Sunteți pe pagina 1din 9

Note de curs

DREPTUL PROPRIETII INTELECTUALE


CURSUL 6.
DREPTUL DE AUTOR.
Gestiunea i aprarea dreptului de autor i a drepturilor one!e.
Aprarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe se face printr-o serie de
mijloace de drept administrativ civil i penal. Apari!ia unei le"i #n concordan! cu
le"isla!ia interna!ional #n materie a permis intrarea #n le"alitate i #n acest domeniu #n
care datorit sc$im%rilor aprute #n te$nic i te$nolo"ie a cerut-o cu necesitate. &e
asemenea re"lementarea drepturilor conexe a constituit un al pas #n crearea cadrului
le"islativ necesar aprrii acestor drepturi. Spre deose%ire de alte o%iecte ale dreptului
de proprietate intelectual 'inven!iile mrcile desenele i modelele industriale(
operele crea!iei literare artistice i tiin!ifice sau de orice alt natur asemntoare
ori"inalul este protejat de le"e #n mod necondi!ionat.
Orotirea dreptului de autor prin "i#loae de drept ad"inistrati$ %n
&eneral.
'. Mijloace de drept administrativ cu caracter organizaional prin care
sunt protejate drepturile de autor.
Reali)area prin dispo)i!iile le"ii a cadrului juridic necesar crerii unor
or"anisme de "estiune colectiv prin care se pot exercita i proteja unele dintre
drepturile de autor sau dintre drepturile conexe acestora constituie mijloace de drept
administrativ cu caracter or"ani)a!ional.
*entru prima dat Le"ea nr. +,-..6 prevede c titularii dreptului de autor i a
drepturilor conexe #i pot exercita drepturile lor nu numai #n mod personal dar i la
cererea lor prin or"anisme de "estiune colectiv.
/r"anismele de "estiune colectiv sunt persoane juridice constituite prin li%era
asociere care au ca o%iect de activitate #n principal colectarea i reparti)area
drepturilor a cror "estiune le este #ncredin!at de ctre titulari. Aceste or"anisme au
statutul asocia!iilor fr scop lucrativ i do%0ndesc personalitatea juridic #n condi!iile
le"ii cu avi)ul /ficiului Rom0n pentru &repturile de Autor.
Condi!iile pe care tre%uie s le #ndeplineasc aceste or"anisme pentru a fi
avi)ate de /ficiul Rom0n pentru &repturile de Autor sunt sta%ilite de le"e.
/r"anismele sunt create direct de ctre titularii drepturilor de autor i ai drepturilor
-
conexe cum sunt autorii artitii interpre!i sau executan!i productorii precum i al!i
titulari persoane fi)ice sau juridice ai drepturilor de autor i ai drepturilor conexe.
Aceste or"anisme ac!ionea) #n limitele mandatului #ncredin!at pe %a)a unui
statut adoptat dup procedura prev)ut de le"e. &ispo)i!iile o%li"atorii pe care tre%uie
s le cuprind un astfel de statut sunt prev)ute #n art. -12 lit. a 3 j din le"e i tre%uie
s fie completate cu orice dispo)i!ii o%li"atorii reieite din le"isla!ia #n vi"oare.
*entru a eviden!ia rolul de protec!ie pe care #l au or"anismele de "estiune
colectiv #nfiin!ate prin aplicarea dispo)i!iilor Le"ii nr. +,-..6 vom aminti c #n
conformitate cu prevederile art. -1. alin. 4 din le"e orice titular al dreptului de
proprietate sau al drepturilor conexe poate #ncredin!a prin contract exerci!iul
drepturilor sale unui or"anism de "estiune colectiv acesta din urm fiind !inut s
accepte exercitarea acestor drepturi pe %a) colectiv dac "estiunea cate"oriei de
drepturi #n cau) intr #n activitatea sa statutar.
