Sunteți pe pagina 1din 33

lvlvlv.cditu ra-anteea.

ro
(
rrrcrr
n, , rrrc
f i f ol osi rd ca mareri al
l l l I
di dr. ri c penrrt r grddi ni t A
t i
cl asa L
Vine trenuIcfe fa Iasi.
tncLrcdt cu rcpuray .,.
Si
cu ...rugdci un.i
!ent.ru
?ersu n scuf t e
, ; t _hazLt t ,
Jocun sl
num4r6ton,
ilflG, w%ww
ww$g
8Affif@e6e6
PEflfRU
ffi
ffieR8$6
ffi86"8
cdntecefe, gfiicitori,
b
\-
f)
fwig[
WRWK
line trenutfe
k IaSi
tncdrcat
cu te7ura+t...
jocuni, poezioare hazlii
9i
cAntecele
pentFu coPii mani
9i
mici
Dnsi copii mici,
pifici pentru voi am alcetuit aceaste
sef ectie oe-poeiiiiscurte 9i'canteclle,
ce se inva!6 din.generatie
in
oeneratie.'Sunt
primele poezioare
9i
cantecele ale copnanel'
iesele si amuzante,
iar ele
pot fi inveFb acasa'
-cu
alulorul
pdrintiloi sau al bunicilor
ori la gradinifi' sub lhdrumarea
d-nei educatoare.
Dngi copii mai,
gcorati chiardace
$iti
g."iq q9":1? Po-iil
o sa vi tacd
pldcer6
sd recititi 'Ariciul",
'Holul', 'Unsulelul
Martinel"
sau s- centali "lepura9 dregalag" ori
'ln.padurea cu
alune". Tn
plus,
veti
putea lnvela cateva cantecele lh llmDlle
!^Jiira
iifi""d".a'si've
vetidisti'a cantand cantecele
de tabare
sau cantecul turtitei fermecate.
6u;i!r"', clP
"
Bittioe"ii Nationale a Romeniel
coctslu, LUcIA
---frne
venulCe la lagiincercat cu i6FJm$ _:jocud,
ooezioare hazlii si c6nt;eb
pentru copii mad
9i
micl/
Lucia Cocigiu. - Cluj-Napoa : Anieea, 2008
lsBN 978-97$1948-02-7
821. 135. 1-93
ilustratii: ADRIAN BARBU
selectie realizati de: LUCIA Cocl$lU
tehnorddactare
gi prs-press: RISOPRINT
tioitit la: CRISTALPRINT
eaitu,a ANTEEA
ctrit't"Poo
tel.: 0364-1 04.979, 0744423.436,
e-mail: anteea@editura-anteea
ro
I. Qltgdciuri pettru copii
qine
fienut de k IaaT trunrctt ar i4 ratr"
Gintec de
Nani, nani, copila$,
Dragul mamei feciorag,
Culci-mi-te mititel
$i
te scoale mericel.
leagdn
Nani, nani, cu mama
Ce mama te-o bgana,
Fe-te iute mari$or
Sd fii mamei de-ajutor.
Cdlelug
cu
P6rul
cre!
Fure rata din cotel
Si se iuri
ci n-o furi
$i
l-am
prins cu rata-n
gure'
II.
'l/erswi
mici pentru
Pittct
Gifelug
Gu
PiFul
cFet
&re dihlru
obiectele de
mai
ios
crui cI l-sr fsce fplicit
pe
q![etugul cu
P{rul
cre!?
l/l
incorcuiEte acel obiect.
h
bod\ @
UnsuletPl
Mantinel
Ursulelul
Martinel
A-nvaFt
un cantecel
$i
ii place cd-i ugor:
"tr4oi
mor, mor''
9i...
,,mor,
mor, mo/''
Doamne, ingenagii
tdi
Doamne, ingera$ii tei
Fie
pezitorii mei,
Totdeauna, zi gi noapte
Pana-n ceasul cel de moarte.
Amin!
I
I
z
[ '
I.
fu.gd.ciuni
pentru copii
ingen, ingenagul meu
lnger, ingeragul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
9i
ma-nvala sd fac bine.
Eu sunt mic,
Tu fi-md mare!
Eu sunt slab,
Tu f6-md tare!
ln tot locul ma-nsotegte
$i
de rele md feregte!
Amin!
1'
t
t
t
boare
Zboare
II.
'l/ersui
iticipe\tnt pitici
musca pe perete gi te-apuce de ...ureche!
musca pe
covor
9i
te-apuci de ...picior!
O bnoscufd mititicd
O broscule mititice
S-a urcat pe-o pietricicS.
CAnd a vrut sd facd
,,oac'
A cdzut direct ?n lac.
'line
tftnu[ fe k la.ti incdrcat cu ierylti
'
Un elef6nfel
de
Plug
Un elefdntel de
plug
Singurel igi face dug
$i
se mird ce nu
Poate
Sd se ude
gi
Pe
spate.
Tic-tac'
tic'tac
Tic-tac, tic-tac
Scoale-te,
Gheorghild!
Cd e timpul se
Pornegti
Catre
gredinitel
Ca s{ aiung{ ls lec, bmsculs trebuie cll ftell nigte salturi,
{,ga
arafil drumul
parcurc
de ea.
I flTraceazl
qcort
dluhl
lar aga eratd un drum
parcurs
de un
se t6lasc{ pe pilmohf cs sI alqhg{ gi el
ffi
Trasear{ acprt drqm!
t v
garpo, care frcbqie eil
ls lac,
4
Gut,u, cufu,
nea Gnivei
Culu,culu,
nea Grivei
Mimdligd, dacd vrei,
Dacd nu, o
pun Tn cog
$i-o
dau maine la cocog.
Dacd nu,o bag ln sac,
$i-o
dau mAine la
gdnsac.
Gocogelul
Canta cocogelul
Dis-de-dimineald:
"Scoald-te,
copile,
Spale-te
pe faF."
Cocogelul nostru
Strigd-n
gura mare:
,,Vremea
e, copile,
Pentru inchinare".
Cunogti
vreo
Poveste
in cate
porsonaiul
P
ncipal este uh
coco!?
Cqm cini6 cocogul? Dar
gfiina?
o
I I.
a/erfli
ni.i peatfl pitili
Gdfelugul Azorel
Cetelugul Azorel
Std in ograde chiar la el.
Dar de intrd cineva
El indati latre aga:
Ham, ham, ham!
Ham, ham, ham!
Pisicufd
Pisicuta,
pis-pis-pis
Te-am visat azi-noapte-n vis.
Te spdlam, te
pieptenam,
Fundi rogie-!i
puneam,
Dar tu cu lebuF
Mi-ai zgariat manuF.
l/l
Deseneat{ o fundild
pe c{pgorul coloi de a doqe
pisicqle.
Tq ai o
pieicull? Ce culoare arc bl{nila ei?
Iliic
trerut 6e td IatT inanrcdt at lErurltl
Degetele
Degetul
mare
Pleace
la
Plimbare'
Aretetorul
duce bastonul'
Mijlociul
duce
Pardesiul,
Inelarul duce
geamantanul'
iaiJlgetur
mii,
pentru ce-i
pitic, duce un covrig'
Gintecul
mdinilon
DouA maini am' mititele'
$tiu
si coasd
9i
sa spele'
Ele meture Prin
casd'
Ele-aduc Piinea
la masi'
Ele deseneazi
aici
lePuri,
gdze, flori' arici
Ricd nu stia
sd zici
gi
cuprind ca.doue.flori
'
Ai mdicutei
obrdiori'
Ricd nu
gtia sd zicd:
"Rdu",,,rdlugca",,,remurice".
