Sunteți pe pagina 1din 95

Facultatea de drept i tiine administrative

Drept internaional privat


Suport de curs
Constana
2014
1
PARTEA GENERAL
Capitolul I CONSIDERAII PRELIMINARE
Seciunea 1 NOIN!" D#!$%&I IN%!#N"ION"& $#I'"% (I
D!&I)I%"#!" D! "&%! #")#I D! D#!$%
1.Elementul de extraneitate
2.Raporturile juridice de drept internaional privat
3.Metoda de reglementare n dreptul internaional privat
3.1.Metoda conflictuala
3.2.Metoda folosirii nemijlocite a normelor de aplicare imediata
3.3.Metoda Propter La
!."enumirea disciplinei
#.$onexiunea dreptului internaional privat cu alte ramuri de drept
Seciunea a 2*a DO)!NI& D#!$%&I IN%!#N"ION"& $#I'"%
1.%oiune
2.Expunerea doctrinelor privind domeniul dreptului international privat
2.1."octrina conflictelor de legi
2.2."octrina conflictelor de legi &i a conflictelor de jurisdicii
2.3."octrina conflictelor de legi' a conflictelor de jurisdicii &i a
condiiei juridice a str(inului
2.!. "octrina extensiv(
Seciunea a +*a IS%O#IC& "$"#I%I!I D#!$%&I IN%!#N"ION"&
$#I'"%
1.$au)ele care au impus aparitia normelor de drept international privat
2.*paritia conflictelor de legi si a normelor conflictuale in nordul +taliei
3.Enuntarea curentelor si a scolilor doctrinare
Seciunea a 4*a I,'O"#!&! D#!$%&I IN%!#N"%ION"& $#I'"%
"& #O)-NI!
1.+)voarele interne
2.+)voare internaionale
2
Capitolul II TEORIA CONFLICTELOR DE LEGI
Seciunea 1 NO#)" CONF&IC%"&
1."efiniie
2.,tructura normei conflictuale
2.1.$oninutul normei conflictuale
2.2.Leg(tura normei conflictuale
2.3.Puncte de leg(tur(
2.!.-elurile leg(turilor
3.$lasificarea normelor conflictuale
!.Legea aplica.ila
Seciunea a 2*a CONF&IC%& D! &!.I /N %I)$0 S$"I SI IN
SI%"%II S$!CI"&!
1.$onflictul de legi n timp &i spaiu
1.1.%oiune. -orme
1.2.$ondiiile eficacit(ii internaionale a unui drept n ara noastr(/
1.3.Efectele eficacit(ii unui drept str(in
2.$onflictul mo.il de legi
2.1.%oiune si domenii de incidenta
2.1.,oluionarea conflictului mo.il de legi
3.$onflictul n timp al normelor conflictuale
3.1.$onflictul n timp al normelor conflictuale ale forului
3.2.$onflictul n timp al normelor conflictuale sau materiale str(ine
care constituie lex causae
!. $onflictul de legi n ca)ul statului nerecunoscut
#.$onflictul de legi interne 0interprovinciale sau interregionale1
2.$onflictele interpersonale
Seciunea a +*a CONF&IC%!&! D! C"&IFIC#I
1."efinire
2.-elurile calific(rii
3.Legea dup( care se face calificarea n dreptul rom3n
3
!.Excepii de la calificarea lex fori
Seciunea a 4*a #!%#I)I%!#!"
1.%oiune
2.-ormele retrimiterii
3.$a)uri in care nu exista retrimitere
!.Retrimiterea n dreptul internaional privat rom3n
#.Retrimiterea n convenii internaionale
Seciunea a 1*a APLICAREA DREPTULUI STRIN
1.+ntroducere
2.-ormele aplic(rii legii str(ine
3.*plicarea legii str(ine ca lex causae
!.4itlul cu care se aplica dreptul str(in n Rom3nia
#.+nvocarea legii str(ine n faa autorit(ilor (rii forului
2.Pro.a dreptului str(in
5.+mposi.ilitatea de pro.are a legii str(ine
6.+nterpretarea dreptului str(in
7.$(i de atac
18.,ituaia c3nd legea str(in( este o condiie pentru aplicarea legii forului
11.,ituaia c3nd legea str(in( este ncorporat( contractual
Seciunea a 2*a NEAPLICAREA LEGII STRAINE
1.Exceptia de ''ordine pu.lic(9 n dreptul internaional privat
1.1.%oiunea si caracterele ordinii pu.lice de drept internaional privat
1.2.Efectele invoc(rii ordinii pu.lice de drept internaional privat
2.Exceptia de ''fraudare a legii9 n dreptul internaional privat
2.1."efinitie
2.2.Elemente si condiiile fraud(rii legii n dreptul internaional privat
2.3.,anciunea fraud(rii legii n dreptul internaional privat
PARTEA SPECIAL
CAPITOLUL I CONDIIA URIDIC A STRINULUI
1.%oiune
4
2.-ormele condiiei juridice a str(inilor
3.Regimul juridic al str(inilor n Rom3nia
!.+ntrarea' &ederea &i ie&irea str(inilor din Rom3nia
CAPITOLUL II NORME CONFLICTUALE !N DIFERITE MATERII
Seciunea 1 S%"%%& $!#SO"N!I FI,IC!
1."efinitie si noiuni generale
2."omeniul de aplicare al statutului persoanei fi)ice
3.4eoria interesului naional
Seciunea a 2*a $!#SO"N" 3#IDIC
1."efinitie si noiuni generale
2."omeniul de aplicare al statutului persoanei juridice
3.-u)iunea persoanei juridice
!.Recunoa&terea persoanei juridice str(ine
Seciunea a +*a "C%& 3#IDIC
1.-orma actului juridic
2.$ondiiile de fond ale actului juridic
3.:.ligaiile contractuale
Seciunea a 4*a 4N#I&! (I D#!$%#I&! #!"&!
1."eterminarea &i justificarea regulii lex rei sitae
2."omeniul de aplicare
3.Particularit(i referitoare la universalit(ile de .unuri
!.%aionali)(rile
#.-alimentul 0Lic;idarea judiciara1
Seciunea a 1*a CONDIII&! D! FOND "&! "C%&I 3#IDIC
1.Principiul autonomiei de voin(
2.Lex voluntatis
3.Locali)area o.iectiv( a actului juridic
!.Locali)area lex loci actus
5
#.*ccesorium se<uitur principale
2.Lex contractus &i retrimiterea
5."omeniul de aplicare a legii actului juridic cu referire special( asupra
contractului
5.1.$ondiii de fond
5.2.$ondiii de form(
5.3.+nterpretarea contractului
5.!.Efectele contractului
5.#.Executarea contractului
5.2.Legea monedei
5.5.R(spunderea contractual(
5.6.,tingerea o.ligaiilor contractuale
5.7.Lex mercatoria si Lex venditoris
5.18.*lte contracte
Seciunea a 5*a )O(%!NI#!"
1."eterminarea legii aplica.ile succesiunii si domeniul de aplicare
2.$ondiii de fond si forma ale testamentului
CAPITOLUL II URISDICIA
Seciunea 1 CO)$!%!N" 3#ISDIC%ION"&"
1.$aracterul normelor de competenta
2."eterminare competentei jurisdictionale
3.Litispendena &i conexitatea internaional(
3.Principalele puncte de legatura in materie de competenta
Seciunea a 2*a !F!C%!&! 6O%#-#I&O# S%#IN!
1.Recunoa&terea ;ot(r3rilor
2.Executarea silit( a ;ot(r3rii str(ine
6
PARTEA GENERALA
Capitolul 1 CONSID!#"II $#!&I)IN"#!
Seciunea 1
NOIN!" D#!$%&I IN%!#N"ION"& $#I'"% (I D!&I)I%"#!"
D! "&%! #")#I D! D#!$%
Ele"e#tul de e$tra#eitate
De%i#itie& Elementul de extraneitate sau elementul str(in const( n
mprejurarea de fapt n leg(tur( cu un raport juridic datorit( c(reia acest
raport are leg(tur( cu mai multe sisteme de drept= constituie criteriul de
delimitare a raporturilor de drept internaional privat fa( de raporturile
civile interne.
Elementul de extraneitate nu este parte integrant( a structurii
raportului juridic al(turi de su.iecte' coninut &i o.iect. +ntr>un raport juridic
pot fi pre)ente unul sau mai multe elemente de extraneitate.
Pot constitui elemente de extraneitate 0cu titlu exemplificativ1/
a) raportat la su.iectele raportului juridic/
pentru persoanele fi)ice/ cet(enia' domiciliul sau re&edina' religia 0aceasta
din urm( doar pentru unele sisteme de drept1. "e exemplu' un cet(ean
rom3n &i un cet(ean str(in nc;eie n ara noastr( un contract de v3n)are>
cump(rare a unui .un mo.il=
pentru persoanele juridice/ naionalitatea' sediul' fondul de comer &.a. "e
exemplu' o societate comercial(' persoan( juridic( rom3n(' nc;eie un
contract cu o firm( france)( cu sediul n Paris.
b) raportat la o.iectul raportului juridic/
> locul situ(rii .unului mo.il sau imo.il. "e pild(' .unul care face
o.iectul contractului de v3n)are>cump(rare se afl( n ar( str(in(.
c) raportat la coninutul raportului juridic/
>locul nc;eierii actului juridic n sensul de negotium juris. "e exemplu' o
firm( rom3n( semnea)( n str(in(tate un contract cu o firm( str(in( n
vederea prest(rii de c(tre aceasta a unor servicii pe teritoriul (rii noastre=
>locul ntocmirii nscrisului constatator n sensul de instrumentum proba-
tiones (locus regit actumj, care poate fi un alt stat dec3t cel n care s>a reali)at
acordul de voin( 0contractul1=
7
>locul unde urmea)( s(>&i produc( efectele un contract (locus executionis sau
locus solutionis);
>locul producerii faptului ilicit cau)ator de prejudicii (lex loci delicti commis-
si). "e exemplu' un cet(ean rom3n este victima unui accident de circulaie
produs pe teritoriul Elveiei=
>locul apariiei prejudiciului (lex loci laesionis) atunci c3nd acesta difer( de
locul producerii delictului.
*tunci c3nd se au n vedere pro.leme de procedur( poate constitui
element de extraneitate' de exemplu locul soluion(rii litigiului' dac( acesta
este n str(in(tate.
'( Raporturile )uridice de drept i#ter#a*io#al pri+at
"eterminarea o.iectului dreptului internaional privat presupune
preci)area relaiilor sociale reglementate n cadrul acestei ramuri de drept.
Pro.lema sferei raporturilor juridice de drept internaional privat a
fost controversat( in literatura de specialitate' mai ales anterior apariiei
Lg.nr.18# cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional
privat.
$odul de procedur( civil( statuea)( n articolul 2##5 alin. 2 c(
raporturile de drept internaional privat sunt raporturile civile' comerciale'
precum &i alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate.
Enumerarea legal( este exemplificativ(' put3nd fi completat( cu
raporturi juridice care privesc anumite instituii din cadrul transporturilor
internaionale' propriet(ii intelectuale' comerului internaional &.a.
:.iectul dreptului internaional privat ca ramur( de drept l constituie
a&adar raporturile juridice de drept civil' n sensul larg' care cuprind unul
sau mai multe elemente de extraneitate.
,( Metodele de re-le"e#tare a DIP
+n doctrina de specialitate exist( unanimitate n a considera c( materia
specific( a dreptului internaional privat o constituie conflictele de legi.
Plec3ndu>se de la aceast( constatare' n doctrin( s>a ar(tat c( metoda de
reglementare a "+P este metoda conflictual(' dar mai este utili)at( &i metoda
aplic(rii nemijlocite a normelor materiale0su.staniale1.
Metoda conflictuala > Metoda conflictual( poate fi re)umat( la
urm(toarele/ ori de c3te ori instana are de soluionat un litigiu cu privire la
un raport juridic cu element de extraneitate &i sunt dou( sau mai multe
sisteme de drept suscepti.ile a se aplica' tre.uie s( recurg( la norma
8
conflictual( a forului' la propriul sisitem de "+P &i s( aplice legea
desemnat( de aceasta.
Metoda folosirii nemijlocite a normelor de aplicare imediat(
Metoda utili)(rii normelor de aplicare imediat( constituie o form(
particular( a metodei conflictuale. +ntre situaia juridic( &i ara forului
tre.uie s( existe o anumit( leg(tur( care s( justifice aplicarea acestora.
*cest punct de leg(tur( poate fi dat de re&edina persoanei' situarea .unului'
locul nc;eierii actului juridic sau alte elemente cu care contractul are
leg(tur(.
$onceptul de norm( de aplicare necesar( 0loi de police n dreptul
france)' mandator? rules n dreptul anglo>saxon &i @ingende Aorsc;riften
n cel german1 repre)int( una din conceptele pre)ente n $onvenie &i este
pre)ent( n nu mai puin de 2 articole. %ormele de aplicare necesar( aparin
dreptului intern' fiind norme de drept material 0de drept civil' procesual
civil' penal'etc.1' cu caracter unilateral' preci)3nd domeniul de aplicare n
spaiu a legii proprii.
Metoda Proper La > nseamn( desemnarea legii pentru fiecare ca) n
parte spre deose.ire de metoda conflictual( care presupune aplicarea
acelora&i dispo)iii legale pentru raporturi juridice' situaii asem(n(toare.
$um era de a&teptat utili)area metodei a cau)at critici n sensul c(
soluia nu poate fi cunoscut( nainte ca instana de judecat( s( determine
legea aplica.il( = legea aplica.il( se determin( prin compararea
coninutului legilor n conflict n timp ce prin metoda conflictual( legea
aplica.il( se determin( de c(tre norma conflictual( nainte de a se cunoa&te
coninutul acestei legi.
.(De#u"irea discipli#ei
*v3nd un o.iect propriu de reglementare &i o metod( proprie dreptul
internaional privat ntrune&te caracterele unei ramuri de drept &i constituie o
ramur( de drept de sine st(t(toare.
"enumirea Bdrept internaional privatC a fost utili)at( mai nt3i de
Dosep; ,tor? n 163!' n B$ommentaires on t;e $onflict of LasC' apoi de
-oelix n 16!3 0n Droit international prive) &i de ,c;affner n 16#1 0n
Entwobung des internationalen Privatrectes).
,>a o.iectat n ce prive&te aceast( denumire' n primul r3nd' c(
expresia desemnea)( n mod tradiional dreptul internaional pu.lic' iar n al
doilea r3nd c( i)voarele dreptului internaional privat sunt preponderent
interne' nu internaionale' iar litigiile generate n leg(tur( cu raporturile
juridice cu element str(in se soluionea)( de instane naionale.
9
*&a cum s>a ar(tat n literatura de specialitate aceste o.servaii
nt(resc convingerea c( nu este n discuie un Bdrept internaionalC n sensul
de Bdrept internaional pu.licC' care s( reglemente)e relaiile ntre state 0&i
ntre alte su.iecte de drept internaional pu.lic1. "impotriv(' este vor.a
despre un drept internaional privat' care are ca o.iect de reglementare
raporturi juridice de drept privat' create ori valorificate n contextul
relaiilor internaionale.
/(Dreptul i#ter#a*io#al pri+at 0i alte ra"uri de drept
"istincia fa( de dreptul internaional pu.lic
"reptul internaional pu.lic este ramura de drept care grupea)(' n
mod tradiional' norme juridice care reglementea)( conduita statelor' ca
su.iecte de drept dar &i conduita colectivit(ilor &i organismelor
internaionale care nu sunt state &i nu sunt su.ordonate nici unui stat.
Exemplu/:rgani)aia %aiunilor Enite=
:.iectul de reglementare al celor dou( ramuri de drept n discuie este
diferit/ n timp ce dreptul internaional pu.lic cuprinde norme aplica.ile
statelor &i altor su.iecte de drept internaional pu.lic' altele dec3t statele' n
relaiile din cadrul societ(ii internaionale' dreptul internaional privat este
alc(tuit din norme aplica.ile doar particularilor participani la relaiile
societ(ii internaionale. *ceste din urm( norme sunt edictate de legiuitorul
fiec(rui stat' re)ult3nd sisteme diferite de drept internaional privat &i
jurisprudente diferite de la o ar( la alta.
$u toate acestea' ntre cele dou( ramuri de drept exist( numeroase
interferene. *stfel dreptul internaional pu.lic este surs( &i totodat( sistem
de referin( pentru dreptul internaional privat.
> "reptul internaional pu.lic este considerat surs( pentru faptul c( fixea)(
punctele de plecare &i limitele teritoriale pentru exercitarea funciilor
statului. "e asemenea' anumite reguli cuprinse n convenii internaionale au
la origine principii de drept internaional pu.lic 0pacta sunt servanda1.
> "reptul internaional pu.lic este totodat( sistem de referin( deoarece anu>
mite noiuni juridice' proprii dreptului internaional pu.lic influenea)( n
mod direct anumite pro.leme de drept internaional privat. "e pild(' pentru
ca o lege str(in( s( poat( fi aplicat( n ara forului' tre.uie s( emane de la o
autoritate competent(. :ri' dreptul internaional pu.lic este cel care
furni)ea)( regulile de determinare a unei asemenea autorit(i 0guvern n
exil' autorii unei lovituri de stat' &.a.1.
10
"e asemenea' unele norme de drept internaional privat sunt cuprinse
n convenii internaionale' iar dreptul internaional pu.lic este cel care
preci)ea)( n ce condiii un stat este parte a unui tratat internaional. +n
aceea&i ordine de idei' anumite c;estiuni preala.ile sunt re)olvate n lumina
dreptului internaional pu.lic. "e exemplu' un contract nc;eiat ntre
persoane juridice de naionalit(i diferite reglementea)( modul de executare
a o.ligaiilor p(rilor n ipote)a unui r().oi' iar dreptul internaional pu.lic
este cel care delimitea)( timpul de pace de timpul de r().oi &i fixea)(
aceast( din urm( noiune.
Leg(tura de conexitate intre dreptul internaional privat &i alte ramuri
de drept
Pro.lemele de drept internaional privat &i cele de drept financiar se
suprapun atunci c3nd este vor.a de pild( de o societate comercial( care'
pentru a evita plata unor impo)ite ntr>un cuantum ridicat' invoc( o
naionalitate str(in(.
Elementul de extraneitate n raportul juridic penal conduce la
aplicarea legii penale rom3ne' potrivit principiilor teritorialit(ii'
universalit(ii' personalit(ii sau realit(ii. "ac( nu sunt ntrunite condiiile
cerute de aceste principii' atunci instana rom3n( nu este competent(.+n
unele situatii aplicarea legii penale rom3ne poate fi condiionat( de
aplicarea legilor de drept civil str(ine n sens larg.Exemplu/ pentru a exista
infraciunea de .igamie tre.uie s( se constate existena a dou( c(s(torii
nc;eiate de o persoan(. "ac( este aplica.il( legea str(in(' aceasta va fi
luat( n considerare de instana de judecat( rom3n( pentru a decide dac( ele
exist(' adic( dac( este ndeplinit( condiia prev()ut( de legea penal(
rom3n(.
Seciunea a 2 DO)!NI& D#!$%&I IN%!#N"ION"& $#I'"%
1(No*iu#e
Prin domeniu de reglementare al dreptului international privat se
intelege materia specifica acestuia.
Materia specifica a acestuia o constituie conflictul de legi.
'(E$pu#erea doctri#elor pri+i#d do"e#iul dreptului i#ter#atio#al pri+at
+n doctrina s>au exprimat opinii diferite cu privire la materiile care intr( n
cuprinsul dreptului internaional privat. *cestea se sinteti)ea)a in /
11
'(1(Doctri#a care li"itea23 dreptul i#ter#a*io#al pri+at la co#%lictele de le-i
> este denumita si 4eoria restrictiva=
onflictul de legi presupune situaia n care un raport juridic cu element de
extraneitate este suscepti.il a fi guvernat de dou( sau mai multe legi aparin3nd
unor sisteme de drept diferite.
Exemplu/ n ca)ul nc;eierii unui contract de v3n)are>cump(rare a unui .un
situat n str(in(tate' dac( p(rile au cet(enii diferite' raportul juridic are mai multe
elemente de extraneitate &i sunt mai multe legi c;emate s(>l c3rmuiasc(= legea
personal( a p(rilor pentru capacitatea de a contracta= legea locului nc;eierii
actului pentru forma acestuia= legea locului situ(rii .unului pentru pro.leme care
in de statutul real al .unului.
Expunerea teoriei restrictive>soluionarea conflictului de legi impune' n
preala.il' ncadrarea situaiei date ntr>o categorie juridic( 0persoane' .unuri'
contracte &.a.1. $ategoriile juridice corespund instituiilor din dreptul civil intern'
iar sarcina instanelor este de a le cerceta natura. "e exemplu' dac( prescripia
aciunii este calificat( ca fiind o instituie aparin3nd dreptului material' atunci vom
aplica legea care c3rmuie&te fondul dreptului su.iectiv n discuie= dac( vom con>
sidera c( aparine dreptului procesual' atunci va fi supus( legii forului.
$ritica teoriei> limitea)( n mod nejustificat aria acestei ramuri de drept la
conflictele de legi= n s3nul oric(rei discipline juridice coexist( mai multe instituii
diferite c(rora tre.uie s( li se acorde egal( importana=
'('( Doctri#a co#%lictelor de le-i 0i a co#%lictelor de )urisdic*ii
Exist( conflict de jurisdic!ii ori de c3te ori o instan( sesi)at( cu un litigiu
de drept internaional privat tre.uie s( se pronune mai nt3i asupra propriei
competene.
Expunerea teoriei> exista analogii ntre conflictele de legi &i conflictele de
jurisdicii si uneori acestea sunt interdependente' incat studierea lor impreuna in
cadrul unui drept conflictual isi gaseste temeiul necesar. +nterdependena dintre
conflictele de legi &i conflictele de jurisdicii este pre)ent( n du.lu sens/
conflictele de jurisdicii influenea)( conflictele de legi n sensul c(
soluionarea conflictului de jurisdicii este preala.il( soluion(rii
conflictului de legi= influena conflictelor de legi asupra conflictelor de
jurisdicii este mai puin evident(' dar se concreti)ea)( n faptul c(
judec(torul' de la .un nceput prive&te litigiul n ansam.lul s(u &i se declar(
competent av3nd n vedere legea pe care o va aplica.
12
$ritica teoriei> normele ce reglementea)( conflictele de legi sunt norme
conflictuale menite s( desemne)e legea aplica.il( f(r( s( duc( la re)olvarea
litigiului pe fond. +n sc;im. normele ce reglementea)( conflictele de
jurisdicii sunt norme su.staniale care nu numai c( indic( legea aplica.il(
soluion(rii pro.lemei competenei' dar &i tran&ea)( n mod direct aceast(
pro.lem(.
1(,( Doctri#a co#%lictelor de le-i4 a co#%lictelor de )urisdic*ii 0i a co#di*iei
)uridice a str3i#ului
"octrina a fost promovat( n -rana' ,pania' *merica de ,ud.
+n noiunea de condi!ie juridic" a str"inului sunt incluse totalitatea
normelor juridice prin care se determin( capacitatea de folosin( a
str(inului' adic( totalitatea drepturilor &i o.ligaiilor pe care le poate avea
str(inul persoan( fi)ic( sau persoan( juridic( n statul forului.
Expunerea teoriei Fstrainul este supus legii domiciliului' astfel ca atunci
cand acesta se afla pe un alt teritoriu determina declansarea unui conflict de legi.
$ritica teoriei> singura premi)a de la care se pleaca' respectiv aceea ca nu
poate exista conflict de legi decat daca i se recunoaste strainului folosinta unor
drepturi' nu poate constiui un argument pentru a include conditia juridica a
strainului in domeniul dreptului international privat= conditia strainului apartine
altor ramuri de drept/ drept constitutional sau drept international pu.lic.
,(.( Doctri#a e$te#si+3 care i#clude 0i cet3*e#ia 5# dreptul i#ter#a*io#al pri+at
al3turi de co#%lictele de le-i4 co#%lictele de )urisdic*ii 0i co#di*ia )uridic3 a
str3i#ului
*ceast( concepie este consacrat( n -rana. $et(enia presupune totalitatea
normelor juridice care reglementea)( leg(tura politico>juridic( dintre cet(eanul >
persoan( fi)ic( &i statul c(ruia i aparine.
Expunerea teoriei > de&i este catalogat( drept instituie a dreptului pu.lic'
cet(enia r(m3ne n anumiteprivine un element al statutului personal.
Litigiile generate de leg(tura cu cet(enia sunt de competena
instanelor judec(tore&ti &i nu a celor administrative. +ndependent de sistemul
adoptat se poate constata c( ntre conflictele de legi' conflictele de
jurisdicie' condiia str(inului &i cet(enie exist( interdependen(. Re>
)olvarea conflictului de legi depinde de re)olvarea favora.il( a conflictului
de jurisdicii &i poate avea repercusiuni asupra cet(eniei p(rilor n cau)(
0divor' t(gada paternit(ii' sta.ilirea filiaiei' adopie1. La fel' aplicarea unei
norme care vi)ea)( str(inii ar putea fi precedat( de un demers 0care aparine
13
dreptului internaional privat1 de determinare a cet(eniei persoanei n
cau)(.
Seciunea a +*a Istoricul aparitiei dreptului i#ter#atio#al pri+at
#.$.au%ele care au impus aparitia normelor de drept international privat
>aparitia dreptului internaional privat a fost provocata de anumite conditii
economico>sociale=
>la momentul de)voltarii fortelor de productie care au condus la sc;im.uri
de marfuri si deplasari de oameni=
>s>a n(scut odat( cu relaiile interregionale &i s>a de)voltat pe m(sur( ce
acestea s>au intensificat &i s>au transformat n relaii internaionale.
#.&. 'pari!ia (i evolu!ia teoriei conflictelor de legi
>in antic;itate nu se recunostea str(inului calitatea de su.iect de drept=
str(inul nu se .ucur( nici de legile proprii' dar nici de legile locale.
>odat( cu inva)ia lumii romane de c(tre .ar.ari situaia s>a modificat
radical= Popoarele nomade au adus propriile legi' astfel c( s>a ajuns la
existena mai multor legi diferite n acela&i spaiu geografic. *cest sistem n
virtutea c(ruia' pe acela&i teritoriu' fiecare individ era supus legii grupului
etnic c(ruia i aparine a primit n istoria dreptului numele de sistemul
personalit(ii legilor =
>feudalitatea>ncep3nd cu secolul al G>lea s>a de)voltat un sistem
diametral opus personalit(ii legilor' cunoscut su. denumirea de sistemul
teritorialit(ii legilor=toi indivi)ii aflai pe un anumit teritoriu > str(ini sau
auto;toni > erau supu&i numai legilor (rii pe al c(rui teritoriu se aflau=acest
sistem a fost propriu or3nduirii feudale=
).#.Enuntarea curentelor si a scolilor doctrinare
*eoria statutarilor italieni
> n secolele G+++>GA a luat na&tere teoria conflictelor de
legi'concreti)ata in doctrina italian( a statutelor=
> apariia acesteia a fost favori)at( de/
organi)area me&te&ugarilor n g;ilde &i a negustorilor n .resle'
conduse dup( norme proprii > statute=
autonomia oraselor si targurilor +taliene fa( de seniorii feudali=
diferenele existente ntre statutele municipale' pe de>o parte &i ntre
statute &i dreptul roman' aplica.il ca drept comun' pe de alt( parte=n aceast(
situaie' conflictele de legi erau de dou( feluri/1.un conflict ntre statutele a
14
dou( ora&e diferite' c3nd se punea pro.lema de a se sta.ili dac( se va aplica
dreptul roman ca drept comun ori statutul unuia dintre ora&e &i n aceast(
ipote)(' care anume statut=2.un conflict ntre dreptul roman &i statutul unui
ora&' ca) n care se punea pro.lema de a &ti dac( se vor aplica dispo)iiile
dreptului roman sau ale statutului ora&ului respectiv.
+losatorii
> pentru a solutiona conflictele de legi prin adoptarea unor soluii care sa
corespunda noilor relaii economice' juri&tii epocii au recurs la dreptul
roman pe care>1 vedeau ca pe un Bdrept a.solutC.
> comentariile textelor se numeau glose iar comentatorii glosatori=
> n .a)a gloselor judec(torii soluionau conflictele ap(rute fie ntre
dreptul roman &i statute fie ntre diferitele statute=
Exemplu/ ntr>o glos( descoperit( n 1718' Magister *ldricus &i punea
ntre.area care dintre cutume va tre.ui s>o aplice judec(torul' dac( ntr>un
proces sunt persoane aparin3nd unor provincii diferite' guvernate de cutume
diferite. R(spunsul lui *ldricus este c( va aplica acea cutum( care i va
p(rea mai util( &i mai indicat( de Bmprejur(riC.
>aceste glose au constituit punctul de plecare pentru majoritatea
studiilor care au urmat' n special pentru postglosatori' care au repre)entat
Bprima &coal( verita.il( de drept internaional privatC.
Postglosatorii 0sec.G+A>GA1
>doctrina postglosatorilor s>a .a)at pe studiul de la ca) la ca)=
>ei nu sunt adepi nici ai personalit(ii' nici ai teritorialit(ii legilor= nu
se g;idea)( dup( principii apriorice &i dau valoare egal( diferitelor statute'
accept3nd ideea aplic(rii ntr>un ora& a statutelor aparin3nd altor ora&e=
>n ce prive&te soluiile preconi)ate postglosatorii se conduceau dup(
natura fiec(rui statut pe care>1 anali)au n lumina textelor dreptului roman.