/r"anismele de "estiune colectiv au urmtoarele o%li"a!ii 5
a( s acorde autori)a!ii neexclusive utili)atorilor la cererea acestora efectuat
#nainte de utili)area repertoriului protejat #n sc$im%ul unei remunera!ii prin licen!
neexclusiv #n form scris6
%( s ela%ore)e metodolo"ii pentru domeniile lor de activitate cuprin)0nd
drepturile patrimoniale cuvenite ce tre%uie ne"ociate cu utili)atorii #n vederea pl!ii
acestor drepturi #n ca)ul acelor opere al caror mod de exploatare face imposi%il
autori)area individual de ctre titularii de drepturi6
c( s #nc$eie #n numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe %a)a
conven!iilor #nc$eiate cu or"anisme similare din strintate contracte "enerale cu
or"ani)atorii de spectacole or"anismele de radiodifu)iune ori de televi)iune sau cu
distri%uitorii de servicii de pro"rame prin ca%lu av0nd ca o%iect autori)area de
utili)are a repertoriului protejat6
d( s proteje)e interesele mem%rilor lor #n ceea ce privete "estionarea
drepturilor cuvenite ca urmare a utili)arii repertoriului propriu #n afara teritoriului
Rom0niei prin #nc$eierea de contracte de repre)entare cu or"anismele similare din
strintate6
e( s colecte)e sumele datorate de utili)atori i s le reparti)e)e #ntre titularii de
drepturi potrivit prevederilor din statut6
f( s asi"ure accesul propriilor mem%ri la informa!iile privind orice aspect al
activit!ii de colectare a sumelor datorate de utili)atori i de reparti)are a acestora6
"( s acorde asisten! de specialitate titularilor de drepturi i s #i repre)inte #n
cadrul procedurilor le"ale #n limita o%iectului lor de activitate6
$( s cear utili)atorilor comunicarea de informa!ii i transmiterea documentelor
necesare #n format scris i electronic pentru determinarea cuantumului remunera!iilor
pe care le colectea) #n vederea reparti)rii6 informa!iile i documentele transmise vor
fi #nso!ite de adresa de #naintare purt0nd numele repre)entantului le"al semntura i
tampila6
i( s asi"ure transparen!a activit!ii de "estiune colectiva #n raporturile cu
autoritatile pu%lice care au drept de control i prin acestea cu utili)atorii6
1
j( s #ndeplineasc orice alt activitate conform mandatului special primit de la
titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe #n limitele o%iectului lor de
activitate.
O(iiul Ro")n pentru Drepturile de Autor.
7xisten!a unui or"anism administrativ central cu competen! na!ional pentru
protejarea drepturilor de autor denumit /ficiul Rom0n pentru &repturile de Autor este
o "aran!ie suplimentar pentru "arantarea drepturilor titularilor drepturilor de autor i
ai drepturilor conexe.
Acest or"anism a luat fiin! pe data intrrii #n vi"oare a Le"ii nr. +,-..6 prin
transformarea A"en!iei Rom0ne pentru *rotejarea &repturilor de Autor 3 or"an de
specialitate aflat #n su%ordinea 8inisterului Culturii 3 prin sc$im%area denumirii i
su%ordonrii. /dat cu sc$im%area denumirii acest or"anism a devenit or"an de
specialitate su%ordonat 9uvernului.
/ficiul Rom0n pentru &repturile de Autor are autoritate unic pe teritoriul
Rom0niei #n ceea ce privete eviden!a o%servarea i controlul aplicrii le"isla!iei #n
domeniul dreptului de autor i a drepturilor conexe.
&irectorul "eneral al acestui or"anism precum i cei 1: de ar%itrii 'juriti( sunt
numi!i de "uvern. /ficiul func!ionea) pe %a)a unui re"ulament apro%at de 9uvern.
';.9. nr. 6:,-: martie -..2 pu%licat #n 8./. nr. 46 din -+ martie -..2(.
