Sunteți pe pagina 1din 42

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV ştampila, cei care o expediază, calea

ferată, vaporul sau avionul. Când ea


De la om la soseşte în sfârşit la destinaţie,
Dumnezeu câteodată după zeci de zile, factorul
sefiroturi şi ierarhii poştal o distribuie: el o pune în cutia
îngereşti de scrisori sau o lasă la portar, care
se va ocupa de ea. Şi dacă trebuie să
colecţia IZVOR Nr. 236 scrieţi unei persoane suspusă, unui
monarh, unui preşedinte de
Cap I DE LA OM LA DUMNEZEU: Republică sau unui ministru, atunci
NOŢIUNEA DE IERARHIE ea v-a trece prin mâinile secretarilor
care o vor transmite... sau nu o vor
Oamenii se aseamănă adesea transmite; dacă conţinutul scrisorii
cu vapoare în derivă. Ei se conduc, voastre nu e de o importanţă capitală
din fericire, după câteva reguli date ea nu va ajunge niciodată la
de familie, studii, meserie, viaţă destinatar, numai la un colaborator
socială, dar în interior mulţi sunt ca care o va citi şi vă va răspunde.
nişte ambarcaţiuni lansate în plină Iată cum se petrec lucrurile
mare, fără busolă şi fără hartă de pe pământ. Deci, cel care îşi
navigaţie. Veţi spune că unii au imaginează că atunci când se
religia... Da, religia ajută mult adresează lui Dumnezeu mesajul său
oamenii, dacă cei care o reprezintă se sau rugămintea sa Îl atinge direct, e
preocupă cu adevărat de a le da un un ignorant, asta e! Pe pământ, e
sistem coerent, plecând de la care ei imposibil să te adresezi unui personaj
pot să-şi organizeze viaţa interioară. înalt fără a trece prin intermediari,
Dar eu nu vreau să critic bisericile şi dar ei îşi închipuie că pe Dumnezeu,
clerul, mulţi alţii au făcut-o înaintea da, îl vor atinge direct! Pentru că
mea, poate mai bine ca mine. Ceea Dumnezeu, înţelegeţi, e un bonom
ce vreau, e să vă dau metode care vă foarte drăguţ, foarte accesibil, putem
vor permite să realizaţi ceea ce este să-L batem pe umăr, să-L tragem de
scopul tuturor religiilor: stabilirea barbă, El ascultă toate plângerile,
unei legături cu Dumnezeu. toate reclamaţiile şi chiar El în
Da, auzim de atâtea ori persoană răspunde la acestea... Dar
repetându-se că cuvântul religie vine ce e cu toţi aceşti ignoranţi care cred
din latinescul “religare” adică că gândurile şi sentimentele lor ajung
relegare! Religia e cea care îl releagă direct la Dumnezeu şi chiar El Însuşi
pe om la Dumnezeu. Dar ce idee va veni special să se ocupe de ei? E
avem despre Dumnezeu, şi cum se singur în Cer, înţelegeţi, El nu are
poate stabili această legătură? Veţi servitori, nu are lucrători pentru a
spune: “E uşor, ne legăm la face munca, El trebuie să facă totul.
Dumnezeu prin rugăciune.” Ah! dacă Şi e acelaşi care odinioară s-a
ar fi aşa de simplu! Ca şi cum ar fi înhămat să creeze lumea în şase zile.
suficient să spunem: “Dumnezeul Săracul, câtă muncă! Nu are pe
meu... Domnule Dumnezeu...” pentru nimeni care să-L ajute.
a intra în legătură cu El! Pe pământ, cel mai mic
Pentru a pretinde că îl patron are una sau mai multe
atingem direct pe Dumnezeu, trebuie secretare şi echipe de lucrători; dar
să ştim ceea ce este! Nu vreau să Dumnezeu, nu, El Însuşi trebuie să
spun că nu se întâmplă să auzim câte facă toată munca şi oricine poate să
ceva de la El, dar în orice caz nu de aibă de-a face cu El. Unii vă vor
la El în persoană. Să luăm un spune: ei discută cu Dumnezeu şi
exemplu foarte simplu. Aveţi de Dumnezeu le răspunde. Sau uneori, e
trimis o scrisoare... Ea va trece în invers: Dumnezeu le vorbeşte şi ei Îi
mod necesar prin intermediari: răspund! Nefericiţii, dacă lucrurile s-
angajatul de la poştă care pune ar petrece aşa cum îşi imaginează, de
mult ar fi fost fulgeraţi, pulverizaţi,
nu ar fi rămas nici cea mai mică Majoritatea oamenilor se
urmă din ei. Dumnezeu e o energie poartă ca şi cum ar fi singurele
de o putere indescriptibilă, nici o creaturi cu adevărat evoluate. Sub ei
fiinţă umană nu a putut nici să-L sunt animalele, plantele, pietrele, iar
atingă, nici să-L asculte, nici să-L deasupra, foarte departe, undeva,
vadă. Veţi spune că Avraam, Moise şi este Dumnezeu... câţi încă o cred! Ei
profeţii Israelului au vorbit cu ignoră existenţa tuturor acelor fiinţe
Dumnezeu. Da, Vechiul Testament e care fac legătura dintre Dumnezeu şi
plin de aceste dialoguri, dar în ei. Sau, chiar dacă ştiu de existenţa
realitate acesta nu este decât un mod lor pentru că au auzit vorbindu-se de
figurat de a prezenta lucrurile... ele, ei se gândesc la ele rar, nu
O imagine care ne poate da încearcă să stabilească legături cu
aproximativ o idee despre Dumnezeu aceste fiinţe. Catolicii, ortodocşii se
este cea a electricităţii. Ne servim de adresează sfinţilor; e bine, dar chiar
electricitate pentru a ne lumina, a ne şi cei mai mari sfinţi nu sunt decât
încălzi şi pentru a face să funcţioneze fiinţe umane, şi cultul acestora
tot felul de aparate. În case, uzine, aminteşte adesea de culturile
oraşe, totul funcţionează cu păgâne: pentru a regăsi un obiect
electricitate! Dar ştiţi câte precauţii pierdut trebuie să ne adresăm
trebuie luate pentru a nu provoca sfântului Antoine de Padoue; pentru a
scurtcircuite şi accidente ca incendii evita un accident, sfântului
sau electrocutări, de exemplu. Un Christophe... Toţi sfinţii calendarului
contact direct cu electricitatea poate sau aproape toţi au o funcţie
fi mortal, pentru că e o energie de o particulară, şi un număr incalculabil
putere imensă. Pentru a o face să de Notre Dame sunt invocate pentru
vină la noi şi pentru a o putea utiliza a obţine vindecarea, protecţia,
cu riscuri mici, trebuie să o adaptăm naşterea unui copil, abundenţa
cu ajutorul transformatoarelor, apoi recoltelor, întoarcerea soţului sau
să o canalizăm prin intermediul femeii infidele, etc. Creştinii au
circuitelor adesea foarte complicate. tendinţa de a dispreţui religiile
Ei bine, este la fel şi cu Dumnezeu. politeiste şi multitudinea lor de
Dumnezeu este comparabil cu o divinităţi, fără a-şi da seama că şi ei
electricitate pură care nu poate de asemenea, într-un anume fel, au
coborî până la noi decât prin un veritabil panteon.
intermediul transformatoarelor. Acest obicei de a invoca
Aceste transformatoare sunt entităţi spirituale cărora li se atribuie
nenumăratele entităţi luminoase care diferite puteri provine dintr-o veche
populează cerurile şi pe care tradiţia antichitate şi creştinii l-au preluat şi
le numeşte ierarhiile îngereşti. Prin l-au prelungit. Aceasta arată clar că,
ele primim lumina divină, şi tot prin chiar şi pentru ei, Dumnezeu este
ele reuşim să intrăm în relaţie cu atât de departe că au nevoie să
Dumnezeu. recurgă la intermediari. De aceea e
Da, iată ce trebuie ştiut: important de a cunoaşte mai bine
între noi şi Dumnezeu există un existenţa ierarhiilor îngereşti, ce sunt
întreg drum de parcurs, un spaţiu ele, cum se situează şi care sunt
atât de vast încât e imposibil să-l puterile lor.
concepem, şi acest spaţiu nu e gol, el Se menţionează în Geneză
se compune din regiuni locuite de un simbol al acestei ierarhii îngereşti
entităţi spirituale. Toate religiile au care face legătura între om şi
menţionat într-un fel sau altul Dumnezeu: e scara lui Iacob. “Iacob
existenţa acestor regiuni şi acestor ajunse într-un loc unde îşi petrecu
entităţi. Pentru mine, tradiţia noaptea, pentru că soarele asfinţise.
evreiască este cea care dă noţiunile El a luat o piatră pe care a pus-o
cele mai precise, cele mai clare. Atât căpătâi şi s-a culcat în acel loc. Şi a
creştinismul cât şi islamismul au avut un vis. Se făcea că o scară era
moştenit în parte aceste noţiuni. sprijinită de pământ iar capătul
atingea cerul, iar îngerii lui rezista puternicelor vibraţii ale
Dumnezeu urcau şi coborau pe prezenţei Sale. Se spune în Psalmi:
această scară. Şi iată, Eternul se afla “Totul se face ca ceara în faţa Sa.”
deasupra ei.” Ordinele îngereşti sunt
Scara e o imagine transformatoare care canalizează
interesantă de studiat, pentru că ea această putere pentru ca ea să poată
exprimă nu numai ideea de sosi până la noi fără a ne pulveriza.
intermediar între jos şi sus, dar şi cea Da, acestea să fie clare
a ierarhiei: se vorbeşte de “scară pentru voi. Puteţi, desigur, să vă
socială” pentru a exprima ierarhia adresaţi direct lui Dumnezeu, şi eu o
situaţiilor pe care oamenii le ocupă fac, dar ştiind că sunt alţii care
unii faţă de alţii. Se vorbeşte de transportă cererile voastre, şi dacă
scara valorilor, scara culorilor... ele nu sunt pure şi dezinteresate ele
Întreaga viaţă demonstrează vor fi aruncate la coş şi nu veţi primi
necesitatea unor scări... nu numai nici un răspuns. E bine să ştiţi de la
pentru a urca pe un acoperiş! Veţi început cum stau lucrurile pentru a
spune că există şi alte mijloace. Da, nu vă înşela şi a nu aştepta inutil. Tot
dar şi acestea sunt tot echivalente cu ceea ce putem primi de la Dumnezeu
o scară. este o rază, un efluviu care vine de
Tradiţia creştină, care preia departe, de foarte departe şi care
tradiţia evreiască, învaţă despre coboară prin intermediul ierarhiei
existenţa a nouă ordine îngereşti: îngereşti. Tot Dumnezeu este Acela
Îngerii, Arhanghelii, Principatele, care ne răspunde, pentru că
Virtuţile, Puterile, Dominatorii, Dumnezeu se găseşte la toate
Tronurile, Heruvimii, Serafinii. Aceste nivelele creaţiei, dar El nu ne
ordine îngereşti sunt fiecare un răspunde niciodată direct.
aspect al puterii şi virtuţilor divine,
dar mai ales reprezintă pentru noi Cap II PREZENTAREA ARBORELUI
noţiuni mai accesibile decât cuvântul SEFIROTIC
Dumnezeu. Pentru buna noastră
dezvoltare spirituală, trebuie să Pentru cel care simte nevoia
cunoaştem existenţa acestor entităţi de a se apropia de Creator, de a-i
care ne depăşesc, pentru că ele sunt penetra imensitatea, religia dă câteva
pentru noi ca nişte faruri pe drumul mijloace: rugăciunea, participarea la
nostru. slujbele religioase, ascultarea unor
Desigur, puteţi să vă adresaţi anumite reguli. E bine, dar e
lui Dumnezeu, dar ştiind că nu-L veţi insuficient. Pentru a ne apropia de
atinge niciodată direct. Servitorii săi Dumnezeu, nu e suficient a simţi
îi vor transmite dorinţele, rugăciunile emoţii mistice şi a respecta reguli, e
voastre... sau poate nu le vor necesar de a aprofunda un sistem de
transmite: multe cereri nu ajung la explicare a lumii.
destinaţie pentru că pe drum există De la început, am vrut să
entităţi care fac un triaj. Ele privesc găsesc un astfel de sistem şi l-am
şi spun: “Nu e necesar să aducem căutat în toate direcţiile. Am studiat
aceste lucruri până la Dumnezeu, El ce învaţă marile religii ale lumii, şi
are altceva de făcut decât de a sistemul care mi s-a părut cel mai
asculta acest gen de reclamaţii. La bun - cel mai vast şi în acelaşi timp
coş cu ele!” cel mai precis - l-am găsit în tradiţia
Şi să nu vă imaginaţi că evreiască, în Kabbala: Arborele
Dumnezeu în persoană va veni să vă sefirotic, Arborele vieţii. Nu spun că
viziteze. Va veni poate un Arhanghel alte doctrine sunt rele sau false, nu,
aducându-vă un mesaj, un atom de dar noţiunile pe care le prezintă
lumină, şi aceasta va fi deja foarte rămân risipite, nu dau o privire aşa
mult. Cine suntem noi pentru ca de profundă, aşa de structurată şi aşa
Dumnezeu, Stăpânul lumilor, să se de sintetică. Arborele sefirotic este o
deplaseze?... Şi de altfel nu am sinteză a universului, el este pentru
mine cheia care permite descifrarea - Jehovah - Elohim
misterelor creaţiei. El se prezintă sub Tsebaoth
forma unei scheme foarte simple, dar - El - Chadai El
conţinutul său e inepuizabil. Şi chiar, Hai
multe episoade din Vechiul şi Noul - Elohim Gibor- Adonai Meleh
Testament pot fi interpretate în Semnificaţia acestor nume
lumina Arborelui sefirotic. necesită explicaţii. A se vedea cap IV.
Kabalişti împart universul în
zece regiuni sau sefire Cele zece sefiroturi sunt:
corespunzătoare primelor zece Kether: Coroana
numere (cuvântul sefiră, la plural Tiphereth: Frumuseţea
sefirot, semnifică numărarea). Hohmah: Înţelepciunea
Fiecare sefiră se identifică cu ajutorul Netsah: Victoria
a cinci nume: numele lui Dumnezeu, Binah: Inteligenţa
numele sefirei însăşi, numele şeful Hod: Gloria
ordinului îngeresc, numele ordinului Hessed: Graţia
îngeresc şi în fine numele unei Iesod: Fundamentul
planete (planşa de la sfârşitul Gebourah: Forţa
volumului vă permite să consultaţi în Malhouth: Regatul
orice moment schema detailată a
Arborelui Sefirotic). Şefii ordinelor îngereşti sunt:
Este vorba de cinci planuri - Metatron: care participă la
distincte şi veţi înţelege mai bine Tron
natura lor ştiind că putem să stabilim - Raziel: secretul lui
o corespondenţă între aceste cinci Dumnezeu
planuri şi cele cinci principii din om - Tsaphkiel: contemplarea lui
care sunt: spiritul, sufletul, intelectul, Dumnezeu
inima şi corpul fizic: Dumnezeu - Tsadkiel: justiţia lui
corespunde spiritului, sefira Dumnezeu
corespunde sufletului, şeful ordinului - Kamael: dorinţa lui
îngeresc corespunde intelectului, Dumnezeu
ordinul îngeresc corespunde inimii şi - Mikhael: care e ca
planeta corespunde corpului fizic. Dumnezeu
Fiecare sefiră e deci o - Haniel: graţia lui
regiune locuită de un ordin al Dumnezeu
spiritelor luminoase având în fruntea - Raphael: vindecarea lui
sa un arhanghel, el însuşi supus lui Dumnezeu
Dumnezeu. Deci Dumnezeu este Cel - Gabriel: forţa lui Dumnezeu
care dirijează aceste zece regiuni, dar - Ouriel: Dumnezeu este
sub un nume diferit în fiecare lumina mea, sau Sandalfon care e
regiune. Iată de ce Kabbala dă zece interpretat ca forţa care uneşte
nume lui Dumnezeu. Aceste zece materia în formă.
nume corespund unor atribute Ordinele îngereşti sunt:
diferite. Dumnezeu este unul, dar El - Hayoth haKodesch:
se manifestă diferit în funcţie de Animalele sfinţeniei sau, în religia
aceste regiuni. Este tot timpul acelaşi creştină, Serafinii
Dumnezeu unic, dar prezentat sub - Ophanim: Roţile, sau
zece aspecte diferite, şi oricare dintre Heruvimii
aceste aspecte nu e inferior sau - Aralim: Leii, sau Tronurile
superior altuia. - Haschmalim: Scânteietorii
Cele zece nume ale lui sau Dominatorii
Dumnezeu sunt: - Seraphim: Înflăcăraţii, sau
- Ehieh - Puterile
Eloha vaDaath - Malahim: Regii, sau
- Iah -Iehovah Virtuţile
Tsebaoth
- Elohim: dumnezeii, sau
Principatele
- Bnei Elohim: Fii de
dumnezeu, sau Arhanghelii
- Kerroubim: Puternicii, sau
Îngerii Cele 22 de cărări şi cele 10
- Ischim: Oamenii sau sefiroturi sunt numite cele 32 de căi
Comuniunea Sfinţilor ale Înţelepciunii care sunt, simbolic,
plasate în Hohmah. Veţi înţelege mai
bine natura şi funcţiile acestor
În fine, corpurile cosmice sau treizeci şi două de căi dacă veţi
planetele care corespund planului încerca să faceţi o legătură cu faptul
fizic sunt: că avem 32 de dinţi. Da, şi de altfel
- Reschith haGalgalim: nu se vorbeşte de “dinţi (măsele) de
primele turbioane minte”? Avem 32 de dinţi pentru a
- Mazaloth: Zodiacul mesteca hrana şi cele 32 de căi sunt
- Chabtai: Saturn de asemenea, într-un anumit fel,
- Tsedek: Jupiter dinţi cu care mestecăm hrana psihică
- Madim: Marte şi spirituală pe care o primim în
- Chemesch: Soarele fiecare zi. Prin această masticaţie
- Noga: Venus obţinem înţelepciunea. A deveni
- Kohave: Mercur înţelept înseamnă a mastica
- Levana: Luna experienţele pe care le facem în
- Aretz: Pământul, sau Olam fiecare zi pentru a reţine sucul
Iesodoth, adică lumea nutritiv.
fundamentului. Cele 32 de căi ale
Cei din vechime, care nu Înţelepciunii leagă cele 10 sefiroturi,
cunoşteau decât şapte planete, nu au fiecare cu cele 5 diviziuni, de aceea
plasat pe Arborele sefirotic nici pe Kabbala spune că ea conduce spre
Uranus, nici pe Neptun, nici pe cele 50 de porţi ale Înţelepciunii care
Pluton. Ei au făcut să corespundă lui sunt atribuite simbolic sefirei Binah.
Kether nebuloasele, primele Pentru a deschide porţile trebuie să
turbioane: Reschith haGalgalim, şi lui avem chei. Şi adevărata cheie în
Hohmah, Zodiacul: Mazaloth. Putem Ştiinţa iniţiatică este cunoaşterea
să păstrăm această atribuire, dar omului însuşi. Iniţiatul poate
putem de asemenea să-l plasăm pe cunoaşte totul pentru că se cunoaşte
Uranus la nivelul lui Hohmah, pe pe sine. În unele reprezentări, în
Pluton la nivelul lui Daath şi pe anumite fresce egiptene de exemplu,
Neptun la nivelul lui Kether. Iniţiatul ţine în mână un fel de cheie
Kabaliştii au numit această de formă identică simbolului lui
figură Arborele Vieţii pentru că acest Venus . Acest simbol reprezintă
ansamblu format din sefiroturi schematic fiinţa umană cu cap, cele
trebuie înţeles ţinând cont de tocmai două braţe depărtate şi cele două
de imaginea unui arbore. picioare unite. Iniţiatul posedă cheia
Cum e făcut un arbore? El care îi permite de a se cunoaşte, şi
are rădăcini, un trunchi, crengi, cunoscându-se, el cunoaşte întreg
frunze, flori şi fructe care sunt universul, el poate dechide porţile
solidare între ele. La fel, sefiroturile tuturor regiunilor lui.
sunt legate între ele prin căi de Vă veţi întreba fără îndoială:
comunicare numite “cărări”. Aceste “De ce zece sefiroturi? Universul e
cărări, în număr de 22, sunt divizat chiar în zece regiuni?” Nu, şi
desemnate de cele 22 de litere ale la acest subiect există un punct
alfabetului ebraic: important pe care trebuie să-l
cunoaşteţi. Arborele sefirotic nu e
destinat să ne înveţe astronomie sau
cosmogonie. În realitate, nimeni nu
poate spune cu exactitate ce este vreau să pronunţ numele lor, pentru
universul şi cum a fost el creat. că nu vreau să mă leg de acestea.
Arborele sefirotic reprezintă un În fine, deasupra sefirei
sistem de explicare a lumii care e de Kether, kabbaliştii plasează o regiune
natură mistică. Bazele sale au fost pe care o numesc Ain Soph Aur:
puse de milenii. Spiritele lumina fără sfârşit, care e regiunea
excepţionale care l-au conceput nu Absolutului, regiunea lui Dumnezeu
posedau, evident, telescoape sau nemanifestat.
lunete astronomice. Prin meditaţie, Pentru kabbalişti, universul e
contemplaţie, graţie unei vieţi o unitate a cărei expresie perfectă
interioare intense, ele au reuşit să este Arborele sefirotic. Dar în această
sesizeze o realitate cosmică pe care unitate ei disting mai multe regiuni.
au tradus-o cu ajutorul imaginilor şi O primă divizare face să
povestirilor simbolice. Această apară patru planuri. De sus în jos
tradiţie, mereu reluată, la care s-a acestea sunt:
meditat de-a lungul secolelor a ajuns - Olam Atsilouth sau lumea
până la noi. Arborele sefirotic nu e o emanaţiilor, formată din sefirele
descriere exactă a universului nostru, Kether, Hohmah şi Binah.
ceea ce explică absenţa unor planete, - Olam Briah sau lumea
locul soarelui, etc... creaţiei, compusă din sefirele
Dar să revenim la cele zece Hessed, Gebourah, Tiphereth.
sefiroturi. De ce zece? Pentru că - Olam Ietsirah sau
acest număr reprezintă o totalitate, formaţiei, compusă din sefirele
un ansamblu finit. Sefira, v-am mai Netsah, Hod, Iesod.
spus-o, înseamnă numărare. Plecând - Olam Assiah sau lumea
de la primele zece numere, toate acţiunii, formată din singura sefiră
combinaţiile numerice sunt posibile. Malhouth.