>totusi faceau anumite distinctii consacrate=
$ritica doctrinei> folosirea metodei analitice care ducea deseori la di)ertaii
confu)e &i n afara su.iectului tratat.
urentul teritorialist
Hcoala france)a 0sec. al GA+>+ea1= exponentii acestei scoli au fost/$;arles
"umoulin' Iertrand dJ*rgentrK' Lu? $o<uille.
Hcoala olande)( 0sec. al GAl+l>lea1= exponentii acestei scoli au fost/Paul &i
Dean Aoet' Iurgundus &i Roden.urgus.
urentul personalist (i universalist
15
Hcoala personalist( a lui Mancini 0sec. al GlG>lea1= Mancini a creat teoria
potrivit careia legile sunt personale &i nu reale si a avut o oarecare influen(
asupra legislaiilor europene.
Exemplu/ $odul civil italian din 1622 &i $odul civil spaniol din 1677 au
prev()ut c( succesiunea' donaiile &i testamentele care au ca o.iect .unuri
mo.ile sunt supuse legii naionale a proprietarului.
urentul universalist
"octrina german(=exponentii acestei doctrine sunt -rederic von ,avign?
01557>16211' M(ec;ter &i M. ,c;aefner=
"octrina lui *.Pillet=
"octrina anglo>american( 0sec. G+G>GG1> p3n( n secolul al G+G>lea n
*nglia nu s>a format o doctrin( n materia dreptului internaional privat=din
practica instanelor a luat na&tere common la 0drept nescris' n(scut pe calea
precedentului judiciar1= pentru fiecare ca) n parte instana aplica fie dreptul
situaiei de fapt sta.ilite' fie ela.ora dreptul' cre3nd precedentul judiciar
0situaii care excludeau conflictele de legi1=n secolul al G+G>lea *nglia
preia ideile doctrinei americane &i astfel se for mea)( doctrina engle)( de
drept internaional privat.
Doctrina modern" (i contemporan"
>perioada care a urmat celui de>al doilea r().oi mondial s>a caracteri)at prin
intensificarea studiilor comparative=
>tratatele internaionale do.3ndesc o importan( tot mai mare n contextul
intensific(rii relaiilor internaionale ntre state=
>dispare clasica opo)iie ntre dreptul privat &i dreptul pu.lic=
>metoda utili)at( este studiul aprofundat al practicii judiciare din fiecare stat
&i anali)a comparativ( a soluiilor date n diferite state=
>se descoper( importana unor pro.leme cum sunt/ conflictul mo.il de legi'
conflictul de legi n timp' conflictele interpersonale' normele de aplicaie
imediat(=
Seciunea a 4*a I,'O"#!&! D#!$%&I IN%!#N"%ION"&
$#I'"%

Exista doua categorii de i)voare/
1(I2+oarele i#ter#e
16
Legile n sens restr3ns
>$onstituia reglementea)( principiile fundamentale ale poli ticii
internaionale a statului rom3n &i cuprinde norme care interesea)( dreptul
internaional privat=
>Legile ordinare= Legea nr.18#N1772 cu privire la reglementarea raporturilor
de drept internaional privat 0M. :f. nr.2!1N1 oct. 17721=
>$odul civil 0art.66#' 1553' 15671=
>$odul de procedur( penal( 0art.#22 care se refer( la executarea dispo)iiilor
civile din ;ot(r3rile penale str(ine1=
>$odul de procedur( civil( 0capitolul G privind ar.itrajul internaional &i
capitolul G+ privind recunoa&terea &i executarea ;ot(r3rilor ar.itrale str(ine=
>$odul aerian' articolul 18=
>Legea nr.31N1778 privind societ(ile comerciale=
>Legea nr. 1#N1778 privind reorgani)area unit(ilor comerciale de stat n
regii autonome &i societ(i comerciale=
>Legea nr.22N1778 privind registrul comerului=
>Legea nr. 16N1771 privind fondul funciar=
>Legea nr.3#N1771 privind regimul investiiilor str(ine=
>Legea nr.#6N1771 privind privati)area societ(ilor comerciale=
>Legea nr.21N1771 privind cet(enia rom3n(=
>Legea nr.21N1778 privind v3n)area de locuine construite din fondurile sta>
tului c(tre populaie=
>Legea nr.6!N1772 privind regimul )onelor li.ere n Rom3nia=
>Legea nr. 1#N1772 privind statutul &i regimul refugiailor n Rom3nia=
>Legea nr.61N1772 completat( prin :rdonana Luvernului nr.26N177!
privind protejarea patrimoniului cultural naional=
>Legea nr. 122N177# privind regimul materiilor explo)ive=
>Legea *r;ivelor %aionale' nr.12N1772=
>Legea nr. 15N1772 privind regimul armelor de foc &i al muniiilor=
>Legea nr. 117N72 cu privire la actele de stare civil(.
Oot(r3rile Luvernului &i :rdonanele Luvernului
>O.L.nr.#16N177# privind unele drepturi &i o.ligaii ale personalului rom3n
trimis n str(in(tate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar=
>O.L.nr.266N1773 privind &colari)area n Rom3nia a cet(enilor din alte (ri=
17
>:.L.nr.25N1772 privind unele m(suri pentru protecia patrimoniului
cultural>national' modificat( prin Legea nr. 11N177! privind unele ordonane
ale Luvernului'
>:.L.nr.35N177! privind unele m(suri n leg(tur( cu eli.erarea &i p(strarea
pa&apoartelor' apro.at( cu modific(ri prin Legea nr. 1!!N177!=
>O.L.nr.#!5N1778' privind drepturile cet(enilor rom3ni care reali)ea)( veni >
turi n valut( de la societ(ile cu participare rom3neasc( n str(in(tate.
*lte acte normative
>Regulamentul I(ncii %aionale a Rom3niei nr.5N177! privind efectuarea
operaiunilor valutare=
>Regulamentul privind organi)area &i funcionarea $urii de *r.itraj $omer >
cial +nternaional de pe l3ng( $amera de $omer &i +ndustrie a Rom3niei=
>"ecretul>lege nr. 122N1778 privind autori)area &i funcionarea n Rom3nia a
repre)entanelor societ(ilor comerciale &i organi)aiilor economice str(ine.
Practica judec(toreasca' ar.itrara &i doctrina
>practica judec(toreasc( nu este i)vor de drept n general &i de drept
internaional privat n special.
>jurisprudenta nu este o.ligatorie' dar este important(=
>practica ar.itrat( nu constituie i)vor al dreptului internaional privat'
dar prin soluiile date de $urtea de *r.itraj +nternaional de pe l3ng(
$amera de $omer &i +ndustrie a Rom3niei contri.uie la interpretarea
dispo)iiilor legale relative la relaiile economice internaionale.
>doctrina 0&tiina dreptului1 nu este i)vor de drept internaional privat'
dar are un rol deose.it de important n interpretarea normelor de drept
internaional privat.
'(I2+oare i#ter#a*io#ale
4ratatele internaionale
>dou( categorii/
tratate care conin norme conflictuale=
Exemplu/ $onvenia care reglementea)( conflictul de lege n materie de
c(s(torie &i $onvenia care reglementea)( conflictul de lege n materie de
desp(renie &i separaiune de corp' ratificat( de Rom3nia prin "ecretul>Lege
nr.653N177!= $onvenia cu privire la conflictele de legi relative la efectele
18
c(s(toriei asupra drepturilor &i datoriilor soiilor n raporturile lor personale
&i asupra averilor soiilor' ratificat( de Rom3nia prin "ecretul>Lege
nr.l885N26.fe.r.l712=
tratate care conin norme materiale uniforme=normele uniforme
cuprinse n aceste tratate nu aparin' n principiu' dreptului inter naional
privat' ci ramurilor de drept de care sunt legate prin coninutul lor 0drept
civil' dreptul familiei' dreptul muncii &.a.1. Prin excepie' pot constitui
i)voare ale dreptului internaional privat conveniile internaionale care
reglementea)( instituii juridice cum sunt procesul civil internaional sau
condiia juridic( a str(inului sau a cet(eanului rom3n n dreptul
internaional privat.
Exemplu/ $onvenia de la Oaga din 1 martie 17#! privind procedura civil('
ratificat( de Rom3nia prin "ecretul nr.61N1751= $onvenia European( n
domeniul inform(rii asupra dreptului str(in' semnat( la Londra la 5 iunie
1726 &i Protocolul adiional la aceast( convenie semnat la ,trass.ourg la 1#
martie 1756' la care Rom3nia a aderat n 1771= $onvenia European( n
materia adopiei de copii' nc;eiat( la ,trass.ourg la 2! aprilie 1725' la care
Rom3nia a aderat n 1773.
%atura juridic( a tratatelor internaionale
a. n raporturile dintre statele>p(ri' tratatele internaionale sunt contracte'
care o.lig( reciproc toi contractanii=fiecare stat semnatar se o.lig( s(
respecte ntocmai termenii conveniei &i orice lege intern( contrar( este
inopo)a.il( respectivului stat>parte.
.. n raporturile dintre fiecare stat contractant &i resortisanii s(i' tratatul
internaional se impune cu putere de lege= n dreptul nostru tratatele
internaionale se includ n legislaia intern( prin actul de ratificare' aderare
sau acceptare care eman( de la organul competent.
$utuma internaional( &i u)anele internaionale
>cutuma este o regul( de conduit( sta.ilit( n practica vieii sociale &i
respectat( un timp ndelungat n virtutea deprinderii' ca o norm( socotit(
o.ligatorie=
>spre deose.ire de cutum( care reune&te cumulativ dou( elemente > cel
o.iectiv 0conduita ca deprindere1 &i cel su.iectiv 0convingerea c( respectiva
conduit( este o.ligatorie1 > u)ana internaional( presupune doar elementul
o.iectiv=
19
>cutuma internaional( &i u)ana internaional( interesea)( dreptul
internaional privat n m(sura n care completea)( sau inter pretea)( normele
juridice de drept internaional privat' constituind i)voare distincte n aceast(
situaie.
Enificarea dreptului internaional privat
>$onferina de drept internaional privat de la Oaga s>a reunit pentru
prima dat( n 1673 &i ncep3nd cu 17## este organi)aie permanent(=
conferina a adoptat' n .a)a unor studii aprofundate' numeroase convenii
n diferite materii/ procedur( civil(' v3n)area mo.ilelor' o.ligaia
alimentar( fa( de copii' forma testamentelor' protecia minorilor' adopie'
recunoa&terea &i executarea ;ot(r3rilor str(ine' accidente de circulaie'
responsa.ilitatea pentru .unuri' regimul matrimonial' cele.rarea c(s(toriei'
trust &.a.
>$omunitatea Economic( European( a fost nfiinat( prin 4ratatul de la
Roma din 17#5 si a adoptat/
$onvenia de la Iruxelles din 25 sept. 1726 asupra competenei
&i execut(rii ;ot(r3rilor n materie civil( &i comercial(=
$onvenia de la Lugano din 12 sept. 1766 extinde mecanismul
$onveniei de la Iruxelles n relaiile dintre statele mem.re ale *sociaiei
Europene a Li.erului ,c;im.=
$onvenia de la Roma din 17 iunie 1768 cu privire la legea
aplica.il( o.ligaiilor contractuale.
>$urtea de Dustiie a $omunit(ii Economice Europene are rolul de a
interpreta tratatele.
Exemplu/ + n spea $osta 0172!1 $urtea a statuat c( dreptul comunitar
primea)( fa( de legislaiile naionale 0principiu pe care 4ratatul de la Roma
nu 1>a consacrat expres1. *rticolul 155 al 4ratatului crea)( un nou mijloc de
asigurare a unit(ii de interpretare a tratatelor. +nstana statului comunitar
poate solicita $urii pentru un litigiu pendinte interpretarea textelor unui
tratat internaional. "eci)ia $urii leag( instana &i are valoare erga omnes
pentru toate litigiile similare ulterioare.
>$onsiliul Europei are un rol redus n materia dreptului internaional
privat. ,unt de menionat totu&i $onvenia European( n domeniul
inform(rii asupra dreptului str(in din 5 iunie 1726 &i Protocolul adiional din
1# martie 1756 precum &i $onvenia European( asupra imunit(ii statelor
din 12 noiem.rie 1752' am.ele convenii fiind adoptate su. egida
$onsiliului Europei.
20
>$omisia internaional( de stare civil( a luat fiin( n 17#8 &i are ca
preocupare ela.orarea unor recomand(ri &i convenii n scopul armoni)(rii
legislaiilor naionale n materia st(rii civile. "in punctul de vedere al
dreptului internaional privat are relevan( $onvenia asupra dreptului
aplica.il numelui &i $onvenia cu privire la recunoa&terea copilului din afara
c(s(toriei din 1! sept. 1721.
>Eniunea panamerican( include ,tatele *mericii $entrale &i ale *mericii
de ,ud. * adoptat n anul 1726 un cod de drept internaional privat
cuprin)3nd !35 de articole' acceptat de 1# state' cunoscut su. denumirea de
$odul Iustamante.
>Eniunea nordic( 0%orvegia' ,uedia' -inlanda' +rlanda' "anemarca1 a
adoptat din 1731 p3n( n 17!3 cinci convenii cu privire la conflictele de
legi &i conflictele de jurisdicii.
Raporturile dintre i)voarele interne &i i)voarele internaionale de drept
internaional privat>Principiul de .a)( este c( tratatul internaional primea)(
fa( de legea intern(' n acest sens este art.18 din Legea nr. 18#N1772' care
prevede c( dispo)iiile acestei legi sunt aplica.ile n m(sura n care
conveniile internaionale la care Rom3nia este parte nu sta.ilesc o alt(
reglementare.
Capitolul II
%!O#I" CONF&IC%!&O# D! &!.I
Seciunea a 1*a NO#)" CONF&IC%"&
1(De%i#i*ie & norma juridic( specific( dreptului internaional privat care
soluionea)( conflictul de legi' adic( desemnea)( legea intern( competent(
s( c3rmuiasc( raportul juridic cu element str(in. ,istemul de drept astfel
determinat poart( denumirea de Blegea cau)eiC (lex causae).
,ol> de a sta.ili care dintre sistemele de drept n pre)en( este c;emat
s( se aplice pe parcursul existenei raportului juridic. "in momentul
desemn(rii legii competente rolul normei conflictuale ncetea)(.
'( Structura #or"ei co#%lictuale
*lc(tuit( din trei elemente/ coninutul normei confiictuale' leg(tura &i legea
aplica.il( (tex causae).
21
&.$.on!inutul normei confiictuale- totalitatea raporturilor juridice la care se
refer( norma conflictual(. El determin( c3mpul de aplicare n spaiu al unei
legi.
&.&..eg"tura normei confiictuale- parte a normei ce indic( legea aplica.il(
raportului juridic n cau)(. Leg(tura normei confiictuale se concreti)ea)( n
punctul de leg(tur(. *cesta este elementul prin care se sta.ile&te relaia ntre
un raport juridic &i o lege.
Puncte de leg"tur"
cet"!enia (lex patriae) constituie punctul de leg(tur( n materia
statutului personal 0starea civil(' capacitatea si relaiile de familie1' a
succesiunii mo.iliare &i a jurisdiciei competente' n unele ca)uri.
Exemplu / potrivit articolului 2#52 din $odul civil starea civil( &i capacitatea
persoanei fi)ice sunt c3rmuite de legea sa naional(' cu excepia ca)ului
c3nd prin dispo)iii speciale se prevede altfel' iar conform articolului 2#26
alin.l legea naional( este legea statului a c(rui cet(enie o are persoana n
cau)(.
domiciliul sau, /n subsidiar, re(edin!a (lex domicilii) este punct de
leg(tur( pentru unele raporturi juridice referitoare la starea &i capacitatea
persoanelor 0n su.sidiar fa( de cet(enie1' referitoare la condiiile de fond
ale actelor juridice 0c3nd de.itorul prestaiei caracteristice este persoan(
fi)ic(1 la condiiile de fond ale contractului de v3n)are mo.iliar( 0n lipsa
unei legi alese de p(ri1 &i la jurisdicia competent(' n unele ca)uri.
Exemplu/ $onform articolului 2#26 alin.3 din $odul civil' dac( o persoan(
nu are nici o cet(enie' se aplic( legea re&edinei sale o.i&.uite. $onform
articolului 1!7 punctele 1 &i 3' instanele judec(tore&ti rom3ne sunt compe>
tente dac( p3r3tul sau unul dintre p3r3i are domiciliul' re&edina sau fondul
de comer n Rom3nia &i dac( reclamantul din cererea de pensie de
ntreinere are domiciliul n Rom3nia.
sediul social este punct de leg(tur( pentru raporturile juridice la care ia
parte persoana juridic( 0pentru statutul organic al persoanei juridice'
condiiile de fond ale actelor juridice atunci c3nd de.itorul prestaiei
caracteristice este o persoan( juridic( P.a.1.
Exemplu/Potrivit articolului 2#51 din $odul civil' persoana juridic( are
naionalitatea statului pe al c(rui teritoriu &i>a sta.ilit' potrivit actului
constitutiv' sediul social. "ac( exist( sedii n mai multe state' determinant
pentru a identifica naionalitatea persoanei juridice este sediul real. B,ediul
realC este locul unde se afl( centrul principal de conducere &i de gestiune a
22
activit(ii statutare' c;iar dac( ;ot(r3rile organului respectiv sunt adoptate
potrivit directivelor transmise de acionari sau asociai din alte state.
locul situ"rii bunului (lex situs sau lex rei sitae) este punct de leg(tur( n
raporturile juridice care privesc mo&tenirea imo.ilelor' regimul juridic al
mo.ilelor &i imo.ilelor privite ut sin-guli &i pentru jurisdicia competent( n
unele ca)uri.
Exemplu/ *rticolul 2213 $od civil sta.ile&te c( posesia' dreptul de
proprietate &i celelalte drepturi reale asupra .unurilor' inclusiv cele de
garanii reale sunt c3rmuite de legea locului unde acestea sunt situate' afar(
numai dac( prin dispo)iii speciale se prevede altfel.
locul /nc0eierii contractului (lex loci contractus) pentru condiiile de fond
ale contractelor 0n su.sidiar fa( de legea cu care contractul pre)int(
leg(turile cele mai str3nse1 &i' n unele ca)uri' pentru jurisdicie.
Exemplu/ $onform articolului 1#1 punctul 1 din Lg.nr.18#N1772 instanele
rom3ne sunt competente s( judece procesele privind raporturile de drept
internaional privat referitor la acte de stare civil( ntocmite n Rom3nia &i
care se refer( la persoane domiciliate n Rom3nia' cet(eni rom3ni sau
str(ini f(r( cet(enie.
locul execut"rii contractului(lex loci executionis) pentru modul de
executare a contractului.
locul /ntocmirii actului juridic (locus regit actum)

pentru forma actului' n
sensul de instrumentum. *ctul juridic este vala.il din punct de vedere al
formei' dac( ndepline&te condiiile prev()ute de legea locului unde a fost
ntocmit 0articolul 2237al.2 punctul BaC din $odul civil1.
locul producerii faptului juridic ilicit (lex loci delicti comissi 1pentru
raporturile juridice generate de acesta. Legea statului unde are loc un fapt
juridic sta.ile&te dac( acesta constituie un act ilicit &i l c3rmuie&te
ndeose.i n ce prive&te/ capacitatea delictual(' condii ile &i ntinderea
r(spunderii' cau)ele de limitare sau de exonerare de r(spundere &i de
mp(rire a r(spunderii ntre autor &i victim(' r(spunderea comitetului pentru
fapta prepusului' natura daunelor care pot da loc reparaiei' modalit(ile &i
ntinderea reparaiei' transmisi.ilitatea dreptului n reparaie &i persoanele
ndrept(ite s( o.in( reparaia pentru prejudiciul suferit.
fondul de comer!, pentru condiiile de fond ale actului juridic' c3nd
de.itorul prestaiei caracteristice este un comerciant.
pavilionul navei sau aeronavei pentru raporturile juridice nc;eiate cu
privire la mijloacele de transport respective' n unele ca)uri.
Exemplu/ Potrivit articolului 2228al.1 lit. BaC din $odul civil constituirea'
transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc de transport
23
sunt supuse legii pavilionului pe care>1 ar.orea)( nava sau legii statului de
nmatricularena aeronavei.
autoritatea care examinea%" validitatea actului juridic pentru condiiile de
form( ale actului juridic' n anumite ca)uri. *ctul juridic este vala.il din
punct de vedere al formei > preci)ea)( articolul 2237al.1 litera BcC din $odul
civil > dac( ndepline&te condiiile prev()ute de legea aplica.il( potrivit
dreptului internaional privat al autorit(ii care examinea)( validitatea
actului juridic.
instan!a sesi%at" este punct de leg(tur( pentru pro.leme de procedur(.
Exemplu/*rticolul 1865$.pr.civ. statuea)(/ Bn procesul civil internaional
instana aplic( legea procesual( rom3n(' su. re)erva unor dispo)iii exprese
contrareQQ iar art.1866$.pr.civ sta.ile&te/ ''calificarea unei pro.leme ca fiind
de drept procesual sau de drept su.stanial se face conform legii rom3ne'
su. re)erva instituiilor juridice f(r( corespondent n dreptul rom3nQQ
voin!a p"r!ilor pentru condiiile de fond ale actelor juridice n general
&i ale unor contracte speciale.
Exemplu/ $onform articolului 2235 din $odul civil contractul este supus
legii alese prin consens de p(ri.
1elurile leg"turilor
> funcie de natura lor' leg(turile pot fi constante sau varia.ile.
.eg"tura constant" se concreti)ea)( ntr>un punct de leg(tur( fix' care
nu poate fi deplasat de su. incidena unui sistem de drept su. incidena altui
sistem de drept. Exemplu/locul producerii faptului juridic ilicit &i locul
situ(rii .unului imo.il=
.eg"tura variabil" se exprim( ntr>un punct de leg(tur( mo.il' care
poate fi deplasat n spaiu. n vederea desemn(rii legii competente este
necesar( locali)area temporal( a punctelor de leg(tur( mo.ile.
1.3. .egea la care trimite norma conflictual"-este sistemul de drept cu care
se face leg(tura prin punctul de leg(tur(.
'( Clasi%icarea #or"elor co#%lictuale
Dup" felul leg"turii2
a1 norme conflictuale unilateraleR determin( n mod expres doar c3mpul
de aplicare al legii su.staniale naionale' ignor3nd ca)urile c3nd legea
str(in( este competent(.
24
Exemplu/se reg(se&te n articolul 2285 din$odul civil=
.1 norme conflictuale .ilaterale 0complete sau du.le1R determin( at3t
domeniul de aplicare al dreptului naional c3t &i al dreptului str(in.
Majoritatea normelor conflictuale coninute $odul civil &i de
codific(rile moderne intr( n aceast( categorie.
Exemplu/ articolul 2212 din $odul civil=
Dup" con!inut2
"istingem norme conflictuale cu privire la persoane' cu privire la .unuri' la
mo&tenire' la actul juridic' &.a.
3orme de aplica!ie imediat"- normele materiale care aparin dreptului
intern al statului forului &i care' datorit( caracterului lor de imperativitate se
aplic( cu prioritate unui raport juridic cu element str(in' exclu)3nd aplicarea
normei conflictuale
1
.
Exemplu/ articolul 2#65alin.2 din $odul civil=
Seciunea a 4*a CONF&IC%& D! &!.I /N %I)$0 S$"I SI /N
SI%"%II S$!CI"&!
1( Co#%lictul i# ti"p al #or"elor co#%lictuale
S este generat de apariia ntr>o ar( dat( a unor norme conflictuale noi' n
cadrul aceluia&i sistem de drept' care determin( diferit aplicarea legilor n timp n
raport cu normele anterioare= legea vec;e este nlocuit( cu legea noua=
$.$onflictul /n timp al normelor conflictuale ale forului
> n dreptul roman un asemenea conflict a ap(rut la momentul intr(rii n
vigoare a $odului civil prin a.rogarea unor prevederi ale Legii nr. 18#N17720art.1>
33 &i art.32>1!51=
> soluionarea acestui conflict se face prin analogie cu soluionarea
conflictului de legi n timp din dreptul intern cu respectarea principiului
constituional al neretroactivit(ii legii &i numai n m(sura n care legea nou( nu
prevede expres alt( modalitate de soluionare.
25
$.&.onflictul /n timp al normelor conflictuale sau materiale str"ine care
constituie lex causae
> apare atunci c3nd norma conflictual( a forului trimite la un sistem de drept str(in
n care au survenit modific(ri ale dreptului material sau ale normelor conflictuale
ntre momentul na&terii raportului juridic &i cel al litigiului.
>in dreptul rom3n >conflictul normelor conflictuale sau materiale str(ine se re)olva
prin aplicarea normelor dreptului tran)itoriu str(in la care trimite dreptul forului.
*rgumentul de text este articolul 2#28 din $odul civil care prevede c(' n ca)ul n
care legea str(in( aparine unui stat n care coexist( mai multe sisteme legislative'
dreptul acelui stat determin( dispo)iiile aplica.ile' iar n lips(' se aplic( sistemul
legislativ din cadrul acelui stat care pre)int( cele mai str3nse leg(turi cu raportul
juridic. 4re.uie avut n vedere' totodat( &i articolul 1# alin.2 din $onstituie care
consacr( principiul neretroactivit(ii legii rom3ne.
Este posi.il( apariia unor situaii care se constituie n tot at3tea excepii de
la aplicarea dreptului tran)itoriu str(in.
: prim( situaie este cea n care dreptul tran)itoriu se dovede&te a fi contrar
principiilor fundamentale ale ordinii juridice a forului 0ordinii rom3ne1. Pentru
aceast( ipote)( s>a propus n doctrina str(in( aplicarea fie a dreptului tran)itoriu al
(rii forului fie a legii str(ine vec;i.
* doua situaie poate s( apar( atunci c3nd modific(rile legislative intervenite
n dreptul str(in n>au nici o leg(tur( cu sistemul de drept rom3n su. imperiul c(ruia
raportul juridic a luat na&tere.
En ultim ca) este cel n care p(rile prev(d n mod expres n contract c(
acesta va fi supus legii rom3ne n vigoare la data nc;eierii actului' independent de
modific(rile legislative intervenite n cursul execut(rii contractului.
'( Co#%lictul i# spa*iu al #or"elor co#%lictuale
&.$.onflictul /n spa!iu al normelor conflictuale
$onflictul po%itiv apare n situaia n care fiecare dintre normele conflictuale
suscepti.ile s( se aplice unui raport cu element de extraneitate revendic(
reglementarea respectivului raport.
"e exemplu' dac( un cet(ean rom3n' cu ultimul domiciliu n -rana' moare n
aceast( ar(' l(s3nd o avere mo.iliar(' se pune ntre.area/ ce lege va reglementa
succesiunea > legea rom3n(' ca lege naional( pe care o avea persoana la data
morii sau legea france)(' ca lege a statului ultimului domiciliuT,oluia difer( n
26
raport de instana 0rom3n( sau france)(1 n faa c(reia se ive&te litigiul. +nstana
sesi)at( va aplica propria norma conflictual(.
$onflictul negativ apare n situaia n care fiecare dintre normele conflictuale
suscepti.ile s( se aplice unui raport cu element de extraneitate se declar(
necompetente s( reglemente)e acel raport &i trimite la sistemul de drept al celuilalt
stat sau la sistemul de drept al unui stat ter.4rimiterea se consider( f(cut( la
ntregul sistem de drept' deci inclusiv la normele conflictuale.
Exemplu/ n privina statutului personal 0starea civil(' capacitatea &i relaiile
de familie1 ale unui cet(ean engle) domiciliat n Rom3nia sunt suscepti.ile de
aplicare legea engle)( 0ca lege naional(1 &i legea rom3n( 0ca lege a domiciliului1.
Potrivit art.2#52 din $odul civil B,tarea civil( &i capacitatea persoanei fi)ice sunt
c3rmuite de legea sa naional(' dac( prin dispo)iii speciale' nu se prevede altfelC.
Prin urmare' legea rom3n( trimite la legea engle)(. %orma conflictual( engle)(
indic(' pentru aceea&i materie' legea domiciliului. *&adar' legea engle)( trimite la
legea rom3n(. ,e na&te astfel un conflict negativ care se soluionea)( n sensul c(
instana forului aplic( propria norm( conflictual(.
Un ca)ul dat' dac( litigiul se soluionea)( de instana rom3n(' aceasta aplic(
art. 2#52' care trimite la legea engle)(. *ceasta din urm( nu accept( competena
ce i se atri.uie' ci retrimite la legea rom3n(' situaie n care se aplic( legea
rom3n(.
"e asemenea' este posi.il ca legea str(in( la care trimite legea forului s(
trimit7 mai departe la legea unui stat ter.
&.&. onflictul /n spa!iu al normelor materiale
$onflictul n spaiu al normelor materiale apare ntre norme materiale care
fac parte din sisteme de drept diferite' indiferent dac( conin sau nu reglement(ri
opuse cu privire la aceea&i instituie juridic(.
Pentru reglementarea raportului cu element de extraneitate norma
conflictual( a forului poate trimite fie la norma material( proprie' fie la norma
material( str(in(.
*&adar' soluionarea acestui conflict se reali)ea)( prin aplicarea normei
conflictuale a forului.
