Sunteți pe pagina 1din 17

Contaminani Alimentari

Pesticidele
CUPRINS
1. GENERALITATI ............................................ Error: Reference source not found
2. Principalele categorii de agenti toxici, poluanti si containanti pre!enti in
aliente ............................................................... Error: Reference source not found
". #aracterul c$iic al pesticidelor ..................... Error: Reference source not found
".1 #opo!itie c$iica ................................... Error: Reference source not found
".2 Toxicitatea pesticidelor .............................. Error: Reference source not found
"." %olosirea pesticidelor ................................. Error: Reference source not found
&. Actiunea su'stantelor de u! fitosanitar asupra organisului uan si asuri de
pri a(utor ........................................................... Error: Reference source not found
). *etode si i(loace de pre+enire a intoxicatiilor cu pesticide ..... Error: Reference
source not found
).1 *asuri generale de securitate a uncii ...... Error: Reference source not found
).2 *asuri de securitate a uncii in transportul pesticidelor ..... Error: Reference
source not found
,I,LI-GRA%IE .......................
Error: Reference source not found
2
1. GENERALITATI
Prin utili!area /i transforarea ateriilor prie agroalientare,
industria alientar0 are rolul de a produce aliente de calitate superioar0 su'
aspectul inocuit01ii, +alorii nutriti+e, insu/irilor sen!oriale /i estetice.
Lipsa noci+it01ii, a caracterului toxic repre!int0 condi1ia cea ai
iportan10 la care tre'uie s0 r0spund0 un produs alientar, deoarece astfel, prin
produs util organisului, el se transfora 2ntr3un pericol pentru s0n0tate /i +ia1a
consuatorului, dar /i pentru siguran1a alientar0 la toate ni+elurile.
Pericolul ca un alient sa de+ina potentialul daunator pentru o re!ulta
din containarea sau poluarea acestuia cu organise sau cu su'stante c$iice.
#au!ele principale care influentea!a calitatea igienica a produselor alientare pot
fi pre!entate succinct, astfel: toxicitatea naturala, containarea sau poluarea fi!ica,
c$iica, respecti+e 'iologica.
"
%ig.1 *odul general al conditiilor in care este posi'ila aparitia factorilor de
agresiune si noci+i!are a alientelor
2. Principalele categorii de agenti toxici, polanti si
contaminanti pre!enti in alimente
#aracteristica pentru produsele alientare este area di+ersitate de
factori care pot influenta calitatea igienica, putand distinge, intr3o succinta
clasificare, su'stante toxice naturale, diferite 'oli para!itare, 'oli infectioase
transisi'ile prin consuul de aliente, toxiinfectii alientare, icotoxine
secretate de o gaa larga de ucegaiuri, su'stante c$iice de poluare sau
containare etc.
Principalele su'stante toxice din aliente, care reduce sau c$iar
ani$ilea!a inocuitatea acestora, pot fi sinteti!ate in uratoarele grupe:
A. 4u'stante antinutritionale care se gasesc in od natural in aliente
NAT5RA
,I-L-GI#A A
*ATERIIL-RPRI
*E
#-N6IITILE IN
#ARE
ALI*ENTELE
45NT
#-*ER#IALE
#-N6ITIILE IN
#ARE
ALI*ENTELE
PREL5#RATE 4I
A*,ALATE
#-N6ITIILE IN
#ARE *ATERIILE
PRI*E 45NT
TRA4P-RTATE
#-N6ITIILE IN #ARE
*ATERIIL7E
PRI*ELE PRI*E
45NT RE#-LTTATE
4I 4T-#ATE
#-N6ITIILE IN
#ARE 4E
PR-65#
*ATERIILE
PRI*E
ALIMENT
&
,. 4u'stante cu caracter toxic care se gasesc in od natural in produse
alientare
#. Produsi toxici care containea!a sau se forea!a in produsele
alientare, in
produsele de conser+are si prelucrare
6. *icotoxinele
E. Pesticidele
%. *etale grele si etaloi!i cu potential toxic
G. Aditi+ii aalientari
8. *icroorganise patogene
I. A'ala(e din ateriale plastic
9. Anti'iotice si $oroni de crestere
Pesticidele repre!int0 denuirea genetic0 a tuturor su'stan1elor c$iice
folosite pentru co'aterea d0un0torilor. :ntruc;t pesticidele utili!ate 2n present nu
au o ac1iune selecti+e a'solut0, pentru su'stan1ele c$iice din aceast0 categorie s3
a propus /i denuirea genetic0 de <'iocide=.
