Sunteți pe pagina 1din 37

MANUALUL CALITATII

Pagina 1 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1MANUALUL CALITATII
Elaborat: RAC-Ing.Iulia Vintiloiu

Verificat: RMC/Director General Adjunct Ing.Ovidiu Gabor

Aprobat: Director General Dr.Ing.Vasile PINTILIE


Data: 10.02.2009


Exemplar nr. 1


MANUALUL CALITATII

Pagina 2 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


CUPRINS


Declaratia de politica in domeniul calitatii.....................................................................................3
1. Scop si domeniu de aplicare4
2. Definitii si prescurtari..6
3. Documente de referinta...........................................................................................................8
4. Profilul organizatiei.................................................................................................................9
5. Procesele desfasurate in Sistemul de Management al Calitatii ............................................ 17
6. Cerintele Sistemului de Management al Calitatii ................................................................. 21
6.1 Sistemul de Management al Calitatii (cerinta 4) .................................................................. 21
6.2 Responsabilitatea managementului (cerinta 5) .................................................................... 22
6.3 Managementul resurselor (cerinta 6) .................................................................................... 25
6.4 Realizarea serviciului (cerinta 7) .......................................................................................... 27
6.5 Masurare, analiza si imbunatatire (cerinta 8) ....................................................................... 30
Anexa 1A. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE ........... 34
Anexa 1B. ORGANIGRAMA DIRECTII DE APA ................................................................... 35
Harta proceselor............................................................................................................................36
ACTUALIZARI ........................................................................................................................... 37MANUALUL CALITATII

Pagina 3 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII


ADMINISTRATIA NATIONALA ,,APELE ROMANE numita in continuare A.N.,,Apele
Romane reprezentand administratorul si gestionarul unic al resurselor de apa din Romania, are ca
principale obiective ale activitatii: utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de
apa, si totodata imbunatatirea progresiva a relatiilor cu beneficiarii si utilizatorii resurselor de apa
si ai potentialelor acestora.
In acest scop am implementat si mentinem un Sistem de Management al Calitatii, in conformitate
cu standardul ISO 9001 :2000, prin care se urmareste desfasurarea in conditii de siguranta si
eficienta a proceselor de organizare si functionare a administratiei, in vederea asigurarii
corespunzatoare a cerintelor beneficiarului, a calitatii serviciilor furnizate si a clauzelor
contractuale convenite cu acestea.

Principiile pe care se bazeaza activitatea A.N.,,Apele Romane sunt:
Dezvoltarea durabila a utilizarii si valorificarii resurselor de apa;
Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite;
Corectitudine si promptitudine in asigurarea serviciilor;
Consolidarea increderii beneficiarilor serviciilor de gospodarire a apelor, a utilizatorilor
potentialelor resurselor de apa si a partenerilor implicati in gestiunea resurselor de apa;
Loialitate fata de partenerii si colaboratorii A.N.,,Apele Romanesi fata de Autoritatea
Centrala de gospodarire a apelor.

Obiectivele strategice ale ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE sunt :
Protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a
ecosistemelor acvatice, pentru atingerea starii bune a apelor.
Asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor din infrastructura Sistemului de gospodarire
a apelor, in vederea evitarii intreruperii serviciilor specifice de gospodarire a apelor si a
unor calamitati cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrari
hidrotehnice.
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor corespunzator cerintelor
utilizatorilor si beneficiarilor de servicii specifice de gospodarire a apelor.
Implementarea directivelor si reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor,
conform Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000.
Cresterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodarire a apelor.
Implementarea unui Sistemului Integrat de Management la nivelul intregii organizatii
ANAR in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001 :2000/ ISO 14001 si OHSAS
18001, pana la data de 3112.2010.DIRECTOR GENERAL

Dr.Ing.VASILE PINTILIEMANUALUL CALITATII

Pagina 4 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.11. Scop si domeniu de aplicare


Prezentul Manual al Calitatii reflecta politica ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE
ROMANE, in domeniul calitatii precum si functionarea Sistemului de Management al Calitatii
implementat in aceasta organizatie.

In conformitate cu profilul de activitate, s-a ales ca referinta pentru Sistemul de Management al
Calitatii si implicit pentru Manualul Calitatii standardul SR EN ISO 9001:2001, considerat ca
adecvat principalelor activitati care decurg din acest profil.

Manualul Calitatii are un dublu scop si anume:

Reprezinta documentul cadru de lucru al angajatilor ADMINISTRATIEI NATIONALE
,,APELE ROMANE, cuprinsi in Sistemul de Management al Calitatii;
Reprezinta documentul de prezentare si cartea de vizita a ADMINISTRATIEI
NATIONALE APELE ROMANE in fata beneficiarilor, precum si a organismelor de
certificare a Sistemelor de Management al Calitatii.

Domeniul de aplicare al Manualului Calitatii este constituit din activitatile de servicii in domeniul
gospodaririi apelor; prin aplicare se creaza conditii pentru gestiunea eficienta a resurselor de apa
precum si pentru protectia si restaurarea calitatii apelor de suprafata si subterane, inclusiv a
ecosistemelor aferente.

Ca document cadru de lucru al angajatilor ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE
ROMANE, Manualul Calitatii serveste urmatoarelor scopuri imediate:
Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea
ADMINISTRATIEI NATIONALE,,APELE ROMANE.
Analiza periodica, la diferite niveluri de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de
Management al Calitatii implementat.
Utilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de Management al Calitatii, conform
cerintelor SR EN ISO 9001:2001, exprimate atat in manual cat si in celelalte documente de
sistem (proceduri de sistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru, fisa de proces).
Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul Calitatii si in
proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii:
responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata;
trasabilitatea proceselor si implicit a serviciilor prestate de ANAR;
In ceea ce priveste Manualul Calitatii (MC), ca document de prezentare a organizatiei, catre
parteneri: beneficiari, colaboratori, organisme de certificare, se pot face urmatoarele
consideratii:
MC reprezinta pentru beneficiari garantia seriozitatii ADMINISTRATIEI NATIONALE
,,APELE ROMANE ca prestator de servicii in domeniul gospodaririi apelor, intr-un sistem
ordonat si controlabil, deci bine organizat.


MANUALUL CALITATII

Pagina 5 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Pentru organismele de certificare, manualul reprezinta, alaturi de intreaga documentatie a
SMC, modul in care organizatia intelege sa aplice si sa se integreze in cerintele
standardului SR EN ISO 9001:2001.

EXCLUDERI FATA DE CERINTELE SR EN ISO 9001:2001

Datorita profilului de activitate si domeniului cuprins de Sistemul de Management al Calitatii, fac
obiectul excluderilor urmatoarele paragrafe din SR EN ISO 9001: 2001:


Conditia 7.5.2 Validarea proceselor de productie si prestare de servicii
Justificare: Nu exista procese speciale care necesita validare.
MANUALUL CALITATII

Pagina 6 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


2. Definitii si prescurtari2.1 Definitii

2.1.1 Actiuni corective: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor
situatii nedorite.
2.1.2 Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor
posibile situatii nedorite.
2.1.3 Aprobare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in
urma careia documentul devine executoriu.
2.1.4 Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii
ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
2.1.5 Auditor: persoana care are competenta de a efectua un audit.
2.1.6 Auditul calitatii: proces sistematic, independent si documentat de evaluare a unor
activitati, efectuat in scopul aprecierii cu obiectivitate a modului in care sunt respectate
atributiile si responsabilitatile reglementate prin Sistemul de Management al Calitatii.
2.1.7 Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
2.1.8 Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
2.1.9 Conformitate : indeplinirea unei cerinte.
2.1.10 Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.
2.1.11 Controlul calitatii: parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor
referitoare la calitate.
2.1.12 Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
2.1.13 Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini
cerintele.
2.1.14 Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate.
2.1.15 Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
2.1.16 Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
2.1.17 Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
2.1.18 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate
cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal.
2.1.19 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane.
2.1.20 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate,
de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.21 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare
la calitate asa cum sunt exprimate oficial de Sistemul de Management al Calitatii, care
trebuie aplicate pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.22 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri.
2.1.23 Produs : rezultat al unui proces
2.1.24 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului
au fost indeplinite.
2.1.25 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se
realizeaza acele obiective.
2.1.26 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
2.1.27 Specificatie: document care stabileste cerinte.