Dumnezeu a creat la început zece Şi aici, între lumea de sus şi
numere, cele zece sefiroturi, şi cu lumea de jos, există o ierarhizare
ajutorul acestor zece numere El care are de asemenea corespondenţa
poate crea alte numere, adică alte sa în fiinţa umană.
existenţe, până la infinit. - Planului Olam Atsilouth îi
Kabaliştii menţionează, deşi corespunde Neschamah,adică planul
mai rar, o a unsprezecea sefiră: divin al sufletului şi al spiritului.
Daath, al cărei nume înseamnă “a - Planului Olam Briah îi
şti”. Ei o plasează între Kether şi corespunde Rouah, adică planul
Tiphereth, dar în general ea nu mental, intelectul.
figurează pe reprezentarea Arborelui - Planului Olam Ietsirah îi
sefirotic. corespunde Nephesch, adică planul
Acest tablou a sefiroturilor, astral, inima.
cum vedeţi, nu reprezintă decât - Planului Olam Assiah îi
puterile binelui. Pentru perfecţionarea corespunde Gouph, adică corpul
voastră numai pe acesta trebuie să-l fizic.
studiaţi, numai asupra acestuia O altă repartiţie face să
trebuie să vă concentraţi. Dar apară trei piloni:
adevărul este că Kabbala - La dreapta, stâlpul
menţionează de asemenea zece Clemenţei, numit Yakîn, care e o
sefiroturi ale tenebrelor care se putere pozitivă, activă, şi care
numesc Kliphoth şi care reprezintă corespunde sefirelor Hohmah, Hessed
reflectarea inversă ale sefiroturilor şi Netsah.
divine, exact cum diavolul este - La stânga, stâlpul Rigorii
reflectarea inversă a lui Dumnezeu. numit Boaz, care e o putere feminină,
Aceste sefiroturi malefice au de pasivă, şi care cuprindele sefirele
asemenea numele lor, ierarhia lor de Binah, Gebourah şi Hod.
spirite, dar nu voi intra în detalii, nu - În fine, stâlpul central, care
le echilibrează pe celelalte două, e
compus din sefirele Kether, Daath, Mulţi sfinţi, mistici, e
Tiphereth, Iesod şi Malhouth. adevărat, au reuşit să progreseze
Această divizare exprimă fără a cunoaşte Arborele sefirotic, dar
ideea că universul este guvernat de cunoaşterea lui dă o vedere mai clară
două principii antagoniste masculin şi asupra muncii de făcut, şi această
feminin, de atracţie şi respingere, de metodă poate să vă însoţească pe
dragoste şi ură, de clemenţă şi toata durata vieţii voastre. Nici un
rigoare şi că, pentru a se armoniza, tablou nu depăşeşete Arborele Vieţii.
aceste puteri trebuie să se Urmaţi-l, şi gândirea voastră va
întâlnească la centru. înceta să vagabondeze şi veţi primi
Iată, posedaţi acum binecuvântări pe măsură ce veţi şti
elementele esenţiale ale Arborelui să exersaţi şi să avansaţi pe această
sefirotic. Ce trebuie să faceţi?... E o cale. Revenind des asupra Arborelui
responsabilitate foarte mare pentru sefirotic veţi aprinde lumini în voi, iar
un Instructor să-i facă pe oameni să aceste lumini nu numai că vă vor
intre în sanctuarul Divinităţii, pentru lumina, dar vă vor purifica, vă vor
că el ştie că foarte puţine persoane întări, vă vor da viaţă şi vă vor
sunt pregătite să înţeleagă şi să înfrumuseţa. Poate nu veţi înţelege
utilizeze corect aceste noţiuni. Să nu niciodată perfect această
vorbim de cei care o fac pentru a se reprezentare şi nu veţi ajunge să
servi de practici magice realizaţi niciodată toate virtuţile şi
condamnabile, pentru că nedâdu-şi puterile pe care le reprezintă, dar ea
seama de caracterul sacru al acestor va fi pentru voi reprezentarea unei
noţiuni îşi imaginează imediat că pot lumi ideale care vă va atrage tot
să se plimbe în mijlocul acestor nume timpul către înalt.
ca într-o grădină publică şi pot să
jongleje cu sefiroturile ca şi cu nişte
mingi. Aceste cunoştinţe trebuie
abordate cu multă umilinţă şi respect
pentru a avea mari revelaţii.
Nu e suficient de a citi de Cap III IERARHIILE ÎNGEREŞTI
două sau de trei ori acest tablou, de
a reţine numele şi a le menţiona din Îngerii din Kether sunt
timp în timp în conversaţie. Pentru a Serafinii, în evreieşte Hayoth
deveni baza unei adevărate munci haKodesch, care se traduce Animale
spirituale, Arborele sefirotic trebuie ale sfinţeniei. Hayoth este pluralul
să fie un subiect de meditaţie cuvântului haya care înseamnă viaţă.
permanent. Încercaţi să asimilaţi La începutul Cărţii lui
încet aceste noţiuni, să le digeraţi... Ezechiel, în Biblie, citim o descriere a
Şi să nu fiţi miraţi dacă mă veţi auzi celor patru Animale sfinte, şi într-un
folosind termeni care aparţin fel asemănător sfântul Ioan le-a
domeniului nutriţiei. Această descris în Apocalipsă: “De îndată am
meditaţie asupra Arborelui sefirotic fost răpit în duh. Şi iată, era un tron
poate fi comparată cu nutriţia. În în cer şi pe tron şedea Cineva... Iar în
fiecare zi, mâncaţi pentru a vă mijlocul tronului şi în jurul lui erau
menţine sănătatea; dintr-un mare patru fiinţe pline de ochi, dinainte şi
număr de alimente alegeţi unele şi dinapoi. Prima fiinţă semăna cu un
acestea nu sunt aceleaşi de la o zi la leu, a doua semăna cu un taur, a
alta. În Arborele sefirotic veţi treia avea faţa ca de om şi a patra
descoperi o imensă varietate de semăna cu un vultur care zboară.
“hrană”, pentru că e o reflectare a Cele patru fiinţe aveau fiecare câte
universului. Religia şi filozofia sunt şase aripi şi erau pline de ochi de jur
bine reprezentate, desigur, la fel şi împrejur. Ele spuneau fără încetare zi
morala, adevărul, dar de asemenea şi şi noapte: Sfânt, sfânt, sfânt este
ştiinţele şi artele: de voi depinde să Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel
învăţaţi să vă hrăniţi zilnic.
care era şi Cel care este şi Cel ce “svetlina”. Sfinţenia este deci o
vine!” calitate a luminii. În acest sens
Cele patru fiinţe care se află putem spune că Dumnezeu este cu
în faţa tronului lui Dumnezeu adevărat sfânt pentru că El e lumină
reprezintă cele patru principii ale pură. Aceasta este ceea ce repetă
materiei, cele patru elemente: leul Serafinii, şi de aceea sfinţenia este
(focul), taurul (pământul), omul de asemenea înscrisă în numele lor:
(aerul), şi vulturul (apa) (Despre Hayoth haKodesch: Animalele
corespondenţa între vultur şi apă, a sfinţeniei.
se vedea tomul 32 din Opere Şeful ordinului îngeresc al
Complete, pag. 92-93). Rădăcinile Serafinilor este Metatron, Prinţul
materiei sunt deci în Dumnezeu, în Feţei. El este singurul care îl vede pe
sefira Kether, şi Serafinii sunt îngerii Dumnezeu faţă în faţă, şi el e cel
celor patru elemente. Dar la acest care i-a vorbit lui Moise pe Muntele
grad de puritate, materia este Sinai. Nici o fiinţă umană, oricât de
aproape de aceeaşi substanţă ca şi elevată ar fi, nu poate intra în contact
spiritul. direct cu Dumnezeu, pentru că
Serafinii sunt primele Dumnezeu este un foc devorant care
creaturi care primesc emanaţiile ar face-o imediat cenuşă. E nevoie în
divine, ei sunt plonjaţi în oceanul permanenţă de un intermediar care
materiei primordiale încă în plină să vorbească omului din partea lui
fierbere şi beau de la Sursa de Dumnezeu. Chiar dacă se spune în
lumină, de la Sursa dragostei, care e Biblie că Dumnezeu s-a adresat lui
singura lor hrană. Ei se hrănesc Avram, lui Iacob, lui Moise sau unui
contemplânu-L pe Dumnezeu, de anumit profet, în realitate nu El în
aceea sunt reprezentaţi cu ochi pe tot persoană a făcut-o ci un mesager;
corpul. Serafinii sunt cea mai aceasta este tocmai semnificaţia
perfectă manifestare a dragostei, cuvântului “înger”: mesager, trimis.
pentru că dragostea adevărată e o Îngerii lui Hohmah sunt
contemplare. Heruvimii, în evreieşte Ophanim,
În realitate, în Arborele vieţii adică roţi. Profetul Ezechiel în cartea
există şi alte expresii pentru sa descrie viziunea ce a avut-o
dragoste: Hessed (Jupiter) reprezintă despre roţi “ de o circumferinţă şi
dragostea pentru o colectivitate, înălţime înspăimântătoare”, mergând
Nestah (Venus) dragostea pentru o aproape de Animalele sfinte: “Când
creatură. Dar dragostea de animalele se ridicau de pe pământ,
Dumnezeu, singura dragoste roţile se ridicau şi ele. Ele mergeau
adevărată, nu se poate manifesta acolo unde Spiritul le comanda să
decât în Kether, şi este dragostea meargă; şi roţile se ridicau cu ele,
Serafinilor. pentru că spiritul Animalelor era în
În faţa tronului lui roţi. Când Animalele mergeau, ele
Dumnezeu Serafinii nu încetează să mergeau; când Animalele se opreau,
repete: “Sfânt, sfânt, sfânt este ele se opreau; când Animalele se
Dumnezeu.” Cuvântul "sfânt" ridicau de pe pământ, roţile se
caracterizează cel mai bine esenţa ridicau cu ele, pentru că spiritul
Divinităţii. Acest cuvânt a fost folosit Animalelor era în roţi.” Animalele
atât de des pentru a desemna numai sfinte se supun ordinelor Spiritului şi
bărbaţi sau femei care manifestau transmit un impuls roţilor.
anumite virtuţi de răbdare, bunătate, Simbolismul roţii (cerc
milostenie, că şi-a pierdut înţelesul perfect în mişcare) ne revelează
adevărat. Pentru a înţelege ce este funcţia Heruvimilor: ei plăzmuiesc
sfinţenia, trebuie să ne îndreptăm materia originară simbolizată de
spre limbile slave. În bulgară, de Animalele sfinte, ei elaborează
exemplu, cuvintele “svet” (sfânt) şi această materie pentru a servi
“svetost” (sfinţenie) au aceeaşi proiectelor lui Dumnezeu. De aceea
rădăcină ca şi cuvântul lumină: se spune că lumea Ophanim-ilor este
cea a muzicii sferelor (regăsim aici timpul de a-i judeca pe morţi, de a-i
ideea de cerc, de roată). Dar prin recompensa pe servitorii Tăi profeţii,
muzică nu trebuie să înţelegem sfinţii şi pe cei care se tem de
numai acele aranjamente de numele Tău, pe cei mici şi pe cei
sonorităţi create de oameni şi pe care mari, şi să-i distrugi pe cei care
urechile noastre le percep. Expresia distrug pământul.”
“muzica sferelor” se traduce înainte Dându-le numele de Tronuri
de toate prin armonia care există îngerilor lui Binah, religia creştină
între toate elementele universului, o insistă asupra noţiunii de stabilitate,
ajustare, o aranjare bazată pe în timp ce numele lor ebraic Aralim:
raporturile dintre numere. Armonia leii, introduce noţiunea de judecată.
este mai întâi o structură, care Simbolic, leul e legat de justiţie şi
coborând în materie devine creatoare “Leul tribului lui Iuda” e o figură a
de forme. În acest sens, armonia este justiţiei supreme. Cei douăzeci şi
expresia raţiunii, a înţelepciunii, şi de patru de Bătrâni sunt Domnii
aceea e asimilată cuvântului. Nu destinului; nimic din gândurile,
există armonie, nu există muzică în sentimentele şi actele umane nu le
afara raţiunii şi înţelepciunii. scapă, şi ei sunt cei care decid
Cuvântul divin, muzica şi pedepsele, recompensele şi condiţiile
înţelepciunea sunt acelaşi lucru. în care oamenii vin să se reîncarneze.
Din păcate, suntem obligaţi Şi în timp ce Serafinii cântă
să constatăm că printre cei care sfinţenia lui Dumnezeu, cei douăzeci
crează muzică sau printre cei care o şi patru de Bătrâni Îl adoră şi se
interpretează, foarte puţini sunt prosternează lui Dumnezeu: “Ei îşi
capabili să ducă o viaţă muzicală. aruncă coroanele în faţa tronului
Muzica, adevărata muzică nu este cea spunând: Tu eşti demn, Domnul şi
care se execută cu instrumente sau Dumnezeul nostru, de a primi gloria,
cu vocea, ci cea pe care o exprimăm onoarea şi puterea, pentru că Tu ai
prin gânduri, sentimente şi gesturi creat toate lucrurile şi prin voinţa Ta
armonioase în toate circumstanţele ele există şi au fost create.” La fel
vieţii. Aceasta este muzica lui cum funcţia Serafinilor este de a
Hohmah. celebra sfinţenia lui Dumnezeu, tot
În fruntea ordinului aşa funcţia celor douăzeci şi patru de
Ophanim-ilor se află arhanghelul Bătrâni este de a recunoaşte
Raziel. După tradiţie, el a fost cel perfecţiunea voinţei Sale. Ei recunosc
care i-a dat lui Adam o carte, Sepher dreptatea proclamându-L pe
Ietsirah, care revela secretele Dumnezeu singurul care este demn.
creaţiei. Dar când Adam a comis În fruntea ordinului Aralim se
primul păcat, cartea i-a fost luată. află arhanghelul Tsaphkiel.
Îngerii lui Binah sunt Pentru că aparţin triadei cele
Tronurile, în ebraică Aralim: leii. mai elevate, Kether, Hohmah şi
În textul Apocalipsei, sfântul Binah, primele trei ordine îngereşti
Ioan asociază prezenţa Tronurilor cu sunt cel mai des menţionate în cărţile
cea a Animalelor sfinte, Serafinii: “În sacre.
jurul tronului am văzut douăzeci şi Ordinele îngereşti ale celei
patru de tronuri şi pe aceste tronuri, de-a doua triade: Hessed, Gebourah
douăzeci şi patru de Bătrâni aşezaţi, şi Tiphereth, sunt:
îmbrăcaţi în veşminte albe şi pe cap - Dominatorii: Haschmalim-ii
aveau coroane de aur.” În alt pasaj, (Scânteietorii),
cei douăzeci şi patru de bătrâni se - Puterile: Serafim-ii
adresau astfel lui Dumnezeu: “Îţi (Înflăcăraţii),
mulţumim, Dumnezeu Atotputernic - Virtuţile: Malahim-ii
care eşti şi ai fost pentru că Ţi-ai (Regii).
folosit marea Putere şi ai luat în Cele trei ordine au ca punct
stăpânire Împărăţia Ta. Naţiunile s-au comun exprimarea puterii, şi
supărat; furia ta a venit, şi a venit identificăm acţiunea lor calităţilor
sefiroturilor pe cale le locuiesc. arhaghelul Gabriel: “Dumnezeu e
Dominatorii, îngerilor lui Hessed forţa mea”.
(mila) răspândesc peste tot În fine, deşi nu fac propriu-
binecuvântările lor sub conducerea zis parte din ierarhia îngerească, în a
lui lui Tsadkiel al cărui nume zecea sefiră, Malhouth, kabalişti
semnifică: “Dumnezeu este dreptatea plasează ordinul Ischim. Aceştia sunt
mea”. Puterile, îngerii lui Gebourah sfinţii, profeţii, Iniţiaţii, marii Maeştri
(forţa), înflăcăraţi de zel pentru ai tuturor religiilor, toţi cei care prin
Creator, vor, conduşi de Kamael viaţa şi cuvintele lor au antrenat
-“dorinţa lui Dumnezeu”- să oamenii pe calea luminii. Ei
restabilească ordinea peste tot unde reprezintă fraternitatea marilor
este ameninţată. Munca lor e suflete pe care creştinii o numesc
comparabilă cu cea efectuată de Comunitatea sfinţilor. Aceste fiinţe au
organism pentru a se debarasa de coborât pe pământ pentru a instrui şi
toate deşeurile. Virtuţile, îngerii lui a ajuta pe oameni şi spre ele trebuie
Tiphereth (frumuseţea), au în fruntea să ne îndreptăm privirile, pentru că
lor pe arhanghelul Mikhael. Aceştia graţie lor, graţie învăţământului lor,
sunt Malahim-ii menţionaţi în graţie dorinţei lor de a ne ajuta şi de
Apocalipsă: “A avut loc un război în a lucra pentru evoluţia noastră,
Cer. Mikhael şi îngerii săi luptau putem să ne ridicăm pe scara
împotriva dragonului.” creaturilor. În fruntea lor, Kabbala
Ierarhiile îngereşti a celei plasează pe Sandalfon, sau pe Ouriel.
de-a treia triade Nestah, Hod, Iesod Serafinii, Heruvimii şi
sunt: Tronurile sunt în contact direct cu
- Principatele: Elohim-ii Dumnezeu. Prin intermediului lor
(Dumnezeii) primesc emanaţiile divine
- Arhanghelii Bnei Elohim-ii Dominatorii, Puterile şi Virtuţile şi le
(Fiii de Dumnezeu) transmit apoi oamenilor şi apoi mai
- Îngerii: Keroubim-ii (cei jos, animalelor, plantelor şi
puternici) mineralelor.
Elohim-ii, sub conducerea Serafinii sunt spiritele
arhanghelului Haniel -“graţia lui Dragostei divine.
Dumnezeu”- reprezintă entităţile care Heruvimii sunt spiritele
au creat lumea, la fel cum se spune Înţelepciunii divine.
în Geneză: “Bereschit (la început) Tronurile sunt spiritele
bara (au creat) Elohim (Dumnezeii) Puterii divine.
eth-ha-schamaim (cerul) ve-eth ha- Dominatorii, Puterile,
aretz (şi pământul).” Planul a fost dat Virtuţile sunt o primă reflexie a
de sus din sefira Hohmah de marele acestei dragoste, înţelepciuni şi
Arhitect al universului, şi Elohim-ii puteri. Dedesubt, Principatele,
sunt lucrătorii care au construit Arhanghelii şi Îngerii sunt o a doua
edificiul. Munca arhitectului constă reflexie. De noi depinde acum să
numai în a face planuri; realizarea facem eforturi pentru a deveni un al
este încredinţată antreprenorilor, treilea efect a acestei perfecţiuni
zidarilor. Antreprenorii universului au divine învăţând să lucrăm cu toată
fost Elohim-ii. dragostea inimii noastre, cu toată
Bnei Elohim-ii, îngerii lumina intelectului nostru şi cu toată
purtători de foc, îl au în fruntea lor forţa voinţei noastre.
pe arhanghelul Raphael, al cărui
nume semnifică "Dumnezeu II
vindecător".
Keroubim-ii sunt îngerii Când vă treziţi dimineaţa, de
purtători de viaţă pură. Ei sunt cei ce să nu începeţi ziua gândindu-vă la
mai aproape de oameni şi sunt deci toate aceste creaturi de lumină care
mai des în contact cu ei decât alte urcă şi coboară între pământ şi tronul
ordine îngereşti. În fruntea lor e lui Dumnezeu? Toată ziua vă va fi
iluminată... Gândiţi-vă la ele, legaţi- un drum foarte lung şi greu de
vă de ele, contemplaţi-le în inima şi parcurs, şi nu sunteţi încă gata
în sufletul vostru şi pronunţaţi pentru acesta, acum trebuie să
numele lor. Când strigaţi un nume păstraţi prezentul în faţa ochilor
într-o mulţime, persoana strigată voştri, iar ierarhiile îngereşti sunt
întoarce capul. Este la fel şi pentru singurele care pot să vă dea
entităţile lumii invizibile: dacă le elementele lumilor superioare pentru
chemaţi prin numele lor, ele se a vă hrăni sufletul şi spiritul. Astfel
opresc şi îşi îndreaptă ochii spre voi. veţi ajunge să realizaţi preceptul lui
Astfel puteţi să intraţi în comunicare Iisus: “Fiţi perfecţi cum Tatăl vostru
cu ele. Ceresc e perfect!” Cum să devii
Conştientizând din ce în ce perfect dacă nu vă legaţi de
mai mult realitatea acestor entităţi creaturile care încarnează virtuţile
care vă depăşesc, vă impregnaţi de divine?
virtuţile lor, vă umpleţi de viaţă, vă Perfecţiunea presupune
luminaţi şi vă îmbogăţiţi lumea cunoaşterea acestor ierarhii şi dorinţa
interioară. Dar trebuie să rămâneţi de a lucra cu ele. Îngerii vă vor da
foarte modeşti, ştiind că multe dintre viaţă pură. Arhanghelii vă vor da
aceste entităţi vor fi încă mult timp focul sacru. Principatele vă vor da
departe de voi. Începeţi prin a posibilităţile de a construi şi de a
încerca să atingeţi sfinţii, Iniţiaţii, organiza lumea voastră interioară.
marii Maeştri a căror misiune este de Virtuţile vă vor da splendoarea
a se ocupa de umanitate. Apoi, vă luminii divine. Puterile vă vor da
puteţi ridica mai mult pentru a curajul şi îndrăzneala de a vă apăra
încerca să ascultaţi Îngerii, pentru că idealul vostru. Dominatorii vă vor da
îngerii sunt cel mai aproape de generozitatea şi mila. Tronurile vă
oameni, îi ascultă, îi ajută, le vor da stabilitatea şi inteligenţa
îndeplinesc dorinţele. Puteţi, apoi, să Misterelor. Heruvimii vă vor da
încercaţi să invocaţi Arhanghelii... înţelepciunea şi armonia. Serafinii vă
vor da dragostea, acea dragoste care
Dar dacă vreţi să ascultaţi e deasupra tuturor cunoştinţelor, care
Principatele şi cohortele îngereşti e plenitudinea şi eliberarea totală.
superioare, e inutil. Lumile sunt Dar cum să îndrăznim să
nenumărate în spaţiul infinit, vorbim de aceste entităţi în faţa
populate de miliarde de creaturi, şi cărora trebuie numai să ne
aceste ierarhii îngereşti, care au alte prosternăm în linişte? Eu o fac pentru
treburi de făcut foarte departe în a vă inspira dorinţa de a nu vă
spaţiu, nu sunt în relaţie cu oamenii. mulţumi cu o existenţă inconştientă
Cei care se ocupă de oameni sunt şi prozaică. Cel ce nu cunoaşte
mai ales, cum v-am spus, sfinţii, realitatea acestor regiuni sublime
Iniţiaţii, marii Maeştri, adică cei care poate să se mulţumească cu o viaţă
au trăit pe pământ, şi care după ce l- ordinară. Dar cel ce o cunoaşte,
au părăsit îşi amintesc de el, au simte că totul căruia obişnuia să-i
păstrat legături cu oamenii şi au acorde valoare e nimic faţă de ce
făcut promisiuni pe care vor să le există în lumea sublimă. Da, tot ce a
ţină. Discipolul trebuie să cunoască produs mai mare ştiinţa, arta,
existenţa ierarhiilor superioare, poate filozofia, păleşte faţă de acestea.
chiar să le invoce, ştiind că pentru a Trebuie cel puţin să cunoaştem
obţine rezultate prin rugăciuni şi existenţa acestor regiuni populate de
meditaţie, trebuie să se adreseze creaturi perfecte pentru a înţelege
fiinţelor mai apropiate de el. cât de important e de a ne apropia de
Sunt obligat să vă dau ele.
câteva noţiuni pentru ca să nu vă Dacă nu începeţi această
înşelaţi, să nu vă imaginaţi că dintr-o muncă aici, pe pământ, nu o veţi
singură încercare veţi avea acces la putea continua în cealaltă lume.
