Sunteți pe pagina 1din 24

DREPT DIPLOMATIC I CONSULAR. SUBIECTE 1-51.

1.DREPTUL DIPLOMATIC- DEFINIRE, ISTORIC, TR STURI.


Dreptul dpl!"#t$ e%te de&'t (' d!$tr') $# ! r#"ur) # dreptulu 'ter'#*!'#l
pu+l$ $#re #re $# !+e$t '!r"ele , pr#$t$# $e re-le"e'te#.) rel#*le e/ter'e #le %t#tel!r ,
#le #lt!r %u+e$* de drept 'ter'#*!'#l %#u $# &'d #$e# p#rte # dreptulu 'ter'#*!'#l
$#re %t#+le,te re-ulle pr#$t$ rel#*l!r e/ter'e #le %t#tel!r ('tre ele, !r $# ! r#"ur) #
dreptulu 'ter'#*!'#l pu+l$ $#re re-le"e'te#.) ('&'*#re#, &u'$*!'#re# , %t#tutul
0urd$, pre$u" , de%&'*#re# !r-#'el!r rel#*l!r 'ter'#*!'#le.
O+e$tul dreptulu dpl!"#t$ (l $!'%ttue d&ertele #%pe$te #le #$t1t)*
dpl!"#t$e de%&),ur#te de !r-#'ele 'ter'e #le %t#tel!r, $# , de !r-#'ele e/ter'e #le
#$e%t!r#, $re#te (' #$e%t %$!p 2 "%u'le dpl!"#t$e per"#'e'te , "%u'le dpl!"#t$e
#d-3!$ 2, pre$u" , #'u"te l#tur #le #$t1t)* $!'&er'*el!r , !r-#'.#*l!r
'ter'#*!'#le.
4. DIPLOMATIA- DEFINIRE, TIPOLO5IE.
Rel# le dpl!"#t$e %u't ! p#rte # rel# l!r 'ter'# !'#le 6#l$ )tue%$ !
$#te-!re %pe$#l) de r#p!rtur ('tre %t#te, de ! $#lt#te %uper!#r) de ! "p!rt#' )
de!%e+t)7.
D$ !'#rul dpl!"#t$ d' 1898 de&'e,te #%t&el rel# le dpl!"#t$e: raporturi
politice cu caracter oficial i de continuitate ntre state, stabilite pe baza acordului de voin
reciproc, prin misiuni diplomatice permanente pe care statele i le trimit n scopul dezvoltrii
colaborrii interna ionale i al aprrii intereselor fiecrui stat i ale cet enilor si pe
teritoriul celuilalt stat.
;Ter"e'ul 6dpl!"#*e7 e%te de !r-'e -re#$) <dpl!!= ,, '*#l, de%e"'# #$*u'e#
de red#$t#re # #$tel!r !&$#le (' d!u) e/e"pl#re <dpl!"e=.
Dpl!"#*# de%e"'e#.) ('tr-u' %e'% &!#rte l#r- p!lt$# e/ter') a unui stat
O de&'*e # diplomaiei p!#te & d#t), $# &'d: conducerea raporturilor unui stat cu
alt stat sau grupuri de state, prin mijloace sau ci oficiale i cuprinde aciunea proprie a
agenilor diplomatici i activitatea specific a organelor interne ale statului (eful statului,
ministerul afacerilor externe etc.) n domeniul politicii externe, reprezentnd astfel un
instrument de baz al relaiilor externe ale statului pentru aprarea drepturilor i intereselor
acestuia n raport cu alte state i cu organizaiile internaionale.
dpl!"#*# $u'!#,te l# !r# #$tu#l) "# "ulte forme de "#'&e%t#re:
diplomaia permanent
diplomaia ad-hoc temporar!, re#l.#t) pr' "%u'le %pe$#le> Pe'tru %t#+lre#
rel# l!r dpl!"#t$e e%te 'e$e%#r) ('depl're# #'u"t!r $!'d $#re,
de!$#"d#t), %$#p) re-le"e't)rl!r de drept 'ter'# !'#l.
?. INTERAC @IUNEA DINTRE DREPTUL DIPLOMATIC, DIPLOMA@IE,
POLITIC EATERN I MORALA INTERNA@IONAL.
#= Dpl!"#*# , dreptul dpl!"#t$
O de&'*e # Dpl!"#*e p!#te & d#t), $# &'d: $!'du$ere# r#p!rturl!r u'u %t#t $u
#lt %t#t %#u -rupur de %t#te, pr' "0l!#$e %#u $) !&$#le , $upr'de #$*u'e# pr!pre #
#-e'*l!r dpl!"#t$ , #$t1t#te# %pe$&$) # !r-#'el!r 'ter'e #le %t#tulu <,e&ul %t#tulu,
1
"'%terul #&#$erl!r e/ter'e et$.= (' d!"e'ul p!lt$ e/ter'e, repre.e'tB'd #%t&el u'
'%tru"e't de +#.) #l rel#*l!r e/ter'e #le %t#tulu pe'tru #p)r#re# drepturl!r ,
'tere%el!r #$e%tu# (' r#p!rt $u #lte %t#te , $u !r-#'.#*le 'ter'#*!'#le.
+= Dreptul dpl!"#t$ , p!lt$# e/ter')
Dreptul dpl!"#t$, p#rte # dreptulu 'ter'#*!'#l pu+l$, $!'%ttue u' "0l!$ de
!re't#re , de '&lue'*#re # p!lt$ e/ter'e # %t#tel!r (' dre$*# u'!r !+e$t1e , 1#l!r
%t#+lte de #$e%te# pr' pr'$ple , '!r"ele de drept dpl!"#t$. P!lt$# e/ter') #
%t#tel!r tre+ue %) &e &!r"ul#t) , re#l.#t) (' depl') $!'$!rd#'*) $u pr'$ple , '!r"ele
de dreptulu dpl!"#t$.
$= Dreptul dpl!"#t$ , "!r#l#
O "#re p#rte # pr'$pl!r , '!r"el!r de drept 'ter'#*!'#l pu+l$ (, #u !r-'e#
(' '!r"ele "!r#le, dreptul 'ter'#*!'#l &'d (' e%e'*# %# +#.#t pe re-ulle "!r#le.
C. ;DIPLOMATIA CULTURALA SI DIPLOMATIA ECONOMICA- DEFINIRE,
SPECIFIC, EAEMPLE DE ACTIUNI DE DIPLOMATIE CULTURALA SI
ECONOMICA.
DIPLOMA @IA CULTURAL
"ste acel domeniu al diplomaiei care are drept obiectiv stabilirea, dezvoltarea i
susinerea relaiilor cu celelalte state prin cultur, art, educaie i tiin.
Dpl!"# *# $ultur#l) (, pr!pu'e:
%) %u%*') rel#*le $u $elel#lte %t#te pr' $ultur), edu$#*e , ,t'*)>
%) de%$3d) $) #lter'#t1e de $!"u'$#re $)tre pu+l$ul *)r de re,ed'*)>
%) $ult1e , %) '*e.e <d#$) e%te $#.ul= rel#* $ultur#le pe ter"e' lu'- ('tre %t#te>
%) e/er$te '&lue'*) (' %pr0're# pr!rt)*l!r de p!lt$) e/ter')>
%) &!l!%e#%$) '%tru"e'tele de dpl!"#*e $ultur#l) pe'tru pr!"!1#re# 'tere%el!r
e$!'!"$e.
A$e%te !+e$t1e %u't re#l.#te de M'%terul A&#$erl!r E/ter'e pr' 'ter"edul
misiunilor #omniei d' %tr)')t#te
DIPLOMA @IA ECONOMIC
este funcia de politic extern care face legtura ntre demersurile politicii externe i
bunstarea economic a cetenilor unei ri;
are ca obiectiv utilizarea tuturor instrumentelor de politic extern pentru promovarea
intereselor economice ale ntreprinztorilor romni i ale statului romn;
presupune instituirea unui cadru eficient de cooperare instituional, n vederea
realizrii unor demersuri concertate de promovare a obiectivelor economice ale
Romniei n strintate i de sprijinire a atragerii de investiii strine n Romnia.
D' $#drul M'%terulu A&#$erl!r E/ter'e &u'$*!'e#.) $irecia %eneral $iplomaie
"conomic, #1B'd r!lul de 'ter&#*) ('tre repre.e't#'*ele dpl!"#t$e #le R!"B'e
(' %tr)')t#te, "edul de #&#$er #ut!3t!' , $elel#lte '%ttu* $u #tr+u* pe l'e
e$!'!"$).
5. ;DIPLOMA @IA ASOCIERII LA UNIUNEA EUROPEAN- PREEENTAREA
SPECIFICULUI-TEFNICI, PROCEDURI.
;Te3'$:
2
(' !$t!"+re 188? R!"B'# # #der#t l# C!'%lul Eur!pe.
(' lu'# &e+ru#re # #$elu#, #' # &!%t %e"'#t A$!rdul de A%!$ere # R!"B'e
l# U'u'e# Eur!pe#').
(' 1885, R!"B'# %) pre.'te $erere# &!r"#l) de #der#re l# UE.
Pr!$edur:
de$.# C!'%lulu Eur!pe#' de l# Fel%'G, d' de$e"+re 1888, de
de%$3dere # 'e-!$erl!r de #der#re $u R!"B'# <#l)tur de #lte ,#%e %t#te
$#'dd#te=.
#p! l#'%#re# !&$#l) # pr!$e%ulu de 'e-!$ere # #der)r l# C!'&er'*#
I'ter-u1er'#"e't#l) R!"B'#-UE, d' &e+ru#re 4HHH.
%t#+lre# $#le'd#rulu de #der#re <#l)tur de Bul-#r#= de $)tre C!'%lul
Eur!pe#' de l# Bru/elle% d' 4HH?.
re%pe$t#re# #$e%tu# pr' &'#l.#re# 'e-!$erl!r, (' 4HHC,
%e"'#re# Tr#t#tulu de Ader#re, (' 4HH5, , #der#re# e&e$t1) l# U'u'e#
Eur!pe#'), l# 1 #'u#re 4HH9.;
I. IEJOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC- ENUMERARE, PREEENTARE A
CEL PUTIN TREI DINTRE ELE.
Pr' .1!r #l dreptulu dpl!"#t$, (' %e'% &!r"#l, (' ele-e" "0l!#$ele 0urd$e pr'
$#re %t#tele e/pr") $!'%#$r) '!r"ele &!r"#te pr' #$!rdul l!r de 1!' e $u pr1re l#
d!"e'ul rel# l!r dpl!"#t$e.
Su't, %ur%e #le dreptulu dpl!"#t$: $utu"#, tr#t#tul, pr'$ple -e'er#le #le
dreptulu re$u'!%$ute de '# u', le-le 'ter'e, 0ur%prude' # d!$tr'#.
#= Cutu"# 2 repre.'t) ! repet#re $!'%t#'t) # u'!r $!"p!rt#"e'te deter"'#te,
bazate pe conin!erea n"eplinirii unei obli!a ii #uri"ice, o exprimare tacit a consim mntului
statului cu priire la recunoaterea unei re!uli ca norm "e con"uit obli!atorie.
+= Tr#t#tul 'ter'# !'#l 2 $!'%ttue u'ul d'tre .1!#rele &u'd#"e't#le #le
dreptulu 'ter'# !'#l , n !eneral i ale "reptului "iplomatic, n mo" implicit , #1B'd !
('%e"')t#te '!r"#t1) pr"!rd#l).
$= Pr'$ple -e'er#le de drept $ constituie un alt izor al "reptului "iplomatic, cu
caracter subsi"iar, n aceast cate!orie nscriin"u%se re-ul $u rele1#' ) #pl$#+lt#te ('
d!"e'ul dreptulu dpl!"#t$: e-#lt#te#, re$pr!$t#te, !+l-# # de de%p)-u+re et$.
d= Kur%prude' # 2 %e't' e #le u'!r '%t#' e 'ter'# !'#le, (' %pe$#l $ele #le
Cur I'ter'# !'#le de Ku%t e #lte %e't' e pr!'u' #te ex ae&uo et bono> normele
statutare ale unui or!anism interna ional, care atribuie "eliberrilor n materie "e statut al
"ele!a ilor permanen i ai statelor strine la or!aniza ia respecti etc.
e= D!$tr'# 2 #d$) %tudle 0urd$e #u ! 1#l!#re %u+%d#r), ele nefiin" o surs
in"epen"ent "e "rept; uneori se ine seama "e opiniile specialitilor n "reptul interna ional la
elaborarea normelor "reptului interna ional.