Atribuiile /ficiului Rom0n pentru &repturile de Autor conform prevederilor
art. -<+ din le"e sunt urmtoarele 5
a( re"lementea)a activitatea din domeniu prin deci)ii ale directorului "eneral6
%( ela%orea)a proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate6
c( tine evidenta repertoriilor transmise de or"anismele de "estiune colectiva6
d( or"ani)ea)a si administrea)a contra cost inre"istrarea in re"istrele nationale
si in alte evidente nationale specifice preva)ute de le"e6
e( avi)ea)a constituirea si suprave"$ea)a functionarea or"anismelor de "estiune
colectiva6
f( avi)ea)a ca or"an de specialitate al administratiei pu%lice centrale potrivit
le"ii inscrierea in Re"istrul aflat la "refa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor
constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe inclusiv in ceea ce
priveste asociatiile pentru com%aterea pirateriei6
"( controlea)a din oficiu pe c$eltuiala proprie respectarea le"islatiei din
domeniu si aplica sanctiuni contraventionale potrivit le"ii6
$( controlea)a functionarea or"anismelor de "estiune colectiva si sta%ileste
masurile de intrare in le"alitate sau aplica sanctiuni dupa ca)6
i( controlea)a la cerere pe c$eltuiala titularilor unor drepturi protejate
activitatile care constituie incalcari ale le"islatiei in domeniu si aplica sanctiuni
contraventionale potrivit le"ii6
<
j( inc$eie acte de constatare a infractiunilor din domeniu ridica mijloace
materiale de pro%a si le inaintea)a or"anelor de urmarire penala6
=( administrea)a %a)a de date la nivel national privind contraventiile
sanctionate in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe6
l( asi"ura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit le"ii6
m( efectuea)a contra cost constatari te$nico-stiintifice si experti)e prin
specialisti proprii la solicitarea or"anelor de cercetare penala sau a instantelor
judecatoresti6
n( desfasoara activitati de informare privind le"islatia din domeniu pe
c$eltuiala proprie precum si activitati de instruire pe c$eltuiala celor interesati6
o( desfasoara activitati de repre)entare in relatiile cu or"ani)atiile de specialitate
similare si cu or"ani)atiile internationale din domeniu la care statul roman este parte6
p( indeplineste orice alte atri%utii preva)ute de le"e.
Aprarea drepturilor de autor prin mijloace dreptului civil i ale dreptului
procesual civil.
Ac!iunile civile vor avea ca o%iect recunoaterea drepturilor i repara!ia
prejudiciului fiind fie ac!iuni #n rspundere civil ' art. ..+-... C.Civil ( fie ac!iuni
#n rspundere contractual.
>n afara acestor ac!iuni cei vtma!i vor putea promova i alte ac!iuni cum ar
fi5#m%o"!irea fr just cau) sau plata nedatorat .
>n pre)ent textul de %a) privitor la aceast pro%lem este articolul -<. alin. -
din le"e care statuea) 5 ? >nclcarea drepturilor recunoscute i "arantate prin pre)enta
le"e atra"e rspunderea civil contraven!ional sau penal dup ca) potrivit le"ii@
text aplica%il i #n materia drepturilor nepatrimoniale de autor i a acelora conexe cu
acestea .
7xist #nc i alte prevederi care ocrotesc unele drepturi nepatrimoniale cum ar
fi &ecretul nr. <-,-.A4 care #n articolul A4 prevede c ? persoana care a suferit o
atin"ere #n dreptul su la nume ori la pseudonim la denumire la onoare la reputa!ie
#n dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere tiin!ifice artistice ori
literare de inventator sau #n orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere
instan!ei judectoreti #ncetarea sv0ririi faptei care aduce atin"ere drepturilor mai
sus artate@. Botodat cel care a suferit o atin"ere a unor asemenea drepturi va putea
cere instan!ei s o%li"e pe autorul faptei sv0rite fr drept s #ndeplineasc orice
msuri socotite necesare de ctre instan! spre a ajun"e la resta%ilirea dreptului atins .
*entru prevenirea unor pa"u%e iminente sau pentru asi"urarea reparrii acestor
drepturi recunoscute de Le"ea nr. +,-..6 titularii pot solicita instan!ei de judecat
luarea unor msuri asi"uratorii ca 5
- 3 remiterea pentru acoperirea prejudiciilor suferite a #ncasrilor reali)ate prin
actul ilicit sau dac prejudiciile nu pot fi reparate #n acest mod remiterea %unurilor
4
re)ultate din fapta ilicit #n vederea valorificrii acestora p0n la acoperirea inte"ral
a prejudiciilor cau)ate
1 3 distru"erea ec$ipamentelor i a mijloacelor aflate #n proprietatea
fptuitorului a cror destina!ie unic sau principal a fost aceea de producere a actului
ilicit
< 3 scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea i distru"erea copiilor
efectuate ile"al
4 3 pu%licarea #n mijloacele de comunicare #n mas a $otr0rii instan!ei de
judecat pe c$eltuiala celui care a sv0rit fapta.
Liti"iile nscute din #nclcarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe sunt
de competen!a or"anelor jurisdic!ionale potrivit dispo)i!iilor dreptului comun i ale
Le"ii nr. +,-..6.
