Sunteți pe pagina 1din 10

1

SCHEM DE AJUTOR DE MINIMIS


Sprijin pentru antreprenori
I. Dispoziii generale
Art. 1.
(1) Prezenta procedur instituie o schem transparent de ajutor de minimis denumit Sprijin
pentru antreprenori, aferent Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea esurselor
!mane "##$%"#1& (POSD! "##$%"#1&), '(a Prioritar & )*re+terea adapta,ilit-ii lucrtorilor
+i a .ntreprinderilor/, Domeniul 0ajor de 1nterven-ie &21 )Promovarea culturii antreprenoriale/2
(") 'cordarea ajutorului de minimis .n cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea
prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate .n egulamentul (!3) nr2 14#$5"#1& din 16
decem,rie "#1& pentru aplicarea art2 1#$ si 1#6 din 7ratatul privind 8unc-ionarea !niunii
3uropene ajutoarelor de minimis, pu,licat .n 9urnalul Oficial al !niunii 3uropene nr2 :&;"51 din
"4 decem,rie "#1&2
(&) Prezenta schem se aplic pe .ntreg teritoriul om<niei, .n toate cele 6 regiuni de dezvoltare2
(4) Prezenta schem de ajutor de minimis nu intr su, incidena o,ligaiei de notificare ctre
*omisia 3uropean .n conformitate cu prevederile egulamentului (!3) nr2 14#$5"#1&2
II. Baza legal
Art. 2.
Prezenta schem este ela,orat .n conformitate cu=
(1) Decizia *omisiei 3uropene nr2 ;611 din "" noiem,rie "##$ de adoptare a programului
operaional de ajutor comunitar din partea 8ondului Social 3uropean .n conformitate cu
o,iectivul >*onvergen/ .n om<nia?
(") @otr<rea Auvernului nr2 $;B5"##$ privind regulile de eligi,ilitate a cheltuielilor efectuate .n
cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale cu modificrile +i completrile
ulterioare?
(&) Ordinul ministrului muncii, familiei +i proteciei sociale +i al ministrului finan-elor pu,lice nr2
111$5"1$# din 1$ august "#1# pentru pentru sta,ilirea regulilor de eligi,ilitate +i a listei
cheltuielilor eligi,ile .n cadrul opera-iunilor finan-ate prin Programul opera-ional sectorial
CDezvoltarea resurselor umane "##$ % "#1&C, cu modificrile Di completrile ulterioare?
(4) Documentul *adru de 1mplementare POSD! "##$%"#1&2
III. Definiii
Art. . En sensul prezentei scheme urmtorii termeni se definesc astfel=
(1) a!"ini#trator a$ #%&e"ei !e ajutor !e "ini"i# % Feneficiarul unic al finanrii
neram,ursa,ile, selectat .n condiiile sta,ilite conform Ahidului solicitantului *ondiii specifice

"