&= N!r"ele dreptulu 'ter' 2 $!'%ttue %ur%) # dreptulu dpl!"#t$ (' ")%ur# ('
$#re re-le"e'te#.) '%ttu #le dreptulu dpl!"#t$ &
-= Curt!#.# 'ter'# !'#l) $ 'u repre.'t) u' .1!r pr!pru-.% #l dreptulu
dpl!"#t$, 'u e%te ! '!r") 0urd$), 'ere%pe$t#re# e 'u $!'%ttue u' &#pt l$t 'u
#'-#0e#.) r)%pu'dere# 0urd$) # %t#tulu, $, de !+$e, u' $!"p!rt#"e't %"l#r d'
p#rte# %t#tulu #&e$t#t. E# !&er) $rter re-ul $#re p!t &#1!r.# rel# le dpl!"#t$e.
'
9. CODIFICAREA DREPTULUI DIPLOMATIC- DEFINIRE, ISTORIC.
C!d&$#re# '!r"el!r 0urd$e 'ter'# !'#le de%t'#te re-le"e't )r l!r # #p)rut
de%tul de tBr.u, de, rel# le dpl!"#t$e #u ('%! t %t#tele de l# #p#r # l!r, #r rel# le
dpl!"#t$e %-#u +#.#t pe u.#' e $utu"e 'ter'# !'#le, $u t!#te $) u.#' ele
'ter'# !'#le, $#re #l$)tue%$ #,#-'u"t# $urt!#.e 'ter'# !'#l), 'u #u 1#l!#re de .1!r
de drept. D'$er$)r de $!d&$#re # re-ull!r re&ert!#re l# rel# le dpl!"#t$e e/%t) d'
%e$!lul #l AIA-le#, $!d&$)r $#re, de.1!ltB'du-%e, #u du% l# #p#r # u'e r#"ur d%t'$te
# dreptulu 'ter'# !'#l pu+l$ 2 dreptul dpl!"#t$. A%t&el, p!r''du-%e de l# u' drept
$utu"#r, dreptul dpl!"#t$ # e1!lu#t #%t). $)tre u' drept prep!'dere't $!'1e' !'#l.
De, dreptul dpl!"#t$ e%te ! r#"ur) # dreptulu 'ter'# !'#l pu+l$, %e ('tBl'e%$
'u"er!#%e re-ul $#re #p#r ' dreptulu 'ter' #l %t#tel!r, $#re %t#+le,te $!"pete' #,
'!r"ele re&ert!#re l# "ulte #%pe$te #le dpl!"# e . Dreptul dpl!"#t$ #re, ('%), u' r!l
deter"'#'t #%upr# le-%l# e 'ter'e, #$e#%t# tre+u'd %) &e (' $!'$!rd#' ) $u
#'-#0#"e'tele #%u"#te de %t#te pr' tr#t#tele 'ter'# !'#le.
L. CUTUMA SI TRATATELE- IEJOARE ALE DREPTULUI DIPLOMATIC.
Su't, #,#d#r, %ur%e #le dreptulu dpl!"#t$: $utu"#, tr#t#tul, pr'$ple -e'er#le
#le dreptulu re$u'!%$ute de '#*u', le-le 'ter'e, 0ur%prude'*# d!$tr'#.
Cutu"# 2 repre.'t) ! repet#re $!'%t#'t) # u'!r $!"p!rt#"e'te deter"'#te,
'(utuma are acelai sens i coninut juridic cu cele din $reptul )nternaional *ublic,
reprezentnd o practic repetat, constant a unor activiti i atitudini bazat pe
convingerea, din partea statelor, c acestea ndeplinesc astfel o obligaie juridic. (ltfel
spus, cutuma reprezint o exprimare tacit a consimmntului statului cu privire la
recunoaterea unei reguli ca norm de conduit obligatorie.)
Tr#t#tul 'ter'# *!'#l 2 $!'%ttue u'ul d'tre .1!#rele &u'd#"e't#le #le dreptulu
'ter'# !'#l , n !eneral i ale "reptului "iplomatic, n mo" implicit , #1B'd ! ('%e"')t#te
'!r"#t1) pr"!rd#l).
;TRATATUL
este cel mai important izvor al dreptului international
*ncepn" cu a "oua #umatate a sec. +,+%lea tratatele internationale devin treptat
mijlocul cel mai frecvent de formare al unor norme de drept international,
(onvenia de la +iena din ,-.- privind dreptul tratatelor "e'*!'e#.) $) pr' tr#t#t
'*ele-e" u' #$!rd 'ter'#*!'#l '$3e#t ' %$r% 'tre %t#te , -u1er'#t de dreptul
'ter'#*!'#l &e $) e%te $!'%e"'#t 'tr-u' '%tru"e't u'$ &e ' d!u) %#u "# "ulte
'%tru"e'te $!'e/e , !r$#re #r & de'u"re# %# p#rt$ul#r).
Tr#t#tulu 'ter'#*!'#l i se recunoate calitatea "e izor principal "atorit urmtoarelor
circumstane&
#.F!r"# $!'1e'*!'#l) per"te $# drepturle , !+l-#*le p)r*l!r %) &e
&!r"ul#te $u de%tul) pre$.e
+.A$tu#l"e'te re-le"e't)r conenionale ii sunt %upu%e pr#$t$ t!#te
d!"e'le rel#*l!r 'ter'#*!'#le, statele substituin" in mo" treptat cutuma prin tratate.
$.Tr#t#tele in cel mai reuit mo" $!'tr+ue l# %t#+lre# $!'$!rd#'*e ,
'ter#$*u' "intre normele "e "rept internaional i "reptul intern.
Tr#t#tele +l#ter#le , "ultl#ter#le
-
Tr#t#tele "ultl#ter#le %u't $3e"#te %) re-le"e'te.e rel#*le $epre.'t) 'tere%
pe'tru $!"u't#te# 'ter'#*!'#l) # %t#tel!r (' #'%#"+lu.
Tr#t#tele 'ter'# *!'#le "ultl#ter#le:
Tr#t#te l$te- tr#t#te l$te:
8. LE5ILE INTERNE SI KURISPRUDEN @A- IEJOARE ALE DREPTULUI
DIPLOMATIC
N!r"ele dreptulu 'ter' 2 $!'%ttue %ur%) # dreptulu dpl!"#t$ (' ")%ur# (' $#re
re-le"e'te#.) '%ttu #le dreptulu dpl!"#t$ &
Kur%prude' *# 2 %e't' e #le u'!r '%t#' e 'ter'# !'#le, (' %pe$#l $ele #le Cur
I'ter'# !'#le de Ku%t e #lte %e't' e pr!'u' #te ex ae&uo et bono>
1H. PRINCIPII 5ENERALE ALE DREPTULUI INTERNA @IONAL PUBLIC-
IEJOARE ALE DREPTULUI DIPLOMATIC.
Pr'$ple -e'er#le de drept $ constituie un alt izor al "reptului "iplomatic, cu caracter
subsi"iar n aceast cate!orie nscriin"u%se re-ul $u rele1#' ) #pl$#+lt#te (' d!"e'ul
dreptulu dpl!"#t$: e-#lt#te#, re$pr!$t#te, !+l-# # de de%p)-u+re et$.
;De&'*e: % *rincipiile fundamentale sunt norme cu aplinatie universala, cu nivel
maxim de generalitate si caracter impunitiv, ce dau expresie si protejeaza valori internationale
fundamentale in raporturile dintre subiectele de drept international.
Pr'$ple &u'd#"e't#le:
sunt consacrate in (arta /01 art.2!,
dezvoltate in $eclaratia 3dunarii %enerale a /01 din ,-45 si
completate de 3ctul 6inal /7(" de la 8elsin9i ,-4:!, (arta de la *aris pentru o
0oua "uropa ,--5!.
De$l#r#t# Adu'#r 5e'er#le # O.N.U. #%upr# pr'$pl!r de drept 'ter'# !'#l- 189H
,.*rincipiul egalitatii suverane a statelor;
2. *rincipiul pacta sunt servanda
<. *rincipiul indeplinirii cu buna-credinta a obligatiilor internationale asumate in (arta
/.0.1.;
=. *rincipiul autodeterminarii;
:. *rincipiul neamestecului in treburile interne ale altor state;
.. *rincipiul nerecurgerii la forta sau la amenintarea cu forta; principiul solutionarii pe cale
pasnica a diferendelor internationale
4. *rincipiul cooperarii intre state.
11. STABILIREA I DNCETAREA RELA@IILOR DIPLOMATICE.
Rel# le dpl!"#t$e $!'%ttue $e# "# ('%e"'#t) &!r") # rel#*l!r d'tre %t#te ,
de.1!lt#re# l!r $!'%ttue u'# d'tre $ele "# "p!rt#'te $er'*e #le %e$urt)*
'ter'#*!'#le.
#= St#+lre# rel#*l!r dpl!"#t$e
St#+lre# rel#*l!r dpl!"#t$e $!'%ttue u' #$t 'ter'#*!'#l p!lt$ , 0urd$ ('
#$el#, t"p, pe'tru %t#+lre# $)r!r# &'d 'e$e%#r u' #$!rd ('tre $ele d!u) %t#te 'tere%#te.
+= D'$et#re# rel# *l!r dpl!"#t$e
D'$et#re# rel# l!r dpl!"#t$e p!#te &: te"p!r#r ), de&'t1).
.
D' pr"# %tu#*e, rel#*le dpl!"#t$e %u't %u%pe'd#te, (' $e# de-# d!u#, rel#*le
dpl!"#t$e %e rup.
Su%pe'd#re# , rupere# rel#*l!r dpl!"#t$e %u't d!u) '%ttu* 0urd$e d%t'$te,
14. OR5ANELE DE STAT INTERNE PENTRU RELATIILOR DIPLOMATICE-
ENUMERARE, ATRIBUTII.
A$t1t#te# de p!lt$) e/ter') # %t#tulu %e re#l.e#.) #tBt de #ut!rt#te# le-%l#t1),
$Bt de #ut!rt) le #d"'%tr# e pu+l$e $e'tr#le, pe +#.# pre1ederl!r le-%l# e
'ter'e re&ert!#re l# !r-#'.#re# &u'$ !'#re# #$e%t!r#.
*arlamentul, $# #ut!rt#te le-%l#t1), e%te $el $#re #d!pt) le-le de r#t&$#re
#der#re l# tr#t#tele 'ter'# !'#le, pre$u" #lte le- pr' $#re %e tr#'%pu' (' pl#'
'!r"#t1 %tr#te-le de p!lt$) e/ter') # %t#tulu
e&ul %t#tulu e%te repre.e't#'tul %t#tulu (' r#p!rturle $u #lte %t#te ,, (' 1rtute#
#$e%te $#lt) , p!#te ('$3e# tr#t#te 'ter'# !'#le, #dre%e#.) "e%#0e P#rl#"e'tulu $u
pr1re l# pr!+le"ele p!lt$ '# !'#le, '$lu%1 $ele de p!lt$) e/ter'), #$redte#.)
re$3e#") repre.e't#' dpl!"#t$, #pr!+), ('&' e#.), de%&' e#.) %#u %$3"+) r#'-ul
"%u'l!r dpl!"#t$e.
e&ul -u1er'ulu, $# ,e&ul %t#tulu, e/er$t) #tr+u de repre.e't#re # %t#tulu ('
rel# le e/ter'e, p!#te 'e-!$# ('$3e# tr#t#te 'ter'# !'#le &)r) # pre.e't# depl'ele
puter, 'u"e,te 'e-!$#t!r #$!rdurl!r 'ter'# !'#le $#re %u't %upu%e #pr!+)r lu,
'u"e,te re$3e#") u'ele $#te-!r de dpl!"# .
M'%terul A&#$erl!r E/ter'e repre.'t) !r-#'ul $e'tr#l de %pe$#lt#te #l
#d"'%tr# e de %t#t, $re#t %pe$#l pe'tru # !r-#'.# de%&),ur# dre$t rel# le de
p!lt$) e/ter') #le %t#tulu.
#lte #ut!rt)* #le #d"'%tr# e pu+l$e $e'tr#le de %pe$#lt#te #u #tr+u ('
re#l.#re# p!lt$ e/ter'e # %t#tulu, pre$u" "'%terele d' d!"e'ul $!"er ulu, #p)r)r
'# !'#le, #&#$erl!r 'ter'e, $ultur, edu$# e et$.
1?.MISIUNILE DIPLOMATICE- DEFINIRE, TIPOLO5IE, CARACTERIEAREA
TIPURILOR.
M%u'e# dpl!"#t$) e%te de&'t) (' d!$tr') $# &'d 6!r-#' #l u'u %u+e$t de
drept 'ter'# !'#l, '%ttut (' "!d per"#'e't pe lB'-) u' #lt %u+e$t de drept
'ter'# !'#l ('%)r$'#t $u #%-ur#re# rel# l!r dpl!"#t$e #le #$e%tu %u+e$t7.
