_________________________________________________________________________________ CUPRINS PARTEA I PLANUL DE MANAGEMENT 1. Introducere 1.1 Scurtă descriere a planului, a scopului şi a obiectivelor sale. 1.

2 Scopul şi categoria ariei protejate . . . . 1.3 Baza legală pentru aria protejată şi pentru plan . . 1.4 Procesul elaborării planului . . . . . 1.5 Procedura de modificare şi actualizare a planului . . 1.6 Procedura de implementare a planului . . . 2. Descrierea ariei naturale protejate 2.1 Informaţii generale. . . . 2.1.1 Amplasament . . . 2.2 Statututul juridic al terenurilor . . 2.3 Infrastructura existentă de management 2.3.1 Organizaţii, responsabilităţi .

. . . . . .

. . . . . .

5 6 7 8 9 10

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

11 11 13 14 14

Caracterizare fizico-geografică 2.4 Caracterizare climatică . . . . 2.5 Geologie, morfologie . . . . . 2.5.1 Forme de relief . . . . . 2.5.2 Fenomene de eroziune/depunere şi alte procese 2.6 Soluri, subsoluri . . . . . . 2.6.1 Principlalelor tipuri de soluri . . . 2.7 Hidrologie . . . . . . 2.7.1 Ape subterane . . . . . 2.7.2 Ape de suprafaţă, regimul de scurgere . Caracterizare biologică şi ecologică 2.8 Ecosisteme (habitate, vegetaţie şi procese ecologice) 2.9 Flora . . . . . . . 2.9.1 Plante inferioare . . . . . 2.9.2 Plante superioare . . . . 2.10 Fauna . . . . . . . 2.10.1 Nevertebrate . . . . . 2.10.2 Peşti . . . . . . 2.11 Caracterizarea mediului marin . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

18 23 23 28 29 29 31 31 32

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

34 46 47 52 52 52 54 60

Caracterizare socio-economică şi culturală: perspectivă istorică 2.12 Prezenţa umană în perimetrul Rezervaţiei . . . 2.12.1 Peştele şi pescuitul . . . . . 2.12.2 Terenurile agricole şi agricultura . . . 2.12.3 Fondul forestier, silvicultura şi exploatarea lemnului 2.12.4 Peisaj, recreere, turism . . . . 2.12.5 Fondul cinegetic şi vânătoarea . . . 2.12.6 Extragerea resurselor minerale . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

65 67 73 76 78 81 82 1

_________________________________________________________________________________ 2.12.7 Utilizarea resurselor de apă . . . 2.12.8 Alte utilizări . . . . . 2.12.9 Protecţia mediului şi conservarea naturii . 2.13 Utilizarea terenurilor în trecut . . . 2.14 Patrimoniu arheologic, cultural, monumente istorice 2.15 Obiceiuri şi tradiţii culturale . . . . 2.16 Valoare peisagistică . . . . . 2.17 Elemente descriptive adiţionale . . . 2.17.1 Referinţe bibliografice . . . . 2.17.2 Hărţi, planuri . . . . . 2.17.3 Fotografii aeriene . . . . 2.17.4 Imagini satelitare . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

83 84 84 85 88 91 95 96 96 97 98 98

3. Evaluări, ameninţări, obiective 3.1 Evaluarea situaţiei existente (ecologică, socio-economică, etc) 3.2 Ameninţări existente şi potenţiale . . . . 3.3 Analiza SWOT . . . . . . 3.4 Scopul managementului . . . . . . 3.5 Temele managementul . . . . . 3.6 Planul de acţiuni . . . . . . 4. Implementarea 4.1 Priorităţi şi planificare în timp . 4.2 Resurse şi buget . . 4.3 Regulamentul Rezervaţiei .

. . . . . .

. . . . . .

98 106 108 109 116 125

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

144 146 147

5. Revizuirea planului de management 5.1 Revizuire anuală – analiza progreselor implementării 5.2 Revizuire periodică (la 5 ani) . . . . 6. Glosar de termene şi definiţii PARTEA A II-A REGULAMENTUL REZERVAŢIEI

. .

. .

. .

147 147 149

1. Capitolul 1 Dispoziţii generale . . . . . 2. Capitolul 2 Organizarea Rezervaţiei . . . . . 3. Capitolul 3 Administrarea Rezervaţiei. . . . . 4. Capitolul 4 Conducerea Adminstraţiei Rezervaţiei . . . 5. Capitolul 5 Autorizarea accesului şi a activităţilor în Rezervaţie . 6. Capitolul 6 Protecţia diversităţii biologice . . . . . 7. Capitolul 7 Valorificarea resurselor naturale regenerabile . 8. Capitolul 8 Alte activităţi economice . . . . . 9. Capitolul 9 Monitoring integrat şi cercetare ştiinţifică . . 10. Capitolul 10 Operaţiuni în cazuri speciale . . . . 11. Capitolul 11 Regimul deşeurilor . . . . . 12. Capitolul 12 Informare, conştientizare publică, implicarea comunităţii 13. Capitolul 13 Sancţiuni . . . . . . . 14. Capitolul 14 Dispoziţii finale . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

150 151 153 157 161 167 170 188 194 196 198 198 199 199 2

_________________________________________________________________________________

PARTEA A III-A ANEXE Anexa 1 Limitele Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Anexa 2 Zonele strict protejate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 3 Lista speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 4 Lista Roşie a speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 5 Lista speciilor protejate în cadrul reglementărilor internaţionale Anexa 6 Traseele turistice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 7 Obiectivele de management în perioada 1990-2007 Anexa 8 Strategia de la Sevilla a Rezervaţiilor Biosferei Anexa 9 Harta Rezervaţiei Anexa 10 Harta districtului Tulcea Anexa 11 Harta districtului Chilia Veche Anexa 12 Harta districtului Chilia Veche Anexa 13 Harta districtului Sulina Anexa 14 Harta districtului CA Rosetti Anexa 15 Harta districtului Crişan Anexa 16 Harta districtului Maliuc Anexa 17 Harta districtului Sf. Gheorghe Anexa 18 Harta districtului Murighiol Anexa 19 Harta districtului Sarichioi Anexa 20 Harta districtului Jurilovca Anexa 21 Harta districtului Mihai Viteazu Anexa 22 Harta vegetatiei din Rezervaţie Anexa 23 Harta solurilor din Rezervaţie Anexa 24 Harta ecosistemelor din Rezervaţie Anexa 25 Harta solurilor din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România - Ucraina Anexa 26 Harta coloniilor de păsări din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România - Ucraina Anexa 27 Proceduri pentru emiterea avize/acorduri/autorizaţii/permise Anexa 28 Tarife

3

_________________________________________________________________________________

4

În 1938. şi pe baza experienţei acumulate. Delta Dunării şi celelalte unităţi adiacente a fost declarată Rezervaţie a biosferei. în cadrul Convenţiei Ramsar. Din 2007. Rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. În 1978.5). dealungul timpului. Pădurea Letea. Introducere 1.000 ha. reglementările legislaţiei în domeniu precum şi consultarea factorilor implicaţi sau interesaţi în stabilirea măsurilor de management necesare pentru realizarea obiectivului general al Rezervaţiei. Din 1990. iar o suprafaţă de 340. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice._________________________________________________________________________________ PARTEA I PLANUL DE MANAGEMENT CAPITOLUL 1. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din 5 .2 Scopul şi categoria ariei protejate Delta Dunării şi celelalte unităţi geografice adiacente au primit. a fost declarată Rezervaţie naturală. a scopului şi a obiectivelor sale Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării constituie documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate. în special ca habitat al păsărilor de apă. conservarea habitatelor naturale. naţională şi internaţională. prin implementarea planurilor de management anterioare. în administrarea acestei arii protejate. din Delta Dunării.000 de hectare. Elaborarea planului de management are la bază informaţia ştiinţifică existentă despre valorile naturale ale Rezervaţiei la data întocmirii planului. timp de 17 ani. reprezentate în Rezervaţie prin desemnare multiplă. a florei şi faunei sălbatice defineşte categoriile de arii protejate. zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice. au fost recunoscute ca parte a patrimoniului natural universal în cadrul Convenţiei UNESCO de protejarea a patrimoniului universal cultural şi natural. au fost identificate şi propuse în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Tot în această perioadă. Ordonanţa de Urgenţă nr. În perioada anilor 50 au mai fost declarate în Delta Dunării arii naturale protejate în suprafaţă totală de 40.1 Scurtă descriere a planului. zona Roşca – Buhaiova – Hrecisca a fost declarată Rezervaţie a biosferei. în cadrul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Planul de management cuprinde obiective şi măsuri organizate într-un program de acţiuni planificate pentru următorii 5 ani (perioada 2008-2012) şi care vor constitui un instrument de lucru atât pentru administraţia Rezervaţiei cât şi pentru cei care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul Rezervaţiei. mai multe recunoaşteri naţionale şi internaţionale din punct de vedere al protecţiei naturii. Condiţiile în care se vor desfăşura principalele activităţi în perimetrul Rezervaţiei sunt cuprinse în Regulamentul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Anexa 7. deasemenea. Arii Speciale de Conservare şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică. precum şi din vecinătatea ei. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. lacuri şi cursuri de apă. Elaborarea planului de management s-a făcut. Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională. 1.

4. în care se realizează măsuri de refacere a mediului deteriorat. ecologic admise. Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile. Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează. după cum urmează: 1.Ramsar. de sub egida UNESCO. în limitele capacităţii de regenerare a resurselor. zone tampon. Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în conformitate cu regulamentele şi planurile proprii de ocrotire şi conservare. Dacă în perimetrul rezervaţiilor biosferei sunt cuprinse şi situri naturale ale patrimoniului universal. zone de reconstrucţie ecologică. de sub egida UNESCO. având regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice. comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. în cuprinsul rezervaţiilor biosferei se pot delimita zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică. Managementul rezervaţiilor biosferei se realizează conform unor regulamente şi planuri de protecţie şi conservare proprii. zone strict protejate. în conformitate cu autorizaţiile date de administraţia Rezervaţiei. ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală. de conservare şi de valorificare a resurselor. zone valorificabile economic prin practici tradiţionale sau noi. Zonele umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede. în conformitate cu recomandările Programului Om Biosferă de sub egida UNESCO. Mărimea rezervaţiilor biosferei este determinată de cerinţele de protecţie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversităţii biologice specifice. Mărimea arealului lor este determinată de cerinţele pentru asigurarea integrităţii şi conservării elementelor supuse acestui regim de protecţie. precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile. 3. 2._________________________________________________________________________________ amenajarea tradiţională a teritoriului. cu respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural. În cuprinsul acestor zone pot exista comunităţi umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de ocrotire şi conservare a sitului natural. Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală. potrivit cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse. în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice . managementul Rezervaţiei se realizează cu respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural. 6 . Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane sunt astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural.

acolo unde este cazul. conservarea habitatelor naturale. lege care a fost completată şi modificată ulterior. Ariile speciale de protecţie sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi vor face parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană. Nu vor fi acceptate planuri sau proiecte în ariile respective care afectează aria. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1. 983/1990 privind organizarea Ministerului Mediului. a fost promulgată Legea nr. va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului. au stabilit delimitarea şi descrierea zonelor funcţionale din Rezervaţie. Ariile de protecţie specială avifaunistică (SCI) sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice. ţinându-se seama de obiectivele de conservare a ariei. 195/2005 privind protecţia mediului. 1515/2006. precum şi a perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate. În 1993. de a menţine şi.3 Baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. de a menţine şi. administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor. Statutul de organizare şi funcţionare al Rezervaţiei precum şi componenţa Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei. Ariile speciale de conservare sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CCE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale. 265/2006 stabileşte că regimul ariilor naturale protejate. denumită în continuare „Administraţia Rezervaţiei” şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific. a florei şi faunei sălbatice se supun prevederilor ordonanţede urgenţă. Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate specifice siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management şi măsuri legale. Managementul ariilor speciale de protecţie se realizează ca şi pentru ariile speciale de conservare. a florei şi faunei sălbatice şi vor face parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană. aprobată prin Legea nr. Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor menţionate în anexele Directivelor UE. precum şi legislaţiei specifice în vigoare. prin Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. acolo unde este cazul._________________________________________________________________________________ Ariile speciale de conservare (SPA) sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi nr. orice activitate în aceste zone făcându-se cu consultarea publicului. Componenţa Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei a fost completată ulterior. 82 privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. denumită în continuare „Rezervaţia” a fost înfiinţată în 1990. Hotărârile de Guvern nr. iar Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 7 . de a readuce întro stare de conservare favorabilă habitatele specifice. prin Hotărârea Guvernului nr. de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat. dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ.

în cadrul Proiectului „Managementul Conservării Biodiversităţii din România”.Identificarea factorilor interesaţi şi elaborarea unui plan de participare şi consultare a acestora. . desfăşurat în 1991 la Uzlina. Dr. a stabilit obligativitatea gestionării ariilor naturale protejate pe bază de Plan de management. Prof. obiectivele planului de management au fost revizuite şi completate. .4 Procesul elaborării planului Elaborarea planurilor de management ale Rezervaţiei a fost precedată de Seminarului Internaţional pentru managementul Rezervaţiei. Nicolae PANIN. În cadrul procesului de planificare aprobat în cadrul Colegiului executiv al Rezervaţiei au fost parcurse câteva etape principale care au constat în: . în Delta Dunării. Dr. 1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. Simion NICOLAEV. ing. . a florei şi faunei sălbatice. rezultând al doilea plan de mangement. pentru perioada 2002-2006 perioadă prelungită cu încă un an.Strângerea şi gruparea informaţiei. precum şi al Manualului Eurosite de Planificarea a Managementului (The Eurosite Management Planning Toolkit). Mircea STARAŞ. teme şi obiective care s-au regăsit şi în planurile de management elaborate ulterior. obiective cu caracter economic. Au fost stabilite 14 obiectivele strategice pe termen mediu şi lung. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Angheluţă VĂDINEANU. ing. Participarea internaţională deosebită la acest seminar a contribuit la stabilirea Obiectivelor Strategice pentru managementul Rezervaţiei. financiar şi consultativ şi a fost implementat în perioada 1995-2001. grupate în 7 teme principale. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa” din Constanţa şi Dr. membru al Academiei Române. obiective pentru zonele tampon şi obiective pentru zonele strict protejate. prin sistematizarea tuturor informaţiilor existente în cadrul Rezervaţiei. Appleton. Dr. Primul plan de management al Rezervaţiei cuprindea un număr de 35 de obiective grupate în 4 teme principale: Obiective cu caracter general. Universitatea din Bucureşti. Marian-Traian GOMOIU. elaborat în 1999. Dr. 8 . În cursul anului 2001. Procesul elaborării actualului plan de management pentru Rezervaţie a fost stabilit în baza ghidului informativ al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. în 2007. membru al Academiei Române._________________________________________________________________________________ nr. elaborat în 2004. finanţat de Banca Mondială. membrii ai Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei cu experienţă îndelungată în problemele ecologiei Deltei Dunării: Prof.Informarea factorilor interesaţi şi strângerea opiniilor lor în cadrul unor seminarii tematice participative. Primul plan de management al Rezervaţiei a fost elaborat în perioada 1993-1994 cu sprijin internaţional. Prof. conservarea habitatelor naturale.Formarea unei echipe restrânse pentru planificare compusă din experţi din cadrul Rezervaţiei dar şi din cinci experţi externi. sub coordonarea lui Michael R.

Stabilirea priorităţii şi planificarea în timp pentru fiecare acţiune. bani.Definirea scopului Planului de Management. .Asigurarea aprobării planului şi legalizarea lui. definite ca secţiuni ale planului care tratează un set de probleme relaţionate. cunoştinţele locale. care să permită o modificarea relativ uşoară a deciziilor. pentru măsurarea indicatorilor definiţi şi pentru ealuarea progresului în atingerea obiectivelor de management. prezenţa şi activitatea omului poate accentua şi accelera unele schimbări.Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitoring. . fenomene naturale imprevizibile pot produce schimbări care impun reconsiderarea unor măsuri.Identificarea temelor principale pentru plan.Elaborarea planului de lucru anual. ._________________________________________________________________________________ . 9 .Identificarea obiectivelor. modificarea cadrului legislativ poate aduce modificări în activitatea unor agenţi în perimetrul Rezervaţiei. ca formulare a unei stări viitoare ideale pentru Rezervaţie. Publicarea planului.5 Procedura de modificare şi actualizare a planului Planul de Management are la bază principiile unui management adaptabil. . ca măsură de alocare eficientă a fondurilor de timp. pe termen lung şi ca rezultat al implementării planului de management. .Atribuirea de resurse pentru fiecare acţiune. Motivele pentru care se impune adoptarea unui management adaptabil sunt: identificarea de noi nişe ecologice funcţionale. personal şi financiare disponibile. . . echipament şi infrastructură.Identificarea colaboratorilor. . 1. ca răspuns la schimbările ce pot apărea ulterior. definite ca operaţiuni necesare în aplicarea opţiunilor de management pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul fiecărei teme. . declararea Rezervaţiei ca sit Natura 2000 poate aduce abordări noi în procesul managerial al Rezervaţiei.Identificarea acţiunilor şi a indicatorilor pentru fiecare obiectiv din temele stabilite. definite ca ţinte precise pentru ceea ce Rezervaţia trebuie să atingă în urmărirea scopului general şi cel puţin pe durata de implementarea planului (2008-2012). incluzând: timpul alocat de personal şi de manager.

cu respectarea procedurii de aprobare. specialişti). propuneri şi recomandări. etc. instituţii. pentru acţiuni ce au impact asupra principalilor factori interesaţi modificările se fac cu acordul Consiliului Consultativ de Administrare. pe bază de contracte sau protocoale cu persoane fizice sau juridice specializate (organizaţii neguvernamentale. Consiliului Ştiinţific.6 Procedura de implementare a planului Responsabilitatea implementării Planului de Management revine Administraţiei Rezervaţiei şi se realizează prin acţiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru. influenţând resursele umane şi economice de care dispune Administraţia Rezervaţiei pentru realizarea obiectivelor de management. Consiliul Ştiinţific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în Planul de Management şi prezintă. Consiliului Ştiinţific îi revine rolul de a elabora decizia finală cu privire la activităţile respective. în atingerea unor obiective pot apărea ameninţări noi. Administraţiei Rezervaţiei. organisme cu activitate în domeniu. implementarea/realizarea unor acţiuni nu au efectele planificate. a ONG-urilor sau a persoanelor fizice (ex._________________________________________________________________________________ factorul social şi economic este în continuă schimbare. competenţa aprobării acestora revine: autorităţii centrale pentru mediu. apar dezacorduri între Administraţia Rezervaţiei şi Consiliul Consultativ cu privire la activităţile ce pot afecta factorii interesaţi. a factorilor interesaţi. servicii publice. anual sau ori de câte ori este necesar. 10 . Propunerile de modificare pot veni atât din partea structurilor de administrare cât şi a proprietarilor/administratorilor de terenuri. În cazul în care. dacă modificările sunt la nivelul planului de lucru anual. dacă modificările se referă la priorităţi şi măsuri specifice de conservare. Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează: în mod direct de către Administraţia Rezervaţiei (prin responsabilii de activităţi). prin implicarea unor parteneri din Romania sau străinatate. În cazul în care se impun schimbări în Planul de Management. la definitivarea planurilor anuale de lucru. 1. dacă se impun modificări la nivel de obiective. În aceste cazuri Administraţia Rezervaţiei are un rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra Rezervaţiei.) Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către Administraţia Rezervaţiei pentru a se sigura că acestea se încadrează în prevederile planului de management şi nu contravin obiectivelor Rezervaţiei. administraţii. Academiei Române şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului rapoarte cuprinzând constatări.

23%) şi Galaţi (0. lacul Sărături-Murighiol şi zona marină cuprinsă între litoral şi izobata de 20 m (Planşa 1) Poziţia geografică a Rezervaţiei este definită de următoarele coordonate geografice: 28°10‟50” (Cotul Pisicii) şi 29°42‟45” (Sulina) longitudine estică. (0. Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii inclusiv zona inundabilă Somova-Parcheş.13%) din care . total: 70._________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 2. km 43) şi 44°20‟40” (Capul Midia) latitudine nordică. 11 . zone care constituie domeniul public de interes naţional.Suprafaţă terestră: 28. Complexul lacustru Razim-Sinoie. Descrierea ariei naturale protejate 2.Suprafaţă terestră (continentală): 410.313 ha.1.851 ha. inclusiv Ostrovul Prut (62 ha): 836 ha. total: 836 ha.14%) din care .Suprafaţă marină: 98.000 ha În judeţul Galaţi. 45°27‟ (braţul Chilia. cuprinzând Delta Dunării propriu-zisă.73%) din care: . (12. are o suprafaţă totală de circa 580.313 ha .000 de hectare şi este amplasat în sud-estul României.000 ha. delimitat conform legii.1 Repartizarea suprafeţelor din Rezervaţie pe judeţe Suprafaţă totală: 580.508 ha Suprafaţă marină 140.492 ha Suprafaţă totală: 580. Teritoriul Rezervaţiei este amplasat pe teritoriile administrative a 3 judeţe: Tulcea (87.Suprafaţă marină: 42.359 ha .000 ha.492 ha În judeţul Constanţa. 2.1 Informaţii generale 2. total: 508. din care: În judeţul Tulcea. Din suprafaţa totală a Rezervaţiei.14%). (87. mai mult de jumătate (312. din care: Suprafaţă terestră: 439.73%). Constanţa (12.1 Amplasament Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Căsuţa nr.Suprafaţă terestră. (Căsuţa 1).440 ha) o reprezintă ecosistemele naturale acvatice şi terestre incluse în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal (Convenţia Patrimoniului Natural Universal UNESCO) precum şi cele destinate reconstrucţiei ecologice.1.

În prima etapă a acestei lucrări. parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora (Anexa 7.1. pe teren.03. a lucrării de cadastru a teritoriului Rezervaţiei. limitele Rezervaţiei şi în special limitele din zona continentală. în perioada 1998-2000. Administraţia Rezervaţiei a început elaborarea. care au fost marcate cu borne numerotate şi poziţionate topografic. 12 . Pentru marcarea limitelor Rezervaţiei.1 Zonarea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 2.1.2 Descrierea limitelor Limitele Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării._________________________________________________________________________________ Fig. sunt descrise în HG nr.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei. au fost identificate şi marcate. 230/4.1). 2.

Tabelul nr. potrivit legii. fiind exceptate terenurile din perimetrul Rezervaţiei care.2. În categoria terenurilor din domeniul privat sunt incluse terenurile ce aparţin persoanelor fizice şi terenurile ce aparţin persoanelor juridice sau autorităţilor locale. care. Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării – Vedere satelitară 2.1). în perimetrul Rezervaţiei se disting terenuri aparţinând domeniului public şi terenuri din domeniul privat. potrivit legii. domeniul public de interes naţional. terenurile din perimetrul Rezervaţiei.2. 2. constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (c) (Tabelul nr. sunt proprietate privată a persoanelor fizice (a).2 Statutul juridic al terenurilor Din punct de vedere juridic. Categoria de terenuri Suprafaţă (ha) crt. % 13 . care reprezintă patrimoniul natural al rezevaţiei. Patrimoniul natural al Rezervaţiei. 2._________________________________________________________________________________ Fig. sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale (b). terenurile din perimetrul Rezervaţiei care.1. 2. ocupate de amenajările agricole şi piscicole. este constituit din suprafeţele terestre şi acvatice din perimetrul Rezervaţiei împreună cu resursele naturale pe care le generează. potrivit legii. terenuri de interes judeţean şi terenuri de interes local (comunal).2.1 Distribuţia terenurilor din Rezervaţie Nr. În categoria terenurilor din domeniul public se disting terenuri de interes naţional.

Săcele (Constanţa) 867 0. teritoriul continental al Rezervaţiei este distribuit pe 27 unităţi adminstrative (Tabelul nr.783 1.902 11.589 4. Tulcea (suburbia Tudor Vladimirescu) 3.789 100.484 0.980 2. 3. Maliuc (Tulcea) 26. 2. Sarichioi (Tulcea) 13.970 3. Pardina (Tulcea) 30.29 5.963 0.902 17.722 0.A.905 24.530 14. Valea Nucarilor (Tulcea) 3. Zona economică 36. Mihai Bravu (Tulcea) 108 0.634 6. 580.001 23.190 Total zonă continentală 439.508ha) 2.771 12.576 13.963 0.714 14. Baia (Tulcea) 4 0. Galaţi (Ostrovul Reni) 836 0. 5.000 16.033 2. Ceamurlia de Jos (Tulcea) 7.197 25. C. Corbu (Constanţa) 8.851 2.492 Total REZERVAŢIE 580. Chilia Veche (Tulcea) 53._________________________________________________________________________________ Suprafaţă totală Domeniu public de interes naţional Domeniul public de interes judeţean Domeniul public de interes local Domeniul privat 1. Denumirea unităţii administrativSuprafaţă % crt.093 0.2.369 0.136 1.392 13. Murighiol (Tulcea) 61. Isaccea (Tulcea) 3.83 Din punct de vedere teritorial-administrativ.636 6. Mihai Viteazu (Constanţa) 11.2 Distribuţia terenurilor din Rezervaţie pe unităţi administrative Nr.793 10.2.071 8. Jurilovca (Tulcea) 20.060 5.373 6.000 9.993 7. Sulina (Tulcea) 32.140 4.2) Tabelul nr.510 26.Procentul ocupat de suprafaţa teritoriile administrative este raportat la suprafaţa continentală a Rezervaţiei (439.025 19.476 15.508 29.000 Notă: . Istria (Constanţa) 9. Somova (Tulcea) 7.3 Infrastructura existentă de management 14 .539 18.089 20.372 1.000 Total zonă costieră a Mării Negre 140.685 21.292 29. Ceatalchioi (Tulcea) 8. Rosetti (Tulcea) 26.577 3.665 22. 2.000 474.508 100. Mahmudia (Tulcea) 3.0 B Zona costieră a Mării Negre 28.05 0. teritoriale (ha) A Zona continentală 1. 2.358 12.0 81.83 12. 4. Gheorghe (Tulcea) 60.139 0. Zonă tampon 103. Beştepe (Tulcea) 2.281 4. Sf. Crişan (Tulcea) 38.662 8.783 7.317 1. Nufăru (Tulcea) 1. Babadag (Tulcea) 2.507 6.638 71.271 27.

e) stabileşte. 8). . c) administrează în mod direct domeniul public de interes naţional din perimetrul Rezervaţiei şi ia măsuri pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice componente. cu sediul în municipiul Tulcea. pentru conservarea patrimoniului cultural. în 1990 a fost înfiinţată şi instituţia desemnată să gestioneze cea mai mare arie protejată din România._________________________________________________________________________________ 2.3.participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi a catastrofelor. cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor 15 . ce contravin reglementărilor legale în vigoare. regional şi internaţional. precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie.3. .1). promovarea tehnologiilor curate. precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie. în special prin aplicarea procedurilor de autorizare. potrivit legii. . Prin HG nr. 2. ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului. schimbarea modelelor de producţie şi de consum. 2. elaborează strategia de conservare şi redresare şi asigură măsurile necesare pentru conservarea şi protecţia biodiversităţii. i) poate concesiona. 8 a) evaluează starea ecologică a patrimoniului natural.1 Administraţia Rezervaţiei.3. (Căsuţa nr.elaborează obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Rezervaţie (Planul de management al Administraţiei Rezervaţiei). în scopul desfăşurării de activităţi economice. h) evaluează starea resurselor naturale şi pune în aplicare reglementări privind valorificarea resurselor naturale regenerabile şi a tuturor celorlalte resurse din Rezervaţie. l) participă.participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi a programelor pentru protejarea intereselor populaţiei locale. d) în exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Rezervaţiei poate solicita instituţiilor statului cu atribuţii în combaterea practicilor ilegale sprijin pentru controlul şi sancţionarea. k) susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege. Administraţia Rezervaţiei. j) colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor. sunt stabilite şi principalele atribuţii ale instituţiei (art. Căsuţa nr. art. împreună cu autorităţile competetente regulile de circulaţie şi acces pe căile navigabile din perimetrul Rezervaţiei. g) emite acordul şi autorizaţia de mediu pentru desfăşurarea activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. m) elaborează şi publică rapoarte periodice privind starea mediului la nivelul Rezervaţiei. în conformitate cu obiectivele şi recomandările Agendei 21. în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului. responsabilităţi Odată cu înfiinţarea Rezervaţiei. activităţile de valorificare a resurselor naturale regenerabile şi de utilizare a terenurilor.1 Principalele atribuţii ale Administraţiei Rezervaţiei. organizând cercetarea ştiinţifică. n) acţionează pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii. la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor şi proiectelor de cooperare cu organismele interne şi internaţionale în context transfrontier. b) stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deltaice şi dispune măsurile legale corespunzătoare pentru protecţia.participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. instituţie publică cu personalitate juridică care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile având regimul juridic de serviciu descentralizat al acestuia. a faptelor săvârşite pe teritoriul Rezervaţiei. potrivit atribuţiilor şi competenţelor legale. . 367/2002. f) în cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale.elaborează şi pune în aplicare strategii locale pentru mediu şi dezvoltare durabilă. în condiţiile legii. cu autorităţile administraţiei publice locale şi în parteneriat cu alte instituţii publice locale şi cu sectorul privat: . conform HG 367/2002. ale strategiilor şi programelor de acţiuni elaborate şi puse în aplicare în cadrul Procesului Mediu pentru Europa.

formativ şi educaţional. p) organizează activităţi cu scop instructiv. delimitează şi propune declararea zonelor funcţionale ale Rezervaţiei şi introduce marcaje şi semnale avertizoare pentru limitarea acţiunilor perturbatoare. de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei şi le supune aprobării Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. cerinţele de cercetare pentru cunoaşterea mediului deltaic. gradul de valorificare a resurselor regenerabile pe zone de districte şi stabileşte măsuri de respectare a criteriilor de valorificare a acestora. analizează şi stabileşte modul de valorificare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei. 1515/2007. m) aprobă norme interne de consumuri şi normative care nu sunt în competenţa de aprobare a altor organe. o) încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile. sub raportul protecţiei ecosistemelor. s) conlucrează cu Compania Naţională "Apele Române" . Administraţia Rezervaţiei este condusă de Consiliul Ştiinţific în subordinea căruia se află Colegiul executiv ca organ de aplicare a hotărârilor Consiliului ştiinţific. tehnologiile.3. elaborate potrivit legii. g) aprobă nivelurile anuale de valorificare a resurselor naturale regenerabile. Conform HG nr.2 Atribuţiile Consiliului Ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei a) aprobă programele de conservare a genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului. Preşedintele Consiliului ştiinţific şi al Colegiului executiv este guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei. precum şi cu instituţiile publice sau private care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă. în condiţiile legii. care se aprobă de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. l) aprobă raportul anual de activitate şi programul de activitate pentru anul următor ale Administraţiei Rezervaţiei şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor.A. Activitatea Consiliului ştiinţific se desfăşoară în baza unui regulament propriu de funcţionare aprobat în prima şedinţă a consiliului. Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei este format din 17 membrii. Căsuţa nr. cu organizaţiile neguvernamentale. 2. programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri._________________________________________________________________________________ internaţionale la care România este parte. n) face propuneri de norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor economico-productive. d) aprobă strategia ştiinţifică privitoare la administrarea Rezervaţiei. 16 . i) recepţionează. planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul Rezervaţiei.S. ca modalităţi şi mijloace tehnice de valorificare a acestora. q) identifică. e) stabileşte speciile de plante şi animale ce necesită protecţie totală pe teritoriul Rezervaţiei.2). precum şi zonele de valorificare. cu avizul prefectului judeţului Tulcea. f) analizează periodic modul de administrare a patrimoniului natural. precum şi realizarea temelor de cercetare. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun. asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în Rezervaţie. ale zonelor tampon şi ale zonelor economice. b) propune modificarea perimetrelor zonelor cu regim de protecţie integrală. numit de Guvern la propunerea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. c) aprobă programul de realizare a reconstrucţiei ecologice şi a lucrărilor de investiţii necesare a fi realizate în acest scop. precum şi pentru realizarea obiectivelor. k) analizează modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor. r) avizează. j) aprobă programul unitar de cercetare ştiinţifică a fenomenelor deltaice. Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt stabilite prin HG nr 367/2002 (Căsuţa 2. protocoalelor.3. h) aprobă. indiferent de instituţia care le efectuează şi de sursa de finanţare. în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare.

Gheorghe) strălucirea soarelui: 2250-2500 ore/an (2._________________________________________________________________________________ o) aprobă programul de realizare a lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi a lucrărilor de investiţii necesare a fi realizate în acest scop. Sulina. Sulina 11 Naţionale de Mediu.1). componenta de 5. numărul zilelor cu cer acoperit: 99 zile (Tulcea şi Jurilovca) – 90 zile (Sf. Gheorghe. Structura organizatorică a Administraţiei Rezervaţiei cuprinde direcţii. utilizarea resurselor naturale şi dezvoltare durabilă.3.260 ore/an la Tulcea şi 2. Jurilovca şi Mihai Viteazu. Chilia 7 control ecologic. District ecologic Cantoane Odată cu înfiinţarea Administraţiei Crt.1 şi tabelul 2. în cadrul acesteia a 1. Pardina. serviciul de inspecţie şi 3.3. Valorile principalilor parametri climatici sunt: nebulozitatea: < 5% (cea mai redusă din ţară). ecologice Rezervaţiei.4 Caracterizare climatică Prin poziţia sa geografică la 45º latitudine nordică. în apropiere de Marea Neagră. în 9. birouri. Chilia-Veche. Tabel 2. Caracterizare fizico-geografică 2. precum şi de cantoane ecologice (Fig. supraveghere şi control. perioada cu cer senin: 66 zile (Tulcea) – 80.1 zile (Sf. Uzlina 10 unitate specializată pentru Rezervaţie. Sarichioi 7 organizat serviciul dsesupraveghere şi ecologic. compartimente. Maliuc 8 cadrul Administraţiei Rezervaţiei fiind 10. 17 . ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară activând în 4 domenii principale: management ecologic. Caraorman 7 inspecţie de mediu a fost integrată în 7. Sf.Gheorghe). Jurilovca 7 control 12. Caraorman. Crişan 9 6. Sarichioi. 2. monitoringul integrat şi bazele de date.502 ore/an la Sf. Tulcea 17 funcţionat Corpul de Inspecţie şi Pază. Pardina 7 denumit ulterior. Gheorghe). conştientizare publică-educaţie ecologică şi logistică. Domeniul managementului ecologic este susţinut de compartimente specializate privind reglementarea şi autorizare activităţilor. compartimente funcţionale organizate în servicii.3. Maliuc. pontice şi. Uzlina. Domeniul supravegherii şi controlului este susţinut de funcţionarea a 12 districte ecologice. reconstrucţia ecologică şi dezvoltarea infrastructurii. clima suportă trei influenţe exterioare: inflenţele continentale. Sfântu Gheorghe 9 cadrul Gărzii de Mediu şi organizată ca 8. 2. respectiv cele ale aerului de advecţie.1 Districtele şi cantoanele din Rezervaţie Nr. organizate în teritoriul Rezervaţiei: Tulcea. conservarea biodiversităţii. Crişan. Mihai Viteazu 11 atribuţiuni specifice administratorului ariei Total 110 protejate. Prin înfiinţarea Gărzii 4. care îndeplineşte 11.

Temperatura medie anuală a înregistrat variaţii neperiodice pozitive sau negative.2ºC/+5ºC) lunară Temperatuta maximă 22.<0 ºC) (Tmin.9 88.2).6 ºC şi Platforma Gloria (situată la circa 30 km în larg în dreptul litoralului marin dintre Sulina şi Sf.1 Parametrii de temperatură a aerului din Rezervaţie Parametrii Rezervaţie Rezervaţie multianuali Vest (Tulcea) Est (Sulina) Temperatura medie 11.02.1). evidenţiază cele trei influenţe exterioare.7ºC (2.2 5.5 72. Tabelul 2. maxima şi minima anuală). singura lună cu valori negative şi un maxim în iulie pe tot teritoriul Rezervaţiei (Tabelul 2. Gorgova 11.4. 2006) Staţia Zile de iarnă Zile de îngheţ Zile de vară Zile tropicale (Tmax.1 12. precipitaţiile medii anuale: 400-450 mm/an.6 80. 4.2ºC (-9. 1. temperatura medie lunară înregistrează un minim în ianuarie. Sf. 3.8 Jurilovca 16.7 Sf. Crt.2 82. Gheorghe) 12 ºC. Valorile medii multianuale cresc treptat de la vest la est. Sulina-dig (situată deasupra apelor teritoriale.4. concomitetnt cu reducerea influenţei uscatului şi creşterea influenşei mării: Tulcea şi Jurilovca 11ºC.5ºC (-8ºC/+3ºC) -0.1929) absolută Temperatura maximă 39. Parametrii multi anuali de temperatură confirmă caracterizarea generală a climei Rezervaţiei (Tabelul 2.1).4 Sulina-dig 15.1963) -25. relativ mici. ca urmare a rolului de rezervor termic al apelor mai puţin adânci (10-20m) de pe platforma continentală (Maria Iliescu. temperatura medie anuală: 11-11.4 ºC.08.4. 1991).6ºC (29.01.0ºC lunară Teperatura minimă -27. 2. În cursul anului.3 21.6ºC anuală Temperatura minimă -1.4. Nr.3 62.9 81.2 0.2 ºC.4.7 Gorgova 19. la circa 6 km în larg) 11.4.>30 ºC) Tulcea 19.3 75.5ºC (2. Temperaturile minime absolute cresc de la vest la est ca urmare a influenţei marine asupra aerului polar sau arctic şi tot datorită aceleaşi influenţe masele de aer fierbinte tropical suportă o uşoară ameliorare. 2. toate crescând de la est la vest (Tabelul 2. Gheorghe 15.9 83.0 13._________________________________________________________________________________ radiaţia solară: 130-135 kcal/cm² (cea mai mare din ţară).6 39.4º C. 5. temperaturile maxime absolute crescând în sens invers (Tabelul 2.1946) absolută Observaţii Oscilaţii neperiodice de circa 2ºC (ierni aspre/ierni blânde) Numărul mediu anual de zile cu diferite temperaturi caracteristice.1945) 37. maritime şi ale aerului de advecţie).>25 ºC) Tmax.<0 ºC) (Tmax.6 18 . Temperaturile extreme absolute reflectă cel mai bine cele trei influenţe exterioare care se interferează pe teritoriul Rezervaţiei (continentale.0ºC 11.2 Zile cu temperaturi caracteristice (După Gâştescu P.1 Temperatura ambientală (media anuală.08. Gheorghe şi Gura Portiţei 11.4.3 56.2ºC (18.1).7º 23. Tabelul 2.

în 2006 Evoluţia temperaturilor medii înregistrate în anul 2006 la staţiile meteorologice din RBDD [gr. Zilele tropicale.75°C (Staţia Mahmudia) şi 11.2°C la staţia Sulina şi 12. septembrie. 21°C la Staţiile Gorgova şi Tulcea. Zilele de vară definite ca având temperatura maximă diurnă > 25 °C.1).9°C la celelalte staţii din teritoriul Rezervaţiei (Figura 2.5°C) şi Tulcea (35. în luna ianuarie.Ghe Jurilovca Cele mai multe nopţi geroase. fenomen caracterizat în principal prin reducerea semnificativă a duratei sezoanelor intermediare (primăvară. cu variaţii mari de temperatură. iulie.C] ia -5 nu ar ie fe br ua rie 0 5 10 15 20 25 Tulcea Sulina Sf.4.1. august. Temperatura minimă absolută anuală a fost înregistrată la Staţia Mahmudia -23°C.2).4° – 12. noiembrie şi decembrie cu mult superioare faţă de normala standard climatologică a mediilor multianuale. În anul 2006 temperatura medie anuală a fost cuprinsă între 10. 19 au gu st se pt em br ie oc to m br ie no ie m br ie de ce m br ie Portita Gorgova ar t ie ap ril ie m iu ni e iu lie m ai .95°C (Staţia Gura Portiţei). numărul acestora fiind cuprins între 96 zile/an la staţia Tulcea. s-au caracterizat printr-o frecvenţă mai mare în perioada de vară în 2006. 2. 2. înregistrându-se la Staţia Jurilovca.1°C la staţiile Gura Portiţei şi Tulcea. cu precădere în ultimii ani. 2. Un prim efect se referă la reducerea numărului anotimpurilor. toamnă) şi prin trecerea aproape bruscă de la anotimpul rece la cel cald. ceea ce a caracterizat un an destul de călduros (Tabel nr. De remarcat este faptul că în luna octombrie au fost înregistrate temperaturi pozitive.6°C) în luna august.4. au fost înregistrate în perioada de iarnă a anului 2006 la Staţiile Sf. 13.4. cele mai ridicate temperaturi. Temperaturile maxime din 2006 nu au mai depăşit 40°C. au fost înregistrate în număr destul de mare la staţia Tulcea (27 zile/an) şi la staţia Gura Portiţei (25 zile/an) în timp ce la staţia Sulina s-a înregistrat doar 1 zi cu caracter tropical (Tabel nr. Gheorghe şi Tulcea (16 nopţi) iar la celelalte staţii înregistrându-se între 12 şi 15 nopţi geroase (Tabelul nr. cu temperaturi mai mici de -10°C. 39°C în luna iunie şi la staţiile Gorgova (35._________________________________________________________________________________ Efectele schimbărilor climatice au fost observate şi pe teritoriul Rezervaţiei. 86 de zile/an la staţia Gura Portiţei şi 58 zile/an la staţia Sulina. Evoluţia temperaturilor medii înregistrate în Rezervaţie. respectiv în lunile iunie. temperaturile menţinându-se negative şi în luna februarie. Figura 2. octombrie. cuprinse între 14.4.2).2). caracterizate prin temperaturi maxime ale aerului de peste 30°C.4.

C Zile tropicale M>30gr.6 mm.5 mm în 1935 (cea mai mare valoare anuală.5 mm. datorită proceselor de evaporaţie care implică consum de căldură.7 mm în 1920. se formează inversiuni de temperatură. ca urmare a ploilor convecte locale. determinat de ciclonii mediteraneeni şi pontici din această perioadă. acestea depăşesc 400 mm (Sf. Cantităţile de precipitaţii maxime absolute în 24 de ore au fost în toate cazurile. mai ales deasupra apelor costiere. iau naştere curenţi de aer ascendenţi care generează nebulozitate şi ploi convective. Astfel.4 mm. în timp ce pe suprafaţa continentală limitrofă.C Zile iarnă m<0gr. reprezentând dublul valorii medii anuale multianuale şi 132. cele mai mari contraste pluviometrice fiind chiar pe litoral. Sulina-dig 330. cu aceeaşi tendinţă de reducere vest-est.Gheorghe Mahmudia Jurilovca Gura Portiţei Gorgova 16 25 88 96 27 14 13 12 13 20 60 58 1 54 0 0 16 22 74 72 13 19 15 13 14 32 79 72 21 23 10 6 13 28 84 83 15 16 16 13 12 20 67 86 25 47 13 0 15 26 83 91 27 25 15 0 Zilele de îngheţ au variat în limite destul de largi.6 mm.C Nopţi tropicale m>20gr._________________________________________________________________________________ Tabel nr. Dranov 356. revin staţiei Sulina. depăşind cu mult valoarea medie a lunilor în care s-au produs. Gheorghe 403.2 Precipitaţiile atmosferice Precipitaţiile atmosferice înregistrate pe teritoriul Rezervaţiei se reduc treptat de la vest la est sub influenţa uscatului limitrof şi al Mării Negre. 88 zile.C Zile vară M>25gr. la Sulina: 690. ele au reprezentat totodată ´ până la 1/3 din valoarea medie anuală de la staţia 20 . În acest context. mai mari de 90 mm. fapt ce determină destrămarea sistemelor noroase şi diminuarea sau absenţa precipitaţiilor. cele mai puţine. dar cu valori mici (30-38 mm).6 mm). cea mai mică valoare anuală.2 mm. Pe grindurile Caraorman şi Sărăturile. Un aport însemnat la cantitatea anuală a precipitaţiilor îl au ploile de vară cu caracter local. Dealungul anilor. cantităţile medii lunare de precipitaţii înregistrează un maxim anual în iunie (45-55 mm) şi un minim în februarie (18-35 mm). în Complexul lagunar Razim-Sinoie: Jurilovca 386. cantităţile medii anuale de precipitaţii au valori diferenţiate: în spaţiul deltaic: Tulcea 438. 2. iar cele mai numeroase. 2.C Zile îngheţ m<0gr.2 Distribuţia temperaturilor înregistrate în Rezervaţie în anul 2006 Staţia Meteorologică Specificaţie Nopţi geroase m<-10gr.4. caracterizate prin curenţi de aer descendenţi. staţiei Tulcea. iulie-august.9 mm. Gura Portiţei 327. Gheorghe 403. sub influenţa convecţiei termice din timpul zilei.C Temperatura solului (medie la suprafaţă) Temperatura solului (la 10 cm adâncime) Tulcea Sulina Sf. 60 zile. Pe litoral.5 mm. cantităţile medii anuale de precipitaţii au înregistrat mari variaţii neperiodice. Gorgova 406. În timpul anului. Sf. mai apare şi un maxim secundar în noiembriedecembrie.4. suprafeţele acvatice.

cm Tulcea Sulina Sf. la Staţia Gorgova 321 mm/an.0 mm .4.4.6 mm. Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii (>0. 21 . acestea încadrându-se între 3 mm în luna octombrie şi de 101 mm în luna august.1 mm. Sf. media lunii fiind cuprinsă între 3 mm la staţia Sulina şi 11. iar în zona apelor costiere. iar la Staţia Sulina de 233 mm/an (Tabelul 2.i Sulina 87._________________________________________________________________________________ respectivă. Media precipiaţiilor în anul 2006 înregistrate la staţiile meteorologice de pe teritoriul Rezervaţie a fost de 296 mm.1 mm Zile cu precipitaţii >5 mm Zile cu strat zapadă. Gorgova 96. Tabelul 2.1) se reduce treptat de la vest spre est> Tulcea 104. în aceeaşi zi.4 mm. la Staţia Sulina (Figura 2.3 mm.3).6 mm care completată cu ploaia din ziua precedentă a foat de 690.4 mm la Staţia Jurilovca. în intervalul cu ninsoare.2). la staţia Tulcea înregistrându-se 421 mm/an. Stratul de zăpadă este temporar.2 mm) şi staţia Sulina în luna august (101 mm).4 mm. la CA Rosetti. totalizând 530. Gheorghe 88. reprezentând 2/3 din cantitatea anuală de la aceeaşi staţie.3 Distribuţia precipitaţiilor înregistrate în Rezervaţie în anul 2006 Staţia Meteorologică Specificaţie 2006 Precipitaţii (medie lunară. iarna când se produc viscole violente. uneori chiar efemer.Gheorghe Mahmudia Jurilovca Gura Portiţei Gorgova 421 219 96 20 29 233 103 63 11 0 302 132 69 39 5 273 210 80 20 33 284 159 68 15 9 321 126 72 22 0 236 122 69 18 24 Luna cea mai săracă în precipitaţii a fost octombrie. doar pe grindurile consolidate. la Staţia Sf. la Sulina s-au înregistrat 219. mm/mp) Precipitaţii maxime mm/24h Zile cu precipitaţii >0. Cea mai mare cantitate maximă în 24 de ore s-a produs la 29 august 1924. produsă într-o singură zi. Gheorghe 302 mm/an. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii a fost înregistrată la staţia Tulcea în luna iunie (73. reprezentând 1720% faţă de media lunii august. Sunt cazuri rare.4.2 mm. Cantităţile de precipitaţii căzute pe tot parcursul anului 2006 au fost foarte reduse. furtuni puternice. Jurilovca 90.

concomitetnt cu reducerea rugozităţii suprafeţei active: Tulcea 23. iar briza de uscat.7%.Gheorghe Mahmudia gu st se pt em br ie oc to m b rie no ie m b rie de ce m br ie Jurilov ca Portita ar ie ar t ie fe br u m ap iu ni e iu lie ril ie m ai au Gorgov a Figura 2. Gheorghe 17. relativ constantă tot anul. acestea se rotesc în sensul acelor de ceasornic.7%) dirijate de linia de ţărm.5%). Aceleaşi direcţii de nord şi sud sunt dominante şi în larg. 22 .5 Geologie. În timpul a 24 de ore. Cea mai mare extindere o au suprafeţele situate între 0 şi 1 m. 12.4 m. ca şi între 8 şi 9 se realizează fazele de echilibru termic (O. în 24 de ore. Neacşa şi colab. Sf. în anul 2006 Vânturile dezvoltate pe teritoriul Rezervaţiei sunt influenţate de forma depresionară a zonei.4. între orele 21 şi 22. În raport cu nivelul Mării Negre. În apele costiere.8%. Sulina-dig 1.1 Forme de relief Păstrând caracteristica deltelor.1%). 2. urmat de cel din nord (Tulcea 12. teritoriul Rezervaţiei este o regiune plană (câmpie aluvială în formare) cu o înclinare mică de la vest la est (0.5% deasupra acestuia. Briza de mare se resimte ziua. Caraorman. vântul are o viteză medie energetică._________________________________________________________________________________ Ev oluţia cantităţilor de precipitaţii medii la staţiile meteorologice din RBDD în anul 2006 ia 0 nu ar ie 20 40 60 80 10 0 12 0 Tulcea Sulina Sf. pe mare. 1989). un martor de eroziune din Câmpia Bugeacului (sudul Basarabiei). între orele 10 şi 20.8%.Neacşa şi colab. Gorgova 18. 1974). Sulina 18. ca urmare a contrastului termo-baric dintre apă şi uscat. Calmul atmosferic se reduce treptat de la vest la est. de 7 m/s.5%). iar adâncimile cele mai mari se întâlnesc pe braţele Dunării (-39 m. între orele 23 şi 7. unde sectorul nordic deţine 44. pe braţul Chilia.3 %.2 Evoluţia cantităţilor medii lunare de precipitaţii în Rezervaţie. 20. noaptea. Cele mai mari „înălţimi” se găsesc pe grindurile marine (Letea. de deschiderea largă spre est. În zona litorală. Gorgova 19.006%) din care răsar mai pronunţat câmpul Chiliei. de absenţa obstacolelor orografice şi de multitudinea luciilor de apă ca şi de vecinătatea Mării Negre. Vântul dominant este cel din nord-vest (Tulcea 15.9%. Gheorghe 13. aceasta fiind cea mai mică valoare. grindul continental Stipoc şi grindurile marine Letea şi Caraorman. urmat de cel de sud (10. 7 m).4%.6%) şi nord-est (Sf. la Sulina.5% din teritoriul Deltei Dunării se găseşte sub acest nivel.7% şi respectiv 16. în anumite sectoare predomină vântul de nord (Jurilovca 27.5.8% (Platforma Gloria) (O. morfologie 2. iar 79. Brizele reprezintă o caracteristică importantă a zonei litorale a Rezervaţiei. acoperind un cadran de 360º.

După efectuarea lucrărilor de îndiguire şi amenajarea incintelor acestora. Gheorghe şi complexul Gorgova – Uzlina. Gâştescu. ) care au o influenţă negativă asupra complexelor prin cantităţile mari de aluviuni introduse. Gheorghe). Carasuhat). grindurile fluviatile şi grindurile maritime. unităţile morfohidrografice din zona continentală a Rezervaţiei sunt grupate în trei mari unităţi deltaice (insule): LETEA (Insula Letea)._________________________________________________________________________________ 34 m.9% din suprafaţa deltei şi 26. Principalele unităţi morfohidrografice sunt: teritoriile predeltaice. B. pe braţul Sf. În perioada 1985-1990. 42. Gheorghe şi a canalului însoţitor pe acelaşi traseu. canalul de legătură dintre Lacul Puiu şi Lacul Erenciuc. Maliuc.9% din cea a Rezervaţiei). a fost realizat digul litoral Sulina – Sf. În depresiunile lacustre adâncimea nu depăşeşte 3 m. iar canalul Gorgova a fost limitat la două tuburi la priză (din anul 1990. Ivancea. către braţele Sulina şi Sf. atât grinduri marine (Caraorman. În ultimii ani au mai fist deschise o serie de canale în scopul facilitării accesului în complexele acvatice (Filat. lacurile şi terenurile mlăştinoase (P.52 m. Driga. cu o suprafaţă de circa 101. canalul preia din braţul Sulina între 5-200 mc/s şi modifică regimul de circulaţie al apei în complexul lacustru Roşu – Lumina – Puiu cu consecinţe negative în echilibrul ecologic al acestei unităţi. Camelia Anghel. pe braţul Sf. Unitatea Letea este desfăşurată între braţele Chilia. canalul Litcov şi gârla Ceamurlia au fost blocate.8% din suprafaţă fiind scoasă din regimul natural prin amenajările agricole (Sireasa.4% din suprafaţa deltei şi 16. Unitatea se caracterizează prin diversitate hipsometrică şi genetică (resturi ale uscatului predeltaic Chilia şi Stipoc. Litcov. amplasate în două mari complexe lacustre: Sireasa – Şontea – Furtuna şi Matiţa – Merhei. În anul 1982 a fost deschis un nou canal (Crişan-Caraorman) în scopul exploatării nisipurilor din grindul Caraorman. Murighiol. aici fiind incluse. Datorită configuraţiei terenului şi a prezenţei celor trei braţe ale Dunării. silvice (Păpădia) şi piscicole (Chilia Veche. Uzlina între Sf. reţeaua hidrografică. Şi această unitate se caracterizează prin diversitate hipsometrică şi genetică. 2006). Babina. care are 7 m. canalul Litcov a fost redeschis). Altitudinea medie a deltei este de +0.300 ha (28. -26 m. amenajări agricole (Carasuhat) şi silvice (Rusca. 1985). Bălteni) dar şi arii depresionare lacustre (Gorgova-Isac-Uzlina. Pardina. Suprafeţele amenajate prin îndiguire pentru diverse scopuri economice sunt mai puţin extinse (13. Unitatea Caraorman este desfăşurată atât în sectorul fluviatil cât şi în cel fluvio-maritim. o vastă depresiune lacustră (Matiţa – Trei Iezere – Merhei) dar şi prin presiune antropică puternică. grinduri fluviatile vechi (Rusca. pentru apărarea cordonului litoral împotriva eroziunii şi de drenare a apelor din complexul lacustru Roşu – Puiu.000 ha (44. Sărăturile). mai puţin evoluate. Tulcea şi Sulina şi ţărmul marin acoperind o suprafaţă de circa 157. Cernovca). Gâştescu.Gheorghe. Popina). RoşuPuiu). cu un debit de circa 30 mc/s între Litcov şi Sf. Stipoc. pe braţul Tulcea.7% din Rezervaţie). DRANOV (Insula Dranov) (P. arii depresionare intens aluvionate (Sireasa). Relaţia hidrografică dintre braţele Dunării şi spaţiile interioare se realizează prin intermediul reţelei de gârle şi canale ce alimentaează peste 200 de lacuri de interes piscicol. cu excepţia lacului Belciug. CARAORMAN (Insula Caraorman). 18 m. 23 . grinduri marine (Letea) şi fluviale. Obretin. precum şi zona costieră marină de la limita contactului zonei continentale cu apele Mării Negre până la izobata de 20 m. Având o secţiune de curgere mare. Gheorghe.2%) şi cuprind amenajări piscicole (Rusca. Murighiol).

în acelaşi sens depozitele loessoide fiind uşor acoperite de depozite fluviale şi ca atare şi peisajul se schimbă trecând de la aspectul unei câmpii veritabile la nord. În cazul grindului Stipoc. Pe Câmpul Chiliei. Dată fiind slaba circulaţie a apelor. Pe toată lungimea digului a fost construit un deversor în dreptul cherhanalei Roşuleţ.200 ha (2. cel mai mare lac din Delta Dunării (2.000 ha (24. Sarinasuf. altitudinea scade treptat de la nord spre sud şi de la nord-vest spre sud-est. în partea de est cu altitudini până la 1. Iazurile . Lipovenilor. Gheorghe şi Sulina). pe ambele maluri (Chilia. fapt ce atrage după sine stocarea unui volum mai mare de apă în complex şi ridicarea nivelului lacurilor şi apelor freatice din grindul Caraorman cu consecinţe negative asupra pădurii Caraorman (zonă cu regim de protecţie integrală) şi a localităţii cu acelaşi nume. Sf. Principalele unităţi morfohidrografice din perimetrul Rezervaţiei prezintă caracteristici specifice unităţilor deltaice: Teritoriile predeltaice sunt suprafeţele încorporate în suprafaţa deltei. au mai fost săpate şi alte canale în scop similar (Crasnicol. În această categorie intră Câmpul Chiliei şi parte centrală a grindului Stipoc. Perişor.Calica. cu excepţia lacului Dranov. realizat după 1950. Palade).30 m). Din aceste motive şi pentru a reactiva potenţialul piscicol al complexului lacustru Razim-Sinoie. Unitatea Dranov este spaţiul cuprins între braţul Sf. la o cotă destul de ridicată (+1. diferenţiindu-se mult de subunităţile limitrofe. În afara grindurilor fluviale din lungul braţelor se găsesc asemenea forme de relief şi în lungul gârlelor mai importante din delta fluvială. între anii 1904 şi 1906 a fost săpat canalul Dunavăţ (Carol) iar în 1914 canalul Dranov (Ferdinand).2%) prin amenajarea agricolă Murighiol-Dunavăţ şi amenajările piscicole Dranov. Periteaşca.4% din suprafaţa Deltei).2% din suprafaţa Rezervaţiei) şi se caracterizează prin prezenţa pe circa o treime din întreaga suprafaţă a unei a unei arii depresionare în partea de vest. la cel deltaic în sud. Gheorghe şi lacul Razim. Dunavăţ._________________________________________________________________________________ Gheorghe.50 m. în suprafaţă totală de peste 85. existând doar 90 de lacuri nesemnificative ca suprafaţă. extremităţile (vestică cea mai întinsă şi estică) sunt alcătuite din depozite fluviale. care au aparţinut Câmpiei Bugeacului situată la nord de braţul Chilia şi din care au fost separate prin eroziune fluvială. aici au predominat procesele de acumulare biologică într-un regim hidrologic de mlaştină. Ulterior. în perioada 1933-1935. În condiţii naturale schimburile hidrologice sezoniere dintre braţul Sf. Acestea sunt constituiete din depozite loessoide. au rezultat grindurile antropice uneori 24 . având cote sub nivelul mării şi a unui complex de grinduri (Crasnicol – Perişor).1% din suprafaţa deltei şi 14. Gheorghe şi lacul Dranov se realizau prin intermediul gârlelor Cerneţ şi Dunavăţ. în această situaţie se găseşte numai partea centrl-estică unde şi altitudinile sunt mai mari (peste 2 m). Tulcea. Prin construirea canalelor şi prin realizarea platformelor pentru depozitarea stufului (în perioada valorificării stuficole a Deltei). Suprafaţa teritoriilor predeltaice este apreciată la circa 8.170 ha). scăzând din amonte spre aval. Grindurile fluviale sunt rezultatul procesului de depunere a aluviunilor în procesul de inundaţie prin revărsare şi se individualizează cel mai bine în lungul braţelor principale. Holbina. având înălţimi ce variază în lungul acestora. Gradul de amenajarea al unităţii este destul de ridicat (26. Unitatea este slab drenată prin reţeaua de gârle natu.

4 m pe Letea şi 7 m pe Caraorman) şi prin relieful eolian rezultatşi asociaţiilor vegetale.4).7 146 Sf.015 Tulcea 19.75 km şi adâncit ca urmare a acţiunii de realizare a unei căi navigabile maritime. reţeaua de canale a devenit mult mai complexă iar multe gârle care aveau un anumit rol în funcţionarea sistemului deltaic au fost anihilate. În aceeaşi categorie trebuie inclus şi aliniamentele insulelor Sacalin care reprezintă. prin faptul că se sprijină pe ţărm cu vârful (partea mai îngustă) şi se dezvoltă sub formă de jerbă spre interior. evoluţia şi funcţionarea sistemului deltaic.022 Sulina 91.Chr. deşi mai înguste.1 25 .9 km la 63. Procesul de autoreglare a subsistemului hidrografic în condiţii naturale a fost. În aceste condiţii. în perioada 18621902. Modificări importante au suferit şi braţele Sulina şi Sf. prin tăierea meandrelor dintre km 17 şi 85.7 348 0.6 1. Suprafaţa grindurilor fluviale este apreciată la circa 50. Tot din grupa grindurilor marine se includ şi c configuraţia şi chiar poziţia lor în spaţiu este în continuă schimbare. încă.. sunt cele mai reprezentative prin înălţimile maxime (12. în perioada 1985-1990 de la 120 km la 70 km. de la 91. constituindu-se în baraje morfologice în perimetrul deltaic.4. Braţul Chilia a crescut în lungime de la 113 km (1870) la 120 km (1985). Gheorghe. care ocupă o poziţie intermediară între cele din cordonul iniţial şi cordoanele litorale propriu-zise. agricultură şi silvicultură. începând cu primele lucrări de corectare a braţului Sulina. Al treilea complex de grinduri marine este Sărăturile. Caraorman şi Crasnicol) care s-au format cu circa 10 000-11 000 î. constituite în cea mai mare parte din depozite nisipoase. Gheorghe a fost scurtat. Braţul Sf. Cele mai mari grinduri marine sunt cele care alcătuiesc aşa numitul cordon iniţial (Letea. Suprafaţa grindurilor marine se apreciază la circa 34.5% din suprafaţa Deltei.4 Braţele principale ale Dunării în Delta Dunării Lăţime Panta la nivel Denumirea Lungime (km) medie mediu Braţului 1870 1893 corectat (m) (%) Chilia 113. agricole. Grindurile Letea şi Caraorman. Grindurile marine sunt formate prin acţiunea combinată a proceselor marine (determinate) şi a celor fluviale (subordonate) şi sunt dispuse perpendicular pe direcţia braţelor principale ale Dunării. Ulterior au fost construite numeroase incinte pentru stuficultură. stuficole. barând golful deltaic şi formând delta fluvială de astăzi. erboase şi forestiere de pe acestea.0 120.9 108. Gheorghe 104.5 296 0.4.0 340 0. Braţul Sulina a fost scurtat.900 ha (10.017 Coeficient de sinuozitate În regim După natural corectări 1. pentru o scurtă perioadă de timp (ani şi zeci de ani) un ţărm dublu. au evoluat în decursul timpului în funcţie de factorii neotectonici şi de intensitatea procesului de colmatare. piscicultură. Reţeaua hidrografică reprezintă unul din subsistemele determinante în apariţia. impunânduse realizarea unor căi de legătură pe ape şi de drenaj în interiorul acestora. Acest cordon iniţial constituie şi limita dintre cele două compartimente – delta fluvială şi delta fluvio-maritimă.6 1.6 17._________________________________________________________________________________ mai înalte decât cele naturale. Braţele principale ale Dunării şi gârlele dintre aceste braţe.250 ha (circa 15% din teritoriul Deltei Dunării).9 63.4 1. Tabelul 2.2 69. continuat cu canale construite în scopuri piscicole.0 1. prin avansarea deltei cu acelaşi nume (Tabelul 2.

Gheorghe cu unele consecinţe ecologice negative.8 Poliacova Carainache 7. Sireasa).5 Şontea Gârla lui Agache 3. Sireasa. Între anii 1991-1994. iar cea a canalelor este de 1.742 km. Murighiol-Dunavăţ.400 100 25. aceasta se modifică de la an la an în funcţie de lucrările noi întreprinse.8 0.5 Iacubova 6.82% din suprafaţa deltei) (Tabelul 2. Aceste canale împreună cu gârlele naturale reprezentau.5 0.4 Potcoava-Litcov Crasnicol 2.5 Roşuleţ Dunavăţul Vechi 3. chiar dacă prin lucrările de amenajare a numeroase incinte. Satului 11. colmatate.464 36 12.6). Uscată 6.5 Martin 4.8 PotcoavaGorgova Clineţ 13.5 7.0 G.0 Păpădia Veche Bratuşca 12. au mai rămas în funcţiune gârle în lungime totală de 285 km.0 55.3 Păpădia Babinţi 2.4.666 % 37 50 13 100 26 .5 Matiţa Merhei 7.0 22.) (Tabelul 2. Tabelul 2.4. multe lacuri şi chiar complexe lacustre au fost desecate (amenajările agricole Pardina. din deceniul al şaptelea.262 ha (9.3 Japşa Vătafului 6.5 19. multe din canale au fost abandonate.753 km.5 Rusu Erenciuc 3.478 11 90 Total 668 100 31.700 41 175 Dranov 94 14 3. numărul total al acestora a scăzut la 479 (lacuri mai mari de 1 ha) iar suprafaţa totală a ajuns la 25.5).5 Iacob 5. invadate cu vegetaţie. a rezultat un număr de 668 de lacuri însumând 31. În urma acţiunii de desecare a lacurilor din cele mai mari amenajări agricole din Delta Dunării.5 Reţeaua actuală de canale datează. Turcească 8.0 18. Veche 13. în principal. Din inventarierea lacurilor făcută înainte de 1960.5 G.3 7.3 Împuţita 7.5 Principalele gârle în regim natural din Delta Dunării Denumirea Lungime Denumirea Lungime Denumirea gârlei (km) gârlei (km) gârlei Arhipenco 3. Lacurile constituie o categorie morfohidrografică importantă în ansamblul Deltei Dunării.0 Perivolovca Buţov 18. o parte din acestea fiind rămase în incintele îndiguite (amenajările agricole Pardina.0 G.6 Lacurile din Delta Dunării pe unităţi deltaice Unitatea Înainte de 1960 Număr % Suprafaţă % Număr (ha) Letea 396 59 15._________________________________________________________________________________ Lungimea totală a gârlelor naturale şi parţial modificate este de 1.666 ha (7.4.28% din suprafaţa Deltei Dunării). În ceea ce priveşte lungimea canalelor. prin schimbarea direcţiei de valorificare a unor resurse naturale.5 Tărâţa Lungime (km) 8. Sireasa şi Pardina. când s-a pus problema exploatării stufului prin incinte amenajate.802 19 3. Dintre gârlele naturale. a fost construit digul şi canalul însoţitor între Sulina şi Sf.5 G.262 100 479 După 1960 % Suprafaţă (ha) 45 9. în perioada 1960-1970 cea mai eficientă reţea hidrografică interioară sub aspectul circulaţiei apelor şi transportului naval. etc.5 3.8 Lopatna 12.4. Ulterior. Tabelul 2.0 23.3 Sulimanca Seacă Gârla de Mijloc 4.084 48 214 Caraorman 178 27 12.