MANUALUL CALITATII

Pagina 7 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

2.1.28 Trasabilitate: abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in
considerare.
2.1.29 Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele
specificate.

In cadrul standardului SR EN ISO 9001:2001, lantul de furnizare este caracterizat prin termenii:

furnizor organizatie client
care substituie termenii utilizati de ISO 9001,2,3: 1994:
subcontractant furnizor client

Termenul organizatie inlocuieste termenul de furnizor utilizat in SR EN ISO 9001: 1995 si
desemneaza unitatea care aplica SR EN ISO 9001:2001, iar termenul furnizor inlocuieste acum
termenul de subcontractant.
Termenul produs, poate sa insemne, dupa caz, si serviciu.

2.2 Prescurtari

AC = Asigurarea Calitatii
IL = Instructiune de lucru
MC = Manualul Calitatii
PL = Procedura de lucru
PS = Procedura de sistem
MMDD= Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
ANAR = Administratia Nationala ,,Apele Romane
SCAR = Sediul Central AN.,,Apele Romane
DA = Directia Apelor
SGA = Sistem Gospodarirea Apelor
RMC = Reprezentantul Managementului pentru Calitate
SMC = Sistem de Management al Calitatii
DMM = Dispozitiv de Masurare si Monitorizare
RAC = Responsabil Asigurarea Calitatii
NIR = Nota intrare receptie
MANUALUL CALITATII

Pagina 8 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


3. Documente de referintaFamilia de standarde ISO 9000:2000 a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, de orice tip sau
marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii.

Documentele de referinta, la care se raporteaza cerintele SISTEMULUI de MANAGEMENT al
CALITATII sunt urmatoarele:

3.1 Standard SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular. Descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al
calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii.

3.2 Standard SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte. Specifica
cerinte pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie are nevoie sa-si
demonstreze abilitatea de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientului si cerintele de
reglementare.

3.3 Standard SR EN ISO 9004:2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatirea performantei. Furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat
eficacitatea, cat si eficienta sistemului de management al calitatii. Scopul acestui standard este
imbunatatirea performantei organizatiei si satisfactiei clientilor precum si a altor parti
interesate.
Seria ISO 9000:2000 formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management
al calitatii care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international.

3.4 Standard ISO 19011: Linii directoare pentru auditul sistemelor calitatii. Furnizeaza
indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.MANUALUL CALITATII

Pagina 9 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

4. Profilul organizatieiAdministraie Naional ,,Apele Romne - nfiinat n prin Hotrrea Guvernului nr. 107/2002
, modificata si completata prin OUG.73/2005 este Autoritatea Naional, care are drept scop
aplicarea strategiei nationale n domeniul gospodririi i valorificrii apelor, precum i gestionarea
reelei naionale de msuratori hidrologice, hidrogeologice i de calitate a resurselor de ap ce
aparin domeniului public.
Administraia Naional ,,Apele Romne - cu statut de regie autonom de interes public
naional, este persoana juridic romn, se afl sub autoritatea Ministerului Mediului i
Gospodririi Apelor, funcioneaz pe baz de gestiune economic i autonomie financiar i i
desfoar activitatea pe baza reglementrilor n vigoare.
Administraia Naional ,,Apele Romne - are n structura sa 11 Direcii de Ape, organizate pe
bazine i grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naional de Hidrologie i de Gospodrire a
Apelor, Exploatarea Complex Stnca Costeti, Exploatare Sistem Zonal Prahova SC.
Administraia Naional ,,Apele Romne- aplic strategia i politica naional n domeniul
gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap, scop n care acioneaz pentru cunoaterea
resurselor de ap, conservarea, folosirea raional i protecia resurselor de ap mpotriva epuizrii
i degradrii, n vederea asigurrii unei dezvoltri durabile, prevenirea efectelor distructive ale
apelor, reconstrucia ecologic a cursurilor de ap, asigurarea supravegherii hidrologice i
hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaiei armonizat cu Directivele Uniunii Europene
n domeniul gospodririi durabile a resuselor de ap i conservarea ecosistemelor acvatice i a
zonelor umede.
Pentru realizarea scopului, coordoneaz i rspunde de modul de folosire a resurselor de ap de
suprafa i subterane pe ansamblul teritoriului rii i de exploatarea lucrrilor de gospodrire a
apelor i colaboreaz cu toi deintorii altor lucrri construite pe ape sau n legtur cu apele.
Administratia Nationala "Apele Romne" administreaza apele din domeniul public al statului
si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare,
diguri de aparare mpotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari
specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de
monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate n patrimoniul su, n scopul cunoasterii si a
gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.
Administratia Nationala "Apele Romne" are ca obiect de activitate si atributii
urmatoarele:
gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora
mpotriva epuizarii si degradarii;
protectia, conservarea si restaurarea resurselor de ap de suprafa i subterane si a
ecosistemelor acvatice pentru atingerea stri bune a apelor;
administrarea, exploatarea, ntreinerea, repararea, completarea si modernizarea Sistemului
National de Gospodarire a Apelor aflat n administrarea sa;
coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de
detinatorul acestora; dispunerea in perioadele de ape mari, n caz de poluari accidentale,


MANUALUL CALITATII

Pagina 10 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

precum si n caz de introducere a restrictiilor n alimentarea cu apa, a masurilor operative
obligatorii n legatura cu exploatarea acestora;
elaborarea si urmrirea aplicrii Planurilor de folosire a apei si de evacuare a apelor uzate
n perioadele hidrologice normale;
elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tarii, elaborarea si urmrirea
aplicrii Planurilor de restrictii si folosire a apei n perioade deficitare, precum si
coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa, a Programelor de restrictii n alimentarea
cu apa n caz de seceta;
organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor
hidrotehnice, din administrare;
stabilirea programului de masuri pentru fiecare unitate hidrografica in vederea atingerii
unei stari bune a apelor;
realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu prevederile legislatiei, armonizata
cu Directivele Uniunii Europene;
administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor
naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si celor protejate aflate in
patrimoniu;
administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului National de Veghe
Hidrologica si Hidrogeologica;
monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor;
efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si
biota;
elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea in caz de producere a
fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea Romaniei la Organizatia Meteorologica
Mondiala, pe linie de hidrologie;
administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii
Resurselor de Apa;
producerea de energie electrica in Microhidrocentralele aflate in patrimoniul ANAR
(licenta acordata in conformitate cu Legea 318/2003);
tratare si transport apa potabila(ESZ.Prahova-SC)
avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea autorizatiilor de
gospodarire a apelor;
controlul utilizatorilor de apa si a lucrarilor construite pe ape si in legatura cu apele, din
punct de vedere al functionarii si al incadrarii in prevederile avizelor si autorizatiilor de
gospodarire a apelor;
apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea
sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva
inundatiilor aferente acestora;


MANUALUL CALITATII

Pagina 11 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

asigurarea secretariatelor tehnice permanente in domeniul apararii impotriva inundatiilor;
participarea la coordonarea actiunilor de aparare impotriva inundatiilor si accidentelor la
constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor
prin exercitii periodice de simulare;
avertizarea si interventia in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de
accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;
elaborarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine
hidrografice precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatorii de apa
si comisiile locale a planurilor proprii de aparare;
participarea in caz de producere a poluarilor accidentale la activitatile operative de
avertizare a utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de
eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si monitorizarea propagarii undei poluante;
colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu
autoritatile publice teritoriale, pentru sanatate si altele, pentru inlaturarea cauzelor si
efectelor poluarilor accidentale;
elaborarea si urmarirea aplicarii Planurilor bazinale de prevenire si de inlaturare a efectelor
poluarilor accidentale, coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a planurilor proprii
de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii
sporite si imbunatatirea mediului acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a
poluarii;
interventia si scopul reducerii treptate a poluarii apelor subterane si a prevenirii poluarii
ulterioare a acestora;
evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Nationala
"Apele Romane", pentru monitorizarea si combaterea poluarii accidentate si recuperarea
acestora de la poluatori;
participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia
faunei si florei acvatice;
constituirea si tinerea la zi a Fondului National de date hidrologice, hidrogeologice si de
gospodarire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice
colectate de unitatile proprii, de alte unitati specializate, autorizate si de utilizatorii de apa;
realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a
apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, scheme cadru de amenajare,
bilanturi de mediu;
elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;
inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al Statului aflat in
administrare;
elaborarea Planurilor de management si gestiune a resurselor de apa pe bazine hidrografice
in conformitate cu prevederile Directivei cadru 60/2000 a Uniunii Europene in domeniul
apelor;