Tronuri, Heruvimi, şi Serafinii. Nu, e Drumul trebuie început în această
lume pentru a putea continua să şaptezeci şi două de genii
avansăm în lumea cealaltă. Prin planetare"). Tetragrama este marele
faptul că se încarnează pe pământ nume sacru a lui Dumnezeu, evreii îl
într-un corp fizic, omul e superior scriu, dar nu îl pronunţă. Când apare
tuturor îngerilor, chiar şi celor mai în textele biblice care trebuie citite cu
elevaţi, şi trebuie să facă să coboare voce tare, ei spun Adonai: Domnul.
în corpul său virtuţile ierarhiilor După tradiţie, numai marele preot
îngereşti pentru a deveni într-o zi pronunţa acest nume o dată pe an, în
templul Divinităţii. Atunci omul va Templu, în Sfântul Sfinţilor.
realiza plenitudinea. Omul nu este Tetragrama este deci cea care
decât la începutul dezvoltării sale, şi guvernează în sefira Binah: Jehovah,
de aceea îngerii se apleacă asupra lui iar în sefira Nestah: Jehovah
cu răbdare pentru a-l face să crească. Tsebaoth.
Ei ştiu că viitorul său e grandios Tsebaoth semnifică: oştiri.
(putem spune chiar că îngerii sunt Jehovah Tsebaoth semnifică deci
geloşi pe om!). Deci, faceţi-vă curaj, “Dumnezeu al oştirilor”. Aceste oşti
într-o zi întreaga creaţie va cânta nu sunt oşti terestre, ci sunt ierarhiile
imnuri pentru gloria omului. îngereşti.
În Hohmah, Dumnezeu se
Cap IV NUMELE LUI DUMNEZEU numeşte Iah care se scrie Iod He , şi
care e o formă abreviată a
Ehieh Tetragramei.
Atunci când Dumnezeu i-a
dat misiunea de a-i elibera pe Evreii El, Eloha vaDaath, Elohim
de jugul Egiptenilor, Moise a răspuns: Gibor, Elohim Tsebaoth
“Voi merge spre copiii Israelului şi le În sefira Hessed, Dumnezeu
voi spune: Dumnezeul părinţilor e numit El, ceea ce semnifică
voştri m-a trimis spre voi. Dar dacă Dumnezeu, pe care îl regăsim în
mă vor întreba care e numele Său, ce Eloha şi de asemenea în Elohim care
să le răspund? Dumnezeu spuse lui e pluralul lui Eloha. Elohim Gibor (în
Moise: Ehieh Ascher Ehieh (ceea ce Gebourah) înseamnă: “Dumnezeu
însemnă literalmente: eu voi fi cine puternic”. Eloha va Daath (în
voi fi). Şi a adăugat: Astfel să le Tiphereth) înseamnă: “Dumnezeu şi
răspunzi copiilor lui Israel: Cel care cunoaşterea”. Elohim Tsebaoth (în
se numeşte Ehiel “eu voi fi” m-a Hod) înseamnă: “Dumnezeu al
trimis la voi.” oştilor”, aceste oştiri celeste sunt
Numele lui Dumnezeu care cohorte de îngeri şi aştrii care
corespunde sefirei Kether, Ehieh, celebrează gloria Sa (Hod).
semnifică deci: “eu voi fi.” Dumnezeu
se numeşte pe El Însuşi “eu voi fi” Chadai El Hai
pentru a exprima faptul că nu a În sefira Iesod, numele lui
terminat să se manifeste. El este Cel Dumnezeu este Chadai El Hai care se
care devine sublim, iar noi nu putem traduce prin Atotputernic (Chadai)
nici să-l vedem, nici să-l auzim, nici Dumnezeu (El) Viu (Hai). În realitate,
să-l atingem. El Chadai semnifică exact:
“Dumnezeul al munţilor”. Imaginea
Iehovah, Iehovah muntelui, a culmii, a fost asociată tot
Tsebaoth, Iah timpul Divinităţii; pentru că e pe
În sefirele Binah şi Nestah, culme, Dumnezeu e Atotputernic.
Dumnezeu e numit Iehovah. Acest
nume este în realitate fabricat de Adonai Meleh
creştini care au vrut să pronunţe În sefira Malhouth,
Tetragrama Iod He Vav He Dumnezeu e numit Adonai Meleh.
(Despre interpretarea acestor patru Adonai înseamnă: Domn, şi Meleh:
litere a se vedea tomul 32 din Opere rege. Regăsim acest cuvânt Meleh în
Complete, cap IV: "Tetragrama şi cele numele Melkhitsedek, care vrea să
spună: “Rege al dreptăţii”. Şi Când, printr-o viaţă pură, vă
Malhouth înseamnă: “regat”. regeneraţi celulele propriului
organism, lucraţi cu elixirul vieţii fără
Încă o dată, insist asupra de moarte (Iesod).
faptului că aceste nume reprezintă Când vă străduiţi să aduceţi
diversele aspecte ale unui Dumnezeu oamenilor lumină şi căldură, lucraţi
unic şi că aceste aspecte nu sunt nici cu panaceul universal (Tiphereth).
inferioare nici superioare unele faţă Atunci, pe oriunde mergeţi, oamenii
de altele. Dispunerea verticală a se simt mai bine, durerile îi părăsesc,
Arborelui sefirotic arată necesitatea necazurile lor dispar şi ei prind curaj.
existenţei unei baze şi unei culmi, Acest efect îl produc anumiţi doctori
dar Elohim Gibor, de exemplu, este foarte buni: prezenţa lor alungă
exact acelaşi Dumnezeu ca şi Chadai suferinţa.
El Hai, sau El sau Ehieh. Când aveţi obiceiul de a vă
concentra asupra subiectelor foarte
Cap V SEFIRELE STÂLPULUI elevate, primiţi mesaje din spaţiu ca
CENTRAL şi cum obiectele şi fiinţele s-ar
reflecta într-o oglindă magică
Scopul evoluţiei spirituale e (Daath).
adesea simbolizat de unul sau mai Când ajungeţi să exersaţi o
multe obiecte pe care Iniţiatul ajunge mare stăpânire de sine, începeţi să
să le cucerească după lungi eforturi, intraţi în posesia baghetei magice
lungi suferinţe. Bagheta magică, care dă toate puterile (Kether). Nu
elixirul vieţii fără de moarte, uitaţi că nu puteţi să vă impuneţi în
panaceul universal, oglinda magică, exterior până nu aţi reuşit să vă
piatra filozofală menţionate în dominaţi fiinţa interioară.
anumite tradiţii populare sunt în De asemenea, pot fi asociate
realitate simboluri ale unor facultăţi simboluri şi celorlalte 6 sefiroturi.
pe care Iniţiaţii sunt pe cale să le Pentru Hod (Mercur), o carte. Pentru
dezvolte, puteri pe care au reuşit să Nestah (Venus), o floare, cea mai
le obţină. Le posedau ei propriu-zis? preţioasă dintre toate prin parfumul
Câteodată da, dar nu aceasta e său: trandafirul, pentru că entităţile
problema. Mai întâi ei trebuie să le subtile sunt atrase de parfumurile
caute în ei înşişi şi să le posede sub subtile. Pentru Gebourah (Marte), o
formă de calităţi şi virtuţi şi să spadă, pentru a proteja pe alţii şi a
lucreze cu ele. ne proteja pe noi, trebuie - simbolic -
Cele cinci simboluri au să avem o spadă. Pentru Hessed
corespondenţă cu sefiroturile (Jupiter), o coroană sau o tiară,
stâlpului central al Arborelui sefirotic: simbolul regalităţii şi preoţiei. Pentru
bagheta magică corespunde cu Binah (Saturn), un schelet cu o
Kether, oglinda magică corespunde seceră, simbolul timpului şi eternităţii
lui Daath, panaceul universal (a se vedea cap XV: “Binah II:
corespunde lui Tiphereth, elixirul teritoriul stabilităţii”). Pentru
vieţii fără de moarte corespunde lui Hohmah (Uranus), o roată sau un
Iesod, iar piatra filozofală corespunde ochi, ochi care vede totul. De voi
lui Malhouth. Veţi întreba: “Dar cum depinde acum să aprofundaţi aceste
să intrăm în posesia acestor bogăţii? simboluri şi să lucraţi pentru a le
Ce muncă trebuie să depunem?” forma în voi înşivă. A vrea să le
Când vă străduiţi să vă posedaţi în exterior nu vă va servi
transformaţi gândurile şi poate la nimic, nu numai că vă veţi
sentimentele ordinare, mediocre, pierde timpul, dar vă expuneţi
meschine în gânduri şi sentimente riscului de a devia psihic.
nobile, generoase, dezinteresate Nici un obiect simbolic nu
lucraţi cu piatra filozofală (Malhouth) trebuie luat în considerare în afara
care transmută metalele obişnuite în folosirii pe care o putem face în viaţa
aur. interioară, dacă nu, ajungeţi în
situaţii ridicole. Vorbim de piatra lumina. Acestea vă par terefiante?
filozofală care transmută metalele în Nu, pentru Iniţiaţi, a fi absorbit de
aur, dar suntem săraci. Vorbim de lumină, a se topi în acel spaţiu
elixirul vieţii fără de moarte şi de despre care nu se mai ştie dacă e
panaceul universal, dar suntem lumină sau tenebre, e experienţa cea
bolnavi. Vorbim de oglinda şi de mai dorită.
bagheta magică (şi chiar le avem, În Egiptul antic, atunci când
pentru că se găsesc în comerţ!) dar discipolul atingea ultimul grad de
rămânem orbi şi slabi. Atunci, ce vor Iniţiere, marele preot însuşi îi spunea
să însemne toate acestea? În voi la ureche: “Osiris e un zeu negru...
înşivă trebuie să găsiţi piatra Osiris e tenebre, de trei ori tenebre.”
filozofală, elixirul vieţii fără de Cum putea fi negru Osiris, Zeul
moarte, panaceul universal, oglinda luminii şi al soarelui? Discipolul era
şi bagheta magică, şi le veţi găsi tulburat, pentru că negrul e simbolul
învăţând să lucraţi cu sefirele răului şi al necunoscutului. Să cauţi
Malhouth, Iesod, Tiphereth, Daath şi lumina, să parcurgi un întreg drum
Kether. pentru a descoperi la sfârşit tenebre!
Realitatea e că Osiris e atât de
Cap VI AIN SOPH AUR: LUMINA luminos că pare obscur. Osiris e
FĂRĂ DE SFÂRŞIT lumina de deasupra luminii. De ce se
vorbeşte de “lumină orbitoare”?
Atunci când deschidem Aparent e o contradicţie, dar în
geamul dimineaţa şi zărim soarele, realitate, nu este. Chiar şi noi, în
suntem fericiţi să vedem lumina sa, planul fizic, nu numim lumină decât
să simţim căldura sa şi ne lăsăm ceea ce ochii noştri pot să vadă. Ceea
penetraţi de viaţa pe care o ce ei nu pot să vadă, numim umbră,
răspândeşte în univers. Dar dacă am noapte, şi toate acestea sunt relative,
putea părăsi pământul pentru a ne în comparaţie cu unele animale care
apropia de soare, am descoperi ceva văd clar noaptea. Dacă nimic nu v-a
negru, obscur, care nu ne va mai pregătit să înţelegeţi gândirea unui
bucura de loc. Iată un mister cu care mare filozof, unui mare savant,
ne-am mai întâlnit şi înainte, pentru oricare ar fi lumina pe care el o
că o experienţă analoagă au şi toţi proiectează asupra anumitor
cei care au mers foarte departe pe probleme, totul rămâne obscur
calea luminii. Şi mulţi dintre ei nu s- pentru voi, şi cu cât gândirea lui e
au mai întors, pentru că ridicându-se mai luminoasă, cu atât e mai obscură
la acele înălţimi, nu s-au mai putut pentru cei ce nu o pot sesiza.
întoarce pe pământ. Fluturele se arde Cuvintele “tenebre”, “obscuritate” nu
de flacăra lămpii care îl atrage. Cei sunt utilizate pentru a defini obiectiv
care au vrut să atingă Absolutul au o realitate, ci pentru a exprima
dispărut, topiţi de puterea vibraţiilor incapacitatea noastră de a o percepe.
sale. De aceea e spus că Kether, cea Şi ceea ce noi numim lumină
mai înaltă sefiră, absoarbe şi corespunde unei realităţi care se
pulverizează pe cei care o ating. găseşte la dispoziţia noastră. De
Acesta e sensul pe care aceea putem spune că lumina iese
trebuie să-l dăm povestirilor totdeauna din tenebre.
Vechiului Testament privind dispariţia Noi nu vom şti niciodată
lui Enoh care: “mergea cu dacă tenebrele sunt adevărate
Dumnezeu; apoi n-a mai fost, pentru tenebre sau ele ne apar aşa din cauza
că Dumnezeu l-a luat: el a fost incapacităţii noastre de a le vedea.
ridicat la cer pentru a nu mai vedea Cum putem şti dacă tenebrele sunt
moartea...” şi a lui Ilie care a fost sau nu sunt o realitate? Pentru a
luat de: “un car de foc cu cai de foc... facilita înţelegerea, Iniţiaţii, care au
şi s-a ridicat la cer într-un vârtej.” vrut să instruiască oamenii asupra
Focul devorează obiectele şi le misterelor lui Dumnezeu şi ale
transformă în flăcări şi e la fel şi cu creaţiei, învaţă că lumina iese din
tenebre. La începutul cărţii Genezei, Cap VII MATERIA UNIVERSULUI:
de exemplu, e scris: “Pământul era LUMINA
inform şi gol. Erau tenebre la
suprafaţa abisului şi Spiritul lui “Să fie lumină!” După
Dumnezeu se plimba deasupra povestea din Geneză, în momentul în
apelor. Dumnezeu spuse: Să fie care Dumnezeu a pronunţat aceste
lumină! Şi a fost lumină.” Lumea cuvinte a început creaţia. Aceasta
celor zece sefiroturi pe care noi o semnifică că nu a existat lumină
studiem e cea a manifestării, din înainte? Şi cum a putut crea Cuvântul
momentul de când Dumnezeu a spus: divin? Şi aici tabloul Arborelui
“Să fie lumină!” Dar aceasta nu sefirotic, Arborele Vieţii, ne ajută să
înseamnă că înainte guvernau înţelegem.
tenebrele, din contră. De aceea în Înainte ca Dumnezeu să
Arborele sefirotic kabaliştii au numit spună: “Să fie lumină!” această
spaţiul de deasupra lui Kether: Ain realitate pe care noi o numim lumină
Soph Aur: lumina fără de sfârşit. nu exista decât sub o formă pe care
Acest spaţiu e ca un văl întins pe nu puteam să o concepem: Ain Soph
care nu îl putem penetra. E Aur. Şi “cuvântul” lui Dumnezeu, care
Absolutul, Nemanifestatul, despre nu are evident nici o legătură cu ceea
care nu avem nici o noţiune, şi de ce putem face noi, noi, numindu-l
unde Kether, Dumnezeu Tatăl, e o cuvânt, nu e decât un fel de a
emanaţie. exprima ideea că, pentru a crea,
Divinitatea pe care o înţeleg Dumnezeu a proiectat ceva din El
kabalişti este deasupra luminii şi Însuşi. Această proiecţie care era El,
tenebrelor, deasupra lumilor create. dar o nouă formă a Lui, noi o numim
Şi pentru a exprima mai bine acest lumină. A spune că Dumnezeu a
mister al Divinităţii, deasupra lui Ain “vorbit” semnifică că El a avut voinţa
Soph Aur kabaliştii conceput o de a se manifesta. Vă gândiţi că e
regiune pe care au numit-o Ain Soph: dificil de înţeles... Nu, să luăm un
fără sfârşit, şi încă deasupra lui Ain exemplu din viaţa cotidiană. Aveţi o
Soph, Ain: fără. La originea idee, dar unde este această idee?
universului este deci o negaţie. Dar Unde o situaţi? Putem să o vedem şi
“fără”, care semnifică absenţa, lipsa, să o localizăm într-o anumită parte a
nu semnifică implicit non-existenţa. creierului vostru? Nu. Şi suntem
Ain nu e neantul absolut cum îşi obligaţi să recunoaştem că nu ştim
imaginează unii Nirvana hinduşilor. din ce materie este ea făcută. Dar în
De fapt, e exact invers. Ain Soph Aur, momentul în care exprimaţi această
ca şi Nirvana, nu e o non-existenţă, o idee prin cuvânt, deja începem să-i
neantizare, ci e o viaţă deasupra percepem existenţa. În fine, când
creaţiei, a manifestării, şi numai de acţionaţi conform acestei idei, ea se
aici seamnă cu o non-existenţă. încarnează în materie, ea devine
Ain, Ain Soph, Ain Soph vizibilă. Cuvântul este un intermediar
Aur... Astfel au încercat kabaliştii să între planul gândirii pure şi cel a
exprime realităţi care scapă realizării în materie. Aveţi aici o
înţelegerii noastre. Absolutul, nu imagine a procesului creaţiei.
putem vorbi de el, dar păstraţi Acum, dacă alăturăm fraza
noţiunea şi mulţumiţi lui Dumnezeu, din Geneză: “Dumnezeu spuse: Să
Tatăl vostru Ceresc care vă iubeşte, fie lumină!” şi prima frază din
care vă ajută să creşteţi şi care Evanghelia sfântului Ioan: “La
lucrează în inima voastră, căci început a fost Cuvântul, şi Cuvântul
cuvintele sunt numai o manieră de a era cu Dumnezeu şi Cuvântul era
vă prezenta această realitate. Cereţi Dumnezeu”, vom înţelege şi mai bine
Cerului să vă dea lumina pentru a ce raport există între Cuvânt şi
penetra aceste Mistere spre care eu lumină. Lumina este substanţa pe
nu pot decât să vă orientez. care Cuvântul divin, primul născut
din Dumnezeu, a făcut să apară
pentru a deveni materia creaţiei. Veţi Există deci o relaţie
spune că atunci când privim pietrele, neîntreruptă dintre Absolut şi
plantele, animalele şi chiar oamenii, Dumnezeu manifestat, şi astfel se
nu vedem că ei sunt făcuţi din introduce în univers tot timpul ceva
lumină. Da, pentru că această lumină nou. Universul e o creaţie continuă şi
din ei s-a condensat ajungând pe materia sa creşte şi se transformă
punctul de a deveni opacă. Şi dacă fără încetare. Cum se stabileşte acest
opunem în general materia luminii, e contact între Absolut şi Dumnezeu
pentru că ignorăm că ceea ce numim manifestat? Nu ştim nimic. Da, şi să
materie este în realitate lumină mă ierte Dumnezeu de a mă afunda
condensată. în astfel de probleme, pentru că
Kabbala învaţă că Dumnezeu trebuie să îndrăznim să mărturisim
a creat lumea prin condensări că nimeni nu ştie nimic despre acest
succesive. Pentru a ieşi din această subiect. Atunci, veţi zice, de ce
imensitate, din acest abis insondabil, vorbim despre acesta? Pentru că, în
din acest spaţiu fără limite unde El e măsura în care noi suntem creaţi
răspândit, Ain Soph Aur, Absolutul, după imaginea lui Dumnezeu, după
Necunoscutul şi-a impus limite, apoi imaginea universului, ceva din noi,
revărsându-se peste aceste limite El care scapă conştiinţei noastre poate
a format un receptacul pe care L-a sesiza câteva fragmente ale acestei
umplut cu emanaţiile sale. Acest realităţi...
receptacol e Kether, prima sefiră. Viaţa nu este decât o
Kether e prima manifestare a lui Ain traversare de energii, de aceea găsim
Soph Aur, nemanifestatul. Începând de asemenea în tradiţia kabalistică
de aici, putem spune că toată creaţia imaginea unui fluviu al vieţii care
nu e decât o succesiune de ţâşniri şi tâşneşte din Izvorul divin şi coboară
revărsări ale luminii originale. Kether pentru a alimenta toate regiunile
revărsându-se a format Hohmah: universului.
Hohmah e ca un recipient care s-a De la Kether la Malhouth,
umplut de apa lui Kether. sefiroturile sunt vase sacre care se
Revărsându-se, ea s-a deversat în umplu din sursa inepuizabilă a vieţii.
