Sunteți pe pagina 1din 82

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

Strategia de Management a Vizitatori or


_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 49

Strategia de Management a Vizitatorilor din Parcul Natural Bucegi

Documentul actual este finalizat in cadrul proiectului Proiectului Tec nical Assistance for Pipeline Pro!ects " P are #$ % $uropeAid & '()*+,&D&SV&-. implementat de Pro!ect Management /imited 0rlanda. Aceasta Strategie de Management a Vizitatorilor este realizata de Administratia Parcului Natural Bucegi1 cu asistenta Ser2iciului Arii Prote!ate din cadrul -egiei Nationale a Padurilor"-omsil2a

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

3oto4 Andrei Blumer #5P-0NS #apitolul 04 0ntroducere666666666666666666666........ #apitolul 0047onarea si o8iecti2ele din punct de 2edere al conser2arii naturii66 '. 7onarea intern9 a Parcului Natural Bucegi666666666666.......... (. .8iecti2ele Parcului Natural Bucegi din punct de 2edere al conser2arii naturii pe domenii prioritare................................................................................................ #apitolul 0004 Analiza situatiei actuale a 2izitatorilor in Parc si in 2ecinatate......... '.Prezentare generala6666666666666666666666....... (.$2iden:a c9ilor de acces ;n aria natural9 prote!at9666666666666 ).3enomenul de 2izitare a zonelor naturale din Parcul Natural Bucegi6666.. 4.0mpactul 2izitatorilor asupra ariei naturale prote!ate 666666666....... <.Tendin:e ale di2erselor segmente de 2izitatori..................................................... +.Analiza S=.T666666666666666666666666...... #apitolul 0V4 Viziunea si o8iecti2ele strategiei de management a 2izitatorilor66 #apitolul V4Teme si acti2itati66666666666...................................... '.7onarea din punct de 2edere al recreerii >i turismului.......................................... (. Planul de interpretare >i informare....................................................................... ). 0nfrastructura pentru informare >i educa:ie ecologic9......................................... 4.M9suri pentru implementarea zon9rii turistice >i a strategiei de management al 2izitatorilor............................................................................................................... <. 0ntegrarea Planului de Management in elementele strategice de dez2oltare a turismului dura8il.................................................................................................... #apitolul V04Monitorizarea si re2izuirea Strategiei de Management a Vizitatorilor................................................................................................. Anexe4 Anexa nr. '4 7onarea 0nterna a Parcului Natural Bucegi Anexa nr. (4 0nfrastructura turistica Anexa nr. )4 Manastiri si sc ituri Anexa nr. 44 0nstalatii de transport pe ca8lu existente si constructii aferente acestora Anexa nr. <4 0nfrastructura Sal2amont si -efugii Anexa nr. +4 Puncte de acces in Parc Anexa nr. ,4 Trasee turistice Anexa nr. ?4 Trasee alpinism Anexele nr. 9"'<4 Descriere trasee tematice Anexa nr. '+4 Dotari trasee ) < < + , , '+ '+ '? '9 (' () (+ (+ (9 )* )( )< )+

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. ',4 /ocatia panourilor informati2e pri2ind accesul in Parc Anexa nr. '?4 -egulamentul Parcului Natural Bucegi " $coturism"Sil2oturism

CAPITOLUL 1 1. INTRODUCERE
#onser2area di2ersit9:ii 8iologice1 utilizarea dura8il9 a componentelor ei >i ;mp9r:irea ec ita8il9 a 8eneficiilor care rezult9 din utilizarea resurselor naturale reprezint9 condi:iile prioritare ale managementului parcurilor naturale1 prin care se urm9re>te men:inerea interac:iunii armonioase a omului cu natura1 promo2@nd p9strarea folosin:elor tradi:ionale ale terenurilor1 consolidarea acti2it9:ilor1 practicilor >i culturii tradi:ionale ale popula:iei locale. Ma!oritatea statelor lumii >i ;n special statele europene manifest9 o real9 ;ngri!orare fa:9 de utilizarea ira:ional9 a componentelor di2ersit9:ii 8iologice1 fa:9 de lipsa general9 de informa:ii >i cuno>tin:e cu pri2ire la aceasta precum >i insuficien:a unor capacit9:i institu:ionale1 te nice >i >tiin:ifice care s9 furnizeze 8aza ;n:elegerii fenomenelor de degradare a mediului la ni2el continental >i na:ional. Dependen:a str@ns9 >i tradi:ional9 a comunit9:ilor umane cu a8itatele ;n care traiesc >i necesitatea conser29rii acestora1 astfel ;nc@t s9 fie capa8ile s9 r9spund9 ne2oilor >i aspira:iilor genera:iilor prezente >i 2iitoare a determinat organizarea unui sistem unitar de arii prote!ate la ni2el na:ional. 0dentitatea fizico"geografic9 >i geopolitic9 de necontestat a spa:iului carpatic1 a2@nd ca rezultat apari:ia unei arii carpatice de rezisten>9 tradi:ional9 etnocultural91 ;n care 2atra etnocultural9 a Bucegilor ocup9 un loc 8ine determinat1 a creat necesitatea infiin:9rii unui cadru organizat ;n care s9 fie promo2ate te nici de utilizare a resurselor naturale ;n acord cu practicile tradi:ionale >i compati8ile cu cerin:ele conser29rii 8iodi2ersit9:ii4 Parcul Natural Bucegi. Scopul declarat al Parcului Natural Bucegi este acela de a prote!a >i conser2a ansam8lurile peisagistice ;n care interac:iunea acti2it9:ilor umane cu natura de"a lungul timpului a creat o zon9 distinct91 cu 2aloare semnificati29 peisagistic9 >i cultural91 deseori de o mare di2ersitate 8iologic9 cu men:inerea capitalui natural la un ni2el optim de func:ionare1 c@t mai apropiat posi8il de regimul ini:ial de func:ionare. Pozi:ia Masi2ului Bucegi ;n #etatea #arpa:ilor sud"estici care se ;nal:9 ;n mi!locul spa:iului geografic rom@nesc confer9 acestui scop un caracter na:ional1 dar mai ales m9re>te responsa8ilitatea celor ce au r9spunderea aplic9rii acestor principii.

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Deasemenea1 prin scopul urm9rit 2or fi asigurate >i condi:iile optime pentru acti2it9:ile educa:ionale1 recreati2e >i de cercetare >tiin:ific9. 7ona mun:ilor Bucegi despre care exist9 referiri ;nc9 din secolul AV1 a fost propus9 pentru prote!are ;n anul '9)+1 datorit9 peisa!elor inegala8ile >i a di2ersit9:ii speciilor de plante >i animale specifice acestui masi2. #u toate acestea s"a reluat aceast9 propunere a8ia ;n '99*1 c@nd s"a concretizat prin .rdinul ministrului apelor1 p9durilor >i mediului ;ncon!ur9tor nr. ,&'99*1 fiind oficializat al9turi de alte arii prote!ate ale -om@niei1 prin /egea nr. <&(***1 limitele acestuia fiind sta8ilite prin Botararea Cu2ernului nr. ()*&(**). Acte normative ce fundamenteaz exi ten!a "i mana#ementu$ Parcu$ui Natura$ %uce#i Valoarea deose8it9 a patrimoniului natural dar si a peisa!ului a atras de foarte mult timp atentia iu8itorilor de natura1 atat ca turisti cat si ca specialisti consacrati in acest domeniu. Prima recunoastere a 2alorii stiintifice a Masi2ului Bucegi si propunere de infiintare a unei rezer2atii stiintifice a a2ut loc in anul '9)+. 0n anul '99* prin .rdinul ministrului apelor1 p9durilor >i mediului ;ncon!ur9tor nr. ,&'99*1 Masi2ul Bucegi a fost declarat ca Parc de 0nteres National. 0ncadrarea si limitele Parcului au suferit modificari succesi2e astfel incat in anul mai sus mentionat acesta a fost declarat ca Parc Natural prin /egea nr. < din (***1 in cadrul acestui act normati2 fiind nominalizate si cele '4 rezer2atii naturale din perimetrul lui. Demn de precizat este faptul ca infiintarea Parcului Natural Bucegi s"a facut pe 8aza unui Studiu de 3undamentare comandat de Ministerul Mediului si realizat de catre Academia -omana prin institutele de specialitate ale acesteia. Din (*** si pana in prezent1 atat /egea Mediului cat si /egea pri2ind regimul Ariilor Naturale Prote!ate au cunoscut modificari si completari succesi2e astfel incat la aceasta data administrarea ariei prote!ate se face in 8aza .rdonantei de urgenta a Cu2ernului nr.<,&(**,1 cu modific9rile >i complet9rile ulterioare1 precum si a .rdonantei de urgenta a Cu2ernului nr.'9<&(**<1 apro8at9 cu modific9ri >i complet9ri prin /egea nr.(+<&(**+1 cu modific9rile >i complet9rile ulterioare. #ele ( acte normati2e mai sus mentionate au fost ela8orate a2and in 2edere necesitatea si urgenta compati8ilizare a legislatiei nationale cu cea a 5niunii $uropene. Administratia Parcului isi desfasoara acti2itatea in 8aza Botararii Cu2ernului nr. ()* & (**)1 act normati2 prin care au fost sta8ilite limitele Parcului precum si organigrama. Tot in acelasi timp1 prin .rdinul ministrului agriculturii >i dez2olt9rii rurale nr. <<( & (**) a fost sta8ilita zona de conser2are speciala1 integrala si stricta conform legislatiei re2izuite a Parcului.

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

0n anul (**? Masi2ul Bucegi impreuna cu suprafata curenta aferenta culoarelor de legatura cu 8azinul idrografic Doftana a fost inclus in -eteaua $uropeana a Ariilor Naturale Prote!ate ca sit Natura (***.

CAPITOLUL & 'ONAREA (I O%IECTI)ELE DIN PUNCT DE )EDERE AL CON*ER)+RII NATURII


1.'onarea intern a Parcu$ui Natura$ %uce#i Parcul Natural Bucegi1 arie natural9 de interes na:ional a fost structurat ;n 4 zone distincte 4 zona de protec:ie strict9"7PS1 zona de protec:ie integral9"7P01 zona de management dura8il"7MD >i zona de dez2oltare dura8il9 a acti2it9:ilor umane"7DD. Definirea >i delimitarea acestor zone interne de c9tre #onsiliul Dtiin:ific al Parcului Natural Bucegi a a2ut la 8az9 Studiul de fundamentare al Parcului Natural Bucegi precum >i studii de cercetare1 lucr9ri de specialitate 1 referitoare la patrimoniul natural al Parcului si a fost inclusa in Planul de Management al Parcului. 7ona de protectie stricta are o suprafata de 4*'+.* a. En zona de protec:ie strict9 au fost incluse zonele s9l8atice ;n care nu au existat inter2en:ii antropice sau ni2elul acestora a fost foarte redus. 0naccesi8ilitatea acestor zone datorit9 reliefului accidentat ;n cazul A8ruptului Pra o2ean1 zonei #ol:ii lui Bar8e> >i a # eilor .rzei >i 79noagei precum >i restric:ionarea accesului ;n Pe>tera -9tei au fa2orizat conser2area unor elemente de mare importan:9 >tiin:ific9 a c9ror protec:ie >i conser2are necesit9 un management special. 7ona de protectie integral9 are o suprafata de ,)+4.(( a. #uprinde cele mai 2aloroase elemente de patrimoniu natural din perimetrul Parcului1 protec:ia >i conser2area acestora impun@nd adoptarea unor m9suri de management conser2ati2 fiind totu>i permise acele acti2it9:i care nu aduc pre!udicii acestui patrimoniu1 a2@nd caracter de acti2it9:i tradi:ionale dura8ile. 0n aceasta zona au fost
5

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

incluse urmatoarele suprafete4 Plaiul Botilor1# eile Tatarului1 7anoaga" /ucacila1Tur8aria /aptici1 Poiana #rucii1 #omplexul paleontologig si carstic din muntele si platoul Strunga1 7ona Bucsoiu"Malaiesti"Caura1 Sistemul carstic Boroa8a" Pestera 0alomitei1 # eile 5rsilor1 Poiana Boroa8ei1 #ocora1 # eile si #oltii Brateiului1 Peles"5rlatoarea"Poiana #ostilei. 7ona de management dura8il are o suprafata de '9'**.?< a. A fost constituit9 din acele suprafe:e de teren a c9ror 2aloare a 8iodi2ersit9:ii permite >i utilizarea ra:ional9 a resurselor naturale precum >i acti2it9:i de protec:ie a p9durilor >i acti2it9:i >tiin:ifice >i educati2e. Aproximati2 ,'F1 cca. ')+,(.() a din aceasta suprafata este ocupata de fond forestier 1iar restul de (9 F cca. <4(?.9' a este ocupata de pa!isti alpine. 7ona de dez2oltare dura8il9 a acti2it9:ilor umane are o suprafata de (*'+.<) a. A fost constituit91 a2and in 2edere potentialul turistic si necesarul dez2oltarii cu precadere a turismului pe 8aza solicit9rilor formulate de c9tre comunit9:ile locale din 2ecin9tatea Parcului. Definirea >i delimitarea acestei zone s"a f9cut astfel ;nc@t prin acti2it9:ile de in2esti:ii"dez2oltare ;n infrastructura turistic9 s9 nu se ;nregistreze efecte negati2e semnificati2e asupra 8iodi2ersit9:ii. S"a tinut cont de cererile pentru dez2oltarea a trei noi zone turistice"Bol8oci1 Padina"Pestera si #ota '*** pe teritoriul administrati2 al comunei Moroieni1 extinderea domeniului sc ia8il "#ota (***"Valea Dorului din Sinaia si finalizarea complexului de agrement Galinderu din Busteni1 precum si de dez2oltarea zonelor de agrement Moieciu si Bran. Prin solicitarile comunitatilor locale s"au facut propuneri si pentru alte o8iecti2e ce sunt incluse in infrastructura turistica1 in special partii de sc i si instalatii de transport pe ca8lu aferente acestora. Aceste propuneri nu au fost incluse in zona de dez2oltare dura8ila1 deoarece amplasarea acestora ar tre8ui sa fie realizata si prin zona de protectie stricta sau integrala dupa caz1 cu efecte negati2e ma!ore asupra patrimoniului natural. 7onarea interna din punct de 2edere al di2ersitatii 8iologice face o8iectul anexei nr. ' si artii generale a Parcului. &. O,iective$e Parcu$ui Natura$ %uce#i din -unct de vedere a$ con ervarii naturii -e domenii -rioritare aH cunoa>terea >i conser2area speciilor1 a di2ersit9:ii 8iologice1 a peisa!ului >i a mediului fizico"geograficI .8iecti2e specifice4

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

protec:ia peisa!ului terestru >i ac2atic pentru men:inerea di2ersit9:ii a8itatelor >i speciilorI iiH protec:ia componentelor fizice >i 8iotice ale mediului carsticI iiiH utilizarea dura8il9 a resurselor din ecosistemele naturaleI 8H reglementarea >i monitorizarea acti2it9:ilor de 2alorificare a resurselor naturale din Parcul Natural Bucegi1 incura!area acti2it9:ilor tradi:ionale dura8ile1 astfel ;nc@t s9 nu fie deteriorat peisa!ul sau a8itatele terestre >i ac2aticeI cH turism >i recreere .8iecti2e specifice4 iH promo2area turismului ecologic1 dura8il1 adaptat suporta8ilit9:ii PNB >i protec:iei mediuluiI iiH promo2area prin turism a 2alorilor ar eologice1ar itectonice1etnografice1 folclorice1 tradi:ionale din Parcul Natural Bucegi >i zona adiacent9I iiiH 2alorificarea zonelor sau traseelor cu poten:ial sc ia8ilI dH cercetarea >tiin:ific9 .8iecti2 specific4 promo2area >i facilitarea acti2it9:ilor de cercetare pe teritoriul Parcului Natural Bucegi >i ;n 2ecin9t9:iI eH educa:ie >i con>tientizare pu8lic9 .8iecti2 specific4 con>tientizarea >i educarea pu8licului >i a factorilor interesa:i sau implica:i ;n in:elegerea importan:ei protec:iei peisa!ului terestru >i ;n men:inerea interac:iunii armonioase a naturii cu practicile tradi:ionale din domeniul social >i economic"administra:ie central9 >i local91 factori implica:i ;n 2alorificarea resurselor naturaleI fH comunit9:i locale .8iecti2e specifice4 iH spri!inirea stilului de 2ia:9 >i a acti2it9:ilor economice tradi:ionale care sunt ;n armonie cu natura1 prezer2area sistemului social >i cultural al comunit9:ilor localeI iiH crearea de 8eneficii >i stimularea 8un9st9rii comunit9:ilor locale prin facilit9:i pentru apro2izionarea cu lemne1 produse accesorii ale p9durii >i prest9ri de ser2iciiI gH Management si administra:ie .8iecti2 specific4 asigurarea unui sistem integrat de gestionare a Parcului Natural Bucegi ;n 2ederea realiz9rii o8iecti2elor pentru care a fost constituit.