Dar de cdnd bdiatu-nvali
Poezia despre rale,
Rice a-nvaFt sa zica:
,,Rdu",,,rdlJ9c6",,,rimuricd"'
G6ntecul
numeneloF
Unu, doui, las' cd
Ploud'
Trei,
Patru,
hai la teatru'
Cinci,
gase, sPald.vase'
$apte'
opt'
PorumD
coPI'
Noui, zece' ape rece'
o
\-@ \-6
v
@^^
li e trenu{ [. [d IdSi" iuarcat cu EPufdtl
II. lersui nici pefltru
litXi
e ur.sul
$ade
ursul
pe saltea
$i
comandd o cafea;
Cafeluld cu caimac
Si
deasupra un gandac.
Un
pitic intn-un ibric
Un oitic atat de mic
Ficea baie intr-un ibric
De sepun s-a impiedicat
9i
piticul s-a inecat.
Vai, vai, ce
pecat
Ca Diticul s-a inecat!
Rati,
nati,
niligoard
(l)
Ratd. rate, ratisoard
Ce te
plihbi
Pe
ulicioare?
Cu
papucii gdlbiori
Lipa,
f ipa,
Pe
ceftii?
Mac, mac, mac'
Vreau se fac un ougor'
Pentru
tine,
Puigor!
-6i
/l
Caut{ difsrentele dinhe
cele doud imagini.
Un
pitic de cauciuc
Un Ditic de cauciuc
S-a ascuns intr-un
papuc;
Cand am Tncel,tat
papucul,
Se-auzea strigdnd
piticul.
Acum sunt supdratd,
Nu me ldmuresc odate:
Am
papuc
cu
glas
Si
limbe sau
pitic care se
plimbS?
Rat6,
nati,
nifigoari
(2)
Ra!e, raia, religoare,
Ce te
plimbi
Pe
ullcloara
Cu
papucii liPaJiPa'
Nu bgti bund de nimica.
Mi-ai
promis cd faci un ou'
Ca de PaSti mi-l dai cadou'
Daca nu te tii de vorbd,
i1i tai
gatul gi-l fac ciorbd'
Si mdndnce
a mea te[la
CAnd vine de la
grddini,t6'
C6te oud a ouat dligoara?
Caut{Je
in derenql
al{tqrat!
I
II. Qersni nici penttlt pitici
G6ntecul animalelon
MAla zice:,,Miau-miau-miau,
Unde-i branza. ca s-o iau."
Vaca zice:
,,Mu-mu-mu,
Nu-mi vdd vilelugul, nu."
Rata zice:,Mac-mac-mac,
Bine e sd inoli
pe
laC' .
Puii zic:
,Piu-pii,
piu-pii,
Nu ne chinuifi, copii."
Grivei zice:,,Ham-ham-ham,
Cum ag roade-un os, dar n-am."
Calul zice:
,,lha-ha,
Vino, mdnzigor, nu sta."
GAsca zice:,,Ga-ga-ga,
P6n-la rdu cum ag zbura."
lhz tremt de k IaSi, incdr.4t cu icpurd$' '
Vine
ploaia
de Geoige
Gogbuo
Vine
ploaia, bine-mi
Pare'
in
grddini am o floare,
Ploaia o va cre9te
mare'
Bine-mi Pare,
bine-mi
Pare'
Dupe
ploaie soarele
i9i aratd razele,
Norii s-au imPreqtiat
Curcubeul
s-a aratat.
erezic{
ploaia este bunl
pontrqflorisi
psntru planiefin
general?
Ce s-ar int6mpla dac{
nu at mai
ploua?
Dn
on ntntnnin
aai au novoie florile,
ca sI crsascd fiumos?
fl
Cotoroatl
ecscte elementel
*
** *.
la .!8
*
Raloiul
bucitar
0
t
c
La vagonul-restaurant
E rdtoiul
elegant.
Cu tin
9or!
legat la
gugd'-
Scoate
capul
grav
Pe
uga:
Pentru
Pranz
am se vA fac
Cozonac
cu mac, mac' mac'
i l l
,
10
77
II. lersai nbi pentru pitici
Batista mea e mice
Batista mea e mice
$i
nasu-i mititel,
Promit se fiu cuminte
Sd am grijd de el.
Nu vreau sd zice lumea:
,,Uite-l
pe
Murddrel!"
Ploaia
Pic, pic, pic
Vine
ploaia, vine,
Vine pe furig,
Pe acoperig,
Printre rdmurele,
$i
pe floricele,
Ba, o simt
Si
eu
Pe ndsucul meu.
Mama
Fiecare
pui
Are mama lui.
$i
eu tot a$a,
Am mdmica mea.
linz trenutte
ta IaSi, inrircal
at rzplrtd$
lepunagul
leourasul
meu iubit,
Ochigori
ca dou6 stele'
Cin' te-ntrece
la fugit?
Mustdcioara
la
gunla
e.i falut .itit"f
",
-
$i
un
petec de codild'
C61i iopuragi so ascund
oare in scelt dosen?
ffiJ
t*:eti"tI""'E'6bI
Rindunici,
ndndunea
- Rdndunic6, rdndunea,
Vin' me trece Dunerea,
- Binigor, binigor,
Vezi sd nu me prepedegti,
Ce n-ai bani sd mi
pldtegti.
Sanda
sPald
la covate
Sanda spale la covatd Dar un
pui de randunica
Si e tare supdratd S-a-ndurat
de
papugice
CA oepusa
ei cea mice
9i
i-a spus incetigor:
Muiddreqte
fara fricd - N-o mai bate' Sandigor!
Rochile 9i 9o4ulele.
-
Am s-o bat se se dezvete!
Na, na, uite-aga, bat eu
Pdpu9ica
mea!
72
13
w,,*
Fiecare
pui
Are mama lui.
Si
eu tot aga,
Am memica mea.
Am o pepugice
Uite-aga de mice.
O-ngrijesc mereu
Cd-i sunt mame eu.
II. lerntri nici pertru pitici
gip6puga Pipugica bolnavi
liw trmut
te k lasi, incdrcat
cu iEurdtL"
Am o
pepugice mica
$i-i
bolnavS, serecuta...
ii dau ceai, nu vrea sd bea.
Doctorii, nu vrea sd ia.
Vrea bomboane, ciocolatd,
Pr4ituri
gi inghetate.
Dar decdt sd-i face reu,
Mai bine le mdn6nc eu.
N-am dreptate, dragi coPii?
Numai mamd sd nu fii!
Tnenul
iePunagilor
Vine trenul
de la la9i
incdrcat
cu iepuraqi'
Unul
sare de
Pe
scara'
-
Altul, tugti Pe
geam aTara'
Numai
unul mic de tot
Are lacrimi
mari
Pe
bot:
"Mai incet,
nene
frdnar,
Cd sunt mic
9i
vreau
sa sar!"
l7 Colorc.azI
trenul iePungilor!
tv,)
Hoful
Cdlelugule, sd-mi spui
Unde-i laptele, cd nu-i!
Cine mi-a umblat in oale
De-o
gdsesc acuma
goale?!
Care-i hotul, n-ai fi tu?
Dai din coade, zici ce nu?!
Dar egti
plin de lapte tot,
$i
pe coadd,
9i
pe botl
Ce alte
miiloace de
tmhspod
mai cunogti?
Cum se numegfe
acesl
miiloc de
trahspolt?
aoui
roPi fl-utt
fanY [egate
Ouc iute ufl om in s?dte' (e1e1acrq)
15
II. lersui nii pentru pitbi
Vite tretut de [4 lLti i$dftLt
ru eyt112
Sunt
fetili
cu nochita
Sunt fetite cu rochite
$i
md dric la
grddinild.
Tatel meu e suparat
Cd-s
fetitd, nu baiat'
late a$a cum md vedeli
Nu me dau
Pe
cinci bdielil
Parcd s-au
jucat prin el,
Pane cand au obosit,
Trei motani
gi-un goricel,
$Fun
arici foarte
grebit.