pentru cererile de propuneri de proiecte )Start%up om<nia/?
(") 'urni(or !e ajutor !e "ini"i# % 0inisterul 8ondurilor 3uropene, prin 'utoritatea de
0anagement pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea esurselor !mane?
(&) )ntreprin!erea reprezint orice entitate implicat .ntr%o activitate economic (furnizoare de
,unuri +i servicii pe o pia- concuren-ial), indiferent de statutul juridic +i de modul de finan-are
a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfDoar activiti economice .n mod independent,
asocia-ii familiale, parteneriate sau asocia-ii care desfDoar activit-i economice, .n
conformitate cu prevederile :egii nr2 &4G5"##4 care transpune ecomandarea *3 nr2 &G15"##&
privind definirea micro.ntreprinderilor si a .ntreprinderilor mici si mijlocii, pu,licat .n 9urnalul
Oficial al !niunii 3uropene nr2 :1"45"##&, denumit .n continuare )ecomandarea *3
&G15"##&/?
(4) )ntreprin!erea uni%* % include toate .ntreprinderile .ntre care e(ist cel puin una dintre relaiile
urmtoare=
a2 o .ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei
alte .ntreprinderi?
,2 o .ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea mem,rilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte .ntreprinderi?
c2 o .ntreprindere are dreptul de a e(ercita o influen dominant asupra altei .ntreprinderi .n
temeiul unui contract .ncheiat cu .ntreprinderea .n cauz sau .n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia?
d2 o .ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte .ntreprinderi Di care controleaz
singur, .n ,aza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei .ntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor .ntreprinderii respective2
(;) rata !e a%tua$i(are H rata de referin- sta,ilit de *omisia 3uropean pentru om<nia pe ,aza
unor criterii o,iective +i pu,licat .n 9urnalul Oficial al !niunii 3uropene +i pe 1nternet?
(G) pro!u#e a+ri%o$e % .nseamn produsele enumerate .n 'ne(a 1 la 7ratat, cu e(cepia produselor
o,inute din pescuit Di acvacultur prevzute .n egulamentul (*3) nr2 1#45"###?
($) prelucrarea pro!u#e$or a+ri%o$e H .nseamn orice operaiune efectuat asupra unui produs
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu e(cepia activitilor
desfDurate .n e(ploataiile agricole, necesare .n vederea pregtirii unui produs de origine
animal sau vegetal pentru prima v<nzare?
(6) %o"er%ia$i(area pro!u#e$or a+ri%o$e H .nseamn deinerea sau e(punerea unui produs agricol .n
vederea v<nzrii, a punerii .n v<nzare, a livrrii sau a oricrei alte forme de introducere pe pia,
cu e(cepia primei v<nzri de ctre un productor primar ctre rev<nztori sau prelucrtori Di a
oricrei alte activiti de pregtire a produsului pentru aceast prim v<nzare? o v<nzare
efectuat de ctre un productor primar ctre consumatori finali este considerat
comercializare .n cazul .n care se desfDoar .n localuri distincte, rezervate acestei activiti?
(B) $u%r*tor % persoan angajat de ctre un angajator, t<nr a,solvent al unei instituii de
.nvm<nt secundar Di teriar .n "#14?
(1#) an+ajator % persoan fizic sau juridic ce se afl .n raporturi de munc ori de serviciu cu
lucrtorul respectiv +i care are responsa,ilitatea .ntreprinderii +i5sau unit-ii?
(11) $o% !e "un%* % locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat .n cldirile .ntreprinderii
+i5sau unit-ii, inclusiv orice alt loc din aria .ntreprinderii +i5sau unit-ii la care lucrtorul are
acces .n cadrul desf+urrii activit-ii?

