Sunteți pe pagina 1din 115

UNIVERSITATEA ANDREI AGUNA-CONSTANA

Facultatea de Drept i tii!e Ad"ii#trati$e


Disciplina : Cri"iali#tic%
Specializarea: Drept - Anul IV
C R I & I N A ' I S T I C (
Note de curs
C)*+ui$+dr+ Ga,riel NAG-I
Aul ui$er#itar ./0.-./01
1
C U 2 R I N S
I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE TIINEI !IMINALISTIII
1. A"A!IIA !IMINALISTIII A TIIN#
$ . N%I UNEA I %&I ETUL !I MI NALI STI I I
'. "!INI"IILE I MET%DELE !IMINALISTIII
(. !IMINALISTIA - TIIN# INTE!DISI"LINA!#
). A!ATE!ELE !IMINALISTIII
*. L%UL I !%LUL !IMINALISTIII +N "!EVENI!EA FEN%MENULUI INF!AI%NAL
II. %NSIDE!AII ,ENE!ALE "!IVIND IDENTIFIA!EA !IMINALISTI#
1.N%IUNEA-

%&IETUL I IM"%!TANA IDENTIFI#!II !IMINALISTIE
$."!EMISELE- ETA"ELE I ,ENU!ILE IDENTIFI#!II !IMINALISTIE
'.MET%D%L%,IA IDENTIFI#!II !IMINALISTIE
III+ FOTOGRAFIA 3UDICIAR(
1.N%IUNI ,ENE!ALE DE TE.NI# F%T%,!AFI#
$.!%LUL F%T%,!AFIEI /UDIIA!E I AL +N!E,IST!#!IL%! VIDE% +N
INVESTI,A!EA INF!AIUNIL%!
IV. ELEMENTE DE &ALISTI# /UDIIA!#
1.N%IUNI ,ENE!ALE "!IVIND A!MELE DE F%
$.LASIFIA!EA A!MEL%! DE F%
'.U!MELE F%!MATE "!IN F%L%SI!EA A!MEL%! DE F%
(."A!TIULA!IT#ILE E!ET#!II LA FAA L%ULUI A A!MEL%! DE F% I A
U!MEL%! AEST%!A
V. E!ETA!EA LA FAA L%ULUI
1. N%IUNE. IM"%!TANA I SA!INILE E!ET#!II LA FAA L%ULUI
$."!E,#TI!EA +N VEDE!EA E!ET#!II LA FAA L%ULUI
'. !E,ULILE TATIE ,ENE!ALE ALE E!ET#!II LA FAA L%ULUI
VI. E!ETA!EA !IMINALISTI# A FALSULUI +N +NS!ISU!I
1. N%IUNI ,ENE!ALE "!IVIND E!ETA!EA !IMINALISTI# A +NS!ISU!IL%! SAU
D%UMENTEL%!
$.MANI"ULA!EA +NS!ISU!IL%!. !EFAE!EA I !E%NSTITUI!EA +NS!ISU!IL%!
DETE!I%!ATE SAU DIST!USE
'. STA&ILI!EA AUTENTIIT#II I VE.IMII +NS!ISU!IL%!
(.A!ATE!ISTIILE DE IDENTIFIA!E A S!ISULUI DE M0N#
). E1"E!TI2A !IMINALISTI# A FALSULUI DE D%UMENTE DE IDENTITATE-
&ANN%TE- TIM&!E I ALTE D%UMENTE
VII.TATIA EFETU#!II "E!.E2IIEI-!IDIA!EA DE %&IETE I +NS!ISU!I
1. N%IUNEA- IM"%!TANA- S%"UL I FELU!ILE "E!.E2IIEI
$. "!E,#TI!EA +N VEDE!EA EFETU#!II "E!.E2IIEI D%MIILIA!E
'. EFETUA!EA "E!.E2IIEI
$
CA2ITO'U' I
E'E&ENTE FUNDA&ENTA'E A'E TIINEI CRI&INA'ISTICII
0+ A2ARIIA CRI&INA'ISTICII CA TIIN(

0+0+ Scurt i#t)ric
Apari3ia ri4inalisticii ca tiin35 6e sine st5t5t7are c7inci6e cu apari3ia- la s89r:itul
sec7lului 1I1- a "Manualului judectorului de instrucie" al lui -a# Gr)##. A:a cu4
apari3ia 6reptului a ;nse4nat 7 necesitate ist7ric5- t7t ast8el s-a 85cut si43it5 ne<7ia
c5ut5rii un7r 4i=l7ace care s5 asi>ure p7si?ilitatea a8l5rii a6e<5rului sau i6enti8icarea cel7r
<in7<a3i- alt8el 6ec9t printr-un siste4 6e pr7?a3iune e4piric sau reli>i7s.
+nc5 6e pe <re4ea !74ei antice- ;ncep s5-:i 8ac5 apari3ia unele ele4ente incipiente
speci8ice a ceea ce nu4i4 ast5zi in<esti>a3ia 6e tip cri4inalistic. % pri45 atestare a un7r re>uli
6e cercetare a 8alsuril7r 7 ;nt9lni4 ;n "Lex Cornelia defalsis". re:terea nu45rului 6e liti>ii
pri<in6 autenticitatea actel7r 8ace s5 apar5 e@pertiza scrisului- cu care ;:i ;ncepe :i
ri4inalistica ist7ria. Alte re8eriri la acest >en 6e e@pertiz5 se ;nt9lnesc ;n ti4pul lui
/ustinian- respecti< ;n N7<elele (A si B'- 6in anul )'A.
"e 45sura 6ez<7lt5rii in6ustriei :i c74er3ului- a rela3iil7r ec7n74ice :i s7ciale- 4ulte
c7nse4nate ;n scris- se ;n4ul3esc pr7cesele a<9n6 ca 7?iect 8alsul. De e@e4plu- ;n 6reptul
cutu4iar 8rancez- este 4en3i7nat5 cercetarea unui 8als pe ti4pul re>elui ar7l al V-lea- ;n anul
1'BC- ;n cauz5 a8l9n6u-se ;nsu:i :a4?elanul re>elui. Se apreciaz5 c5 pri4a in87r4are
pri<in6 e@pertiza cri4inalistic5 a scrisului 6ateaz5 6in anul 1)*A- c9n6 a 87st cercetat
476ul 6e 8alsi8icare a se4n5turii re>elui ar7l al I1-lea al Fran3ei. T7t ;n Fran3a apare- ;n
anul 1***- una 6intre cele 4ai <al7r7ase lucr5ri 6espre e@pertiza >ra8ic5 "Traite des
inscriptions en faux", scris5 6e !e<eneau. De re4arcat c5 unele pr7?le4e sau re>uli 6in acest
tratat nu :i-au pier6ut <ala?ilitatea nici ast5zi.
i ;nceputul 87l7sirii i4presiunil7r 6i>itale la ;ncDeierea 6e acte =uri6ice este se4nalat
6estul 6e ti4puriu. Ast8el- ;n Dina sec7lel7r 1II si 1III- 4et76a a4prentel7r 6i>itale era
87l7sit5 nu nu4ai ;n cercetarea 747rului sau ;n caz 6e 6i<7r3- ci :i ;n ;ncDeierea 6e
tranzac3ii c74erciale. Ep7ca 6actil7sc7piei- a<9n6 la ?az5 criterii :tiin3i8ice 6e cercetare-
;ncepe ;n anul 1E**- ;n Italia- ini3iat7rul ei 8iin6 Marcel7 Malpi>Di.
+n pri<in3a ;ncerc5ril7r 6e i6enti8icare a pers7anel7r 6up5 se4nal4entele e@teri7are- 6e:i
ist7ria le 4en3i7neaz5 ;nc5 6in <re4ea E>iptului antic Fsec.III i...G- tre?uie e<i6en3iat c5
pri4ele pre7cup5ri cu a6e<arat siste4atice le ;nt9lni4 ;n ti4pul lui Nap7le7n I. Acesta a
;n8iin3at pri4a p7li3ie =u6iciar5 6in lu4e- pun9n6u-1 ;n 8runtea ei pe cun7scutul E.F.Vi67H.
'
+n <e6erea ;nre>istr5rii penale a in8ract7ril7r :i pentru i6enti8icarea reci6i<i:til7r- Vi67H a
i4a>inat ni:te 8i:e pers7nale cuprinz9n6 6escrierea se4nal4entel7r- 8apta c74is5- 476ul
6e 7perare etc. "entru acele ti4puri siste4ul a reprezentat un pas ;nainte- 6ar el s-a
67<e6it >re7i :i li4itat ;n pri<in3a p7si?ilit53il7r 6e i6enti8icare- 6up5 cu4 a<ea s5 se
67<e6easc5 la 8el 6e >re7i siste4ul 6e i6enti8icare antr7p74etric5- c7nceput 6e AlpD7ns
&ertill7n- ;n anul 1EBA. Siste4ele 4en3i7nate au a<ut- t7tu:i- 4arele 4erit 6e a 6escDi6e
calea ri4inalisticii 476erne.
0+.+ E$)lu!ia Cri"iali#ticii 4 R)"5ia+ !e8erit7r la e<7lu3ia ri4inalisticii ;n 3ara
n7astr5- se cu<ine su?liniat 8aptul c5- ;nc5 6e la apari3ia acestei :tiin3e la s89r:itul sec7lului
al 1I1-lea- au e@istat pre7cup5ri e8ecti<e ale un7r 7a4eni 6e :tiin35 ;n sensul ela?7r5rii :i
intr76ucerii 6e ele4ente 6e cri4inalistic5 ;n pr7cesul =u6iciar- re4arca?ile prin
7ri>inalitatea l7r.
+nc5 6in sec7lul al 1l1-lea- ;n ti4pul 674niei lui Nic7lae u3u- ;:i 8ace apari3ia- la la:i- 7
lucrare intitulat5 "Reguli ce urmeaz a se pzi n prieg!erea "i cercetarea inoailor",
cuprinz9n6 unele ele4ente 6e 7r6in tactic :i 4et767l7>ic .
Un ap7rt i4p7rtant la 6ez<7ltarea cri4inalisticii ;n !749nia l-au a6us 7 serie
6e pers7nalit53i ale c5r7r c7ntri?u3ii au c7nstituit cDiar e@e4ple 6e pi7nierat ;n
acest 674eniu. Ast8el- 87t7>ra8ia =u6iciar5 se practic5 la n7i 6in 1A1A- ceea ce
situeaz5 !74ania printre pri4ele 35ri care au 87l7sit aceast5 4et765 ;n Eur7pa.
+n anul 06789 pr)*+ dr+ &ia &i)$ici a ;n8iin3at pri4ul serviciu de
i dent ifi care judi ci ar i evi den a infract oril or - care 87l 7sea 8i :e
antr7p74etrice cu 8I7t7>ra8ii 6in 8a35 :i pr78il- precu4 :i i4presiunile papilare ale
pri4el7r ( 6e>ete 6e la 49na 6reapt5.
2r)*+ dr+ Nic)lae &i)$ici a ela?7rat in anul 07/: pri"ul tratat de
"edici% le;al% di R)"5ia- care cuprin6ea 7 serie 6e pr7?le4e 6e
cri4inalistic5 re8erit7are la:
- i4p7rtan3a i6enti8ic5rii cri4inalistice J
- 4et76ele 87t7>ra8ice =u6iciare J
- cercetarea ur4el7r 6i>itale :i plantareJ
- cercetarea ur4el7r 6e ;nc5l354inte.
Dr+ te*a &i)$ici a pu?licat ;n 07// lucrarea #Falsurile n
documente i fotografia n serviciul justiiei

, iar ;n 0708 a pu?licat in<en3ia KAparat
general macro i microfotografic pentru identificarea falsului n nscrisuriL.
De<$)ltarea dactil)#c)piei 4 R)"aia este 7pera dr+ Adrei I)e#cu9 care
in 1A1( a ;nl7cuit 4et76a antr7p74etric5 cu cea 6actil7sc7pic5.
7ntinuat7rul 7perei sale a 87st dr+ Valeti Sa$a- care in 07:1 a pu?licat
un 4anual 6e 6actil7sc7pie.
Un alt cri4inalist a 87st pr78es7rul -err= Sta>l- 6e la c7ala Superi7ar5
6e arDi<istic5 :i pale7>ra8ie- care a pu?licat dup% 07./ lucr5rile #Expertiza
Grafica" "i # ratat de grafologie i expertiz n falsuri!"
(
+n 674eniul trase7l7>iei =u6iciare cri4inalistul Se$e#cu Gri;)re a e8ectuat
e@peri4ente pri<in6 rec7nstituirea 67cu4entel7r 6istruse :i luarea 4ula=ului
ur4el7r plantare.
+n 07.7 cri4inali:tii 2etre#cu Vict)r :i 2aaite#cu Du"itru au ela?7rat lucrarea
M$nstruciuni practice pentru cercetarea la faa locului n cazul crimelor "i spargerilor".
Dup% 0710 dr+ C)#tati Turai- alt cri4inalist 6e renu4e- a ela?7rat lucr%ri 4
d)"eiul dactil)#c)piei9 ,ali#ticii i tra#e)l);iei ?udiciare+
+n peri7a6a c7nte4p7ran5 pr)*+ Ca"il Suciu a pre6at ;n 0780 pri"ul cur# de
cri"iali#tic% #tude!il)r ?uriti de la Facultatea de Drept di @ucureti-
iar ;n 07A. a ela,)rat pri"ul "aual c)"plet de cri"iali#tic%.
%pera sa a 87st c7ntinuat5 de pr)*+ dr+ E"ilia Stacu- care a ela?7rat 7 serie 6e
4anuale :i care- peri76ic- a c74pletat :i actualizat c7n3inutul lucr5ril7r sale ;n acest
674eniu.
"e parcurs au 87st re6actate :i alte cursuri la Facultatea 6e Drept 6in Ia:i :i lu=-
la Aca6e4ia 6e "7li3ie KAl. l7an uzaL etc.
"re7cup5ri n7ta?ile pentru pre>5tirea ;n 674eniul cri4inalisticii au e@istat :i ;n
ca6rul "7li3iei- prin ;n8iin3area ;n 1AC$ a Kc7lii 6e "7li3ie :tiin3i8ic5L :i ;n 1A$A
a Mc7lii 6e "7li3ie TeDnic5L.
Dup5 0786 ia 8iin35 la c7ala 6e %8i3eri 6e "7li3ie 6in &ucure:ti pri4a clas5 6e
e@per3i cri4inali:ti 6e 6up5 r5z?7i. Aceast5 pre>5tire c7ntinu5 :i ;n prezent la
Aca6e4ia 6e "7li3ie MAl. l7an uzaL- un6e anual a?s7l<5 cursurile acestei institu3ii
6e ;n<53549nt c9te 7 clas5 6e e@per3i cri4inali:ti.
.+ NOI UNEA I O@I ECTU' CRI &I NA'I STI CI I
.+0+ N)!iue
De la ;nceputurile sale- ;n ciu6a un7r p5reri c7ntrare- ri4inalistica a 87st c7nsi6erat5
7 :tiin ;n ;n3elesul 6eplin al cu<9ntului- p7ate una 6intre pri4ele :tiin3e 6e >rani35.
+nte4eiet7rul ei9 -a# Gr)##- a 6e8init-7 ca 7 !tiin a strilor de fapt n procesul
penal".
C alt5 6e8ini3ie este 87r4ulat5 6e pr78. uni<. 6r+ E"ilia Stacu care arat5:
M#riminalistica este o tiin judiciar$ cu caracter autonom i unitar care nsumeaz
un ansam%lu de cunotie despre metodele$ mijloacele te&nice i procedeele tactice$
destinate descoperirii$ cercetrii infraciunilor$ identificrii persoanelor implicate n
sv'rirea lor i prevenirii faptelor antisociale! .
Se4nal54- 8ie nu4ai pentru se4ni8ica3ia ei- 7 7pinie 6estul 6e 4ult rasp9n6it5- c7n87r4
c5reia- printre altele9 Cri"iali#tica ar *i i ) art% . De alt8el- relati< recent- 87stul
secretar >eneral al INTE!"%L-ului9 3ea Nep)te- 7 6enu4ea:N arta i te&nica
investigaiilor penale

.
)
.+.+ O,iect
Dac5 6espre ri4inalistic5 se p7ate spune- ;n linii 4ari- c5 este 6estinat5 6esc7peririi :i
cercet5rii in8rac3iunil7r ;n sc7pul a8l5rii a6e<5rului- 7?iectul acestei :tiin3e tre?uie pri<it
4ult 4ai nuan3at.
Su? rap7rt :tiin3i8ic- principalele 6irec3ii 6e ac3iune ale ri4inalisticii sunt ur4at7arele:
a+ (niierea de metode te&nice destinate cercetrii urmelor infraciunilor, ;ncep9n6 cu
ur4ele speci8ice 74ului :i c7ntinu9n6 cu cele ale ar4el7r sau instru4entel7r- 4i=l7acel7r
6e transp7rt- ale 8en74enel7r 8izic7-cDi4ice etc.- ;n <e6erea i6enti8ic5rii pers7anel7r sau
7?iectel7r.
,+ Adaptarea de metode apartin'nd tiinelor exacte la necesit53ile pr7prii
ri4inalisticii, cu4 sunt cele pr7prii 8izicii- cDi4iei- ?i7l7>iei- 4ate4aticii- pentru
aplicarea l7r la speci8icul acti<it53ii 6e pre<enire :i 6e c74?atere a in8rac3iunil7r.
c+ Ela%orarea de reguli i procedee tactice destinate efecturii unor acte de urmarire
penal, precu4 :i cre:terii e8icien3ei acest7ra- prin asi>urarea unui 8un6a4ent :tiin3i8ic
in<esti>5rii.
d+ )tudierea practicii judiciare, ;n <e6erea <al7ri8ic5rii :tiin3i8ice :i >eneraliz5rii
e@perien3ei p7ziti<e rezultate 6in acti<itatea 7r>anel7r 6e ur45rire penal5 pe linia
in<esti>5rii in8rac3iunil7r.
e+ Analiza evoluiei modului de sav'rire a faptelor penale, pentru sta?ilirea cel7r 4ai
a6ec<ate pr7ce6ee 6e c74?atere :i 6e pre<enire a l7r- inclusi< 6e i6enti8icare a aut7ril7r
acest7ra.
*+ *erfecionarea modului de cercetare a diverselor categorii de infraciuni, cu
prep7n6eren35 a acel7ra care a6uc atin>ere un7r <al7ri s7ciale 6e7se?ite- a acel7ra care
sunt sa<9r:ite cu <i7len35 :i- ;n >eneral- a 8aptel7r penale care prezint5 6i8icult53i 6e
in<esti>are.
;+ Ela%orarea de metode si prefigurarea de msuri destinate prevenirii infraciunilor sau
alt7r 8apte cu caracter antis7cial.
1+ 2RINCI2II'E I &ETODE'E CRI&INA'ISTICII
1+0+ 2ricipiile ce #tau la ,a<a tii!ei cri"iali#tice
aB 2ricipul le;alit%!ii C principiu 8un6a4ental al statului :i 6reptului pre<5zut ;n 7nsti tu3i e :i ; n
le>isl a3ia penal5 care pre<e6e c5 ;ntrea>a acti<itate pr7cesual penal5 se 6es85:7ar5 ;n strict5
c7n87r4itate cu pre<e6erile le>ale- inclusi< in<esti>5rile cri4inalisticeJ
,B 2ricipiul a*l%rii ade$%rului C art. ) alin1 6in 76ul 6e pr7ce6ur5 penal5 pre<e6e c5
Korganele judiciare au o%liga ia de a asigura, pe %az de pro%e, aflarea aderului cu priire la
faptele i mprejurrile cauzei, precum i cu priire la persoana suspectului sau inculpatului .L
A8larea a6e<5rului este 6eci c7nsecin3a unei acti<it53ii c74ple@e care presupune re8lectarea e@act5 a realit53ii
7?iecti<e ;n c7ncluziile 6esprinse 6e 7r>anele =u6iciare prin inter4e6iul pr7?el7r a64inistrate ;ntr-7 cauz5
penal5J
cB 2ricipiul pre<u"!iei de e$i)$%!ie . 7n87r4 acestui principiu- 7rice pers7an5
;4p7tri<a c5reia a 87st p7rnit un pr7ces penal este prezu4at5 ne<in7<at5- nu4ai
7r>anel7r =u6iciare re<enin6u-le 7?li>a3ia 6e a a64inistra pr7?ele necesare 67<e6irii
*
<in7<53iei. "rezu43ia 6e ne<in7<53ie nu se li4iteaz5 nu4ai la 7 8az5 sau alta a
pr7cesului penal- 7per9n6- a:a cu4 s-a su?liniat ;n literatura 6e specialitate- pe t7t
parcursul s5u.
+n acti<itatea c74ple@5 6e cercetare :i analiz5 a ur4el7r unei in8rac3iuni sau a
4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5- speciali:tii cri4inali:ti tre?uie s5 caute- ;n e>al5
4asur5- at9t ele4entele prin care se p7ate sta?ili <in7<53ia- c9t :i ele4entele 6e
67<e6ire a ne<in7<53iei - "" art) F$G.
+n c7n6i3iile in6epen6en3ei 7r>anel7r =u6iciare- ca :i ale luptei cu 8en74enul in8rac3i7nal- este necesar5
e<itarea p5reril7r prec7ncepute- a c7ncep3iil7r insu8icient ar>u4entate :tiin3i8ic- ;ntr-un cu<9nt- a
;ncerc5ril7r 6e sta?ilire cu 7rice pre3 :i ;n 7rice 476- a <in7<53iei unei pers7ane- ;ntruc9t s-ar ;nc5lca ;n
476 8la>rant principiul enun3at.
dB 2ricipiul eDi#te!ei ur"el)r )ric%rui *apt peal. T7ate 8aptele ilicite ale 74ului- ca-
6e alt8el- 7rice acti<itate a sa- pr76uc trans87r45ri sau 476i8ic5ri ce se 7?iecti<izeaz5-
6in punct 6e <e6ere cri4inalistic- ;n ur4e ale in8rac3iunii.
!e8lectarea 4aterial5 a actului in8rac5i7nal reprezint5 una 6intre pre4isele 6e ?az5 ale
cercet5rii cri4inalistice- 8iin6 apr7ape unani4 a64is5 teza c5 nu p7ate e@ista in8rac3iune
85r5 ur4e. "entru ;ntele>erea e@act5 a acestui principiu- se i4pun c9te<a preciz5ri- cu at9t
4ai 4ult cu c9t- une7ri- se a8ir45 c5- ;n practic5- p7t 8i ;nt9lnite :i a:a nu4itele Lcri4e
per8ecteL.
+n pri4ul r9n6- prin ur45 a in8rac3iunii- tre?uie s5 se ;n3elea>5 7rice 476i8icare 4aterial5
inter<enit5 ;n c7n6i3iile sa<9r:irii unei 8apte pre<5zute 6e le>ea penal5. +ntre 8apta
aut7rului :i 476i8icarea inter<enit5 este necesar s5 e@iste un raport cauzal caracterizat
prin acelea:i criterii ca rap7rtul cauzal prezent ;n structura laturii 7?iecti<e a in8rac3iunii.
Ast8el se p7ate e@plica 6e ce urma este interpretat5 nu nu4ai ca 7 476i8icare 4aterial5-
realizat5 ;n e@clusi<itate 6e aut7rul 8aptei- ci :i ca 7 476i8icare 4aterial5 6eter4inat5 6e
<icti4a unei a>resiuni- 6ar ca 7 c7nsecin35 a in8rac3iunii- cu4 sunt 4u:c5turile-
z>9rieturile- petele 6e s9n>e a8late pe c7rpul sau ;4?r5c54intea a>res7rului.
+n al 67ilea r9n6- n73iunea 6e urm tre?uie pri<it5 ;ntr-un sens 87arte lar>- ;ntruc9t prin
ur45 nu se in3ele>e nu4ai ur4a 87r4at5 prin c7ntactul 6irect a 67ua c7rpuri Fur4ele 6e
49ini- 6e pici7are- 6e 6in3i- 6e ?uze- 6e pneuri- ale instru4entel7r 6e spar>ere etc.G ci :i ur4e
6e resturi 4ateriale- ur4e ?i7l7>ice- rezi6uuri ale tra>erii cu ar4a 6e 87c- 4icr7ur4e
6i<erse etc. +ns5:i c7nsu4area in8rac3iunii sau 476ul 6e 7perare al in8ract7rului p7t s5 8ie
incluse ;n cate>7ria >eneral5 a ur4el7r.
eB 2ricipiul idetit%!ii O nu e pr7priu nu4ai cri4inalisticii- 6ar este aplica?il 4ai
4ult ;n ri4inalistic5 :i c7nst5 ;n aceea c5: &'rice persoan care a comis o
infraciune sau orice o%iect utilizat la comiterea ei pot fi asemtoare cu altele
dar identice numai cu ele nsele".
*B 2ricipiul )perati$it%!ii 4 e*ectuarea i$e#ti;a!iil)r peale presupune c5 ;ntre
ti4pul scurs 6e la c74iterea 8aptel7r :i :ansele 6e 6esc7perire a aut7rului e@ist5 un
rap7rt in<ers pr7p7r3i7nal.
1+." &et)dele cri"iali#tice i #i#te"ul cri"iali#ticii
B
tiin3a cri4inalisticii are 4et76e pr7prii- speci8ice 6e cercetare- 6ar 87l7se:te :i 4et76e
preluate 6in alte :tiin3e a6aptate sc7puril7r sale.
aB &et)dele *)l)#ite de tii!a cri"iali#tic%E
+etodele proprii sunt 6estinate:
- c5ut5rii- 6esc7peririi- 8i@5rii- ri6ic5rii :i interpret5rii ur4el7r :i 4i=l7acel7r
4ateriale 6e pr7?5J
- 7?3inerii 476elel7r 6e c74para3ieJ
- sta?ilirii apartenen3ei 6e >en :i i6enti8ic5rii in6i<i6ualeJ
- e8ectu5rii e@a4in5ril7r c74parati<eJ
- realiz5rii e@peri4entel7r cri4inalisticeJ
- 7r>aniz5rii cart7tecil7r- c7lec3iil7r p7li3iene:ti teDnic7-cri4inalisticeJ
- i6enti8ic5rii :i c76i8ic5rii a4prentel7r 6i>italeJ
- e@a4in5rii c7ntinuit53ii liniare a stria3il7r F;n cazul ar4el7r 6e 87c-
instru4entel7rGJ
- i6enti8ic5rii >ra8ice a scrisului 6e 49n5J
- cercet5rii 6i<ersel7r <al7ri c7ntra85cute sau 8alsi8icateJ
- i6enti8ic5rii pers7anel7r :i ca6a<rel7r 6up5 se4nal4entele e@teri7are sau 6up5
resturile 7s7aseJ
- ela?7r5rii pr7ce6eel7r tactice 6e e8ectuare a un7r acti<it53i c7ncrete 6e ur45rire
penal5J
- 4arc5ril7r cri4inalistice cu su?stan3e cDi4ice sau instal5rii capcanel7r
7ptice- 8izice- 4ecanice sau ra6i7acti<eJ
- ela?7r5rii :i <eri8ic5rii <ersiunil7r 6e ancDet5 pri<in6 pers7ane- 7?iecte-
acti<it53i ;ntreprinse- 47?iluriJ
+etode preluate din alte tiine,
- 4et76e 6e analiza 8izic7-cDi4ic5 a ur4el7r si 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5J
- 6in l7>ic5 O 7?ser<area- analiza- sinteza- in6uc3ia- 6e6uc3ia-c74para3iaJ
- 4et76e ?i7l7>ice 6e e@a4inare a secre3iil7r- e@cre3iil7r- 3esuturil7r 47iJ
- 4et76e antr7p7l7>iceJ
- 4et76e 6e e@a4inare 7ptic5 ;n ra6ia3ii in<izi?ile Fspectr7sc7pia- electr787reza-
cr74at7>ra8ia- D7l7>ra8ia- acti<area cu neutr7ni- laserulG.
,B Si#te"ul cri"iali#ticii
tiin3a cri4inalistic5 cuprin6e trei p5r3i:
-e&nica criminalistic reprezint5 ansa4?lul 6e 4et76e :i 4i=l7ace teDnic7-:tiin3i8ice
necesare c5ut5rii- 6esc7peririi- 8i@5rii- ri6ic5rii- e@a4in5rii :i interpret5rii ur4el7r
in8rac3iunii- a 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5 ;n sc7pul i6enti8ic5rii 85ptuit7ril7r :i a
7?iectel7r 87l7site la c74iterea in8rac3iunil7r 7ri care au le>5tur5 cu 8apta cercetat5.
-actica criminalistic reprezint5 un siste4 6e 4et76e :i pr7ce6ee :tiin3i8ice ?azate pe 6isp7zi3iile
le>ii pr7cesual penale :i pe e@perien3a >eneralizat5 a 7r>anel7r 6e ur45rire penal5- pe
E
87l7sirea l7>icii :i psiD7l7>iei =uri6ice- a alt7r :tiin3e aplicate pentru pre<enirea-
6esc7perirea :i cercetarea in8rac3iunil7r.
+n ca6rul tacticii cri4inalistice se 6istin> 67u5 p5r3i principale:
principiile >enerale ale tacticii cri4inalistice care stau la ?aza tutur7r acti<it53il7r
6e ur45rire penal5J
tactica 6es85:ur5rii 6i8eritel7r acti<it53i c7ncrete Fcercetarea la 8a3a l7cului-
percDezi3ia- rec7nstituirea- re3inerea :i arestarea pre<enti<5- ascultarea ;n<inuitului-
inculpatului :i 4art7rului- c7n8runtarea etc.G
-+etodologia .metodica/ criminalistic este acel 674eniu al :tiin3ei cri4inalistice care
ela?7reaz5 re>uli 6e cercetare a 6i8eritel7r >enuri 6e in8rac3iuni ?az9n6u-se pe stricta
respectare a 6isp7zi3iil7r 76ului 6e pr7ce6ur5 penal5 :i a<9n6 ;n <e6ere
e@perien3a p7ziti<5 >eneralizat5 a 7r>anel7r 6e ur45rire penal5.
Este 6estinat5 7rient5rii acti<it53ii 6e cercetare a 6i8eritel7r >enuri 6e in8rac3iuni
F;4p7tri<a <ie3ii- c7ntra a<utului pu?lic :i particular- etc.G
Are ;n <e6ere utilizarea cel7r 4ai a6ec<ate re>uli 6e cercetare care s5 6uc5 la
clari8icarea cauzel7r :i a8l5rii a6e<5rului.
+n literatura 6e specialitate 7cci6ental5- cu pri<ire la structura cri4inalisticii- interpretat5 ;n
sens lar>- s-au e4is p5reri c7n87r4 c5r7ra aceast5 :tiin35 ;n>l7?eaz5:
- 2r)cedee p)li!ieeti 6estinate c7n6ucerii unei ancDete- inclusi< str9n>erii pr7?el7r
pri<in6 c74iterea in8rac3iunii- care 8ac 7?iectul L"7li3iei teDniceL.
- 2r)cedee tii!i*ice9 87l7site ;n e@pertiza ur4el7r :i a pr7?el7r 4ateriale ale
in8rac3iunii- care apar3in L"7li3iei :tiin3i8iceL.
- 2r)cedee ?uridice9 6estinate a64inistr5rii- p7tri<it re>ulil7r 6e 6rept- a pr7?el7r
e@isten3ei in8rac3iunii.
:+ CRI&INA'ISTICA - TIIN( INTERDISCI2'INAR(
+n realizarea actului 6e =usti3ie este i4plicat5 ac3iunea 4ai 4ult7r ra4uri 6e 6rept :i
:tiin3e cu4 sunt: 6reptul penal- 6reptul pr7cesual penal- cri4inalistica- cri4in7l7>ia-
4e6icina le>al5- psiD7l7>ia etc.
:+0+ C)eDiuile cu tii!ele ?uridice
:+0+0+ 'e;%tura cu Dreptul 2eal se realizeaz5 ur45rin6 acela:i sc7p:
p)litica peal%.
Dreptul "enal stu6iaz5 in8rac3iunile- sta?ile:te ele4entele l7r c7nstituti<e- 6e8ine:te
8aptele ce c7nstituie in8rac3iuni.
ri4inalistica c7ntri?uie prin 4i=l7ace pr7prii la 67<e6irea ele4entel7r
c7nstituti<e ale in8rac3iunil7r ;n cazurile instru4entate Faut7r- 476 6e s5<9r:ire- 47?il- instru4ente
87l7siteG.
:+0+.+ 'e;%tura cu Dreptul 2r)ce#ual 2eal c7nst5 ;n 8aptul c5:
A
- 4et76ele :i 4i=l7acele 6e cercetare cri4inalistic5 se aplic5 ;n pr7cesul penal
nu4ai ;n li4itele per4ise 6e n7r4ele 6reptului pr7cesual penalJ
- n7r4ele pr7cesual penale pre<56 anu4ite acti<it53i 6e ur45rire penal5- iar cri4inalistica ela?7reaz5 re>ulile
6up5 care tre?uie realizate FpercDezi3ia- cercetarea la 8a3a l7cului- prezentarea pentru recun7a:tere 6in
>rup- c7n8runtareaG.
:+0+1+ 'e;%tura cu Cri"i)l);ia se c7n6i3i7neaz5 recipr7c a<9n6 acela:i sc7p:
pre<enirea :i c74?aterea in8rac3iunil7r.
ri4in7l7>ia stu6iaz5 starea :i 6ina4ica 8en74enului in8rac3i7nal- cauzele care ;l >enereaz5-
rec74an69n6 45suri c7respunz5t7are 6e pre<enire.
ri4inalistica ela?7reaz5 4et76e :i pr7ce6ee teDnic7-:tiin3i8ice :i tactice 6e
6esc7perire :i cercetare a in8rac3iunil7r- a ur4el7r acest7ra :i 6e i6enti8icare a
in8ract7ril7r.
:+.+ C)eDiuile cu tii!ele ?udiciare
:+.+0+ 'e;%tura cu &edicia 'e;al% este 6e ase4enea 87arte str9ns5- 4ai ales ;n ceea ce pri<e:te
cercetarea in8rac3iunil7r c7ntra pers7anei F747rurile- in8rac3 i uni l e cu <i 7len3 5- <i 7l uri l eG- cercet area
ur4el 7r ?i 7l 7>i ce- i6enti8icarea .pers7anel7r :i ca6a<rel7r 6up5 se4nal4entele e@teri7are 7ri a 3esuturil7r
7s7ase. De ase4enea- 7 serie 6e 7a4eni 6e :tiin35 6in 674eniul 4e6icinii le>ale F8ra3ii Nic7lae- te8an :i
Mina Min7<ici- 7nstantin Turai- etcG :i-au a6us c7ntri?u3ia la 6ez<7ltarea cri4inalisticii.
:+.+.+ 'e;%tura cu 2#i>)l);ia 3udiciar% c7nst 5 ; n aceea c5- ; n 6es85:urarea
pr7cesului =u6iciar- 7r>anele 6e ur45rire penal5 :i 6e =u6ecat5 tre?uie s5 p7se6e cun7:tin3e 6e
psiD7l7>ie a in8ract7rului- 4art7ril7r- <icti4ei- precu4 :i pr7?le4e le>ate 6e c7n6i3iile 7?iecti<e :i
su?iecti<e ce p7t in8luen3a pr7cesele 6e percep3ie- 4e47rare :i re6are.
"siD7l7>ia =u6iciar5 a=ut5 ri4inalistica ;n ela?7rarea 4et76el7r tactice 6e ascultare a
;n<inuitului sau inculpa3il7r- a 4art7ril7r :i a cel7rlalte p5r3i ;n pr7cesul penal- ;n e8ectuarea un7r acti<it53i
6e ur45rire penal5 cu4 sunt: prezentarea pentru recun7a:tere- c7n8runtarea- percDezi3ia- arestarea etc.G.
:+.+1+ 'e;%tura cu p#i>iatria ?udiciar%+ "siDiatria =u6iciar5 stu6iaz5 ?7lile psiDice care re6uc sau
a8ecteaz5 c74plet capacitatea 6e <7in35 sau ra3iune a 74ului- pun9n6 la 6isp7zi3ia =usti3iei 6ate rele<ante pri<in6
e@isten3a resp7nsa?ilit53ii penale a unui 74. T7t76at5 ea pune la 6isp7zi3ia ancDetat7rului ele4entele necesare
a6apt5rii 4et76el7r 6e ascultare a pers7anel7r cu a8ec3iuni psiDice.
:+.+:+ 'e;%tura cu tii!ele aturii F*i<ica9 c>i"ia9 ,i)l);ia etc+B
ri4inalistica preia 7 serie 6e 4et76e :i 4i=l7ace 6e la aceste :tiin3e:
O din fizic sunt preluate 4et76e :i 4i=l7ace 6e 7?ser<are- analiz5 :i in<esti>are
87t7>ra8ic5- 4icr7sc7pic5- spectral5- 87nic5- analiz5 cu neutr7ni etc.J
O din c!imie 4et76e 6e analiz5- su?stan3e cDi4ice 87l7site ;n rele<area ur4el7r 6i>itale-
cercetarea 8alsului ;n ;nscrisuri- a ur4el7r ?i7l7>ice etc.J
8+ CARACTERE'E CRI&INA'ISTICII
ri4inalistica este 7 :tiin35 cu un 7?iect pr7priu- speci8ic 6e cercetare- a<9n6 7
c7ntri?u3ie particular5 la realizarea =usti3iei. Aceast5 :tiin35 aut7n745 are ur45t7arele caractere :
8+0+ Caracter ?udiciar9 care este 6eter4inat 6e le>5tura str9ns5 a ri4inalisticii cu
acti<it53ile 6e cercetare penal5. +n 4a=7ritatea cazuril7r acti<itatea 6e s7lu3i7nare a cauzel7r penale este
prece6at5 6e cea a str9n>erii pr7?el7r- sta?ilirii ;4pre=ur5ril7r ;n care s-a c74is in8rac3iunea- i6enti8ic5rii
aut7rului- etc. Acest pr7ces ;ncepe cu cercetarea la 8a3a l7cului :i c7ntinu5 cu <eri8icarea pr7?el7r :i
6es85:urarea acti<it53il7r 6e ur45rire penal5 6up5 re>uli tactice ela?7rate 6e
1C
cri4inalistic5. Unii aut7ri ;i atri?uie un caracter =uri6ic acti<it53ii tactice
8un6a4entale >u<ernate 6e n7r4e 6e 6rept pr7cesual penal. Este ;ns5 7 :tiin35
in6epen6ent5.
8+.+ Caracter aut))" O %?iectul 6e cercetare al acestei :tiin3e este unul
speci8ic t7tal 6e7se?it 6e al cel7rlalte :tiin3e =uri6ice. Nici una 6in aceste :tiin3e nu-:i
pr7pune s5 ela?7reze 4et76e :i 4i=l7ace teDnic7-:tiin3i8ice 6e 6esc7perire- 8i@are-
ri6icare- e@a4inare :i interpretare a ur4el7r in8rac3iunii. Diar :i ;n 674eniul
pre<enirii c74iterii 6e in8rac3iuni- cri4inalistica are 4et76e :i pr7ce6ee speci8ice
nu4ai ei.
8+1+ Caracter uitar C ri4inalistica este 7 :tiin35 cu 7 structur5 c74ple@5- 6eter4inat5 6e
<arietatea 8aptel7r ce le in<esti>Deaz5 :i 6e ;4pre=ur5rile ;n care se c74it acestea. u t7ate acestea
ri4inalistica este un siste4 unitar 6ac5 a<e4 ;n <e6ere structura sa: teDnica cri4inalistic5- tactica
cri4inalistic5 si 4et767l7>ia cri4inalistic5.
8+:+ Caracter pluridi#cipliar O ri4inalistica c7nstituie 7 punte 6e le>5tur5
;ntre :tiin3ele naturii :i :tiin3ele =uri6ice- prin inter4e6iul ei- 4et76ele
:tiin3el7r naturii >5sin6u-:i aplicarea in pr7cesul =u6iciar Fe@: 4et76el e 6i n
674eni ul 8i zi ci i- cDi 4i ei - ?i7l7>i ei - 4at e4at icii et c. G. ri4inalistica preia
cuceririle acest7r :tiin3e- per8ec3i7n9n6u-:i 4et76ele 6e cercetare pr7prii :i le
87l7se:te ;n cercet5rile sale.
G+ 'OCU' I RO'U' CRI&INA'ISTICII HN 2REVENIREA FENO&ENU'UI
INFRACIONA'
G+0+ De#*%urarea acti$it%!il)r pre$eti$e
ri4inalistica ;:i a6uce 7 4are c7ntri?u3ie la pre<enirea :i 6esc7perirea
in8rac3iunil7r prin:
- participarea speciali:til7r cri4inali:ti FcDi4i:ti- ?i7l7>iG la c7ntr7ale ec7n74iceJ
- e8ectuarea un7r analize cDi4ice- 8izice sau 6e alt5 natur5 asupra calit53ii
pr76usel7r puse ;n circula3ieJ
- 87l7sirea 4i=l7acel7r 87t7>ra8ice :i <i6e7 6e pr7pa>an65 anti in8rac3i7nal5 :i
pentru ilustrarea 476ului ;n care au 87st prin:i in8ract7riiJ
- 87l7sirea presei 6e specialitate :i a presei li?ere pentru pr7pa>an6a
antiin8rac3i7nal5 :i pentru prezentarea 476ului cu4 au 87st 6esc7perite unele 8apteJ
- 87l7sirea 4arc5ril7r cDi4ice ;n 7?iecti<ele un6e se c74it in8rac3iuni ; n 476
repetatJ
- e@pl 7at area 7perat i <5 a ur4el 7r ceea ce 6uce l a cre:t erea 7perati<it53ii ;n
6esc7perirea aut7ril7rJ
- 7r>anizarea :i e@pl7atarea 7perati<5 a cart7tecil7r cri4inalistice- care per4it
i6enti8icarea pers7anel7r- ca6a<rel7r- 7?iectel7rJ
- asi>urarea unui >ra6 sp7rit 6e 7perati<itate :i e8icen35 ;n 6esc7perirea :i
pr7?area 8aptel7r penale- pentru 6esc7perirea :i prin6erea aut7ril7r .
G+.+ Or;ai<area cri"iali#tic% 4 #i#te"ul )r;ai<%rii ?udiciare di R)"5ia
a/ 0n cadrul +"("1"A"
11
"e pl an cent ral act i <i t at ea cri 4i nal i st i c5 se 6es85:7ar5 6e c5t re Institutul 6e cri4inalistic5 6in I.,.".!.- iar pe
plan terit7rial 6e c5tre ser<iciile cri4inalistice - precu4 :i 6e la?7rat7arele cri4inalistice
ale ser<iciil7r in6epen6ente 6in p7li3ia transp7rturi :i ale p7li3iil7r 6in
4unicipii :i 7ra:e .
%/ 0n cadrul +inisterului 2ustiiei 8unc3i7neaz5 La?7rat7rul central 6e e@pertize
cri4inalistice :i la?7rat7arele inter=u6e3ene cu se6ii la &ucure:ti :i lu=.
c/ 0n cadrul +inisterului *u%lic
Acti<itatea cri4inalistic5 este c7n6us5 :i ;n6ru4at5 6e Sec3ia 6e
ri4inalistic5 :i ri4in7l7>ie 6in ca6rul "arcDetului 6e pe l9n>5 +nalta urte 6e
asa3ie :i /usti3ie.
+n ca6rul unit53il7r terit7riale 8unc3i7neaz5 pr7cur7ri cri4inali:ti care
6es85:7ar5 acti<it53i speci8ice pe linia cercet5rii la 8a3a l7cului :i e8ectu5rii
ur45ririi penale ;n cauzele ;n care ancDeta penal5 este 7?li>at7rie.
CA2ITO'U' II
CONSIDERAII GENERA'E
2RIVIND IDENTIFICAREA CRI&INA'ISTIC(
0+ NOIUNEA9

O@IECTU' I I&2ORTANA IDENTIFIC(RII
CRI&INA'ISTICE
0+0+ N)!iuea de ideti*icare i idetitate+
N73iunile 6e i6enti8icare- i6entic :i i6entitate sunt 6e 7ri>ine latin5- pr7<enin6 6in
cu<intele &identicus, identitas, dientitatis".
Sta?ilirea i6entit53ii unei pers7ane sau 7?iect reprezint5 ele4entul 6e8init7riu al
pr7cesului 6e in<esti>are cri4inalistic5.
I6enti8icarea presupune un pr7ces 6e c5utare :i <al7ri8icare :tiin3i8ic5 a pr7?el7r
necesare 6esc7peririi in8ract7rului :i s7lu3i7n5rii cauzei penale.
1$
Ideti*icarea este 6e8init5 ca: 3o activitate prin care se sta%ilete identitatea persoanelor sau o%iectelor pe
%aza trsturilor i particulatilor dinainte cunoscute!. La ?aza acestui pr7ces- caracterizat prin <arietate :i
c74ple@itate- st5 un principiu 8un6a4ental al cri4inalisticii :i al >9n6irii u4ane :i anu4e principiul
identitii .
"rin idetitate se ;n3ele>e #starea unui o%iect de a fi ceea ce este$ de a-i pstra un anumit timp
caracterele fundamentale$ individualitatea$ rm'n'nd el nsui!"
I6enti8icarea cri4inalistic5 :i 4e6ic7-le>al5 a pers7anei care a l5sat ur4e sau a 7?iectului
creat7r 6e ur4e nu se li4iteaz5 la pr7ce6eele teDnice 6e analiz5 Ftrase7l7>ice- 8izic7-cDi4ice- ?i7l7>iceG-
ci cuprin6e :i alte in<esti>a3ii F cercetarea la 8a3a l7cului- c7n8runt5ri- rec7nstituiri- prezent5ri pentru
recun7a:tereG. In6i8erent 6e cine a 87st 85cut5 i6enti8icarea :i 6e 87r4a pr7cesual5 ;n care s-a c7ncretizat
Fe@pertiz5- pr7ces-<er?alG- c7ne@iunea 6intre 8apt5 :i pers7ana 7ri 7?iectul i6enti8icat re<ine ;n
e@clusi<itate 7r>anului =u6iciar . 2ri c)r),)rarea c)clu<iei de idetitate cu datele *uri<ate de
alte "i?l)ace de pr),%9 ideti*icarea cri"iali#tic% de$ie ?udiciar% +
+ntruc9t i6enti8icarea 3ine 6e esen3a pers7anei- 7?iectului :i 8en74enului- ea nu
p7ate a<ea 6ec9t un sin>ur sens :i anu4e 6e statut sau 6e stare a acest7ra- in6i8erent 6e ip7staza ;n care se p7t
a8la la un 474ent 6at al e@isten3ei.
"rin ur4are identificarea criminalistic p7ate 8i 6e8init5 ca un proces de constatare a identitii
unor persoane$ o%iecte sau fenomene$ aflate n legtur cauzal cu fapta ilicit$ prin metode
tiinifice$ pentru realizarea scopului justiiei respectiv sta%ilirea adevrului n procesul judiciar"
I6enti8icarea cri4inalistic5 p7ate 8i 6e8init5 ca un pr7ces 6e c7nstatar e a i6entit53ii un7r
pers7ane- 7?iecte sau 8en74ene- a8late ;n le>5tur5 cauzal5 cu 8
I
apta ilicit5- prin 4et76e :tiin3i8ice
cri4inalistice- ;n sc7pul sta?ilirii a6e<5rului ;n pr7cesul =u6iciar.
0+.+ O,iectul ideti*ic%rii cri"iali#tice
+n cri4inalistic5 sunt supuse pr7cesului 6e i6enti8icare: 7?iecte- pers7ane-
8en74ene 7ri su?stan3e- care au anu4ite caracteristici :i care se a8l5 ; n rela3ie cauzal5 cu in8rac3iunea
c74is5.
De aceea- pentru a 6e47nstra e@isten3a unei le>5turi cauzale ;ntre 7 anu4it5 8apt5 :i
c7nsecin3ele sale- este necesar 4ai ;nt9i s5 se sta?ileasc5 c9t 4ai e@act rap7rturile 6intre 6i8eritele 7?iecte
;n ansa4?lul 8aptic <eri8icat.
Se p7ate c7ncluzi7na c5 i 6ent i 8i carea cri 4i nal i st i c5 are un r7l 6eter4inant ;n
cercetarea 6atel7r 8aptice - c7ntri?uin6 la 6esc7perirea- 8i@area- rele<area- ri6icarea- c7nser<area :i
<eri8icarea ele4entel7r 4ateriale care p7t e@plica :i pr7?a 7 anu4it5 stare 6e 8apt.
4%iectul identificrii criminalistice este un o%iect material prin natura sa$
concret$ fie el fiin$ lucru ori fenomenul care a generat o anumit stare de fapt.
Deci prin i6enti8icarea cri4inalistic5 nu se rez7l<5 pr7?le4e 6e natur5 =uri6ic5 ci
pr7?le4e 6e natur5 8aptic5.
%rice 7?iect 4aterial prezint5 anu4ite caracteristici sau pr7priet53i :i ;nsu:iri
particulare prin care 6e 8apt el se 4ani8est5 ;n spa3iu :i ti4p- 8ac9n6u- l suscepti?il 6e a crea ur4e :i
i4plicit 6e a 8i i6enti8icat.
Dup5 7pinia pr78es7rului . E4i li an St ancu- 7?iectul i6enti8i c5rii cri4inalistice are d)u%
tr%#%turi e#e!iale :i anu4e:
7?iect al i6enti8ic5rii cri4inalistice p7ate 8i 7rice pers7an5- 8iin35 sau lucru-
7rice ele4ent al lu4ii 4ateriale care se 4ani8est5 ;n spa3iu :i ti4p- suscepti?il 6e a 8i i6enti8icat 6up5
ur4ele 4ateriale create ;n c94pul in8rac3i7nalJ
1'
7?iectul i6enti8ic5rii cri4inalistice este un 7?iect c7ncret nu nu4ai prin natura sa- ci :i
prin ;nsu:i rap7rtul cauzal cu 8apta cercetat5.
"lec9n6u-se 6e la necesit53ile tipice in<esti>a3iei cri4inalistice- ;n literatura 6e
specialitate s-a i4pus siste4ul clasi8ic5rii ?ipartite al 7?iectel7r i6enti8ic5rii ;n 8unc3ie 6e 67u5 criterii :i
anu4e:
aB 5up scopul identificrii 7?iectel7r antrenate ;n acest pr7ces se ;4part ;n:
O,iecte ce ur"ea<% a *i ideti*icate9 6enu4it e :i ),iecte #c)p- respecti< acele
7?iecte ale c5r7r ur4e au 87st 6esc7perite la l7cul 8aptei Fpers7ana in8ract7rului- instru4entele
87l7site la c74iterea in8rac3iunii sau 7rice alt 7?iect care a creat 7 ur45 ;n ti4pul c74iterii 8aptei penaleGJ
O,iecte ideti*icat)are9 care ser<esc la i6enti8icarea 7?iectel7r 6in pri4a cate>7rie-
6enu4ite :i ),iecte "i?l)c de ideti*icare. Sunt 7?iecte care p7art5 ur4ele unei in8rac3iuni- ur4ele
;ns5:i- ele ser<in6 la i6enti8icarea 7?i ect el 7r care l e-au cr eat F6e e@e4pl u- 6ac5 l a l 7cul 8apt ei
au 87st 6esc7perite ur4e 6e ;nc5l354inte- pant78ii care au creat acele ur4e <7r 8i 7?iecte sc7p- iar
pant78ii presupu:i c5 au creat ur4ele e@a4inate <7r 8i 7?iecte 4i=l7cJ sau pist7lul cu care s-a
s5<9r:it un 747r reprezint5 7?iectul sc7p 6e i6enti8icat- iar pr7iectilele >5site in c7rpul <icti4ei-
;4preun5 cu 476elele tip 6e c74para3ie trase e@peri4ental cu ar4a ?5nuit5 c5 a 87st 87l7sit5 la
c74iterea 747rului- sunt 7?iecte 4i=l7c- 7?iecte i6enti8icat7are.G
,B 5up criteriul cutrii i identificrii - i6enti8icarea cri4inalistic5 are ;n <e6ere 67u5
cate>7rii 6e 7?iecte :
O,iecte c%utate, ale c5r7r ur4e sau re8lect5ri 4ateriale au 87st
6esc7perite ;n c94pul in8rac3i7nalJ
O,iecte $eri*icate, presupuse c5 au creat ur4ele sau re8lect5rile 4ateriale 6esc7perite la
l7cul 8aptei F6e e@e4plu- pant78ii care au creat ur4ele 6e ;nc5l354inte 6esc7perite la l7cul 8aptei
<7r 8i 7?iecte c5utate- iar pant78ii presupu:i c5 au creat ur4ele e@a4inate <7r 8i 7?iecte <eri8icateG.
+n pr7cesul 6e i6enti8icare pe l9n>5 7?iectele c5utate :i <eri8icate- 4ai sunt :i ur4ele
l7r . T7c4ai aceste ur4e 78er5 p7si?ilitatea cri4inalistului s5 e@a4ineze :i s5 sta?ileasc5
pr7priet53ile :i caracteristicile in6i<i6uale ale 7?iectel7r cercetate.
"ractica =u6iciar5 atri?uie i6enti8ic5rii cri4inalistice :i ;nte3esul 6e
in6i<i6ualizare a unui 7?iect 6up5 un se4n 6istincti< - 6istrus- 476i8icat
inten3i7nat sau acci6ental.
.+ 2RE&ISE'E9 ETA2E'E I GENURI'E IDENTIFIC(RII
CRI&INA'ISTICE
.+0+ 2re"i#ele #tii!i*ice ale ideti*ic%rii cri"iali#tice
Te4eiul :tiin3i8ic al 7ric5rui pr7ces 6e cun7a:tere a realit53ii 7?iecti<e este 6eter4inat 6e anu4ite re>uli 6e
?az5- ele c7nstituin6 punctul 6e plecare :i iz<7rul 7?3inerii 6e rezultate care s5 re8lecte- ri>ur7s :i e@act-
realitatea.
A i6enti8ica ;nsea4n5 a 6iscerne- a iz7la- a e@tra>e un 7?iect 6intr-un ansa4?lu 6e 7?iecte ase45n5t7are sau
6e 7?iecte prezu4ti< creat7are 6e ur4e ;n c7n6i3iile s5<9r:irii 8aptei penale. I6enti8icarea este p7si?il5 6at7rit5
ur45t7arel7r pre"i#e #tii!i*iceE individualitatea$ sta%ilitatea relativ i reflectivitatea"
a/ (ndividualitatea
"rin in6i<i6ualitatea ur4ei 7?iect se in3ele>e ;n sens 7nt7l7>ic- c5 acel 7?iect este
6eter4inat prin pr7priet53ile sale speci8ice. +n sens >n7se7l7>ic-
in6i<i6ualul 6ese4neaz5 sin>ularitatea unei 8iin3e sau 7?iect ;n rap7rt cu altele 6in
clasa sa- a6ic5 este unic.
1(
In6i<i6ualitatea unui 7?iect este 6at5 6e ;nsu:irile sale ini3iale pr7<enite 6in pr7cesul 6e
8a?rica3ie- c9t :i 6e cele pri4ite ulteri7r prin 87l7sire. Ele4entele sur<enite ulteri7r prin 87l7sire
particularizeaz5 :i 4ai 4ult 7?iectul supus e@a4in5rii F6e e@e4plu: 7 perecDe 6e pant78i 87l7sit5- pe l;n>5
ele4entele 6e 8a?rica3ie- cap5t5 ;n ti4p 7 serie 6e caracteristici in6i<i6uale: t7cituri pe talp5- t7c- t5ieturi etc.G.
(elimitarea indiidualului parcurge trei etape)
P cun7a:terea 7?iectului cu t7ate particularit53ile sale- a6ic5 ce reprezint5 elJ
P ;nca6rarea 7?iectului ;ntr-7 clas5 sau >rup5 6e 7?iecteJ
P in6i<i6ualizarea 7?iectului prin sta?ilirea i6entit53ii.
%/ )ta%ilitatea relativ
Mi:carea are un caracter c7ntra6ict7riu- 8iin6 c7nceput5 ca unitate ;ntre sta?ilitate
:i scDi4?are- ;ntre 4i:care :i repaus- ;n care repausul se 4ani8est5 su? 87r4a unui
ecDili?ru 6ina4ic- 6e sta?ilitate calitati<5 te4p7rar5 a siste4el7r.
%?iectele :i 8iin3ele su8er5 ;n ti4p scDi4?5ri su? ac3iunea 8act7ril7r interni :i e@terni. 7ntinua 4i:care :i
trans87r4are a lu4ii 4ateriale nu c7ntra<ine pr7priet53ii unui 7?iect 6e a 8i in6i<i6ul. "entru anu4ite peri7a6e 6e
ti4p i6enti8icarea r549ne p7si?il5- c9n6 scDi4?5rile nu sunt esen3iale.
O,iectele #upu#e eDa"eel)r de ideti*icare p)t *i cla#i*icate 4E
6 *ractic nemodifica%ile$ cu4 este 6esenul papilar- care este unic- nescDi4?5t7r :i nealtera?il. re:terea
6i4ensiunii a4prentel7r pe 45sura ;naint5rii ;n <9rst5- nu atra>e :i 7 476i8icare a c7n8i>ura3iei acestuia.
I 1elativ modifica%ile, 6e pil65 scrisul 6e 49n5J 6e:i su8er5 un pr7ces e<7luti<- 6e la 87r4are :i p9n5 la
6ez7r>anizare 6at7rit5 ?5tr;ne3ii- ;n 4a=7ritatea cazuril7r 87r4ele >ra8ice r549n c7nstante.
6 +odifica%ile, 6at7rit5 ac3iunii un7r 8act7ri naturali sau arti8iciali Finten3i7natG. "entru
=usta 6eter4inare a acest7r 476i8ic5ri :i aprecierea l7r c7rect5 ;n pr7cesul i6enti8ic5rii
este necesar ca e@pertul s5 stu6ieze 8act7rii care pertur?5 i6entitatea s5 6esc7pere :i s5
e@plice cauzele care >enereaz5 6e7se?irile.
De re>ul5- i6enti8icarea cri4inalistic5 se ?azeaz5 pe scDi4?5rile ce se pr76uc 4ai lent-
;ntr-7 peri7a65 6e ti4p 4ai ;n6elun>at5- su8erin6 476i8ic5ri nese4ni8icati<e.
De 4en3i7nat 8aptul c5 scDi4?5rile se p7t 6at7ra nu nu4ai 8act7ril7r naturali- ci :i 476i8ic5ril7r
arti8iciale- inten3i7nate - pentru a 6eruta e@a4in5rile cri4inalistice F6e e@e4plu- 6e>Dizarea pr7priului scris-
:ter>erea ur4el7r- 4utilarea ca6a<rului- r5nirea <7it5 a 6e>etel7r pentru a 6istru>e 6esenul papilar etc.G.
c/ 1eflectivitatea - reprezint5 capacitatea 7?iectel7r 6e a se re8lecta :i 6e a 8i
re8lectate prin ac3iunea unui c7rp asupra altuia- repr76uc9n6 structura sa e@teri7ar5.
+nsu:irea 4ateriei 6e a se re8lecta este cu at9t 4ai c74ple@5 cu c9t 87r4a 6e 4i:care
este 4ai e<7luat5- 4er>9n6 6e la cele 4ai si4ple 87r4e 6e re8lectare 4ecanic5 6in lu4ea an7r>anic5 :i p9n5
la cele 4ai c74plicate pr7cese 6in creierul u4an care re8lect5 realitatea prin inter4e6iul percep3iil7r-
reprezent5ril7r- n73iunil7r :i cel7rlalte 476alit53i 6e cun7a:tere.
+n cri4inalistic5 re8lectarea - ca i4a>ine a 7?iectului sau a ;nsu:iril7r
acestuia- per4ite i6enti8icarea cri 4inalistic5 8ie ;n sens p7ziti< 6e
6eter4inare cert5 sau pr7?a?il5 a 7?iectului creati<- 8ie in sens ne>ati< 6e
e@clu6ere a acestuia.
.+.+ Etapele ideti*ic%rii cri"iali#tice
Fialitatea ideti*ic%rii cri4inalistice c7nst5 ;n sta?ilirea 7?iectului care se a8l5 ;n rap7rt 6e
cauzalitate cu 8apta cercetat5- 6up5 ur4ele create ;n pr7cesul 6e 4aterializare a acti<it53ii in8rac3i7nale .
1)
"entru realizarea sc7pului pr7pus- i6enti8icarea se 6es85:7ar5 pe parcursul a 67u5 li4ite- care reprezint5
>eneralul :i particularul. +n 4area 4a=7ritate a cazuril7r- aceasta se realizeaz5 ; d)u% etape:
a/ Etapa sta%ilirii apartenenei de gen ;n care are l7c i6enti8icarea sau 6eli4itarea >rupului
F>enului sau cate>7rieiG c5ruia ;i apartine 7?iectul sc7p al i6enti8ic5riiJ
%/ Etapa sta%ilirii o%iectului concret- a8lat ;n rap7rt cauzal cu 8apta cercetat5 6eci cel a
c5rui ur45 a 87st 6esc7perit5 la l7cul 8aptei- etap denumit cea a identificrii individuale.
+n literatura 6e specialitate aceste 67u5 etape 4ai sunt cun7scute :i su? 6enu4irea
6e i6enti8icare 6e >rup5 sau >en :i i6enti8icare in6i<i6ual5.
.+1+ Geurile i d)"eiile ideti*ic%rii cri"iali#tice
Di<ersitatea 87r4el7r 6e re8lectare a 7?iectel7r :i 8iin3el7r c7ntureaz5 67u5 genuri de
identificare 6istincte:
- identificarea dup imaginile fixate material * care reprezint5 476alitatea cea 4ai 8rec<ent
;nt9lnit5 :i se realizeaz5 prin c74pararea ur4el7r cu 7?iectele presupuse c5 le-au creat sau cu
re8lect5rile 4ateriale ale acest7raJ
-identificarea dup imaginile fixate n memorie * se ?azeaz5 pe capacitatea 6e 4e47rare a
su?iectului care- ;n anu4ite c7n6i3ii 6e spa3iu :i ti4p- a perceput caracteristicile unui 7?iect- 8iin35 sau
8en74en.
+n practica 7r>anel7r =u6iciare- ;n <e6erea realiz5rii i6enti8ic5rii
cri4inalistice- se apeleaz5 la 6i<erse cate>7rii 6e speciali:ti :i e@per3i at9t 6in 674eniul
:tiin3ei cri4inalistice- c9t :i 6in alte 674enii ale :tiin3ei ca: 8izicieni- cDi4i:ti-
?i7l7>i- antr7p7l7>i- psiD7l7>i- 4e6ici le>i:ti etc.
Dintre 674eniile 6e i6enti8icare 4ai 8rec<ent ;nt9lnite ;n practica =u6iciar5 se p7t
enu4era ur45t7arele:
- identificarea traseologic, care ur45re:te ;n principal sta?ilirea 7?iectului
-
care a
creat ur4ele la 8a3a l7cului Finstru4ente 6e spar>ere ;nc5l354inte purtat5 6e
85ptuit7r- pneul aut7<eDiculului etc.G. T7t ;n acest 674eniu este p7si?il5 :i i6enti8icarea
pers7anei 6up5 ur4ele 6e pici7are- 6e urecDi- 6e ?uze- 6e 6in3i etc.- ca :i rec7nstituirea
;ntre>ului 6up5 p5r3ile sale c74p7nenteJ
- identificarea dactiloscopic, are ca 7?iect principal sta?ilirea pers7anei care a
l5sat ur4ele 6esenului papilar la l7cul 8aptei- 6ar 674eniul acesteia p7ate 8i e@tins :i la
i6enti8icarea pers7anel7r necun7scute 7ri a ca6a<rel7r nei6enti8icate >5site 85r5 acteJ
I identificarea %alistic judiciar, are ca sc7p principal sta?ilirea ar4ei 6e 87c 6up5
ur4ele l5sate 6e >l7anle :i tu?uriJ
- identificarea grafic, ur45re:te sta?ilirea pers7anei care a e@ecutat un anu4it ;nscris-
pe ?aza caracteristicil7r >enerale :i in6i<i6uale ale scrisului 6e 49n5J
- identificarea mijloacelor de scris$ de imprimat i multiplicat la care s-a 6actil7>ra8iat
sau 4ultiplicat un te@t pe ?aza ele4entel7r >enerale :i in6i<i6uale ale acest7raJ
- identificarea cadavrelor, are ;n <e6ere sta?ilirea i6entit53ii pers7anei c5reia ;i apar3ine
ca6a<rul >5sit 85r5 acte 6e i6entitate.
1+ &ETODO'OGIA IDENTIFIC(RII CRI&INA'ISTICE
1*
%?iectele supuse i6enti8ic5rii cri4inalistice Fpers7ane- lucruri- 8en74eneG
sunt 87arte <ariate ;n rap7rt cu 87r4a- natura- 45ri4ea :i 8unc3i7nalitatea l7r. De
ase4enea- caracteristicile 6e i6enti8icare <7r 8i 6i8erite 6e la 7 cate>7rie la alta.
T7c4ai a<9n6u-se ;n <e6ere aceste situa3ii 6e 8apt- este necesar5 7 anu4it5
4et767l7>ie a i6enti8ic5rii cri4inalistice care tre?uie s5 cuprin65 at9t 4et76e 6e
e@a4inare speci8ice cri4inalisticii c9t :i 4et76e 6e e@a4inare preluate 6in alte :tiin3e
care p7t c7ntri?ui la a8larea a6e<5rului pri<in6 7?iectele- pers7ana sau 8en74enul ce
are le>5tur5 cu cauza penal5 cercetat5.
1+0+ &et)de de eDa"iare #peci*ice cri"iali#ticii
ri4inalistica :i-a ela?7rat 4et76e speci8ice 6e cercetare :i e@a4inare a ur4el7r
in8rac3iunii:
aB Examinarea separat a o%iectelor i sta%ilirea caracteristicilor de identificare
I6enti8icarea cri4inalistic5 ;ncepe cu e@a4inarea separat5 a 7?iectel7r- 8iin6 ;nt9i
stu6iate 7?iectele i6enti8icat7are F4i=l7cG respecti< ur4ele ri6icate 6e la 8a3a l7cului-
;nscrisul c7rp 6elict- pr7iectilul e@tras 6in <icti45- ur4ele papilare r54ase pe 6i8erite
7?iecte etc.
u aceast5 7cazie se sta?ilesc caracteristicile i6enti8icat7are ale 7?iectel7r c7n87r4
principiului 6eter4in5rii calitati<e a acest7ra. Se sta?ile:te ast8el apartenen3a 6e >rup a pers7anel7r sau 7?iectel7r
suspectate- pe ?aza un7r ele4ente caracteristice ase45n5t7are- 8iin6 e@cluse cele cu pr7priet53i 6e7se?ite-
e<i6ent c7ntrarii cel7r re8lectate 6e ur4e. "e aceast5 cale se 6eli4iteaz5 cate>7ria sau >rupul 4ai restr9ns
6e 7?iecte ce tre?uie <eri8icate.
Este i4p7rtant ca la inclu6erea ;n aceast5 cate>7rie s5 8ie cun7scute :i c7n6i3iile ;n
care au 87st create ur4ele e@a4inate- pentru a se a<ea ;n <e6ere e<entualele 476i8ic5ri
sur<enite ;n structura acest7ra prin inter<en3ia 6i<er:il7r 8act7ri.
E@a4inarea separat5 a 7?iectel7r 6e i6enti8icare ;ncepe 6e re>ul5 cu 7?iectul c5utat- ne8iin6 e@clus5 nici
p7si?ilitatea e@a4in5rii la ;nceput a 7?iectului <eri8icat Fsc7pG.
%/ Examinarea comparativ
+n cea 6e a 67ua 8az5 a pr7cesului 6e in<esti>are cri4inalistic5 se pr7ce6eaz5 la
e@a4inarea c74parati<5 a 7?iectel7r ceea ce presupune c74pararea
caracteristicil7r >enerate :i in6i<i6uale ale 7?iectului i6enti8icat7r cu cele ale
7?iectel7r <eri8icate- ur45rin6u-se sta?ilirea ase45n5ril7r :i 6e7se?iril7r 6intre ele.
+n i6enti8icarea cri4inalistic5- c7n3inutul principal al e@a4in5rii c74parati<e ;l
reprezint5 c7nstatarea :i aprecierea ase45n5ril7r- 7 t7talitate su8icient5 6e caracteristici
si4ilare c7n6uc9n6 la i6enti8icarea 7?iectului ce a creat ur4a.
+n acela:i ti4p- su?linierea 6e7se?iril7r 6intre 7?iectele sau ur4ele e@a4inate 6en7t5
67ar lipsa l7r 6e i6entitate- ceea ce nu ;nsea4n5 aut74at :i e@clu6erea l7r- ;ntruc9t
aceste 6e7se?iri p7t 8i =usti8icate F6e e@e4plu ;nl7cuirea un7r litere la 4a:ina 6e scrisG.
+ns5:i etapele i6enti8ic5rii cri4inalistice- p7rnin6 6e la sta?ilirea apartenen3ei 6e >en :i p9n5 la i6enti8icarea
pr7priu-zis5 necesit5 e@a4inarea 6e7se?iril7r- 6at 8iin6 c5 e@isten3a l7r per4ite restr9n>erea nu45rului 6e
7?iecte luate ini3ial ;n c7nsi6era3ie.
I6enti8icarea in6i<i6ual5 presupune pe l9n>5 6e7se?irile 6e alte 7?iecte :i e<i6en3ierea
caracteristicil7r pr7prii 7?iectului 6e i6enti8icat.
1B
Atunci c9n6 pre674in5 ase45n5rile 6ar apar :i unele 6e7se?iri pentru a a=un>e la 7
i6entitate este necesar5 e@plicarea tutur7r 6e7se?iril7r :i a cauzel7r care au 6eter4inat apari3ia l7r.
+n cri4inalistic5 se ;nt9lnesc- ;n principal ur45t7arele cauze >enerat7are 6e
nec7nc7r6an3e:
- 6e7se?iri pr7<enin6 6intr-7 i4pri4are 6e8ectu7as5 sau inc74plet5 a ur4el7r Fe@e4plu:
ur4ele papilare 6e pe supra8a3a pal4ei sau a plantei pici7rului 6escul3.G
- 6e7se?iri 6eter4inate 6e sta?ilitatea relati<5 Fe@e4plu: scrisul 6e 49n5 care ;n ti4p su8er5
476i8ic5riG.
Su? aspect 4et767l7>ic- e@a4inarea c74parati<5- ;ncepe cu caracteristicile
>enerale 6upa care se trece la cele strict in6i<i6uale. 74pararea 7?iectel7r supuse i6enti8ic5rii se
8ace prin ur45t7arele trei pr7ce6ee:
a/ #onfruntarea este pr7ce6eul cel 4ai 8rec<ent 87l7sit- care presupune punerea 8a35 ;n 8a35 Funul
l9n>5 altulG a 7?iectel7r supuse i6enti8ic5rii- cu sc7pul 6e a le <eri8ica :i c74para. Sunt
87l7site 4i=l7ace 7ptice sau 6e pr7iec3ie- 4icr7sc7ape c74parat7are- 87t7>ra4e ale
7?iectel7r- ur4el7r papilare- ;nscrisuril7r- stria3iil7r 6e pe >l7n3 sau 6e pe tu? l5sate 6e
ar4a 6e 87c etc.J e@a4in9n6u-se c74parati< 7?iectul c7rp 6elict cu 476elul tip 6e
c74para3ie. Se caut5 ele4ente c74une care tre?uie s5 c7inci65 ca 87r45-
6i4ensiune- a4plasare- particularit53i- c9t :i ele4entele 6e 6i8eren3iere.
%/ 2uxtapunerea$ Fc7ntinuitateG liniar5- este 87l7sit5 ;n e@a4inarea c74parati<5 a ur4el7r su? 87r4a 6e stria3ii
Fe@.: ur4ele l5sate 6e instru4entele 6e spar>ere- ur4ele l5sate pe tu?ul cartu:ului 6e 4ecanis4ele ar4ei-
ur4ele l5sate 6e >Dinturile 3e<ii ar4ei 6e 87c pe pr7iectil etc.G iar pentru e@a4inarea stria3iil7r se
87l7se:te 4et76a 4icr7sc7pic5 c74parati<5 care per4ite e@a4inarea si4ultan5 a cel7r 67u5 7?iecte-
ur45rin6u-se c7ntinuitatea liniar5 a c94puril7r 6e stria3ii. "r7ce6eul se p7ate 87l7si :i cu a=ut7rul un7r 87t7>ra8ii
45rite ale 7?iectel7r c74parate- care se stu6iaz5 ;n anu4ite planuri :i se asa4?leaz5.
c/ )uprapunerea Fsuprapr7iec3iaG c7nst5 ;n a:ezarea i4a>inii transparente a unuia 6in
7?iectele c74parate peste i4a>inea celuilalt 7?iect- put9n6 8i 7?ser<ate cu u:urin35
ase45n5rile :i 6e7se?irile 6intre ele.
1+.+ &et)de de eDa"iare preluate di alte d)"eii tii!i*ice
a/ +etode de examinare specifice logicii
Trecerea 6e la necun7scut la cun7scut nu se p7ate realiza ;n a8ara ra3i7na4entel7r
care- la r9n6ul l7r- se ?azeaz5 pe analiz5 :i sintez5- a?stractizare :i >eneralizare-
in6uc3ie :i 6e6uc3ie- anal7>ie- precu4 :i pe principiile >9n6irii l7>ice.
Analiza :i sinteza sunt 87l7site ;n t7ate sta6iile 6e e@a4inare- sunt irepeta?ile :i au 7 aplica?ilitate 6i8erit5.
Din c7inci6en3a caracteristicil7r analizate separat :i ap7i c74parate- nu se p7ate tra>e c7ncluzia i6entit53ii-
8iin6 7?li>at7rie c7nsi6erarea c7ne@iunil7r 6intre caracteristici.
"rin a?stractizare :i >eneralizare se e<i6en3iaz5 laturile esen3iale ale unui 7?iect- 6eci 6e8init7riu pentru
acesta- cu i>n7rarea cel7r nese4ni8icati<e sau 476i8ica?ile- irele<ante pentru sta?ilirea i6entit53ii.
%/ +etode de examinare din domeniul matematicii Fcalculul pr7?a?ilit53il7r- 87l7sirea
al>7rit4il7r etc.G.
c/ +etode de examinare din domeniul c&imiei +ex.) sta?ilirea prin 6eter4in5ri cDi4ice a
c74p7zi3iei D9rtiei- cernelii la un ;nscris a8lat ;n liti>iu- punerea ur4el7r 6e s9n>e cu a=ut7rul un7r reacti<i
cDi4ici cu4 sunt: lu4in7lul- ?enzi6ina etc.G.
1E
d/ +etode de examinare din domeniul %iologiei Fanalize ?i7cri4inalistice ale
ur4el7r 6e 4aterie >5site la l7cul 8apteiG.
e/ 5in domeniul informaticii F87l7sirea teDnicii 6e calcul- a c7piat7arel7r la
8alsi8icarea un7r 67cu4ente :i titluri 6e <al7are- ?ancn7te etc.G
CA2ITO'U' III
FOTOGRAFIA 3UDICIAR(
0+ NOIUNI GENERA'E DE TE-NIC( FOTOGRAFIC(
F7t7>ra8ierea este 7 4et765 teDnic5 cu a=ut7rul c5reia se p7t repr76uce :i 8i@a
i4a>inile lu4in7ase ale 7?iectel7r 87t7>ra8iate.
u<9ntul 87t7>ra8ie <ine 6in >recescul pD7t7s Q lu4in5 :i >rapD7- scriere- a6ic5-
scrierea cu a=ut7rul lu4inii.
F7t7>ra8ia cu 4aterial 87t7sensi?il se realizeaz5 ;n 67u5 etape:
- 8izic5 P ?azat5 pe pr7pa>area un6el7r electr74a>netice :i aplicarea le>il7r 7pticii
>e74etriceJ
- cDi4ic5 P care c7nst5 ;n prelucrarea i4a>inil7r latente 87r4ate pe un 4aterial
87t7sensi?il- ca ur4are a ;nsu:irii pe care 7 au anu4ite ra6ia3ii 6e a 6esc74pune unele
s5ruri 6e ar>int F?r74ur5- cl7rur5 :i i76ur5 6e ar>intG.
F7t7>ra8ia 6i>ital5 se realizeaz5 ast8el: lu4ina a=un>e la 7 plac5 cu 87t7tranzist7ri
care- 8unc3ie 6e intensitatea lu4inii- trans4it un i4puls electric care este preluat 6e un
circuit 6e c7n<ersie 6i>ital5 FDG care trans87r45 i4pulsurile ;n i4a>ine. "entru
87t7>ra8ierea al?-ne>ru se 87l7se:te un sin>ur D- iar pentru 87t7>ra8ierea c7l7r sunt
87l7site trei D Fr7:u- al?astru :i <er6eG.
C)di!ii de e*ectuare a *)t);ra*iei
a" 7 surs de lumin:
P natural5 Fs7are- 8ul>erGJ
P arti8icial5 F8lac5r5- la4p5 electric5- ?litzG.
%" Aparatul fotografic
+n rap7rt 6e 45ri4ea i4a>inii- aceste aparate se clasi8ic5 ;n ur45t7arele cate>7rii:
- aparate 4iniaturaleJ
1A
- aperate 6e 87r4at 4icJ
- aparate 6e 87r4at 4i=l7ciuJ
- aparate 6e 87r4at 4are.
Ele"etele aparatului *)t);ra*icE
- c7rpul aparatuluiJ
- 7?iecti<ulJ
P ca4era 7?scur5 Fun6e se pune 8il4ulGJ
P 7pturat7r P cuprinz9n6 6iscul 6up5 care se sta?ile:te ti4pul 6e e@punereJ
P p9r>Die 6e ar4areJ
- ?ut7n 6eclan:at7rJ
P c7nt7r 6e i4a>iniJ
- un siste4 6e <izare ce p7ate 8i 6e ' 8eluri:
-<iz7r pris4atic F<izare 6irect5GJ
-<iz7r tip perisc7p F<izare 6e sus ;n =7sGJ
-siste4 tele4etru.
Acce#)riile aparatului *)t);ra*ic #utE
P trepie6ulJ
P inelele 6e prelun>ire ale 7?iecti<ului pentru 87t7>ra8ierea ur4el7r 6e
6i4ensiuni 4ici- pentru repr76uceri etc.J
- 8iltre 6e lu4in5
P8irul 6eclan:at7r. Dac5 a4 6eclan:a aparatul 85r5 8irul respecti<- el ar <i?ra iar
i4a>inea ar apare 4i:cat5- neclar5.
P casete cu 4aterial 87t7sensi?il cu 6i8erite >ra6e 6e sensi?ilitate pentru
a le 87l7si ;n rap7rt 6e c7n6i3iile 6e lu4in5 ;n care se e@ecut5 87t7>ra8ierea.
- la4pa ?litz- este un acces7riu 6e ne;nl7cuit atunci c9n6 se e@ecut5 87t7>ra8ierea l7cului
8aptei :i lu4ina arti8icial5 sau natural5 este sla?5.
c" +aterialele fotosensi%ile
Materiale capa?ile 6e a ;nre>istra :i 8i@a i4a>inea 87r4at5 6e 7?iecti<ul 87t7>ra8ic cu
a=ut7rul ra6ia3iil7r lu4in7ase- sunt cun7scute su? 6enu4irea 6e "ateriale *)t)#e#i,ile+
Dup5 8elul i4a>inii pe care 7 ;nre>istreaz5: ne>ati<5 sau p7ziti<5- 4aterialele
87t7sensi?ile #e 4"part 4 d)u% "ari cate;)rii: materiale fotosensi%ile negative i materiale fotosensi%ile
pozitive"
.+ RO'U' FOTOGRAFIEI 3UDICIARE I A' HNREGISTR(RI'OR VIDEO HN
INVESTIGAREA INFRACIUNI'OR
.+0+ 2ricipalele a$ata?e ale *)t);ra*iei ?udiciare
!7lul 87t7>ra8iei ;n acti<itatea 7r>anel7r =u6iciare este ast5zi unani4 recun7scut-
4area 4a=7ritate a aut7ril7r 6e specialitate :i a practicienil7r 8iin6 6e ac7r6 c5 87t7>ra8ia
st5 la ?aza 4a=7rita3ii acti<it53il7r speci8ice cri4inalistice- in6i8erent 6ac5 acestea se
6es85:7ar5 pe teren sau ;n la?7rat7r. +n acela:i sens- se sus3ine c5 ea reprezint5 un a=ut7r
in6ispensa?il 7r>anel7r 6e ancDet5.
$C
A<anta=ele care au i4pus 87t7>ra8ia ;n acti<itatea c74ple@5 6e cercetare a
in8rac3iunil7r :
a. Fi6elitatea ;n 8i@area :i re6area i4a>inii l7cului 8aptei- a ur4el7r in8rac3iunii- a rezultatel7r 6i<ersel7r
cercet5ri cri4inalistice 6e la?7rat7r- at9t ;n ra6ia3ii <izi?ile c9t :i in<izi?ile.
,. %?iecti<itatea ;n prezentarea 6atel7r 7?3inute prin 4i=l7ace cri4inalistice- 8i@ate prin inter4e6iul 87t7>ra8iei
asupra 8aptei :i pers7anei in8ract7rului.
c. !api6itatea :i relati<a si4plitate 6e e@ecutare a 87t7>ra8iil7r- ceea ce per4ite
ur>entarea ancDetei :i- 6e aici- rez7l<area 7perati<5 a cazului.
d. E<i6en3a pr7?at7rie a 87t7>ra8iei Fca :i a i4a>inil7r <i6e7G este un alt 4are a<anta=
pentru clari8icarea 4ult7r cauze =u6iciare .
e. In8luen3a psiD7l7>ic5 pe care 7 p7ate a<ea asupra ;n<inuitului sau inculpatului- 6ar :i
asupra 7r>anel7r 6e =u6ecat5.
E<i6en3iin6 aceste a<anta=e- !eiss a8ir4a ca "un raport, oric,t de documentat, nu a
putea reda niciodat oroarea unui asasinat ca o fotografie".
+n prezent- 87t7>ra8ia :i ;nre>istrarea sunt- p7tri<it pre<e6eril7r 76ului 6e pr7ce6ur5 penal5- 4i=l7ace 6e
pr7?5.
.+.+ 2articularitatea "et)del)r *)t);ra*ice aplicate i$e#ti;a!iil)r ?udiciare
"r7ce6eele 87t7>ra8ice 87l7site ;n in<esti>a3iile cri4inalistice nu reprezint5 7 si4pl5
preluare a 4et76el7r curente 6e 87t7>ra8iere :i aplicarea l7r la ne<7ile pr7cesului
=u6iciar. Ast8el- :i-a 85cut apari3ia 7 n7u5 ra4ur5 a 87t7>ra8iei :tiin3i8ice - fotografia
judiciar.
F)t);ra*ia ?udiciar%9 c)#tituie u a#a",lu de pr)cedee te>ic)-tii!i*ice9
ece#are i$e#ti;%rii9 *iD%rii i red%rii re<ultatel)r cercet%ril)r cri"iali#tice #u,
*)r"a i"a;iil)r *)t);ra*ice+
F7t7>ra8ia =u6iciar5 cuprin6e- a:a cu4 se <a <e6ea ;n c7ntinuare- d)u% "ari cate;)rii
de "et)de- p7tri<it 6estina3iei l7r i4e6iate- cate>7rii care- ;ns5- nu se 6i8eren3iaz5 ;n
476 a?s7lut :
- *)t);ra*ia ?udiciar% )perati$% F 8ac parte 87t7>ra8iile e@ecutate la l7cul 8aptei- ;ncep9n6 cu
87t7>ra8ia 6e ansa4?lu :i ter4in9n6 cu pr7ce6eele speciale 6e 87t7>ra8iere a ur4el7r- 87t7>ra8ia
se4nal4entel7r- 87t7>ra8ia 6e rec7nstituire- alte 87t7>ra8ii 6estinate 8i@arii rezultatel7r un7r acti<it53i 6e
ur45rire penal5 G.
- *)t);ra*ia ?udiciar% de eDa"iare Fsunt incluse 87t7>ra8iile e@ecutate- 6e re>ul5- ;n la?7rat7arele
cri4inalistice- 6e la 87t7>ra8ia 6e ilustrare la 87t7>ra8ia ;n ra6ia3ii in<izi?ileG.
Fotografia judiciar operativ
AB 2r)cedee de *)t);ra*iere la *a!a l)cului
F7t7>ra8ia =u6iciar5 cu caracter 7perati< - e@ecutat5 cu prile=ul cercet5rii l7cului
8aptei sau ;n ;4pre=ur5ri si4ilare - 6e c5tre cDiar 7r>anele 6e ur4arire penal5- ;n pri4ul
r9n6 6e c5tre p7li3ie- se ;nscrie printre pr7ce6eele i4p7rtante 6e 8i@are a rezultatel7r
$1
cercet5rii- reprezent9n6 un au@iliar pre3i7s al pr7cesului-<er?al. +n cazurile 6e7se?ite-
cu4 sunt 747rul- acci6entele rutiere- na<ale- aeriene- incen6iile- e@pl7ziile s7l6ate cu
<icti4e 74ene:ti- talD5riile s.a. cercetarea la 8a3a l7cului nu 4ai p7ate 8i c7nceput5 85r5
e@ecutarea 6e 87t7>ra8ii- c5r7ra li se a6au>5 ;nre>istr5ri <i6e7 anal7>ice sau 6i>itale.
+n literatura 6e specialitate s-a su?liniat i4p7rtan3a respect5rii cu stricte3e at9t a
cerin3el7r teDnice pri<it7are la 7?3inerea un7r i4a>ini 6e ?un5 calitate- c9t :i a re>ulil7r
i4puse 6e necesitatea e<i6en3ierii tutur7r ;4pre=ur5ril7r- 6etaliil7r sau ur4el7r ce p7t
a<ea 7 se4ni8ica3ie anu4it5 ;n s7lu3i7narea cauzei .
"r7ce6eele 6e 87t7>ra8iere aplicate la 8ata l7cului inclu6:
a/ fotografia de orientare8
%/ fotografia sc&i8
c/ fotografia o%iectelor principale8
d/ fotografia de detaliu8
e/ fotografia urmelor 8
f/ msurtorile fotografice "
a/ Fotografia de orientare. F7t7>ra8ia 6e 7rientare ser<e:te la 8i@area i4a>inii ;ntre>ului l7c al
8aptei- ;ntr-un ansa4?lu 6e puncte 6e reper sau 6e 7rientare- 6e natur5 s5 per4it5 i6enti8icarea z7nei ;n care s-a
s5<9r:it in8rac3iunea- 7ri a a<ut l7c un e<eni4ent cu i4plica3ii =uri6ice. T7t76at5- prin 87t7>ra8ia 6e 7rientare se
ur45re:te surprin6erea acel7r aspecte capa?ile s5 78ere 7 anu4it5 i4a>ine asupra rap7rtului 6intre l7cul
pr7priu-zis al 8aptei :i z7na ;nc7n=ur5t7are- cu4 sunt- 6e pil65- 6istan3ele p9n5 la c7nstruc3iile sau alte puncte
6e reper 6in apr7piere- 6ru4urile 6e acces- p7si?ilit53ile 6e <izi?ilitate etc.
+n ip7teza 87t7>ra8iil7r e@ecutate ;n l7curi 6escDise- punctele 6e 7rientare p7t 8i ansa4?luri 6e cl56iri-
c7nstruc3ii uzinale- p76uri- 6i<erse in6icat7are- ?7rne Ril74etrice- ;n >eneral 7rice ele4ent cu 7 prezen35 :i
;n853i:are sta?il5 ;n z7n5.
+n cazul l7curil7r ;ncDise- 87t7>ra8ia 6e 7rientare <a surprin6e e@teri7rul cla6irii- ;nca6rat ;n 6i<erse puncte
6e reper- 6eter4inate 6e particularit53ile c7nstruc3iil7r ;n<ecinate- ale str5zii ;n ansa4?lul s5u etc.
"entru e@ecutarea 87t7>ra8iei 6e 7rientare se apeleaz5 cu prec56ere la 7?iecti<ele cu un un>Di 6e p7z5 4are
F7?iecti<ele superran>ulare :i 7?iecti<ele r7tati<eG- 85r5 a se e@clu6e ;ns5 p7si?ilitatea 87l7sirii un7r 7?iecti<e
n7r4ale. Une7ri p7t 8i 87l7site :i tele7?iecti<e- 6ac5 c7n6i3iile 6e la 8a3a l7cului 7 i4pun. De e@e4plu- ;n cazul
un7r incen6ii sau e@pl7zii- c9n6 87t7>ra8ierea se e@ecut5 6e la 6istan35 aprecia?il5- pentru a nu pune ;n peric7l
4e4?rii ecDipei 6e cercetare.
Aparatul 6e 87t7>ra8iat se situeaz5 c9t 4ai sus- ;n unele cazuri recur>9n6u-se inclusi< la 87t7>ra8ii aeriene.
"unctul 6in care se 87t7>ra8iaz5 sau punctul 6e sta3ie- precu4 :i c7n6i3iile 6e ilu4inare Fnatural5 sau arti8icial5G
tre?uie s5 asi>ure re6area clar5 :i c7rect5 a ansa4?lului l7cului 8aptei :i a punctel7r 6e 7rientare.
%/ Fotografia sc&i- este 6estinat5 re65rii- ;n e@clusi<itate- a ;ntre>ului l7c al 8aptei- cu t7t ce are el 4ai
caracteristic. De re>ul5- 87t7>ra8ia se e@ecut5 cu aparatul situat la ;n5l3i4ea 4e6ie a 7cDil7r Fcca. 1-*C4G.
F7t7>ra8iile scDi35 cuprin6 4ai 4ulte <ariante- p7tri<it pr7ce6eel7r 6e e@ecu3ie :
Fotografia sc&i unitar- ;n care este re6at5 t7talitatea l7cului 8aptei ;ntr-un
sin>ur ca6ru. Aceasta presupune- printre altele- ale>erea punctului 6e sta3ie :i a 7?iecti<ului cu 6istan3a
87cal5 c7n<ena?il5 surprin6erii t7talit53ii sau 4arii 4a=7rit53i a ele4entel7r caracteristice :i- ;n6e7se?i- a
7?iectel7r principale.
Fotografia sc&i panoramic- apreciat5 6e unii aut7ri ca 7 <ariant5 a
87t7>ra8iei 6e 7rientare- este- ;n 87n6- 7 alternati<5 la re6area unitar5 a l7cului 8aptei-
;n ip7teza ;n care acesta 7cup5 7 supra8a35 4are- i4p7si?il 6e re6at ;ntr-7 sin>ur5
87t7>ra8ie- cDiar 87l7sin6u-se un 7?iecti< superran>ular- ;ntruc9t nu <7r ap5rea ;n
$$
i4a>ine t7ate 6etaliile- ce p7t prezenta interes ;n clari8icarea cauzei. Fire:te c5 nu
tre?uie e@clus5 p7si?ilitatea e@ecut5rii un7r 87t7>ra8ii 6e 7rientare prin pr7ce6eul
pan7ra45rii.
La r9n6ul ei- 87t7>ra8ia pan7ra4ic5 se clasi8ic5 ;n:
-fotografia panoramic liniar- ;n care aparatul se 6eplaseaz5 paralel cu l7cul 8aptei- 6istan3a
6intre 67u5 puncte 6e sta3ie sta?ilin6u-se ;n 8unc3ie 6e un>Diul 6e p7z5 al 7?iecti<uluiJ
- fotografia panoramic circular- realizat5 prin luarea 6e i4a>ini- prin r7tirea aparatului situat ;ntr-un
punct 6e sta3ie central.
Fotografia sc&i pe sectoare - presupune re6area pe p7r3iuni a l7cului 8aptei- ;n
c7n6i3ii si4ilare 6e ilu4inare- cu acela:i 7?iecti< :i la aceea:i scar5. "r7ce6eul se aplic5 ;n l7curile
c74parti4entate F6e e@e4plu aparta4enteG- un6e nu se p7ate e@ecuta 7 87t7>ra8ie unitar5.
Fotografia sc&i ncruciat - se e@ecut5 cu aparatul situat succesi< ;n
puncte 6i8erite sau 6ia4etral 7puse- ;n sc7pul ;nl5tur5rii 6intr-7 i4a>ine a a:a-
nu4itel7r --z7ne 7ar?eL.
c/ Fotografia o%iectelor principale. M76alitatea 6e 87t7>ra8iere a 7?iectel7r principale
c7nst5 ;n 8i@area i4a>inil7r acel7r 7?iecte care sunt ;n le>5tur5 sau care re8lect5 ur4ele :i c7nsecin3ele
8aptei in8rac3i7nale. Din cate>7ria 4en3i7nat5 p7t 8ace parte: c7rpul <icti4ei unei 74uci6eri- ar4ele :i
instru4entele 87l7site la s5<9r:irea in8rac3iunii- 7?iectele purt5t7are 6e ur4e- inclusi< ur4ele ca atare.
F7t7>ra8ia 7?iectel7r principale se e@ecut5- 6e re>ul5- ;n 8aza static5 a cercet5rii la 8a3a l7cului.
F7t7>ra8ia 7?iectului principal <a tre?ui 6u?lat5 6e 7 87t7>ra8ie care <a re6a p7zi3ia acestui 7?iect ;n
ansa4?lul c94pului in8rac3i7nal- precu4 :i ;n rap7rt 6e p7zi3ia sau 6estina3ia 8a35 6e alte 7?iecte
principale. Une7ri- acest aspect este ne>li=at ;n practic5.
Fiecare 7?iect tre?uie ast8el 87t7>ra8iat- ;nc9t i4a>inea s5 re6ea ele4entele :i 6etaliile sale caracteristice
6e i6enti8icare. Aceasta i4pune ca 87t7>ra8ierea s5 se e8ectueze 6intr-un plan perpen6icular pe 7?iect- cu 7
ilu4inare a6ec<at5 F6irect5 sau lateral5G :i prin 4arcarea 7?iectului cu un nu4ar. De ase4enea- l9n>5
7?iectele principale sau ;ntre acestea- 6ac5 este p7si?il- se a:az5 7 unitate 6e 45sur5 Fri>l5- centi4etru-
?an6a >ra6at5G- pentru aprecierea 6i4ensiunil7r :i a 6istan3el7r :i rap7rtului 6e p7zi3ie 6intre 7?iecte.
d/ Fotografia de detaliu - sunt speci8ice 8azei 6ina4ice a cercet5rii la 8a3a l7cului- ;n care este
per4is5 6eplasarea sau 476i8icarea p7zi3iei 7?iectel7r ;n <e6erea punerii ;n e<i6en35 a 6etaliil7r
caracteristice- a ur4el7r- precu4 :i a l7calizarii l7r pe supra8a3a 7?iectului. Detaliile sunt 87t7>ra8iate 6in
apr7piere- cu 7 unitate 6e 45sur5 l9n>5 6etaliu- la 7 scar5 c9t 4ai 4are :i cu sursele 6e lu4in5 6ispuse
lateral :i ;n spatele aparatului 6e 87t7>ra8iat- ast8el ;nc9t prin =7cul u4?rel7r s5 8ie e<i6en3iate 6etaliile
caracteristice- p7si?il 6e e@pl7atat ;n pr7cesul i6enti8ic5rii.
F7t7>ra8ia 6e 6etaliu tre?uie ;n3eleas5 ;ntr-un sens 4ult 4ai lar>- ;ntruc9t ea ac7per5 7 arie 6estul 6e
cuprinz5t7are 6e 674enii care se inter8ereaz5. De pil65- cel pu3in su? rap7rt teDnic cri4inalistic- este
>reu 6e 8acut 7 6istinc3ie net5 ;ntre 87t7>ra8ia 6e 6etaliu :i 87t7>ra8ia pr7priu-zis5 a ur4el7r.
e/ Fotografia urmelor - 7 pri4a cate>7rie: - pr7ce6eele 6e 87t7>ra8iere a
ur4el7r- cu4 sunt cele 6e 49ini- 6e pici7are.
- 7 alt5 cate>7rie pri<e:te pr7ce6eele 6e 87t7>ra8iere a ar4el7r-
instru4entel7r 6e spar>ere :i a ur4el7r l7r.
"entru 87t7>ra8ierea ur4el7r tre?uie respectate c7n6i3iile teDnice 4en3i7nate anteri7r. Fire:te c5
87t7>ra8ierea se 8ace 6up5 re<elarea ur4el7r- ;n pri4ul r9n6 a cel7r latente- 6ar :i a cel7r a c5r7r nuan35
nu se 6istin>e 6e cul7area 87n6ului.
Aparatul 6e 87t7>ra8iat se instaleaz5 ;ntr-7 p7zi3ie plan paralel5 cu ur4a- 4i=l7cul 4aterial 6e pr7?5 sau
alt 7?iect cu p7si?il5 se4ni8ica3ie ;n caz. Sursele 6e lu4in5 se 6ispun 6irect :i lateral pentru e<i6en3ierea-
prin =7cul u4?rel7r- a caracteristicil7r 6e i6enti8icare- cu4 ar 8i- 6e pil65- cazul ur4el7r 6e a69nci4e. De
$'
ase4enea- nu tre?uie 74is5 6ispunerea unei ri>lete centi4etru F;n <e6erea 45sur5rii pe 87t7>ra45G- 4ai
ales l9n>5 instru4entele :i 7?iectele 87t7>ra8iate- 6ar :i l9n>5 ur4ele 6e 7 anu4it5 45ri4e Fur4e 6e
pici7are- 6e 4i=l7ace 6e transp7rt etc.G.
2r)cedee E
Fotografia digital. Aceast5 4et765 476ern5 6e 8i@are a i4a>inil7r 87t7>ra8ice- ;n
care l7cul peliculei 87t7sensi?ile il ia teDnica 6e calcul- l5r>e:te e8ecti< p7si?ilit53ile 6e in<esti>are a
scenei in8rac3iunii.
Ast8el- re<elarea :i 8i@area 87t7>ra8ic5 a ur4el7r se realizeaz5 ;n c7n6i3ii 4ai ?une :i 4ai si>ure- prin
<izualizarea 6irect5 a ur4ei- select9n6u-se cea 4ai ?un5 i4a>ine care p7ate 8i u:7r prelucrat5 prin teDnicile
in87r4atice F45rite- selectate- c7ntrastate etc.G.
Mai 4ult- prin cuplarea aparatului 6i>ital cu un aparat tele87nic 6e tipul celularului- i4a>inea p7ate 8i
trans4is5 6irect la la?7rat7arele p7li3iei- care p7t prelucra rapi6 ur4a- t7t cu a=ut7rul teDnicii 6e calcul.
*rocedeele de fotografiere a cadavrelor"
+n 7rice ;4pre=urare ;n care la 8a3a l7cului se >ase:te un ca6a<ru- in6i8erent 6e
cauza :i natura 47r3ii F74uci6ere- sinuci6ere- acci6entG- se i4pune e8ectuarea 6e
87t7>ra8ii pentru re6area p7zi3iei c7rpului- a st5rii ;4?r5c54intei- a leziunil7r
<izi?ile ;n acel 474ent- a 6istan3ei :i rap7rtului 6e p7zi3ie cu 7?iectele 6in
apr7piere.
!e>ula >eneral5 este aceea p7tri<it c5reia- ;n ip7teza 47r3ii <i7lente- ca6a<rele s5
8ie 87t7>ra8iate ;n p7zi3ia :i starea ;n care au 87st >5site- ne8iin6 per4is5 nici 7
476i8icare.
"7tri<it acestei re>uli >enerale- se <a e8ectua 7 87t7>ra8ie cu aparatul 6ispus
6easupra ca6a<rului- ;ntr-7 p7zi3ie plan paralel5- care s5 per4it5 8i@area i4a>inii
;ntre>ului c7rpJ t7t76at5- se <7r e8ectua 4ai 4ulte 87t7>ra8ii 6in par3ile laterale
F87t7>ra8ii ;ncruci:ateG- e<it9n6u-se- ;n 45sura p7si?ilit53il7r- 87t7>ra8iile 6inspre cap
:i pici7are- pentru pre<enirea 6e87r45ril7r sup5r5t7are 6ate 6e perspecti<e. Dac5
acest lucru nu este t7tu:i p7si?il- 87t7>ra8iile se <7r e@ecuta 6e la 7 6istant5 ce<a 4ai
4are :i cu aparatul c9t 4ai ri6icat. Sursele 6e lu4in5 se 6ispun 8r7ntal :i lateral-
pentru ;nl5turarea u4?rel7r.
"e l9n>5 re>ula >eneral5- ;n 8unc3ie 6e speci8icul situa3iei- 4ai p7t 8i a<ute ;n
<e6ere ur45t7arele re>uli:
a6a<rele 6ez4e4?rate sunt 87t7>ra8iate ;n 67u5 etape: 4ai ;nt9i se
87t7>ra8iaz5 8iecare parte ;n l7cul :i ;n p7zi3ia ;n care se a8l5- ap7i se 87t7>ra8iaz5
;ntre>ul c7rp re85cut.
a6a<rele ;neca3il7r sunt 87t7>ra8iate 7 6at5 ;n ap5- 6ac5 a:a au 87st
>5site- :i i4e6iat 6up5 sc7atere- pentru a nu risca apari3ia pr7cesului 6e putre8ac3ie-
;n6e7se?i la te4peraturi ri6icate.
a6a<rele sp9nzurate sau ;n p7zi3ia :ez9n6 sunt 87t7>ra8iate 6in 8a35-
6in spate :i 6in p5r3ile laterale. La sp9nzura3i se <a insista asupra n76ului :i :an3ului
6e sp9nzurare.
$(
a6a<rele car?7nizate- 6up5 87t7>ra8ierea ;n starea ;n care au 87st
>5site- <7r 8i a:ezate pe 7 supra8a35 al?5 FD9rtie sau cear:a8G- pentru a se 7?3ine
su8icient c7ntrast s9nt 87t7>ra8iate cu a=ut7rul unei lu4ini puternice.
a6a<rele ;n>De3ate <7r 8i- 6e ase4enea- 87t7>ra8iate ;n starea ini3ial5-
precu4 :i 6up5 6ez>De3area la te4peratura ca4erei.
f/ +asuratori fotografice. Masur5t7rile 87t7>ra8ice e@ecutate la 8a3a l7cului
sunt pr7ce6ee 6e natur5 s5 per4it5 sta?ilirea 6i4ensiunil7r :i 6istan3ei 6intre
6i<ersele 7?iecte a8late ;n c94pul in8rac3i7nal- pe 87t7>ra8iile e@ecutate cu prile=ul
cercet5rii l7cului 8aptei.
Tipuri 6e 45sur5t7ri: - cu a=ut7rul ri>lei >ra6ateJ
- cu a=ut7rul ?enzii >ra6ateJ
- tri6i4ensi7nale Fstere787t7>ra8ieGJ
- 87t7>ra4etria.
@B F)t);ra*ia #e"al"etel)r
F7t7>ra8ia se4nal4entel7r se c7nstituie ca un ansa4?lu 6e pr7ce6ee 87t7>ra8ice
6estinate ;nre>istr5rii i4a>inii pers7anel7r care au s5<9r:it in8rac3iuni- precu4 :i a ca6a<rel7r necun7scute-
;n <e6erea i6enti8ic5rii l7r ulteri7are.
Acelea:i pr7ce6ee se aplic5- ;n li4ite apr7piate- :i 87t7>ra8iil7r 6estinate actel7r 6e i6entitate F?uletine-
pa:ap7arte etc.G. T7t76at5- ea ser<e:te la realizarea un7r 87t7>ra8ii 6e ur4arire- a<9n6 6rept sc7p
surprin6erea pe pelicul5 a un7r acte cu caracter in8rac3i7nal- 87t7>ra8ii e@ecutate nu4ai ;n c7n6i3iile
pre<5zute 6e le>e.
aB Fotografia de identificare a persoanelor - ;n special a cel7r care au s5<9r:it in8rac3iuni
- este 87l7sit5 6e ser<iciile specializate ale p7li3iei ;nc5 6in sec7lul trecut. Acest pr7ce6eu 8ace parte 6intre
4et76ele i4p7rtante 6e i6enti8icare a reci6i<i:til7r- al5turi 6e i6enti8icarea 6actil7sc7pic5 su? rap7rt
teDnic.
F7t7>ra8ierea c7nst5 ;n a:ezarea pers7anei pe un scaun r7tati<- special c7nstruit- care s5 asi>ure celui
87t7>ra8iat 7 p7zi3ie 8i@5. "entru aceasta- plan:eta scaunului are 7 87r45 a6ec<at5. Sp5tarul este prelun>it :i
are un sup7rt 6e sus3inere a capului. +n prezent 4ai sunt aplicate :i alte pr7ce6ee- care nu 8ac necesar5
87l7sirea scaunului.
Se e@ecut5 67u5 87t7>ra8ii ?ust: una 6in 8a35 :i alta 6in pr78ilul 6rept. Nu se e@clu6e ;ns5 nici e@ecutarea
unei 87t7>ra8ii 6in se4ipr78il- ;n unele 35ri acest lucru 8iin6 aplicat ;n 476 curent. +n ip7teza e@isten3ei
un7r se4ne sau 87r4e anat74ice particulare- este in6icat5 :i e@ecutarea 6e 87t7>ra8ii ale pr78ilului st9n>
sau ale 3inutei ;ntre>ului c7rp.
"ers7ana este 87t7>ra8iat5 cu capul 6esc7perit- piept5nat5 :i ?5r?ierit5- 85r5 7cDelari- cu urecDea 6reapt5
6esc7perit5. "ri<irea <a 8i ;n6reptat5 ;nainte. +n ip7teza e@isten3ei un7r cicatrice care s-ar 7?ser<a 4ai >reu
;n 87t7>ra8ie- l7cul respecti< se 8reac5 u:7r pentru a se 6eter4ina c7n>esti7narea te>u4entului ;n z7na
cicatrizat5. "re8era?il este- t7tu:i- s5 se e@ecute 7 87t7>ra8ie :i ;n ra6ia3ii in8rar7:ii- capa?il5 s5 surprin65
6etalii 6in piele p9n5 la 7 a69nci4e 6e $-'44.
F7t7>ra8ia se e@ecut5 la scara 1SB. "entru aceasta- pl5cu3a cu 6ata :i nu45rul 6e 7r6ine a<9n6 7 lun>i4e
6e $Ec4- se ata:eaz5 la ni<elul pieptului pers7anei. La 7?3inerea p7ziti<ului- i4a>inea se 45re:te p9n5
$)
c9n6 placa atin>e lun>i4ea 6e (c4- 6eci 1SB 6in 45ri4ea natural5. Ilu4inarea celui 87t7>ra8iat se 8ace
8r7ntal- cu 7 la4p5 6e $CCT :i cu 67u5 surse laterale 6e $)CT.
Instala3iile 476erne 6e 87t7>ra8iere a se4nal4entel7r 6ispun 6e 7 aparatur5 special c7n8ec3i7nat5.
E@ist5- ast8el- ca?ine tip Lr7?7tL cu 67u5 aparate ce 87t7>ra8iaz5 si4ultan 8a3a :i pr78ilul- sau au un siste4
cu 7>linzi 6ispuse su? un un>Di 6e ()U care 6eter4in5 8i@area pe un sin>ur cli:eu a i4a>inii 8e3ei-
se4ipr78ilului :i pr78ilului.
%/ Fotografia de identificare a cadavrelor necunoscute - nu se 6i8eren3iaz5 6in punct 6e
<e6ere teDnic 6e 87t7>ra8ia 6e i6enti8icare a pers7anel7r c7n6a4nate. Se 87l7se:te aceea:i aparatur5 :i
acela:i 476 6e ilu4inare. +n 4a=7ritatea cazuril7r ele sunt 87t7>ra8iate culcate- aparatul 8iin6 6ispus
;ntr-7 p7zi3ie plan paralel- pentru 87t7>ra8ia 6in 8a35- iar pentru 87t7>ra8ierea pr78ilului- aparatul <a 8i
instalat ;n partea lateral5 a 4esei pe care este ;ntins ca6a<rul.
F7t7>ra8ia 6e i6enti8icare a ca6a<rel7r presupune :i a:anu4ita Lt7alet5 a ca6a<ruluiL- ;n6e7se?i ;n
ip7teza 47r3ii 6eter4inate 6e catastr78e- acci6ente- l7<iri etc. care au a<ut ca ur4are 476i8icarea sau
6istru>erea 8e3ei.
T7aleta ca6a<rului are 6rept sc7p rea6ucerea 8i>urii unei pers7ane c9t 4ai apr7ape
6e ;n853i:area a<ut5 ;n ti4pul <ie3ii. "entru aceasta- 8a3a <a 8i sp5lat5- ;nl5tur9n6u-se
ur4ele 6e s9n>e sau 6e 4ur65rie. "l5>ile <7r 8i cusute. %cDil7r li se <a aplica un
trata4ent 6i8eren3iat. Ast8el- 6ac5 sunt 6esDi6rata3i sau cazu3i 6in 7r?ite- se <a
in=ecta 7 s7lu3ie 6e ap5 cu >licerin5 ;n spatele >l7?ului 7cular. Dac5 7cDii sunt
6istru:i sau lips5- <7r 8i ;nl7cui3i cu 7cDi 6e sticl5- a:eza3i ;n 7r?ite pe un ta4p7n 6e
<at5. &uzele- ple7apele :i spr9ncenele sunt- 6e ase4enea- cusute sau 8i@ate cu ace 6e
>545lie. esuturile tu4e8iate F7?ra=i- ?uze s.a.G <7r 8i a6use- pe c9t p7si?il- la
n7r4al- prin practicarea un7r incizii ;n interi7rul >urii. Dup5 re8acerea 8e3ei- aceasta
se pu6reaz5- pentru ac7perirea leziunil7r :i ;nl5turarea un7r re8le@e sup5r5t7are.
"5rul se aran=eaz5 ;ntr-7 87r45 apr7piat5 6e piept5n5tura a<ut5 6e pers7ana ;n <ia35.
c/ Fotografia de urmrire . de supraveg&ere sau de filaj / c7nst5 ;n ;nre>istrarea
prin 87t7>ra8iere- 8il4are- inclusi< ;nre>istrarea <i6e74a>netic5- ;n c7n6i3iile
pre<5zute 6e le>e- a un7r acti<it53i cu caracter in8racti7nal- a c7ntactel7r 6intre
participan3i la s5<9r:irea 8aptei pre<5zute 6e le>ea penal5- inclusi< cu su?iectul pasi<
al in8rac3iunii Fcu4 ar 8i- 6e e@e4plu- pers7ana :anta=at5G- ;n <e6erea pr7?5rii
acest7r acti<it53i .
Aparatul 87t7>ra8ic este 6e 87r4at 4ic- silen3i7s- u:7r 6e 4ane<rat :i 6e 4ascat ;n 6i8erite 7?iecte 6e uz
c74un . Frec<ent- 6e un 4are a=ut7r ;n 87t7>ra8ia 6e ur45rire sunt ra6ia3iile in8rar7:ii- care ser<esc nu
nu4ai la e8ectuarea 6e 87t7>ra8ii ;n ;ntuneric- ci :i ;n c7n6i3ii 4ete7r7l7>ice 6e7se?ite cu4 ar 8i cea3a.
"e l9n>5 7?iecti<ele 7?i:nuite sau a tele7?iecti<el7r- aparatele 6e 87t7>ra8iat 4ai p7t 8i 67tate cu
a4pli8icat7are electr7n77ptice- care 45resc intensitatea 8lu@ului lu4in7s 6e c9te<a sute 6e 7ri. Ele p7t
;nl7cui cu succes ra6ia3iile in8rar7:ii ;n 87t7>ra8iile 6e n7apte- ;n6e7se?i ;n cazul ;n care se presupune c5
in8ract7rul are asupra sa un 6isp7ziti< 6e 6epistare a acest7r ra6ia3ii. De re>ul5- se 87l7se:te aparatura
electr7n77ptic5 6in 674eniul 4ilitar.
CB F)t);ra*ia de *iDare a re<ultatel)r u)r acti$it%!i de ur"%rire peal%
$*
"entru 8i@area rezultatel7r un7r acte 6e ur45rire penal5- 6e >enul percDezi3iil7r :i
rec7nstituiril7r- cu prec56ere ;n cazurile 6e7se?ite- se i4pune e8ectuarea 6e 87t7-
>ra8ii care <7r ilustra c7nstat5rile cuprinse ;n pr7cesul-<er?al.
9 Fotografia de fixare a rezultatelor perc&eziiei - se apr7pie- su? rap7rt teDnic- 6e
87t7>ra8ia e@ecutat5 la l7cul 8aptei F87t7>ra8ia 6e 7rientare- scDi35- a 7?iectel7r principale :i 6e 6etaliuG-
tre?uin6 s5 ;n6eplineasc5 cerin3e si4ilare 6e e8ectuare. +n 4are- se p7ate spune c5 476ul 6e e@ecutare a
acestui >en 6e 87t7>ra8ie ur4eaz5 s5 se rap7rteze la natura percDezi3iei .
Acest >en 6e 87t7>ra8ie se e8ectueaz5 ast8el ;nc9t s5 surprin65- ;n 7r6ine- 7 i4a>ine 6e ansa4?lu a
l7cului percDezi3iei- ur4at5 6e 87t7>ra8ii tip scDi35 ale ;nc5perii sau spa3iului ;n care au 87st 67site
7?iectele. % aten3ie 6e7se?it5 se ac7r65 ascunz5t7rii sau 476ului 6e ca4u8lare a 7?iectel7r c5utate. +n
8inal- 87t7>ra8ierea 7?iectel7r 6esc7perite cu prile=ul percDezi3iei <a re3ine caracteristicile esen3iale- precu4
:i 6etaliile ce p7t ser<i la sta?ilirea i6entit53ii sau particularit53il7r 7?iectel7r care au 87st 87l7site la
s5<9r:irea in8rac3iunii sau care reprezint5 pr76usul ei.
9 Fotografia de fixare a rezultatelor reconstituirii. +n ip7teza e8ectu5rii rec7nstituirii se
pr7ce6eaz5 la 87t7>ra8ierea sau <i6e7;nre>istrarea cel7r 4ai se4ni8icati<e aspecte 6in ca6rul <eri8ic5rii
e@peri4entale a 476ului ;n care s-a 6es85:urat actul in8racti7nal sau 7 parte 6in acesta- precu4 :i a
6eclara3iil7r 4art7ril7r- ;n<inui3il7r 7ri inculpa3il7r.
F7t7>ra4ele <7r surprin6e acele sec<en3e 6in care s5 rezulte c5 actul a 87st p7si?il s5 se c74it5 ;n
c7n6i3iile 6e ti4p :i spa3iu 6ate- 7ri c5 a 87st perceput ;n ;4pre=ur5rile 4en3i7nate. De pil65- p5trun6erea
unui a6ult ;ntr-7 sp5rtur5 4ai 4ic5 6e 'Cc4 85cut5 ;n zi6ul unei 4a>azii- intrarea pe 8ereastra unui
aparta4ent a8lat la eta=ul )- 6e pe terasa ?l7cului- 8ar5 a=ut7rul unui c74plice- sau transp7rtarea unei case
6e ?ani 6e 87r4at 4are 6e c5tre nu4ai $ pers7ane.
+n le>5tur5 cu 476alitatea practic5 6e 87t7>ra8iere a 8aptel7r rec7nstituirii- ;n literatura 6e specialitate s-
a criticat ten6in3a ;nt9lnit5 ;n practic5 6e a se 8ace a?uz 6e 87t7>ra8ii- ;n l7c s5 se insiste pe aspectele cu
a6e<arat i4p7rtante- 6in care reies cu e@actitate le>atura cauzal5 6intre 6i8erite acte- precu4 :i
<eri6icitatea 6eclara3iil7r.
9 Fotografia de fixare a rezultatelor prezentrii pentru recunoatere"
F7t7>ra8ia sau 8i@area teDnic5 a rezultatel7r unei acti<it53i pr7ce6urale 6e >enul
prezent5rii pentru recun7a:tere este 6e7se?it 6e util5 pentru e<i6en3a sa pr7?at7rie.
A<e4 ;n <e6ere- ;n6e7se?i- prezentarea pentru recun7a:tere 6e pers7ane :i 6e
7?iecte. Dinc7l7 6e aspectele tactice cri4inalistice care caracterizeaz5 prezentarea
pentru recun7a:tere- <74 preciza nu4ai c5 476ul 6e 87t7>ra8iere tre?uie s5 se
rap7rteze la re>ulile 6e e8ectuare a acestei 7pera3ii.
Din punct 6e <e6ere teDnic- este necesar s5 se e@ecute ast8el 6e 87t7>ra8ii- 6in
care s5 rezulte cu e<i6en35 c5- 6in ;ntre>ul >rup 6e pers7ane sau 7?iecte- alcatuit ;n
<e6erea recun7a:terii- a 87st i6enti8icat5 7 anu4it5 pers7an5 sau un anu4it 7?iect. S-
ar putea spune c5 ne a8l54 ;n prezen3a unei 87t7>ra8ii scDi35 unitar5- c74?inat5 cu 7
87t7>ra8ie 6e L6etaliuL- e@ecutate cu aparatura n7r4al5.

9 0nregistrarea video a activitilor de urmrire penal. % 476alitate teDnic5 superi7ar5 6e
8i@are a rezultatel7r un7r acte 6e ur45rire Fcu4 ar 8i- 6e e@e4plu : percDezi3ia - c7rp7ral5 sau 674iciliar5 -
rec7nstituirea - 6ar 4ai ales cercetarea la 8a3a l7culuiG- 7 reprezint5 ;nre>istrarea pe ?an65 <i6e74a>netic5.
$B
Aceasta are un >ra6 sp7rit 6e 7?iecti<itate :i e@actitate 8a35 6e 87t7>ra8ia =u6iciar5. De e@e4plu- 6ac5 ;n
selec3ia i4a>inil7r- a un>Diuril7r sau a p7zi3iil7r 6e 87t7>ra8iere inter<ine ;n 476 8iresc :i ele4entul
su?iecti<itate- acest nea=uns este 4ult re6us ;n cazul 8il45rii sau ;nre>istr5rii <i6e74a>netice.
F7l7sirea 8il4ului =u6iciar ca 4i=l7c 6e 8i@are a rezultatel7r cercet5rii la 8a3a l7cului prezint5 4ultiple
a<anta=e.E@ecutarea 8il4ului :i a <i6e7>ra4ei =u6iciare la 8a3a l7cului- presupune realizarea >enericului
:i a un7r 8il45ri speciale- >enericul a<9n6 sc7pul 6e a crea ca6rul pr7cesual pentru 87l7sirea l7r ca 4i=l7ace 6e
pr7?5.
+nre>istrarea <i6e74a>netic5 78er5 ;n plus :i a<anta=ul c5 nu necesit5 7 prelucrare teDnic5 6e7se?it5 :i nu
i4pune c7n6i3ii aparte 6e ilu4inare.
T7t76at5- i4a>inea se 7?3ine instantaneu- 85r5 prelucrare ;n la?7rat7r- e@ist9n6 p7si?ilitatea unui c7ntr7l :i
e<entual a relu5rii sau c74plet5rii ;nre>istr5rii.
A<anta=ele sunt nu nu4ai 6e 7r6in teDnic- ci :i tactic 7perati<- ceea ce au i4pus in practic5 87l7sirea teDnicil7r
<i6e74a>netice pe scar5 lar>5 .
$E
CA2ITO'U' IV
E'E&ENTE DE @A'ISTIC( 3UDICIAR(
0+ NOIUNI GENERA'E 2RIVIND AR&E'E DE FOC
:alistica judiciar a 6e<enit un 674eniu 6e sine st5t5t7r nu4ai ;n 6eceniul
al $C-lea al sec7lului trecut- prin ela?7rarea :i per8ec3i7narea un7r 4et76e pr7prii
6e e@a4inare- ;n6e7se?i 6e i6enti8icare a ar4el7r 6up5 ur4ele 87r4ate pe tu? :i
pe pr7iectil. "9n5 atunci pr7?le4atica cercet5rii ar4el7r 6e 87c era a?7r6at5
separat- ;n 6i<erse lucr5ri- ;n 8unc3ie 6e pr78ilul acest7ra FMe6icina le>al5-
&alistica 4ilitar5 :i ri4inalisticaG.
+n prezent ea este tratat5 ;ntr-un 476 unitar 6e 8iecare 6intre aut7rii 6e
specialitate.
0+0+ De*ii!ie
:alistica judiciar reprezint o ramur distinct a te&nicii criminalistice$
destinat examinrii armelor de foc i urmelor acestora$ prin metode i
mijloace te&nico-stiinifice specializate$ n scopul determinrii
mprejurrilor n care a fost folosit o arm la comiterea unei infraciuni i
al identificrii sale"
De:i a preluat 7 serie 6e 6ate 6in ?alistica >eneral5- cu4 sunt 6atele re8erit7are la
?alistica e@teri7ar5 sau ?alistica 3intei- ?alistica =u6iciar5 se 6istan3eaz5 6e
aceasta prin 7?iecti<ele ur45rite :i prin 4et76ele la care apeleaz5. Spre 6e7se?ire
6e ?alistica >eneral5- ?alistica =u6iciar5 are- printre altele -ur45t7arele sarcini:
a+ Desc7per5 :i stu6iaz5 ur4ele create prin 87l7sirea ar4el7r 6e 87c la
c74iterea un7r in8rac3iuni- 6esc7per5 ar4ele 6e 87c :i 4uni3ia
87l7sit5J
,+ E@a4inarea >l7an3el7r- tu?uril7r- alicel7r :i ?urel7r pentru a le
sta?ili c74p7zi3ia cDi4ic5 :i 476ul 6e 8a?rica3ie a acest7raJ
c+ "rin stu6ierea ur4el7r pr76use 6e ar4ele 6e 87c- e@pertul cri4inalist
p7ate s5 sta?ileasc5 7 serie 6e 6ate necesare e@plic5rii
4ecanis4ului :i c7n6i3iil7r pr76ucerii ;4pu:c5turiiJ
$A
d+ +n cazul 6esc7peririi unui ca6a<ru ce prezint5 pl5>i ;4pu:cate-
?alistica =u6iciar5 tre?uie s5 sta?ileasc5 ;4preun5 cu 4e6icul le>ist-
6ac5 au 87st sau nu pr76use 6e ar4e 6e 87cJ
e+ Dac5 tu?ul :i >l7n3ul >5site la l7cul 8aptei au 87r4at acela:i cartu:J
*+ S5 i6enti8ice 7 ar45 6up5 ur4ele l5sate pe tu?J
;+ Sta?ilirea pul?erii 87l7site pe ?aza particulel7r >5site pe ;4?r5c54inte
:i c7rpul <icti4eiJ
>+ 9te ;4pu:c5turi s-au tras cu ar4a 6e 87cJ
i+ Sta?ilirea 7ri8iciului 6e intrare :i cel 6e ie:ire a pr7iectilului 6in <icti45
sau anu4ite 7?iecte- 6istan3a :i 6irec3ia 6e tra>ere precu4 :i
<ecDi4ea relati<5 a ;4pu:caturii-
?+ Veri8icarea teDnic5 a ar4ei 6e 87c pentru a sta?ili 6ac5 aceasta este ;n
stare 6e 8unc3i7nare- 6ac5 este p7si?il s5 se tra>5 cu 7 ar45 6e8ect5- sau
6ac5 7 ar45 p7ate 6eclan:a sin>ur5 ;4pu:c5turaJ
TeDnic- in<esti>area ?alistic5 =u6iciar5 se realizeaz5 pe ?aza principiil7r-
a re>ulil7r >enerale cu pri<ire la identificarea criminalistic, precu4 :i prin
apelarea la 4et76e :i pr7ce6ee c74une cu cele ale alt7r ra4uri ale teDnicii
cri4inalistice F4icr7sc7pia 6e c74parare- 87t7>ra8ia ;n ra6ia3ii in<izi?ile- analize
spectrale etc.G.
0+.+ N)!iui te>ice ;eerale de#pre ar"ele de *)c
Ele"etele de c)#truc!ie ale ar"el)r de *)c+ "rincipalele ele4ente sau
p5r3i c74p7nente ale unei ar4e 6e 87c sunt : 3ea<a- 4ecanis4ul 6e ;ncDi6ere- 6e
6are a 87cului Fpercu3ieG :i 6e sc7atere Fe@tra>ereG a tu?ului tras- patul sau cr7sa
ar4ei :i siste4ul 6e 7cDire.
Din punctul 6e <e6ere al e@a4in5rii cri4inalistice- intereseaz5 ;n6e7se?i eava :i
mecanismul de tragere- 6at7rit5 <al7rii pe care 7 prezint5 ;n pr7cesul 6e i6enti8icare.
9;eava armei este 87r4at5 6in : ca4era cartu:ului- sau ca4era 6e 6et7nareJ c7nul
6e 87r3are sau 6e rac7r6are- care asi>ur5 p5trun6erea >l7n3ului ;n ulti4a z7n5 a 3e<iiJ
z7na >Dintuit5. e<ile >Dintuite i4pri45 7 4i:care 6e r7ta3ie pr7iectilului-
necesar5 sta?ilit53ii traiect7riei pr7iectilului. Ele se 6i8eren3iaz5 6up5 cali?ru- 6up5
nu45rul- sensul 6e r7ta3ie al >Dinturil7r- la3i4ea :i pasul acest7ra etc.
La >Dinturi se 6istin> : 8lancurile >DintuluiJ c94pul >Dinturil7r care 6eli4iteaz5
spa3iul 6intre 67u5 >Dinturi :i 8un6ul >Dintului F8a3a in8eri7ar5 a saG. +n pri<in3a
8lancului >Dintului- acela care i4pri45 pr7iectilului 4i:carea 6e r7ta3ie- preciz54
c5 el se nu4este 8lanc 6e atac. La ar4ele aut74ate 476erne- ;n partea >Dintuit5 a
3e<ii- spre ie:ire- se >ase:te un 7ri8iciu necesar recuper5rii >azel7r ;n <e6erea
re;nc5rc5rii ar4ei.
'C
+n pri<in3a armelor de ,ntoare se re4arc5 7 <arietate 6e 476ele- 6e la
nu45rul 6e 3e<i- la siste4ul 6e tra>ere sau 8unc3i7nare. Ast8el- sunt ar4e cu
7 3ea<5 F>Dintuit5 sau lis5G- cu 67u5- trei sau patru c74?inate. De ase4enea-
8unc3i7narea l7r p7ate 8i si4pl5- cu repeti3ie sau se4iaut74at5.
JAnsam%lul mecanismelor 6e nc!idere, percuie "i extragere a tu%ului
tras ser<e:te pr7cesului 6e i6enti8icare- 6at7rit5 particularit53il7r 6e
c7nstruc3ie :i 6e prelucrare a piesel7r c74p7nente ce <in ;n c7ntact ne4i=l7cit
cu tu?ul cartu:ului. De pil65- percut7rul- peretele 8r7ntal al ;ncDiz5t7rului-
>Deara e@tract7are- pra>ul arunc5t7r las5 ur4e caracteristice- apte s5
ser<easc5 la i6enti8icarea ar4ei. Fire:te c5 ur4ele respecti<e r549n pe
4uni3ia tras5 Ftu? sau >l7n3G- ea ;ns5:i prezent9n6 ele4entele caracteristice cu
<al7are 6e i6enti8icare.
0+1+ &ui!ia ar"el)r de *)c+
0+1+0+ Ele"etele c)"p)ete pricipale 6in care este 87r4at un cartu:-
in6i8erent 6e 6estina3ie :i 6e 476ul 6e 8a?rica3ie- sunt ur4at7arele:
a+ *roiectilul F>l7n3ulG se prezint5 su? 87r4a >l7an3el7r- alicel7r sau 4itraliil7r.
,l7an3ele 87l7site la ar4ele >Dintuite au 7 i4p7rtan35 6e7se?it5 pentru
i6enti8icare 6at7rit5 re8lect5rii caracteristicil7r relie8ului 3e<ii. Ele p7t 8i 7?i:nuite
sau speciale.
Un >l7n3 se c74pune 6intr-un miez 6e 73el- 6e plu4?- 7ri 73el ac7perit cu
plu4?- precu4 :i 6intr-7 c54a:5 4etalic5. Dia4etrul unui >l7n3 este 4ai 4are
6ec9t cel al cali?rului 3e<ii Fapr7@i4ati< cu C-'C44G pentru a se re6uce
pier6erile 6e >aze- ;n 8a<7area 87r3ei sale cinetice. F7r4a :i c74p7zi3ia >l7an3el7r
este 87arte 6i8erit5- ;n 8unc3ie 6e 6estina3ie sau 6e tipul 6e ar45 87l7sit. Nu t7ate
>l7an3ele sunt ca45:uite sau unele au ca45:uit nu4ai <9r8ul- ceea ce 8ace ca s5
se 6e87r4eze 6estul 6e u:7r la i4pactul cu un 7?iect 6ur.
-loanele speciale sunt 6e tipul: per87rante- tras7are- incen6iare- per87rant-
incen6iare- per87rant-incen6iare-tras7are- e@pl7zi<e :i incen6iare 6e re>la=.
+n a8ara >l7an3el7r pr7priu-zise- 4ai sunt alicele, 6e 87r45 s8eric5- c7n8ec3i7nate
6in plu4? sau alte 4ateriale- cu 7 >reutate p9n5 la C-E >ra4e- cu 6ia4etrul - 6e
re>ul5 - ;ntre $-)44- ;nt9lnite la 4uni3ia 6e <9n5t7are- 6ar :i cu alt5 6estina3ie.
,+ u%ul cartuului$ c7n8ec3i7nat 6in 4etal- 4aterial plastic sau cart7n Fla
ar4ele 6e <9n5t7areG- 6ar a c5rui r7zet5 este ;nt7t6eauna 4etalic5. El c7n3ine
;nc5rc5tura 6e pul?ere :i capsa . La cartu:ele ar4el7r 6e <9n5t7are tu?ul 4ai
c7n3ine :i ?ura- care ser<e:te la separarea pra8ului 6e pu:c5 6e alice sau >l7n3.
c+ #apsa$ 6estinat5 aprin6erii ;nc5rc5turii- c7n3ine un e@pl7zi< puternic :i sensi?il
la ac3iunile 4ecanice- cu4 este- 6e e@e4plu- 8ul4inatul 6e 4ercur sau sti?iatul
6e plu4?. Aprin6erea are l7c ;n 474entul l7<irii capsei 6e catre percut7r .
'1
d+ 0ncrctura de pul%ere a unui cartu: se c74pune 6in su?stan3e e@pl7zi<e
6e az<9rlire- a c5r7r c74?ustie 87arte rapi65 este ;ns73it5 6e 6e>a=area unei
cantit53i 4ari 6e >aze- capa?il5 s5 pr7pulseze pr7iectilul cu 7 anu4it5 <itez5.
Aceast5 ;nc5rc5tur5 se p7ate prezenta su? 67u5 87r4e: pul%ere coloidal, 85r5
8u4 :i pul%ere neagr sau cu 8u4- ulti4a ;nt9lnit5 ;n prezent- 6estul 6e rar- 4ai
4ult la 4uni3ia ar4el7r 6e <9n5t7are- 8a?ricat5 artizanal.
"ul?erile c7l7i6ale au c74p7zi3ii cDi4ice 6i8erite- 4a=7ritatea 8iin6 8a?ricate
6in nitra3i 6e celul7z5 :i 6i<er:i s7l<en3i. Mai cun7scute sunt pul?erile pe ?az5
6e pir7@ilin5 :i nitr7>licerin5. "ul?erea 6i8er5 ;n 8unc3ie 6e lun>i4ea 3e<ii ar4ei-
6e 6estina3ia acesteia- une7ri inclusi< ;n 8unc3ie 6e 476ul 6e 8unc3i7nare a ar4ei.
0+1+.+ Ele"ete i"ediate de ideti*icare sunt 78erite 6e poansonarea
cartu"ului respecti< sau 6e ci8rele ?5tute pe supra8a3a e@teri7ar5 a
pr7iectilului :i- 4ai ales- pe r7zeta cartu:ului. "ri4ele 67u5 ci8re reprezint5
c76ul uzinei 6e 8a?rica3ie- iar ulti4ele 67u5- anul 6e 8a?rica3ie. Miezul 6e
73el - care este c7n8un6at 6e necun7sc5t7ri cu >l7n3ul pr7priu-zis - are
6i4ensiuni <aria?ile.
0+1+1+ Ele"etele tra;erii+ "entru e@a4inarea ur4el7r ;4pu:c5turii-
pentru sta?ilirea 6istan3ei :i 6irec3iei 6e tra>ere- ;n clari8icarea
;4pre=ur5ril7r le>ate 6e s5<9r:irea 6e in8rac3iuni la care s-au 87l7sit ar4e 6e
87c- este necesar s5 se 3in5 sea4a 6e 4ai 4ulte ele4ente- 6intre care cele ale
tra>erii 6e3in 7 p7n6ere i4p7rtant5.
+n esent5- principalele ele4ente ale tra>erii- cu se4ni8ica3ie ;n s7lu3i7narea
cauzel7r penale sunt:
aB Vite<a pr)iectilului9 care este ;n 8unc3ie 6e tipul :i 6e cantitatea 6e pul?ere-
6e >reutatea pr7iectilului :i 6e lun>i4ea 3e<ii. De e@e4plu- la ar4ele cu
3ea<a scurt5- <iteza ini3ial5 a pr7iectilului <ariaz5 ;ntre 'CC :i (CC4Ss- ;n
ti4p ce la ar4ele 4ilitare cu 3ea<a lun>5 ea 6ep5:e:te ECC4Ss- a=un>9n6u-
se p9n5 la <iteze
supers7nice.
,B Traiect)ria9 reprezentat5 6e linia cur?5 6escris5 6e centrul 6e >reutate al
pr7iectilului ;n 6ru4ul parcurs 6e la ie:irea 6in 3ea<a ar4ei :i p9n5 la 3int5-
este 6e8init5 printr-7 serie 6e ele4ente- cu4 sunt: ung!iul "i linia de tragere,
punctul de inciden s. .a.
+n le>5tur5 cu traiect7ria- tre?uie re3inut c5 ea este in8luen3at5 nu nu4ai 6e
87r3a >ra<ita3i7nal5- ci :i 6e rezisten3a aerului- 6e 87r3a :i 6irec3ia <9ntului- 6e
al3i 8act7ri at47s8erici. De e@e4plu- ;n cazul <9ntului care ?ate cu 7 <itez5 6e
'$
circa $)R4SD- pr7iectilul unei cara?ine 4ilitare la 7 6istan35 6e 1CCC4 este
6e<iat cu peste '4- iar la $CCC4 cu circa 1*4.
cB @%taia ar"ei reprezint5 6istan3a 4a@i45 la care p7ate s5 a=un>5 un
pr7iectil. Su? rap7rt ?alistic7-=u6iciar intereseaz5- ;n6e7se?i- %ataia eficace,
respecti< 6istan3a la care pr7iectilul ;:i 4en3ine precizia :i 87r3a 6istructi<5.
&5taia e8icace 6epin6e- ;n pri4ul r9n6- 6e <iteza ini3ial5 a >l7n3ului.
Al5turi 6e ele4entele sus-4en3i7nate- ;n e@pertiza cri4inalistic5 4ai sunt
lua3i ;n calcul :i al3i 8act7ri: presiunea gazelor :i reculul, 6eter4inat at9t 6e
presiunea pr7priu-zis5- c9t :i 6e >reutatea pr7iectiluluiJ energia cinetic :i-
str9ns le>at5 6e ea- puterea de ptrundere a pr7iectilului- p5trun6ere care 4ai
este ;n 8unc3ie :i 6e 87r4a- 6e 6uritatea pr7iectilului- ca :i 6e 6ensitatea
7?iectului l7<it.
Aceste ele4ente ;:i au se4ni8ica3ia l7r. De e@e4plu- 6at7rit5 reculului-
ur4ele 6e 49n5 6e pe cr7sa pist7lului p7t c5p5ta un aspect 6ina4ic- ceea ce
ar putea 6e47nstra printre altele ca ar4a a 87st ac3i7nat5 6e <icti45- ;n 49na
c5reia a 87st >5sit5 :i nu c5 a 87st pus5 ac7l7 6e 7 alt5 pers7an5 care caut5 s5
si4uleze 7 sinuci6ere.
.+ C'ASIFICAREA AR&E'OR DE FOC
Din perspecti<a cri4inalistic5- clasi8icarea ar4el7r 6e 87c prezint5 7
utilitate practic5 pentru pr7cesul 6e i6enti8icare 6at7rit5 p7si?ilit53ii
6eter4in5rii >rupului- cate>7riei- 45rcii s.a. lasi8icarea <izeaz5- ;n linii
4ari- ar4ele p7rta?ile- ;ntruc9t acestea sunt 87l7site ;n 4area 4a=7ritate a
cazuril7r 6e c5tre in8ract7ri- ceea ce nu e@clu6e :i utilizarea ar4a4entului
>reu.
riteriile 6e clasi8icare pr7prii %alisticii judiciare ur45resc- ;n esen35-
sta?ilirea cel7r 4ai a6ec<ate repere capa?ile s5 8aciliteze i6enti8icarile 6e >rup
:i cele in6i<i6uale. Ast8el:
a+ 5upa destinaie$ ar4ele 6e 87c se ;4part ;n :
- ar4e 4ilitare sau 6e lupt5 Fpu:ti- cara?ine- pist7ale :i pu:ti 4itraliere s.a.GJ
- ar4e 6e ap5rare apr7piat5 Fre<7l<ere- pist7aleGJ
- ar4e 6e <9n5t7areJ
- ar4e sp7rti<e sau 6e tirJ
- ar4e cu 6i<erse 6estina3ii speciale Fpist7ale 6e se4nalizare- 6e alar45- 6e
start- cu >aze lacri47>ene etc.GJ
- ar4e 6e pan7plie.
,+ 5upa modul de funcionare ar4ele 6e 87c se clasi8ic5 ;n:
''
- ar4e si4ple - 6e tipul cel7r 6e <9n5t7are- ar4e cu repeti3ie- la care
intr76ucerea cartu:ului se 8ace prin 4ane<rarea ;ncDiz5t7rului 6up5 8iecare
87cJ
- ar4e se4iaut74ate- 6e tipul pist7alel7r- la care este necesar5 ap5sarea
tr5>aciului pentru 8iecare 87cJ
- ar4e aut74ate- cu 7 ca6en35 6e tra>ere care p7ate a=un>e la c9te<a l7<ituri pe
secun65.
c+ 5upa construcia canalului evii$ ;nt9lni4 :
- ar4e cu 3ea<a lis5- speci8ic5 4ai ales ar4el7r 6e <9n5t7areJ
- ar4e cu 3ea<a >Dintuit5J
- ar4e cu 3e<i c74?inate Flis5 :i >Dintuit5G- 6e tipul ar4el7r 6e <9n5t7are cu
$-' sau ( 3e<i.
d+ 5up cali%ru$ ar4ele p7t 8i:
- 6e cali?ru 4ic- p9n5 la *-')44J
- cali?ru 4i=l7ciu- cuprins ;ntre *-')44 si A44J
- cali?ru 4are- peste A44.
La ar4ele 6e <9n:57are- cali?rul se apreciaz5- 6e re>ul5- 6up5 criteriul
nu45rului 6e alice 8a?ricate 6intr-un p8un6 en>lezesc. De e@e4plu- cali?rul 1$
c7respun6e 6ia4etrului 6e 1E-)44.
e+ 5upa lungimea evii$ se ;nt9lnesc :
- ar4e cu 3ea<a lun>5 Fpu:ti :i cara?ineGJ
- ar4e cu 3ea<a 4i=l7cie- speci8ic5 ;n prezent 4a=7rit53ii pist7alel7r 4itralier5J
- ar4e cu 3ea<a scurt5 Fre<7l<ere- pist7aleG.
"e l9n>5 aceste criterii 6e ?az5- ;n literatura 6e specialitate se 4ai 8ac
clasi8icari 6up5 modul de fa%ricaie Fin6ustrial :i artizanalG- 6up5 nu45rul 6e
3e<i- 6up5 tipul 6e 4uni3ie- ca :i al nu45rului 6e cartu:e ce se p7t ;n4a>azina
;ntr-7 ar45.
1+ UR&E'E FOR&ATE 2RIN FO'OSIREA AR&E'OR DE FOC
+n accep3iunea ?alisticii =u6iciare- prin ur4e 87r4ate ;n cazul 87l7sirii ar4el7r
6e 87c ;n3ele>e4- pe 6e 7 parte- ur4ele create 6e ar45 pe cartu"ul tras, iar- pe 6e
alt5 parte- urmele mpu"cturii 87r4ate pe c7rpul <icti4ei sau pe 7?iectele asupra
c5r7ra :i-au e@ercitat ac3iunea pr7iectilul :i ceilal3i 8act7ri supli4entari ai tra>erii.
<"=" >rmele formate de arm pe cartu.
La tra>erile e@ecutate cu 7 ar45 6e 87c- in6i8erent 6e tipul acesteia- se 87r4eaz5
in<aria?il ur4e pe tu?ul cartu:ului- iar ;n cazul ar4el7r cu 3ea<a >Dintuit5 se
'(
87r4eaz5 pe >l7n3 ur4e caracteristice relie8ului 3e<ii. A4inti4 c5- ;n literatura 6e
specialitate- se atri?uie caracterul 6e ur45 ;nsu:i pr7iectilului sau tu?ului ca atare.
1+0+0+ Ur"ele de pe tu, se 87r4eaz5 ;n trei etape succesi<e: ncrcarea, tragerea
"i extragerea tu?ului tras. "rintre piesele principale sau 4ecanis4ele ar4ei care
c7ncur5 la 87r4area ur4el7r se a8l5 percut7rul- peretele 8r7ntal al ;ncDiz5t7rului- >Deara
e@tract7are- pra>ul arunc5t7r Fe=ect7rulG :i pere3ii ca4erei 6e 6et7nare.
La acestea se p7t a65u>a :i ur4ele speci8ice intr76ucerii cartu:ului ;n ;nc5rc5t7rul
ar4ei F6e e@e4plu la ar4ele aut74ate :i se4i-aut74ateG 7ri cele ale sc7aterii
cartu:ului 6in ;nc5rc5t7r :i 6eplas5rii sale spre ca4era 6e 6et7nare.
a+ 0n momentul ncrcrii se 87r4eaz5 ur4e 6ina4ice l7n>itu6inale pe peretele
lateral al tu?ului- prin ;4pin>erea cartu:ului ;n ca4era 6e 6et7nare. Ast8el- r549n
ur4e ale 4ar>inil7r ;nc5rc5t7rului- ale 4ar>inil7r sau e<entualel7r nere>ularit53i
ale relie8ului ca4erei 6e 6et7nare. De ase4enea- se 87r4eaz5 7 alt5 ur45
i4p7rtant5 :i anu4e ur4a g!earei extractoare, care prin6e r7zeta sau >ulerul
tu?ului- ;n <e6erea e@tra>erii sale.
,+ 0n momentul tragerii sau al 6eclan:5rii 87cului apar- ;n pri4ul r9n6- ur4ele
percutorului :i ale peretelui frontal al nc!iztorului, ce se 87r4eaz5 pe
8un6ul cartu:ului. T7t76at5- 6in cauza 6ilat5rii cartu:ului su? presiunea >azel7r-
pe pere3ii tu?ului se i4pri45 :i 4icr7relie8ul pere3il7r ca4erei 6e 6et7nare.
c+ 0n momentul extragerii tu%ului, se i4pri45 pe ri>7la sau 4ar>inea
anteri7ar5 a r7zetei urmele g!earei extractoare, iar pe 8un6ul tu?ului ur4ele
pra>ului arunc5t7r Fe=ect7ruluiG. "e peretele tu?ului este p7si?il5 87r4area 6e ur4e
ale 4ar>inil7r 8erestruicii ;ncDiz5t7rului.
Ur4ele 4en3i7nate per4it- 6in pri4a 8az5 a cercet5rii 6e i6enti8icare- s5 se sta-
?ileasc5 tipul ar4ei cu care s-a tras- restr9n>9n6u-se ;n c7nsecin35 cercul
ar4el7r suspecte .
1+0+.+ Ur"ele de pe ;l)! au prin e@celen35 un caracter 6ina4ic :i re8lect5
caracteristicile c7nstruc3iei interi7are a 3e<ii >Dintuite. Ast8el- la ar4ele cu
3ea<a
>Dintuit5 r549n- su? 87r45 6e stria3ii- ur4e ale plinuril7r- ale 8lancuril7r
>Dintuite-
precu4 :i ale spa3iil7r 6intre >Dinturi. +n cazul acest7r 3e<i- ur4ele 6e pe
pr7iectil
re8lect5 caracteristicile >enerale ale 3e<ii- 6eter4inate 6e nu4arul :i l53i4ea
>Dintu-
ril7r- 4icr7relie8ul te<ii- pe ?aza c5r7ra se realizeaz5 i6enti8icarea ar4ei.
1+.+ Ur"ele de 4"pucare.
')
"rin ur4e 6e ;4pu:care se ;n3ele>e- ;n pri4ul r9n6- ur4ele speci8ice 87r4ate
6e pr7iectil- ur4e 6enu4ite :i 8act7ri pri4ari sau urme principale ale
tragerii. +n al 67ilea r9n6- e@ist5 urme secundare F8act7ri supli4entariG- 87r4ate
4ai ales ;n tra>erile 6e la 7 anu4it5 6istan35.
>rmele principale sunt rezultatul ac3iunii 6irecte e@ercitate. Ele se ;nt9lnesc
su? trei 87r4e:
a G urme de perforare, ;n situa3ia ;n care pr7iectilul a tra<ersat ;ntre> c7rpulJ
? G urme de ptrundere, sau canale 7ar?e- c9n6 >l7n3ul p5trun6e ;n c7rp 85r5 a
4ai ie:iJ
c G urme de rico"are, c9n6 >l7n3ul este 6e<iat 6e 7?iect- ;n 8unc3ie 6e
ener>ia cinetic5 a pr7iectilului- 6e 6ensitatea 7?iectului :i 6e un>Diul 6e
l7<ire.
aB >rmelor de perforare a 7?iectel7r cu 7 anu4it5 >r7si4e le sunt
speci8ice trei ele4ente: -orificiul de intrare,
-canalul,
*orificiul de ie"ire.
+n ip7teza per87r5rii unui 7?iect 87arte su?3ire- nu se 4ai p7ate <7r?i ;ns5
6e e@isten3a canalului- une7ri ;nsu:i 7ri8iciul 6e intrare c7n8un69n6u-se cu cel
6e ie:ire F6e e@e4plu- ;n cazul unei ta?le su?3iri 6e 4etalG.
'rificiile de intrare "i de ie"ire se 6e7se?esc ;ntre ele prin anu4ite
caracteristici pe ?aza c5r7ra se sta?ile:te 6irec3ia 6in care a p5truns
pr7iectilul- 6irec3ie ce nu c7inci6e- ;n t7ate cazurile- cu 6irec3ia 6e tra>ere-
traiect7ria >l7n3ului put9n6 8i in8luen3at5 6e 6i<er:i 8act7ri- ;n6e7se?i 6e
ric7:are.
aracteristicile 6e 87r45 :i 6e 6i4ensiune- care 8ac p7si?il5 6i8eren3ierea
7ri8i-ciului 6e intrare 6e cel 6e ie:ire- 6epin6 nu nu4ai 6e 6istan3a 6e la care s-
a tras- 6e 87r3a cinetic5 a pr7iectilului- 6e un>Diul su? care a l7<it 3inta sau 6e
6ensitatea 7?iectului- ci :i 6e >ra6ul s5u 6e plasticitate :i 6e elasticitate.
J *e corpul uman 7ri8iciul 6e intrare se caracterizeaz5 prin lipsa 6e 3esut-
6ia4etrul s5u 8iin6 apr7piat 6e cel al pr7iectilului. Mar>inile 7ri8iciului sunt u:7r
;n6reptate spre interi7r- pe ele >5sin6u-se- 6up5 cu4 se <a <e6ea 4ai =7s- :i ur4e
secun6are F6e e@e4plu inelul 6e 8recareG. %ri8iciul 6e ie:ire nu prezint5 lipsa 6e
3esut. analul 6e per87rare nu prezint5 ;n t7ate cazurile 7 87r45 rectilinie- 8rec<ent
;nt9lnin6u-se 6e<ieri ale pr7iectilului 6e c5tre 7ase- ceea ce 6eter4in5- une7ri-
ruperea acestuia ;n 4ai 4ulte 8ra>4ente. +n ase4enea ;4pre=ur5ri se ;nt9lnesc
4ai 4ulte 7ri8icii 6e ie:ire .
J *e m%rcminte sau pe alte 7?iecte c7n8ec3i7nate 6in 4aterial te@til- 7ri8iciul
6e intrare este 4ai 4ic 6ec9t cel 6e ie:ire- 6e re>ul5 c7nstat9n6u-se :i un
'*
transp7rt 6e 8i?re spre interi7r. %ri8iciile 6e ie:ire 6e pe ;4?r5c54inte prezint5
6ese7ri :i rupturi ;n cruce.
E@a4inarea acest7r 7ri8icii se 8ace ;n str9ns5 c7relare cu e@a4inarea 7ri8iciil7r 6e
pe c7rpul u4an. Ele se stu6iaz5 strat 6upa strat Fpalt7n- Dain5- c54a:5- 4ai7uG-
t7t76at5- e@a4inarea se rap7rteaz5 la p7si?ilitatea 87r45rii 4ai 4ult7r 7ri8icii- 6in
cauza cutel7r 87r4ate 6e ;4?r5c54inte- c9te76at5 acestea cre9n6 i4presia- la
pri4a <e6ere- c5 s-au tras 4ai 4ulte 87curi asupra c7rpului. % situa3ie intruc9t<a
ase45n5t7are se p7ate ;nt9lni :i la 7ri8iciile 6e pe c7rpul u4an 87r4ate- 6e
e@e4plu- prin str5?aterea ?ra3ului :i ap7i a t7racelui- 6e c5tre un pr7iectil.
J 0n cazul urmelor formate n o%iectele lipsite de elasticitate$ 8ra>ile
Fcara4i65- piatr5- ?et7nG 7ri8iciul 6e intrare este 4ai 4are 6ec9t 6ia4etrul
pr7iectilului- practic a8l9n6u-ne ;n 8a3a unei ruperi sau s85r945ri.
La o%iectele din lemn, 6ia4etrul 7ri8iciil7r c7respun6e- ;n 4are- cu cel al
pr7iectilului- 7ri8iciul 6e intrare :i cel 6e ie:ire sta?ilin6u-se pe ?aza sensului
8i?rel7r care in6ic5 6irec3ia 6e per87rare. Desi>ur c5- ;n aprecierea
6i4ensiunil7r- este necesar s5 se 3in5 sea4a 6e >ra6ul 6e uscare a le4nului sau
6e sensul ;n care au 87st per87rate 8i?rele.
La geamuri, per87rarea cap5t5 87r4a unui truncDi 6e c7n cu ?aza 4are ;n 6irec3ia
6e ;naintare a pr7iectilului- ast8el c5 7ri8iciul 6e intrare este 4ai 4ic 6ec9t cel 6e
ie:ire. F7r4a per87r5rii 6epin6e ;n ?un5 parte 6e 87r3a <ie a pr7iectilului- pe 45sura
re6ucerii acesteia ap5r9n6 :i cr5p5turi ra6iale sau c7ncentrice- a=un>9n6u-se
cDiar la aspectul unei si4ple spar>eri a >ea4ului cu 7 piatr5.
+n t%liile metalice, 4ar>inile 7ri8iciil7r 87r4ate sunt ;n6reptate ;n 6irec3ia 6e
;naintare a pr7iectilului- ca :i ;n cazul 4aterialel7r 6e c7nsisten3e sau plasticitate
ase45n5t7are.
"articularit53i prezint5 7ri8iciile create 6e alice sau 4itralii. La tra>erile 6e la
6istan35 re6us5 Fsu? 14G- acestea 87r4eaz5 un sin>ur 7ri8iciu- iar- pe 4asura
cre:terii 6istan3ei- pe l9n>5 7ri8iciul central- apar 7ri8icii laterale 4ici- p9n5 la
6ispari3ia 7ri8iciului central :i 87r4area unei 4ultitu6ini 6e 7ri8icii 6e p5trun6ere.
%/ >rmele de patrundere #au canalele oar%e au un 7ri8iciu 6e
intrare :i un canal ;n8un6at- 4ai 4are sau 4ai 4ic- rap7rtat la 6ensitatea :i
>r7si4ea 4aterialului ;n care a p5truns >l7n3ul. Spre 6e7se?ire 6e per87r5ri-
;n alternati<a canalel7r 7ar?e- >l7n3ul r549ne ;nt7t6eauna ;n c7rpul sau
7?iectul atins- 6ac5 necesit53ile cauzei 7 i4pun- el put9n6 8i recuperat-
7pera3ie 7?li>at7rie atunci c9n6 a 87st atins5 7 pers7an5.
%ri8iciul 6e intrare al canalel7r 7ar?e prezint5 acelea:i caracteristici ca :i la
ur4ele 6e per87rare.
'B
c/ >rmele de ricoare c7nstau ;n a69ncituri sau z>9rieturi- ;n 8unc3ie
6e un>Diul 6e l7<ire :i 6e natura 7?stac7lului Fp549nt- c5r54i65- le4n-
supra8e3e 4etaliceG a8lat pe traiect7ria >l7n3ului. !ic7:area 6eter4in5 7
476i8icare a traiect7-riei >l7n3ului- c7nc74itent cu 7 re6ucere a 87r3ei sale
cinetice.
T7t76at5- ric7:area 8ace p7si?il5 l7<irea alt7r 7?iecte 7ri pers7ane- care nu s-
au a8lat pe traiect7ria ini3ial5 6e tra>ere- ip7tez5 ce tre?uie a<ut5 ;n <e6ere-
6e c5tre 7r>anul =u6iciar- la sta?ilirea 6irec3iei :i l7cului 6in care s-a tras. +n
aceste ip7teze >l7n3ul se p7ate 6e87r4a :i- la p5trun6erea ;n c7rpul u4an- s5
pr76uc5 7ri8icii sau leziuni atipice, ;4pu:carea atri?uin6u-se un7r >l7an3e cu
6estina3ii speciale.
1+1+ Ur"ele #ecudare+
Sunt rezultatul ac3iunii un7r 8act7ri supli4entari ai tra>erii- al3ii 6ec9t cei
speci8ici pr7iectilului. Ur4ele secun6are p7t 8i ;4p5r3ite ;n 67u5 4ari
cate>7rii:
1+1+0. Ur4e secun6are *)r"ate indiferent de distana de tra;ere:
*$nelul de frecare sau 6e :ter>ere- creat prin 6epunerea pe 4ar>inea
7ri8iciului 6e intrare a un7r particule 6e uns7are- pra8- ru>in5 sau 7ricare alt5
su?stan35 a8lat5 pe supra8a3a pr7iectiluluiJ
- $nelul de metalizare, c7nst9n6 ;n principal 6in 6epuneri 6e particule
4etalice 6esprinse 6e pe supra8a3a pr7iectilului- ;n 474entul per87r5rii un7r
7?iecte cu un anu4it >ra6 6e 6ensitate- ;nt9lnit- 6e e@e4plu- la str5?aterea
un7r 7ase plate ale
c7rpului u4an.
1+1+.+ Ur4e secun6are 87r4ate la tra;erile cu eava armei lipit de corp
sau de la mic distan,
* 1upturile provocate de gaze apar la tra>erile e8ectuate la 6istan3e 4ai 4ici
6e 1Cc4- ;n 8unc3ie 6e tipul ar4ei sau al 4uni3iei- :i cap5t5 7 87r45 stelar5-
prin p5trun6erea >azel7r ;n 7ri8iciu :i ruperea 4ar>inil7r sale- ca rezultat al
e@pansiunii
l7r rapi6eJ
- >rmele gurii evii se 87r4eaz5 prin lipirea acesteia 6e c7rp- a<9n6 un
aspect
apr7piat 6e cel al inelului 6e c7ntuzieJ
* Arsurile pr7<7cate at9t 6e >azele ;ncinse- c9t :i 6e 8lac5ra 6e la >ura 3e<ii
sunt :i ele tipice pentru tra>erile 6e la 87arte 4ic5 6istan35- 4ai ales ;n cazul
ar4el7r
'E
aut74ateJ
- >rmele de funingine, rezultate 6in c74?ustia ;nc5rc5turii 6e pul?ere-
6epin6 6e calitatea su?stan3ei e@pl7zi<e :i 6e 6istan3a 6e tra>ere. "e l9n>5
pul?erea ars5- la 87r4area l7r c7ntri?uie rezi6uurile 6in caps5- inclusi<
rezi6uurile tra>eril7r anteri- 7are. Ele p7t ap5rea :i pe alte straturi 6ec9t cele
6e la supra8a35- cu4 este cazul 7?iectel7r 6e ;4?r5c54inte.
- atuajul este c7nsecin3a p5trun6erii ;n piele a resturil7r 6e pul?ere nea>r5 sau
ars5 inc74plet. Une7ri acestea au 7 87r35 relati< 4are- per87r9n6 ;4?r5c54intea
:i i4pri49n6u-se ;n 6er45. La tra>erile cu pist7lul sau re<7l<erul- tatua=ul se
87r4eaz5 la 7 6istan35 6e p9n5 la )Cc4- iar la ar4ele cu 3ea<a lun>5 la 6istan3a
cDiar 4ai 4are 6e 14J
- >rmele de unsoare$ e@istent5 pe 3ea<a ar4ei- apar su? 87r45 6e str7pi 6epu:i
;n =urul 7ri8iciului 6e intrare- 4ai ales la pri4ele 87curi.
Ur4ele secun6are ale tra>erii sunt 6e7se?it 6e <al7r7ase pentru determinarea
distanei 6e la care s-a tras. Sta?ilirea 8aptului c5 7 tra>ere s-a e8ectuat ;n li4ita
6e actiune a 8act7ril7r supli4entari ;:i >5se:te se4ni8ica3ie- 4ai ales pe plan
=uri6ic- c9n6 se cer clari8ic5ri ale anu4it7r aspecte re8erit7are la acci6ente-
sinuci6eri- la e@isten3a un7r c7n6i3ii ale le>iti4ei ap5r5ri- precu4 :i la
6eter4inarea 6istan3ei :i rap7rtului 6e p7zi3ie 6intre <icti45 :i a>res7r.
:+ 2ARTICU'ARIT(I'E CERCET(RII 'A FAA 'OCU'UI A
AR&E'OR DE FOC I A UR&E'OR ACESTORA
:+0+ De#c)perirea ar"el)r de *)c i a "ui!iei nu prezint5 6i8icult53i ;n
cazul sinuci6eril7r sau al ;ncercaril7r 6e 6isi4ulare a 747rului printr-7
sinuci6ere. +n 4a=7ritatea cazuril7r ;ns5- aut7rul caut5 s5 se 6e?araseze 6e ar45- 8ie
ascunz9n6-7- 8ie arunc9n6-7.
:+.+ C)#e"area9 *iDarea p)<i!iei i #t%rii ar"el)r- a celorlalte urme
6esc7perite la 8a3a l7cului se 8ace prin 4i=l7ace cun7scute :
- pr7ces-<er?alJ
- scDi35J
- 87t7>ra8iereJ
- 8il4are J
- ;nre>istrare pe ?an65 <i6e74a>netic5 .
:+1+ Sta,ilirea di#ta!ei i direc!iei de tra;ere. Una 6in pr7?le4ele
i4p7rtante 6e clari8icat- ;n ip7teza 87l7sirii ar4el7r 6e 87c- este sta?ilirea
'A
6istan3ei :i 6irec3iei 6e tra>ere. Acti<it53ile 6estinate sta?ilirii acestei
;4pre=ur5ri se 6es85:7ar5- ;n principal- cu prile=ul cercet5rii l7cului 8aptei- ele
c7ntinu9n6 6ac5 este ne<7ie :i ;n pr7cesul e@a4in5ril7r cri4inalistice 6e
la?7rat7r- c7nc74itent cu e@a4enul 4e6ic7-le>al al c7rpului <icti4ei. Ast8el:
a/ *entru tragerile efectuate n limita de aciune a factorilor suplimentari
-tra>eri incluse ;n cate>7ria cel7r 85r5 6istan35 Fcu 3ea<a lipit5 6e c7rpG sau
6e la 4ic5 6istan35 - sta?ilirea 6irec3iei :i 6istan3ei 6e la care s-a tras este
relati< u:7ar5. &ine;n3eles c5 prezen3a 8act7ril7r supli4entari tre?uie
c7n8ir4at5 prin e@pertize cri4inalistice- 6eter4inarea e@act5 a 6istan3ei
ur49n6 s5 se 8ac5 prin tra>eri e@pe-ri4entale 6e la 6istan3e <aria?ile-
87l7sin6u-se ar4e :i 4uni3ii >5site la 8a3a l7cului sau 7 ar45 :i cartu:e 6e
acela:i tip- precu4 :i sup7rturi pri4it7are 6e ur4e- ase45-n5t7are cu cele pe
care s-au 87r4at ur4ele supli4entare.
+n ip7teza tra>eril7r cu arme de v'ntoare, ;n care au 87st 87l7site cartu:e cu
alice sau 4itralii- 6istan3a se sta?ile:te pe ?aza >ra6ului 6e 6ispersare a
acest7ra. ele 4ai si>ure 6eter4in5ri sunt p7si?ile ;n cazul ;4pu:c5turil7r 6e
la 6istan3e 4ici :i 4i=l7cii Fcca )-1C4G. De e@e4plu- la ar4ele 6e <9n5t7are
6e cali?ru 1* :i $$- raza 6e ;4pr5:tiere a alicel7r este 6e )-*c4 la 7 6istan35 6e
$4- *-Ec4 la '4- 1$c4 la )4- $)c4 la 1C4- ()c4 la $C4.
%/ *entru tragerile efectuate de la distane ce depesc limitele de aciune a
factorilor suplimentari - 6istan3e s7c7tite c7n<en3i7nal ca 4ari - este necesar
s5 se stu6ieze 4ai ;nt9i 7ri8iciile 6e intrare :i 6e ie:ire pentru a se sta?ili 6in
ce parte a <enit pr7iectilul. De pil65- a:a cu4 s-a <5zut 4ai sus- la un >ea4
per87rat 6e un pr7iectil ur4a se prezint5 su? 87r4a unui truncDi 6e c7n cu ?aza
4are ;n 6irec3ia 6e ;naintare a pr7iectilului- iar la un 7?iect 6in le4n- a:cDiile
sunt ;nclinate t7t ;n 6irec3ia 6e ;naintare a pr7iectilului.
(C
CA2ITO'U' V
CERCETAREA 'A FAA 'OCU'UI
0+ NOIUNE+ I&2ORTANA I SARCINI'E CERCET(RII 'A
FAA 'OCU'UI
ercetarea la 8a3a l7cului 8ace parte 6in acele acti<it53ii pr7ce6urale
c5r7ra- cu t7t caracterul l7r a:a-zis au@iliar- li se atri?uie 7 se4ni8ica3ie
6e7se?it5 ;n realizarea sc7pului pr7cesului penal- 6e ea 6epinz9n6 6irect
a8larea a6e<5rului cu pri<ire la 8aptele :i la ;4pre=urarile cauzei- inclusi< cu
pri<ire la pers7ana in8ract7rului- a 85ptuit7rului.
"7tri<it c7ncluziil7r 6esprinse 6intr-7 <ast5 =urispru6en35- aut7rii 6e
specialitate sunt unani4i ;n a aprecia c5 acest act ini3ial 6e ur45rire penal5 are 7
lar>5 rez7nan35 ;n ansa4?lul pre7cup5ril7r c7nsacrate s7lu3i7n5rii un7r cauze penale-
el presupun9n6 cun7a:terea i4e6iat5- 6irect5 :i c74plet5 a l7cului ;n care s-a c74is
in8rac3iunea.
+n ceea ce pri<e:te sc7pul pr7cesului penal- cercetarea la 8a3a l7cului
se ;nscrie printre acti<it53ile ce c7ntri?uie ;n 476 su?stan3ial la realizarea
acestuia. +n accep3iunea le>ii pr7cesual penale- cercetarea la 8a3a l7cului
c7nstituie un pr7ce6eu pr7?at7riu care ser<e:te la a64inistrarea sau a8larea
un7r 4i=l7ace 6e pr7?5. Acestei acti<it53i i se atri?uie :i 7 se4ni8ica3ie
6e7se?it5- 6e ea 6epinz9n6 6irect a8larea a6e<5rului cu pri<ire la 8aptele :i ;4pre=ur5rile cauzei-
inclusi< cu pri<ire la pers7ana 85ptuit7rului.
ercetarea la 8a3a l7cului reprezint5 acti<itatea pr7ce6ural5 :i 6e tactic5 cri4inalistic5 al c5rei
7?iect ;l c7nstituie perceperea ne4i=l7cit5 a l7cului un6e s-a s5<9r:it in8rac3iunea-
6esc7perirea- rele<area- 8i@area- ri6icarea :i e@a4inarea ur4el7r :i a 4i=l7acel7r 4ateriale 6e
pr7?5- precizarea p7zi3iei :i st5rii acest7ra- a<9n6 ca sc7p sta?ilirea naturii :i ;4pre=ur5ril7r
c74iterii 8aptei- precu4 :i a 6atel7r necesare i6enti8ic5rii 85ptuit7rului.
"7tri<it art. 1A$ alin. 1 .p.p.FLe>ea nr.1')S$C1CG- "Cercetarea locului faptei se dispune
de ctre organul de urmrire penal, iar n cursul judecii de ctre instana de judecat, atunci
c,nd este necesar constatarea direct n scopul determinrii sau clarificrii unor mprejurri
de fapt ce prezint importan pentru sta%ilirea aderului, precum "i de c,te ori exist
suspiciuni cu priire la decesul unei persoane".
I4p7rtan3a acestei acti<it53i rezi65 ;n 8aptul c5 7r>anul 6e ur45rire penal5
percepe ne4i=l7cit ;4pre=ur5rile ;n care a ac3i7nat 85ptuit7rul- 7?iectele
87l7site sau atinse 6e c5tre acesta- put9n6u-se 7?3ine pr7?e 6e7se?it 6e
pre3i7ase ;n cauz5. Ea reprezint5 c7n6i3ia 6e ?az5 pentru s7lu3i7narea cu
succes a cauzel7r penale- ;ntruc9t- ;n 4area 4a=7ritate a in8rac3iunil7r-
rezultatele 7?3inute cu acest prile= c7nstituie punctul 6e plecare- 6eter4in5
6irec3iile ;n care se <7r 6es85:ura ulteri7r cercet5rile .
(1
Tre?uie 4en3i7nat c5 le>ea pr7cesual penal5 nu e@plic5 ;n3elesul
e@presiei M locul faptei.. Aceast5 precizare ar 8i inutil5- at9ta ti4p c9t-
re8erin6u-se la c74peten3a terit7rial5 a 7r>anel7r =u6iciare- le>iuit7rul a
6e8init n73iunea 6e Llocul s,r"irii infraciuniiL ca Llocul unde s*a
desf"urat actiitatea infracional, n totul sau n parte, ori unde s*a
produs rezultatul acesteiaL
1
.
%?ser<54 c5 aceast5 6e8ini3ie ac7per5 ;n 4are parte :i ;n3elesul
e@presiei M locul faptei.. Acestui punct 6e <e6ere i se alatur5 :i al3i aut7ri.
"rin Lloc al fapteiL se ;n3ele>e l7cul un6e s-a 6es85:urat acti<itatea ilicit5-
precu4 :i cel ;n care s-au pr76us rezultatele acesteia. "rin aceast5 e@presie
se are ;n <e6ere nu nu4ai l7cul pr7priu-zis al s5<9r:irii in8rac3iunii- ci :i
z7nele 4ai apr7piate sau alte l7curi 6in care se p7t 6esprin6e 6ate
re8erit7are la pre>5tirile- c74iterea :i ur45rirea 8aptei- inclusi< c5ile 6e
acces :i 6e retra>ere ale aut7rului 6in c94pul in8rac3i7nal.
A<9n6 ;n <e6ere pre<e6erile le>ale :i practica 7r>anel7r =u6iciare
se p7ate c7ncluzi7na c5 l7cul s5<9r:irii in8rac3iunii 6i8er5 6e la caz la caz-
;n rap7rt cu natura 8aptei s5<9r:ite- cu 4ultitu6inea 6e 4et76e :i
4i=l7ace 87l7site ;n acest sc7p- cu ur45rile acti<it53ii ilicite 6es85:urate
6e c5tre 85ptuit7ri.
Se p7ate 6e6uce c5 cercetarea la 8a3a l7cului are ca 7?iecti<e i4e6iate
6esc7perirea ur4el7r :i e<i6en3ierea ;4pre=ur5ril7r apte s5 c7n6uc5 la
i6enti8icarea aut7rului- la cali8icarea circu4stan3el7r ;n care s-a s5<9r:it
in8rac3iunea :i s5 per4it5 7r>anului 6e ur45rire penal5 :i instan3ei 6e =u6ecat5- 6at7rit5
cun7a:terii :i stu6ierii ne4i=l7cite a l7cului 8aptei- s5 6esprin65 c7ncluzii =uste re8erit7are la
476ul 6e s5<9r:ire a 8aptei :i la pers7ana in8ract7rului- aspect 6e natur5 s5 e<i6en3ieze principala
8unc3ie a cercet5rii la 8a3a l7cului.
+ntruc9t cercetarea la 8ata l7cului- ca :i celelalte acte 7ri acti<it53ii 6e
in<esti>are a 8aptel7r- se 8ace nu4ai ;n stricta c7n87r4itate cu
pre<e6erile le>ale- p7ate 8i 6ispus5 47ti<at.
+n 8aza 6e ur45rire penal5- cercetarea la *a!a l)cului e#te di#pu#%
pritr-) re<)lu!ie ")ti$at% a )r;aului de ur"%rire peal%- 6e re>ul5-
6up5 ;nceperea ur45ririi penale: 7r>anul 6e ur45rire penal5 e8ectueaz5
cercetarea l7cului s5<9r:irii 8aptei ;n prezen3a 7?li>at7rie a 4art7ril7r
asisten3i- cu e@cep3ia cazuril7r ;n care aceast5 prezen35 nu este p7si?il5-
6e ase4enea- 6ac5 se c7nsi6er5 necesar- la cercetare p7t participa :i p5r3ile-
7 e<entual5 neparticipare a p5r3iI7r ;ncun7:tin3ate ne8iin6 6e natur5 s5
;4pie6ice e8ectuarea cercet5rii F.p.p. art.1A(G.
1
.p.p.FLe>ea nr.1')S$C1CG- art.(1 alin.$
($
+n ceea ce pri<e:te pe ;n<inuit sau inculpat- 6ac5 nu p7ate 8i a6us la
cercetare- ;n cazul ;n care este re3inut sau arestat- 7r>anul 6e ur45rire
penal5 ;i pune ;n <e6ere c5 p7ate 8i reprezentat :i ;i asi>ur5 la cerere
reprezentarea F.p.p. art1A'- alin.'G.
+n 8aza 6e =u6ecat5- cercetarea la 8a3a l7cului este 6ispus5 6e c5tre instan35-
printr-7 ;ncDeiere. Dup5 ;nceperea cercet5rii =u6ec5t7resti- p7tri<it le>isla3iei
pr7cesual penale- instan3a 6e =u6ecat5 e8ectueaz5 cercetarea la 8a3a l7cului cu
citarea p5r3il7r :i ;n prezen3a pr7cur7rului- c9n6 participarea acestuia la
=u6ecat5 este 7?li>at7rie.
Dup5 cu4 se a8ir45 ;n literatura 6e specialitate :i cu4 6e alt8el :i practica
7 6e47nstreaz5- cercetarea la 8a3a l7cului e8ectuat5 6e instan3a 6e
=u6ecat5 nu are nici ;ntin6erea :i nici a69nci4ea celei e8ectuate 6e 7r>anul
6e ur45rire penal5J cu t7ate acestea- se4ni8ica3ia este 6estul 6e 4are-
;ntruc9t instan3a are p7si?ilitatea s5 ia c7ntact 6irect cu anu4ite aspecte ale
l7cului ;n care s-a s5<9r:it in8rac3iunea :i s5 c9nt5reasc5 4ai e@act rezultatele
6esprinse 6in cercet5rile anteri7are ale 7r>anel7r 6e ur45rire penal5.
+ntre pr7ce6ura cercet5rii la 8a3a l7cului e8ectuat5 6e c5tre 7r>anele
6e ur45rire penal5 :i cea e8ectuat5 6e c5tre instan3a 6e =u6ecat5 p7t 8i
sesizate unele aspecte 6i8eren3iale :i anu4e:
- ;n ti4p ce 7r>anele 6e ur45rire penal5 ;ncun7:ti3eaz5 p5r3ile- instan3a
le citeaz5J
- ;n cazul e8ectu5rii cercet5rii la 8a3a l7cului 6e c5tre instan35-
participarea pr7cur7rului este 7?li>at7rie- 6ac5 :i participarea la =u6ecat5
este 7?li>at7rie- ;n ti4p ce- ;n cazul e8ectu5ri cercet5rii la 8a3a l7cului 6e
c5tre 7r>anele 6e cercetare penal5- pr7cur7rul p7ate s5 nu 8ie prezent .
"entru 7 ?un5 6es85:urare a cercet5rii la 8ata l7cului- 7r>anul =u6iciar care
e8ectueaz5 aceast5 acti<itate p7ate interzice pers7anel7r care se a8l5
7ri <in la l7cul un6e se e8ectueaz5 cercetarea s5 c74unice ;ntre ele sau cu
alte pers7ane- 7ri s5 plece ;nainte 6e ter4inarea cercet5rii. Aceast5
6isp7zi3ie a le>ii se =usti8ic5 prin aceea c5 6iscu3ile ;ntre anu4ite
pers7ane prezente la aceast5 acti<itate ar putea in8luen3a- ;ntr-un 476 sau
altul- 6es85:urarea cercet5rii ca 4art7ri prezen3i .
Fi@area rezultatel7r cercet5rii la 8a3a l7cului se 8ace p7tri<it le>ii Fart.
1A) .p.p.G ;ntr-un pr7ces <er?al 6e cercetare la 8a3a l7cului- la care se p7t
ane@a scDi3e- 6esene sau 87t7>ra8ii- 7ri alte ase4enea lucr5ri- cu4 ar 8i r7lele
6e 8il4 sau ?enzile <i6e74a>netice .
Dac5 cercetarea la 8a3a l7cului este e8ectuat5 la ti4p- atent :i cali8icat p7ate
6uce la l54urirea nu4er7asel7r pr7?le4e ce apar pe parcursul
instru4ent5rii unei cauze penale- cu4 ar 8i :
- e@isten3a un7r ur4e care s5 6e47nstreze c5 s-a s5<9r:it 7 in8rac3iuneJ
('
- c5ile 87l7site 6e 8aptuit7ri pentru a p5trun6e ;n l7cul in8rac3iuniiJ
- acti<it53ile 6es85:urate 6e 85ptuit7ri la l7cul 8apteiJ
- instru4entele 87l7site la c74iterea in8rac3iuniiJ
- l7curile pe un6e s-au 6eplasat 85ptuit7rii ;n c94pul in8rac3iuniiJ
- nu45rul 85ptuit7ril7rJ
- ?unurile :i <al7rile care lipsesc 6e la l7cul 8apteiJ
- e@isten3a ;4pre=ur5ril7r ne>ati<eJ
- pers7anele care au perceput sau puteau s5 perceap5 8apta :i
;4pre=ur5rile s5<9r:irii acesteiaJ
- 476i8ic5rile inter<enite- ;n c94pul in8rac3iunii- pers7anele care le-au
85cut :i sc7pul acest7raJ
- cauzele- c7n6i3iile :i ;4pre=ur5rile care au 6eter4inat- 8a<7rizat sau
8acilitat s5<9r:irea in8rac3iunii :i 45surile 6e pre<enire ce tre?uie luate ;n <iit7r.
ercetarea la 8a3a l7cului- pri<it5 prin pris4a cel7r ar5tate- se 67<e6e:te a
8i una 6in cele 4ai c74ple@e acti<it53ii 6es85:urate 6e 7r>anele 6e ur45rire
penal5. I4p7rtan3a acestei acti<it53i este 6at5 6e 8aptul c5 rezultatele ei nu
nu4ai c5 6irec3i7neaz5 cercet5rile 6ar- 6e cele 4ai 4ulte 7ri- c7n6i3i7neaz5
;ns5:i 8inalitatea in<esti>a3iil7r e8ectuate ;n cauz5 .
At9t practica =u6iciar5- c9t :i literatura 6e specialitate sunt unani4e ;n a
aprecia c5 l7cul un6e s-a s5<9r:it in8rac3iunea- un6e s-au pr76us rezultatele
7ri care c7nser<5 ur4ele acesteia- c7nstituie sursa cel7r 4ai 8i6ele in87r4a3ii
ce p7t 8i <al7ri8icate ;n sc7pul a8l5rii a6e<5rului.
De re>ul5- cercetarea la 8a3a l7cului este acti<itatea cu care 6e?uteaz5
cercet5rile- 8aza ;n care 6atele re8erit7are la natura 8aptei- ;4pre=ur5rile
c74iterii ei- 8aptuit7ri sunt e@tre4 6e su4are sau ine@istente.
Asi>ur9n6 i6enti8icarea ur4el7r :i a 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5 :i-
pe aceast5 ?az5- tra>erea la r5spun6ere penal5 a cel7r <in7<a3i- cercetarea la 8a3a l7cului
prezint5 7 i4p7rtan35 6e7se?it5 :i su? aspectul pre<enirii :i 6esc7peririi 7perati<e a in8rac3iunil7r
:i a 85ptuit7ril7r- i4plicit ;4pie6icarea acest7ra 6e a c74ite alte 8apte antis7ciale.
+n 4area 4a=7ritate a cazuril7r- cercetarea l7cului s5<9r:irii 8aptei este 7
acti<itate 7?li>at7rie- 6ar ;n6e7se?i- nu p7ate lipsi ;n cercetarea 747rului-
incen6iil7r- spar>eril7r- acci6entel7r 6e 4unc5 sau 6e circula3ie- :i ;n
>eneral- t7ate cazurile ;n care este necesar s5 se 8ac5 c7nstat5ri cu pri<ire
la situa3ia l7cului 8aptei. u alte cu<inte- cercetarea l7cului 8aptei- se 8ace cu
6u?lu sc7p- :i anu4e- pe 6e 7 parte- 6e a cun7a:te ne4i=l7cit a4?ian3a >eneral5 a in8rac3iunil7r
cercetate sau ;n curs 6e =u6ecat5- iar pe 6e alt5 parte- pentru a 6esc7peri- ri6ica :i 8i@a ur4ele
in8rac3iunii- pentru a cun7a:te ;4pre=ur5rile acesteia :i a-i 6e4asca pe in8ract7ri .
un7a:terea ne4i=l7cit5 a l7cului s5<9r:irii 8aptei 78er5 p7si?ilitatea unei interpret5ri 4ai =uste
a ur4el7r 6esc7perite ;n cursul cercet5ril7r- prin ;nca6rarea l7r ;n ta?l7ul 6e ansa4?lu al
8aptei- asi>ur9n6 7 reprezentare 4ai 8i6el5 a ;4pre=ur5ril7r care le-au 6at na:tere- cule>erea
unui 4aterial pr7?at7r pri4ar- necesar 8i@5rii c9t 4ai =uste a <ersiunil7r- a=ut5 la reprezentarea
((
4ai 8i6el5 :i clar5 a 4ecanis4el7r s5<9r:irii in8rac3iunil7r respecti<e :i a succesiunii ;n care s-au
6es8a:urat 6i8eritele acti<it53i ale in8ract7rului.
!e<enin6 la sc7pul cercet5rii- in6i8erent ce 87r45 6e cercetare ar 8i-
8ie c5 este cercetare la 8a3a l7cului- e@a4inarea ca6a<rului- a instru4entel7r
cu care a 87st s5<;r:it5 in8rac3iunea- a 7?iectel7r 67?9n6ite prin in8rac3iune-
tre?uie 4ai ;nt9i 6e t7ate s5 8ie l54urit cu precizie #c)pul unei ase4enea
cercet5ri.
U pri" #c)p al cercet5rii este e@a4inarea ;4pre=ur5ril7r ;n care a 87st c74is5 in8rac3iunea.
Stu6iul atent al acest7r ;4pre=ur5ri 6uce la per8ecta ;ntele>ere a cel7r petrecute. % ase4enea
;n3ele>ere 65 nu nu4ai p7si?ilitatea 6e a rec7nstitui ;n 4inte ta?l7ul in8rac3iunii- ci :i
6e a ;ntele>e 47ti<ele care au 6us in8ract7rul la s5<9r:irea in8rac3iuni.
De pri4ul sc7p 6escris este in6is7lu?il le>at cel de-al d)ilea-
6esc7perirea in8ract7rului- 6ac5 nu pers7nal- atunci cel pu3in- sta?ilirea cu e@actitate a unui 4ic
cerc 6e pers7ane ;n 4i=l7cul c5r7ra el tre?uie c5utat- a6ese7ri cDiar la pri4ii pa:i ai cercet5rii prin
e@a4inarea 6etaliat5 a l7cului- a ur4el7r :i a ;4pre=ur5ril7r in8rac3iunil7r- se
7?3in 6e=a in6ica3ii asupra pers7anei in8ract7rului.
i cel de-al treilea sc7p al cercet5rii este 6esc7perirea- a6unarea- c7nser<area :i paza
pr7?el7r 4ateriale- a6ic5 a tutur7r 7?iectel7r care au 87st ;ntre?uin3ate la s5<9r:irea
in8rac3iunii sau 4ai pastreaz5 pe ele ur4ele in8rac3iunii.
Acest sc7p nu tre?uie sc5pat nici76at5 6in <e6ere la cercet5rile l7cale
6e7arece t7t ceea ce nu este e@a4inat- nu i se 65 aten3ie- 6ispare 85r5 ur45 :i nu 4ai p7ate 8i
resta?ilit ulteri7r.
L7cul un6e s-a s5<9r:it in8rac3iunea <a c5p5ta aspectul s5u 7?i:nuit- 7?iectele <7r 8i a:ezate la
l7curile l7r- c7rela3ia 6intre ele :i a4plasarea l7r care era ;n 474entul in8rac3iunii nu se <a p5stra
:i cDiar cel 4ai e@peri4entat :i atent 7cDi nu <a 8i ;n stare s5 6esc7pere ce<a pe ele. De aceea-
a6unarea 4aterialel7r care se re8er5 la in8rac3iune- pr7?e 4ateriale :i ur4e este una 6in cele 4ai
i4p7rtante sarcini la 8iecare cercetare.
7ncluzi7n9n6 asupra #arciil)r cercet%rii la *a!a l)cului se p7ate aprecia
c5 acestea sunt ur4at7arele:
- e@a4inarea :i 8i@area pr7cesual5 a a4?ian3ei 6e la l7cul s5<9r:irii
in8rac3iuniiJ
- c5utarea- rele<area- 8i@area- ri6icarea :i interpretarea ur4el7r :i
4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5- precu4 :i 8i@area pr7cesual5 a acest7raJ
- ela?7rarea :i <eri8icarea <ersiunil7r cu pri<ire la in8rac3iunea c74is5 :i
85ptuit7ri- 7ri re8erit7are la 6i<ersele ;4pre=ur5ri ale c74iterii 8aptei - l7c-
ti4p- acti<it53i 6es8a:urate- 4et76e :i 4i=l7ace 87l7site- 47?il :i sc7p-
ur45rile pr76use :.a.
- 6eter4inarea cauzel7r- c7n6i3iil7r :i ;4pre=ur5ril7r ce au 6eter4inat
sau 8a<7rizat s5<9r:irea in8rac3iunii :i a 45suril7r 6e pre<enire care se i4pun.
"rin natura sarcinil7r sale- cercetarea l7cului 8aptei nu este le>at5 6e
aplicarea <reun7r 45suri 6e c7nstr9n>ere :i nu lezeaz5 6repturile
cet53enil7r. De aceea - pentru e8ectuarea cercet5rii l7cului 8aptei. nu este
necesar5 e4iterea unei 7r67nan3e speciale. "rin aceasta- cercetarea l7cului
()
8aptei se 6e7se?e:te 6e acti<itatea 6e ancDet5- percDezi3ia care ur45re:te
6esc7perirea anu4it7r 7?iecte la pers7anele cun7scute- :i care 6e 7?icei
lezeaz5- ;ntr-7 anu4it5 45sur5- 6repturile pers7anel7r percDezi3i7nate
:i a64ite aplicarea un7r 45suri 6e c7nstr9n>ere. u t7ate acestea ;ns5 :i
cercetarea l7cului 8aptei tre?uie e8ectuat5 nu4ai ;n cazurile ;n care a a<ut l7c
7 8apt5 ce ;ntrune:te ele4entele c7nstituti<e ale unei in8rac3iuni :i necesit5
e8ectuarea ancDetei.
Este necesar ca cercetarea l7cului 8aptei s5 se e8ectueze cu precau3ie- 85r5
s5 se inc7476eze cet53enii care n-au le>atur5 cu 8apta ancDetat5- 4ai ales ;n
acele cazuri ;n care cercetarea l7cului 8aptei se e8ectueaz5 ;n l7cuin3e.
Dac5 ;n cursul cercet5rii l7cului 8aptei se 6esc7per5 ;4pre=ur5ri
care i4pun e8ectuarea unei percDezi3ii- 6e e@e4plu se 6esc7per5 pr7?e 6e
participare la in8rac3iune a un7r pers7ane care l7cuiesc ;rnpreun5 cu <icti4a-
este necesar s5 se e4it5 7 7r67nan35 :i s5 se e8ectueze percDezi3ia.
0+0+ Tr%#%turile caracteri#tice ale cercet%rii la *a!a l)cului
Tr5s5turile caracteristice ale cercet5rii la 8a3a l7cului 7 6i8eren3iaz5 :i 7
particularizeaz5 6e celelalte acti<it53i 6es85:urate 6e 7r>anele 6e ur45rire
penal5.
+n pri4ul r9n6- cercetarea la 8a3a l7cului este 7 acti<itate ini3ial5- ;n sensul
c5- 7ri 6e c9te 7ri natura 8aptei s5<9r:ite i4pune e8ectuarea 6e c7nstat5ri cu
pri<ire la situa3ia l7cului s5<9r:irii in8rac3iuni- 6esc7peririi :i 8i@5rii ur4el7r
acesteia- sta?ilirii p7zi3iei st5rii 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5 7ri a
;4pre=ur5ril7r ;n care a 87st s5<9r:it5 in8rac3iunea , cercetarea la 8a3a l7cului
prece6e ;n ti4p t7ate celelalte acti<it53i. In8rac3iunile ca 747rul-
6istru>erea- t9lD5ria sau 8urtul- acci6entele 6e circula3ie- catastr78ele
aeriene- 8er7<iare- na<ale sau 8lu<iale- acci6entele >ra<e 6e 4unc5 etc.-
sunt 8apte a c5r7r s7lu3i7nare este 6e nec7nceput 8ar5 cercetarea la 8a3a
l7cului.
T7t76at5- cercetarea la 8a3a l7cului nu este nu4ai un si4plu act ini3ial 6e
ur45rire penal5- ci :i 7 acti<itate cu caracter i4e6iat. Lipsa 6e
ur>en35 a e8ectu5rii 6uce la 476i8icarea La4?ian3eiL l7cului 8aptei- la
pier6erea sau 6istru>erea ur4el7r :i a 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5- cu
ur45ri 6intre cele 4ai 65un5t7are pentru 6es85:urarea ulteri7ar5 a
cercet5ril7r ;n cauz5.
ercetarea la 8a3a l7cului este 7 acti<itate 7?li>at7rie 6e7arece
perceperea ne4i=l7cit5 a situa3iei 6e la l7cul 8aptei nu p7ate 8i ;nl7cuit5
prin nici 7 alt5 acti<itate.
(*
Ascultarea 4art7ril7r- a pers7anei <5t54ate 7ri a ;n<inui3il7r sau
inculpa3il7r- e8ectuarea rec7nstituirii sau 7rice alt5 acti<itate 6e ur45rire
penal5 p7t 78erii celui ce instru4enteaz5 cauza 7 i4a>ine 4ai 4ult sau 4ai
pu3in precis5 6espre situa3ia 6e la 8a3a l7cului- ;ns5 nu ;n 45sura ;n care 7
realizeaz5 perceperea ne4i=l7cit5 a acesteia.
ercetarea la 8a3a l7cului este 7 acti<itate care- 6e re>ul5- nu se p7ate
repeta. E8ectuarea nec7respunz5t7are a acestei acti<it53ii- t7ate
4inusurile ;n 4aterializarea rezultatel7r 7?3inute nu 4ai p7t 8i ;nl5turate.
%6at5 e8ectuat5 cercetarea la 8a3a l7cului- aceasta su8er5 476i8ic5ri- 8iin6
pu3in pr7?a?il ca la repetarea ei s5 se 7?3in5 rezultatele sc7ntate.
+n 87arte 4ulte situa3ii- cercetarea la 8a3a l7cului este apr7ape i4p7si?il 6e
repetat ;n acelea:i c7n6i3ii :i cu acelea:i rezultate .
Dar a<e4 :i e@ceptii ;n care cercetarea la 8a3a l7cului p7ate 8i repetat5.
a e@cep3ii a4inti4 ur45t7arele cazuri:
- cercetarea ini3ial5 s-a 6es85:urat ;n c7n6i3ii at47s8erice :i 6e <izi?ilitate
i4pr7priiJ
- nu a 87st cun7scut5 ;ntrea>a ;ntin6ere a Ll7cului 8apteiL :i acesta nu a putut
8i c7rect 6eli4itatJ
- nu au 87st cun7scute t7ate p7r3iunile 6e teren :i itinerariile ce intr5 ;n
n73iunea 6e Ll7c al 8aptei L- e@a4inarea i4pun9n6u-se pentru 6esc7perirea :i
;n aceste l7curi a ur4el7r :i 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5.
Faptul c5 cercetarea la 8a3a l7cului este- ;n principiu- 7 acti<itate irepeta?il5
7?li>5 7r>anele 6e ur45rire penal5 s5 ac7r6e cea 4ai 4are aten3ie pre>Vtirii
:i 6es85:ur5rii ei- s5 7 c7nsi6ere Lpartea cea 4ai i4p7rtant5 a instru4ent5rii
cauzei penaleL .
Maurice /. Fitz>eral6 ;n LManualul 6e cercetare penal5L FL.an6?77R 78
cri4inal in<esti>ati7nG c7ncluzi7na: Lnu cunosc nici un caz, oric,t de
ndeprtat ar fi perioada de timp de c,nd infraciunea a fost comis, n
care o descindere la faa locului s nu fi fost de mare ajutor anc!etatorului
pentru a pune ordine n faptele speei L.
0+.+ Sarciile lucr%t)ril)r care au a?u# pri"ii la *a!a l)cului
%r>anele 6e ur45rire penal5 P altele 6ec9t cele c74petente s5 e8ectueze
cercetarea la 8a3a l7cului P precu4 :i alte 7r>ane- 6e re>ul5 78i3eri sau
su?78i3eri 6in Ministerul 6e Interne care s-au sesizat 6espre s5<9r:irea unei
in8rac3iuni 7ri au 87st 6iri=a3i la l7cul 8aptei- sunt 7?li>ate- s5 ia unele
45suri ur>ente. Acestea sunt 4enite s5 asi>ure c7nser<area l7cului
8aptei- alt8el spus asi>urarea pazei l7cului :i c7nser<area ur4el7r- care-
(B
6at7rit5 ur>en3ei- p7t 8i e8ectuate :i 6e alte 7r>ane cDiar 6ac5 pri<esc 7 8apt5
ce nu intr5 ;n c74peten3a l7r

.
%r>anele 6e p7li3ie - prin structura l7r 7r>anizat7ric5 P 8unc3i7neaz5 ;n
8iecare unitate terit7rial a64inistrati<5- 8ie ea c74un5- 7ra: sau
4unicipiu. Aceste 7r>ane <e>Deaz5 ca 7rice pers7an5 s5 respecte le>ile
!749niei at9ta ti4p c9t se a8l5 pe terit7riul s5u.
A:a6ar- 7rice pers7an5 ;ntr-7 anu4it5 unitate terit7rial Pa64inistrati<5-
c5reia i s-au ;nc5lcat 6repturile :i li?ert53ile le>ale prin ac3iunile altei sau
alt7r pers7ane- se p7ate a6resa- nu ;n ulti4ul r9n6- 7r>anului 6e p7li3ie.
Acesta- 8iin6 in<estit cu aut7ritate 6e stat- este 7?li>at s5 ia 45surile
le>ale- ;n rap7rt 6e >ra<itatea 8aptel7r ilicite c74ise.
Ast8el- ;n cazul c74iterii un7r in8rac3iuni- p7li3ia este 7?li>at5 s5 i6enti8ice
aut7rii 8aptel7r s5<9r:ite- s5 a64inistreze pr7?ele 6e <in7<53ie- :i ap7i- pe
?aza acest7ra- s5 sesizeze instan3ele 6e =u6ecat5 c74petente- care le <a
sta?ili pe6eapsa.
+n cazul ;n care 7r>anele 6e p7li3ie sunt sesizate 6espre c74iterea un7r
8apte care sunt 6e c74peten3a 6e cercetare a alt7r 7r>ane =u6iciare- cu4 este
pr7cur7rul- 7r>anele 6e p7li3ie <7r ;ntreprin6e 45surile ce nu su8er5
a49nare- 6up5 care <7r sesiza :i pune la 6isp7zi3ie 6atele :i pr7?ele
7?3inute p9n5 atunci .
V)" aali<a 4 c)tiuare pricipalele "%#uri luate petru
c)#er$area l)cului *apteiE
a/ )alvarea victimelor i asigurarea acordrii ajutorului medical"
Sal<area <ie3ii <icti4el7r :i asi>urarea ac7r65rii pri4ului a=ut7r este 7
sarcin5 pri7ritar5 ;n cazul in8rac3iunil7r ;n6reptate ;4p7tri<a <ie3ii-
inte>rit53ii c7rp7rale sau s5n5t53ii- precu4 :i ;n cazul in8rac3iunil7r 6e
t9lD5rie- nerespectarea n7r4el7r pri<in6 circula3ia pe 6ru4urile pu?lice sau
acci6entel7r 6e 4unc5 7ri a catastr78el7r.
"ri4ele 45suri 6e a=ut7r 4e6ical p7t 8i luate cDiar la 8a3a l7cului- ;n rap7rt cu natura :i
>ra<itatea leziunil7r- s7licit9n6u-se ast8el spri=inul pers7anel7r c74petente ca 4e6ici sau pers7nal
4e6ical cu pre>5tire 4e6ie e8late ;n apr7piere.
Nu se <a per4ite ;n nici un caz inter<en3ia un7r pers7ane care-
6at7rit5 lipsei cun7:tin3el7r 4e6icale- p7t pr7<7ca a>ra<area leziunil7r-
6e:i ele ac3in7neaz5 cu cele 4ai ?une inten3ii. De re>ul5- se inpune transp7rtarea
<icti4ei la cea 4ai apr7piat5 unitate 6e pr78il- ;n <e6erea ac7r65rii asisten3ei 4e6icale cali8icate.
+ns9- 7ricare ar 8i situa3ia- ;nainte 6e a ri6ica <icti4a- cel s7sit pri4ul la 8a3a l7cului tre?uie s5
n7teze :i s5 4arcDeze l7cul :i p7zi3ia ;n care se a8l5 aceasta ;n 474entul s7sirii la 8a3a l7cului.
Dac5- 6in lipsa alt7r 4i=l7ace 6e transp7rt- transp7rtarea <icti4ei s-a 85cut
cDiar cu aut7<eDiculul i4plicat ;n e<enti4entul rutier- este necesar ca pe
l9n>5 i6enti8icarea <icti4ei :i a c7n6uc5t7rului aut7- acestuia 6in ur45 s5
(E
i se atra>5 aten3ia 6espre 7?li>a3ia le>al5 ce-i re<ine 6e a se ;nap7ia- 6e
;n6at5- la l7cul 8aptei :i 6e a ;ncun7:tin3a 7r>anul 6e p7li3ie- c74petent 6in
punct 6e <e6ere terit7rial- cu pri<ire la e<eni4entul pr76us. el ce
asi>ur5 luarea pri4el7r 45suri are 6at7ria s5-:i n7teze unitatea sanitar5
un6e a 87st transp7rtat5 :i internat5 <icti4a.
%/ (dentificarea martorilor oculari$ a persoanelor suspecte$ identificarea i
reinere fptuitorului sau darea n urmrire i prinderea acestora.
%6at5 s7site la 8a3a l7cului- 7r>anele sesizate- intr5 ;n c7ntact cu un 4are
nu45r 6e pers7ane. ;n r9n6ul l7r a8l9n6u-se ;n a8ar5 6e <icti45 :i Lcuri7:i L :i 4art7ri 7culari-
pers7ane ce au ac7r6at pri4ul a=ut7r <icti4ei 7ri- cDiar 85ptuit7rul.
De aceea- practica =u6iciar5 rec74an65 ca ;nainte 6e ;n6ep5rtarea
acest7ra 6in l7cul ce c7nser<5 ur4ele in8rac3iunii s5 se pr7ce6eze la 7 selec3ie a pers7anel7r
care p7t 6a 6ate re8erit7are la 8apta c74is5 :i ;4pre=ur5rile s5<9r:irii- ele 8iin6 i6enti8icate
:i ru>ate s5 r549n5 p9n5 la s7sirea ecDipei 6e cercetare.
Dac5 ;ns5 85ptuit7rul a r54as la l7cul 8aptei 8ie 6in pr7pie ini3iati<5- 8ie
c5 a 87st re3inut 6e c5tre 4art7rii 7culari- 6e alte pers7ane sau cDiar 6e
<icti45- acesta tre?uie i6enti8icat :i iz7lat lu9n6u-se 45suri 6e paz5 :i
asi>urare a inte>rit53ii sale c7rp7rale p9n5 la s7sirea ecDipei.
M5sura se i4pune at9t pentru a-1 pr7te=a pe cel ;n cauz5 6e e<entualele
a>resiuni 6in partea cel7r prezen3i :i in6i>na3i 6e 8apta c74is5- c9t :i pentru
a se 8eri 4art7rii 6e in8luen3ele <enite 6in partea 85ptuit7rului Fc74pasiune- ten6in3a 6e
a 6e47nstra c5 4art7rii nu au <5zut cele petrecute- i4punerea i6eii c5 <icti4a este ;n rela3ii 6e
6u:45nie cu el :i ;n acest 8el a ;ncercat s5 se r5z?uneG.
+n 8unc3ie 6e 6atele 8urnizate 6e 4art7ri sau <icti45 p7t 8i luate 45suri
7perati<e 6e ur45rire :i prin6ere a 85ptuit7ril7r 7ri 6e punere ;n alert5 a 7r>anel7r 6e
p7li3ie 6in z7na un6e s-au 6eplasat ace:tia.
Nu tre?uie 74ise nici pers7anele care ;nainte 6e s7sirea 7r>anel7r 6e
cercetare penal5 sau la s7licitarea acest7ra au participat la ac3iunile 6e
sal<are a <icti4el7r :i care- 6at7rit5 p5trun6erii ;n c94pul in8rac3iunii au
pr76us anu4ite 476i8ic5ri ;n aspectul s5u.

Aceste pers7ane <7r 8i in<itate
s5 a:tepte s7sirea ecDipei 6e cercetare.
c/ #onservarea aspectului locului faptei prin ndeprtarea
!cunotine=or!$ interzicerea ptrunderii n c'mpul infraciunii$
asigurarea urmelor i mijioacelor materiale pro%$ n raport cu natura
acestora$ natura locului faptei i condiiile meteorologice existente"
"ri4ii s7si3i la 8a3a l7cului au 7?li>a3ia s5 asi>ure paza acestuia :i s5 ia
45suri 6e pr7te=are a 7?iectel7r :i c7nser<area ur4el7r 6in l7cul s5<9r:irii
in8rac3iunii pentru a ;nl5tura p7si?ilitatea 476i8ic5rii- inten3i7nate sau ;nt94pl5t7are- a
aspectului ini3ial al l7cului 8aptei.
+n l7cul in8rac3iunii- 6e cele 4ai 4ulte 7ri- p5trun6 6i<erse pers7ane -
pers7ane a8late ;nt;4pl5t7r ;n l7cul respecti< ;n 474entul s5<9r:irii
(A
in8rac3iunii- a:a nu4i3ii Lcuri7:iN sau M a4at7ri 6e senza3iiN- pers7ane
apr7piate <icti4ei- 85ptuit7rii sau c74plicii acest7ra- ac3iunea l7r a<9n6
6rept ur4are i4e6iata 6istru>ere sau 6e>ra6area ur4el7r :i 4i=l7acel7r
4ateriale 6e pr7?5.
+ns5- alte7ri 476i8ic5rile 6in aspectul ini3ial al l7cului 8aptei p7t 8i >enerate
6e ;ns5:i cei s7si3i la 8a3a l7cului. Din acest 47ti< este necesar s5 se respecte
pre<e6erile le>ale ;n <i>7are care precizeaz5 c5: "/e interzice intrarea n
locul sr"irii infraciunii a ofierilor "i su%ofierilor de poliie, precum "i a
oricror altor persoane, indiferent de grad, funcie sau calitate, dac nu
au sarcini n legatur cu cercetarea la faa locului sau cu salarea
ictimelor. .
A:a6ar- cei ce s7sesc pri4ii la 8a3a l7cului- pentru a e<ita 6istru>erea-
6ispari3ia sau 476i8icarea 7?iectel7r :i ur4el7r in8rac3iunii- tre?uie s5 ia
45suri 6e pr7te=are :i c7nser<are a acest7ra- utiliz9n6 ;n acest sc7p- 8ie
4i=l7acele teDnic7-cri4inalistice 6in 67tare- 8ie ac7perin6 7?iectele
purt5t7are 6e ur4e cu 6i<erse 4ateriale >5site ;n z7n5 Fp9nz5- cutii- 87lii
6e plasticG.
La 8el se pr7ce6eaz5 :i ;n cazul ;n care situa3ia 6e la l7cul 8aptei per4ite
87l7sirea c9inelui 6e ur45rire :i 6eci- se i4pune pr7te=area l7cului pentru
prelucrarea ur4el7r 6e 4ir7s .
d/ 0ncunotinarea organului de urmrire penal competent s efectueze
cercetarea de la faa locului"
Dup5 ce 45surile 4en3i7nate 4ai sus au 87st luate- sau c7nc74itent cu
acestea- cel ce a s7sit pri4ul la 8a3a l7cului sesiseaz5 7r>anul 6e ur45rire
penal5 6e pe raza terit7rial5 un6e s-a s5<9r:it 8apta.
Din c7n3inutul ;nc7n:tin35rii tre?uie s5 se 6esprin65 6ate cu pri<ire la
natura 8aptei s5<9r:ite- principalele aspecte ale c74iterii acesteia- ;ntin6erea
l7cului un6e s-a c74is in8rac3iunea :i pe care sunt 6ispuse ur4ele.
"ers7ana care a luat pri4ele 45suri la 8a3a l7cului este 7?li>at5 s5 a:tepte
s7sirea ecDipei 6e cercetare :i s5 a6uc5 la cun7:tin3a :e8ului acesteia 45surile ;ntreprinse
p;n5 la acel 474ent :i rezultatele 7?3inute.
.+ 2REG(TIREA HN VEDEREA CERCET(RII 'A FAA 'OCU'UI
"entru 7 pre>5tire te4einic5 a cercet5rii la 8a3a l7cului este esen3ial 6e
parcurs ;n 7r6ine cr7n7l7>ic5- 45surile pre>5tit7are- c7nstituin6 una 6in
c7n6i3iile esen3iale ale realiz5rii sc7pului acestei acti<it53i.
Aceste "%#uri pre;atit)are pe care le <74 6etalia sunt:
A+ "%#uri pre;%tit)are p5% la depla#area la *a!a l)culuiK
@+ "%#uri pre;%tit)are dup% #)#irea la l)cul *aptei+
)C
A+ &%#urile pre;%tit)are p5% la depla#area la *a!a l)cului
M5surile pre>5tit7are p9n5 la 6eplasarea la 8a3a l7cului c7nstau ;n :
- pri4irea- c7nse4narea :i <eri8icarea sesiz5riiJ
- asi>urarea teDnic7-4aterial5J
- asi>urarea 6eplas5rii cu 7perati<itate a ecDipei la 8a3a l7culuiJ
- asi>urarea prezen3ei speciali:til7r- a ap5r5t7rului :i a 4art7ril7r asisten3i.
"entru a le ;n3ele>e- 6etalierea l7r este necesar5 6e7arece- 6up5 cu4
?ine :ti4- cercetarea la 8a3a l7cului se e8ectueaz5 cu respectarea strict5 a
n7r4el7r pr7cesual penale :i a re>ulil7r tactice cri4inalistice.
a" *rimirea$ consemnarea i verificarea sesizrii
%r>anele 6e ur45rire penal5 sunt sesizate prin 7ricare 6in 476urile 6e
sesizare pre<5zute 6e le>ea pr7cesual penal5: pl9n>ere- 6enun3 sau 6in
78iciu

6espre s5<9r:irea unei 8apte penale.
Din 474entul ;n care a pri4it sesizarea- 7r>anul 6e ur45rire penal5 ;:i <eri8ic5 c74peten3a-
6ac5 este cazul in87r4eaz5 7r>anul 6e ur45rire penal5 c74petent :i este 7?li>at ;n acela:i ti4p
s5 e8ectueze cercetarea la 8a3a l7cului :i are 6at7ria s5 ;n6eplineasc5 ur45t7arele
acti<it53i:
- i6enti8icarea pers7anei care a 85cut pl9n>erea sau 6enun3ul-
- <eri8icarea sesiz5rii care se i4pune 4ai ales atunci c9n6 aceasta s-a 85cut
tele87nic 6e c5tre pers7ane necun7scute- pentru a se e<ita 6eplas5rile
inutile .
+n ca6rul <eri8ic5rii sesiz5rii se ur45re:te- ;n pri4ul r9n6- sta?ilirea l7cului
e<eni4entului- natura 8aptei c74ise- pr7p7r3iile :i ur45rile acti<it53ii ilicite
6ate care sunt in6ispensa?ile pentru 7 ?un5 7r>anizare a cercet5rii.
%" Asigurarea te&nico-material
"entru asi>urarea ecDipei 6e cercetare cu 4i=l7ace teDnic7-4ateriale-
luarea 45suril7r necesare presupune:
- pre>5tirea trusei cri4inalistice uni<ersaleJ
- pre>5tirea trusei 87t7>ra8ice Faparate 87t7- 8il4e- 8i?re etc.GJ
- pre>5tirea aut7la?7rat7rului cri4inalisticJ
-67tarea ecDipei cu aparatura necesar5 pentru 8il4are- <i6e78il4are-
;nre>istr5ri etc.
-67tarea 4e4?ril7r ecDipei cu 4ateriale necesare c74unic5rii :i 3inerii
le>5turii ;ntre ei .
At9t :e8ului ecDipei- c9t :i 8iec5ruia 6in 4e4?rii acesteia le re<ine sarcina
6e a <eri8ica :i c74pleta Fc9n6 este cazulG 4i=l7acele teDnic7-4ateriale
p7tri<it c74peten3ei.
Sunt anu4ite situa3ii- c9n6 ;n rap7rt cu natura in8rac3iunii s5<ar:ite apare
necesar5 87l7sirea unui anu4it aparat- unei anu4ite truse cri4inalistice-
)1
anu4it7r pr7ce6ee teDnice- utilizarea un7r 6etect7are pentru 4etale- ca6a<re-
surse nucleare- etc.
c" Asigurarea deplasrii cu operativitate a ec&ipei la faa locului
Deplasarea la 8a3a l7cului tre?uie s5 se 8ac5 cu 4a@i45 ur>en35 . i cea 4ai
4ic5 ;nt;rziere pune su? se4nul ;n67ielii ?una 6es85:urare a cercet5rii-
precu4 :i rezultatul acti<it53il7r ulteri7are.
+n practic5 s-a 6e47nstrat c5 atunci c9n6 ecDipa 6e cercetare a a=uns la
l7cul 8aptei ;ntr-un ti4p scurt F1C sau 1) 4inuteG :ansele 6e 6esc7perire :i
e@a4inare a tutur7r ur4el7r in8rac3iunii au 87st 4ult 4ai 4ari- p7si?ilit53ile
6e 6istru>ere- 6ispari3ie 7ri 476i8icare a acest7ra re6uc9n6u-se la 4ini4u4.
d" Asigurarea prezenei specialitilor$ a aprtorului i a martorilor
asisteni"
%r>anele 6e ur45rire penal5 se c7n8runt5 ;n practic5 cu 7 4ultitu6ine 6e
cazuri. Di<ersele aspecte pe care le ;4?rac5 in8rac3iunile c74ise :i
<arietatea 674eniil7r 6e acti<itate- ce i4pun 7 c7rect5 interpretare a
ur4el7r- p7ate 8ace necesar5 inclu6erea ;n ecDipa 6e cercetare :i a alt7r
speciali:ti. +n prezen3a :e8ului ecDipei- ace:tia p7t e8ectua 7 serie 6e
cercet5ri :i <eri8ic5ri- utiliz9n6- 6up5 caz- aparatur5 care nu se a8l5 ;n
67tarea ecDipei 6e cercetare.
De e@e4plu- ;n cazul in8rac3iunil7r ;n6reptate ;4p7tri<a <ie3ii- prezen3a
4e6icului le>ist este a?s7lut necesar5. Datele 78erite 6e acesta cu pri<ire
la natura 8aptei- 4ecanis4ul 6e pr76ucere a leziunil7r- 6ata instal5rii 47r3ii
:.a. sunt 6e natur5 s5 6irec3i7neze cercet5rile prin ela?7rarea un7r
<ersiuni- 87r4area c7rect5 a cercului 6e ?5nui3i :i 6es85:urarea
7perati<5 a acti<it53il7r 6e <eri8icare.
u 7cazia cercet5rii la 8a3a l7cului ;n cazul incen6iil7r- e@pl7ziil7r-
catastr78el7r aeriene- 8er7<iare- 4ariti4e sau 8lu<iale- acci6entel7r 7ri
catastr78el7r 4iniere- speciali:tii p7t s5-:i a6uc5 c7ntri?u3ia ;n luarea un7r
45suri 6e c7nser<are a ur4el7r- precu4 :i la l54urirea ur>ent5 a un7r
;4pre=ur5ri i4p7rtante ale cauzei.
La cercetarea un7r in8rac3iuni s5<9r:ite ca ur4are a nerespect5rii n7r4el7r
pri<in6 circula3ia pe 6ru4urile pu?lice Fuci6erea- <5t54area inte>rit53ii
c7rp7rale sau s5n5t53ii :i 6istru>erea - t7ate s5<5r:ite 6in culp5 - ca ur4are a acci6entel7r
6e circula3ieG- speciali:tii inclu:i ;n ecDipa 6e cercetare F6in ca6rul 87r4a3iunil7r 6e circula3ie-
in>ineri- teDnicieni aut7 7ri ca6re 6i6actice 6in ;n<9t549n9ntul teDnic 6e specialiateG <7r e8ectua-
;n paralel cu e@a4inarea cri4inalistic5- <eri8icarea st5rii teDnice a aut7<eDiculului an>a=at ;n
acci6ent .
+n cazul ;n care aut7rul in8rac3iunii a r54as la 8a3a l7cului- a 87st ur45rit :i
prins 6e lucr5t7rii a=un:i pri4ii la 8a3a l7cului sau 6e pers7ana <5t54at5 sau
6e 4art7ri :i se a8l5 ;n una 6in situa3iile pre<5zute 6e le>e- ce i4pun asisten3a =uri6ic5
7?li>at7rie- se <a asi>ura prezenta ap5r5t7rului la 6es85:urarea acestei acti<it53i .
)$
+n ceea ce pri<e:te 4art7rii asisten3i- tactica cri4inalistic5 rec74an65 ca ace:tia s5 8ie asi>ura3i
;nainte 6e a=un>erea la 8a3a l7cului. +n 8elul acesta se e<it5 at9t ir7sirea 6e ti4p- c9t :i p7si?ilitatea 6e
a 8i 87l7site ;n aceast5 calitate pers7ane ce au perceput ne4i=l7cit ;4pre=ur5rile c74iterii 8aptei-
cun7sc9n6u-se 8aptul c5- ;n cursul pr7cesului penal- 7 pers7an5 nu p7ate cu4ula 67u5 calit53i
pr7cesuale.
@+ &%#urile pre;%tit)are dup% #)#irea la *a!a l)cului
I4e6iat 6up5 s7sirea ecDipei 6e cercetare la 8a3a l7cului :i ;nainte 6e a
;ncepe e@a4inarea pr7priu-zis5- tre?uie s5 se ia 7 serie 6e 45suri ;n re>i4 6e
ur>en35.
Aceste 45suri 6i8er5 6e la caz la caz- ;n rap7rt cu natura acti<it53ii ilicite
6es85:urate- ur45rile acesteia :i natura l7cului ce ur4eaz5 a 8i cercetat.
+n c7ntinuare <74 enu4era 45surile ce tre?uie luate 6e ur>en35- ;n a c5r7r
7r>anizare :i 6es85:urare :e8ul ecDipei are un r7l D7t5r9t7r.
a.$nformarea operati asupra eenimentelor care au aut loc "i au fost constatate de ctre
lucrtorii sosii primii la faa locului0 6ate i4p7rtante p7t 8i 7?3inute :i 6e la alte pers7ane >5site
la l7cul 8aptei: <icti4e- 4art7ri 7culari- 85ptuit7ri.
%"1erificarea modului cum s*a acionat p,n la sosirea ec!ipei de cercetare
a rezultatel7r 7?3inute :i- ;n rap7rt cu situa3ia e@istent5- luarea 45suril7r
c7respunz5t7are.
c" (eterminarea modificrilor care au surenit n aspectul iniial al locului
faptei.
Acti<itatea 6e <eri8icare are 6rept sc7p sta?ilirea ;n a45nunt a aspectului
ini3ial al l7cului 8aptei- p7zi3ia ur4el7r :i 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5-
476i8ic5rile ce au 87st 85cute. 6ac5 ele au 87st recla4ate 6e cauze
7?iecti<e- ca 6e e@e4plu: sal<area <icti4el7r- ;nl5turarea un7r c7nsecin3e
>ra<e - sau pers7anele care le-au e8ectuat.
d+ (elimitarea corect a locului de cercetat.
Fi@area li4itel7r l7cului 6e cercetat are ca sc7p s5 cuprin65 spa3iul- l7cul-
;nc5perea pentru a asi>ura 6esc7perirea tutur7r ur4el7r :i 4i=l7acel7r
4ateriale 6e pr7?5 ce au le>5tur5 cu cauza . "e l9n>5 c7nstat5rile pr7prii- un r7l
i4p7rtant ;n 6eli4itarea c7rect5 a l7cului ce <a 8i cercetat ;l au in87r4a3iile 7?3inute
6e la lucr5t7rii care au a=uns pri4ii la 8a3a l7cului- 6e la pers7ana <5t54at5-
4art7rii 7culari sau cei ce au 87st sesiza3i cu s5<9r:irea in8rac3iunii .
La cercetarea la 8a3a l7cului a unui acci6ent 6e circula3ie- s7l6at cu <icti4e
74ene:ti- este in6icat s5 ur4eze traseul <icti45 -aut7<eDicul -peri8erie- ;n
6irec3ia 6e un6e a <enit 4i=l7cul 6e transp7rt ;n cauz5. Dac5 c7n6uc5t7rul
aut7 s-a ;n6ep9rtat 6e la l7cul 8aptei- ;4preun5 cu aut7<eDiculul an>a=at ;n
acci6ent- cercetarea tre?uie e@tins5 ;n 6irec3ia ;n care s-a 6eplasat acesta 7ri
un6e se ?5nuie:te c5 s-a ascuns .
)'
ercetarea la 8a3a l7cului ;n cazul catastr78el7r- 6e 7rice natur5- se e@tin6e
pe 7 z7n5 4ai 4are 6ec9t cea a pr76ucerii l7r in cazul catastr78el7r aeriene
cercetarea <a 8i e@tins5 p9n5 la ulti4ul punct 6e 6iri=are aerian5-
incluz9n6 :i se4nalizat7arele 7ptice sau electr7nice ale aer7p7rturil7r.
+n cazul catastr78el7r na<ale F4arti4e sau 8lu<ialeG li4ita l7cului 8aptei <a
8i e@tins5- pe 6irec3ia curentului apei p9n5 la l7cul un6e ar putea 8i >5site
ele4ente a<9n6 le>atur5 cu e<eni4entul pr76us- lu9n6u-se ;n calcul <iteza
curentului- ti4pul scurs 6e la 6eclan:area catastr78ei :.a.
e. 'rganizarea msurilor de paz a locului faptei.
Asi>urarea pazei l7cului are un sc7p 6u?lu. +n pri4ul r9n6- ea <izeaz5
;nl5turarea p7si?ilit53ii pr76ucerii un7r 476i8ic5ri ;n aspectul l7cului un6e
s-a c74is in8rac3iunea :i ;n al 67ilea r9n6- 45sura ur45re:te 4en3inerea
7r6inii pe t7at5 6urata 6es85:urarii acti<it53ii :i- i4plicit- asi>urarea
pr7tec3iei pers7nale a 4e4?ril7r ecDipei. Din acest 47ti<- :e8ul ecDipei este
7?li>at s5 <eri8ice ce 45suri au 87st luate ;n acest sc7p 6e lucr5t7rii care
au a=uns pri4ii la 8a3a l7cului :i- 6up5 caz- s5 6ispun9 c74pletarea l7r.
*+ $dentificarea martorilor oculari "i sta%ilirea persoanelor suspecte.
Dac5 acest lucru nu s-a 85cut p9n5 la s7sirea ecDipei 6e cercetare-
i6enti8icarea pers7anel7r ce au perceput ne4i=l7cit ;4pre=ur5rile c74iterii
8aptei sau anu4ite epis7a6e ale acesteia prezint5 7 i4p7rtan35 cu t7tul
6e7se?it5.
Ascultarea acestei cate>7rii 6e pers7ane se i4pune- cDiar ;nainte 6e
;nceperea e@a4in5ril7r pr7priu-zise- pentru l54urirea ur>ent5 a un7r
pr7?le4e- cu4 ar 8i: l7cul :i ti4pul s5<9r:irii 8aptei- principalele aspecte
le>ate 6e acti<itatea in8rac3i7nal5- c7n6uita 85ptuit7rului F;nainte- ;n ti4pul :i
6up5 c74iterea 8apteiG- 6irec3ia ;n care s-au 6eplasat ac3iunile sau inac3iunile
<icti4ei- se4nal4entele 85ptuit7rului :i caracteristicile 3inutei sale
<esti4entare- 476i8ic5rile inter<enite ;n c7n8i>ura3ia l7cului 8aptei- alte
pers7ane care cun7sc 6espre s5<9r:irea in8rac3iunii :i ;4pre=ur5rile ;n care
au luat la cun7:tin35 6espre aceasta .
Din cele ar5tate- este in6icat5 ascultarea lui :i cDiar ;nre>istrarea
6eclara3iei pe ?an65 4a>netic5 sau <i6e74a>netic5.
;" /ta%ilirea metodelor concrete de cercetare a locului faptei.
Tactica cri4inalistic5 rec74an65 ca 4et76a c7ncret5 6e cercetare s5 8ie
aleas5 ;n rap7rt cu natura 8aptei :i a l7cului 6e cercetat- cu ur45rile pr76use
:i 6ispunerea ur4el7r :i 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5.
+n rap7rt cu ele4etele 4en3i7nate- cercetarea p7ate ;ncepe 6e la centru spre
peri8erie sau in<ers- 6es85:ur9n6u-se prin apr7pierea treptat5 6e la l7cul un6e
)(
s-a c7nsu4at epis76ul principal al 8aptei sau un6e s-a pr76us rezultatul
acti<it53ii ilicite.
i+ 2lte msuri pe care tre%uie s le ntreprind ec!ipa de cercetare
imediat dup sosirea la faa locului
"rintre aceste 45suri enu4er54 ur45t7arele:
- 7r>anizarea acti<it53ii 6e cule>ere 6e in87r4a3ii- care tre?uie s5 se
6es85:7are c7nc74itent cu cercetarea la 8a3a l7culuiJ ;n rap7rt cu 6atele :i
in6iciile 7?3inute- p7t 8i ela?7rate 6i8erite <ersiuni care s5 7rienteze
acti<itatea ecDipei 6e cercetare :i care s5 8ie <eri8icate cu prile=ul e@a4in5rii
l7cului 8aptei.
- asi>urarea relu5rii acti<it53ii ;n p5r3ile nea8ectate- reluarea tra8icului rutier
pe trasee 7c7lit7are sau n7r4al :.a.:
- luarea 45suril7r pentru ;nl5turarea alt7r peric7le i4inente Fincen6ii-
e@pl7zii- inun6a3iiG care s5 asi>ure e8ectuarea cercet5rii la 8a3a l7cului ;ntr-
un cli4at 6e pr7tec3ie- pentru 4e4?rii ecDipeiJ
- a6ucerea la cun7:tin35 tutur7r 4e4?ril7r ecDipei a rezultatel7r pri4el7r
45suri ;ntreprinse :i 7rientarea cercet5rii la 8a3a l7cului ;n rap7rt cu 6atele
7?3inute J
- <eri8icarea 4i=l7acel7r teDnice 6in 67tarea ecDipei :i- 6up5 caz- luarea
45suril7r 6e c74pletare a acest7raJ
- sta?ilirea 476alit53il7r 6e le>5tur5 ;ntre 4e4?rii ecDipei :i a
scDi4?ului 6e in87r4a3iiJ
- asi>urarea 87l7sirii =u6ici7ase a e8ecti<el7r :i a c77per5rii cu alte 7r>aneJ
- asi>urarea prezen3ei 4art7ril7r asisten3i - 6ac5 acest lucru nu s-a realizat P
:i atunci c9n6 situa3ia i4pune- a reprezentan3il7r unit53ii un6e s-a s5<9r:it
in8rac3iunea- sau ;n rap7rt 6e situa3ia c7ncret5- a ap5r5t7rului- interpretului
:.a.
1+ REGU'I'E TACTICE GENERA'E A'E CERCET(RII 'A FAA
'OCU'UI
!eu:ita cercet5rii la 8a3a l7cului presupune- al5turi 6e 7 pre>5tire
atent5 :i c7n:tiinci7as5- respectarea un7r re>uli tactice cu caracter >eneral-
aplica?ile ;n ;ntrea>a cercetare- ast8el ;nc9t s5 se a=un>5 la sc7pul pr7pus.
+n acest sens- este re4arca?il5 pre7cuparea aut7ril7r 6e specialitate 6e a
6esprin6e :i sintetiza- pe ?aza practicii =u6iciare- cele 4ai i4p7rtante
re>uli ce se cer respectate ;n e8ectuarea acestui act pr7ce6ural care are 7
lar>5 rez7nan35 ;n 6es85:urarea ulteri7ar5 a ur45ririi penale.
"rincipalele ele4ente tactice- 6e natur5 s5 7rienteze acti<itatea ecDipei 6e
cercetare la 8a3a l7cului sunt- ;n esen35- ur45t7arele: ur>en3a-
))
caracterul c74plet :i 6etaliat al cercet5rii- rele<area :i 8i@area inte>ral5-
prin 87l7sirea 4i=l7acel7r teDnic7-:tiin3i8ice cri4inalistice- a tutur7r
aspectel7r :i 4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5 ce p7t ser<i la clari8icarea
cazului- c7n6ucerea :i 7r>anizarea e8icient5 a acti<it53ii ecDipei 6e cercetare.
<"=" #ercetarea la faa locului se efectueaz cu maxim urgen
ercetarea la 8a3a l7cului tre?uie s5 8ie 85cut5 cu 4a@i45 ur>en35-
practic i4e6iat 6up5 ce 7r>anul 6e ur45rire penal5 a 87st sesizat 6espre
s5<9r:irea unei in8rac3iuni.
Aceast5 ur>en35- 6e 7 i4p7rtan35 6e7se?it5- este 7?li>at7rie cel pu3in
su? 67u5 aspecte:
- prin scur>erea ti4pului- e@ist5 peric7lul 476i8ic5rii l7cului 8aptei :i al
6ispari3iei sau 6e>ra65rii ur4el7r. Ase4enea 476i8ic5ri p7t 8i
6eter4inate nu nu4ai cu ac3iunea aut7rului care caut5 s5 ;nl5ture ur4ele
8aptei sale- ci :i 6e ac3iunea un7r 8act7ri neutri- cu4 sunt c7n6i3iile
4ete7r7l7>ice- caracterul perisa?il al un7r ur4e- ;n special cele ?i7l7>ice-
precu4 :i inter<en3ia un7r pers7ane care caut5 s5 resta?ileasc5 7r6inea sau
s5 a8le ce s-a ;nt94plat.
"rin prezen3a i4e6iat5 a 7r>anel7r 6e ur45rire penal5 la 8a3a l7cului se
creeaz5 p7si?ilitatea i6enti8ic5rii un7r 4art7ri- 85r5 a se e@clu6e- cDiar-
surprin6erea aut7rului la l7cul in8rac3iunii.
Ur>en3a cercet5rii la 8a3a l7cului este- ;n 87n6- 7 re8lectare a principiului
7perati<it53ii aplicat ;n ;ntre>ul pr7ces penal- 6ar :i la acti<it53ile 6e
cercetare cri4inalistic5.
Faza static a cercetrii la faa locului
Aceast5 8az5 6e?uteaz5 cu 7?ser<area l7cului 8aptei prin parcur>erea
acestuia- cu precizarea c5- ;n cazul interi7arel7r- ea se e@ecut5 6intr-un
sin>ur l7c. u aceast5 7cazie- 7r>anele 6e ur45rire penal5 :i- ;n special
:e8ul ecDipei 6e cercetare- au p7si?ilitatea s5 <eri8ice ;n c7ncret dac%
l)cul de eDa"iat a *)#t c)rect deli"itat :i s5 pr7ce6eze ;n
c7nsecin35.
Cercetarea p7ate ;ncepe 6e la centru :i c7ntinu5 spre 4ar>inea l7cului 8aptei- sau 6e la
7?iectul principal- cu4 ar 8i- spre e@e4plu- c7rpul <icti4ei- 87carul unui incen6iu- 7 cas5 6e ?ani
spart5- etc.
+n l7curile ;ncDise- cercetarea se p7ate 6es85:ura 6e-a lun>ul pere3il7r ;nc5perii- iar ;n l7curile
6escDise- la p7r3iuni 6e teren ?ine 6eli4itate 6e la centru spre 4ar>ine sau in<ers. Aceast5
7pera3iune se 8ace 6i8eren3iat ;n rap7rt cu particularit53ile pe care le prezint5 l7cul 8aptei P l7c
)*
6escDis un6e 6eli4itarea are >rani3e u:7r 8le@i?ile :i l7c ;ncDis ale c5rui li4ite ;4?rac5 aspecte 6e
ri>ur7zitate. +n 8ine- nu se e@clu6e p7si?ilitatea e8ectu5rii cercet5rii 3in9n6u-se sea4a 6e 6ru4ul
parcurs- ce se presupune a 8i 87st ur4at 6e aut7rul in8rac3iunii.
% alt5 acti<itate speci8ic5 8azei statice este )rietarea l)cului *aptei care are ;n <e6ere
7rientarea t7p7>ra8ic5 :i 7rientarea cri4inalistic5- care presupune 7rientarea ;n interi7rul
peri4etrului 6e cercetat.
Sta,ilirea c%il)r de acce# :i a cel7r 87l7site 6e c5tre 85ptuit7ri pentru
p5r5sirea l7cului in8rac3iunii P pe ?aza 6atel7r pe care le 78er5 natura l7cului
8aptei P prezint5 7 i4p7rtan35 6e7se?it5- c7ntri?uin6 at9t la precizarea- ;n
6etaliu- a peri4etrului 6e cercetat- c9t :i a 4et76el7r c7ncrete 6e
e@a4inare.
&arcarea dru"ului de acce# 4 peri"etrul de cercetat este atri?utuit
specialistului cri4inalist- 8iin6 a?ilitat 6e pr78esia ce 7 6es8a:7ar9- 6e 7r6ine
:i instruc3iuni 6e uz intern. 2%#trarea c5t "ai *idel% a l)cului *aptei
necesit5 ale>erea =u6ici7as5 a c5il7r 6e acces :i t7t76at5- li4itarea
nu45rului 6e pers7ane ce <7r p5trun6e ;n acesta- cun7scute 8iin6
i4plica3iile unei atitu6ini per4isi<e care p7t c7n6uce la 6istru>erea
ur4el7r ini3iale :i crearea alt7ra cu e8ecte ;n 8inalizarea c7rect5 :i
7perati<5 a cauzei. +n ca6rul acestei acti<it53i- 6up5 ce s-a sta?ilit 6ru4ul 6e acces
;n l7cul 8aptei- nu4ai pe acesta <7r p5trun6e t73i 4e4?rii ecDipei pe t7t ti4pul c9t 6ureaz5
cercetarea.
Dup5 sta?ilirea c5il7r 6e acces- pri4ul care p5trun6e ;n l7cul 8aptei este 78i3erul cri4inalist-
;ns7tit 6e :e8ul ecDipei 6e cercetare :i 6e al3i speciali:ti F4e6ici le>i:ti- t7@ic7l7>i-
ar4urieriG ;n cazul anu4it7r in8rac3iuni F ;n cazul in8rac3iunil7r s5<9r:ite prin <i7len35-
in8rac3iunil7r la re>i4ul ar4el7r- 4uni3iil7r- su?stan3el7r t7@ice :i stupe8ianteG.
"arcur>9n6 l7cul 6e cercetat- tre?uie s5 se pr7ce6eze la 4arcarea :i
pr7te=area l7cului un6e se >5sesc ur4e 7ri 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5- n7t9n6u-se ;n a>en65
6ispunerea t7p7>ra8ic5 a acest7ra- ;n rela3ie cu reperele :i ur4ele ;n<ecinate.
+n rap7rt cu particularit53ile l7cului 8aptei :i pers7nalitatea aut7rului se
;ncearc5- 6in aceast5 8az5- 6eter4inarea 6ru4ului parcurs 6e c5tre 85ptuit7r P
iter criminis P pe sec<en3e apel9n6u-se la cun7:tin3ele 6e psiD7l7>ie :i l7>ic5. I4p7rtan3a
acestei pr7?le4e rezi65 ;n sta?ilirea l7cului 6e p5trun6ere- 6eplasare :i ie:ire a aut7rului 6in l7cul
8aptei.
Aceast5 pr7?le45 ;:i >5se:te 7 rez7l<are rapi65 c9n6 e@ist5 4art7ri 7culari care p7t in6ica
aspectele enun3ate- ;n situa3ie c7ntrar5 se rec74an65 ca 6eter4inarea 6ru4ului parcurs 6e
aut7ri s5 se 8ac5 ;n partea 8inal5 a cercet5rii la 8a3a l7cului- c9n6 ecDipa este ;n p7sesia tutur7r
in87r4a3iil7r re8erit7are la aceast5 acti<itate ;n c74ple@itatea ei.
Dintre acti<it53ile 4ai i4p7rtante 6es85:urate ;n 8aza static5-
4en3i7n54 ur45t7arele:
1. /ta%ilirea strii "i poziie o%iectelor, a mijloacelor materiale de pro%, a
urmelor izi%ile , a"a cum au fost gsite de ec!ipa de cercetare.
$. Msurarea distanei dintre o%iectele principale, dintre acestea "i urme sau
locuri de acces, aspect de natur s sereasc la clarificarea unor
mprejurri ale cauzei0
)B
'. 3xecutarea de fotografii de orientare, sc!ie "i fotografii ale
o%iectielor principale, precum "i fixarea prin filmare sau nregistrare
ideomagnetic0
(. (eterminarea eentualelor modificri surenite anterior sosirii ec!ipei
de
cercetare - se rec74an65 ca pentru sta?ilirea 7perati<5 a scDi4?5ril7r
inter<enite ;n c94pul in8rac3iunii- s5 se recur>5 la a=ut7rul unui 4art7r care
cun7a:te ?ine l7cul 8aptei sau care a asistat la pr76ucerea e<eni4entului .
"rin ur4are- ;n 8unctie 6e particularit53ile l7cului 8aptei - cu4 ar 8i 6e
e@e4plu- un aparta4ent- Dala 6e uzin5- 4a>azie- >ara=- curte- 6ru4 pu?lic-
etc. - 7r>anul =u6iciar are 7?li>a3ia s5 surprin65 :i s5 8i@eze i4a>inea
e@act5 a ;ntre>ului ta?l7u al 8aptei- prin sta?ilirea st5rii :i p7zi3iei u:il7r :i
8erestrel7r- a 47?ilierului- a aparatel7r :i instala3iil7r Fcasnice sau
in6ustrialeG- a cel7r 4ai 6i<erse 7?iecte- a ur4el7r- 4i=l7acel7r 4ateriale 6e
pr7?5- :.a.
Di n rezul t at el e acest 7r pri 4e i n<est i >a3 i i - cu el e4ent el e
6e6use 6i n interpretarea c7nc7r6an3ei 6intre 476i8ic5rile aspectului
n7r4al al l7cului 8aptei :i c7nsecin3ele pr7priu-zise ale actului
in8rac3i7nal- p7t 8i 7?3inute 6ate i4p7rtante re8erit7are la natura 8aptei- la
ti4pul :i ;4pre=ur5rile ;n care a 87st s5<9r:it5 :i- cDiar- la 85ptuit7ri.
Despre acestea p7t 8i 7?3inute unele 6ate 6in interpretarea 476ului
cu4 a 87r3at intrarea ;ntr-7 ;nc5pere- 6ac5 a 87st pri4it ca 7 cun7:tin35
sau ca 7 pers7an5 inti45- a cun7scut t7p7>ra8ia l7cului- :.a.
Dese7ri- ;nc5 6e la 8aza static5 a cercet5rii- este p7si?il s5 se sta?ileasc5
6ac5 ne a8l54 ;n 8a3a unei sinuci6eri sau a unui 747r 6isi4ulat ;n
sinuci6ere- a unui acci6ent 6e 4unc5 sau a unui sa?7ta=. +n le>atur5 cu aut7rul 8aptei-
se p7ate sta?ili 6ac5 era 8a4iliarizat cu l7cul 8aptei- 6ac5 a ac3i7nat sin>ur sau ;4preun5 cu alte
pers7ane.
Ast8el- ;n cercetarea unei 47r3i <i7lente- a 87st 6esc7perit ca6a<rul unui
?5r?at- 6e <9rst5 4i=l7cie- c9nt5rin6 cca. AC R>- sp9nzurat ;ntr-un p76.
M7?ila 6in ;ncaperea ;n care l7cuia sin>ur era r5<5:it5 speci8ic luptei 6intre
4ai 4ulte pers7ane- iar ;n ?uc5t5rie erau ;ncepute pre>5tirile 6e ser<ire a
4esei. "ri4a ip7tez5 87r4ulat5 pe ?aza acest7r 6ate ini3iale a 87st 87r4ulat5
;n sensul c5 8apta a 87st s5<9r:it5 6e cel pu3in 67u5 pers7ane :i c5 nu p7ate
8i <7r?a 6e 7 sinuci6ere.
% alt5 pr7?le45 speci8ic5 acestei 8aze 7 c7nstituie 87l7sirea c9inelui
6e ur45rire pentru prelucrarea ur4ei 6e 4ir7s u4an. Dup5 unele 7pinii-
aceast5 acti<itate este 6e 4a@i45 ur>en35 :i tre?uie e@ecutat5 i4e6iat ce
ecDipa a a=uns la 8a3a l7cului pentru a a<ea ran6a4entul a:teptat.
)E
7nsi6er54 c5 nu se p7ate ne>li=a 4ultitu6inea 6e ur4e create 6e
85ptuit7r- ceea ce i4pune 4ai ;nt9i 6eter4inarea 6ru4ului 6e acces ;n l7cul
8aptei :i ap7i 87l7sirea c9inelui 6e ur49rire- alt8el ecDip5 risc5 s5
L;4?7>93easc5L l7cul 6e e@a4inat.
"relucrarea ur4ei 6e 4ir7s u4an ;ncepe 6e la 7?iectele 6e uz
<esti4entar F;4?r5c54inte- ;nc9l354inteG sau 6e alt5 natur5 care p7t 8i ale
<icti4ei- aut7rului 7ri ale alt7r pers7ane ce au a<ut c7ntact cu l7cul 8aptei.
+n peri4etrul cercetat- 6up5 4arcarea l7curil7r un6e se >5sesc ur4e :i
7?iecte 6espre care se presupune c5 au le>atur5 cu 8apta se p7t sta?ili
l7curile un6e tre?uie c5utate 4icr7ur4ele :i natura acest7ra- se p7t ela?7ra
<ersiuni ce se <eri8ic5 76at5 cu e8ectuarea cercet5rii l7cului 8aptei.
"entru aprecierea c7rect5 a situa3iei 6e la l7cul 8aptei este necesar s5 8ie
n7tate 6atele pri<in6 7ra p5trun6erii in c94pul in8rac3iunii- starea
instala3iil7r- a>re>atel7r- aparatel7r. starea u:il7r- 8erestrel7r- siste4el7r
6e ilu4inare- <izi?ilitatea- situa3ia at47s8eric5- 4ir7surile persistente-
starea c5il7r 6e acces- a4plasarea 6i8eritel7r 7?iecte- p7zi3ia
<icti4el7r- a ca6a<rului- etc.
E@ist5 unele 8apte- cu4 ar 8i incen6iile- ;n cazul c5r7ra p5trun6erea ;n l7cul
cercetat nu se p7ate 8ace 6ec9t 6up5 l7calizarea :i stin>erea incen6iului-
inter<al ;n care se n7teaz5 intensitatea :i cul7area 8l5c5rii :i 8u4ului-
e@isten3a un7r 4ir7suri speci8ice- 6irec3ia <9ntului- l7curile un6e se
pr76uc e@pl7zii- 6irec3ia 6e pr7pa>are a 87cului.
+n situa3ia c9n6 la l7cul 8aptei se a8l5 pers7ane ce cun7sc a4?ian3a
interi7ar5 acestuia- :e8ul ecDipei <a apela la ele pentru a 6eter4ina
scDi4?5rile inter<enite 6up5 s5<9r:irea 8aptei. EcDipa 6e cercetare nu
tre?uie s5 ac7r6e aten3ie nu4ai acel7r l7curi in6icate 6e ast8el 6e
pers7ane- ci prin acti<it53ile 4eticul7ase 6e 4a@i45 pr78esi7nalitate s5-:i
6es85:7are acti<itatea ;n t7t c94pul in8rac3i7nal pentru i6enti8icarea-
rele<area- 8i@area :i ri6icarea tutur7r ur4el7r l5sate 6e aut7ri.
Fi@area l7cului 8aptei ;n 8aza static5 se 8ace prin 87t7>ra8ii 6e 7rientare
:i 87t7>ra8ii scDi35 ale 7?iectel7r principale :i ale ur4el7r - c9n6 e@ist5
peric7l 6e 6ispari3ie a acest7ra.
Sintetiz9n6- ;n 8aza static5- ecDipa 6e cercetare ia c7ntact ne4i=l7cit cu
l7cul 8aptei- ceea ce per4ite 87r4area unei i4a>ini >enerale asupra lui :i a
e<eni4entului petrecut- iar prin 45surile ce se ;ntreprin6 se asi>ur5 8i@area
pr7cesual5 a l7cului respecti< :i ;nl5turarea p7si?ilit53il7r 6e 6istru>ere-
6ispari3ie 7ri 74itere a un7r ur4e :i 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5.
Faza dinamic a cercetrii la faa locului
)A
Faza 6ina4ic5 a cercet5rii la 8a3a l7cului ;ncepe 6up5 epuizarea

acti<it53il7r speci8ice pri4ei 8aze :i se caracterizeaz5- ;n rap7rt cu aceasta-
prin e@a4inarea 4inu3i7as5 a tutur7r 7?iectel7r- 4i=l7acel7r 4ateriale 6e
pr7?5 a8late ;n c94pul in8rac3iunii- ecDipa a<9n6 p7si?ilitatea 4i:c5rii
7?iectel7r purt5t7are 6e ur4e ;n 8unc3ie 6e p7si?ilit53ile teDnice 6in 67tare.
Aceasta nu reprezint5 7 reluare a cercet5rii l7cului 8aptei- prin 4et76e
speci8ice- este 7 c7ntinuare ine<ita?il5 a 8azei statice printr-un re>istru tactic
6e acti<it53i 6i<ersi8icate pentru c5 6up5 pri4a 8az5- cercetarea nu se
;ntrerupe. !e>istrul 6i<ersi8icat 6e acti<it53i presupune e@a4inarea 8iec5rei
ur4e sau 7?iect ;n 476 c74plet- siste4atic :i atent pentru i6enti8icarea
tutur7r ur4el7r create 6e 8aptuit7ri- 6ar :i pentru 6eter4inarea rela3iil7r
l7>ice ce e@ist5 ;ntre anu4ite 6ate- 8apte care au le>atur5 cu cauza.
Apare 6eci ca 7 necesitate pentru ecDipa 6e cercetare 6e a nu se li4ita
nu4ai la c7nstat5rile 85cute ;n pri4a 8az5- s5 ;4?7>53easc5 zestrea acest7ra
pentru ca ;n 8inal s5 p7at5 sus3ine cu pr7?e s7lu3ia ce 7 pr7pune instan3ei 6e
=u6ecat5.
Faza 6ina4ic5 este- 6eci- cea 4ai c74ple@5 :i la?7ri7as5 etap5 a cercet5rii
la 8a3a l7cului- ;ntruc9t presupune participarea tutur7r 4e4?ril7r ecDipei-
e8ectuarea in<esti>a3iil7r. :i 87l7sirea inte>ral5 a 4i=l7acel7r teDnic7-
:tiin3i8ice cri4inalistice a8late la 6isp7zi3ia l7r.
+n aceast5 etap5 se pr7ce6eaz5 la e@a4inarea a45nun3it5 a c7rpului
<icti4el7r- a 8iec5rui 7?iect presupus purt5t7r 6e ur4e sau care a ser<it la
s5<9r:irea in8rac3iunii- 8iin6 per4is5 atin>erea sau scDi4?area p7zi3iei l7r.
T7t76at5- 7 aten3ie 6e7se?it5 este ac7r6at5 6esc7peririi- 8i@5rii :i ri6ic5rii
ur4el7r in8rac3iunii- p7tri<it tipului :i naturii acest7ra Fur4e 6e 49ini- 6e
pici7are- ur4e ?i7l7>ice- ur4e ale instru4entel7r 6e spar>ere- 4icr7ur4e-
etcG- ;n aceast5 cate>7rie incluz9n6 :i 4i=l7acele 4ateriale 6e pr7?5.
!e8erit7r la 476ul 6e ri6icare a ur4el7r sau 7?iectel7r c7rp 6elict- la
a4?alarea l7r ;n <e6erea transp7rt5rii la la?7rat7arele 6e specialitate- se i4pune respectarea
cu stricte3e a re>ulil7r teDnice cri4inalistice 6e pr7te=are c7respunz5t7are a acest7ra- 6e eticDetare
:i 6e si>ilare a c7letel7r.
+n 8aza cercet5rii 6ina4ice- se e@ecut5 87t7>ra8iile 6e 6etaliu-
45sur5t7rile 87t7>ra8ice ?i6i4ensi7nale- se 6e8initi<eaz5 scDi3a l7cului 8aptei :i se ;ncepe
re6actarea pr7cesului <er?al.
De ase4enea- se 8ac in<esti>a3ii pentru 7?3inerea 6e 6ate c9t 4ai c74plete- ;nc5 6in aceast5
8az5- ;n le>atur5 cu <icti4a Fpre7cup5ri- cerc 6e rela3ii- ru6eG- cu l7cul un6e s-a s5<9r:it
in8rac3iunea- cu p7si?ilii 85ptuit7ri :i altele- 7r>anul =u6iciar- e<it9n6 ;ns5 7rice 8el 6e c74entarii
cu pri<ire la aspectele cun7scute.
"aralel cu acti<itatea 6e 4ai sus- se iau pri4ele 6eclara3ii 4art7ril7r :i
<icti4ei- 6ac5 4ai este la 8a3a l7cului- inclusi< pers7anel7r suspecte.
Declara3iile <7r 8i luate- 8ire:te- separat- 85r5 a se 8ace aprecieri 6in partea
*C
7r>anului =u6iciar- 85r5 a se in8luen3a pers7anele ascultate ;ntr-un anu4it 476-
6eci- respect9n6u-se re>ulile tactice ale ascult5rii speci8ice 8azei 6e ancDet5. Este
rec74an6a?il ca 6eclara3iile s5 8ie ;nre>istrate.
+n ip7teza ;n care la 8a3a l7cului s-au 85cut :i ;nre>istr5ri au6i7-<i6e7-
este in6icat s5 se <eri8ice calitatea ;nre>istr5rii- pentru 7 e<entual5 reluare
a acesteia- 6ac5 nu este reu:it5.
u prile=ul cercet5rii ;n 8aza 6ina4ic5- se ;ncearc5 s5 se clari8ice a:a-
nu4itele ;4pre=ur5ri ne>ati<e- 6eter4inate 6e nec7nc7r6an3a 6intre situa3ia
6e 8apt :i e<eni4entul presupus c5 s-ar 8i pr76us- 6in a?sen3a un7r ur4e
sau 7?iecte care- ;n 476 n7r4al- ar 8i tre?uit s5 e@iste la 8a3a l7cului- etc.
De e@e4plu- la 8a3a l7cului a 87st 6esc7perit un ca6a<ru cu pl5>i t5iate pr78un6- 85r5 ca ;n =ur s5
8ie <re7 ur45 6e san>e- ;n ti4p ce u:a ;nc5perii era ;ncuiat5 cu cDeia pe 6in5untru- iar
8erestrele ;ncDise :i 85r5 ur4e 6e 87r3are.
Necesitatea clari8ic5rii ;4pre=ur5ril7r ne>ati<e reprezint5 un ar>u4ent ;n
plus pentru e@a4inarea a45nun3it5 a 8iec5rei p7r3iuni 6e teren- a 8iec5rui
7?iect- cDiar 6ac5- ;n aparen35 nu are nici 7 le>atur5 cu 8apta cercetat5.
Nu4ai ast8el este p7si?il s5 se e@plice 6e ce lipsesc unele ur4e care- ;n 476
8iresc- ar tre?ui s5 e@iste- ;n ti4p ce alte ur4e sau 7?iecte nu-:i >5sesc 7 =usti8icare
i4e6iat5. Se cu<ine su?liniat c5 ;n 4ulte cazuri- ;4pre=ur5rile ne>ati<e rele<5 inten3ia aut7ril7r
un7r in8rac3iuni 6e a 4asca caracterul 8aptei l7r sau- pur :i si4plu- 6e a 6eruta cercet5rile.
Ast8el- cu prile=ul cercet5rii la 8a3a l7cului- ca6a<rul unei pers7ane a 87st
>5sit pe calea 8erat5- prezent9n6 4ultiple trau4atis4e- inclusi< sec3i7narea
unei p5r3i a capului. "e ?aza interpret5rii 6atel7r 7?3inute ini3ial- s-a c7ncDis
c5 47artea s-a 6at7rat unui acci6ent. Ulteri7r- au 87st 7?3inute n7i 6ate-
ca6a<rul a 87st 6esDu4at :i supus unei n7i e@pertize 4e6ic7-le>ale-
sta?ilin6u-se c5 47artea a 87st cauzat5 6e 7 l7<itur5 aplicat5 ;n cap.
"ri4a <ersiune a 87st 87r4ulat5 er7nat :i 6at7rit5 8aptului c5- ;n 474entul
cercet5rii l7cului 8aptei- s-a trecut cu <e6erea peste a?sen3a ur4el7r 6e s9n>e
speci8ice unui ase4enea acci6ent.
A:a cu4 4enti7na4 4ai sus- cercetarea la 8a3a l7cului ;n 8aza 6ina4ic5 c7nst5 ;n e@a4inarea
c74ple@5 :i 4ultilateral5 a 8iec5rei ur4e i6enti8icate :i 4arcate ;n pri4a 8az5- 8i@9n6-7
t7p7>ra8ic :i cri4inalistic prin 45sur5t7ri- ;n rap7rt cu alte ur4e- ca6a<ru sau reperele 6in
a4?ian3a l7cului 8aptei.
EcDipa 6e cercetare 87l7se:te 4i=l7acele teDnice- precu4 :i priceperile :i
6eprin6erile 4e4?ril7r s5i pentru a rele<a- 8i@a- a4?ala :i ri6ica t7ate
ur4ele e@istente la l7cul 8aptei.
Fiecare ur45 <a 8i 87t7>ra8iat5- 6escris5 su? aspectul naturii-
cul7rii- 87r4ei- 4ir7sului :i ;n rap7rt cu 7?iectul purt5t7r se sta?ilesc
476alit53ile :i teDnicile 6e ri6icare.
% parte 6in ur4e se p7t 8i@a prin 87t7>ra8iere cu etal7n la 45ri4e natural5-
altele cu a=ut7rul 4aterialel7r a6ezi<e 6e tip 87li7-pelicular- iar cele a8late pe
*1
7?iecte ce p7t 8i transp7rtate- care necesit5 teDnici 6e prelucrare ;n la?7rat7r-
<7r 8i ri6icate ;4preun5 cu sup7rturile pe care se >5sesc.
S-a retinu3 c5 cercetarea la *a!a l)cului u e#te ) i$etariere a ur"el)r i a
),iecti$el)r care #e ;%#e#c 4 a",ia!a l)cului de eDa"iare9 ec>ipa a$5d #arcia
#% deter"ie ce i ude #% caute+
i ;n aceast5 8az5- :e8ul ecDipei c7ntinu5 ela?7rarea ;n plan 4ental- ;n
8unc3ie 6e rezultatele cercet5rii- a strate>iei 6up5 care s-a c7n6us aut7rul ;n
s5<9r:irea 8aptei. De ase4enea- c7ntinu5 ela?7rarea <ersiunil7r cu pri<ire la nu45rul
aut7ril7r- a instru4entel7r 87l7site- c5ile 6e acces utilizate :i 7?iectele ;nt9lnite- ur4ele :i l7curile
un6e acestea au 87st create- ;4pre=urarile ne>ati<e- etc.
u pri<ire la cate>7riile 6e ur4e ce tre?uie c5utate- acestea 6i8er5 ;n rap7rt
cu natura 8aptei s5<9r:ite- ast8el la in8rac3iunile c74ise prin <i7len35
t7t6eauna <7r 8i c5utate ur4e ?i7l7>ice- 4icr7ur4e- 7?iecte 87l7site 6e
aut7ri pentru realizarea in8rac3iunii.
La 8aptele ;n6reptate 4"p)tri$a a$utului pu,lic #au pri$at- se
<7r c5uta ur4e ale instru4entel7r 6e spar>ere- ur4e 6e natur5
papilar5- ur4e 6e ;nc5l354inte sau ale 4i=l7acel7r 6e transp7rt- particule
6e s7l- etc.
H ca<ul di#tru;eril)r- in6i8erent 6e natura a>en3il7r care le-au
pr7<7cat- se <a e@a4ina 87carul sau craterul e@pl7ziei- ;n cercuri
c7ncentrice pentru i6enti8icarea sursel7r ce au pr76us incen6iul sau e@pl7zia.
T7t ;n aceast5 8az5 se c7ntinu5 6eter4inarea 6ru4ului parcurs 6e aut7ri-
un6e se p7t ;nt9lni ur4e 6e ;nc5l354inte- ur4e plantare- alte cate>7rii 6e
ur4e F7?iecte a?an67nate sau pier6ute 6e aut7ri- une7ri cDiar 67cu4ente
67<e6it7are ale i6entit53iiG.
+n l7curile 6e p5trun6ere p7t 8i 6esc7perite ur4e 6i>it7-pal4are- 6e urecDi-
ur4e ale instru4entel7r 87l7site pentru aniDilarea e8icien3ei siste4el7r 6e
;ncDi6ere- pilitur5 6e 8ier- particule 6e <7psea- lac5tul sau ?r7asca ce asi>ur5
;nc5perea.
"e itinerariile 87l7site 6e aut7ri ;n c94pul in8rac3iunii p7t 8i 6esc7perite
ur4e 6epuse pe sup7rtul 7riz7ntal- 6ar :i pe cel <ertical- 6e aceea se i4pune
e@a4inarea a4?el7r planuri- c9t :i a 7?iecti<el7r cu care aut7rii au <enit ;n c7ntact
ne4i=l7cit pentru s5<9r:irea 8aptei.
% aten3ie 6e7se?it5 tre?uie ac7r6at5 e@a4in5rii l7cului un6e s-a c7nsu4at
epis76ul principal al 8aptei pentru c5 aici p7t r549ne 7 4ultitu6ine 6e ur4e.
9n6 au 87st sustrase 6i8erite ?unuri- cercetarea tre?uie s5 ai?5 ;n <e6ere
?unurile r54ase- a4?ala=ele acest7ra pentru e<i6en3ierea ur4el7r l5sate 6e
aut7ri.
E@a4inarea ca6a<rului 78er5 4ultiple p7si?ilit53i 6e 6esc7perire a
ur4el7r in8rac3iunii. Aceast5 7pera3iune 7 e@ecut5 4e6icul le>ist la 8a3a
l7cului care 6escrie ta?l7ul lezi7nal :i 7?iectele 87l7site 6e aut7ri pentru
*$
pr76ucerea pl5>il7r - e@a4inarea are ;n <e6ere :i >ar6er7?a ca6a<rului care se 8ace
8ie la 8a3a l7cului 8aptei- 8ie ;ntr-un la?7rat7r un6e p7si?ilit53ile teDnice sunt 4ai ?une :i per4it
e<i6en3ierea 4icr7ur4el7r.
Micr7ur4ele au i4p7rtan3a l7r pr7?at7rie- 6e7arece apari3ia l7r nu p7ate 8i practic e<itat5 .
Acestea sunt e<i6en3iate pe 8iecare 7?iect cu care aut7rul a <enit ;n c7ntact- pe 7?iectele
sale 6e ;4?r5c54inte- pe instru4entele 87l7site- etc.- 6i<ersitatea :i 8aptul c5 nu p7t 8i sesizate :i
e<itate asi>ur5 prezen3a l7r pe 7rice sup7rt :i nu p7t 8i 6istruse 6e aut7ri- ceea ce 6eter4in5 7
c7n6uit5 acti<5 a ecDipei 6e cercetare pentru i6enti8icarea l7r.
ate>7ria 4icr7ur4el7r este 87arte 6i<ers5- practic enu4erarea l7r este
i4p7si?il 6e 85cut F pra8uri pr78esi7nale- 4icr78i?re- 8ire 6e p5r- 4icr7particule 6e sticl5-
4etal- <7psea- le4n- etc.G
+n l7curile 6escDise- 4icr7ur4ele e<i6en3iate p7t 8i particule 6e s7l- 4icr7particule <e>etale-
8l7ra speci8ic5 l7cului respecti<- 4icr7-7r>anis4e- 4u:cDi- licDeni- p7len- etc.
Dup5 ce s-a e@a4inat l7cul 8aptei ini3ial 6eter4inat- ecDipa 6e cercetare ;n ?aza c7n<in>erii sale
inti4e p7ate s5 e@tin65 li4itele peri4etrului 6e cercetat at9t ;n l7curile ;ncDise- c9t :i ;n cele
6escDise. +n l7curile ;ncDise- cercetarea nu tre?uie s5 scape 6in <e6ere 6epen6in3ele- spa3iile
6e3inute ;n c74un- etc.
La 8iecare e<eni4ent- ecDipa 6e cercetare tre?uie s5 ;ncerce
6eter4inarea pers7nalit53ii aut7rului ;n 6es8a:urarea actului ilicit. I4p7rtan3a
acestei acti<it53ii- 6e:i 3ine 6e un 674eniu c7ne@ cri4inalisticii- prezint5
interes pentru c5 6up5 ;n6eplinirea 7?iecti<ului pr7pus are l7c 7 rela@are a
aut7rului- 7 >rati8icare pentru Le87rtulL 85cut- ceea ce antreneaz5 7 sla?5
aut7cenzurare 4enit5 s5 6uc5 la crearea 6e ur4e. +ntr-7 situa3ie c7ntrar5
F7?iecti<ul pr7pus nu se ;n6epline:teG- aut7rul este 8uri7s- a4enin35 prin
;nscrisuri pe care le las5 inten3i7nat la l7cul 8aptei- pr76uce 6istru>eri sau
6eteri7r5ri 6e ?unuri- etc.
% pr7?le45 aparte- care se ri6ic5 ;n cursul cercet5rii la 8a3a l7cului- 7
c7nstituie interpretarea ur4el7r :i a 4i=l7acel7r 6e pr7?5 6esc7perite.
"rin aceast5 acti<itate se ur45re:te- ;n pri4ul r9n6- sta?ilirea rela3iei
care e@ist5 ;ntre acestea :i 8apta s5<9r:it5- pr7<enien3a l7r- 4ecanis4ul
6e 87r4are a 6i8eritel7r cate>7rii 6e ur4e- precu4 :i rela3iile 6intre 6i<erse
ur4e :i 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5 e@istente ;n c94pul in8rac3i7nal.
Un alt aspect ce ;:i >5se:te rez7l<area prin aceast5 acti<itate 6e7se?it 6e
c74ple@5 ;l c7nstituie le>5tura l7>ic5 6intre 8apta recla4at5 c5 a 87st
s5<9r:it5 :i natura ur4el7r :i a 7?iectel7r 6esc7perite. +n acest sens tre?uie
e<i6en3iate- e@a4inate :i interpretate c7rect- ;4pre=ur5rile ne>ati<e
c7nstatate la l7cul 8aptei.
Interpretarea c7rect5 a ur4el7r in8rac3iunii 78er5 r5spuns la 7
4ultitu6ine 6e pr7?le4e 6in care a4inti4: natura 8aptei s5<9r:ite- ti4pul :i l7cul
s5<9r:irii- 476ul 6e s5<9r:ire. nu45rul participan3il7r- acti<it53ile 6es85:urate 6e c5tre 85ptuit7ri
6up5 s5<9r:irea 8aptei- etc.
De ase4enea- prin aceast5 acti<itate 6e interpretare se ;nl5tur5 er7rile ce p7t
ap5rea 4ai ales ;n cazul 8aptel7r si4ulate .
*'
<"?"Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului
"entru ca ele4entele 6e 8apt s5 p7at5 67?9n6i <al7are 6e pr7?5- c7nstat5rile
85cute cu 7cazia cercet5rii la 8a3a l7cului tre?uie s5 8ie c7nse4nate ;n
4i=l7acele 6e pr7?5 pre<5zute ;n le>ea pr7cesual penal5.
"7tri<itt pre<e6eril7r art. 1A) .p.p.- 6espre e8ectuarea cercet5rii la 8a3a
l7cului se ;ncDeie un pr7ces-<er?al- care reprezint5 4i=l7c pr7ce6ural 6e
8i@are a rezultatel7r acestuia- act ini3ial 6e ur45rire penal5. "r7cesului -<er?al
i se p7t ane@a 87t7>ra8ii- scDi3e- 6esene 7ri alte ase4enea lucr5ri- cu4 ar 8i- 6e
e@e4plu- 4i=l7acele 6e 8i@are a i4a>inil7r 8il4ate.
*rocesul-ver%al de cercetare la faa locului
"r7cesul-<er?al 6e cercetare la 8a3a l7cului- ca 6e alt8el :i cele ;nt7c4ite cu
prile=ul 6es85:ur5rii alt7r acti<it53i O percDezi3ii- rec7nstituiri- c7n8runt5ri
:.a. O are un 6u?lu caracter .
+n pri4ul r9n6- el se nu45r5 printre 4i=l7acele 6e pr7?5 cu se4ni8ica3ie
4a=7r5 ;n ac3i7narea cauzei- ;n 45sura ;n care- prin c7n3inutul s5u sunt
e<i6en3iate ele4entele 6e 8apt ce p7t c7ntri?ui la a8larea a6e<5rului.
Su? un alt aspect- acesta se c7nstitute ;ntr-7 67<a65 pr7ce6ural5- 6e
natur5 a 6e47nstra ;n6eplinirea 6isp7zi3iil7r le>ale cu 7cazia e8ectu5rii
cercet5rii l7cului 8aptei.
Din acest 47ti<- pr7cesul-<er?al tre?uie ;ncDeiat i4e6iat 6up5 ter4inarea
acti<it53ii- la l7cul 8aptei. +n nici un caz- acesta nu <a 8i ;ncDeiat ;n alt l7c
6ec9t acela ;n care s-a 85cut cercetarea :i la 7 6at5 ulteri7ar5.
Dat5 8iin6 i4p7rtan3a sa- el <a tre?ui s5 c7respun65 anu4it7r cerin3e- 7 ?un5
parte sta?ilite ;n 476 e@pres 6e le>iuit7r.
45 (in punct de edere al formei "i cuprinsului, procesul*er%al a
conine urmtoarele meniuni, conform Cpp art.466 alin.4)
aG nu4ele- prenu4ele :i calitatea celui care ;l ;ncDeieJ
?G l7cul un6e este ;ncDeiatJ
cG 6ata la care s-a ;ncDeiat pr7cesul <er?alJ
6G 6ata :i 7ra la care a ;nceput :i s-a s89r:it acti<itatea c7nse4nat5 ;n pr7cesul-<er?alJ
eG nu4ele- prenu4ele- c76ul nu4eric pers7nal :i a6resa pers7anel7r ce au 87st prezente la
;nt7c4irea pr7cesului-<er?al- cu 4en3i7narea calit53ii acest7raJ
8G 6escrierea a45nun3it5 a cel7r c7nstatate- precu4 3i 45surile luateJ
>G nu4ele- prenu4ele- c76ul nu4eric pers7nal :i a6resa pers7anel7r la care se re8er5 pr7cesul-
<er?al- 7?iec3iile :i e@plica3iile acest7raJ
DG 4en3iunile pre<5zute 6e le>e pentru cazurile speciale.
7n87r4 art.1A) alin.1 pp- pr7cesul-<er?al 4ai tre?uie s5 c7n3in5:
aG in6icarea 7r67nan3ei sau a ;ncDeierii prin care s-a 6ispus 45suraJ
*(
?G nu4ele- prenu4ele pers7anel7r prezente :i calitatea ;n care particip5J
cG nu4ele :i prenu4ele suspectului sau inculpatului- 6ac5 este cazulJ
6G 6escrierea a45nun3it5 a situa3iei l7cului- a ur4el7r >5site- a 7?iectel7r
e@a4inate :i a cel7r ri6icate- a p7zi3iei :i st5rii cel7rlalte 4i=l7ace
4ateriale 6e pr7?5- ast8el ;nc9t acestea s5 8ie re6ate cu precizie :i pe
c9t p7si?il cu 6i4ensiunile respecti<e.
Alte aspecte :i 4en3iuni pe care practica le i4pune a 8i c7nse4nate ;n
pr7cesul <er?al:
aG 476i8ic5rile sur<enite ;n aspectul ini3ial al l7cului 8aptei- cu in6icarea
pers7anel7r care le-au 85cut :i a 47ti<el7r ce au 6eter4inat scDi4?5rile respecti<eJ
?G ur4ele :i 4i=l7acele 4ateriale 6e pr7?5 6esc7perite- rele<ate- 8i@ate :i ri6icate - respect9n6u-se
;nt7c4ai re>ulile 6e 6escriere a acest7ra- 4et76ele :i 4i=l7acele 87l7site ;n acest sc7p Fla 8iecare
cate>7rie 6e ur4e :i 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5 ri6icate se <a 4en3i7na 476ul 6e a4?alare :i
si>ilareGJ
cG 4en3iune 6espre 8aptul c5- ;n a8ara ur4el7r :i 4i=l7acel7r 4ateriale
6e pr7?5 6escrise nu au 87st ri6icate 6e la 8a3a l7cului alte 7?iecte- ;nscrisuri
sau <al7riJ
6G alte 45suri luate la 8a3a l7cului- re8erit7are la <icti45- ca6a<ru- aut7<eDiculul i4plicat ;n
e<eni4ent- etcJ
eG c7n6i3iile at47s8erice :i 6e <izi?ilitate e@istente at9t ;n 474entul s7sirii ecDipei 6e
cercetare- c9t :i pe 6urata acti<it53iiJ
8G 87t7>ra8iile =u6iciare e8ectuate la 8a3a l7cului- cu in6icarea 45rcii aparatului 6e 87t7>ra8iat- a
8il4ului :i sensi?ilit53ii acestuia F6ac5 este cazulG- precu4 :i a c7n6i3iil7r 6e lu4in5 -natural5
sau arti8icial5 - ;n care au 87st e@ecutate 87t7>ra8iileJ
>G 4en3iune 6espre e@ecutarea scDi3ei l7cului 8apteiJ
DG 4en3iunile 6espre 87l7sirea c9inelui 6e ur45rire :i a rezultatului 7?3inut- cu precizarea c5
scDi3a traseului parcurs :i pr7cesul-<er?al ;nt7c4it cu aceast5 7cazie se ane@eaz5- la pr7cesul-
<er?al 6e cercetare la 8a3a l7cului
iG 7?ser<a3iile 4art7ril7r asisten3i Finclusi< ale pers7anei <5t54ate- 4art7ril7r :i ale alt7r
participan3iG :i 6ac5 85ptuit7rul este prezent la 8a3a l7cului- 7?iec3iile acestuia- at9t cu

pri<ire la 476ul ;n care s-a e8ectuat cercetarea la 8a3a l7cului- c9t :i cu pri<ire la cele c7nse4nate
;n pr7cesul-<er?alJ
=G nu45rul 6e e@e4plare ;n care s-a ;nt7c4it pr7cesul-<er?al :i 6estina3ia
acest7ra.
7. Referitor la conduita tactic urmat n redactarea procesului*er%al,
considerm necesar s su%liniem c acesta, pentru a*"i ndeplini ntrutotul
rolul de mijloc de pro%, a tre%ui s fie redactat, nu numai potriit legii, ci
n conformitate cu anumite cerine, impuse de practica judiciar "i
su%liniate, deseori, de ctre autorii de specialitate, ca de exemplu)
descrierea s porneasc de la general la particular0 s fie clar, complet
"i o%iecti0 o%iectele de acela"i gen s fie numite cu aceia"i termeni0 s nu
se aglomereze procesul-er%al cu descrieri prea amnunite "i s eite termenii prea
te!nici sau neologismele0 descrierea fiecrui o%iect s se.fac n mod complect.
*)
Dintre re>ulile tactice cri4inalistice re8erit7are la 476ul 6e re6actare a
pr7cesului <er?al 4enti7n54:
- s5 se prezinte situa3ia >eneral5 6e la l7cul s5<9r:irii 8aptei. aracterul
7?iecti< al pr7cesului-<er?al 6e cercetare la 8a3a l7cului tre?uie s5 se
4ani8este ;n re6actarea i4a>inii 8i6ele a l7cului un6e s-a c74is in8ractiunea-
a:a cu4 a 87st perceput5 6e ecDipa 6e cercetare :i lucr5t7rii care au a=uns
pri4ii la l7cul 8aptei.
- s5 8ie c74plet- ;n sensul 6e a e<i6en3ia a?s7lut t7ate c7nstat5rile 85cute-
7>lin6in6 l7cul un6e au 87st 6esc7perite ur4ele :i 4i=l7acele 4ateriale 6e
pr7?5 7ri 7?iectele presupuse a a<ea le>5tur5 cu 8apta- inclusi< p7zi3ia
acest7ra - rap7rtat5 la reperele sta?ilite :i planurile 7riz7ntale :i <erticale.
- s5 se caracterizeze prin precizie :i claritate . Descrierea ur4el7r :i
4i=l7acel7r 4ateriale 6e pr7?5- precu4 :i a alt7r 7?iecti<e e@a4inate :i
ri6icate tre?uie 85cut5 ;n 476 6etaliat. Ast8el- ur4ele <7r 8i 6escrise su?
aspectul naturii- 45ri4ii- plasa4entului- cul7rii- caracteristicil7r 8izic7-
cDi4ice :i particularit53il7r 6e i6enti8icare- cu in6icarea 4et76el7r
4i=l7acel7r 87l7site prin rele<are- 8i@are :i ri6icare.
La r9n6ul l7r- 4i=l7acele 4ateriale 6e pr7?5 tre?uie 6escrise- insist9n6u-se
pe natura 4aterialului 6in care sunt c7n8ec3i7nate- aspectul- cul7area-
6i4ensiunile- >reutatea- :.a.
T7t76at5- pr7cesul-<er?al tre?uie s5 8ie clar- a6ic5 re6actat ;ntr-un li4?a=
accesi?il- e<it9n6u-se pe c9t p7si?il- 87l7sirea un7r ter4eni teDnici 6e strict5
specialitate 7ri a ne7l7>is4el7r .
De ase4enea- tre?uie e<itat5 cu 6es5<9r:ire 87l7sirea ter4enil7r
i4pr7prii sau cu n7t5 6e a4?i>uitate- ace:tia put9n6 c7n6uce la
interpret5ri er7nate- cu t7ate c7nsecin3ele pe care le >enereaz5 .
- s5 8ie c7ncis. +n cuprinsul pr7cesului-<er?al tre?uie s5 se re>5seasc5 ;ntr-7
87r45 c7ncentrat5 t7ate c7nstat5rile 85cute cu 7cazia cercet5rii la 8a3a
l7cului. "rezentarea succint5 a acti<it53il7r 6es85:urate :i a rezultatel7r
acest7ra nu tre?uie s5 se 8ac5 ;n 6etri4entul cel7rlalate cerin3e enun3ate.
7ncluzi7n9n6 cu pri<ire la c7n6i3ile 6e 87n6 :i 87r45 ale pr7cesului-
<er?al 6e cercetare la 8a3a l7cului tre?uie re3inut 8aptul c5 este 7?li>at7rie c7nse4narea tutur7r
c7nstat5ril7r 85cute - in6i8erent 6ac5 se p7ate sta?ili sau nu <re-7 le>atur5 l7>ic5 ;ntre ur4ele-
4i=l7acele 4ateriale 6e pr7?5 7ri 6i<erse ;4pre=ur5ri 6e 8apt :i <ersiunile ela?7rate pri<it7are la
476alit53ile c74iterii 8aptei sau la le>5tura acest7ra cu in8rac3iunea sesizat5.
+n pr7cesul-<er?al este interzis s5 se 8ac5 presupuneri- s5 se e4it5 p5reri
7ri s5 se tra>5 c7ncluzii pe 4ar>inea cel7r c7nstatate cu 7cazia cercet5rii la
8a3a l7cului.
A insera p5reri- presupuneri sau c7ncluzii ;nsea4n5 nici 4ai 4ult- nici 4ai pu3in- 6ec5t c5
7r>anul 6e ur45rire penal5 su?stituie aceste Lcrea3iiN c7nstat5ril7r 85cute- creeaz5 p7si?ilitatea
**
7rient5rii cercet5ril7r pe c5i >re:ite :i apari3ia un7r er7ri cu c7nsecin3e 6e7se?it 6e >ra<e pentru
8inalitatea =u6iciar5.
CA2ITO'U' VI
CERCETAREA CRI&INA'ISTIC( A FA'SU'UI HN HNSCRISURI
0+ NOIUNI GENERA'E 2RIVIND CERCETAREA
CRI&INA'ISTIC( A HNSCRISURI'OR SAU DOCU&ENTE'OR
C)#idera!ii preli"iare
ercetarea cri4inalistic5 a ;nscrisuril7r reprezint5 un 674eniu 6istinct- ?ine
c7nturat- al teDnicii cri4inalistice- a<9n6 6rept 7?iecti<e principale:
A. ercetarea teDnic5 a actel7r scrise- 6estinat5 ;n special 6esc7peririi 8alsului
7ri c7ntra8aceril7r 6e 67cu4ente- inclusi< a ;nscrisuril7r 6actil7>ra8iate.
&. ercetarea cri4inalistic5 a scrisului 6e 49n5- a<9n6 6rept sc7p sta?ilirea
autenticit53ii scrisului unei pers7ane 7ri i6enti8icarea pers7anei script7rului-
inclusi< a un7r 8alsuri 6e >enul i4it5rii sau 6e>Diz5rii .
. ercetarea 8alsului 6e ?ancn7te- 47ne6e- ti4?re- cecuri- 7pere 6e art5-
;n6e7se?i picturi.
Se pune ;n e<i6en35 r7lul ri4inalisticii nu nu4ai ;n s7lu3i7narea cauzel7r
penale- ci :i a cel7r ci<ile.
De8inirea e@act5 a noiunii de nscris- su? rap7rt cri4inalistic- necesit5
c9te<a scurte preciz5ri- 6eter4inate 6e 8aptul c5- ;n literatura =uri6ic5- acestuia i
se atri?uie un sens 87arte lar>. De e@e4plu- cDiar peliculele 87t7>ra8ice :i
?enzile 4a>netice sunt s7c7tite ca 85c9n6 parte 6in cate>7ria ;nscrisuril7r- 6ar
aceasta nu4ai ;n accep3iunea Dreptului ci<il.
+n 674eniul Dreptului penal- inclusi< cel pr7ce6ural- ter4enul 6e
L;nscrisL - at9t ;n calitatea sa 6e 4i=l7c 6e pr7?5- c9t :i 6e 7?iect 4aterial al
in8rac3iunil7r 6e 8als ;n ;nscrisuri - tre?uie interpretat ;ntr-un sens ri>ur7s
:tiin3i8ic- p7tri<it intelesului 6at 6e pre<e6erile le>isla3iei penale ;n <i>7are-
*B
0nscrisul nu reprezint5 7rice 476 6e 4aterializare- 6e e@pri4are a >9n6irii :i
<7in3ei ;ntr-un 7?iect 4aterial- ci nu4ai ;n exprimarea prin scris, acesta
reprezent9n6 e@pri4area prin se4ne >ra8ice a sunetel7r :i cu<intel7r. "e ?un5
6reptate se su?liniaz5 6e c5tre aut7rii 6e specialitate- c5 7?iecte 6e >enul
87t7>ra8iil7r- scDe4el7r sau plan:el7r- ;n 4asura ;n care nu c7n3in se4nele
scrierii 87netice- p7t 8i c7nsi6erate 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5- 6e natur5
6i8erit5 6e aceea a ;nscrisuril7r.
+n aceea:i 7r6ine 6e i6ei- le>iuit7rul nu a 6at ter4enului 6e L;nscrisL 7
se4ni8ica3ie lar>5- 8ac9n6 6istinc3ie- ;n ca6rul in8rac3iunil7r 6e 8als Ftitlul VI al
p5r3ii speciale a 76ului penalG ;ntre in8rac3iunea 6e 8als ;n ;nscrisuri :i
8alsi8icare 6e 47ne6e- ti4?re sau 6e alte <al7ri. "rin ur4are- :i ;n ceeace
pri<e:te e@a4inarea cri4inalistic5 este necesar s5 8ace4 6istinc3ia ;ntre
cercetarea pr7priu-zisa a 8alsuril7r ;n ;nscrisuri- inclusi< a te@tel7r ?5tute la
4a:in5 :i cercetarea alt7r cate>7rii 6e 8alsuri- cu4 sunt cele 6e 47ne6e-
ti4?re- alte <al7ri- ca :i 8alsi8icarea instru4entel7r 6e autenti8icare sau 6e
4arcare.
.+ &ANI2U'AREA HNSCRISURI'OR+ REFACEREA I
RECONSTITUIREA HNSCRISURI'OR DETERIORATE SAU
DISTRUSE
.+0+ &aipularea 4#cri#uril)r+
Manipularea ;nscrisuril7r care ar putea c7n3ine sau purta 7 ur45 a unei
in8rac3iuni- 8ace parte 6intre 7pera3iile care i4pun 7r>anului =u6iciar- ;nc5 6e la
pri4ul s5u c7ntact cu aceste 4i=l7ace 4ateriale 6e pr7?5- respectarea un7r
cerin3e 4ini4e 6e precau3ie necesare p5str5rii :i c7nser<5rii ;nscrisului ;n
starea ;n care a 87st >5sit 7ri ri6icat.
+n ur4a unei ?7>ate practici e@istente ;n 4aterie- au rezultat ur4at7arele re>uli
4ai i4p7rtante 6e 4anipulare a ;nscrisuril7r-pr7?e 4ateriale :
a+ +nscrisurile presupuse purttoare de urme de m'ini, ale pers7anei care le-a
re6actat sau 87l7sit- 6esi>ur 6ac5 ele ar prezenta interes pentru i6enti8icarea
acesteia- sunt prinse 6e c7l3uri cu 7 penset5- 7 cle45 sau cu 49na ;n45nu:at5.
,+ +nscrisurile tre?uie protejate de aciunea factorilor care le-ar putea
altera, cu4 ar 8i- 6e e@e4plu- u4ezeala- c5l6ura- lu4ina puternic5- ;n special
cea s7lar5.
c+ "e ;nscrisuri nu se fac nici un fel de su%linieri$ de meniuni sau preciz5ri
re8erit7are la c7n3inutul- la aspectele :i l7curile asupra c5r7ra tre?uie s5-:i
c7ncentreze aten3ia e@pertul.
*E
d+ +nscrisurile nu se capseaz$ nu se cos la dosar i nu se pliaz, 6ec9t ;n
situa3ia ;n care este a?s7lut necesar :i- ;n acest caz- nu4ai ;n li4ita ur4el7r
6e ;n67ire 6e=a e@istente.
e+ "entru pr7te=are :i prin6ere la 67sar- ;nscrisurile se intr76uc n plicuri #au
mape speciale$ pre8era?ile 8iin6 cele 6in 4aterial plastic transparent.
*+ Met76ele 6e cercetare cu caracter distructiv$ 6eci 6e natur5 s5 altereze
87r4a sau c7n3inutul ;nscrisului- nu se aplic dec't de expertul criminalist-
6up5 7 e@a4inare preala?il5- cu apr7?area 7r>anului care a 6ispus e@pertiza
:i nu4ai 6up5 8i@area 87t7>ra8ic5- 6e re>ul5 ;n cul7ri- a i4a>inii ini3iale a
actului scris.
.+.+ Re*acerea i rec)#tituirea 4#cri#uril)r deteri)rate #au
di#tru#e+
!e8acerea 67cu4entel7r 6eteri7rate- cu4 sunt cele arse 7ri rupte- este
6ese7ri a?s7lut necesar5 s7lu3i7n5rii unei cauze penale sau ci<ile. %
ase4enea acti<itate e8ectuat5 prin pr7ce6ee speci8ice teDnicii cri4inalistice se
i4pune ;n ;4pre=ur5ri 6e >enul 6istru>erii 6e ;nscrisuri F8apt5 incri4inat5 6e
art.$)'S$ :i $)A- sau art.'C) ."en.G- precu4 :i ;n ip7teza rec7nstituirii
;nscrisuril7r =u6iciare- p7tri<it pr7ce6uril7r speciale- penale :i ci<ile-
re8erit7are la cazurile 6e 6ispari3ie a ;nscrisuril7r =u6iciare.
"rin rec7nstituirea ;nscrisuril7r disprute, pe ?aza 4et76el7r cri4inalistice-
a<e4 ;n <e6ere ;nscrisurile degradate sau distruse parial, cu alte cu<inte
nu4ai pe cele la care este p7si?il5 re8acerea. "recizarea este necesar5 ;ntruc9t
6ispari3ia p7ate 8i :i c7nsecin3a unei sustra>eri sau pier6eri. Met76ele 6e
natur5 cri4inalistic5 6e re8acere a ;nscrisuril7r ;:i >5sesc aplica?ilitatea :i ;n
alte cazuri 6e natur5 e@tra=u6iciar5- ;nt9lnite- 6e e@e4plu- ;n ip7teza 6e>ra65rii
67cu4entel7r 6e c5tre inun6a3ii- incen6ii- a c7nser<5rii i4pr7prii a actel7r
scrise.
A+ Re*acerea 4#cri#uril)r rupte #au t%iate este 7 7pera3ie ce se
e8ectueaz5 ;n 4ai 4ulte etape. +n pri4ul r9n6- ?uc53ile 6e D9rtie ri6icate 6e la
8a3a l7cului sunt selectate ;n 8unc3ie 6e caracteristicile l7r >enerale- cu4 ar 8i
natura sau calitatea D9rtiei :i cernelii- caracteristicile >ra8ice >enerale ale
scrisului- 6up5 alte se4ne sau :ta4pile i4pri4ate pe D9rtie.
!e8acerea pr7priu-zis5 ;ncepe 6e la c7l3urile :i 4ar>inile actului- c7ntinu9n6u-se
cu celelalte 8ra>4ente- pe ?aza 87r4ei 4ar>inil7r acest7ra- a 6irec3iei
r9n6uril7r- ur4el7r 6e pliere- a c7n3inutului 7ri a alt7r ele4ente >ra8ice care
*A
per4it sta?ilirea l7cului- a succesiunii 8ra>4entel7r 6e D9rtie. Fra>4entele 6e
D9rtie se 8i@eaz5 cu 67u5 pl5ci 6e sticl5 sau 67u5 c7perte 6e plastic
transparent care se lipesc pe 4ar>ini cu 7 ?an65 a6ezi<5. +n nici un caz nu
este per4is5 lipirea 6irect5 a ?uc53il7r 6e D9rtie sau 87l7sirea ?enzil7r a6ezi<e.
@+ Re*acerea d)cu"etel)r ar#e- ;n sensul sta?ilirii c7n3inutului acest7ra-
este 7 7pera3ie 4ai 6i8icil5- ea necesit9n6 pr7ce6ee 4ai la?7ri7ase :i 7
aten3ie 6e7se?it5 pentru pre<enirea 6istru>erii 6e8initi<e- at9t 6in partea
7r>anului =u6iciar c9t :i 6in partea e@pertului cri4inalist.
a+ 1idicarea de la faa locului se 8ace ;n 8unc3ie 6e starea ;nscrisului ars.
Dac5 la s7sirea 7r>anului =u6iciar ;nscrisul ;nc5 ar6e- se pr7ce6eaz5 6e ;n6at5 la
stin>erea acestuia- ;ntr-un 476 care s5 nu accentueze starea lui 6e 6e>ra6are-
8iin6 t7tal c7ntrain6icat5 stin>erea prin 4i=l7ace 6e natur5 a-1 c74pr74ite
6e8initi<. De re>ul5- se 7pre:te ali4entarea cu 7@i>en- prin ac7perire cu un <as
sau un 7?iect 4ai 4are- esen3ial 8iin6 ca 87cul s5 se stin>5 6e la sine.
Dac5 starea D9rtiei 7 per4ite- 6up5 stin>ere- ;nscrisul se ri6ic5 prin apucarea cu
un cle:te cu ?uzele late. Mai in6icat este s5 se intr76uc5 un cart7n su?
;nscrisul car?7nizat- prin ri6icarea u:7ar5 a acestuia cu a=ut7rul unui curent de
aer, 85cut cu alt5 ?ucat5 6e cart7n ac3i7nat5 ca un e<antai. +n cazul
;nscrisuril7r a8late ;n 8az5 a<ansat5 6e car?7nizare- pr7ce6eul sus-4en3i7nat nu
4ai p7ate 8i aplicat- ri6icarea ur49n6 s5 se 8ac5 nu4ai 6up5 7 preala?il5
;nt5rire prin pul<erizarea atent5- cu 7 s7lu3ie 6e :erlac sau- la ne<7ie- prin
87l7sirea unui lac 8i@ati< pentru p5r.
,+ ransportarea nscrisurilor car%onizate se 8ace ;n cutii cu <at5 care s5 nu
preseze D9rtia ars5 :i s5 nu per4it5 l7<irea acesteia 6e pere3ii cutiei. Vata tre?uie
s5 8ie ?ine a:ezat5- ast8el ;nc9t D9rtia s5 nu se prin65 6e 8irele 6e ?u4?ac.
c+ Examinarea n la%orator necesit5- 4ai ;nt9i- asi>urarea elasticit53ii D9rtiei
prin pul<erizarea cu <ap7ri 6e ap5 :i ulei 6e ricin. De ase4enea- 4ai p7t 8i
pul<erizate 6i<erse s7lu3ii pe ?az5 6e p7li4eri- ele 87r49n6 pe supra8a3a
D9rtiei 7 pelicul5 transparent5- care ser<e:te la c7nser<area ;nscrisului ;n
c7n6i3ii ?une.
d+ 1evelarea scrisului 6e pe D9rtia car?7nizat5 este p7si?il5 prin 87t7>ra8ierea
separat7are 6e cul7ri- prin 87l7sirea ra6ia3iil7r ultra<i7lete- 6ar- ;n6e7se?i- cu
a=ut7rul ra6ia3iil7r in8rar7:ii- care 6au cele 4ai ?une rezultate.
Scrisul 6e pe actele c74plet car?7nizate 4ai p7ate 8i e<i6en3iat :i printr-un
pr7ce6eu c7nst9n6 ;n ;ntin6erea D9rtiei :i ar6erea ei p9n5 la sta6iul 6e
scru4izare- ;ntre 67u5 pl5ci 6e sticl5 special5- p7r3iunile scrise apar9n6 4ai
;ncDise la cul7are- pe un 87n6 >ri-cenu:iu al D9rtiei arse.
BC
C+ Re*acerea 4#cri#uril)r #upu#e la ac!iuea apei este p7si?il5 ;n 8unc3ie
6e 4ai 4ul3i 8act7ri- cu4 ar 8i- 6e e@e4plu- calitatea D9rtiei :i cernelii cu care
s-a scris- ti4pul c9t ;nscrisul a stat ;n ap5 :i <ecDi4ea >eneral5 a actului. "e
l9n>5 8act7rii sus-4en3i7na3i- se <a 3ine sea4a :i 6e c74p7zi3ia apei- >ra6ul s5u
6e p7luare- aci6itatea etc.
!ezisten3a D9rtiei :i cernelii la ac3iunea apei este ;n 8unc3ie 6e >ra6ul 6e
s7lu?ilitate al acest7ra- 6e c74p7zi3ia apei :i 6e <iteza 6e cur>ere a acesteia.
"asta 6e D9rtie- cu c7n6i3ia s5 8ie ;ncleiat5- rezist5 4ai ?ine 6ec9t cerneala- iar
6intre cerneluri 4ai rezistent5 este cea 8er7>alic5- 87l7sit5 ;n trecut- spre
6e7se?ire 6e cernelurile actuale pe ?az5 6e c7l7ran3i 7r>anici care se 6iz7l<5
u:7r. Un scris pr7asp5t- insu8icient uscat- este u:7r ;n6ep5rtat 6e ap5.
"entru re8acere este necesar- 4ai ;nt9i- s5 se 6ezlipeasc5 87ile 6e D9rtie :i s5 se
usuce separat- la 7 te4peratur5 c7nstant5- nu prea 4are- 8erite 6e lu4ina
s7arelui. Dup5 aceasta- ;nscrisul este ;n6reptat prin presare :i 8i@at ;ntre 67u5
pl5ci 6e sticl5.
E<i6en3ierea scrisului este e8ecti< p7si?il5 nu4ai ;n c7n6i3iile ;n care- ;n
4asa D9rtiei- au r54as ur4e 6e cerneal5 sau 6in su?stan3a 87l7sit5 la scriere.
+n atare c7n6i3ii- re<elarea scrisului se 8ace prin 87t7>ra8ia 6e c7ntrast- 7ri
separat7are 6e cul7ri- prin a4pli8icare electr7nic5- prin telee@a4inare :i
87t7>ra8iere- ;n ra6ia3ii in<izi?ile Fin8rar7:ii- ultra<i7lete- r7ent>enG. F7l7sirea
reacti<il7r cDi4ici se rec7-4an65 nu4ai 6up5 epuizarea cel7rlalte 4et76e 6e
re<elare.
1+ STA@I'IREA AUTENTICIT(II I VEC-I&II
HNSCRISURI'OR
1+0+ Sta,ilirea auteticit%!ii uui 4#cri# #au a uui d)cu"et+
Frec<ent- se s7licit5 sta?ilirea autenticit53ii 67cu4entel7r sau ?uletinel7r
6e i6entitate- a le>iti4a3iil7r 6e ser<iciu- a per4isel7r 6e acces ;n 6i<erse l7curi
sau 6e e@ercitare a anu4it7r pr78esiuni- a actel7r 6e stare ci<il5- a
a6e<erin3el7r- certi-8icatel7r- 67cu4entel7r c7nta?ile. La acestea se a6au>5
documente cu caracter fiduciar, cu4 ar 8i- 6e e@e4plu- ?anii 6e D9rtie-
6i8erite titluri- cecuri 6i<erse- titluri 6e cre6it.
A+ 2ricipalele ele"ete c)"ue a<ute ;n <e6ere la sta?ilirea autenticit53ii
unui ;nscris sau 67cu4ent sunt ur45t7arele:
B1
a+ 0ndeplinirea cerinelor legale privind forma i coninutul actului scris,
acesta tre?uin6 s5 8ie 6atat- se4nat- :ta4pilat- ;nre>istrat- e<entual nu4er7tatJ
,+ A8larea actului ;n termenul de vala%ilitate, care- ;n 4a=7ritatea situa3iil7r-
este li4itat la 7 anu4it5 peri7a65 6e ti4p- speci8icat5 ;n 67cu4entJ
c+ #orespondena ntre nfiarea persoanei i fotografia de pe
legitimaie sau ;nscrisul pe care aceasta :i-1 atri?uie- precu4 :i a
c7resp7n6en3ei 6intre 6atele re8erit7are la i6entitatea pers7anei 4en3i7nate
;n act :i ?uletinul sau alt 67cu4ent cu care aceasta se le>iti4eaz5.
d+ Existena elementelor de protecie sau de securitate, 6estinate s5
ateste autenticitatea unui 67cu4ent :i s previn falsificarea sau
contrafacerea sa"
@+ 2ricipalele "%#uri de #ecuritate 6estinate pre<enirii 8alsi8ic5rii sau
c7ntra8acerii sunt:
a+ )ecuritatea &'rtiei,- realizat5 prin 476i8ic5ri ale c74p7zi3iei pastei D9rtiei
:i prin 8ili>ranare F securitate pasiv/
- prin ;nc7rp7rarea ;n 4asa D9rtieia un7r 8i?re c7l7rate-
pastile 8lu7rescente- tipice cecuril7r 6e c5l5t7rie- 7ri a un7r 8ire 6e securitate-
inclusi< asi>urarea unui 87n6 6e pr7tec3ie F securitate activ/"
M5surile 6e pr7tec3ie acti<5 a D9rtiei ;nl7cuiesc 8ili>ranarea. De e@e4plu- ;n
4asa D9rtiei sunt ;nc7rp7rate 8i?re c7l7rate 6e $-'44SC-l44- pastile
colorate :i fluorescente, 6e circa 1-)44 6ia4etru- 8ire 6e polietilen
metalizat, purt5t7are 6e 4icr7i4presiuni 7ri 4a>netizate- i4p7si?il 6e
c7ntra85cut.
,+ (mprimarea de securitate$ c7nceput5 ;n 8unc3ie 6e natura i4pri45rii Fti-
p7>ra8ic5 sau Deli7>ra<ur5G :i prin >ra8ica ele4entel7r i4pri4ate Flinii-
spirale- <7luteG- realizate ;ntr-7 87r45 6e7se?it 6e <ariat5.
c+ *erfecionarea elementelor succesorii de identiflcare" Ast8el- la
67cu4entele 6e i6entitate s-a a<ut ;n <e6ere ;4?un5t53irea 476ului 6e capsare
a 87t7>ra8iil7r- 6e aplicare a :ta4pilel7r sau a ti4?rel7r seci. +n prezent se
recur>e la siste4ul 6e la4inare ;ntr-7 87lie 6e plastic- su? <i6- pr7ce6eu aplicat
6e e@e4plu la pa:ap7arte.
La e8ectele ?ancare se >eneralizeaz5 pr7tec3ia 4a>netic5- 87l7sin6u-se ?enzi
:i cerneal5 4a>netic5- precu4 :i i4pri4area 87t7>ra8iei p7ses7rului pe
67cu4ente 8i6uciare sau 6e i6entitate- inclusi< pa:ap7arte. T7ate aceste
45suri 6e securitate aplicate ;n ulti4ii ani sunt 6estinate s5 6escura=eze
;ncerc5rile 6e c7ntra8acere :i- t7t76at5- s5 per4it5 7 4ai si>ur5 sta?ilire a
autenticit53ii l7r.
"entru ;nceput- e@pertul tre?uie s5 ac7r6e aten3ie st5rii >enerale a ;nscrisului-
e@isten3ei un7r e<entuale ur4e 6e alterare- 476i8icare- 6e ;nl7cuire a
B$
87t7>ra8iei s.a. +n situa3iile un7r e<i6ente ;ncerc5ri 6e c7ntra8acere 7ri
8alsi8icare- u:7r sesiza?ile 6e c5tre 7r>anele =u6iciare- 6ac5 alterarea are 7
anu4it5 se4ni8ica3ie =uri6ic5- tre?uie s5 se s7licite p5rerea e@pertului
cri4inalist- sin>urul ;n 45sur5 s5 6eter4ine cu e@actitate e@isten3a- natura :i
pr7ce6eele 6e 8alsi8icare sau c7ntra8acere 87l7site 6e in8ract7ri.
1+.+ Sta,ilirea $ec>i"ii uui 4#cri#+
"ri<it7r la ter4in7l7>ia 87l7sit5 ;n literatura 6e specialitate- atunci c9n6 se
a?7r6eaz5 pr7?le4a <ecDi4ii 67cu4entului- este necesar s5 preciz54 c5- ;n
ti4p ce unii 6in aut7ri <7r?esc 6e sta?ilirea ec!imii, al3i aut7ri se re8er5 la
sta?ilirea datei ;nt7c4irii actului- 6e:i- ;n 8apt- se are ;n <e6ere acela:i aspect.
Sunt 8rec<ente ;4pre=ur5rile ;n care se p7ate sta?ili 6ata e@act5 a re6act5rii unui
;nscris- ;n special ;n cazul ;nl5tur5rii acesteia :i ;nl7cuirii cu 7 alt5 6at5-
;4pre=urare ;n care ne a8l54 ;n 8a3a unui 8als prin ;nl5turare 6e te@t. Une7ri nici
nu intereseaz5 6ata- ;ntruc9t este su8icient s5 se sta?ileasc5 neconcordana
peri7a6el7r pentru a atra>e nulitatea unui ;nscris. Ast8el:
Neconcordana 6intre 6ata pe care se pretin6e c5 7 are 67cu4entul :i
<ecDi4ea real5 a ;nscrisului- cu alte cu<inte 7rice anacronism, 6up5 cu4 este
6enu4it ;n 476 su>esti< ;n literatura 6e specialitate- 6esprins 6in stu6iul
ele4entel7r sus-4en3i7nate- in6ic5 8alsul J
a+ Forma i coninutul textului$ caracteri#ticile de *a,ricare ale >5rtiei i
cerelii- precu4 :i >ra6ul l7r 6e ;4?5tr9nire sunt ele4ente se4ni8icati<e ale unui
;nscris. Anacr7nis4ele p7t 8i sesizate ;nc5 6in pri4a 8az5 a e@a4in5rii- 6in
7rt7>ra8ia 87l7sit5 6e aut7r- 6in 6enu4irea un7r str5zi- l7calit53i- z7ne
a64inistrati<e- a un7r ;ntreprin6eri- institu3ii- as7cia3ii- 8ir4e- s7ciet53i.
,+ #aracteristicile &'rtiei i a gradului ei de m%tr'nire. +n acest sens- se
6eter4in5 c74p7zi3ia :i 476ul 6e 8a?ricare speci8ice unei anu4ite peri7a6e.
Ast8el 6e analize 6e<in necesare ;n situa3ia <eri8ic5rii <ecDi4ii reale a unui
;nscris- a c5rui 6at5 este anteri7ar5 8a?ric5rii D9rtiei Fact 6atat 6in anul 1A()-
scris pe 7 D9rtie 8a?ricat5 6in stu8- la 5l5ra:i- ;n anul 1ABCG.
c+ Examinarea cernelurilor, ele 78erin6 p7si?ilitatea sta?ilirii <ecDi4ii
;nscrisului- ca ur4are a pr7cesel7r 8izic7-cDi4ice pe care le parcur>e.
Ast8el- gradul de oxidare, rap7rtat :i la c7n6i3iile 6e p5strare a ;nscrisului
Fc5l6ur5- lu4in5- u4i6itateG- 6eter4in5 476i8icari ale nuan3ei 6e cul7are a
cernelii. Aceste 476i8ic5ri sunt :i ;n 8unc3ie 6e tipul 6e cerneal5 87l7sit- ;n
>eneral cul7area sta?iliz9n6u-se 6up5 un inter<al 6e unu p9n5 la 67i ani .
-radul de migrare, 6e p5trun6ere ;n 4asa D9rtiei a c74p7nentel7r 6e cl7r :i
sul8 6in cerneal5 este un in6iciu i4p7rtant al <ecDi4ii ;nscrisului. Mi>rarea
B'
cl7ruril7r 6ureaz5 apr7@i4ati< $ ani- ;n ti4p ce a sul8a3il7r se ;ntin6e pe 7
peri7a65 ce 6ep5:e:te 1C ani.
Alte 4et76e 6e sta?ilire a <ecDi4ii se ?azeaz5 pe s7lu?ilitatea cerneluril7r- ce
sca6e pe 45sura ti4pului- ca :i pe 476ul ;n care reac3i7neaz5 cu 6i<er:i
reacti<i.
d+ (ntersectarea trsturilor de cerneal in6ic5 6i8eren3e 6e <ecDi4e. +n
situa3iile n7r4ale- tr5s5turile r9n6ului in8eri7r se suprapun peste cele ale
r9n6ului superi7r. T7t76at5- la intersectarea tr5s5turil7r nu se c7nstat5 6i8uz5ri
sau re<5rs5ri 6e cerneal5. La tr5s5turile e@ecutate ;n peri7a6e 6i8erite- cu4
este- 6e e@e4plu 8alsul prin a65u>are 6e te@t- se c7nstat5 7 suprapunere a
traseului unui r9n6 superi7r peste cel in8eri7r- precu4 :i 7 re<5rsare a
cernelii 6in tr5s5tura pr7asp5t5 ;n tr5s5tura 4ai <ecDe- uscat5.
e+ ipul de instrument scriptural$ 87l7sit la re6actarea ;nscrisului. De pil65- un
act scris cu un stil7u cu past5 Fpi@G nu p7ate 8i ;nt7c4it ;nainte 6e 1A(*- anul punerii
sale ;n circula3ie.
:+ CARACTERISTICI'E DE IDENTIFICARE A SCRISU'UI DE
&LN(
$dentificarea 6up5 scrisul 6e 49n5 are ca 8un6a4ent :tiin3i8ic e@isten3a un7r
ele4ente particulare- prezente ;n scrisul 8iec5rei pers7ane- ele4ente 6epen6ente
6e speci8icul acti<it53ii ner<7ase 6e la ni<elul sc7ar3ei cere?rale.
aracteristicile unui scris- pe ?aza c5r7ra este p7si?il5 i6enti8icarea pers7anei
script7rului- sunt prezente 4ai ales ;n:
- li4?a=ul speci8ic script7ruluiJ
- 476ul 6e a4plasare a te@tuluiJ
- 87r4a sau aspectul >eneral al scrisuluiJ
- particularit53ile 6e c7nstruc3ie a se4nel7r >ra8ice.
:+0+ Caracteri#ticile eDpri"%rii 4 #cri#+
"articularit53ile e@pri45rii ;n scris sau caracteristicile c7n3inutului spiritual
al te@tului- 6enu4ite ;n literatura 6e specialitate :i Lcaracteristici ale
scrieriiL sunt ele4ente care nu 8ac parte e8ecti< 6in cate>7ria ele4entel7r
>ra8ice 6e i6enti8icare- 8iin6 6e natur5 extragrafic. Ele sunt incluse- t7tu:i-
;n aceast5 cate>7rie- ;ntruc9t ser<esc e8ecti< la in6i<i6ualizarea pers7anei
script7rului :i- 4ai ales- la restr9n>erea cercului pers7anel7r suspecte F6e
e@e4plu- ;n cazurile relati< 8rec<ente al scris7ril7r an7ni4e cu c7n3inut
cal74ni7sG.
B(
Deter4inarea acest7r caracteristici sui->eneris 6e i6enti8icare- necesit5
e@a4inarea c7n3inutului ;nscrisului- ur45rin6u-se <7ca?ularul 87l7sit 6e aut7r-
476ul ;n care acesta respect5 re>ulile 6e 7rt7>ra8ie :i 6e punctua3ie- claritatea
stilului s.a.
"rincipalele 6ate ce se p7t 6esprin6e 6intr-7 ase4enea analiz5 pri<esc- 6e
re>ul5- ni<elul >eneral 6e cultur5 al pers7anei- pr78esia care 4arcDeaz5 seri7s
476ul 6e e@pri-4are prin 87l7sirea unei ter4in7l7>ii 6e specialitate- <9rsta :i
e<entual se@ul- unele caracteristici ale pers7nalit53ii sale- ca :i p7si?ile 6izar47nii
psiDice.
:+.+ Caracteri#ticile t)p);ra*ice ale #cri#ului+
Acest >en 6e caracteristici <izeaz5 476ul 6e 6ispunere- 6e a4plasare a unui
te@t pe 7 c7al5 6e D9rtie sau pe un alt sup7rt. El se a8l5 la inter8eren3a 6intre
caracteristicile 6e tip e@tra>ra8ic :i 674inantele >ra8ice :i c7nstau ;n:
a+ +arginea l5sat5 6e script7r- care p7ate 8i 4are- 4i=l7cie sau 4ic5- l5sat5 ;n
st9n>a- c9t :i ;n 6reapta te@tului- re>ulat5- :erpuit5- 7?lic5 etcJ
,+ +rimea alineatelor apreciat5 p7tri<it acel7ra:i criterii- ca 4are- 4i=l7cie
sau 4ic5- ;nt9lnin6u-se situa3ii e@tre4e- 6e >enul lipsei alineatel7r 7ri 6e
;ncepere a alineatului la 7 6istan35 87arte 4are 6e 4ar>inea D9rtieiJ
c+ 5istana dintre r'nduri$ ele4ent speci8ic pentru 476ul 6e spa3iere a scrisu-
lui- care se inter8ereaz5 cu alte caracteristici >enerale ale scrierii- a:a cu4 se <a
<e6ea 4ai =7sJ
d+ Amplasarea diverselor meniuni$ cu4 ar 8i se4n5tura- 6ata- in6icarea per-
s7anei c5reia i se a6reseaz5 ;nscrisul s.a.- acestea put9n6u-se situa- 6e pil65-
la st9n>a sau ;n centrul pa>inii- 4ai sus 7ri 4ai =7s- ;n c74para3ie cu te@tul.
:+1+ Caracteri#ticile ;eerale Fd)"iatele ;ra*iceB ale #cri#ului de
"5%+
(ominantele grafice sunt c7nstituite 6in acele particularit53i speci8ice aspectului
>eneral al unui scris- a6ic5 aspectele 87r4ei acestuia. "e ?aza l7r este p7si?il5
clasi8icarea cu e@actitate a unui anu4it tip 6e scris. Acestea sunt ele4ente
<al7r7ase ;n 6esc7perirea unui 8als prin i4itare sau 6e>Dizare- ;n care aut7rul se
c7ncentreaz5 4ai 4ult asupra 476ului 6e c7nstruc3ie a literel7r- sc5p9n6u-i
caracteristicile sale >enerale pr7prii- care ;i 6i<ul>5 i6entitatea- aspect 8rec<ent ;nt9lnit
;n practica 6e specialitate.
aracteristicile >enerale ale unui scris sunt relati< nu4er7ase- ceea ce a
6eter4inat pe 4ul3i aut7ri 6e specialitate s5 pr7ce6eze la clasi8ic5ri :i
su?clasi8ic5ri- 4a=7ritatea pun9n6 ;n e<i6en35 ur45t7arele caracteristici 4ai
i4p7rtante:
B)
a+ Gradul de evoluie a scrisului se nu45r5 printre cele 4ai i4p7rtante caracte-
ristici 674inante 6e in6i<i6ualizare- ;nc9t- une7ri- i se atri?uie un l7c aparte- 6e
sine st5t5t7r- ;n pr7cesul 6e i6enti8icare. E<7lu3ia unui scris reprezint5 sta6iul la
care 7 pers7an5 a a=uns cu 6eprin6erea sau cu teDnica 6e a scrie. Aprecierea sa se
8ace ;n 8unc3ie 6e ni<elul 6e c77r67nare a 4i:c5ril7r- 6e sta?ilitatea cel7rlalte
caracteristici >enerale :i 6e rit4ul sau <iteza 6e scriere.
"7tri<it acest7r criterii- un scris p7ate a<ea un grad de eoluie inferior, mediu
sau superior. +n c74para3ie cu scrisurile in8eri7are- cele superi7are sunt 6e8inite 6e
un >ra6 accentuat 6e c77r67nare :i <itez5 4are 6e e@ecu3ie- c9te76at5 8iin6 4ai
pu3in cite3e. Spre 6e7se?ire 6e pers7anele cu un scris in8eri7r- care nu pot imita un
scris superior, pers7anele cu un scris e<7luat p7t i4ita cu relati<5 u:urin35 un scris
in8eri7r sau 4e6i7cru- 85r5 a putea e<ita cu t7tul anu4ite aut74atis4e capa?ile s5
7 6e4a:te.
,+ Forma scrisului este 6eter4inat5 6e >ra6ul 6e e<7lu3ie- 6e 476ul 6e e@ecutare
a literel7r- at9t ;n cazul scrisuril7r cursi<e- c9t :i ;n cazul scrisuril7r 6e tipar.
"rintre 87r4ele 4ai i4p7rtante se 6istin> 87r4ele arcadate, g!irlandate,
rotunjite "i ung!iulare Fc7l3ur7aseG.
F7r4a scrisului 4ai este apreciat5 ;n 8unc3ie 6e >ra6ul 6e si4pli8icare a scrisului:
scrisuri si4ple- si4pli8icate sau c74plicate. La scrisurile arca6ate apar ca
674inante 87r4ele 6e arca65 la tr5s5turile superi7are ale literel7r- cu4 sunt cele 6e
la literele m :i n0 la scrisurile >Dirlan6ate- tr5s5turile in8eri7are :i cele 6e unire apar
su? 87r4a un7r >Dirlan6e.
c+ 5imensiunea scrisului p7ate 8i 4are- 4i=l7cie sau 4ic5- 6upa cu4 literele
6ep5:esc '44- se situeaz5 ;ntre $-'44 :i respecti< sunt 4ai 4ici 6e $44. +n
ca6rul unui cu<9nt- literele p7t a<ea :i 7 45ri4e uni87r45- 6e e@e4plu ;n cazul
scrisuril7r 6escresc9n6e- 6enu4ite :i gladiolate, sau al scrisuril7r cresc9n6e-
respecti< ingladiolate.
d+ 0nclinarea scrisului #au a literelor$ rap7rtate la un>Diul pe care ;l 8ace a@a
l7n>itu6inal5 a unei litere cu linia 6e ?az5 a r9n6uril7r. "7tri<it acestui criteriu-
scrisurile p7t 8i 6repte- ;nclinate spre 6reapta sau spre st9n>a :i nere>ulate.
e+ #oeziunea sau continuitatea scrisului reprezint5 >ra6ul 6e legare a literel7r
;ntr-un cu<9nt. De pil65- un scris p7ate a<ea 7 c7eziune 4are- ;n care circa )-*
litere sunt scrise 85r5 ;ntrerupere sau 7 c7eziune 4ic5 Ft7cat5G cu ;ntreruperi 6upa
$-' litere.
*+ @iteza scrisului este 6eter4inat5 6e rapi6itatea >ra8ic5 :i apreciat5 6up5
si4pli8icarea c7nstruc3iei literel7r- 6up5 >ra6ul 6e le>are a acest7ra- 6up5
L6ilatareaL cu<intel7r- 6up5 prescurt5ri etc.
;+ *resiunea scrisului este una 6intre caracteristicile cele 4ai se4ni8icati<e ;n
scrisul unei pers7ane. Ea se re8lect5 4ai ales ;n >r7si4ea tr5s5turil7r :i 4ai pu3in ;n
>ra6ul 6e i4pri4are a acest7ra ;n 4asa D9rtiei. "resiunea 6i8er5 ;n 8unc3ie 6e
B*
instru4entele cu care se scrie- 8iin6 aparent 4ai 4are la stil7ul cu ?il5. u c9t se
scrie 4ai rapi6- cu at9t sca6e presiunea.
>+ Forma liniei de %az a r'ndurilor este s7c7tit5 nu nu4ai 7 caracteristic5
>eneral5 ci :i una t7p7>ra8ic5- inclus5 6e 4ul3i aut7ri ;ntr-7 cate>7rie 4ai
c7respunz5t7are- 6enu4it5 7r9n6uirea scrisului. Dup5 aspectul pe care ;l cap5t5-
linia p7ate 8i 6reapt5- c7nca<5- c7n<e@5- :erpuit7are sau 8r9nt5.
:+:+ Ideti*icarea per#)aei dup% #cri# pe ,a<a eDperti<ei
;ra*)#c)pice+
2r),le"atica ;eeral% a eDperti<ei ;ra*)#c)pice+ Acest >en particular
6e i6enti8icare se realizeaz5 ;n ca6rul e@pertizei cri4inalistice a scrisului-
6enu4it5 :i expertiz grafic sau grafoscopic, 6e un6e :i 7 alt5 6enu4ire a
674eniului e@a4in5rii cri4inalistice a scrisului- respecti< grafoscopia
judiciar.
Atra>e4 aten3ia c5- une7ri- se 4ai 87l7se:te- ;n mod eronat, ter4enul 6e
Le@pertiz5 >ra87l7>ic5L- 6e:i grafologia este un 674eniu 6istinct 6e
in<esti>a3ie- 8iin6 87l7sit5 cu preca6ere ;n psiD76ia>n7stic- ;n stu6iul
particularit53il7r 6e caracter ale unei pers7ane.
Din analiza unei <aste practici ;n 674eniul e@pertizei cri4inalistice >ra8ice-
rezult5 c5 e@a4inarea 6e i6enti8icare este ;nt9lnit5 ;n cazuri :i 87r4e
<ariate. Frec<ent- e@pertiza cri4inalistic5 a scrisului <izeaz5 ur4at7arele
7?iecti<e:
a. @erificarea autenticitii unui te@t sau a se4n5turil7r 6e pe un ;nscris-
;n sensul c5 acesta apar3ine pers7anei n74inalizate ;n 67cu4ent- pers7anei
care pretin6e sau c5reia i se atri?uie te@tul 7ri se4n5tura.
?. (dentificarea autorului unui text anonim cu c7n3inut cal74ni7s sau ;n
sc7p 6e :anta=- ;nt9lnit inclusi< ;n ac3iuni cu caracter ter7rist 7ri prezint5 7
anu4it5 i4p7rtant5 su? rap7rt =uri6ic- a64inistrati<- s7cial-ec7n74ic etc.
c. 5escoperirea unui fals prin i4itarea sau 6e>Dizarea scrisului :i- 6e aici-
i6enti8icarea pers7anei aut7rului te@tului.
a :i ;n celelalte e@a4in5ri cri4inalistice 6estinate i6enti8ic5rii pers7anei 6up5
6i<erse ur4e create ;n c94pul in8rac3i7nal- i6enti8icarea 6up5 scris presupune-
;n 476 necesar- un e@a4en c74parati< ;ntre scrisul ;n liti>iu :i scrisul par3in9n6
cu certitu6ine pers7anei suspecte.
:+8+ Cercetarea *al#ului pri 4l%turarea de teDt
BB
0nlturarea sau tergerea 6e te@t reprezint5 7 476alitate 6e 8alsi8icare
;nt9lnit5 8rec<ent ;n practica =u6iciar5- penal5 :i ci<il5- ea realiz9n6u-se pe
cale 4ecanic5 sau cDi4ic5- 8iin6 6ese7ri ur4at5 6e a65u>area altui te@t-
situa3ie ;n care ne a8l54 ;n prezen3a unui fals prin su%stituire .
ercetarea ;nl5tur5rii pr7priu-zise are 6e s7lu3i7nat 7 serie 6e pr7?le4e pri<in6
;n special 476ul ;n care s-a 7perat. Ast8el:
a+ 0lturarea mecanic$ e8ectuat5 prin rzuirea te@tului cu 7 la45- un ac 7ri
un alt 7?iect ascu3it sau prin radierea sa cu 7 >u45- cu 4iez 6e p9ine s.a.
,+ 0nlturarea c&imic$ prin c7r76area sau sp5larea cu anu4ite su?stan3e
cDi4ice a unui te@t- ;n intre>i4e sau nu4ai par3ial- a<9n6 ca rezultat
6ec7l7rarea sa :i- une7ri- cDiar ;nl5turarea 6e8initi<5 a te@tului.
c+ Acoperirea unui te@t 7ri a un7r se4ne >ra8ice prin Da:urarea 7ri prin p5tarea
cu 6i<erse su?stan3e 6e scriere 7ri 6e alt5 natur5 este 7 87r45 aparte a
acestei 476alit53i 6e 8alsi8icare.
3xaminarea criminalistic a textelor "terse se 6es85:7ar5 ;n 67ua 8aze- ceea ce
presupune- ;ntr-7 pri45 etap5- sta?ilirea l7cului ;n care a 87st alterat ;nscrisul-
iar- ;n a 67ua etap5- re8acerea te@tului ;nl5turat.
8+ EM2ERTINA CRI&INA'ISTIC( A FA'SU'UI DE
DOCU&ENTE DE IDENTITATE9 @ANCNOTE9 TI&@RE I A'TE
DOCU&ENTE
8+0+ Fal#i*icarea d)cu"etel)r de idetitate F,uletie9 paap)arte9 per"i#e
de c)ducere aut)9 le;iti"a!ii di$er#eB a 6e<enit 8rec<ent5 :i ;n practica
n7astr5 =u6iciar5- rap7rt9n6u-ne la 67cu4entele e4ise 6e aut7rit53ile r749ne-
:i 4ai ales str5ine- 7?iectul 8alsi8ic5rii 85c9n6u-1- ;n pri4ul r9n6- pa:ap7artele-
67cu4entele aut7- 67cu4entele ;ns73it7are ale un7r 45r8uri.
+n 8unc3ie 6e 476alit53ile 6e 8alsi8icare- 6e:i 6i8erite ;n linii 4ari- acestea p7t
8i clasi8icate ;n 8alsuri par3iale :i 8alsuri t7tale sau c7ntra8aceri. Dintre
acestea. p7tri<it un7r statistici <est-eur7pene- circa BC la suta sunt
reprezentate 6e 8alsurile partiale.
Ast8el se pr7ce6eaz5 la 8alsi8icarea un7r 67cu4ente autentice F8urate sau
pier6uteG- prin ;nl7cuirea 87t7>ra8iil7r- 476i8icarea nu4el7r :i a prenu4el7r- a
nu4arului 67cu4entului.
M76i8ic5ri p7t 8i a6use :i un7r <ize.
De re>ul5- aceste 8alsuri sunt si4plu 6e 6esc7perit- 6at7rit5 45suril7r 6e

pr7tec3ie Facti<5 sau pasi<5G cu care sunt pre<5zute 67cu4entele- 7rice
BE
inter<en3ie 4ecanic5 sau cDi4ic5 c7n6uc9n6- 6e pil65- la alterarea 87n6ului 6e
pr7tec3ie- 8apt sesiza?il su? ac3iunea ra6ia3iil7r ultra<i7lete.
"7si?ilit53ile teDnice 6e 6epistare a 8alsului 6e pa:ap7arte- t7t 4ai 8rec<ent
prezent- ca :i al 67cu4entel7r si4ilare- s-au l5r>it prin apelarea la te!nici
grafice . Ast8el- prin ra6i7>ra8iere este e@a4inat5 c7perta pasap7rtului :i a
L8erestreiL practicate ;n ea- ;n care este ;nscris nu4ele titularului :i nu45rul
pa:ap7rtului. T7t prin ra6i7>ra8ie se 6episteaz5 87t7>ra8iile :i pa>inile
su?stituite. Electr7>ra8ierea ser<e:te cercetarea 8ili>ranului :i a cel7rlalte
45suri 6e pr7tec3ie ;nc7rp7rate ;n 4asa D9rtiei pa:ap7rtului.
Falsi8icarea t7tal5 sau contrafacerea acest7r 67cu4ente este 4ult 4ai >reu
6e realizat ;n practic5- ;ntruc9t ar i4pune 7 succesiune ;ntrea>5 6e
c7ntra8aceri- ;ncep9n6 cu Dartia :i cerneala- p9n5 la i4pri4area 7ri i4itarea
alt7r ele4ente 6e pr7tec3ie au@iliar5 Fti4?ru sec- :ta4pila etc.G- ceea ce 8ace
apr7ape i4p7si?il5 8alsi8icarea- 6e:i ;n practic5- 4ai ales ;n cazul
pa:ap7artel7r :i al <izel7r- acest lucru se practic5- inclusi< speciali:tii n7:tri
c7n8runt9n6u-se cu ast8el 6e cazuri.
8+.+ Fal#i*icarea ,ac)tel)r9 a ti",rel)r i a alt)r d)cu"ete.
E@pertiza cri4inalistic5 a 8alsului 6e ?ancn7te- precu4 :i al alt7r <al7ri- 7cup5
un l7c se4ni-8icati< at9t ;n acti<itatea la?7rat7arel7r 6e specialitate- 6ar :i a
%r>aniza3iei Interna3i7nale 6e "7li3ie ri4inal5 FINTE!"%LG- a p7li3iil7r
na3i7nale.
Fa35 6e a4pl7area 8alsului 6e ?ancn7te F;n6e7se?i a4ericane :i eur7peneG- s-
a i4pus crearea unui 7r>anis4 specializat- %8iciul entral Internati7nal
pentru 74?aterea Falsului 6e M7ne65- 6e pe l9n>5 Secretariatul ,eneral al
Interp7lului- care c7ntr7leaz5 t7ate 6atele ;n aceast5 4aterie- c7ntri?uie la
87r4area speciali:til7r sau e@per3il7r ;n acest >en 6e 8als- 3ine c7lec3iile 6e
8alsuri- asi>ur5 scDi4?ul 6e in87r4a3ii ;ntre 7r>anis4ele na3i7nale.
8+.+0+ &)dalit%!i de *al#i*icare a ,ac)tel)r. A?7r69n6- 87arte pe scurt-
pr7?le4atica 8alsului 6e ?ancn7te- se i4pune su?linierea c5- 6inc7l7 6e
pr7ce6eele 6e 8alsi8icare par3ial5- pe care Lpr78esi7ni:tiiL le apreciaz5 ca
Lnerenta?ileL- 7r>anele =u6iciare nu tre?uie s5 e@clu65 6in calcul - :i ist7ria a
67<e6it-7 - 7 p7si?il5 ;ncercare 6e falsificare total, respecti< 7 c7ntra8acere
a ?ancn7tel7r 7ri a alt7r <al7ri- cu Lc7ncursulL un7r institu3ii specializate.
!ea4inti4- ;n acest sens- ;ncercarea nazi:til7r- ;n ti4pul celui 6e-al 67ilea
raz?7i 47n6ial- 6e c7ntra8acere a unei anu4ite ?ancn7te en>leze:ti- care a
6eter4inat >u<ernul Marii &ritanii s5 retra>5 6in circula3ie 47ne6a respecti<5.
Atra>e4 aten3ia asupra acestui aspect- ;ntruc9t =urispru6en3a ne 78er5 e@e4ple
6e ;ncerc5ri 6e c7ntra8aceri- unele puerile- 6ar altele prezent9n6 pericul7zitateJ
BA
6e e@e4plu- a se <e6ea c7ntra8acerea ?ancn7tei 6e 1CC 67lari SUA- seria 1AEE-
care se apr7pie 6e per8ec3iune.
Te7retic- pentru realizarea unui 8als t7tal per8ect 6e ?ancn7te- ar tre?ui s5 se
87l7seasc5 7 D9rtie i6entic5 cu cea 7ri>inal5- a<9n6 aceea:i c74p7zi3ie- acela:i
476 6e prelucrare :i 6e 8ili>ranare- s5 se 87l7seasc5 cerneluri- 6e ase4enea- cu
c74p7zi3ie i6entic5- iar i4pri4area s5 se 8ac5 ;n c7n6i3ii :i 87r4e si4ilare- la
care tre?uie a65u>ate celelalte 45suri au@iliare 6e securitate- 7r- ;n c7n6i3ii
n7r4ale- acest lucru este practic i4p7si?il.
De aceea- in8ract7rii caut5 s5 87l7seasc5 7 D9rtie care s5 se apr7pie ca aspect
6e cea 7ri>inal5- s5 6eseneze 7ri s5 i4pri4e 8ili>ranul ;n 4aniere artizanale- s5
i4ite ele4entele 6e securitate acti<5 prin 6esenarea 8i?rel7r c7l7rate- a
pastilel7r 8lu7rescente sau a 8irel7r 6e pr7tec3ie- s5 i4pri4e 6esenele cu
cerneluri a8late ;n c74er3 etc.- acestea ;n ip7teza c7ntra8aceril7r cel7r 4ai
ela?7rate- relati< u:7r 6e 6esc7perit la 7 analiz5 cri4inalistic5 trase7l7>ic5 :i
8izic7-cDi4ic5. Sunt ;nsa :i ;ncerc5ri- a:a cu4 spunea4- 6e falsuri grosiere,
prin si4pla 6esenare ;n peni35- prin 87t7>ra8iere- >ra<ur5 sau zinc7>ra8ie-
<enite s5 se al5ture cel7r prin i4pri4are .
Masurile de protecie luate 6e institu3iile e4itente- <iz9n6 pre<enirea
8alsi8ic5rii sau c7ntra8acerii ?ancn7tel7r <izeaz5 ur4at7arele ele4ente:
a. 8,rtia 6estinat5 ?ancn7tei tre?uie s5 8ie 6e 87arte ?un5 calitate Fs5 ai?5
L49n5LG- c9t 4ai su?3ire- cu 7 c74p7zi3ie 6e7se?it5 :i s5 c7n3in5 8i?re 3esute
;ntr-un anu4it 476- 8i?re 6e pr7tec3ie 6in 4aterial plastic- te@til sau 4etal-
pastile c7l7rate- t7ate a<9n6 7 8lu7rescen35 speci8ic5J
?. 9iligranul, 45sura 6e pr7tec3ie >reu 6e c7ntra8acut- 6ar nesesizat5 6e ne-
cun7scat7ri ;n cazul i4it5rii. TeDnic- 8ili>ranul autentic se realizeaz5 cu
cilin6rii 8ili>ran7ri- prin 4ula= sau prin tratare cDi4ic5- ;n ti4pul 8a?ric5rii
D9rtieiJ
c. (esenele 6e pe ?ancn7t5- realizate ;n cul7ri 6i8erite- ;n 87r4e 6e7se?it 6e
<ariate. Aceasta presupune utilizarea 4ai 4ult7r cli:ee Fcel putin *G- aplicate
;ntr-7 anu4it5 7r6ine- 8iecare pentru 7 cul7are- 4ar>inile 6esenel7r
intersect9n6u-se cu 4ult5 8ine3e- >reu 6e sesizatJ
6. Cerneala 87l7sit5 la i4pri4are are 7 c74p7zi3ie special5- 6e 6i<erse cul7ri-
care asi>ur5 sta?ilitatea i4pri45rii :i 8ace i4p7si?il5 c7ntra8acerea ei.
Unele cerneluri c7n3in :i particule 4a>netice sau su?stan3e 8lu7rescenteJ
e. $mprimarea ?ancn7tel7r ;:i are :i ea particularit53ile sale- reprezent9n6 7
c74?ina3ie 6e tip5rire- prin 4et76e 6e >enul tiparului plan Flit7>ra8ie sau
788setG- tiparului ;nalt F87t7zinc7>ra8ieG sau a69nc Ftie86ruRG- inclusi< prin
pr7ce6ee 87t7>ra8ice- cu4 ar 8i 87t7>ra<ura.
8. :ancnote confecionate pe suport de polimer Fcu4 sunt :i cele r749ne:tiG
reprezint5 practic 7 n7utate ;n 4ateria pre<enirii 8alsuril7r. Ele au
EC
pr7priet53i <izuale :i tactile care c7n8ir45 autenticitatea l7r- sau- ;n caz 6e
c7ntra8acere- ;l p7t alerta pe cel care le 4anipuleaz5. Aceste ?ancn7te
6ispun- printre altele- 6e 8erestre transparente sau se4itransparente- unele
purt9n6 :i 7 i4a>ine inter4e6iar5 >reu 6e 8alsi8icat .
&ancn7tele 6in p7li4er p7t c7n3ine :i un ele4ent 6e securitate c74ple@ 6e
>enul LD7l7>ra4ei <irtualeL i4pri4ate ;n 8ereastra transparent5- i4p7si?il
6e c7ntra8acut.
8+.+.+ EDperti<a cri"iali#tic% a ,ac)tel)r *al#i*icate #au c)tra*%cute+
Ca :i a cel7rlalte e8ecte ?ancare si4ilare- presupune- ;n pri4a 8az5- un e@a4en
c74parati< cu ?ancn7tele autentice- 87l7sin6u-se 4et76a suprapunerii- a
=u@tapunerii sau siste4ul L>r5taruluiL- cu a=ut7rul c5ruia se l7calizeaz5
principalele ele4ente ale c7ntra8acerii >ra8ice.
+n a 67ua etap5- se trece la e@a4inarea calitati<5 a D9rtiei- interes9n6
6i4ensiunile- elasticitatea- transparen3a- c74p7zi3ia- 8ili>ranarea- precu4 :i
cernelurile- 476ul 6e i4pri4are :i 6e c7ntra8acere- a cel7rlalte 45suri 6e
securitate acti<5.
Expertiza falsului de dolari )">"A" i Euro 6e3ine un l7c pri7ritar ;n
e@a4inarea ?ancn7tel7r- 6at7rit5 8rec<en3ei sale 6e7se?ite ;n rap7rt cu alte
<alute.
Ast8el:
a. (olarul /;2, c7nsi6erat ca una 6intre ?ancn7tele cel 4ai >reu 6e
8alsi8icat- 6e3ine t7tu:i pri4ul l7c ;n t7pul 8alsi8ic5ril7r :i al c7ntra8aceril7r-
nu4ai ;n Eur7pa apreciin6u-se c5 ar circula curent peste )C 4ili7ane 6e 67lari
8al:i.
Te!nic, ?ancn7tele a4ericane 6e 1- $- )- 1C- $C si 1CC 67lari au acelea:i
6i4ensiuni F**@ 1)*44G- aceea:i D9rtie :i aceea:i cul7are 6e 87n6 Fne>ru pe
a<ers :i <er6e pe re<ersG. Se 6e7se?esc prin <al7area n74inal5 :i p7rtretul 6e
pe a<ersul ?ancn7tei. De e@e4plu- pe ?ancn7ta 6e 1 67lar este p7rtretul lui
TasDin>t7n- pe aceea 6e $ 67lari al lui /e88ers7n- pe cea 6e ) 67lari Linc7ln-
1C 67lari .a4ilt7n- 1CC 67lari FranRlin. .artia c7n3ine- pe partea a<ersului-
8i?re c7l7rate ;n r7:u :i al?astru- 6ispuse la 6istan3e <ariin6 ;ntre 1)-')44.
&ancn7tele SUA e4ise 6up5 1AA1 au 7 45sur5 6e pr7tec3ie supli4entar5:
;nc7rp7rarea unui 8ir special ;n =urul p7rtretului pre:e6intelui.
9alsificarea dolarilor, 7pera3ie prin care se 7?3in a:a-nu4itele %ilete
falsificate, se 8ace prin trans87r4area ?ancn7tel7r 6e 1- $- ) sau 1C 67lari ;n
?ancn7te cu <al7are n74inal5 4ai 4are. De e@e4plu- 6in ?ancn7ta 6e 1
67lar se 8ace una 6e 1CC 67lari sau 6in cea 6e ) 67lari- )C 67lari- scDi4?9n6u-
se nu4ai ci8rele- p7rtretul 6e pe a<ers :i 6esenul 6e pe re<ers r549n9n6 cel
ini3ial- ceea ce reprezint5 un in6ice clar 6e 8alsi8icare.
E1
Contrafacerea dolarilor presupune c7n8ec3i7narea l7r inte>ral5- 6e la D9rtie
p9n5 la i4pri4are. &iletele c7ntra8acute sunt lipsite 6e c7ntrast- p7rtretul
pre:e6intelui nu se 6eta:eaza 6e 7<al- 6esenul 6e pe re<ers este est74pat-
;ntre>ul aspect al ?ancn7tei este 45tuit etc. Di8eren3ele apar :i ;n 6etalii- cu4
ar 8i re6area neclar5 a 7cDil7r pre:e6intelui.
?. :ancnotele 3;R' c7n3in- 6e ase4enea- ele4ente 6e pr7tec3ie ;4p7tri<a
c7ntra8acerii. +n a8ara c74p7zi3iei D9rtiei- cerneluril7r :i a 476ului 6e
tip5rire- ele4ente 6e si>uran35 6estinate inclusi< pu?licului sunt:
- 9irul de siguran, 6ispus pe l53i4ea ?ancn7tei :i 7?ser<a?il la pri<irea
prin transparen3a a ?ancn7tei.
- 9iligranul se prezint5 su? 87r4a unui ele4ent >ra8ic 6e pe 8a3a Farca65G- cu
7 ci8r5 su? el care in6ic5 <al7area n74inala a ?iletului.
- :anda metalizat !olografic, 6ispus5 ;n partea 6reapt5 a ?ancn7tei- care-
pri<it5 su? un anu4it un>Di- prezint5 si4?7lul EU!% :i ci8ra <al7rii n74inale.
- :anda iridiscent a8lat5 pe <ers7ul ?ilateral- perpen6icular- prezint5
str5luciri ;n nuan3e 6i8erite- ;n 8unc3ie 6e un>Diul 6e ;nclinare- 85c9n6 s5
apar5 si4?7lul EU!% :i ci8ra <al7rii n74inale.
- <astila !olografic Fla ?ancn7tele 6e )C- 1CC- $CC- )CC EU!%G- prezent5 pe
8a3a ?ancn7tel7r- =7s- ;n 6reapta. La ;nclinarea ?iletului apare ci8ra care
in6ic5 <al7area n74inal5 a ?iletului.
- Cerneala aria%il optic Fla ?ancn7tele 6e )C- 1CC- $CC- )CC EU!%G-
87l7sit5 la i4pri4area ci8rei <al7rii n74inale- ;:i scDi4?5 nuan3a 6in r7:u-
<i7let ;n <er6e- la ;nclinarea ?iletului.
"9n5 ;n prezent- nu au 87st se4nalate cazuri se4ni8icati<e 6e c7ntra8acere a
?iletel7r EU!% Fcu e@cep3ia un7r ;ncerc5ri 6e 87t7c7piereG. Ele4entele 6e
si>uran35 ale ?ancn7tel7r ;4pie6ic5- 6e7ca46at5- 8alsi8icarea 47ne6ei
eur7pene.
E$
CA2ITO'U' VII
TACTICA EFECTU(RII 2ERC-ENIIEI9 RIDICAREA DE
O@IECTE I HNSCRISURI
0+ NOIUNEA9 I&2ORTANA9 SCO2U' I FE'URI'E
2ERC-ENIIEI
Declara3ia uni<ersal5 a 6repturil7r 74ului P a67ptat5 :i pr7cla4at5 6e
A6unarea ,eneral5 a %.N.U. prin rez7lu3ia $1B-a 6in 1C 6ece4?rie 1A(E-
c7nsacr5- ;n art.1$ in<i7la?ilitatea pers7anei :i 674iciliului acesteia- prin
sinta>4a )
Ni"ei u $a *i #upu# i"iDtiuil)r ar,itrare 4 $ia!a #a
particular%9 4 *a"ilia #a9 la d)"iciliul #%u )ri 4 c)re#p)de!% ici al
u)r ati;eri ale ))arei #au reputa!iei #ale+ Orice per#)a% are dreptul
la pr)tec!ia le;ii 4"p)tri$a u)r a#t*el de i"iDtiui #au ati;eri+
7nstitu3ia !749niei 476i8icat5 :i c74pletat5- pu?licat5 ;n M7nit7rul
%8icial al !749niei nr.B)ES$A.1C.$CC'- recun7sc9n6 :i >arant9n6 6repturile
:i li?ert53ile 8un6a4entale ale cet53enil7r statului r749n- statueaz5 ;n art.$'
alin.1 c5 Nli?ertatea in6i<i6ual5 :i si>uran3a pers7anei sunt in<i7la?ileN- iar
art.$B alin.1 in<i7la?ilitatea 674iciliului :i re:e6in3a pers7anei.
Le>ea 8un6a4ental5 instituie t7t76at5 e@cep3ii ale n7r4el7r
c7nstitu3i7nale e@puse 4ai sus- preciz9n6 e@pres ;n art.$' alin.$ c5:
M"ercDezi3i7narea- re3inerea sau arestarea unei pers7ane sunt per4ise nu4ai
;n cazurile :i pr7ce6ura pre<5zut5 6e le>eN.
E'
7nstutu3ia !749niei- c7nsacr9n6 aceste e@cep3ii- care reprezint5- ;n
87n6- restr9n>eri sau li4it5ri ale li?ert53il7r 8un6a4entale ale pers7anei- 8ace
tri4iteri e@prese- la le>ea pr7cesual penala care re>le4enteaz5 ;n c7ncret-
pr7ce6ura e8ect5rii percDezi3iei.
76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 re>le4enteaz5 aceast5 institu3ie ;n
capit7lul II MMi=l7acele 6e pr7?5N P Sec3iunea VIII P art. 1CC-1CE :i
respecti< art.111- 85r5 a ne 78eri 7 6e8ini3ie a acesteia.
Analiz9n6 6isp7zi3iile cuprinse ;n 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- prin
pris4a 476i8ic5ril7r a6use 6e Le>ea nr.$E1S$CC' :i %r67nan3a 6e Ur>en35 a
,u<ernului nr.1CAS$CC' F7r67nan35 apr7?at5 :i 476i8icat5 prin Le>ea
nr.1)AS1(.C).$CC(- pu?licat5 ;n M7nit7rul %8icial al !749niei P "artea I
nr.()1-$C.C).$CC(G pute4 6istin>e ele4entele care 7 6e8inesc.
+n c7nsecin35- percDezi3ia reprezint5 acti<itatea pr7ce6ural5 :i 6e
tactic5 cri4inalistic5 prin inter4e6iul c5reia se ur45re:te 6esc7perirea :i
ri6icarea 6in anu4ite l7curi sau 6e la anu4ite pers7ane a 7?iectel7r sau
;nscrisuril7r ce c7n3in sau p7art5 ur4e ale unei in8rac3iuni :i care p7t ser<i la
a8larea a6e<5rului.
Din art.1CC 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- ast8el cu4 a 87st
476i8icat prin %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC'- rezulta i4plicit c5 sc7pul
e8ectu5rii percDezi3iei ;l c7nstituie 6esc7perirea :i str9n>erea pr7?el7r
F6e8inite ;n art.*' 76 6e "r7ce6ur5 "enal5G ;n <e6erea l54uririi cauzei su?
t7ate aspectele.
"7tri<it te@tului art.1CC 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- ;n re6actarea
a6us5 prin %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC'- pentru e8ectuarea percDezi3iei tre?uie
;ntrunit5 una 6in ur45t7arele c7n6i3ii:
1G 9n6 pers7ana c5reia i s-a cerut s5 pre6ea <reun 7?iect sau <reun
;nscris 6in cele ar5tate ;n art.AE 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- t5>56uie:te
e@isten3a sau 6e3inerea acestuiaJ
$G %ri 6e c9te 7ri e@ist5 in6icii te4einice c5 e8ectuarea unei
percDezi3ii este necesar5 pentru 6esc7perirea :i str9n>erea pr7?el7r.
"ercDezi3iile p7t 8i clasi8icate 6up5 4ai 4ulte criterii- ast8el:
I. 5up locul de efectuare )
<erc!eziii corporale0
<erc!eziii domiciliare0
<erc!eziii la locul de munc0
<erc!eziii n localurile desc!ise pu%licului.
+n literatura 6e specialitate- unii aut7ri F2. Ciopraga = Criminalistica
= 3lementele de tactic = ;niersitatea #2lexandru $oan Cuza., $a"i,
E(
9acultatea de (rept, 3diia 46>?, pag.4@7*4@A5 inclu6 clasi8icarea 6up5
l7cul 6e e8ectuare :i alte cate>7rii 6e percDezi3ii: percDezi3ia l7curil7r
6escDise- percDezi3ia ;n <e6erea c5ut5rii pers7anel7r :i ca6a<rel7r-
percDezi3ia un7r aut7<eDicule- etc.
II. 5up temeiul legal )
"ercDezi3ii e8ectuate ;n ?aza aut)ri<a!iei e"i#e de ?udec%t)r+
"ercDezi3ii e8ectuate ;n ?aza c7nsi43549ntului scris al pers7anei
percDezi3i7nate.
"ercDezi3ii e8ectuate ;n caz 6e in8rac3iune 8la>rant5 F76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5- art.()*G.
III. 5up timpul de efectuare )
"ercDezi3ii e8ectuate ;n ti4pul zilei.
"ercDezi3ii e8ectuate ;n ti4pul n7p3ii.
IV. 5up persoanele participante,
"ercDezi3ii la care particip5 nu4ai 7r>anele 6e ur45rire penal5.
"ercDezi3ii la care particip5 :i al3i speciali:ti.
IV+ 5up numrul persoanelor la care se efectueaz
"ercDezi3ii e8ectuate la 7 sin>ut5 pers7an5.
"ercDezi3ii e8ectuate la l7cuin3ele 4ai 4ult7r pers7ane.
74parati< cu <ecDea re6actare a te@tului art.1CC 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5- n7ua re>le4entare a6uce ele"ete )$at)rii :i anu4e )
- 2erc>e<i!ia d)"iciliar% #e di#pue u"ai de ?udec%t)r Fcare
p7ate 8i pre:e6intele instan3ei sau un =u6ec5t7r 6ese4nat 6e acestaG prin
;ncDeiere 47ti<at5- ;n cursul ur45ririi penale P la cererea pr)cur)rului P
sau ;n cursul =u6ec53ii.
Din 474ent ce nu4ai =u6ec5t7rul 6ispune prin ;ncDeiere 47ti<at5
asupra e8ectu5rii percDezi3iei- ;n literatura =uri6ic5 6e #pecialitate s-a
e@pri4at 7pinia c5 :i cererea pr7cur7rului tre?uie 85cut5 ;n scris :i 47ti<at-
iar ;n anu4ite situa3ii F6e e@e4plu ;n cazul in8rac3iunil7r 8la>ranteG aceast5
cerere p7ate 8i 85cut5 :i prin )t% tele*)ic% sau tele;ra*ic%.
"r7cur7rul- ;n cursul ur45ririi penale p7ate s7licita- 6in 78iciu sau la
pr7punerea 47ti<at5 a 7r>anului 6e cercetare penal5- aut7riza3ia 6e
percDezi3ie.
- Un alt ele4ent 6e n7utate a6us ;n 4ateria pr7ce6urii 6e percDezi3ie-
este acela c5 ?udec%t)rul se pr7nun35 asupra cererii 6e percDezi3ie- ;n
ca"era de c)#iliu9 85r5 citirea p%r!il)r 6ar cu participarea ),li;at)rie a
pr)cur)rului+ "articiparea pr7cur7rului ;n ca4era 6e c7nsiliu nu are
caracter c7ntra6ict7riu F;n cazurile pre<5zute 6e art.1(*-1(A 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5 pri<in6 arestarea pre<enti<5G- ci este si4ilar5 situa3iei
E)
pre<5zute 6e art.A1 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 pri<in6 aut7rizarea
intercept5ril7r :i ;nre>istr5ril7r c7n<7r?iril7r.
Aut7riza3ia 6e percDezi3ie se c74unic5 pr7cur7ril7r pentru a pr7ce6a
la e8ectuarea percDezi3iei.
- +n s89r:it- un alt ele4ent n7<at7r ;n re>le4entarea percDezi3iei- este
a6us 6e alineatul * al art.1CC ;n 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- p7tri<it c5ruia
M2erc>e<i!ia d)"iciliar% u p)ate *i di#pu#% 4aite de 4ceperea
ur"%ririi peale+
Alineatul ) al art.1CC- ast8el cu4 8usese 476i8icat prin Le>ea nr.$E1S$CC'-
a<ea ur45t7rul cuprins: 2erc>e<i!ia u p)ate *i di#pu#% 4aite de
4ceperea ur"4ririi peale dec5t cu c)#i"!%"5tul per#)aei 4
cau<%+
% analiz5 c74parati<5 a te@tel7r 478i8icate prin Le>ea nr.$E1S$CC' :i
respecti< prin %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC' ne per4ite s5 7?ser<54 c5 6in
actuala re6actare a 87st ;nl5turat5 sinta>4a: Mcu e@cep3ia in8rac3iunil7r
8la>rante :i 7ri 6e c9te 7ri le>ea 6ispune ast8elN.
De ase4enea- ;n re6actarea a6us5 te@tului art.1CC ;n 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5- prin %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC'- nu a 4ai 87st 4en3inut
alineatul ) p7tri<it c5ruia: KpercDezi3ia nu p7ate 8i 6ispus5 ;nainte 6e
;nceperea ur45ririi penale 6ec9t cu c7nsi43549ntul pers7anei ;n cauz5N.
+n le>5tur5 cu aspectele se4nalate se i4pun c9te<a c74entarii:
+n pri4ul r9n6- tre?uie su?liniat c5 pentru e<itarea 7ric5r7r ar?itrii sau
a?uzuri- le>iuit7rul a ;n3eles s5 precizeze 474entul pr7cesual al 6ispunerii :i
e8ectu5rii percDezi3iei 674iciliare :i anu4e dup% 4ceperea ur"%ririi
peale+
!e6actarea alineatului * al actualului art.1CC 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5- este 85r5 ecDi<7c: M"ercDezi3ia 674iciliar5 nu p7ate 8i 6ispus5
4aite de 4ceperea ur"%ririi peale+
+n al 67ile r9n6- a<9n6u-se ;n <e6ere i4plica3iile psiD7l7>ice ale
percDezi3iei ca acti<itate cu caracter 6e c7nstr9n>ere a un7r 6repturi :i
li?ert53i 8un6a4entale ale pers7anei- le>iuit7rul a c7nsi6erat necesar s5
re>le4enteze c5 6ispunerea :i e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare s5 se
realizeze u"ai 6up5 ;nceperea ur45ririi penale- ne8iin6 c7n6i3i7nat5 6e
e@pri4area c7nsi43549ntului pers7anei- pre<e6ere care 8usese intr76us5 ;n
cuprinsul art.1CC 76 "r7ce6ur5 "enal5- prin art.1 pct.)1 6in Le>ea
nr.$E1S$CC' pri<in6 476i8icarea :i c74pletarea 76ului 6e "r7ce6ur5
"enal5 :i a un7r le>i speciale. "rin Le>ea nr.$E1S$(.C*.$CC' au 4ai 87st
476i8icate :i art. 0/09 0/19 0/: :i 000 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5
pri<in6 institu3ia percDezi3iei.
E*
Ulteri7r- prin a67ptarea %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC' au 87st 476i8icate
:i c74pletate nu4ai art.1CC :i art.1C( 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
4en3in9n6u-se ;n <i>7are :i art. 1C1- 1C'- 1C)- 1C*- 1CB- 1CE- 1CA :i
respecti< 11C 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
"7tri<it art. 0/0 ;n 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- percDezi3ia 6ispus5 ;n
cursul ur45ririi penale se e8ectueaz5 6e pr)cur)r sau de )r;aul de
cercetare peal% ;ns73it- 6up5 caz- 6e lucr5t7ri 7perati<i .
!ele<54 c5 6ispunerea :i e8ectuarea percDezi3iei- se <7r 8ace
;nt7t6eauna- cu respectarea pre<e6eril7r pri<in6 c74peten3a 4aterial5 a
instan3el7r :i a pr7cur7rului Fart.$)-$A respecti< art.$CA 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5G.
Su? acest aspect- ;n<e6er54 c5 <7r 8i a<ute ;n <e6ere pre<e6erile
speci8ice ur45ririi penale :i =u6ec53ii ;n cauzele pri<in6 in8rac3iunile 6e
c7rup3ie F%.U.,. nr.('S$CC$ pri<in6 "arcDetul Na3i7nal Antic7rup3ie-
apr7?at5 prin Le>ea nr.)C'S$CC$G.
Disp7zi3iile relati<e la percDezi3ia 674iciliar5 pri<esc nu nu4ai
674iciliul pers7anei ci :i alte s8ere. De e@e4plu- p7tri<it art.)* capit7lul IV-
titlul III P cartea I 6in Le>ea nr.1*1S$CC' pri<in6 unele 45suri pentru
asi>urarea transparen3ei ;n e@ercitarea 6e4nit5t3il7r pu?lice- a 8unc3iil7r
pu?lice :i 4e6iul 6e a8aceri- pre<enirea :i sanc3i7narea c7rup3iei- pu?licat5
;n M7nit7rul %8icial nr.$BA 6in $1 aprilie $CC'- M%ri 6e c9te 7ri pentru
6esc7perirea :i str9n>erea pr7?el7r este necesar5 cercetarea unui siste4
in87r4atic sau a unui sup7rt 6e st7care a 6atel7r in87r4atice- 7r>anul
c74petent pre<5zut 6e le>e p)ate di#pue e*ectuarea uei perc>e<i!iiN
Falineat 1G- iar ;n c7n87r4itate cu alin.' al aceluia:i artic7l M+n cazul ;n care-
cu 7cazia cercet5rii unui siste4 in87r4atic- sau a unui sup7rt 6e st7care a
6atel7r in87r4atice- se c7nstat5 c5 6atele in87r4atice c5utate sunt cuprinse
;ntr-un siste4 in87r4atic sau sup7rt 6e st7care a 6atel7r in87r4atice :i sunt
accesi?ile 6in siste4ul sau sup7rtul ini3ial- se p7ate 6ispune de 4dat%9
aut)ri<area e*ectu%rii perc>e<i!iei ;n <e6erea cercet5rii tutur7r siste4el7r
in87r4atice sau sup7rturil7r 6e st7care a 6atel7r in87r4atice c5utateN.
Alineatul ( al art.)* sta?ile:te c5 6isp7zi3iile 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5 re8erit7are la e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare se aplic5 ;n 476
c7respunz5t7r.
Art.0/. 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 re>le4enteaz5 perc>e<i!ia
d)"iciliar% 4 cur#ul ?udec%!ii+ Te@tul acestui artic7l tre?uie c7relat cu
pre<e6erile art.$ 6in %.U.,. nr.1CAS$CC'- care ;nl7cuie:te ter4enul 6e
Mi#ta!% cu acela 6e M?udec%t)r+
+n c7n87r4itate cu 6isp7zi3iile art.1C$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
=u6ec5t7rul p7ate pr7ce6a la e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare cu 7cazia
EB
unei cercet5ri l7cale- iar ;n celelalte cazuri- 6isp7zi3ia 6e e8ectuare a
percDezi3iei se c74unic5 pr7cur7rului ;n <e6erea e8ectu5rii acesteia.
A:a cu4 s-a ar5tat 4ai sus- =u6ec5t7rul se pr7nun35 asupra
percDezi3iei prin 4c>eiere ")ti$at%.
Disp7zi3ia =u6ec5t7rului 6e e8ectuare a percDezi3iei- p7ate 8i
;n6eplinit5 6e pr)cur)r :i prin 7r>anul 6e cercetare penal5- a c5rui acti<itate
7 supra<e>Deaz5 :i c7ntr7leaz5.
+n art.1C( 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- 476i8icat succesi< prin
Le>ea nr. $E1S$CC' :i %.U.,. nr.1CAS$(.1C.$CC'- este re>le4entat5
pr7ce6ura 6e e8ectuare a percDezi3iei 674iciliare.
Alineatul 1 al acestui te@t- sta?ile:te 7?li>a3ia 7r>anului =u6iciar care
ur4eaz5 a e8ectua percDezi3ia- 6e a se le>iti4a- ;n preala?il- ;n cazurile
pre<5zute 6e le>e- s5 prezinte pers7anei- aut7riza3ia 6e percDezi3ie e4is5 6e
=u6ec5t7r.
7n87r4 alineatului $ al aceluia:i artic7l- ri6icarea 6e 7?iecte :i
;nscrisuri- precu4 :i percDezi3ia 674iciliar5 se 8ac ;n prezen3a pers7anei 6e
la care- se ri6ic5 7?iecte sau ;nscrisuri- sau la care se e8ectueaz5 percDezi3ia-
iar ;n lipsa acesteia- ;n prezen3a unui reprezentant- a unui 4e4?ru al
8a4iliei- sau al unui <ecin- a<9n6 capacitatea 6e e@erci3iu.
%pera3iunile enu4erate ;n alineatul 1 se e8ectueaz5 6e 7r>anul =u6iciar
;n prezen3a un7r 4art7ri asisten3i- ast8el cu4 rezult5 6in cuprinsul alin.'
art.1C( 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
"7tri<it alineatului (- c9n6 pers7ana la care se 8ace percDezi3ia este
re3inut5 sau arestat5- aceasta <a 8i a6us5 la percDezi3ie. +n cazul ;n care
pers7ana nu p7ate 8i a6us5- acti<it53ile pr7ce6urale la care ne re8eri4 se
realizeaz5 ;n prezen3a unui reprezentant 7ri a unui 4e4?ru 6e 8a4ilie- iar ;n
lipsa acest7ra- a unui <ecin- a<9n6 capacitatea 6e e@erci3iu.
+n art.0/8 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 este re>le4entat5
476alitatea c7ncret5 ;n care se e8ectueaz5 percDezi3ia 674iciliar5- pe care
;ns5 7 <7i prezenta atunci c9n6 <7i e@pune re>ulile 6e tactic5 cri4inalistic5
speci8ice 8iec5rui >en 6e percDezi3ie.
Se i4pun c9te<a c74entarii asupra pre<e6eril7r art.1C( 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5.
+n pri4ul r9n6- acesta tre?uie c7relat cu pre<e6erile art.1CC alin.* 6in
acela:i c76- care statueaz5 c5 percDezi3ia 674iciliar5nu p7ate 8i 6ispus5
6ec9t 6up5 ;nceperea ur45ririi penale.
"ers7ana 8a35 6e care s-a 6ispus ;nceperea ur45ririi penale cu pri<ire
la s5<9r:irea unei 8apte penale c7ncrete 67?9n6e:te calitatea pr)ce#ual% de
4$iuit- Fart.$$A 76 "r7ce6ur5 "enal5G.
EE
7n87r4 alineatului 1 al art. 1B$- ;n cursul ur45ririi penale ap5r5t7rul
;n<inuitului sau inculpatului are 6repturl s5 asiste la e*ectuarea )ric%rui act
de ur"%rire peal% :i p7ate 87r4ula cereri :i 6epune 4e47rii. Lipsa
ap5r5t7rului nu ;4pie6ic5 e8ectuarea actului 6e ur45rire penal5- 6ac5 e@ist5
67<a6a c5 ap5r5t7rul a 87st ;ncun7:tin3at 6e 6ata :i 7ra e8ectu5rii actului.
Alineatul ' al art. 1B$ 76 6e "r7ce6ur5 "enal5- sta?ile:te c5 ;n
situa3ia ;n care ap%r%t)rul ;n<inuitului sau inculpatului este prezent la
e8ectuarea unui act 6e ur45rire penal5 se 8ace 4en3iune 6espre aceasta - iar
actul este se4nat :i 6e ap5r5t7r.
+ns5 ;n cazul ;n care 7r>anul =u6iciar <a pr7ce6a la e8ectuarea
percDezi3iei 674iciliare sau c7rp7rale- 85r5 a-l ;ncun7:tin3a asupra 6atei :i
7rei e8ectu5rii acestui act pr7ce6ural pe ap5r5t7rul ales sau 6in 78iciu al
;n<inuitului sau inculpatului- c7nsi6er54 c5 ;ntr-7 situa3ie- sunt inci6ente
6isp7zi3iile art.1AB alin.$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- care atra> nulitatea
actului pr7ce6ural- ;ntru-c9t s-a a6us 7 <5t54are 6repturlui c7nstitu3i7nal la
ap5rare a ;n<inuitului sau inculpatului.
Din cuprinsul te@tului art.1CC alin.$ 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
rezult5 c5 percDezi3ia p7ate 8i 674iciliar5 sau c7rp7ral5.
7n87r4 art.1C) alin.) 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- cu respectarea
6isp7zi3iil7r pri<in6 c74peten3a 4aterial5 a instan3el7r :i pr7cur7rului-
percDezi3ia c7rp7ral5 p7ate 8i 6ispus5- 6up5 caz- 6e )r;aul de cercetare
peal%- 6e pr)cur)r sau 6e ?udec%t)r+
+n cursul ur45ririi penale- percDezi3ia c7rp7ral5 se 6ispune 6e
pr)cur)r sau 6e )r;aul de cercetare peal%9 prin re<)lu!ie ")ti$at%9 :i
se e8ectueaz5- p7tri<it art.1C* cu tri4itere e@pres5 la 6isp7zi3ia art.1C( alin.1
6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
"ercDezi3ia c7rp7ral5 6ispus5 ;n cursul =u6ec53ii- se <a e8ectua-
3in9n6u-se sea4a 6e pre<e6erile art.1C$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
+n c7n87r4itate cu 6isp7zi3iile art.1C* alin.$ 6in 76ul 6e pr7ce6ur5
"enal5- percDezi3ia c7rp7ral5 se 8ace nu4ai 6e c5tre 7 pers7an5 6e acelai
#eD cu cea percDezi3i7nat5- respect9n6u-se re>ulile 6e tactic5 cri4inalistic5
6e e8ectuare a percDezi3iei.
"ercDezi3ia pers7anei reprezint5 acti<itatea 6e c5utare a 7?iectel7r
;nscrisuril7r sau ur4el7r a8late asupra acesteia :i pri<e:te percDezi3i7narea
nu nu4ai a c7rpului- ;n sensul anat74ic al ter4enului- ci :i a artic7lel7r 6e
;4?r5c54inte pr7priu-zise- a acces7riil7r acesteia- precu4 :i a 7ric5r7r alte
7?iecte ce se >5sesc asupra pers7anei ;n 474entul ;n care se e8ectueaz5
aceast5 acti<itate.
Dac5 percDezi3ia 674iciliar5 p7ate 8i 6ispus5 nu4ai 6up5 ;nceperea
ur45ririi penale :i e8ectuat5 nu4ai la 674iciliul ;n<inuitului sau inculpatului
EA
Fc7n87r4 art.1CC alin.* 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5G ;n pri<in3a percDezi3iei
c7rp7rale le>ea pr7cesual penal5 nu 8ace nici 7 precizare e@pres5 relati< la
")"etul pr)ce#ual c5n6 p7ate 8i 6ispus5 :i e8ectuat5.
+n literatura =uri6ic5 s-a e4is 7pinia ca perc>e<i!ia c)rp)ral% p7ate
8i e8ectuat5 :i ;nainte 6e ;nceperea ur45ririi penale- respecti< ;n 8aza actel)r
pre"er;%t)are re>le4entate 6e art.$$( alin.1 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5 ar>unent9n6u-se- ;ntre altele- 6e e@e4plu- c5 p7tri<it art.$1) 6in
76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- 476i8icat prin Le>ea nr.$E1S$CC'- c74an6an3ii
6e na<e :i aer7na<e :i a>en3ii p7li3iei 6e 8r7ntier5 au 6repturile pre<5zute 6e
art.$1( alin.1 :i $ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- precu4 :i 6reptul 6e a
e8ectua percDezi3ii c7rp7rale.
"rin 476i8icarea a6us5 te@tului art.1C' 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5- cu 6enu4irea 4ar>inal5 MTi"pul de e*ectuare a perc>e<i!iei s-a
ur45rit punerea ;n c7nc7r6an35 a acest7r 6isp7zi3ii le>ale- cu n7r4ele
c7nstitu3i7nale ;nscrise ;n art.$B alin.(- care iter<ic e8ectuarea percDezi3iil7r
674iciliare precu4 :i ri6icarea 6e 7?iecte :i ;nscrisuri - ;n ti"pul )p!ii- cu
e@cep3ia in8rac3iunii 8la>rante sau c9n6 percDezi3ia ur4eaz5 s5 se e8ectueze
;ntr-un l7cal pu?lic- preciW9n6u-se ;n 476 e@pres- c5 percDezi3ia ;nceput5
;ntre 7rele G+))-./+)) p7ate c7ntinua :i ;n ti4pul n7p3ii.
Din 87r4ularea te@tului art.$B alin.( 6in 7nstitu3ia !749niei p7tri<it
c5ruia: M"ercDezi3iile ;n ti4pul n7p3ii sunt interzise- ;n a8ar5 6e cazul
in8rac3iunil7r 8la>ranteN- ;n3ele>e4 c5 a4?ele 8eluri 6e percDezi3ii tre?uie
e8ectuate ;n li4itele 6e ti4p pre<5zute 6e art.1C' 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5 :i t7t76at5 c5 acestea sunt pr)>i,ite 4 ti"pul )p!ii9 cu e@cep3ia
in8rac3iunil7r 8la>rante.
% alt5 e@cep3ie instituit5 prin art.1C' 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
se re8er5 la percDezi3ia care ur4eaz5 a se e8ectua ;ntr-un l7cal pu?lic.
+n acest caz- p7tri<it <7in3ei le>iuit7rului- percDezi3ia 6e acest 8el-
p7ate 8i e8ectuat5 :i 6up5 6epa:irea li4itei 6e ti4p- respecti< 7ra $C.77- 6ar
:i ;n aceast5 situa3ie- te@tul art.1C' 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- tre?uie
c7relat cu pre<e6erile art.$B alin.( 6in 7nstitu3ia !749niei- ;n sensul c5 se
are ;n <e6ere nu4ai #%$5rirea uei i*rac!iui *la;rate+
"rin 6isp7zi3iile art.111 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 - este
re>le4entat5 pr7ce6ura 6e e8ectuare a percDezi3iei la 7 unitate 6in cele
enu4erate 6e art.1() 6in 76ul "enal sau la 7 alt5 pers7an5 =uri6ic5-
preciz9n6u-se c5 ;n aceste cazuri- se <7r ;n6eplini ur45t7arele ceri!e ale
le;ii )
- 7r>anul =u6iciar se le>iti4eaz5 :i 6up5 caz- ;n8a3i:eaz5 reprezentantului
unit53ii pu?lice sau altei pers7ane =uri6ice aut7riza3ia 6at5 6e =u6ec5t7rJ
AC
- ri6icarea 6e 7?iecte :i ;nscrisuri precu4 :i percDezi3ia se e8ectueaz5 ;n
prezen3a reprezentantului unit53iiJ
- atunci c9n6 este 7?li>at7rie prezen3a 4art7ril7r asisten3i- ace:tia p7t 8ace
parte 6in pers7nalul unit53iiJ
- 7 c7pie 6e pe pr7cesul-<er?al 6espre e8ectuarea percDezi3iei :i ri6icarea 6e
7?iecte :i ;nscrisuri Fpre<5zut ;n art.1CE 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5G :i
care c7n3ine 4en3iunile ;nscrise ;n art.A1 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- se
las5 reprezentantului unit53ii.
"r7cesul-<er?al re6actat cu respectarea cerin3el7r pre<5zute 6e art.A1
76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- tre?uie se4nat pe 8iecare pa>in5 :i la s89r:it 6e
cel care ;l ;ncDeie- 6e 4art7rii asisten3i- precu4 :i 6e pers7ana
percDezi3i7nat5- cu 7?iec3iile :i e@plica3iile acesteia.
Su?linie4 c5- p7tri<it art.AC 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- pr7cesele
<er?ale ;nt7c4ite 6e 7r>anele 6e ur45rire penal5 sau 6e instan3a 6e
=u6ecat5- sunt "i?l)ace de pr),%9 ;n sensul la care se re8er5 art.*( 6in
76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
+n esen35- prin 476i8ic5rile :i c74plet5rile a6use institu3iei
percDezi3iei- le>iuit7rul r749n a c7n8erit n7i <alen3e acest7r 6isp7zi3ii
pr7ce6urale- pun9n6u-le ;n c7nc7r6an35 cu n7r4ele 6in statele Uniunii
Eur7pene.
Este l7<it 6e nulitate pr7cesul-<er?al 6e percDezi3ie- atunci c9n6
aceasta acti<itate pr7ce6ural5 :i 6e tactic5 cri4inalistic5 a 87st e8ectuat5- 85r5
aut7rizarea =u6ec5t7rului- sau c9n6- percDezi3ia 674iciliar5 s-a 6ispus :i
e8ectuat ;nainte 6e ;nceperea ur45ririi penale- 7ri c9n6 aceasta P 6e:i nu
e@ist5 7 in8rac3iune 8la>rant5 P s-a e8ectuat ;n ti4pul n7p3ii.
"7tri<it art.*( alin.$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- :N4i=l7acele 6e
pr7?5 7?3inute ;n 476 ile>al nu p7t 8i 87l7site ;n pr7cesul penalN.
Aceast5 6isp7zi3ie intr76us5 cu caracter 6e n7utate ;n le>isla3ia
pr7cesual penal5 r749n5- c7nstituie 7 >aran3ie pr7cesual5 6e 7 6e7se?it5
i4p7rtan35- ;n 6eplin5 c7nc7r6an35 cu art.1C 6in Declara3ia Uni<ersal5 a
Drepturil7r %4ului- a67ptat5 6e A6unarea ,eneral5 a %.N.U.- la 1C
6ece4?rie 1A(E :i le>isla3ia statel7r 6in Eur7pa %cci6ental5.
De alt8el- pre<e6erea ;nscris5 ;n art.*( alin.$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5- reprezint5 un c7r7lar al art.$1 :i art.$( 6in 7nstitu3ia !749niei-
pri<in6 accesul li,er la ?u#ti!ie :i respecti< drepturl la ap%rare+
A4 ar5tat ;n cuprinsul acestui stu6iu- c5 perc>e<i!ia I di"iciliar%
#au c)rp)ral% I e#te ) acti$itate pr)cedural% i de tactic% cri"iali#tic%
ce c)#t% 4 c%utarea9 a#upra uei per#)ae9 4 l)cui!a #au l)cul ei de
"uc% )ri 4 l)curile de#c>i#e pu,licului9 a ),iectel)r9 $al)ril)r #au
4#cri#uril)r9 a c%r)r eDi#te!% )ri de!iere e#te t%;%duit%9 4 $ederea
A1
de#c)peririi i ad"ii#tr%rii pr),el)r ece#are #)lu!i)%rii te"eiice i
le;ale a cau<el)r peale+
Din aceast5 6e8ini3ie- se 6e6uce c5 aceast5 acti<itate este re>le4entat5
prin n7r4e pr7cesual penale- care c7nstituie *)r"a le>al5 ;n care se <7r
6ispune :i e8ectua percDezi3ii 6ar ;n acela:i ti4p- <a 8i >u<ernat5 6e re;ulile
de tactic% cri"iali#tic%9 speci8ice 8iec5rui 8el 6e percDezi3ie- 674iciliar5
sau c7rp7ral5.
Nu este lipsit 6e interes s5 prezent54 su4ar P 4ai ;nainte 6e a e@pune
re>ulile tactice 6e e8ectuare a percDezi3iei P cate>7riile 6e 7?iecte :i
;nscrisuri ce se caut5 cu 7cazia e8ectu5rii percDezi3iei.
Desc7perirea acest7r 7?iecte reprezint5 6e 8apt #c)pul e8ectu5rii
percDezi3iei.
Aceste 7?iecte p7t 8i )
- 7?iecte ce c7nstituie un pr76us al in8rac3iunii- ca 6e e@e4plu- ?unurile
sustrase- cele 78erite sau pri4ite ;n cazul 65rii :i lu5rii 6e 4it5J
- 7?iectele care au ser<it sau au 87st 6estinate s5<9r:irii in8rac3iunii
F4i=l7ace- instru4ente- 4ateriale care au 87l7sit la c74iterea unei
in8rac3iuni- sau care ur4eaz5 s5 pri4easc5 7 ase4enea 6estina3ieGJ
- 7?iectele ce reprezint5 ur4e ale in8rac3iunii precu4 :i cele care c7n3in
ast8el 6e ur4eJ
- 7?iectele a c5r7r 6e3inere este interzis5 6e le>e Far4e- su?stan3e e@pl7zi<e
etc.G sau a c5r7r 6e3inere este per4is5 nu4ai ;n anu4ite li4iteJ
- pers7anele care se sustra> 6e la ur45rire- =u6ecat5 sau e@ecutarea pe6epsei-
pers7anele 6isp5rute- ca6a<releJ
- 7rice 7?iect 6e natur5 a ser<i la sta?ilirea ;4pre=ur5ril7r c74iterii
in8rac3iunii sau la i6enti8icarea in8ract7rului.
.+ 2REG(TIREA HN VEDEREA EFECTU(RII 2ERC-ENIIEI
DO&ICI'IARE
"re>5tirea ;n <e6erea e8ectu5rii percDezi3iei P ;n special a celei
674iciliare :i la l7cul 6e 4unc5 P reprezint5 un pr7ces c74ple@ 6e stu6iu :i
6e 7r>anizare- 6ictat 6e necesitatea 6es85:ur5rii ei ;n ?une c7n6i3ii :i 6e
realizarea sc7pului pr7pus.
A+ Sta,ilirea #c)pului perc>e<i!iei
A$
+n rap7rt cu 6atele 7?3inute re8erit7are la ?unurile- <al7rile :i
;nscrisurile ce 8ac 7?iectul percDezi3iei- la pers7ana celui percDezi3i7nat F;n
sta?ilirea sc7pului percDezi3iei tre?uie s5 se pre<a65 :i c5utarea 7?iectel7r :i
<al7ril7r pr7<enite 6in s5<9r:irea un7r in8rac3iuni- al c5r7r aut7r nu a 87st
;nc5 i6enti8icatG se sta?ilesc p7si?ilit53ile 6e ascun6ere- l7curile 6e e@a4inat-
4et76ele speci8ice 6e c5utare :i 4i=l7acele teDnice a6ec<ate- e8ecti<ele
6estinate acti<it53ii etc.
@+ Cu)aterea u)r date de#pre perc>e<i!i)at
%r>anele 6e ur45rire penal5 tre?uie s5 cun7asc5- pe l9n>5 6atele
pri<in6 i6entitatea- starea ci<il5- cet53enia- na3i7nalitatea :i alte 6ate ale celui
ce ur4eaz5 a 8i percDezi3i7nat. Ast8el- 7?3inerea un7r in87r4a3ii pri<in6
stu6iile- pr78esia- 8unc3iile 6e3inute anteri7r- 7cupa3ia actual5- l7cul 6e
4unc5- pre7cup5rile e@trapr78esi7nale- cun7:tin3ele pe care le p7se65 ;n
674eniul alt7r 4eserii- pasiunile- <iciile- rela3iile la l7cul 6e 4unc5 :i ;n
a8ara acestuia- cercul 6e prieteni- antura=ul :i nu ;n ulti4ul r9n6-
antece6entele penale sunt 6e natur5 s5 c7ntureze ta?l7ul
psiD7c74p7rta4ental al celui cu care ur4eaz5 sa se c7n8runte P e<i6ent pe
t5r94 psiD7l7>ic P 7r>anele 6e ur45rire penal5. Su? aspectul tratat
intereseaz5- 6e ase4enea- nu45rul pers7anel7r ce-I c74pun 8a4ilia-
c74p7rta4entul ;n 8a4ilie :i s7cietate- atitu6inea 8a35 6e 4e4?rii 8a4iliei-
<ecini- inclusi< rap7rturile percDezi3i7natului :i 8a4iliei sale cu ace:tia :.a.
C+ Cu)aterea u)r date re*erit)are la l)cul ude ur"ea<%
a #e e*ectua perc>e<i!ia
T7t ;n ca6rul acti<it53il7r pre>5tit7are tre?uie s5 se 7?3in5 unele 6ate
le>ate 6e l7cul ce ur4eaz5 a 8i percDezi3i7nat. "e l9n>5 sta?ilirea e@act5 a
a6resei un6e se a8l5 i47?ilul <izat- 7r>anul 6e ur45rire penal5 are 7?li>a3ia
6e a 3ine c7nt :i 6e ur45t7arele aspecte:
- caracteristicile de construcie ale cldirii P a4plasa4entul- nu45rul 6e
ni<ele- c7nstruc3iile au@iliare- 4aterialul 6e c7nstruc3ie 6in care sunt
e@ecutate :.a. 0
* planul exterior "i interior al locuinei perc!eziionatului Fp7t 8i 6e la
7r>anele specializate ale pri45riil7rG- su? aspectul cun7a:terii ;ntin6erii
supra8e3ei ce <a 8i percDezi3i7nat5- 6eli4it5rii ei ;n rap7rt cu ;4pre=uri4ile :i
<ecin5t53ile P repere naturale- >ar6uri <ii- >ar6uri 6in le4n- s9r45 etc. --
c74p7zi3iei :i structurii terenului ;nc7n=ur5t7r- particularit53il7r <e>eta3iei :i
A'
relie8ului- 476ului 6e a4plasare a 6i8eritel7r ca4ere :i 6epen6in3e ale
l7cuin3ei- 6estina3iei acest7ra- etc. 0
* cile de acces n locuin = 6ru4uri- c5r5ri- nu45rul u:il7r 6e intrare-
ie:ire- p7si?ilit53ile 6e acces prin alte i47?ile- e@isten3a p76uril7r-
lu4inat7arel7r- terasel7r :.a.0
* spaiile folosite n comun sau n exclusiitate, lucrul e@tre4 6e i4p7rtant
ce tre?uie a<ut ;n <e6ere cu 7cazia le>aliz5rii 87r4el7r necesare percDezi3ieiJ
- posi%ilitile de comunicare cu exteriorul = 8ie tele87nic5- 8ie 6e alt5
natur5.
In87r4a3iile necesare cun7a:terii l7cului ce ur4eaz5 a 8i
percDezi3i7nat p7t 8i 7?3inute P ca :i ;n cazul percDezi3i7natului P 6in 6i<erse
surse: rela3ii 8urnizate 6e 7r>anele l7cale ale a64inistra3iei 6e stat sau ale
puterii- 6e c7n6ucerea unit53il7r al c5r7r salariat este cel ;n cauz5- c7le>ii 6e
ser<iciu- cun7:tin3e- prieteni +2. Ciopraga = Criminalistica = 3lementele de
tactic = ;niersitatea #2lexandru $oan Cuza., $a"i, 9acultatea de (rept,
3diia 46>?, pag.>A5. In6i8erent 6e surs5- in87r4a3iile tre?uie <eri8icate- at9t
su? aspectul sincerit53ii :i <eri6icit53ii l7r- c9t :i 6in punct 6e <e6ere al
rap7rturil7r e@istente ;ntre cei ce le 8urnizeaz5 :i pers7anele la care se re8er5.
D+ Sta,ilirea participa!il)r la perc>e<i!ie9 a#i;urarea "i?l)acel)r
te>ice ece#are9 ale;erea ")"etului 4ceperii perc>e<i!iei i a
")dalit%!il)r de p%trudere 4 l)cui!a perc>e<i!i)atului
+n rap7rt cu sc7pul percDezi3iei :i cu 6atele 7?3inute cu pri<ire la
pers7ana :i l7cul ce <a 8i percDezi3i7nat- 7r>anul 6e ur45rire penala care
c7n6uce acti<itatea sta?ile:te c74p7nen3a ecDipei ce <a ac3i7na. Nu45rul
participan3il7r 6i8er5- 6e la caz la caz- 8iin6 6eter4inat P a:a cu4 s-a precizat
P 6e 7 serie 6e 8act7ri- cu4 ar 8i: natura 7?iectel7r- ;nscrisuril7r :i <al7ril7r
c5utate- >ra6ul 6e 6i8icultate pe care 5l i4plic5 6esc7perirea acest7ra-
;ntin6erea :i a4plasarea l7curil7r un6e se e8ectueaz5- 6atele ce
caracterizeaz5 pers7nalitatea percDezi3i7natului :.a.
De re>ul5- la percDezi3ie particip%: organul de urmrire penal,
martorii asisteni, persoana perc!eziionatului ori reprezentantul sau,
reprezentantul unitii = atunci c9n6 percDezi3ia se e8ectueaz5 la l7cul 6e
4unc5 - - speciali"ti din diferite domenii P ;n situa3ia c9n6 prezen3a acest7ra
se i4pune P "i eentual aprtorul celui perc!eziionat.
"7tri<it 6isp7zi3iil7r le>ii pr7cesuale penale F76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5 art.1C( alin.'G- atunci c9n6 pr7ce6eaz5 la e8ectuarea percDezi3iei P 8ie
6in ini3iati<a sa- 8ie ;n e@ecutarea unei 6isp7zi3ii a instan3ei 6e =u6ecat5 P
A(
7r>anul 6e cercetare penal5 este 7?li>at s5 ia 45suri pentru a asi>ura
prezen3a- la e8ectuarea actului pr7ce6ural- a cel puin doi martori asisteni.
Tactica cri4inalistic5 rec74an65 ca ale>erea 4art7ril7r asisten3i :i
<eri8icarea 6ac5 ace:tia ;n6eplinesc c7n6i3iile cerute 6e le>e F76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5 art.A$G s5 se 8ac5 ;nainte 6e 6eplasarea la l7cul
percDezi3iei- ;n 8elul acesta e<i6en3iin6u-se ir7sirea ti4pului sau apari3ia
un7r inci6ente ne67rite P pers7ane interesate ;n cauz5- a8late ;n rela3ii 6e
6u:45nie 7ri ;n rap7rturi 6e ru6enie cu cel percDezi3i7nat- etc.
2re<e!a u)r #pecialiti la e8ectuarea percDezi3iei p7ate 8i recla4at5
8ie 6e utili<area uei aparaturi #peciale de detectare I su?stan3e t7@ice-
stupe8iante- e@pl7zi<e- ar4e- 4uni3ii- ra6i7acti<i etc. -- 8ie 6e necesitatea
apel%rii la uele per#)ae cu ) pre;%tire te>ic% de #pecialitate I
c7nstruct7ri- t94plari- instalat7ri- zi6ari :.a. P 7ri 6e pre;nt94pinarea un7r
riscuri le>ate 6e 4anipularea- ri6icarea :i transp7rtarea un7r 7?iecte.
De ase4enea- 7r>anul 6e ur45rire penal5 tre?uie s5 ia 45suri pentru a
asi>ura prezen3a la l7cul percDezi3iei a pers7anei la care ur4eaz5 s5 se
e8ectueze actul pr7ce6ural- inclusi< ;n cazul c9n6 aceasta este re3inut5 sau
arestat5. Nu4ai ;n situa3iile c9n6- in6i8erent 6e 47ti<- pers7ana respecti<5
nu p7ate 8i a6us5- 7r>anul 6e ur45rire penal5 <a putea e8ectua percDezi3ia ;n
prezen3a unui reprezentant al celui ;n cauz5- al unui 4e4?ru 6e 8a4ilie sau
al unui <ecin- a<9n6 capacitatea 6e e@erci3iu F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5
art.1C(G. %r- t7ate aceste situa3ii tre?uie cun7scute ;nc5 6in etapa
pre>5tit7are :i ac3i7nat ;n c7nsecin35.
!e8erit7r la asi>urarea prezen3ei ap5r5t7rului- 7r>anul 6e ur45rire
penal5 tre?uie s5 se c7n87r4eze ;nt7c4ai 6isp7zi3iil7r le>ale care >aranteaz5
6repturl la ap5rare pe t7t parcursul pr7cesului penal F76ul 6e "r7ce6ur5
"enal5 art.1B1 alin.1 476i8icat prin Le>ea nr.'$S1AACG. +n t7ate cazurile
pre<5zute 6e le>ea pr7cesual penal5- 7r>anul 6e ur45rire penal5 are
7?li>a3ia 6e a ;ncun7:tin3a pe ap5r5t7r 6espre 6ata :i 7ra 6es85:ur5rii
acti<it53ii. T7t76at5- tin9n6 c7nt 6e 8aptul c5 lipsa ap5r5t7rului nu ;4pie6ic5
e8ectuarea percDezi3iei- 7r>anul 6e ur45rire penal5 tre?uie s5 8ie ;n 45sur5
s5 8ac5 67<a65 c5 percDezi3iei- 7r>anul 6e ur45rire penal5 tre?uie s5 8ie ;n
45sur5 s5 8ac5 67<a65 c5 ap5r5t7rul a 87st ;ncun7:tin3at 6espre 6ata :i 7ra
e8ectu5rii actului F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 art.1B$ alin.1G. Dup5 7pinia
n7astr5- 67<a6a ;n6eplinirii cerin3ei le>ale p7ate rezulta 6in: a6res5 c5tre
c7lecti<ul 6e asisten35 =uri6ic5- pr7ces-<er?al- cita3ie etc.
"entru realizarea sc7pului percDezi3iei- ;n rap7rt cu 7?iectul acesteia :i
cu 4e6iul ;n care e8ectueaz5- ecDipa tre?uie s5 8ie 67tat5 cu 4i=l7ace teDnice
necesare. De cele 4ai 4ulte 7ri 4aterialele necesare P instru4ente- unelte
etc. P se a8l5 ;n 67tarea trusel7r cri4inalistice uni<ersale sau a la?7rat7arel7r
A)
cri4inalistice 47?ile. Alte7ri- se i4pune utilizarea un7r surse 6e ilu4inare-
a un7r truse 6e cDei uni<ersale :i speciale- a un7r instru4ente pentru 87r3area
u:il7r :i a siste4el7r 6e ;ncDi6ere. La 6esc7perirea 7?iectel7r ascunse-
ecDipa tre?uie s5 8ie 67tat5 cu 4i=l7ace teDnice speciale- cu4 ar 8i: s7n6e 6e
49n5- s7n6e 4etalice- s7n6e electr74a>netice P pentru 6esc7perirea :i
ri6icarea 7?iectel7r 4etalice 6in ape cur>5t7are- ?5l3i 8;nt9ni-- 6etect7are 6e
4etale- 6e ca6a<re- 6etect7are cu ultrasunete- aparate tip !7ent>en 6e 87r4at
4ic :.a. +2. Ciopraga*Criminalistica*3lemente de tactic*;niersitatea
#2lexandru $oan Cuza., $a"i, 9acultatea de (rept, 3diia 46>?, pag.>B5.
+n s89r:it- pentru 8i@area rezultatel7r percDezi3iei ecDipa tre?uie s5 ai?5
asupra sa aparat de fotografiat, de filmat sau, dup caz, de nregistrare
ideomagnetic. Nu tre?uie 74ise nici 4aterialele necesare pentru
a4?alarea 7?iectel7r 6esc7perite :i pentru si>ilarea 4i=l7acel7r 4ateriale 6e
pr7?5 7ri a un7r ;nc5peri sau piese 6e 47?ilier-ce nu p7t 8i ri6icate 6e la
l7cul percDezi3iei. +n situa3ii 6e7se?ite- c9n6 ur4eaz5 a se e8ectua percDezi3ii
si4ultane :i ;n i47?ile l7cuite 6e pers7ane recalcitrante- cun7scute cu trecut
in8rac3i7nal :i 7stile 7r>anel7r 6e ur45rire penal5- ;n c74p7nen3a ecDipei
tre?uie s5 8ie inclus :i c7n6uc5t7rul cu c9inele 6e ;ns73ire.
M74entul ;nceperii percDezi3iei :i 476alit53ile 6e p5trun6ere ;n
674iciliul ce <a 8i percDezi3i7nat prezint5 i4p7rtan35 aparte :i se sta?ile:te-
6e la caz la caz- ;n rap7rt cu particularit53ile c7ncrete ale cauzei :i tin9n6
sea4a 6e 6isp7zi3iile le>ale. Ale>erea celui 4ai p7tri<it 474ent pentru
e8ectuarea percDezi3iei este c7n6i3i7nat 6e 6i<er:i 8act7ri: peric7lul
6ispari3iei 7?iectel7r- ;nscrisuril7r :i <al7ril7r- necesitatea asi>ur5rii
ele4entului surpriz5- c7n8erin6 acti<it53ii caracterul in7pinat- ti4pul 7pti4
6e p5trun6ere ;n l7cuin3a celui percDezi3i7nat etc. Dup5 cu4 este cun7scut-
organele de cercetare penal pot efectua perc!eziia ntre orele ?.oo*7@.oo
F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 art. 1C'G- iar n afara acestor ore numai n caz
de infraciune flagrant sau c,nd perc!eziia se efectueaz ntr*un loc
desc!is pu%licului. <erc!eziia nceput n limita de timp admis de lege
poate continua n timpul nopii. Necesitatea c7ntinu5rii percDezi3iei 6up5
7rele $C.77 este l5sat5 la aprecierea 7r>anului 6e cercetare penal5 care a
;nceput e8ectuarea- 3in9n6 sea4a 6e situa3ia 6e 8apt e@istent5 :i 85r5 a
c74pr74ite realizarea sc7pului ur45rit prin e8ectuarea acestei acti<it5:i FV.
D7n>7r7z :.a.-E@plica3ii te7retice ale 76ului 6e "r7ce6ur5 "enal5 !749n-
<7l.I-"artea >eneral5 - E6itura Aca6e4iei !749niei- &ucure:ti- 1AB)-
pa>.$(BG alte7ri- se i4pune sincr7nizarea acti<it53il7r 6e percDezi3i7nare-;n
cazul percDezi3iil7r si4ultane-- ;n sensul 6eclan:5rii c7nc74itente ;n 6i8erite
l7curi :i la 6i8erite pers7ane P in6i8erent 6ac5 se e8ectueaz5 ;n aceea:i
l7calitate sau ;n l7calit;3i 6i8erite.
A*
+n 8elul acesta se ;nl5tur5 p7si?ilitatea ca cei percDezi3i7na3i s5 ia
le>5tura :i s5 6ispar5 7?iectele- ;nscrisurile :i <al7rile ce 87r4eaz5 sc7pul
percDezi3iei. 9t pri<e:te sta?ilirea 476alit53ii 6e p5trun6ere ;n l7cuin35-
practica =u6iciar5 rec74an65 ca ;n cazul pers7anel7r recalcitrante-
pericul7ase- aceasta s5 se 8ac5 ;n z7rii zilei nu ;nainte 6e 7ra *.77- 474entul
78erin6 c7n6i3ii 6e p5trun6ere 85r5 6i8icult53i- 6e c5utare :i 6esc7perire a
7?iectel7r- ;nscrisuril7r :i <al7ril7r ce intereseaz5 :i 6e ter4inare a
acti<it53ii.
E+ 'e;ali<area *)r"el)r ece#are perc>e<i!iei
A:a cu4 a4 ar5tat- percDezi3ia 674iciliar5 :i la l7cul 6e 4unc5 p7ate
8i e8ectuat5 8ie n %aza autorizaiei emis de judector, fie n %aza
declaraiei scrise de consimm,nt a persoanei perc!eziionate F76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5 art.1C1G.
%?3inerea aut7riza3iei c7nstituie 7 >aran3ie pentru pers7ana sau
unitatea la care ur4eaz5 s5 se 8ac5 percDezi3ia- ;n sensul 6e a le pune la
a65p7st 6e e<entualitatea un7r ;nc5lc5ri ale in<i7la?ilit53ii 674iciliului-
pr7cur7rul ;ncu<iin39n6 e8ectuarea percDezi3iei nu4ai 6up5 ce e@a4ineaz5
actele 6e la 67sar :i c7nstat5 c5 e@ist5 47ti<e te4einice :i sunt ;n6eplinite
c7n6i3iile le>ale pri<it7are la natura su?stan3ial5 FV. D7n>7r7z :.a.-E@plica3ii
te7retice ale 76ului 6e "r7ce6ur5 "enal5 r749n- <7l.I P "artea >eneral5 P
E6itura Aca6e4iei !749ne- &ucure:ti- 1AB)- pa>.$(1G. C,nd persoana sau
conducerea unitii consimte ca organul de cercetare penal s efectueze
perc!eziia este firesc s nu mai fie necesar autorizaia procurorului-
prezu49n6u-se c5 pers7ana interesata a renun3at 6e ?un5 <7ie la >aran3ia
pre<5zut5 6e le>e ;n 8a<7area sa.
De:i 7r>anul 6e cercetare penal5 are p7si?ilitatea 6e 7p3iune- tactica
cri4inalistic5 rec74an65 ca percDezi3ia 674iciliar5 s5 se e8ectueze- pe c9t
p7si?il cu aut7rizarea =u6ec5t7rului- iar ;n ?aza c7nsi43549ntului scris s5 se
8ac5 nu4ai cu titlu 6e e@cep3ie.
"rintre ar>u4entele a6use ;n 8a<7area acestei 7p3iuni se ;nscriu:
- e8ectuarea percDezi3iei ;n ?aza aut7riza3iei =u6ec5t7rului 6uce la reali<area
ele"etului #urpri<% i c)turea<% caracterul i)piat al acti$it%!iiK
- se e<it5 cDe4area pers7anei ce <a 8i percDezi3i7nat5 ;n 8a3a 7r>anului 6e
cercetare penal5 ;nainte 6e 6eclan:area percDezi3iei- 4l%tur5du-#e
p)#i,ilitatea di#tru;erii )ri 4#tr%i%rii ),iectel)r9 4#cri#uril)r #au
$al)ril)r9 )ri di#pari!iei ace#teia 6e la 674iciliuJ
AB
- cDe4area pers7anei la se6iul 6e cercetare penal5 p)ate alerta alte
per#)ae i4plicate ;n cauz5 :i perspecti<a ca percDezi3iile la acestea-cDiar
6eclan:ate si4ultan-s5 se s7l6eze cu rezultat ne>ati<J
- e8ectu9n6 percDezi3ia ;n ?aza aut7riza3iei =u6ec5t7rului- 7r>anul 6e
cercetare penal5 are 6reptul 6e a p5trun6e ;n l7cuin3a sau ;nc5perea ;n care
cre6e c5 se a8l5 7?iectele sau ;nscrisurile ce <7r 8i ri6icate- 6e a 6escDi6e- la
ne<7ie- ;ncuiet7ri :i 6e a ri6ica cu 87r3a acele 7?iecte :i ;nscrisuri F76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5 art.1CCG- lucru apr7ape i4p7si?il 6e realizat ;n c7n6i3iile
e8ectu5rii acti<it53ii ;n ?aza c7nsi43549ntului scrisJ
- pers7ana cDe4at5 ;n 8a3a 7r>anului 6e cercetare penal5 re8uz5 s5 c7nsi4t5
la e8ectuarea percDezi3iei- caz ;n care se a=un>e- ;n 8inal- t7t la aut7riza3ia
pr7cur7rului :.a.
Din cele 6e 4ai sus- pe l9n>5 a<anta=ele 78erite 6e e8ectuarea
percDezi3iei ;n ?aza aut7riza3iei =u6ec5t7rului- se 6esprin6e i6eea c5
declara!ia #cri#% de c)#i"!%"5t tre,uie #% #e ia u"ai la #ediul
)r;aului de cercetare peal%+
E#te c)traidicat #% #e ia c)#i"!%"5tul per#)aei la l)cui!a
ace#teia+ "r7ce69n6 ;n acest 476- 7r>anul 6e cercetare penal5 se pune ;ntr-7
p7stur5 ;n a8ara ca6rului le>al instituit: re8uzul pers7anei 6e a-:i 6a
c7nsi43549ntul a 87st prece6at 6e <i7larea 674iciliului celui ;n cauz5
F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 art.1A$G- insulta- cal74nia- a4enin3area- l7<irea
sau 7rice acte 6e <i7len35- precu4 :i <5t54area c7rp7ral5 la care p7ate 8i
supus nu 8ac 6in 7r>anul 6e cercetare penal5 su?iect al in8rac3iunii 6e ultra=
F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 art.$'AG- el put9n6 in<7ca c5 se a8la ;n e@erci3iul
8unc3iunii aut7rit53ii 6e stat. La aceasta se a6au>5 :i c74pr74iterea
6e8initi<5 a ac3iunii- 8iin6 pu3in pr7?a?il ca la re<enirea ;n l7cuin35 :i
6ispun9n6 6e prer7>ati<ele pe care i le c7n8er5 le>ea s5 4ai 6esc7pere
7?iectele. Atunci c9n6 ur4eaz5 s5 8ie percDezi3i7nate :i spa3iile 87l7site ;n
c74un cu alte pers7ane- acest lucru tre?uie s5 8ie s7licitat :i pre<5zut e@pres
;n aut7riza3ie F;n cazul e8ectu5rii percDezi3iei ;n ?aza c7nsi43549ntului scris-
tre?uie s5 c7nsi4t5 la percDezi3i7narea spa3iil7r c74une t7ate pers7anele
care 87l7sesc acele spa3iiG.
1+ EFECTUAREA 2ERC-ENIIEI
<"=" 1eguli tactice de efectuare a perc&eziiei
<"="=" *erc&eziia corporal
Se e8ectueaz5 ;nt7t6eauna nu4ai 6e c5tre pers7an5 6e acelai #eD cu
cea percDezi3i7nat5 :i t7t76at5 4 pre<e!a "art)ril)r a#i#te!i9 cu e@cep3ia
AE
situa3iei ;n care l7cul :i 474entul realiz5rii acestei acti<it53i nu per4ite
asi>urarea prezen3ei acest7r 4art7ri.
+n principiu- percDezi3ia c7rp7ral5 se 8ace asupra :
- pers7anei prins5 ;n 8la>rant- s5<9r:in6 7 in8rac3iuneJ
- pers7anei care este prins5 6up5 ur45rire e8ectuat5 asupra sa- cu 7cazia
re3inerii sau arest5riiJ
- pers7anei c5reia i se e8ectueaz5 percDezi3ia 674iciliar5J
- pers7anei care ur4eaz5 a 8i intr76us5 ;n arest.
"ercDezi3ia c7rp7ral5-;n rap7rt cu ;4pre=ur5rile ;n care se e8ectueaz5
:i cu sc7pul ur45rit p7ate 8i #u"ar% sau a"%u!it%+
2erc>e<i!ia c)rp)ral% #u"ar% se 8ace asupra pers7anei prinse ;n
8la>rant- cu 7cazia c7nstat5rii in8rac3iunii c74ise :i are ca #c)p pricipal
ri6icarea 7?iectel7r cu care ar putea ataca :i ar putea cauza <5t545ri- precu4
:i a 7?iectel7r ce le-ar putea 6istru>e 7ri arunca p9na la e@a4inarea ei
a45nun3it5.
2erc>e<i!ia c)rp)ral% a"%u!it% se 8ace pentru a >5si asupra
percDezi3i7natului- 7?iecte sau ;nscrisuri ce prezint5 rele<an35 =uri6ic5 pentru
a8larea a6e<5rului- ?unuri ce sunt supuse c7n8isc5rii speciale- 7?iecte pe care
pers7ana percDezi3i7nat5 le-ar putea 87l7si pentru a pune ;n peric7l parpria-i
<ia35- c9t :i cea a 7r>anului =u6iciar sau a 7ric5rei alte pers7ane .
+n preala?il- pers7anei ;i sunt ri6icate ar4ele- 7?iectele sau 4aterialele
cu care ar putea ataca 7r>anul =u6iciar- 6up5 care ;ncepe 7pera3iunea 6e
percDezi3ie c7rp7ral5 cu <eri8icarea <esti4enta3iei celui percDezi3i7nat.
"ercDezi3ia c7rp7ral5 se e8ectueaz5 ;ntr-7 anu4it5 7r6ine- 6e re>ul5
de #u# 4 ?)#9 ;ncep9n6u-se cu <eri8icarea tutur7r 7?iectel7r care ac7per5
capul- c7ntinu9n6u-se cu e@a4inarea ;4?r5c54intei- la care se <7r c7ntr7la
4ai ;nt9i ?uzunarele- 6e un6e se <7r sc7ate t7ate 7?iectele- ter4in9n6u-se cu
;nc5l354intea.
Dup5 <eri8icarea atent5- prin pip5ire- 6es8acere etc. a 7?iectel7r 6e
;4?r5c54inte- se <7r e@a4ina cu 4a@i45 aten3ie acces7riile a8late asupra
pers7anei Fp7rt47neu- a>en65- cutii 6e cDi?rituri- pacDet 6e 3i>5ri- pipe-
stil7uri- t7cul 7cDelaril7r- ceasuri 6e 49n5 sau 6e ?uzunar- cDei- ?ast7ane-
u4?rele- aparate 6e 87t7>ra8iat- ter47suri :i alte ase4enea 7?iecteG- ;n care
p7t 8i ascunse ar4e- sau p7t ser<i ca l7c 6e ascun6ere a un7r 7?iecte 6e
6i4ensiuni re6use F?i=uterii- planuri secrete- ;nscrisuri- etc.G.
u aceea:i >ri=5 se <a pr7ce6a :i la e@a4inarea ?a>a=el7r a8late asupra
pers7anei F>eant5- p7:et5- ser<iet5- >ea4antanG care- prin ele ;nsele- p7t 78eri
p7si?ilit53i 6e ascun6ere- 6up5 cu4 ;n interi7rul acest7ra p7t 8i >5site 6i<erse
7?iecte- care 6e ase4enea- 78er5 p7si?ilit53i 6e ascun6ere.
AA
"entru a pre<eni un e<entual atac- percDezi3i7natul <a 8i s74at- s5
ri6ice 49inile 6easupra capului :i s5 ;n6ep5rteze pici7arele.
In8ract7rii pericul7:i- <7r 8i pu:i s5 stea cu 49inile spri=inite 6e un zi6-
un ar?7re sau un alt 7?iect- iar pici7arele s5 8ie ast8el 6ep5rtate- ;nc9t s5 nu
per4it5 p7si?ilitatea unui atac.
+n situa3iile c9n6 e@ist5 in6icii c5 7?iectele sau <al7rile c5utate au 87st
;n>Di3ite sau ascunse ;n 7ri8iciile naturale- se <a re>ur>e la un 4e6ic ra6i7l7>
pentru i6enti8icarea 7?iectel7r c5utate.
V7r 8i e@a4inate p5rul capului Fprin piept5nareG- pielea capului :i a
t5lpii pici7arel7r- 6e7arece ;n aceste z7ne p7t 8i scise 6i<erse 4esa=e.
Se <7r cerceta cu 4a@i45 aten3ie- pr7tezele 6e 49ini- 6e pici7are-
pr7tezele 6entare- aparate >ipsate- au6iti<e- etc.- 6e7arece acestea 78er5
c7n6i3ii prielnice 6e ascun6ere a un7r 7?iecte.
!ezultatul percDezi3iei c7rp7rale ;n t7ate cazurile ;n care se realizeaz5
ca acti<itate 6istinct5- se c7nse4neaz5 ;ntr-un pr7ces <er?al- cu 6escrierea
a45nun3it5 a 7?iectel7r- <al7ril7r :i ;nscrisuril7r 6esc7perite :i cu
4en3i7narea 45suril7r pr7cesuale luate ;n pri<in3a acest7ra.
1+0+.+ 2erc>e<i!ia d)"iciliar%
Acest 8el 6e percDezi3ie- re>le4entat 6e art.1CC 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5- se 6es85:7ar5 su? aspect tactic- prin parcur>erea 4ai
4ult7r 474ente c7nsecuti<e- care pri<esc: depla#area 7r>anului =u6iciar la
674iciliul celui care <a 8i percDezi3i7nat- ?l7carea c5il7r 6e acces pentru ca
pers7ana care ur4eaz5 s5 8ie percDezi3i7nat5 s5 nu 6ispar5 7ri s5 arunce
7?iectele sau ;nscrisurile care prezint5 rele<an35 pentru s7lu3i7narea cauzei
penale :i p%truderea ;n 674iciliul <izat a 8i percDezi3i7nat.
+n ce pri<e:te 6eplasarea ecDipei la l7cul un6e ur4eaz5 a se e8ectuat
percDezi3ia- aceasta tre?uie s5 ai?5 un caracter in7pinat pentru a se realiza
ele4entul #urpridere :i a nu-i per4ite pers7anei la care se <a e8ectua
percDezi3ia s5 6istru>5 sau s5 ascun65 7?iectele care intereseaz5 7r>anul
=u6iciar.
Dup5 a=un>erea la l7cul un6e se <a e8ectua percDezi3ia- 4ai ;nainte 6e
a se realiza p5trun6erea ;n interi7r- ecDipa <a lua 45suri 6e pa<%9 de ,l)care
a c%il)r de acce#9 spre a se e<ita p7si?ilitatea 6ispari3iei pers7anei i4plicate
sau al ;nl5tur5rii 7?iectel7r c74pr74i35t7are .
2%truderea ec>ipei 4 d)"iciliul <izat a 8i percDezi3i7nat- se 8ace ;n
rap7rt cu #peci*icul c)cret al 8iec5rei cauze- 87l7sin6u-se 6i<erse
;4pre=ur5ri 8a<7ra?ile pentru a se intra ;n l7cuin35- ;nc9t percDezi3i7natul s5
nu ai?5 ti4pul 4aterial 6e a lua 45suri pentru a arunca sau 6istru>e
7?iectele sau ;nscrisurile cu rele<an35 pentru 7r>anul =u6iciar.
1CC
Dup5 p5trun6erea ;n 674iciliul percDezi3i7natului- 7r>anul =u6iciar se
<a c7n87r4a 6e ;n6at5 6isp7zi3iil7r art.1C( 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
;n sensul c5 se le;iti"ea<%- arat5 sc7pul 6escDi6erii :i pre<it% aut)ri<a!ia
e4is5 6e =u6ec5t7r- s7licit9n6 pers7anei i4plicate s5 pre6ea 7?iectele-
<al7rile- ;nscrisurile care intereseaz5 cercet5rile :i pr7ce6eaz5 la e8ectuarea
percDezi3iei c7rp7rale a pers7anei ;n cauz5.
"ercDezi3i7natului i se cer l%"uriri la spa3iul ce-l 7cup5 sin>ur sau ;n
c74un- 6up5 care :e8ul ecDipei- percDezi3i7natul :i "art)rii a#i#te!i
F4en3i7na3i ;n art.1C( alin.' 76 6e "r7ce6ur5 "enal5G eDa"iea<% spa3iul
<izat a 8i percDezi3i7nat.
Se s7lict5 cDeile 6e la 6i<erse ;nc5peri- 6ulapuri l5zi- etc.- sta?ilin6u-
se- t7t76at5 )rdiea ;n care se <a e8ectua percDezi3ia :i sarcinile 8iec5rui
4e4?ru al ecDipei.
Su?linie4 c5 )rdiea ;n care se e8ectueaz5 percDezi3ia- l7curile un6e
se caut5- 476ul 6e c5utare- 4et76ele :i 4i=l7acele 87l7site- cu 7cazia
6es85:ur5rii acestei acti<it53i- se sta?ilesc- ;n 8iecare caz c7ncret- ;n rap7rt cu
sc7pul percDezi3iei- cu l7cul <izat a 8i percDezi3i7nat- etc.
"ractica =u6iciar5 a sta?ilit ur45t7arele re;uli tactice de ,a<% pri<in6
e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare :
- e@a4inarea siste4atic5 :i 4ultilateral5 a tutur7r l7curil7r :i 7?iectel7r :i- ;n
476 special- a acel7r l7curi :i p5r3i 6e 7?iecte ascunse <e6eriiJ
- e@a4inarea ;n pri"% ur;e!%9 a s7?ei- cre4at7riului- c7:ului 6e >un7i :i a
p5r3il7r c74p7nente 6in l7cuin35 87l7site ;n c74unJ
- asi>urarea p7si?ilit53ii percDezi3i7natului :i a 4art7ril7r asisten3i 6e a
ur"%ri #i ),#er$a 476ul ;n care se caut5 :i c7nstat5rile 85cuteJ
- prezentarea 7?iectel7r- ;nscrisuril7r- <al7ril7r >5site ;n ti4pul percDezi3iei-
4art7ril7r asisten3i :i percDezi3i7natuluiJ
&et)dele de c%utare 87l7site cu 7cazia percDezi3iei 674iciliare sunt
87arte <ariate- 6eter4inate 6e ),iectele c5utate :i "ediul ;n care se
6es85:7ar5 acti<itatea.
M5surarea- ci7c5nirea- s7n6area- s5parea- c74pararea supra8e3el7r :i a
7?iectel7r 6e acee:i natur5 ;n <e6erea 7?ser<5rii asi4etriei- lipsei 6e
747>enitate a cul7rii- e@a4in5rile cu raze !7ent>en :i 87l7sirea
6etect7arel7r 6e 4etale :i 6e ca6a<re sunt c9te<a 6intre 4et76ele 87l7site ;n
e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare.
1+0+1+ 2erc>e<i!ia la l)cul de "uc%
Se e8ectueaz5 c7n87r4 6isp7zi3iil7r >enerale relati<e la percDezi3ia
c7rp7ral5 sau 674iciliar5 cu precizarea c5 aceast5 acti<itate se realizeaz5
;ntr-7 unitate 6intre cele la care se re8er5 art.1() 6in 76ul "enal- cu
1C1
respectarea pre<e6eril7r art.111 :i art.$C( 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5-
speci8ic5 8iin6 prezen3a reprezentantului unit53ii- c5ruia i se las5 7 c7pie a
pr7cesului-<er?al ;n care se 8i@eaz5 rezultatul acestei acti<it53i.
%?iectul percDezi3iei la l7cul 6e 4unc5 ;l c7nstituie 6esc7perirea
?unuril7r- ;nscrisuril7r- 4i=l7acel7r 6e s5<9r:ire a in8rac3iunil7r care pr7<in
sau au 87st 6estinate c74iterii unei in8rac3iuni ;n le>5tur5 cu atri,u!iile de
#er$iciu ale celui perc>e<i!i)at9 sau care pri<esc 7rice alt5 acti<itate
in8rac3i7nal5.
"ercDezi3ia la l7cul 6e 4unc5 tre?uie e8ectuat5 cu di#cre!ie :i e<entual
4 a*ara )rel)r de lucru9 spre a nu se pr76uce pertur?5ri ;n acti<itatea
unit53ii :i a nu se atra>e aten3ia cel7rlal3i salaria3i.
9n6 l7cul 6e 4unc5 pri<e:te un #pa!iu re#tr5# F?ir7u- atelierG se <a
pr7ce6a la eDa"iarea #i#te"atic% a 7?iectel7r :i ;nc5perii la care
percDezi3i7natul are acces.
Dac5 ;ns5- ;n <irtutea atri?u3iil7r sale 6e ser<iciu- per#)aa
perc>e<i!i)at% a<ea acces ;n 4ai 4ulte l7curi- acti<itatea 6e c5utare se $a
eDtide :i asupra acel7r ),iecte i l)curi+
Al5turi 6e 7r>anele =u6iciare- se i4pune :i participarea un7r speciali:ti
6at7rit5 4ultiplel7r p7si?ilit53i 6e ascun6ere pe care le prezint5 l7cul 6e
4unc5 cu instala3ii :i 4ecanis4e c74ple@e ce ur4eaz5 a 8i e@a4inate- 6e
pers7ane cu ;nalt5 cali8icare ;n 674eniu.
1+0+:+ 2erc>e<i!ia l)curil)r de#c>i#e pu,licului
Aceast5 percDezi3ie are ca 7?iect acti<itatea 6e c5utare a un7r 7?iecte
ce intereseaz5 cauza penal5- 4 cupri#ul u)r #pa!ii deter"iate9 ce
apar3in unei anu4ite pers7ane sau la care au acces un anu4it nu45r 6e
pers7ane Fcur3ile- >r56inile- terenurile culti<a?ile 6e pe l9n>5 cas5- etc.G.
Se i4pune precizarea c5 acti<itatea 6e c5utare a un7r ase4enea
7?iecte 4 l)curile acce#i,ile uui u"%r "are de per#)ae F6e e@e4plu:
c94p- p56ure- terenuri culti<ateG u c)#tituie perc>e<i!ie ;n sens
pr7ce6ural 7ri cri4inalistic- ci ) acti$itate de cercetare la *a!a l)cului9
cDiar 6ac5 apar3in un7r pers7ane 6eter4inate.
+n c7nsecin35- <7r 8i aplica?ile 6isp7zi3iile art+0.7-01/ 6in 76ul 6e
"r7ce6ur5 "enal5- :i nu 4ai este necesar5 ),!ierea aut)ri<a!iei
?udec%t)rului9 pentru e8ectuarea acestei acti<it53i- care <a 8i realizat5-
c7n87r4 n7r4el7r pr7ce6urale pri<in6 cercetarea la 8a3a l7cului- cu
respectarea re>ulil7r 6e tactic5 cri4inalistic5- *%r% acea li"itare 4 ti"p
F7rele *.77-$C.77G pre<5zut5 6e art.1C' 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
+n rap7rt 6e caracterul i 4tiderea tereului9 6e nu45rul cel7r care
particip5 la realizarea acestei acti<it53i- se rec74an65 4"p%r!irea #upra*e!ei
1C$
pe #ect)are9 ale c5r7r 6i4ensiuni tre?uie s5 asi>ure 7 ?un5 <izi?ilitate :i
e@a4inarea 4inu3i7as5 a ;ntre>ului spa3iu.
L7curile ;n care au 87st a#cu#e ),iectele sau au 87st ;n>r7pate
cada$rele9 <7r 8i i6enti8icate cu a=ut7rul c5ielui de ur"%rire9 care <a 8i
intr76us pe terenul ce se cerceteaz5- "ai 4aite 6e ;nceperea 7pera3iil7r 6e
c5utare.
1+0+8+ 2erc>e<i!ia 4 $ederea c%ut%rii per#)ael)r i cada$rel)r
Acest >en 6e percDezi3ii- c7nstituie 7 crea:ie a practicii cri4inalistice-
ne8iin6 re>le4entat 6e 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
+n ce pri<e:te percDezi3ia ;n <e6erea c5ut5rii pers7anel7r se e8ectueaz5
pentru de#c)perirea i*ract)ril)r care se sustra> 6e la ur45rire- =e6ecat5
sau e@ecutarea pe6epsei precu4 :i a per#)ael)r #ec>e#trate+
H #pa!iile 4c>i#e se <7r cerceta acele l7curi ;n care au putut 8i
a"ea?ate a#t*el de a#cu<%t)ri Fl5zi- 6ulapuri 4ari- 8iri6e- 6epen6in3e
etc.G iar ;n l)curile de#c>i#e9 7?iectele- 4aterialele- c7nstruc3iile e@istente la
supra8a3a terenului Fst7>uri 6e paie- 89n- c7ceni- etc.G precu4 :i
ascunz5t7ril7r ce ar putea 8i a4ena=ate ;n p549nt.
C%utarea cada$rel)r9 a p5r3il7r r54ase ;n ur4a ;ncerc5rii 6e
6istru>ere a acest7ra se realizeaz5- ;n 8unc3ie 6e 6atele c7ncrete ale cauzei-
a<9n6u-se ;n <e6ere principalele 476alit53i 6e ascun6ere.
+n 4e6iul ur?an- se pr76uce la 6epe:area ca6a<rului :i ascun6erea sau
a?an67narea p5r3il7r 6ez4e4?rate ;n l7curi 6i8erite.
L7curile ;n care au 87st ascunse per#)aele sau cada$rele p7t 8i
i6enti8icate cu a=ut7rul c5ielui de ur"%rire9 iar ;n cazul cada$rel)r :i cu
a=ut7rul 6etect7rului 6e cada$re+ 5utarea ca6a<rel7r nu reprezint5 ;n 87n6
7 percDezi3ie- ci ;n realitate 7 acti<itate speci8ic5 cercet5rii la 8a3a l7cului ;n
cauzele a<9n6 ca 7?iect in8rac3iunile ;4p7tri<a <ie3ii.
1+.+ FiDarea re<ultatel)r perc>e<i!iei
!ezultatul percDezi3iei se 8i@eaz5- ;n principal- prin pr)ce#-$er,al9
precu4 :i prin *)t);ra*ii9 #c>i!e )ri de#ee-ca aeDe ale pr)ce#ului-
$er,al+
a 4i=l7c principal 6e 8i@are a rezultatel7r percDezi3iei- pr)ce#ul-
$er,al tre,uie 4c>eiat la l)cul perc>e<i!iei9 i4e6iat 6up5 ter4inarea
acestei acti<it53i- cu respectarea cerin3el7r le>ale :i a re>ulil7r 6e tactic5
cri4inalistic5.
2r)ce#ul-$er,al de perc>e<i!ie tre,uie #% cuprid% )
1C'
- anul- luna- ziua :i l7calitatea un6e s-a e8ectuat acti<itateaJ
- calitatea- nu4ele- prenu4ele :i unitatea 6in care 8ac parte cei ce au e8ectuat
percDezi3iaJ
- nu4ele- prenu4ele :i unitatea 6in care 8ac parte celelalte pers7ane-
speciali:ti- ap5r5t7r-participanteJ
- te4eiul le>al al percDezi3iei-aut7riza3ia pr7cur7rului sau c7nsi43549ntul
scris al pers7aneiJ
- 6atele 6e i6enti8icare ale 4art7ril7r asisten3iJ
- a6resa la care se >5se:te l7cul percDezi3i7natJ
- 6atele 6e i6enti8icare a percDezi3u7natului 7ri a pers7anei ;n prezen3a c5reia
se 6es85:7ara acti<itateaJ
- 4en3iune 6espre le>iti4area pr7>ra4ului 6e ur45rire penal5- ar5tarea
sc7pului :i prezentarea aut7riza3ieiJ
- 4en3iune 6espre s7licitarea a6resat5 percDezi3i7natului 6e a pre6a
7?iectele- ;nscrisurile sau <al7rile ce intereseaz5 cauza :i c7nse4narea
r5spunsului acestuiaJ
- 4en3iune 6espre c7n8i>ura3ia l7cuin3ei- cu in6icarea nu45rului 6e ;nc5peri-
a 6estina3iei acest7ra- a 6epen6in3el7r- precu4 :iu a pers7anel7r care le
87l7sesc-;n e@clusi<itate sau ;n c74unJ
- l7curile percDezi3i7nate :i acti<it53ile 6e c5utare 6es85:urateJ
- 7?iectele- ;nscrisurile :i <al7rile 6esc7perite- l7curile :i 476urile cu4 au
87st >5siteJ
- 4en3iune 6espre 8aptul c5 7?iectele- ;nscrisurile sau <al7rile au 87st
prezentate percDezi3i7natului- :i pers7anele prezentateX- pri4ul se4n9n6u-
le spre nescDi4?areJ
- 4en3iune 6espre 7?iectele- ;nscrisurile sau <al7rile ri6icate- cu precizarea
e@pres5 c5- ;n a8ara acest7ra nu s-a 4ai ri6icat altce<a 6in l7cuin3a
percDezi3i7natuluiJ
- 4en3iune 6espre 7?iectele l5sate ;n p5strarea percDezi3i7natului sau a
cust76elui Fse <a 8ace 4en3iune :i 6espre 476ul 6e a4?alare :i si>ilare a
acest7raG-cu t7ate 6atele 6e i6enti8icare-- precu4 :i a 8aptului c5 li s-au a6us
la cun7:tin35 7?li>a3iile ce le re<in :i c7nsecin3ele le>ale care- 6ecur> 6in
nerespectarea acest7raJ
- celelalte 4i=l7ace 6e 8i@are 87l7siteJ
- 7ra ;nceperii :i 7ra ter4in5rii percDezi3iei- precu4 :i c7n6i3iile ;n care s-a
6es85:urat acti<itateaJ
- 4en3iune 6espre e<entualele pa>u?e pr76use cu 7cazia percDezi3iei- cu
precizarea 47ti<el7r care l-au 6eter4inatJ
- 7?iec3iile percDezi3i7natului-sau a pers7anei care l-a reprezentat-:i
7?ser<a3iile cel7rlalte pers7ane-4art7ri asisten3i- ap5r5t7r- speciali:ti etc.--
1C(
at9t cu pri<ire la 476ul cu4 s-a e8ectuat percDezi3ia- c9t :i cu pri<ire la cele
c7nse4nate ;n pr7cesul-<er?alJ
- nu45rul 6e e@e4plare ;n care s-a ;ncDeiat pr7cesul-<er?al :i 6estina3ia
acest7raJ
- se4n5turile 7r>anului 6e ur45rire penal5- a 4art7ril7r asisten3i- a
pers7anei percDezi3i7nate- a ap5r5t7rului F76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 art.1B$
alin.' 476i8icat prin Le>ea nr.'$S1AACG :i a cel7rlalte pers7ane participante-
pe 8iecare pa>in5 :i la s89r:it.
Hc%lcarea )r"el)r pr)cedurale care re>le4enteaz5 percDezi3ia-
precu4 :i ecu)aterea re;ulil)r de tactic% cri"iali#tic% pri<in6
aceast5 acti<itate p)t c)duce la aularea actului ;n 45sura ;n care a 87st
a6us5 7 <5t54are 6repturil7r pri<in6 in<i7la?ilitatea pers7anei :i
674iciliului.
Ast8el ;ntr-un 67sar a8lat pe r7lul "arcDetului 6e pe l9n>5 Tri?unalul
&ucure:ti s-a s7licitat instan3ei c74petente aut7riza3ia 6e percDezi3ie
674iciliar5 ;n <e6erea 6esc7peririi :i str9n>erii pr7?el7r necesare
s7lu3i7n5rii cauzei a<9n6 ca 7?iect 747rul c74is asupra cet53eanului italian
Al?ert7 !anal6i- ;n 4ai $CC(.
Instan3a a e4is aut7riza3ia 6e percDezi3ie nr.1E*S$*.CB.$CC( ;n ?aza
c5reia pr7cur7rul ;ns73it 6e lucr5t7ri 7perati<i 6in p7li3ia =u6iciar5 a pr7ce6at
la e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare ;n i47?ilul 6e3inut 6e presupusul aut7r.
Din cuprinsul pr7cesului-<er?al 6e e8ectuare a percDezi3iei 6in
$B.CB.$CC( nu rezult5 c5 7r>anul =u6iciar ar 8i prezentat aut7riza3ia e4is5 6e
=u6ec5t7r pers7anei 6e3in5t7are a l7cuin3ei- :i nici 6ac5 i s-a cerut acestei
pers7ane s5 pre6ea 7?iectele care au rele<an35 =uri6ic5 pentru s7lu3i7narea
cauzei penale. De ase4enea ;n ca6rul aceleia:i percDezi3ii- 6esc7perin6u-se
cartu:e 6e 6i8erite cali?re nu s-a sta?ilit 6ac5 acestea erau 6e3inute 85r5 6rept-
nepreciz9n6u-se 6ac5 aceast5 4uni3ie a 87st ri6icat5 sau nu- 7ri 6ac5 a 87st
l5sat5 ;n cust76ia pers7anei la 674iciliul c5reia s-a e8ectuat aceast5
percDezi3ie.
+n alt 67sar al "arcDetului 6e pe l9n>5 Tri?unalul &ucure:ti a<9n6 ca
7?iect s5<9r:irea in8rac3iunil7r 6e 747r 6e7se?it 6e >ra< :i t9lD5rie- c74ise
;n n7aptea 6e 1CS11.CE.$CCC asupra <icti4ei ,iurea I7n 6in str.A4ici3iei
nr.'A sect7r 1- 6up5 7?3inerea aut7riza3iei 6e percDezi3ie nr.'C* 6in $*
au>ust $CC(- acest act pr7ce6ural a 87st e8ectuat nu4ai 6e lucr5t7ri 6in
ca6rul "7li3iei /u6iciare- 85r5 participarea pr7cur7rului care p7tri<it art.$CA
6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5 are c74peten3a e@clusi<5 6e e8ectuarea
ur45ririi penale ;n cazul 8aptel7r e@puse 4ai sus.
"ercDezi3ia a 87st e8ectuat5 cu ;nc5lcarea n7r4el7r pr7cesual-penale ;n
sensul c5 6in cuprinsul pr7cesului-<er?al 6e percDezi3ie 674iciliar5 6in
1C)
$).CE.$CC( nu rezult5 c5 7r>anul =u6iciar s-a le>iti4at 5;n preala?il- 7ri 6ac5
a prezentat ;n<inuitului aut7riza3ia e4is5 6e =u6ec5t7r.
+ntr-7 alt5 cauz5- /u6ec5t7ria sect7rului 1 &ucure:ti- prin ;nceDeierea
6in 1).CE.$CC' pr7nun3at5 ;n 67sarul ABA$S$CC' a respins ca ne;nte4eiat5-
cererea 6e e8ectuare a unei percDezi3ii la se6iul 47telului "ipera 6in 74una
Tunari- 7seaua 6e entur5 nr.)- 87r4ulat5 6e pr7cur7r- 47ti<9n6u-se c5 la
67sarul cauzei nu e@ist5 ;nscrisuri care s5 ateste ;nceperea ur45ririi penale
;4p7tri<a nu4i3il7r Assal .ari :i "irie ,7r67n- 87:ti 6irect7ri ai S.. VI"
ASIN% S.!.L.- su? aspectul s5<9r:irii in8rac3iunil7r s5<9r:ite 6e art.1' :i
1( 6in Le>ea nr.EBS1AA(. +n acest caz 8iin6 <7r?a 6e 7 percDezi3ie
674iciliar5- aceasta- c7n87r4 art.1CC alin.* 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5
nu p7ate 8i 6ispus5 ;nainte 6e ;nceperea ur45ririi penale- iar 67<a6a
;nceperii ur45ririi penale este 7 c7n6i3ie esen3ial5 pentru a64iterea cererii.
S-a 4ai c7nstatat- ;n alt5 7r6ine 6e i6ei- c5 ;n 67sarele prezentate 4ai
sus ;n care s-a ;nceput ur45rirea penal5 at9t Kin re4N c9t :i Kin pers7na4N
nu s-a asi>urat 6e c5tre 7r>anele =u6iciare- prezen3a ap5r5t7rului ;n<inuitului
la e8ectuarea actului 6e percDezi3ie 674iciliar5 ;n sensul la care se re8er5
art.1B$ 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5- te@t care c7n8er5 ap5r5t7rului-
;n<inuitului sau inculpatului 6reptul s5 asiste la e8ectuarea 7ric5rui act 6e
ur45rire penal5 Finclusi< percDezi3iileG.
+n cauzele penale pe care le-a4 e@e4pli8icat 4ai sus- nu e@ist5 nici 7
67<a65 c5 7r>anele =u6iciare l-au ;ncun7:tiin3at pe ;n<inuit 6espre 6reptul
sau 6e a 8i asistat 6e un ap5r5t7r ales sau 6in 78iciu ;n sensul art.* alin. Ulti4
:i art.1B1 6in 76ul 6e "r7ce6ur5 "enal5.
Din 474ent ce ap5r5t7rul ;n<inuitului sau inculpatului are 6reptul s5
asiste la e8ectuarea 7ric5rui act 6e ur45rire penal5- put9n6 87r4ula cereri :i
6epune 4e47rii- 7r>anul =u6iciar care e8ectueaz5 percDezi3ia- a<ea 7?li>a3ia
s5-l ;ncun7:tiin3eze pe ap5r5t7r asupra 6atei :i 7rei e8ectu5rii acestui act
pr7ce6ural.
1+1+ Ridicarea de ),iecte i 4#cri#uri
1+1+0+ N)!iuea i i"p)rta!a ridic%rii de ),iecte i 4#cri#uri 4
pr)ce#ul peal
Ridicarea de ),iecte i 4#cri#uri e#te acti$itatea pri iter"ediul
c%reia )r;aul de ur"%rire peal% #au i#ta!a de ?udecat% a#i;ur%
),iectele i d)cu"etele care p)t #er$i ca "i?l)c de pr),% 4 pr)ce#ul
peal+ 3a este o instituie de sine stttoare "i nu tre%uie s fie confundat
cu actiitatea de cutare, releare, fixare "i ridicare a urmelor "i
1C*
mijloacelor materiale de pro% desf"urat cu ocazia cercetrii la faa
locului ori cu aceea iz,nd acela"i scop, carese efectueaz n cadrul
perc!eziiei.
Aceast5 acti<itate #e e*ectuea<% atuci c5d #e cu)#c ),iectele i
4#cri#urile ce pre<it% $al)are petru cau<%9 se 6e3in 6ate :i in87r4a3ii
6espre e@isten3a l7r- sunt sta?ilite pers7anele 8izice sau =uri6ice care le 6e3in
:i l7curile un6e se a8l5. Acti<itatea ur45re:te i6enti8icarea :i ri6icarea 6e la
pers7anele care le 6e3in a 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r ce ser<esc ca 4i=l7c 6e
pr7?5 pentru 6esc7perirea in8rac3iunii :i 85ptuit7ril7r- 67<e6irea <in7<53iei
acest7ra- asi>urarea tra>erii l7r la r5spun6ere penal5.
+n anu4ite 474ente ur45ririi penale- este 6i8icil s5 se sta?ileasc5 cu
certitu6ine care 6intre 7?iectele :i ;nscrisurilr ri6icate sunt 4i=l7ace 6e
pr7?5.
De aceea- 6isp7zi3iile le>ii pr7cesuale penale pre<56 c5 aceast5
acti<itate se p7ate e8ectua cDiar atunci c9n6 se apreciaz5 67ar p7si?ilitatea ca
ele s5 ser<easc5 6rept 4i=l7c 6e pr7?5.
Multitu6inea :i <arietatea 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r ce p7t ser<i la
a8larea a6e<5rului se >5sesc su? 7 6i<ersitate 6e 87r4e- 45ri4i- pr7priet53i
8izic7-cDi4ice etc.- ascunse 7ri la <e6ere :i p7t 8i cla#i*icate 4 "ai "ulte
cate;)rii+ Dup5 literatura 6e specialitate :i 6isp7zi3iile le>ale s-ar putea 8ace
ur45t7area clasi8icare )
%?iecte :i ;nscrisuri care au *)l)#it #au au *)#t de#tiate #%
#er$ea#c% la #%$5rirea i*rac!iuii+ De e@e4plu:N>ura 6e lupN 87l7sit5 la
c74iterea 8urtului prin 87r3area casei 6e ?aniJ
%?iecte care repre<it% pr)du#ul i*rac!iuii+ De e@e4plu: ?unurile
6elapi6ate 6e >esti7nar sau lucrul ;nsu:it 6e in8ract7r ;n cazul unui 8urtJ
%?iecte 7ri ;nscrisuri care p)art% ) ur"% a *aptei c)"i#e+ De
e@e4plu: ;nscrisul c7ntra85cut prin 8als sau lac5tul 6istrus prin 87r3area
;ncuiet7rii ;n cazul unui 8urt 7ri :tatul 6e plat5 87l7sit pentru s5<9r:irea
in8rac3iunii 6e ;n:el5ciune ;n pa>u?a a<utului pu?lic prin p7ntarea unei
pers7ane ;n 476 8icti<J
%rice alte- 7?iecte sau ;nscrisuri care #er$e#c la a*larea ade$%rului
i re<)l$area cau<ei. De e@e4plu: ?ancn7tele 7ri alte ?unuri 6e <al7are cu
ur4ele 6i>itale ale 4ituitului ;n cazul in8rac3iunii 6e luare 6e 4it5.
1+1+.+ 2re;%tirea 4 $ederea ridic%rii de ),iecte i 4#cri#uri
Ast8el- 6e:i- ;n >eneral- se cun7sc 7?iectele :i ;nscrisurile care
ur4eaz5 a 8i ri6icate- l7curile :i pers7anele ce le 6e3in- se i4pune u
"ii"u" de i$e#ti;a!ii pentru a c7ncretiza t7ate acestea- $eri*ic%ri care
1CB
tre?uie 85cute cu aten3ie pentru a nu 6a p7si?ilitatea pers7anel7r interesate s5
6istru>5 sau s5 ;nl5ture 7?iectele 7ri ;nscrisuri ce intereseaz5 cauza. +n rap7rt
cu situa3iile c7ncrete ;n care sunt cDe4ate s5 ac3i7neze pentru ri6icarea
7?iectel7r :i ;nscrisuril7r- 7r>anele 6e ur45rire penal5 tre?uie s5 ;ntreprin65
:i alte "%#uri )
S5 sta?ileasc5 n74inal pe cei ce <7r participa la ac3iune :i s5 le 8i@eze
sarcini c7ncrete- ;n 8unc3ie 6e calitatea :i <7lu4ul 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r
care <7r 8i ri6icateJ
S5 sta?ileasc5 4et76ele- 4i=l7acele :i c7n6i3iile 6e c7nser<are :i
transp7rtare a 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r :i s5 pre>5teasca 4aterialele :i
recipientele Fplicurile- D9rtia- <asele- eticDetele etc.G ;n care se <7r pune sau
a4?ala- 6up5 caz- c7relat cu 45suri 4enite a e<ita 6istru>erea- 6e>ra6area
acest7ra :i a e<entualel7r ur4e- cu 7cazia transp7rtuluiJ
"re>5tirea :i 87l7sirea trusei cri4inalisticeJ
%?3inerea- ;n ti4p util- a aut7riza3iei pr7cur7rului- ;n situa3ia c9n6 se
i4pune ri6icarea silit5 :i ;n acest sc7p este necesar5 e8ectuarea unei
percDezi3iiJ
%?3inerea ;ncu<iin35rii pr7cur7rului 7ri a 6isp7zi3iei instan3ei 6e
=u6ecat5- 6ac5 7?iectele sau ;nscrisurile ur4eaz5 s5 8ie ri6icate 6e la 7
unitate cu re>i4 special.
1+1+1+ Re;uli tactice ;eerale *)l)#ite 4 ridicarea de ),iecte i
4#cri#uri
+n cazul acti<it53ii 6e ri6icare 6e 7?iecte :i ;nscrisuri- 6up5 prezentarea
la 674iciliul pers7anei 8izice- 7ri la se6iul pers7anei =uri6ice care le 6e3ine-
7r>anul 6e ur45rire penal5 pr7ce6eaz5 ast8el )
- se le>iti4eaz5 ;n 8a3a pers7anei sau a reprezentantului unit53ii 6e la care
ur4eaz5 a se ri6ica 7?iectele 7ri ;nscrisurileJ
- le>iti4eaz5 pers7anele ;n cauz5- pentru a se c7n<in>e 6ac5 sunt cele
cun7scute c5 6e3in ase4enea 7?iecte :i ;nscrisuriJ
- arat5 sc7pul <enirii- a6uce la cun7:tin35 6e3in5t7rului 6e 7?iecte :i
;nscrisuri 7?li>a3iile ce le are c7n87r4 le>iiJ prezint5 reprezentantului
unit53ii- aut7riza3ia c9n6 este cazul- :i ;i s7licit5 s5 pre6ea 7?iectele sau
;nscrisurile.
"ractica 7r>anel7r =u6iciare 6e47nstreaz5 c5 la ri6icarea 6e 7?iecte :i
;nscrisuri p7t 8i ;nt9lnite 4ai 4ulte situa3ii:
aG pers7ana c5reia i se s7licit5- accept5 6e ?un5<7ie s5 pun5 la
6isp7zi3ia 7r>anului =u6iciar 7?iectele :i ;nscrisurile. +n aceast5 situa3ie-
7r>anul 6e ur45rire penal5 7ri instan3a 6e =u6ecat5 pr7ce6eaz5 la ri6icarea
1CE
7?iectel7r :i ;nscrisuril7r pe ?az5 6e 67<a65 ;ncDeiat5 ;n 67u5 e@e4plare-
6up5 476elul 6in 0
?G pers7ana c5reia i se s7licit5 e@pres pre6area 7?iectel7r :i
;nscrisuril7r- 6e:i recun7a:te c5 se a8l5 asupra sa- s refuze s le prezinte. Cn
asemenea cazuri, se procedeaz la ridicarea silit. +n cursul =u6ec53ii-
6isp7zi3ia ri6ic5rii silite se c74unic5 6e c5tre instan35 pr7cur7rului- care- la
r9n6ul s5u- 7 trans4ite 7r>anului 6e cercetare penal5 c74petent s5 e@ecute
aceast5 acti<itate F76 6e "r7ce6ur5 "enal5- art.AAG.
cG 6e3in5t7rul nea>5 8aptul c5 7?iectele sau ;nscrisurile s-ar a8la ;n
p7sesia sa. i ;n ase4enea cazuri se pr7ce6eaz5 la ri6icarea silit5. +ntruc9t-
;ns5- ;n sc7pul 6esc7peririi 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r este necesar5 c5utarea
acest7ra- 7r>anul 6e cercetare penal5 este 7?li>at s5 7?3in5 aut7riza3ia
=u6ec5t7rului pentru e8ectuarea percDezi3iei 674iciliare 7ri la se6iul unit53ii-
;n <e6erea 6esc7peririi :i ri6ic5rii 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r.
Spre 6e7se?ire 6e pri4a situa3ie- ;n care 6e3in5t7rul 7?iectel7r :i
;nscrisuril7r- le pre65 6e ?un5<7ie :i 7r>anul 6e ur45rire penal5 are 7?li>a3ia
67ar 6e a le pri4i- pe ?az5 6e 67<a65- ;n c7n6i3iile 4en3i7nate- ;n cea 6e-a
67ua situa3ie- 6at7rit5 pr7?le4el7r n7i ce apar pri<in6 ri6icarea-le>ate 6e
re8uzul p7ses7rului 6e a pre6a 7?iectele :i ;nscrisurile-- 8iin6 necesar s5 8ie
luate 45suri 6e c7nstr9n>ere- 7r>anul 6e cercetare penal5 este 7?li>at s5 se
asi>ure de asistena a doi martori, iar actiitatea desf"urat "i rezultatul
su tre%uie consemnate ntr*un proces er%al.
La ri6icarea 6e ;nscrisuri :i 7?iecte- 7r>anul 6e cercetare penal5
tre?uie s5 asi>ure prezen3a p7ses7rului P ;n lipsa acestuia- a un7r 4e4?rii 6e
8a4ilie 7ri a unui <ecinJ ;n cazul pers7anel7r =uri6ice- a reprezentan3il7r
acest7ra :i 6up5 caz- a ap5r5t7rului.
%r>anul 6e ur45rire penal5 este 7?li>at s5 pr7ce6eze la nu45rarea-
c9nt5rirea- 45surarea :i- ;n >eneral- 6eli4itarea pe cantit53i- calit53i :i
caracteristici in6i<i6uale ale 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r ri6icate :i s5
c7nse4neze cu 4a@i4u4 6e e@actitate acti<itatea 6es85:urat5 :i 4i=l7acele
6e pr7?5 ri6icate. T7t76at5- ;n pr7cesul <er?al 6e ri6icare tre?uie s5 se
speci8ice c5 nu au 87st ri6icate alte 7?iecte sau ;nscrisuri ;n a8ara cel7r
4en3i7nate.
1+:+ Re;uli tactice #peciale
1+:+0+ 2ierderea ),iectel)r i 4#cri#uril)r
Dup5 prezentarea la 6e3in5t7rul 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r- 7r>anul 6e
ur45rire penal5 se le>iti4eaz5 :i i6enti8ic5 pe cel ;n cauz5J pune ;n <e6ere
1CA
p7ses7rului 7ri reprezentantului pers7anei =uri6ice 7?li>a3iile ce le are
p7tri<it le>ii- s7licit9n6u-i s5 pre6ea 7?iectele :i ;nscrisurile pe care le
6e3ineJ ;n situa3ia c9n6 cele s7licitate sunt pre6ate- se pr7ce6eaz5 la ri6icarea
l7r pe ?az5 6e 67<a65.
Atunci c9n6 se apreciaz5 c5 :i 7 c7pie 6e pe un ;nscris p7ate ser<i ca
4i=l7c 6e pr7?5- se re3ine nu4ai aceasta P 6e e@e4plu- ;n cazul ri6ic5rii un7r
:tate 6e plat5 ;nt7c4ite ;n 476 8icti<. Se ri6ic5 t7ate e@e4plarele ;nscrisului-
nu4ai atunci c9n6 se c7nsi6er5 c5 8iecare ;n parte prezint5 interes pentru
cauz5 :i c7nstituie 4i=l7c 6e pr7?5.
!i6icarea pr7?el7r 6e pr76use ali4entare :i in6ustriale pentru analize
se 8ace cel pu3in ;n 6u?lu e@e4plar- cu respectarea re>ulil7r care s5 asi>ure
7?iecti<itatea rezultatel7r e@a4in5ril7r 6e la?7rat7r P a4?alare- eticDetare-
si>ilare :i 8i@are pr7cesual5. Se pr7ce6eaz5 ast8el pentru a se putea 8ace n7i
analize 6e la?7rat7r ;n cazul c9n6 s-ar c7ntesta e@actitatea pri4el7r- precu4
:i pentru asi>urarea 8a35 6e 7rice risc ce ar pute sur<eni- care ar 6uce la
6istru>erea pr7?ei ri6icate- ;n ti4pul transp7rtului sau cu 7cazia e8ectu5rii
e@a4in5ril7r 6e specialitate. "entru acelea:i ra3i7na4ente- ;n unele cazuri-
pr7?ele se p7t ri6ica :i ;n ' e@e4plare- 6in care una r549ne la 7r>anul ce a
6ispus 45sura- una- la cel 6e la care se ri6ic5 :i alta- la 7 ter35 pers7an5 P
6at5 ;n cust76ie :i 6enu4it5 >eneric Kpr7?a 4art7rNJ
%r>anul 6e ur45rire penal5 care ri6ic5 7?iectele 7ri ;nscrisurile are
7?li>a3ia s5 le prezinte pers7anei 6e3in5t7are :i cel7r ce asist5 la aceast5
acti<itate pentru a le recun7a:te :i a le ;nse4na spre nescDi4?are- 6up5 care
ia 45suri 6e a4?alare- eticDetare :i si>ilare. +n situa3ia c9n6 7?iectele nu p7t
8i ;nse4nate :i nici nu li se p7t aplica eticDete :i si>ilii- 6up5 ;ncDi6ere-
;4pacDetare- se a:eaz5 la7lalt5 ;ntr-un a4?ala=- cutie- recipient- la65- ca4er5
ne87l7sit5 :i- ap7i- se aplic5 si>iliul 6in 67tare. Deci- 6ac5 7?iectele nu p7t 8i
ri6icate 6at7rit5 <7lu4ului- cantit53ii su? care se prezint5 sau alt7r 47ti<e
;nte4eiate- 7r>anul 6e ur45rire penal5 este 7?li>at s5 le pun5 su? si>iliu :i
s5 le lase ;n p5strare celui ce le 6e3ine 7ri unui cust76e- 85c9n6 4en3iunea
e@pres5 6espre aceast5 45sur5 ;n pr7cesul <er?al ;ncDeiat.
1+:+.+ Re!ierea i predarea c)re#p)de!ei i a ),iectel)r care
pre<it% itere# petru cau<%
Aceast5 acti<itate se e8ectueaz5 atunci c9n6 7?iectele sau ;nscrisurile
ur4eaz5 a 8i ri6icate 6e la unit53i p7:tale 7ri 6e transp7rt- care sunt 7?li>ate
s5 asi>ure secretul c7resp7n6en3ei.
+n cazuri 6e e@cep3ie- c9n6 re3inerea :i pre6area c7resp7n6en3ei :i a
7?iectel7r a8late asupra unit53ii p7t slu=i a8l5rii a6e<5rului ;n pr7cesul penal-
11C
7r>anele =u6iciare p7t pr7ce6a la ri6icarea l7r- cu respectarea c7n6i3iil7r
le>ale.
Ast8el- 7r>anul 6e cercetare penal5- cu ;ncu<iin3area =u6ec5t7rului-
p7ate 6ispune ca 7rice unitate p7:tal5 sau 6e transp7rt s5 re3in5 :i s5 pre6ea
scris7rile- tele>ra4ele :i 7rice alt5 c7resp7n6en35 7ri 7?iectele tri4ise 6e
;n<inuit sau inculpat 7ri a6resate acestuia- 8ie 6irect- 8ie in6irect.
La ri6icare nu este necesar5 prezen3a ;n<inuitului sau inculpatului.
Dup5 e@a4inarea :i analizarea c7resp7n6en3ei :i a 7?iectel7r ri6icate-
7r>anul =u6iciar este 7?li>at s5 restituie 6estinatarului- su? luare 6e 67<a65-
pe acelea care nu au le>a5tur5 cu cauza.
1+:+1+ Ridicarea #ilit% de ),iecte i 4#cri#uri
Dup5 cu4 s-a ar5tat- se recur>e la aceast5 45sur5 ;n situa3ia c9n6- 6e:i
se cun7sc 67cu4entele :i 7?iectele ce ur4eaz5 a 8i ri6icate- ca :i pers7ana
care le 6e3ine- aceasta re8uz5 s5 le pre6ea sau nea>5 e@isten3a l7r asupra sa.
+n ase4enea cazuri- p7tri<it le>ii- se pr7ce6eaz5 la ri6icarea silit5 sau
c5utarea acest7ra :i ri6icarea l7r.
+n aceste ;4pre=ur5ri p7t ap5rea 67u5 situa3ii:
aG c9n6 7r>anul 6e ur45rire penal5 cun7a:te cert l7cul un6e se a8l5 ;nscrisul
sau 7?iectul ce ur4eaz5 a 8i ri6icat- ;ns5 6e3in5t7rul re8uz5 s5-l pre6eaJ
?G c9n6 :tie c5 se a8l5 ;n 6epen6en3ele 6e3in5t7rului- ;ns5 nu are
reprezentarea e@act5 a l7cului un6e sunt ascunse :i p7ses7rul nea>5 e@isten3a
l7r.
+n pri4a ip7tez5- ;nscrisurile sau 7?iectele a8l9n6u-se la <e6ere se
ri6ic5 85r5 c7nsi43549ntul celui ;n cauz5- pr7ce69n6u-se :i la 6escDi6erea
;nc5peril7r sau 6escuierea ;ncuiet7ril7r- 6ac5 este cazul- iar ;n a 67ua ip7tez5
se <a pr7ce6a la e8ectuarea unei percDezi3ii c7rp7rale :i 674iciliare- pentru
>5sire ;nscrisuril7r sau 7?iectel7r- cu respectarea tutur7r re>ulil7r care
re>le4enteaz5 aceste acti<it53i.
1+8+ 2articularit%!ile ridic%rii de ),iecte i 4#cri#uri care au u
caracter cla#i*icat
+n >eneral- ase4enea 7?iecte :i 67cu4ente- care c7nstituie 4i=l7ace
6e pr7?5- sunt ri6icate :i utilizate ;n cauzele ce pri<esc in8rac3iunile c7ntra
si>uran3ei statului +securitii naionale5 :i nu4ai cu caracter 6e e@cep3ie
apare ne<7ia s5 8ie a64inistrate ;n 67sarele pri<in6 in8rac3iunile 6e 6rept
c74un.
Sunt c7nsi6erate in87r4a3ii clasi8icate in87r4a3iile F67cu4ente- 6ate-
7?iecte sau acti<it53i- in6i8erent 6e sup7rt- 87r45- 476 6e e@pri4are sau
111
punere ;n circula3ieG- 6atele- 67cu4entele 6e interes pentru securitatea
na3i7nal5- care- 6at7rit5 ni<eluril7r 6e i4p7rtan35 :i c7nsecin3el7r care s-ar
pr76uce ca ur4are a 6ez<5luirii sau 6ise4in5rii neaut7rizate- tre?uie
pr7te=ate. lasele 6e secretizare sunt: secret 6e stat :i secret 6e ser<iciu
F!estricte6G. Ni<elurile 6e secretizare atri?uite in87r4a3iil7r 6in clasa
secretel7r 6e stat sunt: secret F7n8i6en3ialG- strict secret FSecretG- strict
secret 6e i4p7rtan35 6e7se?it5 FT7p SecretG.
Este cun7scut 8aptul c5 7?iectele :i 67cu4entele clasi8icate sunt
p5strate ;n ;nc5peri special a4ena=ate la pers7anele =uri6ice- care prin natura
acti<it53ii l7r ;nt7c4esc- pri4esc- e@pe6iaz5 7ri 4anipuleaz5 ase4enea
7?iecte :i ;nscrisuri- 6e3inerea l7r 78icial5 6e c5tre pers7ane 8izice
c7nstituin6 7 e@cep3ie.
7n6uc5t7rii a>en3il7r ec7n74ici sau ai alt7r pers7ane =uri6ice 6e
6rept pri<at- precu4 :i pers7anele 8izice c5r7ra le-au 87st ;ncre6in3ate
in87r4a3ii secrete 6e stat- ;n ca6rul rap7rturil7r 6e c7la?7rare- au 7?li>a3ia s5
respecte pre<e6erile le>ale pri<in6 p5strarea acest7ra. Func3ie 6e ni<elul 6e
clasi8icare- 45surile sunt 6i8eren3iate- p7rnin6 6e la p5strarea la l7cul 6e
4unc5 F?ir7uriG- p9n5 la ;nc5peri 6e 4a@i45 securitate- iz7late 87nic :i
electr74a>netic- cu siste4e s78isticate 6e ;ncuiere :i supra<e>Dere.
Dat 8iin6 8aptul c5 ase4enea 7?iecte :i 67cu4ente se a8l5 asupra un7r
pers7ane =uri6ice- pre<etarea i predarea l)r de ,u%$)ie )r;ael)r
?udiciare e#te re;ula9 6ar nu se e@clu6e nici p7si?ilitatea ca ri6icarea l7r s5
se 8ac5 silit- c9n6 re8uz5 pre6area 7ri cu 7cazia unei percDezi3ii i4puse 6e
atitu6inea 6e ne>are a e@isten3ei l7r.
Fa35 6e aceasta- tre?uie precizat c5 p7tri<it te@tului Le>ii
nr.1E$S1$.C(.$CC$ pri<in6 pr7tec3ia in87r4a3iil7r clasi8icate- art.11-
K 2ccesul n cldirile "i infrastructurile informatice n care se desf"oar
actiiti cu informaii clasificate ori sunt pstrate sau stocate informaii cu
acest caracter este permis numai n cazuri autorizate.. +n aceea:i 45sur5
tre?uie a<ut ;n <e6ere art.1) pct.RG- 6in care rezult5 necesitatea e@isten3ei
certi8icatului 6e securitate c7respunz5t7r- ce atest5 <eri8icarea :i acre6itarea
pers7anei 6e a 6e3ine- 6e a a<ea acces :i 6e a lucra cu in87r4a3ii clasi8icate.
Accesul la in87r4a3ii secret 6e ser<iciu este sta?ilit pe ?aza aut7riza3iei
e4ise 6e c7n6uc5t7rul unit53ii ce le 6e3ine F..,. nr.BE1S$).CB.$CC$- art.*G.
7n87r4 aceleia:i le>i- art.'* :i art.'E- rezult5 7?li>ati<itatea
respect5rii re>ulil7r 6e pr7tec3ie- trans4itere- transp7rt :i st7care a
in87r4a3iil7r secrete 6e stat.
1+G+ C)#e"area ridic%rii de ),iecte i 4#cri#uri
11$
Acti<itatea 6e ri6icare 6e 7?iecte :i ;nscrisuri- precu4 :i rezultatul
acesteia- se 8i@eaz5 prin: d)$ad% )ri pr)ce#-$er,alE
aG 67<a6a 6e pre6are-pri4ire a 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r- eli?erat5 6e
7r>anul 6e ur45rire penal5 sau instan3a 6e =u6ecat5- ca ur4are a pre65rii
acest7ra 6e ?un5<7ie la cererea 7r>anel7r =u6iciare- nu este ;n a6e<5ratul
sens al e@presiei un act 6e Kri6icareN. Ea 8i@eaz5 acti<itatea 6e pre6are-
pri4ire- a<9n6u-se ;n <e6ere :i 8aptul c5 67<a6a p7ate 8i ;ncDeiat5 cDiar :i la
se6iul 7r>anului =u6iciar ;n situa3ia c5 p7ses7rul 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r le
a6uce :i le pre65 6in pr7prie ini3iati<5.
?G pr7cesul-<er?al ;ncDeiat cu 7cazia ri6ic5rii silite a 7?iectel7r :i
;nscrisuril7r tre?uie s5 cuprin65 6atele 7?li>at7rii p7tri<it n7r4el7r
pr7ce6urale- 4en3iunea e@pres5 c5 au 87st s7licitate 6e3in5t7rului- ce a
re8uzat s5 le pre6ea 6e ?un5<7ie- l7cul un6e au 87st >5site- 6ac5 pentru a se
a=un>e la ele s-a i4pus 87r3area un7r ;ncuiet7ri- c7n6i3iile ;n care erau
p5strate- 6escrierea a45nun3it5 a 7?iectel7r :i ;nscrisuril7r :i precizarea c5
au 87st ri6icate.
cG pr7cesul-<er?al ;ncDeiat ;n cazul c9n6 pentru 6esc7perirea :i in6icarea
7?iectel7r :i ;nscrisuril7r s-au i4pus c5ut5ri- 6eci s-a e8ectuat percDezi3ia ;n
acest sc7p- este 6e 8apt- pr7cesul-<er?al 6e percDezi3ie c7rp7ral5- 674iciliar5
sau la l7cul 6e 4unc5 6up5 caz.
1+A+ Tactica 4depliirii "%#uril)r pri$id ),iectele i 4#cri#urile
ridicate
+n practic5 prezint5 7 i4p7rtan35 6e7se?it5 cun7a:terea :i aplicarea
c7rect5 a 6isp7zi3iil7r le>ale care re>le4enteaz5 p5strarea- 4anipularea :i
4ai ales- 6estina3ia ce ur4eaz5 a se 6a 7?iectel7r ri6icate.
M5surile care se iau cu pri<ire la 7?iectele :i 5nscrisurile ri6icate
6i8er5- 6e la caz la caz- ;n rap7rt cu natura acest7ra:
aG 7?iectele 45runte :i ;nscrisurile se ataseaz5 la 67sarul cauzei-cu e@cep3iile
ar5tate ;n cazul 67cu4entel7r secreteJ
?G 7?iectele <7lu4in7ase 7ri actele ce nu au putut 8i ri6icate- se 87t7>ra8iaz5-
87t7>ra8ia se ataseaz5 la 67sar- iar acestea se p5streaz5 la 7r>anul 6e
ur45rire penal5 sau 6e c5tre pers7ana c5reia i s-au pre6at ;n cust76ie- p9n5
la s7lu3i7narea 6e8initi<5 a cauzeiJ
cG ?unurile perisa?ile- 7?iectele 6in 4etale pre3i7ase- 4i=l7acele 6e plat5
str5ine- titlurile 6e <al7are- 7?iectele 6e art5 :i 6e 4uzeu- c7lec3iile 6e
<al7are- precu4 :i su4ele 6e ?ani care 8ac 7?iectul 67sarului penal- se
pre6au unit53il7r- p7tri<it speci8icului l7r.
11'
Ast8el- ?unurile perisa?ile p7t 8i <al7ri8icate 6e ;n6at5- 7?iectele 6in
4etale 7ri pietre pre3i7ase :i 4i=l7acele 6e plat5 str5ine se 6epun la institu3ia
?ancar5 c74petent5- ;n ter4en 6e (E 6e la ri6icare. Titlurile 6e <al7are
interne- 7?iectele 6e art5 sau 4uzeu :i c7lec3iile 6e <al7are se pre6au spre
p5strare institu3iil7r 6e specialitate ;n acela:i ter4en.
Atunci c9n6 4etalele pre3i7ase- pietrele pre3i7ase- 7?iectele
c7n8ec3i7nate 6in acestea- 4i=l7acele 6e plat5 str5ine- titlurile 6e <al7are
interne- 7?iectele 6e art5 7ri 4uzeu :i c7lec3iile 6e <al7are sunt strict
necesare cercet5ril7r- 6epunerea l7r la institu3iile specializate se 8ace ;n
ter4en 6e (E 6e 7re 6e la s7lu3i7narea cauzei 6e c5tre pr7cur7r- 6up5
ter4inarea ur45ririi penale F76 6e "r7ce6ur5 "enal5- art.1CA- 11C :i 1*)GJ
6G 7?iectele :i e<entual ;nscrisurile ce ser<esc ca 4i=l7c 6e pr7?5- 6ac5 nu
sunt supuse c7n8iisc5rii- p7t 8i restituite pers7anei c5reia ;i apar3in- pe ?az5
6e 67<a65- cDiar ;nainte 6e 6e8initi<area ur45ririi penale :i 6ac5 nu
;n>reuneaz5 a8larea a6e<5rului- cu 7?li>a3ia s5 le p5streze p9n5 la
s7lu3i7narea 6e8initi<5 a cauzei. D7<a6a 6e pre6are-pri4ire ;n acest caz se
;ncDeie 6up5 476elul 6in 0
eG ;n situa3ia c9n6 se c7nstat5- pe parcursul ur45ririi penale- c5 7?iectele :i
;nscrisurile ri6icate nu au le>5tur5 cu cauza :i nici nu sunt supuse c7n8isc5rii-
ele se restituie- pe ?az5 6e 67<a65- pers7anei c5reia ;i apar3in. D7<a6a are
acela:i c7n3inut- e@cept9n6 4en3iunea 6espre 7?li>a3ia 6e p5strare a
7?iectel7r :i ;nscrisuril7r.
11(
@I@'IOGRAFIE SE'ECTIV(
1. 7nstitu3ia !749nieiJ
$. 76ul "enalJ
'. 76ul 6e pr7ce6ur5 penal5J
(. Le>ea nr.$A)S$CC( pri<in6 re>i4ul ar4el7r 6e 87c :i al 4uni3iil7r-
cu 476i8ic5rile :i c74plet5rile ulteri7areJ
). E4ilian Stancu - Tratat 6e cri4inalistic5- e6i3ia aIII-a- Uni<ersul /uri6ic-
&ucure:ti- $CC(J
*. 7nstantin Dr5>Dici- A6rian Iac7? P Tratat 6e teDnic5 cri4inalistic5- E6.
SITE.- rai7<a- $CCBJ
B. Fl7rin I7nescu P ri4inalistica- E6. Uni<ersitar5- $CCBJ
E. I. Nea>u - Tratat 6e pr7ce6ur5 penal5- E6. "r7- 1AABJ
). I.D7ltu - ri4inalistic5- E6. Fun6a3iei MAn6rei a>unaN-$CC'J
A. .Dr5>Dici - TeDnic5 cri4inalistic5- Fun6a3ia cultural5 MLi?raN-
&ucure:ti-$CC(J
1C. N.V56u<a - ri4inalistic5- urs uni<ersitar 6e tactic5 :i 4et76ic5- E6.
Uni<ersitaria- $CC*
11. A.i7pra>a - ri4inalistic5- Tratat 6e cri4inalistic5- E6. ,a4a-
&ucure:ti-1AA*

11)