#ontainerea produselor alientare cu pesticide poate fi direct,prin
trataentul unor aterii prie +egetale care se consu0 direct, sau indirect prin
interediul do!elor re!iduale din sol, ap0, aer sau prin trasferul pesticidelor la
aniale, respecti+ la ateriile prie de origine anial0 prin interediul fura(elor
si apei.
6up0 destina1ie, pesticidele se pot clasifica 2n ur0toarele categorii:
fungicide /i 'actericide >anorganice, organice?@ insecticide >organoclorurate,
organofosforice?@ acaricide@ neatocide /i sterili!an1i ai solului@ rodenticide,
oluscocide /i repel/en1i@ er'icide@ defolian1i /i desican1i@ regulatori de cre/tere.
:n pre!ent, se constat0 c0 pe plan ondial un nuar din ce 2n ce ai
are dintre cele ai frec+ent cup0rate produse alientare, consuate su' for0
natural0 sau dup0 prelucrarea industrial0, sunt containate cu do!e aprecia'ile de
re!iduuri de pesticide: produsele de origine anial0 >carnea, gr0siea /i organele,
)
/unc0, lapte, produsele lactate, untul, carnea de pas0re, ou0le, produsele de pe/te?,
p;inea /i produsele f0inoase pro+enite din g;ru /i poru', produsele +egetale
proaspete ? >orco+ii, cartofii, toatele etc.? sau cele conser+ate prin prelucrare
industrial0. Re!iduriile au fost decelate c$iar /i 2n produsele dietetice sau destinate
$ranei copiilor > 2n special pe produse din orco+i?.
:n afara efectului toxic, re!iduriile de pesticide din aliente exercit0, 2n
general, /i un efect de odificare a caracterelor organoleptice ale alientelor, 2n
sensul conferirii unui gust nepl0cut.
:n general, pesticidele din produsele alientare nu se reg0sesc 2n
aliente la ni+eluri care cau!ea!0 intoxica1ii acute. A+;nd 2ns0 2n +edere
peranenta lor ac1iune asupra organisului uan, ele pot pro+oca intoxica1ii
cronice, a+;nd efecte alergice, neurotoxice, teratogene, cancerigene. 6e aceea, o
deose'it0 iportan10 pre!int0 at;t 0surile practice 2potri+a pre!en1ei lor 2n
aliente, c;t /i sta'ilirea consuului !ilnic de pesticid adisi'il pentru o /i a
ni+elurilor axie adisi'ileale re!iduurilor de pesticide. Acestea fac o'iectul
cercet/rii /i regleent0rii la ni+elul organiselor interna1ionale >#oisia #odex
Alientarius?, care propun standarde cu caracter de recoandare, fundaentate
/tiin1ific, 2n +ederea adopt0rii de c0tre statele luii.
Pesticidele sunt su'stante de u! fitosanitar, utili!ate in co'aterea
'olilor, daunatorilor si 'uruienilor. 4tructura c$iica a acestor pesticide este
repre!entata de sulf, ercur si copusii acestora, fosfor organic, arsen, fluoruri,
car'onat de calciu, dinitroortocre!ol, $idrocar'uri clorurate, tiocar'aati,
dinitrofenol, nitroderi+ati, copusi organo3stanici, tiofanati, su'stante foarte
toxice pentru o. Patrunderea acestor pesticide in organisul uan se reali!ea!a
prin ingerare, piele, oc$i si prin inspirarea +aporilor. Intoxicatiile cu aceste
su'stante se anifesta prin doua tipuri de siptoe: uscarinice >cau!ate de
actiunea lor asupra usc$ilor nete!i si glandelor? si nicotinice >ca urare a
actiunii asupra ganglionilor +egetati+i si usc$ilor striati?. In plus, aceste
su'stante au influente negati+e asupra sisteului ner+os central. In +ederea
A
pre+enirii intoxicatiilor cu aceste su'stante fitofaraceutice se ipun asuri de
securitate si sanatate pentru personalul iplicat in aceste acti+itati. 4copul acestei
lucrarii consta in pre!entarea riscurilor pe care le pre!inta pesticidele utili!ate in
agricultura si a etodelor si i(loacelor ce tre'uie a+ute in +edere, pentru
eliinarea pericolelor de accidentare si i'olna+ire profesionala.