iH

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL . ANALI'A *ITUA/IEI ACTUALE A )I'ITATORILOR 0N PARCUL NATURAL %UCE1I (I 0N )ECIN+TATEA ACE*TUIA
Masi2ul Bucegi este una dintre cele mai cautate destinatii turistice ale -omaniei1 ;n prezent inclusa atat intr"o arie naturala prote!ata de interes national1 ca Parc Natural1 c@t >i ;n re:eaua de interes european1 ca Sit NAT5-A (***. Anual aceasta zon9 este 2izitata de peste ' milion de 2izitatori1 acestia optand pentru di2erse acti2itati turistice1 ;n func:ie de caracteristicile statiunilor turistice1 capacitati de cazare1 pozitia acestora fata de principalele cai rutiere si fero2iare1 specific etno" cultural local1 . dar si de starea zonelor naturale 2izitate1 in special al peisa!ului acestora. 0n urma analizei sumare a acti2itatilor turistice din zona au rezultat cate2a consideratii de ordin general4 Acti2itatile turistice1 inclusi2 infrastructura de 8aza a acestora sunt inegal reprezentate in cele ) sectoare !udeteneI Acti2itatile turistice se desfasoara pe intregul an calendaristic si sunt influentate de infrastructura de cazare si de caile de accesI Durata se!urului difera de la un sezon la altul si de la o zona la alta in functie de oferta si infrastructura turisticaI Vizitatorii apartin tuturor claselor de 2arsta si categoriilor socialeI Astfel1 *ECTORUL D23%O)I/EAN dispune de o infrastructura turistica limitata reprezentata de un otel1 un motel si cate2a ca8ane1 capacitatea de cazare fiind restransa fata de suprafata aferenta acestui sector si atractiile din punct de 2edere al patrimoniului natural. Deasemenea1 tot in acest sector exista un numar de ( ta8ere scolare care functioneaza pe perioada sezonului de 2ara. Accesul in Valea Superioara a 0alomitei se face pe drumul !udetean DJ ,'41 ce este in curs de modernizare. /ipsa unei infrastructuri adec2ate sporturilor de iarna si a mi!loacelor de transport pe ca8lu1 determina prezenta 2izitatorilor doar in perioada sezonului de 2ar91 c@nd sunt posi8ile acti2itatile de drumetie1 campare si picnic. 0n perioada de iarna prezenta 2izitatorilor este foarte restransa1 acestia 2izitand zona in special in perioada sar8atorilor de iarna. Durata se!urului este diferit9 si se constata ( directii prioritare4 aH se!ur de (") zile la sfarsit de saptamana1 ma!oritatea 2izitatorilor pro2enind din Bucuresti1 Targo2iste si localitatile limitrofe Parcului.0n aceasta situatie 2izitatorii prefera zonele de campare si mai putin cazarea in ca8ane sau unitati oteliere1 acestea

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

nedispunand de amena!ari specifice sporturilor de 2ara"terenuri de sport1 piscine in aer li8er1 . 8H se!ur de '*"'( zile in ca8anele Padina1 Bol8oci1 #oteanu1 2izitatorii 2enind in grupuri organizate si facand parte in special din categoria tinerilor. 0n amandoua situatiile 2izitatorii isi petrec timpul in actiuni de drumetie1 odi na in natura1 picnic si in mod sporadic pescuit in apele de munte. A2and in 2edere infrastructura turistica restransa1 cat si insuficienta popularizare a elementelor de patrimoniu natural si a peisa!elor din zona1 acti2itatile turistice sunt concentrate pe o suprafata relati2 restransa in Poiana Padina si zona limitrofa ca8anelor Bol8oci si 7anoaga. /ipsa unor zone de campare special amena!ate si omologate duc la degradarea in special a co2orului 2egetal prin aprinderea de focuri1 parcarea masinilor1 a8andonarea deseurilor1 montarea de corturi . 0ncercarea Administratiei Parcului Natural Bucegi de a organiza astfel de locuri de campare a fost ineficienta1 intrucat terenurile sunt proprietate pri2ata iar proprietarii acestora prefera sa le inc irieze crescatorilor de animale sau sa le 2anda. Tot in cadrul sectorului dam8o2itean se identifica o zona in care acti2itatile turistice se asteapta a se di2ersifica in urmatoarea perioada de timp4 7ona #ota '***1 ce este pe cale de a se transforma intr"o microstatiune turistica la limita celor ( !udete Pra o2a si Dam8o2ita. Dansele de realizare ale acesteia sunt mari1 a2@nd in 2edere ca oferta de terenuri in zona statiunii Sinaia a scazut foarte mult in ultimul timp.0n Planul de Management al Parcului aceste zone au fost incluse in zona de dez2oltare dura8ila1 #onsiliul Judetean Dam8o2ita ela8orand in acest sens P5C"ul comunei Moroieni. *ECTORUL PRA4O)EAN dispune de o infrastructura turistica 8ine dez2oltata1 atat in ceea ce pri2este capacitatea de cazare1 alimentatie pu8lica si oferte de petrecere a timpului in perimetrul statiunilor turistice dar si in ceea ce pri2este infrastructura specifica sporturilor de iarna.De asemenea A8ruptul Pra o2ean este stra8atut de multe trasee turistice ce leaga 8aza 2ersantului de partea superioar9 a masi2ului1 unde se afl9 ca8anele si principalele atractii turistice din zona de creasta si platou.Sectorul pra o2ean se e2identieaza prin faptul ca marea ma!oritate a 2izitatorilor apeleaza la ser2iciile de cazare si masa in statiunile Sinaia si Busteni1 acti2itatile ce presupun 2izitarea Parcului1 at@t pe timp de 2ara c@t >i iarna1 fiind desf9>urate pe o perioada de maxim ( zile. Sta:iunea Sinaia1 supranumita si Perla #arpatilor 8eneficiaza de o infrastructura generala 8ine reprezentata a2and in 2edere faptul ca acti2itatea turistica in aceasta statiune a inceput inca de la sfarsitul sec. A0A odata cu inceperea construirii #astelului Peles. 0nfrastructura rutiera este formata din drumurile nationale DN ' Bucuresti % Braso2 si DN ,' Targo2iste"Sinaia1 precum si de drumul comunal D# Sinaia" #ota

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

'4** si reteaua stradala cu o lungime totala de ,'.4 Km. /egatura cu o8iecti2ele turistice din sectorul dam8o2itean dar si cu cele din zona alpina a !udetului Pra o2a este realizata prin DJ ,') Sinaia"Piatra Arsa cu legatura in DJ ,'4 Moroieni"Pestera. /eg9tura fero2iara se realizeaza prin linia de cale ferata du8la ce apartine Magistralei )**. Statiunea 8eneficiaza de o ec ipare te nico"edilitara modernizata si anume alimentare cu apa in sistem centralizat1 canalizare1 alimentare cu energie electrica1 alimentare cu gaz metan. Tratarea deseurilor este realizata in mod centralizat1 acestea fiind transportate la depozitul ecologic din orasul Braso2. Alaturi de atractiile naturale din Masi2ul Bucegi1 2izitatorii 8eneficiaza si de existen:a unor o8iecti2e turistice antropice deose8it de 2aloroase4 #omplexul Muzeal Peles1 Manastirea Sinaia1 #azinoul1 #asa Memorila Ceorge $nescu1 Parcul Dimitrie C ica. Principalele forme de turism din zona determina si acti2itatile de 2izitare din perimetrul Parculu4 Turismul de odi na si recreere are o influenta ma!ora asupra Parcului1 intrucat cele mai multe acti2itati se desfasoara pe 2ersantul drept al Vaii Pra o2ei. Muntii Baiului reprezinta o destinatie putin cunoscuta care 2a tre8ui sa fie promo2ata in 2iitor1 pentru a scadea presiunea antropica asupra Parcului. Vizitatorii din statiunea Sinaia pot efectua drumetii montane in Masi2ul Bucegi1 pot practica di2erse sporturi de 2ara in statiune dar si in perimetrul Parcului cum ar fi4 tenis de camp1 fot8al1 mountain"8iKe1 alpinism1 parapanta.De asemenea tour"operatorii din zona organizeaza excursii in zona Bran" Moieciu. Turismul pentru sporturi de iarna este fa2orizat de prezenta unui numar de ') p@rtii de sc i in curs de omologare. Aceste partii sunt deser2ite de o instalatie de transport pe ca8lu tip teleca8ina pe distanta Sinaia"#ota (***1 o instalatie de transport pe ca8lu tip telegondola Sinaia% #ota '4**1 precum si ( telescaune intre #ota '4** si #ota (*** si #ota (***"Valea Dorului.0n prezent este in curs de realizare un proiect de modernizare a partiilor de sc i din Valea Soarelui prin dotarea partiilor aferente acestei zone cu instalatii suplimentare de transport pe ca8lu si zapada artificiala. A2and in 2edere amplasarea statiunii in imediata 2ecinatate a unor mari centre ur8ane si a caii ferate si a drumului national1 2izitatorii ariei naturale prote!ate pro2in si din categoria turistilor care opteaza pentru acti2itati culturale1 acti2it9:i de afaceri >i tranzit. .rganizatorii acestor acti2itati includ in general in pac etul ser2iciilor oferite si o excursie in perimetrul Parcului in special in zona Ba8ele"Sfinx. 5n impact ma!or asupra Parcului ;l au si 2izitatorii care 2in in statiune la sfarsit de saptamana1 utilizeaz9 ser2iciile de cazare si ;>i petrec timpul in special in natur91 in zonele limitrofe orasului >i ;n perimetrul Parcului Natural Bucegi.

10

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

#onform modului de e2aluare a fluxului turistic1 sta8ilit de catre 0nstitutul National de #ercetare"Dez2oltare in Turism1 indicatorul cel mai rele2ant in analizele turistice este num9rul de ;nnopt9ri inregistrat in unitatile de cazare. Ta8elul '. Ennopt9rile turi>tilor rom@ni ;n Sinaia >i ;n zona Valea Pra o2ei % Bra>o2 (**) % (**, (**,&(**) (**) (**4 (**< (**+ (**, LFH Sinaia )'4.++, )4*.<+' ),+.?,+ )?<.?+* 4(+.(+4 M)<1<F Total Valea '.**<.(' '.')4.9( '.(*<.?* '.(94.4+ '.)9+.'< M)?19F PB " BV , ' * * + F Sinaia )'1)F )*1*F )'1)F (91?F )*1<F "
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso2

Ta8elul (. Ennopt9rile turi>tilor str9ini ;n Sinaia >i ;n zona Valea Pra o2ei % Bra>o2 (**) % (**, (**,&(**) (**) (**4 (**< (**+ (**, LFH Sinaia ,4.)), 9,.*9< '*<.(() 9*.+(, '*4.)<) M4*14F Total Valea PB " ()<.9<, )*).+9' (94.?<? (,9.'** ))<.999 M4(14F BV F Sinaia )'1<F )(1*F )<1,F )(1<F )'1'F "
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso2

Ta8elul ). #re>terea num9rului de ;nnopt9ri ;n Sinaia >i arealul Valea Pra o2ei % Bra>o2 (**)"(**, Sinaia )+14 F Total areal Valea Pra o2ei % Bra>o2 )91+ F
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso21 date prelucrate

Din analiza comparati2a a datelor din perioada (**)"(**,1 rezult9 c9 num9rului de innoptari pe parcursul celor patru ani a crescut cu )+14F. En general1 rata de cre>tere a num9rului de ;nnopt9ri pentru sta:iunea Sinaia1 este mai redus9 fa:9 de cea a zonei Valea Pra o2ei1 fapt ce su8liniaz9 dinamica deose8it de puternic9 a fenomenului turistic ;n aceast9 zon9. $ste de a>teptat ca tendin:a de cre>tere a num9rului de turi>ti ce innopteaz9 ;n unit9:ile de cazare s9 se men:in9 ;n 2iitor1 ating@nd 2alori tot mai ridicate ale ratei anuale de cre>tere1 fapt ce induce pro8a8ilitatea ca una din op:iunile de petrecere a timpului li8er s9 fie legat9 de Parcul

11

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Natural Bucegi.3aptul c9 un num9r tot mai mare de turi>ti aleg s9 r9m@n9 ;n zon9 are un efect poziti2 asupra economiei locale1 ;ns91 de aceasta se leag9 num9rul ;n cre>tere al turi>tilor ce 2or opta pentru drume:ii sau excursii scurte ;n PNB1 ce are o ;ntreag9 serie de efecte negati2e asupra cadrului natural >i a calit9:ii experien:ei turistice. 5n alt aspect pe care ;l rele29 datele statistice este cre>terea num9rului de ;nnopt9ri ;n r@ndul turi>tilor str9ini. En ceea ce pri2e>te Administra:ia Parcului1 acest fapt su8liniaz9 necesitatea dez2olt9rii unei infrastructuri turistice >i de informare turistic9 adec2ate cerin:elor acestui segment. Deose8it de important in analiza impactului 2izitatorilor asupra Parcului si prognoza acestuia este indicatorul sosiri de turi>ti1 constatandu"se ca in aceeasi perioada raportata (**)"(**, numarul turistilor sositi a crescut cu 4<1' F. Ta8elul 4. Sosirile de turi>ti ;n Sinaia >i total areal Valea Pra o2ei % Bra>o21 (**) % (**, (**,&(**) (**) (**4 (**< (**+ (**, LFH Sinaia '<'.)<9 ','.(?* '?4.??, '9'.(+9 ('9.++4 M4<1'F Total Valea PB " 49'.,,? <?4.4)? +(*.99) +,+.++< ,++.<*+ M<<19F BV FSinaia )*1?F (91)F (91?F (?1)F (?1,F "
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso2

Din punct de 2edere al originii turistilor rezulta ca ?*1)F sunt turisti romani. 0n general in ultimii ani in statiunea Sinaia nu s"au inregistrat modificari semnificati2e la ni2elul duratei se!urului1 acesta osciland in inter2alul (1<"(19 zile. Din analiza duratei se!urului a turistilor romani in Sinaia rezulta ca durata cea mai mare este in luna august")1' zile1 urmata de luna iulie"(1? zile. A2and in 2edere faptul ca in aceasta perioada co2orul 2egetal nu este prote!at si deasemenea accesul 2izitatorilor este posi8il pe toate traseele turistice si nu numai1 rezulta faptul ca in aceste luni impactul antropic este maxim. Ta8elul <. Durata se!urului turi>tilor rom@ni ;n Sinaia >i zona Valea Pra o2ei % Bra>o21 (**) % (**, (**) (**4 (**< (**+ (**, Sinaia (1+ (1+ (1< (14 (1) Total Valea Pra o2ei " (1+ (1< (14 (1) (1( Bra>o2 Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso21 date prelucrate

12

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Ta8elul +. Durata se!urului turi>tilor rom@ni pe luni1 ;n Sinaia >i zona Valea Pra Bra>o2 0an 3e8 Mar Apr Mai 0un 0ul Aug Sep .ct Noi Sinaia (1( (1' (1' (1' (1) (1) (1? )1' (1+ (1( (1' Total Valea (1) (1( (1* (1' (1' (1' (14 (1+ (1) (1' (1* PB "BV

o2ei " Dec (1) (1)

Turismul de NeeK"end este deasemenea foarte 8ine reprezentat1 o mare parte a acestui segment reprezent@nd si 2izitatori ai Parcului.#ea mai mare parte a 2izitatorilor isi petrec sfarsitul de saptamana la picnic si odi na in aer li8er1 in special in zonele limitrofe drumului de acces catre Botelul #ota '4**1 #omplex Turistic Poiana -egala si complexul #ui8ul Dorului. 0mpactul acestor acti2itati asupra Parcului este in procent de aproape '** F negati21 manifest@ndu"se prin degradarea co2orului 2egetal datorita 2etrelor de foc1 a colectarii lemnului mort1 sau a taierii de ar8usti si puieti forestieri pentru foc si a8andonarii de deseuri. Sta:iunea Bu>teni1 supranumita si Poarta Bucegilor este a doua mare destinatie turistica din Valea Superioara a Pra o2ei.0nfrastructura generala este asemanatoare cu cea a statiunii Sinaia. -esursele turistice antropice sunt deasemenea 8ine reprezentate1 deose8it de 2aloroase fiind cele ( case memoriale precum si #asa de #ultura Busteni care gazduiesc o paleta larga de acti2itati socio"culturale ce se adreseaza in egala masura comunitatii locale cat si turistilor. Demn9 de semnalat este atractia turistica pri!eluita de organizarea in perimetrul Parcului Natural Bucegi1 in zona Partiei Galinderu a #upei Mondiala de $scalada pe C eata. Vizitatorii Parcului Natural Bucegi ce 8eneficiaza de ser2iciile de cazare si masa in statiunea Busteni pot opta pentru urmatoarele acti2it9:i specifice4 Turism montan % odi na1 drumetie montana1 sporturi de iarna1 sc i alpin1 sc i fond1 escalada pe g eata1 alpinism1 cunoastere a patrimoniului naturalI Turism sporti2 % sc i pe partia GalinderuI Turism culturalI Turism de afaceri si congreseI Turism 8alneo"climateric in cadru restransI 0n ceea ce pri2este analiza traficului turistic rezulta ca in perioada (**)"(**, acesta a scazut cu <14 F. Num9rul de sosiri a scazut in aceeasi perioada raportata cu ''1+ F.