O, ce bine i-ar
gedea
Dacd
9i
l-ar
pieptina!
Num5d
c6ti fluturagi
O fetifi cu fundifi
ofeti l ecufundi t
^
A $}
iif,{1"'ft'l'f1,1il:",,
7
'\
/
-
Eu md duc la grddiniF,
Ca sd ma fac doctoritd!
$i
aga cum md vedeli,
Nu mi dau
pe
cinci bdieli.
se ascund
in cpalele florilor.
Salutul
Politicos
,BUNA
DIMINEATA,
dragii mei
p6rin!i"'
bpun,
canO se tre2esc,
copiii
cuminli'
lar dupd dejunul,
proaspet
9i
gustos
.. .
- -..
ilto"5u*
lpuni
"ttrtuL1un'tesc
FRUMoS"'
Cand la
gredinile
pleaca' e-o
plecere
sa-si
"ir-ut"
t|.uiii iu:
'LA
REVEDERE"'
lar iiunsi
in
gnipa lor cu
iucdrii'
ei#uni' suNA
zlUA' ,
celorlalli
copii'
Cd-i la grupa mice ori la
grupa mare'
La fel o salute Pe
educatoare'
boar aga vor ciegte cumin,ti 9i
frumogi'
Dacd zi de zi sunt
Politicosi'
l t t
Ane mama o fetifa
de l. D. Pietrari
Are mama o fetile
Cu ochi mari, cu
gura micd,
Fruntea, ca o
poieni,te,
Genele, de 16ndunicS,
$i
pe-obraz, o alunitd.
Dar are ceva ce-i stricd:
li e
pdrul ciufulit,
76
11. Versui ttici penttu pitbi
le sdptimdnii
De la unu-nceoi s-aduni
Prima zi se cheamd LUNI.
Unu
gi cu unu-s frali,
Cea de-a doua zi e MARTI.
Trei broscuJe saltd-n cercuri
$tii
c-a treia zi e MIERGURI.
Patru
greieragi vioi
CAntd odn' se face JOl.
SiptimAna
Cucu-nvatd-a numdra
Ziua-a cincea-i VINEREA.
Cocostarcu-n apd ste
Ziua-a
gasea-i SAMBATA.
lar furnica harnica
Gategte DUMINICA.
Zilele le gtiti pe toate
Dar se-mi spuneli cite-s:
$APTE.
$apte
flori,
gapte surori,
Cat ai vrea se le mdsori,
Cum e una-i
9i
cealaltd,
Nici mai micd, nici mai ' naltd,
Din orddind. cAnd le-aduni,
iti aJare-n fata LUNI.
Scoate capul mai apoi,
MARTI aoare dupa ea.
Floarea urmdtoare: JOl.
o zorbst; MIERCUREA.
VINEREA in^spate-i ste,
APoi alta, SAMBATA.
DUMINICAin fuga mare
S-a
gdtit de sdrbdtoare,
lar
gradina ce le cregte
sAPtAlr,tAxn se numegte
19
lint trefluf [e k Idti, ifionrcdt ctt ttPura"r|-'
Melcul
suPArat
Vine melcul
suPdrat,
O fumicd l-a
Pigcat.
9i
cum vine,
Piq-PaE-PdS'
Se-nt6lni
cu-n cdrdbug.
Striga melcu-n
gura mare:
-
Nu te mai
Pr{i
la soare'
Da-te-ncolo,
nu-mi sta-n drum
Cd te iau in coarne-acum.
ffi
Deroeaz{
gi tu cochilia halcqluil
ffii.';i
b
"t
i
j
)l
it
I
I
.f
.s
-t'I
uri
r.
-
,*t-
r'
-
r
r'
*
r
l l i ;
i rJ-)
I L-r
)
i -' .)
,*
ul
! . t
. t
.\
- . - _
. ' +-
- t -
\ - l
\ - l
lepunagul
lepuragul
meu de
Plug'
Tare-i neit,
cd uite
A-mplinit
un an acus
$i
nu are nici un dinte'
Ariciul
Un arici cu ochii mici
9i
cu bot catifelat'
Langd
gard s-a tupilat'
Supirat
cd l-a
Plouat.
II.
'/etswi
nici peflttu pitici
oline
tlenu[ de k Ilt fircdrc^t
cu ispurqtt
'
*#x\
r t r
Soseqte
Pnimivana
Peniula
Dintii veseli
gi
curali
Seamdnd ca nigte frali.
Bucuroasd,
periula
Se dd hu!a, huta, hu,ta.
Dansa nu
gtie de glum5,
Freacd
pAn'
se face spum5.
9i
de-acuma
pe lonel
Dinlii nuJ mai dor defel.
Puiul
de Gnigore
Vienu
-Ce
ai,
Puiu?
Nu vrei mei?
-Am
pierdut
Pe
fratii mei!-
-Cum
arate? - Tot
gelbui!
-Cum
ii cheamd?
- Pui,
Pui, Pui!
Unsuleful
UrsuleJul meu nu gtie
Nici mdcar o poezie.
Dar eu
gtiu cdte
poftegti,
Ti
le spun, dacd doregti,
Ursu-i tare mititel,
lnvd! eu
9i
pentru el.
Bunica
de Grlgone Vieru
Tot mai micd, tot mai mice:
Cdtofloare, o furnicd,
Cat o lacrime sub soare...
De ce oare, de ce oare?!
lff'
Aolorcazd cet mai fiutnos
acesfe flori
Pohfrq
buhicula tq.
Sosegte Primdvara'
Cu muguri
gi cu flori
Cu
giruri lungi
de berze
$i
cdrduri de cocorl'
Sosegte
primevara.
$Faduce-n
Poata
et
Atatea
viorele
$i-atatia
ghiocei.
27
Nr
#
.,t/e6un nici pentm pitbi
sft
Glogca
Clogca numSrd de zor
Puigor cu puigor.
Cinci sunt galbeni,
cinci tdrcati,
In total sunt zece frati.
Banzi, banzi
Barze.baz,e
Ce-ai in cioc?
O fripturd de boboc.
Dar in gugd?
Zatzere gi
corcoduga.
Dar Tn soinare?
O cildaie.
l r 2131415
Unu-i soarele pe
cer,
Doi sunt ochigorii mei,
Trei foite la trifoi,
Patru labe la oisoi.
Daci vreli sd-l gtifi pe
cinci,
la uitali-ve aici:1,2,3,4,
i.
Tica-tica
' l ' i ca-t i ca-t i ca
M-a betut mamica,
Cdci mi-a pdpat pisica
Toatd mAncdrica
$i
m-am dus la
Scoale
Cu burtica goale!
Parlez'vous?
Doud babe scofdlcite
Pe fotoliu stau trantite.
li e trewI de to ldti tncdrc4t c1t@Pwd*'
I I I.
J
ocuri
Si
numdrdton
An-tan-te
An-tan-te
dize mane Pe
dize mane comPane
An-tan-te'
Din oceanul
Pacific
Ar Br c
lntr-o
prdvSlie
Ste un mog
gi scrie:
A, B, C, D, E,
legi afara, bre!
Din Oceanul
Pacific
A ie$it un
Peqte
mic
Si
pe
coada lui scria:
,iesi
afari dumneata!"
Stan
gi Bran
Stan
$i
Bran
Cant5 la
pian
Gheorghe
gi lon
CAntd la acordeon.
Uu, i uu, i uu,
legi afara tu!
Beau cafea din doud cegte
$i
vorbesc
Pe
franluzegte'
..P arlez-vous?"
zice
Prima,
..Parlez-vous?"
zice a doua,
ijarlez-vous,
parlez-vous, iegi afard tu!
