

I (cu partea I) al acestui

album

aparut fn anul 1901.

Nu

cunoagtem dala apari[iei


partea III a acestui album.

vol.lll

cu

IgtYr' septembrie 22

Are loc prima cursa de automobile din


RomAnia, organizat6 de A.C.R. fntre Bucureqti

gi Giurgiu, dus-fntors. Au luat parte

automobile: Mercedes de 40 CP' Mercedes de


IB-?4 CP, Cudel de ]8 CP, Gobron-Brille de 1B
CP, Fiat de t5 CP gi Oldsmobile de 5 CP. De
notat cE tn Rom A nia se giiseau atunci 51
ar.rtomobile din care 41 erau fn Bucuregti, iar fn

dnul urm6tor numdrul

total a fost de 205 fh

toatd [ara.

Primul clasat a fost prin(r.rl George


V.Bibescu Jh o o16 gi 48 min, eu 55 km/h (cu
Mercedesul de 40 Cp). De notat ca automobilul

cu cel mai slab motor, Oldsmobile de 6 Cp,


condus de Alexandru prager, s_a clasat pe locul
4 cu 4 ore gi if min.
Anuar 1995153), seos de Autonmbil Club

Romtn din Bucuregti, public6 un reportaj de ta


aceastd curs6, iar la pag.l75 reprodcice
imaginea cu nPlecarea
&rcuregti-Giurgiun.

ctrsei de automobil,e

B.A.R.S.R., stampe, pdstreazS sub cod

lI

15369 o fotografie intitulatd "Bucuregti.


Primele curse cu automobilu|r, format I5x20
F

cm, nedatatd. Foto: irg. Stelian petresc_u.


lgfJ/{,-l.%,4

Ministerul Lucrdrilor publice


Diree[iunea General6 de poduri gi Sosele,
Studii 9i Construc[iuni
ALBUMUL GEI{ERAL AL LUCRARILOR
DE ARTA MAI PRIT{C1P41E]54)
Exeeutate fntre anii 1904_1914.

Elie

- Director General, p.Antoneseu


Arhitect Sef, 119 fotografii I9xZ7,5 cm. Autorii
Radu

fotografiilor nu sfnt menfiona[i.


Re[inem:

Nr. 77932 - Pod de beton armat poste Cdlugdra


Mare $ngd Bacdu

Nr.77939 - Pod de beton armat peste Groapa


Larg6 fngd Bacdu
Nr. 77948 - Pod de beton armat 50 m deschid.
peste Bfllad la Tecuci

Nr. 77959 - Pod de beton armat de 114 m


lungime peste Bistrifa la Secu
Nr. 77980 - Pod de beton armat i6O m
desehidere peste Siret la Rac5tau
1905

La Cluj dre loc Expozi$a general6 d


fotografilor arnatori (Orszagos Amatb.r
Fenykepkialtitas)l55) la care partrcip6 B
expozanfi cu 15 lucr6ri.
I9O5, iunie 15

Apare nr.l din iFotognafia. RevistF


Mensual5 llustratdE, sub direc[ia: Ing. L_eorr
ZAITMAN. Redac[ia: Charlottenburg_Beriin,
administrafia: Botogani.
Format 185x240 mm, 32 pagini. Tipogr.
Saidman, Botogani.

Din sumdr: portretistica modernd _


Fotografia tn culori naturale - placile
orthoeromatice - procedeul gumei bicromate

Exp.internat de fotografii artistice de

la

Berlin (1905).

In colec[ia Bibliotecii

Academiei cod pI

t8lg

la diferite tnatgmi gi diferite pozi[iuni

se aflS urmE[oarele reviste:

Capitalei.

Nr. 2 9i I' AUGUST-SEPT. 1905


Nr. 4 nedatatd
Nr. 5 nedatatd
Nr. 6 nedatatd
- Direc[ia: Ing. L.Zaitman
- Redac[ia qi adminisLrafia:
"FOTOGRAFIA" FiiIticeni
- Tipografia: 5aidman, Fblticeni
1905' octornbrie

Balonul a aterizat la orele 15.10 fh


apropiere de gara Lehtiu.
La orele Lt.45 atinsese ced

mdre

pozi[iuni topografice".
L9O6, martie 6/9

Ziarut Univer:sul, nr. 29O, sfmb6td 22


octombrie L9O5, scrie fn pag.l: Prima
experier{5 c'u balorulfh Rom0nia.
Ascensiunea... organizatd de aeroclubul
rom d n de sub presiden[ia prin[utui George
ROMANIA

construit la Augsburg-Bavaria. Capacitate 1500


?
m' qi O tg m... Lansarea s-a fScut vineri 2l
oct. la orele 10155... de pe cfmpia Filaretului. In
nacela s-au luat: "... clteva aparate fotografice
speciale cu cdre se vd fotografia Bucureqtiult
doi porumbri c6tdtori... In balon au luat loc: lt'
Eugen Assaky, prinlll Valentin G.Bibescu, maior
Demetriad gi lt. Paul Moruzzi.
Rezultatul ascensiunei.
Fotografierea Capitalei-

Prin[ll Valentin
Bibescu... erd ocupat cu fotograf ierea
Capitatei. D-sa a luat mai multe fotografii
82

mai

altitudine, 950 m.
Prin[ul Eibescu a continuat fotografierea
forLurilor, rfurilor 9i diferitelor dPe, sate gi

2l

Vatentin Bibescu... cu balonul

ale

de

Alegerile de ta Creditul Furniar Rural


5/ra 9i 5/19 martie 1906 (Bucureqti)156)
In album, sub nr. 56688 se af la o f otograf ie care
prezinLd interes - 5lL9 martie 1906' Alegerile
la Creditul Funciar Rural.
109xBI mm
Imaginea con[ine rnu[imea ac[ionarilor ftr
afara porlii de intrare, fh dreapta sus, poarta, fh
stfnga sus, un tramvai cu cai.

Aripa din dreapta rSmasd de [a veehea


cladire se aftd azi pe str.Doamnei cotl cu
Bulevardul Anul 1848.
1905

nid serbetorea trei evenimente din


istoria ei. 5e lmplineau 1800 de ani de la prima
colonizare a Daciei de c6tre fmpdratul Traian
(anul 105), 40 de ani de domnie ai regelui Canol
I (1855) gi 25 de ani de la proclamarea
Rom

Romdniei ca regat (lBBl.)" fxpozifia nalionala


deschisa ln Bucuregti th parcul arrrenajaL
pe
clmpia Filaretului (azi trarcul Liberld[ii),
caula
sa arate lurnii progresul facut de
[ara noastra
ca slat independenLl5T).
Fotografia romAnedsc6, care frnplinea 66
de ani de cJhd primele daghereotipii
fuseserri
fdcute la noi fn qara (1g40), pdtrunsese
ln acest

inlerval tn toate domeniile de activitate:


arlisLic, gtiinlific, de cercetare, educativ,
judiciar, militar, de conservare prin
fotografie
a imaginilor monumentelor noastre islorice,
reporta; cu evenimentele mai imporLante

de

di'

via[a fSrii precum gi ln folosire.r ei ca


mijloc de
reclama gi propagand6.

Sutele de concurenfi care dvedu cele rl,ii


diferite profesiuni, au fost rasptatifl cu 57
i1e
premii individuale din care L7 cu medalii iie
durl58). Separ.al, arr rnai fost acordate sute
de

premll, printre cdre multe medalii de


dur,

qcolilor, univ._,rsrtEf11op159), uniLalilor militare,


prefecturilor rle jude[e, prim5riilor,
rnSnastirilor, l.risericilcr, r:rganizafiilor
culturale

Ei altele, pentru albume sdu panouri

cu

fotograf ii.

Prinlre concureirfii rjin Transilvania g5sim


pe A.Rogu din Bistri!a qi Fischer
din Sibiu.

Printre

[dri le straine du figurat

la

fotoqrafie Austria, Fran[a gi

Elvefi.r,
iot-ografii, dpdrdte gi ma[erial foLoqr.rf
ic.
Din Maeedonia gdsirn pe frafii I" qi
Manachia, medalia[i cu dur.

Expozi$a Generalb a Romfiniei din 1906


i5 uolrms;I50)
J44 folografii l2xl7 cm. Foto: Dr. Al.Zaharia

Fotografiite slnt repartizaLe aslfr-.1


volume:

Vol.

| = 6j buc.

Vol. Ii = 55 buc.
Vol. III = 62 buc.
Vol. IV = 52 buc.

Vol.

V = 50 buc.
Vol. VI = 5t buc.
1906

Gimnasiul de

fii

de

militari. Craiova

1996,161)

(Sceric. rlir r via[a girnrr.rz iului)

24 totagrafii IBx2lr em
F ol.o: nemenfionat
F:rLragem:

Nr. 75011 (Lecfia rie geografie)


Nr. 75012 (Lec[ia de fizica jh taborator)
1906

MACEDONIA - Foto: Fragi p"4.rn3s5;4162)


I25 foLoqrafii BxB... \GxZZ crn

j.rr

(Din dcest album au -selec$ionat autorii


fotografiile pdstrate ln albumul tipdrit la Paris
fn anul 1907.) Re[inem din album:
Nr. 7949I - Comuna rom A neasc5 Avdela
(Abela). Mare parte a fost incendiat6 de
antar[ii greei la L9O5 (L6rrx22,6 cm)
Nr' 75551 - cioban din mun[ii Pind (tr'5x7 cm)
Nr. 79580 - Infdqatul pruncului. Bitolia
(9,Ix14,4 cm)
Nr. 79587 - Armatol rom I n din Me[ova

numerodae cdravdne de

(rr,5xr6rl

catli

pagin6 are

ee posedd

4 folografii

din titlurile cdrora sPicuim:


-

LVoirescu; Szathmari; Mernr; ChausseauFtaviens; N.Cerkez (membru al Soc.Amat'de


Fotografie din LB9Z), N-Urechia; Berindey;
1907

de

em)

In album, ultima

Frederic Dame 113a9151)-1907)' publicist


gi istoric romdn de origine francezS, p-blici ta
Bucuregti fn editura Socec volumul bogat
ilustrat 'rBucarest en 1906n. In afara numelui
Dane, cdre dpdre cd autor al majorita[ii
fotografiilor, mai dpdr: G-Baliste; Ghea{u;

rJuliettarrl Stelian Petrescu 9i Albert Baer.

(14,1x9,6 cm)

Nr. 79597 - Demenagiarea romAnilor nomadi


la popas, transportarea lor se face prin

1907

Paris, tipdrlt ln atelierele


D.L.Deyhle et Co, "Albumul Etnografic
Macedo-Romdn, Tipuri, Porturi gi LocatitS$
ale Aromdnilor, Edt. l, de l.Manakia, ProfesorApare

la

Fotograf, Qitotia (Turcia)"r5a) (niq. ro).

Fotograful Milton lvlanakiar fratele

autorului, fn costum nafional.


- Autorul loan D.Manakia

- Autorul I.Manakia, dupS expulzarea din


Ianina ta 1905ne c6tre guvernatorul de acolo
Osman Paga.

Not6.

Datarea albumului "1906" s-d fdcut tinlnd


sedmd cd fn 1905 a fost expulzat, deci dupS
aceastS datd a fdcut albumul, dar fnainte de
1907 cfnd l-a tiPdrit la Paris.
84

Fiq.

10

Fra[ii I gi M.Manakia, romAni macedoneni


cdre dvedu atelierele fotograf ice ln Bitolia
(Macedonia) gi lanina (Epir), au executat o serie
de .f otografii ale arom d ni [or, agez arilor,
Lipurilor gi costumelor lor. Lui I.Manakia li
apar[in fotografiile fdcute fh timpul rdzboiului

t;

batcanic din LgtZ_I

t
I
i

Activitatea lor

ic6 a fost
medalii de aur la Expozi[ia

lo

ti

9yI65).
fotograf

rdspletita cu doua
din I906 de la Bucuregti.
Cabinetul de sLampe al Academiei R.S.R;
are

fn colec[ia sa foarte multe fotografii qi

le

albume ale aceslor frati

ic

rgoz
La Timigodrd dre loc Expozi[ia generalS a
fotografilor amatori (Orszagos MUkedvelif es

4r
I-

Haziipari KialliLas M[.i'kedvelo-Fenykepeszeti


Oszt-aly;I55). Partici pa 24 amatori, printre care
grof Forgach Karoly, Grabowszky Artur,
Hanslian Ede, Novomeszky Imre, Richter
Ferencz, Vojnich Oszkar gi al{ii.
L9g7

La Arad dre loc Expozi$a general6 de


fotografii artistice (tJrszagos MUveszi
Fenykepkiallitas)l57) [a cdre participE J7
artiqti fotografi. Prinlre ei se afla Faix Jacques
(cu premiul I), Balogh Rudolf, Kelen Bela,
Matusik Marton (cu premiu), Novometzky Imre,

Stire Jozref (premiau), Teleky Sandor (premiat)


gi atfii. 1908

Drctorul Thoma lrrerscu (tB6O-1926),


chirurg qi anatomist rom A n, este unul din
fondatorii chirurgiei moderne rom A rteqti. A
fntemeiat fn 1897 Soeietatea de Chirurgie gi