13

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Ta8elul ,. Ennopt9rile turi>tilor ;n Bu>teni1 (**) % (**, Total (**) (**4 (**< (**+ ;nnopt9ri Bu>teni ',<.*?+ '?(.<*' '+'.9*' ',).*+9 " din care ).4') 4.?9< (.??* (.<*) str9ini F str9ini din '19 (1, '1? '14 total ValeaPB" '.(4'.', '.4)?.+' '.<**.+< '.<,).<+ BV 4 ( ? * Total (**) (**4 (**< (**+ F ;nnopt9ri ;n Bu>teni din totalul ;nnopt9rilor '41' '(1, '*1? ''1* ;n zona Valea PB " BV
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso2

(**, '+<.+*+ (.<?) '1+ '.,)(.'< < (**,

(**,&(**) LFH "<14 "(41)

M)91+ (**,&(**)

91+

Nationalitatea 2izitatorilor4 aproximati2 9? F sunt romani. Durata se!urului turistilor in Busteni1 in (**, oscileaza intre (1, si (19 zile&pers. Ta8elul ?. Durata se!urului turi>tilor ;n Bu>teni1 (**) % (**, "nr. zile&turist /ocalitate (**) (**4 (**< (**+ Durata se!urului pe total sta:iune (1, )1* )1* )1' Bu>teni " turi>ti str9ini (1) (1+ (14 (1' Total Valea PB % BV (1< (1< (14 (1) " turi>ti str9ini (14 (14 (1< (1<
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso21 date prelucrate

(**, (19 (1) (1) (14

Ta8elul 9. Durata se!urului turist 0an 3e8 Mar Bu>teni 41? '1? )1? Total 41* )14 (1) Valea

turi>tilor str9ini pe luni1 ;n Bu>teni1 anul (**, "nr. zile & Apr (1' (1( Mai (1< (1( 0un (14 (1+ 0ul (1, (14 Aug Sep '1+ '1) (1) (1' .ct (1( (1( Noi (1' (1* Dec 41) (1<

14

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

PB "BV
Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2a si Braso21 date prelucrate

Ta8elul '*. Sosiri >i ;nnopt9ri1 pe luni1 ;n anul (**, O


T.TA/ Sosiri din care4 " str9ini Ennopt9ri din care4 str9ini 0an 4*,< '+ '((?' ,, 3e8 4)?9 )) ')('9 +' Mar )<*) +' 9+<< ()' Apr 4*') ?( '*()< '+9 Mai <'?' ?* '(<4* (*( 0un 4?49 ',< '))4) 4'< 0ul +*(, '?+ '9?(? <*< Aug +)49 ('* ()9? ( )44 Sep 4+<4 '<) '<(( ' '9, .ct 4))4 ?* 9)4* ',? Noi 44,( '? 94+' (* Dec <(+4 4) '+<*' '?4

Sursa4 Directiile Judetene de Statistica Pra o2aO date operati2e

Turismul de NeeK"end este de asemenea 8ine reprezentat1 cei ce opteaza pentru un astfel de turism 2izitand doar pentru o zi zona Ba8ele"Sfinx"#rucea $roilor.0n aceasta zona transportul se poate face cu Teleca8ina Busteni"Ba8ele dus intors1 drumetie pe traseele turistice omologate din zona1 cu posi8ilitati de intoarcere pe traseele din Valea #er8ului.Deasemenea o locatie importanta pentru sfarsit de saptamana este si zona limitrofa Vaii #er8ului intre #a8ana Cura Di am si orasul Busteni la limita Parcului Natural Bucegi. #omparati2 cu zona sta:iunii Sinaia1 sta:iunea Bu>teni este poarta de intrare ;n Parcul Natural Bucegi care furnizeaz9 cei mai mul:i 2izitatori ;n sectorul montan1 zon9 sensi8il9 din punct de 2edere a 8iodi2ersit9:ii >i de mare interes pentru acti2it9:ile de conser2are >i informare educare a 2izitatorilor. *ECTORUL %RA(O)EAN se caracterizeaza prin specificul turismului rural ce se practica in aceasta zona. .ferta de cazare in anuri1 moteluri si ca8ane turistice a cunoscut o e2olutie aproape constanta. Numarul locurilor de primire turistica oferite de pensiunile agroturistice a cunoscut un proces de continua crestere comparati2 cu al pensiunilor. 7ona turistic9 Bran"Moieciu este amplasata in partea de N"V a Masi2ului Bucegi si se caracterizeaza printr"un specific aparte caracteristic zonei geografice si etno"culturale careia ii apartine.A2and in 2edere infrastructura generala cat si specificul zonei1 2izitatorii Parcului pro2in in special din categoria celor care prefera agroturismul. /egatura intre localitatile de la 8aza 2ersantului si atractiile turistice din zona alpina sunt realizate pe trasee turistice omologate. Din punct de 2edere al traficului turistic se constata ca indicatorul pri2ind numarul innoptarilor urmeaza tendinta de crestere la ni2el general din zona.

15

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

De asemenea1 numarul total al turistilor a crescut constant in ultima perioada1 tendinta de crestere a cazarilor in structurile de primire turistica rurala influentand in mod fa2ora8il aparitia pensiunilor agroturistice. /ipsa unei infrastructuri adec2ate sporturilor de iarna sau a transportului rapid in zona alpina a fa2orizat acele acti2itati turistice care se desfasoara doar in apropierea localitatilor1 drumetii1 odi na in aer li8er1 picnic1 acestea fiind posi8ile doar in perioada de 2ara. 0n perioada de iarna1 zona ofera doar posi8ilitati de recreere prin acti2itati etno"culturale1 plim8ari in !urul localitatilor si in foarte mica masura practicarea sc iului de agrement pe partia Bran"7anoaga. 0nformatiile referitoare la unitatile de cazare1 instalatiile de transport pe ca8lu1 infrastructura pentru sporturile de iarna fac o8iectul anexelor nr. ("<. $stimarea numarului de 2izitatori a fost preluata din fisele de prezentare a statiunilor turistice de pe Valea Pra o2ei si Braso2 ela8orate de 0N#DT Bucuresti. &.Eviden!a ci$or de acce 5n aria natura$ -rote6at Prin dispunerea Masi2ului Bucegi aproximati2 in centrul geografic al -omaniei acesta si implicit aria naturala prote!ata 8eneficiaza de prezenta a DN ' Bucuresti" Braso21 a DN ,' Targo2iste"Sinaia1 a drumurilor !udetene ,') si ,'4 a drumului comunal Sinaia"#ota '4**1 precum si a caii ferate Bucuresti"Braso2 apartinand Magistralei )**. Demn de retinut este prezenta a numeroase drumuri autoforestiere care deser2esc fondul forestier din arie precum si a drumurilor te nologice necesare pentru 8una desfasurare a acti2itatii la di2erse relee de telecomunicatii1 statii meteo1 refugii sal2amont1 pre29zute ;n anexa nr. <. Semnalizarea si restrictionarea insuficienta a accesului pe aceste drumuri duc la degradarea co2orului 2egetal1 polurea c imica si fonica a a8itatelor specifice de munte datorita prezentei mi!oacelor de transport auto de teren si a ATV"urilor neautorizate. $2identa cailor de acces si a punctelor de intrare in Parc sunt prezentate in anexa nr. +. Demn de precizat este faptul ca Parcul Natural Bucegi 8eneficiaza de existenta a doua instalatii pe ca8lu de tip ca8ina1 a unei instalatii pe ca8lu de tip gondola si a unui mi!loc de transport pu8lic din centrul orasului Sinaia pana la statia de pornire a telegondolei. ..7enomenu$ de vizitare a zone$or natura$e din Parcu$ Natura$ %uce#i Pentru a a2ea o imagine completa a fenomenului de 2izitare si pentru a putea formula masurile de management astfel incat aceasta acti2itate sa nu depaseaca

16

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

capacitatea de suport a ariei prote!ate1 Administratia Parcului1 su8 directa coordonare a 0nstitutului de #ercetare si Amena!ari Sil2ice Bucuresti1 a monitorizat fluxul turistic in ) puncte importante din Parc4 #ota (*** la intersectia traseelor spre Piatra Arsa si Bol8oci1 Ba8ele la intersectia traseelor spre Piatra Arsa1 Pestera si Varful .mu si Poiana #rucii pentru Valea superioara a 0alomitei. 0nstitutul de #ercetare si Amena!ari Sil2ice Bucuresti a ela8orat c estionarele1 a sta8ilit inter2alul de timp intre ( actiuni de monitorizare si a prelucrat datele o8tinute. Din analiza datelor au rezultat urmatoarele caracteristici ale 2izitatorilor4 En ceea ce pri2e>te durata 2izit9rii1 2izitatorii Parcului Natural Bucegi1 )+ F din 2izitatori petrec ( zile&perioada in Parc1 (4F din total petrec ' zi&perioada1 durata medie scazand exponential pentru )14 sau mai multe zile. En ceea ce pri2e>te num9rul acti2itatilor desf9>urate ;n Parcul Natural Bucegi1 )*F din 2izitatori practic9 ( acti2it9:i turistice >i circa (?F aleg o singur9 acti2itate1 procentul acestora scazand apoi pentru )1 4 sau mai multe acti2itati. Acti2itatile preferate de 2izitatori sunt in ordine urmatoarele4 excursii1 fotografiere1 scurte plim8ari1 2izitare manastiri si 2izitare pesteri. -eferitor la tipul de cazare preferat1 ma!oritatea 2izitatorilor aleg ca8anele 4<F1 urmate de pensiuni '?F si corturi ')F. Mi!loacele de transport preferate pentru a a!unge in zon9 sunt trenul +,F1 urmat de auto2e icul personal )*F1 pentru deplasarea in interiorul Parcului1 9,F prefera mersul pe !os1 com8inat cu teleca8ina )(F1 auto personal '< F si 8icicleta <F. 0n raport cu moti2ul 2izitarii Parcului Natural Bucegi1 se o8ser2a ca4 4?F din 2izitatori aleg Parcul pentru traseele deose8ite1 4,F pentru frumusetea peisa!elor1 )<F pentru relieful spectaculos1 iar pentru ,<F din acestia 2izitarea Parcului a fost principalul moti2 al calatoriei. -eferitor la orasul de pro2enienta al 2izitatorilor se o8ser2a ca o proportie co2arsitoare o reprezinta locuitorii Bucurestiului 44F1 urmati de ploiesteni ?F1 8raso2eni +F1 celelalte mari orase1 a2and in functie de distanta1 un procent 2aria8il intre *.*' si (. En ceea ce pri2e>te distan:a parcursa pentru a 2izita Parcul1 rezulta ca distanta cuprinsa intre '*'"(** Km este preponderenta1 urmata de distanta cuprinsa intre <'" '** Km1 scazand apoi exponential cu marirea distantei. 0n ceea ce pri2e>te m9rimea grupurilor de turi>ti&2izitatori1 se o8ser2a ca predomina grupurile formate din ( persoane )+F1 urmate de cele de ) persoane (*F1 scazand apoi pentru grupurile formate din 41< sau mai multe persoane. En cazul distri8utiei 2izitatorilor pe grupe de 2arsta se o8ser2a ca peste +*F apartin grupei de 2arsta cuprinsa intre '? si )* de ani1 scazand apoi cu cresterea 2arstei.

17

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

0n functie de 2enit predomina cei cu un 2enit de aproximati2 '(<* lei"(*F1 urmati la egalitate de cei cu un 2enit de peste 4*** lei si cei cu un 2enit de ,<* lei" ')F. -eferitor la ni2elul de educatie al 2izitatorilor Parcului1 a rezultat ca )<F sunt a8sol2enti de liceu1 )(F sunt a8sol2enti de colegiu1 (4F au studii superioare de lunga durata1 iar + F au studii post uni2ersitare. Din totalul 2izitatorilor Parcului1 a rezultat ca aproximati2 (<F din acestia sunt studenti. Ponderea cea mai mare a acestui tip de 2izitatori se reg9se>te ;n NeeK"end"uri1 perioade de s9r89tori >i 2ara ;n perioada de 2acan:e >i concedii. Ma!oritatea 2izitatorilor care practic9 acest tip de turism practic9 cel pu:in o excursie >i ;n interiorul Parcului Natural. Totodata s"au identificat urmatoarele categori de 2izitatori4 Vizitatori pentru picnicI Vizitatori care practic9 sporturile de iarn91 ;n principal sc i alpin >i snoN8oarding in perioada decem8rie"aprilie pe partiile de sc i din Valea Dorului1 Valea lui #arp1 GalinderuI Vizitatori care practic9 turismul de afaceriI Sporti2i"aflati in cantonament la Piatra ArsaI Vizitatori care practic9 turism cultural >i mona al"Pestera1 Manastirea Sinaia1 Sc itul Sf. AnaI Vizitatori dedica:i drume:iilor montaneI Voluntari care desf9>oar9 acti2it9:i conser2ati2 educati2eI Vizitatori ;n grupuri organizate ;n ta8ere scolare1 uni2ersitareI Vizitatori atra>i de o8i2ecti2e turistice punctuale cum ar fi monumente1 pesteri1 cascadeI 8.Im-actu$ vizitatori$or a u-ra ariei natura$e -rote6ate "i a u-ra comunit!i$or $oca$e 0n urma analizei sumare a impactului prezentei si acti2itatilor 2izitatorilor in Parcul Natural Bucegi si comunitatile locale adiacente1 rezulta unele aspecte de natur9 poziti294 aH prin ser2iciile de cazare1 alimentatie pu8lica1 intretinere si operare infrastructura turistica inclusi2 instalatii de transport pe ca8lu se inregistreaza un aport financiar considera8il la 8ugetul comunitatilor locale.

18

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

8H ser2iciile turistice oferite 2izitatorilor din Parc creeaza locuri de munca sta8ile pentru locuitorii din zonaI cH acti2itatile de constientizare pu8lica si pu8licitate duc la cresterea popularitatii Parcului1 a atragerii de 2izitatori1 iar prin popularizarea regulilor de 2izitare1 teoretic se poate asigura si o mai 8una protectie asupra celorlalte arii prote!ate 2izitate de acestia in 2iitor. 5n caz special ;l reprezint9 zona Moieciu"Bran unde aportul financiar din turism este important1 in ultimii ani acti2itatile traditionale de crestere a animalelor si exploatare si 2alorificare a masei lemnoase s"au redus atat datorita unor factori macroeconomici cat si datorita infiintarii Parcului Natural Bucegi urmat de restrictii pri2ind 2alorificarea patrimoniului natural"pa!isti alpine1 lemn1 piatrasi altele asemeneaI 0mpactul negati2 asupra ariei se datoreaza in special degradarii si poluarii elementelor de patrimoniu natural fiind identificate4 aH a8andonarea de deseuri in zonele neautorizate de picnic din apropierea cailor de transport autoI 8H alimentarea 2oluntara sau in2oluntara a carnasierelor mari prin oferirea de rana sau a8andonarea de resturi alimentare in a8itatele specifice acestor animaleI cH degradarea monumentelor naturii prin inscriptionari1 escaladarea stancilor .I dH componenta co2orului 2egetal din imediata apropiere a traseelor turistice a suferit modificari ma!ore1 plantele cu aspect si colorit deose8it disparand in totalitateI eH potecile turistice suprasolicitate au dus la degradarea pa!istilor alpine1 a co2orului 2egetal si c iar a solului in imediata apropiere a ca8anelor si celor mai 2izitate monumente ale naturii "Ba8ele1 Sfinxul1 Poteca spre #rucea #araiman .I fH p9r9sirea traseelor marcate duce la apari:ia de trasee alternati2e di2erse sporind gradul de afectare a unor a8itate naturaleI gH num9rul tot mai mare de 2izitatori ;n zona montan9 superioar9 excede ;n unele cazuri capacitatea de suportI H poluarea generat9 de ape mena!ere uzate de la ca8anele montane >i alte facilit9:i turisticeI iH accesul turistilor a dus la retragerea faunei in zonele inaccesi8ile1 care de cele mai multe ori nu pot asigura necesarul de rana a efecti2elor de animaleI !H accesul cu mi!loace de transport auto1 ATV"uri1 atat pe drumurile pu8lice existente cat si ;n afara acestora ;n unele cazuri1 stationarea sau circulatia

19

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

acestora pe co2orul 2egetal au dus la degradarea a8itatelor caracteristice zonei alpineI KH turismul in pesteri a dus la degradarea acestora atat prin disparitia c2asitotala a speleotermelor1 a modificarii parametrilor de a8itat prin introducerea iluminatului artificial1 poluarea cu deseuri1 inscriptionarea peretilorI lH aparitia acomodarilor ne"traditionale sau defectuos proiectateI mH deteriorarea marca!elor1 a amena!arilor"panouri1 podete1 poteci din perimetrul arieiI nH de2ersarea de detergenti si produse petroliere in apele curgatoareI oH pescuitul si modificarea zoocenozelor specifice a8itatului ac2atic prin recoltarea de Pproduse de 8alastieraQ pH modificarea zonelor frec2entate de catre speciile de fauna prote!ata datorita zgomotului si e2entual a gazelor de esapamentI 9.Tendin!e a$e diver e$or e#mente de vizitatori aH Vizitatori ce 2in f9r9 o promo2are special9 A2and in 2edere actualele conditii socio"economice ce influenteaza inclusi2 turismul si situa:ia actual9 a fenomenului de 2izitare1 se preconizeaz9 c9 in urmatorii ( ani1 se 2or manifesta urm9toarele tendin:e ale 2izitatorilor4 Va cre>te fluxul 2izitatorilor care practic9 turism de odi n9 >i recreere cu un se!ur de maxim ) zile ;n special ;n zonele accesi8ile auto1 respecti2 #ota '***1 #ui8ul Dorului1 Sinaia"#ota '4** si pe drumurile adiacente1 intrarea pe drumurile auto % Valea Ba8ii1 Valea 5rlatorii1 Valea #er8ului1 Valea Cla!ariei1 Valea Portii1 Valea Simonului si Valea Bangaleasa1 precum >i ;n zonele montane deser2ite de teleca8ine1 respecti2 zona Ba8ele. Va cre>te fluxul 2izitatorilor care practic9 drume:ii montane si alpinism practicate in special de iu8itori ai naturii cu o 2aloare minima a 8ugetului alocat acestoraI 0n paralel 2or scadea actiunile si 8eneficiarii turismului cu se!ururi lungi si costuri proportionale cu acestea. 8H Vizitatori ce 2in atra>i de politica manageriala in domeniu a Administra:iei Politica administra:iei este orientat9 ;n general spre atragerea unui num9r c@t mai mare din 2izitatorii de!a existen:i ai Parcului Natural Bucegi ;nspre acti2it9:i de turism dura8il >i ecoturism cu impact negati2 minim asupra mediului1 ;n special drume:ii

20

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

montane1 excursii cu g id1 ta8ere organizate1 excursii specializate pe o8ser2area monumentelor naturale1 a florei >i faunei1 sc i de tur9 >i de fond1 ciclism. Administratia Parcului Natural Bucegi1 prin masurile generale sta8ilite prin Planul de Management al ariei1 detaliate si armonizate conform noii situatii socio" economice la ni2el national si european ela8oreaza prezentul Plan de Management al Vizitatorilor si isi propune urmatoarele deziderate4 iH promo2area ;n r@ndul 2izitatorilor a g izilor acreditati din partea Administratiei sau agreeati de c9tre aceastaI iiH atragerea unui segment cat mai mare de 2izitatori carora patrimoniul natural si protectia acestuia sa nu le fie indiferent si prin actiunile curente sa asigure protectia si conser2area mediuluiI iiiH popularizarea regulilor de 2izitare ale ariei prote!ate cu posi8ilitatea de replicare in reteaua de arii naturale prote!ate de interes national si europeanI i2H prote!area patrimoniului natural prin organizarea de actiuni de ecologizareI 2H prote!area speciilor de carnasierele mari prin monitorizarea acestora si descura!area ranirii 2oluntare sau in2oluntare a acestoraI 2iH asigurararea calitatii factorilor de mediu prin implementarea in cadrul tuturor unitatilor turistice de cazare1 alimentatie pu8lica1 gospodarii anexe1 parcare1 a normelor europene de gestionare a deseurilor si apelor uzateI 2iiH crearea unui corp de 2izitatori care permanent sau prin rotatie sa spri!ine personalul Administratiei in actiunile de constatare si sanctionare a celor ce incalca regulamentul ariei prote!ateI 2iiiH disponi8ilitatea 2izitatorilor de a apela la ser2iciile g izilor acreditati din partea Administratiei sau agreeati de aceastaI Actiunile mai sus mentionate consideram ca 2or asigura conditiile minime unui ecoturism dura8il care 2or satisface cerintele 2izitatorilor din Parc1 asigurand in egala masura si protectia si conser2area patrimoniului natural al acestuia.