22 23
I(.
C?ntecefe fiazhi
pentru
cei fiai mici cobri
d/ine
Lftn{ [e fa t aJi ittaircal cu b[lurdtL
Batistuta
Am
pierdut o batistuld,
Me bate memica,
Cine-o
afld s-o aduca'
Ce-i sArut
gurila.
M, O, A
Avion
cu motoF
Avion cu motor
la-md
gi
Pe
mine-n
zbor'
Nu te iau, ce eqti mic
$i
te cheame ,,Polonic".
['/.
Chntecefe
fiazfii pentru cei
matmxcx copu
Gintecul miminufei
Memarute, rute,
Suie-md-n cdru!6,
$i
md du la vale,
Pe mdtd cdlare.
Numei 2 buburqze sqnf la fel, csre sunt acelea?
Gdnginifi-ni!6
Gargerite-ri!e
Zboard-n poienild,
Unde vei zbura,
Acolo va fi casa mea.
O vioari
micd
O vioari mice de-ag avea'
O vioara mica mi-ar
Plecea'
Toata ziua a9 canta
Multe cintece
cu ea'
Melc,
melc,
Godobelc
Melc, melc, codobelc'
Scoate coarne
bouregti'
$i
te du la balt5,
De bea ape calde.
$i
te du la Dundre,
De bea apa tulbure.
9i
te suie
Pe
bugtean
De mdnAncd
leugtean.
Si te suie Pe
uluci
De mdndncd
mere dulci.
9i
te suie
Pe
butoi
De mdn6ncd
usturoi.
ffi
Punn in ordine
literele de
mai
ios 9i
efld
cu co cqloare
poli
colora cochilia melcqlui.
.r*t
25
w,,
Podul de piatrd
S-a ddrdmat
A venit apa
$i
l-a luat
Vom face altul
Pe rdu in
jos
Altul mai trainic
$i
mai frumos.
Are mama o fetifi,
Cdt un ghemotoc!
Are mama o fetifi,
FrumuSic5 focl
Veseld
9i
hemicule,
Unde s-ar afla,
Parce e o furnicule!
Aga este ea!
IL Gnteute hazfri penttu. cei flai ttici. copi
de piatni
\
O
<?
t-^l
4n
q9
ffi
incercuiegte obieetele
A
?n
dqblu eiemplar.
\J
,< {> /t? d
/
'|l\
qs
ri
Ane mama o
Alunelu'
Alunelu' , Alunelu' , hai la
joc
Sd ne fie, si ne fie, cu noroc!
Alunelu' , Alunelu' , hai la
joc
Sd ne fie, sd ne fie, cu norocl
Cine-n hord o sd
joace,
Mare, mare, se va face.
Cine n-o
juca
defel,
Sd rdm6ni mititel.
fetifa
$i
la gcoalS,
9i
acasd
E mereu in zor!
Fata mamii e voioasd
9i
de ajutor!
Are mama o fetitd
Cdt un ghemotob,
Are mama o feti,td,
Frumugicd foc.
26 z1
lint trenu[
te ta 14li' inctucat
cu iEfiLti
Eu sunt
iePuragul
TuP,
Prin
pidure sar: zdup'
zclup'
Eu sunt
iepura$
de sol'
cel mai mare
iepurol'
Refren:
TuP, luq, ruq
TuP,
tuP, luP
TuP,
tuq' tuq
TuP, !uP'
luP'
Am
picioare lungi
de tot'
Lungi
urechi,
musteJi
la bot'
lepuragul luP
ToaiL
astea-s
de
Prisos:
Coada
n-am,
sunt
furios'
Refren
...
A,sa
sato ioPuragulJuP P
n
P{dur'
ffi
f,r**tl
gi iu eu oeionul drumul
luil
/
^
\
, ' - a / ' - t .
- / t
\
/ \
r/
t r, r'
t t r'
-
t t r'
r-. .
t t
' r ' - t , . ,
' ' . r ' - t a,
' r ' t - . t ' ,
r /
' t t
,i
ttr'
't/' \1
\
fl. Ctntecefe
n4z6i petutru c.i ,ttai tttici coPii
lifle treflu[ [e ta ldti ittcdrcdt
cu izplrd+t-
Un elefant
se legdna
Un elefant
se legdna
Doi
elefanli
se leg6nau
F"
"
pa"ta O"
peianlen
Pe o
panza de
pdianien^
bir'i"i"a
ea nu se rupea 9i
fiindca
ea nu se rupea.
X#ui"]i"-'iui
un b"tlnt'
Au mai chemat
un elefant'
Trei elefanti
se legdnau "
iJ'#iil;;"Gi't'
pana la
"zece
eleran!i")'
A, a, a, acum
e toamni,
da!
A, a, a, acum
e toamnS,
da!
Frunza-n
codru-ngelbenegte'
larba-n
camP
se vesteieste,
A, a, a acum e toamnd,
da!
l, i, i, venili coPii
la vii!
Strugurele
must se lace
Si noud
mustul
ne
Place'
l, i, i venili
coPii la vii!
U,u,u,
a venit frigul
Toamna
rodnic6-a
trecut'
Haine
groase ne-am
facut
U,u,u,
a venit frigul.
T7l
l/lDe
cine s-a ascunc iepuragul? Coloreaz{ ecel animall
E, e, e,
Pldcutd
vreme e!
Mere,
prune, nuci
9i Pere,
Noi avem
dupa
Placere'
E, e, e,
Plicutd
vreme
e!
O, o, o, se duc cocorii-n
stol'
Se duc cuci
9i
randunele'
Si ne Pare
reu de ele'
o. o, b, se duc cocorii-n
stol!
lepurag dnigilag
lepurag dregala$,
A fugit de
pe imas,
Si s-a dus, colo sus,
ihtr-o tufd s-a ascuns.
lar Duldu. caine rau,
L-a gonit din cuibul sdu.
$i-a
fugit speriat,
in cel codru intunecat.
a':ta
'{
l>
'<:Y
rt
J.--
W
(x/
"()! ,-1
'-;"#
Y
Y;t*,
, , \
29
IV, Cfltecete frazfri
Wtru
cei ndi mici copii
uFea cu alune
w
In pdd
ln pddurea cu alune
Aveau casd doi oitici.
Vine pup5za
Si
spune:
,,Vreau
sd stau
gi eu aici."
Refren:
Pu, pu, pu, pu, pu, pu,
,Vreau
sd stau
gi
eu aici."
Pu, pu, pu, pu, pu, pu,
,-
"Vreau
se stau
$i
eu aici."
tata vtne
9Fo
Droscu,Ia
Hop, hop, hop, sirind mereu.
,,Dac-aveti
loc in cdsup
Mi-ag dori sd stau gi eu."
Refrcn:
Oac, oac, oac, oac, oac, oac,
,Mi-ag
dori sd stau
$i
eu."
Oac, oac, oac, oac, oac, oac,
,Mi-ag
doi sd stau
gi
eu."
$oricelul
strigd-ndatd
"latd,
9i
eu am venit.
Casa voastrd e curate.
Noroc, bine v-am gesit."
Refren:
,Noroc,
bine v-am
gesft."
Chi!, chil, chil, chi!, chif, chi!,
"Noroc,
bine v-am
gesit."
t{'aE/
30 31
,VhE
treflf de f4 ldti ircdrc4t cu ttPuaf*
$i-n
casule cea drdguld
. .
Stau vreo cinci
Prietenl
mlc|'
Soricelul ti-o
broscule,
Pupdza si
doi
pitici.
Refren:
Tra,la,
la, tra, la' la
Pupdza Si
doi
Pitici.
Tra, la, la, tra, la, Ia
Pupdza
gi doi
Pitici.
infrc cele 2 c{sulo
din
PIduru
sunt
c6teva diferenf0.