Lacurile ocupă circa 85 din complex (86. pe care se suprapun forme de relief rezultate din depunerea ulterioară a sedimentelor fluviatile. în suprafaţă totală de 140. pe şelful intern predomină fracţiunea nisipoasă care trece treptat spre şelful de tranziţie în favoarea siltului (N.150 ha. se întinde pe o lungime de 166 km.5 şi 1 m altitudine. şelful median şi şelful extern (O. 1999). de tip limanic (Babadag. B Driga. 5460 ha. Sunt acoperite de apă. Agighiol. Şelful intern se desfăşoară de la ţărmul marin şi până la izobata de aproximativ 40-50 m şi este zona pe care se întinde limita Rezervaţiei (izobata 20 m). cât şi sedimentării intense datorată aluviunilor deversate de râurile din nord-vestul Mării Negre şi. 180 ha şi Topraichioi. unde procesele actuale de modelare sunt resimţite cu mai multă intensitate prin înaintări şi retrageri care au consecinţe directe asupra teritoriului Rezervaţiei şi respectiv asupra ecosistemelor din imediata apropiere. O bună parte din aceste terenuri au fost desecate prin acţiunea de îndiguire şi realizarea amenajărilor agricole şi silvice.2 Fenomene de eroziune/depunere şi alte procese Sectorul marin costier aferent teritoriului Rezervaţiei.300 ha) şi sunt de tip lagunar (Razim. şi. Panin. 1. de acumulare. Complexul lacustru Razim-Sinoie. Zmeica. 560 ha). 3. Sub aspect sedimentologic şi textural. Acest spaţiu submers reprezintă domeniul de acţiune a factorilor modelatori. Zona se caracterizează printr-o câmpie de abraziune şi acumulare rezultată în urma variaţiilor nivelului marin din perioada cuaternară. Nuntaşi. ocupă zonele din jurul lacurilor şi complexelor lacustre din ariile depresionare. morfologice. în nord şi până la Capul Midia. în trei compartimente: şelful intern. În amenajările piscicole. respectiv valurile şi curenţi marini care prelucrează şi transportă matreialul aluvionar. Pe baza datelor obţinute prin analiza 27 . 11. Valoarea pantei creşte de la nord (1°) spre sud (2°) considerată pe profilele orientate de la vest spre est de la ţărm spre taluzul continental.550 ha sau cele de pe grindul Chituc. în special. 2002). 17. într-o măsură mai mică materialului rezultat din abraziunea zonei de coastă. cu prelungirile Tăuc. dar este supusă regimului hidrologic dirijat. 2.500 ha. 50 şi 70 m.492 ha. Zona maritimă costieră. Edighiolurile. Sinoie. în suprafaţă totală de circa 103.050 ha şi Istria. platforma continentală (şelful.500 ha (43% din suprafaţa deltei). Gâştescu. 50 ha. de la gura braţului Chilia.Şelariu.000 ha este format în principal din lacuri. Şelful median se desfăşoară între izobatele de 40. este un sector jos. această categorie morfohidrografică a rămas. în sud şi are apectul unei câmpii submerse cu foarte puţine neregularităţi morfologice. 490 ha. Luând în considerare criterii morfometrice. Uniformitatea reliefului platformei continentale se datoreşte atât modelării reduse în faza pleistocenă. numit şi margine continentală) se poate împărţi. Suprafaţa acoperită cu vegetaţie acvatică este apreciată la circa 143. 2. 1. 41. în funcţie de nivelul Dunării şi de vegetaţia palustră. iar şelful extern se desfăşoară între izobatele 70 m şi 130 m (după alţi autori. în sectorul românesc. sedimentare şi chiar biologice. toate transformate în amenajări piscicole) şi lacuri cuprinse între grinduri (Leahova-Coşna-Periteaşca._________________________________________________________________________________ Terenurile mlăştinoase sunt terenurile situate între -0.370 ha. P. Platforma continentală (şelful) are o lăţime ce scade de la nord (170 km) la sud (130 km).870 ha. 200 m).5. Goloviţa. 1971.070 ha). a celor aduse de Dunăre. grinduri maritime şi câteva formaţiuni de relief mai înalte ce reprezintă martori de eroziune.

reprezentând o rată anuală de 42. subsoluri 2. la 1. Cauzele de natură antropică se reflectă direct şi indirect.420 kg/s. tectonică şi antropică.5 ha. Gheorghe cu o rată anuală de 20 m/an). Ţărmul supus procesului de retragere este de 60 km.8-4 cm/an.6 Soluri. s-au delimitat şi estimat cantitativ. Suprafaţa adăugată aceluiaşi spaţiu (fără delta secundară a braţului Chilia care aparţine Ucrainei) a fost de 200 ha.7 milioane tone pentru perioada 1961-1980 şi la numai 22 milioane tone pentru deceniul 1981-1990. Vespremeanu şi colab. 2002. şi deci a proceselor de abraziune şi de acumulare.Diferenţa de 56 km se găseşte într-un echilibru relativ (înaintări şi retrageri într-un ciclu de 5-10 ani) (P. pe baza datelor de la maregraful Constanţa. Gâştescu. 1999._________________________________________________________________________________ documentelor cartografice şi a măsurătorilor făcute la bornele hidrografice (începând din anul 1962). revenind o rată anuală de 9.8 ha. la 58. Această scădere a atras şi modificarea valorii multianuale de la 67.20 cm/an la care se adaugă coborârea lentă a uscatului dobrogean de 2 cm/an.377 între 1961-1970. iar acest debit a scăzut foarte mult în deceniile de după 1960.6.8 m/an. în delta secundară laterală a braţului Sf. Cauzele de natură climatică şi tectonică se înscriu într-un cadru mai larg de evoluţie a nivelului Oceanului Planetar. În deceniul 1931-1940 debitul de aluviuni a fost de 2.5 milioane tone/an pentru parioada 1921-1960. deci abraziune marină (P.. Gâştescu. care în bazinul Mării Negre se manifestă diferenţiat de la u ţărm la altul..1 Principalele tipuri de soluri Conform lucrării „Harta solurilor din rezervaţia Biosferei Delta Dunării elaborată de I. rezultând o amplitudine cumulată de natură eustatică şi epirogenetică de 3.5 m/an (pierdere de circa 150 ha) şi a lacului Sinoie (grindul Periboina) pe circa 10 km cu o rată anuală de 10-12 m/an (pierdere de circa 350 ha). Bondar şi colab. Cauza indirectă se referă la reducerea volumului de aluviuni transportate pe Dunăre în Marea Neagră. Cauzele care contribuie la evoluţia ţărmului marin sunt: climatică. C. Munteanu şi colab. în 1996. la sud de braţul Sulina pe 10 km cu o rată anuală maximă la borna hidrografică 60 cu 16.5 km cu o rată anuală de 17. principalele tipuri de sol şi folosinţe sunt: 28 . la 1. Sectoarele de ţărm supuse intens procesului de retragere sunt în dreptul lacurilor Roşu şi Roşuleţ (între grindul Cazacului şi Gârla Împuţita) pe circa 9. ca urmare a construirii lacurilor de acumulare pe afluenţi şi artera principală. Suprafaţa considerată pierdută din spaţiul Rezervaţiei a fost apreciată pentru perioada 1962-1983. sectoarele de ţărm unde au loc înaintări (acumulări) şi retrageri (abraziune). Acest fenomen de ridicare a nivelului marin se manifestă la ţărm printr-o minitransgresiune. B. 1986. Midia) care modifică schema curenţilor marini. Sectoarele de înaintare a ţărmului sunt. 2. Driga. Cauza directă se referă la implementarea digurilor cu direcţie perpendiculară pe ţărm (Sulina.. Pentru ţărmul marin românesc. a lucrărilor de protecţie a terenurilor împotriva eroziunii solului. 2004). în funcţie decondiţiile locale.18-0. ridicarea nivelului se apreciază la 0. E. în primul rând în faţa gurilor de vărsare ale celor trei braţe (în delta secundară a Chiliei cu rata medie de 68 m. 1977). iar cel supus procesului de înaintare este de 50 km.308 kg/s între 1971-1980 şi la 697 kg/s între 1981-1990. Reducerea volumului de aluviuni contribuie la scăderea sursei de aprovizionare a cordoanelor litorale şi respectiv a plajelor marine favorizând procesele de abraziune şi retragerea ţărmului. la 900 ha. 2004.

apa freatică coboară la adâncimi de 2-3m). sunt cele mai potrivite culturi. sunt cultivate cu porumb. solurile aluviale au un procent relativ redus de acoperire cu vegetaţie. Numai pe porţiuni de teren foarte mici. cartofi. Solonceacurile suportă un covor vegetal sărac. Limnosolurile. Salix fragilis şi pajişti cu Agrostis stolonifera şi Carex sp.0 şi 0. Dacă nu sunt drenate şi cultivate. aceasta constând în principal din pajişti mezo-xerofile pe grindurile înalte. secară. Aceste grinduri sunt suficient de înalte (2-5mrMN) pentru a fi moderat drenate şi aerate. Aceste soluri. În condiţiile unui management adecvat aceste soluri sunt productive pentru o gamă largă de tipuri de culturi pentru teren uscat. Pentru agricultură (exceptând păşunatul extensiv) este imposibil a fi folosite fără un drenaj artificial şi spălarea sărurilor. sunt foarte potrivite pentru pădurile de plop. filtru. dar cu efect asupra apei din lacuri. stocarea şi înmagazinarea metalelor grele aduse de apele fluviului. predominant. care în mod regulat primesc aluviuni proaspete. în curţile caselor şi pe lângă sate. O problemă specială a solonceacurilor nisipoase. Prin natura lor._________________________________________________________________________________ Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice în principal grindurilor din partea fluvială (vestică) a deltei. având rol de: mediu de creştere şi suport pentru vegetaţia acvatică. Psamosolurile sunt definite prin textura lor nisipoasă şi de un profil de sol slab dezvoltat. Psamosolurile şi nisipurile. păpurişuri şi rogozuri. acestea au o biodiversitate scăzută. dar câteva dintre ele s-au format şi pe depozite de loess (Câmpia Chiliei). care au limita superioară a orizontului salic în primii 20cm de la suprafaţa solului. Biofuncţiile limnosolurilor în cadrul ecosistemelor acvatice sunt similare solurilor din cadrul ecosistemelor terestre. cel puţin în partea superioară a profilului de sol (după inundări. 29 . care au fost odată drenate. sunt asociate cu grindurile şi dunele de nisip din delta maritimă şi din Complexul lagunar Razim-Sinoie. prin producerea carbonului organic volatil (CH4 . Orzul. cu stufărişuri. habitat pentru fauna bentonică. din cauza climei uscate fără irigaţii.000ha de zone cu soluri aluviale sunt îndiguite şi cultivate. Aproximativ 35.CO2) şi emisii de H2S. care constă din pajişti halofile de calitate foarte scăzută pentru vite. producţiile sunt mici şi foarte mici. ajutând la protejarea apelor lacurilor şi a celor freatice împotriva poluării chimice. Sunt folosite în special pentru păşuni şi plantaţii de plop. este faptul că prezintă un risc ridicat de eroziune eoliană.5mrMN. însă. Solonceacurile includ toate tipurile de sol. gleisolurile sunt acoperite. sau pajişti mezofile şi sălcete pe grindurile umede. orz. Pe grindurile fluviale acestea se găsesc sub păduri de Salix alba. lucerna şi floarea soarelui şi în mai mică măsură grâul de toamnă. Nivelul general de fertilitate al psamosolurilor este foarte scăzut. Aceste sedimente sunt în marea lor majoritate alcătuite din suspensii minerale aduse de apele Dunării şi cele provenite în urma proceselor chimice şi biologice care au loc la nivelul masei de apă şi sedimentelor. Sunt dezvoltate pe depozite aluviale. includ depozitele lacustre/lagunare de pe fundul lacurilor. dar. Gleisolurile. reprezintă principalul component al învelişului de sol caracteristic formelor de relief cuprinse între 0. În ecosistemele naturale.

442 ha Neproductiv: 7.6. sunt singurele soluri zonale din Delta Dunării. sunt soluri puţin răspândite. vegetaţia acvatică. total: 22. histosolurile sunt suport de bază pentru ecosistemele umede: stufărişuri. pentru desecare în incintele agricole. submersă. Suprafeţe mari sunt utilizate pentru agricultură în incinte amenajate.563 ha Curţi. pentru deschiderea unor căi navigabile (ex. Dar principala cauză a obţinerii de recolte scăzute este lipsa umidităţii din sol. De aceea. Histosolurile constituie principala componentă nivelului pedologic al Rezervaţiei. total: 344. Din punct de vedere ecologic există pericolul creşterii salinităţii solului datorită creşterii nivelului apei freatice. Cernoziomurile. Terenurile cuprinse în limitele teritoriale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării .1 Principalele tipuri de folosinţă a terenurilor din Rezervaţie Ape. Sunt în principal reprezentate de grămezi de pământ sau alte materiale rezultate din săparea de canale. Cele alcalizate sunt folosite ca păşuni.circa 500 ha . În stare naturală.6. Caraorman şi Mila 23) şi canalelor pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în părţile mai izolate ale deltei. Antroposolurile şi non-solurile sunt rezultatul diferitelor activităţi umane. total: 61. toate acestea ca urmare a vecinătăţii crescătoriilor de peşte ce au înrăutăţit drenajul natural al zonei. construcţii. Modul de utilizare. prin definiţie. solurile clasificate cu acest nume conţin un orizont organic de peste 50cm grosime.553 ha din care.796 ha din care. unde se sfârşeşte câmpia de loess a Chiliei. în amenajări piscicole: 36. ele au un nivel de fertilitate moderat din cauza conţinutului relativ redus de materie organică.au folosinţe diverse (Căsuţa 2. pepeni şi alte culturi de subzistenţă. Conform SRCS. stepelor cu climat continental uscat.sunt folosite de locuitori pentru cultura legumelor. în amenajări silvice îndiguite: 6. Cu toate că solurile bălane sunt bune din punct de vedere fizic. drumuri 3. N şi P. Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit în principal la păşunat. stuf. în amenajări îndiguite: 39.Fondul funciar . Cea mai mare parte a solurilor bălane este folosită ca teren arabil de către locuitorii comunei Chilia Veche.143 ha 30 .567 ha Ape marine: 140.453 ha din care. irigarea este întotdeauna necesară pentru obţinerea unor recolte satisfăcătoare de pe terenurile arabile. sunt caracteristice. diguri. Suprafeţe mai mari ce sau înierbat natural sunt folosite ca păşune. Suprafeţe mici .492 ha Folosinţă agricolă. în partea de sud a zonei Chilia. cu limita superioară în primii 25cm de la suprafaţa solului. uneori amestecate cu materii organice.974 ha Folosinţă forestieră.1) Căsuţa 2. Antroposolurile sunt constituite în principal din depozite aluviale. Cele de la Stipoc au fost incluse în fermele piscicole. doar o mică parte este folosit la fermele piscicole._________________________________________________________________________________ Solurile bălane.

acvifere freatice) depinde de tectonica şi litologia şi litologia. fiind sub presiune. de regulă. Tabel nr. făcute la Chilia Veche. Grosimea acestor acvifere este de 15-20 m în partea centrală a Deltei Dunării. în special cele amenajate.7 Hidrologie 2. s-au evidenţiat ape cu mineralizări care variază de la 18-20g/l până la 50-55 g/l. de condiţiile climatice şi de regimul hidrologic al Dunării.sistem 900 0. La aceste condiţii. Periprava. silvice şi piscicole. constituit din pietrişuri şi complexul psamitic inferior şi mediu cu nisipuri care au o bună permeabilitate. Munteanu .5-15 m în partea vestică şi între 2040 m în cea estică. fiind alimentate din apele Dunării în zona de contact cu unitatea structurală – Depresiunea Predobrogeană. 2. clorurat-sodic sau clorurat-calcic-magnezian. structurilor de fundament. se mai adaugă lucrările efectuate privind îndiguirea şi desecarea unor importante suprafeţe destinate amenajărilor agricole. Diferenţierea între acviferele de adâncime şi cele freatice este destul de greu de făcut pentru depozitele deltaice (cuaternare).1 Ape subterane Distribuţia apelor subterane (acvifere de adîncime. Capacitatea de suport ecologic al solurilor din Delta Dunării este cuprinsă în limite foarte largi. Acviferele de adâncime.3 . Crişan şi Sfântu Gheorghe în formaţiuni portlandiene (Jurasic superior). iar tipul hidrochimic fiind. 2.SRTS 2003 7 Histosoluri 110600 27.0 Cernisoluri (Kastanoziomuri) .6 Solonceacuri 8100 2.2 8 Antrosoluri . de configuraţia morfohidrografică de suprafaţă.1 Valoarea ecologică a terenurilor din Rezervaţie *) Nr.6 SRTS 2003 *) I.8 4 Psamosoluri şi nisipuri 63500 15.sistem de clasificare nou 70200 17.1).3 2 Limnosoluri .SRTS 2003 3 Gleisoluri 88400 21.geografice şi pedologice mai favorabile. de litologia acesteia în depozitele deltaice. între 0.„Harta solurilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 5 6 Valoare ecologică de la la Redusă ridicată Redusă ridicată Redusă ridicată foarte medie redusă foarte redusă Medie Redusă ridicată Scăzută 2. datorită structurii încrucişate de tip con de dejecţie.7. îndeosebi pentru acviferele freatice. Tip de sol Suprafaţa % din total crt._________________________________________________________________________________ Suprafeţele de teren care se valorifică economic. zonă cu condiţii fizico .6. 31 . se găsesc de regulă în delta fluviatilă. iar nivelul piezometric la adâncime. studiile elaborate în zonă. Ha Suprafaţă 1 Soluri aluviale 53900 13. stabilind limite de la foarte redusă la ridicată (Tabelul nr.1996 .6.sistem de clasificare nou 10400 2. au cea mai mare extindere în depozitele deltaice fiind cantonate în complexul psefitic din bază.2 de clasificare nou . Prin forajele la adâncimi de peste 200 m.

Îndiguirile şi desecările în incintele agricole şi silvice au dus la izolarea acestora de procesul natural de inundaţie şi la o oarecare independenţă a evoluţiei acviferelor freatice. parţial. Pe măsura distanţării de braţele principale. prin arterele hidrografice şi complexele lacustre. regimul de scurgere Delta Dunării.5-1. cu varietatea de ecosisteme şi biodiversitate reprezentativă. 59. Sulina. a crescut de la 28% la 42. Driga. fapt ce determină mineralizări ridicate. Gheorghe) şi numai 5% sunt preluate prin gârle şi canale. şi cu regimul hidrologic al Dunării. sunt în strânsă legătură cu morfologia Deltei Dunării. iar tipul hidrochimic este frecvent bicarbonatat şi sulfatatsodic. influenţa Dunării se remarcă de la nivelul de peste 5-6 hidrograde şi pe o lăţime maximă de 500 m.8% în 1950. este sistemul circulaţiei apei (B. Atât grindurile marine Letea şi Caraorman. sub aspectul variaţiei nivelului. un volum important de apă. Gheorghe). 74 milioane t/an de săruri şi 2.7) cât mai ales creşterii rolului braţului Sulina (lung de 63. având un grad acceptabil de potabilitate. 63% în 1960. 95% sunt tranzitate pe cele trei braţe (Chilia. reprezintă arii de absorbţie a apelor din zonelor limitrofe şi de evaporare. În amenajările agricole nivelul piezometric a coborât la peste 3 m adâncime. După anul 1910 când transporta 72% din debitul fluviului la Ceatalul Chiliei. în timp ce în amenajările silvice acest nivel a scăzut la peste 5 m în zonele centrale.0m în depresiunile dintre dune şi ajunge la 4 m în dune. ambele având în structura litologică depozite loessoide. care îi conferă statutul de zonă umedă. primeşte şi tranzitează anual. Pe Câmpul Chiliei nivelul piezometric se găseşte între 2-3 m. în special) se remarcă o circulaţie a apelor freatice mai mare datorită depozitelor nisipoase dar şi posibilitatea sărăturării prin evapotranspira este mai mare. ca de altfel şi în spaţiul central a Grindului Stipoc.2 Ape de suprafaţă.576 x 1012 Kcal (corespunzător unei temperaturi medii anuale de 12.4% în 1990._________________________________________________________________________________ Acviferele freatice.7. nu atât datorită braţului Sf. 6. în ceea ce priveşte adâncimea. Adâncimea apelor freatice este între 0. stocate. cât şi Câmpul Chiliei şi Grindul Stipoc. Din valorile estimate de materie şi energie. Dunărea transportă anual la vârful Deltei (Ceatalul Chiliei). Una din condiţiile vitale ale zonei umede. Până în anul 1890 s-a caracterizat printr-o tendinţă de creştere a debitului. 2. 2004). între 360 g/l la apele din orizonturile de adâncime mai mare. Dunărea şi braţele sale reprezintă arterele majore prin care fluviul asigură spaţiului deltaic debitul lichid şi solid. ca zonă terminală a fluviului Dunărea.1% în 1980 şi 58% în 1990. permite ca apele freatice să nu fie mineralizate. Această relaţie strânsă. În grindurile marine (Letea şi Caraorman. În aceeaşi perioadă ponderea braţului Tulcea (având 17 km între Ceatalul Chiliei şi Ceatalul Sf. braţul Chilia înregistrează o tendinţă de scădere a debitului (63. Braţul Chilia (120 km de la Ceatalul Chiliei) este cel mai important braţ al Dunării sub aspectul scurgerii. Sf. Gheorghe care a suferit o acţiune de scurtare a traseului iniţial de 109 km lungime la 70 km în prezent (cel mai mare coeficient de meandrare: 1. circa 202 km³ de apă. Gradul de mneralizare este diferit fiind sub 1g/l în aşa numitele „ape suspendate” care sunt alimentate numai din precipitaţii şi ajung la un ecart de variaţie foarte mare. mineralizarea totală variază între 5-15 g/l.8% în 1970.515 m³/s. respectiv. în complexele lacustre şi ariile mlăştinoase din interiorul deltei. acviferele au o mai mare independenţă dar reducându-se gradul de potabilitate. În grindurile fluviatile care mărginesc braţele Dunării.6°C) (valori pentru perioada 1921-2000). circa 48 milioane t/an de aluviuni.7 km la care se adaugă circa 8 km de prelungire în mare prin diguri laterale) de la 732 . 60.

lacul Razim şi ţărmul marin (C.1 Evoluţia cotelor fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei.5 6113 93. Având în vedere perioada de stagnare a volumelor de apă pătrunse în interiorul deltei. 1942. vărsare 5986 6215 6657 6534 5589 95. şi 100 mc/s în spaţiul dintre braţul Sf. Se apreciază că în perioada 1980-1989 braţele Dunării cedau în interiorul deltei un debit estimat de circa 620 mc/s.9 Braţul Sf.1 58.9 1154 17.0 Diferenţă intrare. Cea mai mare parte.1 1583 25.4 .4 16. de circa 350 mc/s se acumulează în spaţiul dintre braţele Chilia.319 . intrare 6295 6476 6976 6892 6209 100 100 100 100 100 Braţul Chilia 4018 4074 4244 4076 3606 63. sau prin revărsare peste malurinîn perioada apelor mari de primăvară.4 94.8 21.8 90. 1970) o parte din acestea se pierd prin procesele de evaporaţie şi evapotranspiraţie.402 În anul 2006 regimul hidrologic al Dunării s-a caracterizat prin nivele ridicate comparativ cu nivelul cotelor înregistrate în anii 2004 şi 2005 (Figura 2.2 16. care variază în funcţie de regimul hidrologic anual (2 luni în 1921 – an cu ape mici şi 10-11 luni în anii cu ape mari – 1940. ca urmare a rectificării şi dragării lui continiu pentru menţinerea posibilităţilor de navigaţie. Bondar. ca urmare a realizării unor canale mari (Canalul Mila 35. Bondar._________________________________________________________________________________ 8% la sfârşitul secolului trecut la circa 20% în prezent.309 .6 Debitele lichide ale Dunării la intrarea şi ieşirea din deltă şi pe braţele principale (mc/s) (după C. Gheorghe 1236 1293 1382 1510 1399 19.1). Tabelul 2.1 96.7. Din acest debit.9 22.9 60.4 5702 91.3 1253 20. Tulcea şi Sulina.620 vărsare 19912000 Q(mc/s) % 6240 100 3390 54.358 . Gheorghe.5 Dunăre. 2004) Perioada Cursul de apă 192119511961197119811950 1960 1970 1980 1990 Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) % % % % % Dunăre. Figura 2. Gheorghe.0 20 19. pierderile sunt de circa 10%.261 .1 Braţul Sulina 906 1060 1181 1289 1235 11.7. Din debitul de apă al Dunării la Ceatalul Chiliei o mică parte pătrunde prin reţeaua de gârle şi canale în complexele lacustre.4. Crişan-Caraorman). urmată cu 170 mc/s în spaţiul dintre Sulina şi Sf.4 19. încât la ieşire către Marea Neagră.538 19212000 Q(mc/s) % 6515 100 3901 59. 1993).9 18.8 62. 2004 – 2006 33 .8 59. circa 350 mc/s au fost vehiculate prin reţeaua de gârle şi canale şi 270 mc/s au fost revărsate peste maluri.0 95.7 1400 21.8 .

G he 23 lia V 2004 2005 2006 Deşi în anul 2006 s-au înregistrat cote care au depăşit cotele din 1970.7.G he G or go va er ip ra va C ar ao rm an du Is ac ce a ar di na ul in a C r is an Le te a Tu lc G rin ila C hi S M P P S f.2). la staţia hidrologică Tulcea 45 0 0 50 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 2004 2005 2006 35 0 40 0 fe br ua rie ia nu ar ie ar t ie iu lie oc to m br ie no ie m br ie ap ril ie iu ni e au gu st m br ie Caracterizare biologică şi ecologică 2. gârlelor şi terenurilor amfibii şi respectiv. care a dus la formarea grindurilor.S f. care adăposteşte 29 tipuri de habitate în bioregiunea stepică şi 3 tipuri de habitate în bioregiunea pontică. Deoarece ecosistemele din deltă sunt în strânsă interacţiune şi toate determinate de fluviul Dunărea şi de energia primită de la soare. acest angrenaj abiotic este considerat ca un sistem. este rezultatul evoluţiei în timp. Figura 2.I sm ai l C t. un nivel supraecosistemic de organizare a materiei. Ecosisteme (habitate.2 Evoluţia cotelor fluviului Dunărea la staţia Tulcea (cote în cm) Evoluţia cotelor apelor fluviului Dunărea.7. O importanţă deosebită o reprezintă desemnarea ca sit de importanţă comunitară. totuşi se constată că în anul 2005 cotele medii înregistrate au fost mai ridicate decât în 2006.8. 34 se pt em de ce m m br ie ai . anul celor mai mari inundaţii din secolul trecut. a ecosistemelor. în cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000. vegetaţie şi procese ecologice) Diferenţierea spaţiului deltaic. lacurilor._________________________________________________________________________________ Evoluţia cotelor fluviului Dunărea pe teritoriul RBDD în anul 2006 comparativ cu anii 2004 si 2005 cote 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ea C t. de la prima bifurcaţie către ţărmul mării şi de la braţele principale spre interior. aşa cum se poate vedea din înregistrările lunare de la staţia Tulcea (Figura 2.

1. asociaţiile floristice şi faunistice. Tipuri de habitate specifice bioregiunii stepice Codul Denumirea habitatului Natura 2000 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de apă de mare Lagune costiere 1150 1210 Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului 1310 Comunităţi de salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase 1410 Pajişti sărăturate de tip mediteranean Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 1530 2110 Dune mobile embrionare (în formare) Dune fixate cu vegetaţie erbacee perenă (dune gri) 2130 Dune cu Hippophae rhamnoides 2160 2190 Depresiuni umede intradunare Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 3130 uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara 3140 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrochariton 3150 3160 Lacuri distrofice şi iazuri 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie. turboase sau argiloase 6410 Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion 6420 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan şi alpin Pajişti aluvionale din Cnidion dubii 6440 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) 6510 Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 7210 91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos Păduri ripariene mixte cu Quercus robur.8. au fost identificate două categorii de ecosisteme şi anume: ecosisteme naturale parţial modificate de om 35 . Tipuri de habitate specifice bioregiunii pontice Codul Denumirea habitatului Natura 2000 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de apă de mare 1140 Nisipuri şi zone mlăştinoase neacoperite de apă de mare la reflux 1160 Melele şi golfuri Având în vedere configuraţia morfohidrografică. cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion Râuri cu maluri nămoloase cu Chenopodion rubi şi Bidention 3270 Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 40CO Pajişti panonice şi vest pontice pe nisipuri 6260 Stepe ponto-sarmatice 62CO Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase. Ulmus laevis. Fraxinus.2. în Rezervaţie. impactul activităţilor antropice în decursul timpului.8._________________________________________________________________________________ Tabelul 2. până la cele montane. din lungul 91FO marilor râuri Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 92AO 92DO Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tomaricetea şi Securinegion tinctoriae) Tabelul 2.

Babina. Acestea reprezintă arterele hidrografice principale prin care se repartizează apele Dunării de la Ceatalul Chiliei. tipul hidrochimic (biocarbonatul calcic). ape mici de vară-toamnă).3 – 0. sabiţă (Pelecus cultatrus). Corpuri de apă A1._________________________________________________________________________________ şi ecosisteme antropice. Dranov. planctonul este superior celui din apele braţelor Dunării. canale importante (Mila 35. Aceste canale.viteza de curgere (0. . somn (Silurus glanis). . b) Gârle şi canale cu circulaţie activă a apei Acest tip de ecosistem este reprezentat în principal prin braţe abandonate ale Dunării (Dunărea Veche). sturioni marini în migraţie pentru reproducere: morun (Huso huso). Ape curgătoare a) Dunărea şi braţele sale Acest tip de ecosistem include cele 3 braţe principale (Chilia. . avat (Aspius rapax). Căzănel. pentru dezvoltarea biocenozelor şi a populaţiilor caracteristice (fitoplancton. Cernovca. Arhipenco . iar la Sfântu Gheorghe. precum şi scrumbie de Dunăre (Alosa pontica). Bogdaproste. turbiditate descrescătoare dinspre braţe spre interior. Ihtiofauna domină acest ecosistem şi este reprezentată prin crap (Cyprinus carpio). se caracterizează prin curgerea apei cu viteze variabile şi cu sensuri reversibile de curgere în funcţie de sezon (ape mari de primăvară. piscicole şi silvice sau aşezările umane (urbane şi rurale). Crişan-Caraorman. ca artere importante de legătură între braţele principale şi complexele lacustre. şalău (Lucioperca sandra). Ecosisteme naturale parţial modificate de om A.) şi altele. Planctonul are caracter fluvial în timpul apelor mari. sturionii de apă dulce: cegă (Acipenser ruthenus). la care se mai adaugă braţele secundare ale Chiliei (Tătaru. Eracle. de la braţele Dunării până la plajele marine precum şi 7 ecosisteme antropice ce includ amenajările agricole. Gârla de Mijloc şi Gârla Turcească. zooplancton şi zoobentos): . Crânjeală. printr-o îmbogăţire în săruri ca urmare a intensificării procesului de evaporaţie. după care capătă trăsăturile apelor semistagnante cu prezenţa unor forme lacustre. nisetru (Acipenser guldenstaedti). Sub aspect cantitativ. morunaş (Vimba vimba carinata). Chalcalburnus chalcoides danubicus). Dunavăţ. Musura). Litcov.uniformitatea distribuţiei oxigenului dizolvat (10-11 mg /l). pe măsură ce se reduce viteza şi creşte temperatura apei. Sireasa-Şontea. În ceea ce priveşte chimismul (mineralizarea) apelor acesta se modifică de asemenea treptat. păstruga (Acipenser stellatus). 36 . viză (Acipenser nudivendtris). O serie de parametri hidrologici dovedesc condiţiile bune pentru viaţă. obleţi (Alburnus alburnus. Au fost descrise 23 de ecosisteme naturale parţial modificate de om distribuite pe toată suprafaţa Rezervaţiei.2 m/s la ape mari).turbiditatea dată de aluviunile în suspensie (circa 290 g/m3).mineralizarea (circa 340 mg/l).5 m/s la ape mici şi de 0. Tulcea-Sulina şi Sfântu Gheorghe). etc. Acest tablou ihtiologic se schimbă în funcţie de modificarea gradului de calitate a apei.6 – 1.Păpădia.

Goloviţa. În amenajările piscicole. Isac. LitcovÎmpuţita. Lumina. Gorgova. bibanul (Perca fluviatilis) etc. Trei Iezere. adâncimea este de 3-4 m în complexele lacustre din delta maritimă (Lacurile Roşu. cât şi complexelor lacustre (poate chiar mai mult către acestea din urmă).în timpul apelor mari de primăvară. Căzănel. Aceste canale au un rol de drenaj sau de alimentare în funcţie de regimul staţiilor de pompare şi de tipul amenajării (piscicol. agricol sau silvic). Palade. mărarul (Potamogeton pectinatus). cosorul (Ceratophyllum). brădişul (Myriophyllum). cu o viteză de curgere a apei mult mai redusă. este bine reprezentat în Delta Dunării prin gârle şi canale cu lungime mare (Stipoc-Ocolitor. moţul (Potamogeton perfoliatus). Lacurile din Delta Dunării au o particularitate morfohidrografică. Ivancea. d) Gârle şi canale în interiorul amenajărilor Această categorie de corpuri de apă constituie un tip de ecosistem care se caracterizează prin lipsa unei legături directe cu reţeaua hidrografică activă. Bogdaproste. ştiuca (Esox lucius). Isac. care le diferenţiază de lacurile din luncile râurilor. ci este dată de vegetaţia de stuf şi papură sau de plaur. În afară de legătura directă prin gârle şi canale. c) Gârle şi canale în ariile cu regim liber dar cu circulaţie redusă a apei Acest tip de ecosistem care se caracterizează prin atrofierea condiţiilor reofile şi accentuare a celor lentice. Uzlina._________________________________________________________________________________ Dintre speciile de peşti. chiar şi în faza apelor mici de vară-toamnă. Dovnica. Babina. nu este morfologică. Depresiunile morfologice sunt mult mai mari şi în cadrul lor se găsesc mai multe lacuri care se asociază în complexe.a. Aici se dezvoltă specii de vegetaţie plutitoare. Perivolovca. ciulinul de baltă (Trapa natans). A2 Ape stătătoare a) Lacuri cu un acvatoriu întins şi cu schimb de ape cu reţeaua hidrografică secundară În această categorie intră cele mai importante lacuri şi complexe lacustre din Delta Dunării. Sulimanca. în afară de cele menţionate în braţele Dunării se dezvoltă şi specii răpitoare. Gorgova. Tărâţa-Belciug. cu un volum mare de biomasă în descompunere. ciuma apei (Elodea canadensis) ş. Matiţa). Adâncimea acestor corpuri de apă este în strânsă legătură cu variaţia sezonieră a nivelelor de pe braţele principale: . în sensul că limita lor. lacurile din aceste depresiuni comunică prin masa de vegetaţie şi pe sub plaur. aceste canale nu au o circulaţie a apei. Furtuna. Razim. şi vegetaţie submersă. unde se mai introduc şi se evacuează volume de apă anual. Puiu. De regulă. funcţia acestora fiind în majoritate reversibilă şi cu turbiditate scăzută ca urmare a distanţei mai mari faţă de braţele Dunării. Magearu. aceste canale sunt într-o stare mai bună sub aspectul capacităţii productivităţii biologice. Roşuleţ. Puiu-Erenciuc. Puiu) şi de 2-3 m în cea fluviatilă (Furtuna. Lejai. Zmeica. Roşu. broscăriţa (Potamogeton crispus). BuhazZătoane). Ihtiofauna păstrează trăsăturile comune atât canalelor şi gârlelor cu circulaţie activă a apelor. ele comportându-se ca ape stagnante cu un grad de îmbătrânire accentuat invadate de vegetaţie atât submersă cât şi emersă. Crasnicol. Matiţa. 37 .

paşa sau broscăriţa. atunci când există o pătrundere a apelor tulburi din braţe şi lacuri. Ihtiofauna este reprezentată prin specii care trăiesc în ecosistemul apelor curgătoare cum ar fi crapul (Cyprinus carpio).în perioada apelor mici de vară-toamnă. cosacul (Abramis ballernus). cloroficee alge verzi. acest tip de ecosistem se diferenţiază de cel ale apelor curgătoare prin faptul că mineralizarea totală este ceva mai ridicată (300-500 mg/l). un alt parametru important al suportului abiotic variază în limite foarte mari atât în cursul anului cât şi de la un bazin lacustru la altul. La contactul dintre masa de apă şi detritusul de pe fund (sedimentul lacului) se înregistrează deficite de oxigen.5-2m în cea fluviatilă. Gradul de transparenţă este. ca urmare a acumulării substanţelor nutritive de azot şi fosfor provenite atât din spălarea îngrăşămintelor chimice din bazinul Dunării. dinoflagelate. a dus la denumirile de ape galbene. macrofite). brădişul. crustacee.3 . cianoficee . linul (Tinca tinca). şi de ape negre. al intensităţii proceselor de descompunere a substanţei organice şi a gradului de agitaţie al masei de apă de către vânt. a procesului de eutrofizare. iar la suprafaţă unde se pune în evidenţă procesul de înflorire a apei. când pătrund apele cu turbiditate de 250-359 g/m3. moluşte bivalve. cosac. adâncimea se reduce cu 1m în delta maritimă şi 1. bibanul (Perca fluviatilis). carasul (Carassius auratus gibellio) etc. Reducerea transparenţei se mai datoreşte şi dezvoltării explozive a fitoplantonului. larve de insecte şi faună bentonică (de fund) care se hrăneşte cu substanţe organice acumulate în partea superficială a sedimentelor lacustre (detritus) şi din care mai reprezentativi sunt viermii.0. sau în deficit. şalăul (Stizostedion Lucioperca). Creşterea se mai pune şi pe seama compuşilor clorului şi sulfatului datorită apelor reziduale deversate în Dunăre (mineralizarea pe fluviu a crescut de la 292 mg/l în 1946 la 400 mg/l în ultimii ani). plătica (Abramis brama). ca urmare a procesului de oxidaţie (mineralizare). Şi în acest tip de ecosistem s-au produs multe schimbări de raporturi între specii ca urmare a creşterii peste limite normale a nutrienţilor. euglenoficee. iar în cea a apelor de toamnă-iarnă creşte până la fundul lacurilor când suspensiile mai mult de natură organică (detritus ridicat de pe fund prin agitaţia apei) sunt nesemnificative (15-20 mg/l). ştiuca (Esox lucius). crisoficee) şi floră moale (vegetaţia submersă) precum cosorul.alge albastre. atunci când apele curate. Fitocenozele acestor ecosisteme sunt reprezentate în mod special prin fitoplancton (au fost identificate circa 300 specii de alge aparţinând grupelor de diatomee. moţul. Schimbarea transparenţei şi respectiv a culorii apei în funcţie de sensul scurgerii._________________________________________________________________________________ . Zoocenozele sunt reprezentate prin zooplancton care foloseşte ca sursă de hrană (energetică) algele de dimensiuni mici. care se formează în condiţii normale abiotice în lacuri. faună fitofilă care se hrăneşte cu vegetaţia submersă. larvele insectelor de chironomide. o saltea verde în care se dezvoltă specii de animale. roşioara (Scardinius erytrophtalmus). dar care reflectă culoarea vegetaţiei submerse de verde-brun. pe acelaşi lac şi chiar pe aceeaşi verticală (staţie de măsurare). se scurg din complexele lacustre către reţeaua colectoare. plutitoare şi epifită constituită din viermi. Sub aspect hidrochimic. cât şi din bazinele piscicole amenajate în deltă. Datorită acestor condiţii variate oxigenul dizolvat poate fi în suprasaturaţie (de regulă vara). valoarea acesteia scade la 0. reflectând nivelul activităţii producătorilor (fitoplancton.5m. oxigenul dizolvat este suprasaturat datorită intensităţii fotosintezei. somnul (Silurus glanis). moluşte. Populaţiile de crap şi ştiucă sunt diminuate în favoarea celor de caras. 38 . în funcţie de faza regimului hidrologic de pe braţe deoarece în perioada inundaţiilor. etc. roşioară. Oxigenul dizolvat. de asemenea.

Ledeanca. şi se caracterizează printr-un schimb redus de ape. In ceea ce priveşte Complexul lacustru Razim Sinoie. Accelerarea procesului de eutrofizare se datoreşte aportului de nutrienţi (azot şi fosfor) din apele Dunării. Babadag. reducerea populaţiilor specifice acestor biocenoze şi a faunei bentonice. Aceste lacuri au fost afectate şi mai mult de procesul de eutrofizare în ultimii 20 ani. lacurile Razim. Roşca. din eleştee. Nuntaşi-Tuzla). mai importante sunt lacurile Obretinul Mare. care a dus la dezvoltarea unui zooplancton şi a ihtiofaunei corespunzătoare. Prin aportul crescut de apă dulce din Dunăre şi închiderea legăturii cu Marea Neagră (Gura Portiţei). faţă de cel nordic. Astfel. a cantităţilor provenite din chimizarea agriculturii autohtone. mai întâi a lacului Istria cu Sinoie şi apoi a Lacului Nuntaşi cu Istria. Tătaru. Istria. a macrofitelor submerse şi uneori şi emerse care constituiau habitatul unui număr mare de organisme începând cu bacteriile epifite. cu o capacitate mare de adaptare la noile condiţii ecologice. condiţiile climatice semiaride care determină o evaporaţie mai ridicată asociate cu lipsa unui aport subteran şi superficial de apă dulce. Poleacova. etc. printr-o gârlă. alge epifite. nu atât prin procedee aluvionare cât şi prin cantitatea de material organic depusă pe fund. cea mai importantă modificare o constituie restrângerea până la dispariţie. dintre Sinoie şi Goloviţa permiţându-se o scurgere de apă dulce din nord). fapt ce a dus la un grad avansat de împotmolire. Răducu. Murighiol. Structura populaţiilor de peşti a fost afectată prin introducerea de specii alohtone sau exotice. fapt ce a dus la modificarea radicală a structurilor biotice._________________________________________________________________________________ babuşcă. dispariţia macrofitelor. salmastre şi sărate a) Lacuri salmastre şi sărate În acest tip de ecosistem se includ lacurile Istria şi Nuntaşi (Tuzla). Coşna. pe de altă parte. Merheiul Mic. Leahova Mică. numeroase nevertebrate şi terminând cu ihtiofauna. Porcu. situate în partea sudică a Complexului lacustru Razim–Sinoie. c) Lacurile din interiorul amenajărilor piscicole În această categorie. între Podişul Dobrogean şi Grindul Saele. în unele cazuri. prin lucrările de izolare a complexului faţă de apele marine pe de o parte şi a compartimentul sudic (Sinoie. dar nu fermă a periboinelor a dus la limitarea schimbului de apă cu bazinul marin iar prin stăvilarul de la Canal V. a dus cu timpul la 39 . Dranov. Lacul Sinoie din compartimentul sudic. Goloviţa şi celelalte lacuri au acelaşi tablou ihtiofaunistic ca şi cel din lacurile deltei. Dovnica. aceste lacuri au suferit modificări structurale sub aspectul ihtiofaunei. Nebunu. Pentru refacerea stării acestor ecosisteme se impune reducerea cantităţii de nutrienţi şi realizarea unui regim hidrologic eficient. a suferit modificări faunistice către mediul uşor dulcicol. cu întregul cortegiu de consecinţe abiotice şi biotice. Prin înteruperea schimbului natural de ape cu reţeaua hidrografică activă şi intrarea în regimul amenjării piscicole. Legătura restrânsă. A3 Ape stătătoare. Leahova Mare. deşi nu a suportat acelaţi ritm de îndulcire (totuşi închiderea. dar cu valoare economică mică.. s-au produs mutaţii importante în structura faunistică. Cantitatea mare de nutrienţi a favorizat dezvoltarea explozivă a fitoplantonului. b) Lacurile cu un schimb redus de ape cu reţeaua hidrografică secundară În acest tip de ecosistem se includ lacurile Merheiul Mare.

cu aporturi de apă dulce. hamsie Engraulis encrassicolis şi gingirică Clupeonella cultriventris migrează spre aceste golfuri. numeroase specii de peşti. asociat cu cantităţile de poluanţi din apele costiere. combinate 28%. zona costieră este supusă unei dinamici active a masei de apă. datorită cantităţilor mari de substanţe nutritive (fosfaţi şi azotaţi). Vara. cele două lacuri se deosebesc esenţial. 40 . valuri de hulă 23%. Cele două golfuri. care se reflectă în gradul de mineralizare (salmastru). prin Periboina. în tratamentul balneo-terapeutic. Zoobentosul ajunge la 200-300 kg/ha. Stambulul Vechi. Caracteristica morfologică a subsitemului este înclinarea lentă de la nord-vest spre sud-est. are o largă deschidere spre est dar primeşte o cantitate mare de apă dulce prin cea mai importantă ramură a Braţului Chilia. Cu deschiderea mare spre bazinul marin. constituie cauzele reducerii biodiversităţii de la nivelul producătorilor primari la cel al consumatorilor (ihtiofaună). formarea pelardului cu calităţi balneo-terapeutice. Musura şi Sfântu Gheorghe. respectiv transparenţă şi substanţele poluante care au determinat modificări esenţiale în asociaţiile floristice şi faunistice. ihtiofaunistice de apă dulce şi marină. b) Ape marine costiere Exceptând Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe care constituie ecosistemul de coastă marină semi-închisă. Sinoie şi Zătonul Mare. Cea mai mare parte a apelor costiere este sub influenţa apelor deversate de Dunăre. ecosistemul apelor marine costiere corespunde platformei continentale marine care în cazul limitelor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Golful Sfântu Gheoghe este format între insula Sacalin şi deltă cu o largă deschidere spre sud. şi aproape anihilată spre nord cu apele Braţului Sfântu Gheorghe. care se foloseşte destul de modest în prezent. Prin poziţia lor geografică şi gradul diferit de impact antropic. Golful Musura situat la sud de delta secundară a Chiliei şi la nord de bara şi digul de prelungire în mare a canalului Sulina. Laguna Sinoie a evoluat de la mediul mezohalin către unul oligohalin ca urmare a transformării Lacurilor Razim – Goloviţa – Zmeica într-un bazin cu apă dulce pentru irigaţii şi tranzitarea unui important volum de apă spre mare. au adâncimi mici. Zătonul Mare cu un acvatoriu mult mai mic şi cu o deschidere la mediul marin mai mare şi nedirijată. Procesul de eutrofizare. constituie un mediu mult mai caracteristic al acestui tip de ecosistem costier. Cel mai reprezentativ în acest sens este Lacul Nuntaşi. în turbiditate._________________________________________________________________________________ acumularea de săruri. A4 Lagune a) Lagune conectate la mare În acest tip de ecosistem sunt incluse două lacuri. respectiv spre mare. în faciesuri mâloase care mulează sau estompează relieful submers preexistent. prezenţa stratului de aluviuni fluviatile depuse de Dunăre. A5 Zone marine costiere a) Golfuri semiînchise Acest tip de ecosistem este întâlnit în golful (meleaua) Sfântu Gheorghe şi în Golful Musura. îndeosebi determinată de acţiunea eoliană (valuri de vânt 46%. fapt ce se constituie în ecosisteme lacustro-marine cu importante structuri biocenotice alcătuite din biocenoze planctonice şi bentonice. iar fitoplanctonul înregistrează valori mari. se întinde până la izobata de 20 m. calm numai 3%).

Aceste suprafeţe care ocupau înainte de amenajarea unor incinte agricole şi silvice un procent foarte mare în deltă. somn. întreţesuţi şi cu rizomii altor plante. Typha angustifolia). papură. Scirpus radicans). rogozul (Carex spp. fie de grindurile fluviale. fie de acestea şi cele marine.5m. busuiocul de baltă (Stachys palustris) etc. În acelaşi timp. etc. capătă aspectul unor câmpii aluviale cu înălţimi de până la 3 m. Apar şi aici situaţii critice. Grindurile fluviale în prima jumătate a deltei constituiau înainte de intervenţia organizată 41 . temporar. fiind ridicat doar la ape foarte mari. iar vara. blocând circulaţia bărcilor şi şalupelor. Zone umede B1 Vegetaţie acvatică a) Arii depresionare inundate frecvent. deoarece se întrerupe circulaţia apei şi îndepărtarea hidrogenului sulfurat. Cantitatea mare de hidrogen sulfurat rezultat din procesul de descompunere a substanţelor organice. b) Formaţiuni de plaur Plaurul este constituit din rizomi de stuf (Phragmites australis). când apa de sub plaur nu este primenită suficient şi deci oxigenată. Prin ridicarea nivelului apei în perioada inundaţiilor. Aceste situaţii se întâlnesc frecvent în complexele lacustre Matiţa-Merhei-Trei Iezere. produce asfixierea peştilor. plaurul se fixează pe substratul depresiunii. domină totuşi depresiunile Matiţa-Merhei-Trei Iezere-Bogdaproste. acest ecosistem palustru se extinde şi mai mult. c) Păduri de salcie în amestec (zăvoaie). plătică. trăiesc foarte multe animale mici şi microscopice. acoperite cu vegetaţie higrofilă fixată (stuf. chiar 0. de stufărişuri.1. În arealul acestor terenuri mlăştinoase intră şi o parte din grindurile fluviale şi marine. Pe măsură ce se încarcă cu un strat de sol şi resturi organice. În acţiunea de amenajare a incintelor pentru agricultură şi piscicultură. săgeata apei (Sagittaria sagittifolia). de reproducere şi creştere a puietului de crap. cu grosimi de 0. Alături de stuf cresc şi alte plante: papura (Typha angustifolia. constituind lacurile cele mai bune pentru reproducerea speciilor de peşti din ecosistemul lacustru._________________________________________________________________________________ B. pe grindurile fluviale şi ostroave Acest ecosistem ocupă grindurile fluviatile din lungul braţelor principale şi la bifurcaţii.). dar puţin adâncă (sub 1m.Bogdaproste şi Roşu-PuiuLumina. Roşu-Puiu-Lumina. pipirigul (Scirpus lacustris..5m) în perioada de vară-toamnă şi destul de adâncă (peste 1m) în perioada apelor mari de primăvară şi începutul verii. Isac-Uzlina-Gorgova. care a dat şi denumirea acestor terenuri. Specia de vegetaţie dominantă este stuful (Phragmites australis). încărcat cu humus şi materii organice netransformate. Din suprafeţele insulelor de plaur se rup bucăţi mai mici care sunt purtate de vânt şi de curentul de apă în gura gârlelor şi canalelor. plaurul constituie un impediment şi în acelaşi timp sursă nocivă. Aceste terenuri reprezintă cele mai bune locuri de depunere a icrelor. unde prin extindere. plaurul este un bun loc de adăpost iarna pentru peşte. rogoz) Acest tip de ecosistem cu o mare desfăşurare în suprafaţă este în continuarea celor cu apă stagnantă (lacuri).3 – 0. în dauna ecosistemelor terestre (de grind şi câmp). deşi în interiorul lor spectrul floristic este foarte bogat. în cadrul vastelor depresiuni morfologice limitate. ştiucă. Aceste suprafeţe sunt sub apă. În solul plaurului care rezultă din transformarea resturilor organice. de cuibărire a multor specii de păsări.5. puietul de peşte găseşte loc ferit faţă de răpitori.

vulturul mic (Aquila pomarina). pisica sălbatică (Felix silvestris) şi lupul (Canis lupus). hameiul (Humulus lupulus). o liană de origine mediteraneană. frasin (Fraxinus angustifolia. care aici atinge limita nordică din Europa. pe malul drept al braţului Chilia şi între canalul Mila 35 şi grindul Stipoc. În acest sens se conturează un areal pe malul drept al Dunării între Isaccea şi Tulcea. prin defrişare şi desecare. arbuşti şi vegetaţie erbacee C1 Păduri riverane temperate a) Păduri de stejar în amestec. d) Pajişti pe grindurile fluviale inundabile în asociaţie cu sălcii izolate sau în pâlcuri Acest tip de ecosistem este destul de greu de delimitat. Aceste păduri suntcompuse din stejar (Quercus robur. C2 Arbuşti şi vegetaţie ierboasă a) Tufărişuri şi vegetaţie ierboasă pe stânci calcaroase 42 . pe grinduri marine înalte În această categorie includem cele 2 ecosisteme de pe grindurile Letea şi Caraorman care se caracterizează printr-un tablou floristic şi faunistic mult mai complex şi mai interesant în comparaţie cu cele de pe grindurile fluviale şi de pe câmpurile continentale (Chilia şi Stipoc). pedunculiflora). Q. şarpele de apă (Natrix tesellata). a plopului alb. evident cu predominarea asociaţiilor ierboase. Această complexitate este dată de constituţia litologică (nisipuri de origine organică şi minerală). ulm (Ulmus foliacea) etc. îndeosebi vara. Păduri. pădurile de sălcii au fost înlocuite cu plantaţii de plop canadian sau cu terenuri arabile prin îndiguire. curpenul (Clematis vilalba) şi cea mai interesantă şi cu lungimi de 25m este (Periploca graeca). Se întâlneşte în partea din amonte a deltei. Toate aceste fitocenoze formează un hăţiş greu de pătruns. În mai mare parte. deoarece face trecerea uşoară de la pădurile de sălcii spre stufărişuri. de evapotranspiraţie ridicată. În coroanele arborilor îsi fac cuiburi cele câteva exemplare de codalb (Haliaetus albicilla) şi bufniţa mare (Bubo bubo). Pădurile de pe cele două grinduri sunt reprezentative condiţiilor pedoclimatice şi se dezvoltă în depresiunile dintre dune sub formă de pâlcuri alungite numite pe grindul Letea. domeniul pădurilor de sălcii. acolo unde procesul de aluvionare a dus la individualizarea câmpiilor aluviale şi a grindurilor fluviatile cu extindere mare. În timpul iernii vin în pădure mistreţi (Sus scrofa)._________________________________________________________________________________ a omului. de modelarea eoliană (relief de dune). şopârla de nisip (Ereamis arguta deserti)etc. Hasmacul Mic). F. iedera (Hedera helix). care toamna iese din apă şi stă pe dune. Fauna acestor păduri este reprezentată de vipera de stepă (Vipera ursinii). tufe de mure. iar în pasaj poposesc vulturul pescar (Pandion haliaetus). la bifurcaţia Dunării cu braţele Chilia şi Tulcea. în apropiere de satul Pătlăgeanca. Spectrul floristico-faunistic al acestui tip de ecosistem este asemănător cu cel al pădurilor de sălcii. ca viţa sălbatică (Vittis silvestris). Variaţia biotopurilor – dune înalte mobile şi semimobile. depresiuni cu nisipuri lutoase supuse fluctuaţiei nivelului freatic-determină o heterogenitate a ecosistemelor destul de greu de conturat pe hărţi la scări mici şi mijlocii. la care se asociază cătina roşie. hasmacuri (Hasmacul Mare. Toate acestea sunt invadate de plante agăţătoare. C. de jocul nivelului apelor freatice în relaţie cu regimul hidrologic al dunării. pallisae).

Asociaţii floristice ce se dezvoltă pe acest tip de ecosistem sunt diferenţiate de caracteristicile terenurilor: pe suprafeţele uşor înclinate la margine. Aici se întâlneşte şi miriapodul gigant (17 cm) (Scolopendra cingulata). datorită cotelor înalte ale terenurilor. fiind întâlnit în Insula Popina şi în zona Capul Doloşman. călifarul alb (Tadorna tadorna). pescăruşul argintiu (Larus argentatus). fiind inundate în cea mai mare parte. de origine balcanică. spre partea înaltă interioară. prin configuraţia sa. cimbrişorul (Thymus zygoides). apare Aeluropus litoralis. Grindurile sunt acoperite. alungit şi îngust. unde stuful (Phragmites australis) se dezvoltă la malul sudic al lacului iar ulmul mărunt (Ulmus minor) pe faleza calcaroasă din partea nordică. deasupra limitei inundaţiilor. puternic degradate pe martori de eroziune Acest ecosistem cu o extindere mică se întâlneşte pe insulele Popina. care indică soluri puternic salinizate situate pe depozite loessoide. călifarul roşu (Tadorna feruginea). cimbrişorul (Thymus zygoides). de regulă. Grindul Stipoc. festuca (Festuca callieri) de origine mediteraneană. 43 . Caraorman. Lupilor-Chituc-Saele. cătina (Tamarix romosissima). c) Pajişti stepizate. Dintre aceşti martori de eroziune cel mai bine reprezentat este Insula Popina. Dintre aceşti martori de eroziune cel mai bine reprezentat este Insula Popina. Dintre speciile de plante menţionăm ulmul mărunt (Ulmus minor). pe lângă speciile menţionate anterior. cu asociaţii ierboase. Solul este nisipos înţelenit mediu. cu o suprafaţă de 90 ha. volbura (Convolvulus cantabrica) etc. în perioada apelor mari de primăvară. ce se ridică deasupra nivelului lacului cu 48 m. constituită din calcare mezozoice şi acoperită parţial de depozite loessoide. în locurile mai umede şi în asociaţie cu Aeluropus litoralis pe locuri mai uscate. cel mai extins. gâsca de vară (Anser anser). fiind în cea mai mare parte este acoperit de depozite nisipoase. b) Pajişti pe câmpurile predeltaice Acest tip de ecosistem se deosebeşte de cel al grindurilor fluviale şi de cel al grindurilor marine. cu soluri de tipul solonceacurilor. unde se dezvoltă cătina (Tamarix ramosissima). în pajiştile unitare. cu înălţimi ce se situează până la maxim 2 m deasupra nivelului mării. Crasnicol-Frasin-Flămânda. sărăcica (Sueda maritima). Vegetaţia insulei se succede de la maluri. are în subasment depozite loessoide care apar chiar la zi în partea centrală. indicând un proces de salinizare. nalba mare (Althea rosea). Dintre specii faunistice sunt întâlnite raţa mare (Anas platythynchos)._________________________________________________________________________________ Acest tip de ecosistem are o distribuţie foarte limitată în Rezervaţie. Sărăturile. Câmpul Chiliei. constituită din calcare mezozoice şi acoperită parţial de depozite loesoide. care sunt frecvent inundate se întâlneşte asociaţia de Agrostis stolonifera cu Trifolium fragiferum dar şi specii halofile care se dezvoltă în special vara după retargere apelor. constituţiei litologice (depozite loessoide) şi învelişului de sol. pe suprafeţele mai înalte cvasiorizontale unde orizontul freatic este la 2-3 m adâncime şi ferite de inundaţiile obişnuite. Puccinella distans. d) Pajişti pe grinduri marine joase cu vegetaţie arenicolă şi halofilă Acest tip de ecosistem s-a dezvoltat pe majoritatea grindurilor marine joase aparţinând complexelor de grinduri Letea. iar pe suprafeţele depresionare se întâlneşte brânca (Salicornia herbacea) în amestec cu sărăcica (Sueda maritima). cu o suprafaţă de 90 ha. etc. Grădiştea şi Bisericuţa din perimetrul lacului Razim. fluviatile uşor consolidate. rugina (Juncus gerardi). este în cea mai mare parte folosit pentru agricultură. care se ridică desupra nivelului lacului cu 48 m.

chirighiţe (Chlidonias sp. Amenajări A1. În aceste zone se întâlneşte frecvent cătina albă (Hyppophaë rhamnoides). c) Plaje litorale puţin consolidate Integrate în cordoanele litorale. Zone cu vegetaţie puţină sau lipsite de vegetaţie D1. pescăruşul argintiu sudic (Larus argentatus cochinans). etc. exceptând zonele: Zătonul Mic. În cea mai mare parte. în care dunele înalte constituite din depozite marine nisipoase cu textură medie şi grosieră. început înainte de cel de-al doilea război mondial prin îndiguirea insulei Tătaru în 1939 (Ostrovul Tătaru). Zone agricole a) Amenajări agricole Acest tip de amenajare. pulcherrima. Orizontul freatic se găseşte la adâncimi mari. cârcelul (Ephedra distachya). pătlagina (Plantago maritima) etc.5-1. ciocîntors (Recurvirostra avosetta). Lăţimea plajei litorale variază de la 5-10m până la 60-100m. funcţie de înălţimea dunelor şi grosimea depozitului nisipos. cu orizontul freatic la adâncimi de 0. garoafa de nisip (Dianthus polzmorphus). Plaja litorală se dezvoltă pe cea mai mare parte a litoralului. a continuat după anii 1960 prin îndiguirea şi desecarea unor mari suprafeţe de zone inundate sau inundabile._________________________________________________________________________________ puternic humificat pe depozite nisipoase. rogozul (Carex colchicum). Fauna este reprezentată de numeroase specii de păsări. care ajunsese în anul 44 . capillata). Dune a) Dune de nisip mobile şi semimobile acoperite parţial cu vegetaţie arenicolă Aria de extindere a acestui tip de ecosistem se reduce la cele două mari grinduri Letea şi Caraorman. sunt supuse procesului de deflaţie fapt ce determină ca vegetaţia să se prezinte insular. perişorul de nisip (Elymus sabulosus). piciorongul (Himantopus himantopus). volbura de nisip (Convolvulus persicus). Speciile de plante întâlnite în zonă sunt : colilia (Stipa joannis.). S. S. arenicolă şi cătiniş Acest tip de ecosistem se deosebeşte sensibil de cel al grindurilor marine bine consolidate prin faptul că acesta este supus frecvent furtunilor marine şi deci. lupul de mare mic (Stercorarius parasiticus). b) Cordoane litorale puţin consolidate acoperite cu vegetaţie halofilă. plaja litorală îngustă este spălată de valuri. între Grindul Cazacului şi Împuţita şi în Golful Musura. între Gârla de Mijloc şi Gârla Turcească. Ecosisteme antropice A. între 3-10 m. D.5m în funcţie de faza de regim hidrologic. are o instabilitate mare. guşa porumbelului (Silene pontica). Grindul Mocirla. tufe. lupul de mare (Stercorarius pomarinus). Speciile de plante adaptate mediului nisipos sunt : păiuşul (Festuca arenicola). Asociaţiile vegetale diferă sensibil de la un grind la altul în funcţie de distanţa faţă de ţărmul mării şi deci de influenţa apelor marine. pătlagina de nisip (Plantago arenaria). perişorul (Elymus giganteus). fiind constituită din material nisipos de origine organică şi de scoici în diferite grade de măcinare. acestea sunt porţiuni care sunt în cea mai mare parte lipsite de vegetaţie sau cu vegetaţie rară sub formă de pâlcuri.

_________________________________________________________________________________ 1990 la o suprafaţă totală de circa 53.000 ha repartizate în mai multe amenajări. În această suprafaţă sunt incluse amenajările realizate în Delta Dunării propriu-zisă, Pardina (27000 ha), Sireasa (7550 ha), Ostrovul Tătaru (2600 ha), Murighiol - Dunavăţ (2540 ha), Popina I (640 ha), Sulina (500 ha), precum şi amenajările agricole realizate dealungul braţului Sf. Gheorghe, Tulcea-Nufăru (2350 ha), Nufăru- Victoria (310 ha), Beştepe – Mahmudia (560 ha). Din această suprafaţă, au mai rămas în exploatare doar circa 39000 ha datorită condiţiilor neadecvate pentru agricultură. Amenajările agricole, ca şi celelate amenajări din Rezervaţie (piscicole şi silvice), sunt ecosisteme caracterizate prin izolarea lor de regimul hidrologic natural, situaţie care adus la schimbarea totală a caracteristicilor iniţiale de zone umede şi la dispariţia ecosistemelor naturale existente anterior. În funcţie de nivelul de organizare, de întreţinere şi de amendare cu îngrăşăminte şi pesticide, aceste ecosisteme pot fi considerate ca areale scoase de sub acţiunea legităţilor de funcţionare a sistemului deltaic în ansamblu. Culturile agricole izolate cu extindere mică, reprezintă o categorie tipică de ecosistem agricol, format datorită folosirii unor suprafeţe cu lungimi mici (50-100 m, uneori mai mari) şi cu lăţimi de 20-30 m situate pe mici platforme neinundabile sau inundate rareori în scopul realizării unor culturi de porumb, legume, pepeni, uneori viţă de vie. b) Amenajări silvice Spre deosebire de amenajările agricole, cele silvice au fost realizate după anul 1960 prin îndiguirea, defrişarea vegetaţiei forestiere spontane şi plantarea unor specii de salcie şi plop euroamerican care ocupă 97% din totalul speciilor, după care urmează frasinul, plopul alb, negru, cenuşiu care ocupă doar 3%. Aceste amenajări silvice au fost făcute în scopuri economice şi ca atare nu s-a avut în vedere rolul lor ecologic, în sensul realizării unui spectru floristic diversificat care să asigure biotopuri pentru fauna deltaică. Suprafaţa totală amenajată pentru silvicultură este de circa 6.400 ha (Păpădia, 2000 ha, Rusca, 1200 ha, Carasuhat, 620 ha, Pardina, 425 ha, Murighiol, 400 ha). c) Plantaţii de plopi pe grinduri fluviale Între braţele principale ale Dunării şi digurile longitudinale ale amenajărilor agricole, piscicole sau silvice adiavente şi care de regulă se găsesc de la câteva zeci de metri până la 100-200m, se plantează plopul euroamerican, atât cu scopul de protecţie cât şi pentru valorificarea economică. Aceste fâşii de plantaţii s-au făcut prin defrişarea zăvoaielor de sălcii care protejau mult mai bine malurile braţelor prin sistemul lor radicular şi ocupă o suprafaţă de circa 5.400 ha. În acelaşi timp, galeriile de sălcii spontane constituiau biotopuri pentru o gamă variată de vieţuitoare, cu numeroase verigi ale lanţului trofic. Din păcate, plantaţiile de plop euroamerican răspund numai cerinţei economice, deoarece sub aspectul ecologic sunt sărace în diversitate. d) Amenajări piscicole Amenajările piscicole formează un tip de ecosistem specific, bazat pe un regim hidrologic controlat cu inundări şi desecări succesive, cu bazine acvatice artificiale şi cu durată limitată, sezonieră de inundare. Acestea ocupă terenuri dintre cele mai variate ca amplasament : terenuri inundabile situate la periferia marilor complexe lacustre şi care constituiau, în regim natural, zone de păşunat dar şi importante zone de reproducere naturală pentru peşte (amenajările piscicole Iazurile, Sarinasuf, Lunca, Chilia), lacuri naturale care au fost indiguite şi cărora li s-a modificat regimul hidrologic natural (amenajările Obretin, Dranov, Babadag) sau terenuri mai înalte folosite anterior pentru 45

_________________________________________________________________________________ agricultură sau păşunat (amenajările Popina, Stipoc, Chilia, Rusca). Suprafaţa totală ocupată de amenajările piscicole din Rezervaţie este de circa 45.000 ha, din care doar circa 15.000 ha mai sunt folosite pentru o piscicultură extensivă. Din restul amenajărilor piscicole, o parte nu au fost folosite vreodată (Holbina I, Grădina Olandezului, parţial Popina) şi au rămas abandonate, fie au fost abandonate ca urmare a cheltuielilor mari, ineficiente ce presupuneau exploatarea lor (Obretin II, Stipoc, Litcov). În unele amenajări piscicole terenurile sunt folosite pentru agricultură, activitate prin care destinaţia iniţială a terenurilor a fost schimbată, total sau parţial (Rusca, Litcov, parţial Popina). d) Amenajări complexe Acestea se referă la câteva areale de mică extindere în care se practică piscicultura, agricultura şi silvicultura. Este cazul amenajării (ostrovului) Maliuc unde sunt construite atât eleştee pentru piscicultură, cât şi parcele pentru agricultură şi silvicultură. e) Amenajări abandonate în reconstrucţie ecologică Cea mai mare parte a amenajărilor agricole şi piscicole din perimetrul Rezervaţiei au avut o perioadă de funcţionare, înainte de anul 1990, conform tehnologiilor de exploatare proiectate. După 1990, datorită lipsei de eficienţă economică a activităţilor din aceste amenajări şi datorită faptului că unele nici nu au fost finalizate (amenajările agricole Babina, Cernovca, amenajarea piscicolă Grădina Olandezului, etc.), multe din acestea au fost abandonate sau folosite în alte scopuri (folosirea terenurilor din eleşteele piscicole pentru agricultură, de exemplu). Ca urmare a acestei situaţii s-a constatat o degradare a stării acestor terenuri prin apariţia fenomenului de sărăturare şi de schimbare a regimului hidrologic). Aceste amenajări sunt incluse în prezent în programul de reconstrucţie ecologică prin care vor fi reintegrate în regimul hidrologic natural. B2. Oraşe şi sate a) Aşezări urbane şi rurale Aşezările umane din perimetrul Rezervaţiei diferă mult între ele datorită poziţiilor lor geografice dar şi a activităţilor economice (pescărie, agricultură, etc.) care s-au dezvoltat în aceste aşezări. Din punct de vedere morfostructural, aşezările situate dealungul braţelor principale au formă alungită, liniară (Crişan, Gorgova, Partizani), cele de pe grindurile maritime şi din Câmpul Chiliei au o formă răsfirată, poligonală, beneficiind de avantajul terenurilor disponibile pe aceste forme de relief (Letea, CA Rosetti, Caraorman, Periprava, Chilia Veche). Populaţia aşezărilor liniare, mai sărace în terenuri, sunt implicate mai mult în activităţi de pescuit, piscicultură, turism, în timp ce localităţile răsfirate pot dezvolta mai bine activităţile de agricultură tradiţională (cultivarea terenurilor, creşterea animalelor, etc.). Este un fapt acceptat deja, că aşezările umane şi îndeosebi în Delta Dunării, reprezintă o discontinuitate evidentă, adevărate enclave, primele care au apărut şi au modificat ecosistemele naturale de aici. 2.9 Flora 2.9.1 Inventarierea speciilor de floră În perioada 1991-1996 a fost realizată cea mai completă acţiune de inventariere a florei şi faunei din teritoriul Rezervaţiei, urmărindu-se două obiective principale: cunoaşterea unei importante componente a patrimoniului natural din Rezervaţie şi evidenţierea 46

_________________________________________________________________________________ speciilor ce necesită măsuri de protecţie şi conservare. Au fost efectuate determinări calitative şi cantitative în 300 de puncte de observaţie situate în cele 30 de tipuri ecosisteme şi au fost inventariate 1.839 de specii, din care 823 specii plante inferioare şi 1.016 specii plante superioare din care 285 de specii noi pentru teritoriul Rezervaţiei, 34 de specii noi pentru România şi 2 specii noi pentru ştiinţă. Numărul speciilor de alge planctonice înregistrate, reprezintă numai 55% din înregistrările anteriore (Figura nr. 2.9.1), fapt care se datorează şi fenomenului de eutrofizare a apelor stagnante înregistrat în ultimele 2 – 3 decenii. Fig.2.9.1 – Plante (taxoni) inventariate pe teritoriul Rezervaţiei
1400 1200 1000 800 600 400 200
8 38 21 107 678 1159 nr. specii inventariate înainte de 1991 nr. specii inventariate după 1991 927 1018

0 Alge Macromicete Licheni Plante vasculare

2.9.2 Plante inferioare În categoria speciilor de plante inferioare au fost inventariate 678 specii de alge planctonice, 107 specii de licheni şi 38 specii de macromicete. În grupa algelor planctonice, se remarcă o diversitate mai mare de specii de clorofite şi bacilariofite, urmate de cianofite (Figura 2.9.6). Cel mai mare număr de specii de alge, cu predominanţă clorofite, se înregistrează în apele cu circulaţie activă, însă ca densitate şi biomasă predomină mai ales prin cianofite şi bacilariofite, în apele stagnante dulci, cu schimb redus de ape. Grupa macromicetelor cuprinde 12 taxoni de Euascomicete şi 26 de taxoni de Holobasidiomicete (Figura 2.9.7).