,(Co#%lictul de le-i 5# ti"p 0i spa*iu
#.$.3o!iune. 1orme
27
$onflictul de legi 8n timp i spaiu presupune conflictul ntre legea su.
imperiul c(reia s>a n(scut dreptul su.iectiv &i legea locului unde acesta se invoc(.
$onflictul este 98n timp: ntruc3t ntre momentul na&terii dreptului &i
momentul invoc(rii lui trece un anumit interval de timp &i este Bn spaiuC deoarece
am.ele sisteme juridice 0cel n cadrul c(ruia s>a n(scut dreptul &i cel al forului1
coexist( spaial.
+n literatura de specialitate aceast( form( a conflictului de legi se mai
nume&te 9teoria recunoaterii drepturilor do;<ndite: sau 9teoria e=ectelor
e>trateritoriale ale drepturilor c<ti?ate: ori 9respectarea drepturilor
c<ti?ate 8n ar7 str7in7:@
"ou( forme/
raportul juridic se na&te 0se modific(' se stinge1 n cadrul dreptului intern al
unei (ri &i se invoc( n alt( ar(. $onflictul apare la momentul invoc(rii dreptului
su.iectiv &i este un conflict de legi n timp &i spaiu. Exemplu/ doi cet(eni france)i
se c(s(toresc n -rana 0pro.lem( de drept intern1' iar apoi solicit( n Rom3nia
recunoa&terea efectelor juridice ale c(s(toriei.
raportul juridic se na&te 0se modific(' se stinge1 n cadrul dreptului interna>
ional privat al unei (ri &i se invoc( apoi n alt( ar(. Exemplu/ doi cet(eni unul
france) &i unul italian se c(s(toresc n -rana' iar ulterior cer n Rom3nia recunoa&>
terea efectelor juridice ale c(s(toriei.
#.&.ondi!iile recunoa(terii /n ,om4nia a unui drept c4(tigat /n !ara str"/n"2
dreptul s( fi fost creat 0modificat' stins1 conform legii competente 0fie legea
str(in( a statului unde s>a do.3ndit dreptul' fie legea competent( desemnat( de
norma conflictual( a statului unde se invoc( dreptul1=
*ceast( condiie vi)ea)( doua aspecte/
11 determinarea legii competente= legea competent( este sta.ilit( in mod diferit
dup( cum dreptul su.iectiv invocat a ap(rut in dreptul intern al unui stat sau n
dreptul internaional privat. Un primul ca) legea competent( este legea str(in(
desemnat( de norma conflictual( a sistemului de drept str(in' in ca)ul secund'
legea competent( este cea indicat( de norma conflictual( a statului unde se invoc(
dreptul.
$ondiia evocat( nu se limitea)( doar la dreptul material' ci se aplic(
deopotriv( &i domeniului dreptului procesual 0n privina recunoa&terii &i execut(rii
unei ;ot(r3ri str(ine n Rom3nia1
21 conformitatea dreptului su.iectiv cu aceast( lege= presupune faptul c(
dreptul su.iectiv a ndeplinit toate cerinele prev()ute de aceast( lege.
dreptul s( fi ndeplinit toate cerinele prev()ute de legea str(in( competent(=
28
dreptul do.3ndit ntr>o ar( va produce efecte n alt( ar( dac( ntre timp nu
s>a creat n ara unde se invoc( acesta un drept nou' care l include sau l exclude
pe cel creat n str(in(tate= adic( s( existe identitate ntre dreptul su.iectiv invocat
&i cel n(scut' modificat sau stins n
str(in(tate= cu alte cuvinte' tre.uie s( fie vor.a de acela&i drept' iar nu de altul care
s>a su.stituit acestuia 0 Exist( aceast( din urm( situaie' de exemplu' atunci c3nd se
solicit( recunoa&terea &i executarea unei ;ot(r3ri str(ine care se modific( pe durata
derul(rii procedurii n ara forului1.
Exemplu/ situaia n care creditorul gajist nstr(inea)( .unul mo.il 0ce
formea)( o.iectul gajului1 ntr>o ar( n care legea acord( proprietarului dreptul de
a>1 revendica de la su.do.3nditor= apoi .unul este transportat ntr>o alt( ar( a
c(rei lege prevede c( posesia de .un( credin( valorea)( titlu de proprietate' astfel
c( vec;iul proprietar nu va mai putea revendica .unul de la noul proprietar.
#.#.Efectele eficacit"!ii unui drept str"in
dreptul do.3ndit produce toate efectele pe care i le confer( legea respectiv(.
Exemplu= o aciune n justiie va putea fi introdus( la instana rom3n( n termenul
fixat de legea str(in( c;iar dac( acesta este mai mare dec3t cel defipt de legea
rom3n(= o c(s(torie religioas(' ntre doi cet(eni str(ini' vala.il nc;eiat( n ara
str(in( va produce n Rom3nia toate efectele pe care le recunoa&te legea str(in(=
un drept do.3ndit conform legii str(ine nu poate produce n ara noastr( mai
multe efecte juridice dec3t n ara unde a fost do.3ndit=
dreptul do.3ndit conform legii str(ine nu poate produce efecte n alt( ar(
dac( ar contraveni ordinii pu.lice. $odul civil reglementea)( n mod expres
aceast( condiie' indiferent de forma su. care se pre)int( conflictul de legi n timp
&i spaiu>art.2#25$.civ/'' drepturile c3&tigate n tar( str(in( sunt recunoscute n
Rom(nia' cu excepia ca)ului n care sunt contrare ordinii pu.lice n dreptul
internaional privatQQ.
#.).onflictul mobil de legi
3o!iune si domeniu
Con=lictul mo;il de le?i este o form( a conflictului de legi n timp &i spaiu
care presupune sc;im.area punctului de leg(tur( al normei conflictuale aplica.ile
&i' pe cale de consecin(' supunerea raportului juridic' n mod succesiv' la dou(
sisteme de drept diferite.
29
Exemplu/ un cet(ean spaniol do.3nde&te cet(enie france)(=se pune pro.lema dac(
statutul s(u personal &i actele nc;eiate anterior naturali)(rii n -rana 0mai exact
divorul n ,pania1 vor fi supuse legii france)e 0legea nou(1 sau legii spaniole
0legea vec;e1.
Exemplu/un autoturism este nstr(inat pe teritoriul Lermaniei' iar formalit(ile
v3n)(rii>cump(r(rii sunt ndeplinite n conformitate cu dreptul german 0conform
regulii lex rei sitae1' mai puin exigent la acest capitol dec3t dreptul elveian' n
ipote)a introducerii .unului n Elveia 0sc;im.area punctului de leg(tur(1 care
sistem de drept va fi aplica.il efectelor v3n)(rii>cump(r(riiT ,istemul de drept
german sau cel elveianT Legea federal( de drept internaional privat n vigoare n
Elveia de la 1 ianuarie 1767' reglementea)( n articolul 182 alineat 2 aceast(
situaie' n sensul c( v3n)area>cump(rarea &i va p(stra vala.ilitatea timp de trei
luni' dup( care efectele nstr(in(rii nu vor mai fi recunoscute n Elveia. Este unul
din puinele ca)uri n care exist( o reglementare expres( a legii elveiene care
permite soluionarea conflictului mo.il de legi.
Particularit"!i2
>afectea)( legea intern( aplica.il(' nu norma conflictual( avut( n vedere=
>sursa acestui conflict este voina p(rilor de a sc;im.a punctul de leg(tur( &i nu
voina legiuitorului=
Domeniile /n care pot ap"rea conflictele mobile de legi
Raporturile juridice c(rora li se aplic( norme conflictuale cu puncte de leg(>
tur( mo.ile sunt singurele care pot genera conflicte mo.ile de legi.
"omeniile n care poate ap(rea conflictul mo.il de legi sunt urm(toarele/
>statutul personal' prin sc;im.area cet(eniei sau domiciliului=
>statutul organic al persoanei juridice' prin sc;im.area sediului social' atunci c3nd
legea naional( se determin( dup( sediu=
>statutul real mo.iliar' prin deplasarea n spaiu a .unului mo.il= n materia
.unurilor imo.ile nu este posi.il conflictul mo.il de legi=
>n privina drepturilor creditorului asupra patrimoniului de.itorului' c3nd acesta
din urm( &i sc;im.( cet(enia sau domiciliul p3n( la ac;itarea creanei=
>forma testamentului' supus( legii naionale a testatorului' dac( cet(enia se
sc;im.( naintea decesului acestuia=
5olu!ionarea conflictului mobil de legi
>potrivit normelor sistemului de drept rom3n 0fie norme conflictuale' fie alte norme
juridice1.
30
soluia conflictului mo.il difer( de la ca) la ca)' aplic3ndu>se fie legea ve>
c;e' fie legea nou(' fie se indic( p3n( c3nd se produc efectele legii vec;i &i de c3nd
se aplic( legea nou(.
a1se d( prioritate legii vec;i= Exemplu/ n materia relaiilor personale &i
patrimoniale ale soilor legea re&edinei comune a soilor sau legea naional(
comun( continu( s( reglemente)e efectele c(s(toriei n ca)ul n care unui dintre ei
&i sc;im.( cet(enia sau' dup( ca)' domiciliul 0articolul 2#67 din $odul civil1 &i
indiferent de regimul matrimonial ales.
.1se aplic( legea nou(= Exemplu/ mo&tenirea .unurilor mo.ile este supus( legii
re&edinei pe care o avea defunctul la data morii 0articolul 2233 din $odul
civil1=legea stfel determinat(n se aplic( indiferent de locul situ(rii .unurilor
succesorale=
c1se aplic( fie legea vec;e' fie legea nou(. Exemplu/art.223# din$od civil >ca)ul
ntocmirii' modific(rii sau revoc(rii testamentului care sunt vala.ile dac( actul
respect( condiiile de form( aplica.ile fie la data ntocmirii' modific(rii sau
revoc(rii' fie la data decesului testatorului' conform oric(reia dintre legile urm(>
toare/
legea naional( a testatorului=
legea re&edinei acestuia=
legea locului ntocmirii' modific(rii sau revoc(rii actului.
se aplic( principiul legii mai favora.ile 0n unele ca)uri1
Exemplu/ articolul 2#5# din $odul civil/ apartenena unei persoane la o nou( lege
naional( nu aduce atingere majoratului do.3ndit potrivit legii care i era anterior
aplica.il(.
>n ca)urile pentru care nu exist( o reglementare legal( a soluion(rii conflictului
mo.il de legi s>a propus Baplicarea prin analogie a dispo)iiilor privind soluio>
narea conflictului de legi n timp din dreptul intern rom3n' in3nd ns( seama de
particularit(ile contextului juridic internaional n care apare acest conflictC.
.(Co#%lictul de le-i 5# situa*ii speciale
).$. onflictul de legi /n ca%ul statului nerecunoscut
31
>s>a ridicat pro.lema dac( legile unui stat nerecunoscut de statutul forului pot da
na&tere conflictului de legi=
>plec3ndu>se de la premisa c( recunoa&terea statutului sau guvernului are caracter
constitutiv' un timp s>a refu)at aplicarea legii str(ine' dac( aceast( lege aparinea
statului nerecunoscut 0-rana1=
>cu toate c( au fost ca)uri n care unele (ri au refu)at s( aplice legile unui stat
nerecunoscutJ' s>a ajuns la conclu)ia unanim admis( c( astfel de legi &i g(sesc
aplicarea n statul forului &i pot da na&tere conflictelor de legi' la fel ca &i legile
oric(rui alt stat.Exemplu/ deci)ia $urii de casaie france)e care' relu3nd motivarea
;ot(r3rii date n prim( instan( de 4ri.unalul ,enei statuea)( c( lipsa recunoa&terii
guvernului str(in de c(tre -rana nu permite judec(torului france) s( t(g(duiasc(
legile de drept privat edictate de acest guvern' anterior recunoa&terii sale' dac(
respectivele legi sunt vala.ile pe teritoriul n limitele c(ruia el &i exercit(
autoritatea.
*rgumente/
>recunoa&terea unui stat de c(tre alt stat are caracter declarativ &i nu
constitutiv=
>statul &i ordinea sa de drept exist( independent de aceast(
recunoa&tere=
>recunoa&terea unui stat are un caracter preponderent politic' ori' n
materia dreptului internaional privat nu este vor.a de relaii diplomatice
ntre state' ci de raporturi de drept privat +a care particip( persoane fi)ice &i
persoane juridice=
>ar fi nedrept ca aceste persoane s( nu>&i poat( valorifica drepturile lor
numai pe considerentul c( aparin unui stat nerecunoscut de statul forului=
>judec(torul forului nu este n drept s( aprecie)e legitimitatea unui stat
str(in' c;iar nerecunoscut de statul forului.
).&.onflictul de legi interne (interprovinciale sau interregionale)
*cest tip de conflict se refer( la conflictul ntre legile statelor n care
coexist( mai multe sisteme legislative. Este ca)ul statelor cu provincii sau regiuni
av3nd legi diferite 0de exemplu Marea Iritanie1 &i ca)ul statelor federaii' n care
fiecare ar( component( are propriul sistem de drept 0de pild( ,tatele Enite ale
*mericii1.
*rticolul 2#28 din $odul civil> atunci c3nd norma conflictual( rom3n(
trimite la legea unui asemenea stat n care coexist( mai multe sisteme legislative
dreptul acelui stat determin( dispo)iiile aplica.ile' iar n lips( se aplic( se aplic(
32
sistemul legislativ din cadrul acelui stat care pre)int( cele mai str3nse leg(turi cu
raportul juridic.
Particularit"!ile conflictelor de legi interne fa( de conflictele de legi propriu>)ise/
conflictele de legi interne sunt expresia unei autorit(i politice comune' n
timp ce n ca)ul conflictelor de legi propriu>)ise suntem n pre)ena legilor a dou(
state suverane=
n ca)ul conflictelor interprovinciale' pentru nici una dintre legile interne'
cealalt( lege cu care vine n conflict nu este cu adev(rat str(in(=
conflictele de legi interne implic( uneori soluii diferite de cele interna>
ionale. Exemplu/ lex patriae' care este lex personalis n ca)ul conflictelor interna>
ionale de legi' nu se mai aplic( n ca)ul conflictelor interne' deoarece cet(enia
este aceea&i pentru toi indivi)ii' din toate regiunile sau provinciile (rii respective.
%orma conflictual( aplica.il( este lex domicilii=
:rdinea pu.lic( nu poate fi invocat( n situaia conflictelor interprovinciale.
+nstana nu va putea refu)a aplicarea legii altei provincii pe motiv c( ar fi contrar(
ordinii pu.lice' ntruc3t toate legile eman( de la acela&i legiuitor=
Retrimiterea nu este posi.il(. ,>a ar(tat c( poate s( apar( un ca) de retri >
mitere forat( de gradul ++. *tunci c3nd norma conflictual( rom3n( trimite la legea
unui stat federal' ca lege a cet(eniei' dac( n acel stat nu exist( o lege federal( pri >
vind statutul personal' ci doar legi ale statelor componente ale federaiei' punctul
de leg(tur( cet(enia tre.uie sc;im.at cu domiciliul' care operea)( o trimitere
forat( la legea unui stat mem.ru al federaiei' care va determina statutul personal=
$onflictele interprovinciale nu fac o.iectul dreptului internaional privat.
).#.onflictele interpersonale
"enumite &i 9con=licte interetnice:0 9con=licte interrasiale: sau 9con=licte intercon=esionale:A apar n
situaia n care norma conflictual( a forului trimite la legea unui stat n care exist( reglement(ri diferite' eventual &i jurisdicii
diferite' n funcie de etnie sau de apartenen( la un anumit cult religios. Un aceste ca)uri cet(enia' ca punct de leg(tur(' este
nlocuit( cu religia n privina unor componente ale statutului personal.
>conflictele interpersonale iau na&tere n cadrul acelea&i suveranit(i=
>au ca surs( diferenele etnice sau confesionale ntre grupuri sociale=asemenea
diferene atrag supunerea indivi)ilor care aparin acelea&i etnii sau care
m.r(i&ea)( acela&i cult unor legi &i c;iar unor jurisdicii distincte' n funcie de
etnia sau cultul din care fac parte=
>este nt3lnit n special n (rile musulmane' n +ndia' n (rile *fricii de ,ud &i
prive&te mai ales relaiile de familie &i materia drepturilor reale imo.iliare=
33
>soluionarea conflictului interpersonal difer( n funcie de raportul de fore din
statul cu sistem plurilegislativ=
Seciunea a +*a CONF&IC%!&! D! C"&IFIC#I
1(De%i#ire
>n ca)ul unui raport juridic cu element de extraneitate' pentru a afla ce lege
va c3rmui efectele juridice ale acestuia tre.uie s( determin(m cu care lege are leg(>
tur( raportul respectiv= indicaia ne>o va da punctul de leg(tur( care locali)ea)(
raportul juridic=
>pentru a determina punctul de leg(tur( tre.uie determinat mai nt3i
coninutul s(u' adic( raporturile juridice reglementate de norma conflictual(. n
acest scop' se utili)ea)( n dreptul internaional privat categorii de leg(tur(/ .unuri'
succesiuni' persoane' capacitate' procedur(' s.a.= coninutul acestor categorii difer(
de la un sistem de drept la altul' intrucat una &i aceea&i noiune nu are acela&i
coninut n diferite sisteme juridice naionale. Exemplu/ prescripia aciunii n
justiie este considerat( n dreptul engle) ca fiind o pro.lem( de procedur(' pe c3nd
n dreptul (rilor de pe continent este socotit( o pro.lem( de drept material.
De%i#itie& operaiune logico>juridic( de descifrare a sensului noiunilor
juridice care exprim( coninutul &i leg(tura normei conflictuale= este o interpretare
a respectivelor noiuni n raport cu un sistem de drept= operatiunea de definire a
unei noiuni n raport cu un sistem de drept.
>este necesar ns( a se distinge ntre legea dup( care se face calificarea &i
legea care re)ult( n urma calific(rii.
onflictul de calific"ri presupune situaia n care noiunile din coninutul s(u din
leg(tura normei conflictuale au nelesuri diferite n cadrul sistemelor juridice n
pre)en(.
1actori care determin( calificarea/
mprejurarea c( noiunile au sensuri diferite n sistemele de drept=
mprejurarea c( unele sisteme de drept reglementea)( instituii juridice
necunoscute altora 0trust n dreptul engle) &i *uf;e>.ung n dreptul
german1=
mprejurarea c( diferitele sisteme ncadrea)( situaii similare n categorii
deose.ite 0ruperea logodnei de exemplu' ine fie de r(spunderea delictual('
fie de r(spunderea contractual(1.
34
,pee in materia calific(rii/
>,uccesiunea malte)ului
>4estamentul olande)ului
>$(s(toria grecului ortodox
Pro.lema comun( ridicat( de aceste spete este dup( care lege tre.uie s( ai.( loc
operaia calific(rii pentru a determina n final legea aplica.il(. ,peele evoc(
mprejurarea c( fiecare ar( aprecia)( natura juridic( a unor instituii dup( o optic(
proprie.
6mportanta - de felul cum se calific( o relaie' un fapt' un raport depinde soluia
conflictului de legi=
>soluionarea conflictului de calific(ri este preala.il( soluion(rii
conflictului de legi=Exemplu/ o persoan( moare f(r( mo&tenitori &i las( .unuri n
str(in(tate. ,e ridic( pro.lema de a se &ti cui vor fi atri.uite aceste .unuri &i cu ce
titlu. Aor reveni statului al c(rui cet(ean era defunctul sau vor intra n patrimoniul
statului pe teritoriu c(ruia se g(sesc .unurileT Aa tre.ui s( calific(m dreptul
statului asupra .unurilor vacante. "ac( apreciem c( dreptul statului asupra
.unurilor vacante este un drept de mo&tenire' atunci .unurile respective vor reveni
statului al c(rui cet(ean era cel decedat. "ac( ns( aceste .unuri trec n
patrimoniul statului ca .unuri f(r( st(p3n' res nullius' ele tre.uie atri.uite cu acest
titlu statului pe teritoriul c(ruia se g(sesc.
,( Felurile cali%ic3rii
$alificarea primar( &i calificarea secundar(
$alificarea primar"R cea care determin( legea competent( n sensul c( n funcie
de felul n care se face calificarea depinde &i legea competent( s( guverne)e
raportul juridic respectiv.= se face dup( lex fori=
$alificarea secundar"Reste su.secvent( calific(rii primare &i nu influenea)(
desemnarea legii aplica.ile= intervine dup( ce s>a f(cut calificarea primar( &i este o
pro.lem( a legii interne= este dat( de lex causae.Exemplu/ a determina dac( un
contract are caracter civil sau comercial este o pro.lem( de calificare secundar(.
$alificarea dat( coninutului normei conflictuale &i calificarea dat( leg(turii
normei conflictuale
B n ca)ul primei calific(ri se sc;im.( ns(&i norma conflictual( iar n ca)ul
celei de>a doua calific(ri se sc;im.( legea aplica.il(=
,(Le-ea dup3 care se %ace cali%icarea 5# dreptul ro"a#
35
$alificarea se face dup( legea forului>art.2#66al.1 din $odul civil si art.1#7
al. ultim=
*rt. 2##6al.1 din $odul civil sta.ile&te regula' ns( sta.ile&te &i reguli
particulare de calificare n materie de/
>retrimitere>art.2##6al.2=
>determinare naturii unui .un0mo.iliar( sau imo.iliar(1>art>2##6al.3=
>necunoa&terea instituiei juridice str(ine>art.2#66al.!
>situaia calific(rii dup( voin&a p(rilor>art.2##6al.#=
,oluia este adoptat( n majoritatea sistemelor de drept=
$ritici/
>normele de drept internaional privat aparin3nd forului sunt norme
naionale' astfel c( &i calific(rile avute n vedere de legiuitor sunt tot cele ale
sistemului de drept naional=
>calificarea dup( legea forului se impune n mod logic/ p3n( nu se
soluionea)( conflictul de calific(ri' nu se poate cunoa&te sistemul de drept
aplica.il.
.(E$cep*ii de la re-ula le$ %ori
$alificarea dat( de p(ri >n materiile n care funcionea)( lex voluntatis'
p(rile pot determina ele nsele coninutul noiunilor utili)ate ntr>un
contract' f(r( a putea defini ele nsele actul juridic nc;eiat> art.2##6al.#=
$alificarea legal(> c3nd anumite norme de drept internaional privat incluse
n legi interne sau n tratate internaionale' interpretea)( anumite noiuni cu
care operea)(' sensul acelor noiuni este cel dat de normele respective.
$alificarea secundar(> intrucat intervine dup( ce legea aplica.il( a fost
determinat(' calificarea secundar( este o pro.lem( de drept intern &i se face
dup( lex causae.
$alificarea notiunilor din norma conflictuala straina' in ca) de retrimitere>n
m(sura n care se admite retrimiterea tre.uie admis c( &i calificarea noiu>
nilor din norma conflictual( care retrimite se face dup( aceast( lege.
$alificarea instituiilor juridice necunoscute n ara forului >unele sisteme de
drept reglementea)( instituii care nu>&i g(sesc corespondent n statul
forului= aceste noiuni se calific( potrivit sistemului de drept str(in care le
reglementea)(>art.2#66al.!=
36
Seciunea a 4*a #!%#I)I%!#!"
.(1(No*iu#e
De%i#itie& instituie a dreptului internaional privat' provocat( de conflictul
negativ dintre normele conflictuale n coli)iune cu privire la un raport juri >
dic cu element de extraneitate n sensul c( fiecare norm( conflictual(
confer( celeilalte competena de a c3rmui raportul juridic respectiv.
Reglementare actual(>art>2##7 $od civil
>termenul a fost folosit pentru prima dat( ntr>un proces cele.ru n
-rana > B$a)ul -orgoC=ulterior a fost utili)at c;iar &i pentru ipote)a n care
lexfori nu trimite napoi' deci nu retrimite' ci trimite mai departe' la legea
unei alte (ri.
Exemplu/ un cet(ean dane) are domiciliul n ara noastr(. *rticolul 2#26
$od civil 0norma conflictual( rom3n(1 prevede c( statutul personal al
acestuia este c3rmuit de legea dane)( ca lege naional(= n acela&i timp
norma conflictual( dane)( sta.ile&te c( lex personalis este lex domicilii'
deci statutul personal al cet(eanului dane) domiciliat n str(in(tate este
c3rmuit de legea rom3n(' ca lege a domiciliului. ,e pune ntre.area de care
lege ascult( judec(torul rom3n/ de legea rom3n( care i ordon( s( aplice
legea dane)( sau' dimpotriv(' pentru c( legea rom3n( i ordon( s( aplice
legea dane)( va asculta de aceasta din urm( lege &i va aplica legea rom3n(.
$3nd judec(torului i se indic( s( aplice legea str(in(' aceast( indicaie
poate fi neleas( n dou( feluri/
n sensul de a aplica dreptul material intern al (rii str(ine &i f(r( a
se ine seama de normele de drept internaional privat al sistemului
de drept respectiv=
n sensul de a considera legea str(in( n ansam.lul s(u de drept
cuprin)3nd inclusiv normele conflictuale.
"ac( aceste norme retrimit la legea forului' tre.uie s( se aplice aceast(
din urm( lege= n aceast( situaie se accept( retrimiterea &i deci se va aplica
legea forului.
*tunci c3nd trimiterea se face la ntregul sistem de drept str(in' ea poate
da na&tere la retrimitere' pe c3nd dac( se face numai la dreptul su.stanial
str(in' retrimiterea este exclus(. Retrimiterea este un mijloc de te;nic(
juridic( menit s( justifice aplicarea legii forului n locul legii str(ine.
.('(For"ele retri"iterii
retrimiterea de gradul + 0retrimiterea simpl( sau trimiterea
napoi1 exist( atunci c3nd norma conflictual( a forului desemnea)( drept
37
competent dreptul str(in a c(rui norm( conflictual(' la r3ndul s(u' atri.uie
competena dreptului forului=
retrimiterea de gradul ++ 0retrimiterea complex( sau du.la
retrimitere1 exist( c3nd norma conflictual( str(in( aplica.il( n virtutea
normei conflictuale a forului atri.uie competena dreptului unui stat ter.
.(,(Ca2uri i# care #u e$ista retri"itere
a. ori de cate ori se aplica regula locus regit actum= aceasta trimitere generala
la legea tarii unde s>a efectuat actul juridic se intelege trimiterea la dreptul
su.stantial ale acelei legi fara a se lua in considerare normele conflictuale
ale dreptului strain=*rt.2##7 al.3 $od civil=
.. cand competenta legii straine se sta.ileste de catre partile contractante in
virtutea principiului autonomiei de vointa este de presupus ca acestea au
inteles sa se refere la dreptul su.stantial al tarii' a carei lege au admis>o
pentru a le carmui raporturile judiciare si nu la intreg sistemul de drept '
care prin normele sale conflictuale ar putea duce la repercursiuni
imprevi)i.ile asupra acestei teorii' la care ele nu au intelesa sa se refere=
*rt. 2##7 al.3 $od civil=
c. orice referire la legea straina pentru a se determina cetatenia unei
persoane se considera a fi facuta la norma de drept su.stantial a tarii
respective' fara nici o posi.iliatate de retrimitere=
d. ca)uri speciale prev()ute de conveniile internaionale la care Rom3nia
este parte' de dreptul E.E. sau de lege'
.(.(Retri"iterea 5# dreptul i#ter#a*io#al pri+at ro"6#
Retrimiterea de gradul + >consacrat( n articolul 2##7$od civil/ dac(
legea str(in(' determinat( potrivit normelor conflictuale rom3ne' retrimite la
dreptul nostru se aplic( legea rom3n(' afar( de ca)ul n care se prevede n
mod expres altfel=n urma retrimiterii simple se va aplica legea material(
rom3n(' dar ca urmare a accept(rii retrimiterii de c(tre dreptul rom3n' &i nu
n .a)a voinei exprimate n legea str(in(.
Excep!iile de la regula aplic(rii retrimiterii de gradul + sunt cele
menionate n precedent' art>2#77al.3 $od civil=
38
Exemplu/ n materie contractual(' unde funcionea)( principiul lex
voluntatis. $onform articolului 2235$od civil actul juridic este supus legii
alese prin consens de p(ri.
Retrimiterea de gradul ++ >dreptul rom3n nu admite retrimiterea de
gradul ++. *rticolul 2#77al.2 $od civil statuea)(/ B dac( legea str(in(
retrimite la dreptul romn sau la dreptul altui stat se aplic( legea rom3n('
dac( nu se prevede altfel n mod expresC= n situaia n care norma
conflictual( rom3n( trimite la un sistem de drept str(in' iar norma
conflictual( str(in( trimite mai departe' la dreptul unui stat ter' se va aplica
legea material( a statului rom3n.
.(/(Retri"iterea 5# co#+e#*ii i#ter#a*io#ale
>multe convenii internaionale consacr( retrimiterea=
Exemplu/
>$onveniile de la Oaga anterioare primului r().oi mondial' $odului
Iustamante' $onveniilor de la Leneva adoptate n anii 1738 &i 1731'
$onveniei de la Oaga din 1# iunie 17## cu privire +a retrimitere n ca) de
conflict ntre legea naional( &i legea domiciliului=
>conveniile nc;eiate recent la Oaga exclud retrimiterea= explicatia/
exist3nd multe state>p(ri care nu admit retrimiterea' aceasta nu le poate fi
impus( pe calea dreptului convenional=
>conveniile la care Romania este parte/
$onvenia de la Mas;ington din 16 martie 172# 0ratificat( de Rom3nia n
175#1 cu privire la reglementarea diferendelor relative la investiii ntre
state &i persoane ale altor state= *ceast( convenie admite retrimiterea.