Cgrc sunt
Il, Cmuceh
frazhi penttu cei trui mici copii
Vulpea
gi gasca
Vulpe, tu mi-ai furat
gasca,
Dd-mFo lnapoi, de-mi-o inapoi,
C5 de nu, eu vin cu
pugca
Si
cu trei copoi,
CA de nu, eu vin cu
pugca
$i
cu trei copoi.
Lele vulpe, fii cuminte,
Nu mai tot fura. nu mai tot fura!
Gagte fripte
gi plecinte nu-s de dumneata,
Gagte fripte
9i
pldcinte nu-s de dumneata.
Nu llsa vulpea cit aiungl ls g6gel
efuegfe tu prihql
drumul
corecf pAhI ls ge$e!
32
33
Vbu treflu[ [e fa ldti' indrcdt
ar teryrly:
Sdniula
fuge,
Nimeni
n-o ajunge'
Are dor de ducd,
Parc-ar
fi ndlucd.
Are talPi lucioase'
VArfurile-ntoarse,
Pod de scandurele,
Sa tot stai
Pe
ele'
Refren
'..
Siniufa
do l.D. Vlool
Refren:
ToA$ ziua Prin
zeqade'
Vine tumea
ca s'o vade'
Sdniuta
e u$oart,
Fuge,
Parce
zboare'
Peste hopuri
sare,
Ca
Pe
zmeu celare'
Hdtul
deo sd scape,
Tranta
e aProaPe'
Refren
".
Geata
lul Ptttgoi
Geata
lui Piligoi
Trece mandre Prin
zevoi'
Toti luptatori
de soi,
Ddi tntr-unul,
tipe
doi.
Ageri ca nigte zmei.
$i
cu
pugca ouPa
et'
Sprinteni 9i
ochegel'
Latra cainii dupa ei'
Refren:
Aoleu,
ce firdboi'
Dai lntr-unul, tiqd
doi'
Aoteu,
ce ftreboi'
Dai intrunul, tiqd
doi'
Refren:
Ham,
ham, ham Enga
boroeL
Latrt ceinii duPe
ei'
Ham,
ham, ham
Enge bordeL
Late ceinii duqe
ei'
IV. Clttuce[e frazfri pntnt cei mai mici coln
A fost odate un oFegel...
Cu multe turnulete in el
uite-aga...
9i
turnul avea un geam mic
uite-a$a...
Prin el
priveste
un
pitic
uite-aga...
Piticul rdu se plictisea
uite-aga...
$i
o
pitice-Si alegea
uite-a$a...
$i
impreune ei dansau
uite-aga...
9i-apoi
"la revedere"-Si luau
uite-aga...
Obseryatie: dupe fiecare vers copiii vor face gestui care vor
sugera migcarea respective sau vor incerca se descie obiectul
respectiv
A zis mama cd mi-o da...
A zis mama ci mi-o da, Douizeci de perne mici,
Vdleleu, vdleleu, Veleleu, veleleu,
Zestre cand m-oi mdrita, Toate
pline
cu furnici,
Vdleu, vdleu, vileleu. Vdleu, vdleu, vdleleu.
Doudzeci de
perne
mari,
VSleleu, vdleleu,
Toate
pline
cu
tanlari,
V5leu. vdleu. valeleu.
34
the trewt te h taSi" ?ncdtut cuit?wdtr-
Vine,
vine,
Primevara
de I{" Saxu
Vine, vine
Primdvara'
Se asterne-n
toate
Fra.
Floricele Pe
cdmPii,
Hai sd le-adundm,
coPii.
(se repetd ultimele
2 versuri)
Cre$te,
creste
iarba verde,
Cio66rlia-n
nori se
Pierde,
Haideti s-ascultdm,
copii'
Al ei c'dntec din cdmPii.
(se repeft ultimele
2 versui)'
Cucul,
cucul strigd tare'
Pitpalacu-n
lunce
sare'
Mi;ii zburda
pe
camPii'
Haideli
s6-i vedem,
coPii.
,.
(se
repetd uftimele
2 versun)'
Care esto anotimpul
t{u prcfoHt
9i
de
ce?
l7J incercuieste
obiecftrl
csie sqgsruaz!
enotihpul
tIu plefemf'
V)
-..-
tr
35- -
\ #
o
o
o
IV.
Ctflteczfe frazfuipertfu ceirwi o.ici copii
*
E ziua ta, mimico!
Refren:
E ziua ta, mdmico,
in dar
li-am
adus inima
$i
crede-md, mdmico,
Un dar mai frumos nu se
putea.
Am vrut sd-!i culeg o floare,
Un mic ghiocel
frumos;
Refren:
Dar p6ni
la urme moare
e ziua A, mdmico.
9i
cui e de folos?
ln dar
{i-am
adus inima,
$i
crede-md, mdmico,
Un dar mai frumos nu se
pufe.
Am vrut sd-!i culeg stelute,
Sa-!i fac un frumos colier,
-EW,
Dar'cine nu gtie
oare
F
4,ua:9' memico,
.
Cd-n zori steiulele pier?
ln dar ti-am adus inima,
$i
crede-md, mdmico,
Un dar mai frumos nu se
putea.
Am vrut se-!i culeg o razd
De soare, se
qi prind
in per,
B:fr:n
,
Dar tu stratucdgii mai taie
F
zi:ta
!9,
mdqico:
.
De dragoste gi-dor.
In dar ti-am adus inima,
$i
crede-md, mdmico,
Un dar mai frumos nu se
putea.
36 37
inz trenu( de [a t asi" in.ircdl
cu E[urd$r"
osif
^
M
Safte inima-n
P6cere'
Cdnd o ascultdm,
9i
pe buze'aduce
miere'
Cand o cuventem-
Cantd ciocarliile
lmn de veselie,
Joacd
fete
9i
beieti
Hora-n
bdtdturd
Ah! De ce n-am zece vieli'
Sd te cdnt, Naturd!
Limba
romaneasca
de lon Cartu
Mult e dulce
9i
frumoasa
Limba
ce-o vorbim,
Altd limbd-armonioasd
Ca ea nu
gdsim.
Refren:
Romanagul
o iubeste
Ca sufletul
sdu,
CAntd, scrie romdnegte,
Cdci e
graiul sdu.
Refren .--
inflonesc
gnddinile
de
gtefan
(rctavian I
lnfloresc
grddinil",
N#
Ceru-i
ca oglinda,
ffir
Prin livezi albinele
I't/.
Gntecete hdzfri pentru cei nai tnti copii
!6nanul
e pe Gamp
Jdranul
e pe
cdmp,
fdranul
e pe c6mp,
Ei, hai, dragulii mei,
Jdranul
e pe
camp!
El are o nevasld,
El are o nevast5,
Ei, hai, drdgulii mei,
El are o nevastd!
Nevasta, un copil,
Nevasta, un copil,
Ei, hai, drdgufii mei,
Nevasta, un copil!
Copilul, un pisoi,
Copilul, un pisoi,
Ei, hai, drdgutii mei,
Copilul, un pisoi!
Pisoiul prinde goareci,
Pisoiul prinde goareci,
Ei, hai, drdgulii mei,
Pisoiul prinde goareci!
58 39
4/iw
*erwf [e k ldti indrcat
ar ie|ut4&-
Si soarecii
vor branze,
$i ioarecii
vor branze,
Ei. hai, dregu$i
mer'
9i
goarecii vor branze!
lar branza-i
in butoi'
lar brhnza-i
in butoi'
ij;iii^*i?;lii,T,:h
'
Ca sI scepe de
pisoiul celfurios,
goricelul
trebuie sI aiungA
le cilsuta lui'
Peniru acoasta,
alutilJ
s{
glsosscl dnlmul
cel mai scurt
pend ls c{sul!.