". Caracteristici ale pesticidelor
3.1 Compozitie chimica
Pesticidele sunt su'stante cu actiune 'iologica deose'it de ridicata,
utili!ate pentru co'aterea 'olilor, daunatorilor si 'uruienilor si pre!inta o
structura c$iica +ariata. Aceste su'stante de u! fitosanitar repre!inta su'stante
c$iice sau co'inatii de su'stante c$iice, care se ipart in functie de actiunea
lor asupra agentilor fitopatogeni in: 'actericide, fungicide, er'icide, insecticide,
raticide, acaricide.
Tot in categoria pesticidelor intra: produsele care se folosesc pentru
tratarea pre si postrecolta a fructelor si leguelor, in scopul deteriorarii acestora pe
tipul transportului sau al depo!itarii@ produsele cu efect atractant >capcanele
feroonale, fago si c$rooacti+e? si repelent@ 'iopreparatele pe 'a!a de
icroorganise, +irusuri si cele pe 'a!a de insecte entoofage, precu si alte
aseenea produse care au ca scop cresterea +igorii si re!istentei, reglarea
de!+oltarii si fructificarii plantelor.
Aceste su'stante fitofaraceutice sunt preparate pe 'a!a de sulf, ercur
si copusii acestora, fosfor organic, arsen, floururi, car'onat de calciu,
dinitroortocre!ol, $idrocar'uri clorurate, tiocar'aati, dinitrofenol, nitroderi+ati,
copusi organo3stanici, tiofanati, su'stante foarte toxice pentru o. Acestea au
diferite denuiri coerciale si se pre!inta su' fora lic$ida, eulsie, paste,
granule, pul'eri, concentrate eulsiona'ile.
B
3.2 Toxicitatea pesticidelor
In aprecierea toxicitatii pesticidelor se foloseste do!a letala C 6L )D Cce
repre!inta do!a la care or )D E din anialele de experienta.
In functie de aceasta, su'stantele de u! fitosanitar se clasifica din punct
de +edere al toxicitatii in patru grupe:
extrem de toxice: toate produsele care contin o su'stanta acti+a cu un 6L )D
pana la )D g.F 7g. corp.
puternic toxice: toate produsele care contin o su'stanta acti+a cu un 6L )D
cuprins intre )D g. F 7g. si 2DD g. F 7g. corp@
moderat toxice: toate produsele care contin o su'stanta acti+a cu un 6L )D
cuprins intre 2DD g.F 7g si 1DDD g. F7g. corp@
cu toxicitate redusa: toate produsele care contin o su'stanta acti+a cu un
6L )D ai are de 1DDDg.F7g corp@
Tinand cont de toxicitatea cronica a pesticidelor, ca re!ultat al insuarii
in tip a efectelor unor do!e ici repetate, prin regleentari specifice au fost
sta'ilite Liitele *axie Adisi'ile >L*A? de re!iduuri in produsele
agroalientare. Liitele *axie Adise, expriate in pp sau g su'stanta
acti+aF7g produs alientar, repre!inta concentratiile lipsite de noci+itate si prin
aceasta o asura de profilaxie. Pentru incadrarea in aceste liite se ipune
respectarea cu riguro!itate a do!elor la $ectar precu si a tipilor de pau!a.
3.3 Folosirea pesticidelor
#o'aterea organiselor daunatoare din culturile agricole cu a(utorul
pesticidelor sau a produselor icro'iologice se reali!ea!a cu a(utorul diferitelor
G
etode de tratare: tratarea seintelor, aplicarea de granule, stropiri, prafuiri,
ga!are, tratarea solului, fuigare.