$onvenia cu privire la transporturile internaionale feroviare din 7 mai
1768 0+a care Rom3nia a aderat n 17631 admite retrimiterea.

Seciunea a 1*a "$&IC"#!" D#!$%&I S%#IN


Pre)ena elementului de extraneitate ntr>un raport juridic ridic( pro.lema
aplic(rii legii str(ine. +nstana forului aplic( legea str(in( n virtutea faptului c(
propria norm( conflictual( i permite acest lucru. "reptul str(in nu>&i g(se&te
39
aplicarea n temeiul propriei autorit(i ci numai n condiiile &i n m(sura prev()ute
de lex fori.
1( For"ele aplic3rii le-ii str3i#e
>aplicarea legii str(ine ca lex causae=
>situaia c3nd legea str(in( este o condiie pentru aplicarea legii forului=
>situaia c3nd legea str(in( este ncorporat( n contractul nc;eiat de p(ri.
A( Aplicarea le-ii str3i#e ca le$ causae
*tunci c3nd norma conflictual( a forului trimite la legea str(in(' aceasta din
urm( este legea competent( sau legea aplica.il( n spe(. ,punem c( dreptul str(in
se aplic( n calitate de le$ causae.
*plicarea legii str(ine n calitate de lex causae nseamn( determinarea efec>
telor juridice n conformitate cu aceast( lege pentru cau)a avut( n vedere.
4emeiul aplic(rii legii str(ine
"ac( legea str(in( s>ar aplica n ara forului n virtutea propriei autorit(i s>ar
nc(lca principiul suveranit(ii statelor. Un realitate' fiecare stat' n exerciiul
propriei suveranit(i ;ot(r(&te n ce condiii &i pentru care raporturi juridice cu
element de extraneitate s( se aplice dreptul str(in. Expresia legal( a acestei deci)ii
este norma conflictual(. +nstana judec(toreasc( rom3n( face aplicarea legii str(ine
atunci c3nd norma conflictual( rom3n( desemnea)( ca aplica.il( o asemenea lege.
"reptul str(in se va aplica n acela&i mod &i cu acelea&i garanii ca &i dreptul
rom3n.
4itlul cu care se aplic( dreptul str(in n Rom3nia
"octrina rom3n( admite c( legea str(in( se aplic( n calitate de element de
drept.
+n acela&i sens este &i practica $urii de ar.itraj comercial internaional a Ro>
m3niei. "e altfel' conform articolului 2##5 al.1 din $odul civil' aceast( lege
cuprinde norme pentru determinarea legii aplica.ile unui raport de drept
internaional privat.
$onsecinele consider(rii legii str(ine ca element de drept/
>instana determin( ex officio legea aplica.il( &i sta.ile&te coninutul legii
str(ine cu concursul p(rilor &i al experilor=
40
+nvocarea legii str(ine n faa autorit(ilor (rii forului
,e face de catre/
> instana judec(toreasc( sau de instana de ar.itraj' din oficiu= c3nd norma
conflictual( rom3n( este imperativ( invocarea dreptului str(in &i aplicarea acestuia
de c(tre instan( nu mai este o facultate' ci o obliga!ie.
> de partea interesat(= partea interesat( poate invoca legea str(in( n temeiul
principiului disponi.ilit(ii' indiferent dac( norma conflictual( rom3n( este sau nu
imperativ(.
,istemul nostru de drept m.in(' su. aspectul invoc(rii legii str(ine'
principiul rolului activ al instanei cu principiul disponi.ilit(ii p(rilor.
Pro.a dreptului str(in
>este consacrat sistemul mixt=
>sarcina pro.ei se mparte ntre judec(tor 0sau ar.itru1 &i p(ri=
%oul $od civil consacr( n art.2#22al2 aplicarea principiului jura novit
curia(judec"torul cunoa(te legea) doar n privina dreptului rom3n/ BPartea care
invoc( o lege str(in( poate fi o.ligat( s( fac( dovada coninutului eiC.+nstana are
posi.ilitatea' dar nu o.ligaia' de a solicita concursul p(rilor la sta.ilirea
coninutului legii str(ine.
Mijloace de sta.ilire a coninutului legii str(ine.
$onform articolului 2#22 alineatul 1 din %oul $od civil coninutul legii
str(ine se sta.ile&te de instana judec(toreasc( prin atest(ri o.inute de la organele
statului care au edictat>o' prin avi)ul unui expert sau un alt mod adecvat.
Procedura o.inerii de informaii asupra dreptului str(in este regelementat(
de Lg. nr.167N2883 privind asistena juridic( internaional( n materie civil( &i
comercial(. *utoritatea central( care transmite' la cerere' autorit(ilor str(ine din
alte state' informaii privind dreptul intern este Ministerul de Dustiie. *vest
minister are atri.uia de solicita autorit(ilor str(ine informaii despre dreptul
rom(n' pentru ca)uri judiciare determinate. $eerera de infirmaoii tre.uie s( emane
numai de la o autoritate judiciar(. "ac( cererea a fost solictate de c(tre p(rile n
cau)(' instana va admite cererea printr>o nc;eiere. ,e poate refu)a cererea de
41
informaii numai n m(sura n care aceasta ar afecta interesele statului rom3n sau ar
fi de natur( s( aduc( atingere suveranit(ii sau securit(ii sale.
+mposi.ilitatea de pro.are a legii str(ine
Potrivit dispo)iiilor de principiu din articolul 2#22 alin.3 din $odul civil n
ca)ul imposi.ilit(ii de sta.ilire a coninutului legii str(ine' (ntr>un termen
re)ona.il' se aplic( legea rom3n(.
Legea rom3n( apare ca su.sidiar( n aceast( situaie.
"oar imposi.ilitatea evident( de pro.are a legii str(ine &i dep(&irea unui
termen re)ona.il n care ar tre.ui s( se fac( dovada justific( aplicarea legii str(ine.
+nterpretarea dreptului str(in
+nterpretarea legii str(ine componente se face potrivit regulilor de
interpretare &i aplicare existente n sistemul de drept c(ruia i aparine> art.2#23$od
civil.
$(i de atac
apelul &i recursul=
c(ile de atac de retractare=
cu privire la recursul n interesul legii exista opinii diferite in literatura de
specialitate dac( acesta poate sau fi promovat pentru aplicarea gre&it( a legii
str(ine=
7(Situa*ia c6#d le-ea str3i#3 este o co#di*ie pe#tru aplicarea le-ii %orului
> trei ipote)e/
pentru aplicarea legii rom3ne se cere condiia reciprocit(ii.
Un general aplicarea legii str(ine este independent( de condiia reciprocit(ii>
aceasta este regula sta.ilit( de art.2#21 $od civil. Excep!ia este constituit( de
condiia reciprocit(ii.
"e pild(' articolul 1863 alineatul 2 $.pr.civ. prevede c( n faa instanei
rom3ne' n procesele de drept internaional privat cet(enii str(ini .eneficia)( de
scutiri sau reduceri de taxe &i alte c;eltuieli de procedur(' precum &i de asisten(
juridic( gratuit(' n aceea&i m(sur( &i n acelea&i condiii ca &i cet(enii rom3ni' su.
condiia reciprocit(ii cu statul de cet(enie sau de domiciliu al solicitanilor.
42
efectele unei ;ot(r3ri judec(tore&ti pronunate n str(in(tate sunt recunoscute
n Rom3nia numai dac( sunt ndeplinite' ntre altele' anumite condiii>
art.187!$.pr.civ./
> ;ot(r3rea str(in( s( fie definitiv( potrivit legii statului unde a fost
pronunat(=
> ;ot(r3rea str(in( s( fi fost pronunat( de o instan( competent( conform legii
str(ine=
> exist( reciprocitate n ceea ce prive&te efectele ;ot(r3rilor sgtr(ine ntre
Rom3nia &i statul instanei care a pronunat ;ot(r3rea
+n ca)ul c;estiunilor preala.ile apartinand dreptului privat str(in' instanta
romana va tre.ui sa tina seama de aceasta' altfel nu se poate aplica legea romana=
"e exemplu/ instanta romana va lua in considerare legea straina' n ca)ul .igamiei'
daca una dintre casatorii a fost inc;eiata in strainatate=
C( Situa*ia c6#d le-ea str3i#3 este 5#corporat3 co#tractual
*ceast( situaie' denumit( &i Brecep*iu#e co#tractual3 a le-ii str3i#eC' pre>
supune c( p(rile contractante fac referire n contractul lor la o anumit( lege dintr>
un sistem de drept str(in.Legea astfel determinat( este lex voluntatis.
Respectiva lege devine clau)( contractual( 0element de fapt1 spre deose.ire
de legea str(in( aplica.il( ca lex causae' care r(m3ne element de drept.
Legea str(in( ncorporat( contractual se aplic( a&a cum era la momentul n>
c;eierii contractului' independent de eventualele modific(ri ulterioare care pot
interveni.
Seciunea a 2*a N!"$&IC"#!" &!.II S%#"IN!
*rt.2#2! din $odul civil' aplicarea legii str(ine se nl(tur(/
>dac( ncalc( ordinea pu.lic( de drept internaional privat rom3n=
>dac( a devenit competent( prin fraud(.
>excepional' se poate nl(tura aplicarea legii str(ine dac( datorit(
circumstanelor cau)ei' raportul juridic are o leg(tur( foarte ndep(rtat( cu aceast(
lege=
8(1(E$ceptia de 44ordi#e pu9lic3: 5# dreptul i#ter#a*io#al pri+at
43
$.$.3otiune si caractere
>derogarea de la aplicarea legii str(ine are un caracter excepional=
>instana sta.ileste' n fiecare ca) n parte' dac( legea str(in( normal
competent( contravine sau nu ordinii pu.lice de drept internaional privat din ara
forului=
>n no!iunea de ordine pu.lic( n planul dreptului internaional privat intr(
normele fundamentale pentru sistemul de drept al instanei' care nu permit
aplicarea regulilor str(ine' de&i acestea sunt competente conform normelor
conflictuale ale instanei=
$aractere/
caracter varia.il/
>n timp' deoarece difer( din punct de vedere al coninutului n cadrul
aceluia&i sistem de drept=
>n spaiu' ntruc3t se interpretea)( prin prisma dreptului rom3n=
Exemplu/ n unele (ri nu se admite desfacerea c(s(toriei prin divor sau se
admite divorul n condiii restrictive= Potrivit dispo)iiilor articolului 2288 alin.2
din $odul civil' dac( legea str(in( determinat( conform normelor dreptului
internaional privat rom3n nu admite divorul sau l admite n condiii deose.it de
restrictive' se aplic( legea rom3n( dac( unul dintre soi este la data cererii de
divor' cet(ean rom3n sau are re&edina n Rom3nia. "e pild(' c(s(toria a doi
cet(eni str(ini' de religii diferite' cele.rat( n Ielgia' este recunoscut(' ntruc3t
este conform( ordinii pu.lice de drept internaional privat a Ielgiei.
caracter actual> dac( din momentul cre(rii raportului juridic &i p3n( n
momentul litigiului coninutul ordinii pu.lice se sc;im.( se ia n considerare
coninutul acesteia din momentul litigiului=
Exemplu/ n ,pania' dup( c(derea regimului lui -ranco' a fost acceptat(
recunoa&terea ;ot(r3rilor de divor pronunate n str(in(tate= dup( intrarea n
vigoare' n 175#' a dispo)iiilor legale privind divorul prin consim(m3nt mutual'
n -rana se accept( de asemenea recunoa&terea divorului intervenit n str(in(tate.
$.&.Efectele invoc"rii ordinii publice de drept interna!ional privat
efectul negativ/ legea str(in( este pur &i simplu nl(turat( n ce prive&te apli>
carea ei=
efectul po)itiv/ n locul legii str(ine se aplic( legea rom3n(=
44
"in reglementarea $odului civil re)ult( c( efectul negativ este nsoit ntotdeauna
de efectul po)itiv.
>in materia drepturilor c3&tigate excepia de ordine pu.lic( se aplic(
deasemeni>art.2#25$.civ.' anterior int(rii n vigoare a acestui text se susinea c( se
putea face o apreciere de la ca) la ca)' fapt care nu mai este vala.il' n raport de
noua reglementare'
8('(E$ceptia de 44%raudare a le-ii: 5# dreptul i#ter#a*io#al pri+at
$.$.Definitie
Roperaia prin care p(rile unui raport juridic' u)3nd de mijloace legale de
drept internaional privat' &i crea)( n mod voit condiii pentru a se sustrage de su.
incidena legii normal competente' recurg3nd la dispo)iiile altei legi convena.ile
lor.
$.&.Elemente si conditii
,c;im.area voluntar( &i frauduloas( a punctului de leg(tur(
>posi.il( doar n ca)ul normelor conflictuale cu leg(turi varia.ile 0mo.ile1 ca de
exemplu' sc;im.area cet(eniei sau domiciliului persoanei fi)ice' sc;im.area
locului .unului mo.il= nu este posi.il( n ca)ul punctelor de leg(tur( fixe cum ar fi
locul producerii delictului sau locul producerii prejudiciului ca urmare a s(v3r&irii
faptului ilicit=
>s( fie vor.a de materii n care p(rile pot s(>&i manifeste voina' plas3nd raportul
juridic cu elemente de extraneitate su. imperiul unei anumite legi' prin sc;im.area
punctului de leg(tur(/ forma &i coninutul actelor juridice' pavilionul navelor
comerciale &.a.
>sc;im.area punctului de leg(tur( s( fie efectiv(' altfel suntem n pre)ena
simulaiei.
Etili)area unor mijloace care' prin ele nsele' sunt licite. Exemplu/ persoana
juridic(' sc;im.( sediul n alt stat dec3t cel n care &i>1 sta.ilise iniial' aciune
juridic( licit( care ns( atrage competena unui alt sistem de drept dec3t cel normal
competent s( se aplice raportului juridic respectiv.
+ntenia frauduloas( 0sau intenia de a eluda legea1 exist( ori de c3te ori
p(rile utili)ea)( norma conflictual( n Bscopul exclusivC de a se sustrage legii
45
normal competente=p(rile creea)( n mod voit condiii care s( duc( indirect la
nc(lcarea normei conflictuale a forului prin deturnarea acestei norme de la scopul
ei firesc.
Re)ultatul o.inut prin intervenia p(rilor s( fie ilicit' n sensul c( datorit(
acestei intervenii se ajunge la un re)ultat ce contravine normei conflictuale
competente.
,pete privind fraudarea/ >,pea Iauffremont
>,pea Iertola
>,pea Mi;(iescu
$.#. 5anc!iunea fraud"rii legii /n dreptul interna!ional privat
,e face distincie dup( cum nulitatea ntemeiat( pe legea rom3n( este sau nu
recunoscut( n str(in(tate/
> dac( actul nc;eiat n frauda legii rom3ne este considerat vala.il n str(in(tate'
atunci el nu va produce nici un efect dup( dreptul nostru'iar re)ultatul va fi acela&i
ca &i n ca)ul inopo)a.ilit(ii=
>dac( nulitatea este recunoscut( &i n str(in(tate' atunci vom avea un act nul' cu
toate efectele corespun)(toareJ.
,anciunea inopo)a.ilit(ii actului fraudulos nc;eiat' n sensul c( nu se recunoa&te
respectivului act nici un efect juridic=
8(,(!#l3turarea e$cep*io#al3 a ale-ii str3i#e aplica9ile
,ituaia este prev()ut( de art.2#2# $od civil care stipulea)( c( ''n mod
excepional' aplicarea legii determinate potrivit pre)entei c(ri0sn.$artea a A++>a
"ispo)iii de drept internaional privat1 poate fi nl(turat( dac(' datorit(
circumstanelor cau)ei' raportul juridic are o leg(tur( foarte ndep(rtat( cu aceast(
legeQQ.
Un acest ca) se aplic( legea cu care raportul juridic are cele mai str3nse
leg(turi.
E$cep*ie; legea str(in( nu poate fi nl(turat( n ca)ul raporturilor juridice
referitoare la starea civil( &i capacitatea persoanei0art.2#52$.civ.1' precum &i atunci
c3nd p(rile au ales legea aplica.il(>art.2#2#al.2
46
PARTEA SPECIAL
C"$I%O&& I
CONDII" 3#IDIC " S%#IN&I
1@1@ Noiune
Prin str7in se 8nele?e persoana =iCic7 sau Duridic7 ce nu are cet7enia ori naionalitatea statului pe teritoriul c7ruia se ?7sete@
+n sens restr3ns' regimul str(inilor are n vedere numai persoana fi)ic(.
Persoana care nu aparine nici unui stat este asimilat( cet(eanului str(in.
Prin condiia juridic( a str(inului se nelege totalitatea drepturilor pe care acesta le are
ntr>un anu"it stat(
Re-i"ul )uridic al str3i#ilor are u# caracter co"ple$4 %ii#d sta9ilit pri# acte i#ter#e 0i co#+e#*ii i#ter#a*io#ale(
Re-i"ul str3i#ilor 5# Ro"6#ia este re-le"e#tat de Ordo#a#*a de ur-e#*3 a Gu+er#ului #r( 1<. di# 1' dece"9rie '=='
1@2@ Formele condiiei Duridice a str7inilor
$ondiia juridic( a str(inului poate pre)enta mai multe forme/
Regimul naional
Prin regim naional se nelege c( str(inii .eneficia)(' n principiu' de drepturile pe
care le au cet(enii.
$aractere/
47
Egalitatea de tratament ntre cet(enii proprii &i str(ini prive&te drepturile civile &i
garaniile individuale.
Regimul tratamentului naional repre)int( dreptul comun n materie.
*plicarea regimului naional nu se refer" (i la drepturile politice..
,egimul na!ional este apropiat, dar nu identic cu cel a cet"!enilor. Pentru str"ini
exist" anumite institu!ii, care nu se aplic" (i cet"!enilor.
De exemplu2 regimul intr"rii, (ederii (i ie(irii str"inului. .egea local" poate s"
impun( &i unele condiii pentru exercitarea unor drepturi de c(tre str(ini' cum ar fi
angajarea /n munc7@ %ot le?ea local7 poate s7 acorde str7inului mai multe drepturi dec<t 8n propria ar7@
/n #om<nia re?imul naional este cons=init de Constituia reviCuit7 din 200+* alin@ E2A al art@ 1F sta;ilete c7 cet7enii str7ini i apatriCii care locuiesc 8n
#om<nia ;ene=iciaC7 de protecia ?eneral7 a persoanelor i averilor0 ?arantat7 de Constituie i de alte le?i@ "ceste dispoCiii au =ost preluate i de art@ +0 alin@ E1A al
Ordonanei de ur?en7 a .uvernului #r( 1<. di# '=='(
Regimul reciprocit(ii
Prin regimul reciprocit(ii se nelege c( anumite drepturi sunt conferite str(inilor
su. condiia ca statul str(in s( asigure' la r3ndul s(u' un tratament identic.
Regimul reciprocit(ii se poate aplica mpreun( cu regimul naional' acord3ndu>se
str(inilor unele drepturi re)ervate naionalilor.
Reciprocitatea poate =i de trei =eluriG le?islativ70 diplomatic7 i de =apt@
,eciprocitatea legislativ" presupune o identitate 8ntre dispoCiiile normative0 care re?lementeaC7 condiia str7inului0 8n cele dou7
state@ &e?islaia din ara str7inului tre;uie s7 acorde aceleai drepturi i celor care nu sunt cet7eni@
,eciprocitatea diplomatic7 reCult7 din prevederile incluse 8ntr*o convenie internaional7@ #eciprocitatea diplomatic7 8nl7tur7 aplicarea
re?imului naional@
,eciprocitatea de fapt const( n practica din statele n cau)( privind drepturile
str(inilor. $onform practicii existente' ;ot(r3rile pronunate de autorit(ile dintr>o ar(
sunt suscepti.ile de efecte 5# statul de ori-i#e(
De e$e"plu4 art( 1=8< ali#( >'? di# Codul de procedur3 ci+il3 dispu#e c3 cet3*e#i str3i#i 9e#e%icia23 5# %a*a i#sta#*elor ro"6#e4 5# procesele ci+ile i#ter#a*io#ale4
de scutiri 0i reduceri de ta$e 0i alte c@eltuieli de procedur34 precu" 0i de asiste#*3 )uridic3 -ratuit34 5# aceea0i "3sur3 0i 5# acelea0i co#di*ii ca 0i cet3*e#ii ro"6#i4 su9
co#di*ia reciprocit3*ii cu statul de cet3*e#ie sau de do"iciliu al solicita#tului(
Regimul clau)ei naiunii celei mai favori)ate
Prin regimul clau)ei naiunii celei mai favori)ate se nelege c( str(inii' cet(eni ai
unui anumit stat' .eneficia)( de drepturi la fel de favora.ile cu acelea acordate cet(enilor
oric(rui alt stat ter.
$lau)a naiunii celei mai favori)ate asigur( o egalitate a.stract(' tar( a indica
cuprinsul real al drepturilor.
,pre deose.ire de regimul naional' drepturile conferite se refer( la str(inul dintr>o
ar( ter( &i nu la cet(eanul statului concedent.
4ratamentul naiunii celei mai favori)ate se acord( printr>o convenie interna>
ional(' nelegerea p(rilor poate fi .ilateral( sau multilateral(. "e o.icei' statele
48
contractante &i asum( angajamentul de acordare reciproc( a clau)ei naiunii celei mai
favori)ate printr>o clau)( .ilateral(.
Un practic( clau)a preci)ea)( domeniile n care se acord( drepturile'
circumstaniind aplicarea tratamentului favori)ant.
$lau)a naiunii celei mai favori)ate poate pre)enta &i unele 0i u#ele li"it3ri sau
restric*ii( Co"ple$itatea u#or situa*ii )uridice ori i#teresul de a le prote)a deter"i#3
u#ele re2er+e 5# e$ti#derea a#u"itor a+a#ta)e(
Regimul special
Prin regim special se nelege c( drepturile acordate str(inilor sunt preci)ate prin
legi sau convenii internaionale.
"repturile recunoscute str(inilor de c(tre legi ori convenii internaionale sunt
individuali)ate prin enumerarea lor. *ceast( modalitate se practic( n tratatele de
asisten( juridic(' acordurile de prevederi sociale sau conveniile de cooperare &i te;nico>
&tiinific( internaional(.
Regimul special se ntrege&te cu tratamentul naional &i clau)a naiunii celei mai
favori)ate. 4ot regimul special se poate folosi mpreun( cu regimul reciprocit(ii.
1@+@ #e?imul Duridic al str7inilor 8n #om<nia
Drepturile str"inilor
>este prev()ut de $onstituie &i de legi speciale=
A. $onstituiie/
1.$et(enii str(ini &i apatri)i care locuiesc n ara noastr( .eneficia)( de protecia
general( a persoanei &i a averilor' garantat( de $onstituie &i de alte legi.
Regimul naional al str(inilor pre)int( dou( aspecte/
> str(inii .eneficia)( de drepturile recunoscute cet(enilor rom3ni=
> str(inii se .ucur( de drepturile recunoscute' n condiiile legii.
Regimul naional confer( str(inilor un maximum de drepturi.
Egalitatea de tratament nu se aplic( &i n domeniul drepturilor politice' ntruc3t
sunt legate de calitatea de cet(ean.
2.,tr(inii au drepturi fundamentale' fiind garantate dreptul la via(' dreptul la
integritate fi)ic( &i dreptul la integritate psi;ic(.
Pentru reali)area unei protecii eficace' str(inii .eneficia)( de dreptul la li.ertate
individual( &i sigurana persoanei' dreptul la ap(rare' inviola.ilitatea domiciliului'
secretul corespondenei &i al convor.irilor telefonice.
49
3.4ot legea asigur( str(inilor li.ertatea con&tiinei' li.ertatea cuv3ntului' li.ertatea
presei' li.ertatea ntrunirilor' a mitingurilor &i a demonstraiilor.
!.,tr(inii se .ucur( de drepturile civile pe care le au cet(enii.
,tr(inilor li se recunosc drepturile reale' drepturile de familie' dreptul de succe>
siune' dreptul de a contracta' dreptul de a sta injustiie.
Proprietatea privat( este garantat( fiec(rui cet(ean &i ocrotit(' n mod egal'
indiferent de titular. Potrivit nit. !! alin. 021 al $onstituiei revi)uite din 2883' cet(enii
str(ini &i apatri)ii pot do.3ndi dreptul de proprietate privat( asupra terenurilor numai n
condiiile re)ultate din aderarea Rom3niei la Eniunea European( &i din alte tratate
internaionale la care ara noastr( este parte' pe .a)( de reciprocitate' in condiiile
prev()ute pun lege organic(' precum &i prin mo&tenire legal(.
I.:rdonana de urgen( a Luvernului nr.17!N12 decem.rie 2882
Un art. 3 se enumer( drepturile de care .eneficia)( str(inii in ara noastr(.
1.,tr(inii aflai legal in Rom3nia se pot deplasa li.er. Ei &i pot sta.ili re&edina
sau' dup( ca)' domiciliul oriu#de pe teritoriul Ro"6#ieiA ali#('
Dac3 str3i#ii locuiesc le-al 0i p3r3sesc te"porar *ara #oastr34 au dreptul de a rei#tra pe toat3 durata +ala9ilit3*ii per"isului de 0edere(
2.$et(enii str(ini cu re&edina sau domiciliul n Rom3nia pot .eneficul de m(suri
de protecie social( din partea stalului' in acelea&i condiii ca &i cet(enii rom3ni>art. 3
alin.!.
3.,tr(inii cuprin&i in sistemul de nv((m3nt de toate gradele au acces' l(ra stricii'
la activit(ile &colare &i de instruire in societateAart( , ali#(8(
4. +n ca)ul n care str(inilor li s>a eli.erat un document de c(tre :ficiul Rom3n pentru +migr(ri' ei au dreptul de a verifica datele personale nscrise m acestea &i
s( solicite corectarea sau eliminarea unor date caic nu corespund realit(ii>art. 3alin.#.
7bliga!iile str"inilor
Pe timpul &ederii n ara noastr(' str(inii sunt o.ligai s( respecte legislaia rom3n(.
Ei tre.uie s(>&i exercite drepturile &i li.ert(ile constituionale cu .un(>credin(' f(r( s(
ncalce drepturile &i li.ert(ile celorlali.
Str3i#ilor le re+i# acelea0i o9li-a*ii ca 0i cet3*e#ilor(
Excepii/ datorit( calit(ii sale' str(inul poate s( ai.( unele o.ligaii ori s( fie scutit
de anumite ndatoriri.
*rt. ! din :rdonanei de urgen( a Luvernului nr.17!N 2882 sta.ile&te o.ligaiile
care revin str(inilor n ara noastr(/
50
> nu pot organi)a pe teritoriul Rom3niei partide politice ori alte organi)aii sau
grup(ri similare acestora &i nici nu pot face parte din acestea.
> nu pot iniia' organi)a sau participa la manifestaii ori ntruniri care aduc atingere
ordinii pu.lice sau siguranei naionale.
> nu pot finana partide' organi)aii' grup(ri sau manifestaii ori ntruniri cu caracter
politic> art. ! alin.2 &i3.
> nu pot ocupa funcii &i demnit(i pu.lice' civile sau militare>art. ! alin. 2.
> str(inii sunt o.ligai s( respecte scopul pentru care li s>a acordat dreptul de a intra
&i' dup( ca)' de a r(m3ne pe teritoriul Rom3niei. Ei nu pot s( r(m3n( pe teritoriul nostru
peste perioada pentru care li s>a apro.at &ederea' fiind inui s( depun( toate diligentele
necesare pentru a ie&i din Rom3nia p3n( la expirarea acestei perioade>art. ! alin.!.