IV, Cintecek fr.azhi pentru cei mai tuici coprr
Gucule,
pasdne suFd
Cucule,
pasdre sure, cuc, cu-cu
Cucule,
pasdre
sure, cuc, cu-cu,
Ce tot canli la noi
pe gurd,
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
Ce tot c6n!i la noi
pe gurd
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
Ori
!i-e
foame, ori
!i-e
sete, cuc, cu-cu,
Ori
,ti-e
foame, ori
li-e
sete, cuc, cu-cu,
Ori
ti-e
dor de codrul verde,
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
Ori
ti-e
dor de codrul verde
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,
Ci mi-e dor de codrul verde.
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
Ci mi-e dor de codrul verde
Cuculeand lugojeand, cuc, cu-cu.
40 47
,t/in,
tretut [e ta let, i tdrcot cu itlwa&'
in
poiana
verde
ln
poiana verde
Veselie
multd
Cu baie$
9i
fete
Cante
cucul,
cante'
Cu-cu! Cu-Cu!
Aaa!
Aaa!
O diidi,
o dirididina
O diididina,
u-ha!
Ne rapegte
glasul
Pe ariPe
vantul'
Stie
cucul,
gtie
Ce $opteqte
cantul'
Cu-bu!
Cu-Cu!
Aaa! Aaa!
O diridi,
o dirididina
O diididina,
u'ha!
Auzi
colo cornul?
EI e bun
Prieten
Cantul
lui trezeste
Codrul Plin
de cetini'
Cu-cu! Cu'Cu!
Aaa!
Aaa!
O diridi, o diididina
O diididina,
u-ha!
Rand
pe rand alt cdntec
Printre ramurl
urca,
$i
pornim cu tolii
Vesela
mazurca.
Cu-cu! Cu-Cu!
Aaa!
Aaa!
O diridi,
o dirididina
O dirididina,
u-ha!
Tata trage la rindea
lar eu bat din
Palme-aga'
Mosul taie lemnele'
Eu idun
surcelele,
O fetita
de la
Pui
lar eu in coPac
mi sui'
Gintecul
gesturiloF
Bate vantul
frunzele,
lnvirte
morigtile'
.
-
Rdndunica
aga zooan,
lar eu trag zmeul
de sfoara'
Mama
la
Placinte
coace
$i
bunica
l6nb toarce'
Hxffi!:;,,;!::"ua
ri tnsotit
de
sestun
Povestea unui ciobinas
de Dumitru D. Stanca
Am sa ve spun, copii,
povestea
Unui ciobdnag.
Am se vd spun, copii, povestea
Unui ciobinag.
ln fiecare zi mergea
Cu turma pe
imag,
Printre oi!e, mielugei,
Drdgulul ciobdnag-
Voios, pe
c6mpul Tnflorit
Canta din fluiera$.
$i-i
rispundea din lan de fan
Cri, cri, un greierag.
Dar cum mergea, cantand voios
Spre crdngul Invezit,
Un piligoi
din varf de
pom
Aga i-a ciripit:
Refren:
Tra la, Ia, lat la, Ia,
Tra Ia, Ia, Ia, Ia, la,
A unui ciobdnag,
A unui ciobdnag.
Refren:
Tra, Ia, Ia, la, Ia, Ia,
Tra, la, la, la, la, Ia,
Dreguful ciobenas,
Drdgulul ciobdnag.
Refren:
Tra,la,la, Ia, Ia, la,
Tra, Ia, Ia, Ia, Ia, la,
Crt, cri, un greierag,
Ci, ci, un greierag.
Refren:
Tra,la,la, Ia, Ia, Ia,
Tra, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia,
ASa i-a ciripit,
Aga i-a ciipit:
42
'Vht
tterflt de k IL+i ?rulrcat cu |e!ut(tt:-:
Cirip, cirip, ascultd-aici
Cirip, bdiatule.
Ste lupu-ascuns
intr-un tufi$'
Refren:
Tra, la, la, la, Ia, la,
Tra, la, la, la, Ia, Ia'
Pdzegte-li
oile,
Pezegte-li
oile.
Pezeste-li
oile.
Am sd md duc indata eu,
Am sd md duc in zbor,
Sd chem aici cu
Pugca
lui
Pe mdndrul
vdndtor.
Refren:
Tra,la,la,
Ia, Ia, Ia,
Tra, la, Ia, la, Ia, Ia,
Pe mand
venetor'
Pe mdndrul
vdndtor.
Si
vanetorul iscusit
fndatd a venit,
EI, lupu-ascuns
lntr-un tufig,
Pe loc Fa nimerit.
Refren:
Tra, la, Ia, la, Ia, Ia,
Tra, la, Ia, la, la, la,
Pe loc I-a nimeit,
Pe loc ba nimetit.
V-am spus acum, coPii,
Povestea
Unui ciobena$.
C6nta
9i
el, dar nu ca voi, Refren:
Cinta din fluiera9. Ira, la, la, la, Ia, Ia,
Tra, la, Ia, la, la, Ia'
Canb din fluierag'
Cdnta din fluierag.
'/- Cntzce
te iand
'/.
Chntece
fe iarnd
Soncova
Sorcova, vesela,
SA traili, se infloriti,
Ca merii, ca
perii
in mijlocul verii,
Ca toamna bogate,
De toate-ndestulata.
La anul
9i
la mulli ani!
Mog Gniciun
Mog Crdciun cu plete dalbe
A sosit de
prin
ndmeli.
El aduce daruri multe
La fetile
9i
bdiefi.
Mog Creciun, Mog Crdciun!
Din betrani se povestegte
Cd-n toli anii negresit
Mo9 Creciun
pribeag sosegte
Niciodatd n-a lipsit.
'
Mog Crdciun, Mog Creciun!
Mog Grdciun cu
plete
dalbe
lncotro vrei s-o aouci?
li-ag
cdnta "Florile dalbe"
De la noi s6 nu te duci.
Mo9 Crdciun, Mog Cr5ciun!
44
,linz
Lntu[ de k Idti iwdr.4t
EP\!t::
larna
larna ne-a sosit
tn zori, Ne-a sosit
cu
gerul ei'
La'i"r"u"tra
ne-a
pus flori cu zdpadd 9i
polei--
catdeveseli
suntem
noi Cu zapada
neJucam
Ce ne-aduce
bulgeri
moi.
9i
cu bulgarl
aruncam'
Seniuta
va
Pleca
$i Pe Partii
va zbura
CloPoleii
vor suna
$i Pe
noi ne-or bucura'
Plugugorul
coPiilor
Aho, aho,
Miine anul se-nnoie$te'
Plugugorul
se
Porneqte'
$i
incepe
a ura,..
Pe la case-a
collnoa.
larna-i
grea, omdtu-i
mare'
Semne
bune anul
are;
Semne
bune, de belgug'
Pentru
brazda
de sub
Plug'
Doamne,
binecuvanteaza
Casa care o ureaza
Plugugor
cu
Patru
boi' .
Pluqu$or
manat
de nol'
La inul
Si
la mulli ani!
't/1.
Ctfltece
[e to,drd
q,/1.
Cdntece
[e ta6d.rd
Olanio, nio
Pentru
pace
Si
popor
Pentru
pace
9i
popor
Ne luptem in dormitor Ne luptem In dormitor
Ne luptdm cu
pemele
Ne luptdm cu castravelii
Se nu doarmd fetele. Sd nu doarmd nici bdielii.
Refren ... Refren ...
Pentru
pace gi popor Pentru pace gi popor
Ne luptem ln dormitor Ne luptdm ln dormitor
Ne luptam cu ascutitoarea Ne luptem cu furculila
Se nu doarme invetatoarea. Sd nu doarmd doctorifa'
Refren ... Refren ...