;M%u'e# dpl!"#t$# e%te !r-#'ul %pe$#l.#t #l %t#tulu %#u #l u'e e'tt#t
'ter'#t!'#le $u per!'#lt#te 0urd$#, $re#t per"#'e't pe l#'-# u' %t#t %#u pe l#'-# #lt#
e'tt#te, $u #$!rdul #$e%tu# $u %$!pul de # #%-ur# re#l.#re# rel#tl!r dpl!"#t$e.;
;Tp!l!-e:
/up ran!ul a!enilor "iplomatici, exist misiuni diplomatice la nivel nalt i misiuni
diplomatice auxiliare.
0isiunile "iplomatice la niel nalt sunt misiunile efului "e stat, ale efului "e !uern i
ale ministrului "e externe, precum i ale lociitorilor lor, nfptuitori ai relaiilor politice cu
strintatea.
"%u'e# dpl!"#t$) e%te !r 6te"p!r#r)7, !r 6per"#'e't)7.
M%u'e# dpl!"#t$) 6te"p!r#r)7 #re $#r#$ter #d 3!$, e%te #de$1#t) e/$lu%1
#t'-er u'u !+e$t1 d%t'$t, %pe$#l.
1
M%u'e# dpl!"#t$) per"#'e't) e%te !r-#'ul %pe$#l.#t #l %t#tulu %#u #l u'e
e'tt) $u per%!'#lt#te 'ter'# !'#l), $re#t (' "!d per"#'e't pe lB'-) u' #lt %t#t %#u
#lt) e'tt#te $u per%!'#lt#te 'ter'# !'#l), $u $!'%" )"B'tul #$e%t!r#, $u %$!pul de #
#%-ur# re#l.#re# "e' 'ere# rel# l!r dpl!"#t$e.
M%u'le dpl!"#t$e p!t & $l#%&$#te (' "# "ulte $#te-!r, #%t&el:
#= misiunea diplomatic permanent i misiunea diplomatic temporar
+= misiunea diplomatic cu sarcini generale i misiunea diplomatic trimis cu
nsrcinare precis
$= dup rangul misiunii diplomatice, nivelul de reprezentare i al calit ii pe care o are
subiectul de drept interna ional al crui organ este, n cadrul diplomaiei bilaterale,
de!%e+" ('tre:
- A"+#%#d) $ care constituie misiunea "iplomatic cea mai important, cu ran!ul cel mai nalt,
con"us "e un ambasa"or;
- Nu' #tur# #p!%t!l$) $ care reprezint misiunii a 2fntului 2caun ntr%un stat, con"us "e
nun iul apostolic;
- Le-# e $ misiune "iplomatic "e ran! inferior ambasa"ei, con"us "e un ministru sau ministru
rezi"ent (astzi n numr re"us);
- I'ter'u' #tur# #p!%t!l$) $ reprezint 2fntul 2caun n rile un"e nu exist nun iatur,
corespun"e ca ran! le!a iei i este con"us "e un internun iu;
- D'#ltul C!"%#r#t $ misiune "iplomatic a unui stat cu care acesta are rela ii i interese
"eosebit "e strnse $ statele 3ommon4ealt5%ului britanic (3ana"a, (ustralia, 6oua 7eelan",
3e8lon), con"us "e un *nalt 3omisar, "e acelai ran! cu ambasa"a; 3omunitatea francofon
prezint arianta *naltelor Reprezentan e con"use "e un *nalt Reprezentant;
d= ! #lt) $#te-!re de "%u' dpl!"#t$e ! $!'%ttue #$ee# # delega iilor
permanente #le %t#tel!r l# !r-#'.# le 'ter'# !'#le "%u'l!r 'ter'# !'#le ('
d&erte %t#te %#u l# d&erte !r-#'.# 'ter'# !'#le.
1C.MISIUNILE DIPLOMATICE- NO @IUNE, STRUCTUR, OR5ANIEARE.
;N! *u'e :
D' l#t'), $u1B'tul mission %e re&er) l# #$*u'e# trimiterii.
>isiune diplomatic M repre.e't#' ) dpl!"#t$) # u'u %t#t, $!'du%) de u'
#"+#%#d!r %#u de u' "'%tru ple'p!te' #r.;
Stru$tur# "%u'l!r dpl!"#t$e d&er) de l# *#r) l# *#r) de l# "%u'e l# "%u'e .
%%tru$tur# u'e "%u' dpl!"#t$e re&le$t) &u'$ le #$e%te# pre.'t) $# 1#l#+l
ur")t!rul e/e"plu:,e&ul "%u', C#'$el#r#, Dep#rt#"e'tul p!lt$, Ad"'%tr# #
$!!rd!'#re#, Se$ret#r#tul #r31ele, Se$urt#te#, C!"u'$# le $elel#lte %er1$
te3'$e, Per%!'#lul l!$#l'$, C!'t#+lt#te#, Dep#rt#"e'tul $!""er$#l, Dep#rt#"e'tul
$!'%ul#r, Ser1$ul "lt#r, '#1#l, #er#' #lte %er1$ %pe$#l.#te.
#= e&ul "%u' e%te $!!rd!'#t!rul Se$ e p!lt$e # "%u' dpl!"#t$e C!'1e' # de
l# Je'# d' 18I1 $u pr1re l# rel# le dpl!"#t$e pre1ede $) ,e&ul "%u' dpl!"#t$e
e%te 6dpl!"#tul ('%)r$'#t de %t#tul #$redt#'t pe'tru # #$ !'# (' #$e#%t) $#lt#te7. e&
"%u'l!r dpl!"#t$e #p#r ' u'!r r#'-ur %#u $l#%e d&erte. E %u't 'u" #$redt#
de %t#tul $)ru# ( #p#r 'e "%u'e# dpl!"#t$) <%t#tul #$redt#'t= (' %t#tul de re,ed' )
<%t#tul #$redt#r= p!tr1t u'e pr!$edur %pe$#le. e&ul "%u' e%te r)%pu'.)t!r pe'tru
t!#te pr!+le"ele le-#te de "%u'e.
9
+= C#'$el#r#. D' %t#tele $#re #u #d!pt#t #$e%t %%te", ,e&ul $#'$el#re e%te (' "!d
!+ 'ut re%p!'%#+l pe'tru d!u) &u'$ "p!rt#'te: #= $!!rd!'#re# #$t1t) "%u'
+= %upr#1e-3ere# #d"'%tr)r "%u'.
U'# d'tre $ele "# "p!rt#'te %#r$' #le ,e&ulu C#'$el#re e%te ('t!$"re# u'!r
&%e d!$u"e't#re $!' 'B'd t!#te '&!r"# le l!$#le pe $#re !r$e '!u %e& de "%u'e %#u
"e"+ru #l per%!'#lulu #r tre+u %) le $u'!#%$) l# %!%re# l# p!%t.
$= Se$ # e$!'!"$. Se !$up), (' "!d de!%e+t, de de.1!lt#re# rel# l!r e$!'!"$e
# $el!r $!"er$#le d'tre $ele d!u) )r. S#r$'# dpl!"#tulu re%p!'%#+l $u #$t1t#te#
e$!'!"$) # "%u' dpl!"#t$e e%te #$ee# de # %u% 'e pr' t!#te "0l!#$ele p!%+le
'tere%ele e$!'!"$e #le pr!prulu %t#t
d= Se$ # $ultur)-pre%) . Dpl!"# # $ultur#l) # de1e't #%t). u'ul d'tre "0l!#$ele
$ele "# e&$e'te de $u'!#,tere #pr!pere # %t#tel!r &#pt pe'tru $#re dpl!"#
re%p!'%#+l $u pr!+le"ele de $ultur) pre%) tre+ue %) $u'!#%$) +'e %tu# # d'
#r# de re,ed' ) (' #$e%te d!"e', pe'tru # pute# %) &e (' ")%ur) %) de't&$e
$#'#le de $!"u'$#re e&$e'te
e= Se$ # $!'%ul#r. C!'&!r" pre1ederl!r #rt. ? d' C!'1e' # de l# Je'# d' 18I1
pr1'd rel# le dpl!"#t$e, 6'$ ! d%p!. e # pre.e'te C!'1e' 'u p!#te &
'terpret#t) $# 'ter.$B'd "%u' dpl!"#t$e e/er$t#re# &u'$ l!r $!'%ul#re.7 E!'# de
$!"pete' ) tert!r#l) # Se$ e $!'%ul#re 'u $!'$de, ('t!tde#u'# $u ('tre-ul tert!ru #l
%t#tulu #$redt#r, d#t!rt) &#ptulu $) (' #'u"te .!'e %t#tul #$redt#'t #re ('&' #te, $u
#$!rdul #ut!rt) l!r $!"pete'te, $!'%ul#te -e'er#le, $!'%ul#te, 1$e$!'%ul#te %#u #-e'
$!'%ul#re.
&= Br!urle #t#,# l!r "lt#r. D' &u'$ e de "p!rt#' # "%u'l!r dpl!"#t$e
#$e%te# %e p!t %u+d1de (' +r!u "lt#r pr!pru-.%, +r!u '#1#l #l #erulu.
At#,# "lt#r ('depl'e%$ &u'$ :
#= de !+%er1#re '&!r"#re asupra situa iei militare "in ara "e ree"in ;
+= de $!!per#re $u #ut!rt) le "lt#re #le )r de re,ed' ) , n ca"rul acor"urilor
stabilite ntre cele "ou state;
$= de repre.e't#re a statului acre"itant la ceremoniile oficiale care au loc n ara "e
ree"in
d= de $!'%ler te3'$ #l ,e&ulu "%u' dpl!"#t$e, n "omeniile "e specialitate
te5nico%militar, a cror cunoatere este necesar pentru o #ust apreciere a situa iilor care fac
obiectul analizelor politico%"iplomatice.
-= Br!urle #t#,# l!r de #&#$er 'ter'e $!'%ttue "!d#lt#te# de re#l.#re #
#$t1t) de repre.e't#re e/ter') # M'%terulu I'ter'el!r Re&!r"e Ad"'%tr#t1e .
15. FUNCTIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE- ENUMERARE, PREEENTARE.
Fu'$ # de repre.e't#re
Fu'$ # de 'e-!$ere
Fu'$ # de !+%er1#re '&!r"#re
Fu'$ # de re#l.#re # $!!per )r 'ter'# !'#le
Fu'$ # de pr!te0#re # 'tere%el!r %t#tulu #$redt#'t # $et ) e'l!r #$e%tu#
Fu'$ *# de repre.e't#re
eful misiunii fiin" cel care reprezint statul su n plenitu"inea rela iilor sale
"iplomatice, prin mo"alit i foarte ariate "e participare la ia a public a statului acre"itar.
:
Fu'$ *# de 'e-!$ere
;unc ia "e a "uce tratatie cu !uernul statului acre"itar, "enumit i func ia "e
ne!ociere, reprezint aspectul esen ial al actiit ii misiunii "iplomatice n aprarea intereselor
statului acre"itar; n rezolarea "iferen"elor "intre state
Fu'$ *# de !+%er1#re '&!r"#re
;unc ia "e informare prin toate mi#loacele licite, "espre con"i iile i eolu ia
eenimentelor "in statul acre"itar i "e a raporta cu priire la acestea statului acre"itant
presupune urmrirea i stu"ierea aspectelor ie ii politice, sociale, culturale etc. "in statul
acre"itar, efectele eenimentelor interna ionale n acest stat, precum i "erularea rela iilor "intre
cele "ou state.
Fu'$ *# de re#l.#re # $!!per)r 'ter'# !'#le
;unc ia "e promoare a rela iilor "e prietenie i "e "ezoltare a rela iilor economice,
culturale i tiin ifice ntre statul acre"itant i statul acre"itar, "enumit i func ia "e cooperare,
poate fi "efinit ca scop al ntre!ii actiit i a misiunii "iplomatice.
Fu'$ *# de pr!te0#re # 'tere%el!r %t#tulu #$redt#'t , # $et)*e'l!r #$e%tu#
;unc ia "e ocrotire n statul acre"itar a intereselor statului acre"itant i ale cet enilor si,
n limitele a"mise "e "reptul interna ional este o func ie tra"i ional a misiunilor "iplomatice,
realizat prin cereri "e informare i asisten , prin proteste i prin inocarea rspun"erii
interna ionale, ori c5iar prin n"eplinirea unor func ii consulare.
1I. MISIUNILE PERMANENTE SI MISIUNILE TEMPORARE- DEFINIRE,
ANALIEA COMPARATIJA.
M%u'e# dpl!"#t$ ) per"#'e't) e%te !r-#'ul %pe$#l.#t #l %t#tulu %#u #l u'e
e'tt) $u per%!'#lt#te 'ter'# !'#l), $re#t (' "!d per"#'e't pe lB'-) u' #lt %t#t %#u
#lt) e'tt#te $u per%!'#lt#te 'ter'# !'#l), $u $!'%" )"B'tul #$e%t!r#, $u %$!pul de #
#%-ur# re#l.#re# "e' 'ere# rel# l!r dpl!"#t$e.