> str(inii care intr( sau care ies de pe teritoriul statului rom3n au o.ligaia de a se
supune controlului pentru trecerea frontierei de stat4 potri+it le-ii(
Ao9li-a*ia de a se supu#e4 5# co#di*iile le-ii4 co#trolului or-a#elor de poli*ie 0i al celorlalte autorit3*i pu9liceA art( . ali#( / 0i8(
1@4@Intrarea0 ederea i ieirea str7inilor
Intrarea str7inilor 8n #om<nia
ondi!ii -e#erale
,unt prev()ute de art. 2 alin. 011 din :ug.nr.17!N2882/
>posed( un document vala.il de trecere a frontierei de stat' care este acceptat de
statul rom3n=
>posed( vi)a rom3n( acordat( n condiiile pre)entei ordonane de urgen( sau'
dup( ca)' posed( permis de &edere vala.il' dac( prin nelegeri internaionale nu s>a
sta.ilit altfel=
>pre)int( documente care justific( scopul &i condiiile &ederii lor &i care fac dovada
existenei unor mijloace corespun)(toare at3t pentru ntreinere pe perioada &ederii' c3t &i
pentru ntoarcerea n ara de origine sau pentru tran)itul c(tre alt stat n care exist(
sigurana c( li se va permite intrarea=
>pre)int( garanii c( li se va permite intrarea pe teritoriul statului de desti#a*ie sau c3 +or p3r3si teritoriul Ro"6#iei4 5#
ca2ul str3i#ilor a%la*i 5# tra#2itB
A#u su#t i#clu0i 5# cate-oria str3i#ilor 5"potri+a c3rora sAa i#stituit "3sura i#ter2icerii 5# Ro"6#ia sau care au %ost declara*i i#de2ira9iliB
A#u au 5#c3lcat a#terior4 5# "od #e)usti%icat4 scopul declarat la o9*i#erea +i2ei sau4 dup3 ca24 la i#trarea pe teritoriul Ro"6#iei ori #u au 5#cercat s3 treac3
%ro#tiera Ro"6#iei cu docu"e#te %alseB
Ape #u"ele lor #u au %ost i#troduse alerte 5# Siste"ul i#%or"atic Sc@e#-e# 5# scopul re%u23rii i#tr3riiB
A#u pre2i#t3 u# pericol pe#tru ap3rarea 0i si-ura#*a #a*io#al34 ordi#ea4 s3#3tatea ori "orala pu9lic3(
Excepie/
Astr3i#ii4 "e"9ri de %a"ilie ai cet3*e#ilor ro"6#i 0i str3i#ii titulari ai u#ui drept de 0edere per"a#e#t3 pe teritoriul statelor "e"9re ale U#iu#ii Europe#e li se
per"ite i#trarea pe teritoriul Ro"6#iei tar3 5#depli#irea u#ora di#tre co#di*iiB Ei #u tre9uie s3 )usti%ice scopul 0i co#di*iile 0ederii lor4 e$iste#*a u#or "i)loace
corespu#23toare pe#tru 5#tre*i#ere 0i #ici s3 pre2i#te -ara#*ii re%eritoare la per"iterea i#tr3rii pe teritoriul statului de desti#a*ie ori de p3r3sire a teritoriului Ro"6#iei(
Astr3i#ii titulari ai u#ui per"is de "ic tra%ic de %ro#tier3 pot i#tra pe teritoriul *3rii #oastre tar3 s3 posede +i2a ro"6#3 sau per"is de 0edere +ala9il(
Astr3i#ii care sta*io#ea23 5# 2o#ele de tra#2it i#ter#a*io#al al aeroporturilor4 5# 2o#ele de tra#2it de la %ro#tiera de stat sau 5# ce#trele de ca2are care au re-i"ul
2o#ei de tra#2it ori pe #a+ele sau a"9arca*iu#ile a#corate 5# porturi "ariti"e 0i %lu+iale(
Documente de trecere a frontierei de stat
51
Apa&apoartele' titlurile de voiaj' carnetele de marinar sau alte documente similare eli.erate' la standardele cerute de practica internaional(' de c(tre statele' teritoriile
sau entit(ile internaionale recunoscute de Rom3nia=
>cartea de identitate sau alte documente similare' pe .a)( de reciprocitate sau unilateral pentru cet(enii aparin3nd statelor sta.ilite prin ;ot(r3re a Luvernului
Rom3niei=
>documentele de c(l(torie ale refugiailor' eli.erate n .a)a $onveniei de la Leneva din 17#1 privind statutul refugiailor &i documentele de c(l(torie eli.erate
str(inilor c(rora li s>a acordat protecie umanitar( condiionat(=
>documentele de c(l(torie ale apatri)ilor' eli.erate de statele n care ace&tia &i au domiciliul.
VVS ,tr(inii inclu&i ntr>un document de trecere a frontierei de stat aparin3nd altei persoane pot intra sau ie&i din Rom3nia numai mpreun( cu titularul acestuia.
VVV,tr(inii pot intra &i ie&i din ara noastr( &i pe .a)a unui pa&aport colectiv' numai n grup' su. condiia ca fiecare mem.ru al grupului s( posede un document
individual care atest( identitatea' iar conduc(torul grupului s( fie n posesia unui document individual de trecere a frontierei de stat. Elevii ce sunt re)ideni ntr>un stat mem.ru al
Eniunii Europene' care c(l(toresc sau tran)itea)( teritoriul Rom3niei n cadrul unei excursii &colare' pot intra &i ie&i din ara noastr( &i pe .a)a listei de participani
3epermiterea intr"rii /n ,om4nia
%u se permite intrarea str(inilor n urm(toarele situaii/
>nu ndeplinesc condiiile prev()ute la art. 2 alin. 011=
> sunt semnalai de organi)aii internaionale la care Rom3nia este parte' precum &i
de instituii speciali)ate n com.aterea terorismului c( finanea)(' preg(tesc' sprijin( n
orice mod sau comit acte de terorism=
>exist( indicii c( fac parte din grupuri infracionale organi)ate cu caracter
transnaional sau c( sprijin( n orice mod activitatea cestor grupuri=
>exist( motive serioase s( se considere c( au s(v3r&it sau au participat la s(v3r&irea
unor infraciuni contra p(cii &i omenirii ori a unor crime de r().oi sau crime contra
umanit(ii' prev()ute n conveniile internaionale la care Rom3nia este parte.
%epermiterea intr(rii str(inilor n ara noastr( poate fi apreciat( &i de autorit(ile
competente. :rganele poliiei de frontier( pot refu)a intrarea str(inilor pe teritoriul nostru
&i n ca)urile urm(toare/
> au s(v3r&it infraciuni pe perioada altor &ederi n Rom3nia ori n str(in(tate
mpotriva statului sau a unui cet(ean rom3n=
> au introdus sau a ncercat s( introduc( ilegal n Rom3nia ali str(ini=
> sufer( de maladii care pot pune n pericol grav s(n(tatea pu.lic(' sta.ilite
prin ordin al ministrului s(n(t(ii pu.lice.
+n ca)ul n care unui str(in i>a fost refu)at( intrarea n Rom3nia' acesta este o.ligat
s( p(r(seasc( imediat punctul de trecere a frontierei de stat c(tre ara de origine sau orice
alt( destinaie pe care o dore&te. "ac( p(r(sirea imediat( a punctului de trecere a
frontierei de stat nu este posi.il(' organele poliiei de frontier( pot lua m(sura ca)(rii
str(inului ntr>un spaiu sau loc special amenajat n )ona de tran)it. *cest spaiu se pune
la dispo)iie de administratorul punctului de trecere a frontierei' p3n( la ncetarea
motivelor care fac imposi.il( plecarea str(inului' dar nu mai mult de 2! de ore de la data
ca)(rii >art. 7 :ug.nr.17!N 28821.
,egimul acord"rii vi%elor
"ocumentele necesare trecerii frontierei de stat tre.uie s( fie prev()ute cu vi)a
rom3n(.
52
'iCa- repre%int" autori%a!ia, materiali%at" prin aplicarea unui colant sau a unei (tampile de pe un document de trecere a frontierei de stat valabil, care permite
str"inului supus acestei obligativit"!i s" se pre%inte la un punct de trecere a frontierei pentru a solicita tran%itul sau (ederea temporar" pentru o perioad" determinat", cu
/ndeplinirea condi!iilor prev"%ute de lege.
8i%a rom4n" se acord", la cerere, numai dac"2
- sunt /ndeplinite condi!iile cu privire la intrarea /n ,om4nia;
- nu exist" vreunul dintre motivele de nepermitere a intr"rii pe teritoriul ,om4niei;
- pe numele str"inului nu au fost primite semnal"ri privind nepermiterea intr"rii din partea repre%entan!ilor statelor membre ale 9niunii Europene, 5pa!iului
Economic European (i 'cordului ScHen?en 8n cadrul cooper7rii consulareI
- nu exist( motive s( se considere c( vi)a este solicitat( n scopul migr(rii
ilegale=
> str(inul nu a fost condamnat definitiv pentru infraciuni s(v3r&ite n str(i>
n(tate' incompati.ile cu scopul pentru care solicit( acordarea vi)ei=
> sunt ndeplinite condiiile generale' precum &i condiiile speciale de acordare
a vi)ei n funcie de scopul pentru care este solicitat(.
Regula/ vala.ilitatea documentului de c(l(torie tre.uie s( dep(&easc( vala.ilitatea
vi)ei solicitate cu cel puin 3 luni. E$cep*ie; pot ti acordate +i2e 0i str3i#ilor care se atl3 5# posesia u#or docu"e#te de c3l3torie cu o
+ala9ilitate "ai "ic34 dac3 durata de +ala9ilitate a +i2ei #u o dep30e0te pe cea a docu"e#tului(
ategorii de vi%e2
8i%a de tran%it aeroportuar0 identificat( prin sim.olul *' este o.ligatorie pentru cet(enii statelor cuprinse n lista care se ntocme&te de
c(tre Ministerul *facerilor Externe' n acord cu reglement(rile Eniunii Europene.*cela&i regim se aplic( &i str(inilor care nu sunt cet(eni ai acestor state' dar se afl( n posesia
unui document de trecere a frontierei de stat.
8i%a de tran%it0 identificat( prin sim.olul 74 permite unui str7in s7 tranCiteCe teritoriul 7rii noastre@ 'iCa poate =i eli;erat7 pentru unul sau mai
multe tranCituri0 tar7 ca durata =iec7rui tranCit s7 dep7easc7 1 Cile@
8i%a de scurt" (edere0 identificat( prin sim.olul $' permite str(inilor s( solicite intrarea pe teritoriul nostru' pentru alte motive dec3t imigrarea'
n vederea unei &ederi nentrerupte sau a mai multor &ederi a c(ror durat( s( nu dep(&easc( 78 de )ile' n decurs de 2 luni de la data primei intr(ri. *ceast( vi)( poate fi eli.erat( cu
una sau mai multe intr(ri.,copurile pentru care se acord( vi)a de scurt( &edere sunt urm(toarele/ misiune= turism= vi)it(= afaceri= transport= activit(i sportive= activit(i culturale'
&tiinifice' umanitare' tratament medical de scurt( durat(. "reptul de &edere pe teritoriul nostru' conferit str(inului prin vi)a de scurt( &edere' nu poate fi prelungit.
8i%a de lung" (edere se acord( str(inilor' la cerere' pe o perioad( de 78 de )ile' cu una sau mai multe c(l(torii. *ceast( vi)( se acord( pentru
urm(toarele scopuri/desf(&urarea de activit(i economice' desf(&urarea de activit(i comerciale' angajare n munc(' studii' rentregirea familiei' activit(i religioase sau umanitare'
activit(i de cercetare &tiinific(' alte scopuri. *cest tip de vi)( de poate prelungi.
8i%a diplomatic" (i vi%a de serviciu permit intrarea n ara noastr(' pentru &edere' de regul(' de lung( durat(' str(inilor titulari ai
unui pa&aport diplomatic' respectiv de serviciu' care urmea)( s( ndeplineasc( o funcie oficial( ca mem.ri ai unei repre)entane diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului
de apartenen( n Rom3nia. *ceste vi)e se eli.erea)( titularilor de pa&apoarte diplomatice sau de serviciu ori asimilate acestora' precum &i mem.rilor de familie' mpreun( cu care
titularul locuie&te. Ele sunt vala.ile pe perioada misiunii sau n conformitate cu nelegerile .ilaterale la care Rom3nia este parte.
8i%a colectiv" este o vi)( de tran)it sau de scurt( &edere acordat( n scop turistic &i pentru o perioad( care s( nu dep(&easc( 38 de )ile. *cest tip de vi)(
se eli.erea)( unui grup de str(ini' constituit anterior solicit(rii' su. condiia ca mem.rii grupului s( intre' s( r(m3n( &i s( p(r(seasc( teritoriul Rom3niei n grup.
Ai)a rom3n( se eli.erea)( de c(tre misiunile diplomatice &i oficiile consulare ale Rom3niei.
Excepie; +i2ele de scurt3 0edere 0i detra#2it se pot acorda 0i de c3tre or-a#ele poli*iei de %ro#tier34 5# pu#ctele de trecere a %ro#tierei de stat(
(ederea str7inilor 8n #om<nia
Dreptul de (edere temporar"
-p<n7 la data la care 8nceteaC7 dreptul de edere sta;ilit prin viC7 sau prin permisul de edereI
- dac7 nu e>ist7 o;li?aia o;inerii viCei0 accesul este permis pe teritoriul statului rom<n timp de p<n7 la J0 de Cile0 8n decurs de 2 luni0 8ncep<nd cu Ciua
primei intr7ri 8n ar7@
-se poate prelu#-i de c3tre O%iciul Ro"6# pe#tru I"i-r3ri sau de %or"a*iu#ile sale teritoriale(
- poate =i revocat0 prin deciCie motivat70 de c7tre O=iciul #om<n pentru Imi?r7ri
53
Dreptul de (edere permanent"
> se acord70 la cerere0 pe perioad7 nedeterminat70 str7inilor titulari ai unui drept de edere@
> tre;uiesc 8ndeplinite cumulativ urm7toarele condiiiG
1@ o edere continu7 i le?al7 pe teritoriul #om<niei 8n ultimii 1 ani anteriori depunerii cereriiI
2.dovada deinerii mijloacelor de ntreinere la nivelul salariului minim net pe economie'
cu excepia str(inilor mem.ri de familie ai cet(enilor rom3ni=
3.dovada asigur(rii sociale de s(n(tate=
!.dovada deinerii legale a spaiului de locuit=
#.cunosc lim.a rom3n( cel puin la nivel satisf(c(tor=
2.nu pre)int( pericol pentru ordinea pu.lic( &i sigurana naional(.
%u se acord( urm(toarelor categorii de str(ini/
>titulari ai dreptului de &edere temporar( pentru studii=
>solicitani de a)il=
>.eneficiari ai proteciei umanitare temporare sau ai proteciei temporare=
>titulari ai dreptului de &edere conferit de vi)a diplomatic( sau de serviciu.
$ererea de &edere permanent( se anali)ea)( de c(tre o comisie special constituit('
care formulea)( propuneri motivate pentru fiecare ca) n parte. 4ermenul de soluionare a
cererii este de maximum 2 luni de la data nregistr(rii' care se poate prelungi' pentru
motive o.iective' cu nc( 3 luni. $ererea este apro.at( sau respins( de &eful :ficiului
Rom3n pentru +migr(ri.Refu)ul acord(rii dreptului de &edere permanent( se comunic(' n
scris' solicitantului. +n termen de 38 de )ile de la data comunic(rii' refu)ul acord(rii
dreptului de edere permanent7 poate =i atacat la Curtea de "pel 4ucureti@
*nularea dreptului de &edere intervine dac7 se constat7 ne8ndeplinirea condiiilor sau =rauda le?ii@
Revocarea dreptului de &edere> c<nd se constat7 c7 reCidentul permanent constituie o ameninare la adresa ordinii pu;lice0 ca
urmare a in=raciunilor s7v<rite pe teritoriul nostru@
Uncetarea dreptului de &edere> 8n urm7toarele situaiiG anularea sau revocarea dreptului de edere permanent7I o;inerea unui
drept de edere permanent7 pe teritoriul altui statI a;sena de pe teritoriul statului rom<n pentru o perioad7 perioad7 de timp@
Ieirea str7inilor din #om<nia
Documentele necesare ie(irii din !ar"
,tr(inul poate ie&i de pe teritoriul Rom3niei pe .a)a documentului de trecere a
frontierei de stat folosit la intrarea n ar(.
3epermiterea ie(irii din !ar"
> str(inul este nvinuit sau inculpat ntr>o cau)( penal( &i magistratul dispune
instituirea m(surii interdiciei de p(r(sire a localit(ii ori a (rii=
> str(inul a fost condamnat prin ;ot(r3re judec(toreasc( r(mas( definitiv( &i
are de executat o pedeaps( privativ( de li.ertate.
54
M(sura se ia de organul competent din cadrul Ministerului *dministraiei &i
+nternelor' la solicitarea scris( a procurorului' a instanelor judec(tore&ti &i a organelor
prev()ute de lege care au atri.uii de punere n executare a pedepsei nc;isorii.
%epermiterea ie&irii din ar( se reali)ea)( prin instituirea consemnului nominal n
sistemul de eviden( a traficului la frontiera de stat &i aplicarea n documentele de trecere
a frontierei de stat a &tampilei cu sim.olul B$C de c(tre :ficiul Rom3n pe#tru I"i-r3ri(
,egimul /ndep"rt"rii str"inilor din ,om4nia
Undep(rtarea str(inilor de pe teritoriul Rom3niei se face prin mai multe modalit(i/
,eturnarea str"inilor
R m(sur( administrativ( dispus( de :ficiul Rom3n pentru +migr(ri sau al
formaiilor sale teritoriale' prin care str(inii sunt o.ligai s( p(r(seasc( teritoriul statului
rom3n.
M(sura se poate aplica str(inilor n urm(toarele ca)uri/
> au intrat ilegal n ar(=
>&ederea pe teritoriul nostru a devenit ilegal(=
>vi)a sau dreptul de &edere a fost anulat ori revocat=
>prelungirea dreptului de &edere temporar( a fost refu)at(=
>dreptul de &edere permanent( a ncetat=
> str(inii sunt fo&ti solicitani de a)il.
Returnarea poate fi cu nsoitor0escort(>art.65 :ug.nr.17!N28821 sau f(r(.
$ontestarea deci)iei de returnare suspend( executarea m(surii de ndep(rtare.
+nstana va soluiona contestaia n termen de 38 de )ile' printr>o ;ot(r3re irevoca.il(.
Declararea str3i#ului ca i#de2ira9il
,tr(inul care a desf(&urat' desf(&oar( ori exist( indicii temeinice c( intenionea)(
s( desf(&oare activit(i de natur( s( pun( n pericol securitatea naional( sau ordinea
pu.lic( poate fi declarat ca inde)ira.il.
M(sura declar(rii str(inului ca inde)ira.il are o natur( jurisdicional(.
La propunerea instituiilor cu competene in domeniul ordinii pu.lice &i securit(ii
naionale care dein date sau indicii temeinice' n leg(tur( cu activit(ile unui str(in'
procurorul anume desemnat de la Parc;etul de pe l3ng( $urtea de *pel Iucure&ti poate
sesi)a $urtea de *pel Iucure&ti.
,esi)area se judec( n camera de consiliu' cu citarea p(rilor. "atele &i informaiile
in .a)a c(rora s>a formulat sesi)area se pun la dispo)iia instanei cu respectarea
prevederilor referitoare la sigurana naional( &i protejarea informaiilor clasificate.
+n termen de 18 )ile de la nregistrarea sesi)(rii. $urtea de *pel Iucure&ti se
pronun(' prin ;ot(r3re motivat(' care este definitiv(. "ac( declararea str(inului ca
55
inde)ira.il se ntemeia)( pe raiuni de securitate naional(' n coninutul ;ot(r3rii nu se
menionea)( datele &i informaiile care au stat la .a)a motiv(rii.
Oot(r3rea instanei poate fi atacat( cu recurs la nalta $urte de $asaie &i Dustiie' n
termen de 18 )ile de la comunicare. +nstana suprem( se pronun( n termen de # )ile de
la primirea cererii.
Exercitarea c(ii de atac a recursului nu are efect suspensiv de executare a ;ot(r3rii'
lotu&i' n ca)uri temeinic justificate &i pentru a preveni producerea de pagu.e iminente'
str(inul poate cere suspendarea execut(rii p3n( la soluionarea recursului.
Oot(r3rea prin care instana dispune declararea ca inde)ira.il se comunic(
str(inului &i :ficiului Rom3n pentru +migr(ri. "e la data pronun(rii ;ot(r3rii' dreptul de
&edere a str(inului ncetea)(.
Perioada declar(rii str(inului ca inde)ira.il este de la # ani la 1# ani. "ac( se
constat( ca nu au ncetat motivele care au determinai luarea m(surii' termenul poate fi
prelungit pentru o nou( perioad( cuprins( intre limitele menionate.
Oot(r3rea de declarare ca inde)ira.il este pus( n executare prin escortarea
str(inului pan( la frontier( sau p3n( n ara de origine' de c(tre personalul speciali)al al
:ficiului Rom3n pentru +migr(ri.
,epatrierea voluntar" umanitar" asistat" - 5# ca2ul 5# care str3i#ii a%la*i pe teritoriul Ro"6#iei #u dispu#
de "i)loace %i#a#ciare4 ei pot solicita spri)i#ul O%iciului Ro"6# pe#tru I"i-r3ri4 precu" 0i al or-a#i2a*iilor i#ter#a*io#ale sau #e-u+er#a"e#tale cu atri9u*ii 5# do"e#iu
pe#tru repatrierea +olu#tar3 u"a#itar3 asistat3
Expul%area str"inilor
> str(inul care a s(v3r&it o infraciune pe teritoriul Rom3niei
- p3n( la efectuarea expul)(rii' str(inul s( fie luat n custodie pu.lic(' dar f(r( ca
perioada acestei m(suri s( dep(&easc( doi ani. "ac( m(sura expul)(rii nu poate fi pus( n
executare n termen de 2! de ore' str(inul va fi luat n custodie pu.lic(.
M(sura expul)(rii este inter)is(/
> str(inul nu poate fi expul)at ntr>un stat n care exist( temeri justificate c( viaa i
este pus( n pericol ori c( va fi supus la torturi' tratamente inumane sau degradante.
>m(sura expul)(rii nu se dispune' iar dac( a fost dispus(' nu poate fi executat('
dac( str(inul este nvinuit sau inculpat ntr>o cau)( penal( &i se dispune instituirea
m(surii interdiciei de p(r(sire a localit(ii sau a (rii ori a fost condamnat prin ;ot(r3re
judec(toreasc( r(mas( definitiv( &i are de executat o pedeaps( privativ( de li.ertate.
6nter%icerea /ndep"rt"rii din ,om4nia
$a)uri/
>str(inul este minor' iar p(rinii acestuia au drept de &edere n Rom3nia=
56
> str(inul este p(rinte al unui minor ce are cet(enia rom3n(' dac( minorul se afl( n
ntreinerea acestuia sau dac( exist( o.ligaia pl(ii pensiei alimentare' o.ligaie pe care
str(inul &i>o ndepline&te cu regularitate=
>str(inul este c(s(torit cu un cet(ean rom3n' iar c(s(toria nu este de convenien(=
>str(inul a dep(&it v3rsta de 68 de ani=
>exist( temeri justificate c( viaa i este pus( n pericol ori c( va fi supus la torturi'
tratamente inumane sau degradante n statul n care urmea)( s( fie trimis str(inul=
>ndep(rtarea este inter)is( de documentele internaionale la care Rom3nia este
parte.
.uarea /n custodie a str"inilorK m(sur( de restr3ngere temporar( a li.ert(ii de mi&care pe teritoriul statului rom3n' dispus( mpotriva
str(inului care nu a putut fi ndep(rtat su. escort( n termenul prev()ut de lege sau a str(inului care a fost declarat inde)ira.il cu privire la care instana a dispus expul)area.
>se dispune de c(tre procurorul anume desemnat din cadrul Parc;etului de pe l3ng(
$urtea de *pel Iucure&ti' la solicitarea :ficiului Rom3n pentru +migr(ri sau a
formaiunilor sale teritoriale. M(sura se decide pe o perioad( de 38 de )ile= m(sura poate
fi prelungit( de curtea de apel n a c(rei ra)( de competen( teritorial( se afl( locul de
ca)are.
>perioada de custodie pu.lic( nu poate s( dep(&easc( 2 ani.
C"$I%O&& II
S%"%%& $!#SO"N!I
57
Sec*iu#ea 1
S%"%%& $!#SO"N!I FI,IC!
1(De%i#tie si do"e#iu
De%i#itie& prin expresia Bstatutul persoanei fi)iceC are n vedere starea
civil(' capacitatea &i relaiile de familie ale acesteia.
Prin starea civil( se nelege un ansam.lu de elemente luate n considerare de lege
pentru determinare anumitor efecte juridice.
,tarea persoanei re)ult( din actele &i faptele de stare civil(. *stfel' o persoan(
poate fi cet(ean rom3n sau str(in' c(s(torit sau nec(s(torit' minor sau major. Ele"e#tele st3rii ci+ile
per"it i#di+iduali2area persoa#ei %i2ice 5# %a"ilie 0i societate(
Orice persoa#3 are o capacitate ci+il34 adic3 aptitudi#ea -e#eral3 de a %i titular de drepturi 0i o9li-a*ii( Structura capacit3*ii ci+ile este alc3tuit3 di# capaci tatea de
%olosi#*3 0i capacitatea de e$erci*iu(
$ele dou( noiuni' starea civil( &i capacitatea civil(' nu se suprapun. "ar ntre ele
exist( o anumit( relaie. +ndiferent de situaia capacit(ii sale' persoana are ntotdeauna o
stare civil(. "e exemplu' minorul &i inter)isul. Mai mult' starea civil( poate influena
capacitatea de exerciiu' precum &i coninutul capacit(ii de folosin(. *stfel' minora care
se c(s(tore&te do.3nde&te deplina capacitate de exerciiu' dup( cum titularul unui raport
juridic de %a"ilie are a#u"ite drepturi(
*plicarea legii naionale
Un reglementarea actual(' textul art. 2#52 alin. >1? di# Codul ci+il pre+ede c3 starea ci+il3 0i capacitatea persoa#ei
%i2ice su#t c6r"uite de le-ea sa #a*io#al34 dac3 pri# dispo2i*ii speciale #u se pre+ede alt%el( Le-ea #a*io#al3 este le-ea statului a c3rui cet3*e#ie o are persoa#a4 le$ patriae . A
%ost dese"#at3 re-ula ce are le-3turile cele "ai str6#se cu starea ci+il3 0i capacitatea persoa#ei %i2ice
*t3t starea ci+il3 0i c6t 0i capacitatea ci+il3 su#t -u+er#ate de o si#-ur3 le-e(
,pre deose.ire totu&i de reglementarea tradiional(' relaiile de familie ale
persoanei fi)ice nu mai sunt supuse aceleia&i legi. !# co#di*iile actuale4 rela*iile de %a"ilie i"plic3 pro9le"e disti#cte4 care
presupu# solu*ii di+ersi%icate4 -u+er#ate de re-uli di%erite(
%ormele conflictuale privind statutul persoanei fi)ice au un caracter imperativ' de
la care p(rile nu pot deroga prin acordul lor de voin(. Mai "ult4 se co#sider3 c3 #or"a co#%lictual3 re%eritoare la starea
0i capacitatea cet3*e#ilor ro"6#i este de ordi#e pu9lic3 5# dreptul i#ter#a*io#al pri+at(
%ormei conflictuale lex patriae sunt supuse' ca sum( a unor calit(i personale'
elemente care privesc filiaia' c(s(toria' adopia' rudenia' afinitatea. De e$e"plu4 di# c3s3torie4 di# a%ara
c3s3toriei4 #3scut di# p3ri#*i #ecu#oscu*i4 di+or*at4 +3du+4 rec3s3torit4 adoptat4 rud3 sau a%i#( De ase"e#ea4 %olosi#*a st3rii ci+ile sau posesia de stat 0i ac*iu#ile de stare ci+il3
su#t -u+er#ate de aceea0i #or"3 co#%lictual3(
:nregistrarea actelor i =aptelor de stare civil7 #u este supus( legii naionale' ntocmirea lor va fi c3rmuit( de legea locului nc;eierii actului' locus regit
cictum' sau de legea autorit(ii care efectuea)( nregistrarea' auctor regit actum.
$et(enii str(ini care au domiciliul ori se afl( temporar n Rom3nia pot cere
nregistrarea actelor sau -aptelor de stare civil( fie la autorit(ile rom3ne' fie la
58
repre)entanii lor diplomatici sau consulari din ara noastr(. *legerea uneia sau alteia
dintre modalit(i aparine str(inului
Prin lege naional( se nelege legea statului a c(rui cet(enie o are persoana fi)ic(
Wart. 2#26 alin. >l? di# Codul ci+ilC( Datorit3 aparte#e#*ei la statul ro"6#4 le-ea #a*io#al3 a persoa#ei %i2ice este le-ea ro"6#3(
Legea statului de cet(enie asigur( persoanelor fi)ice' indiferent de locul unde se
afl34 o protec*ie corespu#23toare a i#tereselor lor(
Deter"i#area 0i pro9a cet3*e#iei se %ace 5# co#%or"itate cu le-ea statului a c3rui cet3*e#ie se i#+oc3 >art( '/8< di# Codul ci+il?( Sta9ilirea cet3*e#iei presupu#e 0i
preci2area le-ii #a*io#ale a persoa#ei %i2ice(
+n actuala reglementare a $odului civil' importana legii naionale este diminuat(.
$onform alin. 021 al art. 2#26' pentru determinarea legii naionale' al(turi de cet(enie' se
folose&te noiunea de re&edin( o.i&nuit(. "ac( persoana are mai multe cet(enii' se va
aplica legea statului a c(rui cet(enie o are &i de care este cel mai str3ns legat(' n special
prin re&edina sa o.i&nuit(Aart('/8Dal('(
*plicarea altei legi
,tatutul persoanei fi)ice este supus legii naionale numai dac( prin dispo)iii
speciale nu se prevede altfel. *&adar' legea naional( repre)int( regula n materia
st(rii &i capacit(ii persoanei fi)ice.
Excepia / aplicarea u#ei alte le-i statutului persoa#ei %i2ice este ad"is3 pri# art( '/8D ali#( >,? 0i >.? di# Codul ci+il(
*stfel' dac( persoana are calitatea de apatrid sau de refugiat' legea sa naional(
este legea statului unde &i are re&edina o.i&nuit(.
+n raport cu legea naional(' legea re&edinei o.i&nuite are un caracter su.sidiar.
A"9ele re-le"e#t3ri se 5#cadrea23 5# #o*iu#ea de le-e perso#al3 a persoa#ei %i2ice(
"omeniul de aplicare a legii statutului persoanei fi)ice
Legea privind statutul persoanei fi)ice c3rmuie&te' n materia dreptului civil'
urm(toarele instituii juridice/
a.5tarea civil" a persoanei fi%iceR ansam.lul de elemente personale
care i)vor(sc din acte &i fapte de stare civil(' de care se leag( anumite efecte
juridice specifice &i care servesc pentru identificarea persoanei n familie &i
societate.