Refren:
Olario rio io
olario rio ra
ohrto fio io olara
pam pam
Pnintne munfi
gi pnintne vii
Printre munli
gi printre vdi
Trece o carute,
$i
din toate fetele
Tu egti mai dregule.
Printre munli gi prinhe vei, Printre munli
9i
printre vei,
Trece o
sareta,
Trece o magine,
$i
din toate fetele
$i
din toate fetele
Tu egti mai cochete. Tu egti cea mai fine.
46
&1
NI?\
nriu
trcn,f[e
h rari" it dtcot cLizpuw..
K
Printre
munli
9i
printre vei,
tti"]l"I1"i:lflrintre
vaf
'
iill;;;;:ri'id,'
rrece
cifra
eapte,
+it*";:"-ijg"
?l'J!.l"'xE5:"';"
Printre
munti
9i Printre
vai'
Trece-o
tereboante'
Si din toate
fetele
iu esti Baba Cloanld'
Zece
negni
mititel
Zece
negri mititei
au mancat
oua'
-ui-ui
i-"jnto*i""t
gi-au remas
doar
noua'
ioulnlsti
mititei-au
plecat la inot'
iiiiiJin"iit
pe loi
ei-au
remas
doar
opt'
BRi;T-:'#'l$il'T?lli"??iiT5,i?T;'ii"
Sapte
negii mititei
tgi construiau
case'
iiiili"
i"pt un
picior
gi-au rdmas
doar
gase'
sase neqri mititei
inceltau
opincl'
Uiii"
"iun"J"t
si-au
rdmas
doar
cinci'
Cin"i
n"gti
mititei
au
plecat la,teatru'
Jnu'i u iuiut
.tt
prost
gi-au rdmas
doar
patru'
iltui"gti
mititei
au mdncat
ardei'
b;;tiE
pigcat cam tare
9i-au
remas
doar
trei'
Trei negri mititei
au fost la razbol'
tjn-ut'a
iost impugcat
gi-au rdmas
doar doi'
Ooin"gti
mitiiei
iu tras cu tunul'
6iui a"murit
oin ei
9i-a
rdmas
doar
unul!
lII. loani,
poezii
Si
cnntece tn a{te frn,i
'/II. Jocui,
poezii;i cAntece
tn dfte fim6i
Fnene Jacques
c5ntec populan fmncez
Frere Jacques,
Frere Jacques,
Dormez vous?
Dormez vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Ding, ding, dong!
Ding, ding, dong!
Sun le pont d'Avignon
Refren:
Sur Ie pont d'Avignon, on
y danse, on y danse
Sur Ie pont d'Avignon, on y danse tout en rond.
Les beaux messieurs font comm'
9a
Et
puis
encore comm'
ga.
Les belles dames font comm'
9a
Et puis encore comm'
ga.
Les militaires font comm'
9a
Et
puis encore comm'
ga.
Les musiciens font comm'
ga
Et puis encore comm'
ga.
48r 49
,Vhu
tteflu[
[e ta lati, ?rcbcor
cu
Ylttry:
Alouette
Alouette,
gentileAlouette'
Alouette,
Je te
Plumeral'
Je te
plumerai la tete,
Je te Plumerai
la tete'
Et la tete, et la tete,
Et la tete, et la tete.
Alouette,
gentileAlouette'
Alouette,
Je te
Plumeral'
Alouette,
gentileAlouette,
Alouette, Je te
Plumeral'
One,
oner
one
One,
one, one,
Please,
cat, run!
Two, two, two'
The dog is after
You'
Three,
three,
three'
Three birds on a tree,
Four, four, four'
Four cats on the floor!
Are You
sleePing?
varianL
englez6
a lui Fnene
Jacques
Are vou
sleePing'
Are
you sleePing,
Brother
John?
Brother
John?
Morning
bells are ringtng'
Morning
bells
are nnglng,
Ding dang dong.
Ding
dang dong
VIL
locui Wzii i
cAntece in atte finEi
lf you're happY and
You
know it,
Clap
your hands
lf you're happy and
You
know it,
Clap
your hands
lf you're happy and
You
know it,
Then
your face will surelY show it
lf you're happy and
You
know it,
Glap
your hands.
If you're happy and
you know it,
Stomp
your feet
lf you're happy and
you know it,
Stomp
your feet
lf you're happy and
you know it,
Then
your face will surely show it
lf you're happy and
you know it,
Stomp
your feet.
lf you'ne happy and
you know it
lf
you're happy and
you know it,
Shout' Amenl"
lf
you're happy and
you know it,
Shout' Amen!"
lf you're happy and
you know it,
Then
your face will surely show it
lf you're happy and
you know it,
Shout "Amen!"
50
51
Vtnt ttquf
& k Idt'
?ntdry4litEwd$"'
ii"p,
J ;p, bp'
t"qL!.?
i!,
iivJJ',"
t' ipPv
"""9
l9:,Y:Yi
+i;
;;
;i"'d"
*ill.
iu relY
sh.ow
it
tf';;+;;"PPY
"nd
You
know
it'
Do all three.
(clap, claP,
taP, taq Amenu
lf
you're haPPY
and
You
know
it'
Do all three
blao. claq,
taq,
taq Amen!)
h""J,i'tJiPPi
"nh
You
know
it'
D6 all three
l, 21 3,
I love
coffee
{. 2, 3, I love coffee
And
Billy
loves
tea'
How
good it can-be:
1. 2. 3, I love cofiee
And
BillY loves
tea'
lr 2 button
mY
shoe!
l, 2, Button
mY shoe'
3. 4, Knock
on the
door'
5; 6, Pick
up the stlcKs'
7, 8, LaY
them
stratgnr'
9. 10, Good
fat hen!
ts\t
#
tU
Gnte.eb frdzfii pealra ei rnai niri .opii
-EW
I, 2, 3r 4, come in, please,
and shut the doon!
One, two, three, four,
Come in, please,
and shut the ooor.
Five, six, seven, eight,
It' s time for school; you' re
very tare.
Ni ne, t en, ni ne, t en,
Don' t be late for school again.
l, 2, 3, 4, 5, once
I eaught a fish alive
A: One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go
again.
-
B: Why did you
let it go?
-
A: Because it bit my finger, so.
-
B: Which finger did it bite?
-
A: The litfle finger on the right.
Twinkle, twinkle, little stan
Twinkle, twinkle little star.
How I wonder what you
are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the skv!
Twinkle, twinkle little stari
How I wonder what you
are!
- 52
'lint
tretuf {e ta lo.ri tndrcot
cu itfur($"-'
Povestea
tuntifei
duPi un basm
PoPular
rus
Au fost odatd ca niciodate
doi bdtrdnei
tare
cumsecade,
dar care nu o duceau
grozav. de
}ine-'
intr-o zi de var5, betranelul
a rugat-ope
babula sa ll
face o turtite, ceci i se fAcuse
poft6' cu chiu' cu val'
bdt rdna
a rbusi t se adune
pul i ne f ai na di n camara'
a
irarani"t
o tutta
9i
a pus-6 in cuptor sd se c-oacd' lar
cand turta a fost
gata, a scos-o
pe pervazulteresrel
'
cu
g6ndul sd o l ase acol o
vreo cat eva
mi nut e'
pana
se recegte un
Pic,
Dar turtila noastre
era tare ndzdrdvand'
Cum s-a
vazui sprijinita
pe pervaz' una-doua
a sdrit
pe
ooo"". i-" inOt"ftat
spre uga deschisd
9i
a serit in
i urt e, i ost osot i ndu-se.
