Sunteți pe pagina 1din 8

Calitatea stilului de via

Calitatea stilului de via


Psiholog Drd Domnica PETROVAI
Universitatea Babe-Bolyai
Cluj-Napoca
Psiholog Drd Domnica PETROVAI
Universitatea Babe-Bolyai
Cluj-Napoca
Calitatea stilul de via
Calitatea stilul de via
Stresul ocupaional: relevana dezvoltrii
abilitilor protectoare a copiilor i adolescenilor
Studii realizate n ri europene indic faptul c cel puin 1/3 dintre angajai
percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre munc i viaa
personal/viaa de familie.
Stresul influeneneaz modul de realizare a responsabilitilor la locul de munc
att a femeilor ct i a brbailor.
Un studiu realizat cu prini care muncesc arat c mbuntirea calitii vieii
de familie este a doua surs de ntrire sau recompensare dup creterea de
salariu.
(Human Resource Management Review, 2004)
Stresul ocupaional: relevana dezvoltrii
abilitilor protectoare a copiilor i adolescenilor
Studii realizate n ri europene indic faptul c cel puin 1/3 dintre angajai
percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre munc i viaa
personal/viaa de familie.
Stresul influeneneaz modul de realizare a responsabilitilor la locul de munc
att a femeilor ct i a brbailor.
Un studiu realizat cu prini care muncesc arat c mbuntirea calitii vieii
de familie este a doua surs de ntrire sau recompensare dup creterea de
salariu.
(Human Resource Management Review, 2004)
40 % din mamele care muncesc i 25 % din taii care muncesc percep un nivel
ridicat de de stres cauzat de conflictul dintre munc i familie.
50 % dintre prini consider c au o problem cu managementul timpului mai ales
balana ntre timpul petrecut la locul de munc i timpul petrecut cu familia.
2/3 dintre prini manifest un stres moderat-ridicat zilnic datorat dificultilor i
conflictelor de rol munc-familie.
Femeile petrec mult mai mult timp cu sarcinile i activitile profesionale i
responsabilitile de familie ceea ce duce la un nivel de stres crescut;
Riscul de depresie este mult mai mare pentru femei i datorit rolurilor i
responsabilitilor multiple la care trebuie s fac fa.
Numrul familiilor n care ambii partenerii au o carier a devenit att n Europa ct i
n alte state o norm i nu mai este o excepie.
National Study of the Changing Workforce i Families and Work Institute (2003):
proporia femeilor i brbailor care muncesc este aproape egal 49% femei 51%
brbai.
40 % din mamele care muncesc i 25 % din taii care muncesc percep un nivel
ridicat de de stres cauzat de conflictul dintre munc i familie.
50 % dintre prini consider c au o problem cu managementul timpului mai ales
balana ntre timpul petrecut la locul de munc i timpul petrecut cu familia.
2/3 dintre prini manifest un stres moderat-ridicat zilnic datorat dificultilor i
conflictelor de rol munc-familie.
Femeile petrec mult mai mult timp cu sarcinile i activitile profesionale i
responsabilitile de familie ceea ce duce la un nivel de stres crescut;
Riscul de depresie este mult mai mare pentru femei i datorit rolurilor i
responsabilitilor multiple la care trebuie s fac fa.
Numrul familiilor n care ambii partenerii au o carier a devenit att n Europa ct i
n alte state o norm i nu mai este o excepie.
National Study of the Changing Workforce i Families and Work Institute (2003):
proporia femeilor i brbailor care muncesc este aproape egal 49% femei 51%
brbai.

Clasele I -IV


Obiec tive cadr u: Exer sarea abil itat i lor de man agement al unui sti l
viata d e cal i tat e.

Valo ri si atitudi ni: Orie ntare spre o viata de ca litate n preze nt si n
viit or.

Modul 5: Ca l itatea stilulu i de v iata
Teme
Clasa
1
Clasa
2
Clasa
3
Clas a
4
Comportam ente de risc , si guranta,
ajutor


Surse le poten ia le de r isc acas a, n sc oal a
sau n comunit ate
x

Perso ane le si su rsele de ajut or ac asa, la
sc oala si n comuni tate
x

Co mporta mente de sigu rant a.
Co mporta mente sa nato ase si
co mporta mente de risc
x x

Luarea dec iziilor

Decizia. Con sec in ele unei d ecizii x

Etape le luari i un ei decizii
x
Luare de dec izii i r ezolvar ea de pr oble me
n c ont ext scolar

x
Rezol varea pro blem elor . Alternati ve ale
rezol var ii de proble me

x
Manageme ntul conflic telor
x

Clasele V-VIII

Obiective cadru: Exersarea abilitatilor de management al unui stil viata
de calitate.
Valori si atitudini: Orientare spre o viata de calitate in prezent si in viitor.