Aplicarea pesticidelor cuprinde ai ulte operatii. Pria operatie este
pregatirea su'stantei pentru folosire, prin preparea solutiilor, eusiilor, a unor
aestecuri cu ateriale inerte. Aceasta operatie pre!inta un risc are, deoarece se
anipulea!a pesticide concentrate. 5rea!a aplicarea acestor su'stante de u!
fitosanitar pe folia(ul culturilor agricole, operatie care se efectuea!a la sol sau cu
a(utorul a+iatiei utilitare. 6e aseenea, cu aceste produse fitofaraceutice se
tratea!a si rasadnitele, solariile si serele. La sol, lucrarile sunt ecani!ate,
folosindu3se tractoare si ec$ipaente te$nice specifice.
Tratarea seintelor se reali!ea!a in general in spatii inc$ise, in silo!uri,
din care cau!a se reali!ea!a concentratii ari de su'stante fitosanitare in atosfera
de lucru. - alta operatie care iplica frec+ent un pericol de intoxicatie este
repre!entata de curatarea aparatelor si asinilor utili!ate pentru trataente
fitosanitare. 5neori se produc astfel de intoxicatii si la recoltatul produselor tratate
cu pesticide sau c$iar la a'alarea si transportul.
#. Actinea s$stantelor de ! %itosanitar aspra
organismli man si masri de prim a&tor
Patrunderea pesticidelor in organisul oului poate a+ea loc prin
ingerare, in ura contactului cu epidera >c$iar intacta, in ca!ul su'stantelor
lic$ide: dinitroortocre!ol, sulfura de car'on, pastele ercurice?, prin oc$i si prin
inspirarea +aporilor >sulfura de car'on, arseniatii, arsenitii, 'ioxid de sulf?. Aceste
odalitati de patrunderea a su'stantelor de u! fitosanitar in organisul uan se
intalnesc ai ales in situatia insecticidelor organo3fosforice si se produc intoxicatii
care se anifesta prin doua feluri de siptoe: uscarinice >cau!ate de actiunea
asupra usc$ilor nete!ei si asupra glandelor?, care apar priele si nicotinice >ca
urare a actiunii asupra ganglionilor +egetati+i si asupra usc$ilor striati?.
H
4iptoele uscarinice, caracteri!ate prin $iperexcita'ilitate si
parali!ie, nu cedea!a la adinistrarea de atropina, dar pot fi co'atute cu 23 PA*
>iodura N3 etil3 piridin3 23 aldoxiei ?.
4iptoele nicotinice se anifesta prin greata, +arsaturi, dureri in
aini si in picioare, transpiratie, sali+are si lacriare, diareee si urinare fec+enta,
dispnee, io!a, ede pulonar.
4e o'ser+a si o actiune asupra sisteului ner+os central, exteriori!ata
prin crape clonice, pierderea sensi'ilitatii la luina, ataxie, treuraturi, tul'urari
ale cunostintei, coa@ ca anditot se adinistrea!a atropina.
Intoxicatiile acute se desfasoara rapid si daca nu se inter+ine la tip,
acestea pot pro+oca oartea. In ca! de intoxicare se +a solicita iediat a(utorul
edicului, iar pana atunci persoana intoxicata tre'uie ferita de orice efort. Priul
a(utor consta in adinistrarea de strofantina si noradrenalina, respiratie artificiala,
spalaturi stoacale >car'unele acti+ este foarte 'un? si in priul rand in(ectii cu
atropina >2 gF$?, ai ales intrauscular si su'cutanat.
4u'stantele utili!ate ca er'icide sunt de aseenea toxice pentru o,
aceasta toxicitate fiind in relatie directa cu do!a letala C 6L )D.
Er'icidele care tra+ersea!a pielea >ca!ul fenolilor su'stituiti? sau se
a'sor' prin in$alare, pro+oaca anisfestari patologice la ni+elul sisteului
respirator >ca!ul paraIuatului, su'stanta acti+a a er'icidului Graoxone?, si sunt
printre cele ai periculoase. In ca!ul su'stantelor citate, situatia este cu atat ai
gra+a, cu cat este +or'a de su'stante foarte toxice >6LJ )DgF7g?.
Tre'uie su'liniat faptul ca aceasta do!a letalaC6L )D reflecta nuai
pericolul de intoxicatie acuta al unei su'stante. Pericolul intoxicarii cronice poate
fi apreciat nuai daca se cunoaste si reanenta produsului dat, in aniale, plante
si sol.