"Revista de Chirurgie". Este

autorui

ralrianesteziei Jhalte cervicale cunoscuta cd


metodd romAneasca de anestezie. in anul 1908
publica Ia Bruxelles 1-ranestesie generale par
Injections lntra-rachidiennesr! fmpreunii cu
doctorul Amza Jiarnr fh {mprimerie [ledicale

et Scientifique L.Severeynsn, comunicare


f 6cutd la al II-lea Congres al SocietE[ii
interna[ionale de Chirurgie La 23 septembrie
1908 (Fiq.11). Retinem din fotografii imaginea
crr prima rahianestezie fdcut5 de dr. Thoma
Ionescu.
1908

La Craiova dpdre lCalendanrl revistei


Ramuri" alcSluit de C.S.Fdge[el gi Vulovici.
In cuprinsul ealendarului slnt tipSriter [a
pag.I2l,124 gi 129, trei fotografii eu sculpturi
de lnceput ale lui Corrstantin Br0ncu$i (18761957) gi una la pag.127 intitulatd "C.BrAncugi

de el fhsugi". Un autoportret, fn profil fn


dreptul unei ugi, cu un rucsac fh spate, fnca{at

L'anesth0sie generale
PAR

If{JECTIONS INTRA RACHIDIENNES


Profeasur Thornas JOIIIVESco
EILE

Docteur AYnza JIAI\IO


(-DE

BucAREsrl

BRUXELLES
IMPnt:rtrHtl. ltl:.lrl( \ll II ' ll\llrl'rr
{1. tilr ]l I'rrr ' '1"' ir !r'

I l' tt \ttr'\s'

1999, septembrie 23-29

Asoci$a Romdn5 pentru lnaintarea gi

1908

Fig. 11
cucisme. Acest autoportret, ca 9i celelalte trei
.cu reproduceri, confirmd informafiile ob[inute

din surstt "Paleolog-Craiova" cd

Br

ncugi

fotografia fncS din tinere[ea lui, dar nu reugise


a-gi fnsugi tehnica de liborator ca sE poata
reda mdre{ia opgrelor lui de sculpturS.
86

Intr-un fragment din volumul Autoportrait


publicat la Paris Jh 1964, cunoscutul artist
fotograf Man Ray descrie laboratorul fotografic
al lui Brdncugi aftat Jh atelierul de sculptura
din inima Pafisului 9i modul cum fotografia.
Dupd dispari[ia lui fn Ig57, au apbrut fn
tar6 $i tn strdindtate mai multe articole cu
activitatea lui fotograficd gi un album cu
fotografii fdcute de el.
1908, iutie l0
Rom A nii macedoneni se aldlura revolu[iei
Junilor turci condugi de Enver Bey, care cefedu
restabilirea Constitu[iei din anul ]875. Acest
moment este fotografiat ln I0 iulie ]908 la
Veria de frafii lon gi Milton Manakia, cuprinzlnd
popula[ie civilS gi armatoli fn frunte cu Nicolae
Nicea, M.Darlaiani, A.Mocanu gi Gheorghe
guleysI5B).

Respdndirea Sciin{elor a publicat un'rsouvenir,


de fexcursion des Touristes Frarrcais yenus en

a loccasion de la Cmisiere de I'Ille


de Francel59) Ou 23 au 29 septembre 1909,,,
tipdrit ln atelierele grafice Socec et Co.,
Bucuregti, 36 pagini format 3Ir5x4?,5 cm
ilustrate cu 87 fotografii. Publica[ia con[ine o
dare de seamd qi un reportaj al vizitei la

Roumanie

Constan[a, podul de la CernavodE, .Bucuregti,


SlSnic Prahova, CTmpina, Sinaia, Curtea de
Argeg, Giurgiu gi cu vaporul Stefan cel Mare pe
Dun6re ptn6 la Cernavod6.

Acest reportaj bogat ilustrat,

bine

reprodus, rodul muncii unor talentafi


fotofSgrafi ale c6ror nurrle nu au fost publicate,
confine gi un eveniment nepl6cut. Deraierea
lntregului tren din cduzd liniei cdre d cedat gi
rdsturnarea a trei vagoane cu excursionigti
francezi gi personalitd$ romAne, care nudai
printr-o minune nu s-a transformat frrtr-o
catastrofd la Plopeni, pe drumul de fhtoarcere
de la Sl5nic. Au fost r6ni[j doctorul Istrati,
M.Jipescu gi a$i romdni. Nici un francez nu a
fost rdnit.
1909

Apare: nAlhrm des lilerrbres de Le Societe


Polytectnrique Roumaine et de ld Societe des
Inqenicr.rg et Architect*Bu$ares"l

0)

t i p dr i t

fn
urmd vizitelor reciproce f6cute de Societatea
Politehnic6 Rom A ne ln Bulgaria ln martie 1906
7

gi de $oeietatea Ingineritor gi Arhitecfilor


Bulgari fi Rom E hia fh octornbrie 1906.
Bucuregti. Imprim. F.Gfbl fiul. 1909

Alburrul confine l4l

pctret ale
membrilor celor doud societ6fi, cfte 4 pe o
paginS, format 55xBZ mm, cu o list5 alfabeticd

la sffrgit fnso[it5 de date biografice.


l9{J9, septerrbrie 27
IhIAI-'GI.R,AREA FORTT'-UI CONSTRAAITA
27 sept. 1909

Alhrm donat de

V.S.Papazian, bijutier

Constanfa, regelui Carol

I, fotograf ii

37x24 em.

Nu e men[ionat fotograful. Re[inem din album:


Nr. 99152 - Vederea silozurilor din spre orag
"LUCRARET' (Portul Constan[a fh timpul

lucrErii silozurilor)

Nr. 99155 - Vederea generalb a portului gi a


silozurilor
Nr. 99L62 - Cazinoul comunal gi vederei
oragului din spre miazEnoapte
1910, angust

Avioplanrl Lt. C-oliescur fotografii


independente, foto
L6r5x23r5

gi

Lt. N.A.Petrescu, fh format

22r5xZB,5 qm, se afld

fh

colec$a

B.A.R.S.R., stampe, cod F II L44t9 gl F II I5I02


. F II I5IO5.

Incd din anul I9O9 locotenetul Rodrig


Goliescu experimenteaz5 fn [ar6 9i apoi fn
Fran[a, unde gi breveteaz6 Avioplanrl cu
fuselaj tubular, protagonist at Coleopterului
msdslnl72).

l9t0
Inginerul Stelian Petrercu fotografiaz6 fh
anul 1910 Uzinele de fier ab Statului din
87

Flrrredoara. Fo[ografia,

fn format l4,7x2l

cm,

donat& de Agez6mintele lrLBSlcescur se gdsegte


ta B.A"R"S.R., stampe, cod F II 165II.

Mareg, Mihail Sfrbu gi unul al c5rui nume nu fl


cunoagtem), Jhca fugeau dup6 apanalul care-l
[inuser6 sE nu porneasc6 decft atunci cfnd
elicea ajungea la turafia propice decol6rii.

l9to - r9li
Aurel Vlaicri (1882-1911), inginer
constructor de avioane gi pilot, s-a bucurat gi

Fotografia, echilibratS compozifional, cu


avionul deplasat spre stlnga, cu iinii cdre

se bucur6 gi azi de o caH6 simpatie din partea

gi din stfnga, cu persodne fn diferite pozi[ii de


miqcare qi ln costume albe [Srdnegti care le
pu;r fn relief pe fondul fnchis al imaginii, arata
o mdre mdiestrie din parlea autorului ei in
acele timpuri. Autorul este Emil Fisc*ter dln
Sibiu, cdre d multiplicat-o gi prin cdrfi pogtale
ilustrate.
C cercetare a filmotecii fra[ilor Emil gi
Iosif Fischer, aflatd azi la Muzeul BrUkenthal,
poate restabili paternitatea multor fotografii al
Cdror autor este lrecut azi "necunoscut'r.

romAnilor. Cu dou6 din cele trei modele


construite de el, Vlaicu tr gi Vlaicu II, a luat
parte la .rumeroase mitinguri fn tard gi fh
strSinState. La Bucuregti, Blaj, Sibiur Arad,
Iagi, PloiegtilTl), Vftset174) (Iugoslavla) gi
Aspern (Austria), fotografia a lnregistrat aceste

evenimenle petrecute fntre f910 gi

19Il clnd a

avut loc tragicul tui sfrbgit175).

Printre cele peste o sut6 de

imagini

cunoscute azi, tn cdre se afl6 avionul


fotografiat la sol sau fti plin zbor, se detageaza
und care merit6 o al-en[ie deosebitd din punct
de vedere fotografic. Folografia a fost fdcutS
la Blaj, pe Cfmpia LihrertS[ii, La 16129 august
t9ll, cu ocazia sarbdtoririi a 50 de ani de la
fhfiinfarea Asocia[iei ASTRA [a Sibiu' la care
Vlaicu a luat parte zburfnd cu avionul s&r. Ea
reprezintS momentul desprinderii de la sol a
avionului, cfnd cei patru fl6c5i, cons6teni din
Bin[in[i ai lui Vlaicu (Vasile Mung, Alexandru
88

converq spre avion de la persoanele din dreapta

l9Il
Marevre regale - toarrrra 1911175)
Roman - Paqeani

)2 fotografii I5,5x12 cm
Foto: rul-IETTA - Fotogr.Curtii Regale
Dona[ia: General R.Rosetti
Re$nem din album:
Nr.58520 - Cavaleria

ln marg de apropiere

Nr.5B528 - Balon captiv

l9llr
Album

decerrbrie

en 4idl dat de Scoala Superioard

de Arte gi Meserii din Bucuregti

director Ing. P.Panaitescu, lui Spiru C.Flaret,


fost rninistru al Instruc[iunii Publice gi
al Cultelor,ln decem5.1" 1911177)
27 toLografii 8x1.1... 25r5x35 cm
Autorii nu slnt merr[ionafi.
Re$nem din album:
Nr. Bl"615 - Prima turndtorie artisticd fh bronz,

Cazimir (I894-I967). Cercet6ri


fntreprinse de Muzeul de Literaturd al
Otitiei

Moldovei, au dus

La deseoperirea a 54r

cligee

sricld (fdcute lntre l91l qi 1915),

pe

bine

conservate, ale cdror imagini au fost subiectui

unui film

de

scurt metraj:

t'Fogp:

TopAreeanr"ITg). Printre imaginile identificate


se aflS portretul mamei poetului, al s.criitorului
Constantin Stere, al poetei Otilia Cdzimin,gi:un,
i:,. .f i,,.,
mitingdeavia[ie.
,;.1 :

V.V.RSgcanu

l9ll - 1916, ,'

Nr. 81558 - Lec[ia de geonietrie (Jh 1910) la


gcoala de ucenici a Atelierului de

tfmplarie a lui Stefan Malciu, fnfiin[at th


1907 ta Caracal.

t9Il
La Arad are loc a II-a Expozi$e gernralE
de fotografii artistiee (ll. Orszagos lvl{r'veszi
Fenykepkiattitas)178) la cdre participa lB de
artiqti fotograf i. Printre ei se a f 15 Faix
Jacques, Grabowszky Arlftur, Joancvictr Pd,
Mate Olga, Matusik Marton, Purcell Bela,
Wagner

J.

Agoston qi

a[ii.

l9ll - l9r5
Gebrge Top6rcedrur (1"885-1917), aulorui
"Baladei Munfilor'}, poezie.r plind de imaqlni; care
pol fi subiecte feffogtrif.ice, a :rfotoQiafiat.
DesLSinuirea aparfine, cu :ceva ani,fn utrrna;::,r.

ftr

-zeta Itgstratsl I 0);,,de'

,,

;q1b.:,

Condueexeri

lui M.E.

Papamihalopol, ,, scodsS,r'de editura'


Socec, Bucugegti, a fost ,cea. mai,,impotgantS'
publica[ie. 'ilustratd apdrutE ,fn,.Rorn

nie ,ffr+inte:

de primul, r:Ezboi ::rnondial"'l: Cliqeele, revistei,


bogat ilustrat6 ctJrr fotografii,,valorouser, qg
imagini remarcabil reproduse, erdu, executate-fh
atelierele Socec. A fost, primarrevistS;,,14, noit
cdre d publicat fh,irfara reportajetor foto,facute
de, r.epots[drii revistei, ,reportde, qi. .fotoorafii
tri m ise lde i c orespondenli dmdlor.i din [ar!',,4y{!d;
o rubried, tfViata',,fotografieSa.-.r In: nr.B,,,.di"n 4

februarie 1912 dn+Jnta;. c3:,, :1!Sec[ia, foloqr'aficd


Socec sfd,,,la dispozi[ia ] dmd:tqr-ilor .,fetogFdifi
r Sspunzfnd, pdn : :Gaz e ta, Ilu stlate .id ;fu$fFh F.rll,le
referitoare., la :arta fotograficd". IF ntol5,'din,24
:

mdrtie -1912 publied conditiile unui trCornurs


pentru amatotiof ini$at de revistS. Condi[ii:
subiectul liber,' hfrtie format 9xI2'24x3O,
fotografiile cu "motorr, numele fn plic Jhchis.
Premiile constau dintr-un aparat ICOr un aparat
Foldirg Star II gi accesorii fotografice. Din
motive hespecifieate, concurzul ttu a avut loc.
Din vastul material publicat, nu sfntem fn
m5surd declt sd enumerdm numele unor amatori

pubtica[i Jh revistB

9i unele din, subiecte:

doctorand l.Constantinescu de la Facultatea de


MedieinS, CEmtrzan, secretar la Brfncove-

Washington fn ziua instalarii preqedintelui


Wilson"; Grigore Cristodul,o fh vlrsta de I0 ani,
avocat Diamantopol - Constan[a, c-eorge M.
Papamihalopol, Foto-amator I.C. Silistrat
Cutarida, Lt.Th. - Foc$anir cdpitan llasievici,

Alex. Zamfirescu - deputat Dumitregti


Sdrat, Lbmirzan - Bazargie gi al[ii.