$#te-!r de "%u' dpl!"#t$e per"#'e'te, #tBt (' $#drul dpl!"# e +l#ter#le
$Bt (' $#drul dpl!"# e "ultl#ter#le. M%u'le dpl!"#t$e p!t & $l#%&$#te (' "#
"ulte $#te-!r, #%t&el:
misiunea diplomatic permanent i misiunea diplomatic temporar
;A'#l. ) $!"p#r#t1):
0isiunea "iplomatic <temporar= are caracter a" 5oc, este a"ecat exclusi atin!erii
unui obiecti "istinct, special. /e acest fel este i misiunea "iplomatic la niel nalt.)
19. PERSONALUL I STRUCTURA MISIUNII DIPLOMATICE- ENUMERARE,
PREEENTARE.
tre $#te-!r&
eful misiunii membrii misiunii "iplomatice sunt eful misiunii i membrii personalului
misiunii "iplomatice;
membrii personalului misiunii "iplomatice sunt membrii personalului "iplomatic, crora li
se a"au! personalul a"ministrati i "e "eserire;
membrii personalului "iplomatic sunt membrii personalului misiunii "iplomatice care au
ran! "iplomatic;
a!entul "iplomatic este eful misiunii "iplomatice sau un membru al personalului
"iplomatic al misiunii;
>
un membru al personalului a"ministrati i te5nic este un membru al misiunii "iplomatice
an!a#at n sericiul a"ministrati sau te5nic al misiunii "iplomatice;
un membru al personalului "e "eserire este un membru al misiunii "iplomatice "in
"epartamentul "e sericii interne al misiunii "iplomatice,
un func ionar particular este o persoan care se afl n sericiul particular al unui membru
al
misiunii "iplomatice i care nu este an!a#at al statului trimi tor.
C!rpul dpl!"#t$. E%te &!r"#t d' t!t#lt#te# #-e' l!r dpl!"#t$, ("preu') $u
"e"+r &#"le l!r #&l# pe tert!rul %t#tulu de re ed' ) , "ar n sens restrns "in corpul
"iplomatic fac parte numai efii reprezentan elor "iplomatice.
Nu"re# "e"+rl!r "%u' dpl!"#t$e. Fe$#re %t#t #re dreptul de #- #le-e
#-e' dpl!"#t$ , pe $el#l "e"+r # "%u' dpl!"#t$e. De%e"'#re# 'u"re#
l!r %e &#$e de %t#tul #$redt#'t p!tr1t '!r"el!r #p#r 'B'd dreptulu 'ter' , n temeiul
atributului "e sueranitate
1L. IMUNIT @ILE DIPLOMATICE- DELIMITARE CONCEPTUALA,
ENUMERARE, PREEENTARE.
I"u't) le dpl!"#t$e repre.'t) tr#t#"e'tul pe $#re %t#tul #$redt#r (l #$!rd)
"%u'l!r dpl!"#t$e per%!'#lulu #$e%t!r#, e/pr"#t pr' e/$ept#re# de l# 0ur%d$ #
pe'#l) $1l) # #$e%tu %t#t.
Me"+r "%u'l!r dpl!"#t$e #u d#t!r# de # re%pe$t# le-le re-le"e't)rle
%t#tulu #$redt#r de # 'u %e #"e%te$# (' tre+urle %#le 'ter'e, #r l!$#lurle "%u'l!r
'u tre+ue utl.#te (' %$!pur '$!"p#t+le $u re-ulle !+l-# le #$t1t) dpl!"#t$e .
%t#tul #$redt#r #re !+l-# pre$%e stabilite "e 3onen ia "e la ?iena prin articolele
2.%29. P!tr1t #$e%t!r re-le"e't)r el tre+ue %) #$!rde "%u' t!#te &#$lt) le pe'tru
('depl're# &u'$ u'l!r %#le. El tre+ue, (' "!d %pe$#l, %) #%-ure "e"+rl!r "%u'
t!#t) l+ert#te# de depl#%#re de $r$ul# e. O re.er1) e/%t) t!tu% pe'tru .!'ele u'de
#$$e%ul e%te re-le"e't#t %#u 'ter.% d' r# u' de %e$urt#te '# !'#l). 'terd$ # u'!r
")%ur d%$r"'#t!r ('tre %t#te.
I"u't) le dpl!"#t$e %u't $!'$ret.#te (' tre $#te-!r:
#= I"u't#te# de 0ur%d$ e>
+= I'1!l#+lt) le>
$= E/$ept#re# de l# !+l-# # de # depu'e $# "#rt!r
I"u't#te# de 0ur%d$*e, #d$) %$!#tere# de %u+ #$ u'e# le- pe'#le %#u $1le #
%t#tulu #$redt#r # "%u' dpl!"#t$e, per%!'#lulu "%u' # "e"+rl!r l!r de
&#"le. I'1!l#+lt)*le, $#re ('%e#"') "u't#te# &# ) de $!'%trB'-ere# pre1).ut) de le-e.
E%te 1!r+# de%pre:
I'1!l#+lt#te# $#re ( e%te re$u'!%$ut) u'u dpl!"#t #re $# !+e$t %) per"t) %) %e
+u$ure, pe tert!rul u'de ( e/er$t) "%u'e#, (' !r$e "!"e't !ru'de %-#r #&l#, de
l+ert#te &)r) re%tr$ e de 't#'-+lt#te per%!'#l) (' t!#te !$#.le, #r '1!l#+lt#te#
per%!'#l) e%te -#r#' # e%e' #l) # #-e' l!r dpl!"#t$, #$e%t# ('#'te de t!#te &'d
e/$ept#t de l# !r$e ")%ur) de #re%t#re %#u de dete' e
Re ed' # dpl!"#tulu 'u p!#te $!'%ttu !+e$tul '1e%t-# l!r p!l e, 0u%t e
%#u !r$)ru #lt !r-#' #d"'%tr#t1, $#re 'u #u dreptul %) p)tru'd) (' "!+l &)r)
#ut!r.# # e/pre%), dup) $#., # dpl!"#tulu %#u # ,e&ulu "%u'.
1@
$!re%p!'de' # dpl!"#t$), e%te de$l#r#t) '1!l#+l).
Dreptul l# l+er# $r$ul# e # 1#l.el!r dpl!"#t$e e%te re$u'!%$ut & )r) re.er1e.
I"u't) le $urerl!r %u't re$u'!%$ute %u't pre$.#te (' d!$u"e'tele pe $#re #$e t#
tre+ue %) le de '), pre$u" dreptul %t#tel!r "%u'l!r dpl!"#t$e de # re$ur-e l#
$urer #d-3!$.
I"u't#te# de 0ur%d$ e
U' #-e't dpl!"#t$ tre+ue %) re%pe$te le-%l# # )r u'de e%te #$redt#t, d#r 'u
p!#te & tr#% l# r)%pu'dere de$Bt de #ut!rt) le d' pr!pr# #r). AtBt t"p $Bt #-e'tul
dpl!"#t$ %tr)' %e #&l) pe tert!rul %t#tulu pe lB'-) $#re e%te #$redt#t, "u't#te# de
0ur%d$ e pe'#l) e%te t!t#l)
18. PRIJILE5IILE DIPLOMATICE- DELIMITARE CONCEPTUAL ,
ENUMERARE, PREEENTARE.
Pr1le-le dpl!"#t$e repre.'t) t!t u' tr#t#"e't #$!rd#t de %t#tul #$redt#r
"%u' dpl!"#t$e per%!'#lulu #$e%te#, pr' $#re l %e &#$ u'ele ('le%'r e/$ep !'#le.
L+ert#te# de $!"u'$#re. M%u'e# dpl!"#t$) #re dreptul %) $!"u'$e l+er $u
-u1er'ul %)u, $u $elel#lte "%u' $!'%ul#te #le %t#tulu #$redt#'t, putB'd %) &!l!%e#%$)
t!#te "0l!#$ele de $!"u'$# e p!tr1te
L+ert#te# de " ,$#re. E%te dreptul #-e'tulu dpl!"#t$ de # $r$ul# l+er pe tert!rul
%t#tulu #$redt#r, cu posibilitatea acestuia "e a "eclara anumite zone interzise, "in motie "e
securitate a a!entului "iplomatic sau a statului acre"itar;
Pr1le- de !rd' &%$#l. Repre.'t) dreptul "%u' # dpl!"# l!r de # & %$ut
de t#/e , "p!.te, $u e/$ep # "p!.tel!r 'dre$te sau a celor aplicabile bunurilor
imobile particulare, eniturilor particulare i taxelor corespunztoare "reptului "e
succesiune;
Pr1le- de !rd' 1#"#l. C!'%t#u (' %$utre# de t#/ele 1#"#le $#re %e per$ep $u
!$#.# "p!rturl!r de +u'ur 1.e#. ) +u'urle de%t'#te u.ulu !&$#l $3#r
per%!'#l #l "%u', al "iploma ilor i membrilor familiilor acestora.
S$utre# de "p!.te. C!'1e' # de l# Je'# %t#+le te ! %ere de re-ul $!d&$B'd
pr#$t$# e/%te't) (' #$e#%t) "#tere. Art$!lul 4? %$ute te de "p!.te l!$#lurle
"%u' # $)r!r pr!pret#r %#u l!$#t#r %u't repre.e't#' %t#tulu #$redt#'t %#u
,e&ul "%u', cu excep ia impozitelor sau taxelor percepute ca remunera ie pentru
sericii particulare prestate
A-e'tul dpl!"#t$ e%te %$utt de $!'tr!lul +#-#0ulu % )u per%!'#l . /ac acesta "in
urm trebuie s fie examinat "eoarece exist suspiciuni c ar putea s con in obiecte care
nu beneficiaz "e scutire "e taxe amale, de%$3dere# #$e%tu# 'u %e p!#te &#$e de$Bt ('
pre.e' # #-e'tulu dpl!"#t$ %#u # u'u repre.e't#'t #ut!r.#t.
Dreptul de # #r+!r# dr#pelul '# !'#l %te"# '# !'#l ) , pe l!$#lul "%u'
dpl!"#t$e, l# re ed' # ,e&ulu "%u' pe "0l!#$ele de tr#'%p!rt #le #$e%tu#.
F#$lt ) de ,edere - %u't $!'$ret.#te (' dreptul #-e'tulu dpl!"#t$ de # & %$utt
de l# !+l-# le de # !+ 'e per"% de ,edere pe tert!rul %t#tulu #$redt#r de #
#'u' # !r-#'ele de p!l e l!$#le de%pre pre.e' # %#.
S$utre# de pre%t# * per%!'#le , pre$u" %er1$ul "lt#r, re$3. "lt#re et$.
S$utre# de l# !+l-# le pr1'd #%-ur)rle %!$#le, pe'tru $#.ur de #$$de't,
11
+!#l), de$e% et$., ceea ce nu exclu"e posibilitatea "iplomatului "e a participa oluntar la
asemenea sisteme "e protec ie.
4H. FACILIT @ILE DIPLOMATICE- DELIMITARE CONCEPTUAL,
ENUMERARE, PREEENTARE.
Su't p!%+lt) #le "%u' dpl!"#t$e #le per%!'#lulu dpl!"#t$ de # l %e
('le%' de $)tre %t#tul #$redt#r de%&) ur#re# #$t1t) l!r l!r %pe$&$e. Arintre acestea,
men ionm !+l-# # %t#tulu #$redt#r de # ('le%' !+ 'ere# de l!$#lur pe'tru "%u'e#
dpl!"#t$), de # #$!rd# #0ut!r l# !+ 'ere# de l!$u' e pe'tru "e"+r "%u', de #
pu'e l# d%p!. # #$e%t!r# "0l!#$ele de tr#'%p!rt 'e$e%#re p)r)%r tert!rulu %t#tulu
#$redt#r
Pr1le-le , "u't) le ('$ete#.) dup) ('$et#re# &u'$ l!r dpl!"#t$e #le
per%!#'e, re%pe$t1 (' "!"e'tul (' $#re per%!#'# p)r)%e te tert!rul %t#tulu #$redt#r
%#u l# e/pr#re# u'u ter"e' r# !'#l $#re -# &!%t d#t (' #$e%t %$!p, $3#r (' t"p de
$!'&l$t #r"#t.
41. INJIOLABILITATEA MISIUNII DIPLOMATICE SI INJIOLABILITATEA
SEDIULUI MISIUNII DIPLOMATICE.
I'1!l#+lt )*le , $#re ('%e#"') "u't#te# &# ) de $!'%trB'-ere# pre1).ut) de le-e.
E%te 1!r+# de%pre:
2 '1!l#+lt#te# "%u', respecti obli!a ia statului acre"itar "e a nu permite
func ionarilor si s ptrun" i s n"eplineasc acte "e autoritate n localurile misiunii,
mi#loace "e transport i terenuri ale acesteia, mai pu in n cazuri excep ionale, cum ar fi le!itima
aprare.
- '1!l#+lt#te# #r31el!r, care opereaz asupra tuturor "ocumentelor "iplomatice,
2 '1!l#+lt#te# dpl!"#tulu, concretizat n exceptarea acestuia "e la orice form "e
re inere sau "eten ie;
2 '1!l#+lt#te# re ed' e dpl!"#tulu , care este aceea i cu iniolabilitatea
localurilor misiunii.
I'1!l#+lt#te# $#re ( e%te re$u'!%$ut) u'u dpl!"#t #re $# !+e$t %) per"t) %) %e
+u$ure, pe tert!rul u'de ( e/er$t) "%u'e#, (' !r$e "!"e't !ru'de %-#r #&l#, de
l+ert#te &)r) re%tr$ e de 't#'-+lt#te per%!'#l) (' t!#te !$#.le, #r '1!l#+lt#te#
per%!'#l) e%te -#r#' # e%e' #l) # #-e' l!r dpl!"#t$, #$e%t# ('#'te de t!#te &'d
e/$ept#t de l# !r$e ")%ur) de #re%t#re %#u de dete' e.
I'1!l#+lt#te# #re $# %$!p %) per"t) dpl!"#tulu de #- e/er$t#, &)r) '$ u'
"ped"e't, %#r$'# %# de repre.e't#'t #l u'e )r %tr)'e
I'1!l#+lt#te# #$!per) t!#te per%!#'ele $#re &#$ p#rte d' per%!'#lul !&$#l %#u
'e!&$#l #l "%u',
I'1!l#+lt#te# #-e'tulu dpl!"#t$ (l pr!te0e#.) pe #$e%t# (' t!#te $r$u"%t#' ele.
Re,ed' # dpl!"#tulu 'u p!#te $!'%ttu !+e$tul '1e%t-# l!r p!l e, 0u%t e %#u
!r$)ru #lt !r-#' #d"'%tr#t1, $#re 'u #u dreptul %) p)tru'd) (' "!+l &)r) #ut!r.# #
e/pre%), dup) $#., # dpl!"#tulu %#u # ,e&ulu "%u'.
De #%e"e'e#, $!re%p!'de' # dpl!"#t$), e%te de$l#r#t) '1!l#+l).
Dreptul l# l+er# $r$ul# e # 1#l.el!r dpl!"#t$e e%te re$u'!%$ut & )r) re.er1e.
I"u't) le $urerl!r %u't re$u'!%$ute %u't pre$.#te (' d!$u"e'tele pe $#re #$e t#
tre+ue %) le de '), pre$u" dreptul %t#tel!r "%u'l!r dpl!"#t$e de # re$ur-e l#
$urer #d-3!$.
12
44. INJIOLABILITATEA ARFIJEI MISIUNII DIPLOMATICE SI
INJIOLABILITATEA CORESPONDEN @EI DIPLOMATICE
I'1!l#+lt#te# #r31el!r, care !pere#.) #%upr# tutur!r d!$u"e'tel!r dpl!"#t$e,
inclusi corespon"en a, in"iferent "e locul un"e se afl, fiin" absolut;
Ar31ele dpl!"#t$e %e +u$ur), de #%e"e'e#, de #$ee# '1!l#+lt#te $# %edul
"%u' re ed' #, $3#r (' $#.ul ruper rel# l!r dpl!"#t$e. De #%e"e'e#,
$!re%p!'de' # dpl!"#t$) , e%te de$l#r#t) '1!l#+l).
4?. DIPLOMA @IA AD-FOC- DEFINIRE, FUNCTII, CARACTERISTICI.
dpl!"#*# $u'!#,te l# !r# #$tu#l) "# "ulte forme de "#'&e%t#re:
diplomaia permanent, care poate fi bilateral sau multilateral se realizeaz prin
interme"iul or!anizaiilor internaionale;
diplomaia ad-hoc temporar! , re#l.#t) pr' "%u'le %pe$#le> Pe'tru %t#+lre#
rel#*l!r dpl!"#t$e e%te 'e$e%#r) ('depl're# #'u"t!r $!'d* $#re, de!$#"d#t),
%$#p) re-le"e't)rl!r de drept 'ter'#*!'#l.
4C.;MISIUNILE SPECIALE DEFINIRE, FUNCTII, CARACTERISTICI.
;M%u' dpl!"#t$e $u $#r#$ter te"p!r#r ("enumite si misiuni a"%5oc), %u't tr"%e
'tr-u' %t#t %tr#' pe'tru # 'depl' ! #'u"t# '%#r$'#re pre$%#
0isiunile cu caracter temporar (misiuni speciale) care pot aea ca !+e$t&
'e-!$er p!lt$e %#u pe'tru '$3eere# u'u tr#t#t in probleme economice si altele;
p#rt$p#re# l# #$tu' $u $#r#$ter $ere"!'#l;
"#r$#re# u'u e1e'"e't;
dele-#t l# $!'&er'te, reu'u' % !r-#'.#t 'ter'#t!'#le.
;C#te-!r de "%u' %pe$#le
D' #$e#%t) $#te-!re 'tr) de &#pt !r$e #-e't #l %t#tulu $#re 'u &#$e p#rte d'tr-!
"%u'e per"#'e't), ter"e'ul de dpl!"#*e #d-3!$ #$!per'd ! %&er) &!#rte l#r-) de
$#.ur,
#. P#rt$p#re# l# $ere"!' , #lte #$*u' pr!t!$!l#re
+. P#rt$p#re# l# $!'-re%e , $!'&er'*e 'ter'#*!'#le.
$. Tr#'%"tere# de "e%#0e (' 'u"ele ,e&l!r de %t#te $)tre !"!l!- #$e%t!r# .
d. Cre#re# u'u $#'#l de $!"u'$#re $!'&de'*#l ('tre d!u) %t#te
e. P#rt$p#re# l# u' e1e'"e't
&. D'&'*#re# +r!url!r te"p!r#re , per"#'e'te,
45. ;;DELE5A @II LA CONFERIN@E SAU OR5ANIEA@II INTERNA@IONALE-
DEFINIRE, FUNCTII, CARACTERISTICI.
Repre.e't#'*ele dpl!"#t$e %#u dele-#*le per"#'e'te
A$e#%t) $#te-!re de "%u' dpl!"#t$e %u't $#r#$ter%t$e dpl!"#*e
"ultl#ter#le, &'d #$redt#te de %t#te pe lB'-) !r-#'.#*le 'ter'#*!'#le.
% (' pr1'*# '!*' %u+e$tulu de drept pe lB'-) $#re &'*e#.) ! repre.e't#'*)
dpl!"#t$) e/%t) ! p#rt$ul#rt#te, #$ee# $) !r-#'.#*# 'ter'#*!'#l) repre.'t) u'
%u+e$t de drept der1#t, #1B'd per%!'#lt#te 0urd$) l"t#t), ! $#p#$t#te 0urd$)
'ter'#*!'#l) re%trB'%).
1'
-rel#*le dpl!"#t$e de&'e%$ rel#*le d'tre d!u) %t#te, $#re #u per%!'#lt#te
0urd$) 'ter'#*!'#l) depl') , #u $#p#$t#te depl') de # #1e# dreptur , #-, #%u"#
!+l-#*, 'e('-r)dte de &#$t!r e/ter', (' 1rtute# pr'$pl!r de drept 'ter'#*!'#l.
A,#d#r, d&ere'*# ('tre ! #"+#%#d) , ! repre.e't#'*) per"#'e't) 'u e%te d!#r ('
r#p!rt $u de'u"re# e, $ , $u &u'$*le pe $#re le ('depl'e,te &e$#re, %pre de!%e+re de
#"+#%#d), 'u'*#tur) %#u ('#lt $!"%#r#t $#re re#l.e#.) #$ele#, &u'$* dpl!"#t$e.
Fu'$*le u'e repre.e't#'*e per"#'e'te %e 1!r r#p!rt# l# #$t1t#te# !r-#'.#*l!r
'ter'#*!'#le , 'u l# $e# # u'u %t#t, "!t1 pe'tru $#re %u't "ult "# %pe$#l.#te, ('
$!'$!rd#'*) $u %pe$&$ul !r-#'.#*e.
4I. ;;TRIMI II ITINERAN@I- DEFINIRE, FUNCTII, CARACTERISTICI.
,0ARB?,7(C,D
49. ;RE5ULI, TEFNICI I PROCEDURI DN ACTIJITATEA DIPLOMATIC-
DEFINIRE, PREEENTARE, EAEMPLE.
Re-ulle #pl$#+le (' $#drul dpl!"#t$ "ultl#ter#l
#. P#rt$p#re# l# #$t1t )*le !r-#'.#*e 'ter'#*!'#le
Dpl!"#*# "ultl#ter#l) pr#$t$#t) (' $#drul !r-#'.#*e 'ter'#*!'#le %e
de%&),!#r) pr' repre.e't#'* %t#tel!r pe lB'-) ! !r-#'.#*e 'ter'#*!'#l), &e pr'
"%u'e# per"#'e't) pe lB'-) ! !r-#'.#*e 'ter'#*!'#l), &e pr' dele-#*le l# reu'u'le
!r-#'.#*e 'ter'#*!'#le %#u #le !r-#'el!r #$e%t!r#, pr' &u'$*!'#r 'ter'#*!'#l, #l*
#-e'* 'ter'#*!'#l.
St#tele p!t & repre.e't#te l# %e%u'le !r-#'.#*l!r 'ter'#*!'#le %#u #le !r-#'el!r
#$e%t!r# &e per"#'e't, pr' "%u'le per"#'e'te #le #$e%t!r#, &e te"p!r#r, pr'
dele-#*le ('1e%tte %pe$#l , pu'$tu#l (' #$e%t %e'%.
4L. CURTOAEIA INTERNA @IONAL, PROTOCOL SI ETICFETA
DIPLOMATICA- DEFINIRE, PREEENTARE, EAEMPLE.
-'u repre.'t) u' .1!r pr!pru-.% #l dreptulu dpl!"#t$, 'u e%te ! '!r") 0urd$),
'ere%pe$t#re# e 'u $!'%ttue u' &#pt l$t 'u #'-#0e#.) r)%pu'dere# 0urd$) # %t#tulu,
$, de !+$e, u' $!"p!rt#"e't %"l#r d' p#rte# %t#tulu #&e$t#t. Da ofer criterii i re!uli
care pot faoriza relaiile "iplomatice.
Re!ulile "e curtoazie sunt "e natur s relee atitu"inea reciproc "e respect fa "e
personalitatea statelor, a reprezentanilor acestora, a cetenilor lor, ca reflectare a unor raporturi
ntre puteri suerane, ele rezultn" nsa "in acte unilaterale.
Aot fi citate ca re!uli "e curtoazie cele ntlnite n protocol, n ceremonialul "iplomatic
etc. Enele "in re!ulile "e curtoazie au "eenit treptat, fie pe cale cutumiar, fie pe cale
conenional, norme "e "rept internaional (cum ar fi, "e exemplu, cele referitoare la imunitate
i priile!ii "iplomatice).
48. ;NOTA JERBAL - DEFINITIE, TRASATURI.
N!t# 1er+#l) e%te u' d!$u"e't $#re e"#') &e de l# "'%trul #&#$erl!r e/ter'e #l
%t#tulu #$redt#r, &e de l# "%u'e# dpl!"#t$), &'d '%tru"e'tul $el "# de% &!l!%t ('
$!re%p!'de'*# dpl!"#t$). A$e%t tp de d!$u"e't 'u e%te u.t#t (' $!re%p!'de'*# #lt!r
1-
'%ttu* -u1er'#"e't#le &'d #p#'#0ul e/$lu%1 #l $#'#lulu dpl!"#t$. O "%u'e
dpl!"#t$) d#$) d!re,te %) %e '&!r"e.e #%upr# u'!r pr!+le"e $#re %u't de $!"pete'*#
u'e '%ttu* -u1er'#"e't#le %' %t#tul #$redt#r, %e 1# #dre%# pr'tr-! '!t) 1er+#l)
M'%terulu A&#$erl!r E/ter'e $)re# ( %!l$t pr!$ur#re# re%pe$t1el!r '&!r"#*.
D' $!'$lu.e, $#'#lul de $!"u'$#re u.u#l, &!l!%t (' #$t1t#te# "%u' dpl!"#t$e
d' %t#tul #$redt#r e%te $el pr' 'ter"edul M'%terulu A&#$erl!r E/ter'e # %t#tulu
pr"t!r.
D' $ee# $e pr1e,te "!dul (' $#re e%te ('t!$"t), N!t# Jer+#l) tre+ue %) #+) !
&!r") "per%!'#l), te/tul &'d red#$t#t l# per%!#'# # tre#, (' $#re %u+e$tul repre.'t) !
e'tt#te, "%u'e# dpl!"#t$) %#u -u1er'ul %t#tulu #$redt#r. E/%t) , &!r"ule de
$urt!#.e %pe$&$e, &!l!%te l# ('$eputul , %&Br,tul te/tulu u'e '!te 1er+#le. (stfel, orice
6ot erbal ncepe cu o form "e !enul& <(mbasa"a FFFF.. prezint salutul su
0inisterului (facerilor Dxterne al FFFFF i are onoarea s%i a"uc la cunotin FFF..
(ncepe coninutul propriu%zis al mesa#ului "e comunicat)G. Ha finalul textului, se folosete tot o
fraz tip, anume& <(mbasa"a FFFF folosete acest prile# pentru a rennoi 0inisterului
(facerilor Dxterne al FFFF.. asi!urarea naltei sale consi"eraiuni.G.
Di"ent c frazele menionate se a"apteaz funcie "e or!anul emitent i cel "e "estinatar.
,mportant "e reinut c la o 6ot ?erbal se rspun"e tot cu o 6ot ?erbal. 6otele erbale se fac
pe 5rtii cu antet, au n !eneral 1$2 pa!., cuprinsul lor fiin" foarte concis i la obiect.
N!tele Jer+#le 'u %e %e"'e#.), acestea "oar se apostileaz "e ctre emitent. N!tele
1er+#le #u 'u")r de ('re-%tr#re , %u't d#t#te. Nu #u ttlu , '$ #dre%#re, de%t'#t#rul l!r
ree,'d d' te/tul '!te 1er+#le.
?H. CEREREA DE A5REEMENT, SCRISOAREA DE ACREDITARE,
SCRISOAREA DE RECFEMARE-DEFINIRE, TRASATURI, PROCEDURI.
Nu"re# ,e&ulu de "%u'e. A-re"e'tul
A-re"e'tul de&'e,te pr!$edur# pr' $#re u' %t#t %e '&!r"e#.) l# u' #lt %t#t d#$)
per%!#'# #le#%) de el e%te persona grata pe'tru # !$up# p!%tul de ,e& de "%u'e dpl!"#t$)
pe $#re ! #re pe tert!rul #$e%tu# d' ur").
Cerere# #-re"e'tulu 1# & &)$ut) &e de ult"ul ,e& de "%u'e (' "!"e'tul $B'd
p)r)%e,te p!%tul, &e de ('%)r$'#tul $u #&#$er #d 'ter" $#re (l ('l!$ue,te, &e de $)tre
"'%trul #&#$erl!r e/ter'e #l %t#tulu $#re (l tr"te
Cerere# de re$3e"#re e%te u' de"er% !&$#l, %t#tul #$redt#r $!"u'$B'd pr'
'te"edul u'e '!te 1er+#le %!l$t#re# de re$3e"#re # #-e'tulu dpl!"#t$. *n not sunt
nscrise "eclaraia "e persona non grata fa "e a!entul "iplomatic respecti, motiele cererii "e
rec5emare precum i termenul acor"at pentru aceasta, presupunn" "e#a un !ra" sporit "e
!raitate.
A$redt#re# ,e&ulu de "%u'e ttul#r
A$redt#re# e%te '%ttu*# 0urd$) # dreptulu dpl!"#t$ pr' $#re %e de&'t1e#.)
$#lt#te# de ,e& de "%u'e pe'tru ! per%!#') $#re # !+*'ut #-re"e'tul. Arin aceast
proce"ur se pun "e acor" n mo" formal oinele celor "ou state "e a numi i, respecti, "e a
acepta numirea a!enilor "iplomatici.
S$r%!rle de #$redt#re trebuie s fie pre"ate personal "e ctre eful "e misiune
or!anului statului acre"itar cruia i sunt a"resate, respecti efului statului, "ac e orba "e
ambasa"ori sau minitri i, respecti, ministrului "e externe "ac e orba "e nsrcinai cu afaceri.
1.
?1. DREPTUL CONSULAR -APARI @IA I OBIECTUL DE RE5LEMENTARE.
D' pu'$t de 1edere %t!r$, rel#*le , #$t1t#te# $!'%ul#r) #u #p)rut ('#'te de
#$t1t#te# dpl!"#t$), pe'tru $), d' "!"e'tul (' $#re #u ('$eput %) %e de.1!lte rel#*le
$!"er$#le , !#"e' #u ('$eput %) $)l)t!re#%$) (' #lte *)r, u' d'tre e %t#+l'du-,
$3#r re,ed'*e ('tr-! #lt) *#r), #u #p)rut pr!+le"e le-#te de %t#tutul l!r, de pr!te$*# l!r ,
de pr!"!1#re# 'tere%el!r l!r (' *)rle (' $#re tr)#u.
Dreptul $!'%ul#r re-le"e'te#.) rel#*le $!'%ul#re d'tre %t#te, !r-#'.#re# ,
&u'$*!'#re# !&$l!r $!'%ul#re, pre$u" , $ele $#re %e re&er) l# %t#tutul 0urd$ #l !&$l!r
$!'%ul#re , # per%!'#lulu #$e%t!r#.
?4. DREPTUL CONSULAR - DEFINIREA, PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ALE DREPTULUI CONSULAR.
Dreptul $!'%ul#r e%te #$e# p#rte # dreptulu 'ter'#*!'#l pu+l$ $#re repre.'t)
t!t#lt#te# '!r"el!r , re-ull!r $#re re-le"e'te#.) rel#*le $!'%ul#re d'tre %t#te,
!r-#'.#re# , &u'$*!'#re# !&$l!r $!'%ul#re, pre$u" , $ele $#re %e re&er) l# %t#tutul
0urd$ #l !&$l!r $!'%ul#re , # per%!'#lulu #$e%t!r#. (ceast "efiniie "escripti cuprin"e,
"e fapt, trei mari caracteristici&
normele !enerale care !uerneaz rela iile consulare n !eneral;
re!ulile i normele care priesc or!anizarea i func ionarea oficiilor consulare;
normele referitoare la statutul #uri"ic al oficiilor consulare i a personalului lor, respecti,
imunit ile i priile!iile consulare.
C#r#$ter%t$# pr'$p#l) a "reptului consular este aceea c el stabilete mecanismele
care funcioneaz pentru a realiza un obiecti foarte precis, acela "e prote#are a cetenilor i a
intereselor lor, precum i a intereselor statului trimitor.
%!&$le $!'%ul#re repre.'t) #$e# p#rte # %er1$ulu e/ter!r #l u'e *)r $#re %e
!$up), pe ln! aceste aspecte, , de pr!te0#re# , repre.e't#re# 'tere%el!r $et)*e'l!r d'
*#r# re%pe$t1) (' %tr)')t#te.
??. CUTUMA SI TRATATELE- IEJOARE ALE DREPTULUI CONSULAR.
I.1!#rele dreptulu $!'%ul#r- e'u"er#re, pre.e't#re # $el put' tre d'tre .1!#re.
St#tutul Cur* I'ter'#*!'#le de Ku%t*e <18C5= # de&'t (' #rt. ?L .1!#rele
dreptulu 'ter'#*!'#l ('tr-! #'u"t) !rd'e (' $#re #r ur"# %) &e #pl$#te de 0ude$)t!rul
'ter'#*!'#l:
61. Curte#, # $)re &u'$*e e%te %) %!lu*!'e.e, (' $!'&!r"t#te $u dreptul
'ter'#*!'#l, d&ere'dele $e- 1!r & %upu%e, 1# #pl$#:
#= $!'1e'*le 'ter'#*!'#le, &e -e'er#le, &e %pe$#le, $#re %t#+le%$ re-ul
e/pre% re$u'!%$ute de %t#tele (' lt-u>
+= $utu"# 'ter'#*!'#l), $# d!1#d) # u'e pr#$t$ -e'er#le #$$ept#te $#
repre.e'tB'd dreptul>
$= pr'$ple -e'er#le de drept re$u'!%$ute de '#*u'le $1l.#te>
d= 3!t)rBrle 0ude$)t!re,t , d!$tr'# %pe$#l,tl!r $e "# $#l&$#* #
d&ertel!r %t#te, $# "0l!#$e #u/l#re pe'tru deter"'#re# re-ull!r de drept.
4. Pre.e't# d%p!.*e 'u #du$e #t'-ere dreptulu Cur* de # %!lu*!'# ! $#u.) ex
ae&uo et bono, d#$) p)r*le %u't de #$!rd $u #$e#%t#7.
.I.1!#rele pr'$p#le #le dreptulu $!'%ul#r %u't $utu"# , tr#t#tul. I.1!#re #u/l#re
%u't d!$tr'# , 0ur%prude'*#.
11
A,# $u" re.ult) d' #rt. ?L #l'. 1, p$t. + #l St#tutulu C. I. K. , dup) $u" %-#
pre$.#t (' d!$tr'), $utu"# e%te ! 6! d!1#d) # u'e pr#$t$ -e'er#le7, rel#t1 ('delu'-#t)
, repet#t) # %t#tel!r, $!'%der#t) de ele $# dB'd e/pre%e u'e re-ul de $!'dut) $u &!r*)
0urd$) !+l-#t!re, #d$) # u'e re-ul de drept. D' e%e'*), $utu"# "pl$) u' ele"e't
"#ter#l: ! pr#$t$) -e'er#l.#t), u'&!r") , $!'$!rd#'t), $#re %e ('t'de pe ! #'u"t)
per!#d) de t"p , u' ele"e't %u+e$t1, opinio juris: acceptarea "e ctre state a alori #uri"ice
a acestei practici.
A$e%te ele"e'te d&ere'*#.) $utu"# de $urt!#.# 'ter'#*!'#l), $#re 'u #re
$#r#$ter !+l-#t!ru, &'d lp%t) de re$u'!#,tere 0urd$) ,, de$, 'e#tr)-B'd r)%pu'dere#
'ter'#*!'#l) # %t#tel!r
Cutu"#, de &#pt, #re u' %p#*u l#r- de #pl$#re -u1er'B'd:
rel#*le d'tre %t#tele $#re 'u %u't p)r* l# C!'1e'*# de l# Je'# d' 18I?>
rel#*le d'tre %t#tele $#re 'u %u't le-#te pr' #$!rdur +l#ter#le>
d!"e'le 'ere-le"e't#te $!'1e'*!'#l>
rel#*le d'tre %t#tele $#re #u de'u'*#t C!'1e'*# de l# Je'# d' 18I? , 'u #u
re-le"e't)r +l#ter#le (' "#tere.
Tr#t#tul e%te de&'t "e 3onenia priin" "reptul tratatelor nc5eiate ntre state, semnat
la ?iena la 2' mai 1>1>, $# &'d u' #$!rd 'ter'#*!'#l ('$3e#t (' %$r% ('tre %t#te %#u #lte
%u+e$te de drept 'ter'#*!'#l.
Dl e%te $!'%der#t $el "# "p!rt#'t .1!r #l dreptulu 'ter'#*!'#l $!'te"p!r#'
6#tBt d#t!rt) $l#rt)* $u $#re e/pr") '!r"ele de drept, te3'$ %!&%t$#te , pre$%e
&!l!%te, $Bt , &re$1e'*e utl.)r %#le7. D' pu'$t de 1edere &!r"#l, p!#te #1e# d&erte
de'u"r: tr#t#t, $!'1e'*e, p#$t, #$!rd, $#rt) %t#tut, pr!t!$!l et$.
Tr#t#tele, #tBt $ele +l#ter#le $Bt , $ele "ultl#ter#le, $!'%ttue .1!rul pr'$p#l #l
dreptulu $!'%ul#r
?C. ;LE5ILE INTERNE SI KURISPRUDEN @A- IEJOARE ALE DREPTULUI
CONSULAR.
Le-le 'ter'e:
N!r"ele 'ter'e #le %t#tulu tr"*)t!r , $ele #le %t#tulu de re,ed'*) %u't #pl$#+le
u'!r &#.e, "!"e'te, #le rel#*l!r $!'%ul#re (crearea acestor or!ane), d#r 'u"# (' ")%ur# ('
$#re '!r"ele 'ter'#*!'#le !pere#.) ! tr"tere l# #$e%te# !r 'u le re%p'-e.
Kur%prude'*#:
Kur%prude'*# , d!$tr'# 'u %u't .1!#re de drept 'ter'#*!'#l> ele p!t $!'%ttu
"0l!#$e #u/l#re, &)r) e&e$te 0urd$e !+l-#t!r, "e clarificare a normelor neprecise ale
"reptului sau, cum este cazul #urispru"enei, "e compliniere a lacunelor "e re!lementare,
?5. ;;LOCUL I ROLUL LE5ILOR INTERNE DN OR5ANIEAREA I
FUNC@IONAREA OFICIILOR CONSULARE.
St#+lre# rel# l!r $!'%ul#re
(cor"ul se realizeaz pe baza notificrii "e ctre un stat a interesului su "e a "esc5i"e un
oficiu consular n cealalt ar, notificare acceptat "e cellalt stat, constituin" astfel mpreun,
acor"ul pentru stabilirea "e rela ii consulare ntre cele "ou ri.
19
3a re!ul !eneral, se consi"er c n cazul n care "ou ri au "ecis s stabileasc rela ii
"iplomatice ntre ele, n afar "e situa ia n care n n ele!erea respecti se specific altfel,
acor"ul lor reciproc pentru stabilirea "e rela ii "iplomatice implic i consim mntul acestora
pentru rela iile consulare i nu este necesar nc5eierea unui acor" special pentru stabilirea "e
rela ii consulare.
*ntreruperea sau ncetarea rela iilor "iplomatice ntre "ou state nu atra!e "up sine n
mo" obli!atoriu i ruperea rela iilor consulare. *n numeroase cazuri, c5iar "ac statele au "ecis s
rup rela iile lor "iplomatice, rela iile consulare au continuat, pentru c ele sunt rela ii ntre "ou
state concepute s sereasc interesele cet enilor acestor ri.
Rela iile consulare pot a#un!e s nceteze n momentul n care "ispare unul "intre state
sau n cazul n care, pe baza aceluiasi acor", statele 5otrsc s nu mai ntre in asemenea rela ii.
?I. IMUNITATEA DE KURISDIC @IE- DEFINIRE, CON@INUT, CONSACRARE
KURIDIC.
D' !p'# u'u #ut!r r!"B', "u't) le $!'%ul#re %u't 6#$ele dreptur #$!rd#te
u'u !&$u $!'%ul#r "e"+rl!r #$e%tu# de $)tre %t#tul de re,ed'*), p!tr1t $)r!r#
#$e%t# %u't e/$ept# de l# 0ur%d$ # #ut!rt) l!r 0ud$#re %#u de l# $!'%trB'-ere#
e/er$t#t) de #ut!rt) le #d"'%tr#t1e #le #$e%tu %t#t
-pute" de&' "u't#te# de 0ur%d$ e $# &'d +e'e&$ul #$!rd#t u'!r $#te-!r de
per%!'#l #l !&$l!r $!'%ul#re (' te"eul re-le"e't)rl!r 'ter'# !'#le $#re $!'%t) ('
e/$ept#re# #$e%t!r# de l# 0ur%d$ # %t#tulu de re,ed'*).
I"u't#te# de 0ur%d$ e pe'#l). ;unc ionarii i an!a#a ii consulari nu pot fi c5ema i
n fa a autorit ilor #u"iciare i a"ministratie pentru <actele srsite n exercitarea func iilor
consulare=.
I"u't#te# de 0ur%d$ e $1l)
I"u't#te# de 0ur%d$ e #d"'%tr#t1).
?9. INJIOLABILITATEA MISIUNII CONSULARE SI INJIOLABILITATEA
CORESPONDEN @EI- DEFINIRE, CONTINUT, CONSACRARE KURIDICA.
,niolabilit ile consulare sunt totalitatea "repturilor acor"ate unui post consular i
personalului acestuia "e normele "reptului interna ional, potriit crora statul "e ree"in trebuie
s interzic autorit ilor sale "e a "ispune, n situa ii anume "eterminate, luarea msurilor "e
constrn!ere fa "e se"iul postului consular sau fa "e personalul consular, care ar afecta
func ionalitatea postului sau libertatea personal a func ionarilor consulari sau care ar a"uce
atin!ere "repturilor personale, necesare n"eplinirii oficiale a func iilor.
?L. ;;SCUTIREA DE TAAE I IMPOEITE PERSONALE- DEFINIRE,
CONTINUT, CONSACRARE KURIDICA.
3onen ia "e la ?iena cu priire la rela iile consulare "in 1>1' "etermin beneficiarii
priile!iilor i imunit ilor consulare. Aostul consular este principalul beneficiar al imunit ilor
i priile!iilor consulare, in"iferent "e ran!ul acestuia& consulat !eneral, consulat, iceconsulat,
a!en ie consular.
?8 NO @IUNEA DE RELATII CONSULARE, STABILIREA SI INCETAREA
RELATIILOR CONSULARE.
1:
Rela iile consulare presupun o sfer foarte lar! "e atribu iuni ce rein oficiilor consulare
i func ionarilor consulare, presupunn", practic, oca ia !eneral "e a se ocupa "e orice
problem care intereseaz statul trimi tor i contribuin", n esen , la "ezoltarea multilateral,
"iersificat a rela iilor "intre statul trimi tor i statul "e ree"in (comercial, economic,
cultural, tiin ific etc.), potriit practicii interna ionale i n limitele a"mise "e normele i
principiile "reptului interna ional i, nu n ultimul rn", la realizarea politicii externe a statului.
St#+lre# rel# l!r $!'%ul#re
3a re!ul !eneral, se consi"er c n cazul n care "ou ri au "ecis s stabileasc rela ii
"iplomatice ntre ele, n afar "e situa ia n care n n ele!erea respecti se specific altfel,
acor"ul lor reciproc pentru stabilirea "e rela ii "iplomatice implic i consim mntul acestora
pentru rela iile consulare i nu este necesar nc5eierea unui acor" special pentru stabilirea "e
rela ii consulare.
*ntreruperea sau ncetarea rela iilor "iplomatice ntre "ou state nu atra!e "up sine n
mo" obli!atoriu i ruperea rela iilor consulare. *n numeroase cazuri, c5iar "ac statele au "ecis s
rup rela iile lor "iplomatice, rela iile consulare au continuat, pentru c ele sunt rela ii ntre "ou
state concepute s sereasc interesele cet enilor acestor ri. Rela iile consulare pot a#un!e s
nceteze n momentul n care "ispare unul "intre state sau n cazul n care, pe baza aceluiasi
acor", statele 5otrsc s nu mai ntre in asemenea rela ii.
CH. OFICIILE CONSULARE- INFIIN @AREA OFICIILOR CONSULARE,
STATUTUL KURIDIC AL OFICIILOR CONSULARE
Se $!'%der) $) !&$ul $!'%ul#r, repre.e't#' ) !&$#l) # u'u %t#t %t#+lt) ('tr-u'
!r#% %#u ! re-u'e d' #lt) #r) pe'tru # #%-ur# pr!te$ # 'tere%el!r $!'%ul#re #le
#$e%tu#, e%te 'depe'de't (' $ee# $e pr1e te e/%te' # %# de pre.e' # e&e$t1) #
&u'$ !'#rulu $!'%ul#r, el e/%tB'd de0# (' "!"e'tul (' $#re ( ('$epe "%u'e# %#
'd1du#l) &u'$ !'#rul $!'%ul#r ('%)r$'#t $u $!'du$ere# !&$ulu dup) $u" %u+.%t)
'depe'de't de ('$3eere# "%u' #$e%tu# %#u # ('l!$ur per%!#'e lu et$. D'&' #re#
!&$l!r $!'%ul#re %e p!#te &#$e 'u"# dup) %t#+lre# de rel# $!'%ul#re, $# re-ul) 2 #rt.
C, p$t. 1 d' C!'1e' # d' 18I?: u' p!%t $!'%ul#r 'u p!#te & %t#+lt pe tert!rul %t#tulu
de re,ed'*) de$Bt $u $!'%" )"B'tul #$elu %t#t> !+ 'ere# $!'%" )"B'tulu pre%upu'e
$# $ele d!u) %t#te %) rel# !'e.e, %) ('$3ee u' #'u"t #$!rd> d#r ('&' #re# u'u p!%t
$!'%ul#r p!#te deter"'# '# tere# rel# l!r $!'%ul#re.
;aptul c oficiul consular este un or!an "e rela ii externe care mi#loce te stabilirea,
men inerea i "ezoltarea rela iilor interstatale n anumite "omenii precum i mpre#urarea c
oficiul consular, "e i apar ine unui stat i "esf oar actiitatea pe teritoriul altui stat, fac s
existe re!uli speciale referitoare la mo"ul n care este creat, or!anizat i func ioneaz, precum i
asupra statutului su #uri"ic. Bficiul consular este un or!an "e%sine%stttor cu o or!anizare
proprie, cu atribu ii bine "elimitate i statut special.
C1. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE-CLASELE EFILOR DE POST
CONSULAR.
D' &u'$*e de '#tur# %#r$'l!r l!r, de -r#dul de p#rt$p#re l# re#l.#re# %$!purl!r
#$t1t) $!'%ul#re, "e"+r !&$ulu $!'%ul#r %e ("p#rt (' "# "ulte $#te-!r:
per%!'#lul $!'%ul#r, per%!'#lul te3'$!-#d"'%tr#t1 per%!'#lul de %er1$u.
1>
3lasele efilor "e post consular sunt stabilite "e "ispozi iile 3onen iei "e la ?iena "in 1>1'&
consuli !enerali, consuli, iceconsuli, a!en i consulari (art. > pct. 1) i "etermin cate!oriile "e
oficii consulare pe care le con"uc&
consulul !eneral, cel mai nalt func ionar al sericiului consular, exercit o suprae!5ere
!eneral asupra tuturor func ionarilor consulari i con"uce un consulat !eneral sau mai
multe circumscrip ii consulare;
consulul con"uce numai o circumscrip ie consular i este subor"onat consulului !eneral;
iceconsulul con"uce un iceconsulat i este un func ionar consular subor"onat
consulului !eneral sau consulului;
a!entul consular con"uce o a!en ie consular i are atribu ii mai restrnse fiin", "e
re!ul, subor"onat consulului.
*n 2tatutul 3orpului /iplomatic i 3onsular al Romniei sunt prezute i con"i iile ce se
cer n"eplinite pentru ca I persoan s aib calitatea "e membru al 3orpului /iplomatic i
consular al Romniei. (rt. 19 enumer n alin(1) con"i iile ce trebuie n"eplinite cumulati
pentru ca o persoan s aib calitatea "e membru al 3orpului "iplomatic i consular al Romniei&
a) are "reptul s ocupe o func ie public, conform pree"erilor 3onstitu iei i le!ilor n
i!oare;
b) se bucur "e toate "repturile politice i ciile prezute n 3onstitu ie i n le!ile n
i!oare;
c) nu face parte "in parti"e politice;
") a urmat stu"ii superioare "e lun! "urat la o institu ie "e n mnt superior "in ar sau
"in strintate, absolite cu "iplom "e licen sau ec5ialent, recunoscut "e 0inisterul
D"uca iei i 3ercetrii;
e) cunoa te cel pu in o limb strin;
f) are o stare "e sntate corespunztoare, atestat pe baz "e act me"ical "e specialitate, emis
"e centrul me"ical care "esere te 0inisterul (facerilor Dxterne;
!) a absolit (ca"emia /iplomatic sau a promoat concursul "e a"mitere n 3orpul
"iplomatic i consular al Romniei, or!anizat potriit re!ulamentului "e or!anizare i
"esf urare a concursului "e a"mitere n 0inisterul (facerilor Dxterne;
5) nu a fost con"amnat pentru sr irea unei infrac iuni.
(cest act normati asi!ur o re!lementare unificat, acela i statut #uri"ic pentru func ionarii
"iplomatici i consulari i asi!ur ca"rul unei pre!tiri "e specialitate comune.
C4. OFICIILE CONSULARE-RAN5UL, CATE5ORIA SI CLASELE.
Ran!ul oficiilor consulare este "eterminat "e ran!ul func ionarilor consulari care le
con"uc. /ac inem cont c potriit art. > al 3onen iei "e la ?iena "in 1>1' (intitulat 3lasele
efilor "e post consular), efii "e post consular se mpart n patru clase, i anume& consulii
!enerali, consulii, iceconsulii, a!en ii consulari&
<1. efii "e post consular se mpart n patru clase, i anume&
a) consuli !enerali;
b) consuli;
c) iceconsuli;
") a!en i consulari.
Rezult c oficiile consulare pot fi&
consulate !enerale
consulate
2@
iceconsulate
a!en ii consulare.
*ntre aceste cate!orii "e consulate exist anumite raporturi "e e!alitate sau "e subor"onare
pe baza "iferen elor "e ran!; "e re!ul, consulatele !enerale i consulatele sunt oficii consulare
in"epen"ente, iar iceconsulatele i a!en iile consulare sunt sub"iiziuni subor"onate
consulatelor !enerale sau consulatelor.
Bficiile consulare sunt competente s% i exercite func iile ce%i sunt ncre"in ate "oar pe
teritoriul unei circumscrip ii consulare, ca"rul spa ial al actiit ii consulare, pentru c
nfiin area unui oficiu consular presupune n mo" obli!atoriu o competen care trebuie
"elimitat n spa iu.