Protectia oului fata de er'icide pre!inta doua aspecte :
1D
protectia consuatorilor fata de re!iduurile de er'icide din aliente
>aspectul principal, deoarece pri+este intreaga asa a populatiei si este ai
greu controla'ila?@
protectia anga(atilor care efectuea!a aceste trataente@
Intoxicatiile cu 'ipiridii >Graoxone, Reglone C er'icide? sunt foarte
periculoase, datorita toxicitatii lor, foarte ridicate >ai ales Graoxone?. Pericolul
cel ai gra+ il pre!inta in$alarea, in care ca! se produc edee pulonare, al caror
sfarsit a fost intotdeauna fatal pana in pre!ent. Pentru e+itarea in$alarii, se ipun
cate+a asuri: e+itarea stropirii cu picaturi fine >su' ) ?@ e+itarea stropirii pe
+ree cu +ant, folosirea astilor de tifon.
Toxicitatea derica in ca!ul acestui er'icid, este ult ai redusa
>produsul nu tra+ersea!a, de o'icei pielea?. #ontactul cu produsele concentrate
pro+oaca pe piele sau pe oc$i o durere suparatoare, care se +indeca relati+ repede.
Pentru e+itarea lor se recoanda ane+rarea produsului concentrat nuai cu
oc$elari si anusi de protectie. Pielea ce +ine in contact cu (etul de er'icid se +a
spala insistent cu apa si sapun.
Ingestia er'icidelor 'ipiridilice este periculoasa, desi resor'tia
intestinala este sla'a. 6aca sur+ine totusi o ingerarare accidentala, asurile cele
ai sigure sunt: adinistrarea de car'une acti+ sau 'entonita, care fixea!a
er'icidul, neperitand trecerea lui in sange, accidentatul fiind supus unui
trataent edical de urgenta, constand in spalaturi gastrice, adinistrarea de
arginina, odi$na. 4e +a efectua periodic >)31D !ile? radioscopie pulonara si la
priele sene de ede se +a adinistra edicaentatia necesara.
Intoxicatiile cu fenolii su'stituiti >su'stante utili!ate ca er'icide? sunt
foarte periculoase din punct de +edere al toxicitatiii acute si cronice, al ingestiei si
al in$alarii. 6eose'it de periculoasa este capacitatea lor de a patrunde prin piele.
Produsul se descopune foarte greu in organisul oului, de unde pericolul
intoxicarii cuulati+e >dispare din sangele oului intoxicat a'ia dupa "G !ile?.
11
Teperatura oului intoxicat creste pana la &D#, de aceea teperatura ridicata a
ediului a'iant face ca intoxicatia sa e+olue!e foarte nefa+ora'il.
4iptoele intoxicatiei sunt: o'oseala, sete puternica, transpiratie,
innrosirea fetei, ta$icardie, dispnee, stare de neliniste, cresterea teperaturii
corpului, greata, +oisente, colici intestinali, diaree, colaps, ede, li+iditate,
ciano!a, oligurie, $eaturie. 4tarea de neliniste se transfora in spase, apoi in
delir. 4ur+ine coa, apoi oartea. In ca!urile clasice, pielea, con(ucti+itele si
parul se pot colora in gal'en.
*asurile profilactice care pot ipedica aparitia intoxicatiei >prote(area
pielii, cailor respiratorii? sunt:
ainile tre'uie 'ine spalate dupa lucru, iar in tipul lucrului, nu se +a 'ea,
anca sau fua su' nici un oti+. 4e efectuea!a periodic anali!e sanguine
si la ne+oie se sc$i'a locul de unca.
in ca!ul ingerarii produsului 6N-# se fac la+a(e gastrice cu 'icar'onat de
sodiu )E, in care s3a suspendat car'une edicinal. 4e +or adinistra 1) C
"D g sulfat de sodiu in )DD l apa >in nici un ca! nu se +a adinistra ulei
de ricin?, apoi terapie siptoatica, co'aterea fe'rei >'ai, dusuri,
ipac$etari?, co'aterea pierderilor de electroliti >infu!ie de clorura de
sodiu si gluco!a.?. 4e adinistrea!a +itaina , >coplex?, gluco!a,
ainoaci!i, stiulente cardiace, circulatorii.