Vazand
ca t urt i l a
nu mai est e
in oeam, bttraneii
lncepurd
sd o caute
9i
o vazura
r.oriooof inor-."
pe drum' Ce sd face, o luare la fuge
o"oal",
ait t"riita se rostogolea
in mare vitezi
9i
bdi rdni i nu mai aveau
put ere sd o aj unga' -uurano
obosird si
se a$ezare sd rdsufle,
iar turtila T9l urma
nest i ngnLrl t a
drumul ,
pdnd ce se i nt dl ni cu un
i epura9.
Fl dmdnd
di n cal e-af ard,
i epuragul
se bucurd
nesous, $ezand
ce va
putea s-o menance'
oar tl-al
ga"i t ! i "rt i l e t r""u Tn
goand pe l Angd el , r6z6ndu-i i n
nas
si cant and
aSa:
53
It/.
Ctnteceb fraz i pntau cei tui mici copli
Sunt tuttita fermecatd
De pin
ladd aduna6
ln cuptor sunt rumeni6
Pe fereastrd
sunt rdcitd
Pe bunic l-am pdcdtit
De bunicd am fuoit.
$i
de tine fug iniat,
lepurage
urecheat!
. .
Nu dupd mul t t i mp, i n drumul t urt i t ei
aperu un l uo
Troros.
C.are nu st5tu mult pe gdnduri
Si se reoezi
spre tunrla,
cu botul larg deschis.
Dar-turtita
idcu
i?l?j""o,l_?"3,?lr.
pe
rrinsd
er
ei-r
rdsd in'urmd,
54
Vi t trnu[
([c h ld$i ittdrcat
ca uwr0]a
Sunt turtita
fetnecate
De Prin
lade adunatd
ln cu,tor
sunt rumenitd
Pe fereastrd
sunt rtcitd
Pe bunic ham
Pdcdlit
De bunicd
am fugit'
Geaba
luqul
casca
gura
.
Fug de el, md dau de'a
ourat
Si t ot
rost ogol i ndu-se
ea
pe drum'
i at dci -i
i egi i n
"rrJti"nrl-q"M;iin,
care tare se mai bucure'
crez'and
ia'iJitiiJ"""
oulce
9i
bun de mdncare!
Dar turti!a,il
ia"?1iiL',it"r;
umflaie,
cici
gtiu sd se fereasca
dre
,ir-"l"tu""i
"ano
acesta
intinie
laba
sd o
prinde' In
."-nitU,
ii
"anta
si
lui mai deParte:
Sunt
turtita fermecafi
De
prin ladd
adunafi
ln cuqtor sunt
rumenitd
Pe fereaste
sunt rdciE
Pe bunic l-am
Pdcdllt
De bunicd
am
fugit.
Nu md tem
cet de
Putin
Ceci fug
9i
de Mos Martin!
ls\t
ffi
n/.
Cintecete fraz i pntru cei noiniti copi
.W
-^_gi i 9i
cont i nu-d
n-est i ngheri t d
drumul ,
cent and
de
zor, pene
ce se int6lni
lJun
moment
dat cu vulpea
cea.roscatd.
Vai, cum se bucure
vufpe"
ca aaO[JJ
peste
turtila cea rumend gi
dulce,
Oir,
Sii""ta
"uri
era, o pof t i sd
cant e
mai depart e. gi t urt i l d
"ant u "s", '
Sunt tuttita fermecatd
Dep
n ladd
adunatd
h cuptor
sunt rumenitd
Pe fereastrd
sunt rdcitd
Pe bunic l-am pdcdlit
De bunicd
am fuoit-
gi
de nimeni
nu imi oasd
Fug eu gi
de wtpe,'tasd!
-Vt 1l p9a
i i l dudd cu gl as
mi eros
c6nt ecul ,
dar o
rugd
sd.vind pulin
mai alroape, goptindu_i
toiodatd
c_d
_era
bdtrani
9i
nu mai arizea
oine. ir.tit"
a""
Intoc^mai gi
se apropie
de vulpea
""u
uiiLun-a.
c6nt6ndu-9i
din nou centecut.
d"tn;i;s;-";;;
dest ul de
aproape,
se pl anse
vul pea,
caci nu reugeJ
sa_o audd bine p_e
turtild.
Oare nu putea
veni
mai
aproape
de ea, sd o audb gi
mai oi n"i
"a
i "r"i i urol
parea
sd cente
turtita!
oo
'/i
c tft'nuf [e
(4
laii, incdt4t c1tlsl t4$"
Fericitd
cd era asa de apreciate
pentru cantecul
ei'
t urt i t a nu benui ni mi c
ai
se apropi e
9i
mai t are. oe
vul oea cea si reat e.
ASa de t are, cd vul pea
t reDul
ooJoa-llo"i"nidd
boiulgiintr-o
clipita-,
o inghiti'
cu
cantecul
ei cu tot.
--"5i "s;
t l "j t sf arsi t drumul
pl i n de
peri pel i i al
turtileidin
Poveste!
Ghicitoni cu animale
Voinicel cu cornigoare
Umbld cu casa-n spinare.
Din flori, plicuri de dulceate
'
StrAnge de cu dimineatd.
Cdt evara-cucuri gu!
Cucurigu
-
cand dd frigu' !
Cine-i, frate, dumnealui?
Cum il cheam5? Poti se-mi spui?
Atunci cind sunt ln ogradd,
Ga,
ga, ga
se iau la sfade.
lar cAnd sunt
pe
ltngd lac
Baie intruna ele fac.
Are ciocul galben lat,
$i
un mers mai legdnat,
Se indreapte cefte lac
$i
tot face: mac, mac, mac...
Am blenite mdtisoasd,
La caldure torc in case.
La lebute am
gherule,
Stau ascunse in
pernute.
Vara umblu dupi miere,
larna dorm sd prind putere.
Urecheat cu haine sure
Sti
pe
c6mp
9i
in pddure.
lifle ffeltu[
te ta ]a;,
itt'ircdt
tu tPlnalL"
Are-o
coad6
infoiatd'
HoaF
este
9i
gireate'
Dar e vai de coada
et
Cdnd di Peste
ea Grivel'
m
b$$
I
a1----J1
-1g-='_
Depls
co animsle
oste
votba in fiocare
ghicito*e?
ffi
ifr*n
ahimalql
relpectiv
?n desonelo
de
lnei
ios'
apoi
fioloreazil
totul'
\tr r.-;f
YtU\.l-
t\-)!-:p
59
Bibliognafie
Gafita, Viniciu - Reciteri pentru copii mici...
Si
bunici,
poezii, numSr5tori, proverbe, ghicitori, editura Ametist
92.Litera, Bucuregti, Chigindu, 1997
Carte vr4itd de
ghicitori, proverbe, fabule,
jocuri
de
copii, diagrame
-
editura Po(ile Orientului, lagi, 1998
Otop*oo
l . Rugi ci uni pent r u copi i . . . . . . . . . . 2
l l . Ver sur i mi ci pent r u pi t i ci . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . 3
f f f . Jocur i gi numdr dt or i . . . . . . . . . . . 23
l V Ci nt ece hazl i i pent r u cei mai mi ci copi i . . . . . . . . . . . . 24
V C6nt ece de i ar ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vf. C6ntece de tabnrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
VllJocuri, poezii si cAntece in alte limbi . . . . . . . . . . . . . . . 48
Povest ea t ur t i l ei . . . . . . . . . . . . . . . 53
60
'rw
,MqTK
t i | t I l
i l | [ | l
:
pr i -.r /r9 l e i
www.editura-anteea.ro
Cartea poate fi folositi ca material
didactic pentru grddinili gi
clasa I.
Enet1fW@PlHruRw#
n:il, t$g8ffiR$
WrtrdWEplffitrWW
t esffis 8ffisffieRB
8
ffiffi
'/ine
trenuf
fe fa lasi,
incdrcat
cu ieourasi'...
lI-N

S-ar putea să vă placă și