Sunteți pe pagina 1din 11

UNITATEA...

Ghid orientativ pentru completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial de catre compartimentele din cadrul _______ Criterii generale de evaluare a stadiului implementarii standardului I. %E&IU' &E C(NTR(' !tandardul ) Etic*+ integritate A fost comunicat personalului un cod de conduit, care stabilete reguli de comportament etic n realizarea atribuiilor de serviciu, aplicabil att personalului de conducere, ct i celui de execuie din cadrul compartimentului? Raspuns si explicatii Explicatie asociata raspunsului !e vor "ace re"eriri la activitatile intreprinse in vederea implementarii standardelor de control intern/managerial si la documentele care sa pro#e$e raspunsul

- Codul de conduita a functionarilor publici, reglementat prin egea nr! "#$%%&, republicata' Codul de conduita a personalului ()* +in curs de elaborare,, precum si alte coduri de conduita aplicabile, in functie de domeniul de activitate si#sau de categoriile de personal existente +ex! Codul etic al profesiei de controlor delegat aprobat prin -rdinul ministrului finantelor publice nr! .!./%#$%%&, postat pe pagina de internet a ()*, la sectiunea 0isteme de management financiar si control, etc!,' - modalitati prin care codurile de conduita au fost aduse la cunostinta intregului personal al compartimentului +ex! pagina de 1234A253 a ()*, sectiunea!!!!!!!!!, tabel luare la cunostinta, inregistrat la nr! !!!!!!!!, etc!,' - modalitati prin care Codurile de conduita mentionate au fost aduse la cunostinta anga6atilor nou incadrati sau mutati in compartiment +ex! pagina de 1234A253 a ()*, sectiunea777, tabel luare la cunostinta, inregistrat la nr! 7!!, etc!, ' 0alariaii beneficiaz de consiliere etic i - desemnarea unui consilier de etica, responsabil pentru consiliere etica si monitorizarea li se aplic un sistem de monitorizare a respectarii normelor de conduita, numit potrivit egii nr! "#$%%& privind Codul de conduita a respectrii normelor de conduit? functionarilor publici, republicata, si a -rdinului *resedintelui A2)* nr! &!8%%#$%%9 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare' - comunicarea consilierului de etica s-a facut de catre :;(4< cu adresa nr! $".!.".#$%%9' - organizarea de convocari#sesiuni de informare a functionarilor publici din cadrul compartimentului +in data de !!!!!!!,, cu privire la conduita profesionala a acestora, precum si 1

intocmirea si transmiterea la :;(4<, a rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de conduita' - aducerea la cunostinta intregului personal a cazurilor de incalcare a normelor de conduita etica, in cadrul sedintei din data de !!!!!!!+daca au existat astfel de cazuri, se vor mentiona procesele verbale nr!!!!!!!!!,' - depunerea si publicarea declaratiilor de avere si de interese ale personalului, potrivit prevederilor egii nr! ."=#$%.% privind integritatea si exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea egii nr! .&&#$%%" privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei 2ationale de 1ntegritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative! !tandardul , Atri#u-ii+ "unc-ii+ sarcini *ersonalului i sunt aduse la cunotin documentele actualizate privind misiunea entitii, regulamentele interne i fiele posturilor? - *rin >otararea ;uvernului nr! ?&#$%%/ au fost reglementate principalele functii si atributii ale ()* si a fost stabilita structura organizatorica si de conducere a ministerului' - 4egulamentul de organizare si functionare cuprinde misiunea si atributiile compartimentului, conform prevederilor *!0! - %?, aprobata prin -()* nr! .!9//#$%..' - 4egulamentul de organizare si functionare a fost adus la cunostinta intregului personal prin postarea pe pagina de 12354253 a ()*, la sectiunea 1nformatii publice' - elaborarea, actualizarea si inregistrarea fiselor posturilor personalului, conform *!0! - $8, avizata prin >otararea nr! $$#$%.. a Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern#managerial al (inisterului )inanelor *ublice +Comisia,, si aprobata prin -()* nr! .?#$%.$' - luarea la cunostinta a fiselor posturilor, prin semnatura, de catre fiecare titular! 0arcinile#Atribuiile asociate posturilor sunt - analiza fiselor posturilor, a structurii organizatorice a compartimentului si a atributiilor stabilite n concordan cu competenele acestuia in vederea asigurarii concordantei intre sarcinile#atributiile mentionate in fisele decizionale necesare realizrii acestora? posturilor personalului si competentele decizionale necesare realizarii acestora! !tandardul . Competen-*+ per"orman-* Au fost analizate i stabilite cunotinele i - analiza fiselor posturilor si completarea acestora cu date privind cunostintele si aptitudinile aptitudinile necesare a fi deinute n necesare a fi detinute de catre titulari in vederea indeplinirii sarcinilor#atributiilor' vederea ndeplinirii sarcinilor#atribuiilor - ocuparea posturilor se face prin concurs#examen! asociate fiecrui post? 0unt identificate nevoile de - inscrierea, in 4aportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale perfecionare a pregtirii functionarului public, a recomandarilor privind urmarea programelor de instruire, potrivit profesionale a personalului? prevederilor ;@idului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici#personalului contractual' - identificarea nevoilor de pregatire profesionala a personalului in cadrul sedintelor de lucru 2