Toxicitatea er'icidelor fenoxiacetice are influente negati+e asupra
sanatatii salariatilor care anipulea!a aceste er'icide. Anga(atii care au efectuat
trataente in cap cu aceste er'icide au anifestat siptoe cu ar fi: o'oseala
rapida, scaderea poftei de ancare, +oa, fe'ra usoara >"B3"H
o
#?, cresterea
frec+entei acidentelor cardio+asculare. 6esi er'icidele din aceasta grupa pre!inta o
toxicitate acuta sca!uta, totusi pro+oaca in organisul uan efecte care se resit
in tip. 6atele experientale au deonstrat intr3ade+ar o interferenta puternica in
12
functia tiroidiana, in special in con+ertirea carotenoi!ilor in +itaina A si fixarea
iodului.
4iptoele intoxicatiilor cu alte su'stante fitofaraceutice si asurile
de pri a(utor ce se ipun sunt pre!ente in ta'elul de ai (os.
Ta'le 1
Substantele chimice Simptome Tratamentul
4u'stante pe 'a!a de sulf >acid
sulfuric, 'ioxid de sulf?
6ureri de cap, dureri de stoac, stranut,
+oitaturi, tuse, usturie in gat, sla'irea
pulsului
4coaterea 'olna+ului din ediul toxic,
in$alatii cu oxigen, adinistrarea de $idrat
de agne!iu pentru neutrali!area efectului
acidului@
Produse cuprice >sulfat de cupru? 4ali+atie a'undenta cu gust de cupru,
+arsaturi de culoare +erde al'astruie,
tuse, dureri de cap, teperature ridicata,
respiratie sla'ita
,olna+ul se lasa in stare de repaus, se
adinistrea!a purgati+e >sulfat de sodiu sau
sulfat de agne!iu, car'une anial 1D g F l
apa, cafea naturala cu !a$ar ult, al'us de
ou?@
Produse ercurice >su'liate
corosi+, #riptodin?
4ali+atie a'undenta, greturi, +arsaturi
aestecate cu sange, dureri de stoac,
sange in urina sau c$iar 'locarea
ictiunii. ,olna+ul poate uri in 23 "
!ile .
4e +or face de urgenta 'olna+ului spalaturi
gastrice cu oxid de agne!iu sau car'une
anial >1D gFl?, adinistrea!a lapte in
cantitati ari, al'us de ou, apa calda
al'uinata@
%oralina Iritatia pielii si ucoaselor, lacriare,
greata, +arsaturi, stranut, insonie,
sen!atie de strangere a corpului
4e +a scoate 'olna+ul din ediul toxic, la
aer curat@
Trataent prin in$alatii cu oxigen, al'us de
ou 'atut cu lapte cald, in cantitati ari,
pentru a pro+oca +oa@
'. (etode si mi&loace de pre)enire a intoxicatiilor c
pesticide
1"
5.1 Masuri generale de securitate a muncii
-peratiile de aplicare a pesticidelor crea!a conditii pentru patrunderea
lor in organis pe toate caile posi'ile.
*ainile +in in contact cu aceste su'stante de u! fitosanitar si in
operatiile de anipulare a acestora, are loc depunerea su'stantelor toxice pe aini
si pe $aine. 6e aseenea, pastrarea alientelor in locuri unde se folosesc aceste
su'stante de u! fitosanitar, consuarea si anipularea acestor aliente cu aini
nespalate sau consuarea fructelor tratate, fuatul la locul de utili!are a
pesticidelor pot cau!a ingerarea acestora.
Teperatura ridicata a aerului, radiatiile solare, efortul fi!ic sporesc
patrunderea pesticidelor in organis, prin piele si respiratie@ transpiratia intensa
din cau!a caldurii siFsau a efortului fa+ori!ea!a trecerea acestora prin piele, iar
efortul intensifica respiratia si areste in$alarea toxicului si deci, patrunderea lui
in organis.