47

_________________________________________________________________________________

Figura 2.9.7 Repartiţia numerică a macromicetelor în Rezervaţie pe principalele unităţi sistematice
30 25 20 15 10 5 0
26

12

Euascomicete taxoni (clase)

Holobasidiomicete

2.9.3 Plante superioare Plantele vasculare sunt reprezentate în majoritate de speciile încrengăturii angiosperme (1.008 specii), în timp ce grupa gimnospermelor este reprezentată de o singură specie, iar pteridofitele de 7 specii. În fitocenozele acvatice şi palustre din Rezervaţie predomină elementele floristice eurasiatice şi circumpolare, în compoziţia asociaţiilor acvatice şi hidrofile fiind cuprinse 120 de specii de plante. Grupa plantelor acvatice include specii submerse (cu rădăcinile fixate în substrat, tulpina şi frunzele subacvatice, numai floarea se ridică deasupra apei pentru polenizare), specii cu fraunze natante şi specii cu frunze emerse. Speciile submerse se întâlnesc în ecosistemele acvatice cu adâncimea apei medie: peniţa apei (Myriophyllum spicatum), brădişul (Myriophyllum verticillatum), cosorul (Ceratophyllum demersum), sârmuliţa (Vallisneria spiralis), paşa (Potamogeton cripus), broscariţa (Potamogeton natans), moţul (Potamogeton perfoliatus). Unele plante plutesc în masa apei, neavând contact cu substratul, floarea fiind singurul organ care se ridică deasupra apei în timpul fecundaţiei: otrăţelul de baltă (Utricularia vulgaris), aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). Speciile cu frunze natante se dezvoltă mai aproape de ţărmurile corpurilor de apă, unele având rădăcinile fixate în mâlul de pe fundul cuvetei lacustre (nufărul alb – Nymphaea alba, nufărul galben – Nuphar lutea, plutniţa – Nymphoides peltata, iarba broaştelor – Hydrocharis morsus-ranae, cornacii – Trapa natans, troscotul de apă – Polygonum amphibium, etc.). Speciile cu frunze emerse au vârfurile frunzelor deasupra nivelului apei, baza acestora şi tulpina fiind scufundată în apă: rizacul (Stratoides aloides), limbariţa (Alisma plantagoaquatica), săgeata apei (Sagittaria sagittifolia), crinul de baltă (Butomus umbellatus), etc. Stufărişul reprezintă o asociaţie vegetală care face legătura dintre ape şi uscat, caracteristică mlaştinilor cu exces permanent de apă. Predominarea elementului acvatic are ca urmare dezvoltarea vegetaţiei specifice şi în special a stufărişului care ocupă o suprafaţă de circa 235.000 ha, considerată cea mai întinsă suprafaţă compactă de stufărişuri din lume. Stufărişul ocupă suprafeţe întinse în Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie având un rol important de filtru biologic pentru ape şi de protecţie a malurilor. Stufărişul apare în ape puţin adânci (până la 1 m), cu aluviuni fine de fund, în care sunt fixaţi rizomii şi tulpinile speciei dominante, stuful (Phragmites australis). În asociaţie cu specia dominantă se mai întâlnesc şi alte specii hidrofile: papura (Typha latifolia), feriga de baltă (Thelypteris palustris), pipirigul (Scirpus lacustris), gălbinele 48

(Fraxinus pallisae). vineţelel de nisip (Centaurea arenaria). hameiul (Humulus lupus). înguste. frecvent inundate. (Festuca callieri). pătlagina (Plantago maritima). plopul alb. stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora). albăstrica (Aster tripolium). (Thymus zygoides). curpenul (Clematis vitalba). neinundabile (emerse) ale Rezervaţiei.) ce au favorizat apariţia stepelor danubian-deltaice (tipice pentru Delta Dunării). sadină (Chrysopogon gryllus). etc. Specia dominantă este salcia (Salix alba) la care se adaugă răchita (Salix fragilis)._________________________________________________________________________________ (Lysimachia vulgaris). Caracteristică pentru aceste păduri este prezenţa unor specii cu tulpină volubilă (liana grecească (Periploca graeca). părul sălbatic (Pyrus pyraster). etc. Pe porţiunile cu umiditate mai redusă trăiesc volbura de nisip (Convolvulus persicus). stejarul (Quercus quercus). hydrolapathum). Stipa ucrainica). pelinul de nisip (Artemisia arenaria). săricica (Salsola soda). stânjenelul galben (Iris pseudacorus). 2. adaptate să reziste la conţinutul ridicat în săruri al depresiunilor cu sol salinizat al grindurilor din Rezervaţie: brânca (Salicornia europaea). salcie târâtoare (Salix rosmarinifolia). În funcţie de condiţiile pedoclimatice se deosebesc specii halofile. troscot de nisip (Polygonum arenarium).) rămânând dominante zăvoaiele de plop şi salcie. păiuş dobrogean. mărul sălbatic (Malus silvestris). dentiţă (Bidens tripartita). lăsnicior (Solanum dulcamara). sălcioară (Eleagnus angustifolia). Pe martorii de eroziune (sol stâncos) din Complexul lagunar Razim-Sinoie (Popina. Bisericuţa. Pe dunele înalte. Pe malul lacului Erenciuc se dezvoltă singura pădure de anin negru din Delta Dunării (Alnus glutinosa). precum şi specii psamofile. Specific pentru Delta Dunării este lipsa aproape totală a pădurilor de luncă formate din arbori cu lemn tare şi a zăvoaielor de anin (Alnus sp. siminocul (Helichrysum arenarium).4 Plante periclitate 49 . Stachys maritima. măcriş de baltă (Rumex Plantele superioare terestre formează asociaţiile vegetale ce se dezvoltă pe zonele mai înalte. Pe nisipurile cordoanelor litorale se întâlnesc şi tufărişuri de cătină albă (Hippophae rhamnoides). ceapa ciorii dobrogeană (Gagea callieri). În depresiunile dintre dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman s-au dezvoltat specii care formează comunităţi vegetale speciale: frasinul pufos. plopul tremurător. viţa sălbatică (Vitis silvestris). favorizează pădurile de salcie instalate pe aluviuni puţin solificate. Gypsophyla perfoliata. etc. Grădişte) s-a instalat un tip special de asociaţie stepicolă petrofilă caracterizat prin specii tauro-caucaziene şi mediteraneano-balcanice: cimbrişorul dobrogean.9. răchitan (Lythrum salicaria). (Populus alba). deficit de apă. (Agropyron brandzae). frasinul (Fraxinus angustifolia pannonica). Etajul de arbuşti lipseşte iar cel ierbos-arbusiv este sărac: murul de mirişte (Rubus caesius). vineţelel de nisip (Centaurea arenaria). tătăneasa (Symphitum officinale). piperul bălţii (Polygonum hydropiper). cu nisip nefixat şi nesolificat. (Populus tremula). Grindurile fluviale din deltă. trăiesc perişorul (Elymus sabulosus). caracterizate prin prezenţa unor specii submediteraneene: colilie (Stipa lessingiana. Grindurile Letea şi Caraorman oferă condiţii pedo-climatice (troficitate redusă a solului. adaptate la viaţa de nisip caracteristică pe grindurile fluviomaritime şi pe cordoanele nisipoase litorale. Dintre plantele caracteristice acestor dune. puţin înalte şi cu apa freatică permanent ridicată. pir crestat. iar pe solurile mai bogate în humus trăieşte cârcelul (Ephedra distachya). principalul rol fixator al nisipului îl joacă perişorul (Elymus sabulosus). ce conferă acestor păduri un aspect subtropical. Plantago coronopus.

Echium russicum şi Marsilea quadrifolia (Căsuţa 2. America tropicală Australia America de N. Specia Originea Crt. Propunerea ca Rezervaţia să devină sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000 este susţinută şi de cele 5 specii de plante periclitate de inters comunitar: Aldovandra vesiculosa. Gheorghe.4). Asia Culturi Culturi Letea. Lacul cu Coteţe Idem/rară Culturi. Chilia Veche/ foarte rară În localităţi În localităţi/rară Culturi Impact estimat America de N. un număr de 75 specii alohtone.9._________________________________________________________________________________ În perimetrul Rezervaţiei au fost identificate 14 specii periclitate. America de N. Tabelul 2.9. Furtuna. diguri/rară Culturi Insula Sacalin. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Amaranthus powellii Amaranthus retroflexus Helitropium curassavicum Chenopodium ambrosioides Chenopodium pumilio Ambrosia coronopifolia Bidens connata Bidens frondosa Brachyactis ciliata America de N. Centaurea pontica. Sireasa/rară Rezervaţie/frecvenţă Nisipuri umede şi 50 . Sulina Locuri ruderale Partizani/rară Sfiştofca Caraorman.5 Specii alohtone Până în prezent au fost identificate. America de N.4 Lista speciilor alohtone din Rezervaţie Nr. America de N. America de N.1 Plante superioare periclitate sau vulnerabile din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Centaurea pontica Cephalanthera longifolia Centaurea jankae Dactylorhiza incarnata Astragalus dolicophyllus Trachomitum venetum Astragalus versicarius pseudoglaucus Artemisia tscernieviana Anacamptis pyramidalis Centaurium spicatum Orchis coriophora fragrans Convolvulus persicus Platanthera bifolia Stachys maritima.9. Căsuţa 2.9.9. Împuţita. America de N. 2. PLANTE IERBOASE Azolla caroliniana 1 2 3 4 5 Azolla filiculoides Amaranthus albus Amaranthus blitoides Amaranthus emarginatus Localizare în Rezervaţie/Grad de răspândire Periprava.1). America de N. America de N. Comparativ cu speciile de faună (5 specii nevertebrate şi 12 specii vertebrate) 58 sunt specii de plante vasculare (Tabelul 2. Centaurea jankae. Caraorman. Tropice Înlătură flora natantă indigenă Idem Nedăunătoare Intră în competiţie cu flora indigenă Fără pericol Fără pericol Fără pericol Impact negativ asupra speciilor de cultură Idem Idem Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Nu se cunoaşte Intră în competiţie 6 7 8 Amaranthus crispus Amaranthus deflexus Amaranthus hybridus Argentina America de S. Sf. în tot arealul Rezervaţiei. America de N.

Pardina/rară Sulina Sulina C. Sf.canadensis Naturalizată. America de N. Specie ornamentală mediteraneană Asia de S.E. Europa de S. Asia de S. America de N. şi Asia de E.E._________________________________________________________________________________ sărăturate/foarte frecventă Zone nisipoase/ foarte frecventă Culturi Zone inundabile/ foarte frecventă Zone ruderale/ foarte frecventă Chilia Veche. zone acvatice REZERVAŢIE.V. Sulina.A. plantaţii forestiere Idem Idem Idem Idem Idem Idem ? Idem Idem Naturalizată Naturalizată înlocuieşte E. zone acvatice Insula Sacalin/ foarte rară Insula Sacalin/ foarte rară În jurul localităţilor. Culturi Zone bogate în nitraţi (gunoaie) Localităţi Zone umede Zone umede/rară Letea.Rosetti Culturi Ruderală Culturi. Căzănel REZERVAŢIE.V. Lacul Potica. Gheorghe Grindul Letea. Periprava Culturi Letea/foarte rară Letea.de cultură mediteraneană America de N. sporadică Idem/rară Sulina cu flora indigenă Idem Fără pericol Dăunătoare mai ales pt. America de S. 27 28 29 30 Chamaesyce maculata Oenothera biennis Oenothera parviflora Oxalis corniculata 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Veronica persica Datura stramonium Petunia parviflora Solanum retroflexum Acorus calamus Cyperus odoratus Hordeum jubatum Panicum capillare Paspalum distichum Elodea canadensis Elodea nuttallii America de N. Europa de S. Asia de S. America de N. America America de S. Lacul Somova. America de N. pl. ? America de N. fără pericol Fără pericol Fără pericol 42 43 44 Vallisneria spiralis Lindernia dubia Eclipta prostrata LEMNOASE Tropice America de N. de cultură Fără pericol Fără pericol Idem Idem 18 19 20 Conyza canadensis Galinsoga parviflora Xanthium italicum America de N. America de N. fără pericol 51 . America de N. America tropicală America de N. Stipoc. Tropice America de N. Agricultură Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Dăunătoare anumitor pl. PLANTE 1 Acer negundo Naturalizată. 21 22 23 24 25 26 Xanthium spinosum Xanthium orientale Coronopus didymus Diplotaxis erucoides Eruca sativa Cuscuta campestris America de S.

Idem Idem Idem. Gheorghe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alianthus altissima Amorpha fructicosa Elaeagnus angustifolia Fraxinus pennsylvanica Lycium barbarum Morus alba Robinia pseudacacia Populus x canadensis Taxodium distichum Amorpha fructicosa Phytolacca americana China America de N. fixează nisipurile Fără pericol Idem Intră în competiţie cu flora indigenă Idem ???? 2. Centaurea pontica. China America de N. Sf.6 Specii noi înregistrate pe teritoriul Rezervaţiei Din numărul total de specii de plante inventariate pe teritoriul Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ Localităţi. plantaţii de plop Chilia Veche. rol antierozional Idem Naturalizată. 34 specii noi pentru România şi 2 specii noi pentru ştiinţă (Tabelul 2.5). plantaţii forestiere Grinduri.9. 285 specii sunt noi pentru Rezervaţie. dar sunt protejate pe 52 . şi de V. Asia de V. Euro-americană SUA de E. Tabelul 2.deltaicus. Lista Roşie a speciilor din Rezervaţie. elaborată în 2000. Cele două specii de alge planctonice identificate în Rezervaţie în perioada ultimilor două decenii.5 Specii/subspecii noi înregistrate în flora Rezervaţiei Grup investigat Număr specii noi pentru : Rezervaţie România Ştiinţă Alge planctonice 9 2 Macromicete 35 3 Licheni 91 5 Cormofite 150 24 2 2. America de N. America de N.9. Din grupa Cormofitelor.) şi Caetoceros similis solitarius sunt considerate specii endemice.9. Insula Popina Marginea canalelor. În Lista Roşie au fost incluse şi speciile ce nu sunt deocamdată ameninţate în teritoriul Rezervaţiei. deltaicus*. subspecie a genului Elymus identificată anterior în Rezervaţie. Asia Cent. prezintă speciile de floră şi faună pe diferite grade de periclitate luându-se în considerare criteriile de încadrare recomandate de IUCN. Insula Popina Zone inundabile Localităţi Cultivat în localităţi Cultivat în localităţi Culturi forestiere Uzlina. fără pericol Naturalizată.7 Specii şi subspecii periclitate Pe baza inventarului calitativ şi cantitativ al speciilor din teritoriul Rezervaţiei s-a putut aprecia gradul de periclitare al acestora.642.9. de 1. Centaurea pontica şi Elymus pycnanthus ssp. cultivat ornamental În lungul canalelor. fixează nisipurile Naturalizată. Caetoceros insignis (Bacillaryoph. subspecie a genului Elymus identificată anterior în Rezervaţie. Centaurea jankae şi Elymus pycnanthus ssp. America de N. sunt cele două specii/subspecii noi pentru ştiinţă înregistrate în Rezervaţie. Specii endemice sunt considerate şi speciile de Cormofite.

majoritatea fiind acvatice. a rezultat că 196 de specii de insecte sunt periclitate (111 specii de himenoptere. Din cercetările desfăşurate în ultimii ani. heteroptere şi lepidoptere. au dus la identificarea unui număr mare de specii şi subspecii noi. 19 specii de homoptere. Crustaceele sunt reprezentate de 115 specii. prin convenţii la care România a aderat (Berna. au fost inventariate 1. viermi. etc. din care 138 sunt himenoptere.541 specii incluzând 3. fluturele de zi (Apatura metis. urmate de clasa nematodelor cu 157 specii (dominând speciile tericole de litieră) şi încrengătura anelide cu 96 specii. 3061 specii sunt nevertebrate. Atheyalla trispinosa.1). 2. ostracode şi copepode) şi crustacee superioare (Malacostracei).10. miriapode (Figura 2. în ultimii ani. fluturele apolo mic (Parnassius mnemosyne) şi fluturele sfingid (Prosperinus prosperina). 19 specii de gândaci.). 51 specii de fluturi şi 32 specii de gândaci au populaţiile în scădere). până în prezent. Daphnia magna) sau din cel al copepodelor 53 . Crustaceii inferiori formează o bună parte a zooplanctonului dulcicol cuprinzând specii filtratoare din grupul cladocerilor (Daphnia cucullata. figurând în situaţia noastră în categoria „nt” (nepericlitat). Au fost identificate şi 3 specii endemice: Atheyella dentata. arahnide. crustacee. desfăşurate în perioada 1991-1996. Clasa insecta deţine cel mai mare număr în cadrul ordinelor himenoptere. Atheyella crassa. 2.10. însă din multele familii ale acestuia s-au investigat numai 3. coleoptere.10 Fauna Patrimoniul faunistic al Rezervaţiei este reprezentat de 3. Dintre acestea. considerate endemice. insecte. Exemple sunt rusalia (Palingenia longicauda) un efemeropter care nu a mai fost observat în deltă. Au fost identificate. Bonn. atât pentru fauna României cât şi pentru ştiinţă. Rapana venosa şi 3 specii de bivalve: Scapharca cornea. Insectele sunt reprezentate de 2231 specii din care 26 endemice.10.061 specii de nevertebrate şi 480 specii de vertebrate. acvatic). 194 specii noi pentru România. sau lăcusta endemică Isophya dobrogensis care nu mai există decât pe insula Popina.1). Un număr mult mai mare de specii decât cel înregistrat deţine ordinul dipterelor. cuprinzând mai multe încrengături. Anodonta woodiana). deşi extrem de abundentă în trecut. reprezentate prin moluşte. Viermii sunt reprezentaţi de 435 specii din care 182 specii din clasa Rotifera (toate acvatice). Mya arenaria. Moluştele sunt reprezentate de 84 specii din care 5 sunt specii alohtone (2 specii de gasteropode: Phisa acuta.1 Nevertebrate Nevertebratele sunt răspândite pe teritoriul Rezervaţiei în toate mediile de viaţă (terestru. Din cele 3541 specii de faună._________________________________________________________________________________ plan european şi chiar mondial. Studiile pentru inventarierea diversităţii biologice din Rezervaţie. Dintre speciile protejate prin Convenţia de la Berna (Convenţia europeană asupra vieţii sălbatice) numai 5 au fost identificate pe teritoriul Rezervaţiei: lăcusta (Saga pedo). incluzând crustacee inferioare (cladocere. Numărul speciilor la moluşte este aproape dublu la gasteropode faţă de bivalve. 30 de specii. Lycaena dispar). subteran.097 specii şi subspecii noi incluzând 260 de specii noi pentru România şi 37 de specii noi pentru ştiinţă (Figura 2.

54 . lin (Tinca tinca). reptile. Ophiogomphus cecilia. alături de păsări. văduviţă (Leuciscus idus). dulcicole. Arahnidele sunt reprezentate de 166 specii. în special pe insula Popina şi în zona Letea. Pentru arahnide şi diplopode nu există date comunicate anterior. nu au putut fi încă obţinute în totalitate.specii după 1991 2219 2244 150 91 moluşte 61 115 crustacee 168 0 arahnide 0 8 insecte viermi & rotifere diplopode 2.10. 66 specii exclusiv marine: şprot (Spratus spratus phalericus). “văduva neagră” (Latrodectus mactans tredecimguttatus). precum şi păianjenul de apă (Argyroneta aquatica). una dintre cele mai reprezentative bogăţii faunistice ale teritoriului Rezervaţiei. 2. În apele Rezervaţiei au fost identificate 54 specii exclusiv dulcicole: ştiucă (Esox lucius). care cu picioarele întinse poate avea 5-6 cm. nu se poate compara cu cel din trecut. găzduite de o varietate mare de habitate acvatice. reprezintă. deasemenea.1 Fauna de nevertebrate din teritoriul RBDD (numar de specii) 2500 2000 1500 1000 500 135 0 435 nr.specii înainte de 1991 nr. Clasa peşti este reprezentată atât de peştii cartilaginoşi-osoşi cât şi de cei cu scheletul complet osificat. Inventarul actual al insectelor este incomplet şi deocamdată. Cyclops insignis). şi specii rare din familia păienjenilor cu cruce (Argyope lobata). mamifere. melc (Theodoxus transversalis).10. sunt reprezentate de 8 specii. Diplopodele aparţinând clasei myriapoda. Au fost semnalate. ţărăncuţă (Coenagrion ornatum). Catopta thrips. Fig.. fluturaş purpuriu (Lycaena dispar). cărăbuş (Osmoderma eremita). amfibieni. păsări. salmastre. albiliţă portocalie (Colias myrmidone). Peştii.2 Vertebrate Vertebratele sunt foarte bine reprezentate pe teritoriul Rezervaţiei de grupuri faunistice specifice condiţiilor de viaţă din zonă: peşti. conform Directivei Habitate. pentru 8 specii de nevertebrate: fluture buhă (Arytrura musculus). etc._________________________________________________________________________________ (Diaptomus serbicus). fapt ce-i sporeşte recunoaşterea pe plan internaţional. precum şi specii prădătoare din grupul cladocerilor (Leptodora kindtii) sau copepozi (Cyclops furcifer. Rezervaţia a fost desemnată ca sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000. în apele Rezervaţiei au fost identificare 133 de specii. Din cele 300 de specii din Europa şi 185 din România. iar pentru viermi (unde au fost incluse şi rotiferele). marine. Printre păianjeni se găsesc specii de dimensiuni mari (Lycosa singoriensis).

4120 Avat (Aspius aspius) 3. 2491 Rizeafcă de Dunăre (Alosa tanaica 2. şi respectiv.1 Specii de peşti protejate (Directiva Habitate) Nr. cosaşul (Ctenopharyngodon idella).1). precum şi două 55 . nisetru (Acipenser guldenstaedti). novacul (Aristichthys nobilis). 1159 Amfibienii sunt iubitori de căldură (termofili) şi de aceea cele mai multe specii (circa 4000) trăiesc în zonele calde. 2011 Fusar (Zingel streber) 13. specii alohtone: carasul argintiu (Carassius auratus gibelio) adus în Europa din China de acvarişti la începutul secolului al XVIII-lea şi semnalat în ţara noastră pentru prima dată în 1920. 2555 Răspăr (Gymnocephalus schraetzer) 7. buhaiul de baltă (Bombina bombina) şi brotăcelul (Hyla arborea).10. Din 1994 a fost semnalată o specie de talie mică din neamul bibanului (Percarina demidofii). păstrugă (Acipenser stallatus). 1149 Porcuşor de nisip (Gobio albipinnatus) 5. stavrid (Trachrus ponticus). 3 specii de ciprinide importate din China pentru creşterea lor în piscicultură. şi broasca de pământ siriacă (Pelobates syriacus balcanicus). scrumbie de Dunăre (Alosa pontica). în timp ce în Europa sunt doar 45 specii. precum şi (Pseudorasbora parva) specie adusă accidental din China cu loturile de ciprinide. crt. sângerul (Hypophthalmichthys molitrix). două specii de broaşte săpătoare: broasca de pământ brună (Pelobates fuscus). şi salmastre sau chiar în Marea Neagră: majoritatea guvizilor. 1124 Ghiborţ de râu (Gymnocephalus baloni) 6. broasca râioasă brună (Bufo bufo). 1157 Ţipar (Misgurnus fossilis) 8. în faţa gurilor Dunării: crap (Cyprinus carpio). 2522 Boarţă (Rhodeus sericeus amarus) 10. care a pătruns în Rezervaţie în special în Complexul lagunar Razim-Sinoie). Dintre acestea. biban (Perca fluviatilis). 1146 Ţigănuş (Umbra krameri) 12. calcan (Psetta maxima maeotica) şi 13 specii eurihaline care trăiesc atât în apele dulci. bibanul soare (Lepomis gibosus) ce provine din America de Nord. 1145 Sabiţă (Pelecus cultratus) 9. Din cele 133 specii semnalate până în prezent. 1160 Pietrar (Zingel zingel) 14. somn (Silurus glanis). 3 specii acvatice: broasca de lac (Rana ridibunda). 1130 Zvârluga (Cobitis taenia) 4. şalău Stizostedion lucioperca). somon de Marea Neagră (Salmo trutta labrax). Cod Specia Natura 2000 Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 1. etc. cambulă (Platichthys flesus luscus). În Rezervaţie au fost identificate şi 14 specii de peşti considerate de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000 (Tabelul 2. 9 specii au fost identificate în perimetrul Rezervaţiei. broasca râioasă verde (Bufo viridis). 6 provin din alte continente. bacaliar (Merlangus merlangus euxinus). encrasicolus ponticus).10. morun (Huso huso). Sunt şi unele specii care prezintă un uşor grad de eurihalinie putând fi întâlnite în număr redus şi în apele Mării Negre._________________________________________________________________________________ hamsie (Engraulis. avat Aspius aspius). iar în România 17 specii. 1134 Dunăriţă (Sabanejewia aurata) 11. Tabelul 2.

2).2). şi singura specie veninoasă. 2. pelicanul creţ (Pelecanus cripus). Din acestea.10.2 Specii protejate de amfibieni (Directiva Habitate) Nr. Toate speciile de reptile sunt protejate prin Convenţia de la Berna (Figura 2. vulgaris. Cod Natura 2000 1220 1219 1298 Specia Broasca ţestoasă de apă (Emis orbicularis Broasca ţestoasa de uscat dobrogeană (Testudo graeca) Vipera de stepă (Vipera ursinii) Reptilele sunt reprezentate de 11 specii. specii care cuibăresc în acest teritoriu majoritatea fiind oaspeţi de vară. din cele peste 6000 din zonele calde ale planetei. Crt. naturale sau antropice de pe teritoriul Rezervaţiei.10. şarpele de alun (Coronella austriaca). Tabelul 2.10. dumbrăveanca (Coracias garrulus).3). 1. 166 sunt specii cuibăritoare. prigoria (Merops apiaster). Crt.10.2 Repartiţia numerică a herpetofaunei în RBDD broaşte ţestoase: broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis) şi brosca ţestoasă de uscat (Testudo graeca ibera). care toamna părăsesc Rezervaţia stabilindu-se pentru hrănire în teritoriile sudice mai calde (maditeraneene sau africane). vipera de stepă (Vipera ursini renardi). 4 specii de 12 Anure şopârlă: şopârla de câmp (Lacerta agilis 10 Caudata 5 8 . cuibărind în teritoriile mai nordice euro-asiatice. din cele 83 specii din Europa şi din cele 23 specii inventariate în România. Cod Natura 2000 1188 1993 Specia Buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina) Tritonul cu creastă dobrogeană (Triturus dobrogicus) Desemnarea Rezervaţiei ca sit Natura 2000 a fost făcută pentru două specii de amfibieni (Tabelul 2. şopârla de nisip (Eremias arguta Serpentes 6 8 deserti). guşterul vărgat (Lacerta trilineata Sauria 4 4 2 Testudine dobrogica). 2. lăstunii (Riparia riparia. şarpele rău (Coluber caspius). Delicon urbia. urmând să se reîntoarcă în lunile martie şi aprilie: pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus). Datorită deteriorării drastice a habitatelor naturale la nivel european. pe care le 56 . iarnă şi primăvară. şopârla de iarbă (Podarcis 2 2 0 Reptile Amfibieni taurica) şi dintre care două acvatice: şarpele de casă (Natrix natrix) şi şarpele de apă (Natrix teselata). acvatice sau terestre. majoritatea speciilor din Rezervaţie sunt protejate prin Convenţia de la Berna (9 specii sunt strict protejate şi 2 specii sunt protejate). Din cele 375 de specii de păsări care trăiesc în România. Toţi amfibienii hibernează în sezonul rece pe fundul apelor sau îngropaţi în pământ (Figura 2.3 Reptile protejate în cadrul Directivei Habitate Nr.10. majoritatea stârcilor._________________________________________________________________________________ specii de tritoni: Tritonus dobrogicus şi T. În Rezervaţie trăiesc două specii de Fig. Tabelul 2. Păsările se întâlnesc într-o varietate impresionantă în toate ecosistemele. barza albă (Ciconia ciconia). Apus apus). Celelalte specii (165) sunt oaspeţi de toamnă. rândunelele (Hirundo rustica). euxinica). 331 se întâlnesc pe teritoriul Rezervaţiei. cel mai mare şarpe din Europa.10.

Zonele cu valoare avifaunistică ridicată (colonii monospecifice şi polispecifice. locuri de cuibărit individuale.10.10. etc. Academia Română a declarat 12 specii monumente al naturii (Tabelul 2. Denumirea zonei Speciile caracteristice Crt. Sărături-Murighiol. şi 91 specii.4. pe teritoriul Rezervaţiei: gârliţele (Anser albifrons). Insula Popina. atât în zonele cu regim de protecţie integrală (Roşca-Buhaiova. Specie Act normative crt. raţa lingurar (Anas clypeata). Specii de păsări din Rezervaţie declarate Monument al Naturii Nr. Nebunu. Denumire populară / denumire ştiinţifică Călifarul alb (Tadorna tadorna) 1 HCM 1625/1955 Călifarul roşu (Tadorna ferruginea) 2 Ibidem Corbul (Corvus corax) 3 JCM 734/1933 Dropia (Otis tarda) 4 JCM 600/1933 Spurcaciul (Otis tetrax) 5 Ibidem Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 6 Ibidem Pelicanul creţ (Pelecanus crispus ) 7 Ibidem Piciorongul (Himantopus himantopus) 8 HCM 1625/1955 Stârcul lopătar (Platalea leucorodia) 9 Ibidem 10 Egreta mare (Egretta alba) JCM 600/1933 Egreta mică (Egretta garzetta) 11 Ibidem 12 Vulturul hoitar (Neophron percnopterus) Ibidem Pe teritoriul Rezervaţiei îşi găsesc adăpost 97 specii din anexa 1 a Directivei Păsări. ferestraşii (genul Mergus). Sacalin-Zătoane. zone de cuibărit ale unor specii rare) sunt repartizate pe tot teritoriul Rezervaţiei. zona lacului Dranov. raţa suliţar (Anas acuta). locuri de aglomeraţie pentru hrănire şi popas. Ardeola ralloides(stârc galben) 1 Lacul Telincea (Colonie polispecifică) Egretta gerzetta (egreta mică) Plegadis falcinellus (ţigănuş) 2 Lacul Purcelu (Colonie polispecifică) Egretta gerzetta (egreta mică) Plegadis falcinellus (ţigănuş) 3 Lacul Nebunu (Colonie polispecifică) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Haliaeetus albicilla (codalb) 4 Lacul Meşter (Cuib) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) 5 Lacul Martinca (Colonie polispecifică) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) 57 .10. 151 specii migratoare listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare de la Bonn precum şi 17 specii periclitate la nivel global. gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficolis). Tabelul 2. Letea. privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa adoptată la Berna din care 229 specii sunt în Anexa II (animale europene strict protejate). poposind pentru hrănire pe perioade mai lungi sau mai scurte. în Anexa III (animale europene protejate)._________________________________________________________________________________ părăsesc odată cu răcirea vremii. argumente pentru care Rezervaţia a fost desemnată ca sit de protecţie specială avifaunistică. eretele vânăt (Circus cyaneus). Din totalul speciilor inventariate pe teritoriul Rezervaţiei. lacul Martinica. lebăda cântătoare (Cygnus cygnus).10.) (Tabelul 2. etc. cât şi în afara acestora (Golful Musura. Capul Doloşman. Caraorman.5).).5 Principalele zone de interes ornitologic din teritoriul Rezervaţie Nr.4). Periteaşca-Leahova. 320 specii sunt incluse în Convenţia de la Berna. Tabelul 2. zona situată la nordul localităţii Sfântu Gheorghe etc.

_________________________________________________________________________________ Lacul Fortuna (Zonă de hrănire şi popas) Lacul Tătaru (Cuib) Lacul Obretinul Mic (Colonie polispecifică) Roşca Buhaiova (Colonie monospecifică) Pădurea Letea (Cuib) Heleşteele Popina (Colonie polispecifică) Golful Musura (Hrănire – popas) Lacul Bondar (Colonie polispecifică) Lacul Cuzmiţinul Mare (Colonie polispecifică) Ostrovul Babina (Hrănire – popas) Japşa Climova (Colonie polispecifică) Pădurea Caraorman (Cuiburi) Sărături Murighiol (Colonie polispecifică) 6 7 8 9 10 11 12 Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Fulica atra (lişiţa) Specii limicole Haliaeetus albicilla (codalb) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Plegadis falcinellus (ţigănuş) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Haliaeetus albicilla (codalb) Himantopus himantopus (cătăliga) Recurvirostra avosetta (ciocîntors) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Cygnus olor (lebăda cucuiată) Specii de anatidae (raţe) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Egretta garzetta (egreta mică) Nycticorax nycticorax (stârc de noapte) Plegadis falcinellus (ţigănuş) Egretta garzetta (egreta mică) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Specii limicole Plegadis falcinellus (ţigănuş) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) Egretta alba (egreta mare) Haliaeetus albicilla (codalb) Dricopus martius (ciocănitoarea neagră) Larus melanocephalus (pescăruş cu cap negru) Larus ridibundus (pescăruş râzător) Larus argentatus (pescăruş argintiu) Sterna hirundo (chira de baltă) Himantopus himantopus (cătăliga) Haliaeetus albicilla (codalb) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Specii limicole Himantopus himantopus (cătăliga) Specii de anatide Specii limicole Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Himantopus himantopus (cătăliga) Podiceps nigricollis (corcodel cu gât negru) Platalea leucorodia (lopătar) Tadorna tadorna (califar alb) Falco tinnunculus (vinderel roşu) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Anser albifrons (gârliţa mare) Tadorna feruginea (califar roşu) Specii limicole Tadorna tadorna (califar alb) Tadorna tadorna (califar alb) Aspus aspus (drepnea neagră) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) 13 14 15 16 17 18 19 20 Lacul Erenciuc (Cuib) Insula Sacalin – Melea (Hrănire – popas) Câşla Vădanei (Hrănire – popas) Lacul Lejai (Colonie polispecifică) Heleşteele Holbina II (Colonii mono şi polispecifice) 21 22 23 24 25 Insula Popina (Cuiburi) Lacul Leahova (Hrănire – popas) 26 27 28 Insula Bisericuţa (Cuiburi) Capul Doloşman (Cuiburi) Canalul 5 – insulă (Colonie 58 .

_________________________________________________________________________________ polispecifică) 29 Lacul Sinoie – insule (Colonie polispecifică) Grindul Saele – Histria (Coloniihrănire-popas) Grindul Chituc (Hrănire-popas) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Larus argentatus (pescăruşul argintiu) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Larus argentatus (pescăruşul argintiu) Platalea leucorodia (lopătar) Charadrius alexandrinus (prundăraş de sărătură) Recurvirostra avosetta (ciocîntors) Glareola pratincola (ciovlică) Specii de anatide Specii limicole 30 31 Mamiferele sunt reprezentate preponderent de rozătoare şi insectivore. rozătoarele hrănindu-se de regulă cu vegetale. când este vorba de canale sau sub forma unor muşuroaie pe lacuri sau japşe. Dintre carnivorele canide. cel mai adesea se întâlneşte bizamul (Ondrata zibethycus). în timp ce bursucul (Meles meles) are o prezenţă din ce în ce mai rară. dihori). Bulgaria). hermelină. Copitatele sunt relativ bine reprezentate prin numărul încă mare de porci mistreţ (Sus scrofa) care preferă arealele mlăştinoase şi de căprior (Capreolus capreolus) cu efective în scădere. porcul de mare (Phocaena phocaena) şi delfinul (Delphis delphis). iar insectivorele cu insecte şi alte nevertebrate (Figura 2.3 Mamiferele din RBDD 2 2 1 9 12 16 Insectivore Rozătoare Carnivore Pinipede Ungulate Chiroptere Dintre rozătoare. Fig. prezent în Rezervaţie printr-un număr mare de specii (circa 20 specii). teritoriul Rezervaţiei este gazdă pentru cel puţin 44 de specii.3). În Marea Neagră se cunosc trei specii de delfini ale căror populaţii sunt în regres: delfinul cu bot gros (Tursiops tursiops). Mustelidele sunt mai bine reprezentate de două specii legate de mediul acvatic: nurca europeană (Mustela lutreola) şi vidra (Lutra lutra) specii care se hrănesc cu peşti şi alte animale acvatice. precum şi şacalul (Canis aureus). din care 101 trăiesc în România. Majoritate speciilor îşi sapă galerii subterane. cele mai întâlnite sunt câinele enot (Nyctereutes procynoides). Cel mai numeros grup atât ca număr de specii cât şi ca mărime a populaţiilor este cel a micromamiferelor (mamifere de talie mică) care constituie hrana preferată a multor specii de păsări răpitoare de zi sau de noapte sau a mamiferelor carnivore. în special a celor din familia mustelidelor (nevăstuica. vulpea (Vulpes vulpes) care are efective relativ stabile. Din cele 42 specii de mamifere 28 sunt incluse în Lista Roşie. specie legată de mediul acvatic care îşi construieşte galerii în malul apelor.10. cel mai legat de mediul acvatic (a fost semnalat pentru prima oară în România în anul 1951. Iepurele (Lepus capensis europaeus) este deasemenea destul de frecvent în pădurile Letea şi Caraorman precum şi în incintele agricole. ajuns în Delta Dunării pe cale naturală din zonele mai sudice (Asia Mică. iar în Delta Dunării în anul 1953). totuşi nu este suficient investigat. 59 . Raportat la speciile de mamifere cunoscute în Europa de 190.10. Acest număr de specii trebuie considerat minim deoarece grupul chiropterelor (liliecii). 2.

11. au contribuit şi cele 5 specii din bioregiunea stepică şi cele două specii caracteristice bioregiunii pontice (Tabelul 2. 2.1 Starea litoralului şi a zonei costiere Nivelul mării şi salinitatea ca indicatorii de stare a mediului marin din zona costieră reflectă influenţa variaţiilor apelor Dunării. valori cu circa 20. 2. Cod Specia Crt.10.5).0 cm mai mari decât media multianuală a acestor luni (Fig.11 Starea ecosistemului şi a resurselor marine vii din zona costieră marină. cea mai mică medie lunară înregistrată din 1959 până în prezent (Fig. Tabelul 2.4cm în mai.6cm în iunie şi 40. la niveluri maxime corespunzând salinităţi minime.1). 36. Natura 2000 Bioregiunea stepică Vidra (Lutra lutra) 1355 Dihorul de stepă (Mustela eversmannii) 2633 Nurca (Mustela lutreola) 1356 Popândăul (Spermophilus citellus) 1335 Dihorul pătat (Vormela peregusna) 2635 Bioregiunea pontică Porcul de mare (Phocoena phocoena) 1351 Delfinul cu bot gros (Tursiops truncatis) 1349 2.11. când nivelul a fost de 40.3cm în iulie.5 Specii de mamifere periclitate în Rezervaţie Nr. salinitatea fiind de 9. Este cazul lunii iulie. înregistrate în perioada aprilie – mai. Datorită predominanţei vânturilor din sud şi sud est.10. Cantitatea mare de apă dunăreană a influenţat valorile salinităţii de la Constanţa. 207 Km3 /an.11.90 PSU. 2. Din luna mai nivelul s-a păstrat crescut: 38.3cm. influenţa Dunării asupra nivelului la Constanţa a fost decalată cu o lună. depăşind cu mult media multianuală. În aceste condiţii._________________________________________________________________________________ La desemnarea Rezervaţiei ca sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000. În 2005 şi 2006 debitul Dunării a fost de 277 Km3 /an respectiv 259 Km3 /an. valorile nivelului mediu lunar au fost crescute. 60 . în special în prima jumătate a anului.1).

1 Evoluţia nivelului mării a debitului Dunării şi salinităţii la Constanţa în 2006 Fitoplanctonul.67 mg·m-3.9 – 6471·103 cel·l-1. 2.0 I II III IV V VI VII VIII Debit Dunare (Km3/luna) Salinitate PSU Nivel (cm) 45. a fost reprezentat.0 40. în 2006. alături de circa 43% speciile dulcicole şi dulcicole-salmastricole.11. Diatomeele au dominat atât în structura calitativă.0 15.2). Valorile medii înregistrate în 2006 la CazinoMamaia (staţie de referinţă pentru evoluţia în timp a fitoplanctonului) se încadrează în tendinţa de scădere a densităţii numerice şi a biomasei fitoplanctonice manifestată după perioada de eutrofizare intensă a anilor ‟80 (Fig.0 30._________________________________________________________________________________ 45.11. Deşi valorile medii ale acestor parametri au fost superioare valorilor înregistrate în anii anteriori 2002-2005. urmate de dinoflagelate (22%) şi clorofite (20%).0 20.0 10. de 184 specii algale aparţinând la 7 grupe algale din care dominante au fost diatomeele în proporţie de 40% din totalul speciilor.0 35.0 25.0 0. au fost totuşi de cca 3 ori (pentru densitate) şi respectiv 2. cât 61 2006 . 2. densitatea numerică şi biomasa fitoplanctonului au variat în cursul anului 2006 între 61.0 0.63 – 6307. 12 10 18 16 Biomasa (x103 mg/m3) Densitate (x106 cel/l) 14 12 10 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Densitate Biomasa Fig.0 5.0 35.2.0 30.0 IX X XI XII Fig.0 5.0 40.0 15. ca indicator de stare a eutrofizării.0 10.3 ori mai mici (pentru biomasă) faţă de media multianuală a perioadei 1983-1990. respectiv 73.11.2 Mediile multianuale ale cantităţilor de fitoplancton în apele marine de la Constanţa în perioada 1983 – 2006 La nivelul platoului continental românesc. până la izobata de 30m.0 20. Speciile marine şi marine – salmastre au constituit 57% din total.0 25.

60 50 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 100 mii . şi Centropages ponticus din Familia Centropagidae. ceea ce ar justifica scoaterea acestei specii din categoria speciilor ameninţate. curvisetus. cel/l > 10 mil. Speciile determinante au fost diatomeele Skeletonema costatum (15·106 cel·l-1) şi Nitzschia tenuirostris (15. dintre care doar două fenomene s-au remarcat cu abundenţe de peste 10 milioane cel·l -1.3). . cel/l Fig. s-au situat în 2006 la un nivel comparativ cu ultimii doi ani anteriori. Infloririle algale. principalele specii fiind: Skeletonema costatum. 62 .5·106 cel·l1 ) (Fig. C.11.2). putând fi deja considerată naturalizată. în 2006. 2. sunt comparabile cu cele înregistrate înainte de eutrofizare.11. în decursul ultimilor ani. 2.11. unde densitatea a atins o valoare de 4.2 Numărul speciilor de fitoplancton cu dezvoltări importante în apele marine româneşti în perioada 1991-2006 Biocenoza zooplanctonică a fost dominată.720. Dintre speciile exotice a fost semnalat doar ctenoforul Mnemiopsis leidyi. Numărul de înfloriri algale care au atins valori de peste 5 milioane cel·l -1 a fost de patru. În Cartea Roşie a Mării Negre au fost introduse patru specii zooplanctonice ameninţate cu dispariţia: copepodele Pontella mediterranea. Cerataulina pelagica. 2. aparţinând la 16 grupe taxonomice. Labidocera brunescens din Familia Pontelidae. În structura calitativă a zooplanctonului au fost identificati 27 de taxoni. Densităţile şi biomasele înregistrate de Centropages. Biomasa totală a zooplanctonului trofic inregistrată în 2006 s-a înscris în tendinţa evoluţiei multianuale şi sezoniere de ciclicitate a dezvoltării zooplanctonului (Fig. Cyclotella caspia.10 mil._________________________________________________________________________________ şi în cea cantitativă. Anomalocera patersoni. cel/ l 1 mil. Valorile maxime de densitate şi biomasă ale anulu au fost inregistrate pe profilul Mangalia în staţia de pe izobata de 5m.955 ind/m-3 şi o biomasă de 4. Nitzschia tenuirostris. Centropages şi Anomalocera au fost singurele specii ameninţate care au fost semnalate şi în decursul anului 2006.9 mg/m-3. Chaetoceros socialis.1 mil. ca indicator de impact al eutrofizării asupra mediului marin. specie pătrunsă în apele Mării Negre la nivelul anilor „80. de componenta trofică în perioada de primavară şi de cea netrofică în perioada de vară.

2006. se constată că în ultimii ani se poate vorbi de menţinerea unei structuri calitative bune (Fig. când structura faunei bentale investigate era alcătuită din 16 .11. în 2006. 2.11.3 Evoluţia multianuală şi sezonieră a biomaselor zooplanctonului trofic de la litoralul românesc al Mării Negre. ca indicator de stare a eutrofizării. dovada unei mai bune recrutări (peste 60% din populaţii au indivizi pânã la 25 mm lungime).500 ex/m2). per ansamblu. comparativ cu 2005 (12. în orizontul 10-0m Fig. Situaţia s-a datorat. contribuţiei ponderale a midiilor (Mytilus galloprovincialis). aceste grupe fiind reprezentate în medie de câte nouă şi respectiv şapte specii (Fig. un număr foarte mic în comparaţie cu bogăţia de specii existentă înainte de anii ‟70. 2. Aceeaşi situaţie s-a observat şi la nivelul biomaselor.11.m-3 Chlorophyta Rhodophyta Phaeophyta 0 2000 2001 2002 Primavara Vara 2003 Tomna 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Phanerogama Zpk trofic total Fig. Zoobentosul. Evaluările cantităţilor de midii au scos în evidenţă predominanţa exemplarelor de talie medie. o valoare medie de 340g/m2 comparativ cu 2005 când biomasa înregistratã a fost de 838 g/m2. faţă de numai 941 g/m2 în anul 2004. o structură cantitativă comparabilă cu cea a anului precedent. 60 50 numar specii 40 30 20 10 0 1990-93 2003 2004 2005 2006 perioada Fig. înscriindu-se aproape în parametrii anului 2004.11.5. Macrozoobentosul din zona sudică a litoralului a prezentat.5). 2.11.28 specii. Variaţia diversităţii macroalgelor în ultimii trei ani arată o dominanţă clară a algelor verzi (Chlorophyta) urmate îndeaproape de algele roşii (Rhodophyta). printr-o diversitate ce include 50-60 de specii macrobentale. se caracterizează în zonele litorale de mică şi medie adâncime (5-20 m). şi de această dată.000 ex/m2). Comparativ cu perioada anilor 1990-1993. biomasa fiind evaluată la 2. 2. 9 Rhodophyta.4).000 g/m2 în perioada 2005-2006. evaluându-se.5 Evoluţia numărului de specii macrozoobental în zonele de mică şi medie adâncime (Sulina–Vama Veche) Indicatorul cantitativ de densitate în zona marină din nordul litoralului a înregistrat valori de până la 3 ori mai mici (Sulina – Portiţa . 5 Phaeophyta şi 1 Phanerogama). 2. care pot constitui suport 63 .4 Variaţia diversităţii macroalgelor la litoralul românesc Fitobentosul cuprinde 25 specii (10 Chlorophyta._________________________________________________________________________________ 350 300 250 200 150 100 50 mg. care au avut populaţii bine dezvoltate în această zonă.

iar pentru 22 de specii nu există date suficiente pentru încadrarea într-una din categoriile de periclitare (DD). primele trei fiind hiponeustonice. Dintre algele macrofite şi fanerogamele înscrise în lista roşie ca specii ameninţate cu dispariţia (EN). în 2006 a fost identificată doar Caprella acanthifera din categoria speciilor vulnerabile (VU). 13 sunt considerate extincte (EX).11. Cea din urmă categorie cuprinde şi patru specii de copepode calanide Anomalocera patersoni. în cazul în care condiţiile de mediu rămân favorabile creşterii şi dezvoltării până la indivizi capabili de reproducere. 141 peşti (67%) şi 4 mamifere marine (2%) (Fig. dintre care 19 macrofite (9%). o specie cu risc redus de periclitare (LC)._________________________________________________________________________________ pentru completarea efectivelor speciei. Impactul asupra biodiversităţii şi habitatelor marine este apreciat prin raportul dintre numărul speciilor periclitate/numărul total de specii (29/2945) şi prin numărul speciilor dispărute/numărul total de specii (13/2945). Pontella mediterranea. peşti şi mamifere cuprinde un număr de 209 specii.1 Statutul sozologic al speciilor înscrise în Lista Roşie a Mării Negre Grup de specii Macrofite Nevertebrate Peşti Mamifere Total EX 13 13 Statutul conform categoriilor IUCN (v. ultima înregistrând o prezenţă constantă în ultimii trei ani.11. Centropages ponticus. 2.6 Principalele grupe de specii periclitate de la litoralul românesc înscrise în Lista Roşie Dintre cele 45 de nevertebrate înscrise în Lista Roşie.2 Biodiversitatea şi specii periclitate marine Starea biodiversităţii este definită prin numărul total de specii identificate la litoralul românesc.6). Labidocera brunescens. nevertebrate – 1730. 2001) EN VU NT LC DD 11 2 6 3 6 1 22 2 2 28 31 78 3 1 19 10 28 32 107 Total 19 45 141 4 209 64 . Lomentaria şi Corallina şi alga brună Cystoseira barbata în zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai. Lista Roşie a speciilor de macrofite. ciuperci – 55. 2. 2 specii vulnerabile (VU) şi 6 cu date insuficiente (DD) (Tabel 2.11. 3 ameninţate (EN). nevertebrate. Dintre speciile de nevertebrate bentale. 3. estimat la 2945 (bacterii – 113. 6 vulnerabile (VU). Tabelul 2.11.1).1. în 2006 au fost identificate Phyllophora brodiaei şi Zostera nana în zona Constanţa Nord. Macrofitele cuprind 11 specii ameninţate (EN). mamifere macrofite nevertebrate pesti Fig. dintre acestea în 2006 au fost semnalate Anomalocera patersoni şi Centropages ponticus.11. alge microfite – 615. rapoarte care s-au menţinut constante în ultimii ani. 2. macrofite – 138. Pentru clarificarea stării de conservare a speciilor hiponeustonice este necesară utilizarea unei metodologii speciale pentru prelevarea şi studierea hiponeustonului. 45 nevertebrate (22%). Singura specie autoaclimatizată este Mugil soiuyi. păsări – 150 şi mamifere – 3) şi 29 de specii ameninţate (EN si VU). peşti – 141.

_________________________________________________________________________________

Încadrarea speciilor de peşti în Lista Roşie se prezintă astfel: dintre cele 141 de specii evaluate conform criteriilor IUCN, 2 sunt ameninţate (EN), 2 vulnerabile (VU), 28 aproape ameninţate (NT), 31 pentru care nu există motive de îngrijorare (LC) iar pentru 78 de specii nu există date suficiente (DD). Dintre toate aceste specii, anual se identifică în capturi circa 20 de specii. În ceea ce priveşte mamiferele marine, nu se derulează un program special de monitorizare a delfinilor, obiectul preocupărilor constituindu-l doar eşuările şi capturile accidentale ale delfinilor. Astfel, în 2006 au fost identificaţi 104 indivizi eşuaţi la ţărm, delungul întregului litoral românesc. Dintre cei care au putut fi determinaţi, cei mai mulţi au fost Phocoena phocoena (26 ex.), urmaţi de Tursiops truncatus şi Delphinus delphis cu câte două exemplare. Accidental, în 2006 au fost capturaţi 22 de delfini în setcile pentru calcan: Phocoena (20 exemplare) şi Tursiops (două exemplare). 2.11.3 Starea fondului piscicol marin Activitatea de pescuit comercial practicată de pescarii profesionişti se desfăşoară cu unelte de pescuit staţionare şi cu unelte active. La aceasta se adaugă şi pescuitul sportiv care are o amploare foarte mică. Analiza evoluţiei indicatorilor de stare arată că biomasa stocurilor se caracterizează prin fluctuaţii naturale aproape normale la unele specii (Şprot), cu tendinţe de redresare sau chiar afectate, la alte specii. Şprotul se caracterizează printr-un un efectiv relativ bun în ultimii ani chiar dacă în 2006, acest efectiv a fost mai scăzut (14.740 tone) de cât media perioadei 2003-2005 (45.000 tone), datorită existentei unor condiţii hidroclimatice deosebite. La hamsie se manifestă în continuare tendinţa de redresare, iar pentru stavrid, lufar şi chefal această redresare are un ritm mai lent. Calcanul şi rechinul, continuă să aibă stocurile afectate. Populaţiile de guvizi au stocurile într-o stare relativ bună aflându-se într-un echilibru relativ stabil. Structura populaţională, indică prezenţa în capturi a unui număr de mare de specii (peste 20), din care de bază sunt speciile de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar, guvizi). Totodată se remarcă ponderea redusă a speciilor valoroase (calcan, sturioni, scrumbie de Dunăre, stavrid, chefal, lufar) dar şi reapariţia sub formă de exemplare izolate de scrumbie albastră şi pălămidă (Fig. 2.11..);

35 0 0

250
30 0 0

25 0 0

200

Alte specii Limba de mare

20 0 0
ton e

S p r ot 15 0 0 B a c a lia r H a m sie 10 0 0 A los e 500 S ta v r id S tur ion i 0 1 9 90 1 9 91 1 99 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 1 9 96 1 9 97 1 9 98 1 99 9 20 0 0 20 0 1 20 0 2 2 0 03 2 0 04 2 0 05 2 0 0 6*

150
tone

Chefal Rechin Aterina

100

Gingirica Guvizi

50

Barbun Calcan

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Lufar

Fig. 2.11.1 Structura capturilor (t) pe principalele specii de peşti realizate în sectorul marin românesc în perioada 1990-2006

65

_________________________________________________________________________________ Indicatorii de presiune care influenţează dezvoltarea populaţiilor de peşti în zona costieră sunt reprezentaţi, în principal, de salinitatea apei mării, de aglomerările speciilor gelatinoase, şi de efortul de pescuit. Variaţia salinităţii dependentă de aportul de apă dulce din Dunării influenţează apropierea sau îndepărtarea speciilor marine de zona costieră (în anul 2006 datorită debitului deosebit de mare al Dunării a creat o zonă puternică de apă dulce cu largă extindere spre sud şi est producând o reducere puternică a salinităţii apei mării, fenomen care a determinat îndepărtarea speciilor marine de la coastă spre larg, provocând şi îndepărtarea şi dispersarea aglomerărilor de şprot principala specie pescuibilă cu traulul pelagic. Prezenţa aglomerările de specii gelatinoase pot impiedeca formarea aglomerărilor de şprot şi îndepărtarea acestora de ţărm. Efortul de pescuit este, în continuare, redus dominat de folosirea uneltelor fixe (în 2006 aufost utilizate 27 taliene, 6800 setci de calcan, 280 setci de chefal, 2500 paragate şi 210 setci de scrumbie, iar în pescuitul cu unelte active, 8 traulere costiere operaţionale şi 12 năvoade de plajă. Caracterizare socio-economică şi culturală: perspectivă istorică 2.12 Prezenţa umană în perimetrul Rezervaţiei În Delta Dunării, sunt înregistrate official 28 de localităţi (sate, cătune şi un oraş), cu o populaţie care a cunoscut, dealungul timpului fluctuaţii legate de evoluţia importanţei economice a zonei. În perioada 1912-2002, evoluţia numerică a populaţiei a fost în descrescreştere, chiar dacă au fost şi intervale de timp în care populaţia a crescut (Tabelul 2.11.1). În acest interval numărul locuitorilor Deltei Dunării s-a redus cu peste 3.500 de locuitori, corespunzător unei scăderi medii anuale de 2,5‰. Cel mare spor al populaţiei s-a produs între anii 1948-1956 (12,6‰), situaţie datorată sporului natural din mediul rural (13,4‰), iar cel mai scăzut spor a avut loc în perioada 1966-1977 (-14,7‰) datorat, deasemenea scăderii populaţiei rurale care în perioada amintită s-a redus cu ¼ (peste 4000 de persoane). Acest declin demografic s-a datorat migraţiei forţei de muncă, în mod deosebit, spre Tulcea. Inundaţiile mari din anii 1970 şi 1975 a determinat, de asemenea, ca o parte a populaţie rurale să se strămute în zonele extradeltaice. În perioada 1966-1977 populaţia a scăzut semnificativ în toate comunele din deltă: Cetalchioi, -43,6‰, Maliuc, -30,0‰, C.A. Rosetti, -27,9‰, Pardina, -19,3‰. După 1990, în Delta Dunării a continuat să scadă populaţia locală atât în mediul urban cât şi în mediul rural, chiar dacă, în această perioadă, s-au înregistrat şi sporuri pozitive în unele localităţi, în deosebi după 1997, ca urmare a revenirii unor locuitori în urma restructurării activităţilor din industrie (C.A.Rosetti, 34,9‰, Pardina, 33,8‰, Ceatalchioi, 16,1‰). În celelalte localităţi s-a menţinut tendinţa de scădere (Sf. Gheorghe, -3,3‰, Maliuc, 1,5‰). Se mai remarcă faptul că unele localităţi au o populaţie foarte redusă, sub 54 de locuitori (Cardon, Câşliţa, Tatanir), că localitatea Ostrovu Tătaru numai are nici un locuitor, în timp ce în localitatea Uzlina din comuna Murighiol, pe lângă cei 6 locuitori înregistraţi official, sunt numeroase gospodării aparţinând unor proprietary rezidenţă în alte localităţi ale judeţului sau din alte judeţe.
Tabel 2.11.1 Evoluţia populaţiei din Delta Dunării, la recensăminte (Gâştescu, 2006) Anii 1912 1930 1966 1977 1992 1997 2002 Urban 7.347 6.399 4.005 5.484 5.484 5.137 4.601 Rural 10.459 12.135 15.713 9.046 9.046 8.475 9.694

66

_________________________________________________________________________________

Total

17.806

18.534

19.718

14.530

14.530

13.612

14.295

Aceeaşi tedinţă se menţine şi după 2002 (Tabelul 2.11.2) Satele din deltă se încadrează, în marea lor majoritate (88,5%), în categoria satelor mici şi foarte mici (Tabelul 2.11.2). Analizând situaţia populaţiei în anul 2006 se constată că doar o singură aşezare rurală are mai mult de 1000 de locuitori (Chilia Veche), iar Sf. Gheorghe se poate încadra în categoria localităţilor de mărime medie. Oraşul Sulina se detaşează, prin poziţia şi evoluţia sa în cadrul deltei. Dezvoltarea Sulinei a avut mai puţine conexiuni cu spaţiul deltaic şi a beneficiat de hinterland internaţional la care o justifica statutul de porto-franco de la începutul secolului. Abia din a doua jumătate a secolului XX, acest oraş a trebuit să-şi stabilească legăturile cu satele învecinate.
Tabelul 2.11.2 Evoluţia populaţiei în localităţile din Rezervaţie în perioada 2005-2006 Nr. Municipiu, Oraş, Localitatea Număr Număr Crt. Comună locuitori locuitori 2005 2006 1 Tulcea T. Vladimirescu 383 381 2 Sulina Sulina 4.708 4.630 3 Ceatalchioi Ceatalchioi 258 396 4 Ceatalchioi Plauru 67 96 5 Ceatalchioi Sălceni 43 78 6 Ceatalchioi Pătlăgeanca 129 260 7 Chilia Veche Chilia Veche 2.803 2.428 8 Chilia Veche Câşliţa 13 13 9 Chilia Veche Tatanir 54 54 10 Chilia Veche Ostrovu Tătaru 0 0 11 Pardina Pardina 787 606 12 C.A.Rosetti C.A. Rosetti 277 300 13 C.A.Rosetti Sfiştofca 163 139 14 C.A.Rosetti Letea 460 437 15 C.A.Rosetti Cardon 19 27 16 C.A.Rosetti Periprava 320 297 17 Crişan Crişan 463 465 18 Crişan Mila 23 410 405 19 Crişan Caraorman 492 490 20 Maliuc Maliuc 333 320 21 Maliuc Partizani 455 440 22 Maliuc Gorgova 142 130 23 Maliuc Vulturu 78 55 24 Maliuc Ilganii de Sus 88 70 25 Beştepe Băltenii de Jos 98 90 26 Nufăru Ilganii de Jos 88 85 27 Murighiol Uzlina 4 6 28 Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe 1.064 880 Total 14.199 13.578

Structura etnică a populaţiei este constituită în principal din populaţie românească, la nivelul anului 2002, aceasta fiind de 12.666 locuitori (86,85%), dar şi din prezenţa mai 67

_________________________________________________________________________________ substanţială a încă patru minorităţi naţionale: Lipoveni, 1.376 (9,46%), ucrainieni, 299 (2,5%), rromi, 69 (0,47%) şi ruşi 59 (0,4%). Densitatea medie a populaţiei este foarte scăzută (5,4 loc./km²), datorită suprafeţelor întinse de lacuri, gârle, canale, terenuri mlăştinoase, etc., nefavorabile dezvoltării unor aşezări omeneşti. Reţeaua rarefiată a localităţilor, numărul mic de locuitori, suprafaţa de uscat redusă au contribuit la menţinerea unui număr mic de locuitori şi a unei densităţi mici: Sf. Gheorghe (1,8 loc./km²), Pardina (2,2 loc./km²), Crişan (3,4 loc./km²), Maliuc (4,1 loc./km²), C.A. Rosetti (4,2 loc./km²), Chilia Veche (6,8 loc./km²), Ceatalchioi (6,9 loc./km²), Sulina (13,96 loc./km²). În ceea ce priveşte diferenţierile funcţionale, se constată că, de-alungul istoriei locuirii, spaţiul deltaic a cunoscut o asociere interesantă de activităţi economice. Pescuitul a rămas până în zilele noastre preocuparea de bază a celor mai multe aşezări, mai cu seamă a celor izolate între ape, legată de existenţa resursei piscicole şi s-a desfăşurat mereu în paralel cu comerţul şi cu navigaţia dealungul căilor principale de acces. În afara pescuitului s-au mai dezvoltat şi alte activităţi legate, fie de alte resurse naturale: terenuri agricole, păşuni, păduri, peisaj, plante medicinale, fie de alte cerinţe ale dezvoltării sociale: asistenţă sanitară, educaţie, comerţ, etc. 2.11.1 Resursele pescăreşti şi pescuitul Resursele pescăreşti sunt reprezentate de populaţiile piscicole de interes economic şi de bazinelor acvatice de apă dulce, salmastră sau marină din spaţiul geografic al Rezervaţiei. Ihtiofauna Rezervaţiei cuprinde circa 133 de specii, aparţinând unui număr de 43 de familii, majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi specii eurihaline sau migratoare. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate, circa 30 de specii de peşti, dulcicole, eurihaline şi marine fac obiectul activităţii de pescuit şi de piscicultură. Resursele pescăreşti de apă dulce sunt reprezentate de populaţiile de peşti de apă dulce din cele 160.000 ha de ape interioare spaţiului geografic al Rezervaţiei, din care 110.000 ha ape permanente, resursele pescăreşti marine se dezvoltă în apele litorale ale Mării Negre aferente Rezervaţie, de circa 140.000 ha, resursele de peşti marin migratori sunt reprezentate de speciile marin migratoare (sturioni, scrumbie de Dunăre) care folosesc atât spaţiul marin cât şi cel dulcicol al Rezervaţiei. Resursele pescăreşti de cultură sunt reprezentate de speciile de peşti crescute în bazinele amenajărilor piscicole din Rezervaţie. Din cele 27 de amenajări piscicole construite în Rezervaţie pentru piscicultură, în suprafaţă totală de circa 40.000 ha, doar în câteva se mai desfăşoară, în prezent această activitate (Babadag, Lunca, Sarinasuf). Pescuitul este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei din Delta Dunării şi reprezintă şi în prezent o activitate economică importantă ocupând mai mult de jumătate din populaţia activă a deltei, în prezent activând circa 1500 de pescari autorizaţi pentru desfăşurarea pescuitului comercial. Acestora li se adaugă şi reprezentanţii familiilor rezidente în spaţiul Rezervaţiei care au dreptul legal să pescuiască pentru consumul propriu, câte 3 kg de peşte pe zi. Se poate spune că această activitate ocupă, în scop comercial sau familial, toate familiile rezidente în Rezervaţie. Valorificarea resursei pescăreşti din bazinele acvatice naturale se bazează pe metode tradiţionale care au fost folosite din cele mai vechi timpuri. Primele reglementări ale 68

care a oprit pescuitul peştilor sub o măsură minimală.679 1.100 1.573 3.081 586 315 289 220 297 368 272 273 122 155 Plătică 524 1.032 1. Pescăriile din spaţiul actual al Rezervaţiei au parcurs. a potenţialului zonelor şi pe rolul factorului hidrologic.000 tone/an. în Rezervaţie se practică pescuitul comercial.11.595 3. După biologia speciilor se distinge pescăria peştilor de apă dulce (deltă.121 1. Administraţia de stat a început în anul 1895 sub conducerea lui Grigore Antipa.964 3.108 2. A urmat o perioadă de redresare (1960-1970). litoralul Mării Negre şi Razim-Sinoie. pescăria peştilor marin migratori şi pescăria peştilor marini din zona litorală. situaţie care s-a agravat în perioada următoare. Tabel 2. în care au avut loc modificări importante atât în ceea ce priveşte condiţiile de mediu dar şi în ceea ce priveşte modul de organizare al pescuitului. În anul 1896 apare prima Lege a pescuitului.3 Capturile de peşte din Delta Dunării (tone) Anul 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 5. lin.000 tone/an şi 20.526 5.016 1.382 1.060 940 883 822 882 885 569 Somn 45 28 22 14 20 17 80 95 110 115 99 78 Crap 119 106 63 28 41 25 119 112 125 117 185 191 Şalău 214 287 99 81 85 54 141 68 80 104 64 62 Ştiucă 7 6 4 11 28 5 52 95 78 73 42 38 Biban 13 6 4 5 3 4 16 23 27 17 7 12 Scrumbie 317 946 649 484 680 451 23 83 116 261 215 383 Sturioni 20 5 8 5 7 5 13 18 24 25 19 17 Alte specii 378 229 193 88 58 39 50 31 55 79 56 49 69 .070 2. La sfârşitul deceniului al cincilea din secolul trecut se marca primul declin al pescăriei datorită efectelor negative ale îndiguirii Luncii Dunării care au afectat populaţiile de ciprinide în general şi cea de crap în special.732 3.095 998 1. locul crapului fiind luat de speciile stagnofile (babuşcă. valabile şi în zilele noastre.276 1. sportiv. a marcat un nou declin datorită îndiguirii celor peste 100. cu prevederi speciale pentru Delta Dunării.000-6.000 ha.11. reprezentând pescuitul ilegal.972 6. din deltă şi zonele adiacente cu valori ale capturilor în jur de 15. Razim-Sinoie). Dunăre.154 920 970 910 1.668 2. caracudă) producţiile oscilând între 10.3).074 3. bazate pe experienţa generaţiilor. deasemenea destul de dificil de estimat. căruia îi revine meritul de a fi elaborat principiile de management a pescăriilor în fluvii şi delte neregularizate. când capturile anuale au scăzut foarte mult în jurul a 5. prin stabilirea unui nou echilibru în structura ihtiofaunei. Situaţia capturilor înregistrate oficial şi în special cea a capturilor din ultimile două decenii trebuie corectată cu valori ce pot fi estimate destul de dificil reprezentând cantităţile de peşte capturate de populaţia locală în scopul consumului propriu (circa 3 kg/zi/familie) dar şi cu valori. dealungul istoriei recente de circa 50-60 de ani.000 tone/an.368 1.794 Caras 2.044 1. a introdus reglementări bazate pe o bună cunoaştere a biologiei speciilor de peşti. mai multe perioade.630 2. În prezent. Perioada 1970-1984.1984-1994._________________________________________________________________________________ pescuitului.000 tone/an. În perioada 1994-2006 capturile s-au situat în jurul valorilor 2500-3000 tone/an (Tabelul 2.152 Babuşcă 647 1. apar în Evul Mediu şi apoi în timpul administraţiei otomane. ştiinţific şi familial. În anul 1974 a fost promulgată Legea Pescuitului şi Pisciculturii care s-a aplicat pe tot teritoriul ţării. exploatarea resurselor pescăreşti din Delta Dunării este reglementată prin acte normative şi norme de aplicare ale acestora de către administratorul resursei (Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură) şi de către utilizatori în scopul asigurării utilizării durabile a acestora. Din punct de vedere al scopului capturării.