&

(1") IMM H .ntreprindere cu mai pu-in de ";# de persoane angajate +i care are o cifra de afaceri
anual net de p<n la ;# de milioane de euro +i5 sau de-ine active totale de p<n la 4& de
milioane de euro?
(1&) ,ene'i%iaru$ 'inan-*rii nera",ur#a,i$e H entitatea care va fi selectat ca ,eneficiar .n cadrul
cererilor de propuneri de proiecte lansate .n anul "#14 denumite Start.up Ro"/nia0
(14) ,ene'i%iaru$ #%&e"ei !e ajutor !e "ini"i# H .ntreprinderi create de persoane care doresc s
ini-ieze o activitate independent, cu v<rsta cuprins .ntre 16 Di "; de ani, sau peste "; de ani,
pe ,aza unui plan de afaceri selectat .n condiiile sta,ilite de ,eneficiarul unic al finanrii
neram,ursa,ile, selectat .n condiiile sta,ilite conform Ahidului solicitantului *ondiii specifice
pentru cererea de propuneri de proiecte )Start%up om<nia/2
IV. Obiectivul schemei
Art. 1.
O,iectivul prezentei scheme .l constituie dezvoltarea competenelor antreprenoriale Di susinerea
iniiativelor antreprenoriale, .n vederea stimulrii ocuprii pe cont propriu2
V. Domeniul de aplicare
Art. 2.
(1) Prezenta schem de minimis se aplic pentru .ntreprinderi create de persoane cu v<rsta
cuprins .ntre 16 Di "; de ani Di peste "; de ani, care doresc s ini-ieze o activitate
independent, pe ,aza unui plan de afaceri .n unul din domeniile=
- 7urism +i ecoturism?
- 7e(tile +i pielrie?
- :emn +i mo,il?
- 1ndustrii creative?
- 1ndustria auto +i componente?
- 7ehnologia informa-iilor +i comunica-iilor?
- Sntate +i produse farmaceutice?
- 3nergie +i management de mediu?
- Fioeconomie (agricultur
1
, silvicultur), ,iofarmaceutic +i ,iotehnologii?
- Procesarea alimentelor +i a ,uturilor2
3entru a putea pri"i 'inan4are prin #u,5en4ia %are 'a%e o,ie%tu$ #%&e"ei !e ajutor !e "ini"i#6
p$anuri$e !e a'a%eri tre,uie #* 'ie anterior #e$e%tate pe ,a(a unor %riterii tran#parente #ta,i$ite !e
,ene'i%iaru$ uni% a$ 'inan-*rii nera",ur#a,i$e !e %*tre o %o"i#ie a$%*tuit* !in repre(entan-i ai
"e!iu$ui !e a'a%eri 7i repre(entan4i ai ,ene'i%iaru$ui uni% a$ 'inan-*rii nera",ur#a,i$e.
(") Prezenta schem de minimis nu se aplic pentru=
a) ajutoarele acordate .ntreprinderilor care .+i desf+oar activitatea .n sectoarele pescuitului +i

1
'tenieI Ju se vor acorda ajutoare .n domeniul agriculturii pentru producia primar de produse agricole, .n condiiile
art2 ; alin2 (") din prezenta schem2

4

acvaculturii, reglementate de egulamentul (*3) nr2 1#45"### al *onsiliului din 1$ decem,rie 1BBB
privind organizarea comun a pie-elor .n sectorul produselor pescre+ti +i de acvacultur, pu,licat
.n 9urnalul Oficial al !niunii 3uropene nr2 : 1$5"12#12"###?
,) ajutoarele acordate .ntreprinderilor care .+i desf+oar activitatea .n domeniul produciei
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate .n 'ne(a 1 a 7ratatului *3?
c) ajutoarele acordate .ntreprinderilor care%+i desfDoar activitatea .n sectorul transformrii +i
comercializrii produselor agricole, prevzute .n 'ne(a nr2 1 a 7ratatului *3, .n urmtoarele cazuri=
% atunci c<nd valoarea ajutorului este sta,ilit pe ,aza pre-ului sau a cantit-ii produselor .n
cauz achizi-ionate de la productorii primari sau introduse pe pia- de .ntreprinderile .n
cauz?
% atunci c<nd ajutorul este condi-ionat de transferarea lui par-ial sau integral ctre
productori primari2
d) ajutoarele destinate activit-ilor legate de e(port ctre -ri ter-e sau ctre state mem,re,
respectiv ajutoarele legate direct de cantit-ile e(portate, ajutoarele destinate .nfiin-rii +i
func-ionrii unei re-ele de distri,u-ie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
e(port?
e) ajutoarele su,ordonate folosirii mrfurilor na-ionale .n locul celor importate?
f) ajutoarele pentru achizi-ia de vehicule de transport rutier de mrfuri2
VI. Condiii de eligibilitate pentru activiti
Art. 8. 'ctivitile eligi,ile .n cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt=
(1) 'ctivit-i de formare profesional +i asisten- pentru crearea +i consolidarea noilor
.ntreprinderi?
(") 'ctivit-i de formare profesional .n vederea dezvoltrii +i consolidrii noilor domenii de
ocupare +i antreprenoriat (mediu, cultur, societate informa-ional, servicii
personale5individualizate etc2) pentru managerii5angajaii noilor .ntreprinderi?
(&) 'ctivit-i de asisten- pentru crearea de afaceri +i ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul proiectelor de tip spin%off?
(4) Enfiinarea Di dezvoltarea de .ntreprinderi .n scopul ocuprii pe cont propriu2
VII. Condiii de eligibilitate pentru beneficiari
Art. 9. Pot ,eneficia de facilit-ile prevzute .n prezenta schem, .ntreprinderile care .ndeplinesc
urmtoarele condi-ii=
(1) sunt legal constituite .n om<nia Di .Di desfDoar activitatea .n om<nia?
(") nu sunt .n stare de insolven-, nu au afacerile administrate de un judector sindic, nu au nici o
restric-ie asupra activit-ii comerciale, nu sunt su,iectul unor aranjamente .ntre creditori, sau
nu se afl .ntr%o alt situa-ie similar cu cele men-ionate anterior, reglementate prin lege?
(&) nu .nregistreaz datorii pu,lice +i +i%au pltit la timp ta(ele, o,liga-iile +i alte contri,u-ii la
,ugetul de stat, ,ugetele speciale +i ,ugetele locale prevzute de legisla-ia .n vigoare?
(4) reprezentantul legal al .ntreprinderii nu a fost supus unei condamnri de tip res judicata .n