Aprarea drepturilor de autor prin "i#loae de drept penal.
Ca! de anterioara re"lementare '&ecretul nr. <1-,-.A6( care avea un sin"ur
articol incriminator actuala re"lementare 'Le"ea nr. +,-..6( prevede un numr de <:
de infrac!iuni pentru anumite fapte care #ncalc dreptul de autor i drepturile conexe.
Aceast nou re"lementare se remarc i prin #nsprirea pedepselor aplicate
pentru faptele re!inute ca infrac!iuni. >n timp ce &ecretul nr. <1-,-.A6 sanc!iona
infrac!iunea de u)urpare a calit!ii de autor cu pedeapsa #nc$isorii de la o lun la - an
sau cu amend #n actuala re"lementare sunt prev)ute pedepse cu mult mai mari
pentru toate faptele re!inute ca infrac!iuni #n materia dreptului de autor i a drepturilor
conexe.
Dnfrac!iunile prev)ute #n Le"ea nr. +,-..6 sunt "rupate #n mai multe cate"orii 5
A. In(ra*iuni prin are se adu atin&ere drepturilor de autor i drepturilor
one!e.
Constituie infrac!iune fapta persoanei care fr a avea autori)a!ia sau dup
ca) consim!m0ntul titularului drepturilor recunoscute prin le"e cu privire la dreptul
de autor i a drepturilor conexe sv0rete cu vinov!ie una din faptele prev)ute #n
art. -4: lit. a 3 $ din Le"ea nr. +,-..6.
>n conformitate cu textul le"al citat constituie infrac!iune i se pedepsete cu
#nc$isoare de la - an la < ani sau cu amend de la -::.:::.::: lei la <::.:::.::: lei
dac nu constituie o infrac!iune mai "rav fapta persoanei care fr a avea autori)a!ia
sau dup ca) consim!m0ntul titularului drepturilor recunoscute de Le"ea nr.+,-..6
dup cum urmea) 5
a( distri%uirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe6
A
%( importul pe piata interna a copiilor operelor sau produselor purtatoare de
drepturi conexe reali)ate cu consimtamantul titularilor6
c( inc$irierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe6
d( comunicarea pu%lica a operelor altele decat cele mu)icale sau a produselor
purtatoare de drepturi conexe6
e( radiodifu)area operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe6
f( retransmiterea prin ca%lu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi
conexe6
"( reali)area de opere derivate6
$( fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a
pro"ramelor de radiodifu)iune sau de televi)iune.
+. In(ra*iunea de u,urpare a dreptului de autor.
>n conformitate cu prevederile art. -4- din le"e constituie infrac!iune i se
pedepsete cu #nc$isoare de la < luni la A ani sau cu amend de la 1A.:::.::: lei la
A::.:::.::: lei fapta persoanei care-i #nsuete fr drept calitatea de autor a unei
opere sau fapta persoanei care aduce la cunotin!a pu%licului o oper su% un alt nume
dec0t acela decis de autor dac fapta nu constituie o infrac!iune mai "rav.
C. In(ra*iuni "ai &ra$e de)t ele pre$,ute la art. '-. din le&e.
>n conformitate cu prevederile art. -4< din le"e constituie infrac!iune i se
pedepsete cu #nc$isoare de la 6 luni la < ani sau cu amend de la A:.:::.::: lei la
<::.:::.::: lei dac nu constituie o infrac!iune mai "rav fapta persoanei fr a avea
consim!m0ntul titularului drepturilor recunoscute de le"e 5
a( inlatura in cunostinta de cau)a si cu scop comercial de pe opere sau alte
produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie su% forma electronica
privind re"imul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplica%il6
%( distri%uie importa in scopul distri%uirii radiodifu)ea)a ori comunica pu%lic
sau pune la dispo)itia pu%licului astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in
orice moment ales in mod individual fara drept prin intermediul te$nicii di"itale
opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente su% forma
electronica privind re"imul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost
inlaturate ori modificate fara autori)atie stiind ca acest lucru permite facilitea)a
provoaca sau ascunde o infractiune preva)uta in pre)enta le"e.