:.Ana$iza *;OT '. .portunitati aH cresterea segmentului de piata turistica interesat de ecoturismI 8H li8eralizarea circulatiei turistilor in 5$I cH 2ecinatatea #astelului Bran1 #astelului Peles si a Sf. Manastiri SinaiaI dH cresterea interesului pentru acti2itati recreati2e ;n aer li8erI

21

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

eH noi posi8ilitati de marKeting1 ;n special pe 0nternet care permite accesul pe piete internationale aflate ;n c9utare de noi destinatii turistice la costuri foarte reduse. fH rolul Parcului ;n promo2area >i managementul ecoturismului prin acti2itati proprii >i prin intermediul parteneriatelorI (. Amenintari aH dez2oltarea peste capacitatea de suport a patrimoniului natural a turismului I 8H usor accesi8il I cH nerespectarea traseelor marcateI dH cresterea cantitatilor de deseuri ramase ;n urma 2izitatorilorI eH camparea aleatorie ;n zone sensi8ile din punct de 2edere al 8iodi2ersit9:iiI fH aparitia constructiilor ne"traditionale sau defectuos proiectateI gH aparitia presiunilor generate de dez2oltarea excesi2a a zonei Bran"MoieciuI H presiunile constante pri2ind extinderea intra2ilanelor1 a domeniului sc ia8il ;n zona V9ii Pra o2ei >i Valea Superioara a 0alomi:ei I iH e2entualul esec de a aduce infrastructura turistica la ni2el european 2a duce la men:inerea impactului negati2 la un ni2el ridicat precum >i la pierderea unor pie:e turisticeI !H instalarea unui sistem de masuri prea restricti2e pri2ind conser2area 8iodi2ersitatii fara !ustificarea acestora si popularizarea lor prin metode specificeI KH insuficien:a inform9rii 2izitatorilor cu pri2ire la 2alorile patrimoniului natural >i regulile de 2izitareI ). Puncte tari4 aH parcul este u>or accesi8il cu mi!loace auto1 transport pe ca8luI 8H 4+ de monumente ale naturii de interes geologic1 speologic1 paleontologic1 dintre care cele mai apreciate de catre turisti Ba8ele si SfinxulI cH elementele naturale specifice >i peisa!ul deose8itI dH popularitatea de care se 8ucur9 masi2ul BucegiI eH posi8ilitati de cazare 2ariate1 incepand de la cort1 ca8ane1 pensiuni1 pana la oteluri de 4 steleI fH multitudinea traseelor turistice "4* de trasee marcate ce leaga doua dintre cele mai 2izitate zone Valea Pra o2ei % Bran atat pe timp de iarna cat si pe timp de 2araI gH parcul poate suporta un num9r destul de mare de acti2itati ;n aer li8er cu impact redus asupra mediului1 ;ncepand cu plim8arile1 drume:iile1 alpinismul >i p@n9 la sKi1 sKi de tur91 sKi fond >i speologie. 4. Puncte sla8e4

22

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

aH lipsa unor programe turistice mai complexe care s9 atrag9 di2erse categorii de 2izitatori ;n excursii organizate cu g idI 8H alterarea peisa!elor naturale datorit9 a8andon9rii de de>euri1 eroziunea unor a8itate su8alpine generat9 de fenomenul de 2izitare neorganizat9I cH lipsa unei infrastructuri adec2ate de informare educare a 2izitatorilor ;n zonele principale de acces ;n parcI .8ser2atie4 in conditiile in care numarul de turisti e de!a mare in unele zone1 promo2area Parcului si atragerea de noi turisti tre8uie sa fie o masura tratata cu discernamant si supusa unei monitorizari sustinuta si de rediri!area unor fluxuri pentru scaderea presiunii in zonele sensi8ile. Altfel1 unele dintre punctele tari sunt de fapt si puncte sla8e precum popularitatea1 num9rul ;n crestere al turi>tilor.

CAPITOLUL 8 )I'IUNEA *I O%IECTI)ELE *TRATE1IEI DE 3ANA1E3ENT A )I'ITATORILOR


Parcul Natural Bucegi " destina:ie de turism dura8il >i arie natural9 prote!at9 la standarde europene O,iectiv 14 -ea8ilitarea re:elei de trasee turistice care s9 pun9 ;n 2aloare poten:ialul turistic natural >i cultural cu impact negati2 minim al 2izit9rii >i s9 asigure siguran:a turi>tilor. Activit!i4 aH monitorizarea fluxului 2izitatorilor >i cuantificarea impactelor de mediu ale fenomenului de 2izitare1 clasificarea >i organizarea re:elei de trasee turistice prin4 8H marcarea sau refacerea marca!elor1 amena!area unor facilit9:i pe traseeI cH realizarea de sonda!e calitati2e >i calitati2e ;n r@ndul 2izitatorilorI dH identificarea traseelor turistice pe care se genereaz9 impact negati2 asupra 8iodi2ersit9:iiI eH ;nc iderea unor trasee dificile cu pericol de accidenteI fH de2ierea sau ;nc iderea unor trasee unde a fost identificat impact negati2 ma!or asupra 8iodi2ersit9:ii sau promo2area negati29 a acestoraI gH delimitarea ;n sectoarele de protec:ie special9 a Pe>terii -9tei a unui traseu unic1 marcat prin 8anda reflectorizant9I
23

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

H identificarea >i supra2eg erea locurilor de camping suprasolicitate1 analiza impactului asupra a8itatelor1 sta8ilirea toleran:ei ecologice a perimetrului1 dimensionarea >i semnalizarea corespunzatoare a acestoraI iH amena!area unui loc de campare ;n apropierea Pe>terii 0alomi:ei1 delimitarea1amena!area >i ;ntre:inerea locului de ta89r9 speologic9 l@ng9 Pe>tera -9teiI O,iectiv &4 $2aluarea >i limitarea accesului cu mi!loace de transport motorizate1 modernizarea si ecologizarea traseului drumurilor si spatiilor de parcare&campare1siguranta turistilor. Activit!i4 aH in2entarierea1 clasificarea1 monitorizarea st9rii de exploatare a drumurilor auto sau altor categorii de drumuri din PNB1 a parc9rilor >i spa:iilor de campare limitrofe1 precum >i a accesului ;n afara drumurilor pu8liceI 8H sta8ilirea de noi locuri de parcare1 ;ntre:inerea zonelor limitrofe drumurilor pu8lice din parcI cH dotarea punctelor cu =.#."uri ecologice1 recipien:i pentru colectarea de>eurilorI O,iectiv .4 Di2ersificarea ofertei de ser2icii turistice. Activit!i< aH promo2area >i organizarea turismului tematic si sil2ocinegetic1 f9r9 arm91 prin sta8ilirea unor locuri de o8ser2a:ie1 fotografiere sau filmare a elementelor de flor91 faun9 montan9 si monumente ale naturii. .rganizarea speoturismului >i a turismului specializat in geologie1 mineralogie1 ecologie1 KiroptereI 8H amena!area si promo2area a , trasee tematiceI cH promo2area ec ita:iei prin organizarea unor centre specializate ;n zonele cu mare aflux turisticI dH identificarea1 in2entarierea >i promo2area de elemente de unicitate care pot constitui o8iecti2e de 2izitareI O,iectiv 84 Dez2oltarea dura8il9 a turismului prin asigurarea >i men:inerea unor ser2icii de calitate Activit!i< aH monitorizarea spa:iilor de cazare >i alimenta:ie pu8lic9 din Parc >i din zona limitrof9I

24

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

8H promo2area unit9:ilor care au o calitate ridicat9 a ser2iciilor >i respect9 legisla:ia de mediu si -egulamentul PNBI cH sanc:ionarea unit9:ilor care nu respect9 legisla:ia de mediuI O,iectiv 94 Asigurarea siguran:ei turi>tilor ;n zona montan9. Activit!i< aH identificarea loca:iilor >i construc:ia de ad9posturi simple contra intemperiilor sau refugii montane pe traseele turisticeI 8H men:inerea punctelor de permanen:9 Sal2amont1 modernizarea infrastructurii specifice >i dotarea corespunzatoare pentru supra2eg erea acti2it9:ilor turistice1 pre2enirea accidentelor1 informarea turi>tilorI O,iectiv :< #onstientizare pu8lic91 complex9 si de calitate Activit!i< aH realizarea unui #entru de VizitareI 8H promo2area -egulamentului Parcului Natural Bucegi precum si a regulilor specifice pentru protectia fiecarui o8iecti2 turistic1monument al naturii sau zona peisa!era deose8ita1 prin confectionarea si montarea de panouri indicatoare1 afise1 pliante in&la principalele o8iecti2e turistice1 cai de acces1 si puncte de informareI cH scolarizarea si acreditarea de g izi1 inclusi2 pentru complexele carsticeI dH educa:ia ecologic9 prin realizarea de parteneriate cu uni2ersit9:i1 >coli1 clu8uri1 asocia:ii de mediuI eH parteneriat strategic cu 5ni2ersitatile QTransil2aniaQ si PVala iaQ I fH ela8orarea >i difuzarea de materiale informati2e1 pliante1 afi>e1 8ro>uri cu caracter educati2I gH realizarea >i promo2area unui manual al Parcului1 includerea acestuia ;n programa >colar91 difuzarea c9tre to:i factorii interesa:i sau implica:i >i realizarea de ore de clas9 la centrele de 2izitare ale ParculuiI H atragerea tinerei genera:ii ;n protec:ia 8iodi2ersit9:iiI iH ela8orarea >i aplicarea unui program special de educa:ie >i con>tientizare ;n ta8erele >colare organizate ;n Parc >i ;n zona limitrof9 prin panouri informati2e1 editarea de 8ro>uri1 casete 2ideo1 acordarea de diplome pentru prote!area 8iodi2ersit9:ii >i a carstuluiI !H implicarea .NC"urilor1 a mem8rilor Sal2amont >i a g izilor montani ;n programe de educare a turi>tilorI

25

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

KH implicarea mass"media ;n ac:iuni de promo2are a acti2it9:ilor de conser2are a peisa!elor1 a8itatelor1 florei >i faunei deose8ite1 prin articole1 inter2iuri1 documentare1 filme despre Parcul Natural BucegiI lH realizarea si actualizarea periodica a paginii Ne8 a Parcului Natural BucegiI mH ela8orarea unui capitol special referitor la carst >i speoturismI O,iectiv =< Monitorizarea traseelor de alpinism Activitatea< Sta8ilirea monitorizarea accesului impactului asupra a8itatelor1 reglementarea si

O,iectiv >4 Prote!area naturii ;n acti2it9:ile de 2alorificare a poten:ialului turistic1 sc ia8il1 >tiin:ific >i economic al zonei "construire&reamena!are&;ntre:inere a facilit9:ilor turistice de pe suprafa:a parcului. Activitatea< monitorizarea modului de amena!are >i ;ntre:inere a p@rtiilor de sc i1 a modului de realizarea a construc:iilor >i a altor amena!9ri cu caracter turistic1 respectarea legisla:iei >i a condi:iilor din a2izele eli8erate de Administra:ia Parcului" decopert9ri1 ni2el9ri1 parape:i de protec:ie1 paraz9pezi1 construc:ii pasagere pe perioada sezonului de sc iI O,iectiv ?< Promo2area turismului dura8il Activitati4 aH realizarea >i pu8licarea de 9r:i pentru traseele turistice de alpinism >i ciclism montan1 cu precizarea gradelor de dificultate ale acestora1 realizarea de pliante >i 8ro>uri cu acti2it9:ile ecoturistice care se pot desf9>ura ;n parcI 8H promo2area imaginii Parcului Natural Bucegi prin intermediul organiza:iilor de mediu din :ar9 >i str9in9tateI O,iectiv 1@4 -ealizarea de 2enituri din acti2itatea de 2izitare a parcului. Activit!i< aH introducerea unor tarife de 2izitare pentru o8iecti2e din parcI 8H diri!area unei p9r:i din taxele de sta:iune pentru acti2it9:i de monitorizare a fluxului turistic1 ac:iuni de ecologizare1 ac:iuni de ;ntre:inere a facilit9:ilor turisticeI

26

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

cH realizarea de excursii cu g izi specializa:i ai APNBI dH promo2area pescuitului sporti2 in locurile sta8ilite prin planurile de actiune ale Administratiei Parcului Natural BucegiI eH realizarea unui parteneriat cu Manastirea Pestera in ceea ce pri2este accesul si utilitatile Pesterii 0alomita"energie electrica1 infrastructura.

CAPITOLUL 9 TE3E *I ACTI)ITATI


1. 'onarea din -unct de vedere a$ recreerii "i turi mu$ui 0n urma analizei comparati2e a zonarii din punct de 2edere al protectiei mediului si a rezultatului masurilor de monitorizare a 2izitatorilor din ultimii ani rezulta ca suprafata ariei naturale prote!ate este in mod diferit 2izitata1 impactul antropic fiind de asemenea diferentiat in functie de categoriile de 2izitatori1 mi!loacele de transport utilizate de acestia1 precum si 2ulnera8ilitatea elementelor de patrimoniu natural. Pentru a sta8ili o zonare interna din punct de 2edere al 2izitatorilor1 am luat in calcul urmatoarele aspecte4 $xistenta a 4* de trasee turistice din care ), omologate.#ea mai mare parte din aceste trasee au fost realizate cu multi ani in urma si sunt parte integranta a acti2itatii turistice din Parc1 pre29zut9 ;n anexa nr .,. $xistenta a ?( de trasee de alpinism omologate1 pre29zute ;n anexa nr. ?. $xistenta unui drum axial incadrat in categoria drumurilor !udetene ce face legatura intre Moroieni si Botelul Pestera1 asigurand practic accesul in intreaga zona a Vaii Superioare a 0alomitei.De asemenea exista un drum care face legatura intre Sinaia si #omplexul Piatra Arsa1 fa2orizand practic accesul auto pe Platoul BucegiI $xistenta a ( instalatii de transport pe ca8lu de mare capacitate1 a unei telegondole si a unui telescaun care asigura accesul 2izitatorilor in zona alpinaI $xistenta unui numar mare de drumuri auto forestiere care deasemenea fa2orizeaza accesul auto in principalele 8azine forestiere.Practic fiecare 8azin forestier intre Valea Bangalesii si Valea -ateiului este deser2it de un drum auto forestierI $xistenta de unitati de cazare si alimentatie pu8lica in perimetrul ParculuiI 0n urma analizei impactului antropic al 2izitatorilor asupra ariei in functie de mi!loacele de transport folosite de acestia si destinatiile din Parc au fost sta8ilite un numar de < categorii de zone.
27

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

'.' 7one lini>tite4 A8ruptul Pra o2ean incepand in cu 2ersantul stang te nic al Vaii Paltinului pana la limita de !udet1 inclusi2 traseele de alpinismI A8ruptul Braso2ean 4 Malaiesti1 Bucsoiu1CauraI sectorul -atei1 # eile -ateiului si #oltii Brateiului1 inclusi2 Pestera -ateiI Valea Boroa8ei1 inclusi2 Turnul SeciuluiI '.( 7one cu acces fara g id pe trasee si poteci "deplasare nemotorizata. 0n aceste zone 2izitatorii pot face drumetii pe traseele tematice sau traseele turistice omologate si marcate fara g id acestia a2and o8ligatia de a respecta regulile de 2izitare prezentate pe panourile informati2e care sunt sau 2or fi amplasate pe aceste trasee din4 aH sectorul pra o2ean de la Valea 7gar8ura la Valea PaltinuluiI 8H sectorul dam8o2itean de la Dic iu pana la Varful .mu si Valea 0alomitei1 Muntele Doamnele1 inclusi2 Paraul Doamnele1 #oltii Tapului1 .8arsia #oteana1 Tatarul1 Plaiul Mircii 1 Deleanu1 /ucacila.Tot in sectorul dam8o2itean in aceasta zona 2a fi inclus si traseul Do8resti"Scropoasa"# eile 7anoagei" 7anoaga si Pestera 0alomiteiI cH sectorul 8raso2ean4 Valea Bangalesei de la limita drumului auto forestier in Saua Strunga1 Cra otis1 Poiana Cutanu1 Valea SimonuluiI '.) 7one pentru parcare1 picnic1 cazare in care accesul este permis si mi!loacelor de transport auto 0n aceasta zona au fost incluse suprafetele de teren limitrofe o8iecti2elor turistice la care accesul se poate face si cu mi!loace de transport auto. Sunt incluse in general cele mai afectate zone in care se constata cea mai mare concentrare a numarului de 2izitatori1 in special la sfarsit de saptamana. 0mpactul negati2 asupra patrimoniului natural se datoreaza in special aprinderii de focuri in locuri neamena!ate1 colectarea de lemn mort sau taierea de ar8usti sau puieti forestieri1 a8andonarea de deseuri . Sectorul pra o2ean4 aH Sinaia"#ota '4** cu ramificatie la Poiana Stanii 8H Sinaia"#ui8ul Dorului"#omplex Sporti2 Piatra Arsa cH Busteni"Cura Di am"Versant drept te nic a Vaii #er8ului Sectorul 8raso2ean4 aH 7anoaga"Sosire partie sc i"Valea Portii Sectorul dam8o2itean4 aH -aciu"Valea 0alomitei"Ta8ere 8H 7anoaga"Bol8oci cH # eile Tatarului"-efugiu Sal2amont"Pestera