;

ultimii & ani, de ctre nicio instan- de judecat, din motive profesionale sau etic%profesionale?
(;) reprezentantul legal al .ntreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraud,
corup-ie, implicare .n organiza-ii criminale sau .n alte activit-i ilegale, .n detrimentul intereselor
financiare ale *omunit-ii 3uropene?
(G) reprezentantul legal al .ntreprinderii nu furnizeaz informa-ii false?
($) este direct responsa,il de pregtirea +i implementarea proiectului +i nu ac-ioneaz ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finan-at?
(6) nu a fost su,iectul unui ordin de recuperare .n urma unei decizii anterioare a *omisiei 3uropene
privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal +i incompati,il cu pia-a comun sau, .n cazul
.n care a fcut o,iectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja e(ecutat +i ajutorul a fost
integral recuperat, inclusiv do,<nda de recuperare aferent?
(B) valoarea total a ajutoarelor de minimis de care a ,eneficiat .ntreprinderea unic pe o perioad
de & ani consecutivi (" ani fiscali precedeni +i anul fiscal .n curs), cumulat cu valoarea alocrii
financiare acordate .n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depDeDte echivalentul
.n lei a "##2### 3uro (1##2### 3uro .n cazul .ntreprinderilor unice care efectueaz transport de
mrfuri .n contul ter-ilor sau contra cost)2 'ceste plafoane se aplic indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de o,iectivul urmrit +i indiferent dac ajutorul este finanat din surse
naionale sau comunitare2
VIII. Calcularea plafonului de minimis i ntreprinderea unic
Art. :.
espectarea plafonului de minimis are .n vedere o .ntreprindere unic2 'stfel dac .ntre
.ntreprinderile care ,eneficiaz de sprijinul prezentei scheme de finanare e(ista cel puin una
dintre relaiile men-ionate la art2 & lit2 d, respectivele structuri vor fi tratate ca o singur
K.ntreprindere unicL, iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente,
cumulat pe o perioad de & ani fiscali (anul curent +i anii anteriori), .mpreun cu suma solicitat nu
va dep+i suma de "##2### 3uro (1##2### euro pentru .ntreprinderile care efectueaz transport de
mrfuri .n contul ter-ilor sau contra cost)2
I!. "odalitatea de acordare a a#utorului de minimis
Art. ;.
(1) 0surile de sprijin acordate .ntreprinderilor .n cadrul prezentei scheme se acord .n ,aza unui
plan de afaceri ela,orat Di selectat .n conformitate cu cerinele sta,ilite de administratorul
schemei de ajutor de minimis2
(") 0surile de sprijin acordate .n cadrul prezentei scheme constau .n finan-are neram,ursa,il din
fonduri comunitare si na-ionale2
Art. 1<.
(1) Maloarea ma(im a ajutorului financiar ce poate fi solicitat de o .ntreprindere este de
(echivalentul .n lei), fr a se depDi valoarea ma(im a ajutorului prevzut la art2 1# (")2
(") Maloarea ma(im total a ajutoarelor de minimis de care a ,eneficiat .ntreprinderea unic pe o