Binah, Binah în Hessed, Hessed în Arborele şi fluviul sunt deci două
Gebourah, Gebourah în Tiphereth, imagini complementare care arată
Tiphereth în Nestah, Nestah în Hod, curgerea şi strălucirea vieţii. Veţi
Hod în Iesod, şi Iesod în Malhouth. Şi spune: “Dar arborele prinde rădăcini
pe măsură ce emanaţia divină a în jos, pe când fluviul izvorăşte de
coborât pentru a forma noi lumi, ea a sus.” Da, în lumea noastră materială
devenit din ce în ce mai densă. Dar e arborii au rădăcinile lor în pământ,
aceeaşi chintesenţă care a creat fără dar arborele cosmic are rădăcinile în
încetare noi forţe, noi culori, noi înalt (a se vedea cap IX: “Împărăţia
melodii, noi forme... Din emanaţie în lui Dumnezeu e asemănătoare unei
emanaţie Dumnezeu a creat toate seminţe de muştar.”).
sefiroturile şi astfel viaţa continuă să Să luăm acum imaginea unui
curgă din Izvorul infinit. fluviu, păstrând tot timpul în minte
“La început a fost Cuvântul, că nu e vorba decât de o imagine
şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi destinată să traducă un aspect al
Cuvântul era Dumnezeu... În El era realităţii. Dar realitatea însăşi e mult
viaţa şi viaţa era în lumina mai complexă şi trebuie deci pentru a
oamenilor.” Pentru ca Kether să facă o înţelege să introducem noi
să ţâşnească viaţa, trebuie să o elemente.
primească de mai sus. El o primeşte Sefiroturile sunt repartizate
din Ain Soph Aur, Ain Soph Aur din pe trei coloane, aceasta semnifică
Ain Soph, şi Ain Soph din Ain, deci că fluviul vieţii nu curge în linie
absenţa, care aşteaptă momentul de dreaptă de jos în sus. Am văzut că de
a deveni prezenţă... o parte şi de alta al Stâlpului central
se află Stâlpul Clemenţei polarizat
pozitiv şi cel al Rigorii polarizat înţelegem această limitare?” Vă voi
negativ. Trecând dintr-o sefiră în alta, explica.
emanaţia divină schimbă deci Sefirele Kether, Hohmah,
polaritatea. Aceasta explică că Binah corespund acelei entităţi pe
succedându-se unele pe altele, care religia creştină o numeşte
sefiroturile par de o natură opusă. Lui Dumnezeu (a se vedea cap: “Familia
Hohmah, de exemplu, care reprezintă cosmică şi misterul Sfintei Treimi”).
armonia, dragostea universală, îi Kether, Hohmah, Binah reprezintă
urmează Binah, care reprezintă Sfânta Treime, Dumnezeu în trei
rigoarea implacabilă a decretelor persoane. Această trinitate (pe care
divine. Acestei intransigenţe a lui Kabbala o situează în planul
Binah îi urmează clemenţa lui emanaţiilor, Atsilouth) este cea care a
Hessed; clemenţei lui Hessed îi creat lumea şi rămâne prezentă în
urmează îndrăzneala combativă a lui ea.
Gebourah, etc. Şi cum fiecare sefiră Prima sefiră, Kether,
corespunde unui unui atribut divin, reprezintă începutul tuturor
unei virtuţi divine, se explică de ce manifestărilor; de aceea e
adjectivele atribuite lui Dumnezeu identificată cu Tatăl. Şi Kether a
sunt atât de diferite şi aparent născut pe Hohmah. Ce este Hohmah?
contradictorii: milostiv, teribil, dulce, Este Cuvântul, adică o energie care
gelos, fidel, răzbunător... Ele exprimă s-a condensat, ordonat pentru a
caracterele opuse ale celor doi stâlpi. deveni materia creaţiei. De aceea
Cap VIII “ATUNCI ETERNUL A sfântul Ioan a scris: “La început a
TRASAT UN CERC LA SUPRAFAŢA fost Cuvântul”.
ABISULUI” Imaginaţi-vă că aţi vrea să
inventaţi un nou mijloc de a vă
Când Dumnezeu vrea să exprima: începeţi prin a crea
coboare în lumea noastră, El trebuie echivalentul unui alfabet. Acest
să se îmbrace, aşa ca noi. Şi a se alfabet cosmic să spunem că e
îmbrăca, semnifică a intra în materie. Hohmah. Şi acum, aveţi literele,
Dar cum Dumnezeu nu vrea să puteţi să le aranjaţi, să le organizaţi
coboare şi să se limiteze până la pentru a forma cuvinte, fraze
nivelul împrumutării unui corp fizic inteligibile şi cu sens. Aceasta e cea
pentru a ne întâlni, El ne invită la El, de-a treia etapă, sefira Binah,
în locuinţa Sa, care este şi a noastră. materia primordială. Prin materia
Da, locuinţa noastră e în realitate primordială trebuie să înţelegem
infinit mai vastă decât ne putem esenţe, nu elementele materiale pe
imagina. Locuinţa noastră e universul care le cunoaştem şi pe care le
pe care Dumnezeu îl penetrează, îl studiază ştiinţa. În Binah, substanţa
impregnează şi susţine prin prezenţa dată de Hohmah se diferenţiază şi
sa, şi tocmai parcurgând acest numai după un lung proces de
univers putem să-L întâlnim. condensare va apărea în planul fizic
A parcurge universul nu sub forma unor corpuri pe care noi le
înseamnă numai să-l explorăm cu denumim oxigen, hidrogen, fier, zinc,
rachete şi motoare spaţiale, ci să-l etc... Elementele Cuvântului - litere
studiem prin toate mijloacele pe care şi numere (literele alfabetului ebraic
Creatorul ni le-a dat, prin organele au o valoare numerică, numerele nu
simţurilor noastre fizice, desigur, dar au o grafie distinctă: Alef = 1, Beth =
mai ales şi prin organele noastre 2, Ghimel = 3, etc...) - grupate în
spirituale, prin sufletul şi spiritul fraze, sunt arhetipul corpurilor
nostru. Numai aşa îl vom întâlni pe materiale şi au proprietăţi
Dumnezeu. El nu va coborî până la determinate, de neschimbat. Fiecare
noi; El s-a limitat deja în creaţie, El element a primit locul său,
nu se va limita mai mult. compoziţia sa, greutatea sa,
Vă gândiţi: “Dar Dumnezeu proprietăţile sale, şi sefira a treia,
este absolut liber! Cum trebuie să
Binah, este cea care le-a dat pe “Cerul şi pământul vor trece,
acestea. spunea Iisus, dar cuvintele mele nu
Sefira Kether este deasupra vor trece.” Când se exprima aşa,
timpului şi spaţiului. Spaţiul a apărut Iisus se identifica cu a doua persoană
cu Hohmah, reprezentat material de a Trinităţii, Fiul, cea de-a doua sefiră,
Mazaloth, zodiacul, iar timpul a Hohmah, Cuvântul. Cerul şi pământul
apărut cu Binah, reprezentat de vor trece, e adevărat, dar germenii
Chabtai, Saturn. Când Dumnezeu, care sunt în Hohmah, arhetipurile
adică Trinitatea Kether-Hohmah- pentru un nou cer şi un nou pământ,
Binah, se va retrage, nu v-a mai nu vor trece, pentru că sunt eterne.
exista nici timp nici spaţiu şi “Atunci când Eternul a trasat
universul va dispărea. Atunci când va un cerc la suprafaţa abisului, eram
lua sfârşit acest sacrificiu pe care îl acolo”, spune Hohmah, înţelepciunea,
implică limitarea lui Dumnezeu, în Cartea Proverbelor. Şi ce este acest
lumea creată se va întoarce în neant, cerc? Frontierele pe care Dumnezeu
dar din acest neant va apărea o altă Însuşi le-a trasat pentru a crea
creaţie despre care nu vom şti nimic. lumea. În acest sens trebuie să
Nimic nu e etern, cu excepţia înţelegem că Dumnezeu s-a limitat. A
lui Dumnezeu Însuşi, şi într-o zi toată se limita înseamnă: a se închide într-
creaţia va intra în El. Dar ce un univers care funcţionează şi
înţelegem prin acest cuvânt evoluează după legi proprii. În afară,
“creaţie?” Dacă am spune că e deasupra acestui univers, ignorăm
materia primordială emanată de ceea ce există. Legile vieţii pe care le
Dumnezeu, elementele care o studiază ştiinţa nu sunt altceva decât
constituie, acestea sunt limitele pe care Dumnezeu le-a
indestructibile, ele vor rămâne în impus în creaţia sa. Aceste limite
Dumnezeu, şi cu ajutorul lor, El va sunt cele care dau structură, formă,
putea face să apară noi lumi. Dar contur şi coeziune materiei, o lume
dacă numim “creaţie” lumile pe care care nu ar fi circumscrisă în limite ar
Dumnezeu le-a format cu aceste fi instabilă, nu ar putea subzista,
elemente, acestea nu sunt eterne. pentru că în interiorul acestor limite
Tot ceea ce se naşte trebuie să toată materia este în mişcare şi nu ar
moară. Eternitatea nu e o suită de cere decât să scape.
secole; este, dacă o putem spune - Dumnezeu a trasat un cerc
dar e dificil de a defini o astfel de pentru a reţine propria Sa substanţă.
noţiune - o calitate a materiei... Da, Cercul e un traseu magic. În centru
eternitatea e o fuziune a materiei şi Dumnezeu a plasat nucleul creaţiei şi
spiritului. Atunci când facem lucrarea Sa a început. În natură, totul
experienţa eternităţii, e vorba de o ne relevă cum a procedat Dumnezeu
senzaţie pe care o simţim: dacă se pentru a crea lumea. O celulă, cu
întâmplă să avem câteva secunde membrana sa, deja ne explică... Şi
senzaţia eternităţii, aceasta e pentru dacă nu ar exista cutia craniană,
că am intrat într-un ordin superior al unde ar fi creierul nostru?... E
lucrurilor, am fost proiectaţi într-o aceeaşi funcţie ca şi a pielii: ea
lume unde materia e animată de cele serveşte ca limită. Observaţi lucrurile
mai înalte vibraţii ale spiritului. din jurul vostru şi peste tot veţi găsi
Materia primordială e o o reflectare a acestui cerc pe care
substanţă pe care Dumnezeu a Dumnezeu l-a trasat ca limită a
proiectat-o şi a condensat-o din El creaţiei Sale. Dacă nu închidem un
Însuşi. Ea e indestructibilă, eternă. parfum în flaconul său, el se evaporă.
Cu ajutorul acestei materii a creat Şi chiar pentru a construi o casă
Dumnezeu lumile, şi aceste lumi se trebuie la început să trasăm limitele
vor dezagrega într-o zi pentru a sale: fără pereţi, unde va fi casa? În
reapărea sub noi forme. Numai în domeniul spiritual, de asemenea,
acest sens putem spune că creaţia va trebuie să înţelegem ceea ce
avea un sfârşit. semnifică limitele: înainte de a
convoca spiritele luminoase pentru a Pentru a se manifesta,
le da o sarcină, magul se înconjoară Dumnezeu s-a limitat. Să mergem
de un cerc; şi discipolul trebuie să mai departe: chiar datorită acestei
ştie de asemenea că cel puţin prin limitări noi existăm şi putem să ne
gândire trebuie să traseze în fiecare gândim şi să vorbim despre acest
zi un cerc de lumină în jurul lui, subiect. Chiar Dumnezeu însuşi ne dă
pentru a conserva energiile sale această posibilitate. Proba că
spirituale. Dumnezeu există este tocmai faptul
Dumnezeu există sub toate că sunt aici vorbindu-vă de El, şi că
aspectele, de la piatră, unde El este voi sunteţi aici de asemenea pentru a
limitat la extrem şi unde putem să-L mă asculta. Dacă El nu ar exista, eu
atingem, până la substanţa cea mai nu aş fi existat, şi voi de asemenea.
imaterială, lumina, şi încă mai sus... Tot ceea ce există este proba
El e omniprezent în pietre, plante, existenţei lui Dumnezeu. Acum, dacă
animale, oameni, îngeri şi în toate oamenii vor să-şi facă altă idee
ierarhiile celeste, şi mai departe despre Dumnezeu pentru a spune
încă... El are membrele Sale profund mai departe că El nu există... sau că
afundate în creaţie, dar există regiuni El e mort, e treaba lor.
unde El e mai liber. În formele mai Iisus spunea: “Sunteţi
dense ale materiei, El nu se mai templul lui Dumnezeu cel viu.” Acest
poate mişca, dar în Împărăţia Sa El e Dumnezeu al cărui templu suntem,
liber. Dacă înţelegeţi aceasta, este Dumnezeul manifestat, şi El e
ferestrele se vor deschide în faţa mai mult sau mai puţin limitat în noi
voastră în faţa unor orizonturi după gradul nostru de evoluţie. Pe
minunate... măsură ce noi evoluăm şi ne
Dumnezeu este liber, da, dar purificăm, noi Îl eliberăm pe
în afara lumii noastre. Atunci când Dumnezeu permiţându-I să se
intră în lumea noastră, El se găseşte manifeste mai liber în templul nostru
limitat. De aceea, când oamenii se ca putere, lumină, dragoste,
indignează în faţa unor evenimente şi frumuseţe... Desigur, aceste lucruri
se revoltă spunând: “Dumnezeu nu sunt dificil de înţeles şi voi le veţi
ar trebui să permită astfel de lucruri!” uita, o ştiu. Dar ceva va rămâne în
arată că nu au înţeles nimic. Dacă ar subconştientul vostru şi într-o zi,
poseda adevărata cunoaştere, ar când veţi fi capabili să le înţelegeţi,
înţelege tocmai că Dumnezeu nu ele vă vor reveni în memorie. Dacă
poate interveni. Pe pământ, vreţi să acceleraţi această înţelegere,
Dumnezeu e limitat, şi noi suntem trebuie să vă antrenaţi creierul, care
cei care Îl limităm. Dumnezeu este este cel mai bun instrument. El nu
simultan limitat şi nelimitat. El e slăbeşte în timp ca şi alte organe,
limitat în inimile noastre, dar El e pentru că aici au depus puterile lor
liber în inimile îngerilor. ierarhiile divine. Dar trebuie să-l
O să vă dau o imagine. Să exersăm prin activitatea gândirii.
presupunem că un om a vrut să se Gândirea este ca o scară pe care am
amuze cimentându-şi un picior în primit-o de la Inteligenţa cosmică şi
pământ: el nu mai poate să-şi e esenţial să învăţăm să ne servim
extragă piciorul, dar restul corpului îi de ea pentru a ne ridica.
este liber. La fel, Dumnezeu acceptă
să fie limitat, prizonier, dar numai în
parte, în cimentul în care suntem! În
ziua când Dumnezeu se va elibera
retrăgându-şi piciorul din ciment nu Cap IX “ÎMPĂRĂŢIA LUI
va mai exista umanitatea. Este DUMNEZEU ESTE CA O SĂMÂNŢĂ
evident numai o imagine, dar ea vă DE MUŞTAR”
va ajuta să înţelegeţi mai bine
realitatea lucrurilor. A spune că Dumnezeu este
absolut incognoscibil este o afirmaţie
falsă. O Fiinţă ale cărei lucrări putem plantată procesul vieţii nu poate
să le contemplăm zi şi noapte nu e cu începe.
adevărat incognoscibilă. Dacă Fiind în pământ, sămânţa se
universul creat de Dumnezeu există divizează, ea se polarizează, aceasta
şi este accesibil măcar parţial celor e Hohmah, Înţelepciunea, binarul,
cinci simţuri ale noastre precum şi opoziţia pozitiv şi negativ, opoziţia
gândirii, este de asemenea şi cu sus şi jos. Forţele conţinute în
Dumnezeu. Deasupra lui Kether, Coroană încep să se divizeze, încep
Dumnezeu este peste puterea să se opună unele altora. Iată de ce
facultăţilor noastre, dar plecând de la toţi cei care nu înţeleg dualitatea,
Kether, abordăm noţiuni accesibile contrariile, binele şi răul, nu pot
înţelegerii noastre. înţelege înţelepciunea.
Kether, prima sefiră, Dar în realitate aceste forţe
reprezintă începutul întregii nu sunt complet divizate, ele rămân
manifestări, iar manifestarea legate prin Coroană care le spune:
subînţelege diviziunea, polarizarea, “Sunteţi masculin şi feminin, pozitiv
adică apariţia unui principiu masculin şi negativ, deci uniţi-vă şi lucraţi în
şi un principiu feminin, necesare lume.” Ele se unesc şi aceasta e
pentru a crea. Binah, Inteligenţa, care le
Exemplul seminţei ne va face armonizează. Cum a ordonat
să înţelegem mai bine această idee. Coroana, Binah reconciliază
Cât timp sămânţa nu se “manifestă”, contrariile şi germenele apare.
nu putem şti ceva despre ea. În ea, Kether, Hohmah şi Binah
viaţa este îngheţată. Dar dacă o sunt rădăcinile înfipte în solul lumii
puneţi în pământ, ea se va diviza şi din înalt. Veţi spune: “Dar rădăcinile
un germen va apărea, care va deveni unei plante sunt înfipte jos, în sol!”
o tijă şi va începe să crească: atunci Da, pentru o plantă, rădăcina
veţi începe să o cunoaşteţi. reprezintă capul. Dar adevăratul cap
Dumnezeu a lăsat peste tot în natură este în înalt. Omul e de asemenea un
urme care ne pot instrui. Dacă arbore ale cărui rădăcini sunt
Dumnezeu, Absolutul, care conţine plantate în înalt, în Cer. Ca şi cele
totul, nu s-ar fi polarizat pentru a se trei sefire Kether, Hohmah şi Binah,
manifesta, noi nu am fi existat şi nu adevăratul nostru cap este afundat în
am fi putut cunoaşte nimic, în acelaşi solul lumii divine.
fel cum nu putem şti nimic despre o Acum, pentru ca planta să
sămânţă atâta timp cât ea nu apară deasupra solului, trebuie să
germinează, cât timp ea nu se intervină cea de-a patra sefiră,
polarizează. Hessed: Mila. Hessed rerezintă
Tocmai această imagine a trunchiul arborelui, această forţă care
seminţei a utilizat-o Iisus în încearcă să reziste orice s-ar
Evanghelii: “Împărăţia lui Dumnezeu întâmpla.
este asemănătoare unei seminţe de Cea de-a cincea sefiră
muştar pe care un om a luat-o şi a Gebourah: Forţa, corespunde
semănat-o în câmpul său. E cea mai ramurilor care încep să se se întindă
mică dintre toate seminţele; dar când în toate părţile. Când un om, o
creşte, devine un arbore aşa de mare societate, un popor, devin puternici ei
încât păsările cerului vin să locuiască reuşesc să se răspândească peste tot.
în ramurile sale.” Împărăţia lui Cea de-a şasea sefiră,
Dumnezeu, e universul, iar Arborele Tiphereth: Frumuseţea, sunt frunzele
sefirotic sau Arborele Vieţii e o care nu numai că dau un aspect
reprezentare simbolică dintre cele arborelui dar îi permit să respire şi să
mai profunde a acesteia. se hrănească cu lumină.
Priviţi: semănătorul a pus După frunze, apar mugurii
sămânţa în pământ, e prima sefiră (bobocii): e cea de-a şaptea sefiră,
Kether. Cât timp sămânţa nu e Nestah: Victoria. Dacă a ajuns până
la stadiul mugurilor, aceasta
înseamnă că arborele a fost capabil Ce înseamnă aceasta? O veţi înţelege
să învingă toate dificultăţile, şi va da atunci când veţi fi meditat mult timp
fructe. asupra imaginii seminţei şi al
Acum se face o mare lucrare arborelui. Toată problema asemănării
în muguri care vor da naştere florilor. este conţinută în sămânţa arborelui.
E cea de-a opta sefiră, Hod: Gloria,
preamărirea. Arborele se acoperă cu Cap X FAMILIA COSMICĂ ŞI
flori, el oferă parfumuri, ca nişte MISTERUL SFINTEI TREIMI
esenţe, pentru a celebra gloria
Eternului. Nu există nimic în lumea
În fine, în floare se formează vizibilă care să nu fie o reflectare, o
fructul pe care soarele îl coace şi îi dă reprezentare a lumii invizibile. Să
culoare. E formarea copilului, cea de- luăm exemplul familiei, schematic:
a noua sefiră, Iesod: Baza, iar fructul tatăl, mama, fiul, fiica: e o realitate
va fi punctul de plecare a unei alte pe pământ. Ei bine, trebuie să
vieţi, a unui nou arbore. înţelegem că la un nivel mai elevat
Şi pentru că fructul produs familia există de asemenea, sub
de sămânţă conţine el însuşi seminţe, formă de principii cosmice care
el este Malhouth, cea de-a zecea lucrează în univers.
sefiră. De la 1 cât era, sămânţa a Şi aceste principii cosmice
devenit 10, adică simbolic, sunt reprezentate prin numele sacru
multitudinea. Fiecare grăunţă sau al lui Dumnezeu, Iod, He, Vav,
sămânţă produsă de fruct reprezintă He pe care tradiţia kabalistică îl
Malhouth, Împărăţia lui Dumnezeu. numeşte de asemenea Tetragrama
Cum să recunoaştem că e chiar (de la grecescul “tetra”: patru, şi
Împărăţia lui Dumnezeu? Plantaţi “gramma”: literă). Cele patru litere
grăunţa şi toate celelalte atribute vor ale numelui lui Dumnezeu corespund
apărea. Deci, Malhouth şi Kether se celor patru principii care acţionează
reîntâlnesc, începutul şi sfârşitul în univers şi care acţionează de
lucrurilor e identic. Iată de ce Iisus asemenea în om, pentru că omul a
spunea că Împărăţia lui Dumnezeu fost creat după imaginea universului.
(Malhouth) poate fi comparată cu o Iod , e principiul masculin
sămânţă de muştar. creator, forţa primordială, care e la
Acum, poate vă gândiţi: originea tuturor mişcărilor: spiritul,
“Toate acestea sunt foarte bune, dar Tatăl.
cum putem să le aplicăm în viaţa He reprezintă principiul
noastră interioară?” Puteţi face multe feminin care absoarbe, conservă,
lucruri. Sămânţa de muştar poate fi protejează şi permite principiului
interpretată ca un gând sau un creator să lucreze în ea: sufletul,
sentiment. Ce este un gând, un Mama.
sentiment? Un grăunte, în aparenţă Vav reprezintă Fiul care se
minuscul. Atunci, plantaţi-l, şi dacă naşte din unirea Tatălui şi a Mamei.
e pur, dezinteresat, intens, şi dacă îi El e primul copil a acestei uniri şi se
creaţi condiţii bune, el va fi punctul manifestă de asemenea ca principiu
de plecare pentru edificarea activ, dar la un alt nivel. Fiul e
Împărăţiei lui Dumnezeu. “Păsările intelectul, care merge după linia lui
cerului vor veni să se adăpostească Iod, şi de altfel grafic, Vav este o
în ramurile lui”, spunea Iisus. prelungire a lui Iod.