280 4. gingirică. taliene) şi active (năvoade.444 5. pescuitul se desfăşoară cu capcane de tip vintire şi taliene de Razim.793 3. Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras.806 4. Dinamica capturilor comerciale de peşte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anul 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cota anuală (tone) 5. plătică. sturioni. etc.000 2.801 2. iar perioada de prohibiţie este mai lungă faţă de restul Rezervaţiei însumând de 90 zile. ave.307 2. În Dunăre şi braţele sale. în sezonul rece. se desfăşoară un pescuit pasiv cu taliene gigant şi semigigant. vintire.643 1. pripoane. caras.964 3.639 1. scrumbie albastră.629 2.743 3.568 2. Tabel nr.504 3. voloage). şprot) speciile mai valoroase. Sunt interzise avele şi setcile. Capturile sunt dominate de specii de talie mică (hamsie. Capturile realizate sunt dominate de scrumbie de Dunăre. Destul de sporadic se desfăşoară şi un pescuit activ cu nave mici de traulare. stavrid. pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de prohibiţie de 60 de zile) folosindu-se tipuri de unelte pasive (vintire.794 3. pe toată coasta marină aferentă Rezervaţiei. În complexul Razim – Sinoie. pescuitul se desfăşoară în tot cursul anului cu excepţia perioadelor de prohibiţie (30 de zile pe zona de graniţă şi 60 de zile în celelalte zone) şi cu intensificări sezoniere în anumite zone (toane) pentru capturarea speciilor marin migratoare. şi cu năvoade. chefal. în sezonul cald.597 3. metodele şi uneltele de pescuit fiind specifice pentru fiecare zonă. (calcan.848 6. În această activitate se folosesc uneltele şi metode tradiţionale practicânduse atât formele de pescuit activ cu setci în derivă sau pasive cu setci fixe.662 2.630 2.485 Specii marine (tone) 482 254 502 218 324 102 162 66 86 34 14 16 Specii migratoare (tone) 489 749 524 35 108 151 287 233 400 515 213 138 70 .504 2. rechin) fiind foarte slab reprezentate. taliene.711 2. pălămidă._________________________________________________________________________________ 2005 2006 2007 3.277 3. în zone situate dincolo de izobata de 20 m.490 2.111 4. capturilr fiind dominate de plătică.604 2.633 3.504 3. plătică şi babuşcă.906 4.595 3.835 6.094 4. Cea mai mare parte a capturilor se realizează cu năvoadele.639 % 62 56 62 44 97 60 81 57 65 81 80 107 Specii dulcicole (tone) 2.584 1. crap.716 3. ciprinide asiatice.078 2. caras şi şalău.369 3.592 2.393 Captură realizată (tone) 3. Tot în această zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte. În zona costieră şi marină.879 174 238 307 525 727 635 74 81 178 127 109 99 97 151 184 82 147 97 16 34 24 505 213 138 11 - 54 206 82 Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone. babuşcă. În Delta Dunării propriu-zisă.342 3.342 3.

Crt. Crt. Specii migratoare Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 71 . Structura pe specii şi categorii a capturilor Nr. majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi specii eurihaline sau migratoare. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate în RBDD circa 30 de specii de peşti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specii dulcicole Caras (Carassius gibelio) Plătică (Abramis brama) Babuşcă (Rutilus rutilus) Somn (Silurus glanis) Şalău (Stizostedion lucioperca) Ştiucă (Esox lucius) Crap (Cyprinus carpio) Sânger (Hypophthalmichthys molitrix Novac (Aristichtys nobilis) Cosaş (Ctenopharyngodon idella) Lin (Tinca tinca) Biban (Perca fluviatilis) Batcă (Abramis bjoerkna) Morunaş (Vimba vimba) Avat (Aspius Aspius) Mreană (Barbus barbus) Sabiţă (Pelecus cultratus) Alte specii de apă dulce Nr. dulcicole. eurihaline şi marine fac obiectul pescuitului comercial.) PMM (Peşte marin mărunt) 1 Nr. aparţinând unui număr de 43 de familii._________________________________________________________________________________ Dinamica capturilor totale de peste din RBDD (to) Cota an Total realizat Dulcicoli Total Marini Total Migratori Total 19 96 0 10 20 30 40 50 60 70 00 00 00 00 00 00 00 19 97 Capturi (to) 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 Lista speciilor care fac obiectul activităţii de pescuit Resursa piscicolă care susţine activitatea de pescuit şi piscicultură este asigurată de un număr mai redus de specii de peşti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 07 Specii marine Gingirică (Clupeonella cultriventris) Hamsie (Engraulis encrasicholus) Chefal (Liza aurata) Ostreinos (Liza saliens) Barbun (Mullus barbatus) Cambulă (Platichthys flesus) Calcan (Psetta maxima) Şprot (Sprattus sprattus) Rechin (Squalus acanthias) Rizeafcă (Alosa caspia nordmanni) Stavrid (Trachurus ponticus) Guvizi (Gobius sp. Ihtiofauna RBDD cuprinde circa 133 de specii. Crt.

permisele individuale de pescuit cuprindeau elemente pentru dimensionarea efortului de pescuit stabilindu-se numărul maxim al uneltelor folosite (50 de unelte). privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi a Legii nr. iar ulterior.G. un nou act normativ (Legea nr. În această perioadă au activat 12 societăţi piscicole cu capital de stat provenite din fosta Centrală „Delta Dunării” şi 8 societăţi cu capital privat. pripoane. După anul 2005. Ca administrator al resursei piscicole. în această perioadă. Au fost autorizaţi. 82/1993. După 1990. permisele fiind eliberate de societăţi pentru pescarii permanenţi şi sezonieri. s-a adoptat un nou mod de valorificare a resurselor piscicole. modul de marcare al uneltelor fixe. cărora le-au fost alocate anual cote-plafon (pe zone şi specii)._________________________________________________________________________________ Organizarea pescuitului din Delta Dunării a cunoscut mai multe etape. colaboratori pe bază de contracte individuale pentru prestarea serviciului de captuarea peştelui. a fost instituit statutul de pescar individual autorizat pe baza permiselor de pescuit ce se atribuiau direct pescarilor de către Administraţia Rezervaţiei. funcţionând în coordonarea Consiliului Judeţean Tulcea şi totodată au apărut şi primele societăţi piscicole cu capital privat. 516/1997 privind unele măsuri pentru exercitarea pescuitului pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Administraţia Rezervaţiei a impus reglemetări menite să asigure protejarea speciilor periclitate şi de interes conservativ precum şi valorificarea durabilă a speciilor de interes economic. vintire. pescuitul şi acvacultura) a stabilit că dreptul de 72 . privind concesionarea dreptului de valorificare a resurselor piscicole din Rezervaţie. în perioada 1990-2004. peste 1500 de pescari individuali şi pentru prima dată. anul înfiinţării Rezervaţiei. Din anul 2003. În ultimile decenii ale secolului trecut. valorificarea resurselor piscicole s-a făcut de către întreprinderile cu profil complex din cadrul Centralei Delta Dunării. dându-se astfel posibilitatea desfăşurării activităţii de pescuit prin autorizarea individuală a pescarilor sau a asociaţiilor familiale (AF) conform prevederilor Decretului-Lege nr 54/1990. pescarii au devenit iniţial salariaţi ai acestor societăţi. tipul acestora (taliene. constând în concesionarea dreptului de valorificare a resurselor piscicole din Rezervaţie. în cea mai mare parte. 311/2002. setci. a cărei valoare a fost stabilită funcţie de importanţa zonelor de pescuit prin licitaţie. au fost delimitate 25 de zone de pescuit dreptul de valorificare a resurselor piscicole din aceste zone fiind concesionat de 16 societăţi comerciale. punctele autorizate pentru înregistrarea capturilor şi pentru colectarea şi comercializarea acestuia. în baza Legii nr. Din 1997. În această perioadă sau înfiinţat circa 100 de societăţi comerciale cu profil pescăresc şi au funcţionat 40 de puncte de colectare. aceste întreprinderi s-au transformat în societăţi comerciale cu profil piscicol cu capital de stat.). etc. Prin aplicarea acestor acte normative şi a HG nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. zonele de pescuit. În perioada 1990-1997. 219 privind regimul concesiunilor. şi până în 1991. 192/2001 privind resursele acvatice vii. alocate fiecărei societăţi. precum şi reglemetările privind modul de desfăşurarea activităţii de pescuit. societăţi care s-au angajat prin contractele de consesionare să plătească statului o redevenţă. năvoade. Administraţia Rezervaţiei a jucat un rol activ. când a fost emisă H. societăţile comerciale cu capital de stat sau privat şi-au desfăşurat activitatea în Rezervaţie în conformitate cu Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Tulcea şi Administraţia Rezervaţiei şi au activat în baza unor acorduri de pescuit eliberate de Administraţie şi a unor cote-plafon stabilite împreună cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. 113/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. În acest fel. în perioada de după 1990.

în condiţiile liberalizării preţurilor la energie şi forţă de muncă. S-au înregistrat şi producţii marfă mai mari în anii 1976-1977 dar cu un consum foarte mare de furaje. Babadag 1. legal constituite şi recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. În anul 2006. Producţia marfă livrată la piaţă. Tabel 2.4 Amenajările piscicole din perimetrul Rezervaţiei Nr. în acea perioadă. foarte multe dintre acestea fiind abandonate datorită cheltuielilor de producţie foarte mari care au făcut ca activitatea de piscicultură să devină nerentabilă. novac. anual. eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi al autorizaţiei de mediu eliberată de Administraţia Rezervaţiei. Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului se face în baza permisului de pescuit comercial pentru în zona solicitată. În crescătorii se creşteau specii de cultură: crap. dar cea mai mare parte a amenajărilor s-a realizat în perioada 1969-1974.11. cosaş. administrarea acestor suprafeţe se face în prezent de către Consiliul Judeţean Tulcea sau de către Consilii Locale. 5. la acelaşi nivel cu forţa de muncă folosită pentru pescuitul în bazinele naturale. După 1990. conform Ordinului MAPM 647/2001.11. Suprafeţele îndiguite devenite nerentabile din punct de vedere al scopului şi abandonate au fost incluse într-un program complex de lucrări pentru renaturare sau reconstrucţie ecologică (Tabelul 2. s-a consolidat statutul de autoritate de mediu al Administraţiei Rezervaţiei şi acela de administrator de arie protejată._________________________________________________________________________________ valorificare a resurselor piscicole se atribuie în mod direct pescarilor. prin studii de evaluare a resurselor pescăreşti elaborate de către consultanţi de specialitate şi avizate de Academia Română – Comisia Monumentelor Naturii. Denumirea Suprafaţa Consilii Consiliul Crt. sânger. forţa de muncă angajată în activitatea de piscicultură a fost de circa 900 oameni. Ceamurlia I 2. s-a menţinut la nivele de 4-5 mii tone/an.230 600 2.230 Situaţia actuală În exploatare Neutilizată În program de renaturare Neutilizată În program de 73 .4). În această perioadă. administratorul unic al resursei piscicole devine Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. în Delta Dunării erau realizate 30 de amenajări piscicole în suprafaţă totală de circa din care funcţionau 29 de amenajări piscicole. persoane fizice şi/sau juridice. Rezervaţia Biosferei preluând statutul de gestionar al resurselor piscicole din spaţiul deltaic. funcţionarea amenajărilor piscicole s-a schimbat foarte mult. Pe teritoriul Rezervaţiei se practică şi piscicultură pe suprafeţe amenajate. pe baza cotelor exploatabile stabilite pe complexe de bazine piscicole. Administraţia Rezervaţiei a eliberat. din care 32 autorizaţii pentru asociaţii/organizaţii de pescari. În 1989. În această perioadă. Ceamurlia II (Sarica) Chilia I 600 2. (ha) locale judeţean 1. care au permis Administraţiei Rezervaţiei să continuie reglementarea şi monitorizarea activităţii de pescuit din perimetrul Rezervaţiei.800 1. 3 autorizaţii de mediu pentru capturare reproducători sturioni şi 1130 autorizaţii pentru pescari individuali. Începând din 2005. Carasuhat 220 220 3. Autorizarea activităţii de pescuit din Rezervaţie se face.900 4. 1180 autorizaţii. Îndiguirea suprafeţelor pentru piscicultura a început în anul 1961.900 2.800 2. 15 autorizaţii pentru societăţi comerciale. organizaţiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial.

070 315 1050 2.453 ha.11. mai vechi de 10 ani.270 1.350 1. 26.308 1.400 2.344 313 240 3._________________________________________________________________________________ 6. 23. Localnicii acestor ţinuturi înconjurate de ape îşi asigurau o parte din cele necesare traiului cultivând terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme).505 renaturare În exploatare În exploatare În exploatare În program de renaturare Neutilizată În exploatare Neutilizată În program de renaturare În program de renaturare În exploatare Utilizată parţial Neutilizată În exploatare Neutilizată În exploatare În exploatare Neutilizată Neutilizată Neutilizată În program de renaturare Neutilizată În exploatare În program de renaturare În exploatare În exploatare 420 265 1.270 1. 13. Ca structură de folosinţă a terenurilor agricole.260 700 1.575 420 265 334 137 375 617 224 18 - 700 2. 21.709 6. 24. 22. 16. Agricultura se desfăşoară în sistem privat şi cuprinde două activităţi majore: cultivarea cerealelor şi a altor plante şi creşterea animalelor.7%). 12. 19.709 6.050 2.2 Terenurile agricole şi agricultura Agricultura. 74 . 18. cu cele două activităţi specifice: cultivarea pământului şi creşterea animalelor. 11. 17. cea mai mare pondere o are terenul arabil (63%). Situaţia existentă este într-o continuă dinamică.350 1.9% din Rezervaţie. 20. 28.176 2. de aceea se impune reactualizarea studiilor pedologice. 8. EC2) Dunavăţ II (EC3.344 331 240 2.070 452 1. Terenurile agricole reprezintă 12. 30.505 1.651 2.615 590 1. EC4) Enisala Grădina Olandezului Holbina I Holbina II Iazurile Independenţa (Murighiol) Litcov Lunca Maliuc Sălcioara (6 Martie) Obretin I Obretin II Perişor Periteaşca Popina Rusca Sarinasuf Stipoc Tăuc Topraichioi TOTAL 700 2.615 590 1. 9.100 1. Chilia II (Hreblea) Dranov-Ghiol Dunavăţ I Dunavăţ I (EC1. 7.683 617 1. Activitatea agricolă se desfăşoară în baza autorizaţiilor de mediu pentru terenurile din categoria “terenuri agricole” şi în baza permiselor de practicare a agriculturii pe terenurile ieşite temporar de sub ape. urmat de pajişti naturale (36. 27.651 334 700 1. însumând un total de 61. 10.575 1. este una din cele mai vechi îndeletniciri a populaţiei din Rezervaţie. 15. 25. 29. Viile şi livezile ocupă suprafeţe nesemnificative pe terenurile private ale locuitorilor. 14.

Tătaru 2. porumb. Suprafeţele cele mai mari sunt cultivate cu grâu. Sulina 400 8. restul fiind pe grindurile continentale. În condiţiile unui management bun. care determină şi modul de folosinţă. Tabelul 2._________________________________________________________________________________ Ca localizare.683 13.453 ha teren agricol. Agroecosistemele din delta maritimă sunt reduse ca suprafaţă dar şi ca potenţial agro-productiv. Babina 2. majoritatea terenurilor arabile sunt localizate în zona economică a deltei fluviatile. Carasuhat 2.032 3. Murighiol-Dunavăţ 2. culturi furajere. în regim liber de inundare.4 Amenajările agricole din Rezervaţie Nr.100 5. Bălteni-Beştepe-Mahmudia 840 11.811 9. 39. 1. Pardina 27. Capacitatea de suport ecologic pentru folosinţa agricolă în principalele incinte îndiguite (Pardina. grindurile fluvio-marine şi sesul deltaic.480 2. Nufăru-Bălteni 10.12 ha/locuitor. legume.538 TOTAL Situaţia actuală În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială Renaturată Renaturată Renaturată Neutilizată În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială Tratamentele de protecţie fito-sanitară se aplică utilizând numai produsele fitosanitare şi substanţele chimice prevăzute în lista aprobată pentru teritoriul Rezervaţiei.11. domeniu public de interes local (amenajări piscicole şi pajişti). în funcţie de scop şi de posibilităţi. În incintele agricole îndiguite terenurile arabile sunt utilizate în mare parte pentru producerea cerealelor. restul fiind proprietate privată a persoanelor fizice. rapiţă.115 7. Sireasa. dominante în structura terenurilor agricole în aceasta zonă fiind pajiştile. În vederea reducerii la minim posibil a presiunii chimice asupra solurilor aflate în zona de competenţă. soia şi plante furajere. echipamentelor şi condiţiilor de efectuare a tratamentelor. Din suprafaţa de 61. Tulcea-Nufăru 2. Administraţia Rezervaţiei a emis Lista produselor chimice de uz fitosanitar şi erbicidelor aprobate spre utilizare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.947 ha (64 %) se află în incintele agricole îndiguite şi desecate. cartofi. terenurile agricole din Rezervaţie sunt: domeniu public de interes judeţean (polderele agricole). Furtuna 2. mai evoluată sub aspect morfologic şi pedologic. Produsele au 75 . Ca formă de proprietate. Această listă cuprinde produse chimice din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate (produse cu o toxicitate redusă). cu respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor. Denumirea polderului Suprafaţa (ha) crt.În delta fluviomaritimă terenul arabil reprezinta doar 0. Tehnologiile de exploatare agricolă utilizate sunt stabilite de utilizatori (concesionari). Mahmudia-Murighiol 12. Aceste tehnologii nu au ca obiectiv prioritar asigurarea durabilităţii resursei naturale şi a fertilităţii solului. Carasuhat şi Murighiol – Dunăvăţ) nu este mare (studii efectuate de Institutul de Pedologie şi Agrochimie Bucureşti). floarea soarelui. porumb.580 6. ecosistemele agricole din delta fluviatilă pot avea o mare capacitate de producţie pentru cereale păioase. grindurile de mal ale reţelei hidrografice interioare. Sireasa 5.081 4. Cernovca 1.

prin lucrări hidrotehnice de îndiguire şi desecare. care este o activitate tradiţională a locuitorilor din Rezervaţie. C. procesele de sărăturare secundară. populaţia locală mai practică agricultura pe terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme). Creşterea animalelor – cealaltă ramură a agriculturii – este o îndeletnicire veche a populaţiei locale de pe teritoriul Rezervaţiei. Letea. aplicând tehnologii moderne care să permită exploatarea eficientă a producţiei animale.) 76 . Mila 23 etc. dar şi lipsă de fonduri băneşti. iar rezultatele obţinute sunt în general slabe. etc. ea nu mai poate fi deplasată până la uscarea solului._________________________________________________________________________________ fost testate asupra remanenţei şi încadrării în ce priveşte limitele de poluare. Pe teritoriul Rezervaţiei nu sunt sisteme de irigaţii funcţionale. Peste 36% (22. Instalaţiile de irigat existente la două societăţi nu au fot utilizate datorită imposibilităţii deplasării lor pe teren. Creşterea animalelor. suprafeţe cu folosinţă agricolă amplasate în incinte amenajate categoria „arabil”. ca parte a tehnologiilor de piscicultură aplicate pentru refacerea bazinelor piscicole. Creşterea ovinelor este organizată în mod tradiţional şi se practică în principal pe păşunile (izlazurile) comunale. În Delta Dunării. insecto-fungicide. se rezumă în general la monocultură. De asemenea. alături de pescuit. 494 ha datorită sărăturării. Agricultura tradiţională. sunt deseori utilizate pentru păşunat. cu rezultate bune. De menţionat că sărăturarea solului se datorează faptului că în incinta agricolă Pardina. Rosetti. desfăşurată pe suprafeţe de câteva hectare. Periprava. De asemenea. Odată pornită instalaţia. staţia de desecare “Batacu” nu a funcţionat corespunzător şi nivelul pânzei freatice s-a menţinut ridicat favorizând fenomenul de sărăturare. cu terenuri agricole. după cum şi suprafeţe cu folosinţă „stuf” sau „forestieră” au fost utilizate ca păşune. ingrăşăminte. consumul produselor chimice este extrem de redus situându-se în apropierea cifrei de 1 kg de produs brut la 1 ha de teren arabil. seminţe. înlocuind zonele umede si inudabile. datorită puterii financiare scăzute a utilizatorilor de terenuri agricole. cabalinele sau porcinele sunt crescute în stabulaţie liberă pe grindurile deltaice sau pe terenurile proaspăt ieşite de sub inundaţie. reprezintă principalele surse de venituri în localităţile izolate din Delta Dunării Caraorman.A. Pe teritoriul Rezervaţiei nu există complexe zootehnice funcţionale în care să se desfăşoare creşterea animalelor în sistem intensiv. întrucât roţile instalaţiei se afundă în solul umezit. Nu se fac tratamente fito-sanitare şi nu se practică rotaţia culturilor. Asigurarea unor locuri de muncă pentru populaţia locală nu este prioritară în investiţiile din agricultură. Fondul funciar agricol din Rezervaţie a început să se extindă în perioada 1938-1940. reducerea rezervelor de carbon organic şi managementul dificil al unor sisteme dezechilibrate ca urmare a faptului că intrările (combustibil. Activitatea de cultivare a plantelor se mai desfăşoară în cadrul amenajărilor piscicole. Creşterea animalelor se face în sistem extensiv. Bovinele. Există un procent mare de neutilizare a terenului din diverse cauze: excesul de umiditate. O data cu execuţia acestor lucrări şi introducerea acestor terenuri în circuitul agricol au apărut şi o seama de probleme neprevăzute: lipsa forţei de munca pentru o agricultură de tip industrial. acoperind doar necesităţile familiale.545 ha pajişti) din terenurile agricole şi în mică măsură alte terenuri neagricole sunt folosite pentru creşterea animalelor. Acest fapt se datorează fragilităţii solului. având în vedere accesul facil la apă.

etc. fiind plantate artificial. Economia forestieră absoarbe o mică parte din forţa de muncă disponibilă în Rezervaţie. Pădurile de interes economic sunt concentrate în delta fluvială. astfel. cu activităţile tradiţional-economice ale populaţiei locale: pescuitul. După cateva încercări de practicare a agriculturii unele din aceste zone au fost abandonate.). stejar. Gheorghe (partea dreaptă) şi numeroase trupuri mici de pădure în zona nisipurilor continentale de la Dunavăţul de Sus şi Dunavăţul de Jos. Din punct de vedere al reliefului. Renaturarea suprafeţelor îndiguite. 16% se găsesc pe terenurile joase din delta fluvială. păşunatul. răşinoasele fiind slab reprezentate (36 ha) prin specii de pin negru şi chiparos de baltă. şi cu rapoartele Direcţiei Silvice Tulcea privind activitatea de silvicultură.000 ha acoperită cu vegetaţie forestieră în afara fondului forestier. Dintre pădurile naturale. în regim liber de inundaţie. iar pe plan secundar ciupercile. Suprafaţa pădurilor din Rezervaţie (cele mai stabile ecosisteme terestre) acoperită cu asociaţii de arbori sau arbuşti reproduşi natural sau plantaţi. În conformitate cu Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor încheiate în anul 2004. plop negru. silvicultura şi exploatarea lemnului Fondul forestier este constituit din totalitatea suprafeţelor pădurilor. suprafaţa fondului forestier din Delta Dunării este de 22. a terenurilor destinate împăduririi şi a suprafeţelor care servesc nevoilor de cultură. vânătoarea. funcţie de protecţie (73% din suprafaţă) funcţia de producţie fiind reprezentată mai puţin (27% din suprafaţă). vânatul şi altele. şi zone de silvostepă uscată ce cuprind arborete de pe versanţii imediaţi din vecinătatea Braţului Tulcea şi în continuare pe Braţul Sf. 77 . recreerea. 8. Din aceasta. Direcţia Silvică Tulcea. pădurile din Rezervaţie sunt situate în două zone fitoclimatice: zona silvostepei umede ce cuprinde arborete de luncă şi deltă fluvială. În arborete. Principiul general de renaturare a incintelor îndiguite este acela de conectare la regimul natural de inundabilitate. plop alb. pădurile din Rezervaţie au. salcâm. este de 15.Romsilva.Refacerea funcţiilor ecologice conduce la dezvoltarea resurselor tipice zonei. salcie albă.532 ha (43%) sunt păduri naturale. Se apreciază. constituie o componentă principală în cadrul obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei de conservare a biodiversităţii în Delta Dunării. plantele medicinale. În ceea ce priveşte funcţia de producţie pe primul plan este producerea de masă lemnoasă. preponderent.341 ha). Foioasele sunt reprezentate în special prin clone de plop euroamerican.11. tăierea stufului. o suprafaţă de circa 3. Fondul forestier din Rezervaţie se află în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor . 2. care vegetează pe nisipuri şi respectiv pe malurile braţului Sf.3 Fondul forestier._________________________________________________________________________________ erau mult mai mari decât ieşirile (producţia agricolă). Gheorghe în zona cuprinsă între Km 79 şi Km 63. foste perdele de protecţie. Impactul negativ al acestor agro-sisteme asupra ecosistemelor vecine. etc. producţie şi administraţie silvică.377 ha. Vegetaţia forestieră s-a extins în mod spontan şi în zone situate în afara fondului forestier înregistrat. ponderea este deţinută de specii de foioase (15. cele din ultima categorie provin din renişuri.656 ha. Din punct de vedere ecologic şi economic.845 ha (57%) sunt păduri plantate şi 6. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei în acest domeniu se mai poate face prin promovarea unor activităţi tradiţionale (împletituri din nuiele de răchită. frasin de Pensilvania.

Caraorman şi în luncile braţelor Chilia şi Sfântu Gheorghe. instalarea şi menţinerea vegetaţiei forestiere. care ocupă părţile mai joase şi plopişuri sau amestecuri de plopi şi sălcii pe părţile mai înalte. Pentru arboretele artificiale din zonele Letea şi Caraorman planurile de amenajament silvic includ executarea tăierilor de igienă. suprafaţa exploatată de pădure este practic egală cu suprafaţa pe care s-au efectuat plantări. de plopi şi zăvoaie de specii în amestec. pe grindurile Letea. Salcia plesnitoare (Salix fragilis). precum şi plantaţii (plantaţii cu plopi negri hibrizi şi sălcii). lucrări prevăzute prin amenajament silvic anual. În ceea ce priveşte exploatarea lemnului. Plopul cenuşiu (Populus canescens). dar şi unele plantaţii realizate pe nisipurile fluvio-marine de pe grindurile Sărăturile în suprafaţă de 1. Speciile forestiere din pădurile deltei fluviale sunt: Salcia albă (Salix alba). Suprafeţele împădurite nu au fost modificate. Arboretelor afectate în ceea ce priveşte starea de sănătate.000 mc). structurată în produse principale (149. În mare parte au fost înlocuite cu plantaţii de plopi negri hibrizi de mare productivitate şi de interes economic. în colaborare cu specialiştii din cercetare elaborează norme tehnice cu caracter specific privind regenerarea pădurilor din cadrul Rezervaţiei. în repartiţia vegetaţiei sunt caracteristice trecerile bruşte de la pădure la vegetaţia ierboasă psamofilă şi chiar halofilă. dar şi pe gârlele şi canalele de legătură dintre acestea. Organele silvice. silvicultura este o activitate de ecologie aplicată. Pornind de la conceptul că pădurea ca fenomen natural şi ca producătoare de resurse economice este o parte a mediului. Acesta se concretizează prin tăierea creşterilor anuale ale pădurilor sub formă de posibilitate. Pe suprafeţe restrânse. ocoalele silvice efectuând doar lucrările de întreţinere şi exploatare planificate. Exploatarea masei lemnoase se face preponderent prin firme private dar şi în regie proprie de Regia Naţională a Pădurilor . se exploatează în cadrul 78 .000 mc) şi produse din igienizare (5._________________________________________________________________________________ Pădurile din lunca Dunării se găsesc pe grindurile înalte şi sunt reprezentate de zăvoaie de salcie. Beneficiarii volumului de masă lemnoasă exploatată sunt agenţi economici cu capital privat. Se găsesc şi resturi ale vegetaţiei naturale şi sunt reprezentate prin exemplare de Frasin comun (Fraxinus angustifolia) şi de Frasin pufos (Fraxinus pallisae).280 ha. Astfel. Pădurile din delta fluvio-marină sunt deosebite faţă de cele din luncă şi din delta fluviatiă. Pădurile din delta fluvială se găsesc în cea mai mare parte de-a lungul celor trei braţe ale Dunării. datorită diferenţierilor morfologice (dune şi depresiuni interdune) şi ecologice. Plopul alb (Populus alba). asigurarea continuităţii producţiei de masă lemnoasă. pe grindurile Letea şi Caraorman. potenţialul productiv al pădurilor din Rezervaţie este de circa 173. Păduri se găsesc şi în unele areale din interiorul deltei. realizate prin plantaţii (97 % din totalul speciilor). iar în zonele cu regim de protecţie integrală nu se intervine cu lucrări de exploatare. şi cele mai extinse arborete de plopi euroamericani de înaltă productivitate. produse secundare (19. concomitent cu intensificarea funcţiilor de protecţie. Aici se găsesc arborete naturale. Acestea sunt reprezentate prin zăvoaie de salcie. pentru pădurile din Rezervaţie de specii diverse de esenţă tare (5%) şi specii de esenţă moale (95%).000 mc de masă lemnoasă. Principalul produs al pădurilor îl constituie lemnul.000 mc).pentru lucrările de igienizare şi pentru masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie/negocieri de către agenţii economici. Această posibilitate este reprezentată.

Programe speciale de tineret. Resursele turistice antropice sunt reprezentate de valorile culturale creiate de comunităţile umane dealungul timpului.000._________________________________________________________________________________ produselor de igienă sau accidentale. colecţii de artă populară şi etnografică (gospodăria ţărănească de la Enisala).. pentru cunoaşterea. gârlele.). de arhitectură şi de artă. turism Rezervaţia oferă multiple oportunităţi în turism datorită resurselor turistice. ruinele cetăţii Heracleea de la Enisala. prin intermediul companiilor de turism. doctoranzi. Turism pentru practicarea sporturilor nautice. muzeul de artă orientală din Babadag). în hoteluri şi pensiuni sau în hotelurile plutitoare.4 Peisaj. Resursele turistice naturale sunt reprezentate de relieful specific (dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman. bălţile şi lacurile). Deasemenea sunt cuprinse în această categorie monumentele istorice. etc. în cadrul căruia turiştii sunt găzduiţi şi ghidaţi de localnici. înţelegerea şi protecţia naturii. regimul termic ridicat. recreere. mărturii sistematizate şi prezentate în muzee (Muzeul Delta Dunării din Tulcea. de flora şi fauna găzduite de habitatele naturale. masteranzi. a urmat o perioadă de reducere a numărului acestora până la circa 15. Principalele structuri de primire turistică 79 . Principalele forme de turism care se pot desfăşura pe teritoriul Rezervaţiei sunt: Sejururi pentru odihnă.). Cura helio-marină.000-50. ruinele aşezării Dinogeţia. Acestea includ vestigiile arheologice şi ruinele unor cetăţi sau ale unor aşezări omeneşti vechi ce atestă urmele de locuire şi etapele de ocupare a spaţiului deltaic (vestigiile cetăţilor Argamum de la Capul Doloşman. terestre sau mixte practicat individual sau în grupuri organizate de operatori de turism. Turism ştiinţiific pentru cercetători din diverse domenii de activitate (biologi.11. naturale sau antropice existente şi a exercitat şi exercită o atracţie deosebită pentru vizitatori.000 de turişti în 1971 la circa 148. şi valorificate ca lemn de foc pentru populaţia locală. După această perioadă se reamarcă o tendinţă de creştere a numărului vizitatorilor români şi străini.000 de turişti în 2003. apreciindu-se că în anul 2006 numărul acestora a ajuns la circa 45. ihtiologi. precipitaţii reduse: 350-400 mm/an. Turism rural. precum şi mărturiile culturii populare locale. de clima ce creează ambianţă pentru activitatea de turism dar constituie şi un factor natural de cură în scopuri terapeutice (numărul mare de zile senine: 150-160. Turism pentru practicarea pescuitului sportiv şi vânătorii sportive. plajele litorale ale zonei costiere. Foto safari. pentru studenţi. vecinătatea Mării Negre. ruinele cetăţiigreceşti Istria. Din datele pentru perioada 1971-2006. 2. Turism itinerant. etc. se constată că după o creştere a numărului vizitatorilor de la circa 70. ruinele cetăţii bizantine de pe insula Bisericuţa. în 1979. canalele. ornitologi. pe trasee acvatice. case memoriale (casa în care a locuit scriitorul Eugen Botez cu pseudonimul Jean Bart în Sulina). durata mare de strălucire a soarelui: 2300-2500 ore/an. etc.000.

inclusiv în municipiul Tulcea. la acestea adăugându-se ambarcaţiunile mici de tip „lotcă pescărească” sau „baracă de agrement” propulsate cu motoare termice sau electrice (foarte puţine) sau manual. Pentru vizitatorii interesaţi de natură.Turismul intinerant este potrivit pentru grupurile mici de vizitatori care au ocazia să exploreze varietatea peisajului sălbatic. inclusiv în municipiul şi judeţul Tulcea.11. în prezent.018 1. Zona Rezervaţiei atrage un mare interes pentru organizarea şi implementarea diferitelor feluri de turism ecologic. lucru ce 80 . Capacitatea de cazare a turiştilor în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (2003/2004) Nr.11. Acest tip de turism reprezintă un important potenţial pentru îmbunătăţirea veniturilor populaţiei locale. cazare cazare (2003) cazare (2004) 1 Hoteluri 1. Există. deasemenea.Turismul rural are tradiţie în Rezervaţie. multe familii de localnici găzduind şi însoţind vizitatorii în Delta Dunării.450 Creşterea numărului structurilor de cazare se datorează în primul rând tendinţei de creştere a investiţiilor în domeniul construirii de hoteluri şi pensiuni clasificate în localităţile din perimetrul Rezervaţiei dar şi în localităţile din jurul Rezervaţiei. Turismul pentru pescuitul sportiv este foarte apreciat de vizitatori de toate vârstele. popasuri turistice sau campinguri (Tabelul 2.. În Delta Dunării._________________________________________________________________________________ Oferta de cazare disponibilă în Rezervaţie cuprinde. Turismul de recreere poate fi organizat de către companii specializate în hotelurile existente sau utilizând hotelurile plutitoare moderne combinând excursiile pe canale şi lacuri pitoreşti cu băile de soare şi apă marină pe plajele situate de-a lungul coastei Mării Negre. care oferă servicii turistice în Rezervaţie. pentru orice specie de peşte. combinând plimbări cu bărci propulsate manual pe canale pitoreşti cu drumeţii de-a lungul canalelor sau grindurile fluviale marine etc. ambarcaţiuni de agrement. Majoritatea acestora au în dotare pontoane dormitor. Tipul structurii de Capacitate de Capacitate de crt. Se remarcă. numărul în creştere al locuinţelor modernizate de către localnici pentru a asigura găzduirea vizitatorilor.). Tabelul nr.252 2 Hoteluri plutitoare 252 522 3 Campinguri 320 244 4 Cabane 26 20 5 Pensiuni 459 856 6 Popasuri turistice 50 7 Sate de vacanţă 262 488 8 Tabere 770 770 9 Vile 248 TOTAL 3. în hoteluri plutitoare sau în căsuţe organizate în bungalouri.107 4. deasemenea. în special iubitorilor de păsări. Cercetătorii au posibilitatea să descopere în această zonă numeroase oportunităţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor privind evoluţia biomului deltaic. în ultimii ani. Delta Dunării oferă multiple posibilităţi celor ce vor să admire viaţa sălbatică. vase de croazieră. cu sediul în Bucureşti sau în alte oraşe. şalupe rapide şi bărci cu motor. un număr mare de unităţi plutitoare propulsate care susţine cererea de turism incluzând nave cu capacităţi mari de transport (200-400 de locuri).. s-au dezvoltat multe agenţii/tour-operatori. în orice sezon. hidrobuze (60-80 locuri) şi şalupe (4-15 locuri). circa 4450 de locuri în hoteluri şi pensiuni urbane şi rurale. 2.

Propuneri de dezvoltare durabilă a turismului Deoarece dezvoltarea turismului şi a infrastructurii turistice în judeţ şi pe teritoriul Rezervaţiei reprezintă o prioritate actuală atât la nivel naţional cât şi la nivel regional şi local este necesar a fi cunoscute toate datele necesare dezvoltării durabile a turismului. Utilizarea durabilă a tuturor resurselor existente. Sistemele de planificare ecologică sau a mediului trebuie să ţină cont de următoarele principii şi acţiuni: Crearea sistemului de monitorizare integrată a mediului (supraveghere. Republica Moldova şi Ucraina) creează posibilităţi interesante pentru turismul tranfrontier. Obiectivele incluse în Planul de Management se axează în primul rînd pe organizare. norme de practicarea turismului pe teritoriul Rezervaţiei ca activitate economică ce ar putea veni în conflict cu politica de conservare şi protecţie a naturii Deltei Dunării. Trasee turistice pe teritoriul Rezervaţiei În perimetrul Rezervaţiei au fost stabilite 19 trasee turistice pe căile navigabile şi 7 trasee de drumeţie terestră (Anexa). fără a afecta ecosistemele naturale. Principiul “poluatorul plăteşte”. Traseele turistice stabilite pentru vizitatorii Rezervatie permit vizitarea celor mai interesante situri cu exercitarea unei presiuni minime asupra ecosistemelor Rezervaţiei. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. Vastele situri deltaice dispuse de-a lungul a trei ţări (România. Crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea planurilor de dezvoltare. Principiul prevenirii riscurilor ecologice (producerea unor efecte negative asupra mediului) şi a producerii daunelor. constituind o sursă importantă de venituri pentru populaţia locală. Pentru cei care activează în zone protejate planificarea dezvoltării turistice trebuie să se facă în strânsă legătură cu administrarea ecologică. activitatea de turism desfăşurată în perimetrul Rezervaţiei nu este încă foarte dezvoltată şi nici foarte organizată. 2. control. avertizare şi intervenţie). apreciindu-se că numărul vizitatorilor neîregistraţi şi neorganizaţi care întră în Delta Dunării este încă destul de mare.5 Fondul cinegetic şi vânătoarea 81 . Dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea protecţiei mediului Înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor. administrare ce presupune ca toate elementele de mediu să fie supravegheate şi analizate pentru determinarea celor mai adecvate modele de dezvoltare şi amenajare teritorială.11. prognoză._________________________________________________________________________________ poate fi considerat una dintre cele mai eficiente forme de activitate economică. Principiul precauţiei în luarea deciziei. În ciuda potenţialului ridicat. în condiţiile dezvoltării sale civilizate.

etc. raţele sălbatice (raţa mare – Anas platyrhyncos.). suprafeţele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafeţele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţă internaţională”. menţionează că acestea sunt unităţi “de gospodărire cinegetică constituite indiferent de categoria de teren.) au făcut ca dezvoltarea speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic să fie afectată prin 82 . indiferent de proprietar şi astfel delimitate încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. temperaturi estivale foarte ridicate. şi potârnichea. în limitele impuse de condiţiile ecologice specifice fiecărui an. raţa lingurar – Anas clypeata. alternanţe între perioadele cu nivele foarte ridicate şi cele nivele foarte scăzute. 1. câinele enot (Nyctereutes procynoides). Păsările de interes vânătoresc (specii de vânat cu pene) sunt reprezentate de specii nerăpitoare: gâştele sălbatice (gâsca de semănătură – Anser fabalis. lişiţa (Fulica atra). Mamiferele de interes cinegetic (specii de vânat cu păr) sunt reprezentate de specii nerăpitoare: iepurele (Lepus europaeus Pallas. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan.) şi căpriorul (Capreolus capreolus) s-au adaptat la condiţiile din Delta Dunării. potârnichea (Perdix perdix).). datorită şi schimbărilor de mediu şi a influenţei omului. În perioada 1960-1970 au avut loc şi acţiuni de colonizare cu noi specii. Zonele de vânătoare din Rezervaţie sunt constituite în 15 fonduri de vânătoare delimitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr. sin.). Conform legislaţiei în vigoare. Dintre speciile dispărute. din punct de vedere climatic şi hidrologic (nivele ridicate ale Dunării pe perioade prelungite.). etc. răpitoare: vulpea (Vulpes vulpes L. este necesar să se revizuiască organizarea fondurilor de vânătoare deoarece art. etc. în ultimii ani. ferăstraşul mare (Mergus merganses). câinele enot (Nyctereutes procynoides L. şacalul (Canis aureatus). căpriorul (Capreolus capreolus L. raţa cârâitoare – Anas querquedula. Situaţiile deosebite înregistrate în ultimii ani.). gâsca de vară – Anser anser rubirostris. fazanul (Phasianus colchicus L. sunt bizamul (Ondrata zibethica L.). Activitatea de valorificare a speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic s-a încadrat. ferăstraşul moţat (Mergus serrator). viezurele sau bursucul (Meles meles L.). raţa fluierătoare – Anas penelope. pisica sălbatică (Felis silvestris L. dar numai fazanul (Phasianus colchicus L. şi de specii răpitoare: cioara cenuşie sau grivă (Corvus corvus) şi coţofana (Pica pica). face parte lupul (Canis lupus L. resursa cinegetică din perimetrul Rezervaţiei este reprezentată de 14 specii de mamifere şi 54 de specii de păsări. hermelina (Mustela herminea L. iar speciile apărute prin imigrare din teritoriile vecine._________________________________________________________________________________ Resursa cinegetică a Rezervaţiei este reprezentată de speciile care formează fauna de interes vânătoresc.). Lepus capensis). raţa suliţar – Anas acuta. mistreţul (Sus scrofa attila Thomas). etc.). suprafeţele parcurilor naţionale. într-o structură care este rezultatul unei evoluţii îndelungate. suprafeţele rezervaţiilor ştiinţifice. gâsca mare – Anser albifrons..). raţa pestriţă – Anas strepera.). raţa mică – Anas crecca. Conform prevederilor legii vânătorii menţionate mai sus. Urmare acestei situaţii s-au înregistrat scăderea efectivelor unor specii şi chiar dispariţia unor specii. bizamul (Ondrata zibethica L. şacalul (Canis aureus L. 407/2006 privind vânătoarea şi a protecţiei fondului cinegetic).) şi de specii cu păr. punctul j) privind definirea fondurilor de vânătoare.).

astfel încât propunerile privind numărul pieselor de recoltat.) a căror extragere a fost în atenţia specialiştilor. a făcut posibilă stoparea finalizării acestui obiectiv de investiţii şi. Au fost introduse restricţii în ceea ce priveşte lungimea sezoanele de vânătoare.8% SiO) şi au constituit obiect de exploatare. deasemenea revizuirea fondurilor de vânătoare din Rezervaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. în 1990. Este foarte necesar. în cea mai mare parte a cazurilor stabilindu-se amânarea deschiderii sezoanelor cu 1-2 luni. etc. trebuie menţinute măsura deschiderii sezoanelor de vânat numai dacă condiţiile climatice sunt favorabile sau măsura obligativităţii însoţirii grupurilor de vânători de agenţi ecologi ai Administraţiei Rezervaţiei. ca nisip peliculizat. condiţiile de mediu. respectiv. perioada deceniilor 8-9 ale secolului trecut. etc. Înfiinţarea Rezervaţiei. procesare şi transport a nisipului din dunele grindului.. În zona grindului Chituc (localitatea Vadu) a fost inaugurată o unitate industrială de exploatare a metalelor grele din nisipul grindului. Nisipurile din grindurile fluvio-marine sunt bogate în nisip cuarţos (90. neînceperea exploatării zăcămintelor de nisip cuarţos. 2. în procesul tehnologic de la Combinatul Siderurgic de la Galaţi sau pentru secţiile de turnătorie în procesul de realizare a matriţelor. Populaţiile principalelor specii de vânat înregistrează dinamici diferite în funcţie de condiţiile de mediu._________________________________________________________________________________ perturbarea cuibăritului şi să impună măsuri specifice. Inundaţiile din ultimii ani au produs pe lîngă mortalităţile directe ale vânatului terestru şi perturbări grave ale produselor de reproducere ce au determinat scăderea stocurilor de vânat. au fost şi sunt modificate avându-se în vedere rezultatele raportărilor capturilor. 407/2006 precum şi revizuirea permanentă a speciilor admise la vânat (se impune analizarea oportunităţii continuării vânatului speciilor de mamifere şi a altor specii de interes cinegetic şi adoptarea unor măsuri de protejarea a acestora prin sistarea vânatului pe o perioadă mai lungă de timp). activitate abandonată după 1990. vanadiu. pe specii. în vederea asigurării condiţiilor pentru refacerea populaţiilor. având parametrii constructivi necesari accesului unor barje de mare capacitate. renunţându-se la evaluarea în comun a mai multor specii cum se procedează în prezent cu raţele şi gâştele sălbatice sau cu sitarii sau cu porumbeii sălbatici. Au mai fost 83 . Nisipurile cordoanele litorale conţin cantităţi modeste de minereuri de metale grele (titan.11. Este necesară efectuarea evaluărilor vânatului de către asociaţiile de vânătoare pentru fiecare specie în parte.6 Extragerea resurselor minerale. Nisipul din Grindul Caraorman a făcut obiectul unor proiecte de exploatare pentru a fi folosit ca materie pentru fabricarea sticlei. Pentru îmbunătăţirea activităţii de monitorizării a speciilor de interes cinegetic este necesară stabilirea obligativităţii transmiterii către Administraţia Rezervaţiei cu regularitatea impusă prin autorizaţiile de mediu a datelor referitoare la rezultatele acţiunilor de vânătoare. crom. Între acestea. În scopul exploatării acestor zăcăminte a fost construit şi canalul Crişan-Caraorman. În acest scop s-au construit instalaţii de exploatare. utilizarea resurselor energetice Resursele minerale din teritoriul Rezervaţiei sunt reprezentate de nisipurile grindurilor fluvio-marine şi la cele din cordoanele litorale. Pe fondul acţiunii conjugate a celorlalţi factori limitanţi naturali şi antropici se impune adoptarea unor măsuri în vederea asigurării utilizării durabile a resursei cinegetice din Rezervaţie.

Apa freatică este în general slab mineralizată (sub 1g/l). Sectorul industrial. forajele mai adânci au pus în evidenţă existenţa mai multor strate de ape subterane. în suprafaţă totală de circa 17. într-un an (circa 2500). În afara apelor freatice. propuse a se amplasa. Resursele de apă de suprafaţă sunt cele mai importante şi sunt reprezentate. în unităţi hoteliere mici în special pentru asigurarea apei calde menajere. în judeţele Tulcea şi Constanţa. Topolog. Aceste ape subterane au un grad de potabilitate redus (din punct de vedere chimic._________________________________________________________________________________ efectuate prospecţiuni de mare adâncime în câteva zone ale Deltei Dunării fără însă a fi depistate resurse minerale valoroase. Corbu. Pentru culturile agricole. 2. uşor bicarbonatată. atât în teritoriul Rezervaţiei cât mai ales în zonele învecinate Rezervaţiei. care foloseşte apa surselor de suprafaţă este reprezentată în principal de unităţile industriale care funcţionează pe platforma vestică a Municipiului Tulcea.50m. dispuse la adâncimi ce oscilează în jurul cotelor de -15. aflat la adâncimi cuprinse între 0. precum şi de lacurile Babadag. cel mai important fiind SC Aker SA. apele subterane sunt de două categorii: alcaline bicarbonatate slab mineralízate şi clorosodice) şi nu pot fi folosite în scop economic. precum şi de alte unităţi industriale din Tulcea. utilizează apa lacurilor naturale în suprafaţă totală de circa 6. -20. Măcin) şi sunt în curs de execuţie câteva ferme eoliene. în principal de fluviul Dunărea.700 ha (Babadag. Energia eoliană. Capacitatea instalată de pompare a apei din aceste lacuri este de circa 94. -40 şi chiar mai jos. Acest potenţial începe să fie utilizat în prezent când s-au construit deja câteva unităţi de producerea energiei electrice folosind forţa vântului pe amplasamente situate în vecinătatea Rezervaţiei (Baia. pe teritoriul Rezervaţiei.5 mc/sec dar cerinţele anuale şi în special din ultimii ani fac ca această capacitate să nu fie folosită mai mult de 20%. 84 .7 Utilizarea resurselor de apă Resursele de apă din Rezervaţie sunt constituite din resursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane. Energia solară reprezintă o sursă importantă de energie datorită numărului mare de ore de strălucire a soarelui. Dranov) sau apa din Dunăre intrată gravitaţional sau prin pompare în bazinele piscicole amenajate. Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) asigură apă pentru irigaţii prin pompare prin sistemele de irigaţii alimentate din Complexul Lacustru Razim-Goloviţa-Zmeica şi lacul Babadag. adâncimi ce variază în funcţie de cotele terenului şi de nivelulapelor superficiale ale Dunării. în zonele învecinate Rezervaţiei. Obretin şi Dranov. pentru sectorul zootehnic şi pentru cel piscicol. Obretin. Sectorul agricol utilizează cantităţi importante de apă pentru culturile agricole.10m şi 3. de complexul Lacustru Razelm-Goloviţa-Zmeica. Resursele energetice mai importante sunt reprezentate de energia eoliană şi energia solară. Acest potenţial este foarte puţin utilizat.000 ha. este evaluată la un potenţial ridicat. Din punct de vedere hidrogeologic s-a confirmat în toată Delta existenţa unui strat acvifer freatic. Amenajările piscicole care funcţionează în perimetrul Rezervaţiei. deasemenea.11. în prezent.

Alte utilizări Teritoriul Rezervaţiei este supus impactului produs de aşezările umane din teritoriul şi zonele limitrofe prin utilizarea apelor în gospodăriile populaţiei şi deversarea apelor menajere în reţeaua hidrografică.11. Acţiunile necesare pentru a realiza aceste obiective fundamentale trebuie să se bazeze pe cea mai bună înţelegere actuală a fenomenelor care se dezvoltă atât pe teritoriul Rezervaţiei cât şi în amonte de aceasta incluzând întregul bazin al Dunării şi Mării Negre. Prin diversitatea impresionantă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrâns. Valoarea de patrimoniu natural universal al Rezervaţiei a fost recunoscută. Un impact negativ asupra 85 . sunt utilizate de unităţile care furnizează apă potabilă Municipiului Tulcea şi celorlalte localităţi din teritoriul Rezervaţiei. respectiv din Dunăre. 2. Diferite tipuri de noxe sunt transferate pe teritoriul Rezervaţiei prin vectorii cei mai dinamici ai mediului. Unităţi industriale cu potenţial ridicat de risc şi poluare asupra Rezervaţiei. Presiunea antropică exercitată de aşezările umane şi activităţile economice ce sunt amplasate în jurul Rezervaţiei este mult mai mare decât cea din interior. de foarte multe ori fără a trece prin unităţi de epurare.9 Protecţia mediului şi conservarea naturii Obiectivele principale urmărite de Administraţia Rezervaţiei în gestionarea ecologică a teritoriului Rezervaţiei sunt conservarea şi protecţia patrimoniului natural existent şi promovarea utilizării durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale Rezervaţiei. În urma activităţii desfăşurate în ultimii ani au fost identificate o serie de surse de poluare cu impact ridicat asupra teritoriului Rezervaţiei. Rezervaţia a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor de apă (9 septembrie 1990). Investigaţiile realizate în ultimii ani în activitatea de urmărire a evoluţiei calităţii factorilor de mediu reliefează o multitudine de surse de poluare a căror efecte sunt resimţite de biomul sensibil al Rezervaţiei generând consecinţe negative ecologice şi economice. zona industrială de nord-vest având implicaţii mult mai însemnate în poluare datorită specificului activităţilor industriale din această zonă. 2. Activităţile industriale au un impact important asupra mediului deltaic dar acesta se manifestă mai puţin din interiorul Rezervaţiei cât mai ales din exterior. Elaborată de Comitetul Patrimoniului Mondial în baza Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural adoptată de Statele Membre UNESCO. să crească riscul de poluare a apelor de suprafaţă. ceea ce face.11. sunt amplasate în Tulcea. în 1972. cuplate cu staţii de epurare a acestor ape. aer şi apă. În cele mai multe localităţi nu există reţele de canalizare centralizate. Sursele industriale impurifică atmosfera mai ales prin procesul de combustie.8. în continuare. această acţiune are rolul de a proteja împotriva activităţilor umane cu efecte distructive zonele a căror valoare este importantă atât pentru fiecare ţară cât şi pentru întreaga umanitate._________________________________________________________________________________ Cantităţile importante de apă din sursele de suprafaţă. în decembrie 1990 prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial şi Natural.

86 . rezultate în principal din specificul pedogenezei: formare în mediu excesiv umed.armonizarea intereselor economice şi sociale ale populaţiei locale cu obiectivele de conservare şi protecţie a diversităţii biologice. Solurile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt fragile.13 Utilizarea terenurilor în trecut Terenurile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au o vârstă redusă şi se caracterizează printr-o structură specifică zonelor aluvionare şi zonelor umede. plante medicinale. . cât şi de către alte instituţii cu activităţi specifice în Rezervaţie (Administraţia Naţională “Apele Române”. . Anual. cu fertilitate redusă şi vulnerabilitate ridicată.monitorizarea biodiversităţii (floră-faună) şi a habitatelor. cu efecte negative aspra echilibrului populaţiei acestor specii. Agricultura este reprezentată ca activitate cu potenţial ridicat de impact negativ şi datorită sectorului zootehnic.realizarea sistemului informaţional. vânat şi turism). Gh. prin deversarea unor ape uzate sau insuficient epurate de la staţiile de epurare a apei. mai ales a pesticidelor. Proiectele de cercetare derulate în perimetrul Rezervaţiei au abordat tematice complexe de importanţă majoră pentru fundamentarea obiectivelor de management pentru protecţia diversităţii biologice şi pentru dezvoltare durabilă: . Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea. . Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie Marină. prin apele uzate evacuate în reţeaua hidrografică a deltei şi prin deşeurile menajere. Activităţile agricole pot constitui. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa. Administraţia Rezervaţiei.reducerea impactului antropic şi măsuri pentru reconstrucţia ecologică a zonelor degradate. cu soluri tinere în formare. de asemenea surse de poluare a mediului înconjurător prin folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice. elaborează Raportul privind starea mediului din Rezervaţie care sintetizează rezultatele activităţii de monitoring desfăşurate atât de Administraţia Rezervaţiei. Activitatea de pompare a apei pentru irigaţii poate avea o influenţă negativă asupra Rezervaţiei datorită lipsei unor instalaţii de protecţie a materialului piscicol la staţiile de pompare. Munteanu. Curelariu.stabilirea condiţiilor de valorificare durabilă a resurselor naturale (peşte. maturare fizică redusă. 2._________________________________________________________________________________ Rezervaţiei îl constituie şi volumul mare de ape uzate provenite din reţeaua de colectare a apelor pluviale de pe platforma acestor societăţi şi care sunt deversate în lacul Câşla. climat cu ariditate accentuată şi ape freatice cu mineralizare în general ridicată (I. . . informaţii privind starea Rezervaţiei mai sunt furnizate de o serie de proiecte de cercetare derulate în cadrul programelor naţionale de cercetare şi inovare sau în cadrul proiectelor internaţionale. stuf. (Anexa) Pe lângă activitatea de monitoring. păşuni.redresarea ecosistemelor deltaice şi a speciilor ameninţate. în special în zonele limitrofe Rezervaţiei. GeoEcoMar Bucureşti. Teritoriul Rezervaţiei este supus şi impactului produs de aşezările umane din teritoriul şi zonele limitrofe. 1994). păduri. materie organică uşor mineralizabilă.