G

perioad de & ani consecutivi (" ani fiscali precedeni +i anul fiscal .n curs), cumulat cu valoarea
alocrii financiare acordate .n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va dep+i
echivalentul .n lei a "##2### 3uro (1##2### 3uro .n cazul .ntreprinderilor unice care efectueaz
transport de mrfuri .n contul ter-ilor sau contra cost)2 'ceste plafoane se aplic indiferent de
forma ajutorului de minimis sau de o,iectivul urmrit +i indiferent dac ajutorul este finan-at
din surse naionale sau comunitare2
(&) Plafonul sta,ilit va fi e(primat su, form financiar, ca valoare ,rut .nainte de deducerea
ta(elor sau a altor o,liga-ii fiscale2
(4) 'dministratorul prezentei scheme de minimis se va asigura ca ,eneficiarul finanrii
neram,ursa,ile va informa .n scris .ntreprinderile ,eneficiare cu privire la cuantumul ajutorului
acordat .n ,aza prezentei scheme +i caracterul de minimis al acestuia2
Art. 11. 'ctivit-ile eligi,ile ce fac o,iectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finan-ate
numai dac au fost ini-iate dup apro,area planului de afaceri selectat .n conformitate cu
prevederile art2 B2
Art. 12. En cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda .n tranDe, su, form de
finan-are neram,ursa,il, conform planului de afaceri apro,at2 Maloarea ajutorului va fi actualizat
folosindu%se o rat egal cu rata de referin- sta,ilit de *omisia 3uropean la momentul acordrii
ajutorului de minimis2
Art. 1.
(1) Pentru a ,eneficia de finan-are neram,ursa,il .n cadrul acestei scheme, ,eneficiarul de ajutor
de minimis va da o declara-ie privind ajutoarele de minimis primite de .ntreprinderea unic .n
acel an fiscal +i .n ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorit-ilor locale, fie
din surse comunitare)2
(") Feneficiarul finanrii neram,ursa,ile va acorda un ajutor de minimis dup ce va verifica, pe
,aza declara-iei pe propria rspundere a .ntreprinderii, faptul c suma total a ajutoarelor de
minimis primite de .ntreprinderea unic pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi
(ultimii " ani fiscali +i anul fiscal .n curs), fie din surse ale statului sau ale autorit-ilor locale, fie
din surse comunitare, cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate .n conformitate cu
prevederile prezentei scheme, nu dep+e+te pragul de "##2### 3uro (1##2### 3uro .n cazul
.ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri .n contul ter-ilor sau contra cost),
echivalent .n lei2
(&) En cazul .n care valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unei .ntreprinderi unice pe o
perioad de trei ani consecutivi, cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate .n
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depDeDte pragul de "##2### 3uro (1##2### 3uro
.n cazul .ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri .n contul ter-ilor sau contra
cost), echivalent .n lei, solicitantul nu poate ,eneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru
acea frac-iune din ajutor care nu depseste acest plafon2
(4) 'dministratorul schemei de ajutor de minimis va verifica dac solicitantul a mai ,eneficiat de
alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaDi cheltuieli eligi,ile2
(;) 'jutoarele de minimis acordate .n cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de
stat .n sensul art2 6$ (1) din 7ratatul *3
2
acordate pentru aceleaDi costuri eligi,ile, dac un astfel
de cumul genereaz o intensitate a ajutorului de stat care depDeDte intensitatea ma(im