Păsările, aceştia sunt îngerii: ei vin Al doilea He reprezintă
să-l viziteze pe omul care a Fiica. Fiica e repetiţia Mamei, e
îmbrăţişat viaţa spirituală, ei găsesc inima.
un adăpost în el, ei se instalează Cele patru litere ale numelui
definitiv şi îl umplu de lumina şi de lui Dumnezeu reprezintă deci Tatăl:
graţia lor. spiritul, Mama: sufletul, Fiul:
E spus că Dumnezeu a creat intelectul, şi Fiica: inima.
omul după chipul şi asemănarea Sa.
În Arborele Vieţii, aceste ar trebui poate văzut în Fecioarele
patru principii corespund primelor negre care se găsesc în anumite
sefire: Kether este Tatăl, Hohmah biserici, o urmă a acestei Mame
este Fiul, Binah este Fiica. “Şi cosmice.
Mama?” veţi întreba voi. Mama Ei i-au dat un prea mare loc,
corespunde sefirei Daath (a se vedea atribuindu-i virtuţi şi puteri pe care o
cap II). Ea este Mama Divină pe care femeie nu le-ar putea avea. A fost
kabaliştii au menţionat-o sub numele declarată “Imaculata Concepţie”,
de Shekinah. Shekinah este soţia lui adică “concepută fără păcat”, deci
Dumnezeu... Da, Dumnezeu are o ferită de păcatul original, şi chiar că
soţie, să mă ierte creştinii şi să nu fie l-a “conceput pe Iisus prin
ofensaţi! Şi eu sunt creştin, dar intermediul Sfântului Duh”. Eu nu
acesta nu e un motiv pentru a nu sunt contra; dacă acestea fac bine
reflecta şi a nu încerca să înţeleg unora, să aibă o asemenea imagine
realitatea lucrurilor. despre mama lui Iisus, să continue!
Intenţia mea - şi cea a Numai că sunt obligat să constat că
kabaliştilor - nu este de a da o soţie acestea contrazic toate legile naturii
lui Dumnezeu în sensul în care pe stabilite de Inteligenţa cosmică.
pământ un bărbat se căsătoreşte cu o Oricare ar fi grandoarea, elevarea şi
femeie. Dar în măsura în care familia caracterul unui om, din punct de
este o realitate jos, ea este de vedere fizic, el nu poate fi conceput
asemenea o realitate şi sus; numai de Spiritul Sfânt.
că această realitate se manifestă Cum se poate confunda
diferit: e vorba de o analogie şi nu de Maria cu Mama Divină? O stimez pe
o identitate. În Tabla de Smarald, Maria, o apreciez, nu vreau să o
Hermes Trismegistul spune: “Tot ceea micşorez, dar oricât de sfântă ar fi,
ce e jos este “ca şi” ceea ce este sus, nu putem face din ea Mama Divină!
şi tot ceea ce este sus este “ca şi” Creştinii nu au înţeles nimic din
ceea ce este jos.” E vorba de o imensitatea acestui principiu cosmic,
analogie, de o asemănare. care e partea feminină a principiului
Creştinii repetă: Tatăl, Fiul şi creator. Fiinţa pe care o numim
Sfântul Duh, fără să se mire că, în Dumnezeu şi pe care creştinismul o
această Trinitate, nici un principiu prezintă ca o putere masculină este
feminin nu e menţionat. Totuşi, nu în realitate masculin şi feminin.
putem să nu ne punem această Pentru a putea fi vorba de creaţie,
problemă. Când auzim enumerarea: manifestare, trebuie să fi avut loc o
Tată, Fiu... care sunt termeni care polarizare, adică prezenţa unui
evocă familia, cum să nu fim principiu masculin şi a unui principiu
surprinşi când al treilea membru al feminin. Pentru a se manifesta,
acestei familii este Spiritul Sfânt? Şi Dumnezeu trebuie să fie deodată
ce e o familie în care lipseşte mama? masculin şi feminin. Aceste lucruri se
În această familie ea e absentă: a învaţă de asemenea în Iniţierile
fost ea înlocuită de Sfântul Spirit, şi orfice: Dumnezeu este mascul şi
de ce? Ar trebui să-i întrebăm pe femelă.
Părinţii Bisericii de ce au judecat că e De ce Părinţii Bisericii au
bine să facă din Dumnezeu un suprimat-o pe Mama Divină? Erau
celibatar îndârjit! Cele trei entităţi ale atât de puritani încât ideea unei soţii
acestei Trinităţi: Tatăl, Fiul şi Sfântul a lui Dumnezeu îi ofensa? Adevăratul
Spirit sunt masculine şi e anormal să motiv este fără îndoială faptul că l-au
nu fie nici un loc pentru principiul identificat absolut pe Iisus cu Crist,
feminin. Pentru că, înţelegeţi-mă pe punctul de a pretinde că El e chiar
bine, e vorba de principii. fiul unic a lui Dumnezeu, coborât
Da, din cauză că au eliminat pentru a se încarna pe pământ, şi
atât de mult Mama Divină ca trebuia evident să i se dea o mamă
principiu cosmic, teologii creştini au care să nu aibă aproape nimic
dat apoi un astfel de loc Mariei, deşi omenesc. Ei au identificat Maria cu
Mama Divină, cum l-au identificat pe Duh, care sunt nedespărţite unele de
Iisus cu Crist. Dar este acesta altele cum sunt nedespărţite viaţa,
adevărul? Maria a fost o femeie, ea lumina şi căldura soarelui. Vedeţi,
nu e Mama Divină care a format misterul unui singur Dumnezeu în
toate lumile. Maria nu este Mama lui trei persoane nu e atât de dificil de
Dumnezeu, ea a fost mama lui Iisus, elucidat. Ceea ce rămâne misterios e
şi Iisus nu este un principiu cosmic, numai imensitatea, splendoarea
Iisus a fost un om, unul dintre cei acestei esenţe primordiale de unde
mai mari printre fiii lui Dumnezeu au izvorât toate existenţele, asupra ei
care au coborât pe pământ, dar era nu vom reuşi niciodată să medităm
un om, şi Crist este principiul cosmic suficient.
care a venit să locuiască în el. De ce În Arborele sefirotic, Sfânta
să confundăm totul? Şi Maria era, Treime este deci reprezentată de cele
bineînţeles, o femeie excepţională, trei sefire Kether, Hohmah şi Binah.
pentru că Cerul a ales-o pentru a fi Când pronunţăm cuvântul
mama unei anumite fiinţe, dar nu “Dumnezeu”, trebuie să ştim că în
putem să-i dăm locul Mamei Divine. realitate atingem primele trei sefire.
Cele patru litere ale numelui “Dar atunci, veţi spune, care sunt
lui Dumnezeu Iod He Vav He legăturile lor cu Tatăl, Fiul şi Sfântul
reprezintă deci cele patru principii Duh? Le putem pune în
care sunt la baza creaţiei: Tatăl corespondenţă?” Da, dar cu condiţia
Ceresc şi Mama Divină care se de a şti să mânuim corespondenţele
prelungesc în Fiu şi Fiică. În Arborele inteligent, cu delicateţe.
sefirotic aceştia sunt: Kether: Tatăl, Kether, coroana, reprezintă
Daath: Mama, Hohmah: Fiul, Tatăl, Izvorul vieţii; aceasta e clar,
Cuvântul, şi Binah: Fiica, Natura. această corespondenţă nu reprezintă
Veţi spune: “Dar atunci, nici o dificultate.
trebuie să respingem Trinitatea Tată - Hohmah, Înţelepciunea, cea
Fiu - Sfântul Duh?” Nu, dar trebuie să de-a doua sefiră, născută din Tatăl,
înţelegeţi cui corespund aceste trei poate fi considerată ca Fiul, Cuvântul
principii. Creştinismul defineşte rostit de Tată, lumina pe care El a
Sfânta Treime ca misterul unui singur proiectat-o din Sine Însuşi pentru a
Dumnezeu în trei persoane. Nu, crea.
Sfânta Treime nu e un mister, sau Binah, cea de-a treia sefiră,
mai degrabă nu e un mister decât în corespunde Sfântului Duh care e deci
măsura în care oamenii nu au ştiut să considerat ca o putere feminină. Mulţi
se servească de legea analogiei. se vor indigna: “Cum? Sfântul Duh e
Pentru a înţelege, trebuie să facem o femeie?” Eu n-am vorbit de o
apel la soare. femeie ci de o putere feminină, de un
Soarele este această principiu feminin. Şi apoi, de ce să
formidabilă putere creatoare de viaţă fiţi şocaţi? Aţi fost şocaţi când aţi
care se manifestă prin lumină şi prin văzut reprezentat Sfântul Duh sub
căldură. Cel care este capabil să forma unei porumbiţe? Ori, ce este o
aprofundeze aceste manifestări va porumbiţă altceva decât o pasăre de
descoperi relaţiile care există între genul feminin. Şi Sfântul Duh, pe
viaţa, lumina şi căldura soarelui şi care Noul Testament îl numeşte
Sfânta Treime: Tată - Fiu - Sfânt Paraclet, adică în greacă, cel ce ajută,
Duh. La toate nivelele creaţiei, de la protejează, care consolează, e o
planul fizic la planul divin, regăsim expresie a dragostei, a căldurii. Deci,
aceste trei principii: viaţa, lumina, trebuie să mergem mai departe în
căldura. În planul spiritual, viaţa se înţelegerea sa!
manifestă ca înţelepciune (lumină) şi Acum, cum v-am mai
ca dragoste (căldură), şi acestea sunt explicat (a se vedea tomul 10 din
cele trei principii: viaţă, înţelepciune Opere Complete, cap IV: “Cum să
şi dragoste pe care le regăsim în regăsim Sfânta Treime în soare” şi
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul cap XV: “Soarele este după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu”) aceste Numai cu această condiţie vom găsi
corespondenţe nu au nimic absolut şi tot timpul noi bogăţii de descoperit
putem de asemenea considera că Fiul sau de aprofundat.
reprezintă dragostea, pentru că El e Este foarte important să
cel ce se oferă etern să se sacrifice înţelegem sensul Trinităţii, acel pe
pentru salvarea lumii; şi că Sfântul care Kabbala îl explică în faţa ochilor
Duh poate reprezenta înţelepciunea, noştri. Dar şi mai important este de a
pentru că el a coborât peste apostoli învăţa să comunicăm zilnic cu
sub forma limbilor de foc şi le-a dat această Trinitate prin intermediul
facultatea de a profeţi şi de a vorbi în luminii şi căldurii soarelui. E o lege
limbi. Şi tot de acest Sfânt Duh care nu voi înceta niciodată să o
vorbea Iisus când spunea discipolilor repet, pentru că ea este o lege de
săi, în momentul despărţirii: “Am bază a vieţii spirituale: tot ceea ce
multe să vă mai spun, dar nu puteţi există jos în lumea noastră fizică este
să le duceţi acum. Când Mângâietorul imaginea a ce există sus în lumea
va fi venit, Spiritul adevărului, vă va divină. Sfânta Treime nu este nici în
conduce în adevăr.” Singurul punct lumina, nici în căldura, nici în viaţa
sigur este că Kether reprezintă Tatăl, soarelui, ea este deasupra acestora;
viaţa, cu cele două manifestări: dar prin intermediul acestei lumini,
căldura şi lumina, care se pot acestei călduri, şi acestei vieţi, noi
transforma una în alta, cum este de vom putea să ne apropiem de Ea, să
asemenea şi în planul fizic. intrăm în comuniune cu Ea şi să o
Dacă veţi accepta să duceţi facem să ne penetreze pentru a
mai departe efortul vostru şi să veniţi putea primi toate binecuvântările Ei.
cu mine încă mai departe în
înţelegerea acestor lucruri, voi Cap XI CORPUL LUI ADAM
adăuga: după tradiţia kabbalei, KADMON
Hohmah, Înţelepciunea, este un
principiu feminin, interpretat ca soţia Arborele Vieţii este universul
lui Dumnezeu, Shekinah, şi ea pe care Dumnezeu îl locuieşte şi îl
reprezintă deci Mama. “Atunci, veţi impregnează cu existenţa sa; el
spune, unde e Fiul acum?” Fiul e unit reprezintă viaţa divină care circulă
cu Mama, ei sunt inseparabili unul de prin toată creaţia. Şi fiinţa umană,
altul. Cum să vorbim de o mamă fără care a fost creată după chipul lui
să ne gândim la fiul său, şi cum să Dumnezeu, este deci de asemenea o
vorbim de un fiu fără să ne gândim la imagine a universului. Desigur, când
mama sa? Găsim o reprezentare a observăm manifestările majorităţii
acestei idei în tablourile Fecioarei cu oamenilor, putem spune că omul nu e
Pruncul. Câţi pictori au reprezentat-o mare lucru. Da, omul nu e aproape
pe Maria ţinându-l pe Iisus în braţele nimic, dar el e de asemenea
sale sau pe genunchi! Copilul este în universul întreg, el e Dumnezeu.
centru, şi după maniera în care priviţi Inteligenţa noastră, care nu
tabloul, puteţi să nu-l vedeţi decât pe poate concepe decât lumea în trei
el sau să sesizaţi ansamblul: copilul dimensiuni, este incapabilă să
şi mama. Dar chiar dacă nu priviţi observe omul sub toate aspectele.
decât copilul, mama sa e acolo. Ceea ce vedem, atingem şi auzim
Când adoptăm aceste despre el nu reprezintă decât un
corespondenţe: Kether Tatăl, aspect foarte limitat. Omul veritabil,
Hohmah Mama şi Fiul, o găsim pe nu îl cunoaştem, nu cunoaştem
Fiică în Binah, şi toată familia e despre el decât învelişurile. Ca şi
reconstituită. Veţi spune că nu mai scafandrul îmbrăcat în costum sau
înţelegeţi nimic... Din contră, nimic eschimosul învelit în multe piei, omul
nu e mai clar nici mai precis, şi e acoperit de multe piei, şi numai pe
aceasta e Kabbala vie. Numai că, nu ele le cunoaştem, mai mult sau mai
putem pătrunde în acest domeniu puţin. Dacă am putea, pentru a
decât cu o gândire liberă, degajată. spune aşa, să retragem aceste piei
unele după altele, am descoperi un că studiind omul, natura sa, funcţiile
punct minuscul, un atom de lumină. sale, ajungem să cunoaştem
Dar în acelaşi timp înţelegem că universul. Pentru că totul se reflectă
omul e imens de mare şi că în om. Pentru a găsi soluţia
îmbrăţişează universul întreg. Aceste problemelor filozofice cele mai
două afirmaţii sunt adevărate în abstracte, e suficient să observăm
acelaşi timp, şi acest adevăr e omul.
simbolizat prin cercul cu un punct în Omul e o cheie şi este
centru, semnul soarelui: punctul construit după forma unei chei . De
infinit de mic, fără dimensiune, şi ce vechii egipteni reprezentau pe
cercul infinit de mare, care strânge şi hierofanţii lor cu acest simbol în
unifică totul. De noi depinde acum să mână? Cheia e un rezumat al omului,
căutăm acest om, cel adevărat, cel şi cu această cheie Iniţiatul poate
care e în noi, cel care e după chipul deschide cele 50 de porţi ale lui
lui Dumnezeu. Binah, Mama cosmică, materia
Când Kabbala vorbeşte de primordială. Cel ce posedă cheia
creaţia omului, nu e vorba de fiinţele reuşeşte să deschidă cele 50 de porţi,
umane care suntem, ci de Adam adică să cunoască toate proprietăţile
Kadmon, nume care semnifică omul numerelor şi entităţilor, ca şi toate
(Adam) primordial (Kadmon). Adam relaţiile care se pot stabili între ele.
Kadmon este omul cosmic al cărui El urcă şi coboară pe scara cosmică şi
corp e format din constelaţii şi din toată bogăţia universului creat de
lumi. Acesta e corpul lui Adam Dumnezeu este la dispoziţia sa, din
Kadmon, prima fiinţă creată de moment ce a descoperit în el cheia
Dumnezeu. Şi Dumnezeu este pentru a descoperi toate porţile.
deasupra întregului univers creat, El Oricare ar fi gradul său de
este deasupra sefiei Kether. Acest evoluţie, fiinţa umană, creată după
Adam începe în Kether. Kether e chipul lui Dumnezeu, e locuită de un
capul lui Adam Kadmon. Hohmah suflet superior care atinge Cerul şi
este ochiul lui drept şi partea dreaptă care e o emanaţie a lui Dumnezeu
a feţei sale. Binah este ochiul stâng Însuşi. De aceea existenţa voastră nu
şi partea stângă a feţei sale. Hessed va avea sens decât atunci când veţi
este braţul drept, Gebourah braţul intra în contact cu acest suflet
stâng, Tiphereth inima şi plexul solar, nemuritor care e lumină, armonie şi
Netsah coapsa dreaptă, Hod coapsa putere. Prin intermediul acestui suflet
stângă, Iesod sexul şi Malhouth puteţi comunica cu Creatorul şi în
picioarele. acelaşi timp cu universul pe care El l-
Adam Kadmon este arhetipul, a creat, pentru că sufletul este el
iar noi suntem o celulă, o reflexie a însuşi o chintesenţă a acestui
lui. Putem stabili asemănări între univers. Şi dacă vă gândiţi la el, dacă
Adam Kadmon şi entitatea pe care veţi recurge mai des la el, veţi începe
creştinii o numesc Crist, pentru a vă să înţelegeţi cine este Eu-l vostru
arăta relaţiile care există între ei, dar veritabil. Atunci, conştiinţa voastră se
mă tem că o să vă tulbur. va trezi, vibraţiile sale vor deveni mai
Tot ceea ce putem spune intense, până în ziua în care se va
despre subiectul om este aproximativ contopi în conştiinţa acestui Suflet
ca ceea ce putem spune despre sublim, şi veţi una cu Dumnezeu.
subiectul Dumnezeu. De aceea Omul îşi are originea în
suntem obligaţi să ne servim de Dumnezeu, şi Dumnezeu este Cel
imagini, de simboluri, de analogii. care lucră prin intermediul lui. Într-o
Studiind Arborele sefirotic, care e o zi omul se va întoarce la Dumnezeu,
relexie a universului, vom cunoaşte el va dispărea topindu-şi entitatea
adevăratele dimensiuni ale omului. Şi individuală în Dumnezeu. Desigur,
invers, putem avea o idee despre această idee nu va place unora, care
univers ştiind că omul a fost creat văd în aceasta un atentat al libertăţii
după imaginea sa. Aceasta înseamnă lor individuale. Dar fie că o vor sau
nu, este aceasta realitatea. Deci, cât aceste zece sefire care sunt înscrise
de des puteţi, în loc să pierdeţi în voi vor începe să vibreze şi până
timpul cu inutilităţi, cu repetarea când fiinţa voastră interioară va fi
necazurilor, păsurilor voastre şi aşa luminată de toate luminile Arborelui
mai departe, gândiţi-vă la acest Vieţii.
suflet care sunteţi, dar care nu se
suprapune exact cu voi înşivă pentru Cap XII MALHOUTH, IESOD,
că nu ştiţi cum să vă uniţi cu el. HOD, TIPHERETH: ARHANGHELII
Repetând des acest exerciţiu, veţi ŞI ANOTIMPURILE
simţi încet încet pacea şi bucuria -
mai ales bucuria - învăluindu-vă. Trecerea de la un anotimp la
De la pietre şi plante până la altul în cursul anului se produce, o
Arhangheli şi până Dumnezeu, tot ştiţi, atunci când soarele trece prin
ceea ce există în univers există de cele patru puncte cardinale numite
asemenea şi în om. În corpul nostru solstiţii şi echinocţii. Acestea sunt ca
fizic chiar, toate elementele creaţiei nişte noduri de forţe cosmice, şi în
sunt prezente. Nimic nu lipseşte, de acele perioade, noi energii se revarsă
aceea putem progresa până la infinit pe pământ. Dar, reînnoirea acestor
fără să ne oprim niciodată. Dar forţe nu se face automat, din cauză
pentru aceasta trebuie să lucrăm că se repetă regulat în fiecare an. Nu,
asupra materiei noastre, făcând-o toate aceste schimbări se produc prin
mai suplă, transparentă şi să o facem munca entităţilor care au sarcina de a
să vibreze până ea va putea exprima se ocupa de pietre, plante, animale şi
lumea divină. Astfel ne vom putea oameni. Cele patru anotimpuri sunt
manifesta într-o zi în plenitudine, aşa plasate sub influenţa a patru
cum suntem în înalt. arhangheli: Raphael prezidează
Dar pentru a ne ghida în primăvara, Ouriel vara, Mikhael
viaţa noastră spirituală şi pentru a ne toamna, Gabriel iarna. După tradiţie,
orienta pe ce drum să mergem, avem Raphael, Ouriel, Mikhael şi Gabriel
nevoie de o metodă. Pentru mine, v- sunt printre cei “Şapte îngeri care se
am spus, această metodă este lucrul ţin în faţa gloriei lui Dumnezeu.”
cu Arborele sefirotic. De aceea insist Când se apropie echinocţiul
în fiecare zi să învăţaţi să aprofundaţi de primăvară, toate spiritele şi forţele
toate aspectele lui. Cu Malhouth, naturii lucrează sub conducerea lui
concretizaţi lucrurile. Cu Iesod, vă Raphael pentru a reanima viaţa peste
putificaţi. Cu Hod, le înţelegeţi şi le tot în univers. În regnul vegetal
explicaţi. Cu Nestah, le daţi graţia. acţiunea lor e mai spectaculoasă, dar
Cu Tiphereth, le iluminaţi. Cu ea atinge de asemenea şi mineralele,
Gebourah, luptaţi pentru a le apăra. animalele şi oamenii. Această
Cu Hessed, le subordonaţi ordinului reînnoire a vieţii în natură e sinonimă
divin. Cu Binah, le daţi stabilitate. Cu cu regenerarea omului, adică cu
Hohmah, le faceţi să intre în armonia vindecarea.