28

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

'.4 7one cu locuri de campare1 ca8ane turistice la care accesul se face numai prin acti2itati de drumetie1 ciclism1 turism ec2estru 0n aceasta zona au fost incluse in special destinatiile turistice"ca8ane sau repere importante"monumente ale naturii1 2arfuri de munti . care pot fi 2izitate doar pe poteci turistice. Sectorul pra o2ean4 aH 7ona 3urnica "Miorita" Valea Dorului 8H Ba8ele1 #araiman inclusi2 Monumentul $roilor de pe #araiman cH Varful .mu1 Poiana 0z2oarelor '.< 7one de dez2oltare a acti2itatilor de 2izitare in 2ecinatatea ariei 0n aceasta categorie au fost incluse suprafetele propuse in zona de dez2oltare dura8ila in conformitate cu zonarea interna a Parcului si deasemenea si alte suprafete pe care sunt amplasate diferite o8iecti2e turistice importante si care in general sunt preferate de catre turisti pentru plim8are1 picnic1 in imediata 2ecinatate a statiunilor. Sectorul pra o2ean aH Sinaia"#alea #odrului"Ta2erna Sar8ului"o8iecti2e importante4#omplexul muzeal Peles1 Manastirea Sinaia 8H Busteni"Poiana Palanca"Cura Di am "o8iecti2 important4Manastirea #araiman Sectorul 8raso2ean aH -asno2"Tinoasa 8H Bran" Valea Portii"o8iecti2 important4#omplex muzeal Bran cH Valea Simonului dH Valea Bangalesei Sectorul dam8o2itean aH Sat Do8resti"comuna Moroieni"o8iecti2e importante4Manastirea Pestera1 /ac acumulare Bol8oci1#a8ana Bratei $lementele de infrastructura pentru 2izitare1 existente in aceste zone sunt figurate pe arta turistica a Parcului1 anexa a Planului de Management. &. P$anu$ de inter-retare "i informare 7ona 7one linistite Teme de interpretare Te nici interpretare de 0nfrastructura necesara pentru interpretare

Prezentarea Parcului" Personala"cu g id1 acti2itati1 o8iecti2e1 . "impactul negati2 al turismului necontrolat asupra

29

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

platoului BucegiI " importan:a p9str9rii nealterate a a8itatelor su8alpineI 7one cu acces fara Ba8itate1 traseul parcurs1 g id pe trasee si reguli de 2izitare1 impersonala"panouri panouri poteci monumente intrare Parc1 reguli de 7one pentru 2izitare1 trasee posi8ile impersonala"panouri panouri parcare1 picnic1 din acel loc 7one de dez2oltare Ba8itate1 intrare Parc1 a acti2itatilor de reguli de 2izitare1 impersonala"panouri panouri 2izitare in monumente1 o8iecti2e 2ecinatatea ariei din 2ecinatatea Parcului Teme pentru traseele tematice Busteni " #ascada 5rlatoarea " Traseul Alexandru Beldie tema 8otanica in special Busteni % Jepii Mici % Ba8ele % Sfinx " Traseul Niculae Baticu /acul Scropoasa % 7anoaga % Traseul Nestor 5rec ia Padina " Valea Doamnele " Drumul Cranicerilor " Saua Strunga % Padina %Traseul Nicolae Celepeanu -aul Mare % /a uzina % Sapte 0z2oare %Traseul Mos Butmaloi Valea Bangaleasa " Poiana Cutanu " Cro otis " Valea Bangaleasa" Traseul Bucura Dum8ra2a Tur8aria /aptici "

.. Infra tructura -entru informare "i educa!ie eco$o#ic Marea di2ersitate a patrimoniului natural 1 precum si impactul antropic asupra acestuia impun di2ersificarea masurilor de protectie si conser2are1 un accent deose8it a2and actiunile de informare si educare.Pentru indeplinirea in 8une conditii a acestui deziderat1 in paralel cu acti2itatea zilnica a Administratiei Parcului se impune si completarea si modernizarea infrastructurii specifice pt informare si educare. 0nformarea corecta si completa a 2izitatorilor dar si a reprezentantilor comunitatilor locale asupra scopului1 o8iecti2elor si masurile sta8ilite prin Planul de Management al
30

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

ariei se poate realiza in mod optim doar in centre de 2izitare si puncte de informare accesi8ile tuturor categoriilor de 2izitatori si comunitatilor. #onform Planului de Management in Parcul Natural Bucegi 2or fi realizate ( #entre de Vizitare si < Puncte de 0nformare.-ealizarea acestora se 2a face in mod etapizat in functie de posi8ilitatile financiare. Astfel1 ;n prima etap9 se 2a realiza un #entru de Vizitare in orasul Busteni1 !udetul Pra o2a si se 2a amena!a un punct de informare in comuna Moroieni1 !udetul Dam8o2ita. Prin realizarea acestor ( o8iecti2e de infrastructura se doreste crearea unui cadru unitar de informare si educare a pu8licului larg. CENTRUL DE )I'ITARE %U(TENI Prin amplasarea in orasul Busteni a #entrului de Vizitare se 2a realiza actiunea de informare si educare a turistilor din Valea superioara a Pra o2ei din statiunile Sinaia1 Busteni si Azuga.Practic acest #entru de Vizitare 2a fi amplasat in imediata 2ecinatate a punctului de pornire a ) trasee turistice foarte frec2entate4Busteni" #ascada 5rlatoare1 Busteni"Platou Bucegi prin Jepii Mari1 Busteni"Ba8ele.De asemenea in zona este amplasata Statia de Teleca8ina Busteni" Ba8ele precum si Botelul Sil2a1 destinatii turistice pentru un numar mare de 2izitatori. Acest amplasament este de asemenea fa2ora8il deoarece se afla in imediata apropiere a DN ' si a caii ferate1 facand posi8il accesul atat a 2izitatorilor cat si a comunitatilor locale din zona. /ocatia #entrului 45P 0 #araiman1 u.a '+ pe teritoriul administrati2 a -egiei Nationale a Padurilor"-omsil2a. 3luxul de 2izitatori #onform datelor puse la dispozitie de catre S.# Teleferic Pra o2a S.A in anul (**, au fost inregistrati un numar '4+ (?' de 2izitatori1 care s"au deplasat cu instalatia pe transport pe ca8lu Busteni %Ba8ele1 iar in anul (**? in perioada ianuarie" iulie au fost inregistrati un numar de 4) 94?. Numarul turistilor sositi in Busteni la ni2elul anului (**, a fost de <, ''*1 iar numarul total de turisti inregistrati pe Valea Pra o2ei si statiunile turistice din sectorul 8raso2ean al Parcului a fost de ,++ <*+.Din analiza acestor date1 precum si a rezultatelor actiunilor proprii de monitorizare a fluxului turistic rezulta ca acest #entru de Vizitare se adreseaza unui numar remarca8il de 2izitatori. En afara 2izitatorilor care folosesc instala:iile de transport pe ca8lu un num9r important de 2izitatori pornesc direct ;n drume:ii montane din zona Botelului Sil2a.

31

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

#onform statisticilor1 la statiile #3- Busteni si Sinaia au sosit in ultimele '( luni ')( ??91 respecti2 '4+ ,*? turisti1 care sunt deasemenea poten:iali 2izitatori ai centrului. 3unctiuni4 #entrul de Vizitare 2a indeplini in principal functia de informare si educare a 2izitatorilor si a mem8rilor comunitatilor locale1 fiind destinat in acelasi timp intrunirilor Administratiei Parcului cu reprezentantii comunitatilor si cu alti parteneri pentru diferite acti2itati. Teme si te nici de interpretare A2and in 2edere complexitatea patrimoniului 8iologic si impactul antropic asupra acestuia1 #entrul de Vizitare 2a tre8ui sa ofere informatii cat mai complete pri2ind 2aloarea acestui patrimoniu1 precum si masurile ce tre8uiesc adoptate in 2ederea prote!arii acestuia.. prezentare completa si con2ingatoare a resurselor naturale 2a putea induce o pozitie fa2ora8ila atat a 2izitatorilor cat si a locuitorilor din zona fata de aria naturala prote!ata si administratorul acesteia. Principalele teme a8ordate se 2or referi la 4 flora1 fauna 1 a8itate1 monumente ale naturii1 geologie1 acti2itati traditionale1 etnografie si folclor. Temele mai sus mentionate 2or fi a8ordate cu te nici moderne de interpretare astfel incat 2izitatorii cat si comunitatile locale sa 8eneficieze de informatii complete.5n spatiu important 2a fi alocat pentru RScoala VerdeQ1 instrument educati2 prin care se 2a realiza educatia ecologica a tinerilor din comunitatile locale dar si din ta8erele scolare ce functioneaza in zona pe timpul 2acantelor.Deasemenea 2a fi rezer2at un spatiu pentru intrunirile cu reprezentatii comunitatilor locale si alti factori implicati in 8una desfasurare a acti2itatii in aria prote!ata. 5tilizarea principiului de cladire 2erde 2a asigura incadrarea acestui o8iecti2 in peisa!ul local prin folosirea de materiale de constructii specifice zonei 1piatra cioplita1 lemn.Adoptarea unor solutii alternati2e pri2ind alimentarea cu energie electrica a cladirii 2a oferi 2izitatorilor un exemplu ce poate fi preluat si de replicat. PUNCTUL DE IN7OR3ARE TURI*TIC+ 3OROIENI Punctul de informare turistic9 2a fi amena!at la extremitatea sudica a Parcului Natural Bucegi1 in cladirea Administratiei si se 2a adresa 2izitatorilor si comunitatilor locale care au ca destinatie sectorul dam8o2itean al Parcului1 precum si comunitatilor locale din zona.-ealizarea acestui punct de informare este importanta deoarece in aceasta zona nu exista alta posi8ilitate de informare si educatie cu toate ca sectorul

32

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

dam8o2itean reprezinta <*F din suprafata Parcului.Pana la realizarea celui de"al doilea #entru de Vizitare1 Punctul de 0nformare de la Moroieni 2a asigura toate acti2itatile de informare si educatie din zona. /ocatia Punctului de 0nformare 2a fi in comuna Moroieni1 !udetul Dam8o2ita in cladirea Administratiei Parcului Natural Bucegi. 3luxul de 2izitatori Numarul mare de 2izitatori care intra in Parc prin imediata 2ecinatate a punctului de informare1 precum si prezenta in aceasta zona a ( ta8ere scolare impun crearea unui cadru organizat pentru diseminarea informatiilor asupra patrimoniului natural si a regulilor de 2izitare a Parcului. 3unctiuni4 Punctul de 0nformare 2a indeplinii atat functia de informare si educare cat si aceea de a fa2oriza actiunile de constientizare pu8lica adresate comunitatilor si autoritatilor locale din zona. Teme si te nici de interpretare 2or fi similare celor adoptate in #entrul de Vizitare1 in functie de spatiul disponi8il. 0n etapa a doua 2a fi realizat inca un #entru de Vizitare in Valea Superioara a 0alomitei in zona turistica Padina"Pastera iar celelalte Puncte de 0nformare 2or fi organizate la ni2elul fiecarei statiuni limitrofe Parcului4Sinaia1-asno21Bran si Moieciu. 8.3 uri -entru im-$ementarea zonrii turi tice "i a trate#iei de mana#ement a$ vizitatori$or Monitorizarea fluxului 2izitatorilor >i cuantificarea impactelor de mediu ale fenomenului de 2izitare1 clasificarea >i organizarea re:elei de trasee turistice prin4 Marcarea sau refacerea marca!elor1 amena!area unor facilit9:i pe traseeI -ealizarea de sonda!e calitati2e >i calitati2e ;n r@ndul 2izitatorilorI identificarea traseelor turistice pe care se genereaz9 impact negati2 asupra 8iodi2ersit9:iiI 0nc iderea unor trasee dificile cu pericol de accidenteI De2ierea sau ;nc iderea unor trasee unde a fost identificat impact negati2 ma!or asupra 8iodi2ersit9:ii sau promo2area negati29 a acestoraI Delimitarea ;n sectoarele de protec:ie special9 a Pe>terii -9tei a unui traseu unic1 marcat prin 8anda reflectorizant9I 0dentificarea >i supra2eg erea locurilor de camping suprasolicitate1 analiza impactului asupra a8itatelor1 sta8ilirea toleran:ei ecologice a perimetrului1 dimensionarea >i semnalizarea corespunzatoare a acestoraI

33

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Amena!area unui loc de campare ;n apropierea Pe>terii 0alomi:ei1 delimitarea1amena!area >i ;ntre:inerea locului de ta89r9 speologic9 l@ng9 Pe>tera -9teiI 0n2entarierea1 clasificarea1 monitorizarea st9rii de exploatare a drumurilor auto sau altor categorii de drumuri din PNB1 a parc9rilor >i spa:iilor de campare limitrofe1 precum >i a accesului ;n afara drumurilor pu8liceI Sta8ilirea de noi locuri de parcare1 ;ntre:inerea zonelor limitrofe drumurilor pu8lice din parcI Dotarea punctelor1loca:iilor cu =.#."uri ecologice1 recipien:i pentru colectarea de>eurilorI Promo2area >i organizarea turismului tematic si sil2ocinegetic1 f9r9 arm91 prin sta8ilirea unor locuri de o8ser2a:ie1 fotografiere sau filmare a elementelor de flor91 faun9 montan9 si monumente ale naturii. .rganizarea speoturismului >i a turismului specializat4geologie1 mineralogie1 ecologie1 KiroptereI Amena!area si promo2area a , trasee tematiceI Promo2area ec ita:iei prin organizarea unor centre specializate ;n zonele cu mare aflux turisticI 0dentificarea1 in2entarierea >i promo2area de elemente de unicitate care pot constitui o8iecti2e de 2izitareI Monitorizarea spa:iilor de cazare >i alimenta:ie pu8lic9 din Parc >i din zona limitrof9I Promo2area unit9:ilor care au o calitate ridicat9 a ser2iciilor >i respect9 legisla:ia de mediu si -egulamentul PNBI Sanc:ionarea unit9:ilor care nu respect9 legisla:ia de mediuI 0dentificarea loca:iilor >i construc:ia de ad9posturi simple contra intemperiilor sau refugii montane pe traseele turisticeI Men:inerea punctelor de permanen:9 Sal2amont1 modernizarea infrastructurii specifice >i dotarea corespunzatoare pentru supra2eg erea acti2it9:ilor turistice1 pre2enirea accidentelor1 informarea turi>tilorI -ealizarea unui #entru de VizitareI Promo2area -egulamentului Parcului Natural Bucegi precum si a regulilor specifice pentru protectia fiecarui o8iecti2 turistic"monument al naturii sau zona peisa!era deose8ita1 prin confectionarea si montarea de panouri indicatoare1 afise1 pliante . in&la principalele o8iecti2e turistice1 cai de acces1 si puncte de informareI Scolarizarea si acreditarea de g izi1 inclusi2 pentru complexele carsticeI $ducarea unei noi genera:ii care s9 nu r9m@n9 indiferent9 la pro8lemele de mediu prin realizarea de parteneriate cu uni2ersit9:i1 >coli1 clu8uri1 asocia:ii de mediuI Parteneriat strategic cu 5ni2ersitatile QTransil2aniaQ si PVala iaQ I $la8orarea >i difuzarea de materiale informati2e1 pliante1 afi>e1 8ro>uri cu caracter educati2I

34

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

-ealizarea >i promo2area unui manual al Parcului1 includerea acestuia ;n programa >colar91 difuzarea c9tre to:i factorii interesa:i sau implica:i >i realizarea de ore de clas9 la centrele de 2izitare ale parculuiI 0nformare >i educa:ie ci2ic9 pri2ind protec:ia mediului >i a naturiiI Atragerea tinerei genera:ii ;n protec:ia 8iodi2ersit9:iiI $la8orarea >i aplicarea unui program special de educa:ie >i con>tientizare ;n ta8erele >colare organizate ;n Parc >i ;n zona limitrof9 prin panouri informati2e1 editarea de 8ro>uri1 casete 2ideo1 acordarea de diplome pentru prote!area 8iodi2ersit9:ii >i a carstuluiI 0mplicarea .NC"urilor1 a mem8rilor Sal2amont >i a g izilor montani ;n programe de educare a turi>tilorI 0mplicarea mass"media ;n ac:iuni de promo2are a acti2it9:ilor de conser2are a peisa!elor1 a8itatelor1 florei >i faunei deose8ite1 prin articole1 inter2iuri1 documentare1 filme despre PNB. -ealizarea si actualizarea periodica a paginii Ne8 a Parcului Natural BucegiI $la8orarea unui capitol special referitor la carst >i speoturismI Sta8ilirea impactului asupra a8itatelor1 reglementarea si monitorizarea accesuluiI Prote!area naturii ;n acti2it9:ile de 2alorificare a poten:ialului turistic1 sc ia8il1 >tiin:ific >i economic al zonei"construire&reamena!are&;ntre:inere a facilit9:ilor turistice de pe suprafa:a parculuiI Monitorizarea modului de amena!are >i ;ntre:inere a p@rtiilor de sc i1 a modului de realizarea a construc:iilor >i a altor amena!9ri cu caracter turistic1 respectarea legisla:iei >i a condi:iilor din a2izele eli8erate de administra:ia Parcului"decopert9ri1 ni2el9ri1 parape:i de protec:ie1 paraz9pezi1 construc:ii pasagere pe perioada sezonului de sc i. -ealizarea >i pu8licarea de 9r:i pentru traseele turistice de alpinism >i ciclism montan1 cu precizarea gradelor de dificultate ale acestora1 realizarea de pliante >i 8ro>uri cu acti2it9:ile ecoturistice care se pot desf9>ura ;n ParcI Promo2area imaginii Parcului Natural Bucegi prin intermediul organiza:iilor de mediu din :ar9 >i str9in9tateI 0ntroducerea unor tarife de 2izitare pentru o8iecti2e din ParcI Diri!area unei p9r:i din taxele de sta:iune pentru acti2it9:i de monitorizare a fluxului turistic1 ac:iuni de ecologizare1 ac:iuni de ;ntre:inere a facilit9:ilor turisticeI -ealizarea de excursii cu g izi specializa:i ai APNBI Promo2area pescuitului sporti2 in locurile sta8ilite prin planurile de actiune ale Administratiei Parcului Natural BucegiI -ealizarea unui parteneriat cu Manastirea Pestera in ceea ce pri2este accesul si utilitatile Pesterii 0alomitaI

35

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Planul de Management al Vizitatorilor1 componenta de 8aza a Planului de Management al Parcului Natural Bucegi 2a fi implementat atat prin realizarea de acti2itati specifice in domeniul managementului 2izitatorilor cat si prin completarea infrastructurii de 2izitare. Acti2itatile 2or fi realizate atat in cadrul #entrelor de Vizitare si a punctelor de informare cat si pe teren pe traseele tematice in special1 dar si in principalele locuri de concentrare a 2izitatorilor1 puncte de intrare in Parc1 statii de teleca8ina1 monumente ale naturii. 0nfrastructura de 2izitare 2a fi completata sau reorganizata in functie de zonarea Parcului din punct de 2edere al 2izitatorilor si 2or fi realizate urmatoarele o8iecti2e4 trasee tematice 4 , trasee conform fiselor de descriere pre29zute ;n anexele nr. 9 " '< la prezentul Plan de Management dotate cu panouri informati2e si educati2e1 locuri de odi na si facilitati pentru circulatia 2izitatorilor1 pre29zute ;n anexa nr. '+I '( panouri pentru informarea 2izitatorilor pri2ind punctele de acces in Parc. Amplasamentul acestora face o8iectul anexei nr. ',I )4 panouri informati2e si educati2e amplasate in unitatile de cazare si ta8erele scolare din Parc si din imediata 2ecinatate a acestoraI '4 panouri informati2e pri2ind -ezer2atiile naturaleI ( panouri informati2e pri2ind prezentarea si regulile de 2izitare a Pesterii 0alomitei si -ateiI $crane informati2e pentru teleca8ina Sinaia si BusteniI

9. Inte#rarea P$anu$ui de 3ana#ement in e$emente$e trate#ice de dezvo$tare a turi mu$ui dura,i$ Administratia Parcului a pus la dispozitia ec ipei de ela8orare a Masterplanului in Turism informatiile referitoare la patrimoniul natural al ariei prote!ate1 a impactului 2izitatorilor asupra ariei1 pecum si a propunerilor de masuri pentru diminuarea acestuia in urmatoarea perioada de timp.De asemenea reprezentatii comunitatilor locale si a institutiilor care coordoneaza acti2itatea turistica fac parte din #onsiliul #onsultati2 de Administrare a Parcului creindu"se astfel un cadru legal de armonizare a cerintelor 2izitatorilor cu capacitatea de suport a Masi2ului Bucegi.