MANUALUL CALITATII

Pagina 12 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

intocmirea, in mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari
noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si
restaurarii cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
urmarirea promovarii si executarii de lucrari noi in domeniul gospodaririi apelor din
alocatii bugetare, in calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;
asigura promovarea si executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a lucrarilor de
gospodarire a apelor din administrare;
realizarea de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii,
acordarea asistentei tehnice de specialitate;
analiza de impact a activitatii umane asupra situatiei apelor de suprafata si a apelor
subterane;
constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in domeniul
gospodaririi apelor;
instituirea regimului de supraveghere speciala la folosinte in conditiile legii si urmarirea
realizarii acestuia;
efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultanta, receptia calitatii serviciilor si
lucrarilor de constructii si montaj si a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor
hidrotehnice;
realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire
a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si
hidrogeologiei;
participarea la activitatile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni
tehnico-stiintifice, studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si
hidrogeologiei;
asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si a altor acorduri internationale din domeniul
apelor la care Romania este parte si a implementarii prevederilor legislatiei armonizata cu
Directivele Uniunii Europene, in domeniul gospodaririi apelor;
initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifica in domeniul gospodaririi apelor,
hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autoritati publice din tara si din
strainatate;
aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a
apelor;
valorificarea complexa a apelor ca resursa economica, cu potentialele si uzufructul
acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodarire a apelor si executarea
acestora pe baza de contracte economice incheiate cu beneficiarii;
asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodarire a apelor;
propunerea de contributii, plati si tarife pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor si
de actualizare a acestora conform legislatiei in vigoare;


MANUALUL CALITATII

Pagina 13 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

efectuarea altor servicii comune de gospodarire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie,
analize de laborator, asistenta tehnica, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;
valorificarea potentialului hidromecanic, hidroenergetic din administrarea proprie si a
namolului din lacurile naturale si asigurarea potentialului turistic si de agrement al Dunarii,
raurilor, lacurilor, al marii teritoriale, al plajelor apelor de suprafata si al plajei Marii Negre;
gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru
care Administratia Nationala "Apele Romane" este titulara;
pregatirea si perfectionarea personalului prin diverse forme de instruire;
promovarea imaginii Administratiei Nationale ,,Apele Romane in context economic si
social, activitati de informare directa si de sensibilizare a publicului si mass-media in
problemele apei; editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice in domeniul
apelor;
urmarirea corelarii lucrarilor si activitatilor desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea cu
prevederile schemelor cadru de amenajare si gospodarire a bazinelor hidrografice;
asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si participarii publicului la luarea
deciziilor in domeniul gospodaririi apelor si furnizarea de informatii corespunzatoare cu
privire la masurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii in aplicare
a acestora;
gestioneaza Fondul Apelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.
Situatia acreditarii laboratoarelor
DA Laborat
orul de
Calitate
a
Apelor
Situatia
acreditarii
Stadiul procesului de
acreditare
Observatii
Somes - Tisa Cluj Acreditat supraveghere RENAR
Somes - Tisa Baia -
Mare
Acreditat supraveghere RENAR
Somes - Tisa Satu -
Mare
Acreditat supraveghere RENAR
Somes - Tisa Zalau Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR
Somes - Tisa Bistrita -
Nasaud
Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR
CrisuriOradeaAcreditats-a efectuat pre-evaluarea
RENAR in anul 2007


nu s-a primit inca Certificatul
de la RENAR

Mures Tg.
Mures
Acreditat supraveghere RENAR
Mures Deva Acreditat supraveghere RENAR
Mures Alba
Iulia
Acreditat supraveghere RENAR
Mures Arad Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc10.12.2007


MANUALUL CALITATII

Pagina 14 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Banat

Timisoa
ra

a fost Acreditat pana
in 2007
audit 6,7 dec.2007
Banat Resita Neacreditat
Jiu Craiova Acreditat
Jiu Turnu
Severin
Acreditat
Jiu Targu
Jiu
Neacreditat acreditare in anul 2007 audit pt. acredit 4,5 dec
Olt Ramnic
u -
Valcea
Acreditat supraveghere RENAR
Olt Sibiu Acreditat supraveghere RENAR
Olt Brasov Acreditat supraveghere RENAR
Olt Slatina Acreditat supraveghere RENAR
Olt Sfantu-
Gheorg
he
Neacreditat
Olt Miercur
ea- Ciuc
Neacreditat
Arges - Vedea Bucures
ti
Acreditat supraveghere RENAR
Arges - Vedea Pitesti Acreditat supraveghere RENAR
Arges - Vedea Giurgiu Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc 1.10.2007
Arges - Vedea Alexand
ria
Neacreditat
Buzau - Ialomita Buzau Acreditat supraveghere RENAR
Buzau - Ialomita Ploiesti Acreditat supraveghere RENAR
Buzau - Ialomita Slobozi
a
Neacreditat
Buzau - Ialomita Targovi
ste
Neacreditat
Buzau - Ialomita Braila Neacreditat acreditare in anul 2007 audit pt. acreditare 22.01.2008
Buzau - Ialomita Calarasi Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc 1.10.2007
Siret Bacau Acreditat supraveghere RENAR
Siret Suceav
a
Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR
Siret Focsani Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR
Siret Piatra -
Neamt
Neacreditat
Prut Iasi Acreditat supraveghere RENAR
Prut Botosan
i
Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR; acreditat in 2007,
dar nu a primit certificat
Prut Vaslui Neacreditat acreditare in anul 2007
Prut Galati Neacreditat
Dobrogea- Litoral Constan
ta
Acreditat supraveghere RENAR


MANUALUL CALITATII

Pagina 15 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Dobrogea- Litoral Tulcea Neacreditat


Date de contact
Sediul Central: Str. Edgar Quinet nr. 6,
Sector 1, cod 70106, BUCURESTI
Tel./Fax: 40 21 312 21 74;
Tel.: 40 21 311 03 96;
e-mail: dispecer@rowater.ro

DA Arges Vedea: Str. Campulung nr.6-8,
Cod 110147, PITESTI, Jud. ARGES
Tel: 402 48.223.449 Fax: 402 48.211. 549

DA Somes Tisa: Str.Vntorului nr.17,
CLUJ-NAPOCA; Jud. CLUJ
Tel: 402 64.433028; Fax: 402 64.433026;

DA Crisuri: Str. Ion Bogdan nr.35;
ORADEA; Jud. BIHOR
Tel: 402 59.442033; Fax: 402 59.444237


DA Mures: Str. Samuel Koteles nr. 33;
Tg. MURE; Jud. MURES
Tel: 402 65.260289; Fax: 402 65.267955;

DA Banat: B-dul Mihai Viteazul nr. 32;
TIMIOARA; Jud. TIMIS
Tel: 402 56.191848; Fax: 402 56.220078;

DA Jiu: Str. Nicolae Romanescu nr. 48,
CRAIOVA; jud. DOLJ
Tel. 402 51.426655. Fax 402 51.427597;

DA Olt: Str. Remus Bellu nr. 6;
Rm. VLCEA; Jud. Valcea
Tel: 402 50.739881; Fax: 402 50.738255;MANUALUL CALITATII

Pagina 16 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

DA Buzau-Ialomita: Str. Bucegi nr. 20 bis;
BUZU; Jud. BUZAU
Tel: 402 38.725446; Fax: 402 38.427237;