universală. În fine, cu Kether, puneţi Singura menţiune care e
pe ele sigiliul eternităţii. făcută despre Raphael în Scripturi se
Învăţaţi să meditaţi asupra găseşte în Cartea lui Tobie. E o
celor zece sefiroturi având în aventură extraordinară! Într-o zi,
conştiinţă că Arborele Vieţii e în voi, bătrânul Tobit, care a orbit, primeşte
şi că singura activitate care merită vizita unui tânăr care se prezintă sub
făcută este de a-l face să crească, să numele de Azaris, fiul unuia din
înflorească şi să dea fructe. Câţi ani, părinţii săi, şi îi propune să îl
câte reîncarnări trebuie să aibă însoţească pe fiul său Tobie până în
fiecare dintre voi, pentru a deveni Medie pentru a căuta o sumă de bani
fiecare dintre voi cu adevărat pe care Tobit a lăsat-o depusă de mai
Arborele Vieţii... aceasta nu trebuie mult de douăzeci de ani. Tobit a
să vă preocupe. De mii de ori va acceptat. În drum, Azaris l-a instruit
trebui să veniţi, poate, până când pe Tobie dându-i sfaturi; i-a sugerat
chiar să ceară mâna lui Sara, fiica reînnoire. În fiecare dimineaţă, când
unui om care le-a oferit ospitalitate. veniţi la răsăritul soarelui, nu trebuie
Asupra lui Sara era un blestem: ea s- să aveţi în cap altceva decât această
a căsătorit de şapte ori şi de fiecare reînnoire. Deci, lăsaţi toate celelalte
dată, imediat după ceremonia subiecte deoparte, tot ce este deja
căsătoriei, demonul Asmodee a făcut vechi şi perimat, pentru a putea
să moară soţul său. Pentru a anula primi în fine noua viaţă şi pentru a
blestemul, Azaris l-a sfătuit pe Tobie putea intra în comunicare cu acest
să pescuiască un anumit peşte, să-i mare curent care vine din inima
scoată ficatul şi inima şi să le ardă: universului.
fumul a pus pe fugă demonul. Tobie Vara e plasată sub influenţa
s-a căsătorit apoi cu Sara. Călătoria a lui Ouriel şi acest nume are o
continuat... Banii depuşi au fost semnificaţie magnifică: “Dumnezeu
recuperaţi şi în drumul de întoarcere este lumina mea”. Cu toate acestea,
spre casă Azaris i-a spus lui Tobie: nu găsim nici o menţiune a acestui
“Îţi garantez că ochii tatălui tău se arhanghel în Scripturi. Pe durata
vor deschide, dacă vei pune pe ei verii, toată natura este în foc, aerul
fiere de peşte: medicamentul v-a însuşi e înfierbântat, şi în ziua de 24
acţiona şi îi va trage de pe ochi iunie, ziua sărbătorii lui Ioan
pieliţă albă...” Tobie s-a conformat Botezătorul, în momentul solstiţiului
indicaţiilor primite şi a redat astfel de vară, se aprind tradiţional focuri
vederea tatălui său. În final, când pentru a celebra prin cântece şi
Tobie şi tatăl său a vrut să ofere dansuri victoria căldurii şi a luminii.
cadouri acestui extraordinar tânăr Dar Biserica nu a încurajat această
care le-a adus atâta bine, Raphael s- manieră de a-l sărbători pe Sfântul
a făcut cunoscut: “Vă voi spune tot Ioan care aduce aminte de vechile
adevărul. Eu sunt Raphael, unul ritualuri păgâne, pentru că aceste
dintre cei şapte îngeri care se ţin tot reuniuni de bărbaţi şi femei care
timpul gata să apară în faţa gloriei lui cântă, dansează şi beau în jurul unui
Dumnezeu...” şi a dispărut. E o foc o noapte întreagă, sfârşesc
poveste foarte frumoasă - v-am inevitabil în senzualitate şi orgii.
rezumat-o rapid, dar merită să o citiţi Sărbătoarea Sfântului Ioan, e
în întregime (“Cartea lui Tobie” nu adevărat, se situează în momentul
figurează în Biblia catolică). când soarele întră în Cancer - semn
În sfera lui Hod, kabaliştii au dominat de Venus - nu e sărbătoarea
plasat planeta Mercur. Ori, zeul focului spiritual, ci a focului fizic,
Mercur (Hermes în mitologia greacă), terestru. Ouriel este arhanghelul lui
este zeul călătorilor şi al sănătăţii. Malhouth, sfera pământului, şi focul
Este exact rolul pe care l-a jucat peste care domneşte nu e numai cel
Raphael faţă de Tobie pe care l-a care face să se coacă grânele şi
însoţit pe întreaga durată a călătoriei fructele arborilor, ci e şi focul interior
sale şi l-a instruit în arta vindecării al planetei care întreţine o întreagă
relelor corpului (orbirea tatălui său) materie în fuziune, unde se
şi relelor sufletului (agresiunea elaborează metale, minerale şi care
demonului). Şi nu din întâmplare, în se asimilează cu infernul.
zilele noastre, caduceul lui Hermes În unele tradiţii, vara e
este simbolul medicilor. simbolizată de un dragon care scuipă
Marea sărbătoare a foc. Dragonul este acel animal mitic
primăverii este Paştele, care care trăieşte sub pământ şi nu iese la
celebrează reînvierea lui Crist în suprafaţă decât pentru a arde, a
toată natura şi trebuie să fie de devora şi a distruge. Dar el e de
asemenea reînvierea noastră. În asemenea paznicul tuturor comorilor
această perioadă nu e suficient să ascunse, pietrelor şi metalelor
remarcăm că păsările cântă, că preţioase, fructele pământului, şi,
arborii se acoperă de frunze; e o pentru a pune mâna pe aceste
întreagă muncă de făcut, o muncă de comori, trebuie să fim capabili să-l
înfruntăm şi să îl învingem. Aici, de Testament, mai ales în Apocalipsă, e
asemenea, numeroase tradiţii, mai spus că el va fi cel care, la sfârşitul
ales în poveşti, celebrează eroi timpurilor, va doborî dragonul. În
îndrăzneţi şi puri care au fost capabili tradiţie se povesteşte că atunci când
să-l învingă pe dragon pentru a pune Moise a murit, diavolul a vrut să
mâna pe bogăţiile sale. Iată povestiri pună mâna pe corpul său, şi tocmai
asupra cărora discipolul trebuie să arhanghelul Mikhael s-a opus şi i l-a
mediteze: nu trebuie să ne lăsăm smuls din mână. Numeroase tablouri
mâncaţi de dragon din cauză că vara şi icoane îl reprezintă cu o balanţă în
eliberează forţele subterane. mână, cântărind, după moartea lor,
Din păcate, din ce în ce mai faptele oamenilor: pe un platan se
mult, din cauză că vara majoritatea îngrămădesc faptele rele, iar pe
oamenilor iau vacanţă, se vede că celălalt cele bune. În timpul acesta,
acest anotimp a devenit cel al diavolul este acolo, gata să atragă
eliberării instinctelor şi mai ales al omul în regatul său infernal, şi e
lenii interioare şi senzualităţii. Veţi furios, scrânşneşte din dinţi văzând
spune: "Dar e normal, pentru că că Mikhael adaugă pe platan o ultimă
natura însăşi ne invită." Natura faptă bună care face balanţa să se
inferioară, da. A venit momentul plece spre partea binelui!
pentru voi de să înţelegeţi importanţa Începutul toamnei coincide
celor cinci planuri din care este cu intrarea soarelui în Balanţă.
constituită fiecare sefiră. Dacă Toamna este anotimpul recoltelor. Se
rămâneţi la nivelul inferior al lui strâng fructele, se aruncă cele rele şi
Malhouth, Pământul, evident, veţi fi se păstrează cele bune. "Recunoaşteţi
înghiţiţi de instincte. Dar dacă faceţi un om după fructele sale", spunea
o muncă interioară pentru a vă eleva Iisus. Şi, într-un anume fel, putem
în această sefiră şi veţi intra în spune că fiecare recoltă e o judecată.
relaţie cu Sufletele glorioase, Ischim- În natură, ca şi în viaţă, toamna este
ii, cu arhanghelul Ouriel şi cu cel mai bun anotimp, anotimpul
domnul Adonai Meleh, nu numai că fructelor care s-au copt sub razele
veţi învinge dragonul, dar veţi putea soarelui a cărui arhanghel este
pune mâna pe bogăţiile lui, adică vor Mikhael.
apărea noi posibilităţi spirituale în Iarna, în fine, este sub
urma acestei munci de stăpânire a influenţa lui Gabriel, arhanghelul lui
forţelor obscure care sunt în voi. Iesod care este sefira Lunii. La
Toamna este plasată sub intrarea în iarnă celebrăm Crăciunul,
influenţa lui Mikhael, arhanghelul naşterea lui Crist. Există legături
Soarelui în sefira Tiphereth. Mikhael strânse între arhanghelul Gabriel,
este cel mai celebru înger; numele naşterea copiilor, luna şi iarna.
său înseamnă: "Cine este ca şi Gabriel a fost cel care l-a
Dumnezeu?" Tradiţia iniţiatică anunţat pe Zaharia despre naşterea
povesteşte că Lucifer era cel mai unui fiu care va fi Ioan Botezătorul.
mare dintre Arhangheli. În puterea Apoi, a anunţat Mariei naşterea lui
sa, el a început să se creadă egalul Iisus: "Îngerul Gabriel a fost trimis
lui Dumnezeu şi a vrut chiar să-L de Dumnezeu într-un oraş al Galileiei
detroneze. Atunci, văzând aceasta un numit Nazareth la o fecioară logodită
alt Arhanghel s-a ridicat şi a spus: cu un om al casei lui David numit
"Cine e ca şi Dumnezeu?" În ebraică: Iosif. Numele fecioarei era Maria.
"Mi (cine) - ka (ca şi) - El Îngerul a intrat la ea şi i-a spus: Te
(Dumnezeu). Atunci Dumnezeu, care salut, tu căreia i s-a făcut o favoare,
a văzut scena, i-a spus: "De acum Domnul este cu tine. Tulburată de
înainte te vei numi Mikhael şi vei fi aceste cuvinte, Maria se întreba ce
şeful miliţiei celeste." poate să însemne un aşa salut.
În Vechiul Testament, Îngerul i-a spus: Nu te teme, Maria,
Mikhael este arhanghelul tuturor pentru că ai găsit graţie în faţa lui
victorilor asupra răului. În Noul Dumnezeu. Şi iată, vei fi însărcinată
şi vei naşte un fiu şi îi vei da numele încerca să găsească cea mai bună
de Iisus." formă de guvernare: monarhie,
Ce este o naştere? O trecere republică, oligarhie, etc. V-am mai
din invizibil în vizibil, din imaterial în vorbit de această formă de
material, de la abstract la concret. Iar guvernământ numită synarhie a cărui
Luna, principiul feminin prin idee a fost popularizată în Occident
excelenţă, prezidează toate formele prin lucrările lui Saint-Yves
de încarnare, de la cele ale planului d'Alveydre. Trei persoane, spune el,
fizic până la cele planului spiritual. Pe se găsesc în vârf: ele reprezintă
timpul iernii nopţiile sunt cele mai Autoritatea şi dau directive la şapte
lungi, ritmul vieţii încetineşte, persoane care reprezintă Puterea, şi
condiţiile sunt cel mai puţin propice aceştia şapte au sub ordinele lor
manifestărilor exterioare şi mai mult doisprezece alte persoane care se
favorabile vieţii interioare: omul este ocupă de Economie, adică de
împins să intre în el însuşi pentru a producţia şi distribuţia bogăţiilor.
pregăti naşterea acelui copil de În realitate, cum v-am arătat
lumină pe care unele tradiţii l-au (a se vedea tomul 31 din Opere
simbolizat printr-o perlă. Perla, care Complete, cap IX "Ierarhie şi
vine din mare, are ca şi ea relaţii cu libertate", partea 3-a), atât timp cât
Luna. Pe Arborele Sefirotic, scoica ne vom limita la a vrea să stabilim
perlieră, este Iesod care, în corpul synarhia în exterior, nu vom putea
cosmic, reprezintă organele genitale. rezolva cu adevărat problemele. Nu
Acolo trebuie să se formeze perla. pentru că există trei persoane, apoi
Această perlă reprezintă chintesenţa şapte, apoi doisprezece în fruntea
cea mai pură a dragostei. Scoica unei ţări sau a unei colectivităţi
perlieră, este principiul feminin care afacerile vor merge mai bine, pentru
aduce pe lume o perlă, un copil. că cei trei, şapte sau doisprezece pot
Cele patru anotimpuri sunt fi ambiţioşi, necinstiţi sau nesimţiţi şi
deci prezidate de patru arhangheli. pot duce la fel de bine ţările la
Primăvara este sub influenţa lui catastrofe. Nu numărul contează
Raphael, arhaghelul lui Hod; vara, pentru a aranja afacerile, ci oamenii,
sub influenţa lui Ouriel, arhanghelul ce sunt ei, calităţile pe care le au. De
lui Malhouth; toamna sub influenţa aceea, insist, înainte de a instala
lui Mikhael, arhanghelul lui synarhia în planul fizic, fiecare
Tiphereth, şi iarna sub influenţa lui trebuie să lucreze să o instaleze la
Gabriel, arhanghelul lui Iesod. Să-i început în el însuşi.
plasăm acum pe Arborele sefirotic. Veţi spune: "Dar ce
Vedem, de jos în sus, Malhouth: semnifică instalarea synarhiei în
Pământul; Iesod: Luna; Hod: Mercur, fiecare om? Cum e posibil?" Fiecare
şi Tiphereth: Soarele, adică cele dintre voi posedă un intelect, o inimă
patru elemente: pământul, apa şi o voinţă. Prin intelectul vostru
(Luna), aerul (Mercur) şi focul gândiţi; prin inima voastră trăiţi
(Soarele). Cunoscând aceste sentimente; prin voinţa voastră
corespondenţe, veţi putea acum să acţionaţi. Prin intermediul acestor trei
învăţaţi să lucraţi cu cele patru factori vă manifestaţi în lume. Atunci,
anotimpuri, şi astfel viaţa voastră va dacă reuşiţi să instalaţi înţelepciunea
deveni mai plină de sens (A se vedea în intelectul vostru, dragostea în
în tomul 32 Opere Complete cap inima voastră şi forţa în voinţa
XVII: "Sărbătorile cardinale"). voastră, veţi realiza în voi această
trinitate care vă face să semănaţi cu
Cap XIII ARBORELE SEFIROTIC, Trinitatea divină a luminii, a căldurii
SIMBOLUL SYNARHIEI şi a vieţii, şi vă veţi lega astfel de
sefirele Kether, Hohmah şi Binah.
În cursul istoriei, oamenii nu Astfel veţi deveni Autoritatea, veţi
au încetat să facă experienţe mai guverna asupra propriei voastre
mult sau mai puţin reuşite pentru a existenţe. Şi vă veţi guverna
manifestând virtuţile celor şapte de cele primii trei dar şi să le execute
planete, adică a celor şapte corect? Şi chiar dacă am găsi aceste
sefiroturi: Hessed (Jupiter), persoane, vor fi ele acceptate?
Gebourah (Marte), Tiphereth (Soare), Pentru a instala pacea şi
Netsah (Venus), Hod (Mercur), Iesod armonia în lume, trebuie început cu
(Luna) şi Malhouth (Pământul). începutul, şi acesta este omul însuşi.
Acestea sunt cele şapte calităţi care Adevărata synarhie se va instala în
reprezintă Puterea. Sunteţi ziua când vom deveni, fiecare, capul,
Autoritatea, şi prin calităţile şi regele regatului noastru, poporului
virtuţile voastre vă exercitaţi puterea. nostru, şi asupra gândurilor,
Da, pentru că calităţile şi virtuţile sentimentelor, actelor noastre. Dacă
noastre sunt cei mai buni servitori. nu, vom fi sclavii slăbiciunilor
Adevăraţii noştri servitori nu sunt noastre.
oamenii pe care-i luăm în serviciul Vedeţi, şi aici, Arborele
nostru pentru satisfacerea dorinţelor, sefirotic ne dă o metodă de lucru, el
nevoilor noastre sau pentru a ne ne indică drumul de urmat, ne ajută
uşura viaţa, ci virtuţile din noi care să înţelegem care e adevărata
se supun adevăratei autorităţi a lui synarhie şi cum să o realizăm.
Kether, Hohmah şi Binah. Şi aceste
virtuţi sunt capacitatea de a realiza a Cap XIV IESOD: FUNDAMENTUL
lui Malhouth, puritatea lui Iesod, VIEŢII SPIRITUALE
inteligenţa lui Hod, blândeţea lui
Nestah, frumuseţa lui Tiphereth, I
îndrăzneala lui Gebourah,
generozitatea lui Hessed. Aceşti Câţi oameni m-au urmat
şapte servitori transmit ordinele sperând că le voi da mijloace de a-şi
Autorităţii spre cei doisprezece care dezvolta uşor facultăţile psihice, de a
se ocupă de Economie. obţine puteri magice, etc. Şi când le
Şi ce reprezintă Economia în spuneam că metoda cea mai eficace
noi? Ea e reprezentată prin cele pentru a-şi dezvolta aceste facultăţi
doisprezece părţi ale corpului fizic şi a obţine aceste puteri este de a se
cărora le corespund cele doisprezece purifica, de a face o curăţenie în
semne ale zodiacului: capul interior, ei mă părăseau, şi încă cu ce
(Berbecul), gâtul (Taurul), braţele şi dispreţ! Ceea ce le spuneam le părea
plămânii (Gemenii), stomacul prea pueril. Ei mergeau atunci în altă
(Cancer), inima (Leul), plexul solar parte, crezând că vor găsi în final
(Fecioara), rinichii (Balanţa), ceea ce căutau. Evident, găseau ei
organele sexuale (Scorpionul), ceva, dar ce? Ar fi mai bine să nu
coapsele (Săgetătorul), genunchii vorbim. Deci voi, cel puţin, încercaţi
(Capricornul), pulpele (Vărsătorul) şi să înţelegeţi că puritatea este
picioarele (Peştii). Cele şapte virtuţi mijlocul cel mai eficace pentru a
acţionează în aşa fel asupra obţine veritabile realizări spirituale.
diferitelor părţi ale corpului pentru a Pentru că odată ce terenul e curăţat,
le trezi, a le da viaţă şi fac în aşa fel calea e liberă pentru curenţii cereşti:
încât activitatea miliardelor de celule ei nu mai întâlnesc obstacole pentru
care le constituie să contribuie la a ajunge la voi şi pentru a vă da ceea
armonia ansamblului. Iată adevărata ce cereţi.
synarhie de care trebuie să ne Din păcate, majoritatea celor
ocupăm: synarhia interioară. Cât ce se întorc spre spiritualitate îşi
despre synarhie ca mod de imaginează că satisfacţiile, succesul
guvernământ a oamenilor, vom găsi pe care n-au reuşit să-l obţină prin
în fiecare ţară acele trei persoane alte mijloace îl vor obţine printr-un
atât de evoluate pentru a le pune în învăţământ iniţiatic. Nu, nu îl vor
vârf? Şi de asemenea cei pe şapte obţine, şi dacă vor încerca să-şi
care vor fi cu adevărat capabili nu atingă scopurile cu ajutorul ştiinţelor
numai să înţeleagă directivele date oculte o vor plăti scump. Dacă voi
reuşi măcar să vă fac să înţelegeţi - Ietsirah: sefirele Hod,
aceasta, voi considera că am Nestah şi Iesod corespund lumii
îndeplinit o mare parte din sarcina psihice.
mea. - Assiah: Malhouth
Am ţinut, un an întreg, un corespunde lumii fizice.
ciclu de conferinţe despre puritate De cum părăsim Malhouth,
luând ca punct de plecare sefira lumea fizică, intrăm în lumea psihică
Iesod, pentru a vă arăta cât este de a cărei primă etapă este Iesod. Ca şi
vast acest subiect; el atinge domenii celelalte sefire, Iesod este ierarhizată
la care nu ne gândim în mod obişnuit şi partea sa inferioară corespunde
(a se vedea "Misterele lui Iesod" Lunii care, în psihologie, reprezintă
Opere Complete, tomul 7). Toată lumea inconştientului, a instinctelor
lumea cunoaşte inconvenientele pe şi a iluziilor. Este deci esenţial ca
care le prezintă canalizările omul să se facă stăpân pe această
înfundate, geamurile murdare, lume pentru a introduce în ea ordinea
lentilele ochelarilor rău şterse. Dar şi lumina. Aceasta înseamnă a se
foarte puţini se gândesc că ei întreţin purifica. Asta e tot. Da, a se purifica
aceleaşi inconveniente în ei înşişi: înseamnă mai întâi a fii capabil să
gânduri, sentimente, dorinţe care discerni natura mişcărilor vieţii
sunt ca nişte pete, ca şi praful, interioare, să-ţi analizezi gândurile,
deşeuri care obstrucţionează canalele sentimentele, dorinţele, proiectele şi
spirituale, care împiedică lumina să lucrezi pentru a le face mai
divină să sosească până la ei şi să îi dezinteresate, mai generoase.
penetreze. Nu puteţi intreprinde În ciuda acestor explicaţii,
nimic solid, sigur, în viaţa spirituală, ştiu bine că mulţi îşi vor astupa
fără a fi lucrat în prealabil asupra urechile: ei vor da ca argument
purităţii. faptul că puritatea semnifică
Dar să nu credeţi că dacă îngustime, limitare, fanatism şi chiar
insist atât de mult asupra purităţii excludere... că în numele purităţii s-
este pentru că trebuie să ne oprim au făcut persecuţii, masacre, arderi
exclusiv asupra ei şi să nu mai pe rug. Ah? Foarte bine, dar şi în
căutăm nimic mai sus. Nu, eu insist numele dragostei s-au făcut crime
asupra ei pentru că puritatea este înspăimântătoare, şi asta nu
baza - aceasta e şi semnificaţia împiedică pe nimeni să mai pronunţe
numelui Iesod: bază, fundament. Ori, cuvântul iubire şi să continue să
rolul unei baze este de a suporta iubească?... Gândiţi-vă un pic la
întregul edificiu. În Arborele Vieţii această nedreptate! Ei găsesc orice
există şi alte sefire care reprezintă motiv ca să nu facă efort. Sub
virtuţile asupra cărora discipolul pretextul că noţiunea de puritate e
trebuie să înveţe să lucreze, dar rău înţeleasă, ei vor să se bălăcească
lucrul cu Iesod, baza, reprezintă în continuare în murdărie. Ei sunt
condiţia de îndeplinit pentru a putea liberi să o facă, dar vor vedea într-o
începe a se instrui şi a crea în lumea zi efectele acestui mod eronat de a
spirituală. gândi.