36

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL : 3ONITORI'AREA *I RE)I'UIREA 3ANA1E3ENT A )I'ITATORILOR *TRATE1IEI DE

A2@nd ;n 2edere faptul ca la data ela8orarii acestui Plan1 Planul de Management al Parcului nu a fost inca apro8at1 zonarea interna a acestuia nefiind functionala1 se apreciaza ca odata cu constituirea in mod legal a zonei de dez2oltare dura8ila 2or inter2enii modificari ma!ore asupra numarului de turisti si a zonelor preferate de acestia ca destinatii turistice. Astfel1 zona de dez2oltare dura8il9 Padina"Pe>tera 2a atrage un numar sporit de 2izitatori1 acestia 8eneficiind alaturi de atractiile naturale si de o infrastructura turistica moderna si di2ersificata1 partii de sc i1 tram8uline.De asemenea modernizarea drumurilor !udetene Moroieni"Pestera si Sinaia"Piatra Arsa1 precum si ruta de legatura dintre acestea1 2a fa2oriza accesul unui numar sporit de turisti si in aceste zone cu implicatii ma!ore asupra patrimoniului natural. Monitorizarea Planului de Management al Vizitatorilor se 2a face permanent si 2a face o8iectul unui protocol special1 iar re2izuirea acestuia se 2a face din ( in ( ani si o8ligatoriu odata cu re2izuirea Planului de Management al Parcului. Pe perioada implementarii prezentului Plan de Management al Vizitatorilor sunt aplica8ile pre2ederile -egulamentului Parcului Natural Bucegi1 precum si pre2ederile legale specifice legislatiei de mediu si a ariilor prote!ate. A2@nd ;n 2edere ca Parcul Natural Bucegi este unul dintre cel mai complex Parc din -omania cu pri2ire la managementul 2izitatorilor1 cat >i lipsa sau insuficien:a unor date legate de fluxurile de turi>ti >i comportamentul acestora1 prezenta strategie r9m@ne desc is9 comentariilor1 sugestiilor >i 2iitoarelor re2izuiri. Anexele nr.' % '? fac parte integrant9 din prezenta Strategie.

37

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. ' 7.NA-$A 0NT$-NS A PA-#5/50 NAT5-A/ B5#$C0


TOTAL suprafata din care: Judet ZPS (ha) (ha)
!a"#o$ita Praho$a 0raso$ TOTAL P10 %&&'()* ,--,)* .,*'), '+(/&), &+&)& '',/)* (-%&)%%,(+)* %%'%)( ('/()/ .'&.)/ / %+,%')'' '--*)+( '+'-)./ %/-(/)'& %'*+)* ' (,+).% ++,)%* +-&')' /

Fond forestier ( FF ) din care: din care:

Pajisti si alte categorii de folosinta din care :

ZPI (ha)

Z ! (ha)

Z!! (ha)

TOT AL (ha)
%%%+*)-(,+&)% *(*/)/ +%(%%)--

ZPS (ha)

ZPI (ha)

Z ! (ha)

Z!! (ha) TOTA L (ha)

ZPS (ha)

ZPI (ha)

Z ! (ha)

Z!! (ha)

&+*)&+ %&&')%% -)++,,).'

%%*')'. %%%()** +-,*),( ('*').&

,.'-), * %.(*)' + '%,+). . %'&*,) /(

&%*)+ '-')% %/%)' %%-/)&

**-/)* '%,+)( +'/')/ %%-,*),

-)/& %.+&)'/ -)%.+.)'*

&,,)&, %&)(/ +'-/)-& '-%()+'

(-,+)(, %+*/)/+ (,)-+ *'/-)(+

.'.)'' %./)&% '&),* /*')./

NOTA 1 < 'P* A 'ona de -rotectie trictaB1&C.:D 'PI A 'ona de -rotectie inte#ra$aB&&.:=D '3D A 'ona de mana#ement dura,i$B9>C:&D 'DD A 'ona de dezvo$tare dura,i$aB:C.9D

38

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.( 0nfrastructura turistica

39

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt. * ' ( ) 4 < + , ? 9 '* '' '( ') '4 '< '+ ', '? '9

Denumire o8iecti2 ' #a8ana Vf. .mu #a8ana Ba8ele #a8ana #araiman #a8ana 3loare de #ol: Bar Ba8ele #omplex Piatra Ars9 #a8ana Valea Dorului #a8ana Miori:a #a8ana #ui8ul Dorului #a8ana Popas Alpin Botel #ota '4** Bar #ota '4** Bar #ota '4** #a8ana Valea cu Brazi #a8ana Br9det Poiana St@nii Poiana St@nii Botel #ota '*** Botel Pe>tera

/oca:ie ( Vf. .mu Alt.4 (<*< m Muntele Ba8ele Alt.4 ((** m Muntele #araiman Alt.4(*(< m Muntele Ba8ele Alt.4((** m Muntele Ba8ele Alt.4((** m Muntele Piatra Ars9 Alt.4 '9<* m Muntele 3urnica Alt.4 Muntele 3urnica Alt.4 '9?, m Muntele P9duc iosu Alt.4 ''+* m Muntele 3urnica Muntele 3urnica Alt.4 '4** m Muntele 3urnica Alt.4 '4** m Muntele 3urnica Alt.4 '4** m Muntele 3urnica Alt.4 '<** m Muntele 3urnica Alt.4 ')** m Muntele Piatra Arsa Alt.4 '(,* m Muntele Piatra Arsa Alt.4 '(,* m Muntele P9duc iosul Alt.4 '*** m Muntele #ocora Alt.4 '+'* m

40

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

(* (' (( () (4 (< (+ (, (? (9 )* )' )( )) )4

#a8ana Padina #a8ana Bol8oci #a8ana 79noaga #a8ana Poiana 0z2oarelor #a8ana Br9tei Popas Valea Mu>c iului #a8ana Cura Di am Vila ' >i (1 #lu8 #olonie Vile #omplex #oteanu #a8ana M9l9ie>ti #a8ana Scropoasa Ta89ra #er8ul Ta89ra V@n9torul #omplex Diana #a8ana Galinderu " plecare

Muntele #ol:i Alt.4 '<(< m Muntele Plaiul Mircea Alt.4 '4+* m Muntele 79noaga Alt.4 '4** m Muntele Di am Alt.4'4<< m Muntele Br9tei Alt.4 '()*m DN ,'A Sinaia % T@rgo2i>te Muntele Di am Alt.4 9?, m Muntele /espezi Muntele #oteanu Alt.4 '4,*m Muntele Padina #rucii Alt.4 ',(* m Muntele Scropoasa Alt.4 '(*< m Muntele /espezi Alt. ?+*m Muntele /espezi Alt. 9**m Muntele /9ptici Alt.4 '4,*m Muntele #araiman Alt. '(+*m

41

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

AN$AA nr.) 3ANA*TIRI *I *C4ITURI

Nr. crt. ' ( ) 4 <

Denumire o,iectiv M@n9stirea #araiman REn9l:irea Sf. #ruciQ M@n9stirea #ota '*** PEn9l:area DomnuluiQ M@n9stirea Pe>tera RSf. Apostoli Petru >i Pa2elQ Sc itul RSf. AnaQ Monumentul $roilor Primul r9z8oi mondial

Loca!ie Bu>teni1 !ud. Pra o2a la 8aza muntelui #araiman Muntele P9duc iosu /imita !ud. Pra o2a >i D@m8o2i:a Muntele #ocora >i Crota RMi nea Vod9Q Muntele 3urnica Drumul 2ec i al #otei Muntele #araiman

42

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

AN$AA nr.4 In ta$atii de tran -ort -e ca,$u exi tente i con tructii aferente ace tora

Nr. crt. '

Denumire o,iectiv Teleca8ina Sinaia % #ota '4**

Loca!ie Muntele 3urnica

O, erva!ii Statie plecare Sinaia1 in afara PNB Statie sosire #ota '4** Statie sosire #ota (*** Statie plecare #ota '4** Statie sosire #ota (*** Statie plecare Valea Dorului Statie sosire #ota (*** Statie plecare #ota 99? Statie sosire #ota '4** Statie plecare Busteni Statie sosire Galinderu alt. '(+*m Statie plecare Busteni1in afara PNB Statie sosire Ba8ele Statie plecare Pestera

( ) 4 < + , ?

Teleca8ina #ota '4** %#ota (*** Telescaun #ota '4** % #ota (*** Telescaun Valea Dorului Telegondola #ota 99? % #ota '4** Telescaun Galinderu Teleca8ina Busteni % Ba8ele Teleca8ina Pestera % Ba8ele

Muntele 3urnica Muntele 3urnica Muntele 3urnica Muntele 3urnica Muntele #araiman Muntele Jepii Mici Muntele #ocora

43

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

AN$AA nr.< IN7RA*TRUCTUR+ *AL)A3ONT (I RE7U1II TURI*TICE

Nr. crt. ' ( ) 4 < + , ? 9 '* '' '( ') '4

Denumire o,iectiv -efugiu Sal2amont M9l9ie>ti -efugiu Sal2amont 79noaga -efugiu Sal2amont #iu8otea -efugiu Sal2amont .mu -efugiu Sal2amont Valea Al89 -efugiu Sal2amont 3urnica -efugiu Sal2amont #ota '<** Sediu Sal2amont Pe>tera #entrul Na:ional Sal2amont Padina -efugiul turistic Daua Strunga Baza Sal2amont Ba8ele Baza Sal2amont Sinaia #ota '4** -efugiu Sal2amont #ostila -efugiu Sal2amont Sc iori

Loca!ie Padina #rucii Alt.4',(* m Poarta1 Bran1 Poiana 79noaga Alt.4''** m Muntele 5rl9toarea #lincii1 Poiana #iu8otea Vf. .mu Alt.4(<*< m Muntele #o>tila Alt.4 Muntele 3urnica Alt.4('** m Muntele 3urnica Alt.4'<** m Muntele .8@r>ia Alt.4'+'* m Valea Sup. 0alomi:a Padina Muntele #ol:ii Alt.4'9** m Muntele Ba8ele Alt.4((** m Muntele 3urnica Alt.4'4** m Muntele #ostila Muntele #araiman

O, erva!ii Ser2iciul Pu8lic -@>no2 Ser2iciul Pu8lic Bran Ser2iciul Pu8lic Bran Ser2iciul Pu8lic Bran Ser2iciul Pu8lic Bu>teni Ser2iciul Pu8lic Sinaia Dezafectat Ser2iciul Pu8lic Jude:ean D@m8o2i:a ANSMParcul Natural Bucegi En curs de realizare En curs de realizare Ser2iciul pu8lic Busteni Ser2iciul pu8lic Busteni

44

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

AN$AA nr.+ Puncte de acces ;n Parcul Natural Bucegi4 Auto< Dmbovia T@rgo2i>te " 3ieni % -uncule:u % Valea -aciului T@rgo2i>te " Moroieni LPuc eniH % Valea 0alomi:ei % Valea Br9teiului T@rgo2i>te " MoroieniLClodH % Sanatoriul Moroieni % .rzea Prahova Ploie>ti % Sinaia % Valea 0z2orului % P9duc iosu % #ui8u Dorului % Dic iu Ploie>ti % Sinaia % Valea cu Brazi % #ota '4** Bu>teni % #a8ana Cura"Di am Braov Predeal % Pasul -@>noa2a % #a8ana 3or8an % Daua Baiului % Poiana 0z2oarelor -@>no2 % /a 5zina $lectric9 % Valea Cl9!eriei Bran % Valea Poarta % Poiana 5rl9toarea % #ascada 5rl9toarea Bran % Valea Simonului Bran % Moeciu de Sus % Valea Cro oti>ului Te$eca,in4 Sinaia " #ota (***1 Bu>teni spre ca8ana Ba8ele >i Botel Pe>tera.

45

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

Strategia de Management a Vizitatori or


_____________________________________________________________________________________________________________

AN$AA nr., T-AS$$ T5-0ST0#$ .M./.CAT$


Nr. certificat 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Data emiterii 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 Administrator &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' Amplasare /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i ude! *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o'

Denumire traseu #laiul lui $om % &asa de '(n)toare *(n+)leasa % ,aua -trun+a &omuna /oeciu % &asa de '(n)toare *(n+)leasa % #laiul 0apului % ,aua *)tr(n) /oeciu de -us % 1alea *(n+)leasa % ,aua -trun+a &asa de '(n)toare *(n+)leasa % 1alea 2aura 3-t(na 2aura4 *ran #oart) % 1alea &lincea % 1(rful 5mul 2505 m *ran #oart) % 1alea &iu6otei % 1(rful 5mul 2505 m *ran #oart) % 1alea 2aura % 1(rful 5mul 2505 m *ran % &asa de '(n)toare *(n+)leasa % ,aua -trun+a *ran ,imon % 1alea ,imonului % 1alea 2aura % -t(na 2aura 1(rful 5mul % Drumul 2r)nicerilor % Doamnele % *)tr(na % ,aua -trun+a 5ra. 7(.no' % 1alea 2l)8)riei % &a6ana /)l)ie.ti % 1(rful 5mul 2505 m

46

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

71 72 73 74 75 76 77 89 90

5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006 5"2"2006

&a6ana /)l)ie.ti % $acul 9i+)ne.ti % ,aua 9i+)ne.ti &a6ana /)l)ie.ti % *r(na &aprelor % &reasta *uc.oiului #ic:etul 7o.u % #repeleac % &a6ana /)l)ie.ti; 9ac:e <onescu #ic:etul 7o.u % #repeleac % 1(rful *uc.oiul = 1(rful 5mul 2505 m &a6ana &:eia % ,aua 7uncului 1015 m % >?ina 'ec:e 1alea 2l)8)riei % #oiana @r)sinet 1130 m % ,ipote; &r)c)nel 7 <?'oare % 1alea 2l)8)riei % &a6ana Di:am % &a6ana #oiana <?'oarele ,ipote; &r)c)nel % #ic:etul 7o.u ,ipote; &r)c)nel % ,aua *aiului 1363 m % &a6ana -teaua -inaia % &ota 1400 % fosta ca6an) 1(rful cu Dor % &a6ana 1alea Dorului % ,aua $aptici % &a6ana #adina fosta ca6an) 1(rful cu Dor % &ota 2000 % &a6ana #iatra Ars) % &a6ana *a6ele % &a6ana 1(rful 5mu fosta ca6an) 1(rful cu Dor = ,aua &)lu+)rului

&onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean *ra.o' &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a

/asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i

*ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' *ra.o' #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a

166 167

6"21"2006 6"21"2006

168

6"21"2006

#ra:o'a /asi'ul *uce+i

169

6"21"2006

fosta ca6an) 1(rful cu Dor = &a6ana 1alea Dorului % *lana % &a6ana A)noa+a

47

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006 6"21"2006

-inaia % #oiana -tanei #iciorul #ietrei Arse % &a6ana #iatra Ars) % Botelul #e.tera *u.teni % &ascada >rl)toarea #oiana 0apului % &ascada >rl)toarera *u.teni % 1alea epilor /ari % &antonul epi % &a6ana #iatra Ars) *u.teni % &)minul Alpin % #laiul /unticelului % #oiana &ostilei % #ic:etul 7o.u % $a #repeleac % &a6ana /)l)i.te *u.teni % 1alea epilor /ici % &a6ana &araiman % &a6ana *a6ele % Botel #e.tera *u.teni % #laiul @anului % #oiana &ostiliei % 1alea &er6ului % &a6ana 1(rful 5mu *u.teni % &a6ana 2ura Di:am % &a6ana #oiana <?'oarelor % #ic:etul 7o.u % $a #repeleac % &reasta *ucsoiul /are % &a6ana 1(rful 5mu *u.teni % &a6ana 2ura Di:am % ,aua *aiului % &a6ana Di:am &a6ana &araiman % /onumentul Croilor &a6ana *a6ele % 1(rful &araiman % /onumentul eroilor % -pinarea &ostilei % ,aua -u+arilor &a6ana 1(rful 5mu % 56arsia <alomi!ei % Botel #e.tera &a6ana 1(rful 5mu % /untele Doamnele % ,aua -trun+a % &a6ana #adina

&onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i *ra.o' &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a &onsiliul ude!ean #ra:o'a .i D(m6o'i!a

#ra:o'a /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i #ra:o'a /asi'ul *uce+i #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a #ra:o'a

48

REGIA NAIONAL A PADURILOR ROMSILVA

PARCUL NATURAL BUCEGI

STRATEGIA DE MANAGEMENT A VI!ITATORILOR


_____________________________________________________________________________________________________________

<n curs de omolo+are <n curs de omolo+are <n curs de omolo+are

&a6ana *ol6oci=/untele Aanoa+a=&antonul *ratei /oroieni=Do6resti=&:eile 5r?ei= &a6ana -cropoasa=&a6ana &:eile Aanoa+ei= &a6ana *ol6oci=#estera Botel /oroieni=-anatoriul /oroieni=#laiul #riporului=#laiul 5r?ei=&a6ana -cropoasa

&onsiliul udetean Dam6o'ita &onsiliul udetean Dam6o'ita &onsiliul udetean Dam6o'ita

/asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i /asi'ul *uce+i

Dam6o'ita Dam6o'ita Dam6o'ita

49

AN$AA nr.? T-AS$$ D$ A/P0N0SM .M./.CAT$

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

AN$AA nr.9 TRA*EUL TE3ATIC NR. 1 Denumire< Busteni " #ascada 5rlatoarea Am-$a are< A8ruptul Pra o2ean Eudet< Pra o2a A$titudine< maxima '')*m minima 9(*m Lun#ime< (*,' m 1 cu intoarcere pe acelasi traseu. Durata< ( I *-ecii de f$ora4 principalele specii de flora care pot fi o8ser2ate pe acest traseu sunt MTosotis sTl2atica "nu ma uita1 DrTopteris filix"mas "feriga1 /eucant emum Naldsteinii "margareta1 .xalis acetosella " macrisul iepurelui1 Veronica officinalis " stratorica. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run1 Mustela ni2alis "ne2astuica1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 Salamandra salamandra1 Triturus montandoni. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat Paduri sud"est carpatice de molid1fag si 8rad cu Pulmonaria 9'V* ru8ra1 /eucant emum Naldsteinii1 STp Ttum cordatum si PlTllitis scolopendrium 3onumente natura$e< #ascada 5rlatoarea ''**m altitudineI Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< 4 8ucI Panouri -rezentare monumente natura$e< ' 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< '8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< toate categoriile de 2izitatoriI EcFi-ament minim< ,ocanciG Perioada de vizitare< tot timpul anuluiI

65

AN$AA nr.'* TRA*EUL TE3ATIC NR. & Denumire< Busteni % Jepii Mici % Ba8ele " Sfinx Am-$a are< A8ruptul Pra o2ean Eudet< Pra o2a A$titudine< maxima (('<m minima 9(*m Lun#ime< '*))( m Durata< ? I *-ecii de f$ora< principalele specii de flora care pot fi o8ser2ate pe acest traseu sunt MTosotis sTl2atica " nu ma uita1 DrTopteris filix"mas " feriga1 /eucant emum Naldsteinii " margareta1 .xalis acetosella " macrisul iepurelui1 Veronica officinalis " stratorica1 Soldanela ungarica 1 At Trtium distentifolium1 -umex alpinus " macrisul cailor1 Viola declinata " ung ia pasarii1 Bieracium rotundatum1 /uzula luzuloides1 -u8us irtus1Nardus stricta1 3estucetum ru8rae1/oiseleuria procum8ens1 Salicetum glacialis1 #aricetum cur2ulae1 Salicetum reticulatae. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run1 Mustela ni2alis " ne2astuica1 -upicapra rupricapra " #apra neagra1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris" 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus "cocos de munte1 AUuila eliaca eliaca " ac2ila de piatra1 AUuila c rTsaetos c rTsaetos " ac2ila incaltata1 Buteo 8uteo " sorecarul comun1 Salamandra salamandra1 Triturus montandoni. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat Paduri sud"est carpatice de molid1fag si 8rad cu Pulmonaria 9'V* ru8ra1 /eucant emum Naldsteinii1 STp Ttum cordatum si PlTllitis scolopendrium paduri sud"est carpatice de molid si 8rad cu Soldanella 94'* ungarica1 .xalis acetosella1 Bieracium rotundatum1 /uzula sTl2atica si Sp angum sp tufisuri sud"est carpatice de - ododendron mTrtifolium si 4*+* Vaccinium mTrtillus pa!isti sud"est carpatice de parusca " 3estuca supina si +'<* Potentilla ternata pa!isti sud %est carpatice de taposica " Nardus stricta si Viola +()* declinata 3onumente natura$e< Sfinxul1 Ba8ele1 Platoul cu ciuperci de gresieI Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG
66

Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< ? 8ucI Panouri -rezentare monumente natura$e< ) 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< '? % 4< aniI EcFi-ament minim< 8ocanci1 scurta1 pantalon CoretexI Perioada de vizitare< interzis iarnaI

67

AN$AA nr.'' TRA*EUL TE3ATIC NR. . Denumire< /acul Scropoasa " 7anoaga Am-$a are< Valea Superioara a 0alomitei Eudet< Dam8o2ita A$titudine< maxima '),*m minima '('<m Lun#ime< (<*9 m Durata< ( I *-ecii de f$ora< reprezentata de specii ca4 3estuca drTmeria1Dentaria 8ul8ifera ""coltisor1 Pulmonaria o8scura1 Calium odoratum " muma padurii1 /uzula luzuloides1 Poa nemoralis " firuta1 Soldanela ungarica 1 At Trtium distentifolium1 -umex alpinus" macrisul cailor1 Viola declinata " ung ia pasarii1 Bieracium rotundatum1 -u8us irtus. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run1 Mustela ni2alis " ne2astuica1 -upicapra rupricapra " #apra neagra1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 AUuila eliaca " ac2ila de piatra1 AUuila c rTsaetos " ac2ila incaltata1 Buteo 8uteo " sorecarul comun. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat paduri sud"est carpatice de molid1 fag si 8rad cu Bieracium rotundatum si 3estuca drTmeriaI 9''* padure de fag si 8rad cu Bieracium rotundatum si Vaccinium mTrtillusI padure de fac cu 3estuca drTmeria paduri sud"est carpatice de molid si 8rad cu Soldanella 94'* ungarica1 .xalis acetosella1 Bieracium rotundatum1 /uzula sTl2atica si Sp angum sp 3onumente natura$e< # eile 7anoageiI Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< 4 8ucI Panouri -rezentare monumente natura$e< ' 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< toate categoriile de 2izitatoriI EcFi-ament minim< 8ocanciI Perioada de vizitare< interzis iarnaI
68

AN$AA nr.'( TRA*EUL TE3ATIC NR. 8 Denumire< Padina " Valea Doamnele " Drumul Cranicerilor " Saua Strunga " Padina Am-$a are< Valea Superioara a 0alomitei % .8arsia 0alomitei Eudet< Dam8o2ita A$titudine< maxima ('?*m minima '<'*m Lun#ime< '<9?) m Durata< '* I *-ecii de f$ora< principalele specii de flora care pot fi o8ser2ate pe acest traseu sunt MTosotis sTl2atica " nu ma uita1 DrTopteris filix"mas " feriga1 /eucant emum Naldsteinii " margareta1 .xalis acetosella " macrisul iepurelui1Veronica officinalis " stratorica1 Soldanela ungarica1 At Trtium distentifolium1 -umex alpinus " macrisul cailor1 Viola declinata " ung ia pasarii1 Bieracium rotundatum1 /uzula luzuloides1 -u8us irtus1Nardus stricta1 3estucetum ru8rae1 /oiseleuria procum8ens1 Salicetum glacialis1 #aricetum cur2ulae1 Salicetum reticulatae. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run 1Mustela ni2alis " ne2astuica1 -upicapra rupricapra " #apra neagra1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 AUuila eliaca " ac2ila de piatra1 AUuila c rTsaetos " ac2ila incaltata1 Buteo 8uteo " sorecarul comun 1 Salamandra salamandra1 Triturus montandoni. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat paduri sud"est carpatice de molid si 8rad cu Soldanella 94'* ungarica1 .xalis acetosella1 Bieracium rotundatum1 /uzula sTl2atica si Sp angum sp tufisuri sud"est carpatice de - ododendron mTrtifolium si 4*+* Vaccinium mTrtillus tufisuri sud"est carpatice de !neapan " Pinus mugo si smirdar 4*,* " - ododendron mTrtifolium pa!isti sud"est carpatice de Asperula capitata si Sesleria rigidaI pa!isti sud"est carpatice de coada iepurelui " Sesleria rigida +',* ssp. aTnaldiana si rogoz " #arex semper2irensI pa!isti sud"est carpatice de rogoz " #arex semper2irens si coarna mare " Sesleria 8ielzii 3onumente natura$e< Pestera 0alomitei1 # eile 5rsilor1 #ascada Doamnele1 Saua Strunga1 Depozitele fosilifere dintre Pasul Strungulita si .8arsia Vaii TataruluiI Infra tructura tematica<
69

Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< '' 8ucI Panouri -rezentare monumente natura$e< ) 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< '? % 4< aniI EcFi-ament minim< 8ocanci1 scurta1 pantalon CoretexI Perioada de vizitare< interzis iarnaI

70

AN$AA nr.') TRA*EUL TE3ATIC NR. 9 Denumire< -aul Mare % /a uzina % Sapte 0z2oare Am-$a are< Versantul Nordic Eudet< Braso2 A$titudine< maxima '(+*m minima ?<*m Lun#ime< )))) m1 cu intoarcere pe acelasi traseu Durata< (V I *-ecii de f$ora< principalele specii de flora care pot fi o8ser2ate pe acest traseu sunt MTosotis sTl2atica " nu ma uita1 DrTopteris filix"mas " feriga1 /eucant emum Naldsteinii " margareta1 .xalis acetosella " macrisul iepurelui1Veronica officinalis " stratorica1 Soldanela ungarica1 At Trtium distentifolium1 -umex alpinus " macrisul cailor1 Viola declinata " ung ia pasarii1 Bieracium rotundatum1 /uzula luzuloides1 -u8us irtus *-ecii de fauna< reprezentate de 5rsus arctos " ursul 8run1 Mustela ni2alis "ne2astuica1 -upicapra rupricapra " #apra neagra1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 AUuila eliaca " ac2ila de piatra1 AUuila c rTsaetos " ac2ila incaltata1 Buteo 8uteo " sorecarul comun. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat Paduri sud"est carpatice de molid1fag si 8rad cu Pulmonaria 9'V* ru8ra1 /eucant emum Naldsteinii1 STp Ttum cordatum si PlTllitis scolopendrium paduri sud"est carpatice de molid si 8rad cu Soldanella 94'* ungarica1 .xalis acetosella1 Bieracium rotundatum1 /uzula sTl2atica si Sp angum sp O,iective tinta< Sapte 0z2oare1 Ar8orete de molid pe moreneI Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< ( 8ucI Panouri -rezentare o,iective tinta< ( 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< toate categorile de 2izitatoriI EcFi-ament minim< 8ocanciI Perioada de vizitare< tot timpul anuluiI

71

AN$AA nr.'4 TRA*EUL TE3ATIC NR. : Denumire< Valea Bangaleasa " Poiana Cutanu " Cro otis " Valea Bangaleasa Am-$a are< Versantul Vestic Eudet< Braso2 A$titudine< maxima ',,*m minima ''<*m Lun#ime< ?,+,mI Durata< <V I *-ecii de f$ora< principalele specii de flora care pot fi o8ser2ate pe acest traseu sunt MTosotis sTl2atica " nu ma uita1 DrTopteris filix"mas " feriga1 /eucant emum Naldsteinii " margareta1 .xalis acetosella " macrisul iepurelui1 Veronica officinalis " stratorica1 Soldanela ungarica 1 At Trtium distentifolium1 -umex alpinus " macrisul cailor1 Viola declinata " ung ia pasarii1 Bieracium rotundatum1 /uzula luzuloides1 -u8us irtus1 Nardus stricta1 3estucetum ru8rae1 /oiseleuria procum8ens1 Salicetum glacialis1 #aricetum cur2ulae1 Salicetum reticulatae. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run1 Mustela ni2alis " ne2astuica1 -upicapra rupricapra " #apra neagra1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 AUuila eliaca " ac2ila de piatra1 AUuila c rTsaetos " ac2ila incaltata1 Buteo 8uteo " sorecarul comun1 Salamandra salamandra1 Triturus montandoni. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat paduri sud"est carpatice de molid si 8rad cu Soldanella 94'* ungarica1 .xalis acetosella1 Bieracium rotundatum1 /uzula sTl2atica si Sp angum sp pa!isti sud"est carpatice de Asperula capitata si Sesleria rigidaI pa!isti sud"est carpatice de coada iepurelui " Sesleria rigida +',* ssp. aTnaldiana si rogoz " #arex semper2irens I pa!isti sud"est carpatice de rogoz " #arex semper2irens si coarna mare " Sesleria 8ielzii pa!isti sud"est carpatice de parusca " 3estuca supina si +'<* Potentilla ternata pa!isti sud %est carpatice de taposica " Nardus stricta si Viola +()* declinata O,iective tinta< Valea Cro otisului1 Stana traditionalaI
72

Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< 4 8ucI Panouri -rezentare o,iective tinta< ( 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< toate categoriile de 2izitatoriI EcFi-ament minim< 8ocanci1 scurta1 pantalon CoretexI Perioada de vizitare< interzis iarnaI

73

AN$AA nr.'< TRA*EUL TE3ATIC NR. = Denumire< Tur8aria /aptici Am-$a are< Versantul Vestic Eudet< Braso2 A$titudine< maxima ',,*m minima ''<*m Lun#ime< ?,+,mI Durata< <V I *-ecii de f$ora< cea mai interesanta mlastina oligotrofa din Bucegi unde aglomerarile de Sp agnum formeaza depozite de tur8a. 3lora sp agnetului este dominata de specii de S agnum1 TaTloria1 #arex rostrata1 $rTop orum1 /Tcopodium selago1 Salix mTrtilloides1 Salix p Tlicifolia. *-ecii de fauna< 5rsus arctos " ursul 8run 1 Mustela ni2alis " ne2astuica1 #er2us elap us1 /Tnx lTnx " rasul1 Sciurus 2ulgaris " 2e2erita1 DTromTs nitedula " parsul mic1 Tetrao urogallus " cocos de munte1 Salamandra salamandra1 Triturus montandoni. Ti-uri de Fa,itate< Cod Fa,itat De criere Fa,itat tur8arii sud"est carpatice mezo"oligotrofe cu #arex rostrata si ,(4* Sp agnum recur2um O,iective tinta< -ezer2atia Tur8aria /aptici Infra tructura tematica< Panouri -rezentare tra eu< ' 8ucG Panouri -rezentare Fa,itateC f$oraC fauna< 4 8ucI Panouri -rezentare o,iective tinta< ( 8ucI Locuri de odiFnaC $ocuri de ,e$vedere< ' 8ucI )izitatori carora $i e adre eaza< toate categoriile de 2izitatoriI EcFi-ament minim< sport Perioada de vizitare< interzis iarnaI

AN$AA nr.'+
74

D.TA-0 T-AS$$
PAN.5-0
T-AS$5 T$MAT0#

A/T$ AM$NAJA-0 .8iecti 2 *19& *1, podet e reprofilar e traseu1 inlaturare o8stacole Punere in siguranta a 2izitatorilor Mana curenta1 8alustrada #a8lu otel"'** mI otel zincat '** Kg Mana curenta .tel lat zincat"+* KgI #a8lu otel1 diam ?"'*1 (** mI ca8lu otel1 diam )"<1 )** mI lant"'** mI tea2a ( toli",< m Mana curenta (** m

0ntrare (1* & '1*

Atractie" destinati e '1< & '1*

B5ST$N0" 5-/AT.A-$A

'

'

'** m

(9** m

B5ST$N0" J$P00 M0#0

'

,()( m

S#-.P.ASA" 7AN.ACA PAD0NA"VA/$A D.AMN$/$" D-5M5/ C-AN0#0$-0/.-" SA5A ST-5NCA" PAD0NA 570NA"SAPT$ 07V.A-$ BANCA/$ASA" P.0ANA C5TAN5 %C-.B.T0S" BANCA/$ASA T5-BA-0A /APT0#0

'

'

(** m

',<+ m

'

''

'''?? m

' ' ' =

( ( ( 18

( < 4 .>

+* m 4* m (9, m :?= m

4+++ m +'), m )94 m .8&=. m

Mana curenta +* m Mana curenta 4* m

Mana curenta (9, m

TOTAL

AN$AA nr.',
75

/.#AT0A PAN.5-0/.- 0N3.-MAT0V$ P-0V0ND P5N#T$/$ D$ A##$S 0N PA-# Nr. ' ( ) 4 < + , ? 9 '* '' '( Braso2ean Braso2ean Braso2ean Braso2ean Dam8o2itean Dam8o2itean Dam8o2itean Pra o2ean Pra o2ean Pra o2ean Pra o2ean Pra o2ean Sector -aul Mare Valea Portii Valea Simonului Bangaleasa 0alomita"-aciu Pripor 0alomicioara Valea 0z2orului Vulparie Jepii Mici Valea #er8ului Paraul 5rlatoarea Denumire Punct 0ntrare