0unt elaborate i realizate programe de pregtire profesional a personalului, conform nevoilor de perfecionare identificate anterior?

+5;4, si inscrierea acestui punct in procesele verbale ale sedintelor +daca s-a discutat acest fapt,' - situatia cu necesarul de cursuri pe categorii de personal +sau similar, nr!!!!!!!!!!!! intocmita de catre 0coala de finante publice si vama, in baza rapoartelor de evaluare si a rapoartelor privind nevoile de pregatire a personalulu1 +sau similar,! - programul#planul anual de pregatire profesionala a personalului, elaborat in concordanta cu nevoile de perfectionare identificate, in urma analizei nevoilor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului +ex!A *lanul anual de perfectionare profesionala al personalului ()*, pentru anul $%..' *rogramul anual de pregatire profesionala a personalului din cadrul institutiilor publice, in domeniul controlului financiar public intern pentru anul $%..,' - programele#planurile de perfectionare profesionala mentionate au fost indeplinite in proportie de7!!!!B! - conform >otararii nr! $.#$8!%9!$%.. a Comisiei, s-a constituit un grup de lucru, in vederea identificarii functiilor considerate ca fiind sensibile si a stabilirii unei politici adecvate' -prin >otararea nr! $$#$/!..!$%.. a Comisiei, s-a aprobat lista cu functii sensibile din cadrul aparatului propriu al ()*! )unctii sensibile au fost identificate numai la 0erviciul 1nformatii Clasificate! - nu este cazul sa se elaboreze un plan de rotire a personalului care ocupa functii sensibile intrucat nu au fost inventariate astfel de functii care sa necesite un plan sau o politica de rotire' - neavand functii sensibile, nu a fost cazul stabilirii unei politici de rotatie a salariatilor' - s-au instituit masuri de control intern#managerial, aplicate pentru a gestiona riscurile identificate, asociate eventualelor functii sensibile +ex!A separarea atributiilor, instituirea de controale corespunzatoare, etc!,!

!tandardul / 0unc-ii sensi#ile A fost ntocmit inventarul funciilor sensibile?

5ste stabilit o politic adecvat de rotaie a salariailor din funciile sensibile?

!tandardul 1 &elegarea 0unt stabilite i comunicate limitele competenelor i responsabilitilor care se deleag?

- in fisele posturilor sunt stabilite limitele competentelor si responsabilitatilor delegate, conform *!0! - $8, avizata prin >otararea nr! $$#$%.. a Comisiei si aprobata prin -()* nr!.?#$%.$' - se mentioneaza si alte acte de delegare emise, daca exista, inclusiv actele de delegare a calitatii de ordonator de credite altor persoane imputernicite in acest scop! :elegarea#0ubdelegarea de competen - *!0! - $8, aprobata prin -()* nr! .?#$%.$, reglementeaza si delegarea de competenta' se realizeaz n baza unor proceduri - alte reglementari specifice care instituie procedura prin care se realizeaza specifice aprobate? delegarea#subdelegarea de competenta +ex!A fisele individuale ale posturilor, regulamentul de organizare si functionare a compartimentului, etc!,! !tandardul 2 !tructura organi$atoric* 3

0unt efectuate analize, la nivelul principalelor activiti, n scopul identificrii eventualelor disfuncionaliti n fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fiele posturilor i n stabilirea atribuiilor compartimentului?