Perioada 1970-1980 poate fi considerată perioada amenajărilor piscicole. Utilajele grele folosite la recoltarea stufului au distrus rizomii de stuf şi apariţia altor specii de plante hidrofile oportuniste. care au dus şi la revitalizarea unor areale din deltă ameninţate cu o înmlăştinare rapidă. Ceatalchioi şi Pătlăgeanca. printre care papura şi rogozul. pentru depozitarea stufului.500 kg/ha. 87 . ca şi în zilele noastre. întinderile mari de apă şi stuf. totalizând circa 40.00050. când costurile producerii peştelui în regim intensiv._________________________________________________________________________________ Sursele istorice arată că în antichitate Delta Dunării era locuită. Atunci. populaţia locală s-a ocupat şi de pescuit. dacoromană. Maliuc. În această periodă. Au urmat o perioadă (1900-1935) cu modificări în reţeaua hidrologică interioară a deltei (etapa Grigore Antipa) în scopul ameliorării producţiei piscicole în regim natural. iar perioada stufului s-a încheiat. Păstoritul s-a practicat la început în procesul de transhumanţă. fie că s-a practicat creşterea animalelor sau agricultură. Perioada 1960-1970 poate fi considerată. Este perioada în care au fost construite multe canale. principalele ocupaţii ale localnicilor deltei au fost. din aluviunile dislocate s-au clădit platforme de pământ deasura nivelului apelor. amenajările stuficole din perioada anterioară (Rusca. prin lucrări hidrotehnice de îndiguire şi desecare. cu producţii de 1. perioada stufului. iar pe marginea acestora. îndeosebi pe grindurile Letea. Pardina. din cauza solurilor nisipoase şi cu procese de sărăturare. şi s-au construit şi alte amenajări piscicole. Modificările antropice au început cu amenajarea braţului Sulina pentru navigaţie maritimă (1862-1902). din punct de vedere al resursei exploatate. pescuitul şi păstoritul.000 ha. lungi de 50-100 m. Cele mai bune rezultate au fost pe suprafeţele grindurilor fluviale cu extindere mai mare dar supuse şi procesului de inundaţie. şi gradul mare de inundabilitate. şi păşunilor de pe grinduri. Atestările arheologice evidenţiază locuirea acestei regiuni geografice de populaţia autohtonă (geto-dacă. Fondul funciar agricol din Rezervaţie a început să se extindă în perioada 1938-1940.000 tone/sezon de recoltare. Caraorman şi Sărăturile. aici venind păstorii din Carpaţii Orientali şi din Podişul Moldovei cu turmele de oi la iernat. înlocuind zonele umede şi inudabile. concepţie dovedită falimentară. Aceste amenajări au fost construite să funcţioneze în regim de creştere intensivă cu furajarea peştelui. Bălteni. Plaur. piscicole. din România. Obretin) au fost reprofilate. Când unii mocani sau stabilit în deltă. în condiţiile de exploatare din Delta Dunării (costuri mari pentru pomparea apei. Agricultura tradiţională s-a practicat pe suprafeţe restrânse pe grindurile marine din Letea şi Caraorman. Datorită fondului piscicol bogat din numărul mare de lacuri şi gârle.200 – 1. păstoritul a devenit o ocupaţie permanentă. Suprafeţele stuficole au fost deteriorate în câţiva ani. Programele succesive de amenajare şi exploatare a resurselor naturale din deltă au modificat preocupările tradiţionale din agricultură şi piscicultură prin extinderea amenajărilor stuficole (ulterior abandonate). din Chilia Veche. au generat zona cu cea mai mică densitate de asezări umane şi număr de locuitori. agricole şi silvice. odată cu trecerea la economia de piaţă. românească) din timpuri îndepărtate şi până astăzi. cu terenuri agricole. de-a lungul timpului. dezvoltând un model de activitate agro-piscicolă. În toate aceste zone. 40. În prezent se mai pot recolta cca. Sălceni.

la care se mai adaugă plantaţiile din aceeaşi specie din lungul braţelor principale din delta fluviatilă. prin care cea mai mare parte a deltei urma să fie amenajată pentru agricultură (culturi de câmp). forţa de muncă. cu participarea voluntară a sătenilor din Chilia Veche. În perioada 1980-1989 este legiferat prin decret al Consiliului de Stat programul de amenajare şi exploatare integrală a resurselor naturale din Delta Dunării. s-a executat îndiguirea Ostrovului Tataru. Gheorghe. foarte multe bazine piscicole au fost construite prin distrugerea unor zone naturale valoroase pentru reproducerea naturală a peştelui şi în special a ciprinidelor. Anterior. Rusca. Plantaţiile de plop canadian din incintele Păpădia.se păşuni. În Ostroavele Babina şi Cernovca lucrările de amenajare au fost întrerupte la faza de începere a săpării canalelor de desecare.650 ha. Pardina şi Murighiol. Carasuhat. Gheorghe. însumând o suprafaţă totală de circa 3. Până în anul 1975 fondul funciar forestier cuprindea pădurile naturale şi plantaţiile silvice realizate în regim natural de inundaţie. executate prin lucrări hidrotehnice similare amenajărilor agricole. Începând cu anul 1975 înregistrează o nouă categorie. etc. dar şi datorită influenţei benefice pe care aceste sisteme le exercită asupra ecosistemelor vecine._________________________________________________________________________________ furajare. 45-61) şi braţul Tătaru. dealungul braţelor principale ale Dunării. după retragerea apelor de primăvară dezvoltându. în conformitate cu Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor încheiate în 88 . totalizau o suprafaţa estimată la 4. În acest fel au apărut în peisajul deltei incintele Păpădia. se mai desecase şi celelalte porţiuni de luncă de pe partea dreaptă a braţului Sf. fapt care face această activitate ineficientă. Rusca. Pardina fusese îndiguită pentru exploatarea stufului. după ce s-a terminat digul din incintă. Gheorghe situate între Tulcea şi Mahmudia. care era un loc foarte bun pentru reproducerea naturală a crapului. între km. nu mai avea un regim complet natural dar peisajul deltaic nu era deteriorat. s-a desecat şi ultima porţiune din lunca de pe partea dreaptă a braţului Sf. 82-88 (Grădina Olandezului). şi parţial fondul funciar forestier s-a extins chiar în interiorul incintelor agricole. Teritoriul Deltei Dunării şi al complexului lacustru RazimSinoie au fost împărţite şi organizate în şase întreprinderi complexe subordonate Centralei Deltei Dunării. din anul 1895. Prin realizarea amenajării Murighiol-Dunavăţ.Gheorghe. în aval de localitatea Murighiol. Încercarea nu a dat rezultate. iar peisajul deltaic anterior avea un farmec aparte. În prezent. organizarea de ferme pentru creşterea animalelor (porcine şi bovine). ca urmare a cererii tot mai mari de masă lemnoasă.400 ha. Fondul funciar forestier a cunoscut o evoluţie dinamică în timp şi spaţiu. Între anii 1938-1940. extinderea amenajărilor piscicole şi silvice. Incinta Sireasa a avut la bază aceeaşi concepţie de amenajare ca şi Pardina. Dar echilibrul deltaic şi peisajul deltaic au fost puternic afectate de transformările care s-au produs în depresiunea Pardina şi zona Sireasa.000 ha) pentru agricultură a dus la dispariţia întregului peisaj natural prin lucrări de desecare şi nivelare. plantaţiile silvice în incinte îndiguite. puţin mai jos de localitatea Mahmudia. Din păcate. Amenajarea acestei depresiuni (27. Extinderea are loc progresiv. Sf. pe care creşteau bovine şi ovine. şi a fost facută pe un teren situat pe malul stâng al braţului Sf. Prima încercare de amenajare a terenului în scop agricol datează dinainte de amenajările pescăreşti. şi este reprezentat de două mari categorii funcţionale: fondul deţinut de pădurile naturale şi fondul deţinut de plantaţiile silvice.) depăşesc cu mult preţul de vânzare. situat între braţul Chilia (km.

maritime şi fluviale se intersectau la vaduri lesnicioase cu cele terestre. în zonele cu terenuri inundabile se utilizează şi în prezent terenurile în scop agricol._________________________________________________________________________________ anul 2004. n-a rămas niciodată în afara preocupărilor umane. politic şi strategic de prim ordin. Activitatea economică a Centralei Delta Dunării nu s-a soldat cu rezultate pozitive economice şi financiare. Centrala Delta Dunării şi întreprinderile economice din subordine s-au desfiinţat şi s-au înfiinţat societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au preluat întregul patrimoniu. şi legumele se cultivă pe suprafeţe mai mici.656 ha. În amenajări cultivarea plantelor se face mecanizat iar în structura culturilor predomină cerealele. atât timp cât permite regimul hidrologic. admise pentru a fi folosite în perimetrul Rezervaţiei. Şase societăţi comerciale cu profil de agricultură îşi desfăşurau activitatea în amenajările agricole Pardina. Produsele muncii lui erau cunoscute şi căutate în cele mai îndepărtate centre ale lumii. În prezent. precum şi tehnologiile folosite nu au condus la fenomene majore de degradare a calităţii solurilor. Efectul negativ determinat de supradesecarea amenajărilor agricole. şi cu rapoartele Direcţiei Silvice Tulcea privind activitatea de silvicultură.14 Patrimoniu arheologic. monumente istorice Prin bogăţiile sale naturale şi poziţia sa geografică. Perioada relativ scurtă de luare în cultură a acestor terenuri. Sireasa şi Murighiol-Dunavăţ. şi au fost împroprietăriţi localnicii care au avut terenuri. zona dinspre Gurile Dunării cu relieful său variat şi roditor. S-au introdus o serie de restricţii privind utilizarea substanţelor chimice. în condiţiile climatului acid de stepă şi a lipsei irigaţiilor. După anul 1990 au fost oprite lucrările de amenajare în Delta Dunării. sunt valorificate (prin concesionare) de mai multe persoane fizice şi juridice. cu clima sa văratică şi cu diversitatea de bogăţii naturale. cultural. Cartofii. îndeosebi stuficole şi piscicole. administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. ca bunurile Deltei să pătrundă pe toate pieţele negustoreşti. furaje. terenurile din amenajările agricole. stabilind produsele chimice cu grad foarte redus de toxicitate pentru mediul înconjurător. cu toate luncile ei limitrofe şi din amonte (Brăila şi Ialomiţa). şi suprafeţe arabile mici şi mijlocii utilizate în mod tradiţional de populatia locală prin cultivare cu cereale. a atras prezenţa omului. asigură un lanţ trofic normal între producătorii primari şi consumatorii de diferite grade. 89 . şi legume. De aceea. Delta Dunării. fapt ce a dus la abandonarea unor amenajări. s-au desfiinţat Cooperativele Agricole de Producţie. a redus masiv eficienţa economică a producţiei agricole vegetale. Aici. Delta Dunării a jucat întotdeauna un rol economic. Administraţia Rezervaţiei. fiecare grind ce se forma în procesul genetic al ei. suprafaţa fondului forestier din Rezervaţie este de 22. Se menţine doar proprietatea de stat asupra terenurilor amenajate. Terenurile agricole aflate în proprietate privată sunt păşuni utilizate pentru creşterea animalelor. căci drumurile navelor. au constituit întotdeauna puncte terminus al păstoritului transhumant. în regim extensiv şi sezonier. iar în interiorul Deltei. fasolea. făcând astfel. În opoziţie cu situaţia din cele mai multe zone amenajate. Aplicarea pe aceste terenuri a tehnicilor tradiţionale de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor. 2.

sunt documente şi afirmări ale unei civilizaţii sedentare creată de autohtoni geţi după cum iam cunoscut din izvoarele greceşti. Stipoc. Chr. vestigiile arheologice sunt singurele izvoare care ne vorbesc de vechimea şi formele de cultură şi civilizaţie ale omului care a trăit aici. iar movilele răzleţe în aliniamente înşirate de-a lungul fluviului sau brăzdând stepa ori creasta colinelor de la Dunăre la Razim. iar în faţa lor. 400 d.) Tezaurul princiar descoperit într-un astfel de mormânt tumular la Agighiol. cu rămăşiţele de frontispicii şi tot felul de elemente 90 . Chilia şi Caraorman. Chr. cu templele şi bazilicile lor din interior. cetatea de la Beştepe te impresionează şi azi prin monumentalitatea sa. Cercetările arheologice dau însă prioritate Histriei. Histria a fost fondată pe o insulă din marele golf căreia romanii i-au zis Halmyris. Chr. Bălteni. La vremea de atunci. prin ingenioasa tehnică de îmbinare a elementelor naturale cu cele create de om care au dat fortificaţiei un caracter de apărare inexpugnabil. după cele romane. trece ca cel mai vechi document pentru ţara noastră ce atribuie menţiunea de oraş unei aşezări. astăzi. de polis-Orgame. ca şi pe grindurile Deltei. Astăzi. şanţurile şi traseele create în urma excarpării pantelor. Fortificaţiile cu şanţuri şi valuri de pământ de pe promontoriile de la Sinoie. Beştepe (piatra lui Boboc).3000 a. Menţiunea lui Hecateu din Milet (sec. Mărimea şi dimensiunile valurilor sale de apărare ce fortifică o suprafaţă de peste 25 ha. Chr. Enisala.). De asemenea. toate păstrează în anonimat mărturiile spirituale ale tuturor etniilor autohtone şi migratoare care au trăit ori s-au perindat prin aceste locuri de la marea mişcare migratoare indo-europeană şi până la afirmarea civilizaţiei creştine (de la cca. fără a se mai putea reface vreodată după ultima lor distrugere din sec. colonie a milesienilor. Figurinele de lut ce aparţin acestei culturi sunt exprimări ale unei vieţi spirituale cotidiene. ea este legată de restul uscatului. şi până la începutul sec. cu monumentalitatea termelor. VII. Malcoci. la care se alătură bogatele necropole de la Murighiol şi Enisala ca şi marea cetate de refugiu de la Beştepe. se află ruinele cetăţii greco-romane Argamum (Orgame în perioada greacă)._________________________________________________________________________________ Pentru timpurile preistorice. reprezintă familia pereche şi considerate capodopere ale artei neolitice universale. Tulcea şi Somova sunt doar partea estică a vestigiilor rămase din organizarea habitatelor comunităţilor din epoca civilizaţiei fierului (1200-500 a. Amândouă au aceeaşi cronologie şi aceeaşi evoluţie istorică care se încadrează de la sfârşitul sec.Capul Doloşman. Distincţia acestei culturi dobrogene este dată nu numai de tehnologia confecţionării vaselor ceramice şi de decoraţia lor realizată într-o gamă inepuizabilă de figuri geometrice prin tehnica împunsăturii şi a vopsitului cu barbotină. cu pieţele.). denumită de geografie . sau daci. Chr. 2000 a. iar în timp şi la decăderea lor economică. Marea a creat acele piepturi care au dus la închiderea golfului. VII d. pe promontoriul cel mai răsărit al horstului dobrogean. Chr. Chr. ruinele zidurilor de apărare. ca urmare a colmatărilor în timp. la cca. cunoscute cu numele de “Gânditorul” şi “Femeia şezând”. iar cele două statui de lut. VI a. Babadag. ci mai ales prin plastica sa antropomorfă.VII a. Platformele din jur şi mai ales promontoriile care pătrund în apele complexului lagunar Razim-Sinoie sau în cele ale fluviului sunt situri purtătoare ale vechilor civilizaţii locale.5000 . Tot litoralul de la Sinoie şi până la insula Popina din nordul lacului Razim a fost vatra de formare şi evoluţie a civilizaţiei neolitice de tip Hamangia (azi Baia) .

la gura unde o parte din apele braţului de sud al fluviului erau trimise în golful Halmyris. nu atât prin amploare. vechi şi noi. farurile ei. Licostoma (Periprava). Dintre toate cele 80 de oraşe pe care Cronica anonimă a timpului ne informează că erau atunci la Gurile Dunării. aceeaşi soartă a cunoscut şi oraşul de la poarta Deltei . Aegyssus (Tulcea). urbanistică şi spirituală. Vicina (ipoteze incerte asupra vetrei sale).XV în porturile dunărene la Solina (Sulina de azi). fiecare însă la alţi parametri. pe vatra unui vechi factorium getic s-a format şi s-a dezvoltat ca mare centru economic în perioada romană oraşul Halmyris (azi Murighiol). al XVIII-lea şi al XIX-lea._________________________________________________________________________________ arhitecturale. Războaiele ruso-turceşti din sec. în perioada de la 1856 şi până la 1940 Sulina a cunoscut o dezvoltare economică. ca şi de lapidarele inscripţii de la Histria referitoare la vestita insulă Peuce cu pădurile ei de pini şi la toată viaţa economică şi strategică pe care a cunoscut-o în antichitatea geto-greco-romană Delta Dunării. Numai un program de cercetare asupra tuturor acestor situri deltaice ar putea elucida în timp toate informaţiile transmise nouă azi de eposul homeric şi argonautic. capitala judeţului cu acelaşi nume. viaţa economică şi urbană de la Gurile Dunării se reface. cea de pe dealul Parcheşului. Talamonium (Nufăru). de pe dealul Carabair (Dunăvăţ) şi mai ales cele din punctul “la scări” de pe malul lacului Erenciuc şi din vecinătatea imediată a satului Caraorman. După noaptea adusă de marile migraţii şi criza din Imperiul Bizantin. De asemenea. Urcând spre nord. ca şi administraţia rusească în Delta Dunării de până la 1856 au distrus tot ce-a putut exista aici din perioada existenţei Dobrogei la ţara Românească şi la Moldova şi mai ales din perioada stăpânirii turceşti. doar cetatea de la Enisala mai străjuieşte peste apele Razimului şi Pereiaslovăţul (azi Nufăru). Din tot urbanismul lui născut după 1860. Noviodunum (Isaccea) în afară de acele al căror nume s-a pierdut în timp odată cu dispariţia lor. cu străzi şi canalizări. Halmyris este cel mai cunoscut din punct de vedere arheologic dintre toate cetăţile de pe limesul dunărean care stau încă acoperite sub colbul vremurilor: Salsovia (Mahmudia).Tulcea. cum sunt cetăţile romane de la Enisala. iar bisericile şi cimitirul său îi dau cu prisosinţă imaginea oraşului cosmopolit de altădată. astăzi mai dăinuie şi continuă să te impresioneze o oază de câteva clădiri în frunte cu palatul CED. După Dinogeţia (de pe insula Bisericuţa din satul Garvăn). ca şi burgusurile de la podul Topraichioi (Babadag). ne dau cea mai clară imagine a organizării lor urbane din antichitatea perioadei romane. cât mai ales printr-un specific care a reuşit să o individualizeze între toate oraşele dunărene din ţara noastră. în toată zestrea sa spirituală şi urbană. când conducerea 91 . ca şi izvoarele bizantine vorbesc foarte mult de pescuitul şi de comerţul cu tot felul de produse în sec. au renăscut după războiul Crimeei întocmai ca pasărea Phoenix. locul unde a fost ales şi s-a instaurat primul mitropolit al ţării Româneşti. care ne aduce din timp în timp surpriza strălucirii lui de altădată printr-o serie de descoperiri izolate în locuri virane sau prin grădinile sătenilor. Cele două mari centre comerciale din inima Deltei: Chilia şi Sulina. X . Portulanele şi hărţile genoveze.

lapte.11) este subliniată foarte bine şi prin diversitatea obiceiurilor şi tradiţiilor locale. În contextul sărbătoresc. În unele localităţi din Rezervaţie (Letea. ca şi cel mobil aflat în colecţiile muzeelor am putea face în sinteză următoarea clasificare: . viaţa omului sau relaţiile lui cu cei din jur. . în special a centrului oraşului Sulina. obiceiuri şi comportament şi alimentaţia sărbătorească. istoric sau arhitectural localizat şi amplasat în timp în rândurile de mai sus. cetatea bizantină de la Enisala. element cu valoare simbolică în relaţiile interumane (colacul dat naşilor sau colindătorilor). Caraorman. obiceiuri şi instalaţii tehnice ţărăneşti. Proiectul “Sulina – Rescue 2000” a făcut o inventariere a valorilor arhitectonice de patrimoniu în iniţiativa de a promova un program de consolidarea acestora şi de punere lor în valoare prin turism ecologic şi cultural. Alimentaţia în localităţile din Rezervaţie se bazează pe câteva produse de bază. ca şi la cetăţile: Salsovia (Mahmudia). asupra cărora există în continuare un program de cercetări ca şi proiecte şi planuri de restaurare.15 Obiceiuri şi tradiţii culturale Diversitatea etnică a populaţiei din perimetrul Rezervaţiei (vezi capitolul 2. urmat apoi de carne.A. În acest sens este menţionată pâinea sub formă de colac cu valenţe multiple: urare de bun augur în obiceiul colindatului. a bisericii greceşti şi a celei catolice din fostul cartier nemţesc (2). În general. liceul. case. brânză. peştele fiind de departe dominant. în gândirea tradiţională. alimentele trec într-o nouă ipostază. costume.Monumente arhitectonice la Tulcea. începând cu consistenţa lui – cantitate şi calitate – continuând cu comportamentul ceremonial sau ritial adecvat sărbătorii. cum sunt cetăţile: Histria. cartofi. Babadag şi la Sulina. datorită conveţuirii în acelaşi mediu. varză. Diferenţa dintre cele două forme ale actului alimentar se manifestă prin amplificarea valenţei cotidiene. cetatea Halmyris. Din totalul patrimoniului cultural. La Sulina. ._________________________________________________________________________________ sangeacului s-a mutat la Tulcea. Pentru cele din Tulcea este întocmit un program de ocrotire a lor.Monumentele şi siturile arheologice vizitabile. s-au conservat astăzi două rezervaţii arhitectonice: centrul istoric cu palatul administrativ şi cel al pescăriilor. Noviodunum (Isaccea) şi la cetatea romană Enisala.Monumentele şi siturile din interiorul rezervaţiei şi în special la Caraorman şi Chilia.Isaccea). credinţe.vechiul far a fost restaurant şi consolidat fiind transformat în muzeu. dar se evidenţiază două forme diferite: alimentaţia cotidiană. cu primăria veche. banca şi alte construcţii civile (1). 2. de restaurare şi conservare. Rosetti) se prepară o pâine specială 92 . (Un proiect de apărare împotriva viiturilor Dunării se impune pentru zona portuară a cetăţii Noviodunum . Argamum. C. şi zona de locuinţe centrale din jurul catedralei oraşului. cu divinităţile sau cu strămoşii. burgusul de la podul Topraichioi. Acestea sunt reprezentate de în formele cele mai diferite pornind de la specificul alimentaţiei. Un program de cercetare desfăşurat în aceste zone ar putea crea pe viitor o diversitate de obiective în activitatea turismului cultural. cea privind tehnici de preparare. element cu valoare simbolică în cultul morţilor. element cu valoare magică în obiceiurile de primăvară. căpătând însuşiri magico-rituale ce pot influenţa. fasole. se întâlnesc asemănări în prepararea acestor alimente. dovleac.

Obiceiurile tradiţionale sunt legate de obiceiurile din ciclul vieţii şi de obiceiurile calendaristice. Astfel. caţaveici. “ursul”. Tot ca desert pentru masa zilnică (după unii numai duminica) erau şi colţunaşii fierţi (în ucraineană “varenichi”). “legatul miresei”. Evenimentele importante din viaţa omului sunt bine reprezentate în gastronomia locală: naşterea şi botezul. ceremonialul înmormântării. Obiceiurile calendaristice cuprind obiceiuri legate de anumite evenimente ale anului: obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou (“moşoiu”. nuntă (“peţitul”. Hramul sau praznicul bisericii este organizat cu participarea întregului sat. reprezintă un alt domeniu în care s-au dezvoltat şi s-au păstrat tradiţii interesante. cămaşă dreaptă. fustă. 2006). Sintagma folosită şi astăzi “se mănâncă peşte şi pasăre ca să fii uşor tot anul” este semnificativă în acest sens. Preparatele numite “piroşti”. în general. Costumul tradiţional românesc a fost purtat până la 1910-1916 în spaţiul limitrof dunărean al judeţului Tulcea şi în satele judeţului Constanţa şi până la 1940-1945 în cele limitrofe lacului Razim. obicei ce păstrează elemente ale străvechilor sacrificii destinate comunicării cu forţele divine şi se conturează ca un ceremonial complex. 93 . Sacrificarea unui animal. Sfinţirea sculelor – ca practică cu valenţe ritualice – apare în diferite manifestări: se sfinţea de către preoţi sculelee pentru pescuitul cu carmace (cârlige fără nadă) la sturioni sau se sfinţea sculele când plecau la pescuit. Această formă de pâine este mult gustată când este preparată într-o formă deosebită şi anume când este proaspătă. erau pregătite mai în fiecare zi. la Buna Vestire nu se ieşea la pescuit deoarece era vânt şi pericol mare. cojoc) şi pantofi (iminei). ceremonialul de bnuntă. pentru prima dată în sezonul sau în anul respectiv. haina de deasupra (zăbun. fusta se integrează în structura tradiţiională şi se impune ca piesă componentă pentru costumul de început de secol XX. unde pescuitul este ocupaţia principală se întâlnesc tradiţii (costume. În timp ce fesul a dispărut. Costumul popular femeiesc cuprindea legătura pentru cap de tip basma. la români sau “melanca” la ucraineni._________________________________________________________________________________ “pampuşcă”. se rupe şi se pune într-un vas. miel) în contextul sărbătorii are semnificaţie ce ţine de gesturi ritualice chiar dacă sacrificare are loc şi în alte momente ale anului. “chiroşti” (în ucraineană “pirişche”). uratul cu sorcova “semănatul” – aruncatul boabelor de grâu sau de orez practicate la români. Obiceiurile din ciclul vieţii cuprind obiceiuri legate de naştere (obiceiul “ursitoarelor”. În gastronomia populaţiei turceşti şi tătărăşti sunt cunoscute în primul rând abstinenţa la consumul cărnii de porc şi de vin sau alcool. dar şi obiceiurile preparării tradiţionale a cărnii de oaie precum şi tradiţionalele prăjituri specifice populaţiei turceşti: baclavalele. turnându-se peste aceste bucăţi un sirop din miere de albine sau zahăr cu mac. botezul). “capra”. un sfânt din calendarul ortodox (Steluţa Pârâu. pestelcă. al “scăldătorii” – prima baie a copilului. În cadrul sărbătorilor o importanţă deosebită în viaţa tradiţională îl are ziua bisericii (hramul bisericii). Peştele şi carnea de pasăre consumate în ziua de Anul Nou sunt legate de credinţa străveche în rolul regenerator al sacrificării. la ziua patronului bisericii. etc. etc. (porc. credinţe) care se respectă pentru bunul mers al activităţilor legate de această ocupaţie. În localităţile din Delta Dunării. Costumele populare. învârtită sub formă de colac.) sau înmormântare. “cumpăratul miresei”. aromâni şi ucraineni) şi obiceiurile de primăvară şi vară care marchează diferite etape în desfăşurarea vieţii săteşti legate de practicarea diferitelor ocupaţii şi aveau ca scop fertilitatea ogoarelor.

În zona limitrofă Rezervaţiei au conveţuit şi conveţuiesc cu populaţia băştinaşă şi alte etnii. În localităţile limitrofe se întâlnesc locuinţe construite din paiantă şi anexe gospodăreşti cu pereţi din nuiele împletite sau despărţituri de lemn susţinute de stâlpi de lemn de esenţă tare. vara. Structrura costumului este alcătuită din legătura de la cap (“cipcică”. brâul. manta) şi încălţăminte (opinci. la care se mai adaugă piatra. cuprindea până în perioada anilor 1930. ţinut de unde a venit această populaţie. în ansamblul său unele elemente din vechiul port rusesc din preajma Volgăi centrale. pantalonii._________________________________________________________________________________ Costumul bărbătesc cuprinde îmbrăcămintea capului (căciula. magazii. haina. cămaşă (“rubaşcă”). care au locuit în satul Nuntaşi) care au obiceiuri specifice. “briuchi”). cămaşa (rubaşcă). gard sau grajd. Costumul lipovenesc. cojoc. cămaşa (“rubaşcă”). în locul maramei sau a basmeli cu ciucuri. “şalichi”). o vestimentaţie care relevă renunţarea la anumite preocupări tradiţionale ale femeii. brâul. sporesc varietatea pe care o are utilizarea pe scară largă a lutului şi a stufului. cât mai ales în construirea anexelor gospodăreşti: grajduri. sunt înlocuite cu aceleaşi tipuri de piese dar din materiale produse industrial. papuci de postav sau botine pentru femei şi căciulă. pentru bărbaţi. fusta (“iubca”) din pânză. Costumul ucrainean. a maramei care se mai păstra în unele sate (în cele din judeţul Constanţa) întâlnim după 1920. şi Ceamurlia de Jos din judeţul Tulcea şi Mihai Viteazu din judeţul Constanţa. în patru straturi succesive. “casiuca”. Mutaţiile socioeconomice din viaţa satelor din zona limitrofă a Rezervaţiei au determinat schimbări şi în aspectul vestimetaţiei: în locul piesele de port ţesute din lână. samalâc. procurată de la prăvălii. a pestelcii “cusute” cu motive decorative. garduri cu diferite 94 . rochia (“platia”). păstrează. “palto”. paralelipipedice. Fusta şi bluza de lână. Aceste tehnici şi materiale de construcţie. acest costum relevă stadiul avansat de disoluţie a industriei casnice. pentru femei. şi căciula. de obicei cu dimensiunile 10 x 20 x 40 cm.se poartă basma înflorată sau neagră. fir pentru prepararea chirpicilor prin turnarea şi presarea în forme de scândură. “padioca”: pufoaica. haine de deasupra (zăbun. pălăria). cămaşa deaptă (“rubaşcă”). pantaloni (“ştanî”. fără baze. utilizată la fundaţie. beci. soclu. şopron. fie “turnat” sau “pus” direct pe sol sau pe temelia de piatră pentru ridicarea zidurilor. coteţe. pantofi). influenţate desigur de transformăriile socio-economice ale perioadei actuale. bluza (“cohta”. pentru bărbaţi. (aromânii – în localităţile Baia. legătura pentru cap (“casincă”. hainele de iarnă (“pinjac”. pe măsură ce se usucă fiecare strat la intervale scurte de timp. cămaşa. utilizat atât în construcţia pereţilor locuinţelor în mănunchiuri verticale lipite între furci. haina de iarnă (“pufoaica” şi “caţaveica”). fântână. Alt material local folosit în construcţie este stuful. Lutul este folosit ca materie primă amestecat cu paie de orz sau grâu şi frământat bine cu apă pentru a forma o pastă numită ceamur care este apoi întrebuinţat pentru construirea caselor. tătarii. “cofta”). şuba). caracteristic pentru Rusia secolului al XIX-lea. ţesute şi cusute în casă. fusta (“jupca”). În localităţile din Delta Dunării este frecventă tehnica ridicării locuinţelor cu pereţi din stuf lipit în mănunchiuri verticale între stâlpi de stejar sau salcâm şi şipci orizontale. brâul (“pois”). Specificul caselor – arhitectura rurală reprezintă caracteristici care dau localităţilor din Rezervaţiei şi din vecinătate un specific aparte. ţărăneşti. parţial păstrate până în zilele noastre. brâul. Astfel. cât şi influenţa oraşului. încălţămintea. Totodată. şorţul şi cheptarul. în costumul femeiesc.

dar prispa din lungul faţadei este largă cu stâlpi ce susţin o streaşină. blocuri de BCA. Periprava.A. pribanic. Aceste gospodării complexe se întâlnesc în Chilia Veche. Unele acoperişuri prezintă o combinaţie a celor două feluri de învelitoare sau combină stratul de stuf cu stratul de papură. acoperişul de stuf în două ape şi prispa îngustă pe două laturi: în lungul faţadei şi lateralla stradă. Sub streaşină. având ca ocupaţie principală agricultura. cu stuf mărunt şi bătut pe toată suprafaţă acoperişului sau “ruseşte”.frecvenţa cea mai mare o are casa cu tindă mediană şi cu două camere.de ocupaţia locuitorilor. Gospodăria cu influenţe din Peninsula balcanică s-a răspândit în Dobrogea.sliji. locuinţele din Delta Dunării sunt mai joase decât cele construite în localităţile limitrofe ce relief colinar.casele au frecvent prispa pedouă laturi. Atât în Delta Dunării cât şi zona limitrpfă sunt frecvente casele învelite cu stuf. Crişan) sau de lângă Razim (Sarichioi. formând o mică prispă între camere. Aspectul locuinţei este influenţat de sursa de materiale de construcţie. iar anexele gospodăreşti amplasate în jurul casei. În satele cu populaţie slavă. trei sau patru ape ale acoperişului. de-alungul Dunării şi lângă lacul Razim. unele având frontonul construit din acelaşi material. dar mai ales prin intermediul echipelor de meşteri veniţi din sud._________________________________________________________________________________ împletituri. hotă. pardoseală de pământ şi fără balustradă. de starea lor materială. Planul pleacă de la tipul matcă (tinda mediană şi două camere). firci de lemen şi lipeală din pământ. în două. cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Este frecventă placarea pereţilor laterali şi din spatele cu scânduri orizontale cu marginea suprapusă pentru a proteja casa mai bine de precipitaţii. Caraorman. Cea mai răspândită este “gospodăria tradiţională românească” cu case ocupând un loc central. Sistemul de încălzire are hornuri mari şi “lejancă”. utilizaţi de localnici nu numai de originer slavă: lejancă. de etnie. Acestea sunt învelite “nemţeşte”.etc. svoloc. banie. de locul de origine şi deci. Casa are în general. Ceatalchioi. Aceste aşezări fiind mai noi au străzile şi casele aliniate. Pe lângă utilizarea acestor materiale de construcţie tradiţionale pentru populaţia locală şi a localităţilor limitrofe există şi locuinţe construite din alte materiale de construcţie: cărămidă. de asemenea largă. până în localităţile limitrofe Deltei Dunării şi Rezervaţiei prin intermediul populaţiei bulgare stabilite în secolul trecut. zavalenca. 95 . este aşezată cu latura îngustă chiar la stradă. unele având tinda retrasă. Una din anexele specifice este baia de aburi (banie) separată de casă. Acoperişurile de stuf în două ape sunt caracteristice satelor cu populaţie slavă. Ambele tipuri de învelitoare au creasta casei realizată din stuf împletit. comnata. ţiglă. din chirpici sau din ciamur. C. Complexul de anexe gospodăreşti se dezvoltă în lungul gospodăriei în funcţie de ocupaţie. Chilia Veche. Ornamentele timpanului sunt florale sau zoomorfe. azbociment. cu stâlpi subţiri. între casă şi stradă existând o curte şi grădină de flori. Pereţii sunt construiţi din stuf. adeseori cu peretele în stradă. Jurilovca). structura obişnuită cu tinda centrală. Având în vederea forma de relief. învelite cu tablă. crovca. Rosetti. Sfântu Gheorghe şi în localităţile limitrofe. Sfiştofca. la faţada casei şi pe latura îngustă. chişca. piatră. În privinţa planului casei. Casa lipovenească este specifică localităţilor din deltă (Mila 23. Pereţii cu muchii drepte au tâmplăria vopsită în albastru deschis sau portocaliu. de-a lungul stâlpilor şi la laturile frontului sunt aplicate scânduri traforate. Acest specific este subliniat şi de termenii referitori la locuinţă. Oaltă situaţie frecventă este aceea în carecasa constituie o latură a patrulaterului realizat cu anexele gospodăreşti specifice populaţiei româneşti sedentare din întreaga câmpie a Dunării. chiar la stradă. folosindu-se stuful cu tulpina groasă şi lungă cât panta acoperişului.

unde aceste instalaţii au cunoscut cea mai mare răspândire şi rezistenţă în timp. absenţa unui plan impus şi vremelnicia aşezărilor din Delta Dunării cu localităţi inundabile frecvent. broscariţa. hamei. de clima ce creează ambianţă pentru activitatea de turism dar constituie şi un factor natural de cură în scopuri terapeutice (numărul mare de zile senine: 150-160. Peisajul natural este reprezentat de relieful specific (dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman. aldrovanda. vegetaţie. Hidrografia. natante (nufărul alb. cornaciul). ridicate prin prezenţa unor specii de plante: emerse (limbariţă. otrăţelul de baltă. troscotul de baltă. La începutul secolului alXXlea existau 39 de mori de vânt în diferite localităţi din Rezervaţie: Sulina. nufărul galben. faună (peisajul natural) şi antropice reprezentate de populaţie şi aşezări umane (peisajul antropic). în aspectul locuinţelor. precum şi vecinătatea Mării Negre._________________________________________________________________________________ Pe lângă aceste categorii distincte. paşa. Ceratophilo – Nupharetum lutei. C. apă. morile de vânt reprezentau 85. Câteva specii formează asociaţii vegetale deosebit de frumoase: Typhetum angustifoliae. Muntenia. este considerat Orientul Apropiat. şi peste 300 de mori de vânt în localităţile limitrofe. Ele au evoluat din râşniţe păstrate izolat până în timpurile noastre. etc. subtropical. săgeata apei. plajele litorale ale zonei costiere. determinată de mai mulţi factori: varietatea reliefului. sârmuliţa. Scirpo – Phragmitetum. varietatea ocupaţiilor. astăzi unanim acceptat. Myryiophilum . sedentare sau migratoare între care se remarcă componenta avifaunistică (circa 325 de specii de păsări migratoare. Letea. gârle. precum şi de de flora şi fauna găzduite de habitatele naturale. Cadrilater). Hydrocharietum morsus ranae. precipitaţii reduse: 350-400 mm/an. Fauna Rezervaţiei este alcătuită dintr-o varietate mare de specii acvatice şi terestre. aparteneţa etnică. durata mare de strălucire a soarelui: 2300-2500 ore/an.A Rosetti. fiind folosite la măcinatul păsatului sau numai al sării. canale. sedentare sau semi-migratoare). Vegetaţia. originea diferită a românilor veniţi din diferite provincii (Transilvania.16 Valoare peisagistică Valoarea peisagistică a spaţiului deltaic şi a zonelor învecinate este dată de elementele specifice ale acestuia. Prima atestare documentară datează din anul 1585 şi se referă la Dobrogea. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. plop. este. aceste fiind specifice nordului Dobrogei. firesc. influenţa urbanului. cosorul. dintre care numai în judeţul Tulcea reprezentau 88. Basarabia. îndeosebi cea acvatică conferă o valoare peisagistică dar şi ştiinţifică şi ecologică. deasemenea o componentă importantă a peisajului natural şi este reprezentată un număr mare de corpuri de apă: aproape 500 de lacuri de diferite mărimi şi cu salnitate diferită. elemente care îi conferă complexitate şi originalitate. curpen. frasin cu speciile de plante agăţătoare: liana grecească. Locul de origine al morilor de vânt. Caraorman. submerse (peniţa apei. 96 . 2.8%. Vegetaţia forestieră de pe grindurile Caraorman şi Letea alcătuită din păduri de stejar. regimul termic ridicat.Nupharetum. naturale reprezentate de relief. moţul.După forma roţilor se disting: mori de vânt cu vele de pânză şi mori de vânt cu aripi de scândură. Moldova. există şi o mare diversitate. dau un aspect exotic. iarba broaştelor.7% din totalul instalaţiilor tradiţionale. crinul de baltă. brădişul. dacă luăm în considerare condiţiile geografice de aici. plutică. Instalaţiile tehnice ţărăneşti cele mai des folosite au fost morile de vânt.

Deasemenea sunt cuprinse în această categorie monumentele istorice. muzical şi coreografic. 2004 Procesul de elaborare a planurilor de 97 . precum şi lucrări nepublicate. Peisajul antropic este alcătuit din valorile culturale creiate de comunităţile umane de alungul timpului. publicării 1. case memoriale (casa în care a locuit scriitorul Eugen Botez cu pseudonimul Jean Bart în Sulina). Acestea includ vestigiile arheologice şi ruinele unor cetăţi sau ale unor aşezări omeneşti vechi ce atestă urmele de locuire şi etapele de ocupare a spaţiului deltaic (vestigiile cetăţilor Argamum de la Capul Doloşman. Rezultatele acestor lucrări au fost folosite. de institute de cercetare sau de proiectare pentru susţinerea unor măsuri manageriale sau a unor lucrări de evaluarea a potenţialului resurselor naturale regenerabile sau de reconstrucţie ecologică. precum şi mărturiile culturii populare locale. prin creaţia artistică populară (port popular.1 Referinţe bibliografice Delta Dunării şi celelalte componente geografice naturale. Obiectivele de management pentru conservarea 2004 diversităţii biologice şi dezvoltare durabilă – cooperare transfrontieră în ariile naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos. Institutul Naţional de Master Plan – suport pentru dezvoltare durabilă Cercetare – Dezvoltare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Delta Dunării. 2.17 Elemente descriptive adiţionale 2. Editura Dobrogea 4. elaborate. au fost şi sunt subiectul unei bibliografii vaste formată din lucrări publicate în volume sau în publicaţii de specialitate. mărturii sistematizate şi prezentate în muzee (Muzeul Delta Dunării din Tulcea. în ultimii ani şi în realizarea unor lucrări de sinteză de amploare care au fost folosite şi în elaborarea planului de management al Rezervaţiei. 2006 Delta Dunării: rezervaţie a biosferei/Petre Gâştescu..17). studii de specialitate. Mărturii ale culturii populare sunt reprezentate şi prin arhitectura gospodăriilor tradiţionale ale localnicilor. ruinele cetăţii Heracleea de la Enisala. etc. ruinele aşezării Dinogeţia. etc. Grigore Baboianu et al. manifestări populare tradiţionale (sărbătoarea pescarului) şi alte manifestări şi forme de cultură populară care au dispărut aproape în totalitate din cauze sociale complexe. de arhitectură şi de artă. Michael Appleton. rapoarte de cercetare. muzeul de artă orientală din Babadag). ruinele cetăţii greceşti Istria. 2004 3. rapoarte de monitoring.17. Petre. folclor literar. Romulus Ştiucă – Constanţa: Editura Dobrogea 2.)._________________________________________________________________________________ Diversitate tipurilor de ecosisteme terestre şi acvatice adăposteşte un număr de peste 5000 de specii vegetale şi animale. Tabelul 2. la comanda Administraţiei Rezervaţiei. studii de fezabilitate. ruinele cetăţii bizantine de pe insula Bisericuţa. Gâştescu. (Tabelul 2. colecţii de artă populară şi etnografică (gospodăria ţărănească de la Enisala).17 Principalele materiale bibliografice consultate pentru realizarea planului de management Nr. Autor/autori/anul Denumirea lucrării Crt.

ediţia 1913. la scara 1:100. În Delta Dunării au mai fost elaborate şi alte hărţi tematice: harta topografică DTM. 5. harta solurilor. harta cadastrală elaborată în 1983. harta elaborată de Prof. cele mai reprezentative sunt cele datând din perioada 1867 .Delta Dunării... România – Ucraina: harta vegetaţiei şi harta distribuţiei zonelor de cuibărire pentru fauna avicolă. menţionăm Dintre hărţile mai noi ale Deltei Dunării. cea mai reprezentativă este considerată. Mircea Oltean. precum şi harta hidrologică. din 2. 171pp. la scara 1:20. însumavând o vechime considerabilă. (coord. planuri Amplasamentul Rezervaţiei şi al componentelor sale sunt materializate într-o bază cartografică destul de consistentă. elaborată în 1962. Această bază conţine hărţi ale Deltei Dunării cu o vechime apreciabilă.000.)1995 Colectiv. 1995 Petre Gâştescu. ediţia 1943. la scara 1:25. Gâştescu a stat la baza hărţilor digitizate ale elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. elaborată de Hartley.000 şi la scara 1:50.17.000. Ecosystems of the Danube Delta Biosphere Reserve._________________________________________________________________________________ 4. . Petre Gâştescu.Delta Dunării elaborată de Hartley. dar şi hărţi ale Rezervaţiei realizate în ultimii ani. hărţi în care au fost incluse şi alte componente geografice naturale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 1996 Grigore Baboianu. elaborată în 1970. Cele mai importante lucrări folosite consultate pentru elaborarea planului de management sunt .Delta Dunării. Proiectul Managementul Conservării Biodiversităţii din România. harta vegetaţiei.1943: .la scara 1:75. 1999 7.000. de către Consiliul Naţional al Apelor. 6.000 98 . Obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Eurosite 'European Guide for the Preparation of Management Plans for protected and managed natural and semi-natural areas' first published in 1992 and revised in 1996. elaborată de Vidraşcu . Harta elaborată de Prof. Ion Munteanu. management pentru ariile protejate din România. Paul Goriup.. Pe baza hărţii digitizate a Rezervaţiei au fost elaborate harta Rezervaţiei cu zonarea ecologică. Dintre hărţile mai vechi ale Deltei Dunării. precum şi două hărţi tematice pentru Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării. Petre Gâştescu şi Basarab Driga (ediţia 1983). Facilitare şi asistenţă tehnică în schimbările instituţionale.2 Hărţi.000 şi apoi harta Deltei Dunării elaborată de Prof. Proiectul Băncii Mondiale Nunărul: RO-GE-44176 Soils of the Romanian Danube Delta Reserve. la scara 1:150..

iar o reţea de canale brăzda suprafaţa deltei. Ulterior au mai fost efectuate de către IGFCOT. Uzlina. elaborat în 2000 la scara 1:._________________________________________________________________________________ 2. păstrându-şi diversitatea. la comandă. tăierea unor canale interioare pentru valorificare piscicolă (perioada 1910-1935) şi amenajarea unor incinte pentru agricultură. fotografii bandă. imagini satelitare din perioada anterioară. 99 . dar şi din perioada actuală cu informaţii magnetice complexe ce pot fi utilizate în susţinerea deciziilor manageriale. socio-economică. La începutul deceniului al 9-lea al secolului trecut. obiective. Realizarea unor amenajări agricole şi piscicole. multe din acestea cu consecinţe negative importante în evoluţia regimului hidrologic şi în evoluţia normală a ecosistemelor specifice. etc. Lipoveni.17.000 ha. au dus la dereglarea sistemului deltaic cu consecinţe în structura unor componente floristice şi faunistice: au fost distruse zone de reproducere naturală a peştelui.3 Fotografii aeriene Delta Dunării a fost subiectul a două fotografieri integrale din avion rezultând fotografii. Amenajarea agricolă Sireasa – 7. În prezent este disponibil ortofotoplanul Deltei Dunării. CAPITOLUL 3. În prezent pot fi obţinute. 2. ecosistemele naturale şi antropice: ecosisteme de ape curgătoare. de lacuri. Primele imagini satelitare folosite în prezentarea Rezervaţiei au fost cele realizate în anul 1991 de un satelit Soiuz. de către Comisia Europeană a Dunării. înfiinţată în 1856. Rapoartele anuale din perioada 1997-2006. Intervenţia omului asupra acestor ecosisteme. privind starea mediului arată că diversitatea floristică şi faunistică şi în special păsările se menţin. ameninţări. Litcov) sau lacuri (Furtuna.500 ha. asigurând condiţii de viaţă optime pentru componentele diversităţii biologice.000. piscicultură şi silvicultură (perioada 1960-1989). analiza SWOT 3. A urmat. de grinduri maritime cu dune de nisip mobile sau fixate cu păduri de tip tropical. Puiu. Canalul Crişan – Caraorman. starea Rezervaţiei este bună. au fost colmatate unele gârle naturale (Şontea. închiderea unor canale cu funcţii bine definite în circulaţia apei (Sireasa. prin corectarea Braţului Sulina pentru navigaţie marină. de golfuri marine pe cale de a fi transformate în lagune. Litcov).4 Imagini satelitare Delta Dunării şi celelalte componente naturale care formează Rezervaţie sunt materializate şi în imagini satelitare..). etc. stuficultură.) şi au fost distruse peisaje specifice (zona lacustră din vecinătatea Canalului Mila 35).400 ha). ale unor zone din Delta Dunării.) 3. de zone temporar inundate (mlaştini şi stufărişuri)..17.1 Starea ecologică Din punct de vedere ecologic. în 1962 şi în anul 1983.. etc. a început încă din a doua jumătatea a secolului al XIX-lea. la un nivel ridicat. apoi. unele dintre aceste având suprafeţe foarte mari (Amenajarea agricolă Pardina – 27. la scara 1:25. circa 30% din suprafaţa deltei erau îndiguite şi scoase din circuitul hidrologic natural.1. aşa cum rezultă din datele evaluărilor anuale realizate de Administraţie.1 Evaluarea situaţiei existente (ecologică. de cordoane litorale fragile. în continuare... şi deschiderea altora numai pentru rezolvarea unor cerinţe de transport (Canalul Mila 35. Amenajarea piscicolă Popina – 6. Evaluări.

legume.1. O situaţie mai deosebită dar şi periculoasă totodată o reprezintă animalele domestice pierdute sau rămase fără control în Delta Dunării şi în special bovine şi cabaline. cu producţii mici şi cu amestec mare de specii de peşte. la sfârşitul deceniului al 9-lea din secolul trecut. 104 din februarie 1990. Popina. etc. multe amenajări piscicole sistematice proiectate să producă peşte pentru consum şi-au redus sau şi-au oprit activitatea (Amenajările piscicole Rusca.2 Starea socio-economică Activitatea economică a populaţiei din comunităţile locale a cunoscut schimbări considerabile în ultima perioadă de timp: . de la un număr estimat de circa 900 de persoane. . Sarichioi. Tulcea. bazat în mare parte pe aport de specii din mediu natural (Amenajările piscicole Obretin. la mai puţin de 200.activitatea de piscicultură s-a redus foarte mult datorită ineficienţei economice a acestei activităţi în condiţiile din Delta Dunării. Această situaţie a făcut ca producţiile agricole să fie foarte variabile fiind tot timpul dependente de regimul pluviometric al zonei. În activitatea agricolă se mai poate remarca o caracteristică. aceea a practicării unei agriculturi de subzistenţă. construcţii navale. când au fost oprite lucrările de construcţie a amenajărilor piscicole şi agricole. deoarece au fost stopate toate lucrările de construire a amenajărilor agricole şi piscicole. Dunavăţul de Sus. amenajări hidrotehnice.) către activitatea de pescuit. deschideri în digurile de apărare ale amenajărilor piscicole şi agricole abandonate pentru reconectarea 100 . viţă de vie. Sinoie.). etc. amenajările care funcţionează se bazează pe tehnologii de creştere extensivă a peştelui (fără furajare).). Murighiol. multe dintre acestea proaspăt ieşite de sub inundaţiile de primăvară şi o gamă redusă de produse (porumb. prin Decretul Lege nr. . etc. bazinele sunt folosite pentru agricultură sau pentru creşterea animalelor ceea ce conduce la reducerea suprafeţelor de luciu de apă caracteristice acestor amenajări. etc. Lucrări hidrotehnice se mai desfăşoară în prezent pentru realizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică (decolmatări de canale şi gârle._________________________________________________________________________________ 3. Dunavăţul de Jos. de multe ori declarându-se stare de calamitate.activitatea din sectorul de construcţii hidrotehnice a cunoscut un regres considerabil. Multe suprafeţe din marile amenajări agricole (Pardina. în prezent. care în prezent a devenit ocupaţia principală a peste 1200 de localnici şi nu numai (la activitatea de pescuit participă şi locuitori ai unor localităţi din afara Rezervaţiei dar cu tradiţie în această activitate: Jurilofca. Este cunoscută situaţia cailor (peste 2000 de exemplare) care se dezvoltă în regim semi-sălbatic în zona pădurii Letea cu impact negativ asupra acesteia. activitatea de creştere a animalelor cunoscând o dezvoltare mai accentuată. în multe amenajări piscicole. la scară mică pe loturi mici de teren. Litcov. Dranov. cunoscută de altfel ca cea mai aridă zonă din ţară. agricultură. Sireasa) au rămas şi rămân nefolosite pentru culturi agricole fiind folosite adhoc pentru păşunat. dar nu prin creşterea cantităţilor de peşte pescuite ci prin creşterea presiunii asupra resursei piscicole. . Babadag). nici una din amenajările agricole nu au fost finalizate şi deci nici o amenajare agricolă nu îndeplinea condiţiile tehnice de funcţionare nefiind dotată atât cu sistemul de desecare cât şi cu sistemul de irigare.activitatea de pescuit a cunoscut o dezvoltare mai mare. Sabangia. Numărul persoanelor implicate în această activitate a crescut mult în ultima perioadă datorită migrării forţei de muncă din sectoarele economice dezafectate după 1990 (piscicultură.activitatea din sectorul agricol a cunoscut o reducere considerabilă deoarece în 1990.). exploatarea nisipului. s-au redus foarte mult locurile de muncă prin simplificarea tehnologiilor.

3. în principal de compartimentele reglementare-autorizare (Căsuţa 3. 57/2007) şi de autoritate de mediu (conform prevederilor OUG nr. având în 101 .) prevăzute a se realiza pentru prelucrarea produselor agricole preconizate în marile incinte agricole. Formulează recomandările şi participă la elaborarea şi pinerea în aplicare a politicii şi strategiilor de mediu şi dezvoltare durabilă. însă. Formulează recomandări şi participă la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism asigurând integritatea dimensiunii de mediu şi a cerinţelor ecologice în prevederile şi orientările acestora. Elaborează şi promovează.1). .sectorul construcţiilor civile cunoaşte o dezoltare relativă datorită fenomenului de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe noi. . se constată un riviriment notabil. planurile locale pentru protecţia mediului. 195/2005).cu impact asupra mediului înconjurător. 3. s-a redus foarte mult activitatea din Şantierul Naval Sulina şi au fost oprite lucrările de construire a capacităţilor de producţie industrială cu profil alimentar (abatoare şi produse din carne.activităţile industriale sunt mult mai puţin reprezentate în perimetrul Rezervaţiei ca urmare a faptului că. în conformitate cu obiectivele Agendei 21. unităţi de conserve.1 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul reglemetare-autorizare Atribuţii în domeniul reglementare-autorizare 1.3 Starea managementului Rezervaţiei Activitatea de administrare a Rezervaţiei se desfăşoară prin activitatea compartimentelor proprii ale Administraţiei Rezervaţie cât şi prin cooperare cu alte instituţii cu atribuţiuni de administrare şi control în perimetrul Rezervaţiei. .activitatea din sectorul turistic cunoaşte în prezent o dezvoltare din ce în ce mai mare. . . În ultima perioadă de timp. etc. datorită condiţiilor improprii de cazare şi acces. 2. chiar dacă după 1990. 82/1993 şi OUG nr._________________________________________________________________________________ acestora cu regimul hidrologic natural) care au o amploare mult mai redusă şi se desfăşoară în condiţii de securitate ecologică corespunzătoare. au fost oprite lucrările pentru construirea exploatării resurselor de nisip din grindul Caraorman pentru metalurgie. Activitatea proprie este activitatea ce decurge din atribuţiile pe care Administraţia Rezervaţiei le are în calitatea sa dublă de administrator de arie protejată (conform prevederilor legii nr. în conformitate cu strategiile locale şi naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabilă. Aplică pe teritoriul Rezervaţiei dispoziţiile legale în vigoare referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale. ale strategiilor naţionale şi europene care vizează mediul şi dezvoltarea durabilă. a hotelurilor noi (inclusiv a celor plutitoare) şi prin modernizarea şi diversificarea mijloacelor de transport care au făcut să crească atât viteza de mişcare (cu impact negativ. Activitatea de autoritate de mediu este îndeplinită.activitatea de transport cunoaşte o dezvoltare mai accentuată în ultima perioadă în special pentru transportul de mică capacitate. pensiuni sau hoteluri.alte activităţi economice sunt cele din sfera serviciilor care în ultima perioadă de timp cunosc o dezvoltare tot mai mare şi ca urmare a dezvoltării activităţii de turism.1. ca urmare a dezvoltării activităţii de turism. 4. această activitate a atins o limită inferioară foarte scăzută. prin numărul mare de pensiuni ce se construiesc. din păcate) cât şi confortul. pasageri şi mărfuri. Căsuţa 3. Transportul pe căile de navigaţie maritimă cunoaşte o activitate în regres. în cooperare cu celelalte autorităţi şi instituţii judeţene şi locale. după 1990.

7. comunitatea ştiinţifică. patronat şi societatea civilă. a politicilor şi strategiilor pentru protecţia mesiului şi dezvoltare durabilă pe teritoriul Rezervaţiei. asigurând cadrul planificat de desfăşurare a activităţii de inspecţie prin stabilirea obiectivelor. 5. în care scop: a) elaborează avizele. acordurile şi autorizaţiilor de mediu ce sunt de competenţa Administraţiei Rezervaţiei.2 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţie în domeniul inspecţiei şi supraveghere ecologică Atribuţii în domeniul inspecţie şi supraveghere ecologică 1. Elaborează anual politica de inspecţie la nivelul Administraţiei Rezervaţiei.2)._________________________________________________________________________________ vedere necesitatea promovării. d) realizează şi ţine evidenţa obiectivelor şi activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul Rezervaţiei sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor legale de autorizare. 6. Căsuţa 3. în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi a reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. standardele şi normativele în vigoare privind. f) îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare. b) primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor. sarcinilor şi modalităţile concrete de acţiune pentru îndeplinirea acestora. pe teritoriul Rezervaţiei. Elaborează documentaţiile pentru punerea în valoare a resurselor naturale regenerabile ale patrimoniului natural din Rezervaţiei şi emite contractele. potrivit prevederilor legale în vigoare. al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane. cu prioritate la obiectivele majore cu impact semnificativ asupra mediului conform procedurii de inspecţie. conştientizare şi educaţie ecologică (Căsuţa 3. g) îndeplineşte atribuţiunile de autorizare care. acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. 102 . privind aplicarea legislaţiei. a tehnologiilor curate. acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. privind desfăşurarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului. c) elaborează puncte de vedere pe care le transmite ministerului sau agenţiilor limitrofe de protecţia mediului pentru actele de autorizare a căror eliberare intră în competenţa acestora. autorizaţiile şi permisele de desfăşurare a acestor activităţi pentru care: a) primeşte şi analizează cererile de autorizare a activităţilor economice şi sociale din perimetrul Rezervaţiei şi a documentaţiilor ce le însoţesc. inspecţie şi supraveghere ecologică (Căsuţa 3. sunt de competenţa Administraţiei Rezervaţiei. h) acordă consultaţii tehnice în domeniul elaborării documentaţiilor însoţitoare ale cererilor de emitere a avizelor. e) stabileşte programele de conformare potrivit dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora. c) elaborează contractele şi documentele de autorizare a activităţilor economice de valorificare a resurselor naturale regenerabile a căror autorizare este în competenţa Administraţiei Rezervaţiei. b) elaborează documentaţiile de valorificare a resurselor naturale regenerabile. 3. 8. schimbarea modelelor de producţie şi consum.3). prin actele de autorizării. Participă la elaborarea normelor tehnice şi a altor documente cu caracter normativ. Organizează şi exercită controlul asupra modului în care sunt puse în aplicare şi respectate dispoziţiile legale. Participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de colaborare cu autorităţile locale. Participă la elaborarea lucrărilor de sinteză privind protecţia calităţii mediului din Rezervaţie. 2. Efectuează activitate de inspecţie pe teritoriul Rezervaţiei la agenţii economici care desfăşoară activităţi economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

prevenirii poluării mediului şi/sau menţinerii. coordonarea Autorităţii Cenntrale pentru Protecţia Mediului. pentru acele activităţi/obiective identificate ca fiind majore cu impact semnificativ asupra mediului. în care scop cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente incluzând autorităţile vamale şi aplică măsurile prevăzute de lege. 17. Controlează realizarea măsurilor speciale la obiectivele economice cu riscuri majore de impact asupra mediului. Îndrumă agenţii economici care desfăşoară activităţi social economice cu impact asupra mediului. norme tehnice şi asupra intensificării acţiunilor de instruire a personalului pe probleme specifice. Recomandă conducerii Administraţiei Rezervaţiei măsuri necesare pentru îmbunătăţirea colaborării cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei. conservarea diversităţii biologice. 10. în scopul îmbunătăţirii activităţii de inspecţie de mediu. sesizează organele de urmărire sau cercetare penală. bunuri sau materiale. f) regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii. 14. 8. 13. protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice. constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale în domeniul protecţiei mediului şi. 103 . respectării legislaţiei de mediu. e) valorificarea resurselor biologice de floră şi faună sălbatică. cu regim special de comercializare în conformitate cu legislaţia internaţională care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse. h) regimul substanţelor chimice periculoase şi al deşeurilor. după caz. 5. Aplică măsurile prevăzute de lege pentru neconformare la dispoziţiile legale. incluzând măsurile speciale ce trebuie realizate pentru evitarea accidentelor în caz de catastrofe naturale şi aplică măsurile prevăzute de lege. potrivit legii. protecţia peisajelor şi habitatelor naturale. după caz. ghiduri. persoane fizice sau juridice. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei la emiterea actelor de reglementare precum şi la elaborarea programelor de conformare pentru activităţile existente care nu întrunesc condiţiile de autorizare. inspecţia de mediu şi control ecologic cooperează nemijlocit şi poate iniţia şi poate participa la acţiuni comune cu organele de inspecţie şi control aparţinând de celelalte autorităţi judeţene şi locale. aprobate conform legii şi aplică măsurile prevăzute de lege. inspecţie şi monitoring în vederea întăririi capacităţii instituţionale a Administraţia Rezervaţiei. cu organizaţii neguvernamentale. 11. în vederea îmbunătăţirii performanţelor de protecţia mediului ale acestora. 12. potrivit prevederilor legale în cazul unor fapte ce constituie infracţiuni. colaborează cu unităţile teritoriale aflate în subordinea. Controlează modul în care sunt respectate prevederile planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. g) protecţia aşezărilor umane. protecţia solului şi a ecosistemelor terestre. i) regimul pesticidelor şi al îngrăşămintelor chimice. Rezolvă sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului. Identifică şi informează Administraţia Rezervaţiei asupra necesităţii dezvoltării unor reglementări specifice. Efectuează activitate de inspecţie împreună cu reprezentanţii compartimentelor de inspecţie din ATPM. bunurilor şi altor materiale. a florei şi faunei sălbatice. Organizează şi exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import . prevenirii poluării mediului şi ameliorării calităţii factorilor de mediu. Controlează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare cu privire la obligativitatea autorizării activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului şi aplică măsurile prevăzute de lege. în cazul agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea şi în afara perimetrului Rezervaţiei. 9. 16. În exercitarea atribuţiilor pe care le are. 15.export al produselor. a) b) c) d) 4. Participă împreună cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei la elaborarea politicii locale de mediu urmărind reducerea poluării şi creşterea gradului de conformare a obiectivelor majore cu impact semnificativ asupra mediului._________________________________________________________________________________ protecţia atmosferei. În exercitarea atribuţiilor pe care le are. ameliorării calităţii mediului şi refacerii zonelor poluate. Urmăreşte realizarea măsurilor stabilite prin programele de conformare la termenele convenite în cadrul acestora. participă la elaborarea unor planuri concrete de acţiune pentru corelarea activităţilor de reglementare. inclusiv valorificarea fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc. 6. 7.

6. Desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor de specialitate implementate de instituţii naţionale sau din străinătate conform programelor de colaborare interne şi internaţionale promovate de Administraţia Rezervaţiei. 4. poluările.vizuale destinate acţiunilor de educaţie şi informare a opiniei publice. întocmeşte rapoarte şi informări privind deficienţele sesizate. Indeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control ecologic prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare._________________________________________________________________________________ 18. 11. ştiinţele naturii. alte degradări ale ecosistemelor. Controlează şi verifică marcajele cu rol în delimitarea zonelor de protecţie integrală. 10. comunicare şi conştientizare publică. Realizează şi urmăreşte apariţia periodică a ziarului Rezervaţiei. privind componenta de educaţie ecologică. Căsuţa 3. panourilor de avertizare. 2. biologie. 22. 13. Organizează acţiuni cultural . 23. Organizează acţiuni de informare privind legislaţia de protecţie a mediului. 20. Urmăreşte respectarea regimului de protecţie integrală în zonele strict protejate şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară orice fel de activităţi în astfel de zone (cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind protecţia mediului înconjurător). Asigură organizarea şi funcţionarea centrelor de vizită şi informare ale Administraţiei Rezervaţiei. reglementate prin acord sau autorizaţie de mediu şi sancţionează nerespectarea prevederilor stabilite prin actele de reglementare. Asigură şi dezvoltă permanent relaţiile cu personalul didactic în elaborarea unor tematici adecvate pentru orele de diriginţie. bariere.118. 14. 7.121. 8. 19. starea panourilor de semnalizare. zonele tampon de protecţie. Desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor de specialitate implementate de instituţii naţionale sau din străinătate conform programelor de colaborare interne şi internaţionale promovate de Administraţiei Rezervaţiei. vânătoarea.artistice cu tematici adecvate dedicate în special copiilor şi tinerilor.3 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul conştientizării publice Atribuţii în domeniul conştirntizării publice 1. 21. 5. 24. Verifică persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi permanente în perimetrul zonelor tampon de protecţie a zonelor strict protejate în vederea combaterii fenomenelor negative ca: braconajul. 2. 2. Elaborează şi realizează materialele scrise şi audio. precum şi legislaţia specifică şi reglementările Administraţiei Rezervaţiei. 3. precum şi dezvoltarea durabilă pe teritoriul Rezervaţiei. organizează şi desfăşoară acţiuni educaţionale privind protecţia şi conservarea mediului. încălcări ale legislaţiei silvice şi alte norme legale privind regimul zonelor protejate. Controlează şi analizează modul de întreţinere şi menţinere a funcţiilor fiecărei categorii de zonă protejată în scopul conservării biodiversităţii şi habitatelor naturale. Controlează activitatea persoanelor fizice sau juridice care execută lucrări de exploatare a resurselor naturale regenerabile. 12. etc. Participă la desfăşurarea activităţilor cu caracter protocolar organizate de Administraţia 104 . pescuitul. Asigură şi dezvoltă permanent relaţiile cu reprezentanţii mass-mediei din ţară şi din străinătate în vederea popularizării obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei privind conservarea şi reconstrucţia ecosistemelor deltaice şi combaterea cauzelor ce determină tendinţe negative în evoluţia acestora. încălcări ale legislaţiei mediului. Elaborează materiale şi participă la acţiuni de instruire organizate de Administraţia Rezervaţiei. Elaborează. a societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi pe teritoriul rezervaţiei şi a turiştilor. popularizare a Rezervaţiei şi pentru educarea ecologică a populaţiei locale. Elaborează programele şi materialele de conştientizare publică. Controlează zonele strict protejate şi zonele tampon de protecţie a acestora din cadrul Rezervaţiei urmărind respectarea normelor legale în vigoare referitoare la administrarea şi gospodărirea obiectivelor protejate în raport cu legislaţia privind protecţia mediului înconjurător. 9. Colaborează cu organizaţii neguvernamentale sau cu alte organizaţii la desfăşurarea acţiunilor educative şi de informare ecologică.

8. Consiliului Ştiinţific. 9. 12. Analizează rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind evoluţia zonelor strict protejate şi propune măsuri pentru extinderea acestora. Organizează şi conduce licitaţiile pentru execuţia obiectivelor stabilite prin plan şi încheie contractele economice cu câştigătorii acestora.4.6). după caz. Organizează şi ţine evidenţa. Elaborează capitolul privind evoluţia ecosistemelor deltaice din raportul trimestrial şi anual asupra activităţii Adminstrarea Rezervaţiei. Elaborează programul proiectului anual şi cel de perspectivă privind reconstrucţia ecologică a zonelor ce sunt introduse în procesul de refacere ecologică de către Consiliului Ştiinţific al Administraţia Rezervaţiei. Urmăreşte modul de utilizare în teren a suprafeţelor în raport cu destinaţia acestora stabilită prin autorizaţiile de funcţionare. precum şi conservarea diversităţii biologică) (Căsuţa 3. înfiinţarea de noi zone. Contractează şi urmăreşte realizarea studiilor de prefezabilitate şi a documentaţiilor de execuţie şi obţine avizele necesare deschiderii finanţării şi contractării lucrărilor de investiţii._________________________________________________________________________________ Rezervaţiei.administrarea patrimoniului (cuprinde monitoringul integrat al Rezervaţiei.supraveghere şi control ecologic. 7. 10. Căsuţa 3. .5 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul reconstrucţiei ecologice Atribuţii în domeniul reconstrucţiei ecologice 1. 13. . rare. 3. 2. periclitate sau pe cale de dispariţie şi propune măsurile necesare pentru protecţia şi conservarea acestora pe teritoriul Rezervaţiei. Analizează rezultatele cercetărilor. rapoartele statistice şi observaţiile de teren privind valorificarea resurselor naturale regenerabile şi fundamentează propunerile programelor anuale de exploatare a acestora. guvernatorului rezervaţiei sau le înaintează autorităţilor competente.4 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul administrării patrimoniului Atribuţii în domeniul administrării patrimoniului 1. Urmăreşte şi asigură respectarea de către proiectant a metodologiilor stabilite de normativele în vigoare privind conţinutul studiilor de prefezabilitate precum şi a normativelor ministerelor şi organelor centrale de specialitate. 3. Elaborează note de sinteză asupra rezultatelor cercetărilor şi aplicarea acestora apoi le prezintă. 105 . 5. 11. a contractelor economice încheiate şi urmăreşte evoluţia acestora. 6. utilizarea resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă. execuţia unor lucrări de protecţie sau conservare a ecosistemelor ameninţate şi protecţia florei şi faunei declarate monumente ale naturii. 4. Elaborează propuneri de îmbunătăţirea a metodologiei şi a sistemului de evidenţa administrării patrimoniului din domeniul public de interes naţional. Căsuţa 3. Elaborează propuneri pentru “Cartea Roşie” a Rezervaţiei. 3. Organizează evidenţa speciilor de plante şi animale endemice. 2. Elaborează raportul anual privind administrarea patrimoniului natural. 4.5. .reglementare – autorizare.conştientizare şi educaţie ecologică. Organizează evidenţa operativă a resurselor naturale valorificate conform autorizaţiilor emise. 3. pe folosinţe şi deţinători. Urmăreşte evoluţia principalelor elemente ce caracterizează starea patrimoniului natural al rezervaţiei şi aplică măsurile din planul de management. a suprafeţelor terestre şi acvatice ce compun patrimoniul Rezervaţiei. Aplică prevederilor programului de valorificare a resurselor naturale regenerabile prin elaborarea cărţii tehnice a resursei de referinţă. Activitatea de administrator de arie protejată este exercitată prin compartimentele: .

14. promovând activitatea de atragere a participanţilor şi sponsorilor externi şi interni. b) proiectarea şi actualizarea periodică a subsistemelor de monitoring. 13. 6. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare bazei de date a Administraţiei Rezervaţiei. 5.monitoringul aşezărilor umane. Verifică corectitudinea şi legalitatea valorilor solicitate de contractanţi şi poartă răspunderea utilizării responsabile a fondurilor. 10. Actualizează inventarul speciilor de floră şi faună pe baza rezultatelor cercetărilor desfăşurate în teritoriului Rezervaţiei. Asigură supravegherea tehnică şi ţine evidenţa tehnico-operativă a lucrărilor efectuate pe stadii fizice şi termene. Urmăreşte execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii şi asigură execuţia de calitate şi conformă cu documentaţia aprobată. sesizând organele în drept. Asigură organizarea şi funcţionarea sistemului de monitoring integrat din Rezervaţie ca parte a sistemului naţional de monitoring integrat aprobat de Autoritatea Centrală pentru Protecţia Mediului. Elaborează şi supune aprobării programul de investiţii şi listele de dotări anuale pentru activitatea proprie a Administraţiei Rezervaţiei. Susţine documentaţiile supuse avizării în faţa organelor competente. 3.monitoringul biodiversităţii. 15. cât şi de alte instituţii în conformitate cu prevederile diagramei de relaţii şi colaborările stabilite cu celelalte subsisteme de bază de date ale sistemului naţional e pe teritoriul de autoritate al Adminsitraţiei Rezervaţiei. Întocmeşte rapoartele periodice de realizare a obiectivelor. 2. prin: a) realizarea inventarului periodic a surselor de poluare a mediului pe baza metodologiilor aprobate. 7. organisme. stocarea. Prezintă programul de avizare a documentaţiilor._________________________________________________________________________________ 5. asigură prezentarea în termen a documentaţiilor către organele de avizare şi elaborează punctul propriu de vedere cu privire la documentaţia prezentată în CTE – ARBDD. 8. baza de date ataşată Sistemului de Monitoring Naţional. 12. organizaţii şi societăţi comerciale româneşti şi străine. Asigură colectarea. . Adoptă măsuri de recuperare a pagubelor produse de executant din culpa acestuia asupra ecosistemelor deltaice. 11.monitoringul factorilor de mediu. Căsuţa 3. 17. 106 . 19. 18. Asigură elaborarea documentelor primare şi tehnico-operative pentru susţinerea cauzelor Administraţia Rezervaţiei. Elaborează prospecte şi face publice proiectele sau programele ce urmează a fi aplicate. Organizează şi operează.6 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul monitoringului integrat Atribuţii în domeniul monitoringului integrat 1. Asigură evidenţa principalelor surse de poluare şi evaluează cantităţile de poluanţi evacuate în mediu de acestea. 4.monitoringul surselor de poluare. . în caz de divergenţă cu constructorul sau proiectantul. furnizate de compartimentele funcţionale ale acesteia. Propune conducerii Administraţiei Rezervaţiei componenţa comisiei de recepţie şi răspunde de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor acesteia. . după cum urmează: . la nivel de Administraţie. Asigură participarea comisiei la realizarea recepţiilor parţiale şi a recepţiei finale şi urmăreşte permanent finalizarea lucrărilor restante. Elaborează propuneri de proiecte de reconstrucţie ecologică de importanţă deosebită la care să fie antrenete în finanţare şi execuţie. 16. 9. Urmăreşte şi asigură realizarea concilierii divergenţelor la contractele de proiectare sau execuţie susţinând interesele Adminstraţiei Rezervaţiei în faţa organelor de conciliere. Asigură decontarea lucrărilor executate şi recepţionate precum şi soluţionarea divergenţelor ce apar cu privire la calitatea lucrărilor realizate.