In +ederea pre+enirii intoxicatiilor cu su'stantele de u! fitosanitar se
ipune respectarea unui coplex de asuri dupa cu urea!a:
a? pentru atentionarea celor care +in in contact cu produsele de u! fitosanitar, in
+ederea e+itarii pericolului de intoxicare, toate a'ala(ele utili!ate in acti+itati
cu produse de u! fitosanitar +or purta o etic$eta inscriptionata in una din
culorile:
- R-45, pentru grupa I@
- KER6E, pentru grupa II@
- AL,A4TR5, pentru grupa III@
- NEGR5, pentru grupa IK@
'? trataentele cu aerona+ele se efectuea!a nuai cu produse de u! fitosanitar din
grupele de toxicitate III si IK@
1&
c? agentii econoici care efectuea!a acti+itati cu produse de u! fitosanitar sunt
o'ligati sa tina e+identa intrarilor si li+rarilor produselor de u! fitosanitar. 6e
aseenea, acesti agenti econoici +or a+ea si o e+identa stricta a trataentelor
efectuate cu pesticide@
d? agentii econoici care efectuea!a trataente cu produse de u! fitosanitar sunt
o'ligati sa foloseasca la aceste trataente nuai personal care este supus
controlului edical periodic, instruit, dotat cu ec$ipaent indi+idual de
protectie@
e? agentii econoici care desfasoara acti+itati cu produse de u! fitosanitar +or
a+ea in dotare truse de pri a(utor cu ateriale si edicaente confor
instructiunilor *inisterului 4anatatii@
f? este inter!isa incadrarea in unca pentru acti+itati cu produse de u! fitosanitar
a tinerilor su' 1G ani, a feeilor gra+ide, a celor care alaptea!a, persoanelor cu
rani desc$ise, a celor care se pre!inta su' influenta alcoolului, precu si a
persoanelor suferinde de unele 'oli sta'ilite de *inisterul 4anatatii@
g? personalul care foloseste asti de protectie tre'uie instruit asupra odului de
folosire a lor si a posi'ilitatiilor de control al 'unei functionari a dispo!iti+elor.
5.2 Masuri de securitate a muncii in transportul pesticidelor
Pe durata transportului pesticidelor se +or respecta uratoarele:
a? transportul se +a reali!a cu i(loace ec$ipate corespun!ator care +or asigura
integritatea a'ala(elor@
'? la transportul produselor din grupele I si a II3a de toxicitate se +a asigura un
insotitor din partea 'eneficiarului care are o'ligatia sa respecte si sa aplice
toate asurile de pre+enire a intoxicatiilor cu aceste produse pe durata
transportului pana la predare. In ca! de deteriorare a a'ala(elor si
iprastierea produselor de u! fitosanitar se +or lua asuri de decontainare@
1)
c? la transportul flu+ial, in ca!ul in care nu exista posi'iliti de ca!are la 'ordul
na+ei, delegatul asista la incarcarea na+ei pana la sigilarea aga!iilor acesteia,
urand a se pre!enta la portul de destinatie in +ederea preluarii produselor@
d? transportul +a fi insotit de un ordin de transport eis de agentul econoic si
care +a cuprinde ruta, cantitatea, i(locul de transport si nuele delegatului@
e? este inter!is transportul produselor de u! fitosanitar ipreuna cu alte persoane,
aliente, fura(e, apa pota'ila sau folosirea la transportul produselor de u!
fitosanitar a i(loacelor destinate special transportului de persoane sau
aliente@
f? transportul produselor inflaa'ile si a celor cu punct de inflaa'ilitate sca!ut
pe tip calduros, se +a face in +ase acoperite cu saci sau foi de cort ue!ite.
1A
*I*LI+GRA,IE
1. G$idra, K., Ecotoxicologie i monitorizarea principalilor ageni poluatori, Ed.
4tudia, #lu(3Napoca, 2DD&
2. G$i!da+u, I., Fitofarmacie-Fitiatrie, suport de curs %acultatea de Agricultur0, 2DD)
". NiLonoro+, *., Pesticidele n lumina toxicologiei mediului, Ed. #eres, ,ucure/ti,
1HG1
&. #. Popa, Rodica 6rius C <Pesticide=, Kol III, ,ucuresti, 1HB"
). MMM.roalienta.ro
A. MMM.fpas.ro
B. MMM.codex alientarius.co
1B