- sedinte 5;4 desfasurate in scopul identificarii eventualelor disfunctionalitati in fixarea sarcinilor de lucru individuale +proces verbal nr!!!!#data!!!,' - actualizarea fiselor posturilor si atributiilor compartimentelor pentru remedierea disfunctionalitatilor constate +daca este cazul, se dau exemple in acest sens,' - alte documente, rapoarte prin care se prezinta Conducerii ministerului eventualele disfunctionalitati identificate, daca este cazul, cu precizarea numarului documentului respectiv! 0tructura organizatoric asigur - organigrama si atributiile compartimentului, aprobate prin -()* nr! =""#$%%/, cu funcionarea circuitelor i fluxurilor modificarile si completarile ulterioare, asigura functionarea circuitelor si fluxurilor informaionale necesare supraveg@erii i informationale necesare supraveg@erii si realizarii activitatii proprii' realizrii activitilor proprii? - procedurile operationale si de sistem, elaborate si aprobate, au stabilit circuitele si fluxurile informationale! II. 3ER0(R%AN4A 5I %ANAGE%ENTU' RI!CU'UI !tandardul 6 (#iective 0unt stabilite obiectivele specifice la - la nivelul compartimentului au fost stabilite#actualizate obiectivele specifice +documentul nivelul compartimentului? *C 5;4 nr! !! din data de !!!,! -biectivele sunt astfel stabilite nct s - obiectivele specifice directiei, actualizate in cadrul sedintei 5;4 din data de !!!, conform rspund pac@etului de cerine 4aportului de monitorizare pe semestrul 1 $%.., sunt in conformitate cu actele normative in 0!(!A!4!3!? +<ndeA 0 - precise' ( vigoare, avand termene de realizare si indicatori de rezultat#performanta atasati! msurabile i verificabile' A necesare' 4 - realiste' 3 - cu termen de realizare!, 0unt stabilite activitile individuale pentru - s-au stabilit#actualizat obiectivele specifice, conform cerintelor 0(A43, activitatile fiecare salariat, care s conduc la individuale care sa conduca la atingerea obiectivelor specifice, indicatorii de atingerea obiectivelor specifice rezultat#performanta, asociati obiectivelor, prin intermediul activitatilor si s-au identificat compartimentului? principalele riscuri proprii activitatilor asociate obiectivelor specifice' - activitatile compartimentului au fost repartizate personalului prin fisele posturilor' - in procedurile operationale pentru principalele activitati ale compartimentului se descrie +in amanunt, pasii necesari pentru realizarea acestora! !tandardul 7 3lani"icarea 4esursele alocate sunt astfel repartizate - planificarea activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului este in concordanta cu nct s asigure activitile necesare prevederile bugetului aprobat! realizrii obiectivelor specifice compartimentului? Dn cazul modificrii obiectivelor specifice, - actualizarea si modificarea obiectivelor s-a realizat cu incadrarea in resursele repartizate, sunt stabilite msurile necesare pentru inclusiv in numarul de personal existent, ca urmare a masurilor intreprinse in repartizarea 4

ncadrarea n resursele repartizate? !tandardul 8 Coordonarea 0unt adoptate msuri de coordonare a deciziilor i activitilor compartimentului cu cele ale altor compartimente, n scopul asigurrii convergenei i coerenei acestora?

sarcinilor +se dau exemple in acest sens,!