De ce sefira Iesod reprezintă Cei care nu au învăţat să
baza vieţii spirituale? Pentru că odată lucreze cu Iesod, vor continua să se
cu ea începe lumea psihică. Am văzut bălăcească în lumea psihică fără a
aceasta când am studiat cele patru cunoaşte niciodată realitatea lumii
diviziuni ale Arborelui sefirotic: spirituale. Chiar dacă, cum e în
- Atsilouth: sefirele Kether, majoritatea cazurilor, posedă
Hohmah, Binah corespund lumii adevărate daruri psihice, e bine să
divine. ştie că acestea nu ajung. Trebuie să
- Briah: sefirele Hessed, înţeleagă odată pentru totdeauna că
Gebourah, Tiphereth corespund lumii lumea psihică nu este lumea
spirituale spirituală, şi că nu e suficient să ai
un dar psihic pentru a-l exersa în
mod corect. Muzicienii, pictorii cei psihice, ignorând aceste fenomene.
mai dotaţi nu ar ajunge la nici o Pentru că astfel ei îşi fixează limite
realizare dacă nu se supun unei gândirii şi investigaţilor lor. Sub
discipline, dacă nu studiază sub pretextul că se arată raţionali,
îndrumarea unui maestru. Un dar obiectivi, ei se opresc la suprafaţa
psihic, ca şi un dar artistic, trebuie lucrurilor. Există şi câţiva oameni de
cultivat. Cel ce posedă aceste daruri ştiinţă serioşi care se interesează de
trebuie să lucreze asupra singurei fenomenele "parapsihologice", numai
calităţi care îi va permite să vadă clar că mulţi dintre ei nu o spun de frica
şi să exercite influenţe benefice: desconsiderării din partea colegilor
puritatea. Şi în aceste cazuri, lor. E la fel cum unii pastori sau
puritatea semnifică nu numai preoţi cred în reîncarnare dar nu o
luciditatea, dar şi onestitatea, spun pentru că reîncarnarea nu e
dezinteresul, conştiinţa admisă de Biserică iar ei nu vor să-şi
responsabilităţilor. atragă neplăceri. Ei bine, eu reproşez
Ori, ce se petrece în acestor oameni de ştiinţă şi acestor
general? Cineva a avut vise preoţi de a nu avea sensul
premonitorii, a simţit că el însuşi sau responsabilităţii lor, pentru că lasă
alte persoane erau în pericol, a văzut oamenii care caută în obscuritate şi
că un anumit eveniment se va rătăcire.
produce. Atunci, foarte încântat că a Nimic nu-i va putea opri pe
descoperit un dar care îi urmeşte oameni să vrea să găsească altceva
anturajul, se proclamă clarvăzător, decât le propune ştiinţa oficială sau
deschide un cabinet unde unii oameni Biserica oficială. Dar pericolul e mare
care sunt îngrijoraţi pentru ei înşişi pentru ei de a rătăci în regiunile
sau familiile lor vin să-l consulte. Şi inferioare ale lui Iesod. De aceea
astfel, acest nou clarvăzător începe trebuie să dobândească o bună
să transmită zilnic "mesajele înţelegere a purităţii, pentru că ea
Cerului". Oare se gândeşte vreodată este cheia vieţii spirituale.
dacă e la înălţimea pretenţiilor? Nu; Când lucraţi să vă purificaţi
din moment ce a avut câteva vise cu adevărat, profund, lumina
premonitorii, câteva intuiţii bune, el pătrunde mai uşor în voi, şi veţi
îşi imaginează că este capabil să dea începe să vedeţi totul mai clar, mai
în orice moment răspunsuri la toate lucid. Particolele care vă ruinează
întrebările şi că nu se înşeală nici o sănătatea sunt alungate şi vă veţi
dată. Ei bine, nu, din nefericire nu, şi simţi mai bine. Acelea care împiedică
acel care vrea să-şi dezvolte darul voinţa voastră sunt rejectate şi veţi
clarvederii trebuie să lucreze în deveni mai tare. Tot ceea ce e
fiecare zi cu o mare vigilenţă asupra tenebros şi obscur vă va părăsi, şi
lumii sale psihice, dacă nu se va găsi dacă sunteţi trist, bucuria vă va
într-o dezordine interioară de năpădi. Pentru că bucuria nu e
nedescurcat, se va înşela şi îi va altceva decât un aspect al purităţii:
înşela şi pe alţii. Mulţi care au luat-o cu cât te purifici mai mult, cu atât te
fără precauţii pe calea mediumităţii, simţi mai uşor, vesel şi bucuros. Şi,
au sfârşit prin a-şi pierde capul (a se devreme ce impurităţile antrenează
vedea "Privire asupra invizibilului" fermentaţia, putrefacţia, dislocaţia şi
Colecţia izvor, Nr. 228). moartea, cu cât vă purificaţi mai mult
Iată de ce oamenii cu bun mergeţi spre imortalitate. Deci,
simţ sau oamenii de ştiinţă nu vor să sănătatea, puterea, cunoaşterea,
audă vorbindu-se de facultăţi şi se fericirea, nemurirea nu sunt altceva
puteri psihice: pentru că imediat se decât aspecte ale purităţii. Iată un
gândesc la toţi aceşti şarlatani şi rezumat al Ştiinţei iniţiatice; de voi
dezechilibraţi. Au dreptate să nu depinde acum să verificaţi aceste
accepte orice, dar nu au dreptate să lucruri.
refuze să meargă mai departe pentru
a studia şi a înţelege domeniul vieţii II
această lumină vă va permite să
Pe coloana centrală a înţelegeţi realitatea lucrurilor şi să vă
Arborelui sefirotic, Iesod se găseşte orientaţi corect. Atât timp cât nu
deasupra lui Malhouth, iar Tiphereth posedaţi această lumină interioară,
este deasupra lui Iesod. Din această sunteţi obligaţi să recurgeţi la alţii,
dispoziţie putem deduce că, pentru a depindeţi de ei pentru a vă conduce
coborî până la Malhouth (Pământul), viaţa voastră; şi cum nu e chiar sigur
lumina lui Tiphereth (Soarele) trebuie că ideile şi judecăţile lor vă vor
să treacă prin Iesod (Luna). Aici, lumina cu adevărat, veţi fi sub
Malhouth reprezintă simbolic lumea influenţa unor opinii contradictorii.
fizică, Iesod lumea psihică şi Veritabila bogăţie este de a
Tiphereth lumea spirituală. Atunci, ce ajunge să posedaţi această lumină
se va întâmpla dacă lumea psihică nu care vă va permite să descoperiţi voi
este într-o stare de puritate care să-i înşivă adevărul fără să aveţi nevoie
permită să fie traversată de lumina tot timpul să-i consultaţi pe alţii. Veţi
lumii spirituale? întreba: "Şi chiar fără să avem
Din păcate, aceasta se nevoie să consultăm un Maestru, un
întâmplă cu mulţi oameni: ei se Iniţiat?" Da, de ce nu? Dacă sunteţi
plâng că nu resimt nici o binefacere capabil să-l egalaţi, sau chiar să-l
din practicile lor spirituale; ei se depăşeşti, de ce nu? Desigur, va dura
roagă, meditează, se leagă de Cer, mult, va fi dificil, dar Inteligenţa
dar au impresia că aceasta nu-i cosmică nu a scris nicăeri că trebuie
ajută; ei se simt indecişi, să rămâneţi limitat, dependent. Ea
dezorientaţi, slabi; câteodată chiar se nu a interzis niciodată unui discipol
gândesc că situaţia lor e mai rea să-şi egaleze Maestrul şi chiar să-l
decât înainte. Explicaţia este că acea depăşească. Calea vă este deschisă,
lumină de care ei se forţează să se şi aceasta e poate singura cale care
lege întâlneşte în ei straturi impure vă este cu adevărat deschisă. Nimeni
formate de gândurile şi sentimentele nu vă poate împiedica să progresaţi
lor dezordonate, rău stăpânite. în lumină. Dacă nu, de ce ar fi spus
Atunci, nu numai că lumina nu trece, Iisus: "Fiţi perfecţi aşa cun Tatăl
dar se produce acelaşi fenomen ca vostru din Ceruri e perfect"?
atunci când razele soarelui cad pe o Pentru a parcurge regiunea
grămadă de gonoi: ele accelerează lui Iesod, mai mult decât pentru
putrefacţia. altele, discipolul are nevoie de un
Traversând un geam ghid. Dar odată ce a depăşit Iesod,
transparent, razele soarelui vin să vă drumul este liber şi poate să
lumineze, dar când ele trebuie să avanseze singur, pentru că a ajuns în
traverseze straturi impure, ele produc regiunile luminii care dă adevărata
fermentaţii şi mirosuri urâte. Dacă clarvedere.
vreţi să deveniţi un bun receptacol al Nu trebuie să vă înşelaţi,
luminii divine trebuie ca inima adevărata clarvedere este cea care vă
voastră să fie ca un cristal permite să vedeţi realitatea lumii
transparent, dacă nu, ştiţi de acum spirituale, adică să captaţi, să
ce vă aşteaptă. Atât timp cât nu înţelegeţi ceea ce există mai subtil în
sunteţi decişi să faceţi o veritabilă natură şi în sufletul uman. Cealaltă
muncă de curăţire, de purificare, e clarvedere, care constă în a vedea
mai bine să nu vă apropiaţi de lumina evenimente trecute sau viitoare, sau
Ştiinţei iniţiatice. Vă previn, pentru chiar spiritele lumii astrale, nu are
că mai târziu va fi inutil să faceţi să nimic extraordinar. Toată lumea sau
cadă asupra ei responsabilitatea aproape toată lumea ar putea să le
necazurilor pe care le veţi resimţi. Va vadă pe acestea prin anumite
fi greşeala voastră, în exclusivitate. exerciţii sau prin folosirea unor
Atunci când veţi începe cu droguri, dar aceste mijloace nu duc
adevărat lucrul cu Iesod, lumina lui prea departe şi prezintă chiar mari
Tiphereth va circula prin voi, şi pericole pentru psihism. Singura
clarviziune pe care trebuie să o bogăţiile Cerului au putut să-i
căutaţi este aceea care poate să facă penetreze.
din voi o prismă de cristal care să Iesod este începutul vieţii
lase să treacă lumina Cerului. De psihice, şi în acest sens putem spune
această clarviziune vorbea Iisus când că magia începe cu sefira Iesod.
spunea: "Fericiţi cei cu inimile pure Adevărata magie este în gândurile şi
pentru că îl vor vedea pe Dumnezeu." sentimentele noastre. Nu avem
În sefira Iesod, Dumnezeu nevoie de baghetă sau de talismane,
este numit El Hai, adică Dumnezeu toate puterile noastre magice sunt în
cel viu. În Iesod, Dumnezeu se puterea vieţii psihice; de aceea Luna,
manifestă deci ca creator şi care aparţine sferei lui Iesod, este
distribuitor al vieţii, dar a cea mai astrul magiei. Cel ca vrea să posede
pure vieţi, cea care vine de sus, de la adevărata forţă magică trebuie să
Izvor, acea viaţă care tâşneşte, înceapă prin a purifica lumea sa
curăţă şi purifică totul în trecerea ei, psihică. Trebuie să înţelegem
pentru că prima sarcină a vieţii este puritatea ca şi cea mai mare forţă
tocmai de a respinge elementele magică, pentru că prin intermediul lui
impure care se opun elanului său. Iesod putem accede la Mistere.
Şi cum Dumnezeu este
prezent în toate sefirele, "a-L vedea
pe Dumnezeu" înseamnă deci a primi
binecuvântările tuturor sefirelor,
adică ştiinţa lui Hod, graţia lui
Netsah, splendorile lui Tiphereth,
forţa lui Gebourah, generozitatea lui
Hessed, stabilitatea lui Binah, Cap XV BINAH
înţelepciunea lui Hohmah şi în fine,
atotputernicia lui Kether. Fiecare I Legile destinului
sefiră corespunde unei virtuţi divine;
puteţi să lucraţi fie cu una fie cu alta, Binah este prima sefiră de pe
dar fiind conştienţi că nu veţi ajunge coloana stângă al Arborelui sefirotic,
nicăieri dacă nu aţi lucrat mai întâi cu Stâlpul Rigorii, numit Boaz, care
Iesod. Toţi cei care vor să obţină reprezintă principiul feminin în
calităţile şi puterile celorlalte sefire creaţie. Dumnezeu se manifestă aici
fără a fi lucrat în prealalbil cu Iesod sub numele Iehovah. El este
sunt într-un anume fel opriţi, şi Dumnezeu cel teribil care s-a revelat
stagnează în mlaştinile planului astral lui Moise. Tot Vechiul Testament e
unde nu întâlnesc decât iluzii, plin de furiile, ameninţările şi
decepţii şi chinuri. blestemele sale care trebuiau să
Deci, decideţi-vă să puneţi lovească oamenii până la a patra
puritatea la baza existenţei voastre, generaţie. Acestui foc devorant îi
înaintea cunoaşterii, înaintea ofereau fără încetare Evreii sacrificii
bogăţiei, înaintea puterii şi într-o zi de animale pentru a-L calma; şi
veţi avea mai mult decât această Moise, la fel ca toţi patriarhii şi
cunoaştere, mai mult decât această profeţii, Îi adresa rugăciuni pentru a
bogăţie, mai mult decât aceste deturna pedepsele cu care El
puteri. Au existat în istorie bărbaţi şi ameninţa poporul.
femei care nu au citit nici măcar o Vă veţi întreba: "Dar cum
carte, care nu au avut studii, ei au acest Dumnezeu teribil putea fi o
lucrat numai asupra purităţii, şi într-o putere feminină?" Pentru că această
zi au început să manifeste toate putere feminină este natura. Veţi
celelalte calităţi: înţelepciunea, înţelege mai bine această idee dacă
clarvederea, puterea de a vindeca... reflectaţi la ceea ce este natura cu
Pentru că nu mai aveau pe ei straturi adevărat: o mamă implacabilă.
opace, nu mai aveau ecrane, şi toate Natura a creat legi şi dacă le călcaţi,
sunteţi pedepsiţi într-un fel sau altul;
şi chiar, pe calea consecinţelor, are tendinţa de a abuza. Câteodată
această pedeapsă va lovi copiii şi ea îl lasă singur să facă ce vrea şi îl
nepoţii voştri. Da, în realitate toate supraveghează, şi dacă cade sau îşi
acestea sunt foarte uşor de înţeles. face rău, îi spune: "Vezi, nu mai fă
Să luăm un exemplu printre cele mai asta, dacă nu îţi vei face rău din
cunoscute: alcoolismul. Pentru a-şi nou." Şi când copilul e capricios şi
conserva sănătatea fizică şi psihică, exagerează, ea îl pedepseşte.
omul nu trebuie să bea mai mult de o Acest rol al mamei faţă de
cantitate limitată de alcool. Dacă copilul mic, este, pe un alt plan, cel
depăşeşte măsura, cunoşteţi al naturii vis-a-vis de fiinţa umană.
consecinţele - e inutil să intru în Unii vor spune: "Dar eu, am văzut
detalii - şi transmite descendenţei taţi jucând acest rol în faţa copilului,
sale o ereditate încărcată. Este la fel pentru că mamele..." Şi eu am văzut,
pentru alte excese, pentru alte călcări dar eu vă vorbesc de principii şi nu
de legi. de cazuri particulare. La nivelul
Orice am face, oricare ar fi principiilor, mama joacă în educaţia
progresele ştiinţelor şi tehnicilor copilului rolul naturii. Iată cum
medicale, dacă omul nu e rezonabil, trebuie înţeles rolul Mamei cosmice,
dacă nu respectă anumite legi, într- care se manifestă în sefira Binah sub
un fel sau în altul el va suferi şi îi va aspectul lui Iehovah.
face şi pe alţii să sufere. Câţi s-au Sefira Binah ne relevă
indignat de cruditatea unui misterele destinului pentru că ea ne
Dumnezeu care pedepsea nu numai învaţă despre legea cauzelor şi
pe cel ce încălca legea ci şi consecinţelor. Câţi oameni se gândesc
descendenţa sa! Ei bine, iată, acum e că existenţa lor e absurdă, că nu e
clar: acest Dumnezeu este natura, nici o logică în evenimentele şi
pentru că natura nu e în spatele lui destinul fiinţelor! Aceasta se întâmplă
Dumnezeu, nu e separată de numai pentru că le lipsesc unele
Dumnezeu. Dumnezeu este această adevăruri pentru a vedea şi pentru a
mamă severă care pune limite înţelege. Aceste adevăruri sunt în
copiilor săi, pe care ei nu trebuie să Binah unde lucrează ierarhia
le depăşească. Dacă ei le depăşesc, îngerească a Aralim-ilor (Tronurile),
spunem că ea îi pedepseşte. Dar nu îi pe care sfântul Ioan a văzut-o sub
pedepseşte pe nedrept, pentru că ei forma a douăzeci şi patru de Bătrâni.
sunt cei care au ieşit din incinta unde Ei sunt numiţi de asemenea Domni ai
erau la adăpost şi protejaţi, şi ieşind, destinelor pentru că ei sunt cei care
au creat condiţii rele pentru ei şi determină destinul fiecărei fiinţe
pentru cei care depindeau de ei. după meritele sale, după viaţa pe
Veţi spune poate: "Dar care a dus-o în precedentele
această imagine a mamei pe care ne- încarnări, iar decretele lor sunt
o daţi, nu e cea pe care o avem. Din executate de îngerii sefiroturilor
contră, o mamă este iubitoare, următoare: îngeri din Hessed,
indulgentă, etc., tatălui îi revine Hachmalin-ii, aduc recompensele, iar
severitatea." Nu aţi observat lucrurile îngerii din Gebourah, Serafim-ii,
bine şi nici nu aţi reflectat destul. pedepsele.
Care e rolul mamei faţă de un copil Ce este destinul? O formă
mic? Ea îl hrăneşte, desigur, dar ea îl arhetip şi fiecare îşi trăieşte existenţa
învaţă ce e voie să facă şi ce nu e după forma pe care o primeşte din
voie să facă pentru a se dezvolta partea destinului. Cei douăzeci şi
corect: ea îi dă reguli de nutriţie, de patru de bătrâni decid aceste forme.
igenă, de prudenţă; ea îi interzice Ei reprezintă tribunalul divin care
anumite lucruri, îl reţine, îl împiedică emite decrete privind formele
să se apropie de foc sau de apă, îi destinelor, iar formele fizice pe care
trage din mână chibriturile şi le vedem pe pământ sunt efectul
obiectele tăietoare, îi ascunde îndepărtat a acestor forme decretate
bomboanele şi dulceaţa, dacă copilul de sus. Se proiectează o formă dintre
aceste forme arhetip asupra unei pe calea înţelegerii. Putem spune că
femei însărcinate, iar ea va trebui să ascultarea este înţelegerea a ceea ce
lucreze plecând de la această formă. auzim. Calitatea lui Saturn este de a
Odată formele decretate, totul s-a şti să audă, nu numai să asculte ceea
sfârşit, nimic nu le mai poate ce ne spun înţelepţii sau zgomotele
schimba, ele coboară în materie naturii, ci să perceapă ceva în plus:
pentru a se realiza. vocea interioară. În acel moment, tot
Pentru a putea schimba ceea ce este mai subtil, tot ceea ce
destinul, trebuie deci schimbate vine din profunzimea fiinţei, vocea lui
arhetipurile, dacă nu, nu e nimic de Dumnezeu, vocea liniştii, cum se
făcut. Puteţi să mergeţi să consultaţi spune, ajunge până la noi. Iată de ce
astrologi pentru a vă lua precauţii şi adevăraţilor Saturnieni le place să se
a scăpa încercărilor şi dificultăţilor, e îndepărteze de zgomot pentru a
degeaba, totul este prevăzut, pentru merge în locuri solitare, să asculte
ca "ce e scris" să se întâmple. Pentru vocea liniştii, aceea care le permite
a schimba decretele, ar trebui să să fie scutiţi de legea timpului pentru
puteţi să atingeţi regiunile de a intra în eternitate.
deasupra lui Binah, adică deasupra
destinului, regiunile lui Hohmah şi II
Kether. E posibil, au existat fiinţe
excepţionale a căror virtuţi le-au Chiar şi celor care au
scutit de legile destinului. Dar ce îmbrăţişat viaţa spirituală le e greu
muncă au depus pentru a reuşi! să ajungă la un nivel de conştiinţă
Pentru noi, singurul mijloc de a ne superior şi mai ales să se menţină.
pune în acord cu Domnii destinului Într-o zi obţin o victorie, în alta se
este de a accepta decretele lor cu lasă în voia lor... E aproape imposibil
umilinţă şi dragoste, ştiind că sunt să ajungă la ceva stabil, definitiv.
drepte, pentru că sunt consecinţa Stabilitatea e culmea Iniţierii,
încarnărilor noastre precedente. Cel momentul în care discipolul poate
mai înţelept este de a considera spune în fine, ca şi hierofantul
dificultăţile şi încercările a acestei Egiptului antic: “Sunt stabil, fiu de
existenţe ca şi probleme de rezolvat, stabil, conceput şi născut în teritoriul
ştiind că reprezintă pentru noi cel stabilităţii.” Teritoriul stabilităţii este
mai bun mijloc de a evolua. Binah, regiunea celor douăzeci şi
Caracterul inflexibil a lui patru de Bătrâni.
Binah se regăseşte în simbolismul lui În ce constă stabilitatea? În
Saturn care e reprezentat ca un a nu mai fi zdruncinat de rău. Şi
bătrân, sau câteodată ca un schelet, pentru a nu mai fi zdruncinat de rău,
înnarmat cu o seceră. Secera lui trebuie să-i scăpaţi ridicându-vă până
Saturn este timpul care distruge tot, în regiunile unde el nu mai poate să
iar scheletul este eternitatea care aibă priză. Veţi spune: “Dar aceste
rezistă timpului. Saturn reprezintă regiuni există?” Da, ele există, ele
deci cele două aspecte. Deasupra există în voi înşivă, cum există şi în
cărnii, adică a lumii aparenţelor, pe univers. Numai că, încă nu v-aţi
care timpul (secera) nu încetează să deama de aceasta pentru că nu aveţi
o distrugă, găsim scheletul obişnuiniţa de a vă observa. Nu aţi
indestructibil: eternitatea. Dar de fost surprinşi să constataţi că
câte reflecţii, meditaţii, este nevoie anumite evenimente care, la un
pentru a ajunge la această înţelegere moment dat, vă întristează, vă
a lucrurilor care permite trecerea de descurajază, în alte circumstanţe, nu
la timp la eternitate! vă mai ating? De ce? V-aţi pierdut
Saturn vorbeşte puţin şi sensibilitatea? Nu, dar aţi reuşit să vă
ascultă mult, pentru că a ştii să ridicaţi până la un nivel de conştiinţă
asculţi merge cu înţelegerea. Şi de unde ele nu vă mai ating. Este deci
altfel, acesta este sensul cuvântului proba că există regiuni în om unde
"a înţelege". Cel ce ştie să audă este răul nu mai are priză.