76

ANEHA nr.1>

ECOTURI*3 I *IL)OTURI*3
Art. 111. En Parcul Natural Bucegi sunt permise acti2it9:i de turism >i de educa:ie1 cu respectarea -egulamentului Parcului. Art. 11&. $ste strict interzis9 r9nirea 2oluntar9 sau in2oluntar9 a animalelor s9l8atice. Art. 11.. En perimetrul -ezer2a:iilor Naturale1 Monumentelor Naturale >i zona de protec:ie integral9 >i strict9 este interzis9 montarea corturilor1 aprinderea focului >i p9r9sirea traseelor turistice marcate. Art. 118. En cazul ;n care exist9 solicit9ri pentru 2izitarea unor a8itate caracteristice pentru specii de flor9 >i faun9 ocrotite >i&sau -ezer2atii Naturale1 turistii 2or fi insotiti o8ligatoriu de catre agentii de teren1 g izii de turism ai Administratiei sau g izi montani autorizati si legitimati de Administra:ie1 dac9 ;n Planul de Management nu sunt pre29zute alte restric:ii. Pentru ser2iciile de ;nso:ire&;ndrumare 2a fi perceput9 o tax9 ce 2a fi sta8ilit9 de c9tre Administra:ie. Art. 119. Principalele puncte de acces ;n Parcul Natural Bucegi sunt4 Moroieni % Sanatoriu Moroieni % Ta8ere Dcolare1 /eaota % Daua Buc>a1 Simon % Valea Caura1 Valea Por:ii % M9l9ie>ti1 Di am % Valea #er8ului1 Jepii Mici1 Valea 5rl9torii % Jepii Mari1 Sinaia % 3urnica1 #ui8ul Dorului1 precum >i traseele instala:iilor de transport pe ca8lu din localit9:ile Sinaia >i Bu>teni. Art. 11:. Tariful de 2izitare al Parcului Natural Bucegi se instituie de c9tre Administra:ia Parcului >i se apro89 de c9tre Autoritatea Pu8lic9 #entral9 pentru Protec:ia Mediului1 conform legii. Aceasta se sta8ile>te anual cu acordul #onsiliului Dtiin:ific1 pentru fiecare categorie de persoane1 auto2e icol >i mi!loc de campare1 ;n parte. Tariful se percepe la punctele de acces >i control sau pe teritoriul Parcului de c9tre persoane sau institu:ii autorizate de Administra:ia Parcului Natural Bucegi. Tariful de 2izitare poate fi inclus >i ;n contra2aloarea ser2iciilor de cazare1 transport1 etc. de comun acord cu Administra:iile pu8lice locale >i proprietarii&administratorii o8iecti2elor turistice >i instala:iilor de transport pe ca8lu. Art. 11=. Vizitarea Parcului Natural Bucegi f9r9 plata tarifului de 2izitare este interzis9. Art. 11>. Vizitarea Parcului Natural Bucegi este permis9 numai pe potecile marcate >i drumurile auto desc ise >i semnalizate ca atare accesului pu8licului1 cu respectarea instruc:iunilor de pe panourile informati2e cu care sunt ec ipate acestea. Art. 11?. $ste interzis9 parasirea traseelor turistice marcate >i a traseelor de alpinism omologate1 marcate >i pitonate. Art. 1&@. Desc iderea >i omologarea de noi trasee turistice si de alpinism1 amplasarea panourilor indicatoare >i informati2e se face ;n condi:iile legii cu acordul Administra:iei Parcului Natural Bucegi.
77

Art. 1&1. #amparea pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se face ;n zona de dez2oltare dura8il9 pe amplasamente semnalizate corespunz9tor. Art. 1&&. En zonele de campare sunt interzise4 aH s9parea de >an:uri ;n !urul locurilor de amplasare a corturilor1 utilizarea oric9ror materiale de origine 2egetal9 precum cetin91 ferigi1 mu>c i1 8razde de iar891 su8 corturiI 8H amplasarea de alte amen9!ari cum ar fi um8rare1 ;ngr9dituri si altele asemenea 1 degrad@nd peisa!ulI Art. 1&.. En cazul locurilor de campare dotate cu amena!9ri specifice anume =#"uri ecologice1 aduc:iuni ap9 pota8il91 2etre de foc1 containere pentru colectarea de>eurilor mena!ere si altele asemenea1 semnalizate ca atare se 2a percepe taxa de campare de c9tre Administratorul locului1 taxa fiind folosit9 pentru ;ntre:inerea &ecologizarea acestuia. Se poate interzice temporar camparea ;n locurile mai sus men:ionate ;n cazul ;n care se constat9 frec2entarea acestora de c9tre carnasiere mari sau o degradare accelerat9 a mediului. Art. 1&8. Aprinderea focurilor pe teritoriul Parcului Natural Bucegi este permis9 doar ;n zona de dez2oltare dura8il9 >i se reglementeaz9 astfel4 aH sunt strict interzise t9ierea1 ruperea sau scoaterea din r9d9cini a ar8orilor1 adunarea >i t9ierea de material lemnos pentru foc ;n zonele ;n care acest lucru este interzis1 precum >i folosirea celor do8or@:i sau rup:i de fenomene naturale pentru foc. 8H este interzis9 aprinderea focului ;n golul alpin. cH este interzis9 aprinderea focului ;n afara 2etrelor special amena!ate ;n acest scopI dH este interzis aprinderea focului la distan:9 mai mic9 de '** m de liziera p9durii1 dac9 nu este altfel reglementat >i semnalizat pe panourile a2ertizoare. Art. 1&9. Se interzice t9ierea1 incendierea1 distrugerea sau degradarea prin orice mi!loace a !neap9nului1 a zam8rului sau a tufi>urilor din zona alpin9. Art. 1&:. Se interzice t9ierea1 ruperea sau scoaterea din r9d9cini a ar8orilor1 puie:ilor sau l9starilor1 precum >i insu>irea celor rup:i sau do8or@:i de fenomene naturale de c9tre persoane care nu au aceast9 atri8u:ie sau ;n scopul construirii de ad9posturi1 amena!9ri etc. Art. 1&=. Se interzice distrugerea1 degradarea1 respecti2 colectarea de plante1 animale1 roci sau fosile prote!ate din Parcul Natural Bucegi indiferent de scopul acestei colect9ri. Art. 1&>. #olectarea de specii de flor91 faun91 roci1 minerale1 speleoteme1 fosile etc se face numai cu acordul Administra:iei Parcului Natural Bucegi1 cu respectarea pre2ederilor legale. Art. 1&?. Accesul turi>tilor ;nso:i:i de c@ini ;n Parcul Natural Bucegi este permis doar ;n condi:iile ;n care c@inii sunt :inu:i permanent ;n les9 dac9 nu este altfel pre29zut ;n legisla:ia ;n 2igoare.
78

Art. 1.@. Pertur8area lini>tii ;n zonele de extra2ilan1 ;n locurile de campare >i ;n zonele ca8anelor >i refugiilor este interzis9. Art. 1.1. $ste strict interzis9 distrugerea sau degradarea panourilor informati2e >i indicatoare1 precum >i a pl9cilor1 st@lpilor sau a semnelor de marca! de pe traseele turistice. Art. 1.&. $ste interzis9 degradarea refugiilor1 ad9posturilor1 pode:elor1 8arierelor1 sau a oric9rei alte construc:ii sau amena!9ri de pe teritoriul Parcului. Art. 1... $ste interzis9 degradarea traseelor turistice >i a drumurilor pu8lice prin lucr9ri de exploatare a masei lemnoase1 construc:ii1 aduc:iuni utilit9:i1 etc. #ontra2aloarea lucr9rilor de refacere a acestora 2a fi suportat9 de c9tre executan:ii acestor lucr9ri. Art. 1.8. 3olosirea am8arca:iunilor de orice tip f9r9 autoriza:ia APNB1 pe lacurile de 8ara! este interzis91 cu excep:ia celor destinate ;ntre:inerii amena!arilor idrote nice. Art. 1.9. Sc9ldatul >i utilizarea de detergen:i pentru sp9lare ;n apele curg9toare >i ;n lacurile de 8ara! sunt interzise. Sp9larea auto2e icolelor ;n apele din perimetrul Parcului este interzis9. Art. 1.:. Practicarea escaladei ;n PNB se face respectand natura si conser2area 2alorilor pentru care zona a fost declarat9 parc natural1 conser2area din punct de 2edere etic alpin1 a oportunit9tilor 2iitorului. En PNB c9t9r9rea se practic9 ;n concordant9 cu RDeclara:ia din Tirol pri2ind cele mai 8une practici ;n sporturile montaneQ. Art. 1.=. Amplasarea de noi trasee de alpinism se 2a face doar cu a2izul fa2ora8il al Administra:iei >i a forma:iunii Sal2amont din zon9 la propunerea 3edera:iei -om@ne de Alpinism >i $scalad9. Art. 1.>. $ste interzis9 amplasarea de trasee de alpinism ;n siturile de conser2are pentru o8iecti2e geologice iar cele existente ;n aceste situri 2or fi dezafectate pe teren ;n termen de '( luni >i nu 2or mai fi ;nscrise pe 9r:ile turistice. Art. 1.?. $ste interzis9 marcarea cu 2opsea a pozi:iei elementelor de spri!in1 prindere sau orice alte inscrip:ion9ri ce duc la alterarea peisa!ului. Art. 18@. Practicarea escaladei sporti2e si a alpinismului se face pe proprie r9spundere1 sporti2ii fiind ;n permanent9 constienti c9 practic9 sporturi de risc. Practicantii acestor acti2it9ti au o8ligatia s9 utilizeze ec ipament si materiale omologate1 adec2ate >i suficiente pentru parcurgerea traseului1 ;n orice condi:ii climatice. Pentru propria sigurant91 au o8liga:ia s9 2erifice calitatea punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului1 iar ;n orice situa:ie de nesigurant9 se 2a ;ntrerupe ascensiunea. Purtarea unei c9sti de protectie este recomandat9 indiferent de tipul traseului. Art. 181. Pe teritoriul PNB1 din ra:iuni de conser2are a patrimoniului sau de siguran:9 a alpini>tilor1 unele trasee sau zone de c9:9rare pot fi declarate ca fiind nchise1 pe timp nelimitat sau ;n anumite sezoane si mentionate ca atare ;n anexa la prezentul regulament sau pe site Ne8 al PNB. Pentru parcurgerea traseelor de c9t9rare din PNB este ne2oie de ;nstiintarea administratiei parcului1 si de apro8area administratiei in
79

cazul acti2it9tilor colecti2e organizate cum ar fi ta8ere de alpinism sau escalad91 concursuri de alpinism sau escalad91 acti2it9:i lucrati2e de genul cursurilor de initiere1 rapeluri comerciale1 team 8uilding"uri si altele asemenea. Art. 18&. Practicarea c9t9r9rii pe stanc9 cu a!utorul sculelor de c9t9rare pe g eat9 "drT tooling1 este interzisa in PNB. Art. 18.. Accesul catre zonele de c9t9rare se 2a face numai pe potecile 8alizate&marcate. En a8senta acestora1 accesul se 2a face pe potecile cele mai e2idente1 e2it@ndu"se pe c@t posi8il a2ansarea pe zone de 2egetatie. Pentru a pre;nt@mpina eroziunea1 at@t la urcare c@t si la co8or@rea din traseu se 2or e2ita scurt9turile la serpentinele potecilor. Se 2or e2ita co8or@rile pe linia de cea mai mare panta care angreneaz9 mari mase de p9m@nt1 gro otis1 pietris sau frunze. Art. 188. Se interzice ruperea plantelor1 crengilor copacilor sau deteriorarea acestora pentru accesul1 amena!area sau parcurgerea traseelor de alpinism >i escalad9. Se interzice1 de asemenea1 deran!area animalelor1 distrugerea cui8urilor sau orice tip de poluare pe traseele de alpinism >i escalad9 . Art. 189. En zonele de c9t9rare se 2a mentine un ni2el sonor decent1 adec2at situatiei. Art. 18:. #9t9r9torii care 2iziteaz9 parcul au o8liga:ia s9 se informeze ;n mod corespunz9tor asupra particularit9tilor practic9rii c9t9r9rii ;n PNB si asupra starii te nice a traseelor. Art. 18= $c iparea de trasee de escalad9 sporti29 este permis9 numai ;n zonele desemnate ca zone de escalad9 sporti291 a se 2edea anexa1 si numai cu a2izul Administratiei PNB. $c ip9rile de trasee de escalad9 sporti29 se fac numai cu ec ipamente care ;ndeplinesc normele te nice in 2igoare si nu polueaz9 natura. Art. 18> Desemnarea zonelor de escalad9 sporti29 este un instrument prin care se urm9reste controlul acestei acti2it9ti pe teritoriul PNB. Prin desemnarea acestor zone se realizeaz9 canalizarea fluxului de c9t9ratori spre zone mai putin sensi8ile dpd2 ecologic si anume areale st@ncoase curate1 f9r9 2egetatie a8undent91 care nu g9zduiesc specii de plante si animale care necesit9 m9suri de protectie speciale. Art. 18?. En zonele desemnate pentru escalad9 sporti29 unde este semnalata existenta unor specii de plante si animale care necesit9 m9suri de protectie speciale se 2or dezec ipa traseele existente. Art. 19@. Desemnarea zonelor ;n care se poate practica escalada sporti29 se face de c9tre Administratia PNB1 conform legislatiei si procedurilor ;n 2igoare1 ;n functie de zonarea interioar9 a PNB si de pre2ederile Planului de Management al Parcului. Art. 191. $ste interzis9 montarea de corturi1 aprinderea focului1 aruncarea gunoaielor1 distrugerea 2egeta:iei1 speciilor de faun91 cui8urilor1 c@t >i folosirea pul8erii de magneziu la 8aza 2ersantului c@t >i pe traseul de alpinism &c9:9rare. Art. 19&. $ste interzis accesul pu8lic cu mi!loace mecanizate pe drumurile auto forestiere ;nc ise pu8licului >i semnalizate corespunz9tor1 ;n p9dure1 pe cursurile de ap9 >i pe pa!istile alpine. $ste permis9 folosirea acestor mi!loace doar de c9tre administratorii >i & sau proprietarii de teren ;n scopul 8unei gospod9riri1 ;nspre locurile de:inute de ace>tia1 precum >i de c9tre ec ipele de inter2en:ie.
80

Art. 19.. $ste interzis9 orice acti2itate de automo8ilism1 motociclism sau ciclism1 ;n afara drumurilor pu8lice1 pe teritoriul Parcului Natural Bucegi. Mountain8iKe"ul sporti2 poate fi practicat doar pe trasee special amena!ate >i semnalizate corespunz9tor de c9tre APNB. Art. 198. Administra:ia Parcului Natural Bucegi monitorizeaza turismul ;n 2ederea sta8ilirii impactului acestei acti2it9:i asupra florei >i faunei din Parc >i pentru sta8ilirea m9surilor de protec:ie ce se impun1 inclusi2 a celor de restric:ionare a accesului turi>tilor1 dac9 acest lucru se impune pentru conser2area 8iodi2ersit9:ii. Art. 199. Administratorii >i&sau proprietarii unit9:ilor de prest9ri ser2icii turistice >i transport pe ca8lu 2or spri!ini acti2itatea de monitorizare a fluxului turistic pe 8aza unui protocol de cola8orare ;nc eiat cu APNB. Art. 19:. Distri8uirea cu sau f9r9 plat9 a materialelor informati2e din punct de 2edere turistic care nu sunt ela8orate de catre Administra:ia Parcului se 2a face doar cu acordul acesteia ;n ceea ce pri2e>te corectitudinea informa:iilor pe care le prezint9. Solicitarea acordului ;i re2ine autorului sau editorului acestor materiale informati2e. Art. 19=. $xcursiile de grup ;n PNB1 organizate de agen:ii de turism1 se desf9>oar9 numai cu participarea unui g id de turism al APNB sau g id autorizat de APNB. Art. 19>. Turismul ec2estru este permis ;n Parc doar cu acordul APNB1 pe traseele >i ;n condi:iile sta8ilite de aceasta. Art. 19?. 3otografierea sau filmarea ;n scop comercial f9r9 apro8are si fara plata tarifelor legale nu este permis9 ;n PNB. #ei interesa:i pot o8:ine un permis temporar de la APNB1 contra pl9:ii tarifului apro8at. Art. 1:@. 3otografierea sau filmarea faunei s9l8atice se 2a face doar ;n locuri special amena!ate >i semnalizate de c9tre APNB. Art. 1:1. P@rtiile existente1 ;n curs de omologare la data ela8or9rii prezentului -egulament precum >i cele ce 2or fi realizate ;n zona de dez2oltare dura8il9 cu respectarea pre2ederilor legale definesc domeniul sc ia8il din PNB. Modul de realizare >i administrare a acestuia 2a a2ea la 8az9 principiile de conser2are >i prote!are a patrimoniului natural >i 2a respecta urm9toarele reguli minime4 aH realizarea de noi p@rtii se 2a face pe 8aza unui studiu de impact asupra 8iodi2ersit9:ii a2izat de c9tre #onsiliul Dtiin:ific >i numai ;n zona de z2oltare dura8il9I 8H amena!area >i ;ntre:inerea p@rtiilor ;n 2ederea p9str9rii caracteristicilor te nice pe 8aza c9rora au fost omologate se 2a face pe 8aza unui proiect a2izat de c9tre APNBI cH ;ntre:inerea p@rtiilor ;n sezonul de iarn9 se 2a face astfel ;nc@t stratul de z9pad9 de pe acestea s9 asigure protec:ia 2egeta:iei ier8acee de pe suprafa:a p@rtieiI dH este interzis9 deplasarea utila!elor de ;ntre:inere a p@rtiilor ;n perioada de iarn9 pe suprafe:ele neacoperite de z9pad9.

81

Art. 1:&. .rganizarea de competi:ii >i manifest9rile de grup de orice fel1 cursuri care presupun accesul pe teren ;n zona PNB >i ;n ta8ere f9r9 acordul ser2iciilor pu8lice de Sal2amont >i a2izul APNB sunt interzise. Art. 1:.. Ac:iunea de sil2oturism 2a fi organizat9 de c9tre APNB ;n cola8orare cu administratorii de drept ai fondului forestier1 cinegetic >i piscicol conform principiilor de conser2are >i prote!are a patrimoniului natural din perimetrul PNB. Art. 1:8. Anexele nr. '"'? fac parte integrant9 din prezenta Strategie.

82