- sedintele de lucru ale 5;4 in care au fost adoptate masuri de coordonare care urmaresc sincronizarea deciziilor luate la nivelul Conducerii cu obiectivele specifice si atributiile, cu sarcinile si atributiile anga6atilor, precum si cu obiectivele generale ale ()*' - coordonarea compartimentelor din cadrul ministerului se realizaeaza prin activitatea Comisiei' - coordonarea in afara structurilor din cadrul ()*, prin care se urmareste corelarea deciziilor si politicilor in anumite domenii +ex!A programare si planificare bugetara, managementul resurselor umane, implementarea politicii in domeniul sistemelor de control intern#managerial, etc!,! Dn compartiment se realizeaz consultarea - in compartiment s-au realizat consultari prealabile, in vederea coordonarii activitatilor! prealabil, n vederea coordonrii *entru coordonarea activitatilor au fost stabilite, dupa realizarea consultarilor prealabile, activitilor? actiuni si termene de realizare care sa conduca la indeplinirea activitatilor conform planificarii! Aceste aspecte sunt cuprinse in 1nventarul lucrarilor#actiunilor in curs de derulare, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul! !tandardul )9 %onitori$area per"orman-elor 5ste instituit un sistem de monitorizare i - s-a instituit sistemul de monitorizare si raportare a performantelor pe baza indicatorilor raportare a performanelor, pe baza asociati obiectivelor specifice, ca parte integranta a *rogramului de dezvoltare a sistemului indicatorilor asociai obiectivelor specifice? de control intern#managerial al ()* pentru perioada %.!%/!$%.. E ?.!.$!$%.$, aprobat, la ?.!C111!$%.., de ministrul finantelor publice' *rogramul este postat pe pagina de internet a ()*, la sectiunea 0isteme de management financiar si control' - pentru perioada de pana la %.!%/!$%.., monitorizarea performantelor s-a realizat, anual, prin intermediul autoevaluarii anuale, in cadrul etapei /, si trimestrial, in cadrul etapei 9 a *rogramului de dezvoltare a sistemului de control intern#managerial anterior' - evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, conform ;@idului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici#personalului contractual! Atunci cnd necesitile o impun, se - reevaluarea indicatorilor atunci cand au loc modificari ale ipotezelor#premiselor si, implicit, a efectueaz o reevaluare a relevanei obiectivelor +se prezinta cazurile de sc@imbare#modificare a indicatorilor asociati obiectivelor, indicatorilor asociai obiectivelor specifice, daca au existat astfel de situatii,! 4eevaluarea se evidentiaza in 4aportul de monitorizare a n scopul operrii coreciilor cuvenite? performantelor pe baza indicatorilor asociati obiectivelor specifice! !tandardul )) %anagementul riscului 0unt identificate i evaluate principalele identificarea si evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor si activitatilor riscuri, proprii activitilor din cadrul compartimentului in conformitate cu prevederile *!0! .$ - (anagementul riscului, aprobata compartimentului? prin -()* nr!8?9#$%%/! 5

0unt stabilite msuri de gestionare a riscurilor identificate i evaluate la nivelul activitilor din cadrul compartimentului? 5ste asigurat completarea#actualizarea registrului riscurilor? !tandardul )1 Ipote$e+ reevalu*ri 0tabilirea obiectivelor specifice are la baz formularea de ipoteze#premise, acceptate prin consens?

- s-a adoptat o strategie de tratare a riscurilor, instrumentele de control intern pentru tratarea acestora, prevazandu-se termenele de realizare si responsabilii pentru implementarea masurilor#actiunilor stabilite! - registrul riscurilor s-a completat, iar la finele fiecarei sedinte 5;4 de analiza si evaluare a riscurilor, acesta se actualizeaza, in baza informatiilor cuprinse in *C E 5;4! - ultima sedinta a 5;4, din anul $%.., a avut loc la data de !!! 'in baza concluziilor si recomandarilor consemnate in *!C! a fost actualizat registrul riscurilor la ?.! .$!$%..!

- obiectivele specifice sunt fundamentate potrivit prevederilor legale in vigoare, specifice domeniului de activitate al compartimentului! )ormularea de ipoteze#premise se efectueaza cu ocazia sedintelor 5;4, sunt acceptate prin consens si stau la baza stabilirii obiectivelor specifice! 0unt reevaluate obiectivele specifice - obiectivele specifice s-au actualizat in functie de modificarile legislative +ex!A aparitia egii atunci cnd se constat modificri ale nr! $?&#$%.%, -()* nr! .!=&/#$%.., etc!, si se regasesc in 4aportul de monitorizare la ipotezelor#premiselor care au stat la baza ?%!%=!$%.., transmis Comisiei sub nr! !!!#!!!!, aflat la baza sistemului de monitorizare, aprobat fixrii acestora? de Comisie la data de .%!%.!$%.$! III. IN0(R%AREA 5I C(%UNICAREA !tandardul ), In"ormarea Au fost stabilite tipurile de informaii, - la nivelul ()* s-a realizat, in cadrul etapei = a *rogramului 0C( coninutul, calitatea, frecvena, sursele i nr! ?=%!/8"#$"!C11!$%%", un inventar al tipurilor de documente care intra#ies din destinatarii acestora, astfel nct compartimentele ()*, detaliate in functie de continutul acestora, frecventa, sursele si personalul de conducere i cel de destinatarii acestora' execuie, prin primirea i transmiterea - 4-)-ul compartimentului, cuprinde si relatiile existente cu celelalte compartimente ale informaiilor, s i poat ndeplini sarcinile ministerului' in cadrul procedurilor elaborate, au fost stabilite tipurile de informatii, continutul, de serviciu? calitatea, frecventa, sursele si destinatia acestora, astfel incat personalul de conducere si cel de executie, prin primirea si transmiterea acestor informatii, isi poate indeplini atributiile de serviciu! Colectarea, prelucrarea i centralizarea - documentele care intra#ies din cadrul compartimentului sunt gestionate atat prin intermediul informaiilor se realizeaz n sistem sistemului informatic 01:-C, cat si prin intermediul registrelor de corespondenta! informatizat? !tandardul ). Comunicarea Circuitele informaionale +traseele pe care - au fost stabilite canale adecvate de comunicare pentru primirea si transmiterea circul informaiile, asigur o difuzare informatiilor, care sa asigure o difuzare rapida, fluenta si precisa a informatiilorA e-mail, fax, rapid, fluent i precis a informaiilor, telefon, posta speciala, intranet, comunicare directa +sedinte, grupuri de lucru,' astfel nct acestea s a6ung la timp la - a fost avizata, de catre Comisie, la data de .%!%.!$%.$, prin >otararea nr! $?#$%.$, *!0! E utilizatori? .? privind gestionarea petitiilor si circuitul acestora in cadrul ()* si al institutiilor 6