Efectuează analize şi măsurători cu caracter special. În desfăşurarea activităţii sale Administraţia Rezervaţie colaborează cu toate instituţiile publice care au atribuţii în teritoriul Rezervaţiei şi dezvoltă acţiuni de colaborare cunorganizaţii neguvernamentale din România sau din alte ţări care îşi exprimă disponibilitatea de a participa la gestionarea Rezervaţiei. 24. Experimentează şi verifică metode noi de analiză. 12. Constanţa şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. în situaţii de poluări accidentale apărute în teritoriul Rezervaţiei. informând operativ apariţia oricăror evenimente deosebite în teritoriul rezervaţiei. Urmăreşte starea şi evoluţia zonelor strict protejate din Rezervaţie. în vederea stabilirii cauzelor şi luării măsurilor ce se impun. rapid şi lent. în regim de permanenţă. 18. 10. 22. Instituţiile guvernamentale cu atribuţii în teritoriul Rezervaţiei sunt reprezentate în primul rând de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin Agenţia Regională de Protecţia Mediului Galaţi şi a Agenţiilor pentru Protecţia Mediului din Tulcea. 16. Asigură întocmirea sintezelor periodice privind starea şi evoluţia calităţii mediului la nivelul Administraţiei Rezervaţiei. 21. Eliberează buletine de analiză pe care le pune la dispoziţia compartimentelor funcţionale interesate sau la alţi beneficiari. 14. informaţii. 19. referate de specialitate privind situaţia biodiversităţii şi aşezărilor umane în teritoriul rezervaţiei. c) lista speciilor cuprinse în “Cartea Roşie” a Rezervaţiei. Constanţa şi Galaţi şi de Garda Naţională de Mediu prin Comisariatele de Mediu ale judeţelor Tulcea. asigurarea cu reactivi. c) supravegherea calităţii solului. b) supravegherea calităţii aerului. verifică şi actualizează periodic: a) situaţia speciilor de plante şi animale endemice. 11. 8. Asigură implementarea software-lui de reţea şi îmbunătăţirea programelor proprii de înregistrare şi prelucrare a datelor necesare funcţionării Administraţiei Rezervaţiei . Participă la intercalibrări şi schimburi de informaţii cu alte laboratoare specializate în domeniul protecţiei mediului. 15. în vederea extinderii gamei indicatorilor de poluare analizaţi şi creşterii nivelului calităţii analizelor. 13. Organizează şi realizează fluxurile de date. Efectuează analize fizico-chimice pentru evaluarea calităţii factorilor de mediu în conformitate cu programul de monitoring integrat al Rezervaţiei. 107 . d) lista speciilor propuse sau declarate Monumente ale Naturii pe teritoriul Rezervaţiei. în conformitate cu structura aprobată. Îmbunătăţeşte sistemul de evidenţă şi gestiune a datelor la nivelul Administraţiei Rezervaţiei prin optimizarea structurii bazei de date şi introducerea unui program de gestiune a datelor. 20. 9. 7. Ţine evidenţa. Fundamentează nevoile de dezvoltare a cercetării fenomenelor deltaice în domeniul său de activitate. stabilind traseele şi sarcinile acestora. rare. Asigură informarea operativă şi permanentă a Autorităţii Centrale pentru Protecţia Mediului asupra tuturor evenimentelor deosebite de mediu produse pe teritoriul Rezervaţiei. Întocmeşte rapoarte privind dotarea tehnică. 17. pentru: a) expertizarea calităţii apei. Întocmeşte programul de permanenţă la dispeceratul unităţii. întocmeşte fişe de descriere şi urmărire a parametrilor de dinamică specifici fiecărei zone. 23. Întocmeşte note de sinteză. specificând cazurile în care trebuie înştiinţate conducerea şi celelalte compartimente funcţionale ale Administraţiei Rezervaţiei de evenimentele deosebite. Interpretează datele obţinute din determinări şi elaborează buletinele de analiză a calităţii factorilor de mediu. Asigură realizarea şi administrarea reţelei de calculatoare din cadrul instituţiei. periclitate sau pe cale de dispariţie. Organizează programul de lucru al personalului cu sarcini de colectare a probelor destinate analizelor de laborator. aparatură şi piese de schimb necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii în cadrul serviciului. b) lista adiţională a speciilor protejate prin convenţia de la Berna existente în Rezervaţie._________________________________________________________________________________ 6.

În categoria factorilor externi.2 Ameninţări existente şi potenţiale 3. Dintre factorii interni. cu Ministerul Agriculturii. Direcţia Judeţeană Sanitar – Veterinară. 3. Din punct de vedere al cercetării ştiinţifice. sunt incluse toate sursele de afectare a echilibrului ecologic. naţionale (Societatea Ornitologică Română. colaborarea Administraţiei Rezervaţiei se dezvoltă cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Consiliile Locale ale comunelor din perimetrul Rezervaţie. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie şi Ecologie MarinăGeoEcoMar Bucureşti. presiune ce poate fi materializată în tendinţa de supraexploatare a resurselor naturale în general şi a celei piscicole.2. precum şi alte unităţi de cercetare. Fundaţia Prietenii Deltei Sulina. funcţionarea marilor unităţi industriale fără soluţionarea rapidă a problemelor de epurare a apelor şi a aerului (Combinatul Siderurgic Galaţi.3 Ameninţări privind situaţia mangementului Eficienţa managementului Rezervaţiei este strâns legată de asigurarea condiţiilor optime pentru implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de management. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Tulcea. Salvaţi Dunărea şi Delta Dunării – Academia Caţavencu) sau internaţionale (WWF – Fondul Mondial pentru Natură). etc. Administraţia Rezervaţiei colaborează şi cu organizaţii neguvernamentale. într-o stare de echilibru caracterizată de elementele prezentate în capitolele ce descriu această stare. creşterea volumului de deşeuri. în special._________________________________________________________________________________ Administraţia Rezervaţiei colaborează cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră din Tulcea. etc. Nu vor putea fi realizate obiectivele de management fără asigurarea resurselor materiale necesare 108 . Consiliul Local Tulcea şi Consiliul Local Sulina dar şi ale celor situate în imediata vecinătate a Rezervaţiei. trebuie menţionat pericolul creşterii presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale. în prezent. Grigore Antipa Constanţa. Tulcea). unităţile industriale situate pe platforma de Vest a municipiului Tulcea). dezvoltarea serviciilor. dezvoltarea activităţilor de agricultură cu potenţial de creştere a aportului de nutrienţi în apă. situate în afara Rezervaţiei: lipsa staţiilor de epurare a marilor aglomerări urbane (Bucureşti. dezvoltarea transportului naval pe Dunăre. dezvoltarea activităţii de transport. În plan local. Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia de Ape Dobrogea –Litoral – Sistemul de Gospodărirea a Apelor Tulcea. Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară. etc.2.. 3. locale (Vox Deltae din Crişan. Acest echilibru poate fi însă deranjat de o serie de factori interni sau externi. Ministerul Sănătăţii prin Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică.1 Ameninţări privind situaţia ecologică Situaţia ecologică a Deltei Dunării poate fi considerată. Regina Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Tulcea. Autoritatea Navală Română. dar şi în tendinţa actuală de dezvoltare a turismului cu toate componentele sale: dezvoltarea construcţiilor. Ministerul Culturii prin Inspectoratul Judeţean de Cultură. Administraţia Rezervaţiei colaborează cu unităţi de cercetare de importanţă naţională: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării –Tulcea. Direcţia Naţională pentru Turism. Galaţi-Brăila. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină.

În prezent unei persoane din Administraţia Rezervaţiei îi revine o suprafaţă de circa 4360 ha de arie protejată. este asigurat un personal de 12 persoane (1 persoană la 935 ha). din care 122. Acest număr a cunoscut reducere substanţială.). deasemenea. Implementarea Planului de Management este condiţionată şi de asigurarea resurselor financiare. nivelul personalului înregistrat în acea perioadă (circa 180 de persoane). iar în partea ucraineană a Deltei Dunării. ceea ce înseamnă un raport net superior (1 persoană/1200 ha). în prezent. iar unui agent îi revine 14. deasemenea. În prezent. în suprafaţă totală de 11. aparatură de laborator. Acest număr de personal ce cuprinde 40 de agenţi ecologi. când s-a ajuns la un număr total de circa 180 de salariaţi din care 83 agenţi ecologi. în acest domeniu. asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire a personalului. a fost evaluat la un număr de 335 de posturi.000 ha. prin Legea nr. Spre comparare. având ca bază. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. O altă ameninţare pentru desfăşurarea managementului Rezervaţiei în condiţii optime o constituie posibila instabilitate a cadrului cadrul legislativ. Legea nr. 142/30. se menţionează că tot în Dobrogea. etc. personalul Rezervaţiei a cunoscut evoluţii contradictorii cunoscând o creştere graduală. ajungându-se la 107 în 2004. o cerinţă importantă. spaţii de lucru. pentru realizarea lucrărilor care asigură funcţionarea optimă a sistemului hidrologic din complexele acvatice. România s-a angajat să crească numărul agenţilor ecologi cu 20 de posturi în fiecare an pe o durată de cinci ani (1995-2000). după care s-a înregistrat o creştere lentă a numărului până la 133. pentru o suprafaţă totală de circa 48._________________________________________________________________________________ constând într-o infrastructură adecvată (mijloace de transport.500 ha de arie protejată ceea ce reprezintă una din cele mai reduse încadrări de personal de pe continentul european. Este necesar. există un personal de 40 persoane.1994. În perioada trecută de la înfiinţare. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. ceea ce presupune promovarea unui program complex şi corespunzător pentru realizarea acestui deziderat. Asigurarea resurselor umane reprezintă. Neasigurare acestor condiţii principale prezentate mai sus. În urma unei evaluări realizate de experţi IUCN în cadrul unui proiect finanţat de BERD. Trebuie menţionat că orice reducere de personal sub nivelul actual pune în pericol realizarea obiectivelor Rezervaţiei. pentru Parcul Naţional Munţii Măcinului. după 2001. a proiectelor de protecţie a speciilor periclitate şi cu valoare conservativă ridicată. de ratificare a acordului de împrumut nerambursabil cu BIRD. necesarul de personal pentru administrarea RBDD. cuprinde necorelări cu prevederile legislative privind gestionarea ariilor protejate din România. este total insuficient pentru administrarea unei arii protejate de dimensiunile Rezervaţiei. reprezintă tot atâtea riscuri de nu realiza o activitate corespunzătoare de gestionare a Rezervaţiei. mijloace de comunicare. Pe de altă parte. în perioada 1993-1994. a florei şi faunei sălbatice şi necesită cuprinde 109 . 82/1993 privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu modificările ulterioare. conservarea habitatelor naturale.227 ha. în perioada 1991 – 2000. Nu vor putea fi realizate obiectivele de management ale Rezervaţiei fără un număr corespunzător de personal având un grad adecvat de pregătire.12. agenţi ecologi. necesare pentru realizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică pentru readucerea amenajărilor piscicole şi agricole abandonate în regimul hidrologic natural. echipamente pentru informatizarea activităţii.

Imbunătăţirea potenţială a cunoaşterii ştiinţifice şi a educaţiei ecologice (Principiul 11). PUNCTE SLABE: Managementul este prea centralizat in Tulcea (Principiul 2). studierea posibilităţii aplicării fiecărui principiu. etc. abundenţă de specii endemice (Principiul 5). Disfuncţiile pieţei (Principiul 4). dacă se aplică. Intervenţii manageriale socio-economice mai puţin bazate pe dezvoltare durabilă (Principiul 3). cu multe interacţiuni (Principiul 12). manageri. Diversitate biologică mare. analizarea a ceea ce implică asemenea aplicaţii în sensul contribuţiei la dezvoltare. în primul rând._________________________________________________________________________________ prevederi ce aliniază cadrul legislativ naţional la cel al Uniunii Europene. oportunităţilor pentru managementul ecosistemelor. Un grad ridicat de cunoaştere ecologică şi economică a populaţiei indigene (Principiul 6) Experienţa în reconstrucţie ecologică (principiul 9). Lipsa conectivităţii între utilizatori. şi populaţia locală indigenă în implementarea procesului de planificare managerială (Principiul 7). 3. a obstacolelor. Schimbarea ecosistemică afectează utilizarea economică (Principiul 8). prevederi care trebuie introduse şi în legea Rezervaţiei. Sistem de cooperare orizontal si vertical (Principiul 2). Cele mai multe probleme de gestiune a diversităţii biologice sunt complexe. 110 . în al doilea rând.1). UNESCO MAB Biosphere Reserve. şi integrarea conservării şi utilizarea diversităţii biologice (Principiul 10). IBAs. Implementarea directivelor UE (Principiul 4) Echilibru corespunzător între. Protecţia legală prin legi naţionale şi convenţii internaţionale: Ramsar. Lipsa concesiilor corespunzatoare ale stakeholderilor (Principiul 3). Conflicte inerente între localnici şi marile firme private generate de utilizarea resurselor (Principiul 8). (Princ.3 Analiza SWOT Analiza SWOT a fost elaborată luând în considerare aceste realităţi şi prin aplicarea principiilor de conservare a diversităţii biologice pentru Rezervaţie. Aceasta înseamnă. OBSTACOLE (CONSTRÂNGERI): Sistem managerial centralizat (Principiul 2). PUNCTE TARI: . oameni de ştiinţă. Reconstrucţia ecologică a polderelor abandonate (Principiul 3). OPORTUNITĂŢI: Abordarea ştiinţifică a conservării biodiversităţii şi a dezvoltării durabile folosind cunoaşterea locală indigenă şi recunoaşterea drepturilor acesteia (Principiul 1).

ale căror prevederi sunt aplicabile şi în perimetrul Rezervaţiei. elaborarea planului de management trebuie să ţină seama de cerinţele legale în vigoare privind gestionarea ariilor naturale protejate dar şi de cerinţele Convenţiilor internaţionale. Convenţia privind Zonele Umede de Importanţă Internaţională ca Habitat al Păsărilor de Apă şi Convenţia privind Patrimoniul Universal. la Nairobi. Populaţia indigenă şi alte comunităţi care trăiesc în spaţiul terestru sunt stakeholderi importanţi şi drepturile şi interesele acestora ar trebui să fie recunoscute. nivelul de bunăstare al populaţiei locale în primul rând dar şi al populaţiei din localităţile învecinate Rezervaţiei. Principiul 2: Managementul trebuie descentralizat până la nivelul inferior corespunzător. precum şi ale celor care vin în Rezervaţie în scopul dezvoltării unor activităţi economice. naturale sau antropice cu grad ridicat de sensibilitate generează resurse naturale ce pot susţine activităţi economice şi prin acestea. de zonă umedă de importanţă internaţională. Căsuţa Principiile privind conservarea biodiversităţii. într-o anumită măsură. în această zonă în care sistemele ecologice. Atât diversitatea culturală cât şi cea biologică sunt componente centrale ale abordării ecosistemice. Ecosistemele trebuie gestionate pentru valoarea lor intrinsecă şi pentru beneficiile tangibile sau intangibile aduse oamenilor. Având în vedere statutul triplu recunoscut pentru Rezervaţie: de rezervaţie a biosferei. Convenţia privind Speciile Migratoare._________________________________________________________________________________ 3. ale vizitatorilor săi. acvatice.4. într-un mod corect şi echitabil. Convenţia privind Comerţul Internaţional cu Specii Periclitate. Nairobi 15-26 mai 2000 Principiul 1: Obiectivele de management ale suprafeţelor terestre. Opţiunile societătii trebuie exprimate cât se poate de clar. în cadrul Programului UNESCO “Omul şi Biosfera”. culturale şi sociale. Principiile privind conservarea diversităţii biologice au fost adoptate în cadrul celei de-a 5-a Conferinţe a Părţilor (COP5) ale Convenţiei privind Diversitatea Biologică (CBD). 15-26 mai 2000 (în decizia V/6) (Căsuţa ). şi managementul trebuie să ia în considerare acest lucru.4 Scopul managementului 3. Natural şi Cultural. şi ale resurselor vii depind de opţiunile societăţii.1 Implementarea cerinţelor convenţiilor internaţionale Planul de management pentru conservarea diversităţii biologice şi pentru dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării reprezintă o necesitate şi singurul mod în care pot fi armonizate interesele diferite ale locuitorilor rezervaţiei. Cele mai importante 5 convenţii internaţionale ale căror prevederi acţionează şi în Rezervaţiei sunt: Convenţia privind Diversitatea Biologică. 111 . mai ales ca habitat al păsărilor de apă (Convenţia Ramsar) dar şi de zonă a patrimoniului natural universal. Argument: Diverse sectoare ale societăţii percep ecosistemele în sensul propriilor lor nevoi economice.

Principiul 5: Conservarea structurii şi funcţionării ecosistemului. în conformitate. trebuie acordată atenţie condiţiilor de mediu care limitează productivitatea naturală. Argument: Intervenţiile manageriale neprevăzute asupra altor ecosisteme. analize efectuate cu grijă. într-o măsură realizabilă. este de o mai mare importanţă pentru păstrarea pe termen lung a diversităţii biologice decât simpla protecţie a speciilor. în scopul menţinerii funcţiilor şi serviciilor ecosistemelor. funcţionarea şi diversitatea ecosistemului. Abordarea ecosistemică se bazează pe natura ierarhică a diversităţii biologice caracterizată de interacţiunea şi integrarea genelor. structura. Orice astfel de program de gestiune a ecosistemelor ar trebui să: a) reducă distorsiunile de piaţă care afectează diversitatea biologică. Principiul 4: Recunoaşterea beneficiilor potenţiale din management. cei ce beneficiază de pe urma conservării. între specii. Conservarea şi. speciilor şi ecosistemelor. oameni de ştiinţă şi comunităţile locale indigene. impacte posibile necesită consideraţii şi necesita restructurări sau moduri de organizare pentru decizie. care subevaluează sistemele naturale şi populaţiile şi oferă stimulente şi indemnizaţii pentru favorizarea conversiei terenurilor către sisteme mai puţin diverse. Stimulentele permit celor ce controlează resursa să beneficieze şi asigură plata de către cei ce generează costuri de mediu._________________________________________________________________________________ Argument: Sistemele descentralizate pot conduce la o mai mare eficienţă şi echitate. Cu cât managementul ţine mai mult cont de ecosisteme. Managementul trebuie să implice toţi stakeholderii şi să echilibreze interesele locale cu interesul publicului larg. şi între acestea şi mediul lor abiotic. Principiul 7: Abordarea ecosistemică trebuie să fie efectuată la scară spaţială şi temporală potrivită. acolo unde este cazul restaurarea acestor interacţiuni şi procese. sau de condiţii imprevizibile. Acestea pot instituţiile implicate în procesele de compromisurile corespunzătoare. Principiul 6: Ecosistemele trebuie gospodărite în cadrul limitelor funcţionării lor. Argument: Abordarea trebuie facută la scară temporală şi spaţială potrivită obiectivelor. managementul trebuie să fie prudent. de asemenea. precum şi interacţiunile fizice şi chimice în cadrul mediului. temporare. cu atât cresc responsabilitatea. 112 . şi. Argument: Considerând probabilitatea sau uşurinţa de a atinge obiectivele de management. este necesară înţelegerea şi gestionarea ecosistemelor în context economic. atunci când este necesar. în ecosisteme au adesea efecte necunoscute şi prin urmare. manageri. cei ce generează costuri de mediu (precum poluarea) se sustrag responsabilităţilor. Principiul 3: Managerii ecosistemelor trebuie să ţină cont de efectele (actuale sau potenţiale) ale activităţilor lor asupra ecosistemelor adiacente sau asupra altor ecosisteme. Adesea. Limitele funcţionării ecosistemului pot fi afectate în măsuri variabile de condiţii întreţinute artificial. participarea şi utilizarea cunoştinţelor locale. b) stabilească stimulente pentru promovarea conservării biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă. Argument: Cea mai mare ameninţare pentru diversitatea biologică este înlocuirea acesteia cu sisteme alternative de utilizare a terenurilor. Limitele pentru management vor fi definite în mod operaţional de către utilizatori. ar trebui să fie o ţintă prioritară a abordării ecosistemelor. nu plătesc costurile asociate acesteia şi. Conexiunile între zone trebuie să fie promovate acolo unde este necesar. c) atribuie costuri şi beneficii în ecosistemele date. Acestea apar adesea prin distorsiunile de piaţă. Argument: Funcţionarea şi rezilienţa ecosistemelor depind de o relaţie dinamica în cadrul speciei. pentru a face.

obiectivele pentru un management ecosistemic trebuie să fie stabilite pe termen lung. Este de dorit o cunoaştere mai bună a funcţiilor ecosistemelor şi a impactului activităţilor antropice. A existat o tendinţă în trecut de a gestiona componentele diversităţii biologice fie ca protejate sau neprotejate. unde conservarea şi utilizarea sunt văzute în context. în locul celor de viitor. Acestea intră în conflict în mod inerent cu tendinţa oamenilor de a favoriza obţinerea de câştiguri pe termen scurt. Pe lângă dinamica inerentă a schimbării. orice decizie de sub incidenţa Articolului 8 (j) a Convenţiei asupra Diversităţii Biologice. cunoscută şi sub numele de Convenţia Ramsar. dupa caz. Principiul 9: Managementul trebuie să recunoască faptul că schimbarea este inevitabilă Argument: Ecosistemele. Se impune ca necesară o schimbare către situaţii mai flexibile. printre altele. Ipotezele din spatele deciziilor manageriale propuse trebuie făcute explicite şi verificate faţă de cunoştinţele disponibile şi punctele de vedere ale stakeholderilor. Regimurile perturbatoare tradiţionale pot fi importante pentru structura şi funcţionarea ecosistemelor. Argument: Informaţiile din toate sursele sunt foarte importante pentru stabilirea unor strategii manageriale ecosistemice eficiente. dar. Argument: Diversitatea biologică este importantă atât pentru valoarea sa intrinsecă cât şi datorită rolului cheie pe care îl deţine în furnizarea ecosistemelor şi a altor servicii de care noi toţi depindem. Argument: Cele mai multe probleme de management a biodiversităţii sunt complexe. şi beneficii imediate. Convenţia privind protecţia zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor de apă. regional şi internaţional. inclusiv cunoaşterea ştiinţifică şi cea locală indigenă. a fost înfiinţată în 1971 şi stabileşte pentru statele părţi în primul rând cerinţa de a elabora şi aplica planurile de amenajare. ecosistemele sunt deranjate continuu de un complex de incertitudini şi “surprize” potenţiale în domeniile uman. Conservarea trebuie să fie promovată prin 113 . în acelaşi timp. Principiul 11: Abordarea ecosistemelor ar trebui să ia în considerare toate formele de informaţii relavante. inovaţii şi practici. şi pot necesita intreţinere sau reconstrucţie. şi prin urmare ar trebui să implice cunoaşterea experţilor. efecte secundare şi implicaţii. Principiul 12: Abordarea ecosistemică ar trebui să implice toate sectoarele relevante ale societăţii şi diciplinele ştiinţifice. biologic şi de mediu. astfel încât să se favorizeze conservarea acestor zone şi să asigure utilizarea raţională a resurselor lor. să considere acţiunile de aplanare şi să facă faţă schimbărilor pe termen lung precum schimbările climatice. luând în considerare. Argument: Procesele ecosistemice sunt caracterizate prin scări temporale variabile._________________________________________________________________________________ Principiul 8: Recunoaşterea scărilor temporale variabile şi a efectelor ce caracterizează procesele ecosistemice. Principiul 10: Abordarea ecosistemică trebuie să identifice echilibrul adecvat între integrarea conservării şi utilizarea diversităţii biologice. managementul trebuie adaptat la aceste schimbări. Abordarea ecosistemică trebuie să utilizeze un management adaptativ. Prin urmare. şi întrega gamă de măsuri este aplicată într-un set de ecosisteme de la strict protejate până la cele antropice. Toate informaţiile relevante din orice domeniu de interes trebuie diseminate între stakeholderi şi părţile implicate. pentru a anticipa aceste schimbări şi trebuie să fie precaut în procesele de luare a deciziilor care pot îngrădi opţiuni. cu multe interacţiuni. naţional. şi stakeholderii de la nivel local. inclusiv compoziţia speciilor şi abundenţa populaţiilor se schimbă.

documentul consacră convenţia statelor semnatare de a-şi coordona politicile lor de conservare. private sau particularilor. privite în mod colectiv. şi prin realizarea supravegherii adecvate a stării acestora. statul român a subscris obligaţiilor de a adopta o politică generală de a conferi acestei zone o funcţie în viaţa colectivă şi de a integra preocupările de protecţie a mediului în programele de dezvoltarea economico-socială. competente din punct de vedere teritorial. că acestea trebuie să coopereze în acest domeniu. aparţin întregii umanităţi. administrative şi financiare şi. trebuie subliniat faptul că. convenţia încurajează statele-părţi a se angaja pentru respectarea acestui patrimoniu şi deschide perspective acţiunii internaţionale. statele semnatare trebuie să asigure conservarea. cele peste 1718 zone umede de importanţă internaţională. protejării faunei şi florei şi a habitatelor naturale din zonă. respectând întocmai intependenţa de jurisdicţie a fiecărui stat. Totodată. iar pe de altă parte. acestea fiind sau nu înscrise pe listă. 1979). culturală. în sensul că acestea vor continua să aparţină entităţilor publice. Acest stat are competenţa de a identifica şi adelimita diferite bunuri care să fie înscrise pe lista patrimoniului natural mondial supus protecţiei. Bunurile naturale care fac parte din patrimoniu mondial rămân supuse legislaţiei statului competent teritorial în ce priveşte proprietate. 114 . Astfel._________________________________________________________________________________ crearea de rezervaţii în zonele umede. Convenţia privind conservarea speciilor sălbatice de animale migratoare (Bonn. Primul principiu consacrat de Convenţia Patrimoniului Universal UNESCO este acela al obligaţiei tuturor statelor de a proteja bunurile naturale şi culturale excepţionale care. Conform articolului 5 al Convenţiei. în special. De altfel. De asemenea. tehnice. totalizând 159 milioane de hectare se bucură de un regim naţional şi internaţional special de protecţie şi conservare. pe de o parte. valorificarea şi refacerea patrimoniului prin măsuri juridice. ştiinţifică şi recreativă. înscrise pe lista Ramsar (158 de ţări membre). În ansamblul său. prin existenţa unor servicii speciale. Ca resurse de mare valoare economică. şi de a nu lua nici o măsură susceptibilă de a prejudicia direct ori indirect acest patrimoniu. scoate în evidenţă trei principii fundamentale acceptate de părţile contractante (Căsuţa ). Orice reducere a suprafeţei unei zone umede trebuie să fie compensată prin crearea de noi rezervaţii naturale. ca de exemplu păsările de apă migratoare. Dispoziţiile convenţiei încearcă o conciliere cât mai bună posibil între principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale şi necesitatea unei intervenţii internaţionale. şi care sunt un fel de depozitar al bunurilor care fac parte din patrimoniul universal. este stipulată obligaţia de a coopera pentru statele care împart aceleaşi zone umede. Convenţia privind patrimoniul mondial este singurul tratat cu vocaţie universală privind conservarea unui patrimoniu natural şi cultural aparţinând întregii umanităţi. Convenţia UNESCO consacră principiul conform căruia bunurile naturale care privesc întreaga omenire trebuie să fie conservate în interesul umanităţii şi un proces de asistenţă internaţională trebuie să ajute statele aflate în nevoie. bazine hidrografice ori aceleaşi populaţii de animale din zonele umede. printre care şi Delta Dunării. se stabileşte clar că guvernele naţionale sunt responsabile de protecţia siturilor. Făcând acest lucru în privinţa Deltei Dunării. patrimoniului mondial aflat sub jurisdicţia lor. Gestionarea raţională a zonelor umede presupune măsuri legislative şi administrative în vederea asigurării creşterii efectivelor la populaţiile de păsări acvatice.

Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricarei specii migratoare. culturală. Ca principii fundamentale ale convenţiei. 3. care trebuie să fie protejat de către generaţiile prezente şi viitoare şi conştiente de valoarea estetică. recreativă şi economică mereu crescândă a faunei şi florei sălbatice. c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. acordând o atenţie deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă şi luând. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie cunoscută şi sub denumirea de Convenţia CITES. oricând este posibil şi oportun. măsurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor. în scopul de a face eficient controlul comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. Anexa II. ştiinţifică. Toate speciile ameninţate de dispariţie. a) Toate speciile care. prin frumuseţea şi varietatea lor. a fost adoptată la Washington în 1973. au fost stabilite trei anexe cuprinzând trei categorii de specii ameninţate cu dispariţia şi asupra cărora părţile contractante au convenit regimul special de comercializare: Anexa I. că cooperarea internaţională este esenţială pentru protecţia anumitor specii ale faunei şi florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive._________________________________________________________________________________ Căsuţa Principiile fundamentale pentru protecţia speciilor sălbatice de animale migratoare (Convenţia de la Bonn) 1. sunt convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop. să coopereze şi să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare. care sunt sau ar putea fi afectate de comerţ. prin aplicarea prevederilor alin. b) Anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări. II. I. părţile: a) ar trebui să promoveze. având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supravieţuirea lor. 2. un element de neînlocuit al sistemelor naturale. ca urmare a comerţului internaţional. şi scoate în evidenţă acordul părţilor de a recunoaşte că fauna şi flora sălbatice constituie. individual sau prin cooperare. Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare care pot fi conservate şi a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord sa acţioneze în acest scop. recunoscând. Comerţul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supravieţuirea şi nu trebuie autorizat decât în condiţii excepţionale. În mod deosebit. recunoscând că popoarele şi statele sunt şi ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei şi florei lor sălbatice. în plus. II. ar putea deveni în cazul în care comerţul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte. 115 . cu toate că nu sunt încă neapărat ameninţate de dispariţie. b) ar trebui să se străduiască să asigure protecţia imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. a).

8. Întărirea reţelelor de rezervaţii ale biosferei regionale şi interregionale componente ale Reţelei Mondiale ale Rezervaţiilor Biosferei. unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor şi necesitând cooperarea celorlalte părţi pentru controlul comerţului. intergeneraţii. (Căsuţa). 3. conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice. Rezervaţiile biosferei trebuie să constituie investiţii în viitor.biologice. biologice şi cele culturale. în condiţiile conservării biodiversităţii. economice şi sociale. Informaţiile trebuie să fie accesibile tuturor celor interesaţi. dezvoltarea durabilă. Principiile generale ale strategiei de protecţia mediului trebuie să cuprindă câteva teme principale: conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor. Întărirea cercetării ştiinţifice. direcţiile.2 Armonizarea necesităţilor imediate cu strategia pe termen lung Armonizarea necesităţilor imediate ale Rezervaţiei cu strategia pe termen lung înseamnă a defini în linii generale principiile._________________________________________________________________________________ Anexa III.4. Toate speciile pe care o parte le declară supuse. 4. Creşterea contribuţiei rezervaţiilor biosferei în implementarea acordurilor internaţionale pentru promovarea conservării şi dezvoltării durabile şi în special a Convenţiei pentru Diversitatea Biologică şi a altor acorduri (schimbările climatice. etc. 6. 2. 7. Managementul trebuie să fie în dezvoltare şi adaptativ. evitarea poluării prin măsuri preventive. deşertificarea. sociale şi umane. aplicarea principiilor de bază ale protecţiei 116 . Este o cerinţă specială pentru aplicarea conceptului de rezervaţie a biosferei zonelor costiere şi marine. Această cerinţă este acută în ţările unde se înregistrează lipsă de personal şi de resurse financiare. În dezvoltarea managementului Rezervaţiei importantă este şi abordarea Direcţiilor cheie ale Strategiei de la Sevilla pentru Rezervaţiile Biosferei. Asigurarea că toate zonele rezervaţiei biosferei contribuie în mod adecvat la conservare. conservarea biodiversităţii. Reflectarea mai puternică a dimensiunii umane a rezervaţiilor biosferei. 5. precum şi a obiectivelor Strategiei (Anexa) Căsuţa 6: Direcţiile cheie ale Strategiei de la Sevilla pentru rezervaţiile biosferei 1. a monitoringului. obiectivele şi criteriile de identificare a acţiunilor care să conducă la o dezvoltare economică şi socială durabilă. Dezvoltarea rezervaţiilor biosferei care includ o varietate largă de componente de mediu. 10. economice şi culturale conducând către regiuni mai mari nederanjate în apropierea oraşelor. Extinderea zonelor de tranziţie pentru a include zone potrivite pentru implementarea managementului ecosistemelor sau utilizarea rezervaţiilor biosferei pentru a explora şi demonstra abordarea conceptului de de zvoltare durabilă la nivel regional. Aducerea grupurilor de interese în situaţia de a colabora pe bază de parteneriate atât la nivelul local cât şi la nivelul reţelelor. Promovarea managementului în fiecare rezervaţie a biosferei ca un „pact” dintre comunitatea locală şi societate în întregul ei. Programul de acţiuni trebuie să conţină obiective şi sarcini concretizate şi cuantificate în timp. în limitele competenţei sale. Dezvoltarea conexiunilor dintre valorile naturale. Cu o astfel de abordare se va sigura că rezervaţiile biosferei şi comunităţile lor locale sunt mai bine plasate pentru a răspunde presiunilor externe politice. spaţiu şi în costuri. 3.). Acestea trebuie folosite pentru înţelegerea relaţiei dintre umanitate şi lumea naturii prin programe de conştientizare publică. a pregătirii şi a educaţiei în rezervaţiile biosferei pentru asigurarea unei baze solide din domeniul ştiinţelor naturale. educaţie formală şi informală bazată pe o perspectivă pe termen lung. dezvoltare durabilă şi dezvoltarea cunoaşterii. 9.

a capacităţii lor de funcţionare. folosirea tehnologiilor curate în toate activităţile. Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să fundamenteze managementul Rezervaţiei deoarece se constată tendinţe negative în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale şi în special a resursei piscicole prin supraexploatare. Părţile interesate în activităţile economice sunt reprezentate de firmele care au concesionat drepturile de valorificare a terenurilor agricole sau piscicole. stuf). Din studiile anterioare precum şi din întâlnirile desfăşurate cu reprezentanţi ai agenţilor economici cu ocazia elaborării „Planului Master – suport pentru dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”. menţinerea ecosistemelor. Evitarea poluării prin măsuri preventive se bazează pe considerentul ele că este mult mai uşor şi mai puţin costisitor să se prevină poluarea. firmele de turism. în acelaşi timp protejând mediul înconjurător. ceea ce face imperios necesară aplicarea unor tehnologii nepoluante în toate domeniile de activitate care urmează a fi dezvoltate. întreaga strategie de ocrotire a mediului. a protecţiei mediului. adoptarea măsurilor de prevenire a poluării.3 Armonizarea intereselor potenţial conflictuale Interesele conflictuale sunt întâlnite între părţile ce deţin interese economice şi cele cu interese în conservarea biodiversităţii şi în promovarea dezvoltării durabile. în principal prin gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. firmele de transport.4. a stabilităţii şi rezistentei lor la dereglări. cu ocazia elaborării Planului de management sau cu ocazia întâlnirilor periodice dintre reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei cu 117 . În termeni practici. stimularea activităţii de reabilitare a ecosistemelor alterate. 3. Condiţiile de viaţă trebuie îmbunătăţite prin acţiuni de: corectarea impactului negativ produs de unele activităţi. Conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice este principiul prin care valorile culturale şi istorice sunt considerate componente ale sistemelor socio-economice dezvoltate în cadrul sistemelor naturale şi că acestea trebuie abordate integrat. mediu şi lung şi se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. populaţia locală._________________________________________________________________________________ mediului (ex. Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o forma de creştere economică care satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt. Conservarea biodiversităţii este principiul fundamental care ţine seama de consecinţele nefaste ale poluării asupra ecosistemelor şi vizează eliminarea poluanţilor. acest lucru înseamnă crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen lung. asociaţiile de pescari. firmele care au concesionat dretul de valorificare a resurselor naturale (peşte. ceea ce poate conduce la epuizarea acestora. a productivităţii şi adaptabilităţilor şi nu în ultimul rând la utilizarea durabilă a resurselor naturale. asociaţiile de vânători şi pescari sportivi. Conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor este principiul conform căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate economică şi socială. poluatorul plăteşte). a apelor uzate ce poate conduce la reducerea potenţialului existent de regenerare a naturii.

ai populaţiei locale şi ai instituţiilor cu activităţi şi responsabilităţi în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. secetă. 3. . A. reprezentanţi ai principalilor agenţi economici. deasemenea. solul. precum şi de restricţiile impuse de Administraţia Rezervaţiei ca autoritate de mediu şi/sau de administrator al ariei naturale protejate.). inclusiv prin apărarea acestora împotriva efectelor negative ale calamităţilor naturale (inundaţii.5 Temele managementului În urma unui proces de analiză a modului în care au fost realizate obiectivele de management în perioada 2002-2006 de către un colectiv format din membrii ai Consiliului Ştiinţific al ARBDD şi din resposabilii principalelor compartimente funcţionale din ARBDD. Este necesară. inclusiv a incintelor îndiguite. protecţia patrimoniului mondial. cutremure. au fost identificate temele managementului şi acţiunile necesare pentru realizarea temelor.Respectarea prevederilor convenţiilor şi programelor internaţionale privind protecţia mediului. Managementul protecţiei speciilor şi habitatelor Managementul protecţiei speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul Rezervaţiei impune acţiuni al căror efect trebuie să conducă la stoparea declinului diversităţii biologice. conservarea diversităţii biologice. Stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural 118 ._________________________________________________________________________________ reprezentanţii comunităţilor locale. inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile: apele. cultural şi natural. canalizări.Menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului existent al ecosistemelor naturale.Raportul cost/beneficiu. etc. a atelierelor de artizanat. etc. alimentări cu apă. a reieşit faptul că în principal conflictele sunt generate de limitarea accesului la diferite resurse naturale sau în diferite zone ale Rezervaţiei. refacerea stării ecologice bune a ecosistemelor şi reconstrucţia ecologică a unor zone afectate de impactul antropic.) la îmbunătăţirea infrastructurii locale care să contribuie la creşterea bunăstării locuitorilor (apărări împotriva inundaţiilor. etc. .4. . 3. temele managementului Rezervaţiei au căpătat o formă finală. etc.Menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii în comunităţile locale. flora şi fauna din perimetrul Rezervaţiei. desfăşurarea unor acţiuni susţinute de conştientizare publică pentru promovarea obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei pentru dezvoltare durabilă.).4 Criterii generale pentru stabilirea priorităţilor acţiunilor În vederea stabilirii priorităţilor acţiunilor stabilite pentru realizarea obectivelor de management s-au avut în vedere o serie de criteriile generale: . Pentru eliminarea surselor de conflicte trebuie desfăşurată o activitate susţinută de promovarea unor măsuri care să contribuie la diversificarea activităţilor economice (dezvoltarea turismului. acvacultură diversificată. În urma unui proces complex de consultare publică cu specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice. A1.

identificarea şi implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor negative.impunerea valorificării unor specii numai prin folosirea capcanelor selective (capturarea bizamilor). . etc. A1. A2. Lucrările au fost realizate etapizat. A1.1: Reactualizarea inventarelor diversităţii biologice din perimetrul RBDD._________________________________________________________________________________ În perioada 1990-2007.3: Refacerea populaţiilor de nurcă europeană (Mustela lutreola). activităţi antropice.7: Inventarierea speciilor invazive şi elaborarea măsurilor precauţionare pentru managementul lor. . A1. specii invazive.impunerea unor restricţii speciale privind valorificarea unor specii care fac obiectul valorificării economice (perioade prelungite de prohibiţie la pescuit şi/sau la vânat). . a coloniilor unor specii de păsări.2: Combaterea şi/sau atenuarea factorilor de risc (agenţi patogeni. Menţinerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor Acţiunile desfăşurate în perioada anterioară în scopul îmbunătăţirii condiţiilor ecologice din ecosistemele naturale din Rezervaţie au fost materializate în principal. A2. A1. Este necesară continuarea acţiunilor propuse în cadrul Planului de Acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei: A1. A2. Pentru etapele următoare au fost incluse lucrări similare pentru canalele secundare şi au fost prevăzute a se realiza în perioada 2009-2012. A1. Stabilirea Valorilor de Referinţă Favorabilă pentru speciile protejate din RBDD.3: Adaptarea zonării funcţionale a RBDD şi a planurilor de management aferente pentru atingerea obiectivelor specifice. salmastre şi marine (producţie. . ţinându-se cont de distribuţia 119 .supravegherea zonelor strict protejate. a zonelor de reproducere naturală a speciilor de peşti şi a zonelor de cuibărit ale unor specii de păsări (Vulturul codalb – Helieatus albicilla).implementarea prohibiţiei generale la pescuitul sturionilor. au fost luate o serie de măsuri în această direcţie rezultate din acţiunile de supraveghere a stării patrimoniului natural şi materializate prin: . în lucrări pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexele acvatice naturale. reglare.6: Evaluarea diversităţii biologice în zona costieră a Mării Negre din perimetrul RBDD A1.declararea unor zone de cruţare – iernare pentru populaţiile unor specii periclitate.5: Evaluarea anuală a eficienţei programului de populare de susţinere a Dunării cu pui de sturioni marcaţi individual.1: Selectarea şi formularea pachetului de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor din RBDD. schimbări climatice.2: Evaluarea funcţiilor şi serviciilor asigurate de ecosistemele deltaice dulcicole. A2.) pentru starea habitatelor. în prima etapă abordându-se refacerea regimului de curgere a apei prin Rezervaţie pe gârlele şi canalele principale.implementarea proiectelor privind protecţia unor specii periclitate (Pelicanul creţ – Pelecanus crispus. . Gâsca cu gâtul roşu – Branta ruficolis).realizarea staţiei pentru monitorizarea speciilor migratoare. suport). Nurca europeană – Mustela lutreola. .4: Protecţia şi conservarea pelicanului creţ (Pelecanus crispus) pe toată durata implementării Planului de management.

AA Cernovca – 1.P. Carasuhat._________________________________________________________________________________ speciilor de păsări cu cerinţe prioritare de protecţie pentru a se asigura manţinerea valorilor stabilite.13: Reconstrucţia ecologică a grindului Stipoc.6: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Dunavăţ – Dranov.P. A3.5: Elaborarea şi implementarea programului de igienizarea stufărişurilor în vederea îmbunătăţirii stării habitatelor din RBDD.A.2: Reconstrucţia ecologică A. AA Fortuna – 2.8: Îmbunătăţirea regimului hidrologic şi refacerea potenţialului piscicol în complexul Roşu – Puiu.1: Reconstrucţie ecologică în zona Holbina-Dunavăţ (etapa a II-a) A3.600 ha. Pardina A3. Dunavăţ I A3.13: Executarea periodică a lucrărilor de întreţinere a canalelor pentru asigurarea regimului hidrologic optim din ecosistemele acvatice.14: Perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor Deltei Dunării. A2.100 ha.3: Reconstrucţia ecologică A.600 ha). Murighiol-Dunavăţ A3. A2. Sireasa A3. A2.9: Reconstrucţia ecologică A. Chilia A3. 120 . AP Popina – 3.600 ha)şi Cernovca (1580 ha).11: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Şontea – Fortuna A2.6: Reconstrucţia ecologică A. În perioada următoare au urmat şi alte amenajări agricole şi piscicole astfel că în prezent suprafaţa totală a amenajărilor reconectate regimului hidrologic natural este de 15.12: Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în zona Sinoe – Istria – Nuntaşi A2.580 ha. Rusca. A3.7: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Şontea – Fortuna.260 ha. Dunavăţ II (El 3+E4) A3. Ceamurlia A3.10: Reconstrucţia ecologică A. A3. AP Holbina II – 3.P.A. A2.9: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Gorgova – Uzlina.A. Carasuhat A3. Obretin A3.8: Reconstrucţia ecologică A. A2.A. A2. A3.P.11: Reconstrucţia ecologică A.5: Reconstrucţia ecologică A.P.12: Reconstrucţia ecologică A.10: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Somova – Parcheş A2.15: Refacerea habitatelor forestiere naturale în amenajările silvice îndiguite ajunse la vârsta exploatării (Păpădia.115 ha.14: Reconstrucţie ecologică a incintei Zaghen.4: Elaborarea şi implementarea normelor specifice pentru conservarea diversităţii (limitarea impactului antropic). A2.). A2.4: Reconstrucţia ecologică A. AP Holbina I 1. Sulina A3. Reconstrucţie ecologică în incintele îndiguite Reconstrucţia ecologică a incintelor îndiguite a fost începută în perioada 1994-1996 când au fost conectate regimului hidrologic natural primele două incinte îndiguite prvăzute să devină amenajări agricole: Babina (2. Murighiol A3. În perioada următoare se propune continuarea acestui proces prin includerea altor incinte îndiguite.025 ha (AA Babina – 2. AP Dunavăţ II – 1260 ha. etc. Murighiol.7: Reconstrucţia ecologică A.A.P.

. Monitoring integrat.3: Elaborarea măsurilor pentru valorificarea integrală a resurselor biologice.1: Elaborarea şi implementarea planului de monitoring integrat al RBDD . Garda Naţională de Mediu.B1. B1. . În acest scop.1. în vederea monitorizării eforturilor anuale de valorificare. Pentru perioada următoare este necesară continuarea implementării programului de monitoring inegrat şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru creşterea eficienţei acestuia. cu obligativitatea raportării periodice a rezultatelor exploatării. Administraţia Rezervaţiei.2: Evaluarea anuală a stării resurselor naturale vegetale şi animale de interes economic şi recreativ (pescuit sportive.B1.1. Administraţia Naţională „Apele Române”. 121 . în Staţia de monitorizare de la Isaccea. În perioada următoare este necesară atât continuarea aplicării măsurilor stabilite precum şi o diversificare a acestora. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie Marină GEOECOMAR.1. pentru a se asigura un proces adecvat de monitorizare a eforturilor de valorificare. Utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme C1. utilizare durabilă Utilizarea durabilă a resurselor naturale este unul din obiectivele principale ale managementului Rezervaţiei. C1. a luat o serie de măsuri încă de la înfiinţarea sa în 1990 şi a vizat în primul rând resursa care în momentul înfiinţării Rezervaţiei.5: Monitorizarea şi cuantificarea efectelor lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu din ecosistemele naturale acvatice şi terestre. vânat). cu valoare economică (floră meliferă. . dar şi ulterior. alge. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare Marină Grigore Antipa. C1. etc.B1. România-Ucraina. Agenţia Naţională de Protecţia Mediului. Resurse naturale. În această perioadă a fost introdusă practica evaluării anuale a potenţialului exploatabil din fiecare resursă naturală şi au fost stabilite cote de exploatare. cerinţă de bază a implementării conceptului de dezvoltare durabilă în perimetrul Rezervaţiei.B1. s-a dovedit a fi sub presiunea cea mai mare: resursa piscicolă.1: Monitorizarea parametrilor care caracterizează starea ecosistemelor. GIS B1: Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul rezervaţiei În cadrul Administraţiei Rezervaţiei se desfăşoară un program complex de monitorizare prin care se asigură cunoaştere evoluţiei ecosistemelor naturale şi antropice şi care susţine deciziile de gestionare a Rezervaţiei.1. .3: Monitoringul circulaţiei turistice pe teritoriul RBDD._________________________________________________________________________________ B. plante medicinale.B1.1. C1. sturioni şi scrumbie de Dunăre.2: Monitorizarea complexă a Rezervaţiei Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării.1: Elaborarea normelor de utilizare durabilă a resurselor naturale. Programul de monitoring se bazează pe informaţiile obţinute atât în cadrul serviciilor funcţionale din Administraţia Rezervaţiei cât şi pe cele realizate de alte instituţii specializate care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul Rezervaţiei şi cu care Administraţia Rezervaţiei colaborează: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.2: Monitorizarea speciilor periclitate de interes comunitar şi naţional.4: Monitorizarea stării populaţiilor de peşti migratori. vegetale şi animale. C. B1.

în vederea limitării impactului negativ al pescuitului accidental. D. D2. nemijlocit.Turismul şi recreerea Activitatea de turism este considerată activitatea economică care trebuie să asigure.1: Elaborarea strategiei pentru turismul durabil în RBDD.7: Încheierea parteneriatelor cu utilizatorii principalilor resurse naturale din RBDD (ANPA.1: Sprijinirea dezvoltării identităţii etno-culturale a populaţiei locale din teritoriul RBDD.6: Realizarea unui cod de conduită şi bune practici pentru valorificarea resurselor şi a serviciilor. comunităţilor locale posibilitatea integrării rezultatelor celorlalte activităţi de valorificare a resurselor naturale şi mai mult.4: Elaborarea măsurilor pentru diminuarea conflictelor sociale datorate interacţiunii dintre păsările ihtiofage şi pescărie.) în vederea utilizării durabile a acestora.3: Implementarea sistemelor de certificare ecoturistică pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice (Asociatia de Ecoturism din Romania. 122 .2: Diversificarea utilizării resursei peisagistice pentru odihnă şi recreere. Promovarea turismului tradiţional local D1. D2. În acest sens este necesară elaborarea unei strategii privind evaluarea potenţialului touristic şi cultural şi măsurile de valorificarea acestuia.4: Zonarea ecoturistică a RBDD şi realizarea hărţii zonării ecoturistice. contribuind totodată la diversificarea surselor de venituri. atât din zona continentală a rezervaţiei cât şi din zona costieră marină) C1. Patrimoniul cultural Sprijinirea dezvoltării identităţii etno-culturale a populaţiei locale din teritoriul Rezervaţiei reprezintă o cale pentru diversificarea formelor de turism şi de implicare a comunităţilor locale în această activitate. peşti. Europarc). D1. C1. ANIF._________________________________________________________________________________ moluşte. pericolul pe care îl poate constitui turismul neorganizat.1: Stabilirea şi marcarea locurilor destinate campării pe teritoriul RBDD. etc. posibilitatea dezvoltării şi promovării altor activităţi economice tradiţionale precum şi a valorilor culturale.2: Promovarea practicilor tradiţionale în domeniul construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti. E1. D2. Managementul vizitatorilor din RBDD D2. D2. deasemenea. C1. ANAR.5: Eliminarea uneltelor de pescuit neselectiv.4: Elaborarea ghidului comportamentului vizitatorului RBDD. crustacei.3: Implementarea Ordinului MMDD privind circulaţia în RBDD D2. Trebuie avut în vedere. D1.2: Completarea marcării traseelor turistice. D1. etc..5: Îmbunătăţirea sistemului de informare al vizitatorilor E. ROMSILVA. E1: Conservarea patrimoniului cultural E1. C1. D1.

_________________________________________________________________________________ E1. implicarea populaţiei locale O cerinţă importantă a conceptului de rezervaţie a biosferei o constituie şi implicarea comunităţilor locale în procesul de gestionare a Rezervaţiei. comunicaţii. F1.). Sulina.5: Susţinerea activităţilor de turism care asigură implicarea nemijlocită a populaţiei locale. Această cerinţă se poate realiza atât prin adoptarea unor măsuri care să asigure accesul nemijlocit al populaţiei locale la resursele natural regenerabile. F1. canalizare. F. iar prin implementarea acesteia au fost realizate acţiuni specifice în centrele de vizită şi informare înfiinţate în acest scop (Crişan.1: Promovarea cadrului legislativ adecvat care să garanteze accesul direct al populaţiei locale la resursele naturale şi servicii. cât şi prin susţinere măsurilor care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor (îmbunătăţirea infrastructurii locale.3: Susţinerea măsurilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice (alimentări cu apă. F1. măsuri care vor contribui la creşterea standardului de viaţă al acesteia. rezolvarea problemei gestionării deşeurilor. Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi asigurarea accesului echitabil la resurse. etc.2: Evaluarea opţiunilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor locale şi promovarea (susţinerea) activităţilor economice care utilizează eficient şi durabil întreaga gamă de resurse şi servicii.4: Susţinerea măsurilor pentru compensarea populaţiei locale în cazul introducerii unor restricţii privind utilizarea resurselor naturale. Dezvoltarea comunitară. G. F1. transport.5: Promovarea acţiunilor de refacere şi conservare in situ a construcţiilor cu valoare istorică şi culturală. informare şi educare Conştientizarea publică. Conştientizare. E1.3: Promovarea integrării elementelor tradiţionale în domeniul dezvoltării urbanistice locale. În continuare. comunicarea şi educaţia ecologică sunt componente importante ale procesului de gestionare a unei arii protejate şi Administraţia Rezervaţiei a iniţiat încă de la înfiinţarea Rezervaţiei.) şi de gestionarea a deşeurilor din localităţile deltaice în vederea stimulării dezvoltării activităţilor economice. F1. F1. În perioada 1999-2000 a fost elaborată prima strategie de conştientizare publică în Rezervaţie. etc. este necesară reactualizare şi completarea strategiei de conştientizare pentru a se asigura dezvoltarea unei atitudini pozitive în primul rând a populaţiei locale dar şi a vizitatorilor Rezervaţiei faţă de obiectivele de protecţia mediului în general şi ale valorilor naturale şi culturale din Rezervaţie în special. în şcolile din localităţile din Rezervaţie dar şi din Tulcea şi din alte localităţi limitrofe Rezervaţie dar şi producerea unui număr mare de materiale de prezentare a Rezervaţiei şi de popularizarea obiectivelor de management. Tulcea). 123 .4: Sprijinirea implementării Legii nr. acţiuni complexe pentru creşterea nivelului de cunoaştere şi de înţelegere a importanţei protecţiei patrimoniului natural al Rezervaţiei şi a obiectivelor de administrare stabilite pentru refacerea ecosistemelor naturale afectate de impactul activităţilor economice desfăşurate atât în interiorul cât şi în exteriorul Rezervaţie. 345/2001 privind declararea oraşului Sulina şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional E1.

elaborate în 2003. cât şi elaborarea unor proiecte comune de colaborare.12: Informarea publicului asupra stării Rezervaţiei. G1.5: Elaborarea unor coduri de conduită şi de bune practici elaborate pentru utilizatori şi factori de decizie. precum şi a obiectivelor de management pentru cele trei arii protejate. Cooperarea transfrontalieră s-a dezvoltat în zona Deltei Dunării cu Ucraina (Rezervaţia Biosferei Dunărea) şi a Prutului inferior cu Republica Moldova (Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos). G1. G1. precum şi activităţile specifice la evenimentele naţionale internaţionale. etc. G1. participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale (“Europarc”. G1.11: Reluarea editării şi tipăririi publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării".13: Realizarea unor acţiuni şi materiale informative legate de reţeaua Natura 2000 G1. G1. Ucraina şi Republica Moldova.).2: Crearea unei baze de date publice pe internet care să colecteze informaţiile/ sesizările/sugestiile referitoare la Rezervaţie furnizate de societatea civilă. în 1990. în cadrul măsurilor de administrare şi acţiuni de cooperare internaţională şi transfrontalieră. sau implicarea în implementarea prevederilor unor convenţii internaţionale (Convenţia Ramsar. etc. Pe plan internaţional. Convenţia Patrimoniului Universal. Ucraina şi Republica Moldova privind gestionarea ariilor naturale protejate din 124 . comunicare şi educaţie G1. H._________________________________________________________________________________ G1. H1: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu ariile naturale protejate din zona Deltei Dunării şi Prutului Inferior H1. cu activităţi de educaţie formală şi non-formală. Convenţia Biodiversităţii. G1.9: Elaborarea şi publicarea atlasului de plante acvatice şi palustre. G1. Cooperare transfrontalieră. “Delta chiama Delta”). G1. “Eurosite”).8: Prezentarea rolului.7: Organizarea aniversării evenimentelor importante privind protecţia mediului (convenţii internaţionale. G1.3: Elaborarea materialelor de prezentare a obiectivelor Planului de management. semnificaţiei şi a locului Rezervaţiei. cooperare internaţională După înfiinţarea sa. G1.1: Elaborarea unui sistem informaţional destinat accesului public. Scopul colaborării îl constituie implementarea prevederilor acordului interministerial dintre România. Informare. Administraţia Rezervaţiei a dezvoltat. G1.4: Elaborarea materialelor de promovare a Rezervaţiei. considerând necesară atât cunoaşterea experienţei unor arii naturale protejate mai evaluate din Europa sau din lume. adaptate cerinţelor educaţiei ecologice specifice. se urmăreşte dezvoltarea colaborării cu alte arii protejate în cadrul unor programe regionale europene (“DeltaMed”. în 2000.10: Elaborarea şi publicarea atlasului plantelor terestre.).6: Complementarea curiculelor şcolare ale şcolilor din perimetrul Rezervaţiei sau din localităţile limitrofe. înfiinţarea Rezervaţiei.14: Facilitarea accesului comunităţilor locale la programele de finanţare specifice ariilor protejate.1: Implementarea Acordului inter-ministerial dintre România.

a metodelor de management adaptativ integrat I1.) inclusiv prin implicarea nemijlocită a comunităţilor locale. Management eficient. din punct de vedere numeric şi calitativ şi asigurarea unei infrastructuri adecvate cuprinzând dotarea personalului cu echipament. CBD. atât cu contribuţie de la bugetul naţional cât şi cu ajutorul unor proiecte internaţionale şi a constat în asigurarea personalului necesar. H2.). I. Având în vedere că. agenţi voluntari. H1.2: Elaborarea şi implementarea măsurilor de management în Rezervaţia Biosferei Transfrontieră Delta Dunării România-Ucraina. H2.2: Delimitarea patrimoniului RBDD. I1: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ARBDD. (organizaţii neguvernamentale. Deltamed.4: Dezvoltarea capacităţii de expertiză managerială a resurselor umane implicate în administrarea RBDD.1: Asigurarea condiţiilor şi urmărirea implementării obiectivelor prevăzute în Master Plan – program pentru dezvoltare durabilă în RB DD. 125 . se impune continuarea eforturilor în această direcţie. I1.1: Dezvoltarea colaborării şi participării în cadrul organizaţiilor internaţionale în calitate de membru (Europarc. mijloace de comunicare. Programul MABUNESCO. Aceste măsuri s-au dezvoltat pe parcursul perioadei parcurse până în prezent. H1. Administraţia Rezervaţiei nu are încă asigurat personalul necesar unei activităţi optime şi nici dotarea necesară. I1. în vederea constituirii Asociaţiei BlackSeaWet H2. deasemenea. Îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale Administraţiei Rezervaţiei este un deziderat important pentru realizarea căruia au fost luate măsuri încă de la înfiinţarea instituţiei. I1. Eurosite. domeniul public de interes naţional. procesarea şi evaluarea datelor necesare elaborării rapoartelor şi fundamentării deciziilor operaţionale pentru managementul RBDD. H2: Dezvoltarea participării în programele de cooperare internaţională H2.5: Crearea unui departament de proiecte în cadrul ARBDD şi elaborarea proiectelor pentru implementarea Planului de Management.2: Promovarea colaborării între ariile naturale protejate dunărene. Diploma Europei._________________________________________________________________________________ Delta Dunării şi Prutul de Jos. etc. Rusia. CITES. aparatură şi mijloace de circulaţie navală şi rutieră. Georgia.6: Proceduri simplificate de colectarea. în continuare. etc.3: Promovarea schimburilor de experienţă între administraţiile celor două rezervaţii. Turcia şi Bulgaria pentru gestionarea zonelor umede adiacente Mării Negre. etc. continuarea eforturilor pentru implicarea altor parteneri în sprijinul gestionării Rezervaţiei.).3: Promovarea colaborării cu Ucraina. I1.3: Îmbunătăţirea organigramei ARBDD şi asigurarea numărului de personal prevăzut în raportul internaţional de expertiză (330) I1. Patrimoniul Universal UNESCO. Este necesară.4: Îndeplirirea obligaţiilor în cadrul convenţiilor şi programelor internaţionale (Ramsar.

I1.10: Asigurarea facilităţilor tehnice pentru realizarea monitoringului integrat şi pentru asigurarea sistemului informaţional.7: Realizarea unui mecanism de coordonare şi colaborare între autorităţile implicate în managementul activităţilor desfăşurate în perimet rul RBDD. I1. I2. I2. I2. I1. I1.6: Crearea condiţiilor pentru aplicarea modelului analitic pentru ciclul decizional bazat pe relaţiile cauză-efect dintre componentele economice şi sociale şi mediul înconjurător.2: Elaborarea unui sistem (unor proceduri) de identificarea şi de soluţionare preventivă a conflictelor de interese. I2: Eficientizarea actului decizional al ARBDD prin implicarea comunităţilor locale. 126 .8: Accesarea fondurilor europene pentru realizarea acţiunilor din Planul de Management.3: Facilitarea schimburilor de experienţă între comunităţile din Delta Dunării.9: Creşterea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă._________________________________________________________________________________ I1.11: Dezvoltarea capacităţii de supraveghere a regimului hidrologic şi hidrochimic în RBDD prin elaborarea şi implementarea modelelor matem atice adecvate. (DPSIR). I1.5: Organizarea acţiunilor de voluntariat prin atragerea şi implicarea tinerilor şi a altor grupe de persoane în acţiuni de supraveghere şi educaţie ecologică în rezervaţie.12: Optimizarea colaborării ARBDD cu celelalte instituţii cu atribuţii în RBDD şi cu organizaţiile neguvernamentale.1: Dezvoltarea procesului de consultare periodică reciprocă şi forme de parteneriat cu populaţia locală în adoptarea unor decizii de interes major pentru comunităţile locale. I2. a tinerilor şi a agenţilor voluntari I2. I2.4: Identificarea surselor de finanţare şi facilitarea efectuării practicilor de studii a studenţilor.

etc. INCDM. GeoEcoMar._________________________________________________________________________________ PLAN DE ACŢIUNI Pentru realizarea obiectivelor de management în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării TEMA: A. A1.2: Evaluarea funcţiilor şi serviciilor asigurate de ecosistemele deltaice dulcicole. GeoEcoMar. salmastre şi marine (producţie. INCDDD. UNIBUC – DSES. Inventarierea populaţiei de nurcă europeană. Viena. Program de protejare şi refacere. 127 . etc.1: Selectarea şi formularea pachetului de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor din RBDD. A1. Stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Set de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor Inventariere şi monitorizare REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 elaborare şi implementare INCDDD. suport).3: Refacerea populaţiilor de nurcă europeană (Mustela lutreola). MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR TEMA: OBIECTIV A. SOR. 2 2 INCDDD.4: Protecţia şi conservarea pelicanului creţ (Pelecanus crispus) pe toată durata implementării Planului de management. SOR. INCDM. reglare. RSPB. Program de refacere Inventarierea populaţiei de pelican creţ. INCDDD. 1 1 A1. etc. A1. Univ. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A1. Stabilirea Valorilor de Referinţă Favorabilă pentru speciile protejate din RBDD.

7: Inventarierea speciilor invazive şi elaborarea măsurilor precauţionare pentru managementul lor.6: Evaluarea diversităţii biologice în zona costieră a Mării Negre din perimetrul RBDD A1. Menţinerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Lista completată a speciilor din RBDD Identificarea factorilor de risc şi măsuri pentru atenuarea efectelor negative Harta revizuită a zonelor funcţionale REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. INCDDD. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A2. Univ. INCDM. activităţi antropice. INCDDM. schimbări climatice.3: Adaptarea zonării funcţionale a RBDD şi a planurilor de management aferente pentru atingerea obiectivelor specifice. ICDEAPA. identificarea şi implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor negative. A2.2: Combaterea şi/sau atenuarea factorilor de risc (agenţi patogeni. INCDM.1: Reactualizarea inventarelor diversităţii biologice din perimetrul RBDD. etc. etc. ANPA. A1. Monitorizarea exemplarelor mature care revin în Dunăre Lista speciilor şi habitatelor Lista speciilor. specii invazive. INCDDD. etc. etc. 2 1 2 Consultanţă de specialitate Norme specifice pentru conservarea diversităţii biologice 1 Consultanţă de specialitate 128 . A2. Bucureşti. Consultanţă de specialitate A2._________________________________________________________________________________ A1.. A2. măsuri 2 INCDDD. ţinându-se cont de distribuţia speciilor de păsări cu cerinţe prioritare de protecţie pentru a se asigura manţinerea valorilor stabilite. a zonelor afectate.4: Elaborarea şi implementarea normelor specifice pentru conservarea diversităţii (limitarea impactului antropic).) pentru starea habitatelor. 2 2 TEMA: OBIECTIV A.5: Evaluarea anuală a eficienţei programului de populare de susţinere a Dunării cu pui de sturioni marcaţi individual.

A2. suprafaţă igienizată 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MMDD. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea A3. INCDDD. INCDDD. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A3. INCDDD. CJ Tulcea MMDD.9: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Gorgova – Uzlina.13: Executarea periodică a lucrărilor de întreţinere a canalelor pentru asigurarea regimului hidrologic optim din ecosistemele acvatice.6: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Dunavăţ – Dranov. CJ Tulcea MMDD. Reconstrucţie ecologică în incintele îndiguite PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD. CJ Tulcea MMDD. A2. CJ Tulcea MMDD. Consultanţă de specialitate Program de igienizarea stufăriilor.14: Perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor Deltei Dunării.1: Reconstrucţie ecologică în zona Holbina-Dunavăţ (etapa a II-a) 2 129 . INCDDD. A2. A2. INCDDD. INCDDD. A2. INCDDD.12: Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în zona Sinoie – Istria – Nuntaşi A2.7: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Şontea – Fortuna._________________________________________________________________________________ A2. CJ Tulcea 2 MMDD. INCDDD. INCDDD. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea MMDD.8: Îmbunătăţirea regimului hidrologic şi refacerea potenţialului piscicol în complexul Roşu – Puiu.11: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Şontea – Fortuna A2.10: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Somova – Parcheş A2. INCDDD. CJ Tulcea TEMA: OBIECTIV A. A2.5: Elaborarea şi implementarea programului de igienizarea stufărişurilor în vederea îmbunătăţirii stării habitatelor din RBDD.

8: Reconstrucţia ecologică A. A3.10: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea MMDD.11: Reconstrucţia ecologică A.13: Reconstrucţia ecologică a grindului Stipoc. Rusca. CJ Tulcea MMDD.P.3: Reconstrucţia ecologică A. INCDDD. MMDD. CJ Tulcea MMDD.15: Refacerea habitatelor forestiere naturale în amenajările silvice îndiguite ajunse la vârsta exploatării (Păpădia. CJ Tulcea. INCDDD. Chilia A3.). Murighiol A3. INCDDD. etc. Carasuhat A3. A3.P.6: Reconstrucţia ecologică A. Obretin A3. Dunavăţ II (El3+E4) A3.4: Reconstrucţia ecologică A. MurighiolDunavăţ A3.P. CJ Tulcea MMDD.7: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea MMDD. INCDDD. INCDDD.5: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea MMDD. INCDDD.2: Reconstrucţia ecologică A. INCDDD. 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 MMDD.P. Carasuhat.12: Reconstrucţia ecologică A.14: Reconstrucţia ecologică a incintei Zaghen.INCDDD. CJ Tulcea. INCDDD._________________________________________________________________________________ A3. CJ Tulcea 130 .A. SOR MMDD. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea. INCDDD. CJ Tulcea MMDD.A. INCDDD. INCDDD. Sireasa A3. Ceamurlia A3. Pardina A3. Murighiol. ARBDD.A. CJ Tulcea MMDD.P. Dunavăţ I A3.A. CJ Tulcea MMDD.9: Reconstrucţia ecologică A.A. Sulina A3. ARBDD.P. SOR MMDD.