DA Siret: Str. Cuza Voda nr. 1;
BACAU; Jud. Bacau
Tel: 402 34.141646; Fax: 402 34.510050;
Tel: 402 48.223.449 Fax: 402 48.211. 549

DA Prut: Str. Vascauteanu nr.10,
IASI, Jud. IASI
Tel: 40232.218192, Fax: 40232.213884;

DA Dobrogea Litoral: Str. Mircea cel Btrn nr. 127;
CONSTANA; Jud. CONSTANTA
Tel: 402 41673036; Fax: 402 41673025;
MANUALUL CALITATII

Pagina 17 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


5. Procesele desfasurate in Sistemul de Management al Calitatii

Abordarea bazata pe proces reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor
activitatilor, utilizate in cadrul unei organizatii si, in special, interactiunile dintre astfel de procese.
ISO 9001:2000 promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces
intrucat, din practica, s-a constatat ca o organizatie, privita ca o suma de procese, functioneaza
eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre procese este optima si tinuta sub control.
In cazul ADMINISTRATIEI NATIONALE,,APELE ROMANE, modelul de sistem de
management al calitatii bazat pe proces este personalizat pe furnizare de servicii.

Fig. 1 Activitati cu valoare adaugata

Informatii

Principalele procese desfasurate pentru prestarea de servicii si realizarea obligatiilor si
raspunderilor, ce ii revin in gestionarea si exploatarea resurselor de apa, se pot grupa in:

Procese de management

Analiza managementului procesul de analiza a Sistemului de Management Integrat este
un proces complex de analiza, in urma caruia sunt luate masuri / decizii ale
managementului / actiuni preventive, pentru imbunatatirea continua a SMC, proces
documentat in procedura de lucru Analiza managementului, cod PL-02.

Elaborarea deciziilor procesul de initiere, elaborare si emitere a DECIZIILOR, in vederea
realizarii acestora intr-un sistem unitar, precum si modul de monitorizare a acestora din
punct de vedere a trasabilitatii in timp si respectiv punerea in aplicare a prevederilor
acestora. Se aplica in procesul de elaborare a deciziilor de organizare, tehnice,
comerciale, resurse umane, financiar-contabile, constituire comisii, etc. - in cadrul ANAR,
fiind aplicabila la nivelul tuturor compartimentelor functionale.
mbuntirea continu a sistemului de management al
calitii
MANAGEMENT
ASIGURAREA
RESURSELOR
MASURARE,
ANALIZA,
IMBUNATATIRE
PRODUCTI
E/SERVICII
Produs /
Serviciu
Date de
intrare
Cerine
Clieni
Date de
ieire
Satisfacie
Clieni


MANUALUL CALITATII

Pagina 18 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop ntocmirea Planului Anual de
Activitate al ANAR pentru anul urmtor obinerea unei imagini sintetice asupra tuturor
activitilor i preocuprilor din cadrul organizaiei.

Realizarea B.V.C. al ANAR - are drept scop elaborarea si urmarirea Bugetului de Venituri
si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de planificare financiara. Procesul constituie
componenta a procesului de bugetare al administratiei.


Procese de asigurare a resurselor

Recrutarea si selectia personalului - Stabileste modul de operare n procesele de recrutare i
selecie a personalulu in una din urmtoarele situaii:
- Titularul postului prsete postul/unitatea la iniiativa sa
- Titularul postului prsete postul/unitatea la iniiativa administratiei
- Apariia unui nou post n structura organizatoric a administratiei
- Restructurarea organizatoric a unui compartiment funcional, ce are ca rezultat un
numr mai mare de posturi dect numrul de personal ocupat
Procesul este documentat in cod PL-06.

Instruirea - are ca scop mentinerea unui nivel corespunzator al cunostintelor profesionale si
de asigurarea calitatii pentru personalul angajat si este planificat prin Programul de
formare formala/non-formala a personalului. Procesul este documentat in procedura de
lucru Instruire, cod PL-05.

Realizarea si controlul programului anual ANAR defalcat pe principalele activitati:
- asigurare resurse de apa
- administrare lucrari hidrotehnice
- intocmire planuri de management bazinale

Realizarea si controlul obiectivelor de investitii stabileste modul in care se deruleaza si se
tine sub control realizarea obiectivelor de investitii si se aplica tuturor obiectivelor de
investitii realizate pentru ANAR de catre terti. Procesul este documentat in procedura PL-
22.

Contractarea lucrarilor procesul stabileste modul in care se face contractarea lucrarilor
interne, cat si a comenzilor catre terti. Procedura este aplicabila urmatoarelor tipuri de
lucrari: executia SPF, SF, executia PTh, PAC, DL, DE, verificarea PTh, PAC, DE, executia
lucrarilor de investitii. Procesul este documentat in procedura PL-23.

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea de finantare externa stabileste modul in care se
deruleaza si se tine sub control procesul de solicitare si obtinere a fondurilor de finantare
externa in vederea modernizarii si/sau retehnologizarii unor obiective gestionate de catre
ANAR. Se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti, cu
fonduri obtinute prin finantare externa prin Serviciu P.I.U.

Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul n care se nregistreaz i se
ine evidena mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplic tuturor


MANUALUL CALITATII

Pagina 19 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

compartimentelor din cadrul firmei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatur de lucru
i de verificare ce intr n categoria de mijloc fix.

Inventarierea patrimoniului organizatiei scopul este acela de a prezenta totalitatea
operaiunilor necesare organizrii i efecturii inventarierii patrimoniului organizatiei.
Inventarierea patrimoniului urmrete stabilirea situaiei reale a ntregului patrimoniu al
organizatiei precum i bunurile deinute cu orice titlu, aparinnd altor persoane juridice sau
fizice, n vederea ntocmirii bilanului contabil care trebuie s asigure o imagine fidel i
complet a patrimoniului, a situaiei financiare i a rezultatelor obinute.

Intretinerea parcului auto defineste modul in care se realizeaza actiunile preventive in
vederea evitarii defectiunilor accidentale a autoturismelor si autovehiculelor, cu scopul de
mentinere a acestora in buna stare de functionare, finalitatea fiind asigurarea capacitatii de
transport necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor si proceselor din cadrul
ANAR. Procesul este documentat in procedura PL-29.

Mentenanta echipamentelor din dotare procesul descrie responsabilitatile, autoritatea si
mecanismele prin care se urmareste comportarea echipamentelor si utilajelor din cadrul
organizatiei, cu exceptia mijloacelor de transport si autoutilajelor, in timpul exploatarii
pentru :
- Identificarea si semnalarea oricarei abateri de la parametrii de functionare
proiectati ai utilajului
- Inspectia si analiza tehnica a starii utilajului, stabilirea masurilor operative pentru
revenirea la o functionare normala
- Elaborarea planului de revizii si reparatii anual si urmarirea relizarii acestuia.
Procedura se aplica tuturor echipamentelor si utilajelor din dotarea ANAR, cu exceptia
mijloacelor de transport si a utilajelor auto.

Asigurarea su mentinerea structuirii informatice procesul descrie responsabilitile,
autoritile i mecanismele in vederea conducerii i controlului activitilor de service,
reparaii i inspecii ale echipamentelor de calcul.
Asigurarea resurselor financiare pentru sustinerea activitatilor proprii.


Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si
raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.

Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in:
- Administrarea si gestionarea resurselor de apa, prin care se asigura:
serviciile de asigurare a apei brute, pe categorii de surse si utilizatori;
serviciile specifice pentru ameliorarea calitatii cursurilor de apa;
managementul starilor de urgenta (inundatii, seceta, incidente la constructii hidrotehnice, poluari
accidentale);
furnizarea de rapoarte anuale de sinteza privind resursele de apa (balanta apelor, calitatea
apelor-PCA, anuar);
- Reglementari in domeniul apelor constituite din:
avize(amplasament, gospodarire a apelor)
autorizatii de gospodarire a apelor
notificari de incepere a executiei si de punere in functiune
permise de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva
inundatiilor


MANUALUL CALITATII

Pagina 20 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

- Inspectia in domeniul apelor, prin care se asigura:
controlul si verificarea conformarii activitatilor folosintelor de apa in conformitate cu
prevederile legislatiei in domeniul apelor si cu reglementarile emise de ANAR (conform
competentelor).
analiza si raspunsul la reclamatiile si sesizarile facute de persoane fizice si juridice.
- Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din:
elaborarea de documentatii de sinteza privind respectarea prevederilor Directivelor si
Reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor.
elaborarea Schemelor directoare de amenajare si management pe bazine sau spatii hidrografice.


Procese de Masurare, Analiza si Imbunatatire, care cuprind:
Masurarea satisfactiei clientilor - procesul de monitorizare continua a clientilor in
vederea imbunatatirii satisfactiei acestora, conform procedurii de lucru Masurarea
satisfactiei clientilor Procesul este documentat in cod PL-04.

Auditul intern procesul de masurare a stadiului Sistemului de Management al Calitatii,
conform procedurii de sistem Audit intern cod PS-03. Rezultatele procesul de audit intern
sunt date de intrare a procesului de analiza a managementului.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si instalatiilor are drept scop
elaborarea, realizarea si urmarirea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, inclusiv
a celor care au suferit interventii anterioare momentului declansarii urmaririi comportarii
constructiei, in scopul depistarii la timp a degradarilor care pot conduce la scaderea
performantelor privind siguranta si functionalitatea acestora.

Monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, biologici si bacteorologici procesul descrie
modul de urmarire si tinere sub control a indicatorilor fizico-chimici pe intregul flux
tehnologic captare, aductiune, tratare, distributie apa si se aplica pentru toate obiectivele
organizatiei, la care se urmareste evolutia parametrilor de calitate in timp, prin laboratoarele
proprii.

Preluarea/transmiterea informatiilor in cadrul Dispeceratului procesul explica
modul de preluare si transmitere a informatiilor primite de la clientii organizatiei sau
preluate din retea:

Controlul neconformitatilor procesul prin care se face tratarea tuturor neconformitatilor,
atat de sistem, cat si de produs sau serviciu, conform procedurii de sistem Controlul
neconformitatilor, cod PS-04.

Actiuni corective procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform
procedurii de sistem Actiuni corective, cod PS-04.


Tratarea reclamatiilor si petitiilor actiune corectiva a carei tratare distincta a fost
considerata necesara, reprezentand procesul de analiza a reclamatiilor clientilor, conform
procedurii de lucru Tratarea reclamatiilor, cod PL-03.

Actiuni preventive procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor
potentiale, conform procedurii de sistem Actiuni preventive, cod PS-05.


MANUALUL CALITATII

Pagina 21 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


Urmarirea debitelor facturate, inchideri-deschideri descrie responsabilitatile ce revin
compartimentelor implicate in urmarirea incasarilor debitelor reprezentind contra-valoarea
serviciilor de apa furnizate, precum, a recuperarii debitelor pe cale judecatoreasca, precum
si a sistarii acestor servicii ca urmare a suspendarii contractului de furnizare.

Harta proceselor (activitatilor) principale incluse in SMC de la ADMINISTRATIA
NATIONALA.,,APELE ROMANE este prezentata in Anexa 2


6. Cerintele Sistemului de Management al Calitatii

6.1 Sistemul de Management al Calitatii (cerinta 4)

6.1.1 Cerinte generale (cerinta 4.1 conform SR EN ISO 9001/2000)

Conformitatea SMC cu SR EN ISO 9001:2001, se realizeaza prin:
identificarea proceselor relevante ale SMC, repartizarea acestora in organizatie si
documentarea acestora in proceduri de sistem, proceduri de lucru/fise de proces,
instructiuni de lucru, cuprinse in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare;
determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese, conform ciclului mentionat in
cap.5 si Hartii proceselor;
determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru ca operarea cat si controlul acestor
procese sa fie eficace;
asigurarea resurselor si informatiilor necesare pentru functionarea si tinerea sub control
a acestor procese;
monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;
implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si
imbunatatirea continua a acestor procese.

6.1.2 Cerinte referitoare la documentatie (cerinta 4.2)

6.1.2.1 Generalitati

Documentatia SMC este alcatuita din:
Declaratia de politica in domeniul calitatii, continuta in MC;
Obiectivele calitatii, atat cele generale, cat si cele repartizate pe functiile relevante din
organizatie;
Manualul Calitatii - cod MC;
Proceduri de sistem PS;
Proceduri de lucru-PL;
Instructiuni de lucru-IL;
Fise de proces-FP;
Legislatii generale si specifice in domeniul de activitate(conform PS-01);
Inregistrari.

6.1.2.2 Manualul calitatii

Organizatia detine prezentul Manual al Calitatii.


MANUALUL CALITATII

Pagina 22 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


6.1.2.3 Controlul documentelor

Documentele cerute de conformitatea SMC cu ISO 9001:2000 sunt tinute sub control in
conformitate cu procedura documentata Controlul documentelor, cod PS01, care precizeaza
regulile de:
aprobare, emitere;
analiza, actualizare, daca este cazul, reaprobare;
identificare a modificarilor si stadiului reviziei curente a documentelor;
asigurare ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de
utilizare;
asigurare ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
identificare si distributie controlata a documentelor de provenienta externa;
prevenire a utilizarii neintentionate a documentelor perimate si de aplicare a unei
identificari adecvate daca sunt pastrate pentru orice alt scop.
Sunt precizate clar functiile abilitate cu elaborarea, verificarea, aprobarea si retragerea
documentelor. In cazul modificarii documentelor, elaborarea, verificarea si aprobarea se fac de
catre aceleasi functii ca si in cazul documentului initial.

Elaborarea procedurilor si instructiunilor se face conform Ghidului de elaborare a procedurilor,
cod PL-01, el insusi asimilat ca o procedura de lucru. Procedurile cuprind scopul si domeniul de
aplicare al activitatii descrise de procedura, documentele de referinta, definitii si prescurtari acolo
unde este necesar, responsabilitatile functiilor implicate, descrierea amanuntita a etapelor de lucru,
a verificarilor, precum si a interfetelor ce intervin in desfasurarea activitatii; de asemenea, sunt
enumerate inregistrarile aferente.
Planificarea calitatii, unde se impune; principalele procese care au loc in activitatea
organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare activitate,
functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii, inregistrarile si
documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.
nregistrri ale proceselor desfasurate in organizatie sunt cuprinse in Lista inregistrarilor in
vigoare, cod F-SMC-02.


6.1.2.4 Controlul inregistrarilor

Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor
precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul
necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea
inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii
eficace a SMC si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma
acestora si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind
prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor
in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de
exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare.


6.2 Responsabilitatea managementului (cerinta 5)

6.2.1 Angajamentul managementului (cerinta 5.1)MANUALUL CALITATII

Pagina 23 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Managementul de varf demonstreaza angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMC
precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:
comunicarea in organizatie a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale
si a celor de reglementare in cadrul sedintelor de lucru;
stabilirea politicii in domeniul calitatii prin Declaratia de politica in domeniul calitatii;
stabilirea obiectivelor calitatii;
conducerea analizelor SMC;
asigurarea resurselor disponibile, astfel incat sa fie asigurate in bune conditii derularea
proceselor cu impact in calitatea prestatiei organizatiei.
Evaluarea modului de functionare a SMC se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a
functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.

Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei,
persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au
fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul General.

6.2.2 Orientare catre client (cerinta 5.2)

Managementul trebuie sa se asigure de identificarea si satisfacerea de catre organizatie a cerintelor
clientilor si beneficiarilor de servicii prestate de ANAR in scopul cresterii satisfactiei acestora.
Pentru atingerea acestui scop, modul de lucru al angajatilor cu responsabilitati directe fata de
calitatea serviciilor prestate este clar stabilit in procedurile de lucru si in Regulamentul de
organizare si functionare al ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE, iar selectia,
instruirea si evaluarea personalului au o importanta deosebita. Orientarea catre cerintele
beneficiarilor este evidentiata prin masurarea gradului de satisfactie a clientilor, alaturi de analiza
si rezolvarea petitiilor.

6.2.3 Politica in domeniul calitatii (cerinta 5.3)

Managementul de vrf defineste la nivelul organizatiei politica din domeniul calitii, care este:
adecvat scopului organizaiei;
include angajamentul su privind satisfacerea cerinelor clienilor i mbuntirea continu
a eficacitii SMC;
cadrul pentru obiectivele calitii;
comunicat i neleas n organizaie;
analizat pentru adecvarea ei continu.
Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii,
semnata de managementul firmei.

6.2.4 Planificare (cerinta 5.4)

6.2.4.1 Obiectivele calitatii

Managementul se asigura de stabilirea obiectivelor calitatii. Acestea:
se refera la servicile oferite beneficiarilor;
sunt repartizate pe functiile / nivelurile relevante ale organizatiei;
sunt masurabile si in concordanta cu politica din domeniul calitatii.
Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate conform acestei cerinte, sunt
planificate anual si ulterior monitorizate. In cadrul analizelor managementului sunt comparate
valorile planificate si realizate ale indicatorilor de performanta, functie de rezultat fiind luate


MANUALUL CALITATII

Pagina 24 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

decizii de imbunatatire. Pentru o evideniere clar a modului de ndeplinire a acestora, organizaia a
stabilit o serie de indicatori de performan specifici fiecrui compartiment funcional.


6.2.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii

Managementul se preocupa sa asigure planificarea SMC, prin delegarea responsabilitatilor catre
RMC si RAC, astfel incat:
sa fie indeplinite cerintele de abordare bazata pe proces, precum si obiectivele calitatii;
sa fie mentinuta integralitatea SMC in cazul oricaror schimbari planificate si implementate.
Sunt planificate de asemenea:
auditurile interne;
instruirile profesionale si pentru AC;
analizele sistemului de management al calitatii
obiectivele calitatii
actualizari ale documentatiei SMC.
Principalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul
in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii,
inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.

6.2.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare (cerinta 5.5)

6.2.5.1 Responsabilitate si autoritate

Managementul se preocupa si se asigura ca responsabilitatile, autoritatile, relatiile de colaborare,
subordonare sau coordonare sunt definite si comunicate / repartizate in cadrul organizatiei, prin :
Organigrama ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE (vezi Anexa 1);
Regulamentul de organizare si functionare (ROF);
Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale, cat si de respectare si aplicare a
prevederilor specificate in documentatia SMC;
Fisa postului - pentru fiecare angajat;
Decizii interne ale managementului, prin care se numesc: RMC, persoanele desemnate cu
activitati de inspectie, control si verificare, auditorii interni, persoanele abilitate sa
introduca / scoata marfa in / din gestiune, persoanele cu drept de acces in spatiile de
depozitare etc.
Prezentul subcapitol a enumerat doar principalele responsabilitati ale categoriilor de personal din
organizatie. Din aceste responsablitati decurg si altele, descrise pe larg in fiecare procedura.

6.2.5.2 Reprezentantul managementului

Managementul a numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate (RMC), si un Responsabil
Calitate (RC), care au atributii si autoritate pentru:
asigurarea ca procesele SMC sunt stabilite, implementate si mentinute;
raportarea catre managementul de varf asupra functionarii SMC si asupra necesitatilor de
imbunatatire;
asigurarea constientizarii in cadrul organizatiei asupra cerintelor beneficiarilor.
asigurarea relatiei cu colaboratori externi (beneficiari, furnizori, organism de certificare,
consultant) in chestiuni legate de SMC, prin autorizarea sa de catre managementul de varf
in acest scop.MANUALUL CALITATII

Pagina 25 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

6.2.5.3 Comunicarea interna

Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de asigurarea calitatii,
sunt date de intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in
organizatie. Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa
stimuleze personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza
impreuna obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o
comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele,
cerintele si informatiile privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri
de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail,
etc, fiind un proces continuu.

6.2.6 Analiza efectuata de management (cerinta 5.6)

6.2.6.1 Generalitati

Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SMC,
desfasurandu-se planificat (cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar) si documentat
conform procedurii de lucru Analiza managementului, cod PL-02.

6.2.6.2 Datele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC,
elaborat de RMC, trebuie sa includa:
rezultatele auditurilor interne sau externe;
feedback-ul de la client(beneficiar);
functionarea proceselor si conformitatea serviciului furnizat;
stadiul actiunilor corective si preventive;
actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare;
schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
recomandari de imbunatatire.

6.2.6.3 Datele de iesire ale analizei

Datele de iesire ale analizei managementului, inregistrate in PV al sedintei de analiza a
managementului, sunt decizii ce trebuie sa aiba ca rezultat:
imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale;
imbunatatirea serviciului in raport cu cerintele clientului(beneficiarului);
necesarul de resurse.


6.3 Managementul resurselor (cerinta 6)

6.3.1 Asigurarea resurselor (cerinta 6.1)

Managementul identifica si asigura necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru:
a implementa si mentine SMC si a-i imbunatati continuu eficacitatea;
a creste satisfactia clientului prin indeplinirea si depasirea cerintelor sale.

6.3.2 Resurse umane (cerinta 6.2)


MANUALUL CALITATII

Pagina 26 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


6.3.2.1 Generalitati

Personalul implicat in activitati cu impact asupra calitatii produsului trebuie sa fie competent ca
studii, instruire, abilitati si experienta, conform precizarilor din diplome, certificate de absolvire
etc. Selectia personalului se face in baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, competenta
si experienta. Dupa caz, abilitatile candidatilor sunt testate pe parcursul procesului de selectie.
Procesul este coordonat de Directia Resurse Umane.

6.3.2.2 Competenta, constientizare si instruire

Managementul organizatiei indeplineste urmatoarele obligatii referitoare la resurse:
identifica necesarul de personal de specialitate pentru activitatile relevante, in functie de
structura si numarul personalului existent si de cerintele asigurarii unor servicii de calitate;
planifica instruirea anuala a personalului sub aspect profesional, legislativ si al
managementului calitatii;
asigura instruirea personalului;
evalueaza eficacitatea instruirii si prestatia personalului;
asigura constientizarea personalului referitor la importanta activitatilor si contributia la
realizarea obiectivelor calitatii;
mentine si actualizeaza inregistrarile personalului privind: studii, instruire, abilitati,
experienta, evaluari.6.3.3 Infrastructura (cerinta 6.3)

Managementul organizatiei identifica, asigura si mentine infrastructura necesara derularii in
conditii de eficacitate a proceselor.
ADMINISTRATIA NATIONALA,,APELE ROMANE detine:
spatii de lucru si utilitati asociate;
mijloace de transport;
spatii de depozitare, cu logistica necesara;
spatiu locativ;
echipamente de calcul;
mijloace de comunicare(telefon, fax, e-mail);
mijloace de masurare si monitorizare;
aparare inundatii;
acumulari si baraje;
apa bruta.

6.3.4 Mediu de lucru (cerinta 6.4)

Managementul organizatiei asigura mediul de lucru necesar realizarii serviciilor conform cu
cerintele specificate si stabilite in contracte. Mediul de lucru este delimitat in spatiile de lucru ale
organizatiei, unde nu intervin agenti poluanti / nocivi si este mentinut un mediu de lucru propice
activitatii desfasurate.
MANUALUL CALITATII

Pagina 27 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

6.4 Realizarea serviciului (cerinta 7)

6.4.1 Planificarea realizarii serviciului (cerinta 7.1)

Planificarea realizarii serviciului include planificarea proceselor necesare pentru realizarea sa in
conditii de eficacitate. O componenta a planificarii se realizeaza prin documentarea asupra
proceselor care necesita elaborarea de proceduri/fise de proces si instructiuni de lucru. Astfel sunt
identificate si planificate:
procesele, documentele si resursele specifice produsului / serviciului;
activitatile pentru verificarea si monitorizarea serviciului, inclusiv criteriile de acceptare;
inregistrarile necesare, conform procedurilor si instructiunilor specifice de lucru si a Listei
inregistrarilor in vigoare, cod F-SMC-02.
Anual se planifica bugetul necesar desfasurarii activitatii.Principalele activitati si resurse sunt
planificate odata cu planificarea BVC.
Investitiile, proiectele si programele realizate sunt initial planificate cu obiective, documentatii,
resurse si lucrari, verificari si avizari.
Planificarea se poate face si cu ajutorul unui document ce specific:
procesele implicate;
resursele implicate.
6.4.2 Procese referitoare la relatia cu clientul (cerinta 7.2)

6.4.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la serviciile de prestare

Cerintele de identificat referitoare la servicii sunt determinate si includ:
cerintele specificate de client(beneficiar) privind natura, termenul continutul activitatii;
cerintele nespecificate de catre client(beneficiar) dar necesare pentru utilizarea specificata
cerinte legale si reglementare aplicabile sau care trebuie respectate in realizarea lucrarilor
respective;
orice alte cerine suplimentare identificate de ctre organizaie;
6.4.2.2 Analiza cerintelor referitoare la serviciile de prestare servicii

Analiza cerintelor este facuta inainte de semnarea contractului si asigura ca:
cerintele referitoare la produs, serviciu sunt definite inclusiv la termene de realizare;
cerintele legale si de reglementare sunt respectate;
divergentele, care se pot ivi client(beneficiar) furnizor sunt prevazute cu proceduri de
reglementare;
organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite (cantitati, parametri, termene
de executie in cazul lucrarilor etc).
Daca beneficiarul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor, acestea trebuie
identificate si confirmate de organizatie inaintea semnarii contractului. La modificarea cerintelor,
organizatia trebuie sa se asigure de:
modificarea documentelor relevante;


MANUALUL CALITATII

Pagina 28 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

constientizarea personalului implicat cu privire la modificarea cerintelor.
Analizele sunt efectuate inainte de aprobarea solicitarilor sau luarea deciziilor privitoare la
activitatile urmand a fi executate si sunt inregistrate sub forma de: avize, aprobari, autorizatii
decizii ale Directorului General.
Atunci cand conditiile de executie a activitatilor se modifica datorita solicitantilor, beneficiarilor
sau din alte motive independente de personalul executant, se desfasoara o noua analiza si se
consemneaza noile decizii sau avize.


6.4.2.3 Comunicarea cu clientul (beneficiarul)

Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax,
telefon) si rezolva:
identificarea informatiilor despre serviciul prestat;
tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea;
feedback-ul de la client(beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din
cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu
Presa.

6.4.3 Proiectare / dezvoltare (cerinta 7.3)
Activitatea de proiectare nu se realizeaza in cadrul organizatiei ci este externalizata. ANAR doar
planifica si urmareste proiectele.
In cadrul SGA se intocmeste Nota de fundamentare. Directiile de Ape avizeaza Nota de
funadamentare si intocmesc Tema de Proiectare. Sediul Central centralizeaza temele de proiectare
in Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat. Aceasta
Lista este apobata de catre MMDD. MMDD aproba indicatorii tehnico economici si capacitatile
Pentru studiile de prefezabilitate si fezabilitate aprobate de catre MMDD, se achizitioneaza
serviciile de proiectare conform legislatiei in vigoare.
Proiectul elaborat este supus aprobarii CTE DA/Sediul Central. Proiectul aprobat de catre DA si
Sediul Central este transmis MMDD. Proiectul este verificat de catre un verificator autorizat.
Validarea proiectului se realizeaza la punerea in functiune a obiectivului.
Daca apar modificari acestea sunt tratate de aceleasi functiuni care au realizat si aprobat proiectul.Aprovizionare (cerinta 7.4)

6.4.3.1 Procesul de aprovizionare

Aprovizionarea are ca principal scop asigurarea infrastructurii necesare asigurarii functionarii si
dezvoltarii serviciilor. Procesul de aprovizionare este tinut sub control, astfel incat produsul
aprovizionat sa fie conform cu cerintele de aprovizionare specificate. Aprovizionarea se face
exclusiv de la furnizori evaluati. Se respecta procedura de achizitii prevazuta de OU 34 / 2006 cu
modificarile. Se asigura:
selectarea furnizorilor prin evaluarea lor, functie de abilitatea lor de a furniza produse sau
servicii conforme cerintelor organizatiei ;
derularea procesului de aprovizionare, cu stabilirea exacta a responsabilitatilor care tin atat
de aprovizionare, dar si de logistica ;


MANUALUL CALITATII

Pagina 29 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

verificarea produselor aprovizionate, astfel incat sa fie asigurata conformitatea acestora cu
cerintele din comanda.
La nivelul organizatiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care
este aprobata de Director general/Director si actualizata de Seful compartimentului Achizitii ori de
cate ori este necesar. In concordanta cu legea achiziitiilor acestea se fac prin procedura de licitatie
sau selectie de oferte.


6.4.3.2 Informatii referitoare la aprovizionare

Informatiile referitoare la aprovizionare sunt incluse in Caietul de sarcini. Aceaste informatii
descriu clar si direct produsul / serviciul aprovizionat (acolo unde este aplicabil contine codul
produsului), precum si cantitatile si, dupa caz, termenele de livrare.

6.4.3.3 Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin
Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar
pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.

6.4.4 Prestare de servicii (cerinta 7.5)

6.4.4.1 Controlul furnizarii serviciului

Serviciile furnizate de personalul ANAR sunt planificate si au loc n condiii controlate.
Principalele servicii realizate sunt reglementate prin legislatie, regulamente si se desfasoara in
conditii controlate prin:
o dispozitiile interne privind desfasurarea serviciului respectiv (documente, reguli de
realizare);
o aprobare sau avizare, reguli de realizare;
o verificari preferinte;
o realizarea la termenul stabilit prin reglementari.

6.4.4.2 Validarea proceselor de productie si de prestare de servicii

Procesele de furnizare servicii sunt stabilite prin legislatii si reglementari;
Atunci cand este necesar modul de realizare sau rezultatul procesului este avizat pentru legalitate
sau conformitate cu cerintele.


6.4.4.3 Identificare si trasabilitate

Sistemul de identificare si trasabilitate se aplica urmatoarelor componente:
date de identificare ale clientului(beneficiarului): inclusiv localizare si caracteristici ale
punctelor de consum;
date privind consumurile;
date de identificare ale furnizorului si ale produselor aprovizionate;
identificarea si trasabilitatea probelor de testare din laboratoare;
identificarea documentelor si inregistrarilor.


MANUALUL CALITATII

Pagina 30 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Aceste elemente de identificare sunt inregistrate in registre, pe avize si alte documentatii astfel
incat in orice moment sa se poata stabili trasabilitatea lucrarii si stadiul acesteia fata de
cerinte(verificare, avize, aprobari).

6.4.4.4 Proprietatea clientului

ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla
sub controlul sau. Proprietatea clientului se refera la documentatii tehnice primite pentru elaborarea
avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele de exploatare pe care clientul le pune
la dispozitia organizatiei.
Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare
pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces Verbal si clientul va fi prompt informat.
Protejarea acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Anexa 1.d./Cerere
de solicitare tip a actului de reglementare conform Ordinului nr.1141/2002.

6.4.4.5 Pstrarea produsului

Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si
integritatii acestora(dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari).

6.4.5 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare (cerinta 7.6)

DMM sunt utilizate pentru:
monitorizarea parametrilor fizico-chimici, microbilogici, ai apei etc.
Monitorizarea calitatii apei se face in sectiunile reprezentative din cadrul Sistemului National de
Supraveghere a Calitatii Apelor. Acestea sunt aprobate prin Ordinul 1618/24.10.2000. ANAR nu
stabileste consumurile utilizatorilor de apa. Acestia au obligatia instalarii echipamentelor de
masura in instalatiile proprii.
Controlul DMM se realizeaza prin:
etalonare / verificare la intervale specificate si conform planificarilor;
ajustare / reajustare;
identificare;
protejare impotriva ajustarilor accidentale si deteriorarii
pastrarea inregistrarilor care demonstreaza stadiul de verificare metrologica.
Planificarea verificarii metrologice a DMM se face anual. Etalonarea / verificarea metrologica se
realizeaza prin terti.
Modul de derulare a procesului si responsabilitatile sunt descrise in Controlul DMM cod PL-12.