,unt supuse normei conflictuale privind statutul personal' urm(toarele
calit(i/
Xcu privire la c(s(torie 0persoana este c(s(torit(' nec(s(torit(' divorat(' v(>
duv( etc1=
Xcu privire la filiaie 0persoana are filiaia sta.ilit( sau nu= filiaia este din
c(s(torie sau din afara c(s(toriei etc1=
Xcu privire la adopie 0calitatea de adoptat' adoptator etc1=
59
Xcu privire la rudenie 0persoana este rud( sau nu cu o alt( persoan(1=
Xcu privire la afinitate 0persoana este afin' neafin etc.1
,unt supuse de asemenea lui lex personalis posesia de stat 0folosina st(rii
civile1 &i aciunile de stare civil(.
SSSSnregistrarea actelor &i faptelor de stare civil( nu este guvernat( de legea
personal( ci de legea locului nc;eierii actului' conform regulii locus regit actum
sau de legea autorit(ii care efectuea)( nregistrarea' auctor regit actum.
..apacitatea de folosin!" a persoanei fi)ice este supus( legii naionale'aceast(
lege determin3nd Bnceputul &i ncetarea personalit(iiC 0art. 2#53 din $odul civil1.
"e asemenea' coninutul capacit(ii de folosin(' n care intr( posi.ilitatea de a
nc;eia acte juridice' se sta.ile&te tot de legea naional(.
+ncapacit(ile de folosinta sunt supuse unor norme conflictuale diferite.
Potrivit alin. 021 al art. 2#52 din $odul civil' incapacit(ile speciale referitoare la un
anumit raport juridic sunt supuse legii aplica.ile acelui raport juridic.
"atorit( calific(rii date n fiecare ca)' incapacit(ile de folosin( vor fi
c3rmuite de norme conflictuale diferite/
Xincapacit(ile cu caracter de sanciune civil(' ca de exemplu' dec(derea din
drepturile p(rinte&ti' sunt supuse legii naionale a persoanei fi)ice n cau)(=
Xincapacit(ile cu caracter de ocrotire sunt' de regul(' calificate n mod dife>
rit n funcie de sfera persoanelor ntre care acionea)(. *stfel' incapacit(ile de
folosinta a.solute care operea)( ntre persoana a c(rei capacitate este ngr(dit( &i
toate celelalte sunt supuse' n principiu' legii naionale a persoanei ngr(dite' n
sc;im.' incapacit(ile de folosin( relative care operea)( numai ntre persoana a
c(rei capacitate este ngr(dit( &i alte persoane determinate 0de exemplu'
incapacitatea minorului de a dispune prin testament sau donaie > art. 766 $.civ.1'
fiind strict legate de un act juridic pe care legea l pro;i.e&te' sunt supuse' n
principiu' legii actului pro;i.it' lex contractus 0dac( este vor.a de un contract1' sau
lex succesionis 0dac( este vor.a de testament1.
XXX>sf3r&itul capacit(ii de folosin( a persoanei fi)ice este sta.ilit de art.
2#5!$.civ./ declararea morii' sta.ilirea decesului &i a viatei pre)umate a morii'
precum &i pre)umia c( cel disp(rut este n via( sunt c3rmuite de ultima lege
naional( a persoanei disp(rute. "ac( aceast( lege nu poate fi identificat(' se va
aplica legea rom3n(.
c. apacitatea de exerci!iu a persoanei fi)ice este supus( legii naionale 0art.
2#52 alin. 011 din $odul civil1.
60
+ncapacit(ile de exerciiu care privesc toate categoriile de acte ale incapa.ilului sunt supuse legii
naionale a minorului sau inter)isului judec(toresc.
Legea naional( a incapa.ilului va sta.ili actele pe care nu le poate face'
modul n care se pot nc;eia actele juridice &i sancionarea nc(lc(rii incapacit(ii.
$u privire la do.3ndirea majoratului' art. 2#5# din $odul civil aplic( principiul legii mai
favora.ile n materie de conflict mo.il de legi. *stfel' sc;im.area legii naionale a persoanei nu aduce atingere
majoratului do.3ndit potrivit legii aplica.ile la momentul do.3ndirii. $u toat( modificarea intervenit(' prin depla>
sarea punctului de leg(tur( a normei conflictuale' persoana &i menine capacitatea de exerciiu do.3ndit(' iar actele
juridice nc;eiate anterior sc;im.(rii legii naionale vor produce efecte juridice.
d. 7crotirea majorului > conform alin. 0 + 1 al art. 2#56' m(surile de ocrotire
a persoanei cu capacitate deplin( de exerciiu sunt supuse legii statului unde
aceasta &i are re&edina o.i&nuit( la data instituirii lutelei sau la data lu(rii unei alte
m(suri de ocrotire.
Prin excepie de la regul(' in m(sura n care este necesar' autoritatea
competent( poate s( aplice ori s( ia n considerare legea altui stat pentru ocrotirea
persoanei fi)ice. Legea str(in( desemnat( tre.uie s( pre)inte cele mai str3nse
leg(turi cu situaia juridic(.
Legea re&edinei o.i&nuite v a guverna &i existena' ntinderea' modificarea
&i stingerea puterii de repre)entare ncredinate de persoana cu capacitate deplin(
de exerciiu' c3nd nu se poate ngriji de interesele sale.
Un su.sidiar art. 2#56alin.3$.civ acord( persoanei are posi.ilitatea s( opte)e
pentru una din legile indicate n mod expres' &i anume/
>legea naional(=
>legea unei re&edine o.i&nuite anterioare=
>legea statului unde sunt situate .unurile' n ceea ce prive&te m(surile de ocrotire cu privire la .unuri.
M(surile cu privire la persoana ocrotit( ori .unurile sale sunt supuse legii forului. *&adar' aspectele
procedurale vor fi guvernate de legea statului ale c(rui autorit(i ndrum( &i supraveg;ea)( exercitarea ocrotirii de
c(tre cei n drept.
!>cepia de la aplicarea le?ii personale competente cu privire la
capacitatea persoanei =iCiceEdenumit7 i teoria interesului naionalA
Enuntul exceptieiR BPersoana care' potrivit legii naionale sau legii domiciliului
s(u este lipsit( de capacitate sau are capacitate de exerciiu restr3ns(' nu poate s(
opun( aceast( cau)( de nevaliditate celui care 1>a socotit' cu .un( credin(' ca fiind
deplin capa.il n conformitate cu legea locului unde actul a fost ntocmitC0 art.
2#57alin.1 $.civ.
$ondiii de aplicare/
61
> persoana s( fie lipsit( de capacitate de exerciiu sau s( ai.( capacitate
de exerciiu restr3ns(' potrivit legii sale personale' dar s( fie pe deplin capa.il(
potrivit legii forului=
> actul s( fi fost ntocmit n ara forului=
> cocontractantul local s( fie de .un( credin(= prin aceasta se nelege c(
acesta tre.uie s( nu fi cunoscut &i s( nu fi avut cum cunoa&te cau)a de nevala.ili>
tate a actului juridic' adic( incompetena str(inului' potrivit legii sale naionale=
> anularea actului s( fie de natur( a produce un prejudiciu nejustificat
cocontractantului naional.
+n ca)ul n care aceste condiii sunt ntrunite' legea personal( 0lex patriae sau
lex domicilii1 este nlocuit( cu legea locului nc;eierii actului 0lex loci actus1.
Exemplu/ ,pea Li)ardi/ 4eoria interesului naional a fost consacrat( n spea Li)ardi' soluionat( n
anul 1621. Li)ardi' un t3n(r mexican' n v3rst( de 21 de ani' care locuia la Paris' a cump(rat .ijuterii pe credit &i a
mprumutat .ani pe polie. "e&i capa.il dup( legea france)(' Li)ardi era minor potrivit legii sale naionale' care fixa
majoratul la 2# de ani. 3 Un momentul pre)ent(rii polielor spre plat(' tutorele lui Li)ardi cere anularea am.elor
acte juridice' pe motiv de incapacitate. $urtea de casaie france)( decide anularea polielor' dar validea)(
cump(rarea .ijuteriilor. +n motivarea acestei ;ot(r3ri' instana a luat n considerare specificul celor dou( operaiuni.
"ac( .anc;erul este inut s( se interese)e asupra capacit(ii clientului s(u cu care nc;eie afaceri' comerciantul care
vinde n pr(v(lie nu are posi.ilitatea de a efectua verific(ri speciale. +nteresul naional se opune ca un cet(ean care
acionea)( f(r( u&urin(' prudent &i cu .un(>credin(' s( fie le)at datorit( incapacit(ii unui str(in. Oot(r3rea dat( n
cau)a Li)ardi a fost ve;ement contestat( n literatura de specialitate. $u timpul' soluia este admis(' dar explicaiile
date sunt diferite. %eaplicarea legii naionale este justificat( prin ideea de m.og(ire far( just( cau)(' prin
necunoa&terea scu)a.il( a legii str(ine sau prin intervenia ordinii pu.lice n dreptul internaional privat.
SSSSRegula enuntata la alin. 1 al aceluia&i articol' Bnu se aplic( actelor
juridice referitoare la familie' mo&tenire &i drepturi reale asupra imo.ilelor situate
n alt stat dec3t cel al locului nc;eierii actuluiC0 art. 2#57te)a 2 din $.civ.1.
Prin dispo)iiile alin. 021 al art. 2#57' sfera teoriei interesului naional este
extins(. *stfel' lipsa calit(ii de repre)entant nu poate fi opus( terului de .un(>
credin(' dac( actul a fost nc;eiat ntre pre)eni &i pe teritoriul aceluia&i stat. Iuna>
credin3 a terului care s>a ncre)ut n aceast( calitate se v a aprecia dup( legea locului unde
actul a fost ntocmit.
e.3umele persoanei fi%ice
> este c3rmuit de legea sa naional(0 *rt. 2#52 alin. 11=
>regula priveste at3t numele de familie c3t &i prenumele=
Prin dispo)iiile alin. 021 al art. 2#52 se admite &i o dero?are de la aceast( regul(. *stfel'
sta.ilirea numelui copilului la na&tere este c3rmuit(' la alegere' fie de legea statului a c(rui cet(enie comun( o au
at3t p(rinii' c3t &i copilul' fie de legea statului unde copilul s>a n(scut &i locuie&te de la na&tere.
62
>n ca)ul n care o persoan( este apatrid( se aplic( legea re&edinei
o.i&nuiteWart. 2#26 alin. 031 din $odul civilY= *celea&i prevederi se aplic( &i n privina pseudonimului' care
.eneficia)( de protecie juridic(.
>do.3ndirea &i modificarea numelui determinate de c(s(torie' filiaie' adopie
etc' sunt supuse legii care guvernea)( efectele nepatrimoniale ale acestor instituii
asupra numelui=
>legea naional( conform art. 1! alin. 1 este vala.il( n principiu' ea fiind
nlocuit( atunci c3nd o alt( prevedere legal( dispune altfel.
Prin excep!ie, sc;im.area pe cale administrativ( a numelui persoanelor apa>
tride domiciliate n Rom3nia se supune legii rom3ne ca lex domicilii &i se soluio>
nea)( n acelea&i condiiuni ca &i cele ale cet(enilor rom3ni' aceasta in3nd de con>
diia juridic( a str(inului n Rom3nia. 4ot astfel' sta.ilirea numelui unui copil g(sit
pe teritoriul Rom3niei' din p(rini necunoscui' este de competena unei autorit(i
administrative &i exprim( pe planul dreptului internaional privat aplicarea regulii
auctor regit actum.
Un ca)ul actelor de nc(lcare a dreptului la nume' s(v3r&ite n ara noastr('
ocrotirea este asigurat( potrivit legii rom3ne. +nstimit( prin alin. 031 al art. 2#52' aceast(
norm( conflictual( unilateral( preci)ea)( numai domeniul de aplicare a legii proprii' far( a se referi &i la legea
str(in(.
"omiciliul persoanei fi)ice
>nu sunt dispo)iii conflictuale exprese privind domiciliul persoanei fi)ice=
>acesta este tratat numai ca punct de leg(tur( n cadrul normei conflictuale
lex domicilii n materia statutului persoanei fi)ice' condiiilor de fond ale actului
juridic' n anumite ca)uri' sau ca un element care atrage competena instanelor
rom3ne n condiiile legii=
>domiciliul legal al persoanei fi)ice ca m(sur( de ocrotire' este supus legii
naionale a ocrotitului=
>domiciliul ales care este sta.ilit printr>un act juridic' este supus legii actului
respectiv lex voluntatis sau legea determinat( prin locali)area o.iectiv( a actului=
>re&edina persoanei fi)ice str(ine n ara noastr( este supus( regulilor aplica>
.ile domiciliului de drept comun=
>domiciliul de drept comun al str(inului n Rom3nia este sta.ilit conform
legii materiale rom3ne ca pro.lem( care ine de condiia str(inului n ar( =
>pierderea de c(tre cet(eanul rom3n aflat n str(in(tate a domiciliului s(u de
drept comun din Rom3nia este supus( legii rom3ne ca lege a domiciliului n
discuie=
63
Seciunea a 2*a
$!#SO"N" 3#IDIC
Prin naionalitatea persoanei Duridice se nelege apartenena acesteia la un anumit stat &i sistem de
drept. %aionalitatea este pentru persoana juridic( ceea ce este cet(enia pentru
persoana fi)ic(. %aionalitatea este cea care sta.ile&te dac( o persoan( juridic( este
auto;ton( sau str(in(.
>persoana juridic( are naionalitatea statului pe teritoriul c(ruia &i>a sta.ilit'
n conformitate cu actul constitutiv' sediul social 0statutar1>art.2#51$.civ.= sediul
social este sediul statutar al persoanei juridice
>cand persoana juridic( are sedii n mai multe state' determinant pentru a
identifica naionalitatea este sediul realRlocul unde se afl( sediul principal de
conducere &i de gestiune a activit(ii statutare' c;iar dac( ;ot(r3rile organului
respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de acionari sau asociai din
alte state>art.2#51al.3= 4otu&i' c3nd locul constituirii &i cel al sediului real se afl( n
(ri diferite' iar dreptul str(in astfel determinat retrimite la dreptul statului n conformitate cu care a fost constituit(
persoana juridic(' se va aplica dreptul acestui din urm( stat.
VV+n sistemul nostru de drept nu exist( o prevedere expres( referitoare la sc;im.area naionalit(ii
persoanei juridice.
64
$riteriile dup( care se sta.ile&te naionalitatea unei persoane juridice sunt
reglementate de lex fori.
%orma conflictual( n materie este instituit( prin prevederile art. 2#51$.civ.
*ceast( norm( are caracter imperativ iar lex personalis este lex societatis.
1(Fu2iu#ea persoa#elor )uridice de #a*io#alit3*i di%erite
0i sc@i"9area #a*io#alit3*ii
>fu)iunea unor persoane juridice de naionalit(i diferite poate fi reali)at(
dac( sunt ndeplinite cumulativ condiiile prev()ute de cele dou( legi naionale
aplica.ile statutului lor organic0art.2#6!$.civ.1 "esigur' este vor.a de condiiile de
fond &i de form( necesare pentru reali)area fu)iunii.
>nu exista dispo)itii n ce prive&te sc;im.area naionalit(ii persoanei
juridice= Este ns( admis n doctrin( c( o astfel de sc;im.are operea)( prin
sc;im.area sediului social &i c( dispo)iiunile incidente fu)iunii sunt aplica.ile &i
sc;im.(rii naionalit(ii.
Prin sc;im.area sediului social nu tre.uie s( se urm(reasc( scopuri ilicite=
sediul nou tre.uie s( nu fie fraudulos &i s( fie real' nu fictiv.
'( Do"e#iul de aplicare a le-ii statutului or-a#ic al persoa#ei )uridice
Legea statutului organic al persoanei juridice c3rmuie&te' potrivit
art.2#61$.civ. ndeose.i/
a1 capacitatea acesteia=
.1 modul de do.3ndire &i de pierdere a calit(ii de asociat=
c1 drepturile &i o.ligaiile ce decurg din calitatea de asociat=
d1 modul de alegere' competenele &i funcionarea organelor de conducere
ale persoanelor juridice=
e1 repre)entarea acesteia prin intermediul organelor proprii=
f1 r(spunderea persoanei juridice &i a organelor ei fa( de teri=
g1 modificarea actelor constitutive=
;1 di)olvarea &i lic;idarea persoanei juridice .
,(Recu#oa0terea persoa#ei )uridice str3i#e
Pentru des=7urarea unei activit(i eficiente' persoanele juridice str(ine
tre.uie s( fie recunoscute. Principiul recunoa&terii extrateritoriale operea)( n
condiiile sta.ilite de legislaia statului solicitat.
65
Recunoa&terea este un act declarativ de drepturi.
Prin recunoa&tere se constat( existena unei persoane juridice str(ine &i se admit efectele extrateritoriale ce
re)ult( din personalitatea juridic(. :.iectul recunoa&terii l constituie calitatea persoanei juridice de su.iect de drept'
precum &i modific(rile care pot surveni in privina capacit(ii de folosin(
Legislaiile naionale consacr( mai multe sisteme pentru recunoa&terea persoanelor juridice/ de plin drept
sau n mod individual. *m.ele modalit(i sunt acceptate &i n sistemul dreptului rom3n.
Recunoa&terea de plin drept se produce in temeiul legii' nefiind necesar( o verificare preala.il(.
"e recunoa&terea ipso iure .eneficia)( persoanele juridice cu scop lucrativ. Recunoa&terea se acord(
de legislaia statului solicitat sau prin tratate internaionale.
*rt. 2#62 alin. 0 + 1 $ . c i v prevede c( persoanele juridice str(ine cu scop lucrativ' vala.il constituite n
statul a c(rui naionalitate o au' sunt recunoscute de plin drept in Rom3nia. Recunoa&terea intervine tar( a se ine
seama de reciprocitatea de tratament.
Recunoa&terea individual( se acord( printr>un act de autoritate. -iecare persoan( juridic(
tre.uie s( o.in( o autori)aie sau concesiune' de la organele competente ale statului unde &i va exercita
activitatea.
,unt supuse recunoa&terii individuale persoanele juridice f"r" scop lucrativ.
*rt. 2#62al.2$.civ.' c( persoanele juridice str(ine f(r( scop lucrativ pot ti recunoscute n Rom3nia' pe .a)a
apro.(rii preala.ile a Luvernului' prin ;ot(r3re judec(toreasc(' su. condiia reciprocit(ii' dac( sunt vala.il
constituite n statul a c(rui naionalitate o au' iar scopurile statutare pe care le urm(resc nu contravin ordinii sociale
&i economice din Rom3nia.
"in aceast( formulare re)ult( c( recunoa&terea individual( pre)int( un
caracter expres &i condiionat.
,istemul recunoa&terii individuale se reg(se&te &i n :rdonana Luvernului
nr. 22 din 31 ianuarie 2888 cu privire la asociaii &i fundaii. Potrivit art. 52 alin. 011' persoanele juridice
str(ine tar( scop patrimonial pot fi recunoscute n ara noastr( cu ndeplinirea anumitor condiii legale.
C"$I%O&& III "C%& 3#IDIC
Seciunea a +*a
1(For"a actului )uridic
%oiunea de form( a actului juridic civil are dou( accepiuni/
X lato sensu nelegem condiiile de form( pe care tre.uie s( le ndeplineasc(
un act juridic civil pentru vala.ilitatea sa' pentru pro.aiunea sa c3t &i pentru opo>
)a.ilitatea fa( de teri=
Xstricto sensu prin form( a actului juridic se desemnea)( modul n care se
exteriori)ea)( voina intern( a p(rilor actului juridic' adic( modalitatea de
exprimare a consim(m3ntului.
66
+n dreptul internaional privat forma actului juridic este supus( unor reguli
mult mai restrictive dec3t n dreptul intern.
+n dreptul internaional privat este .inecunoscut( regula potrivit c(reia forma
exterioar( a actului juridic este c3rmuit( de legea locului unde se nc;eie actul= n
acest sens ea este consacrat( n formularea locus regit actum.
Locus regit actum se afl( pre)ent( n toate sistemele de drept c;iar dac( de
multe ori este alternativ( sau su.sidiar(.
.egea aplicabil" /n materie potrivit legisla!iei noastre
*rt. 2237 din $odul civil statuea)(/ $ondiiile de form( ale unui act juridic
sunt sta.ilite de legea care i c3rmuie&te fondul' dar c( actul se consider( totu&i
vala.il din punct de vedere al formei dac( ndepline&te condiiile prev()ute de una
dintre legile urm(toare/
a1legea locului unde a fost ntocmit 0locus regit actum1=
.1legea naional( 0lex patriae1 sau legea re&edinei o.i&nuite 0lex domicili1
persoanei care 1>a consimit=
c1legea aplica.il( potrivit dreptului internaional privat al autorit(ii care
examinea)( validitatea actului 0auctor regit actum1.
+nciden(/>forma ad solemnitatem sau forma ad pro.ationem a actului se va
alege dup( legea locului nc;eierii acestuia=
>formele de redactare a actelor 0nscrisurilor1 sau determinarea
persoanelor c;emate s( intervin( cu acest prilej=
>durata valorii actelor precum &i fora lor pro.ant(=
>admisi.ilitatea pro.ei testimoniale sau necesitatea producerii
unui nscris=
>sanciunile incidente actelor ndeplinite f(r( respectarea
condiiilor legale.
Regula nu>&i g(se&te aplicare n privina formelor de pu.licitate' formelor de
a.ilitare &i formelor de procedur(.
Regula comport( excepii n materia ordinii pu.lice' a fraudei la lege &i
retrimiterii.
VS *tunci c3nd legea aplica.il( condiiilor de fond ale actului juridic
impune' su. sanciunea nulit(ii' o anumit( form( solemn(' nici o lege din cele
prev()ute n mod su.sidiar0art.2237al.2$.civ.1 nu poate s( nl(ture aceast( cerin('
indiferent de locul ntomcirii actului>art>2237al.3$.civ.
67
Prin urmare legea aplica.il( fondului actului are un caracter prioritar fa( de
celelalte legi incidente cu privire la forma actului' acestea din urm( av3nd un
caracter secundar> Exemplu/ ca)ul inscripiilor ipotecare &terse sau reduse n
str(in(tate' cu privire la imo.ile situate n Rom3nia. *cestea dac( sunt f(cute n
str(in(tate &i privesc imo.ile aflate n ar(' sunt supuse condiiei autenticit(ii.
Caracterul #or"elor co#%lictuale pri+i#d %or"a actului )uridic
SSS$aracter imperativ> p(rile actului put3nd ndeplini actul numai n una din
formele prev()ute de legea aplica.il( potrivit art. 2237 din $odul civil.
Alte %or"e ale actului )uridic
Enele acte juridice sunt supuse unor norme conflictuale speciale n ceea ce
prive&te forma lor/
a)-orma de pu.licitate > supus( legii locului unde se face pu.licitatea
deoarece numai n acest fel se asigur( interesele terilor >art. 2222 din $odul civil=
b)-orma de a.ilitare > guvernat( de legea personal( a celui n cau)(' dar
formele de a.ilitare se vor face dup( lex fori.
c)-orma de procedur(> este supus( legii forului' cu unele exceptii0calitatea
procesual(' mijloacelle de pro.(' formele de procedur( ale execut(rii ;ot(r3rii
str(ine1=
'(Co#di*iile de %o#d ale actului )uridic
$ondiii de fond ale actului juridic R aspectele de fond care se refer( la
nc;eierea actului juridic' la efectele' executarea' transmiterea &i stingerea
raportului juridic.
X sunt supuse legii alese de p(ri sau dup( ca)' de autorul lor.
*legerea legii aplica.ile tre.uie s( fie expres( sau s( re)ulte nendoilenic din
cuprinsul actului sau circumstanele acestuia.
Legea aplica.il( poate fi aleas( pentru tot actul sau pentru parte din acesta.
$onvenia de alegere a legii aplica.ile poate fi modificat( ulterior nc;eierii
actului= ea are caracter retroactiv f(r( ns( s(/
>afecte)e validitatea actului=
>s( aduc( atingere drepturilor c(&tigate de teri sau securit(ii raporturilor
juridice=
68
Un lipsa alegerii legii aplica.ile' se aplic( legea statului cu care actul juridic
pre)int( leg(turile cele mai str3nse' iar dac( aceast( lege nu poate fi identificat(' se
aplic( legea locului unde actul juridic a fost nc;eiat0locali%area obiectiv" a
actului1. ,e consider( c( exist( atari leg(turi cu legea statului n care de.itorul
prestaiei caracteristice sau' dup( ca)' autorul actului are' la data nc;eierii actului'
dup( ca)' re&edina o.i&nuit(' fondul de comer sau sediul social.
,(O9li-a*iile co#tractuale
Principiul autonomiei de voin(
$onsta in aceea ca p(rile s( desemne)e ele nsele' n mod direct' legea
aplica.il( anumitor raporturi juridice=
*utonomia de voin( R acea facultate re)ervat( p(rilor unui act juridic de a
nl(tura dreptul intern normal aplica.il' su.stituindu>l cu alt drept= ea nu repre)int(
doar o posi.ilitate de a acoperi lacunele dreptului intern sau de a deroga de la
normele sale dispo)itive apel3nd la norme mprumutate dintr>un drept str(in.
Le$ +olu#tatis A Repre)inta aplicarea n dreptul internaional privat a
principiului autonomiei de voin( care guvernea)( condiiile de fond ale actului
juridic civil.
Potrivit acestui principiu > a&a cum s>a ar(tat > p(rile actului pot s(
determine nu numai coninutul s(u' dar pot s( aleag( &i sistemul de drept care se va
aplica actului lor ca lex causae.
>lex voluntatis se aplic( at3t actelor unilaterale c3t &i celor .ilaterale.
>alegerea legii aplica.ile contractului tre.uie s( fie expres( ori s( re)ulte
nendoielnic din cuprinsul acestuia sau din circumstane=
>nelegerea privind incidena legii aplica.ile contractului poate fi modificat(
prin acordul p(rilor 0art. 2235al.! $od civil1=aceast( modificare convenit( ulterior
datei nc;eierii contractului are efect retroactiv= ea ns( nu va putea s( infirme
validitatea acestuia sau s( aduc( atingere drepturilor do.3ndite ntre timp de teri.
>prin voina lor partile nu pot s( cree)e efecte juridice peste lege sau n afara
legii.
> au posi.ilitatea s(>&i aleag( legea aplica.il( &i printr>o nelegere constatat(
printr>un nscris separat de contractul propriu>)is= $lau)a contractual( prin care
p(rile aleg legea aplica.il( contractului lor principal se nume&te pactum de lege
utenda 0clau)( de alegere1= existena &i validitatea de fond a consim(m3ntului
p(rilor referitor la legea aplica.il( contractului sunt determinate de ns(&i legea pe
care au ales>o.
69
>alegerea tacit( de c(tre p(ri a legii aplica.ile contractului lor poate avea
loc n ca)ul n care aceast( alegere re)ult( > a&a cum am ar(tat > nendoielnic' fie
din cuprinsul contractului' fie din circumstane.
>p(rile pot alege legea aplica.il( totalit(ii sau numai unei anumite p(ri a
contractului=p(rile pot' a&adar s( aleag( pentru o parte a contractului lor o lege a
unui stat iar pentru alte elemente ale contractului o alt( lege' a altui stat.
VSLegea aplica.il( obliga!iilor contractuale se determin( potrivit
regelemt(rilor dreptului Eniiunii Europene. "ac( materia nu intr( su.
reglementarea EE este aplica.il( legea actului juridic' dac( nu se prevede altfel
prin dispo)iii contrare > art.22!8al.1$.civ.
*ceste reglement(ri sunt prev()ute n Regulamentul $E nr.#73N2886 al
Parlamentului European &i al $onsiliului Europei din 15 iunie 2886 privind legea
aplica.il( o.ligaiilor contractuale0 Roma +1.
VSLegea aplica.il( obliga!iilor extracontractuale se determin( &i ea potrivit
reglement(rilor dreptului Eniunii Europene. "ac( materia nu intr( su.
reglementarea EE se aplic( legea care c3rmuie&te fondul raportului juridic
preexistent ntre p(ri' dac( nu se prevede altfel prin convenii internaionale sau
prin dispo)iii speciale> art.22!8al.2$.civ.
*ceste reglement(ri sunt prev()ute n Regulamentul $E nr.62!N2885 al
Parlamentului European &i al $onsiliului Europei din 11iulie 2885 privind legea
aplica.il( o.ligaiilor necontractuale0 Roma ++1
Do"e#iul de aplicare a le-ii co#tractului
$ondiii de fond
X$apacitatea de a contracta este c3rmuit( de legea naional( a persoanei
fi)ice &i respectiv de legea sediului social' n temeiul art. 11 &i respectiv !8=
>doar incapacit(ile de folosin( sunt c3rmuite de legea contractului=
X$onsim(m3ntul este supus legii contractului.
X:.iectul &i cau)a sunt c3rmuite de lex contractus=regimul juridic al .unului
care constituie o.iectul derivat al contractului este c3rmuit > n conformitate cu art.
2213 &i 2215 $.civ. > de lex rei sitae.
$ondiii de form(
70
>c3nd forma este cerut( ad validitatem' sunt c3rmuite' n principiu' de lex
contractus>art.2237$.civ.
> n ca)ul n care legea aplica.il( condiiilor de fond impune' su. sanciunea
nulit(ii' o form( solemn(' nici o alt( lege nu este competent( s( nl(ture aceast(
cerin( 0art.2237al.3$.civ.1.