&e asemenea constituie infractiune si se pedepseste cu inc$isoare de la 6 luni
la < ani sau cu amenda de la A:.:::.::: lei la <::.:::.::: lei fapta persoanei care
produce importa distri%uie sau inc$iria)a ofera prin orice mod spre van)are sau
inc$iriere ori detine in vederea comerciali)arii dispo)itive ori componente care
6
permit neutrali)area masurilor te$nice de protectie sau care prestea)a servicii care
conduc la neutrali)area masurilor te$nice de protectie inclusiv in mediul di"ital
>n conformitate cu prevederile art. -<. alin 1 din le"e ?Bitularii drepturilor
#nclcate pot solicita instan!elor de judecat sau altor or"anisme competente dup ca)
recunoaterea drepturilor lor constatarea #nclcrii acestora i pot pretinde repararea
prejudiciului #n conformitate cu normele le"ale.@
&up cum se cunoate sunt unele infrac!iuni pentru care ac!iunea penal se
pune #n micare la pl0n"erea preala%il a persoanei vtmate iar pentru alte infrac!iuni
ac!iunea penal se pune #n micare din oficiu.
*rin plngere #n sensul prevederilor codului de procedur penal se #n!ele"e
#ncunotin!area fcut de o persoan sau "rup de persoane care au suferit o vtmare
prin sv0rirea uneia sau mai multor infrac!iuni adresat unui or"an de urmrire
penal #n scopul #ncetrii faptei duntoare a pedepsirii persoanelor vinovate i a
reparrii prejudiciilor morale i,sau patrimoniale suferite ca urmare a sv0ririi acelor
fapte.
>n unele ca)uri #n care le"ea prevede necesitatea formulrii unei pl0n"eri
preala%ile formularea i pre)entarea acesteia #n scris sau oral este o condi!ie a punerii
#n micare a ac!iunii penale.
*rin sesizare din oficiu ca mijloc de punere #n micare a ac!iunii penale se
#n!ele"e acea procedur penal prin care un or"an de stat competent 'or"an de
urmrire penal instan! de judecat sau alt or"an determinat prin le"e( se
autosesi)ea) #n %a)a atri%u!iilor i #ndatoririlor care i-au fost recunoscute sau impuse
prin le"e cu privire la sv0rirea uneia sau mai multor infrac!iuni. Sesi)area din oficiu
pentru sv0rirea unei infrac!iuni din domeniul drepturilor de autor sau a drepturilor
conexe poate fi declanat i de ctre /ficiul Rom0n pentru &repturile de Autor aa
dup cum reiese din atri%u!iile acestui or"an conferite de le"e .
Re&i"ul interna*ional al dreptului de autor
*rima conven!ie privitoare la drepturile de autor a fost ?Conven!ia de la Eerna
pentru protec!ia operelor literare i artistice@. Stimulat de ela%orarea conven!iei de la
*aris asupra propriet!ii industriale la Con"resul care se !inea la Eerna #n -: la -<
septem%rie -++< Asocia!ia literar i artistic interna!ional 'ALAD( adopta un proiect
de ?convenie pentru constituirea Uniunii generale pentru protecia drepturilor
autorilor asupra operelor lor literare i artistice@. Consiliul federal elve!ian a trimis
acest proiect ?tuturor !rilor civili)ate@ inform0ndu-le de !inerea #n anul urmtor a unei
conferin!e diplomatice destinat a discuta despre acest proiect. >n fapt au fost necesare
trei conferin!e interna!ionale #nainte de adoptarea textului definitiv. Conven!ia de la
Eerna din -1 septem%rie -++6 fruct al muncii a -2 ?savan!i@ repre)ent0nd -1 !ri era
considerat la vremea sa ca ?modelul cel mai desv0rit al textelor le"islative@.
2
Conven!ia de la Eerna din -++6 a fcut o%iectul unui prim amendament la *aris
la 4 mai -+.6 apoi unei prime revi)uiri la Eerlin #n -.:+ a unui nou amendament #n
1: martie -.-4 unei noi revi)uiri 3 actul de la Roma 3 din 1 iunie -.1+ apoi unei alte
revi)uiri 3 actul de la Eruxelles 3 din 16 iunie -.4+. Aceste diferite revi)uiri aveau ca
o%iect ridicarea nivelului de protec!ie a re"ulilor conven!ionale. Ultimele dou
revi)uiri ale conven!iei de la Eerna cea de la Stoc=$olm din -.62 i cea de la *aris
din -.2- dimpotriv au sc)ut protec!ia acordat prin re"ulile conven!ionale prin
dispo)i!ii dero"atorii dreptului de autor #n favoarea !rilor #n curs de de)voltare.