Rm.

1912, rwai 29

Sedirf,p solemnd d
gr11gpl8l) la cdre du

Aeademiei

particpat

academicienii: Spiru Haret, Gr.CrEinicednu'

nedsd, D.Rosetti-85[Snescrrr lorgu Arsern cu


I'sportul de sky" la Rm.Wcea, doctorul Virqiliu

N.Teelu, Petre Poni, Stefan C.l'lepitest


dr.V.Babeg, ing. A.Saligny' Grigore Antipar Ion
C.lstratir l.C.Negruzzit
Simionescu, dr.

Constantinescu cu articolul Stcrnpefotografia,

D.A.Sturdza, Ion Bianu, N.Ganer N.Quintescut

R.Catargi, Nicolae Bagdat cu "deraierea

C.Erbiceanu,

trenului de 'Ardd", A.Betlu cu I'Aviatorul Vlaicu


la Ploiegti", Virgiliu Constantinesc{J cu articolul
"LJt,eva reguli pentru compzifiunea unui
peisagiu" fnsoqit de 5 fotografii, P.Vasiliu
Constanfa, Horia Botea - Rm.Vflccar C.Ulricfi Brilila, Georgescu - Eucuregti, Cirnbrescu -

A.Nanu, Nicolae lorga, A.Philippide' I.Caragiani

Focqani, N.Socec, Popescu-Balaci

cu

"Catastrofa de la Valea Larq6", Ispas Gheorghiu


- Curtea de Argeq, Georges Grant, A.S.R.
Principele Carol cu patru instantanee'

Maximillian Tonola cu "Ocolul Lumii ln


zile" fnso[it de 5 fotografii, fntre care "La
90

104

A.

B0

rseanu, Ioan

Bogdan'

gi A.D.XenoPollB2).
Foto: LVoirecu, fortnat 22xI6 cm.
L852 - L9r2
CASA CAPSA, tg52-1g12r83)
Vasile Capga L&ZT-L879, Anton Capga 1B2l'! qB1,
Const.Capga 1812-I890' Grigore Capga
184r,-1902.

Pe copert6 este fotografiata plachela cu

portretele de mai sus gi cu urmdtorul tex!:


{n amintirea ftrtemeitorilor Casei Capg"'
Societatea pcrsonalului Casei Grig re Capga',

lB52-L912, Dona[ia St.Capga, 1925.


Re[inem din album:

Nr. 78525 - Biserica


L9L2

Fotografirle cjin aibum nu du trecute nici


un titlu qi nici autorii ior.

I.L.Caragiale, Vaida Voievod, Cinta gi


Gh.Cogbuc la Bistri[a ln 19.12f 85).
Foto: Alex.rndru Rogu. Format l),4x9 cm.
1912, iulie

19L2, irnie 9 .". ll


ALMarghi loman fntr-o Escursiune fh
Jude[ut Buz6u, 9-11 iunie l9l2 album
cu Lahovari, Sihleanu, Gh.Cantacuzino, Basarab
BrA ncoveanu, ScorJiea etc.1B4)

fotograf

ii 11,5x17"..

16,5xZZr5

salul

Tega, ccm.Pdn5t6u)

Nr. 70011 - (Casa Capga ln secolul trecut)


.172x125 mm

Ctnului (din

cr-n.

Foto: I.Voinescu
Re[inem din album:

Nr. 78551 - Far6 tittu. (Margl-riloman ln exeursie


la Buzau cu automobilul fn I7IZ)
Nr. 78558 - (Sonde) la Arpbnag fn judepI
Buzdu.

Ziarul Minerva organizeaza la aceasta


datb "Intfiul corrcurs de frumuse[e din
Bueuregti" lir Parcul Otetelegeanu. Cele 200 de
concurente du trebuit sE fie fotografiate de
organizdtori. In juriu du figurat qi pictorii
Costin Petrescu, N.Ver.mont gi C.Artaqhino. Sau acordat gapte premii, pnemiul I, de 500 lei,
f

iind acordat concurentei Viorica

predescu.

Calendarul Mirervci, Lgtl'IBT) reproduce doua


fotografii de la aeest concurs: pag. 154 -Aspect

de la concursul din Parcul Otetelegeanu; pdg.


I55 - PortreLele celor gapte coneurente
premiate.

L912

Monumente gi peisagii de pe mogia lui


Al.Marghiloman din jude[lt gu2eul85). l-9lz

Album cu 100 fotografii fn format_e IOr5xI6r5...


I6r5x22,5 cm. Foto l.Voinescu.
Retinem din album:
M. 78485 - (T5rancii sp6$nd)

Nr.

7B4BB

CasE fdraneascb

19L'
Campania din l91f fh ButgarialB8)
Album anonim cu J0 fotografii Bxl0r5 cm
Retinem din album:
Nr.59909 - Bechet-Rahova cu Iorga

Fotografia ll arat6 pe N.Iorga fn uniformd


militara fotografiat Ia Bechet.

L9L'
nMarual de Fotografier.
ffpare edr'[ia I la
DupE I92O dpare: Edi[ia II revbzuta qi
completatd Curs de Fotografie pentru Amatorii

gi Fotognafii de Pr'ofesiurn de LLcolV.Cargirnscu din Serviciul folograf ic al


armatei, qefui sec[iei Reproducere, Institutul
de Arte Grafice rrAntigona", BucureqLi (215 p.,

tlxl5

cm)

In prefa[a la edi[ia a II-a scrie:

"ln anul lgLf am tiparit primul

rrManral

& Fotografie" numai pentru nevoile amatorului


fotograf...- 'Lucrdrei de fat5 i-am dat o
extenciune mai ntare...rr

Biblioteca Academiei R.5.R. posedS'edi[ia


a III-a a acestei c5r{i.

t9t'

- Dupe r5zboiul (19t4-f9l8)


de Capil,anul aviator Conrtentin C'onta
Bucureqti L924, scrie:
"ln Rom d nia se fac primele fnceredri de
fotografiere aeriana ln 1914. Un cinematograf,
instalat la bordul unui avion, ia clteva vederi
cisupra Bucuregtilor

gi fmprejurirnilot',

edre

reugesc bine.

In aprilie 1916 se hotarSgte fnfiin[area fh


avialia noastrd a unui serviciu foto-aerianr eu
aparatele construite fn atelierele avia[iei de la
Colroceni de mdrimea 9xI2 cu rezultate
excelente.

In luptele de la M6r69ti qi MarEqeqt! s-au


fotosit materialeb obfinute de acest serviciu,
cu pozifiile inamice".
1914

Rocinger Andor, Sorrrenfetd Andor, Szmazseril(a

sdrnoile tvflza (1885-1957)190) 4in 5o1,r1


Galti..r (eomuna Sfntirnbru din jude[ul Alba)
nrobilizat ca fotograf ln armata austro-urlgdra
trr anul 1914 fnso[egte trtrpele fn galilia'
ajunglM pfne ld Rrgar dup6 care este tnutal pe
frontul italiaru Damobilizat 9i aflat la Viena, el

Alfonz, gi Vaday Jozsef.


t914
ln cartea "Fotografia Aeriandn
- Inainte de r6zboiul 1914-f918
- In timpul rdzboiului (f914-I9IS) 9i

imortalizeazb sf infirea drapelului Consilir"rlui


Nafional Rom6n lvlilitar ce a avut loe ia ]4
noiembrie 19lB fntr-o cazarma vienezS, fn fafa
a peste 5000 solda[i ardeleni fntorEi de pe
frontul italian gi a generalului lonel Boieriu.

La Oradea are loc Expozi[ia Fotochdrului


Orildean (n Nagyvaradi Photo-Ctub ll. Hazi
Kialtttasa)l89) la care participd urmdtorii

&za, Hanslian
Ede, Kirchner Ffurmann, Mathe Palr dr.
membrii: Csanady

92

Akc,

Farego

La

decembrie

l9l8, tot el imortalizeaza

aspecte de la Marea Adunare Nafionald de [a


Alba Iulia gi Intrarea Armatei Romfrne ttr Alba

Iulia la 1B decembrie I9lB. Aceste imagini


unice intrate fn patrimoniul istoric al [brii
ns3s1rs191) au fost reproduse fn ziare, reviste,
cSrfi de istorie, albume gi au fost prezente Jh

secretarul sec[iei gtiin[ifice, comunicd datele


corrstruclive gi prezintd noul apirrat macro- 9i
mierofotografic pentru identificarea grafic6 9i
examinarea falsurilor fn scriere, conceput de
prof.dr. Stefan Minovici gi execptat la Viena fn
atelienele de opticd C.Reic*rert.
Prezentarea fbcut6 de acad. St.C.Hepites

a fost publicatd tn trBulletin de td

Sectim

expozilii care s6rbdtoreau marele Act al Unirii.


Un album cu aceste fotografii a fost prezentat
de delegatia romAnO la Conferin[a de pace de

Scientifiqre de I'Academie Rq.rmaine", III-eme


Annee, nr.9, 1914 /5, t5 f 9f 5 (B.A.R.S.R. cod II

Ia Versailles.

41999).

1914

La Craiova dpdre volumul profesorului


Marin Demetrescu, 'De la fotografie la
Cinematogr.li."192), Biblioteca Cosfnzeana,
nr.I5-15, tipografia Ramuri' L9L4' 75 pagini cu
l5 ilusLra[ii. In primul eapitolr Pdg. 7-27, Ee
este gi ce poate da fotografiatr prezintb
';n(:e[)rjLurile fotografiei gi recomanddri pentru
{,,i,rrlraf ii amatori (cu 5 ilusLratii), iar tn
r:,;q.riLolui'doi, pag. 3I-76, nO o16 sau doud la
cinematograf" face un istorie gi dd informa[ii la
rr dsuprd cinemat6grafului (cu 9 ilustra[ii).
19L5, martie 12

In gedinfa Academiei Rom A ne din

Lz

irarLie 1915, academicianul Stefan C.Hepitest


93

i,
vtf
'lt'.6cffirD['
r"

f,ffiEillS r'

\\%l[

FneNzDuscHEI(
FI'OIO6FAIULU CURTEI

J Selie Domnr(oPui
C "\IT- c) I, I.

u,

Caleir Mo$osoe 21

& (.rg

'UCARIS?
thanu Terdr

yag sC\

CALEA RAHOVE} +

. ^FL

.GOVORA

(,/ipeu/ ar;pnrt>tcza nn, mrrll cnr

94

-..-

!!pusneanu

N:42.

'liR.sR I6eFULOr?

PrrroRr

E ForoERAFo

!rJ EItAILA.

fl

itr

Drn

telieruiu

fotografic0

/
ral ova
lil nrila t?,rini )i: i$6.

.-)
-lerncsvarcr )trasse
Ne520
tr'
.;

lefr:e i&& i,

ffia+ l,tryt, ,t '*ran

1*;,"r,r)\

.Fuoro{;H.tP}Jrxtl{
1'Olt

"i :l
.,1,.i

is
BISTRIT:z

-!+.rX{..{$".

segsx&aiGL

Hauptplltz et
V!KGMSSERUI{EN

IIACI]

T\

ETi. NATUR

- :,[r.

PHO.TC

GRAPiIIRT

AIS LEBX!GAO83

t Fldp :,'et6tfrlkntssD,lLop

JEi)! TER'/IEtFAIrcUIG

a,faraht

VORBTTALTLi

W
ili

telier

t,:

:rf

,'/

Yrj
KUNST J\sIALT

ffi;..,rirri"'

HEKI'1Ai{N5r Df
tlelfauqrgasse 5 visavistldkl rom lGisrr
;-..j \ '' il- -

96
L

NOTE EXPLICATIVE

I)

PublicaL5 fn Buletinul de Sciinte Fizice, nr.3,

2)

DupE Jean

t)

Albina RomAneascd, XI (1840), p.3I9

4)

George Potra, Aspecte din istoricul fotografiei din Romdnia, fn Buletinul A.A.F. Fotografiarl970, nr.I0,
p.576,577

5)

Albina RomSneasc6, nr.5l,4 iulie l84l

6)

N.A.B.ogdan, Onagul Iagi odinioard gi azi, (Iagi),


Superioare de arte qi meserii din laqi, 19A6, p.5.

7)

Albina RomAneasc6, Iagi, a. XIII (IB4Z), p.229

8)

Nlajoritalea datelor dsuprd fotografiei clujene ne-au fost comunicate fn manuscris de Miklosi Sikea Cs.aba

e)

Gazeta de Transilvania, nr.27, Bragov, 6 iulie 1942, p.l0g

mantie 1892, p.99-I00 (B.A.R.S.R., cod

p.I.II

ZJg)

A.Keim, Histoire de la phoLographie, paris, 1970, p.l4-15

l0) Vestitorul RomEnesc, a.VII, nr.23, 19 martie

tl)

I904, p.l5g. G.V.Botez, Schifd istoric6 a

1941, p.92,

Scoalei

fngtiinfari

Descoperit la Arhivele statului din Bragov de Gh.corcodel, membru A.A.F.