3: Monitoringul circulaţiei turistice pe teritoriul RBDD.B1. GIS TEMA: OBIECTIV B.B1. .1: Elaborarea şi implementarea planului de monitoring integrat al RBDD .5: Monitorizarea şi cuantificarea efectelor lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu din ecosistemele naturale acvatice şi terestre. .1. Rapoarte anuale privind starea mediului.1. . etc. ANAR.1.B1. MONITORING INTEGRAT B1: Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul rezervaţiei PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Plan de monitoring integrat.1. UNIBUCDSES. . 1 INCDDD.2: Monitorizarea complexă a Rezervaţiei Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării. INCDDM. ANAR. Monitorizarea principalilor factori de mediu. 1 Plan de monitoring pentru RBTDD. ANPA. Rapoarte anuale privind starea mediului. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. GeoEcoMar. în Staţia de monitorizare de la Isaccea. Romsilva.1: Monitorizarea parametrilor care caracterizează starea ecosistemelor.2: Monitorizarea speciilor periclitate de interes comunitar şi naţional.B1.B1.1.4: Monitorizarea stării populaţiilor de peşti migratori. România-Ucraina. MONITORING INTEGRAT._________________________________________________________________________________ TEMA B. RBD 131 . Rapoarte periodice privind starea mediului. sturioni şi scrumbie de Dunăre. INCDDM. SOR. B1. B1.

INCDDM._________________________________________________________________________________ TEMA C. ROMSILVA. atât din zona continentală a rezervaţiei cât şi din zona costieră marină) C1. etc. INCDM. C1. UTILIZARE DURABILĂ TEMA: OBIECTIV C.2: Evaluarea anuală a stării resurselor naturale vegetale şi animale de interes economic şi recreativ (pescuit sportive. ICDEAPA. ANIF. în vederea monitorizării eforturilor anuale de valorificare. 1 1 2 INCDDD. ANPA. RESURSE NATURALE. Studiu privind măsurile de diminuare a conflictelor Studiu privind impactul pescuitului neselectiv. moluşte. ONGuri. UTILIZARE DURABILĂ C1. etc. 2 INCDDD. Eliminare a uneltelor de pescuit neselectiv. RESURSE NATURALE. ANAR. 132 .4: Elaborarea măsurilor pentru diminuarea conflictelor sociale datorate interacţiunii dintre păsările ihtiofage şi pescărie. vânat). 1 INCDDD. Rapoarte anuale. ANPA. alge. INCDDM.. INCDDD. C1. C1. plante medicinale.5: Eliminarea uneltelor de pescuit neselectiv.1: Elaborarea normelor de utilizare durabilă a resurselor naturale. vegetale şi animale. C1. Utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Norme pentru utilizarea durabilă a resurselor natural Rapoarte anuale privind poteţialul de exploatare al resurselor. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. Studiu privind diversificarea resurselor valorificate. crustacei. cu valoare economică (floră meliferă. în vederea limitării impactului negativ al pescuitului accidental.3: Elaborarea măsurilor pentru valorificarea integrală a resurselor biologice. peşti.

C1. etc. 133 . INCDDM. ROMSILVA. 2 ANPA._________________________________________________________________________________ C1. ANIF. Cod de conduită şi bune practice pentru valorificarea resurselor şi serviciilor Protocoale de parteneriat 2 INCDDD.7: Încheierea parteneriatelor cu utilizatorii principalilor resurse naturale din RBDD (ANPA. ANIF.) în vederea utilizării durabile a acestora. ICDEAPA.6: Realizarea unui cod de conduită şi bune practici pentru valorificarea resurselor şi a serviciilor. etc. ROMSILVA. ANAR. ANAR.

3: Implementarea sistemelor de certificare ecoturistică pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice (Asociatia de Ecoturism din Romania. INCDDD. Asociatia de Ecoturism din Romania. Europarc). Studiu şi măsuri privind diversificarea utilizării resursei peisagistice. TURISMUL ŞI RECREEREA TEMA: OBIECTIV D TURISMUL ŞI RECREEREA D1. D1. CJ Tulcea. Promovarea turismului tradiţional local PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Strategie pentru turismul durabil REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD.2: Diversificarea utilizării resursei peisagistice pentru odihnă şi recreere.Belgia). Europarc. Consultanţă străină de specialitate (proiect internaţional cu WES . Consultanţă de specialitate din ţară sau din afară._________________________________________________________________________________ TEMA D.4: Zonarea ecoturistică a RBDD şi realizarea hărţii zonării ecoturistice. D1. 1 D1. UNIBUC-DSES.1: Elaborarea strategiei pentru turismul durabil în RBDD. Autoritatea naţională de turism. D1. Sisteme de certificare ecoturistică în RBDD Harta zonării turistice a RBDD 2 2 2 134 .

Agenţi de turism. D2. Murighiol. Caraorman. NGO-uri specializate. Istria.2: Completarea marcării traseelor turistice. Amenajarea locurilor de oprire a ambarcaţiunilor. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. 135 . Firme specializate Consiliile Locale. 2 INCDDD. Sulina. D2. Letea.3: Implementarea Ordinului MMDD privind circulaţia în RBDD 1 2 1 D2. Gheorghe. Antreprenori.4: Elaborarea ghidului comportamentului vizitatorului RBDD. Tulcea.1: Stabilirea şi marcarea locurilor destinate campării pe teritoriul RBDD. consultanţi externi. Managementul vizitatorilor din RBDD PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Harta locurilor destinate campării Marcarea traseelor turistice Semnalizarea restricţiilor viteză şi de circulaţie. D2. 2 D2. Chilia Veche. Ghidul de comportare al vizitatorului. Agenţi de turism. Autoritatea naţională pentru turism. Consiliile Locale._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV D TURISMUL ŞI RECREEREA D2.5: Îmbunătăţirea sistemului de informare al vizitatorilor Construirea centrelor de informare de la Sf. Consultanţă de specialitate pentru elaborarea documentaţiilor tehnice.

PATRIMONIUL CULTURAL TEMA: OBIECTIV E. Participarea la proiecte pentru conservarea patrimoniului cultural (arhitectură. DUJ Tulcea. Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Tulcea.2: Promovarea practicilor tradiţionale în domeniul construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti. MMDD. E1.4: Sprijinirea implementării Legii nr. Inspectoratul Judeţen pentru Cultură._________________________________________________________________________________ TEMA E. E1. Marcarea construcţiilor care respectă tradiţiilor urbanistice locale. tradiţii culturale. E1. E1.3: Promovarea integrării elementelor tradiţionale în domeniul dezvoltării urbanistice locale. 136 .) din oraşul Sulina REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consilii Locale. Ministerul Culturii. 345/2001 privind declararea oraşului Sulina şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 2 2 2 3 Consiliul Local Sulina.1: Sprijinirea dezvoltării identităţii etnoculturale a populaţiei locale din teritoriul RBDD. PATRIMONIUL CULTURAL E1: Conservarea patrimoniului cultural PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Evenimente culturale susţinute de ARBDD Elaborarea şi implementarea Ghidului pentru norme de ahitectură. etc. Ministerul Transporturilor şi Locuinţei CJ Tulcea.

Participarea la proiecte de refacere şi conservare. Ministerul Culturii. 137 . Inspectoratul Judeţean pentru Cultură. 3 Consiliile Locale din RBDD.5: Promovarea acţiunilor de refacere şi conservare in situ a construcţiilor cu valoare istorică şi culturală._________________________________________________________________________________ E1.

) şi de gestionarea a deşeurilor din localităţile deltaice în vederea stimulării dezvoltării activităţilor economice. Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi asigurarea accesului echitabil la resurse PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Promovarea Legii RBDD modificată. 2 Consiliile Locale. F1. etc. F1.3: Susţinerea măsurilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice (alimentări cu apă. IMPLICAREA POPULAŢIEI LOCALE TEMA: OBIECTIV F. comunicaţii._________________________________________________________________________________ TEMA F. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ.2: Evaluarea opţiunilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor locale şi promovarea (susţinerea) activităţilor economice care utilizează eficient şi durabil întreaga gamă de resurse şi servicii.5: Susţinerea activităţilor de turism care asigură implicarea nemijlocită a populaţiei locale. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD Consultanţă de specialitate din ţară sau din străinătate. F1. plante medicinale. etc. etc. 1 2 2 Agent economic specializat în salubrizare. Asociaţiile de producători. Promovarea actelor normative pentru susţinerea compensaţiilor. ONG-uri. IMPLICAREA POPULAŢIEI LOCALE F1. 2 2 138 . canalizare. transport. Asociaţiile de producători.4: Susţinerea măsurilor pentru compensarea populaţiei locale în cazul introducerii unor restricţii privind utilizarea resurselor naturale. F1. Agenţi de turism. Participare la proiecte pentru promovarea turismului ecologic Organizarea unor puncte de desfacere în cadrul centrelor de informare. Consiliile Locale.1: Promovarea cadrului legislativ adecvat care să garanteze accesul direct al populaţiei locale la resursele naturale şi servicii. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ. de artizanat sau produse alimentare tradiţionale: miere de albine. etc. Autoritatea naţională pentru turism. F1.6: Sprijinirea populaţiei locale pentru realizarea şi desfacerea unor produse meşteşugăreşti tradiţionale. Studiu privind evaluarea oprtunităţilor de diversificare a activităţior economice. Program de igienizare a domeniului public şi al traseelor turistice. F1.

Participare la proiectele de susţinere a acvaculturii. Consiliile Locale.7: Susţinerea măsurilor pentru dezvoltarea acvaculturii în perimetrul RBDDactivităţilor. Înfiinţarea fermelor agricole ecologice. Studiu privind identificarea formelor de agricutură ecologică. Consiliile Locale. Consiliile Locale. Asociaţiile de producători. Consultanţă de specialitate. F1. 2 2 2 139 . F1.9: Susţinerea dezvoltării formelor de practicare a agriculturii ecologice pe terenurile agricole din perimetrul RBDD sau di zonele limitrofe._________________________________________________________________________________ F1. Consultanţă de specialitate.8: Identificarea zonelor unde tradiţional au existat adăposturi pescăreşti în domeniu public de interes naţional şi refacerea acestora. Asociaţiile de pescari. Asociaţiile de pescari. Realizarea adăposturilor tradiţionale pentru pescari.

Tipărirea variantei prescurtate a PM Proiectarea şi tipărirea a cel puţin 3 titluri noi de pliante. G1.6: Complementarea curiculelor şcolare ale şcolilor din perimetrul RBDD sau din 1localităţile limitrofe. Curicule şcolare completate REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate G1. Informare. G1. G1. Ministerul Educaţiei.7: Organizarea aniversării evenimentelor importante privind protecţia mediului (convenţii internaţionale. UNESCO. cu activităţi de educaţie formală şi non-formală.). ONG-uri. 2 1 2 2 2 MMDD MMDD Consultanţă de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean. Coduri de conduită şi de bune practici. actualizată permanent. CONŞTIENTIZARE. CONŞTIENTIZARE. CBD.1: Elaborarea unui sistem informaţional destinat accesului public. 2 G1.4: Elaborarea materialelor de promovare a RBDD.2: Crearea unei baze de date publice pe internet care să colecteze informaţiile/ sesizările/sugestiile referitoare la RBDD furnizate de societatea civilă. Consiliile Locale. Bază de date publică. etc. Secretariatele Convenţiilor (Ramsar. Evenimente ocazionale 3 140 . MMDD.3: Elaborarea materialelor de prezentare a obiectivelor Planului de management. INFORMARE ŞI EDUCARE G1. etc. înfiinţarea RBDD. G1._________________________________________________________________________________ TEMA G. comunicare şi educaţie PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Sistem Informaţional pentru RBDD cu componentă destinată publicului. G1.5: Elaborarea unor coduri de conduită şi de bune practici elaborate pentru utilizatori şi factori de decizie. adaptate cerinţelor educaţiei ecologice specifice. etc). INFORMARE ŞI EDUCARE TEMA: OBIECTIV G.

Participarea reprezentanţilor ARBDD la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale Atlasul plantelor acvatice şi palustre. Atlasul plantelor terestre din RBDD. Editură specializată. acţiuni de informarea populaţiei locale Acţiuni de informare şi instruire._________________________________________________________________________________ G1. Reeditarea publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării” Elaborarea Rapoartelor anuale privind starea RBDD şi publicarea variantei prescurtate a rapoartelor.14: Facilitarea accesului comunităţilor locale la programele de finanţare specifice ariilor protejate. Consultanţă de specialitate.10: Elaborarea şi publicarea atlasului plantelor terestre. MMDD. Consultanţă de specialitate.8: Prezentarea rolului. semnificaţiei şi a locului RBDD.9: Elaborarea şi publicarea atlasului de plante acvatice şi palustre.12: Informarea publicului asupra stării Rezervaţiei. G1. precum şi activităţile specifice la evenimentele naţionale internaţionale.11: Reluarea editării şi tipăririi publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării". Editură specializată 1 MMDD 1 2 Consiliile Locale MMDD. G1. Broşuri. 2 G1.13: Realizarea unor acţiuni şi materiale informative legate de reţeaua Natura 2000 G1. 2 MMDD 2 G1. Editură specializată. 2 MMDD. G1. 141 .

H1. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ H1: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu ariile naturale protejate din zona Deltei Dunării şi Prutului Inferior PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Organizarea întâlnirii trilaterale.3: Promovarea schimburilor de experienţă între administraţiile celor două rezervaţii. MAE H1. Vîlkovo. Înfiinţarea Comisiei Mixte şi a programului de colaborare. H1. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Dunărea. 142 . COOPERARE INTERNAŢIONALĂ TEMA: OBIECTIV H. Ucraina şi Republica Moldova privind gestionarea ariilor naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos._________________________________________________________________________________ TEMA H. Vîlkovo. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ. Obiective şi acţiuni comune de management REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD.1: Implementarea Acordului interministerial dintre România. 2 2 Seminar anual pentru realizarea schimbului de experienţă 2 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Dunărea.2: Elaborarea şi implementarea măsurilor de management în Rezervaţia Biosferei Transfrontieră Delta Dunării RomâniaUcraina.

Diploma Europei. 2 2 Organizaţii guvernamentale şi neguvernamental e din ţările Mării Negre. Georgia. Programul MAB-UNESCO. CITES. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ.4: Îndeplirirea obligaţiilor în cadrul convenţiilor şi programelor internaţionale (Ramsar. Deltamed. Proiecte de colaborare între ariile naturale protejate. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ H2: Dezvoltarea participării în programele de cooperare internaţională PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Participări la întâlnirile anuale. 2 2 Ariile naturale protejate situate delungul Dunării. Secretariatele convenţiilor._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV H.3: Promovarea colaborării cu Ucraina. în vederea constituirii Asociaţiei BlackSeaWet H2. Patrimoniul Universal UNESCO. Participarea la întâlnirile de iniţiere a colaborării şi a proiectelor de colaborare.1: Dezvoltarea colaborării şi participării în cadrul organizaţiilor internaţionale în calitate de membru (Europarc. CBD. Eurosite H2. Consiliul Europei. Participare la proiectele de interes comun. Turcia şi Bulgaria pentru gestionarea zonelor umede adiacente Mării Negre. Participarea la întâlnirea de constituire a Asociaţiei ariilor naturale dunărene. H2. Rusia. 143 .). H2.2: Promovarea colaborării între ariile naturale protejate dunărene. etc. Raportări anuale şi/sau periodice REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Europarc.). Eurosite.

Consultanţă de specialitate din ţară şi din strainătate. Program de perfecţionare profesională Înfiinţarea compartimentului pentru proiecte cu cel puţin 5 salariaţi. a metodelor de management adaptativ integrat PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Proiecte implementate din Planul Master.4: Dezvoltarea capacităţii de expertiză managerială a resurselor umane implicate în administrarea RBDD. conform propunerilor anuale._________________________________________________________________________________ TEMA I. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD. MMDD. domeniul public de interes naţional. Finalizarea procesului de intabularea a terenurilor din domeniul public de interes naţional aflat în administrarea RBDD. I1.3: Îmbunătăţirea organigramei ARBDD şi asigurarea numărului de personal prevăzut în raportul internaţional de expertiză (330) I1.1: Asigurarea condiţiilor şi urmărirea implementării obiectivelor prevăzute în Master Plan – program pentru dezvoltare durabilă în RBDD. consultanţă de specialitate. 1 1 MMDD 2 1 MMDD MMDD 144 . 1 I1.2: Delimitarea patrimoniului RBDD. Asigurarea numărului de posturi pentru perioada 2008-2012. I1. MANAGEMENT EFICIENT TEMA: OBIECTIV I. MANAGEMENT EFICIENT I1: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ARBDD. I1.5: Crearea unui departament de proiecte în cadrul ARBDD şi elaborarea proiectelor pentru implementarea Planului de Management.

Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate I1.10: Asigurarea facilităţilor tehnice pentru realizarea monitoringului integrat şi pentru asigurarea sistemului informaţional. Angajarea unui specialist în utilizarea modelului matematic pentru hidrologie şi hidrochimie. I1._________________________________________________________________________________ Consultanţă de specialitate I1. I1. procesarea şi evaluarea datelor necesare elaborării rapoartelor şi fundamentării deciziilor operaţionale pentru managementul RBDD.7: Realizarea unui mecanism de coordonare şi colaborare între autorităţile implicate în managementul activităţilor desfăşurate în perimetrul RBDD. 145 . I1. Construirea navei laborator pentru monitoringul factorilor de mediu. Achiziţionarea şi implementarea modelului matematic.11: Dezvoltarea capacităţii de supraveghere a regimului hidrologic şi hidrochimic în RBDD prin elaborarea şi implementarea modelelor matematice adecvate. Proceduri evaluare de 2 Proceduri de coordonare şi colaborare Număr de proiecte accesate/valoare totală (Euro) Program de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. 2 Instituţiile publice cu atribuţii în RBDD şi ONG cu activitate în RBDD.8: Accesarea fondurilor europene pentru realizarea acţiunilor din Planul de Management. Achiziţii de echipamente pentru monitoring.12: Optimizarea colaborării ARBDD cu celelalte instituţii cu atribuţii în RBDD şi cu organizaţiile neguvernamentale.9: Creşterea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă.6: Proceduri simplificate de colectarea. I1. 2 Consultanţă de specialitate I1. Protocoale de colaborare 2 Consultanţă de specialitate 1 1 1 MMDD.

Asociaţiile de pescari.2: Elaborarea unui sistem (unor proceduri) de identificarea şi de soluţionare preventivă a conflictelor de interese.4: Identificarea surselor de finanţare şi facilitarea efectuării practicilor de studii a studenţilor. Consultanţă de specialitate. I2. Consiliile Locale MMDD. etc. I2.5: Organizarea acţiunilor de voluntariat prin atragerea şi implicarea tinerilor şi a altor grupe de persoane în acţiuni de supraveghere şi educaţie ecologică în rezervaţie. Întâlniri anuale sau periodice cu agenţii voluntari Utilizarea modelului pentru ciclul decizional DPSIR în practica ARBDD. I2. MANAGEMENT EFICIENT I2: Eficientizarea actului decizional al ARBDD prin implicarea comunităţilor locale._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV I. a tinerilor şi a agenţilor voluntari PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Întâlniri cu reprezentanţii populaţiei locale REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consiliile Locale. (DPSIR).3: Facilitarea schimburilor de experienţă între comunităţile din Delta Dunării. Instituţii de învăţământ superior Grupe de agenţi ecologi voluntari. I2. 2 MMDD. I2. 2 2 2 1 CJ Tulcea. 2 Proceduri de identificare şi soluţionare a conflictelor de interese Întâlniri între comunităţile locale Număr de studenţi atraşi în stagii practice. Asociaţiile de producători.6: Crearea condiţiilor pentru aplicarea modelului analitic pentru ciclul decizional bazat pe relaţiile cauză-efect dintre componentele economice şi sociale şi mediul înconjurător.1: Dezvoltarea procesului de consultare periodică reciprocă şi forme de parteneriat cu populaţia locală în adoptarea unor decizii de interes major pentru comunităţile locale. Consultanţă specialitate de 146 . I2. Organizarea grupelor de agenţi ecologi voluntari.

reprezintă procesul efectiv de gestionarea a Rezervaţiei. reactualizare şi implementare al Planului de Management Acest proces se desfăşoară pe toată perioada stabilită şi în conformitate cu prevederile OUG nr.1 Procesul de elaborare.1). parlamentul). Implementarea 4. Consiliul Consultativ de Administraţie şi Administraţia Rezervaţiei. Acesta este un proces permanent şi rezultat al conlucrării interactive a trei organisme importante: Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei. Un rol important în acest proces îl joacă factorul de decizie politică atât la nivel central (autoritatea centrală pentru arii protejate şi pentru protecţia mediului. Constanţa şi Galaţi. 4. Factorul de decizie politică (puterea locală şi centrală) Consiliul Ştiinţific al RBDD Managementul RBDD Administraţia RBDD PN-BmB Consiliul Consultativ de Administraţie al RBDD Planul de management adaptativ şi integrat al RBDD CAPITALUL NATURAL din RBDD SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE din Zona de cooperare a RBDD Fig. 147 . cât şi la nivel local (consiliile judeţene Tulcea._________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 4. consiliile locale ale comunelor din interiorul Rezervaţiei sau ale comunelor limitrofe). împreună cu Regulamentul Rezervaţiei şi pentru toţi partenerii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Rezervaţiei (Căsuţa 4. guvernul. 57/2007 din momentul aprobării acestuia devine obligatoriu. pentru derularea căruia personalul Administraţiei Rezervaţiei are întreaga responsabilitate.1 Priorităţi şi planificare în timp Implementarea planului de management.

este foarte importantă evaluarea efortului necesar pentru implementarea Planului de Management. de comun acord cu structurile de administrare a ariilor naturale protejate şi. de resursele financiare._________________________________________________________________________________ Căsuţa 4.1 Prevederile OUG nr. cele de dezvoltare locală şi naţională. Odată făcută această evaluare. cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. după caz. măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate şi din vecinătatea acestora. 57/2007 (art. Prioritatea 2 s-a stabilit pentru acţiunile care ar trebui să fie realizate. parcurilor naţionale şi naturale. precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate. (2) Pentru celelalte categorii de arii naturale protejate planurile de management şi regulamentele se elaborează de către administratorii acestora. managementul acestora va fi inclus în planul de management al respectivelor arii naturale protejate cu respectarea funcţiei celei mai restrictive de protecţie. (6) Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din zona ariilor naturale protejate sunt obligate să instituie. prioritate având însă obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate. se avizează de către Consiliile Ştiinţifice şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin hotărâre de Guvern. (5) Planurile de amenajare a teritoriului. umane şi materiale disponibile pe toată perioada implementării şi. se elaborează de către administratorii acestora. Procesul de implementare al planului de management are în vedere aspectele obiective ale posibilităţilor reale de implementare. În cazul suprapunerii lor în ariile naturale protejate de interes naţional. se avizează de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.21) privind planurile de management (1) Planurile de management şi regulamentele rezervaţiilor biosferei. (7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management. Acestea sunt legate. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În stabilirea priorităţilor privind implementarea obiectivelor de management s-au avut în vedere următoarele considerente: Prioritatea 1 s-a stabilit pentru acţiunile care trebuie să se realizeze în mod obligatoriu pe durata de existenţă a planului de management. Sunt acţiuni care prin nerealizare duc la compromiterea realizării întregului plan. (3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să ţină cont de exigenţele economice. iar în funcţie de resursele disponibile se impune stabilirea priorităţilor de realizare a obiectivelor Planului de Management şi incuderea acestora în Planurile anuale de activitate. Se acceptă un element de flexibilitate iar nerealizarea acestora trebuie să fie justificată prin motive temeinice şi obiective. sociale şi culturale. în primul rând. (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate. precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei. de aceea. conform prevederilor planurilor de management. 148 - . este necesară şi evaluarea resurselor disponibile pentru implementare pentru o anumită perioadă.

entităţi private. .nu este înţelept să se planifice pe cinci ani sarcinile şi acţiunile specifice pentru o arie protejată întrucât aceasta împiedică flexibilitatea şi adaptabilitatea.). Pentru anul 2008. 4. Planurile de lucru sunt de obicei aranjate în funcţie de unităţile funcţionale ale organizaţiei (ex. sunt asigurate fonduri totale de repartizate după cum urmează: 4. În anii următori.4 Regulamentul Rezervaţiei Un instrument important în implementarea planului de management îl constituie Regulamentul Rezervaţiei care constituie un set separat de reguli legalizate. din fonduri bugetare. obiectivele şi acţiunile principale pentru Rezervaţie dar nu detaliază acţiunile prin transpunerea lor în sarcini şi acţiuni specific. esenţiale în managementul modern al unei arii protejate._________________________________________________________________________________ Prioritatea 3 s-a stabilit pentru acţiunile care ar putea să fie realizate când timpul şi/sau resursele rămân disponibile după îndeplinirea acţiunilor cu prioritatea 1 sau 2. etc. acţiunile prevăzute în planul de management se planifică cel mai bine anual: . evenimente şi ţinte specifice necesare pentru realizarea acţiunilor din planul de management. Un program anual de activităţi defineşte sarcini. departamente. Din motive diferite. Regulamentul Rezervaţie face parte integrantă din Planul de management şi este inclus în Partea a II-a a Planului de management. grupuri de lucru.1 Monitorizarea şi înregistrarea performanţelor implementării planului 149 . cel puţin în primii ani de implementare. obligatorii odată cu aprobarea planului de management tuturor partenerilor care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul Rezervaţiei. Revizuirea planului de management 5.nu se pot cunoaşte cu exactitate resursele disponibile interne şi externe pentru întreaga perioadă de implementare a planului de management.3 Elaborarea Planului de Lucru Anual Planul de management pentru cei 5 ani defineşte scopul. . 4. obiective şi subiective.planificarea detaliată a sarcinilor şi acţiunilor specifice pentru fiecare an al implementării ar face ca planul să devină un document mult prea voluminos. CAPITOLUL 5. în principal. secţii) şi nu pe obiectivele de management. preconizează ca fondurile bugetare să scadă şi să constituie mai mult fondurile de contribuţie pentru susţinerea proiectelor finanţate din alte surse (fonduri structurale ale Uniunii Europene. fonduri ale unor organizaţii internaţionale.2 Resurse şi buget Resursele necesare pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de management implementare vor fi asigurate.

astfel încât acţiunile planificate în fiecare an să poată fi adaptate în conformitate cu experienţa acumulată în anii anteriori sau în funcţie de schimbările contextului sau de noile cunoştinţe dobândite. Toţi membrii personalului trebuie să ţină seama de indicatorii de monitorizare şi să strângă dovezi şi informaţii care să arate dacă aceste deziderate au fost îndeplinite. membrii echipei de management din Administraţia Rezervaţiei vor primi în responsabilitate diferitele componente ale planului._________________________________________________________________________________ Responsabilitatea implementării planului de management revine în mod direct personalului Administraţiei Rezervaţiei.6 Procedura de implementare a planului Responsabilitatea implementării Planului de Management revine Administraţiei Rezervaţiei şi se realizează prin acţiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru. apar dezacorduri 150 . competenţa aprobării acestora revine: autorităţii centrale pentru mediu. În cazul în care.2 Revizuire periodică (la 5 ani) Pe baza reevaluării randamentului şi a monitorizării continue. Consiliului Ştiinţific. cu respectarea procedurii de aprobare. progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de management. anual sau ori de câte ori este necesar. dar trebuie să constituie şi baza pentru alte întâlniri la nivelul grupurilor de lucru cu responsabilităţi în implementare. În cazul în care se impun schimbări în Planul de Management. Academiei Române şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului rapoarte cuprinzând constatări. deasemenea. la definitivarea planurilor anuale de lucru. în vedere includerii rezultatelor acesteia în următorul ciclu de planificare. vor analiza. a factorilor interesaţi. Consiliul Ştiinţific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în Planul de Management şi prezintă. În ultimul an de implementare a planului de management se va organiza o revizuire completă a îndeplinirii scopului şi obiectivelor planului. Pe baza planului de lucru. pentru acţiuni ce au impact asupra principalilor factori interesaţi modificările se fac cu acordul Consiliului Consultativ de Administrare. propuneri şi recomandări. a ONG-urilor sau a persoanelor fizice (ex. Rezultatele implementării obiectivelor de management vor fi analizate periodic în cadrul şedinţelor Colegiului executiv al Administraţiei Rezervaţiei. 5. Propunerile de modificare pot veni atât din partea structurilor de administrare cât şi a proprietarilor/administratorilor de terenuri. se prevede să se facă modificări ale acţiunilor din plan înainte de elaborarea planului de lucru anual. Administraţiei Rezervaţiei. 1. specialişti). dacă modificările se referă la priorităţi şi măsuri specifice de conservare. dacă modificările sunt la nivelul planului de lucru anual. dar şi cele ale Consiliului Consultativ de Administraţie. dacă se impun modificări la nivel de obiective. Şedinţele Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei.

_________________________________________________________________________________ între Administraţia Rezervaţiei şi Consiliul Consultativ cu privire la activităţile ce pot afecta factorii interesaţi. Rezervaţia RBD: Rezervaţia Biosferei Dunărea. CAPITOLUL 6. Bucureşti INCDDD: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării. Pescuit şi Acvacultură. Consiliului Ştiinţific îi revine rolul de a elabora decizia finală cu privire la activităţile respective. Ucraina RSPB: Societatea Regală pentru Protecţia Păsărilor. instituţii. În aceste cazuri Administraţia Rezervaţiei are un rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra Rezervaţiei. Administraţia: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării CBD: CJTulcea: Consiliul Judeţean Tulcea DUJ Tulcea: Direcţia de Urbanism a Judeţului Tulcea GeoEcoMar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare de Geologie Marină – GeoEcoMar. “Grigore Antipa”. Galaţi MAE: Ministerul Afacerilor Externe MMDD: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile RBDD.) Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către Administraţia Rezervaţiei pentru a se sigura că acestea se încadrează în prevederile planului de management şi nu contravin obiectivelor Rezervaţiei. Marea Britanie 151 . Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează: în mod direct de către Administraţia Rezervaţiei (prin responsabilii de activităţi). pe bază de contracte sau protocoale cu persoane fizice sau juridice specializate (organizaţii neguvernamentale. Constanţa ICDEAPA: Institutulde Cercetare – Dezvoltare de Ecologie Acvatică. servicii publice. etc. organisme cu activitate în domeniu. prin implicarea unor parteneri din Romania sau străinatate. Vilkovo. Tulcea INCDM: Institutul de Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină. administraţii. Rezervaţia: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Abrevieri folosite în text AA: Amenajare agricolă AP: Amenajare piscicolă ANAR: Administraţia Naţională “Apele Române” ANIF: Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare ANPA: Agenţia Naţională de Pescuit şi Axcvacultură ARBDD.

_________________________________________________________________________________ SOR: Societatea Ornitologică Română SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, pericole UNIBUC-DSES: Universitatea Bucureşti- Departamentul de Ecologie Sistemică

152

_________________________________________________________________________________

PARTEA A II-A

REGULAMENTUL REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 (1) Elaborarea Regulamentului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumit în continuare „Regulamentul rezervaţiei” a avut în vedere scopul şi regimul de management al rezervaţiilor biosferei în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 art. 5 alin. 1) lit. a) c) şi alin. (2) şi ale Legii nr.136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: a) protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice în conformitate cu recomandările Programului Om - Biosferă de sub egida UNESCO. b) asigurarea protecţiei şi conservării siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice. c) protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală şi ţinând cont de existenţa comunităţilor umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de protecţie şi conservare ale sitului natural în conformitate cu prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, de sub egida UNESCO. d) conservarea biodiversităţii în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, Directivei 92/43/CEE, privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în cadrul Reţelei „Natura 2000”, ale convenţiilor internaţionale privind “diversitatea biologică şi dezvoltarea durabilă a sistemelor socio-economice locale”, precum şi protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice. (2) Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane trebuie astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural. (3) Termenii folosiţi în prezentul regulament sunt definiţi în legislaţia de mediu şi legislaţia ariilor naturale protejate. ART. 2 (1) Activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare Administraţia rezervaţiei, se desfăşoară în temeiul prevederilor Legii nr.136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, şi a Ordonanţei de Urgenţă a 153

_________________________________________________________________________________ Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pe baza prevederilor Planului de management al rezervaţiei şi ale prezentului Regulament. ART. 3 Respectarea prevederilor Planului de management al rezervaţiei şi al Regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei. Capitolul 2. ORGANIZAREA REZERVAŢIEI ART. 4 (1) Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare „Rezervaţia” cuprinde: Delta Dunării, Complexul lagunar Razim - Sinoie, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea - Tulcea cu zona inundabilă, sărăturile Murighiol - Plopu şi litoralul Mării Negre de la braţul Chilia până la Capul Midia, inclusiv marea teritorială până la izobata de 20 m. (2) Suprafaţa totală a Rezervaţiei este de 580.000 ha. (3) Limitele Rezervaţiei sunt stabilite prin HG 230/2006, conform anexei 2 din prezentul Plan de management. (4) Rezervaţia este extinsă pe teritoriile a 3 judeţe: Tulcea, Constanţa şi Galaţi. ART. 5 (1) Patrimoniul Rezervaţiei, domeniul public de interes naţional, este constituit din suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă existente în perimetrul Rezervaţiei împreună cu resursele naturale pe care le generează. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) terenurile din perimetrul Rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice; b) terenurile din perimetrul Rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenurile din perimetrul Rezervaţiei, ocupate de amenajările agricole şi piscicole, care constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; d) terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea altor autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale, împreună cu resursele naturale pe care le generează; e) resursele naturale aflate în administrarea altor autorităţi centrale, potrivit legii. ART. 6 154

_________________________________________________________________________________ (1) Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale populaţiei locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, în perimetrul Rezervaţiei au fost delimitate zone strict protejate, zone tampon, zone de dezvoltare durabilă şi zone de reconstrucţie ecologică. (2) Zonele strict protejate sunt zone cu regim strict de protecţie, unde impactul antropic direct este eliminat sau redus la acele activităţi ce contribuie la dezvoltarea cunoaşterii stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie a sistemelor deltaice pentru definirea capacităţii productive şi a cerinţelor de conservare a biodiversităţii. (3) Zonele strict protejate au regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice şi sunt în administrarea directă a Administraţiei Rezervaţiei. (4) Declararea unei suprafeţe ca zonă strict protejată sau modificarea suprafeţelor celor existente se face conform legislaţiei în vigoare privind ariile naturale protejate. (5) Zonele tampon sunt zone cu regim diferenţiat de protecţie, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate. (6) Zonele tampon de pe teritoriul Rezervaţiei cuprind suprafeţe de teren sau de ape ce înconjoară zonele cu regim de protecţie integrală. (7) Zonele tampon prezintă caracteristici biologice apropiate de cele ale zonei strict protejate pe care o înconjoară, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţilor umane asupra zonelor cu regim de protecţie integrală. (8) Zonele tampon sunt în administrarea directă a Administraţiei Rezervaţiei. (9) Declararea unei suprafeţe ca zonă tampon aferentă unei zone strict protejate se realizează prin actul de declarare a zonei cu regim de strictă protecţie. În zona tampon se dezvoltă şi se aplică tehnologiile, metodele şi instrumentele pentru managementul adaptativ şi utilizarea durabilă a resurselor şi serviciilor generate de sistemele ecologice specifice. (10) Zonele de dezvoltare durabilă sunt zonele în care se pot desfăşura activităţi economice prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în limitele capacităţii de regenerare a resurselor naturale. (11) Zonele economice sunt constituite din suprafeţele din Rezervaţie rămase după delimitarea zonelor strict protejate şi a zonelor tampon aferente acestora.

155

_________________________________________________________________________________ (12) Zonele de reconstrucţie ecologică sunt suprafeţe de teren situate în teritoriul Rezervaţiei în cadrul cărora impactul produs de activitatea umană sau de anumite fenomene naturale au condus la degradarea ecosistemelor naturale, la apariţia unor dezechilibre sau au determinat pierderea unor ecosisteme specifice şi în cadrul cărora Administraţia Rezervaţiei realizează măsurile de refacere a echilibrului ecologic prin reconectare la regimul hidrologic natural, folosind mijloace tehnice şi tehnologii adecvate. (13) Delimitarea zonării funcţionale stabilite conform alin. (1) se face prin Planul de management al rezervaţiei, în condiţiile legii. Capitolul 3: ADMINISTRAREA REZERVAŢIEI ART.7 Managementul Rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. ART. 8 (1) Obiectul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei îl constituie crearea şi aplicarea unui regim special de administrare pentru conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei, pentru dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a acestor ecosisteme. (2) În realizarea obiectului său de activitate, pe teritoriul Rezervaţiei, Administraţia Rezervaţiei îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii. ART. 9 Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei se compune din patrimoniul natural definit la art. 5, aflat în administrarea Administraţiei Rezervaţiei, şi din patrimoniul propriu al Administraţiei Rezervaţiei, format din clădiri, mijloace de transport pe apă şi pe uscat, alte mijloace fixe şi mijloace circulante, care îi permit desfăşurarea întregii activităţi. ART. 10 (1) Administraţia Rezervaţiei elaborează Planul de management şi Regulamentul rezervaţiei, prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a Rezervaţiei, urmăreşte respectarea acestora, organizează şi desfăşoară activităţi specifice de administrare, autorizeză, reglementează şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Rezervaţiei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Rezervaţiei. Managementul Rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia. (2) Modul de administrare al Rezervaţiei va lua în considerare interesele comunităţilor locale, facilitându-se participarea reprezentanţilor acestora în consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a resurselor naturale, 156

_________________________________________________________________________________ încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunităţilor locale. ART. 11 Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietăţii publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al Rezervaţiei şi iniţiază programele de cercetare ştiinţifică în Rezervaţie, pe baza Planului de management, asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii; b) elaborează şi implementează programele de reconstrucţie mecologică a ecosistemelor din rezervaţie; c) identifică, delimitează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea zonelor funcţionale ale Rezervaţiei; d) stabileşte nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor; e) stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deltaice şi a măsurilor legale corespunzătoare pentru protecţia, ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului, acolo unde a fost deteriorat; f) exercită controlul asupra îndeplinirii cerinţelor privind măsurile de protecţie a mediului; g) emite acorduri, avize şi autorizaţii de mediu în perimetrul Rezervaţiei, conform procedurilor aprobate în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare; h) îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de pe teritoriul Rezervaţiei; i) stabileşte, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile; j) monitorizează evoluţia factorilor de mediu şi activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Rezervaţiei în vederea stabilirii impactului acestora asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi resurselor naturale; k) elaborează şi actualizează permanent bazele de date cu privire la starea Rezervaţiei, prin folosirea mijloacelor moderne de producere şi procesare a datelor (GIS, imagini satelitare, sistem de comunicaţii şi informare); k1) verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) conlucrează cu Administraţia Naţională „Apele Române” în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerinţelor directivelor europene; m) cooperează cu comisiile interministeriale şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă; m1) colaborează cu autorităţile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea şi promovarea elementelor tradiţionale de arhitectură, a materialelor de construcţie şi finisajelor exterioare; n) stabileşte, împreună cu autoritatea centrală pentru transporturi, regulile de acces şi circulaţie pe braţele Dunării pentru bărci, şalupe, nave fluviale şi maritime, iar pentru 157

_________________________________________________________________________________ canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei propune spre aprobare autorităţii centrale pentru protecţia mediului regulile de acces şi circulaţie, exercitând controlul asupra modului de respectare a acestora. Căpitănia Portului Tulcea şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră, prin subunităţile din teritoriu, vor asigura, la solicitarea Administraţiei rezervaţiei, sprijin pentru aplicarea măsurilor legale asupra navelor care au produs poluări ale apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. o) stabileşte regulile de acces şi circulaţie în perimetrul Rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Ambarcaţiunile cu motoare mai mici de 25 CP vor fi dotate cu sisteme de monitorizare. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a mijloacelor de transport rutier este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3, alin. (2) din Legea nr. 136/2011 sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice; p) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi a programelor pentru protejarea intereselor populaţiei locale, pentru conservarea patrimoniului cultural, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie; q) organizează acţiuni de voluntariat pe teritoriul Rezervaţiei; r) elaborează şi implementează programe şi proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional şi internaţional; s) emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau acte normative, care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţia Rezervaţiei; ş) susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege, în special prin aplicarea procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi reducerii impactului negativ asupra mediului. t) propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor finanţarea unor studii pentru fundamentarea ştiinţifică a managementului; ţ) elaborează şi face publice rapoartele periodice privind starea mediului la nivelul Rezervaţiei. u) acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu al Rezervaţiei pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi pentru realizarea obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. v) încurajează şi dezvoltă parteneriate în condiţiile legii cu toate sectoarele societăţii civile, cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu instituţiile publice sau private care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă. x) propune autorităţii centrale pentru protecţia mediului acte normative, reglementări şi măsuri de protecţie specifice Rezervaţiei.

158

_________________________________________________________________________________ y) exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu, permiselor de acces şi de desfăşurare a activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. z) sprijină şi protejează activităţile economice tradiţionale ale populaţiei locale. aa) avizează, sub raportul protecţiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul rezervaţiei, elaborate potrivit legii. ab) stabileşte, împreună cu titularul dreptului de administrare al resurselor, locurile şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de vânătoare, de pescuit comercial şi sportiv, de cercetare şi de valorificare a altor resurse. ac) promovează activităţi de cercetare şi cooperare ştiinţifică internaţională. ad) organizează acţiunile de informare şi educaţie ecologică, organizează activităţi cu scop instructiv, formativ şi educaţional, asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în Rezervaţie, dezvoltă cooperarea cu mass-media şi publică materiale având ca scop sensibilizarea opiniei publice, angajarea populaţiei şi a comunităţilor locale în susţinerea şi aplicarea măsurilor privind protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate şi ameliorarea calităţii vieţii, combaterea acţiunilor ilegale de capturare, deţinere şi ucidere a faunei sălbatice. ae) conlucrează cu toate autorităţile locale în vederea aplicării măsurilor de protecţie. af) cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în acţiunile de apărare împotriva calamităţilor sau catastrofelor şi pentru combaterea efectelor acestora pe teritoriul Rezervaţiei. ag) colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru promovarea unei dezvoltări durabile, protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie. ah) respectă şi impune respectarea Planului de management aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; ai) asigură legăturile interne şi externe ale Administraţiei Rezervaţiei. aj) stabileşte tarifele pentru bunurile şi serviciile oferite de Administraţia Rezervaţiei care se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. ak) realizează şi întreţine marcarea şi semnalizarea teritoriului Rezervaţiei; al) organizează întrunirile Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare, cu care conlucrează permanent. am) elaborează propunerile anuale şi pe termen lung ale cerinţelor de resurse financiare şi umane pentru realizarea obiectivelor de management şi identifică sursele de finanţare. Capitolul 4. CONDUCEREA ADMINISTRAȚ IEI REZERVAȚ IEI ART. 12 (1) Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către Guvernator, cu rang de subsecretar de stat ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei rezervaţiei şi în prezentul Regulament. 159

c) reprezintă Administraţia Rezervaţiei în raporturile acesteia cu terţii. (2) Colegiul executiv este format din 5-7 membrii. şefi ai compartimentelor funcţionale din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. j) analizează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea nivelurilor taxelor şi tarifelor. funcţionează Colegiul executiv care are rol consultativ în adoptarea dispoziţiilor Guvernatorului şi are responsabilitatea punerii în aplicare a acestor decizii. i) membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizia guvernatorului. în condiţiile legii. a organigramei. k) constată şi sancţionează contravenţii potrivit competenţei legale.14 (1) Pe lângă Guvernator. e) emite decizii pentru restricţionarea unor activităţi de valorificare a resurselor naturale în timp şi spaţiu. a statului de funcţii şi a structurii de personal. pe termen limitat. f) propune modificarea sau îmbunătăţirea organizării activităţii. ART. g) propune îmbunătăţirea dotării Administraţiei Rezervaţiei cu mijloacele fixe necesare desfăşurării activităţii. în domeniul său de activitate. unor membri ai Colegiului executiv şi altor cadre de conducere sau execuţie care lucrează în cadrul Administraţiei Rezervaţiei. în condiţiile legii. ART. (2) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei poate delega unele dintre atribuţiile sale. pe baza rezultatelor activităţilor de monitoring. cercetare ştiinţifică şi a celor de evaluare a resurselor. (3) Preşedintele Colegiului executiv este guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei. numiţi prin decizia guvernatorului. b) numeşte şi eliberează din funcţie. la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 160 . precum şi în justiţie. d) emite decizii pentru exercitarea atribuţiilor sale pentru implementarea prevederilor Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei. h) pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv. format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ (2) Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie. prin decizie a primului ministru. 13 (1) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) conduce întreaga activitate a Administraţiei rezervaţiei şi are calitatea de ordonator terţiar de credite. personalul Administraţiei Rezervaţiei.

bariere. l) urmăreşte modul de respectare a Planului de management şi a Regulamentului rezervaţiei. (2) Şedinţele Colegiului executiv se organizează şi se convoacă de preşedintele acestuia pe baza programului trimestrial de lucru. precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor economice. panouri informative şi indicatoare. (3) Şedinţele extraordinare se pot convoca la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor Colegiului executiv. n) aprobă Regulamentul de organizarea şi funcţionare şi urmăreşte respectarea acestuia. k) analizează periodic modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor._________________________________________________________________________________ ART. j) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţilor din sistemul informaţional intern. d) coordonează procesul de concesionare. de organizare a circulaţiei documentelor. i) urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi ia măsuri pentru încadrarea cheltuielilor în nivelurile planificate şi aprobate. a problematicii sau a documentelor ce urmează să fie analizate şi care sunt în competenţa de soluţionare a Colegiului executiv.15 Colegiul executiv are următoarele atribuţii: a) pune în aplicare dispoziţiile guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei. protocoalelor. cu condiţia prezentării ordinii de zi. 16 (1) Colegiul executiv îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru bilunare. c) propune reglementări pentru valorificarea resurselor naturale de pe teritoriul Rezervaţiei. m) stabileşte şi urmăreşte realizarea programului privind sistemul de marcare şi semnalizare. în conformitate cu prevederile legale. e) propune spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor tarifele pentru bunurile şi serviciile oferite de Administraţia Rezervaţiei. ART. împrejmuiri. 161 . semnele de marcaj. propuneri pe care le supune avizării Consiliului ştiinţific. h) urmăreşte îndeplinirea programului de realizare a reconstrucţiei ecologice. gestionare şi păstrare a lor. ordinare sau în şedinţe extraordinare. f) adoptă măsuri pentru aplicarea programelor protecţie şi conservare a ecosistemelor şi de semnalizare şi marcare a zonelor funcţionale. b) supune aprobării conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun. g) adoptă măsurile de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice desfăşurate pe teritoriul Rezervaţiei şi în legătură cu obiectivele Planului de management ale Rezervaţiei.

desemnat în prima şedinţă a Colegiului executiv. 19 162 . în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei cu rol consultativ în procesul de elaborare a Planului de management al rezervaţiei. Documentele supuse dezbaterii fiecărei şedinţe se păstrează în copii. organizaţiilor neguvernamentale. ART. a Planului de management şi a Regulamentului rezervaţiei. Procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului executiv se semnează de către toţi participanţii la şedinţă. d) negociază conflictele de interese dintre utilizatorii resurselor naturale prin stabilirea căilor şi a mijloacelor pentru optimizarea accesului la acestea cu maximum de profit de către fiecare utilizator. alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor. (2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 17 (1) Pe lângă Administraţia Rezervaţiei funcţionează Consiliul consultativ de administrare înfiinţat în condiţiile legii._________________________________________________________________________________ (4) Hotărârile Colegiului executiv sunt valabile dacă se adoptă cu votul favorabil al majorităţii absolute. bunuri sau au interese în perimetrul Rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie. dintre salariaţii Administraţiei Rezervaţiei. Art. (3) Consiliul consultativ de administrare se întruneşte cel puţin o dată pe an. care este ţinut de secretarul acestuia. care deţin cu orice titlu suprafeţe. autorităţilor şi comunităţilor locale. c) respectă şi impune respectarea Planului de management aprobat. în limitele capacităţii productive şi de suport ale Rezervaţiei. 18 Consiliului consultativ de administrare are următoarele atribuţii: a) participă cu rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de administrarea Rezervaţiei. b) dezbate şi propune amendarea. dacă este cazul. la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. de către secretarul Colegiului executiv. (6) Hotărârile adoptate se comunică în termen de 3 zile lucrătoare celor vizaţi prin secretarul Colegiului executiv. (4) Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. iar originalul rămâne în păstrare în dosarul de hotărâri ale acestuia. ART. organizaţiilor economice. în dosarul respectivei şedinţe. (5) Dezbaterile din cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se consemnează în registrul de procese-verbale al Colegiului executiv. la iniţiativa Administraţiei Rezervaţiei.

sociologie. cu avizul Academiei Române şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. b) avizează propunerile privind modificarea perimetrelor zonelor cu regim de protecţie integrală. ART. ale zonelor tampon şi ale zonelor economice. c) avizează programul de reconstrucţie ecologică pe teritoriul Rezervaţiei. conform legii. evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă. d) avizează programul unitar de cercetare ştiinţifică propus a se derula în Rezervaţie indiferent de sursa de finanţare a proiectelor de cercetare. (3) Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti cu experienţă în problemele complexe atât ale Deltei Dunării – ecologie. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun. g) analizează modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor. e) stabileşte speciile de plante şi animale care necesită protecţie totală pe teritoriul Rezervaţiei şi includerea acestora în Lista Roşie a Rezervaţiei. f) avizează propunerile de valorificare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate. propuneri şi recomandări: (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu. h) avizează raportul anual de activitate şi planul de activitate pentru anul următor ale Administraţiei Rezervaţiei şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor. precum şi propunerile de declarare a unor noi zone funcţionale. anual sau ori de câte ori este necesar. (4) Consiliul ştiinţific avizează Planul de management al rezervaţiei. cultură şi alte asemenea – cât şi ale zonelor umede şi ale ariilor naturale protejate. 20 Consiliul ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) avizează programele de conservare a genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului. în scopul îndeplinirii obiectivelor din Planul de management al Rezervaţiei. 163 . economie. care se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. Academiei Române şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. rapoarte cuprinzând constatări._________________________________________________________________________________ (1) Administraţia Rezervaţiei este îndrumată şi supravegheată de Consiliul ştiinţific al rezervaţiei. protocoalelor. (2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de Administraţia Rezervaţiei. (6) Guvernatorul Administraţiei rezervaţiei participă la întrunirile Consiliului consultativ şi la şedinţele Consiliului ştiinţific. aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare. ART. instituţiile. (4) Accesul vizitatorilor în Rezervaţie se face după obţinerea şi în baza permisului de acces. atât tradiţionale. (2) Pentru desfăşurarea activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. 21 Structura organizatorică a Administraţiei Rezervaţiei şi numărul de salariaţi se stabilesc se prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 23 (1) Pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) Personalul care are dreptul să poarte uniformă pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu trebuie să posede şi să poarte asupra sa legitimaţia de serviciu şi/sau de control. 24 (1) Accesul şi desfăşurarea activităţilor în Rezervaţie se realizează în condiţiile respectării legislaţiei de mediu în vigoare. de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei în vederea aprobării acestora de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului. în calitate de autoritate competentă de protecţia mediului în perimetrul Rezervaţiei şi în condiţiile procedurilor specifice aprobate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor. persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a solicita în scris permisul Administraţiei Rezervaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea începerii activităţii. inclusiv cele de cercetare ştiinţifică. după caz. 22 Atribuţiile compartimentelor funcţionale organizate în cadrul Administraţiei Rezervaţiei se stabilesc prin Regulament de organizare şi funcţionare. 164 . pentru planuri/proiecte/ activităţi. cât şi noi. personalul Administraţiei Rezervaţiei va purta uniforma aprobată. (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice în perimetrul Rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise. Atribuirea uniformei se va face personalului cu activităţi de teren. ART. în condiţiile de reglementare şi autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. ART. a prevederilor Planului de management şi ale prezentului Regulament şi după obţinerea permisului de acces sau a acordului/avizului/autorizaţiei de mediu şi a permisului de desfăşurarea a activităţilor. ART._________________________________________________________________________________ i) propune/avizează normele tehnice/tehnologiile privind desfăşurarea activităţilor economico-productive. 25 (1) Administraţia Rezervaţiei emite actele de reglementare. Capitolul 5: AUTORIZAREA ACCESULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR ÎN REZERVAŢIE ART. aprobat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

în baza procedurii stabilite prin prezentul Regulament. care pot avea impact semnificativ asupra mediului. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea acestora. 28 Avizul Administraţiei Rezervaţiei. din punct de vedere al protecţiei mediului. obligatoriu pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. (2) Obţinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente. pentru planuri/proiecte/activităţi în vecinătatea Rezervaţiei se realizează cu avizul Administraţiei Rezervaţiei. ART. (2) Procedurile reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a permisului de acces şi/sau a permisului de desfăşurare a activităţilor în Rezervaţie. ART. perioada de valabilitate. 27 (1) Acordul de mediu reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care se stabilesc condiţiile de realizare ale unui proiect. ART. condiţiile de suspendare şi anulare. conform dispoziţiilor legale. avizele. precum şi cuantumul tarifelor pentru emiterea acestora. perioada de valabilitate şi modalitatea de revizuire şi prelungire a acestora. autorizaţiile de mediu şi permisele în termenele legale. 165 . (4) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia de a emite acordurile. inclusiv pentru proiecte de dezafectare. din punctul de vedere al impactului asupra mediului şi dă dreptul titularului să realizeze proiectul supus avizării. condiţiilor de suspendare şi/sau de anulare. ART. (3) Emiterea actelor de reglementare. agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul Rezervaţiei. reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei pentru proiecte/programe/planuri/activităţi ce se derulează în vecinătatea Rezervaţiei. 29 Avizul de mediu pentru planuri şi programe este actul tehnico-juridic. conform evaluării de mediu. autorizaţiilor de mediu. precum şi cuantumul taxelor şi tarifelor aferente în vederea reglementării funcţionării persoanelor fizice şi juridice._________________________________________________________________________________ (2) Procedurile reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a acordurilor. avizelor. Avizul de mediu este emis de Administraţia Rezervaţiei şi confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. 26 (1) Obţinerea permisului de acces şi/sau a permisului de desfăşurare a activităţilor în perimetrul Rezervaţiei de către persoane fizice şi juridice se face conform procedurilor stabilite prin prezentul Regulament.

dar la limita acestuia. în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile menţionate anterior. vânzarea pachetului majoritar de acţiuni. fuziune. 33 (1) Permisul reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care se stabilesc condiţiile de acces şi de desfăşurare a unei activităţi în perimetrul Rezervaţiei. cât şi pentru începerea activităţilor noi. ART. (2) Obţinerea autorizaţiei de mediu este obligatorie atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. ca prevederi ale unui program pentru conformare. ART. (3) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului care se desfăşoară în afara perimetrului Rezervaţiei. 32 (1) Autorizaţia de mediu reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acordul de mediu. în baza procedurilor stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. dizolvare urmată de lichidare. lichidare. pe baza avizului emis de către Administraţia Rezervaţiei. faliment. la vânzarea de active. concesionare. (2) Obţinerea permisului este obligatorie pentru accesul în Rezervaţie în scopul vizitării şi agrementului. 31 Avizul Natura 2000 este actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării. ART._________________________________________________________________________________ ART. precum şi planurile de valorificare a resurselor naturale din perimetrul Rezervaţiei vor fi armonizate de 166 . având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu. precum şi pentru activităţile ce se desfăşoară în zonele din domeniul public de interes naţional. inclusiv pentru mijloacele de transport naval şi rutier şi pentru activităţile de cercetare. dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. (3) Administraţia rezervaţiei are obligaţia de a emite în termen de 30 zile calendaristice permisul. încetarea activităţii. planurile de dezvoltare locală şi naţională. ART. 30 Avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu este actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei la schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului. 34 Planurile de amenajare a teritoriului. divizare. vor fi reglementate de autorităţile teritoriale competente pentru protecţia mediului.

în cazul siturilor de interes comunitar. 35 Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri din perimetrul Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ către autorităţile emitente cu prevederile Planului de management şi cu cele ale prezentul Regulament. se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale. ART. pot avea efecte negative semnificative asupra Rezervaţiei. (2) Planurile şi/sau proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în cadrul Rezervaţiei. cu excepţia celor aflate în zonele economice. 167 . c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene. inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic. în lipsa unor soluţii alternative. ART. în cazul în care evaluarea de mediu/evaluarea impactului asupra mediului relevă efecte negative semnificative asupra Rezervaţiei şi. adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară. fie individual. indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul Rezervaţiei şi care. sănătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate. (4). b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu. (5) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua "Natura 2000". proiectul/planul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major. asigurarea securităţii. cu acordul Administraţiei Rezervaţiei emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. 36 (1) În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia sunt interzise activităţile care pot să genereze impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice din Rezervaţie. (3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele sau planurile prevăzute la alin. identificate conform legislaţiei în vigoare. singurele considerente care pot fi invocate sunt cele privind: a) sănătatea sau siguranţa publică. Administraţia Rezervaţiei emite avizul de mediu/acordul de mediu numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate sau cea globală a reţelei "Natura 2000". (2) se emit numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea Rezervaţiei. fie împreună cu alte planuri/proiecte.

cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure. care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediu. acţiunile se vor desfăşura şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru silvicultură. i) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. f) acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi. d) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. cu respectarea normativelor în vigoare. autorizaţiilor de mediu şi a permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. ART. k) activităţi de ecoturism şi educaţie ecologică. în cazul în care apar focare de înmulţire. b) cercetarea biologiei zonei. 37 În zonele strict protejate se pot desfăşura. în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor. h) acţiuni de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri. ART. j) acţiuni de igienizare în situaţiile fundamentate ştiinţific._________________________________________________________________________________ (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii adoptate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei "Natura 2000". 38 În zonele tampon se pot desfăşura în baza acordurilor. g) acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi de monitorizare a acestora. e) intervenţii în scopul protecţiei şi menţinerii ecosistemelor naturale şi reabilitării unor ecosisteme deteriorate. următoarele activităţi: a) valorificarea resurselor regenerabile prin folosirea tehnologiilor tradiţionale sau a tehnologiilor aprobate acceptate de Administraţia Rezervaţiei. monitorizarea principalilor parametri ce îi definesc starea de evoluţie. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei. menţinerea şi conservarea calităţilor acesteia. 168 . e) activităţi de cercetare ştiinţifică c) activităţi de educaţie ecologică. cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. c) realizarea acţiunilor de pază şi control asupra zonei de către personalul Administraţiei Rezervaţiei şi a altor organe de control conform legislaţiei de mediu. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. prin tehnologii cu impact redus. următoarele activităţi: a) cercetarea evoluţiei zonei. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. în baza permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. b) valorificarea resursei peisagistice prin activităţi de turism.

atunci când aceasta a fost oficial declarată. păşunat. b) activităţi de cercetare ştiinţifică c) activităţi cultural-educative. 39 În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura. apicultură. agricultură. vânătoare. prestări de servicii în concordanţă cu normele de protecţie şi conservare a patrimoniului natural al Rezervaţiei etc. următoarele activităţi: a) activităţi economice pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile (pescuit şi recoltarea altor specii acvatice. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.). cu avizul Consiliului ştiinţific. i) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi. transport naval şi rutier. g) acţiuni de înlăturare a efectelor negative ca urmare a producerii unor calamităţi. ART. g) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. recoltarea stufului şi a altor specii vegetale de interes. poluări accidentale. emis în baza aprobării autorităţii publice centrale de mediu şi care răspunde de silvicultură. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. recoltarea ciupercilor şi a plantelor medicinale. în baza acordurilor. j) activităţile de protecţie a pădurilor. cultivarea terenurilor inundabile etc. etc. f) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure. e) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme degradate. recoltarea fânului. turism. f) acţiuni de înlăturare a efectelor unor situaţii de urgenţă (incendii. d) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. precum şi alte activităţi economice specifice zonei (acvacultură. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu. autorizaţiilor de mediu şi a permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. h) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme degradate. e) realizarea de filme. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei. pescuit sportiv şi de recreere. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de Planul de management şi cu substanţe prevăzute în lista aprobată de Administraţia Rezervaţiei. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru silvicultură. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu avizul Consiliului ştiinţific. În cazul în care calamităţile afectează 169 . cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. silvicultură. acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei. acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri. exploatarea masei lemnoase._________________________________________________________________________________ d) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii pe domeniul public de interes naţional. care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor.). creşterea animalelor. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei.

e) recoltarea florilor şi a fructelor. d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă. indiferent de metoda utilizată. 4 A şi 4 B. cu excepţia speciilor de păsări. culegerea. 41 (1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic._________________________________________________________________________________ suprafeţe de pădure. în special în cursul perioadei de reproducere. cu aprobarea autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în cazul în care este necesară evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor. capturarea. d) perturbarea intenţionată. k) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. ART. uciderea. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 40 În zonele de reconstrucţie ecologică se pot desfăşura activităţile specifice zonelor tampon sau economice. tăierea. PROTECŢIA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE ART. 170 . distrugerea sau vătămarea exemplarelor aflate în mediul lor natural. dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale. b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere. transportul. cu prioritate cele de interes turistic. distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură. din OUG/57/2007 precum şi speciile incluse în Lista roşie a speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură. c) deteriorarea. dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. j) activităţi de investiţii/dezvoltare. de creştere. (2) Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: a) uciderea sau capturarea intenţionată. în funcţie de zona de bază în care se execută lucrările de reconstrucţie ecologică. de creştere şi de migraţie. în baza acordului/autorizaţiei/permisului emise de Administraţia Rezervaţiei. c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora. de hibernare şi de migraţie. inclusiv cele prevăzute în anexele nr. acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. b) deteriorarea. chiar dacă sunt goale. sunt interzise: a) recoltarea. f) deţinerea. Capitolul 6. acvatice şi subterane. i) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare. comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. h) activităţi de protecţie a pădurilor.

_________________________________________________________________________________ e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea. în termen de 24 de ore de la constatarea fenomenului. deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea. ART. (4) În cazul speciilor de păsări migratoare este interzisă vânarea acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit. b) activităţile care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate. stâlpii. (3) Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. g) preluarea apei din bazinele acvatice prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii fără asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural. d) aprinderea şi folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate în acest scop de către Administraţia Rezervaţiei. în scopul practicării de sporturi. 5 C din OUG 57/2007 sunt acceptate la vânătoare. (2) Scăparea întâmplătoare a unor exemplare de faună exotică domestică sau sălbatică trebuie anunţată Administraţiei Rezervaţiei. h) spălarea autovehiculelor în afara zonelor special amenajate. 44 Acţiunile de refacere a populaţiilor unor specii de floră şi faună afectate ca urmare a unor activităţi economice perturbatoare sau a unor fenomene naturale se vor realiza pe baza 171 . ART. semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate în inventarul Rezervaţiei. e) abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare dacă există. ART. 42 (1) În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia este interzisă introducerea deliberată în mediul natural a speciilor exotice de floră şi faună domestică sau sălbatică. uşor de identificat. în lipsa actelor de reglementare specifice. proiectelor şi activităţilor care contravin Planului de management sau Regulamentului rezervaţiei. împrejmuirile. barierele. f) comercializarea. în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor. 43 În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia este interzisă: a) desfăşurarea programelor. construcţiile. plăcile. în afara drumurilor permise accesului public şi a terenurilor special amenajate. c) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare. f) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa din domeniul public de interes naţional.

albinărit. (3) Valorificarea resurselor naturale regenerabile din perimetrul Rezervaţiei se poate realiza de către persoane fizice autorizate. în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei. recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice – cu excepţia situaţiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată. 45 (1) În vederea protejării şi/sau refacerii populaţiilor unor specii afectate şi pentru menţinerea echilibrului ecologic. Administraţia Rezervaţiei. constituită din persoane fizice autorizate sau asociaţii ale acestora. Acţiunile menţionate trebuie să fie incluse în programe naţionale sau locale aprobate prin Planul management al Rezervaţiei sau de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Academia Română. are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activităţi economice tradiţionale – păşunat. VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE REGENERABILE 7. (2) Populaţia locală. eliberat de Administraţia Rezervaţiei. al căror domiciliu sau sediu se află pe teritoriul Rezervaţiei.1 Prevederi generale ART._________________________________________________________________________________ autorizaţiei şi permisului emise de Administraţia Rezervaţiei. ART. pe baza permisului de practicare a activităţilor respective. pe baza autorizaţiei de mediu pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare şi a permisului de desfăşurarea a activităţilor de valorificare. rezultatele evaluărilor şi se adoptă cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea prealabilă a autorităţii centrale pentru protecţia mediului. cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape. 46 (1) Valorificarea resurselor naturale regenerabile. 172 . emise de Administraţia Rezervaţiei. (2) Deciziile prevăzute la aliniatul (1) se fundamentează pe rezultatele activităţilor de monitoring. prin decizia Guvernatorului poate dispune oprirea temporară sau totală a activităţilor de valorificare a speciilor afectate sau adoptarea unor măsuri de restricţionarea folosirii unor mijloace de capturarea a speciilor. cercetărilor de specialitate. din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil sau sediu se află pe teritoriul Rezervaţiei. sau a parametrilor tehnici ai acestor unelte. Capitolul 7. Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite şi percepute taxe de acces la resurse care se vor vira la bugetele locale ale Consiliile locale din perimetrul rezervaţiei. asociaţii ale acestora sau de către societăţi comerciale. pe teritoriul întregii Rezervaţii sau în anumite zone. terestre şi acvatice.