C?. PATENTA CONSULAR SI EAENUATURUL CONSULAR- DEFINIRE,
PREEENTARE.
P#te't# $!'%ul#r), d!$u"e'tul pe $#re (l pr"e te ! per%!#') 'u"t) $# %e& de
!&$u $!'%ul#r de -u1er'ul %)u %#u de l# u' #-e't #ut!r.#t, ! le-t"e#.) %) #$ !'e.e ('
#$e#%t) $#lt#te l# u' p!%t $!'%ul#r (' %tr)')t#te.
Aatenta consular (sau actul similar) reprezint act "e stat, ea rele expresia oin ei unui
titular "e sueranitate. (tributul "e sueranitate al unui stat i confer acestuia "reptul "e a% i
or!aniza rela iile externe, "e a fi reprezentat n raport cu alte state. Aotriit sistemului
constitu ional i formei "e or!anizare a fiecrui stat, se stabileste crui or!an "e stat i reine
competen a "e a face actul "e numire a unui sef "e oficiu consular.
/in punct "e e"ere structural, patenta consular trebuie s con in urmtoarele elemente&
numele i prenumele persoanei numite n calitatea "e sef "e oficiu consular;
oficiul pe care aceast persoan l a con"uce i pentru care se face numirea;
cate!oria func ionarilor c reia apar ine persoana numit ("e carier sau onorific)
se"iul oficiului
circumscrip ia consular .
E/eOu#tur-ul, pe $#re-l de&'" $# &'d u' #$t #l -u1er'ulu $#re re$u'!# te
$#r#$terul !&$#l #l &u'$ !'#rulu $!'%ul#r - #$!rd) pr1le-le "u't) le $!'&erte
pr' tr#t#te, $utu") re-le"e't)rle '# !'#le - per"te %)- e/er$te &u'$ le %#le
!&$#le, %e el+ere#.) (' $#.ul #d"ter per%!#'e 'u"te pr' p#te't# $!'%ul#r) (' #$e#%t)
$#lt#te.
*n practic, cel mai frecente forme pe care le mbrac exeJuaturul sunt urmtoarele&
or"onan a efului "e stat, semnat "e el, contrasemnat "e ctre ministrul afacerilor
externe i eliberat n ori!inal efului "e oficiu consular;
or"onan semnat n acelea i con"i ii, "ar "in care nu mai o copie certificat "e ctre
ministerul afacerilor externe, este remis efului "e oficiu consular;
transcriere a patentei consulare, care poate la rn"ul su s mbrace mai multe forme;
notificare pe calea "iplomatic fcut statului trimi tor.
E/eOu#tur-ul p!#te & retr#% (' $#.ul (' $#re $!'%ulul dep) e te #tr+u u'le $e -#u
&!%t $!'&erte, "ar n practic se recur!e rar la retra!erea exeJuaturului, "n"u%se posibilitatea
statului trimi tor s% i rec5eme consulul.
CC. FUNC @IILE CONSULARE- DEFINIRE, CARACTERIEARE, CLASIFICARE.
21
Fu'$ le $!'%ul#re repre.'t) t!t#lt#te# #$t1t) l!r !&$l!r $!'%ul#re #le
per%!'#lulu #$e%t!r#. D' pu'$t de 1edere #l $!' 'utulu #$e%t!r &u'$ , ele p!t &
("p)r te (' d!u) $#te-!r:
&u'$ $#re %u't $!'&erte de $ )tre %t#tul tr" )t!r !&$ulu $!'%ul#r re%pe$t1>
&u'$ $#re %u't re$u'!%$ute de $ )tre %t#tul pr"t!r, $el pe tert!rul $)ru# (
de%&) !#r) #$t1t#te#.
Cl#%&$#re:
O $l#%&$#re, $!'%der#t) # & $e# "# "p!rt#'t), ("p#rte &u'$ le $!'%ul#re pe
+#.# $rterulu '#tur l!r 'tr'%e$, # !+e$tulu l!r $upr'de:
- &u'$ $u $#r#$ter p!lt$>
- &u'$ e$!'!"$e>
- &u'$ pr1'd rel# le $ultur#le>
- &u'$ de pr!te0#re #%%te' ) (' &#1!#re# $!'# !'#lulu>
- &u'$ #d"'%tr#t1e (' %e'%ul %tr$t #l $u1B'tulu>
- &u'$ de %t#re $1l )>
- &u'$ '!t#r#le>
- &u'$ 0ur%d$ !'#le>
- &u'$ (' "#tere de "#r') $!"er$#l)>
- &u'$ (' "#tere de !+l-# "lt#re.
3lasificarea func iilor consulare se mai poate face lun" n consi"erare criterii precum&
surselor normale a "reptului interna ional func iile consulare
localul un"e i pro"uc efectele actele n"eplinite "e func ionarii consular.
beneficiarii func iilor consulare.
mo"ul n care se pun n miscare, se "eclan eaz exercitarea lor.
mo"ul n care le!isla ia statului "e ree"in interine n stabilirea unei func ii consulare
i n "eterminarea limitelor n care se poate exercita func ii consulare pe care consulul le
poate exercita.
C5. ;DNLESNIRI, PRIJILE5II I IMUNIT@I ACORDATE OFICIILOR
CONSULARE.
I"u't) le pr1le-le $!'%ul#re %u't #$ele dreptur, ('le%'r &#$lt)
#$!rd#te u'u p!%t $!'%ul#r "e"+rl!r #$e%tu# de $)tre %t#tul de re,ed'*) (' %$!pul
#%-ur)r ('depl'r e&$e'te # &u'$ l!r l!r .
Aotriit pree"erilor 3onen iei "e la ?iena cu priire la rela iile consulare "in 1>1',
imunit ile i priile!iile consulare pot fi clasificate n trei !rupuri "e norme #uri"ice i anume&
a) nlesniri, priile!ii i imunit i priin" postul consular $ art. 2:%'>;
b) facilit i, priile!ii i imunit i priin" func ionarii consulari "e carier i ceilal i
membri ai postului consular $ art. -@%.9;
c) facilit ile, priile!iile i imunit ile aplicabile func ionarilor consulari onorifici i
posturilor consulare con"use "e ei $ art. .:%1:.
*n literatura "e specialitate este "at clasificarea i specificarea imunit ilor,
iniolabilit ilor, priile!iilor, "repturilor i facilit ilor consulare.
CI. FACILIT @I I DNLESNIRI ACORDATE PERSONALULUI CONSULAR-
DEFINIRE, ENUMERARE, CONTINUT.
22
0embrii personalului oficiilor consulare au un statut interna ional special, fiin" excepta i
"e la #uris"ic ia statelor n conformitate cu "ispozi iile 3onen iei consulare "in 1>1'. /e i
beneficiaz "e un statut special recunoscut "e state pentru a le facilita exercitarea func iilor lor, ei
trebuie s respecte permanent le!ile i or"inea "e "rept "in statele respectie. Keneric, prin
sinta!ma <imunit i consulare= trebuie s n ele!em, potriit teoriei i practicii "reptului
interna ional <tratamentul pe care "reptul interna ional l pree"e, pentru a fi acor"at, oficiilor
consulare ale statelor strine i personalului lor n scopul ca acestea s% i poat n"eplini
func iile ce le rein=.
C9. ;INSTITU @IA CONSULULUI ONORIFIC- DEFINIRE SI FUNC@IILE
CONSULILOR ONORIFICI
Aare para"oxal c, "ei instituia consulilor onorifici este cunoscut "in cele mai
n"eprtate remuri i se mai aplic i astzi n practica consular a unui numr "e state, nu exist
cu toate acestea, o "efiniie acceptat unanim, termenul "e consul onorific nefiin" folosit n
acelai sens "e ctre toate le!islaiile naionale. 3a atare, unele le!islaii consi"er a constitui
criteriu "ecisi faptul c &u'$*!'#rul $u #$e%t ttlu 'u e%te re"u'er#t pe'tru #$t1t#te# %#
$!'%ul#r). (lte state recunosc expres c consulii "e carier pot fi remunerai sau nu, stabilesc
"iferena esenial ntre consulii "e carier i cei onorifici pe baza mpre#urrii c unii sunt trimii
"in strintate, n reme ce alii sunt alei pe loc.
CL. ;CONSULATELE ONORIFICE-STATUL KURIDIC AL ACESTORA>
CONDI @IILE DNFIIN@RII CONSULATELOR ONORIFICE.
Le-%l#*le #lt!r %t#te #u (' 1edere &#ptul $# $!'%ul !'!r&$ 'u #u $et)*e'#
%t#lulu tr"*#t!r , $) %u't #ut!r.#* %) e/e$ute, (' #&#r) de &u'$*le l!r !&$#le, !
!$up#*e lu$r#t1) (' %t#tul de re,ed'*).
D' pr#$t$# %t#tel!r e/%t) ! 'ter&ere'*) ('tre '%ttu*# $!'%ululu de $#rer) , #$ee#
# $!'%ululu !'!r&$, rezultat "in mpre#urarea c se permit e funcionarilor consulari "e carier
s exercite o ocupaie priat cu caracter lucrati n statul "e ree"in.
*n ceea ce priete $!'d*le de ('&'*#re , &u'$*!'#re a consulatelor, precum i
atribuiile funcionarilor consulari, 'u %u't de &)$ut pre$.)r %pe$#le. Dste "emn "e remarcat
c, inn" seama "e practica statelor care nu numesc sau nu accept primirea "e funcionari
consulari onorifici a fost consacrat re!ula potriit creia %t#tele %u't l+ere %) de$d) d#$) 1!r
'u" %#u pr" &u'$*!'#r $!'%ul#r !'!r&$.
C8. ;FUNCTIILE OFICIILOR CONSULARE- ENUMERARE, PREEENTARE.
D&ere'*ele %u+%t#'*#le ('tre $!'%ul de $#rer) , $e !'!r&$ %ur1' #tu'$ $B'd
e%te 1!r+# de deter"'#re# %t#tutulu 0urd$ #l $!'%ul#tel!r , $!'%ull!r !'!r&$.
A%t&el, p!%turl!r $!'%ul#re $!'du%e de u' &u'$*!'#r !'!r&$ l %e #$!rd) ('le%'r
pe'tru #$t1t#te# %#, dreptul de &!l!%re # dr#pelulu , # %te"e '#*!'#le, de !+*'erede
l!$#lur, l+ert#te# de depl#%#re, l+ert#te# de $!"u'$#re, $!"u'$#re# $u $et)*e' %t#tulu
tr"*#t!r, '&!r"#* (' $#. de de$e%, tutel) %#u $ur#tel), de '#u&r#-u , #$$de't #er#',
dreptur , t#/e $!'%ul#re, !+l-#*le %t#tel!r ter*e , re%pe$t#re# le-l!r , re-le"e'tel!r
%t#tulu de re,ed'*).
D' plu%, $!'%ul#tele !'!r&$e #u drept l# pr!te$*e pe'tru l!$#lurle $!'%ul#re <#rt.
58=, %$utr &%$#le pe'tru l!$#lurle $!'%ul#re, '1!l#+lt#te# #r31el!r , d!$u"e'tel!r
$!'%ul#re , %$utr 1#"#le.
2'
Nu %e #$!rd) pr1le- , "u't)* "e"+rl!r &#"le u'u &u'$*!'#r $!'%ul#r
!'!r&$ %#u u'u #'-#0#t $!'%ul#r $#re lu$re#.) ('tr-u' p!%t $!'%ul#r $!'du% de u'
&u'$*!'#r $!'%ul#r !'!r&$.
5H. ELIBERAREA PA APOARTELOR, JIEELOR I A ALTOR DOCUMENTE
DE CLTORIE- COMPETENTA CONSULATULUI, PROCEDURA.
Fu'$ *le $!'%ul#re (' "#tere de p#,#p!#rte. 3aracterizarea funciei.
El+er#re# d!$u"e'tel!r pe'tru $)l)t!r (' %tr)')t#te <p#,#p!rt=, re%pe$t1 1.e
pe'tru #d"tere# ('tr)r-e,r , # tre$er pe tert!rul u'u %t#l e%te de $!"pete'*# u'!r
!r-#'e %pe$#l.#te: !r-#'ele "'%terulu de 'ter'e (' *#r) , !&$le $!'%ul#re ('
%tr)')t#te. *n "octrin se ne"ereaz c aceast funcie referitoare la paapoarte i ize face
parte "in cate!oria funciilor a"ministratie i se constat c, n cel mai ec5i "rept
consuetu"inar, iar apoi n le!islaia intern a statelor, precum i n numeroasele conenii
bilaterale, s%a recunoscut i confirmat competena consulului "e a elibera i prelun!i paapoarte
pentru cetenii statului su.
2-