L2) Dr. Hutt.mann, Anfxrqe der Fotografie, in volkszeitung, nr.65), Bragov, 2 august 1956

1l) Date culese de Gh.Corcodel gi predate

noud

fn manuscris

r4) Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Rom6nia, abreviat6 fn lucrare cu ini[ialele B.A.R.S.R.
r5) Dupd Jean A.Keim, Histoire de la Photographie, paris, 1970, p. I7-lg
r5) Un studiu dsuprd lui gi. a calotipiilor d dp5rul ln Revista lrrflrzeelor gi Monurnentelor, nr.5, I9BL, p.65-7I,
de Petre Costinescu, Leonid Buzoianu qi Emanuel B6descu, cu titlul I'Constantin Sturza-scheianu gi
lncepuLurile fotografiei fn Principate: Calolipuriler'.

t7) C.Sdvulescu' Carol Popp de Szathmari, primul fotoreporler de rdzboi


decembrie 1973, p.6O-6I

?, Magazin Istoric, nr.I2,

C.Sdvulescu, The First War Photographic Reportage, Image, nr.I, March, Ig7i, p.Ll.-I6, Rochester,
U.S.A.
C.Savulescu, Early Photography in Easbern Europe - Romania, fn nistory of Photography, nr.l, January,
I977, p.63-7 7, Londra. Editor prof. Heinz K.Heniseh, U.S.A.
r8) Ernest Lacan (1829-1879) dup5 Dr. Wotfgang Baier nC'eschichte der Fotografie'r
I

re) Copie dup5 cartea aflatd azi Ia Parisr fn Bibtioteca Imperial6, colec$a ing. Sylviu Comdnescu.
e7

(Saale), \964
m) Goehichte der Fotognafb de dr. Wolfgang Baier VEB Fotokinoverlag Hatle

zr) Gazeta Transilvaniei, XIX, (1855)' p'33o' col'I : viena


22')

E.T., SgpEbnfrra, nr.I6, vineri 20 aprilie 1984' p.4

23) Corneliu Tamagr Cine va depista fo[ografiite ? Magazin


?4, B.A.R.5.R.' colec[ia lrtlustration'
75'l

8.A,8.5.R.' cod P il

26) B.A.R.S.R.' cod P

btoric, nr.2, februa']ie

197A, p.27

I84t-I944, cod P I III l]7I4

754

II I1

2V) hbuer weg, Bucuregti din

2f iulie

1977, public6 date complete dsuprd

viefii lui'

afl6 azi fn colecfia Edmund Hb-fer din Bucuregti, fotografia fiind publicat6 fn Neuer
nr.9900 din 2l martie 1981, Pag.l

28) Cligeul se

?g't

Weg,

B.A.R.S.R.' cod P III 177

to) 8.A.R.5.R.' stdmpe' cod A.F.I.

87

lt)

Mircea Popescu, Sava Hor{ia' E.S.P.L.A., Bucureqti, 1954

t2\

Studii
Teodor Enescu, Un album de fotografii al lui Carot Popp de Szathmari cu vederi din Bucuregti' fn
p'292'
R'S'R.'
Academiei
$i Cerct6r'i de Bibtiografie, I, 1955, Editura

ll) Anale Econornice

gi-a schimbat numele fn Arrralla Statirtice, ad6ugfnd 'rseria II"

,4) Arhivele Statului, Bucuregti, dosar nr.

tt,

527 11854, fond

Ministerul Cultelor 9i Inatruc[iunei Publiee

Paris, 1978, Edition Creatis

t6) Explicaliunea operelor de pictur6, sculpturS, arhitecturE a artigtilor fh

t7)

via15, Bucuregtin 1865r

l)

p'

Gatalogu oficialu publicatu de lon lonescu, Iassii, Tip. Buciumului Romanu, 1865

58) Colecfia B.A.R.S.R.' stampe' cod F IV 9875

5e) C-olec[ia B.A.R.S.R., stampe, cod AF V 32I. Un


R.S.R., cod M.4..2242.

4{l) Coleclia 8.A.R.5.R., stampe,

4l)

I 5538-56t$

Colec[ia 8.A.R.5.R., stampe, cod F I 1]688

42) Coteclia
98

cod F

nnuzeului losif Vulcan din Oradea

alt album bine conservat

se aflE ta Muzeul de

Art6

4l) Vizita

fdcu[E la Expozi[ia UniversalS din ]867 de la Paris

44) B.A.R.S.R.,

r245O

45) Organul Uniunei FoLografilor din Romdnia, B.A.R.S.R., cod P I

15047

45) NesLor gi Ion Heck au fondat atelierul tn 1850 gi a durat mulgi zeci de ani, ru

pfna

fn 1878

47) C.SEvulescu, LuptaLor, fn Magazin latoric, nr.J, martie L982, p.5]. PortreLul tui Leveki fn uniform6
militdrS, cu c6ciuls cu pompon, cu sabie gi pugc5, ne-a fos[ trimis de c6tre Peter Bohev, ist,oric al

. fotografiei

bulgare.

48) Erdelyi Lajos-SUto

Andras, Orban, Bal,azr, Szeketytb'td Kepekben, Kriterion Kifnyvkiado, BukaresL, 1971

49) Scrisoarea lui Erdelyi Lajos c6Lre

noi

50) Arhivele Slalului Bucureqli, dosar nr.2271L869, fond Ministerul Cultelor. Alta corespondenl5 a lui
Szalhmari sau referiLoare la fol.ografie se gssegLe fn dosarele nr.I]I5ll85ti 59811868 gi 548(214)/1868.

5t

Reproduceri dupS cele opt fotografii se aflS fh colec[ia personale C.56vulescu, primile de la Uniunea
Arti gLilor Fotografi Unguri

52) Coiectia Asocia[iei Artigtilor Fotografi din Bucuregti

5J) Album cu foLografii aflat fn colecfia B.A.R.S.R.,

s[.rmpe, cod A F

II I6t

54) B.A.R.S.R., cod SL. III 217I


55) Atbum cu fotografii aflat fn colecfia B.A.R.S.R., stampe, cod AF I 80
55) Album cu fotografii aflat fn colectia 8.A.R.S.R., sLampe, cod A F III

200

57) Album aflaL ln colec[ia B.A.R.S.R., slampe, cod A. F lll 2I9


58) DupaRaduTiulescu,Sdplamfnadcuml00deani,fnziarulSdpt6mfna,nr.63,lSfebruarierl9T2rp.I4
59) Atbum din colecfia B.A.R.S.R., slampe, cod A F III

208

50) Formal 6xgcm

6l)

Format. 11,5 x 15 cm

6?)

Se fot"ografia

5l)

Dupa Radu Tiulescu "SSpLamfna acum 100 de ani'l, th revista S6ptdmfna,

la lumina ziler

64) Yezi 1857, ranuanie 8, prima fotografie

nr.ll2,

25 ianuarie, 1973, p.I4

65) identificarea nominal6 a membrilor Junimea din 187] a fost f6cutS fh anul

tr922 de Iacob Negruzzi'

pregedintele Academiei Rom 6 ne.

6d

Sldts Eisenbahn Gesellschaft

57) Filnroteca I.C"M.M.R., vol.Il' fig. 101


68) Coleclia B.A.R.S.R.,

sLampe, cod A F IV 108

69') Societatea Alpind a Transilvaniei, Bragov

7{l) Cotectia B.A.R.S.R., stampe, cod A F V 140

7l) Alfred Bernath-Lendway,

doctor

fn chimie, fntemeitor gi organizator al laboratorului de chimie de la

Spitalul Co\ea

72) Farmacia Ovessa, str. Academiei j9

7])

Biblioteca Academiei R.S.R., Manuscrise, inv. 626A7'62685

74) C.56vu1escu, Pictorut N.Grigorescu suprdnumit "Fotograful Statului", Buletinul Fotografia, nr.Il2=llli
iulie-octombrie I976t p. Ill-114
75) B'A.R.S.R.' cod P II

10404

76) Coleclia B.A.R.S.R., stampe,

cod F

I 64565

77) Colectia B.A.R.S.R., stampe, cod A F llI25I


78) Coteclia B.A.R.S.R-, stampe, cod A F IIi
79) Cotectia B.A.R.S.R., stampe, cod A F III
80) Coleclia 8.A.R.5.R., stampe,

cod F

II

750
206

15081

exponenlilor de la Expozi[ia de arLe gi industrii romane dih anul 1880


SocielS[ii Concordia RomAnd, Bucureqti, tipr Slefan Mihalescu' l88l

gI) Lista cu premiile acordate


92) Inqinerul Bazit G.Assan

8l)

(1850-1918)

Coleclia prof. Helmut Fabrilri din

Sighigoara

84) Coleclia B.A.R.S.R.' sldmpe'

cod F | 6456

85) Colectia 8.A.R.5.R., stampe,

cod A F V 316

g6) Alexandru Ro9u, unul dinlre cei mai activi fotognafi transilvEneni, a avut atelierul la Bistri[a fn aia1.r
Mare 9ir r" prt*, gi h Cluj. Este autorul multor fotografii legate de luptaromAnilor Lransilvdneni pentru
Iibertate. fiiirtiof l.. Academiei R.S.R. (B.A.R.S.R.) p6stneazE la CabineLul de stampe mai muile
100i

fotografii executate de el din care not6m:


F I 6293-6294 - Avram Iancu (1824-IB7Z)
: i,l2]!,;P.tlgitii
I l??!5 -^I.!.caragiale, Vaida Voevod, cinra 9i Gh.cogbuc ta Bisrri[a r9).2 (i3,4x8,9 cm)
pe.tru M5m9r'a1dgf rom d niior r8e2,'airt.iq" - Rogu (r;xrb cm)
I II 10178 - Doctorul
F
Ion Rafiu (1828-1902) Vajnicui luplator penrru cduzd romanilor transilvaneni
(14'lxl0

cm)
07) Colectia B.A.R.S.R., sLdmpe, cod A F I 95
88) Colec[ia 8.A.R.5.R., s[ampe, cod AF

89) B.A.R.S.R., cod P

II 159

I IO5t?

90) Ld Paris,

fn J.889, Nestor Heck a tuat lvler{iune de onoare cu acesl. album, c<rre d avul 57 de fotr:grafii
(vezi "1889 Exp. univ., la Roumanie, paris tAyO, Oe G.Bibescu',) B.A.R.S.R., ,t".p",
cod A F Ill 246

9l)

B.A.R.S.R., stampe, cod A F V JL4

9?)

In zierul Adevelul nr.4505 din ll februarie 1902 citirn ftr pag.2 sub titlul lFruntaEii comereiului _
Spirescu" urmato.arele: t'lntors f'n prd 9i eum_ GalaFt fi prezerr,-a Jn cenc prea restrfns de activitate,
veni

fn BucuregLi, unde cumpErb Jh anul l,BbZ atelierul fn decadenfd al d-lui Szdllo-sy, pentru ca fh scurt timp
sb faca dintr-fnsul un atelier de mfria lntlia prin des6vfbgita apreciere ce fltreaga etit.a i-a
acordat ...r,.
Deci fn 1886' cfnd fotografiiLe Sal.inei SlSnic au fost executate, atelierul era- condus de Spirescu, cdre
Iucra sub firma SzUlldsy. In vara anului 1902 acesle ateiiere au fost dislnuse cle incerrdiu, dar
fn anul
1903. Spirescu fl redeschide fn vechiul local restaurat ("Obeervalorul", anul I, nr.]05, sfmUgta
l5; martie
1e0l).

9i) E.Benezit, Dietionaire critique et documentaire


Librairie GrUnd, .1959, tome g, p4. 2O?

des peintres, sculpteurs, dessinat-eurs eL graveurs, paris,

94) C.Savulescu, The First War.Corresporidenl, Carol Szalhmari, fn Interpresegrafik, nr.l, 197g, p.44-53.
Pubtisfred by the Internalional organization of Journalists, Budapest (cu ir foligrafii reproduse)'
95)

Arv.ly Arpad, Precizdri privind biografia iui (larol Szothnrari, fn Fotografia, Buietinul
Arliqtiior Fotografi din R.S.R., nr.4, iulie-august 1971, p.i5J..

Asocia[iei

96)

Dr. docent George Potra, Aspeete din istcricul fotoqrafiei

ButeLin

J'rr RornArria,
Asocia[iei ArtigLilor Folografi din R.s.R., nr.ltr, octornbnle 1970, p.5Br.

fn Fotografia,

aL

97) B.A.R.S.R., slampe, cod A F II 180


9E) B.A.R.S.R., slampe, cod A F V

99)

3ZO

Le prince [ieorge Bibesco, t8gg - Exposilion Univ6rselle, La Roumarrie,


imprim6rie J.Kugelmann,

1B9G (442 pagini)

l{D) Din erodte, Ia expozan$ a fest trecirL tlelleron care fn acel


arhitec[i francezi adugi pentru lucrdri ln Bucuregli.
i01) B.A.R.S.R., stampe, cod A F IV

t_irnpr

avanr-pendanb,

,p.Br, paris,

a luccal la palat,ul Regal. Ambii erau

ZgB
101

I0?) Siria

I0]) NEdlac
104) B"A.R.S.R", starnpe, cod A

F V lI0

105) B"A"R.S.R., stampe, cod A F

LM) B.A.R.S.R., stampe, cod A F

II 146
111

279

f07) B.A,R.S.R. are acest buletin sub cod P


lungd la publicaqiile romAnegti.