în vederea fundamentării deciziilor privind autorizarea activităţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie a plantelor şi a animalelor sălbatice pe teritoriul judeţelor. (9) Administraţia Rezervaţiei va elabora periodic. studii privind evaluarea resurselor naturale din Rezervaţie în vederea cunoaşterii stării generale şi a tendinţelor de evoluţie a potenţialului productiv al acestora. se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate. cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii perioadei de recoltare/capturare/ achiziţie. sau la comanda Administraţiei Rezervaţiei pe cheltuiala acesteia. de către persoane fizice sau juridice autorizate şi se expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române. pe cheltuială proprie. la comanda beneficiarilor şi pe cheltuiala acestora. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică. (2) Persoanele juridice care organizează activităţi de recoltare. şi să exercite controlul asupra activităţii acestor persoane. sau a unor părţi ori produse ale acestora. ART. precum şi cu privire la măsurile şi restricţiile necesare pentru menţinerea potenţialului natural de regenerare al resurselor şi a echilibrului ecologic din zona în care se face evaluare. stabilite prin studiul de evaluare şi prin alte dispoziţii legale care reglementează valorificarea resurselor şi/sau protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii biologice._________________________________________________________________________________ (4) Autorizaţia de mediu prevăzută la aliniatul (3) se emite la solicitarea scrisă a beneficiarului însoţită de studiul de evaluare a stării şi a potenţialului exploatabil al resurselor pentru care se solicită autorizarea. pe piaţa internă sau la export. b) să instruiască persoanele fizice cu care lucrează. terestră şi acvatică. 173 . (5) Studiile de evaluare a stării resurselor naturale regenerabile se realizează anual. conduse de persoane care cunosc normele tehnice de recoltare/capturare şi regulile de achiziţie a speciilor de floră şi faună sălbatică. capturare şi/sau de achiziţie a resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică sunt obligate: a) să aibe organizate şi declarate puncte de achiziţie/colectare/debarcare cu dotările necesare. (7) Studiile de evaluare se transmit Administraţiei Rezervaţiei. în perioada unui an sau a unui sezon de activitate. în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. (6) Studiile de evaluare vor face precizări cu privire la cantităţile maxime admise pentru recoltare/capturare. 47 (1) Activităţile de recoltare. în stare vie. pentru respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor şi a animalelor sălbatice. aprobate de autorităţile competente. proaspătă ori semiprelucrată. (8) În autorizaţia de mediu sunt precizate condiţiile privind activitatea de valorificare a resursei.

sunt obligate să aibă acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape. (3) Activităţile prevăzute la alin. acordurile sau autorizaţiile de mediu pentru centrele de prelucrare/colectare/debarcare. d) să solicite la Administraţiei Rezervaţiei. o convenţie sau orice fel de altă înţelegere între părţi. 174 . Tehnologiile respective. În cazul creşterii în captivitate a animalelor condiţiile de creştere trebuie să îndeplinească cerinţele care privesc satisfacerea normelor referitoare la drepturile animalelor. asigurându-le instruirea necesară pentru respectarea reglementărilor privind accesul la resurse şi a normelor de protecţie a mediului şi de conservare a florei şi faunei sălbatice. eliberat de autoritatea centrală pentru protecia mediului şi avizul comisiei de specialitate a Academiei Române. se poate face numai pe baza autorizaţiei de mediu care se eliberează de Administraţiei rezervaţiei la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate. trebuie să fie avizate de o unitate de cercetare sau de institutele şi centrele de cercetări biologice din ţară. 48 (1) Persoanele fizice şi juridice care obţin autorizaţii de mediu din partea Administraţiei rezervaţiei pentru organizarea activităţilor de recoltare/ capturare şi/sau achiziţie a resurselor naturale. Acordul proprietarilor şi al administratorilor poate fi un contract. 1) şi 2) se pot autoriza numai dacă solicitantul face dovada că: a) deţine tehnologia de cultură sau de creştere în captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante şi/sau de animale sălbatice terestre ori acvatice. care poartă răspundere pentru tehnologia avizată. în conformitate cu normativele tehnice care reglementează recoltarea acestor resurse şi cu dispoziţiile legale referitoare la protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii biologice. 49 (1) Recoltarea unor specii de plante sălbatice în vederea cultivării şi capturarea unor specii de animale sălbatice din fauna autohtonă în vederea creşterii în captivitate. (2) Pentru cultivarea plantelor sau pentru creşterea animalelor sălbatice exotice este obligatorie obţinerea acordului de mediu pentru import. b) deţine suprafeţele de teren şi/sau amenajările corespunzătoare aplicării tehnologiilor prevăzute la lit. (2) În autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare vor fi precizate condiţii şi restricţii obligatorii de respectat de către cei care recoltează. care urmează să fie cultivate sau crescute în captivitate. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. pentru a avea acces şi a putea recolta/captura aceste resurse. în scopul comercializării. a). ART. ART. capturează şi/sau achiziţionează plante şi animale sălbatice._________________________________________________________________________________ c) să stimuleze constituirea pe plan local a asociaţiilor de recoltatori. cu excepţia celor elaborate de institutele ştiinţifice de specialitate din ţară.

nu sunt necesare studiile de evaluare. a speciilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia. c) recoltarea şi capturarea oricăror plante şi animale sălbatice din zonele strict protejate. 51 Recoltarea/capturarea unor plante şi animale sălbatice de către persoane fizice pentru consumul sau folosinţa proprie în familie. (2) Plantele şi animalele sălbatice din categoriile precizate la alin. de dezvoltare şi de reproducere prohibite. cu excepţia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire şi conservare. în baza permisului eliberat de Administraţia Rezervaţiei. achiziţia şi comercializarea plantelor şi animalelor sălbatice care sunt cultivate sau sunt crescute în captivitate. dar cu respectarea dispoziţiilor. în baza permisului. 1) lit. precum şi a condiţiilor. ART. (3) Pentru acoperirea unor nevoi strict gospodăreşti persoanele cu domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei sau în localităţile limitrofe Rezervaţiei. zone care nu se vor suprapune zonelor de valorificare economică a resursei stuficole. 52 (1) Populaţia cu domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei beneficiază de prioritate în ocuparea locurilor de muncă create prin activităţile economice ce se desfăşoară în perimetrul Rezervaţiei. 50 (1) În perimetrul Rezervaţiei sunt interzise: a) recoltarea. achiziţia şi comercializarea plantelor şi a animalelor declarate monumente ale naturii. stabilite de către Administraţiei rezervaţiei. capturarea. a zonelor naturale supuse regimului de protecţie ecologică. b) recoltarea. rare sau aflate în pericol de dispariţie. perioade de creştere. restricţiilor şi interdicţiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii. (2) Pentru acoperirea unor nevoi strict gospodăreşti populaţia care are domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei poate recolta gratuit o cantitate totală de două tone de stuf şi papură de familie pe an. b) pot fi recoltate sau capturate în condiţii excepţionale. dimensiuni. capturarea. cu privire la accesul pe terenurile pe care le deţin în proprietate sau în administrare. achiziţia şi comercializarea plantelor şi a animalelor sălbatice sau a unor părţi ori produse ale acestora la vârste. precum şi de către proprietarii şi deţinătorii legali ai terenurilor şi apelor. ART. se poate face fără autorizaţie de mediu. precum şi a speciilor de plante şi animale sălbatice cu regim special de protecţie conform convenţiilor internaţionale. capturarea. a celor endemice. în zone anume stabilite de Administraţia Rezervaţiei. numai cu autorizarea specială din partea autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul ştiinţific prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române. cu excepţia municipiului 175 ._________________________________________________________________________________ (4) Pentru recoltarea. ART. indiferent de zona şi de terenurile în/pe care se găsesc. conform reglementărilor specifice.

în zonele de pescuit sau pe traseul de deplasare spre punctul de colectare/achiziţie decât cu acordul Administraţiei Rezervaţiei. 53 Activităţile de recoltare. sportiv şi familial ART. predarea peştelui la ambarcaţiuni. b) utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor. ART. fără taxe.2. mijloace de transport auto. în baza permisului eliberat de Administraţia Rezervaţiei. nave colectoare. 176 . pentru care s-au obţinut permise în condiţiile prezentului Regulament şi pe traseele autorizate de Administraţia Rezervaţiei. indiferent de starea în care se află. etc. (2) Pescuitul comercial este permis numai în condiţiile şi în limitele specificate în permisele şi autorizaţiile de mediu emise de Administraţiei Rezervaţiei cu respectarea reglementărilor în vigoare. precum şi eviscerarea acestora până la predarea la punctul de debarcare/centrul de primă vânzare/puncte de achiziţie. Nu se admite descărcarea peştelui la alte puncte de debarcare neprevăzute în autorizaţie._________________________________________________________________________________ Tulcea. în zone stabilite de Administraţia Rezervaţiei. pot recolta contra cost. capturare. cu mijloace specifice pescuitului recreativ/sportiv. o cantitate de peşte. ART. Valorificarea resurselor acvatice. autorizaţie de pescuit şi autorizaţie de mediu şi în condiţiile stabilite de acestea. familial sau recreativ-sportiv sunt interzise: a) pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate. 7. (3) Înregistrarea peştelui în punctele de debarcare/centrele de primă vânzare/punctele de achiziţie se poate face numai de la persoane fizice sau juridice posesoare de permis de pescuit în scop comercial. zone ce nu trebuie să se suprapună zonelor valorificabile economic. pescuitul comercial. c) comercializarea sau orice act având ca scop înstrăinarea peştilor capturaţi. o cantitate maxim 10 tone de stuf şi papură de familie pe an. (4) Populaţia cu domiciliul în perimetrul Rezervaţiei poate să pescuiască. în baza permisului eliberat de Administraţia rezervaţiei. de 3 kg/zi/persoană destinată consumului propriu. în perioadele şi din speciile admise. 55 În activitatea de pescuit comercial. prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit. conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul comercial. achiziţie şi comercializare se vor face numai cu mijloace de transport autorizate. valabil pe anul în curs. 54 (1) Permisele şi autorizaţiile de pescuit comercial se eliberează de către Administraţia Rezervaţiei. (4) Peştii capturaţi se vor transporta până la punctul de debarcare numai cu ambarcaţiunile autorizate.

la solicitarea expresă a Administraţia rezervaţiei. din speciile prohibite şi exemplarele sub dimensiunea legală admisă la pescuit. conform prevederilor legale. b) să popularizeze condiţiile de practicare a pescuitului sportiv şi a restricţiilor stabilite pentru zone. a zgomotelor care să perturbe liniştea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonă). precum şi fenomenele de poluare din zona de pescuit. în conformitate cu prevederile Legii privind resursele acvatice 177 . b) să anunţe imediat apariţia unor fenomene de mortalitate a peştelui sau a altor vieţuitoare acvatice. pe care le vor transporta periodic către spaţiile special amenajate în cadrul punctelor de debarcare.. controlul activităţilor de pescuit şi combaterea pescuitului ilegal. c) să popularizeze condiţiile de acces şi zonele în care este permisă camparea. 57 Asociaţiile de pescuit recreativ-sportiv au obligaţia: a) să monitorizeze permisele de pescuit eliberate şi să raporteze lunar Administraţiei rezervaţiei numărul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate. la executarea unor lucrări de conservare şi îmbunătăţire a condiţiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora. precum şi organele abilitate pentru controlul activităţii de pescuit sportiv. c) să asigure monitorizarea capturilor realizate prin punctul de debarcare/centrul de primă vânzare administrate. f) să elibereze în apă peştele capturat din speciile protejate. etc. inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate. alevini. indiferent de starea în care se află. persoanele fizice/juridice implicate în activitatea de pescuit au obligaţia: a) să participe. e) să descarce şi să înregistreze peştele capturat la punctele de debarcare/centrele de primă vânzare înscrise în autorizaţie. g) să deţină în ambarcaţiuni saci menajeri pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi menajere. specii. d) să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii de pescuit sportiv precum şi salubrizarea zonelor de pescuit. pe baza documentelor prevăzute de lege._________________________________________________________________________________ ART. puiet) pentru refacerea potenţialului piscicol al zonei. etc. 56 Asociaţiile de pescari. zonele pentru care au fost emise. pentru a se evita producerea modificărilor în structura naturală a zonei. 58 Administratorii şi beneficiarii dreptului de pescuit în scop recreativ-sportiv în bazinele piscicole naturale au obligaţia să marcheze zonele care fac obiectul acestuia şi să asigure cu personal specializat paza resurselor acvatice vii. ART. h) să popularizeze zonelor cu protecţie integrală din teritoriul Rezervaţiei pentru a evita accesul pescarilor în aceste zone. ART. prin instituirea sistemului de evidenţă strictă a cantităţilor de peşte capturate. d) să utilizeze numai unelte autorizate de Administraţiei rezervaţiei şi de administratorul resursei. perioade.

pescuitul şi acvacultura. care produc puiet pentru repopularea bazinelor naturale. Administraţia rezervaţiei va permite agenţilor economici autorizaţi. ART. ART. Marcarea zonelor se va face cu acordul scris al Administraţiei rezervaţiei. prin introducerea de noi reglementări. Administraţia rezervaţiei poate propune autorităţii centrale pentru protecţia mediului măsuri pentru: a) instituirea perioadelor de prohibiţie privind capturarea şi valorificarea de specii din fauna sălbatică acvatică. să pescuiască reproducători în zona de desfăşurare a activităţii utilizatorului resursei piscicole în conformitate cu programele naţionale sau locale aprobate în acest scop. f) monitorizarea evoluţiei populaţiilor speciilor de faună sălbatică acvatică existente în Rezervaţie. se acordată familiilor cu domiciliul stabil în Rezervaţie. g) aplicarea măsurilor de reglare a nivelelor populaţiilor la speciile care nu sunt periclitate dar pun în pericol existenţa altor specii sau a unor activităţi umane. 61 (1) Dreptul de pescuit. e) elaborarea de norme tehnice şi standarde privind practicarea activităţilor de capturare şi punere în valoare a capturilor. cu modificările şi 178 . dacă constată deteriorarea stării acestora. c) interzicerea sau limitarea utilizării unor scule sau tehnologii de capturare a faunei sălbatice acvatice. 6 din Ordonanţa Guvernului României nr 27/1996 aprobată prin Legea 96/1997. j) activităţi de protecţie. conform prevederilor art._________________________________________________________________________________ vii. d) limitarea nivelelor exploatabile la speciile ameninţate cu dispariţia. conservare şi punere în valoare a faunei acvatice. 59 Pentru protecţia şi conservarea genofondului. ca urmare a impactului produs de activitatea de pescuit desfăşurată de persoanele fizice sau juridice autorizate. b) instituirea zonelor de cruţare pentru protecţia unor habitate. (2) Pentru refacerea stocurilor unor specii de peşti ameninţate. de hrănire sau a unor refugii. mergând pâna la prohibirea capturării acestora pe subzone sau pe întreaga Rezervaţie. pe baza rezultatelor cercetării ştiinţifice. 60 (1) Administraţia rezervaţiei poate stabili şi aplica măsurile de protecţie a ecosistemelor zonei de pescuit. h) renaturarea unor zone modificate antropic în vederea refacerii habitatelor faunei sălbatice. pentru satisfacerea nevoilor de consum familial. în vigoare. a unor zone de reproducere. i) realizarea programelor de susţinere a populaţiilor de peşti din speciile periclitate sau ameninţate cu dispariţia prin popularea bazinelor acvatice naturale cu material de populare produs în unităţi specializate autorizate în acest scop. ART.

(2) Permisul de pescuit pentru satisfacerea nevoilor de consum familial se acordă. pentru fiecare familie cu domiciliul stabil în Rezervaţie care nu are nici un membru de familie deţinător de permis de pescuit comercial. recreativ-sportiv şi familial precum şi zonele de acostare la mal natural. de către membrii familiilor posesoare de permise de pescuit în scopul satisfacerii nevoilor de consum familial. Valorificarea faunei de interes cinegetic ART. ART. emise de Administraţia rezervaţiei la propunerea consiliilor locale. 127/2010. urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. ART. prin permisele eliberate pentru desfăşurarea acestor activităţi. (4) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se va face pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare cu respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la autorizarea. 7. (2) Protecţia fondului cinegetic de pe teritoriul Rezervaţiei revine gestionarilor fondurilor de vânătoare în condiţiile şi sub supravegherea Administraţiei rezervaţiei. 64 (1) În perimetrul Rezervaţiei activităţile de protecţie a fondului cinegetic şi de valorificare a faunei de interes cinegetic se desfăşoară conform legislaţiei specifice şi în baza autorizaţiei şi a permisului eliberat de Administraţia rezervaţiei. (3) Activitatea de pescuit pentru satisfacerea nevoilor de consum familial se desfăşoară în condiţiile stabilite de OUG nr. 179 ._________________________________________________________________________________ completările ulterioare şi se exercita pe baza permiselor de pescuit. organizarea şi practicarea vânătorii.3. numărul şi tipul sculelor de pescuit. (4) Este interzisă comercializarea peştelui. 62 Administraţia rezervaţiei stabileşte zonele de pescuit comercial. Prin permis se stabilesc zonele de pescuit. 63 Activităţile de valorificarea altor specii din resursa acvatică se desfăşoară în aceleaşi condiţii de reglementare şi protecţie a factorilor de mediu şi biodiversităţii ca şi activitatea de pescuit şi în condiţiile prezentului Regulament. în stare proaspătă sau prelucrată. (3) Asociaţiile de vânători au obligaţia să notifice din timp Administraţia rezervaţiei începerea activităţilor de protecţie a fondului de vânătoare şi de valorificare a faunei de interes cinegetic (cu minimum 48 de ore înainte de începerea acţiunii). Zonele de pescuit se stabilesc în apropierea localităţilor de domiciliu sau în care îşi desfăşoară activitatea capul de familie.

65 (1) Asociaţiile de vânători au obligaţia de a delimita şi marca fondurile de vânătoare gestionate. (10) Asociaţiile de vânătoare vor raporta lunar Administraţiei rezervaţiei capturile de vânătoare realizate pentru fiecare fond de vânătoare în parte. (11) Asociaţiile de vânătoare vor raporta imediat orice eveniment deosebit (accidente de vânătoare. (7) Personalul de teren al asociaţiei are obligaţia să anunţe personalul de teren al Administraţiei rezervaţiei (inspectori/agenţi ecologi) din zonă despre persoanele care au obţinut aceste autorizaţii. defalcate pentru vânătorii români şi cei străini şi va respecta cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare în parte._________________________________________________________________________________ (5) Angajaţii gestionarilor fondurilor de vânătoare vor fi instruiţi în legătură cu obligaţiile de mediu ce le au pe durata desfăşurării activităţilor autorizate şi vor respecta aceste obligaţii. (6) La ieşirea în teren. (9) Asociaţiile de vânători vor populariza în rândul vânătorilor limitele fondurilor de vânătoare şi ale zonelor de refugiu. 67 (1) În cazul unor condiţii ecologice nefavorabile. 180 . (8) Reprezentantul/reprezentanţii Administraţiei rezervaţiei au dreptul de a solicita oprirea vânătorii dacă constată nerespectarea prevederilor actelor de reglementare emise de Administraţia rezervaţiei şi a legislaţiei de protecţia mediului. pe baza rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale activităţii de monitorizare constând în: .modificarea datelor de desfăşurare a sezonului de vânătoare. 66 În perimetrul Rezervaţiei sunt interzise desfăşurarea activităţilor de vânătoare în zonele de refugiu şi din ambarcaţiuni cu motor aflate în mişcare (în marş). precum şi permisul de acces. emis de Administraţia rezervaţiei. deteriorări ale mediului. Administraţia rezervaţiei poate lua măsuri pentru protecţia şi conservarea faunei de interes cinegetic. fiecare vânător va deţine autorizaţia individuală de vânătoare emisă de asociaţia de vânători în care se vor menţiona fondul de vânătoare. (2) Modelele de marcare şi semnalizare precum şi amplasarea acestora vor fi aprobate de Administraţia Rezervaţiei ART. fondul de vânătoare pentru care s-au eliberat acestea şi perioada de vânătoare. perioada de vânătoare. mortalităţi în rândul faunei etc. ART.) ART. speciile şi numărul de piese pe care le poate recolta.

b) recoltarea stufului se face numai în cantităţile înscrise în autorizaţia de mediu şi numai de pe suprafeţele autorizate prevăzute în studiul de evaluare a resursei stuficolele şi la vârstele şi în perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare.4. interzicerea sau limitarea utilizării unor scule sau tehnologii de capturare a faunei de interes cinegetic. a zonelor de reproducere._________________________________________________________________________________ suspendarea activităţii de vânătoare pe o perioadă limitată de timp. Valorificarea resursei stuficole ART. conform alin. 181 . aplicarea măsurilor de reglare a nivelelor populaţiilor unor specii a căror dezvoltare necontrolată pune în pericol existenţa altor specii sau a unor activităţi umane. limitarea cotelor de recoltă la anumite sau prohibirea capturării acestora. 69 (1) Desfăşurarea activităţii de recoltare a stufului se va realiza cu respectarea următoarelor condiţii: a) perioada de desfăşurarea a recoltării a stufului este cuprinsă între 25 octombrie şi 15 martie. Administraţia rezervaţiei poate modifica perioada de recoltare stabilită. Valorificarea florei sălbatice 7. - - (2) Administraţia rezervaţiei va notifica asociaţiile de vânători deciziile luate pentru protecţia şi conservarea faunei de interes cinegetic. de pe terenurile incluse în domeniul public de interes naţional se poate realiza de către populaţia locală sau din localităţile limitrofe Rezervaţiei prin încredinţarea dreptului de recoltare. 7. instituirea perioadelor de prohibiţie privind capturarea şi valorificarea unor specii din fauna de interes cinegetic.4. acţiuni de refacerea populaţiilor unor specii aflate în pericol de dispariţie prin populări cu material biologic produs în acest scop. 68 (1) Recoltarea stufului în scop comercial. ART. renaturarea unor zone modificate antropic în vederea refacerii habitatelor faunei sălbatice. orice activitate de recoltare a stufului se întrerupe. (3) Activitatea de recoltare a stufului se face în baza permiselor şi autorizaţiilor de mediu eliberate de Administraţia rezervaţiei. (1).1. de hrănire sau a unor refugii. pe baza rezultatelor cercetării şi monitorizării. pe zone sau pe întreg teritoriul Rezervaţiei. de către Administraţia rezervaţiei în condiţiile legii. În momentul intrării stufului în vegetaţie. indiferent de data producerii acestui fenomen. instituirea zonelor de cruţare pentru protecţia habitatelor.

aplicarea măsurilor de prevenire a poluării apelor şi solurilor pe toată durata exploatării resursei stuficole şi a măsurilor pentru prevenirea incendierii zonelor de valorificare a resurselor stuficole şi a depozitelor stuficole. este permisă numai dacă solul este îngheţat. se va realiza numai cu mijloace manuale. în locurile stabilite de autorităţile locale şi aprobate de autorităţile de mediu şi sănătate publică. se poate desfăşura în zonele şi în condiţiile stabilite de Administraţia rezervaţiei. Organizarea depozitelor temporare şi permanente se va face numai pe amplasamentele stabilite de comun acord cu Administraţia rezervaţiei şi pentru care beneficiarul deţine actele de reglementare legale precum şi acordul/ acceptul/contractul/convenţia încheiat(ă) cu deţinătorul/administratorul de teren. (5) Amplasarea depozitelor se face pe terenuri înalte cu portanţă ridicată. sau mijloace de transport naval autorizate. g) întreţinerea zonei de recoltare şi a zonelor de depozitare a stufului se va asigura de către titularul autorizaţiei de mediu prin gestionarea deşeurilor. d) recoltarea mecanizată. pe căile navigabile nominalizate în permisul de acces în zona stuficolă. 182 . caracteristică tehnică care rezultă din certificatul de producător. pe sănii tractate manual în perioadele de îngheţ. rezultate din activitatea de recoltare şi depozitare a stufului şi transportul acestora în afara teritoriului Rezervaţiei. (2) Înaintea începerii activităţii de recoltare se va realiza semnalizarea şi delimitarea zonelor cu habitate naturale incluse în zona de recoltare care nu se vor supune recoltării sau igienizării precum şi a zonelor de depozitare. în care activitatea de prelucrare şi comercializare se poate desfăşura tot anul. sau mecanizat folosindu-se mijloace mecanice de transport (remorci şi tractoare) care nu depăşesc presiunea de lucru pe sol de 100 g/cm 2._________________________________________________________________________________ c) recoltarea stufului se va realiza de preferinţă cu mijloace manuale folosindu-se unelte tradiţionale de recoltare. în care stuful recoltat poate fi menţinut până la data de 30 martie a fiecărui an şi în depozite permanente special amenajate. În cazuri justificate prin determinări ştiinţifice. se face în depozite temporare. e) recoltarea stufăriilor situate pe solurile organice. Amplasamentele depozitelor se autorizează de către administratorul zonei prin înscriere în documentele ce reglementează relaţiile dintre administrator şi utilizator şi se aprobă prin autorizaţia de mediu emisă de Administraţia rezervaţiei. de orice natură. (3) Operaţiunea de transport/scoatere a stufului recoltat se face manual. cu portanţă redusă. f) recoltarea stufăriilor de pe plaurii plutitori. situate în apropierea zonei de recoltare. În acest scop vor fi folosite recoltatoare mecanice care nu depăşesc presiunea de lucru pe sol de 100 g/cm2. (4) Depozitarea stufului recoltat. caracteristică care rezultă din certificatul de producător al utilajului. Administraţia Rezervaţiei poate aproba şi recoltarea mecanică a acestor stufării în zonele şi în condiţiile stabilite de aceasta.

emise de Administraţia Rezervaţiei. în caz de necesitate.3. b) să desfăşoare activităţile de igienizare a zonelor stuficole conform prevederilor din contractele de concesiune şi a dispoziţiilor legislaţiei de mediu în vigoare. precum şi de sisteme specifice de legare la mal. Valorificarea păşunilor naturale 7. în scopul valorificării prin împletituri tradiţionale în ateliere meşteşugăreşti. persoane fizice sau juridice rezidente în localităţile din Rezervaţie. pentru intervenţii. b) asigurarea accesului operativ. care pot determina schimbarea cadrului natural (acvatic sau terestru) al zonei.1 Activitatea de păşunat ART. datorate funcţionării depozitului. 72 (1) Utilizarea păşunilor naturale din teritoriul Rezervaţiei este permisă cu prioritate deţinătorilor de animale. a ciupercilor şi a fructelor de pădure se poate face de către persoanele fizice autorizate. etc) 7. degradarea mediului înconjurător. h) utilizarea materialelor locale specifice zonei pentru amenajarea depozitelor.4. 71 (1) Activităţile de recoltare a papurii. poluare. 7. e) asigurarea posibilităţilor de revenirea la starea naturală iniţială după eliberarea depozitelor. 183 .2 Valorificarea resurselor de papură.3. plante medicinale._________________________________________________________________________________ (6) Amenajarea şi exploatarea depozitelor se va face cu respectarea următoarelor condiţii: a) delimitarea şi marcarea depozitelor cu semne de marcaj specifice şi vizibile. a plantelor medicinale. ART. incendii.4. g) asigurarea măsurilor de protecţie a malurilor în zonele de acostare a navelor folosite în procesul de recoltare/transport. c) să nu efectueze intervenţii de orice fel. datorate funcţionării depozitului. cu mijloace tehnice. în baza permiselor şi a autorizaţiilor de mediu. d) asigurarea posibilităţilor de circulaţie a apei şi de mişcare pentru fauna sălbatică din zona amplasamentului depozitului sau din zona limitrofă. 70 Persoanele fizice şi juridice implicate în activitatea de recoltare a stufului sunt obligate: a) să raporteze lunar Administraţiei rezervaţiei cantităţile de stuf recoltate.4. c) asigurarea protecţiei zonelor limitrofe depozitului împotriva incendiilor sau poluării. ciuperci şi fructe de pădure ART. f) asigurarea protecţiei zonelor limitrofe depozitului împotriva incendiilor sau poluării. suprafeţele recoltate. d) să anunţe imediat Administraţia Rezervaţiei apariţia unor fenomene anormale (mortalităţi ale faunei piscicole sau a altor vieţuitoare acvatice şi terestre. suprafeţele igenizate.

este permisă cu prioritate deţinătorilor de animale. în perioadele şi cu efectivele de animale stabilite pe baza evaluării capacităţii de suport a păşunilor. h) protejează cuiburile sau habitatele animalelor sălbatice. de pe terenurile incluse în domeniul public de interes naţional. f) nu deteriorează vegetaţia forestieră de pe păşune. 75 (1) Recoltarea fânului. trecerea animalelor domestice prin pădure spre zonele de păşune. c) asigură libera mişcare a animalelor sălbatice pe păşune. folosind numai produse biologice biodegradabile şi mijloace nepoluante. numărul şi speciile de animale aprobate pentru a fi păşunate pe terenul respectiv. evaluări ale potenţialului păşunilor din domeniul public de interes naţional. adăpat şi adăpostire se aprobă anual de către unităţile silvice teritoriale.3. e) respectă perioadele de păşunat. 74 Păşunatul pe terenurile din domeniul public de interes naţional se poate face de către persoanele fizice sau juridice în următoarele condiţii: a) deţin aprobarea administratorului păşunii b) asigură supravegherea permanentă a animalelor scoase la păşunat. (3) Amplasarea stânelor şi a adăposturilor pastorale. Administraţia Rezervaţiei realizează. 7.4. (2) În situaţii speciale. cu respectarea normelor tehnice. pe baza propunerilor autorităţilor publice locale. (2) Activitatea de păşunat se desfăşoară în baza permiselor emise de Administraţia Rezervaţiei pe suprafeţele. d) aplică măsurile de combatere a degradării solului păşunii şi de refacere a capacităţii productive a acesteia. adaptate specificului zonei şi încadrate în peisaj este permisă numai cu aprobarea Administraţiei Rezervaţiei şi în condiţiile legislaţiei de mediu. pe baza propunerilor autorităţilor publice locale şi cu permisul Administraţiei Rezervaţiei. periodic. cu avizul unităţilor silvice teritoriale şi a Administraţiei Rezervaţiei. Autoritatea publică centrală pentru silvicultură poate aproba. păşunatul în unele perimetre ale fondului forestier. 73 (1) Păşunatul este interzis în fondul forestier proprietate publică a statului. persoane fizice sau juridice cu domiciliul în 184 . ART.2 Activitatea de recoltarea fânului ART._________________________________________________________________________________ Accesul persoanelor domiciliate în afara Rezervaţiei este permis în cazul în care rămân suprafeţe neutilizate de populaţia locală. g) nu incendiază resturile vegetale uscate în scopul curăţirii păşunilor. ART. în situaţii temeinic justificate.

). e) anunţarea consiliilor locale şi administratorii terenurilor agricole sau silvice. b) protejarea condiţiilor naturale existente în zona în care este amplasată stupina (nu se incendiază vegetaţia uscată. f) practicarea cositului în fâneţele incluse în domeniul public de interes naţional numai după data de 15 iunie a fiecărui an. etc. Accesul persoanelor domiciliate în afara Rezervaţiei este permisă în cazul în care rămân suprafeţe neutilizate de populaţia locală. nu se deteriorează vegetaţia forestieră. nu se introduc animale domestice sau câini de pază. d) instalarea stupinelor pe vetre permanente sau temporare se va face astfel încât să se asigure protecţia populaţiei şi a animalelor împotriva atacului albinelor. (2) Recoltarea fânului de pe fâneţele sau pajiştile naturale din domeniul public de interes naţional se desfăşoară în baza permisului emis de Administraţia Rezervaţiei şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) folosirea utilajelor de mare productivitate. 7. pe grinduri stabilizate sau în amenajări îndiguite. c) asigurarea protecţiei malurilor naturale în cazul vetrelor amplaste pe malurile apelor. este permisă numai pe fâneţele situate pe terenuri cu portanţă ridicată. asupra existenţei acesteia pentru a previni intoxicaţiile la albine datorate tratamentelor aplicate culturilor respective. nu se execută lucrări de împrejmuire. pe malurile înalte ale canalelor sau în fondurile forestiere. emis de Administraţia rezervaţiei. c) pentru zonele de plaur cu portanţă scăzută se permite practicarea cositului manual. d) protecţia arboretului. specializate. limitrofe vetrei stupinei. Valorificarea terenurilor ieș ite temporar de sub ape 185 . (2) Activitatea de apicultură se desfăşoară cu respectarea următoarele condiţii: a) deţinerea autorizaţiei eliberate de Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral.4 Valorificarea florei melifere şi apicultura ART. 7. şi se desfăşoară pe baza permisului. nu se realizează construcţii sau alte lucrări similare cu caracter permanent sau temporar. arborilor sau arbuştilor. din zona de recoltare a fânului. g) practicarea cositului numai pe păşunile pe care nu s-a atribuit dreptul de păşunat. tradiţional.5._________________________________________________________________________________ localităţile din Rezervaţie. b) utilizarea tehnologiilor de recoltare mecanizată cu cositori manuale este permisă pe grinduri cu portanţă scăzută. 76 (1) Dreptul de practicarea a apiculturii se atribuie de către Administraţia rezervaţiei în zonele domeniului public de interes naţional pe care se amplasează stupina.4. e) lăsarea în stare necosită a cel puţin 25 la sută din suprafaţa făneţei sau păşunii în care s-a acordat dreptul de recoltare a fânului. protejarea habitatelor animalelor sălbatice prin lăsarea necosită a zonelor de habitate sau cuibărit.

de către persoane cu domiciliul în teritoriul Rezervaţiei sau în localităţile limitrofe. j) nu realizează construcţii sau adăposturi cu caracter temporar sau permanent. m) nu introduce în cultură specii exotice de plante de cultură. în irigarea culturilor şi previne deteriorarea calităţii solului. (2) Persoanele care doresc să practice agricultura pe terenurile ieşite temporar de sub ape trebuie să nu deţină în proprietate sau în folosinţă terenuri agricole situate în extravilanul localităţii de domiciliu sau teren liber de construcţii. recreere ART. Valorificare resursei peisagistice. însoţiţi de părinţi. 7. g) nu foloseşte resurse de apă poluate. 78 Utilizatorii terenurilor trebuie să respecte următoarele condiţii: a) aplică tehnologiile tradiţionale aprobate prin permis.6. 79 (1) Accesul vizitatorilor în perimetrul Rezervaţiei. c) nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice interzise. stuful. i) nu incendiază miriştile. (2) Excepţii de la plata tarifului de vizitare: a) copii cu vârsta până la 7 ani. mai mare de 250 mp. l) nu cultivă plante modificate genetic. papura sau vegetaţia uscată de pe teren sau din vecinătatea acestuia. pe teritoriul Rezervaţiei. 186 . 77 (1) Terenurile ieşite temporar de sub ape pot fi cultivate pentru realizarea unor produse agricole tradiţionale necesare consumului familial. pe baza permisului emis de Administraţia Rezervaţiei. d) protejează solul şi apele împotriva poluării sau degradării. ART. turism. b) execută lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor culturilor folosind numai produsele biodegradabile. k) nu aduce animale de pază sau alte animale domestice pe terenul atribuit spre folosinţă. se face în baza permisului de acces eliberat de Administraţia rezervaţiei după achitarea tarifului de vizitare. h) nu împrejmuieşte terenurile cu garduri sau alte construcţii care opresc circulaţia liberă a faunei sălbatice. f) aplică măsurile de protecţie a culturilor împotriva animalelor sălbatice aprobate de Administraţia rezervaţiei. individuali sau în grupuri organizate._________________________________________________________________________________ ART. în intravilanul localităţii de domiciliu. e) asigură fertilizarea terenului numai cu îngrăşăminte organice. b) persoanele din localităţile limitrofe dacă dovedesc această calitate cu acte legale. vizate pe anul în curs.

h) persoanele cu handicap. i) persoanele care desfăşoară activităţi economice. semne distinctive. solului. 82 Pe toată durata prezenţei în perimetrul Rezervaţiei. pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de la plata unor taxe. k) localnicii domiciliaţi în localităţile din Rezervaţie şi persoanele care au proprietăţi sau lucrează în Rezervaţie. ART. (3) Accesul pe alte trasee (nemarcate) se face cu acordul prealabil al Administraţiei Rezervaţiei. (4) Persoanele interesate pot staţiona. g) ghizii de turism. d) personalul Administraţiei Rezervaţiei şi membrii Consiliului ştiinţific.). j) pensionarii şi grupurile organizate de elevi. etc. ce participă la excursii organizate de şcoli şi licee în colaborare cu Administraţia Rezervaţiei sau din cadrul programului educaţional al Administraţiei Rezervaţiei. (2) Pe durata deplasării se vor respecta trasele turistice. aerului şi privind depozitarea deşeurilor. 81 Accesul în zonele strict protejate. ART. 80 (1) Persoanele fizice şi juridice care vizitează Rezervaţia trebuie să respecte normele privind protecţia apelor. la punctele de amplasare a observatoarelor şi pot efectua observaţii din acestea. pe timpul zilei. indiferent de starea acestora. aprobate şi înscrise în permisele de acces precum şi normele înscrise pe panourile avertizoare. e) personalul silvic de la ocoalele silvice din Rezervaţie sau din Direcţia Silvică Tulcea. panouri. 83 Vizitatorilor le este interzisă culegerea plantelor din flora sălbatică sau capturarea animalelor sălbatice. de interes turistic se face în baza permisului Administraţiei Rezervaţiei şi în prezenţa agentului ecolog ce va îndeplini şi atribuţiunile de ghid şi călăuză. f) personalul aflat în timpul exercitării atribuţiilor de control de la alte unităţi / instituţii. ART. ART. prezentate în anexă. cu delegaţie în interes de serviciu în perimetrul Rezervaţiei. vizitatorii trebuie să manifeste un comportament corespunzător atât faţă de valorile naturale şi culturale cât şi faţă de ceilalţi vizitatori şi să semnaleze Administraţiei Rezervaţiei orice situaţie necorespunzătoare. precum şi Ghidul vizitatorului Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ c) voluntari care dovedesc cu documente emise de Administraţia Rezervaţiei că prestează o activitate utilă rezervaţiei (ex: vopsire indicatoare. 187 .

cu aprobare Administraţiei Rezervaţiei. c) personalul silvic în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (2) Camparea în afara perimetrelor marcate este permisă. f) participanţii la competiţii. 188 . ART. în cadrul proiectelor de cercetare pentru care s-a obţinut permisul Administraţiei Rezervaţiei. pentru voluntarii aflaţi în misiune şi pentru personalul ce îşi desfăşoară activitatea în proiectele de cercetare. a deşeurilor menajere. e) voluntari angajaţi. delimitate şi semnalizate corespunzător. cu aprobare scrisă din partea Administraţiei Rezervaţiei. b) membrii ai serviciilor publice sau ai altor formaţii din cadrul organelor abilitate să desfăşoare activităţi de căutare sau de intervenţii în alte situaţii de urgenţă în acţiuni de salvare. acţiuni. afişate la intrarea în camping. ART. 86 (1) Întreţinerea marcajelor turistice. amplasarea panourilor indicatoare şi informative de către alte persoane fizice şi juridice se face cu aprobarea şi cu coordonarea Administraţiei Rezervaţiei. g) persoanele cu atribuţii de control conform legislaţiei de mediu în vigoare. patrulări sau antrenamente. (2) Deşeurile menajere şi deşeurile de orice fel se vor stoca la bordul mijloacelor de transport şi se vor preda societăţilor comerciale din localităţi. în zona tampon. 87 (1) Camparea vizitatorilor pe teritoriul Rezervaţiei este permisă în locurile special amenajate. (2) Deschiderea traseelor turistice noi se poate face după aprobarea acestora de către Administraţia Rezervaţiei. (3) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulilor interne privind utilizarea locului de campare. tabere organizate. 84 (1) Pe toată durata sejurului petrecut pe teritoriul Rezervaţiei este interzisă aruncarea. d) cercetători. care se ocupă cu preluarea şi tratarea acestora._________________________________________________________________________________ ART. pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei. pe sol sau în ape. ART. sau a reziduurilor de orice fel. în care prin programul acţiunii se promovează o aprofundare a cunoştinţelor pe linie de protecţie a mediului şi popularizarea eforturilor Administraţiei Rezervaţiei în activităţile de conştientizare asupra măsurilor de conservare ce se impun. 85 Abaterea de la traseele aprobate este permisă pentru: a) personalul Administraţiei rezervaţiei.

zgomot. a pocnitorilor. ART. ruperea. elicoptere. Sunt interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru aprinderea focului. conduita agresivă. (7) Aprinderea şi folosirea focului pe teritoriul Rezervaţiei este permisă doar în locurile special amenajate în acest scop în locurile de campare. 93 189 ._________________________________________________________________________________ (4) Este interzisă săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor. ART. etc. precum şi a altor surse de poluare fonică. ART. 88 Turismul ecvestru sau cu mijloace de transport motorizate pe două roţi sau de tip ATV este permis pe traseele şi în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei. a altor echipamente audio. ART. ART. (8) Utilizarea focului pentru grătar este permisă numai în locurile special amenajate acestui scop şi semnalizate prin panouri indicatoare. 90 Este interzisă tăierea. 92 (1) Survolul Rezervaţiei cu mijloace de transport aerian (avioane uşoare. ART. instrumentelor muzicale. în condiţii corespunzătoare. puieţilor sau lăstarilor precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale. (5) Locul de campare va fi ţinut curat pe timpul campării şi va fi predat administratorului campingului la plecare. 91 Organizarea activităţilor sportive şi cultural-educative în zonele domeniului public de interes naţional este posibilă în baza permisului emis de Administraţiei Rezervaţiei. (2) Este interzisă aterizarea mijloacelor de transport aerian în alte locuri decât cele autorizate. ceartă. distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor. cu excepţia situaţiilor de extremă urgenţă. 89 Este interzisă perturbarea liniştii în locurile de campare sau pe traseele turistice cu orice mijloace inclusiv prin folosirea radiourilor.) în scopul vizionării. incendierea. casetofoanelor. etc. (6) Dreptul de campare poate fi revocat de către administratorul campingului în cazul încălcării regulilor de vizitare. filmării sau fotografierii se face în baza permisului Administraţiei Rezervaţiei.

a sistemelor de irigaţie şi de desecare. m) incendiază vegetaţia uscată sau deşeurile rezultate din operaţiunile tehnologice de curăţire numai în condiţiile prevăzute în acceptul de incendiere emis de Administraţia Rezervaţiei. punctelor de observaţie sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice. b) execută lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor culturilor folosind produsele chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. 96 190 . evitând supradozarea şi levigarea îngrăşămintelor chimice în sursele naturale de apă. h) participă. podeţelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Rezervaţiei. ALTE ACTIVITĂŢI ECONOMICE 8. 8. e) execută lucrări de fertilizare a solurilor prin aplicarea. acolo unde este cazul. j) nu realizează garduri de protecţie ale terenurilor care să împiedice deplasarea liberă a animalelor sălbatice cu păr. g) nu folosesc surse de apă poluată în irigare culturilor şi iau măsuri pentru prevenirea deteriorării calităţii solului._________________________________________________________________________________ (1) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare din Rezervaţie. ART. narcotice sau orice alte plante dăunătoare sănătăţii. d) protejează solul şi apele împotriva poluări sau degradării. cu precădere a îngrăşămintelor organice sau a celor chimice monitorizând evoluţia calităţii solurilor. i) nu cultivă plante modificate genetic. c) nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice interzise pe teritoriul Rezervaţiei. PRACTICAREA AGRICULTURII ÎN AMENAJĂRILE AGRICOLE ART.1. elaborate pe baza normelor tehnice specifice şi în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. f) aplică măsurile de protecţie a culturilor împotriva animalelor sălbatice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. precum şi a plăcilor. (2) Este interzisă degradarea adăposturilor. stâlpilor.3 ACVACULTURA ART. la activităţile de întreţinere a digurilor de protecţie a incintelor agricole. 94 Spălarea autovehiculelor este permisă numai în zonele special amenajate pe teritoriul Rezervaţiei. Capitolul 8. 95 Utilizatorii terenului agricole din amenajările agricole sau din afara acestora trebuie să respecte următoarele condiţii: a) aplică tehnologiile şi asolamentele.

se poate desfăşura în baza autorizaţiei de mediu emisă de Administraţia Rezervaţiei. cu avizul Consiliului ştiinţific. a platformelor de exploatare.2 SILVICULTURA ART. b) execute lucrările de combatere a bolilor materialului piscicol folosind produsele chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. ART. c) protejeze terenurile şi apele freatice sau de suprafaţă împotriva poluării sau degradării. g) incendieze vegetaţia uscată sau deşeurile rezultate din operaţiunile tehnologice de curăţire a bazinelor piscicole în condiţiile prevăzute în acceptul de incendiere emis de Administraţia Rezervaţiei. a staţiilor de pompare şi a celorlalte construcţiilor hidrotehnice şi civile din unitate._________________________________________________________________________________ Activitatea de acvacultură având ca scop producerea peştelui sau a altor animale acvatice pentru consum sau pentru acţiuni de repopulare a bazinelor acvatice naturale sau amenajate. 191 . e) asigure întreţinerea digurilor bazinelor piscicole. conform legislaţiei de mediu în vigoare şi cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a celor privind zonarea Rezervaţiei. ART. (2) Creşterea altor specii de peşti sau animale acvatice decât cele din fauna autohtonă se face cu autorizarea Administraţiei Rezervaţiei şi cu avizul Consiliului ştiinţific. desfăşurată în amenajările piscicole din perimetrul Rezervaţiei aflate în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. d) asigure măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de material piscicol în mediul natural. 8. f) nu realizeze lucrări care să împiedice deplasarea liberă a animalelor sălbatice cu păr. 98 Utilizatorii bazinelor piscicole sau a unităţilor de creşterea peştelui şi a celorlalte animale acvatice au obligaţia să: a) respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu şi ale legislaţiei de mediu în vigoare.97 (1) În activitatea de acvacultură se folosesc specii de peşti şi alte animale acvatice din fauna specifică Rezervaţiei. în unităţi în care s-au luat toate condiţiile pentru evitarea scăpării materialului piscicol în mediul natural. 99 (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier se vor executa lucrările prevăzute prin amenajamentele silvice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. sau în alte unităţi special amenajate. prin aplicarea unor tehnologii omologate de creştere.

în condiţiile respectării legislaţiei de mediu şi a ariilor naturale protejate. 102 (1) Administraţia Rezervaţiei va promova acţiuni de împăduriri pentru reconstrucţia zonelor deteriorate. pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare şi promovarea seminţişului autohton. ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor. calamităţi. atacuri ale dăunătorilor. ART. (2) În cazul producerii unor fenomene deosebite (incendii. cu respectarea şi promovarea prioritară a regenerării naturale şi numai după ce prevederile din amenajamente au fost armonizate cu cele din prezentul Regulament şi Planul de management al Rezervaţiei şi cu legislaţia privind protecţia mediului în vigoare. puieţilor sau lăstarilor.). 101 (1) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional din perimetrul Rezervaţiei vor transmite anual Administraţiei Rezervaţiei. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor din fondul silvic se face cu aprobarea Administraţiei Rezervaţiei. Până la revizuirea amenajamentelor silvice nu se vor aplica de către administratorii fondului forestier decât acele prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate. cu avizul Administraţiei Rezervaţiei şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului. situaţia implementării amenajamentelor silvice. ART. Personalul silvic va efectua doar paza acestor păduri şi lucrări de combaterea populaţiilor de insecte dăunătoare. etc. 100 (1) În zonele strict protejate nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor._________________________________________________________________________________ (2) Lucrările care nu sunt prevăzute în amenajamentele silvice se execută numai cu avizul Academiei Române. (2) În zonele tampon se execută lucrările prevăzute în amenajamentele silvice. cu excepţia tratamentelor silvice prevăzute de reglementările în vigoare. instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale. (3) Se interzice tăierea. a studiilor de amenajare sau de transformare pe aceste terenuri. 192 . ART. cu obligaţia înştiinţării Administraţiei Rezervaţiei. (5) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa Rezervaţiei vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea Planului de management. sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane. al autorităţii centrale pentru agricultură şi silvicultură şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului. precum şi însuşirea celor rupţi.

c) asigură vaccinarea periodică a animalelor. 8. asupra oricărui fenomen de îmbolnăvire a animalelor care poate da naştere la epizootii. e) deţin sisteme de tratare a gunoiului de grajd şi de valorificare a acestuia în procesele de refacere a calităţilor solurilor. 103 (1) Activitatea de creştere a animalelor se poate realiza în perimetrul Rezervaţiei în baza permisului şi a autorizaţiei de mediu. 105 193 .3 CREŞTEREA ANIMALELOR ART.4 TRANSPORTUL NAVAL ŞI RUTIER 8. b) asigură supravegherea permanentă a animalelor în condiţiile scoaterii acestora la păşunat pe terenurile destinate acestui scop. i) participă la acţiunile desfăşurate de organele sanitar-veterinare pentru aplicarea măsurilor de carantină şi de stingere a focarelor de infecţie. pentru fiecare tip de păşune. 104 Accesul mijloacelor navale de transport şi transportul pe canalele şi lacurile din perimetrul Rezervaţiei se face în condiţiile din Regulamentul de navigaţie în perimetrul Rezervaţiei şi în condiţiile prezentului Regulament._________________________________________________________________________________ (2) Împăduririle din perimetrul Rezervaţiei se vor face cu specii autohtone. (2) Crescătorii de animale. f) nu introduc pe teritoriul Rezervaţiei rase de animale domestice sau sălbatice. în cel mai scurt timp. stabilite prin legislaţia specifică în vigoare. g) asigură condiţii de izolare a animalelor bolnave sau suspecte de îmbolnăvire precum şi condiţii de tratare a acestora. după caz. d) respectă perioadele de practicare a păşunatului stabilite de Administraţia Rezervaţiei. specifice pentru creşterea şi valorificarea produselor animaliere. j) aplică măsurile de distrugere a cadavrelor de animale prin metodele stabilite de autorităţile sanitar-veterinare. alohtone. fără acordul Administraţei rezervaţiei. b) respectă normele tehnologice. persoane fizice sau juridice îşi pot desfăşura activitatea în perimetrul Rezervaţiei în următoarele condiţii: a) deţin în proprietate animale înregistrate şi marcate conform legislaţiei specifice în vigoare. ART. urmărindu-se cu deosebire refacerea peisajului natural specific Rezervaţiei. h) anunţă medicul veterinar de circumscripţie şi agentul ecolog din teritoriu. 8.1 TRANSPORTUL NAVAL ART.4.

pe baza înscrierii acestui drept în permisul de acces emis de Administraţia Rezervaţiei. 109 Accesul mijloacelor de transport rutier de orice fel în perimetrul Rezervaţiei şi desfăşurarea activităţii de transport se face în baza permisului de acces emis de Administraţia Rezervaţiei şi în condiţiile prezentului Regulament. 107 (1) Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a sculelor de pescuit sau a mijloacelor de capturarea a animalelor sălbatice de orice fel fără deţinerea documentelor de transport şi a aprobării Administraţiei Rezervaţiei. (2) Daunele produse de blocarea căilor navigabile. în cazuri bine justificate. 110 194 . (3) Este interzisă circulaţia sau staţionarea corpurilor plutitoare de turism pe timpul nopţii. ART. 8._________________________________________________________________________________ (1) Corpurile plutitoare eşuate sau scufundate în canalele şi lacurile din perimetrul Rezervaţiei vor fi dezeşuate sau ranfluare pe cheltuiala armatorului sau a navlositorului în termen de maximum 6 luni de la producerea evenimentului.2 TRANSPORTUL RUTIER ART. ART. sau a speciilor de floră sălbatică recoltată. 108 Transportul produselor periculoase. pe căile navigabile din Rezervaţie cu excepţia braţelor Dunării. ART. (3) Operaţiunile de dezeşuare sau ramfluare se desfăşoară în baza autorizaţiei de mediu şi/sau a permisului.4. fără deţinerea documentelor de transport şi a aprobării Administraţiei Rezervaţiei. 106 (1) Staţionarea corpurilor plutitoare în perimetrul Rezervaţiei este admisă numai în locurile autorizate şi amenajate în acest scop. poluante se face în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. (2) Staţionarea corpurilor plutitoare în interiorul lacurilor sau la maluri naturale este permisă. de poluare a zonei naufragiului sau de deteriorare a cadrului natural se suportă de către armatorul sau navlositorul corpului plutitor naufragiat. ART. în stare vie sau moartă. În condiţii hidrometeorologice deosebite termenul se poate extinde cu maximum 3 luni. după caz. (2) Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a animalelor sălbatice. emise de Administraţia rezervaţiei.

113 Lucrările de construcţii-montaj se execută de persoane fizice şi juridice autorizate. ART. d) să respecte limitele aprobate pentru emisiile de praf. nivelul zgomotelor şi vibraţiilor induse mediului. conform prevederilor acordurilor de mediu. ART. ART. 116 La proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii se va avea în vedere: a) utilizarea. a apelor sau a stufăriilor. ART._________________________________________________________________________________ Mijloacele de transport rutier motorizate trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice impuse de actele normative în vigoare privind protecţie mediului. 195 . sau altele asemenea. 8. poluante se face în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. b) executarea intervenţiilor tehnice la instalaţiile din dotarea vehiculelor în apropierea malurilor sau a stufăriilor. care să producă poluări punctuale sau deteriorări ale mediului natural. 115 Persoanele fizice sau juridice autorizate să desfăşoare lucrări de construcţii montaj sunt obligate: a) să amenajeze organizările de şantier în limitele terenurilor atribuite în acest scop. b) să nu afecteze terenurile cuprinse în perimetrele şantierelor cu deşeuri de orice fel. gunoaie menajere. c) să nu modifice cadrul natural limitrof organizării de şantier. c) executarea lucrărilor de curăţenie sau întreţienere a vehiculelor. a autorizaţiilor de construire şi a celorlalte avize obţinute în baza dispoziţiilor legale. 114 Pe teritoriul Rezervaţiei construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale conform Regulamentului de urbanism.5 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII-MONTAJ ART. la starea iniţială suprafeţele de teren ocupate de organizarea şantierelor. cu precădere a materialelor de construcţie locale. zgomote şi vibraţii. folosite în mod tradiţional în perimetrul Rezervaţiei. e) să readucă. la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj. 112 În zonele domeniului public din perimetrul Rezervaţiei este interzisă: a) staţionarea mijloacelor de transport rutier în apropierea malurilor naturale. concentraţia poluanţilor existenţi în gazele de ardere şi dotările tehnice specifice tipului de produs transportat. ART. 111 Transportul produse periculoase. în scopul conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional.

_________________________________________________________________________________ b) folosirea soluţiilor arhitectonice care să pună în valoare tradiţia locală şi specificul zonei în care se încadrează construcţiile respective. terenurile de pe teritoriul Rezervaţiei. utilizate ca amenajări agricole sau piscicole. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi se expropriază în condiţiile Legii nr. zonele vor fi preluate de administratorii acestora şi vor fi utilizate conform prevederilor acestor programe. 9 alin. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ ART. (1). se declară de utilitate publică. ori au alte destinaţii. d) menţinerea nemodificată a elementelor cadrului natural (canale. utilizate ca amenajări agricole sau piscicole. ce aparţin domeniului public de interes judeţean şi/sau local. precum şi cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 117 (1) Terenurile din domeniul public de interes judeţean şi/sau local utilizate ca amenajări agricole sau piscicole şi care datorită degradării sau altor cauze nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate iniţial. (3) Pentru lucrările prevăzute la alin. c) punerea în valoare a cadrului natural al Rezervaţiei.). ori cu alte destinaţii. Capitolul 10 MONITORING INTEGRAT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 10. etc. proprietate privată a persoanelor fizice. 118 196 . (1). (5) Statutul de zonă de reconstrucţie ecologică se menţine pe toată perioada stabilită prin programul de reconstrucţie ecologică aprobat. cu avizul Consiliului ştiinţific şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. gârle. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia. se declară de interes naţional. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. terenurile de pe teritoriul Rezervaţiei. pot fi trecute în domeniul public al statului în condiţiile prevăzute de art. Capitolul 9. (2) Lucrările de reconstrucţie ecologică de pe teritoriul Rezervaţiei aprobate de Administraţia Rezervaţiei. e) asigurarea protecţiei habitatelor animalelor sălbatice din zona amplasamentului investiţiei sau din vecinătatea acesteia şi pe toată durata execuţiei lucrărilor. vor fi supuse lucrărilor de reconstrucţie ecologică aprobate prin Planul de management al rezervaţiei. (4) Pentru lucrările prevăzute la alin.1 MONITORING INTEGRAT ART. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. persoanelor juridice. (6) După încheierea programelor de reconstrucţie ecologică.

10. (2) Activităţile economice care pun în valoare resursele naturale regenerabile ale patrimoniul natural din perimetrul Rezervaţiei sunt supuse procesului de monitorizarea în scopul asigurării valorificării durabile a acestora. ART. (2) Rezultatele înregistrate în procesului de monitorizare se comunică Administraţiei Rezervaţiei la termenele stabilite prin autorizaţia de mediu sau programul fluxului informaţional aprobat. conform prevederilor legale. 119 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se realizează pe baza programului integrat de monitorizare aprobat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi coordonat de Administraţia rezervaţiei. pe bază de reciprocitate şi vor colabora la elaborarea comunicatelor şi concluziilor finale. 124 197 .2 CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ART. ART. de către Administraţia rezervaţiei. 121 (1) Monitorizarea deversărilor sau a emisiilor de fluide în apele de suprafaţă. ART. prelucrate la nivelul specific fiecărui participant. pe sol sau în aer. nominalizaţi prin program îşi vor transmite reciproc informaţiile necesare. aflate în proces de implementarea programelor de conformare în vederea eliminării sau diminuării impactului. 123 Rezultatele monitorizării factorilor de mediu şi ai resurselor naturale şi evoluţia principalilor parametrii de calitate ai mediului se utilizează în procesul de conducere şi administrare a patrimoniului natural al Rezervaţie şi se pun la dispoziţia tuturor persoanelor interesate. ART. prevăzute în autorizaţiile de mediu._________________________________________________________________________________ (1) Activităţile economice desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei cu impact asupra mediului. 120 Participanţii la procesul de monitorizarea calităţii factorilor de mediu din Rezervaţie. turism se realizează de către deţinătorii surselor de poluare. 122 Monitorizarea populaţiilor speciilor de plante şi animale prevăzute în programele de monitorizare se poate desfăşura şi prin colaborarea cu organizaţii specializate autorizate. pe baza programelor proprii de monitorizare. a activităţilor de valorificare a resurselor. activităţile cu potenţial ridicat de impact semnificativ asupra factorilor de mediu sau care deţin surse ce prezintă un pericol potenţial pentru mediu sunt supuse monitorizării în scopul prevenirii efectelor negative asupra mediului natural. subterane. ART.

altele decât cele de interes public. (2) În zonele strict protejate (de protecţie integrală) activitatea de cercetare se va desfăşura în condiţiile prezentului Regulament. pentru zonele din afara domeniului public de interes naţional. ART. 127 (1) Elaboratorii proiectelor de cercetare desfăşurate pe teritoriul Rezervaţiei. 126 În cazul proiectelor de cercetare care necesită date/informaţii elaborate de Administraţia Rezervaţiei. (2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervaţiei se desfăşoară în baza proiectelor de cercetare aprobate de autorităţile naţionale competente în cadrul programelor naţionale şi internaţionale de cercetare. propunând măsurile ce se impun pentru realizarea obiectivelor de management al Rezervaţiei. cu avizul Consiliului ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei. au obligaţia de a transmite Administraţiei Rezervaţiei rezumatele rezultatelor obţinute în cadrul acestor proiecte. precum pentru dezvoltarea capacităţii de gestionare a capitalului natural din Rezervaţie. Art. de dezvoltare durabilă a comunităţilor. 125 (1) Accesul personalului de cercetare în perimetrul Rezervaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de Administraţia Rezervaţiei şi cu acceptul proprietarilor/ administratorilor terenurilor. acestea se vor obţine pe baza de comandă şi după achitarea tarifelor în vigoare. prin dezvoltarea metodelor de management adaptativ şi implicarea comunităţii. 198 . măsuri ce se aprobă de către Consiliul ştiinţific. 3) Titularii proiectelor de cercetare au obligaţia consultării pe parcursul derulării programului de cercetare compartimentele de specialitate din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. ART._________________________________________________________________________________ (1) Cercetarea ştiinţifică are ca scop dezvoltarea cunoaşterii stării sistemelor ecologice naturale şi socio-umane precum şi a tendinţelor de evoluţie în vederea fundamentării măsurilor de protecţie ale acestora. Mărimea grupului de care intră în Rezervaţie nu poate fi mai mare de 15 decât în cazuri excepţionale aprobate de Administraţia Rezervaţiei. (3) Grupurile de studii formate din studenţi sau elevi pentru care teritoriul Rezervaţiei oferă posibilitatea completării cunoştiinţelor au acces în Rezervaţie în baza permisului de acces emis de Administraţia Rezervaţiei. la solicitarea instituţiilor de învăţământ. (2) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia de a analiza posibilitatea utilizării rezultatelor proiectelor de cercetare în activitate de gestionare a patrimoniului natural din Rezervaţiei.

b) utilizează mijloacele de intervenţie din dotare în colaborare cu celelalte instituţii sau organizaţii implicate._________________________________________________________________________________ Capitolul 11 OPERAŢIUNI ÎN CAZURI SPECIALE (poluări accidentale. 128 Producerea unor accidente tehnice având ca urmare poluări accidentale sau a unor fenomene naturale cu impact negativ asupra mediului natural. 129 Regimul special de control. protecţie şi intervenţie pe teritoriul Rezervaţie sau pe teritorii ce include parţial sau total teritoriul acesteia. cu obligaţia înştiinţării imediate a Administraţiei Rezervaţiei. ART. sau producerea unor modificări ireversibile asupra genofondului sau a cadrului natural ale Rezervaţiei. (2) În cazul producerii unor de fenomene deosebite (incendii. 199 . având drept efect punerea în pericol a sănătăţii oamenilor. 130 (1) Instituirea regimului special de control. în perimetrul Rezervaţiei. florei şi faunei sălbatice. la nivel continental sau planetar cu efecte negative semnificative asupra mediului natural din Rezervaţie. e) producerea unor evenimete deosebite. Administraţia Rezervaţiei are următoarele obligaţii: a) participă la elaborarea şi aplicarea măsurilor de combatere sau limitare a efectelor fenomenului special. epidemii. în vecinătatea acesteia sau în alte zone dar cu efecte previzibile asupra Rezervaţiei. al habitatelor terestre sau acvatice şi care poate provoca schimbări pe termen lung asupra mediului natural al Rezervaţiei. epizootii sau atacuri de dăunători asupra florei sălbatice în perimetrul Rezervaţiei sau în zonele limitrofe acesteia. dezastre naturale. epizootii. se înregistrează ca fenomene speciale şi determină instituirea unui regim special de control. etc. d) declararea stării de periclitate a unei/unor specii din flora şi/sau fauna Rezervaţiei cu efecte negative importante asupra stării speciilor respective şi a resurselor naturale generate de acestea.) ART. calamităţi. ART. c) declanşarea unor epidemii. conform prevederilor legale şi în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale. protecţie şi intervenţie la nivelul Rezervaţiei se face. b) producerea unui fenomen natural cu efecte distructive asupra cadrului natural. 131 În urma instituirii regimului special de control. protecţie şi intervenţie se poate institui în următoarele condiţii: a) producerea unui accident tehnic la o unitate economică care poate provoca o modificare semnificativă a parametrilor calitativi ai factorilor de mediu. ART. etc. protecţie şi intervenţie la nivelul Rezervaţiei.

CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ. pot fi organizate permisul emis de Administraţia Rezervaţiei. amplasate pe teritoriul Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ c) coordoneze aplicarea sarcinilor proprii ce îi revin din programele elaborate şi aprobate. 133 Gestionarea deşeurilor produse în perimetrul Rezervaţiei se face prin grija autorităţilor publice locale. IMPLICAREA COMUNITĂŢII ART.ce va fi avizat de Administraţia Rezervaţiei. 135 Activităţile de informare. Capitolul 12 INFORMARE. e) mobilizează resursele existente la nivelul unităţilor economice implicate în programele de protecţie şi conservare a resurselor naturale regenerabile şi promovează proiecte de reconstrucţie ecologică pentru zonele afectate. Capitolul 14 SANCŢIUNI 200 . se face numai cu acordul scris al acesteia. Capitolul 12 REGIMUL DEŞEURILOR ART. altele decât cele organizate de Administraţia Rezervaţiei. calamităţi. ART. solicitat în scris cu cel puţin 15 zile înainte desfăşurarea activităţilor programate. altele decât cele organizate de Administraţia Rezervaţiei. cu al cu de ART.134 (1) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia să amenajeze locuri speciale pentru depozitarea temporară a deşeurilor pe domeniul public de interes naţional aflat în administrare. (2) Vizitatorii Rezervaţiei au obligaţia de a evacua deşeurile produse pe durata sejurului petrecut în Rezervaţie în locurile special amenajate. g) informează autorităţile publice conform programului fluxului informaţional stabilit pentru fiecare situaţie specială asupra evoluţiei fenomenului semnalat şi a efectelor măsurilor aplicate. a operatorilor economici şi a Administraţiei Rezervaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la gestionarea deşeurilor. d) elaborează strategii şi programe proprii de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru limitarea efectelor negative provocate şi pentru refacerea cadrului natural deteriorat. f) organizează şi coordonează activităţile de combatere a efectelor negative produse. ART. 136 Utilizarea însemnelor Rezervaţiei în cadrul activităţilor de educare şi informare. 132 Unităţile economice care prezintă pericol ridicat de poluare sau de afectare a echilibrului ecologic sunt obligate să elaboreze planuri proprii de intervenţii în caz de poluări accidentale. etc. conştientizare publică şi implicarea comunităţii în legătură activitatea Administraţiei Rezervaţiei şi cu obiectivele Planului de management Rezervaţiei..

ART. răspunderea administrativă. Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife potrivit Planului de management şi Regulamentului. (2) În cazul încălcării condiţiilor stabilite în permisele pentru desfăşurarea activităţilor menţionate în Regulament persoanele fizice sau juridice vor pierde dreptul de a mai beneficia de facilităţile prevăzute în prezentul Regulament pe o perioadă de 2 ani. 140 Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se realizează de către personalul abilitat de Administraţia Rezervaţiei şi de toate autorităţile cu atribuţii de control conform împuternicirilor stabilite de legislaţie. ART. ART. 142 (1) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia să evalueze costurile anuale necesare implementării Planului de management şi a Regulamentului şi să le comunice autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 137 Încălcarea prevederilor Planului de management şi ale Regulamentului atrage. 139 (1) Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale sau infracţionale se face de către personalul împuternicit al Administraţiei Rezervaţiei. cu acordul Consiliului ştiinţific şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. penală. 138 Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor poate institui un regim special de sancţionare a încălcării prevederilor Planului de management şi ale Regulamentului. (2) Resursele financiare necesare implementării Planului de management al Rezervaţiei se asigură din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi prin atragerea de fonduri comunitare. ART. cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor._________________________________________________________________________________ ART. materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. contravenţională. după caz. Capitolul 15 DISPOZIŢII FINALE ART. (3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Rezervaţiei. 141 Planul de management al Rezervaţiei şi Regulamentul pot fi modificat prin Hotărâre de Guvern la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. de comisarii Gărzii de Mediu şi de către personalul de control abilitat conform legislaţiei în vigoare. 201 .

_________________________________________________________________________________ (4) Tarifele prevăzute la alin. pentru realizarea obiectivelor din planul de management. b) 25% sunt folosite pentru stimularea personalului Administraţiei Rezervaţiei. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 202 . serviciile şi activităţile specifice desfăşurate în Rezervaţie. pentru accesul şi desfăşurarea activităţilor în baza permiselor emise de Administraţia Rezervaţiei sau pentru facilităţile. 3) se constituie ca venituri proprii pentru Administraţia Rezervaţiei şi se pot institui pentru vizitarea Rezervaţiei. (5) Sumele provenite din aceste tarife se utilizează după cum urmează: a) 75% se fac venit la bugetul administraţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful