Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L. Email: folimobgrup@yahoo.

com
SEI! SOCI"L: T#l: $%&'.()(.)$&
Bra*o+, S-r. L.m/i #i, Nr.00, Bl.(1, "p.2% $%&2.2%'.%$'
C!I: RO312'%2%$
NR. RE4. COM.: 5$)63$&63$$)
IB"N: RO$3 BTRL $$)$ 23$3 72'( 3388
Ba9ca Tra9*il+a9ia : Bra*o+
CONTRACT PENTRU FURNIZARE DE PRODUSE
NR .
I. Parti contractante
Intre
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L., cu sediul in Brasov, Str. Lamaitei, Nr.66, Bl.93, Ap.17, inregistrata la
Oficiul egistrului !omertului su" nr. #$%&'$(&'$$%, cod fiscal O '31)717$, cont nr. O$' B*L $$%$
1'$' +1)9 '',,, desc-is la Banca *ransilvania Brasov, repre.entata legal prin //0asile 1an
Sorin// in calitate de F!RNI;OR.
si
Beneficiar .. .cu sediul in ..
..triculata la Registrul Comertului
/////. .sub cod fiscal .. cont nr ., deschis
la.. reprezentata de . in functia de.
, in calitate de BENEFICIAR, a intervenit prezentul CONTRACT.

II. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constituie: realizarea de mobilier operational, conform anexa.
III. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ! zile, incepand cu data achitarii sumei de avans
lucrare, din suma totala.
IV. Livrarea produselor si documentelor care le insotesc
4.1. "urnizorul are obligatia de a livra produsele, pe baza comenzilor beneficiarului, la destinatia finala
indicata de acesta si de a respecta:
a. datele din comanda de livrare,
b. termenul comercial stabilit,
c. anexa # $monta%, transport, plata&,
d. anexa ' $fisa comanda&,
e. garantie.
Onorarea comenzii se va efectua in termen de .. de la data platii avansului
4.2. "urnizorul va transmite beneficiarului documentele care insotesc produsele:
a. factura fiscala,
b. avizul de expeditie(insotire.
V. Receptia produselor
5.1. Receptia produselor se va face la sediul beneficiarului in prezenta delegatului furnizorului.
5.2. Certificarea de catre destinatar a faptului ca produsele au fost livrate se face prin semnarea si
parafarea avizului de insotire(expeditie sau a facturilor aferente.
5.3. Calitatea bunurilor va fi in conformitate cu standardele si normele in vigoare.
5.4. )arantia produselor va fi aceea indicata de producator.
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L. Email: folimobgrup@yahoo.com
SEI! SOCI"L: T#l: $%&'.()(.)$&
Bra*o+, S-r. L.m/i #i, Nr.00, Bl.(1, "p.2% $%&2.2%'.%$'
C!I: RO312'%2%$
NR. RE4. COM.: 5$)63$&63$$)
IB"N: RO$3 BTRL $$)$ 23$3 72'( 3388
Ba9ca Tra9*il+a9ia : Bra*o+
VI. Ambalarea si marcarea
.1. "urnizorul are obligatia de a livra produsele in ambala%ele originale ale producatorului sau de a
ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipulare in timpul transportului,
astfel incat sa a%unga la destinatie in buna stare.
VII. Modalitati de plata
*inim +!, avans
-iferenta de suma se achita esalonat pe masura livrarii comenzii.
Plata se face prin OP(C./0 in contul indicat de furnizor pe factura fiscala.
VIII. Pretul contractului
Pentru produsele livrate platile datorate de beneficiar furnizorului sunt cele agreate de parti anterior
livrarii.
1aloarea contractului este ................
Preturile contin 21..
)arantia lucrarii este de '3 luni.
IX. Amendamente
!.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
X. Caracterul confidential al contractului
1".1. O parte contractanta, nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a. sa faca cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului4
b. sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a5si indeplini obligatiile contractuale
XI. Intarzieri in indeplinirea contractului
11.1. .tat beneficiarul cat si furnizorul au obligatia de a indeplini contractul de furnizare5plata, conform
clauzelor contractuale.
11.2. -aca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are
obligatia de a notifica, in '3 de ore, beneficiarul4 modificarea datei(perioada de furnizare asumate in
graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
11.3. Orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul partii lezate de a solicita penalitati, potrivit
prevederilor ca#i$%&'&'i (II.
XII. Penalitati daune!interese
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, acesta va plati beneficiarului, penalitati de intarziere de !,' , din valoarea
obligatiei nerespectate.
12.2. In cazul in care beneficiarul intarzie la plata pretului, neonorand la scadenta facturile, acesta are
obligatia de a plati furnizorului penalizari de intarziere de !,' , pe zi de intarziere din valoarea debitului,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L. Email: folimobgrup@yahoo.com
SEI! SOCI"L: T#l: $%&'.()(.)$&
Bra*o+, S-r. L.m/i #i, Nr.00, Bl.(1, "p.2% $%&2.2%'.%$'
C!I: RO312'%2%$
NR. RE4. COM.: 5$)63$&63$$)
IB"N: RO$3 BTRL $$)$ 23$3 72'( 3388
Ba9ca Tra9*il+a9ia : Bra*o+
XIII. Rezilierea contractului
13.1. 6erespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii
lezate de a cere in scris rezilierea contractului de furnizare.
13.2. Prezentul contract inceteaza prin voia partilor 7 de comun acord,
13.3. 6econcretizarea intelegerilor contractuale mai sus mentionate, atrag implicit pierderea contravalorii
avansului platit.
XIV. "orta ma#ora
14.1. "orta ma%ora este constatata de o autoritate competenta.
14.2. "orta ma%ora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei ma%ore, dar fara a
pre%udicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
14.4. Partea contractanta care invoca forta ma%ora, are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
14.5. -aca forta ma%ora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de ! de zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune7interese.
XV. $olutionarea liti%iilor
15.1. 8eneficiarul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
15.2. -aca dupa #+ zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre comisia de arbitra% de pe langa Camera de Comert si Industrie 8rasov.
XVI. Comunicari
1.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
1.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in momentul primirii.
1.3. Comunicarile dintre parti se pot face prin telefon, telegrama, telex, fax sau e5mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
1.4. Prezentul contract s5a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
FURNIZOR, BENEFICIAR,
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.). SC .
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L. Email: folimobgrup@yahoo.com
SEI! SOCI"L: T#l: $%&'.()(.)$&
Bra*o+, S-r. L.m/i #i, Nr.00, Bl.(1, "p.2% $%&2.2%'.%$'
C!I: RO312'%2%$
NR. RE4. COM.: 5$)63$&63$$)
IB"N: RO$3 BTRL $$)$ 23$3 72'( 3388
Ba9ca Tra9*il+a9ia : Bra*o+
ANE(A 1
&a c%n$rac$'& nr. .,..
*ONTA+, TRANSPORT, P)ATA *ARFII
*ONTA+
-aca este asigurat monta%ul $se va incercui varianta aleasa&:
da
nu
Pretul monta%ului $daca este cazul&..

TRANSPORT
-aca este asigurat transportul $se va incercuii varianta aleasa&:
da
nu
9ocul pana la care se efectueaza transportul $se va incercuii varianta aleasa&:
pana la poarta punctului de destinatie $locul predarii&
pana la amplasamentul pe care marfa il va avea la punctul de destinatie
Pretul transportului$daca este cazul&..

P)ATA *ARFII
2otal suma de plata
2ermenul la care se face plata $se va incercuii varianta aleasa si se vor completa
sumele si scadentele , acolo unde este cazul& :
plata integrala in avans, la incheierea contractului
plata integrala la predarea marfii
plata esalonata
5 avans suma +!,..,ce se achita la data incheierii contractului
5 diferenta de +!,,.,dupa instalarea mobilierului
*odaliteatea de plata: $se va incercuii varianta aleasa&:
in numerar
cu ordin de plata
cu cec
cu bilet la ordin
FURNIZOR BENEFICIAR
SC FOLIMOB INVEST SR)

.
S.C. FOLIMOB INVEST S.R.L. Email: folimobgrup@yahoo.com
SEI! SOCI"L: T#l: $%&'.()(.)$&
Bra*o+, S-r. L.m/i #i, Nr.00, Bl.(1, "p.2% $%&2.2%'.%$'
C!I: RO312'%2%$
NR. RE4. COM.: 5$)63$&63$$)
IB"N: RO$3 BTRL $$)$ 23$3 72'( 3388
Ba9ca Tra9*il+a9ia : Bra*o+
ANE(A 2
&a c%n$rac$'& nr. ..
*OBI)IER
*ODIFICARI)E SUR,ENITE DUPA SE*NAREA CONTRACTU)UI SE ,OR REA)IZA CONTRA
COST DE CATRE BENEFICIAR

PR:2;RI9: CO62I6 21.
PR:2;RI9: I6C9;- 2R.6/POR2 /I *O62.<.
ORIC: *O-I"IC.RI C: ".C R.8.2 -: 9. C:9: *.I /;/ *:62IO6.2: .2R.) I*P9ICI2
CO/2;RI /;P9I*:62.R: -I6 P.R2:. 8:6:"ICI.R;9;I.

In cazul defectelor de fabricatie, transport sau monta%, "urnizorul se obliga a remedia ( inlocui $de la caz
la caz& piesele de mobilier deteriorate. "urnizorul nu se face vinovat si deci nu este obligat a lua nici o
masura in cazul deteriorarii mobilei mai sus mentionate dupa cum urmeaza :
#. In cazul depozitarii necorespunzatoare 5 in medii umede sau afara sub cerul liber.
'. *anipularii si transportarii necorespunzatoare.
. Intretinerii necorespunzatoare 5 stergere cu apa sau alte solutii contraindicate.
FURNIZOR, BENEFICIAR,
SC FOLIMOB INVEST SR) .