I8?-,

anii

1887-19

4t'

1946'1958. Deci o exislen[d exccp[ional de

f08) 8.A.R.5.R., stampe' Qod P Il 24I


(B.A.R.S.R., cod P
109) Din Anuarul Bucurescilor pe anul 1895, Editura Caroi Gb'bl
f

I 11765'

sLampe)

f0) 8.A.R.5.R., stampe, cod A F lIl272

Ill)Sase fotografir dintre acestea au fost publicatetn Manrscriptum, nr.I, 1979, p'I2?-I23, Bucureqli
ll2) C.Savulescu, Neobiqnuitele fotografii fdcute de Bogdan Petriceicu Hagdeu, fn Bulelinul Fotografia'
nr.I27, ianuarie-februarie I979

l1l)Din revista Image, Journai of Phobography and Motiorr Pictures, vol.l5r nr.4, December,

1972, p'3O,

Rochester. (Cole-cfia Asocia$ei ArtigLilor Fotografi din R'5'R'')

(gr. metron = m6sur5)'


ll4)Cuvfn,tui nu aparefn dicfionarele romAnegti gi nicifn Petit Larousse

]'l5) B.A.R.S.R., stampe, cod A F IlI27I

Il5)

R.A.R.S.R., slampe, cod A F IV 291

117)

coleclia Asocia{iei Artigtilor Fo[ografi din Bucuregri (achizilje ]984)

Butetinul FAR at Asociatiei


llg)Jacques Faix, privii'e retrospectiv6 asupra unei a-ctivit-5[i de ],0 oe 31lr fn
Asociatiei AntiELitor
Colec[ia
p.I83.
Fotc'rafilor Amatori RomAni, Bucuregti, anul II, nr.5j5, 1935,
Fotografi.

lI9) &rletirurl Asoci{iei Fotografilor Amatori Rom f, ni, r.A.R.,


I20) B.A.R.S.R., stampe, cod A. F III 700

f2f)9.A.R.S.R., stamPe, cod AF V 323


f22) B.A.R.S.R., stampe, cod A F IV 100

f2l) 8.A.R.5"R.,
102

stampe, cod A F III 198

anul IV, nr.I,

I9)8, p')7

124) Alexandru Predescu, Un ambasador

125)Analele Academiei RomAne, s. II,


126)

fn opinci, fn Rom A nia pitoreascd, nr.10, 1976,

t. XIX, 1895-1897, Bucuregti, 1897rp.I52, (B.A.R.S.R.

cod p

II LO7t4)

Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) gi-a luat doctorabul fn gtiin[e fizice la Sorbona cu teza, devenit6
clasicS, privind.delerminarea raportului v = u.e.s./u.e.m.. n irlut contritxr[ii fn domeniul electricita$i gi
fizicii razelor X. La Sorbona a fost colaborator qi prieten cu Pieme Curie gi Maria Sklodowska.

F II 8565' Radiograf ia ob[inutb de dr. Dragomir Hurmuzescu prezenLatd


29 martie 1897. Format I67x22B mm.

127) Cod

I28)B.A.R.S.R,, stampe, cod F


129) B.A.R.S.R., cod P

ll

4452

-FI

fn gedin[a Academiei de la

q456

1423

ll0)Ilustra[junea, supliment la ziarul Tara, B.A.R.S.R., cod p

Ill)

p"4

lll

2I'65

Coiec$ra Ing. Silviu Dragomir, Bucuregti

ll2)- Emil Racovi!a,Spre

Sud, 1958, Editura Tineretutui. Edi[ie apdrutd

- c.lvlotag gi c.A.Ghica, Emil Racovi[d, Bucuregti,

1"959,

subfngrijirea dr. Dan Coman.


Editura stiin[ific6.

llf)

Manuscris din 10 octombrie 1977 dat aulorului cronologiei.

ll4)

B.A.R.S.R., cod P

ll lil'529

tl5) Nu se cunod$te anul cfnd

a decedaL.

116) B.A.RS.R., stampe, cod A F

l]7) Comunicare

lII23l

scnisd primita de la Miktosi Sikes Csaba din Cluj.

lf8) Szilaqyi Gabor, A Fotom{Iveszeti Kialtitasok

Szakrepertoriuma (1890-1945), BudapesL, 197g

ll9)George Buzdugan - Gheorghe Niculi[5, Medalii gi placfiete rom0negti, Edjtura Stiin[ific6, Bucureqti,
I97I, p.249.
140) Expozanfii

extragi din: 'l-a Roumanie a lExposition de t9OO. Catatogrr dcr exposl*r, Paris, ]900".

(B.A.R.S.R., r 51976).

l4l) Premierile extrase din: "Henri Cremer, Statistica cornparativa gi licta corrpletE a prmiartilor RomAniei
de la Expozi[ia universala din Paris 1900, Bucuresci, 1900" (B.A.IL.S.R.

142)

,Il

4Ij766).

Dupd 'rComisariatul general ror'n A n penLru fxpozi[iunea universala din ]900,


declarar{ilor d'a expune, Bucuresci, 1899 (B.A"R.S.R., I G59j4).

f4l)B.A.R.S.R., stampe, cod A F IV

107

III

211

144) B.A.R.S.R., sLampe, cod A F

Ia Paris, Catalogul

103

I45) B.A.R.S.R., stampe, cod A F

lll

f46) B.A.R.S.R., stampe, cod A F

lI I87

I47) 8.A.R.S.R-, stamPe, cod A F I

?42

59

I4S) B.A.R.S.R., cod A II 905

f49) B.A.R.S.R., stampe, cod A F V lLl


l5{l) B.A.R.S.R., cod P I 10554

I5l) szilagyi Gabor, A Fotomuveszeti Kialtitasok sz*repertoriuma,

(I890-1945), Budapestt 1978'

fcLografice din acei ani'


152)un dmdtor foarLe activlnttlnil ia mulle din expozi[iile

f5l)

B.A.R.S.R., cod P I 194I

f 54) B.A.R.S.R., stampe, cod A F

Ill

244

{1890-L945), Btrdapest' 1978'


I55) szilaq!i Gabor, A Fotornoveszeti Kiallitasok szakrepertoriuma,

f55)B.A.R.S.R., stamPe, cod A F 199


ratalogul expoziliunei, Bucureqti' 1906
It7)Expozifiunea GeneralS RomSna 1905, cSlauzd oficiala 9i
cJistribuirii prenriitor 9i recompensele aeordaLe
l5g)- Expozi[iunea General6 Rom 6 n6 din 1g05, serbarea
juriului, expozanfilor 9i colaboratorilor, Bucureqti' 1907'
ex[)use ra Expozifia jubiliarB dln I905'
l!9) Ministerur InsLruc[iunii gi ar curLelor, caLalogur tucrdriror
Bucuregti' I906

Idl)B.A.R.S.R., sLampe, cod AF lll214

l6f)

B.A.R.S.R., stampe, cod A F

162) 8.A.R.5.R., sLampe,

lll

cod A F III

207

270

lual' dirr Mic Dic[ronar


16])In volum, anul nagterii apare ca fiind 185I. A'nul iB49 este

Enciclopedic'

Bucuregti' 1978.

164) Coleclia inq.

D-Tulliu, Bucureqtt'

155) 8.A.R.5.R., sLampe, cod

F ll2171 - F ll

22LO

Szakrepertoriuma, /1890-1945), Budapesl, 1978'


155)-167) szilagyi Gabol A Fotomuveszeti Kiatlitasok
Hdsotti (membru A'A'F') din ConsLarria' rudd cu Gheorqhe Cutova'
168) Fotograf ie din colec[ia Sterie

104

I
I
I
I

f59)B.A.R.S.R., stampe, cod St. IV 547I


170)

B.A.R.S.R, eod A III r97t

l7l) B.A.R.S.R., stampe, cod A

'

ttt

rvz)P;tt,ffi;:i::[,,::.:I;:t"#,

Z+O

Foeur viu, Pasini din isroria i.veniiiror

si

descopeririror rornanesri,

l7l)- Foto: A-Beilu, rn c.azela lrustrat6, nr.1g, gucuregti, r4 apritie


19rz, p.4.
- o scurta bioqrafie dsupfd lui a apiirut in a"l"trui
5t.gellu. fotograf .rl vieli
rurale rcmaneqli", nr'l55, xl-xll'1981, p.2i6-i17, rotforati",;,Xlu*.ndru
r"*noG oe petre costinescu 9i Leonid Buzoia^u.
174)Foto: Iancu Cretianr ftr Foaia llrrstratd (suplimenL
la Foaia poporului Rom0n), nr.3.1., [Judapr,:sLa,
ardtiim

f'*:t "t"";-;r'".'rJ,""!::;f:i,]"'

l9]2. In
si chipul rratelui t""";C;ildnu, d rotoq.,i,,iui-isr,-,g, c,re
ne-a

u5)o colec[ie deslul de completd a fotografiilor legaLe de


viafa lui Aurel Vraicu se aflE f].r p'sesr.r prof, Liviu
v{Srqhitan din Bucuregti, maioritatJa ior fiini
expus"
fn isgz fh,expozi[ia o.qanizaLa de Asoeiafia
ArtigLilor Fotografi din Bucuregti cu ocazia
fn'plinirii a 100 de oni cu Ia
lui.
'agLeiea
I76)B.A.R.5.R., srampe, cod A F III l5g
177)B.A.R.S.R., st,arnpe, eod A F IV Zg5
178)

Szilagyi Gabor, A Fotomffveszeti Kiallitasok


Szakrepertoriuma, (f g90_i945), BudapesL, 1978.

t''il.Tf;,YfiTlr;ff:i.?"rt:rTeanu si Liviu GeoneesL-u'


f80) B.A.R.S..R., cod p

II

Foto: ropsFcea'r,, fn Burerinul Fotoqraria,

j1,59

ldf) B.A.R.S.R., stampe, cod F Il L4j47


182)Lisla academicienilor prezen[i dupd Dinu c-Giunescu,
Istoria llustrata a Rom&nilor, Bucupegti, i98i,
p.43I.

f8l) B.A..R.S.R., stampe, cod A F II lgs


f84) B.A.R.S.R., stampe, cod A

F III ?t4

I85) B.A.R.S.R., slampe, cod A

F lll ?5j

fll5) 8.A.R.5.R., stampe, cod F

f87) B.A.R.S.R., cod p

19586

10400

.ltl8) 8.A.R.S.R., stampe, cod


AF

II lg4
105

189) Szilagyi Gabor, A FotomUveszeti

Kiallitasok Szakrepertoriuma,

I 890-1 945), Bud apestr I

97

p. J6I-174, Alba
l9O) Gheorghe Anghel, SamoilS lvltlza, fotograful Unirii, fn 24-APULUM VII-II'

f9f) 14 c[qee pe st-icl5 ]lxl8 cm


Regional din Alha Iuiia.

192) B.A.R.S.R., cod 139410

106

cu acesLe evenimente

8.

lulia'

istorice au fost donate de Samuel I'vflza Muzeului

Fr

g-

ffi

o*,is"

6ff;;-s
&=G

18: i

%
t.:l,s,
1.""'

Fig, 1. PRIMA FOICCRAFiE


1848 FE

(CALOTiPIE)

H|RTIE SEN9IB|LiZATA

First photogrophy (coictipie)


sitized pcnel.

by

FACUIA DE CAROL SZATHMAR| IN NO'TMSRIE


Coieclio LA.R.S.R.

3gg X 210 rnrn.

Corol Szothmcri,

in

noveember lB48

on

sen-

TTfn n-!=f rTR{TEr, :,{}}:r}{}}*

}-rlts

Fis. 2, POETUL VASIL ALECSANDRI, 1852. Costoche Sturdzo-Scheionu, t5O-200 mm. Colectio
B.A.R.S.R.

Poet Vosile Alexondri, 1852.

Fie. 3.

PRINIUL GORCEACOV COMANDANTUL


ARMATEI RUSE

IN

RAZBOIUL CRIMElI,

Fotogrofie publicotd in The llustroted London


News, nr. 768, nov. 1855. Corol Szothmori.

Prince Gorceocov comonder of the russion


ormy in the Crimeon wor.

lN RAZBOIUL CRlMEll.
Aprilie 1854, Corol Szothmori. Arhivo

Fis. a. BA$BUZUC TURC


Szothmori,

Boshibozouk turk in the Crimeo wor,

Fis. 5.

lN

TABARA TURCEASCA

LA

INCEPUTUL

RAZEOIUTUI CRIMEII DE-A LUNGUL


DUNARII. Aprilie t8tt4. Corol Szothmori.
Colec{io B.A.R.S.R.

ln the

turkish comp

ot the

Crimeo wor, olong the Donube.

tr _8

beqinnino of

I-

Iis. 6. SUCURf$il lN 1856. |udwig


2qP

X 160 mm. Coleclic 8.A.R.5.R.