Rom0nia a aderat la Conven!ia de la Eerna prin Le"ea nr. -A1,-.16 promul"at
prin &ecretul nr. -<1,-.16 intrat #n vi"oare la - ianuarie -.12.
>n pre)ent Uniunea de la Eerna numr -:A state printre care i USA care a
aderat la aceast uniune #n -.+. dup o lun" perioad de i)olare.
Conven!ia de la Eerna instituie ca principiu ?asimilarea unionist na!ionalului@
adic ea dispune ca protec!ia acordat operelor ori"inare dintr-un stat mem%ru al
Uniunii tre%uie s fie aceeai ca i aceea acordat operelor de ori"ine local de ctre
le"ea statului #n care protec!ia este reclamat.
Conven!ia de la Eerna se %a)ea) pe dou principii i anume 5
a 3 principiul tratamentului na!ional sau al asimilrii strinilor resortisan!i ai
uniunii cu na!ionalii6
% 3 principiul tratamentului unionist sau al minimului de protec!ie pe care
statele mem%re sunt o%li"ate s-l asi"ure #n acest domeniu.
*rimul principiu prevede c #n fiecare dintre !rile mem%re ale uniunii operele
resortisan!ilor acestora sunt supuse re"imului sta%ilit pentru operele na!ionalilor. Ne
aflm #n pre)en!a unui conflict de le"e care se re)olv #n mod uniform pe #ntre"
teritoriul uniunii #n favoarea le"ii statului #n care se revendic protec!ia.
Al doilea principiu repre)int un pas #nainte pe linia uniformi)rii solu!iilor. >n
temeiul acestui principiu operele resortisan!ilor uniunii %eneficia) #n toate !rile
mem%re de un minim de protec!ie. *ro%lema de a sta%ili dreptul unui autor la
%eneficiul tratamentului na!ional este re)olvat #n Conven!ia de la Eerna #n func!ie de
1 criterii i anume 5
- 3 criteriul na!ionalit!ii autorului6
1 3 criteriul locului pu%licrii operei.
*otrivit dispo)i!iilor art. < i 4 ale conven!iei aa cum a fost dup ultima
revi)uire de la *aris din -.2- s-a sta%ilit 5
a 3 autorii resortisan!i ai unei !ri mem%re a uniunii precum i cei care #i au
reedin!a o%inuit #ntr-o !ar a uniunii %eneficia) #n toate celelalte !ri ale uniunii
altele dec0t !ara de ori"ine pentru operele lor pu%licate sau nepu%licate de dreptul
recunoscut #n fiecare !ar #n parte na!ionalilor6
% 3 autorii care nu sunt resortisan!i ai unei !ri mem%re a uniunii i nici nu-i au
reedin!a o%inuit #ntr-o asemenea !ar %eneficia) de aceiai protec!ie pentru operele
pu%licare pentru prima dat #ntr-o !ar a uniunii sau simultan #ntr-o asemenea !ar i o
!ar strin a uniunii.
+
*rin publicare simultan se #n!ele"e pu%licarea intervenit #n dou sau mai
multe !ri #n interval de <: de )ile de la prima pu%licare.
Respect0nd condi!iile re"lementrilor interna!ionale Le"ea nr. +,-..6 prevede
#n art. -42 urmtoarele 5 ?strinii titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor
conexe %eneficia) de protec!ia prev)ut prin conven!ii tratate i acorduri
interna!ionale la care Rom0nia este parte iar #n lipsa acestora %eneficia) de un
tratament e"al cu cel al cet!enilor rom0ni cu condi!ia ca acetia s %eneficie)e la
r0ndul lor de tratament na!ional #n statul respectiv.@
>n pre)ent pe plan mondial exist dou sisteme juridice principale i anume 5
- cel european
- cel de copFri"$t.
>ntre aceste dou sisteme exist deose%irea c primul acord prioritate
intereselor autorului iar cel de-al doilea intereselor industriei.
&reptul de copFri"$t are #n centrul aten!iei exclusiv cercul exemplarelor i
implicit un caracter dominant economic.
8en!inerea celor dou sisteme este consacrat #n pre)ent institu!ional #n msura
#n care ele coexist #n sistemul uniunii de la Eerna la care USA a aderat.
.

S-ar putea să vă placă și