subordonate' - a fost avizata, de catre Comisie, la data de .%!%.!$%.$, prin >otararea nr! $?#$%.$, *!0! E .& privind accesul liber la informatiile de interes public si circuitul solicitarilor in cadrul ()* si al institutiilor subordonate! 0unt stabilite canale adecvate de - s-a dezvoltat o cultura organizationala, bazata pe o buna comunicare interumana, atat pe comunicare prin care managerii i verticala, cat si pe orizontala, a fost incura6ata munca in ec@ipa, consultarea colegiala si personalul de execuie din cadrul unui diseminarea bunelor practici! compartiment s fie informai cu privire la proiectele de decizii sau iniiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile i responsabilitile? !tandardul )/ Coresponden-a :i arhivarea 0unt aplicate proceduri pentru - la nivelul compartimentului s-a realizat un inventar al documentelor, in vederea primirea#expedierea, nregistrarea i indosarierii#ar@ivarii acestora, si este in curs de definitivare +sau este definitivat, dupa caz, ar@ivarea corespondenei? nomenclatorul ar@ivistic, care contine denumirea unitatilor ar@ivistice si termenele de pastrare a acestora' - :;1A*01 a elaborat si transmis compartimentelor din cadrul ()* ,,1nstructiunile de reglementare a modalitatii predarii dosarelor la biroul ar@iva si registratura generalaF' - alte instructiuni proprii privind corespondenta si ar@ivarea, daca acestea exista! 4eglementrile legale n vigoare cu - regulile privind manipularea si depozitarea informatiilor clasificate sunt cunoscute de privire la manipularea i depozitarea persoanele care gestioneaza acest tip de informatii, instruirea fiind asigurata de catre informaiilor clasificate sunt personalul de specialitate din cadrul 0erviciului informatii clasificate! cunoscute i aplicate n practic? !tandardul )2 !emnalarea neregularit*-ilor A fost comunicat salariailor procedura - s-a elaborat *!0! - $9 0emnalarea neregularitatilor, care a fost avizata de catre Comisie, aplicabil n cazul semnalrii unor prin >otararea nr! $$#$/!G1!$%.., care urmeaza a se publica pe pagina de internet a neregulariti? ministerului! Dn cazul semnalrii unor neregulariti, - se intreprind cercetari proprii pentru identificarea si elucidarea oricaror neregularitati si se conductorul de compartiment a ntreprins aplica masurile corespunzatoare +ex!A sesizarea Comisiei de disciplina,' cercetrile adecvate n scopul elucidrii - in cazul in care nu au existat neregularitati semnalate, se mentioneaza acest fapt si se acestora i a aplicat msurile care se raspunde cu :A! impun? I;. ACTI;IT<4I &E C(NTR(' !tandardul )6 3roceduri *entru activitile proprii au fost - la nivelul ()* a fost elaborata si aprobata *!0! E %% ,,4ealizarea procedurilor formalizate elaborate#actualizate proceduri pe activitati, care are ca scop stabilirea unui mod unic de informare, elaborare, avizare, 7

operaionale?