F;e. 7. tsUCURE$Tt.

Anserer.

RIUL DiMBOVITA iN '1856.


200 X'i60 mtn. Coieclio

Ludwig Angerer.
8.A.R.5.R.

Suchoresi in i355.

Euchorest, Dimbcvifc River in 1856.

L'
i

{i,; ;"41

#
$s

ila

&

F;e. 8. SUCURE$T|. H,AIIUL

Lucwig Angerer,
Coleclia B.A.R.S.R.
1852.r.

'-UtX MANUC.
'150 mm.

?cO

Euchorest. Monuc lnn, '1356.

r_

Fis. e. DOCTORUL CAROL DAvlLA,

1860. Corol Szothmori.

X 95 mm. Colecfio
teonu-R6mnic.

F,

Doctor Corol Dovilo,

1860.

56 X

Mun-

Fis. 10. STAN POPESCU,

VOLUNTAR

IN ARMATA LUI GARIBALDI


lN 1860. Autor necunoscut.
Colecfio Muzeului de lstorie,
Ploiesti.

Ston Popescu, volunteer in


the Goriboldi orrny in 1860.

Fis. 11. DESCHIDEREA ADUNARII AD-HOC DIN


BUCURESTI LA 1'r OCTOMBRTE 18s7.
Fotogrofie de Corol Szothmori reprodus6

prin grovore de l'lllustrotion nr,


1858, Poris.

794,

Ad-hoc congress opening in Buchorest

llth october

1857.

on

Fig. 12. ORA$UL CLUI lN 1859. Veress Ferenc. Colecfio Bibliotecii Universitore Cluj-Nopoco.
Town of Cluj

in

t859.

Fig. 13. SIOHI$OARA. Cco. 1860. Ludwis Schuller.


120 X 103 mm. ColecJio Edmund H6fer.
Sighigooro town.

Fis. 11. MATERHORNUL VAZUT DE LA

ZERMAT

{ELVETIA}. Cco. 1860. Ludwig Schuller.


Cligeu pe sticld 330 X 268 mm din colec{io
Edmund Htifer.

Materhorn seen from Zermot (Switzerlond),

Fig. 1s.

RO|l DIN LEMN


CARE. lmogine din

PENTRU

olbumul

cu 55 fotogrofii 95 X 60 mm
donot in 1862 de Corol Szothmori doomnei Eleno Cuza.
Wooden wheels for corts.

Fis. 16. ORASUL CIMPULUNG.

Cco.

1867. Corol Szothmori. 360X

X 300 mm. Colecfio BA.R.S.R.

Gmpulung town. Cco

1867.

Fis. 18. TURNt,,L COLTEI

lN

1867.

Coroi Szathmori. 300 X 360 mm.

coleclic

B.A.R.S.R.

Colteo tower in 1867,

d Bucorest. 1865. Stingocireopte : Bon. d'Eder (Autrichei, Mr. St.


Pierre (Frusse), Mr. Green (Gr. Bretogne),
Bon d'Offenberg (Russie), Mr. Tillos (Fronce),
Chevr. Strcmbio (ltolic). Corol Srothmcri.
360 X 300 mm. Colecfio B.A.R.S.R.

FiE. 17. Agents pciitiques

Politicol ogents in Buchorest

1865.

3*e

Ar"%;tr).g-*ry

)t.
rn.

:_-

--_

''---\-u.adi

a
F
grryot'

--

'.
,,,*

*--J--

,-t**) 4{

-{
;.:i.

F&

'"1
,-.. -----."

-E

o i*i--t

/t'!4^4+'

.:st:.*#i.,..1.
"i
jry"l
,
,'"
.ii

,r;lg:l#ks*

, -.
,.=r

'"*

,ill* :,,r,fii ,,,


-..$gT".''

Fig. 19. tJ^Ll-lA_CCIT!|


91II'A LVLIL' {AZi
trruI Bt".'tr'r'A,qDUL
N. DALLI5LU)
I\.
BALCESCU) VAZU]A
vAZUT,r, DiN TURNUL
n,RNi,r .r1r
rFl
COLTEI.
'ULCV^XIJUL
'1868. coroi szcthnnci'i,
360 x 300 r,rm. coieciia Er-ncnuir :-icci Mcsco.
ccile.g ilsvls\r/ street {to-doy N. Bdlcescu bouievcrd} seen iroin the
Colrec iower.

._,_

..

Fiq.
- 20. SECUI (SZEKLER). Cco' 1870.

Theodor Glotz,

55 X

90

mm.

Colecfio Edmund H6fer.

tl

Szekler.

FATA CU MANTILA. Cco. 1869.


Fiq.22.
Fronz Duschek 61 X 98 mm,

Coleclio George Potno'


The girl with montle.

Fio.
- 21. ALEXANDRU DAVILA FIUL

DOCTORULUI CAROL DAVILA

1868. Fronz Duschek. 64X

X 103 mm. Colec{io Arhivelor


Stotuliri Bucuregti.

Alexondru Dovilo son of


doctor Corol Dovilo.

PH{}T Y

]tlEl.rt StrTn

|l

t R H,l fi ll sTAST

Fis. 23 ei 24. lMAGlNl

DIN

,,ATLAS PHOTOGRA-

PHIC DE ANATOMIE PATOLOGICA"

1869. Eduord Schojer, Colec{io Constontin Colon.


lmoges from

the "Photogrophic

of pothologicol onolomy".

otlos

*E

i;,ffi

.:.

.t.

t!

ix,

..
i tl
_! -:: '''1' i.

Fiq.
- 25. PODUL MOGOSOAIEI PESTE DRUM
TEATRUL NATIONAL 1870. M'
89 X 55 mm. Colecfio B.A.R.S.R'
Mogogooio bridge opposite

--

B.

Fig.
- 26. GALATI. INUNDATIILE

DE

DIN ANUL

Otto Biefig. Nx Zql mm.

Boer,

B.A.R.S.R.

Golotri town. The floool in

of the notionol

theotre.

Fia.27
TARANI ROMANI LUCRIND LA CON"r'
-' si
-- SrnucTIl
'' 2s,
LtNlEt FERATE slGHl$oA'M
-AGNITA-SIBIU. 1871-1872. Autor ne'
cunoscut. Coleclio Edmund H6fer'

Rumonion Pecsonts working ot the


of the roilwoy Sighigocro

construction

-Agnito-5ibiu.

1871.

.1871.

Colec{io

Fis. 2e. CAROI- SZATHMARI. tc7t.


fouffer fi Vercri Gyulo. 63 X
X 106 mm. Cole4io Bibtiotecii

F
tr

Univcruitorc Clui-Nopoco.

Corol Srothmori.

s"

Fis. 30. ,.MADAME SZAIHMARI". 1s72.


Corol Srothmori. Ovulul 4i. \'
X

59 mm. Coleclio

Potro.

Mrs. Szothmcri.

Flt

at

::

*",

Fie. 31. DOAMNA SZATHMART FOTOGRAFiIND. Cco. 1872. Corol


Szothmori. Arhivc Srothmori.

EJ

Mrs. Szothmori toking

sc

F
*
F

togroph.

pho-

r..
tti
tia

Fis. 32. MINA DOAMNET SZATHMART.


1872. Corte de visite. Colecfio
B.AR.S.R.

Mrs. Srothmori'r hond.

Gcorge

33. MEMBRII SOCIETATII LITERARE,,JUNIMEA" DE LA lA9l


in fossy, Fotomontoj 237 x 312 mm. Coleclio B.A.R.S.R.

iN ANUL

Members of the literory society "Junimeo" Irom logi in 1873.

1873. B. Brond

Fis. 34.

SOLDAT $l PLUTONIFR DE ROSIORI lN


UNIFORMA MODEL 1873. Autor necunoscut. Colecfio Muzeului Militor Centrol.
Covolry soldier ond worront officer
uniform of 1873.

in

the

Fis. 35. COMPOZITORUL EDUARD CAUDELLA.

1UI. F.

Swiotoniowski. 58 X

lecfio lon Rogojon.

Composer Eduord Coudello.

91

mm.

Ccr
Cc

l-

rj Jt:
rl .l

ei$

TRASA
IIATFORMA
Fiq. 36. LOCOMOTIVA REgtTA TRANSPORTATA LA oRAvlTA tE Ob-iia Of COt. tgz:. Autor necunoscut. Cligeu_pe sticl6 169x 130 mm. Colecfio

i#eptinaitii

Conslructoorc dc Mogini Regilo (|'C'M'R')'

RcgilosteomlocomotivetronsportcdtoOrovi|oonop|otformcorriedby48oxes.

Fio. 38. AUTOMOBII BLINDAT FABRICAT LA RESITA


"
lN 1916. Autor nccunoscut. Colecfio l'C'M'
Regito.

Armoured

in

cot

monufoctured

ot

Regito

1916.

Fio. 37. LOCOMOTIVA RE$IIA NR' 2' 1873' Autot


"
n".unoscut. 220X 147 mm. Colectio l'C'M
Regilo.

Regilo locomotive nr. 2, 1873'

--...-FFis. 39. PODUL PESTE MURES DE LA


ARAD CONSTRUIT DE S.T.E.G.

RESIIA. Autor
l.C.M. Reeifo.

necunascut.

Bridge over M,ires river in


Arcd conrtructed b.y S.T.F.G.
Retito.

Fig
:ils

,.1 '*{
a

--=\

10. FURNALUL INALT DE LA


BOCAA RECONSTRUTT tN

1869, Cco.1873. Autor necunoscut. 220 X 153 mm. Colecfio l.C.M. Repifo.

Elost furnoce in Bocso

constructed in 1869.

r
I

tor
M.

re-

Fio. 41. TARANI ROMANI AN-

lJ

\.

bntett Ln

s.T.E.c.

LA BIROUL DIN
SASCA ROMANA. Cco.
RESITA

1880.

295 X

170

Colectio l.C.M.

mm.

Resito.

Rumonion Peosonts
employed bY S.T.E.Gi
RePilc'

f
*

36'".

'

Fio.
- 42. CARAUS ROMAN

MANGAL. Cco.

DE

1880'

Autor n.ecunoscut. 163 X


X 100 mm. Colectio
l.C.M' Rerilo.

Rumcnion
co

rter.

chorcool

Fis. 43. ORASUL ptTEgTt lN 1873. Autor necunoscut. 300 X 21ti mm.
Colecfio B.A.R.S.R.
Pite$ti town

ll

.t

tr:E
93{**i,,-*r.-*:

3anir.;A*i

Fis. 44. AIELIER DE pALARil LA CRAIOVA. Cco. 1875. K. F. Zioser_


Colecfio Silviu Drogomir.
Milliner,s shop in Croiovo.

I
I

=i=:FGi
F-fr-XlL*u

".

in

.1973.

CERNAT ALEXANDRU
Fio.
- 45. GENERATUI
COMANDANTUI ARMATEI OPERA.
TIVE DIN RAZBOIUT PENTRU INDEPENDENTA 1877-1E78.

Fls. 46. DOROBANTI - INAINTE DE


Corol Szqthmori. 102X138 mm.

lec{io Arhivele
Foot soldier

Generql Cernot Alcxondru comondcr

of the operotive ormy during


independencc wor

of lEZl-1878.

Stotului

before 182.

the

Fig. 47. BATERIA MIRCA LA CALAFAT iN


FATA CETATI OTOMANE VtDtN.,l8r,.
Autor necunoscut. 225x l7O mm.
Coleclio B.A.R.S.R.

Mircco

of the

bottrery

ot 'Colcfot in front
Vklin lE7|.

ottomon fortercss

Fis. 18. CATEA FERATA MlLl-

TARA

FRATE$TT-ZrMNr-

IN ZONA INUN.
DAEITA A RIULUI

CEA

VEDEA. 1877. A. D.
Reiser. 25,3 X 188 mm.
Coleclio LA.R.S.R.

a77.

Coresti.

Fie. ae.

GARA BUJORUL

PE

CALEA FERATA

FRA.
TESTt-ZtMNICEA. 1877.
Reiser. 250 X

A. D.
X

188 mm.

Cole4io

B.A.R.S.R.

Bujorul
roilwoy
ceo.

stotion on

the

Fritegti-Zimni-

F
$

il

;
*{ "F

F]

Fiq. 50. PONTONIERI ROMANI LUCRIND LA CONSTRUIREA PODULUI DE VASE

PESTI

DUNARE. Reproducere din colendorul Socec' 1881'

Rumonion pontoneer working ot the construction of the vessel bridge


the Dcnube.

ocrost

DE VASE PESTT
Fiq.
- 51. POD
DUNARE LA INCEPU.

TUL

-*****"t*,:xl!;i'!"tj*:

,*

RAZBOIULUI

DI

LA 1877. Fotogrofie 96'


sit6 in orhivo Szothmori,

Vessel bridge ocros!


the Donube ot the
beginning of the 1877
wo r.

&*

&&

u
"r-'
W-;
| "ri'+ 1{ ; e

il

lis. 52. MARELF CARTIER GENERAL AL ARMATEI

DE LA PORADIM

Szothmori.

(BULGARIA) , Arhivo

lN MARS SPRE POZITilLE DE LUPTA, 1877. Reproducere


mul ,,Armoto romdnd", 1972.

Fis, 53, DOROBANTT

Foot soldiers morching towords the Iiring positions, 1877.

Greot heodquorters oJ the ormy in Porodim


(Bulgo rio).

Fig. 54, UNITATE DE CAVALERTE. Reproducere din olbumul ,,Suvenir din resbeful 1817-1878". Fond documentor
Muzeul Militor Centrol.
Covolrv unit.
;TE

ru_
DE
rdI

ri,

)ss

he
77

Fig.

55.

RANITI DE LA GRIVITA LA 30
AUGUST 1877 IN SPfTALUL DE
CAMPANIE. Serviciul Sonitor ol

Armotei.
B,A.R,S.R,

234

179 mm.

Colectio

Wounded soldiers from Grivito on


30 ougust 1877 in the field hoipitol.

k*s:*..

ignh

i'-:!

.'il

.-."f
iL:rt

'id

ar,i*f'' t''.,J;d*.:

s:
Fis. 56. PTEVNA DUPA CUCER|RE, 1677. Arhivo
Srothmori.
Plevno ofter the ccnquering.

DE LA PLEVNA DUPA VICTORIE.


1E71. Fronz Duschek. Colec{io M.F.A nr,
R 388 B.

Fis. 57. HORA

"1t

.. .1:"4-

Roumonion

the victory.

round donce in Plevno

Fis. 56. INTRAREA ARMATELOR ROMANE lN


BUCURESTT DUPA V|CTORIA DtN RAZSOIUL PENTRU INDEPENDENTA. l87s. Mondy

et Co. 440 X 360 mm. Colec.fio

B.A.R.S.R.

Entering of the Rumonion ormy in Euchorest

ofter the victory in the independonce wor.

oftcr

w
..rt
r'
tsf
T

"fq

r{

Fig. 5e. TARANI ROMANi DIN SiGHISOARA.

Ccc. 1880. Ludwio Schuller. 56 X


X 93 mm. ColectiJ Edmund Hofer.
Rumonicn peosonts from Sighigoorc

'-.'

.'.--:i-j

Fis. 60. iON LUCA CARAGIALE LA 27 ANl.


1879. Fronz Duschek. 55 X 94 mm.

Coleclio Frosin

Muniesnu-Rimnic

lon Luco Corogioie 27 yeors

old.

3*li:
ofter

Fig. 61. ACUZATUL. Ccs. 1880. Autcr ne-

cunoscut.

rc6x76 mrn.

Siiviu Drogomir.
Defendont.

Coleciio

Fie. 62. MOT CIUBARAR DE LA PONOREL. 1888. G. A. Wober.

95 mm. Reproducere din


volumul ,,Rom6nii din Munfii
60 X

Apuseni" Bucuresci, 1888. Coleclio prof. Ovidiu Birleo.


Rumonion from

the region of

the Apuseni mountoins potter


from Ponorel,

Fis. 63. COSTUM DE BAL. Cco. '1880.


Fronz Duschek. 56 X 94 mm.

Coleclio Asocio!iei Artiqtilor


Fotdgrofi.

Boll costume.

Fis. 65. MIHAIL KOGALNICEANU, MlNISTRU DE EXTERNE CARE A


PROCLAMAT INDEPENDENTA

ROMANIEI

IN

DEPUTATTLOR LA

ADUNAREA

e MAI

1877.
105 X
B.A.R.S,R,

Nodor, Poris. 1885.


X 143 mm. Colectio

Mihoil Kogdlniceonu,

foreign

minister who procloimed Rou.


monion's independonce in the
deputies ossembly on 9th moy
1877.

Fis, 64. GHEORGHE BOODAN-DUICA.

1889. i-eopold Adler 58 X


94 mm. Coleclio Frosin

nteo

n u -

Ri m n

ic.

Fis" 67. PORTRET DE BUCURE$TEANCA. Cco.

1893.

W. Oppelt ggx14l mm. Colectio ron

Rogojon.

Portroit of

Ml-

REA

ENTA
AREA

1877.
105

l.s.R.

.
rltgn
Rour the
moy

Fig,

66. SASOATCA

DtN BRA$OV. Cco. 1890.

Leo-

pold Adler. 130X lB0 mm. Colecfio Edmund

il.if"r.

Soxon womon

of

Tronsylvonic

Brosov.

o buchorest womon.

Fis.
- 68. BAILE SLANIC PRAHOVA

lN

ANUL

Autor necunoscut' 135 X 100 mm.


Colec'lio George Potro.

1880.

Sl6nic Prohovo tesort in

1880.
.1.
'I

'ei
t*;

"-f-

irl&il

i,llli

SALINEI SLANIC PRAFio.


- 6e. INTERIORUL
HOVA. PRIMA MINA ELECTRIFICATA
lN ROMANIAIN 1883' 1886. 5z6llosv'
agg X

350 mm. Coleclio

B.A.R.S'R

lnterior o{ the 516nic Prohovo soll


mine, the f irst elctrifYed mine in
Roumonio in 1883.

Fis. 70. ORA$UL BRA$OV IN

ANUL 1886. Leopold


Adler. 248 X 186 mm.

Colectio Edmund HoferBrosov town

in

1886.

::.

'*; -LJ

Fis. 71. PIATA DIN BAIA MARE.

Ccq. 1890. Autor

ne-

cunoscut. Colecfio luliu


Pop.

Morket

53*;'

iD:.,}l

of Boio

More.

Fis.

72

BOGDAN PETRICEICU HAS.


DEU iN ULTIMII ANI AI VIE.
Jll. Autor necunoscut. Colec,tis
Frosin Munteonu-Romnic.

Bogdon Petriceicu Ho5deu

the Iost veors of his

Fig.

73.

life.

DULGHER TRANSILVA
NEAN. Cco. 1890. Autor
necunoscut. Coleclio
Edmund Hofer.

Corpenter of
vo

ilr

tronsyl-

lo.

Fis. 74. TARAN MUNTEAN DIN

POIANA

VARBILAU.

1890. Autor necunoscut,


62 X 95 mm. Coleclio

Mihoi

Sovulescu.

Feoseni of the mountoins in the ,,Poionc


vorbrlou

hr.

in

Fis. 7s. INCEPUTUL ESAFODA-

JULUI DINSPRE CERNAVODA LA PODUr-

PESTE DUNARE. 1892.

Fronz Duschek.

383 mm.

529 X.

Ccleclio

B,A.R.S,R.

Begin of the scolil:lding


{rom Cernovodd on the

bridge ocross
Dsnube.

PODUL
Fio.76.
-

FESTE DUNARE

DE LA CERNAVODA LA INAUGURARE iN1895' Fronz

Duschek, 506 X 376 mm. Colectio B.A.R,S.R.

Bridge ocross the Donube from Cernovodd ot the inougurotion

t,,\

,'

-1,f,u,'.ri,,,nr,

.$i'litfftgg

in

1895.

the

ffi
*F

'..';-

Fis.77. PRIMUL 1 MAI

SARBAPARTIDUL
SOCIAL-DEMOCRAT AL

DE

T-

TORIT

'5-

MUNCITORILOR DIN
ROMANIA. Autor ne-

ir-!'r

cunoscut. 222 X 151 mm.

Coleclio Muzeului

de

lstorie o Portidului Comunist, o Migcdrii Re-

volutionore si Democrotic.e din Rom6niq.

First

1 moi

celebroted

by the rumonion socioldemocrot porty of the


wotkers.

Fig. 78. FRUNTASII PAR-

TIDULUI NATIO-

NAL ROMAN
coNDAMNATI
LA CLUJ iN
PROCESUL ,,ME-

t.,

MORANDUMU.

LUI" IN MAI
1894. Alexondru
Ro9u. Coleclio

Arhivelor Stotului
Bucu re9ti.

Leoders

of

bt""

the

Rumonion notionol porty senten-

ced in Clu j
rondumul"

in

the triol ,,Memqmoy

in

1894.

:,-..,:9

_K

BRICUL MIRCEA.
FOTOGRAFIE

DIN

ALBUMUL
,,EXPEDTTTA VASELOR ROMANE

LA

KrE1".1895.

G. Potzelt.

302 X

X 206 mm. Colec-

fio

B.A.R.S.R.

Mirceo brig. Photogrophy from the

olb'um

,,EXPEDI-

NIAN

VESSELS

TION OF RUMATO KIEL"

t.

PAGINA CU VIZITA LA STO-

DIN ALBUMUL
G.
NE LA
299 X 238 mm. Colectio

CKHOLM

,,EXPEDITIA VASELOR ROMA.


Potzelt.
KIEL".

p.

l'
lt

B.A.R.S.R.

Pooe showinq
-thevisit to
ckh-olm from

olbum

pedition of Rumonion

to Kiel".

*rfrrr
f..'--*

Sto"Ex-

vessels

Fig. 81. DROGUERIA ROMANA (STiNGA) Sl

LIBRARIA BURETEA (DREAPTA).


DOUA DIN FIRMELE RFNUMITE
DIN BUCURESTI, CARE VINDEAU
MATERIALE FOTOGRAFICE LA SFIR.

SITUL SECOLULUI XlX. 1898. Autor

necunoscut. 147X75 mm. Colectio

Silviu Drogomir.

Rumonion druggist's (lef$

ohd

Bureleo Bookshop (right) two fomous

firmsin buchorest, sellirrg photogrophicol moteriols ot the end of the


nineteenth century,

Fis. 82. SONDE PETROLIERE LA ARPANA$


IN JUDETUL BUZAU. 1912. I. VOi.
nescu. 164 X 104 mm. Colectio
B.A.R.S.R.

Oil wells ot Arodnos in

Buzdu

district,

Fis.

83.

DISTILERIA DE PETROL ,,SF, PARA.


SCHIVA" DIN PLOIEFTI. Autor necunoscut. 290 X 190 mm. Colecfio

Arhivelor Stotului Bucuregti.

Oil distillery "Sf.


Ploiegti.

Poroschivo"

in

/,t{{i?-&'.?,..1"

/
Fis. 8s. RADIOGRAFIA UNEI MilNl iN VIATI
Mortie 1897. Prof. dr. Droqomir Hurmu
zescu, logi. Din Anolele Acodimisi Romdne
coleclio B.A.R.S.R.

it*.
.

X-roy photogroph of o hond olive.

\
\

&,

{."rr['i:

v{
l'
.rl !tr \ . LrlrI

'{.",o

.'f,{..",t

{3u" '

1' ,',

g,y

.'

Fig. 84. IACOB PSANTIR, PRIMUL CRONICAR


AL EVREILOR ROMANI. 1897. Autor
necunoscut .57 X 192 mm. Colectio

lon Rogojon.

Jccob Psontir, the first chronicler of


lhe Rumonion ,jews.

.:
b

_,**='C.t
_,{

TEATRULUI NATIONAL
Fio.
- 86. PIATA
X2b1 mm. Coleclio B.A.R-S.R.

DIN

BUCURE$TI

Notionol theotre squore in Buchorest in 1896'

iN

18e6'

lN GRADINA Cl$MlGlU. 18e6.


C6piton T. Moltopol. 203 X ,l38 mm. Co-

Fis. 87. PATINAJ


lecfio

B.A.R.S.R.

Skoting in Cigmigiu gorden.

lN GRADINA ClSMlGlU DIN


BUCURE$TI. Cco. 1895. Autor necunoscut.
Coleclio Frosin Munteonu-Rdmnic.

Fis. 88. CHERMESA

Outdoor f6te
Buchorest.

Fis. 8e. IMAGINE STEREOSCOPICA EDITATA DE


AD. MA|ER 9r D. STERN DrN BUCURE9TT.

Cco. 1893. Autor

necunoscut. Coleclio

George Potro.

Stereoscopic imoge edited by Ad. Moier


ond D. Stern of Buchorest.

;;

in Ci;migiu gorden from

" -r&r

/ &t*

:'
',i

-_*

"*:'

*
'i!
,

r,f:-'l

*-

"

i*;
POPPER lN TARA DE FOC. Septembrie-decembrie 1886. iuliu Popper
Fiq.
' 90. EXPEDITIA
21O X'150 mm. Album ci 88'fotogrofii in coleclio Revistei Cultului Mozoic.

Popper's expedition

in

Firelond

d-t

ffees._,}-;ffi

Fis. 91. VASUL BELGTCA tN FATA MUNTELUI


WILLIAM. 189S. EMIL RACOVITA CARE A

cA

iNSOTTT
NATURATTsT Exi,roiire- tr.t
ANTARCTICA. Reproducere din ,,Spre Sud,.
1958. Edituro Tineretului.

Vessel Belgico

in front of mount

Williom.

Fis. 92. VASUL BELGTCA

ELTBERAT

DIN BANCHIZA LA 13

MAR-

TIE 1899. Emil Rocovitd. Re_


producere din ,,Spre Sud',.
Vessel Belgico releosed lrom
the ice bonk on the 13 morch
1

Fis. e3.

899.

DEBARCARE pE COASTELE
ANTARCTtCEt. 1898. Emit Ro-

covi{d. Reproducere din ,,Spre


Sud".

Londing on the Antortic coosts.

! !-;1.,-

:: .t*__.:

i:-

C;^A 'r4/'.i vicili aA..RTI


- 1e97",
iosiAl.'r iti.is;RAli. tIPaCDUSA DUPA
TOICC,QAF:i r.A ilC; lli TARFT,
iD:j!T;i:lC,}.:A ?i|.iA iN PRIZ|l.jl. Doto ocsl:i ,.'3c!cii i2 j1-lt. t8". !42X

7i9.94 si ?5. ,,il.ioi'IDi.ilCil5 DE GAr-ATZ. JUiN


X 95 nrrn. Ccieclio 5ilviu Dicccini:.

"lnunCctiotr in r3air::. jr:ne - !3?7" ihe oii:si iji,rslrc;:i posl.ctrro;.3proiuceC i:c;l .j pi'3logrrpt.:n 3ur ao'J,'lirl-. icienliiiec up:: il's rr:!e')i.

i:i9. 9s. ;A.fiANCl aU

C.i.,.1. a.i.
iiusircid. Cca. i9i2.

Aiexcndru 3eiiu. Cai*c.


lio i'lihci Siri::e:cu.
Wcn:tn p"?3il^il

,-+

'oiin

{
t

t I ,t

I
t

!l

IIJ JJ

iil i-l
T

lr

iFis. 98. BUCURE$TI. BIRJAR (MUSCAL). C.P. ilustrotd. Doto pogtei 1912. Cole?tio Mihoi

;,-

Sdvulescu.

Buchorest. Cob driver.


.//b? ?a #1 ./ u a,

./
ar.,'

t (4*/.;d

t
fi*Cz-z--,

z /
.{'.:.
-;.

-/--/* io.".,i.!'i,f-':'zr.
/;-7-i-. ' v) /"* -. r'.
L- .lt*a
,-'. 1'72
*-

t*'/*"-"--..-/tr-*/....t*'/*"*.--..--/t4*/.."n..

/a ..-&.ln*-

ln:

'i

.7

a'l*t,

ie*.

s-.&,.
s"*--.

"

.4.o'l;t*
.4.
7.*

./
,t
z j:/ , /'-.r'j-- t

Fis. 97. BUCURE$TI. PIATA TEATRULUI

NATIONAL.

C.P.

ilustroto.

Dototd 1904. Colec{io George


Potro.

Euchorest. Notionql theotre


squore.

Fis. ee. BUCURESTI. HOTEL DE


FRANIA. C.p. ilustrot6. Cco.

1910. Colectio Mihoi

Sdvu-

lescu.

Buchorest. Hotel

of

Fronce.

DE GEOORAFIE LA
GIMNAZIUL FIILOR DE MILI.

Fis. IOO, LECTIA

TARI DIN CRAIOVA. 1906.


Autor necunoscut. 24O x
_**#*

X 180 mm. Colectio


B,A.R.S.R,

Geogrophy closs
iovo gymnosium
sons,

Fis. 101. LECTIA

DE

GEOME-

TRIE LA sCOATA
UCENICI

tUI DE

DE

ATELIERUT|MPLARIE

STEFAN MALCIU DIN


CARACAL. 1911. Auior
necunoscut. 285 X

)(224 mm.

Colectio

8.A.R.S.R.

Geometry closs ct'the

opprentice schooi of

the Stefon Molciu


joiner's workshop in
Corocol.

?,1*

ot the Crofor militorY

IN ZBOR LA HIPODRO.
MUt BANEASA DIN BUCURESTI. 1911.

102. AUREL VLAICU

Aulor necunoscut. 303 X 4OO mm. Colectio


Liviu Mdrghiton.

Aurel Vloicu during the flight ot


Bdneoso rocecourse ln Buchor&t.

Fis. 103.

AUREL VLAICU DECOLIND LA BLAJ

pE

CiMPIA LIBERTATIt iN ANUL 191 t. Emil


Fischer. 356 X 233. Colectio Liviu Mdr,
ghiton.

Aurel Vloicu toking olf in Bloi on the


Liberty Ploin (Cimpio Libert6tii) in 191 t.

the

sF+

is4.

RASCGALELT TARAf{t$Ti DiN

AF{UI tSC:. iN,qINIE

$E
S{ECU|EE. F"utcr necunascrii.

Ciige* ciin caiect;a Frcsi*


&{uniecnu -R&n:nic.
-FG;ii

Fecscnt uorlsing lr: iF*7.


Sefore the execution.

't- >.

*?l,' io "*' -.

-.:e

"#'.

Fia

:s5. RASCOALTLE IARANtSTi DIN

AI.{UL iqC?. DUFA

EXECU'

ii5. ,Autor necunogcut. Cliseu


iin coleciia Frcsin M*nieciru-R&ninic.

Pecscnt uprisirq in i9S:.


.4iter ihe execiition.

"r5jr-

F\

iig.'i0d. NICC|Af

iORGA

VCR$|ND iI;

FA]A PRCTTSC.
RiLOR

5i r-l[Vl-

LCR DT L,A. ;-iCTUL PT]RU Si

PA\./IL

D;N

PLC STi DTS.


PRf ATRCCITA.

TILi AUTORiTA.

Ti'LoR ccMi5[
COi"*TRA

!!ILOR

liPA-

R,,1SCU.
'l
e0?.

LAit iN
necirnoscui. 'i43 -)i.r00
mrn. Coiectic li.
Aulor

iYtun ic nu,

fiam-

h;c.

Nicoioe icrgc
ceii.re;ing o
soeech in'iic;lt
ci iecchtrs tnc
pupils ci the
Pel;u o;rJ Pcvei

!ycece i:-.

;est;, cb.ui

Pic-

tirc-

cities ,:or:rmited
ogoi.sl the rebelious peoscnis
in i907.

Fig.

f!

L-

La7

D:MCi'j51,qAl;.4

Di '] i,iAt t91 i


i)ir'*
SUCUl[57i. Ccle ri jr:
iv'!ureului ce l;torie .: Pc;iiir.riui Co,'nunisl, c
i\ii:cirii tevoir,Jicnor: si Demccictica #i'r
Romdnic.
Demonsr'rciic:rs

on ihe i il,rcy
in Suchc;t:i

I
:i;;=a*s..

;3?;t
'i'1.1;'
f'.'*
i

.!

''

:' ,::r"
'- ,.,'l:.

Ei

t-

sfl,

:,,.i: 'fti,

i-ri.

"s.n.t

i:kr,' ,','i;;;'n*

,^

i;; 1lfi**^;
{*p^
' ^*13tlA,

DE CiMP. 1900. Autor necunoscut.


Fiq.
- 109. TENIS
160 X 111 mm. Colectio Arhivelor Stotului
Bucu re9ti.

"ie^r

q{"..\rAu

I tv
6tt ': -

.
t
A\'* t"\r \

Lown

-Dc

Fis 1OS. CAMPIONATUL DE TENIS AL

ROMANIEI DIN 1911. ECHI.


PA CISTIGATOARE LA DUBLU MIXT. Autor necunoscut\
54 X gg mm. Colecfio lon

Rogojon.
Tenis chompionship

nio in

191

of

Romo-

1. The winning te-

vom ot double-mixt.

.4
BICICLISTELOR. Cco'
Fis.
- 110. CLUBUL
1910. Autor necunoscut. 230 X

X 140 mm. Colectio Edmund


Hiifer.

Womon biciclist's club.

"t

tenis.

Fis. I11.

Ft{a Xrlrlrtr

PLAJA MAMAIA IN
1911. Pliont cu C.p.
ilustrcrte. Autor necunoscut. 67 X 40 mm.
Colectio Mihoi Niculescu-Sldnic.

Momoio beoch in i91

B*"Y*

Fig. 112. LA BAl. Cco. 1914.Autor necunoscut. 138X f


X

86 mm.

Mihoi

Bothing plcce.

I
)

Coleclio

S6vulescu.

++
qs:"r

-;i

1.

4
ir
t
{

Fis. 1t3. OCNA VECHE DIN VALE DIN SLANIC


PRAHOVA. CEA MAI ADINCA MINA DIN

m GAV|TATEA). Fronz
Duschek. Reproducsre din ,,La Volochie"
de Emmonuel de Mortonne, Poris, 1902.

ROMANIA (145

old down the , voiley solt-mine in


5l6nic, the deepest mine in romonic

The

(145 m covitv).

.'ry
-#F+,

h*
w"

ir. s.-

Fis.

ll4.

ROMANIA

LA

E(POZITIA UNIVERSALA

DE LA PARIS, 1900. SFERA DIN


GEMA DE

10

000 kg. Szepessy,

230X285 mm. Colectio

SARE

Poris.

B.A.R.S.R.

Romsnio ct the universol exhibition of


Poris, 1900 solt sphere of 10000 kg.

Fie. 115. SEDINTA PLENARA A


ACADEMIEI ROMANE

DE LA 22 MAI
Coleclio

1912.

B.A.R.S.R.

Plenory meeting of thg


Rumonion Acodemy on

the 22 mov

Fis. 116. BUCURESTT.


tA
RE

'is.

nldornr

LA

CREDITUL FUNCIAR RURAL.


1906. Autor necunoscut.
109 X at
mm. Colectio
B.A.R.S.R.

Buchorest. Elections
rurol londed credit.

ot

the

1912.

I
I
RUL ROMANIA. C.p.

2 moi
Mihoi

pogtei

1913. Colectio

Romonio.

Vessel

I
L

>
t

!
L
b
b

&

S6vulescu.

Conslontzo.

Fiq. 117, CONSTANTA. VAPO-

ilustrotd. Doto

*. D

r,

&
f,.,

li-j1-J--?**'

rQ

L..

fi','T

tff

t\
t\

r[:

".:aa.+&-i:.. .,r!._?1.,-{,.*

-.. '*-'.r!*,f{ d*rmt


-:.+r
>i - :., ";i.* -r.,i'r,,.:{

*".'i-.-*l

-,*

43.&$

Fig. 118. PORTUL $l 5lLOZURILE DIN


CONSTANTA IN

ANUL 1909. Au-

tor
366

necunoscut.

231

mm.

Colectio
B.A.R.S.R.

Port ond silos of

Constontzo
1909.

in

Fis. 119. ,,Microscope

de lo chombre

microphotogrophique et de l,eclerqoe

pour le grond_ogrondirrurnunii{

conceput de
prof. Stefon Minovici,

construit de

irmo C.

Reichert,

Y',u": , Keproducere din ,,Apporeii


9enerqt mocro_ et microphotooro-

phique pour I'ide"rifi;o1i;;'-;;;phique et l'exomen de for, ecnture, por le prof . Dr. Slefon
"n

t"-

t:
*

Minovici, Buccrest,

fi
tl

(B.A.R.S.R.

il

19.15,.

4leee).

i'-'
-a

T
H

i;

r
E

Fis. 12a. PREMTERA MED|CALA.

PRTMA

RAHIANESTEZIE FACUTA DE
DR. THOMA TONESCU IN

ANUL 1908. Autor

cut. Cligeu din


Constontin Colon.

necunos.

colectio

Medicul premiere. First rohio_


onnesthesis performed by dr.
Thomq lonescu in 190g.

rrE
t--

v":#H

'E
*$
,

f.t

F
I

Fio.
- 121. PORTRETE MIGNONET.

Cco. 1903'

F.

Mondy. 24X42 mm fotogrofio. Coleclio


Eleno lliescu.

rl

jFr

,i

Mignonet portroits.

fig.

123. PORTRET

DE COPll. Cco. 1905' Alfred

Brond. 98X140 mm. Coleclio Asocioliei


Artigtilor Fotogrofi.
Portroit o{ chiloren.

Fis. 122. CIOBANI MOMIRLANI lN MUNTII PARiNG. 1905. Autor necunoscut. Colect;o
Muzeului din Devo.
Shepherds in poring mountoins.

h&--t

DE COPIL. Cco. 1909. Autot


necunoscut, 138X204 mm. Colectio Eleno

fis, 124. PORTREI


lliescu.

Child portroit.

Fis. 125. ARMATOL ROMAN DIN METOVA

MACE-

DONIA, INSARCINAT CU PAZA SATULUI.


lbn Monokio. Reoroducere din ,,Albumul
etnogrofic mqcedo-romdn", Poris, 1907.
Coleclio ing. Dqmitru Tulliu.

Rumonion

of Metovo Mocedonio,

chorge with the villoge's guord.

tn

Fig' 127. IOAN NADEJDE. 1904. Albert Low' 93X


X '! l3 mm. Colectio Arhivelor Stotului
Bucu

re;ti.

loon NSdejde.

Fio. 126. MAMA

Sl

FETITA' Cco. 1900. Heitler,

X 145 mm. Colectio lon Rogojon'


Mother ond little girl.
101

Av' Nicu Holbon'


Colec-tio Ing' Henrv Holbon'

r!Y' LA OGLINDA' 1910'


Fio,
' 'v' 128.
Zs

xli ;t.

Looking in the mirror'

I29. LECTURA COTIDIANA' 1904. AV' NiCU


Holbon. 78 X 100 mm' Colecfio ing"
Henry Holbon'
DoilY reoding'

l
Fio. 130. VlZlTA. 1912. Av' Nicu Hotbon'. .82
xloZ rnrn. Coleclio In9' Henry Holbor

The visit.

'l

..,

t:
_, ! jl*,

t?:
d. i

ritt
a

I\

{
1'

Fig. 13,|. BUCURE$TI. PIATA VICTORIEI iN PRIMAVARA ANULUI 1916. Autor necunoscut.
105X76 mm. Colectio Arhivelor Stotului Bucurepti.
Buchorest, Victorio squore in the spring

of

1916.