În Kabbala e spus că şarpele Să înţelegeţi bine aceasta:
poate urca până la unele sefiroturi, stabilitatea nu semnifică imobilitatea.
dar el nu poate atinge niciodată Dacă întâlniţi un Maestru adevărat,
regiunea formată din cele trei sefire nu-l veţi vedea încremenit ca un idol,
Kether, Hohmah şi Binah. Şi pentru aşteptând să-i sărutăm mâinile sau
că noi suntem creaţi după imaginea picioarele. Din contră, el se
universului, există deci şi în noi o deplasează, chiar mai mult ca alţii,
regiune unde răul nu mai găseşte pentru a-i vizita pe cei ce au nevoie
condiţii favorabile de existenţă. În de el, pentru a-i instrui, a-i vindeca.
regiunile sublime ale fiinţei noastre şi El rămâne stabil în interior, în
ale universului, domneşte o astfel de convingerile lui, şi nimeni nu poate
lumină, o astfel de intensitate a să-l seducă prin bogăţii sau onoruri.
vibraţiilor, încât tot ceea ce nu este în A fi stabil, înseamnă a fi fidel
armonie cu această puritate, cu angajamentelor tale şi a-ţi urma
această lumină, e dezagregat. Răul drumul orice s-ar întâmpla. Aceasta e
nu are nici un drept de existenţă în dificil, mai dificil decât de a fi drăguţ,
regiunile sublime, e respins; el nu serviabil, iubitor, generos, curajos.
poate exista decât în regiunile Când suntem bine dispuşi, ne dăm
inferioare, unde se plimbă, face cuvântul, facem promisiuni, dar
ravagii şi îi face pe oameni nefericiţi: câteva zile după aceea ne găsim într-
pentru că în straturile inferioare ale o altă stare de spirit, în care nici nu
materiei, toate condiţiile îi sunt ne mai aducem aminte ce am promis.
favorabile. Deci, după regiunea unde Ei bine, nu aşa vom obţine accesul la
vă aflaţi, sunteţi atinşi sau nu de rău. adevărata putere a regiunii Binah.
Iată ce ne învaţă Iniţierea. Iisus a Adevărul este că oamenilor
explicat acest lucru într-o altă nu le place să li se vorbească de
manieră, când a spus: “Constuiţi-vă fidelitate, stabilitate. Oh, cât e de
casa voastră pe piatră.” Piatra greu, oh, cât e de dificil! Ei bine, să
simbolizează această regiune ştiţi că acest fel de a gândi va face
interioară pe care filozofia hindusă o aceste virtuţi încă mai greu şi dificil
numeşte planul cauzal şi care se de realizat. De voi depinde să aveţi o
situează deasupra planurilor astral şi anumită calitate. De ce? Pentru că
mental, adică deasupra gândurilor şi voi sunteţi cei care, neiubind un
sentimentelor ordinare. anumit lucru, nu îl atrageţi. Nu vă
Cei Douăzeci şi patru de place să fiţi fidel, vă place
Bătrâni ai Apocalipsei de care schimbarea, atunci cum vreţi ca
vorbeşte Sfântul Ioan (“Am văzut stabilitatea să vină să se instaleze în
douăzeci şi patru de tronuri şi pe voi? Când analizez, constat că
aceste tronuri douăzeci şi patru de oamenii sunt cei care resping o
Bătrâni aşezaţi, îmbrăcaţi în veşminte virtute sau alta: pentru că nu o
albe”) sunt instalaţi pe pietre pe care iubesc. Pentru a atrage un lucru,
nimic nu le poate zdruncina. trebuie să-l iubim! Iată aspectul
Stabilitatea este esenţa lui magic. Înainte de a încerca să
Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu este obţineţi ceva, încercaţi la început să-l
prin esenţă neschimbător, neschimbat iubiţi, altfel orice aţi face nu-l veţi
în dragostea, înţelepciunea şi puterea obţine. E esenţial de a cunoaşte
Sa. această lege.
Dacă vreţi să vă apropiaţi de Deci, încercaţi să iubiţi
această stabilitate a celor Douăzeci şi stabilitatea. Încercaţi să deveniţi mai
patru de Bătrâni, nu abandonaţi fideli faţă de idealul vostru, nu trişaţi
niciodată idealul vostru înalt. Odată niciodată, sub nici un pretext, dacă
ce v-aţi decis să mergeţi pe drumul nu, veţi pierde încrederea tuturor
luminii, orice s-ar întâmpla, păstraţi marilor Spirite care vă observă. Ele
tot timpul această orientare. Pentru nu vă vor mai stima, nu vă vor mai
tot restul vă puteţi schimba, dar nu aprecia, ele nu vă vor mai susţine. Şi
abandonaţi orientarea voastră divină. odată lăsaţi să vă bazaţi numai pe
propriile resurse, nu veţi mai putea câteodată acelaşi lucru? Da, vă las să
realiza mare lucru. Putem iubi reflectaţi la aceasta.
schimbarea, nu e interzis să-ţi Şi acum, să revenim la prima
schimbi activitatea, dar nu trebuie frază a Evangheliei sfântului Ioan:
niciodată să vă schimbaţi direcţia, nu “La început a fost Cuvântul”. Oamenii
trebuie să vă abandonaţi idealul ar evita multe dificultăţi, multe
vostru înalt. Putem fi pentru suferinţe dacă ar şti cum să aplice
diversitatea exterioară, dar trebuie să această frază. Veţi spune: "Dar cum?
menţinem unitatea interioară. E atât de abstractă, atât de dificil de
înţeles, cum putem să o aplicăm? - Ei
Cap XVI HOHMAH: CUVÂNTUL bine, tocmai, ea rămâne abstractă şi
CREATOR dificilă de înţeles pentru că nu
încercaţi să o aplicaţi. - Dar ce
“La început a fost trebuie să facem? - Foarte simplu, să
Cuvântul...”. Această primă frază a vă acompaniaţi actele voastre cu
evangheliei sfântului Ioan a suscitat Cuvântul."
numeroase comentarii. E evident Să luăm cazuri foarte simple
imposibil să ne reprezentăm exact din viaţa cotidiană. Când spălaţi
ceea ce semnifică a spune că geamurile, de exemplu, în loc să
Dumnezeu a creat lumea prin executaţi această sarcină lăsându-vă
Cuvânt. Dar pentru că ceea ce este gândirea să rătăcească fiţi conştient
jos este ca şi ceea ce este sus, de gesturile voastre şi spuneţi: "Aşa
pentru că suntem creaţi după chipul cum spăl acest geam, tot aşa inima
lui Dumnezeu şi al universului, mea să fie spălată şi să devină
putem să ne însuşim câteva noţiuni transparentă." La fel puteţi face
despre ceea ce sunt puterile atunci când măturaţi, spălaţi vesela,
cuvântului: cuvântul pronunţat ştergeţi praful... Şi când aţi scăpat un
(sunetele), şi cuvântul scris (literele). obiect şi s-a spart, spuneţi: "Fie ca
Un general dă un ordin de toate obstacolele care mi se ridică în
atac. El strigă: “Foc!” şi în câteva faţă pe drumul meu spre Dumnezeu
minute nu mai rămâne nimic din să fie sparte în mii de bucăţi!"
ceea ce era un oraş minunat. El Desigur, nu e necesar să
însuşi nu a făcut nimic, a pronunţat spuneţi toate acestea cu voce tare,
numai un cuvânt, dar câtă putere era mai ales dacă există riscul ca cineva
conţinută în acest cuvânt! Sau, un să vă audă. Important este de a fi
bărbat (sau o femeie) care contează conştient, adică de a folosi gândirea
mult pentru voi, dar căruia (căreia) voastră - şi gândirea subînţelege
nu-i cunoaşteţi încă adevăratele necesitatea cuvintelor - la tot ce
sentimente, vă scrie într-o zi aceste faceţi pentru a deveni creator. Iată
simple cuvinte: “Te iubesc” şi iată, care trebuie să fie pentru spiritualist
viaţa vă este dintr-o dată luminată! semnificaţia lui "La început a fost
Nimic nu s-a schimbat, dar totodată Cuvântul... Şi nimic din ceea ce a
totul s-a schimbat. fost făcut n-a fost făcut fără Cuvânt."
Întreaga existenţă este aici Trebuie să puneţi Cuvântul la început
pentru a ne arăta puterile cuvântului. pentru a da o orientare activităţii
Să mergem mai departe. De ce voastre. Dar este aici o noţiune pe
vorbesc oamenii tot timpul? Pentru a- care chiar şi credincioşii nu au
şi exersa puterea. Chiar şi atunci înţeles-o bine. Veţi spune: "Dar ei
când ei par că dau explicaţii, spun rugăciuni de mai multe ori pe
informaţii, adesea nu o fac cu zi!" Da, rugăciuni făcute de alţii pe
adevărat pentru a explica sau a care le-au învăţat pe dinafară, pe
informa; vorbind sau scriind, ei vor care ei le mormăie gândindu-se la
să producă un anumit efect: să altceva, tocmai. Nu e necesar să
provoace furia, ura, sau să adoarmă spuneţi multe rugăciuni pe dinafară.
neîncrederea. Chiar şi voi, nu faceţi Pentru creştini, "Tatăl Nostru" de
două sau de trei ori e suficient. Mai
departe, fiecare trebuie să găsească viaţa. Bineînţeles, este subînţeles
cuvintele pe care să le pronunţe în acest atribut şi în celelalte, dar aici
interior pe măsură ce se ivesc noi este subliniat. Şi deoarece Dumnezeu
ocazii, noi evenimente în viaţa sa. Nu Însuşi poartă acest nume “viu”,
există o mai bună metodă de aceasta semnifică că viaţa care se
înţelegere a ceea ce semnifică manifestă în Iesod este de cea mai
atotputernicia Cuvântului. mare puritate. Iesod, fundamentul,
Când vântul suflă alungând este sefira vieţii pure, şi în schema
norii şi impurităţile din atmosferă omului cosmic, Adam Kadmon, ea
cereţi suflului spiritului să alunge reprezintă organele sexuale: pentru
gândurile şi sentimentele voastre că acestea sunt organele care crează
rele. Şi când vedeţi Soarele viaţa.
dimineaţa răsărind, spuneţi: "Aşa Chiar dacă suntem obligaţi
cum soarele se ridică deasupra lumii, să constatăm că, în viaţa lor sexuală,
tot aşa soarele dragostei să se ridice oamenii nu se preocupă suficient de
în inima mea, tot aşa soarele puritate, adevărul este că Inteligenţa
înţelepciunii să se ridice în inteligenţa cosmică e cea care a decretat că
mea şi tot aşa soarele adevărului să puritatea lui Iesod trebuie să se
se ridice în sufletul şi în spiritul manifeste prin intermediul organelor
meu." Iată cum veţi deveni un sexuale.
adevărat fiu a lui Dumnezeu: prin Astăzi se vorbeşte de
Cuvânt. Pentru că Cuvântul e viu şi “eliberarea moravurilor” ca de un
acţionează, el are puterea de a vă mare progres, şi întradevăr ar fi putut
transforma. fi un progres. Dar ceea ce vedem la
Când veţi începe să ora actuală nu este un progres, e o
înţelegeţi ce semnifică: "La început a degringoladă. Această tendinţă pe
fost Cuvântul", veţi înţelege de care o au din ce în ce mai mult
asemenea de ce e spus că "La oamenii de a se culca împreună
început, Dumnezeu a creat cerul şi pentru că nu găsesc ceva mai bun de
pământul" şi ce este în spatele făcut, ca să treacă timpul şi pentru a
acestor cuvinte "cer" şi "pământ", simţi plăceri, este prejudiciabil pentru
care sunt relaţiile între cele două şi evoluţia lor. De-abia se întâlnesc, nu
cum trebuie să lucrăm cu ele. Cerul se cunosc, nu se iubesc şi ei fac
şi pământul sunt în interiorul nostru dragoste... din inactivitate, ca şi cum
şi atât timp cât le sepăram, atât timp nu ar fi ceva mai important de făcut
cât nu le legăm Cerul - gândirea decât să joace cărţi! Şi apoi, ca şi
noastră, cu pământul - activităţile după o partidă de cărţi, se despart,
noastre cotidiene, nu vom şti ce este pentru a începe mâine cu alţii.
Cuvântul, Cuvântul viu. (A se vedea Aceasta este foarte grav; nu pentru
tomul 32, cap XI: "Cuvântul viu: 1. că nu se supun unor reguli inventate
Alfabetul şi cele douăzeci şi două de de câţiva moralişti; pentru ei este
elemente ale Cuvântului. 2. grav, lor îşi fac rău, nu moralei, nici
Cuvântul, limbaj universal. 3. Puterea moraliştilor. Actul sexual în sine nu
Cuvântului.") are nimic de condamnat, chiar dacă
nu are ca scop procreerea, dar
trebuie să cunoaşteţi entităţile şi
forţele care sunt angajate în acest act
Cap XVII IESOD, TIPHERETH, pentru a-i da o semnificaţie şi o
KETHER: SUBLIMAREA FORŢEI orientare divină.
SEXUALE Toţi cei care practică actul
sexual pentru propria plăcere, nu
În sefira Iesod, Dumnezeu numai că că îşi irosesc energiile, dar
poartă numele Chadai El Hai, şi El ei alimentează cu ele entităţi ale
hai, am văzut, înseamnă Dumnezeu planului astral inferior. Pentru că sunt
viu. Iesod e singura sefiră pentru închişi un timp într-o cameră,
care e menţionat acest atribut divin: bărbatul şi femeia îşi imaginează că
sunt singuri. Deloc. Există în lumea Tiphereth, a realizat în el însuşi
invizibilă entităţi care sunt de faţă, puritatea lui Iesod. El posedă aceleaşi
care asistă şi care se hrănesc cu organe ca toţi oamenii şi aceste
emanaţiile lor. Atunci, dacă se lasă organe fabrică aceeaşi materie, dar
antrenaţi de senzualitatea lor, larve şi această materie sublimată se ridică
elementali vin să se hrănească pe pentru a alimenta toţi centri săi
cheltuiala lor. În timp ce pentru cei spirituali de sus, şi se ridică asupra
care s-au pregătit cu conştiinţă să lui ca razele de lumină.
îndeplinească un act sacru, spiritele Acestea sunt adevăruri care
luminii sunt cele care vin să se erau învăţate de discipolii Iniţierilor
hrănească şi să aducă binecuvântările antice. Dar în acea epocă i se
lor. Ştiind acestea, discipolii unei pretindeau celui ce dorea să aibă
Şcoli iniţiatice invită ei înşişi spiritele acces la mistere ani de studii şi de
celeste cerându-le să-i lumineze muncă; şi mulţi dintre ei nu erau
pentru a fi capabili să-şi sublimeze admişi. Eu vă cer vouă cel puţin să
gesturile pe care le vor face. fiţi conştienţi de valoarea acestor
Entităţile care posedă cunoştinţe pe care le primiţi, şi să
secretul sublimării forţei sexuale sunt mulţumiţi Cerului.
Malahim-ii, îngerii lui Tiphereth,
Soarele. Energia sexuală din fiinţa Cap XVIII RUGĂCIUNEA LUI
umană este de aceeaşi natură ca şi SOLOMON
energia solară, dar ea nu o ştie şi,
irosind-o, utilizând-o numai pentru Unii dintre voi m-au rugat să
satisfacerea propriilor pasiuni, ea se vă spun Rugăciunea lui Solomon, pe
degradează. Din ziua când bărbaţii şi care nu au auzit-o până acum.
femeile vor conştientiza că această Desigur, pot să o fac, am făcut-o de
forţă e impregnată de lumina câteva ori în trecut, în circumstanţe
soarelui, ei vor merge pe calea excepţionale, dar înainte, vă voi
sfinţeniei, se vor apropia de sefira spune acestea:
Kether unde Serafinii nu încetează să În zilele noastre, când
cânte: "Sfânt, Sfânt, Sfânt este ezoterismul şi ştiinţele oculte sunt la
Domnul Dumnezeu, Atotputernic". Şi modă, din ce în ce mai multe
din acel moment ei vor începe să cunoştinţe care stăteau ascunse de
guste adevărata dragoste, acea a secole sunt puse la dispoziţia tuturor.
Serafinilor. În trecut, ele erau date numai celor
De la Iesod la Kether, care se arătau demni, dar acum sunt
trecând prin Tiphereth, acesta e etalate la lumina zilei. Şi nu numai că
drumul sublimării forţei sexuale. La sunt etalate la lumina zilei, dar se
extremitatea superioară a stâlpului prezintă, amestecat, adevărul şi
central se găseşte sfinţenia lui falsul, bunul şi răul, magia albă şi
Kether, care este capul coroanei, iar magia neagră, fără a învăţa oamenii
originea ei este în puritatea lui Iesod, să facă diferenţa între cele două şi
organele sexuale. Sfinţenia lui fără să fie preveniţi de pericolele
Kether, este energia sexuală pe care teribile spre care aleargă aruncându-
discipolul se străduieşte să o se orbeşte în nu contează ce studiu şi
sublimeze graţie puterilor lui în nu contează ce practică. Deci, fiţi
Tiphereth, până ce ea va ajunge să atenţi!
se manifeste sus, deasupra capului Această rugăciune, numită
său, ca o lumină de aur. Da, şi acesta Rugăciunea lui Solomon, este foarte
e scopul Iniţierii: să fi capabil să puternică din cauza tuturor numelor
stăpâneşti o forţă brută care ne divine care sunt invocate şi nu putem
antrenează în jos, să faci să-şi să o spunem fără să ne luăm
schimbe direcţia şi să lucrezi asupra precauţii. Trebuie ca, în prealabil să fi
acestei chintesenţe până la a o depus o muncă de stăpânire de sine
transforma în lumină. Adevăratul asupra noastră înşine, pentru a ne
Iniţiat e cel care, graţie puterilor lui adresa fără pericol sefiroturilor,
ierarhiilor îngereşti şi lui Dumnezeu Haschmalim, luminaţi-mă
pronunţându-le numele cu voce tare. prin splendoarea lui Elohim şi lui
Şi chiar numai pentru a asculta Shekina.
aceste nume, care sunt cele mai Aralim, acţionaţi.
sacre ale Kabbalei, e necesar de a ne Ophanim, întoarceţi-vă şi
pune într-o stare de mare respect, de străluciţi.
mare reculegere. Iată ceea ce vă cer Hayot-haKodesch, strigaţi,
să faceţi. Deci, iată această vorbiţi, răcniţi, mugiţi.
rugăciune:
Kadosch, Kadosch, Kadosch,
Puteri ale Regatului, fiţi sub Chadai, Adonai.
piciorul meu stâng şi în mâna mea Iod He Vav He.
dreaptă. Ehieh Ascher Ehieh.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Glorie şi Eternitate, atingeţi- Amin.
mi cei doi umerii şi dirijaţi-mă pe
căile Victoriei. Pentru ca aceste înalte
entităţi să poată răspunde la
Milostenie şi Justiţie, fiţi chemarea voastră şi să vă aducă
echilibrul şi splendoarea vieţii mele. ajutorul şi lumina lor, trebuie cel
puţin să le pregătiţi în voi condiţii
Inteligenţă şi Înţelepciune, favorabile: pace, puritate. A pronunţa
daţi-mi Coroana. numele lor sau a cunoaşte momentul
propice pentru a le invoca nu e
Spirite ale lui Malhouth, suficient. Pentru a atrage
conduceţi-mă între cele două coloane binecuvântări, trebuie să vă
pe care apasă întregul edificiu al consacraţi, să vă puneţi în serviciul
Templului. Divinităţii.
Dar câţi sunt capabili să-şi
Îngeri a lui Nestah şi Hod, abandoneze preocupările pentru a
întăriţi-mă pe piatra cubică a lui urca aceste culmi? Foarte puţini. De
Iesod. aceea renunţ adesea să vă vorbesc
despre aceste regiuni care sunt poate
O Gedoulael! O Gebourael! O singurele în care mă simt fericit.
Tiphereth! Adesea, venind spre sala de
conferinţe, îmi spun: "Astăzi le voi
vorbi despre Arborele Vieţii şi despre
Binael, fii dragostea mea. ierarhiile îngereşti..." Şi deja pe drum
Rouah Hohmael, fii lumina le pronunţ numele în interiorul meu.
mea. Dar când ajung şi văd feţele voastre,
Fii ceea ce eşti şi ceea ce vei simt că sunt lucruri mult mai urgente
fi, o Ketheriel. pe care trebuie să vi le spun! Cum aş
putea să vă întreţin cu aceste
Ischim, asistaţi-mă în subiecte sublime când citesc în
numele lui Chadai. privirea voastră cât sunteţi de prinşi
Keroubim, fiţi forţa mea în de necazurile vieţii cotidiene?..
numele lui Adonai. Dar astăzi am pronunţat
Bnei Elohim, fiţi fraţii mei în aceste nume divine, ele au plecat în
numele Fiului şi prin virtuţile lui spaţiu, ierarhiile glorioase au auzit că
Tsebaoth. le-am invocat şi că le-am cerut
Elohim, luptaţi pentru mine binecuvântările lor pentru voi. (A se
în numele Tetragrammaton-ului. vedea primul capitol din "Adevărata
Malahim, protejaţi-mă în Învăţătură a lui Christ" colecţia Izvor
numele lui Yahve. Nr 215, unde rugăciunea domnească
Serafim, curăţaţi-mă în "Tatăl Nostru..." este comentată în
numele lui Eloha. legătură cu cele zece sefiroturi.)
Cuprins

I De la om la Dumnezeu:
noţiunea de ierarhie
II Prezentarea Arborelui
sefirotic
III Ierarhiile îngereşti
IV Numele lui Dumnezeu
V Sefirele stâlpului central
VI Ain Soph Aur: lumina fără
de sfârşit
VII Materia universului:
lumina
VIII "Atunci Eternul a trasat un
cerc la suprafaţa abisului"
IX "Împărăţia lui Dumnezeu
este asemănătoare cu o
grăunţă de seneve"
X Familia cosmică şI
misterul Sfintei Treimi
XI Corpul lui Adam Kadmon
XII Malhouth, Iesod, Hod,
Tiphereth: Arhanghelii şi
anotimpurile
XIII Arborele sefirotic, simbolul
synarhiei
XIV Iesod, fundamentul vieţii
spirituale
XV Binah: I Legile destinului
II Teritoriul
stabilităţii
XVI Hohmah, Cuvântul creator
XVII Iesod, Tiphereth, Kether:
sublimarea forţei sexuale
XVIII Rugăciunea lui Solomon