aprobare si revizie a oricarei proceduri formalizate pe activitati in cadrul 0C1#( al ()*F' la nivelul compartimentului au fost elaborate#actualizate un numar de !!! proceduri operationale si !!! proceduri de sistem! *rocedurile operaionale comunicate - procedurile au fost comunicate salariatilor, au constituit obiectul unor dezbateri profesionale salariailor sunt aplicate? in scopul bunei aplicari si sunt postate pe pagina de 1234A253! - in cadrul *!-! si al *!0! se mentioneaza expres responsabilitatile pentru desfasurarea activitatilor! !tandardul )7 !epararea atri#u-iilor )unciile de iniiere, verificare i aprobare - toate lucrarile realizate la nivelul compartimentului +de conceptie, analiza, sinteza, a operaiunilor sunt funcii separate i raportare, etc, sunt initiate, verificate si aprobate de persoane diferite' exercitate de persoane diferite? - in cadrul fiselor de post au fost definite responsabilitatile si limitele de competenta, asigurandu-se astfel, separarea atributiilor' - ordinele ministrului finantelor publice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in ()*, unde este cazul! Conceperea i aplicarea procedurilor - in cadrul procedurilor elaborate la nivelul compartimentelor s-a asigurat separarea functiilor asigur separarea atribuiilor? de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor! !tandardul )8 = !upravegherea (anagerii supraveg@eaz i supervizeaz - s-a comunicat, fiecarui salariat, atributiile ce-i revin, responsabilitatile si limitele de activitile care intr n responsabilitatea competenta' lor direct? - activitatea fiecarui salariat se evalueaza anual' - supraveg@erea#supervizarea se realizeaza si cu ocazia aprobarii#avizarii lucrarilor elaborate de salariati! 0upervizarea unor activiti care implic - in *!-! elaborate de compartiment sunt prevazute elemente de supervizare! un grad ridicat de expunere la risc se realizeaz pe baza unor proceduri prestabilite? !tandardul ,9 Gestiunea a#aterilor Dn situaia n care, din cauza unor - abaterile de la proceduri au fost analizate, ele sunt extrem de rare si sunt tratate in mod circumstane deosebite, apar abateri fa adecvat, de la caz la caz, pe principiul suveranitatii legii +daca a fost cazul, se vor da de procedurile stabilite, se ntocmesc exemple,' documente adecvate, aprobate la nivel - ordinele ministrului finantelor publice privind organizarea si exercitarea controlului financiar corespunztor, nainte de efectuarea preventiv propriu reglementeaza abaterile de la procedurile existente in domeniul organizarii operaiunilor? si exercitarii acestui control, precum si documentele elaborate in acest sens! 0e efectueaz o analiz periodic a - in cadrul sedintelor 5;4 si a sesiunilor de instruire profesionala se analizeaza si circumstanelor i a modului cum au fost eventualele abateri pentru desprinderea unor concluzii de buna practica +daca a fost cazul,! gestionate abaterile n vederea 8

desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii de bun practic? !tandardul ,) Continuitatea activit*-ii 0unt inventariate situaiile generatoare de - in cadrul compartimentului au fost inventariate situatii generatoare de intreruperi in ntreruperi n derularea unor activiti? derularea unor activitati, cum ar fiA incetarea raporturilor de serviciu, absenta temporara de la serviciu, defectiuni de functionare ale unor ec@ipamente 13, deficiente ale aplicatiilor#sistemelor 13, etc! 0unt stabilite i aplicate msuri pentru - au fost stabilite masuri pentru asigurarea continuitatii activitatiiA organizarea de concursuri asigurarea continuitii activitii, n cazul de ocupare a posturilor ramase vacante sau realocarea sarcinilor catre alti anga6ati' apariiei unor situaii generatoare de delegarea de competente, prin fisele posturilor sau acte administrative' realizarea atributiilor ntreruperi? unei persoane, care temporar nu isi poate indeplini activitatile, din cauze medicale sau alte cauze, de catre o alta persoana care va prelua aceste sarcini, etc! !tandardul ,, !trategii de control Au fost elaborate strategii de control - activitati de control adecvate, integrate in procesele interne compartimentuluiA observarea, adecvate pentru atingerea obiectivelor supraveg@erea, compararea, analiza, evaluarea, validarea, raportarea, monitorizarea, specifice? coordonarea, contrasemnarea, avizarea, autorizarea, aprobarea! 0trategiile de control se bazeaza pe obiectivele controlului, pe resursele aferente, pe imbunatatirea procedurilor de control, si are in vedere modul de evaluare a eficacitatii controalelor! 0trategiile de control aplicate furnizeaz o - modalitati de evaluare a controlului +documente rezultate in urma executarii controlului si asigurare rezonabil cu privire la atingerea documente care prevad modul de implementare a masurilor stabilite in urma activitatilor de obiectivelor specifice? control,! !tandardul ,. Accesul la resurse 0unt emise acte administrative de - accesul la resursele financiare este stabilit prinA proceduri operationale specifice unor reglementare a accesului salariailor din compartimente si prin proceduri de sistem, cu aplicabilitate generala +fiecare compartiment compartiment la resursele materiale, prezinta *!-! si *!0! pe care la aplica,, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, financiare i informaionale? fisa postului si 4-)' - accesul la resurse materiale este asigurat, conform *!-! si *!0!, prin desemnarea unei persoane, la nivelul compartimentului, care are ca sarcini aprovizionarea cu materiale consumabile de la magazia centrala si distribuirea acestora in cadrul compartimentului, conform necesitatilor constatate' - accesul la resursele informatice se realizeaza conform procedurilor operationale, elaborate de catre :;31, cu acordul si la solicitarea conducerii compartimentului, prin identificarea utilizatorilor, autentificarea si autorizarea accesului acestora la aplicatiile informatice centralizate, tip 1234A253 sau 5G34A253, prin intermediul sistemului informatic centralizat si securizat de management al identitatii! Accesul personalului la resurse se - accesul personalului la resurse financiare, materiale, umane se realizeaza cu respectarea 9

realizeaz cu respectarea strict a stricta a normelor cuprinse in actele administrative de reglementare +legislatie specifica, normelor cuprinse n actele administrative norme de dotare si consum, etc!,! de reglementare cu acest obiect? ;. AU&ITAREA 5I E;A'UAREA !tandardul ,/ ;eri"icarea :i evaluarea controlului Conductorul compartimentului realizeaz, - situatiile trimestriale privind stadiul implementarii sistemului de control intern#managerial anual, operaiunea de autoevaluare a nr!!!!!!!!!!!!!' subsistemului de control intern#managerial - c@estionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control existent la acest nivel? intern#managerial! -peraiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern#managerial au drept rezultat date, informaii i constatri pertinente necesare lurii de decizii operaionale, precum i raportrii? - in baza datelor, informatiilor si constatarilor rezultate din autoevaluarea sistemului de control intern#managerial, conducerea compartimentului a stabilit stadiul implementarii fiecarui standard si a constientizat ce masuri are de aplicat in perioada urmatoare, in scopul cresterii eficientei activitatii compartimentului' - c@estionarul de autoevaluare si situatia centralizatoare anuala fundamanteaza 4aportul asupra sistemului de control intern#managerial la ?.!.$!$%.. semnat de catre conducerea ministerului!

!tandardul ,1 Auditul intern Compartimentul de audit intern execut, n - 0tandard aplicabil numai structurii de audit intern afara misiunilor de asigurare, planificate i aprobate de manager, i misiuni de consiliere privind pregtirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern#managerial al compartimentului? Compartimentul de audit intern dispune de - 0tandard aplicabil numai structurii de audit intern suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit? Conclu$ii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial A :intr-un total de $8 de standarde +primele
$& aplicabile tuturor compartimentelor i standardul $8 aplicabil numai structurii de audit,, au fost implementate !!! standarde, parial implementate !!! standarde i neimplementate !!! standarde!

%*suri de adoptat A 1n functie de standardele neimplementate, conducerea compartimentului va identifica masurile necesare in vederea implementarii si a acestora! Nota> *otrivit regulii stabilite la pct! H?,F din subsolul anexei &!. la instruciuni, n cazul standardului $8 Auditul intern neaplicabil tuturor compartimentelor, cu exceptia celui de audit, conductorul respectivelor compartimente vor nscrie n col! $ din c@estionarul de 10

autoevaluare, n dreptul tuturor criteriilor generale de evaluare al acelui standard, acronimul H2AF, iar n col!? va fi consemnata explicaia conform creia standardul este neaplicabil n compartimentul respectiv!

11