+nterpretarea contractului
>c3rmuita de lex contractus>art.12al.1 lit.a din Regulament statuea)( c( legea
aplica.il( contractului se aplic( interpret(rii naturii sale juridice &i a clau)elor pe
care le cuprinde.
>p(rile pot defini ele nsele n cuprinsul contractului termenii convenii.
>interpretarea unor termeni se va face dup( mprejur(ri 0de exemplu'
u)anele n materie' interpretarea dat( de +ncoterms etc1.
Efectele contractului
Lex contractus guvernea)(/
> efectele contractului' adic( drepturile &i o.ligaiile i)vor3te din el=
>principiile efectelor contractului=
>excepia de neexecutare &i re)oluiunea pentru neexecutarea contractului
>riscul contractual
Executarea contractului
>legea fondului contractului guvernea)( &i executarea o.ligaiilor i)vor3te
din contract.
Reglementea)( />modalit(ile de executare a o.ligaiilor contractuale=
>executarea voluntar(=
>locul &i data pl(ii etc=
>durata n timp a contractului=
>punerea n nt3r)iere a de.itorului=
>invocarea teoriei imprevi)iunii 0re.us sic stanti.us1=
Excepie/ modul de executare a o.ligaiilor i)vor3te din contract se supune
legii locului de executare>lex loci execution sau lex loci solutionis pentru
executarea unor sume de .ani.
A3n)(rile la .urs( ca &i v3n)(rile la licitaie pu.lic( sunt supuse legii locului
unde se afl( .ursa ori unde are loc licitaia' adic( lex loci executionis.
71
Legea monedei>art.22!2$.civ.
Moneda de plat( este definit( de legea statului care a emis>o.
Efectele pe care moneda le exercit( asupra ntinderii unei datorii sunt
determinate de legea aplica.il( datoriei.
Legea statului n care tre.uie efectuat( plata determin( n ce anume moned(
urmea)( ca ea s( fie f(cut(' afar( numai dac(' n raporturile de drept internaional
privat n(scute din contract' p(rile au convenit o alt( moned( de plat(.
R(spunderea contractual(
$3rmuit( de legea contractului.
*rt.12alin.1lit.c. din Regulament statuea)( c( legea aplica.il( fondului
litigiului se aplic( &i consecinelor neexecut(rii totale sau pariale a o.ligaiilor
i)vor3te din contract precum &i evalu(rii prejudiciului pe care aceast( neexecutare
1>a cau)at. *ceasta nseamn( c( lex contractus se aplic( totodat( &i forei majore &i
celorlalte cau)e de exonerare de r(spundere' evaluarea prejudiciului' daunelor
interese compensatorii &i moratorii etc.
,tingerea o.ligaiilor contractuale
Este c3rmuit( de legea contractului.
$esiunea de crean(>c3rmuit( de lex voluntatis' iar n lipsa ei de legea
contractului' a delictului etc.' adic( n funcie de i)vorul creanei cedate.
Remiterea de datorie &i tran)acia >lex contractus=
$ompensaia > legea creanei c(reia i se opune stingerea prin compensaie>
art.22!3alin2$.civ.
%ovaia &i delegaia sunt supuse legii aplica.ile o.ligaiei care le
formea)( o.iectul>art.22!3al.1$.civ.
Prescripia aciunii n r(spundere contractual( >legea contractului' lege pe
care p(rile au cunoscut>o din momentul nc;eierii contractului>art.12alin.1lit.d din
Regulament. Excepie/ dreptul anglo>saxon.
Prescripiia este regelementat( &i de art.2223 din $odul civil potriivit cu care
ea este supus( legii care se aplic( dreptului su.iectiv nsu&i
,ituaii n lipsa alegerii legii aplica.ile contractului
72
Lex mercatoriaR exprim( ansam.lul de u)ane comerciale internaionale
practicate de comunitatea comercianilor=
> nu are valoarea unei legi propriu>)ise fiind independent( de sistemele de
drept naionale=
> are aplica.ilitate atunci c3nd p(rile unui contract stipulea)( o clau)( prin
care &i manifest( intenia de a nu>1 supune vreunei legi de stat=
> are inciden( &i atunci c3nd este imposi.il( locali)area contractului ntr>un
sistem juridic naional=
> natura sa juridic( nu a fost clar definit(=
Lex venditorisR legea v3n)(torului' adic( a (rii n care v3n)(torul &i are
domiciliul' re&edina' fondul de comer sau sediul social=
> a fost adoptat( de $onvenia de la Oaga 017##1 &i' n general' se aplic(
atunci c3nd clau)ele contractului de v3n)are>cump(rare sunt incomplete sau
lacunare.
> guvernea)( v3n)area mo.iliar( 0nu ns( &i v3n)area imo.iliar(1 numai n
a.sena lex voluntatis= de asemenea &i drepturi imo.iliare. Excepii= c3nd se aplic(
legea cump(r(torului 0n v3n)area comercial(1 sau lexloci actus 0n v3n)area prin
licitaie' .urse sau t3rguri1 etc.
*lte contracte
$ontractul de munc(
>lex voluntatis este aplica.il( numai n m(sura n care nu aduce ngr(diri
ocrotirii pe care o asigur( salariatului dispo)iiile imperative ale legii aplica.ile n
lipsa unei alte alegeri= aceast( prevedere restrictiv( este o aplicaie a excepiei de
ordine pu.lic( n dreptul internaional privat=
> n a.sena lui lex contractus contractul este dominat de legea (rii n care
angajatorul &i desf(&oar( activitatea n mod o.i&nuit &i se execut( contractul>art>
6al.2 din Regulament.
>n su.sidiar>legea (rii unde este situat( unitattea angajatoare= totu&i dac(
din circumstanele cau)ei reise c( respectivul contract are o leg(tur( mai str3ns( cu
o alt( ar( dec3t cea menionat(' se aplic( aceasta.
$ontractul de executare de lucr(ri
> supus legii alese de c(tre p(ri' n virtutea principiului lex voluntatis' iar
c3nd p(rile omit desemnarea legii contractului' condiiile de fond &i efectele
acestuia sunt c3rmuite de legea (rii unde se afl( sediul antreprenorului ca lege a
prestaiei caracteristice.
73
$ontractul de transport' de expediii &i altele similare
> antrenea)a' c3t prive&te determinarea legii aplica.ile' mecanismul soluiilor
conflictuale generale n materie de contracte=
> legea aplica.il( condiiilor de fond &i efectelor contractului internaional de
transport' aceasta ar putea fi determinat( de c(tre p(ri n temeiul lui lex voluntatis=
Potrivit art.#al.1 &i 2 din Regulament lex voluntatis n acest ca) ar putea fi
numai/
>legea t(rii n care se afl( re&edina o.i&nuit( a pasagerului sau
transportatorului=
> legea t(rii n care se afl( sediul administra&iei centrale a transportatorului=
> legea t(rii n care se afl( locul de plecare sau locul de sosire=
-iducia
>este supus( legii alese de constitutor= sunt aplica.ile prevederile
art.2235$.civ.0legea aplica.il( condiiilor de fond1.
>dac( legea aleas( nu cunoa&te instituia fiduciei' sau n lipsa alegerii legii
aplica.ile se va aplica legea statului cu care fiducia are cele mai multe leg(turi' &i
anume/>locul de adminsitrare al masei fiduciare=
>locul situ(rii .unurilor fiduciare=
>locul re&edinei o.i&nuiteNsediului social al fiduciarului=
"omeniul de aplicare al legii fiduciei este reglementat de art.2221$.civ.
:rice elemet i)olat al fiduciei poate fi supus unei legi distincte>
art.2222$.civ.
C"$I%O&& I' 4N#I&! (I D#!$%#I&! #!"&!
Seciunea a 1*a
1(Deter"i#area 0i )usti%icarea re-ulii le$ rei sitae
SSS "repturilor reale purt3nd asupra .unurilor sunt supuse legii locului unde
este situat .unul' adic( lex rei sitae sau lex situs.
Regula este reglementat( n $odul $ivil care statuea)( c(/ posesia' dreptul
de proprietate &i celelalte drepturi reale asupra .unurilor' inclusiv cele de garanii
reale' sunt c3rmuite de legea locului unde acestea se afl( sau sunt situate' afar(
numai dac( prin dispo)iii speciale nu se prevede altfel 0art. 22131.
74
Reglementarea actual( se aplic( at3t .unurilor imo.ile' c3t &i .unurilor
mo.ile. "e altfel' expresia locul unde se afl( este folosit( pentru .unurile mo.ile'
iar locul unde sunt situate pentru .unurile imo.ile.
Regula lex rei sitae &i afl( justificarea n mprejurarea c( locali)area unui
.un corporal atrage n mod natural aplicarea legii acelui loc. *&adar' lex situs
asigur( regimul juridic optim al .unurilor &i r(spunde siguranei circuitului civil=
dove)ile privind aceste .unuri' competena jurisdicional(' executarea silit('
formele de pu.licitate etc. au n vedere' n mod firesc' legea locului unde se afl(
.unul.
'(Do"e#iul de aplicare
,e aplic(/
de regul( .unurilor 0mo.ile &i imo.ile1 precum &i drepturilor reale
constituite= natura mo.iliar( sau imo.iliar( c3t &i coninutul drepturilor reale
asupra .unurilor se determin( n raport cu legea locului unde se afl( sau sunt
situate=
Prin derogare de la regula calific(rii dup( lex fori4 art. 2##6 alin. 031 din $odul civil
prevede c( aceste elemente sunt supuse legii situaiei locului.
Referitor la noiunea de .unuri imo.ile' dispo)iiile art. 2213 alin. 021 din
$odul civil cuprind &i o calificare legal(. Un accepiunea legii' platformele &i alte instalaii dura.ile de
exploatare a resurselor su.marine situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate ca .unuri imo.ile.
drepturilor reale precum &i calific(rii acestor drepturi=
modurilor &i condiiilor de do.3ndire' transmitere &i stingere a
drepturilor reale=$onflictul mo.il de legi care poate surveni n ca)ul .unurilor
mo.ile corporale se soluionea)( n conformitate cu dispo)iiile art. 2215 din $odul civil. Potrivit
textului' constituirea' transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui .un care &i>a sc;im.at a&e)area sunt
c3rmuite de legea locului unde acesta se afl( n momentul c3nd s>a produs faptul juridic care a generat' modificat
sau stins dreptul respectiv. Un funcie de locul situ(rii .unului n momentul producerii faptului juridic se va aplica
legea vec;e sau legea nou(.
"o.3ndirea unui drept real pe calea u)ucapiunii va fi supus( legii statului unde .unul se afla la
nceperea termenului de posesie' sta.ilit n acest scop. "ac( .unul a fost adus ntr>un alt stat' unde se mpline&te
durata termenului de u)ucapiune' posesorul poate cere s( se aplice legea acestui din urm( stat' n m(sura n care
sunt reunite' cu ncepere de la data deplas(rii .unului' toate condiiile cerute de menionata lege 0art. 2212 din
$odul civil1. Untruc3t u)ucapiunea are efect retroactiv' aplica.il( este legea situ(rii .unului din momentul nceperii
curgerii termenului de prescripie ac;i)itiv(' adic( legea anterioar(. 4otu&i' la cererea posesorului' se poate aplica'
cu ndeplinirea condiiilor legale' &i legea nou(
formelor de pu.licitate privind .unurile n ca)urile sta.ilite de lege=
Regimul formelor de pu.licitate privind .unurile este prev()ut de art. 2222 din
$odul civil. "e asemenea' art. 2221 lit. d1 &i art. 2238 conin dispo)iii referitoare
la formele de pu.licitate ale actelor privind drepturile reale &i de garanie asupra
navei &i aeronavei &i ale ipotecii mo.iliare
regimului juridic al posesiunii Wart. 2213 alin. 011 din $odul civilY. Legea statutului
real se aplic( &i protej(rii posesiei prin aciunile posesorii.
75
mijloacelor de ap(rare a dreptului de proprietate &i a celorlalte drepturi
reale= Regimul juridic al aciunii reale este difereniat' dup( cum se revendic( un
.un mo.il sau imo.il. Un materia .unurilor mo.ile' posesorul de .un(>credin( .eneficia)( de o pre)umie
a.solut( de proprietate' care nu poate fi nl(turat( prin alte pro.e.
*ceast( regul( nu se aplic( ns( c3nd .unul a ie&it din patrimoniul
proprietarului f(r( voia sa. $onform art. 221# alin. 011 din $odul civil' .unul furat
sau exportat ilegal poate fi revendicat. La alegerea proprietarului originar' aciunea
n revendicare va fi guvernat( de legea statului pe teritoriul c(ruia se afl( .unul' fie
la momentul furtului sau exportului' fie la momentul revendic(rii.
4otu&i' terul de .un(>credin( poate s( nu fie protejat prin dispo)iiile legii
statului pe teritoriul c(ruia se afl( .unul la momentul furtului sau exportului ilegal.
+n acest ca)' alin. 021 al art. 221# din $odul civil prevede c( terul do.3nditor poate
invoca protecia conferit( de prevederile legii statului pe teritoriul c(ruia .unul se
afl( la momentul revendic(rii.
"ac( .unurile furate sau exportate ilegal aparin patrimoniului cultural
naional al unui stat' revendicarea lor va fi supus( acelora&i dispo)iii.
sarcinilor fiscale asupra .unurilor=
m(surilor de urm(rire &i de executare silit(=
Principalele excep!ii de la aplicarea legii situ(rii .unului sunt/
res in transitu' adic( .unurile aflate n curs de transport ' sunt supuse'
conform art. 2216 din $odul civil' legii statului de unde au fost expediate' afar( de ca)ul n care/
>p(rile interesate au ales prin acordul lor' n condiiile legii' o alt( lege=
>.unul este depo)itat ntr>un antrepo)it sau pus su. sec;estru n temeiul unor
m(suri asigur(torii sau ca urmare a unei v3n)(ri silite= n aceste ca)uri se aplic(
legea unde .unul a fost rea&e)at temporar' dar numai pentru perioada depo)itului
sau sec;estrului=
>.unul face parte dintre cele personale ale unui pasager' fiind n acest ca)
supus legii sale naionale=
"ispo)iiile art. 2216 tre.uie corelate cu cele ale art. 2217. *stfel' condiiile
&i efectele care decurg din re)erva dreptului de proprietate referitor la un .un
destinat exportului sunt c3rmuite' dac( p(rile nu au convenit altfel' de legea
statului exportator.Ex/exportatorul &i poate re)erva proprietatea asupra .unurilor
v3ndute' n vederea protej(rii drepturilor sale' p3n( n momentul pl(ii lor
integrale.
mijloacele de transport
+n conformitate cu dispo)iiile art. 2228 din $odul civil' regimul juridic al
mijloacelor de transport este diferit. Legea aplica.il( depinde de destinaia
mijlocului de transport.
76
%avele &i aeronavele sunt supuse legii pavilionului pe care l ar.orea)(' lex
pavilionis sau lex banderae Wart. 2228 alin. 011 lit. a1Y. Untruc3t exprim( naionalitatea mijlocului de transport' legea
pavilionului este aplicat( ca lexpatriae.
Potrivit art. 2221 din $odul civil' legea pavilionului navei sau statului de
nmatriculare a aeronavei c3rmuie&te ndeose.i urm(toarele/
a1puterile' competenele &i o.ligaiile comandantului navei sau aeronavei=
.1 contractul de angajare a personalului navigant' dac( p(rile nu au ales o alt(
lege=
c1 r(spunderea armatorului navei sau ntreprinderii de transport aerian pentru
faptele &i actele comandantului &i ec;ipajului=
d1 drepturile reale &i de garanie asupra navei sau aeronavei' precum &i formele
de pu.licitate privitoare la actele prin care se constituie' se transmit &i se sting
asemenea drepturi.
Ae;iculele feroviare &i rutiere sunt guvernate de legea statutului organic al
ntreprinderii din patrimoniul c(reia fac parte mijloacele de transport Wart. 2228
alin. 011 lit. .1Y.
Legea aplica.il( mijloacelor de transport reglementea)( urm(toarele
aspecte/
> constituirea' transmiterea &i stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc de
transport Wart. 2228 alin. 011Y=
> regimul .unurilor aflate n mod dura.il la .ord' form3ndu>i dotarea te;nic(
Wart. 2228 alin. 021 lit. a1Y=
> creanele care au ca o.iect c;eltuielile pentru asistena te;nic(' ntreinerea'
repararea sau renovarea mijlocului de transport Wart. 2228 alin. 021 lit. .1Y.
titlurile de valoare 0 art. 2222 alin. 011 din $odul civil1= Emiterea de aciuni
nominative' la ordin sau la purt(tor' precum &i de o.ligaiuni este supus( legii
aplica.ile statutului organic al persoanei juridice emitente.
$ondiiile &i efectele transmisiunii unui astfel de titlu de valoare sunt supuse/
a1legii aplica.ile statutului organic al persoanei juridice emitente' c3t
prive&te titlul nominativ=
.1legii locului de plat( a titlului la ordin=
c1legii locului unde se afl( titlul la purt(tor n momentul transmiterii' n
raporturile dintre posesorii succesivi' precum &i dintre ace&tia &i terele persoane
0art. #61=
titlurile de credit/ cam.ia' .iletul la ordin &i cecul 0art. 22!5>22#!1=
drepturile asupra creaiei intelectuale= drepturile de autor asupra unei
opere de creaie intelectual( sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru
prima dat( adus( la cuno&tin( prin pu.licare' repre)entare' expunere' difu)are sau
n alt mod adecvat' iar cele nepu.licate se supun legii naionale a autorului= dreptul
de proprietate industrial( este c3rmuit de legea statului unde s>a depus cererea de
depo)it sau de nregistrare 0art. 223! &i 222#1=
.unurile aparin3nd unui stat' aflate pe teritoriul altui stat= acestea' de regul('
sunt supuse legii statului c(ruia i aparin' ca urmare a aplic(rii principiului imu>
77
nit(ii statale. Un unele ca)uri' de imunitate se .ucur( &i .unurile aparin3nd unor
organi)aii internaionale etc=
C"$I%O&& ' S%"%%& F")I&I"&
Seciunea a 2*a
1(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((C3s3toria
Promisiunea de c"s"torie /n dreptul interna!ional privat>
art.2#6#$.civ.
$ondiiile de fond pentru nc;eierea promisiunii de c(s(torie sunt determinate
de legea naional( a fiec(ruia dintre viitori soi la data nc;eierii=
Efectele promisiunii sunt guvernate de unna din urm(toarele legi/
> legea re&edinei o.i&nuite a viitorilor soi la dat promisiunii=
> legea naional( comun( a viiotirlor soi c(nd au re&edina o.i&nuit( n acel
stat=
> legea rom3n( n lipsa legii naionale comune=
ondi!iile de fond ale c"s"toriei
> condiiile de fond ale c(s(toriei sunt supuse legii naionale a fiec(ruia dintre
viitorii soi la momentul cele.r(rii c(s(toriei 0art.2#62alin.11=
> ca o m(sur( de protecie pentru cet(enii rom3ni alin. 2 al aceluia&i articol
dispune c( n ca)ul n care legea' determinat( n felul ar(tat' prevede un
impediment la c(s(torie care potrivit dreptului rom3n este incompati.il cu
li.ertatea de a nc;eia c(s(toria' acel impediment va fi nl(turat ca inaplica.il dac(
unul dintre viitorii soi este rom3n &i c(s(toria se nc;eie pe teritoriul rom3n.
a1. $(s(toria nc;eiat( n Rom3nia/
> ntre cet(eni str(ini av3nd aceea&i cet(enie' se aplic( legea lor naional(=
> ntre un cet(ean rom3n &i un cet(ean str(in' se aplic( legea naional( a
fiec(rui so= dac( legea naional( a cet(eanului str(in cunoa&te un impediment care
dup( legea rom3n( este incompati.il cu li.ertatea de a nc;eia c(s(toria' acesta nu
se va aplica=
> ntre un cet(ean rom3n &i o persoan( f(r( cet(enie' cet(eanul rom3n este
supus legii rom3ne iar pentru apatrid se aplic( legea (rii unde &i are domiciliu sau'
n lipsa acestuia' legea (rii unde &i are re&edina=
78
> ntre doi str(ini cu cet(enii diferite' se aplic( fiec(ruia legea sa naional(=
> ntre doi apatri)i= fiecare este supus legii (rii unde &i are re&edina comun(=
dac( ace&tia au domiciliul sau re&edina n Rom3nia' se aplic( legea rom3n(.
.1. $(s(toria nc;eiat( n str(in(tate
> ntre cet(eni rom3ni' se aplic( legea rom3n(=
> ntre un cet(ean rom3n &i unul str(in' fiecare dintre viitorii soi este supus
legii lui naionale=
> ntre un cet(ean rom3n &i o persoan( f(r( cet(enie' cet(eanul rom3n este
supus legii rom3ne iar apatridul legii re&edinei comune=
$et(eanul str(in care se c(s(tore&te n ara noastr( va putea s( pro.e)e
ndeplinirea condiiilor de fond ale c(s(toriei prev()ute de legea lui naional(' cu
un act eli.erat de autorit(ile competente ale statului respectiv= n acela&i mod va
dovedi ndeplinirea condiiilor de fond ale c(s(toriei cet(eanul rom3n care se
c(s(tore&te n str(in(tate.
ondi!iile de form" ale /nc0eierii c"s"toriei
*rt. 2#65$.civ.dispune n alin. 1 c( forma nc;eierii c(s(toriei este supus(
legii statului pe teritoriul c(ruia aceasta se cele.rea)( instituind regula locus regit
actum. *ceasta nseamn( c( o c(s(torie nc;eiat( n ara noastr( n faa ofierului
st(rii civile' este supus( legii rom3ne n ceea ce prive&te condiiile de form(.
Exemplu/,pea $araslanis.
$(s(toriile oficiate de agenii diplomatici &i consulari
$et(eanul rom3n se poate c(s(tori n str(in(tate n faa autorit(ilor locale
de stat competente ori n faa agentului diplomatic sau funcionarului consular fie
al Rom3niei' fie al celuilalt so= dac( se optea)( pentru agentul diplomatic sau
funcionarul consular rom3n' se aplic( legea de form( rom3n( 0art. 2#65$.civ
alin.21= n ca)ul n care c(s(toria se nc;eie n ar( ntre viitori soi str(ini care au
cet(enii diferite' opiunea exist( ntre organul de stat local competent &i agentul
diplomatic ori funcionarul consular al oric(ruia dintre cele dou( state de care
aparin viitorii soi prin cet(enie.
Efectele c"s"toriei
Efectele sunt supuse mai multor legi>art.2#67$.civ.
79
"eterminarea legii aplica.ile raporturilor personale &i patrimoniale dintre
soi' art. 2#67$.civ distinge/
Xsoii au aceea(i cet"!enie= se aplic( legea naional(
comun( a soilor= raporturile personale &i patrimoniale re)ult3nd din c(s(toria a doi
cet(eni rom3ni care se g(sesc n str(in(tate sunt reglementate de legea rom3n(=
raporturile re)ult3nd din c(s(toria a doi soi care au aceea&i cet(enie str(in( &i se
g(sesc la noi n ar(' sunt supuse legii lor naionale comune= n am.ele ca)uri'
legea naional( comun( reglementea)( &i capacitatea de exerciiu a femeii care se
c(s(tore&te nainte de mplinirea v3rstei de 16 ani.
Xsoii au cet"!enii diferite= raporturile personale &i
patrimoniale sunt supuse re&edinei lor comune= raporturile dintre doi soi dintre
care unul este cet(ean rom3n iar altul este cet(ean str(in' sunt supuse legii rom3ne
dac( au domiciliul n Rom3nia' iar n ca) contrar' legii (rii str(ine n care au
domiciliul comun=raporturile dintre doi soi cu cet(enie str(in(' diferit(' care au
domiciliul n Rom3nia' sunt supuse legii rom3ne=
Xsoii nu au cet"!enie comun" (i nici domiciliu comun >
efectele personale &i patrimoniale vor fi supuse legii statului pe teritoriul c(ruia au
sau au avut re&edina comun( sau cu care ntrein n comun cele mai str3nse
leg(turi.
Excepie de la regulile enunate> drepturile soilor asupra locuinei familiei'
precum &i regimul actelor juridice asupra acestei locuine sunt supuse legii locului
situ(rii acesteia>art.2#67al.3$civ..
.egea aplicabil" conven!iei matrimoniale
$onvenie matrimonial(R acordul f(cut ntre soi la nceputul c(s(toriei' prin
care ace&tia convin asupra regimului juridic c(ruia i vor supune .unurile lor.
VSLegea aplica.il( regimului matrimonial este legea aleas( de soi.
$onvenia de alegere a legii aplica.ile regimului matrimonial se poate nc;eia fie
nainte de cele.rarea c(s(toriei' fie la momentul nc;eierii c(s(toriei' fie n timpul
c(s(toriei.
,oii pot alege/
a1 legea statului pe teritoriul c(ruia unul dintre ei &i are re&edina o.i&nuit( la data
alegerii=
.1 legea statului a c(rui cet(enie o are oricare dintre ei la data alegerii=
c1legea statului unde &i sta.ilesc prima re&edin( o.i&nuit( comun( dup(
cele.rarea c(s(toriei.
80
*.,ituaia alegerii legii matrimoniale
$ondiiile de form" ale conveniei de alegere a legii aplica.ile sunt cele
prev()ute fie de legea aleas( pentru a guverna regimul matrimonial' fie de legea
locului nc;eierii conveniei de alegere>art.2#7!$.civ.
Un toate ca)urile' alegerea legii aplica.ile tre.uie s( fie expres( &i constatat(
printr>un nscris semnat &i datat de soi sau s( re)ulte n mod nendoielnic din
clau)ele unei convenii matrimoniale. $3nd legea rom3n( este aplica.il(' tre.uie
respectate exigenele de form( sta.ilite de aceasta pentru validitatea conveniei
matrimoniale.
,oii pot alege oric3nd o alt( lege aplica.il( regimului matrimonial' cu
respectarea condiiilor prev()ute la alin. 021al art.2#71$.civ.' ns( legea nou( va
produce efecte numai pentru viitor' dac( soii nu au dispus altfel' &i nu poate
prejudicia' n niciun ca)' drepturile terilor.
I.,ituaia lipsei alegerii legii aplica.ile0determinarea o.iectiv(1
"ac( soii nu au ales legea aplica.il( regimului lor matrimonial' acesta este
supus legii aplica.ile efectelor generale ale c(s(toriei.
"omeniul legii aplica.ile regimului matrimonial este reglementat de art.
2.#73$.civ
Legea aplica.il( regimului matrimonial reglementea)(/
a1 condiiile de validitate a conveniei privind alegerea legii aplica.ile' cu
excepia capacit(ii=
.1 admisi.ilitatea &i condiiile de validitate ale conveniei matrimoniale' cu
excepia capacit(ii=
c1 limitele alegerii regimului matrimonial=
d1 posi.ilitatea sc;im.(rii regimului matrimonial &i efectele acestei
sc;im.(ri=
e1 coninutul patrimoniului fiec(ruia dintre soi' drepturile soilor asupra
.unurilor' precum &i regimul datoriilor soilor=
f1 ncetarea &i lic;idarea regimului matrimonial' precum &i regulile privind
mp(reala .unurilor comune=-ormarea loturilor' precum &i atri.uirea lor sunt
supuse legii statului unde .unurile sunt situate la data partajului.

c1$onflicte mo.ile de legi privind efectele patrimoniale ale c(s(toriei
81
*rt. 2#72 din $odul civil reglementea)( conflictul mo.il de legi n ca)ul n
care n timpul c(s(toriei unul dintre soi &i sc;im.( cet(enia sau re&edina
o.i&nuit( .
*stfel' legea re&edinei o.i&nuite comune sau legea cet(eniei comune a
soilor continu" s( reglemente)e efectele c(s(toriei n ca)ul n care unul dintre ei
&i sc;im.(' dup( ca)' re&edina o.i&nuit( sau cet(enia.
"ac( am.ii soi &i sc;im.( re&edina o.i&nuit( sau' dup( ca)' cet(enia'
legea comun( a noii re&edine o.i&nuite sau a noii cet(enii se aplic( regimului
matrimonial numai pentru viitor' dac( soii nu au convenit altfel' &i' n niciun ca)'
nu poate prejudicia drepturile terilor.
Prin excepie/ dac( soii au ales legea aplica.il( regimului matrimonial' ea
r(m3ne aceea&i' c;iar dac( soii &i sc;im.( re&edina o.i&nuit( sau cet(enia.
"esfacerea &i ncetarea c(s(toriei
Di+or*ul > art. 2#75$civ.
*.,ituaia alegerii legii aplica.ile divorului
Prin conven!ie se poate alege legea aplica.il( divorului
,oii pot alege de comun acord una dintre urm(toarele legi aplica.ile
divorului/
a1 legea statului pe teritoriul c(ruia soii au re&edina o.i&nuit( comun( la
data conveniei de alegere a legii aplica.ile=
.1 legea statului pe teritoriul c(ruia soii au avut ultima re&edina o.i&nuit(
comun(' dac( cel puin unul dintre ei mai locuie&te acolo la data conveniei de
alegere a legii aplica.ile=
c1 legea statului al c(rui cet(ean este unul dintre soi=
d1 legea statului pe teritoriul c(ruia soii au locuit cel puin 3 ani=
e1 legea rom3n(.