6.5 Masurare, analiza si imbunatatire (cerinta 8)

6.5.1 Generalitati (cerinta 8.1)

Procesele de monitorizare / masurare, analiza si imbunatatire sunt planificate si implementate in
scopul:
de a demonstra conformitatea serviciului;
de a demonstra conformitatea SMC;
de a imbunatati continuu eficacitatea SMC.

6.5.2 Monitorizare si masurare (cerinta 8.2.)MANUALUL CALITATII

Pagina 31 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

6.5.2.1 Satisfactia clientului (beneficiarului)

Monitorizarea satisfactiei clientului se efectueaza prin metode de culegere si prelucrare a
informatiilor referitoare la opinia clientului privind serviciul furnizat. Metoda consta in utilizarea
unui chestionar, frecventa actiunilor de acest fel fiind anuala. Continutul Chestionarului are la baza
intrebari referitoare la parerea clientilor asupra activitatii organizatiei si solicita opinia acestora
asupra unor orientari posibile in viitor. Acesta trebuie sa fie concis, numarul intrebarilor sa nu fie
prea mare, acestea sa se refere la chestiuni cu impact mare asupra functionarii SMC. Cuantificarea
raspunsurilor este asigurata prin folosirea punctajelor de apreciere. Datele obtinute sunt analizate in
procesul de Analiza a datelor, rezultatele furnizand date de intrare in Analiza managementului.

6.5.2.2 Audit intern

Auditul intern are scopul de a determina daca SMC:
este conform cu masurile planificate, generate de cerintele ISO 9001:2000 si de modelul de
SMC propriu al organizatiei;
este implementat si mentinut eficace.
Auditul intern este planificat prin Planul anual de audit intern, care tine seama de:
statutul si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate;
rezultatele auditurilor precedente.
Auditul intern are o frecventa semestriala. El poate fi efectuat de personal calificat (auditor interni)
din cadrul organizatiei sau poate fi o activitate furnizata de o firma specializata prin contract, fiind
respectate principiile:
obiectivitatii si impartialitatii;
independentei fata de activitatea auditata.
Auditul intern este documentat prin procedura de sistem Audit intern, cod PS-03. Rezultatele
auditului sunt inregistrate. Neconformitatile identificate sunt tratate conform procedurii de sistem
Contolul neconformitatilor. Actiuni corective cod PS-04.

6.5.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

Procesele SMC identificate in cadrul organizatiei se monitorizeaza si se masoara in conformitate
cu documentele in care sunt descrise procesele respective.
ANAR urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor derulate, pentru a obtine rezultate
planificate, prin aplicarea unor metode adecvate de control.
Monitorizarea proceselor se realizeaza prin:
- analiza inregistrarilor rezultate din monitorizarea serviciului;
- evaluarea prin audit intern a modului in care sunt realizate rezultatele planificate;
- analizarea periodica de catre Dircetor a stadiului de implementare a SMC si implicit a
modului in care procesele care se desfasoara in organizatie sunt tinute sub control.
- prelucrarea statistica a datelor si informatiilor obtinute in urma analizei modului de
desfasurare a proceselor.
Mai desfasoara deasemenea actiuni de verificare si control sefii ierarhici ai compartimentelor
executante si auditorii publici. Monitorizarile, verificarile si controalele efectuate urmaresc
constatarea corectitudinii desfasurarii activitatilor fata de prevederile reglementarilor sau de
rezultatele planificate.
In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in
final sa se obtina conformitatea serviciului cu cerintele clientului.
Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si
pentru analiza efectuata de conducere.MANUALUL CALITATII

Pagina 32 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

6.5.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului(serviciului)

Organizatia monitorizeaza si masoara caracteristicile serviciului pentru a verifica daca sunt
satisfacute cerintele referitoare la serviciu. Acest lucru este realizat in etapele corespunzatoare ale
procesului de realizare a serviciului in conformitate cu masurile planificate. Verificarile folosite in
fiecare caz sunt specificate in documentatia specifica proceselor (fise de proces, proceduri de
lucru).
Criteriile de acceptare sunt cele specificate prin cerintele clientului. Dovezile conformitatii cu
criteriile de acceptabilitate sunt mentinute.
Cel mai relevant proces de monitorizare si masurare a produsului este monitorizarea indicatorilor
fizico-chimici, biologici si bacteorologici. Monitorizarea se extinde si la echipamentele din dotare
(ex. Monitorizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR-SGA), pentru a
se asigura functionarea optima a acestora.


6.5.3 Controlul produsului / serviciului neconform (cerinta 8.3)

Produsul / serviciul neconform cu cerintele clientului este identificat si tinut sub control conform
procedurii de sistem Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS- 04. Aceasta contine:
metodele de tinere sub control a produsului / serviciului neconform;
responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului / serviciului neconform.
Metode de tratare a produsului/ serviciului neconform:
actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;
autorizarea utilizarii, a eliberarii sau acceptarii produsului cu derogare, data de management
si dupa caz, de catre client sau autoritati competente;
actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea intentionata initial.
Sunt mentinute inregistrarile referitoare la neconformitati identificate in organizatie si actiuni
ulterioare intreprinse, inclusiv derogari, prin Raportul de neconformitate. Dupa corectare, produsul
/ serviciul neconform trebuie sa fie supus unei reverificari pentru demonstrarea conformitatii cu
cerintele.

6.5.4 Analiza datelor (cerinta 8.4)

Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC
si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SMC. In analiza intra si date generate de
activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera
informatii despre:
satisfactia clientului(beneficiarului);
caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor i oportuniti pentru
aciuni preventive;
conformitatea produselor / serviciilor;
furnizori.
Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize
ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul
anual de activitate al ANAR).


6.5.5 Imbunatatire (cerinta 8.5)

6.5.5.1 Imbunatatire continua


MANUALUL CALITATII

Pagina 33 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1


Eficacitatea SMC se imbunatateste continuu prin:
utilizarea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii;
utilizarea rezultatelor auditurilor;
utilizarea analizei datelor;
actiuni corective si preventive;
analiza efectuata de management.

6.5.5.2 Actiuni corective
Actiunile corective sunt aplicate neconformitatilor aparute, in scopul eliminarii cauzelor
neconformitatilor si prevenirii reaparitiei acestora. SMC are stabilita o procedura documentata,
Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS-04 pentru:
analiza neconformitatilor;
determinarea cauzelor neconformitatilor;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru ca neconformitatile sa nu reapara;
stabilirea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza actiunii corective intreprinse.
Actiunile corective sunt initiate in cazul neconformitatilor identificate in cursul proceselor de
masurare si monitorizare sau in urma reclamatiilor si sugestiilor provenite de la clienti.

6.5.5.3 Actiuni preventive
Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale. SMC are
stabilita o procedura documentata, Actiuni preventive, cod PS-05, care prevede:
determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
determinarea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza actiunii preventive intreprinse
Actiunile preventive sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.


MANUALUL CALITATII

Pagina 34 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1
MANUALUL CALITATII

Pagina 35 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

MANUALUL CALITATII

Pagina 36 din 37
Cod Document: MC
Versiunea: 5.1

Anexa 2. HARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE


MANUALUL CALITATII
Pagina 37 din 37
Cod document: MC Versiunea : 4.0

ACTUALIZARI

Nr.
Crt.
Sinteza actualizarii Versiunea
curenta
Data
1 Harta proceselor
Capitolul de proiectare eliminat de la capitolul
excluderi
Declaratia de politica in domeniul calitatii
2.0 01.12.2005
2 Organigrama Directia de Ape 3.0 19.10.2006
3 Declaratia de politica (implementarea ISO 14001 si
OHSAS 18001);
Lista modificata a laboratoarelor acreditate


4.0


30.07.2008