Modul 5: Calitatea stilului de viata
Teme
Clasa
5
Clasa
6
Clasa
7
Clasa
8
Presiunea grupului

Presiunea grupului. Consecintele presiunii
grupului in alegerea unor activitati educationale
sau n explorarea si dezvoltarea unor aptitudini si
abilitati personale.
x

Modalitati de a face fata presiunii grupului. x

Luarea deciziilor

Alternative ale unor probleme.
Consecinte pe termen scurt si lung ale unei
decizii.
x

Situatii de decizie. Consecinte pe termen scurt si
pe termen lung ale deciziilor. Planul de actiune in
rezolvarea unor probleme
x


Stresul

Surse de stres pe ntru tiner i si adul ti. x

Metode de recunoastere a reac iilor la stres. x

Metode de adapta re la str es: un st il de viata sa nat os,
rela xarea , asert ivitatea, d ezvol tarea per sona la.
x

Mecan isme de ada ptare ef ici enta la st res (coping) .
x
Surse de supor t in si tuat ii de stres: su port social ,
ajuto r de sp eci alitate.

x
Situa ii de criza: moda litati de recu noastere a crizei si
de a face fat a cr izei

x
Manage ment ul stresul ui - stabi lirea de sc opur i pe
ter men scur t si pe termen lung ca met ode de
manage ment al str esul ui.

x
Pregati rea pentr u examene
x
Stil de viata si alegeri ocupationale
Facto rii s oci ali, cul tura li, economici n pl anif icarea
carie rei si for marea unu i stil de viata. Infl uenta st ilului
de via asupra opt iunilor educatio nale .
x
Stereo tipur ile de gen si plan ifi carea carie rei.
Trata ment ul egal si pro movarea egalit atii de gen.
x
Implica rea n activita ti de pro movare a unui st il de
viata sanat os. Bene ficiile asupra dezvoltar ii si lar gi rii
opti uni lor de viata si a celor o cupat ionale.
x
Con vinger i, atitudini si co mportamente ale st ilul ui de
viata. Impactu l acestora asup ra pl anif icarii car ierei.
x

Clasele IX -XIIObiecti ve cadru: Exersa rea abilitatilor de management al unui stil de
viata de calitate.

Valo ri si atitudini: Orien tare spre o viat a de calitat e in prezent si in viitor.

Teme
Clasa
9
Clasa
10
Clasa
11
Clasa
12
Calitate a vie ii si stilu l de viata

Component ele cali tatii vietii. Campanii de
promovare a st ilului de viata n scoal a si
comuni tate
x
Stilul de v iata de calitate ca resu rsa a
perfor mantei in m unca. Facto rii care
infl uent eaza sanat atea oc upat ionala
x
Comporta mente le stilului de viata si
infl uenta lor asupra pl anif icarii si dez voltar ii
carie rei . Promovare a comportamentelor de
cal itat e in dez voltare a pr oprie i carie re
x
Component ele calitatii vietii. Resur se
pers onale de imbunatatire a cal itat ii vieti i.
Impactu l carierei si al profesi ei asup ra
cal itat ii viet ii

Calita tea viet ii n sit uat ii de cri za: cum
infl uent eaza o si tuat ie de criza calitatea
vietii unei persoan e. Moda litat i de
inte rventie n s itua tie de criza. Centrele d e
criza
x

Calitatea relatiilor sociale

Violenta domestica. Consecinte emotionale, cognitive
si comportamentale. Strategii de pr eventie n scoal
si comunitate
x
Exploatarea prin munca, exploatarea sexuala.
Consecintele negative ale muncii asupra copiilor.
Consecintele exploat rii sexuale asupra copiilor
x
Egalitatea de sanse n dezvoltarea carierei: grupuri
dezavantajate socio-economic, minoritati etnice i
culturale, genul
x
Tutoriatul si educatia co-varstnicilor (peer education):
optimizarea dezvoltarii personale si a optiunilor de
cariera
x
Calitatea mediului de munca

Profesii si stil de viata. Diferen ele dintre profesii in
functie de stilul de viata asociat lor
x
Implicare comunitara si voluntariat: modalitati de
dezvoltare a propriei cariere
x
Ac iuni comunitare in s ituatii criza, de e xemplu n
urma unor catastrofe naturale (inundatii, cutremur),
accidente (aviatice, nucleare), rapiri, terorism etc.
x
Pregatirea pentru examene si m anagementul
stresului
x
Aspecte legale ale muncii copiilor: tipul si numarul de
ore legal permise de munca. Diferente de gen in
activitatile de m unca ale copiilor. Prevenirea
exploatarii copiilor prin munca
x