Data conven!iei. $onvenia de alegere a legii aplica.ile divorului se poate
nc;eia sau modifica cel mai t3r)iu p3n( la data sesi)(rii autorit(ii competente s(
pronune divorul. 4otui instana judec(toreasc( poate s( ia act de acordul soilor
cel mai t3r)iu p3n( la primul termen de judecat( la care p(rile au fost legal citate>
art.2#67$.civ.
1orma conven!iei> nc;eiat( n scris' semnat( &i datat( de soi.
I.,ituaia lipsei alegerii legii aplica.ile0determinarea o.iectiv(1
82
Un aceast( situaie legea aplica.il( divorului este/
a1 legea statului pe teritoriul c(ruia soii au re&edina o.i&nuit( comun( la
data introducerii cererii de divor=
.1 n lipsa re&edinei o.i&nuite comune' legea statului pe teritoriul c(ruia
soii au avut ultima re&edin( o.i&nuit( comun(' dac( cel puin unul dintre soi mai
are re&edina o.i&nuit( pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divor=
c1 n lipsa re&edinei o.i&nuite a unuia din soi pe teritoriul statului unde
ace&tia au avut ultima re&edin( o.i&nuit( comun(' legea cet(eniei comune a
soilor la data introducerii cererii de divor=
d1 n lipsa cet(eniei comune a soilor' legea ultimei cet(enii comune a
soilor' dac( cel puin unul dintre ei a p(strat aceast( cet(enie la data introducerii
cererii de divor=
e1 legea rom3n(' n toate celelalte ca)uri.
VVS "ac( legea str(in(' astfel determinat(' nu permite divorul ori l admite
n condiii deose.it de restrictive' se aplic( legea rom3n(' n ca)ul n care unul
dintre soi este' la data cererii de divor' cet(ean rom3n sau are re&edina o.i&nuit(
n Rom3nia. *ceste prevederi sunt aplica.ile &i n ca)ul n care divorul este
c3rmuit de legea aleas( de soi.
$.,ituaia divorului prin denunare unilateral(>art.2281$.civ.
*ctul ntocmit n str(in(tate prin care se constat( voina unilateral( a
.(r.atului de a desface c(s(toria' f(r( ca legea str(in( aplica.il( s( recunoasc(
femeii un drept egal' nu poate fi recunoscut n Rom3nia' cu excepia situaiei c3nd
sunt ndeplinite cumulativ urm(toarele condiii/
a1 actul a fost ntocmit cu respectarea tuturor condiiilor de fond &i de form(
prev()ute de legea str(in( aplica.il(=
.1 femeia a acceptat n mod li.er &i neec;ivoc aceast( modalitate de
desfacere a c(s(toriei=
c1 nu exist( niciun alt motiv de refu) al recunoa&terii pe teritoriul Rom3niei a
;ot(r3rii prin care s>a ncuviinat desfacerea c(s(toriei n aceast( modalitate.
A#ularea 0i #ulitatea c3s3toriei. $(s(toria putativa
> legea care reglementea)( cerinele legale pentru nc;eierea c(s(toriei' se
aplic( &i nulit(ii c(s(toriei &i efectelor acestei nulit(i 0art. 2#66 alin.11.
83
> legea aplica.il( nulit(ii c(s(toriei reglementea)( &i efectele acesteia pre>
cum &i condiiile existenei c(s(toriei putative &i efectele acesteia.
> nulitatea unei c(s(torii nc;eiate n str(in(tate cu nc(lcarea condiiilor de
form( poate fi admis( n Rom3nia numai dac( sanciunea nulit(ii este prev()ut( &i
n legea rom3n(.
'(Filia*ia
$odul civil distinge dup( cum filiaia este din c(s(torie sau din afara
c(s(toriei.
*. -iliaia copilului din c(s(torie
>se sta.ile&te potrivit legii care' la data c3nd s>a n(scut' c3rmuie&te efectele
c(s(toriei p(rinilor s(i 0art. 2283 alin. 11' adic(/legea naional( comun( a soilor=n
a.sena acesteia' legea re&edinei comun=
>dac( nainte de na&terea copilului c(s(toria p(rinilor a ncetat sau a fost
desf(cut(' se aplic( legea care la data ncet(rii sau desfacerii i c3rmuia efectele
0art. 2283 alin. 21.
Regula ar(tat( are inciden( &i n urm(toarele ca)uri 0art. 228!1/t(g(duirea
paternit(ii copilului n(scut din c(s(torie=do.3ndirea numelui de c(tre
copil=raporturilor dintre p(rini &i copil' inclusiv o.ligaiei p(rinilor de a ntreine
copilul' de a>1 educa &i de a>i administra .unurile.
I. -iliaia copilului din afara c(s(toriei
> se sta.ile&te potrivit legii naionale a copilului de la data na&terii lui= n
ca)ul n care copilul' cet(ean str(in' are &i o alt( cet(enie str(in(' se aplic( legea
care i este mai favora.il( 0art. 228# alin.11.
*rt. 228# alin. 2 sta.ile&te domeniul de aplicare a legii menionate'
dispun3nd c( ea se aplic(/recunoa&terii filiaiei &i efectelor ei=contest(rii
recunoa&terii filiaiei=
>R(spunderea tat(lui. *rt. 2282 instituie regula potrivit cu care dreptul
mamei de a cere tat(lui copilului s( r(spund( pentru c;eltuielile din timpul sarcinii
&i pentru cele prilejuite de na&terea copilului este supus legii naionale a mamei.
,(O9li-a*ia de 5#tre*i#ere
84
Legea aplica.il( o.ligaiei de ntreinere se determin( potrivit
regelemnt(rilor dreptului EE>Regulamentul $E nr.!N2887 al $onsiliuului din 16
decem.rie 2886 privind competena' legea aplica.il(' recunoa&terea &i executarea
;ot(r3rilor &i cooperarea n materie de o.ligaii de ntreinere.
.(Adop*ia
*. +nc;eierea adopiei. $ondiii de fond
*rt.2285 alin. 1 > sunt sta.ilite de legea naional( a adoptatorului &i a celui
ce urmea)( s( fie adoptat= ace&tia tre.uie s( ndeplineasc( &i condiiile care sunt
o.ligatorii pentru am.ii sta.ilite de fiecare dintre cele dou( legi naionale ar(tate.
$ondiiile de fond cerute soilor care adopt( mpreun( sunt cele sta.ilite de
legea care c3rmuie&te efectele generale ale c(s(toriei lor. *ceea&i lege se aplic( &i
dac( unul dintre soi adopt( copilul celuilalt.
I.$ondiii de form(
> se refer( la actele juridice ale p(rilor exprimate n forma prev()ut( de lege
&i la procedura adopiei.
> forma adopiei Beste supus( legii statului pe teritoriul c(ruia ea se nc;eieC'
potrivit regulii locus regit actum>art>2287$.civ.
$.Efectele adopiei
>se refer( la filiaie &i rudenia civil( 0prin adopie1' drepturile &i ndatoririle
p(rinte&ti' numele &i domiciliul adoptatului' cet(enia adoptatului.
>efectele adopiei precum &i relaiile dintre adoptatori &i adoptai sunt
c3rmuite de legea naional( a adoptatorului' iar n ca)ul n care am.ii soi sunt
adoptatori' se aplic( legea care guvernea)( efectele generale ale c(s(toriei. *ceea&i
lege c3rmuie&te &i desfacerea adopiei.
".%ulitatea adopiei
> este supus(' pentru condiiile de fond' legilor prev()ute de art. 2285 iar
pentru nerespectarea condiiilor de form(' legii prev()ute de art. 2287.
C"$I%O&& 'I )O(%!NI#!"
85
Seciunea a 5*a
1(Deter"i#area le-ii aplica9ile succesiu#ii
,E+9.'/ Un actuala reglementare succesiunea este supus( unei singure legi
&i anume legii statului pe teritoriul c(ruia defunctul a avut' la data morii' re&edina
o.i&nuit(>art.2233$.civ.0autonomia de voin( a fost restr3ns(1. Pentru sta.ilirea
re&edinei o.i&nuite se aplic( prevederile art.2#58$.civ.
VV Legea se aplic( indiferent de locul situ(rii .unului sau caracterul
acestora' mo.ile sau imo.ile=
Excep!ia2 alegerea legii aplica.ile
: persoan( poate s( aleag(' ca lege aplica.il( mo&tenirii n ansam.lul ei'
legea statului a c(rui cet(enie o are.
Existena &i validitatea consim(m3ntului exprimat prin declaraia de alegere
a legii aplica.ile sunt supuse legii alese pentru a c3rmui mo&tenirea.
"eclaraia de alegere a legii aplica.ile tre.uie s( ndeplineasc(' n ceea ce
prive&te forma' condiiile unei dispo)iii pentru cau)( de moarte0legat1. 4ot astfel'
modificarea sau revocarea de c(tre testator a unei asemenea desemn(ri a legii
aplica.ile tre.uie s( ndeplineasc(' n ceea ce prive&te forma' condiiile de
modificare sau de revocare a unei dispo)iii pentru cau)( de moarte.
'(Do"e#iu de aplicare
Lex succesionis sta.ile&te/
Xmomentul desc;iderii succesiunii &i locul desc;iderii succesiunii =
Xpersoanele cu vocaie de a mo&teni 0legea aplica.il( devoluiunii legale &i legea
aplica.il( devoluiunii testamentare1=
Xcalit(ii cerute pentru a mo&teni 0capacitatea succesoral( &i nedemnit(ile de a
mo&teni1=
Xexercitarea posesiei asupra .unurilor r(mase de la defunct 0regimul se)inei1=
Xcondiiile &i efectele opiunii succesorale 0adic( condiiile generale ale opiunii
succesorale' inclusiv cele de fond/ consim(m3nt' cau)(' vicii de consim(>
m3nt1=condiiile de form( ale opiunii succesorale vor fi guvernate de legea formei
actului =
Xntinderea o.ligaiei mo&tenitorilor de a suporta pasivul 0succesorii o.ligaiei +a
pasiv succesoral' coninutul pasivului succesoral etc1=
X partajul succesoral

86
Un ca)ul n care' conform legii aplica.ile mo&tenirii' succesiunea este
vacant(' .unurile situate sau' dup( ca)' aflate pe teritoriul Rom3niei sunt preluate
de statul rom3n n temeiul dispo)iiilor legii rom3ne privitoare la atri.uirea
.unurilor unei succesiuni vacante.
,(Co#di*ii de %o#d si %or"a ale testa"e#tului
$ondiii de fond ale testamentului/
Xcapacitatea de a dispune prin testament. +ncapacit(ile speciale de a dispune vor fi
c3rmuite de legea personal(=
Xconsim(m3ntul este supus legii aplica.ile testamentului' adic( legii succesiunii'
ca &i viciile de consim(m3nt=
Xo.iectul testamentului' adic( legatul' este guvernat tot de legea succesoral( care
se refer( la/ condiiile de validitate ale legatului' re)erva &i cotitatea disponi.il('
puterile executorului testamentar etc=
Xcau)a este c3rmuit( de legea succesiunii.
$ondiii de form( ale testamentului>art.223#$.civ.
Reglementare cu caracter facultativ &i alternativ' adic( in favorem testamenti
&i anume/ ntocmirea' modificarea sau revocarea testamentului sunt socotite
vala.ile dac( actul respect( condiiile de form( aplica.ile' fie la data c3nd a fost
ntocmit' modificat sau revocat' fie la data decesului testatorului conform oric(reia
dintre urm(toarele legi/
>legea naional( a testatorului 0lex patriae1=
>legea re&edinei o.i&nuite a acestuia 0lex domicilii1=
>legea locului unde actul a fost ntocmit' modificat sau
revocat 0locus regit ac turn1=
>legea situaiei imo.ilului care formea)( o.iectul
testamentului 0lex rei sitae1=
>legea instanei sau a organului care ndepline&te
procedura de transmiterea .unurilor mo&tenite 0auctor regit actum1.
C"$I%O&& 'II 3#ISDICI"
Seciunea 1 CO)$!%!N" 3#ISDIC%ION"&"
1(Caracterul #or"elor de co"pete#ta
87
>se distinge ntre normele de competen( teritorial( &i normele de competen(
exclusiv(.
> competena teritorial( > art. 182#$.pr.civ.> caracter general=
>competena exclusiv( > art.1856>1857$.pr.civ. > caracter imperativ=
>competena preferenial( Fart.1868$.pr.civ..caracter relativ=
>instana rom3n( sesi)at( cu un litigiu de drept internaional privat este o.ligat( s(
verifice din oficiu competena sa= n ca)ul n care constat( c( nu este competent(
nici ea &i nici o alt( instan( rom3n(' respinge cererea ca nefiind de competena
instanelor rom3ne= ;ot(r3rea este supus( recursului la instana ierar;ic superioar(>
art.1858$.pr.civ..
> p(rile pot' pe cale de convenie' n materiile av3nd ca o.iect drepturi de care el
pot dipune ca &i n materie matrimonial(' s( deroge de la regulile sta.ilite n
favoarea unei alte jurisdicii' n ca)ul competenei relative se permite p(rilor o
astfel de opiune' n favoarea instanelor rom3ne sau str(ine F art.1822$.pr.civ.=
'( Deter"i#area co"pete#*ei )urisdic*io#ale
SSSSRegula R instanele judec(tore&ti rom3ne sunt competente s( soluione)e
procesele dintre o parte rom3n( &i o parte str(in( sau numai dintre str(ini' persoane
fi)ice sau juridice' dar cu condiia ndeplinirii cerinelor prev()ute n 4itlul +
intitulat( B$ompetena internaional( a instanelor rom3neQQ din $artea a A++ a
$.pr.civ. referitoare la procesul internaional=
+n conformitate cu art. 182# &i 1868 instanele judec(tore&ti rom3ne sunt
competente dac(/
p3r3tul sau unul dintre p3r3i are domiciliul' re&edina sau fondul de comer
n Rom3nia=
sediul principal al p3r3tului' persoana juridic(' se afl( n Rom3nia==
reclamantul din cererea de pensie de ntreinere are domiciliul n Rom3nia=
locul unde a luat na&tere sau tre.uie executat(' fie c;iar n parte' o o.ligaie
i)vor3t( dintr>un contract' se afl( n Rom3nia=
locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg o.ligaii extracon>
tractuale sau efectele sale se afl( n Rom3nia=
staia feroviar( sau rutier( precum &i portul sau aeroportul de nc(rcare sau
desc(rcare a pasagerilor sau m(rfii transportate se afl( n Rom3nia=
.unul asigurat sau locul unde s>a produs riscul se afl( n Rom3nia=
ultimul domiciliu al defunctului sau .unurile imo.ile r(mase de la acesta se
afl( n Rom3nia
imo.ilul la care se refer( cererea se afl( n Rom3nia.
88
Potrivit art. 1868al.2 instanele rom3ne sunt' de asemenea' competente s(
judece/
procese dintre persoane cu domiciliul n str(in(tate referitoare la acte
sau fapte de stare civil( nregistrate n Rom3nia' dac( cel puin una dintre p(ri este
cet(ean rom3n=
procese referitoare la ocrotirea minorului sau inter)isului' cet(ean
rom3n cu domiciliul n str(in(tate=
declararea morii pre)umate a unui cet(ean rom3n' c;iar dac( el se
afla n str(in(tate la data c3nd a intervenit dispariia. P3n( la luarea unor m(suri
provi)orii de c(tre instana rom3n( r(m3n vala.ile m(surile provi)orii luate de
instana str(in(=
procese privitoare la ocrotirea n str(in(tate a propriet(ii intelectuale
a unei persoane domiciliate n Rom3nia' cet(ean rom3n sau str(in f(r( cet(enie'
dac( prin convenia p(rilor nu s>a sta.ilit o alt( competen(=
procese dintre str(ini' dac( ace&tia au convenit expres astfel iar
raporturile juridice privesc drepturi de care ei pot dispune' n leg(tur( cu .unuri
sau interese ale persoanelor din Rom3nia=
procese privitoare la a.ordajul unor nave sau aeronave' precum &i cele
referitoare la asistena sau la salvarea unor persoane sau unor .unuri n marea
li.er( ori ntr>un loc sau spaiu nesupus suveranit(ii vreunui stat' dac(/
a1 nava sau aeronava are naionalitate rom3n(=
.1locul de destinaie sau primul port sau aeroport' unde nava sau
aeronava a ajuns se g(se&te pe teritoriul Rom3niei=
c1 nava sau aeronava a fost sec;estrat( n Rom3nia=
d1p3r3tul are domiciliul sau re&edina n Rom3niei=
falimentul sau orice alt( procedur( juridic( privind ncetarea pl(ilor
n ca)ul unei societ(i comerciale str(ine cu sediul n Rom3nia=
orice alte procese prev()ute de lege.
+nstanele rom3ne sunt e$clusi+ competente s( judece procesele
privind dreptul internaional privat referitoare la/
acte de stare civil( ntocmite n Rom3nia &i care se refer( la persoane
domiciliate n Rom3nia' cet(eni rom3ni sau str(ini f(r( cet(enie=
ncuviinarea adopiei dac( cel ce urmea)( a fi adoptat are domiciliul n
Rom3nia &i este cet(ean rom3n sau str(in f(r( cet(enie=
89
tutela sau curatela privind ocrotirea unei persoane domiciliate n Rom3nia'
cet(ean rom3n sau str(in f(r( cet(enie=
punerea su. interdicie a unei persoane care are domiciliul n Rom3nia=
desfacerea' anularea sau nulitatea c(s(toriei' precum &i alte litigii dintre
soi' cu excepia celor privind imo.ile aflate n str(in(tate dac(' la data cererii'
am.ii soi domicilia)( n Rom3nia' iar unul dintre ei este cet(ean rom3n sau
str(in f(r( cet(enie=
executarea silit( a unui titlu executoriu pe teritoriul Rom3nieiC 0art. 11821.
,(Litispe#de#*a 0i co#e$itatea i#ter#a*io#al3
Litispendena presupune sesi)area mai multor instane cu litigii identice'
conexitatea presupune sesi)area aceleia&i instane sau a unor instane diferite de
acela&i grad' cu litigii care nu sunt identice dar care poart( asupra unor c;estiuni
litigioase comune.
+nstitutia nu este reglementata unitar=
,>au nc;eiat tratate n care s>a statuat n ce condiii un stat va ine seama de
un proces n curs sau finali)at n alt stat.
$ele mai multe (ri cunosc excepia de litispendena internaional(. Ea a fost
admis( > prin doctrin( sau jurispruden( > din secolul trecut.
-aptul dac( un proces se afl( sau nu pendinte n faa jurisdiciei se determin(
n raport de legea locului unde se derulea)( fiecare proces.
Litispendena &i conexitatea>reglementate de art.185# &i 1852$.pr.civ. Ae)i
condiiileSSSS
.( Pri#cipalele pu#cte de le-3tur3 5# "aterie de co"pete#*3
o "omiciliul p3r3tului. Regula este c( cererea de c;emare n judecat( se
face la instana domiciliului p3r3tului 0actor se<uitur forum reZ1. *cestei reguli i se
ata&ea)( re&edina' fondul de comer &i sediul social=
o $et(enia &i naionalitatea=
o Locul execut(rii contractului= instanele rom3ne sunt competente dac(
locul unde a luat na&tere sau tre.uie executat(' fie c;iar n parte' o o.ligaie
i)vor3t( dintr>un contract' se afl( n Rom3nia=
o Locul situ(rii .unului= n procesele care au ca o.iect imo.ile situate n
ara noastr(' numai instanele rom3ne sunt competente=
o Locul producerii unui fapt juridic din care decurg o.ligaii
extracontractuale sau efectele sale se produc n Rom3nia= acest punct de leg(tur(
apare de o.icei cu titlu alternativ =
90
o "omiciliul reclamantului= acestui punct de leg(tur( i este re)ervat
domeniul dreptului muncii' al proteciei consumatorului' al pensiei de ntreinere =
Seciunea a 2*a !F!C%!&! 6O%#-#I&O# S%#IN!
1(Recu#oa0terea @ot3r6rilor
%oiunea de ;ot(r3re str(in( 0art. 12873 R noiuni nu numai ;ot(r3rile
judec(tore&ti ci &i ;ot(r3rile ar.itrate' actele notariale precum &i actele altor
autorit(i dintr>un alt stat su. condiia ca ele s( ai.( un caracter jurisdictional.
Recunoa&terea efectelor ;ot(r3rilor str(ine este c3rmuit( de dou( reguli/
Xadmiterea efectelor operea)( independent de existena unei convenii
internaionale=
Xadmiterea efectelor se su.ordonea)( condiiei regularit(ii internaionale= aceasta
nseamn( c( instana rom3n( verific( condiiile prev()ute de art. 187# &i 1872 =
instana rom3n( se va limita doar la verificarea acestor condiii' ea neput3ndu>se
su.stitui instanei str(ine pentru a modifica ;ot(r3rea str(in( ori a o examina n
fond.
Legea noastr( de drept internaional privat distinge dou( feluri de
recunoa&tere/
recunoa&tere de plin drept/
a1 dac( ;ot(r3rile str(ine se refer( la statutul civil al cet(enilor statului unde
au fost pronunate=
.1 dac( ele fiind pronunate ntr>un stat ter au fost recunoscute anterior n
statul de cet(enie al fiec(rei p(ri' ori n lips( de recunoa&tere au fost
pronunate n .a)a legii determinate cf. normelor de drept internaional
rom3n=
recunoa&tere prin ;ot(r3re judec(toreasc( dac( sunt ndeplinite cumulativ
urm(toarele condiii/
a1 ;ot(r3rea este definitiv( potrivit legii statului unde a fost
pronunat(=sta.ile&te c( n ipote)a n care ;ot(r3rea a fost pronunat( n lipsa p(rii
care a pierdut procesul' tre.uie s( se constate totodat( c( citaia i>a fost nm3nat( n
timp util pentru termenul de de).ateri n fond' c3t &i actul de sesi)are a instanei &i
c( i s>a dat posi.ilitatea de a se ap(ra &i a exercita calea de atac mpotriva ;ot(r3rii
0art. 187# alin. 21=omisiunea cit(rii n modalitatea ar(tat( face ca ;ot(r3rea
pronunat( s( nu fie considerat( definitiv( &i recunoa&terea nu poate avea loc.
91
4re.uie ns( ca aceast( excepie s( fi fost invocat( de persoana n cau)(. -iind o
excepie relativ( instana rom3n( nu o poate ridica din oficiu.
.1 instana care a pronunat>o a avut potrivit legii competena s( judece procesul
0desigur' potrivit legii statului unde ;ot(r3rea a fost pronunat(1=
c1 exist( reciprocitate n ceea ce prive&te efectele ;ot(r3rilor str(ine ntre
Rom3nia &i statul instanei care a pronunat ;ot(r3rea.
SSSSS $ele trei condiii enumerate de lege tre.uie ndeplinite cumulativ.
,efu%ul recunoa(terii
$.pr.civ. cunoa&te mai multe ca)uri n care recunoa&terea ;ot(r3rilor
judec(tore&ti str(ine poate fi refu)at(/
a1 ;otararea este manifest contrara ordinii pu.lice de drept international privat
roman= aceasta incompati.ilitate se aprecia)a tinandu>se seama' in special' de
intensitatea legaturii cau)ei cu ordinea juridica romana si de gravitatea efectului
astfel produs=
.1 ;otararea pronuntata intr>o materie in care persoanele nu dispun li.er de
drepturile lor a fost o.tinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cau)a incidentei legii
aplica.ile conform dreptului international privat roman=
c1 procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr>o ;otarare' c;iar nedefinitiva'
a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesi)arii
instantei straine=
d1 este inconcilia.ila cu o ;otarare pronuntata anterior ei in strainatate si
suscepti.ila de a fi recunoscuta in Romania=
e1 instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cau)ei=
f1 a fost incalcat dreptul la aparare=
g1 ;otararea poate face o.iectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata.
Recunoa&terea nu poate fi refu)at( pentru singurul motiv c( instana care a
pronunat ;ot(r3rea str(in( a aplicat o alt( lege dec3t cea indicat( de dreptul
internaional privat rom3n' cu excepia ca)ului n care procesul prive&te starea
civil( &i capacitatea unui cet(ean rom3n iar soluia adoptat( difer( de cea la care s>
ar fi ajuns potrivit legii rom3ne 0art. 1872 alin. final1.
Procedura recunoa(terii
> dou( posi.ilit(i procedurale de reali)are a recunoa&terii unor ;ot(r3ri
str(ine/
92
calea principal( 0art. 1876 alin. l1> se soluionea)( de tri.unalul
judeean n circumscripia c(ruia &i are domiciliul sau sediul cel care
a refu)at recunoa&terea ;ot(r3rii str(ine= dac( partea recunoa&te
;ot(r3rea str(in(' o ;ot(r3re judec(toreasc( de recunoa&tere nu mai
este necesara=recunoasterea se face prin ;otarare judecatoreasca=
calea incidental( 0art. 1876 alin. 21>c3nd n instana sesi)at( cu un alt
proces se ridic( excepia puterii lucrului judecat a unei ;ot(r3ri
judec(tore&ti str(ine= recunoa&terea se face prin nc;eiere
interlocutorie
$ererea de recunoa&tere se poate re)olva &i f(r( citarea p(rilor dac( din
;ot(r3rea str(in( reiese c( p3r3tul a fost de acord cu admiterea ei.
$ererea de recunoa&tere a ;ot(r3rii str(ine se ntocme&te potrivit cerinelor
prev()ute de legea procedural( rom3n( &i va fi nsoit( de urm(toarele acte/
a1 copia ;ot(r3rii str(ine=
.1 dovada caracterului definitiv al acesteia=
c1copia dove)ii de nm3nare a citaiei &i actului de sesi)are comunicate p(rii
care a fost lips( n instana str(in( sau orice alt act oficial care s( ateste c( citaia &i
actul de sesi)are au fost cunoscute n timp util de c(tre partea mpotriva c(reia s>a
dat ;ot(r3rea=
d1 orice alt act de natur( s( pro.e)e n completare c( ;ot(r3rea str(in(
ndepline&te celelalte condiii prev()ute de lege pentru recunoa&tere.
*ceste acte > statuea)( art. 1877 alin. 2 > tre.uie s( fie nsoite de traduceri
autori)ate &i vor fi supralegali)ate dup( procedura instituit( prin art. 1872. 4otu&i'
nu se va cere supralegali)area n ca)ul n care p(rile sunt de acord cu depunerea de
copii certificate pentru conformitate.
'(E$ecutarea silit3 a @ot3r6rii str3i#e

$.pr.civ. sta.ile&te c( ;ot(r3rile str(ine care nu sunt aduse la ndeplinire de
.un( voie de c(tre cei o.ligai a le executa' pot fi puse n executare pe teritoriul
Rom3niei pe .a)a ncuviin(rii date la cererea persoanei interesate de c(tre
tri.unalul n circumscripia c(ruia urmea)( s( se efectue)e executarea 0art. 1182
alin. 11.
93
!>eLuaturul R este procedura judiciar( n cadrul c(reia' n urma controlului
exercitat asupra ;ot(r3rii judec(tore&ti str(ine de instanele statului pe teritoriul
c(ruia se cere executarea' ;ot(r3rea judec(toreasc( str(in( este declarat( executo>
rie.
$ompetent( > tri.unalul n circumscripia c(ruia urmea)( a se efectua
executarea
$ondiiile cerute pentru o.inerea exe<uatorului F art.187# /
"reptul de a cere executarea silit( tre.uie sa nu fie prescris potrivit legii
rom3ne. 4ermenul general de prescripie a execut(rii silite > potrivit $.civ.> este de
3 ani. El nu se va aplica dac( legea statului de origine are sta.ilit un termen mai
scurt= acesta din urm( prevalea)(.
%u pot fi puse n executare pe teritoriul rom3n/
a1 ;otararile prin care s>au luat m(suri asigur(torii
.1 ;otararile date cu executare provi)orie
Procedura exe<uaturului este o procedur( contencioas(. $ererea de exe<ua>
tor se face de c(tre partea interesat(. La cerere se va ata&a n afara actelor cerute
pentru recunoa&terea judiciar(' dovada caracterului executoriu al ;ot(r3rii' dovad(
eli.erat( de instana str(in( care a statuat. P3r3tul dintr>o asemenea cerere tre.uie
s(>&i limite)e ap(r(rile numai la sfera exe<uatorului= el nu va putea s( invoce' nici
c;iar alu)iv' o excepie care ar putea pune n discuie fondul dreptului deja
soluionat &i intrat n puterea lucrului judecat.
+nstana rom3n( ncuviinea)( executarea printr>o ;ot(r3re.
Puterea doveditoare a 0ot"r4rii str"ine
: ;ot(r3re str(in( pronunat( de c(tre o instan( competent( are for(
pro.ant( n faa instanelor rom3ne cu privire la situaiile de fapt pe care le
constat(' daca satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului
de sediu al instantei.
"ac( judec(torul str(in face constat(ri personale &i acestea sunt consemnate
n cuprinsul ;ot(r3rii' acestea vor avea fora pro.ant( pe care o recunoa&te legea
statului de origine.
Pro.a contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin orice
mijloace.
94
*ran%ac!iile judiciare>4ran)aciile judiciare nc;eiate n str(in(tate produc n
Rom3nia efectele ce decurg din legea care le>a fost aplicat(' n condiiile art. 1.182
alin. 011 si art. 1.183>1.185.. Regimul juridic al tran)aciilor judiciare 0ncuviinare'
punere n executare' for( pro.ant(1 este similar ;ot(r3rilor str(ine.
95