"
'ctualul art2 1#$ (1) din 7ratatul de func-ionarea al !niunii 3uropene2

$

sta,ilit .n fiecare caz .n parte printr%un regulament privind e(ceptrile .n ,loc sau printr%o
decizie adoptat de *omisia 3uropean2
!. Cheltuieli eligibile
Art. 11. *heltuielile eligi,ile .n cadrul schemei sunt detaliate .n Ahidul Solicitantului H *ondiii
specifice, .n conformitate cu prevederile Ordinul ministrului muncii, familiei +i proteciei sociale +i al
ministrului finan-elor pu,lice nr2 111$5"1$# din 1$ august "#1# pentru pentru sta,ilirea regulilor de
eligi,ilitate +i a listei cheltuielilor eligi,ile .n cadrul opera-iunilor finan-ate prin Programul
opera-ional sectorial CDezvoltarea resurselor umane "##$ % "#1&C, cu modificrile Di completrile
ulterioare2
!I. Durata schemei
Art. 12. Prezenta schem se aplic de la data lansrii p<n la <.11.2<12 .n limita fondurilor
alocate pentru aceast schem, urm<nd ca plile s fie efectuate p<n la &121"2"#1;2
XII. Bugetul schemei
Art. 18.
(1) Sursa de finan-are pentru prezenta schem este Programul Opera-ional Sectorial Dezvoltarea
esurselor !mane, Domeniul 0ajor de 1nterven-ie &21 H )Promovarea culturii antreprenoriale/
(") Maloarea total estimat a ajutorului de minimis care va fi acordat .n cadrul prezentei scheme,
pe .ntreaga durat de aplicare a acesteia, este de apro(imativ NNNN2 :ei (echivalent a NNNN2
3uro)=
(&) *ontri,u-ia *omunit-ii 3uropene la finan-area acordat este de B4O, restul de GO fiind din
contri,u-ia pu,lic na-ional2
Art. 19.
Jumrul estimat de ,eneficiari de ajutor de minimis .n cadrul prezentei scheme este de NNNN2
.ntreprinderi2
XIII. "odalitatea de implementare a schemei
Art. 1:.
(1) 8urnizorul schemei de ajutor de minimis lanseaz cererea de propuneri de proiecte2
(") 'dministratorul schemei de ajutor de minimis sta,ileDte condiiile de selecie Di selecteaz
planurile de afaceri care vor ,eneficia de sprijin .n cadrul prezentei scheme de ajutor de
minimis2
(&) Pentru a ,eneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, .ntreprinderile tre,uie
s dezvolte un plan de afaceri care s fie selectat de ctre administratorul schemei de ajutor de

6

minimis, .n condiiile de la art2 4 Di .n conformitate cu Ahidul Solicitantului % *ondiii specifice2
(4) Merificarea .ndeplinirii condiiilor de eligi,ilitate pentru ,eneficiarii schemei de ajutor de
minimis se realizeaz de ctre administratorul schemei de ajutor de minimis, aDa cum a fost
nominalizat .n art2 &2
(;) Merificarea condi-iilor de eligi,ilitate ale activit-ilor +i cheltuielilor se realizeaz de ctre
administratorul schemei de ajutor de minimis, .nainte de acordarea facilit-ii2 'cesta asigur,
su, orice form, pu,licitatea listei documentelor ce dovedesc .ndeplinirea condi-iilor de
eligi,ilitate +i a altor condi-ii specifice2
(G) Entreprinderea .ncheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un acord de finan-are2
($) En cazul .n care .ntreprinderea nu este eligi,il s primeasc o alocare specific .n cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis .i
comunic .n scris acest lucru2
!I V. $fecte i beneficii
Art. 1;.
Prin aplicarea prezentei scheme se vizeaz o,-inerea urmtoarelor efecte Di ,eneficii=
Dezvoltarea competen-elor antreprenoriale
*re+terea numrului de persoane pregtite .n vederea lansrii unei afaceri
*re+terea numrului de persoane care ini-iaz o afacere ca urmare a sprijinului primit2
XV. %eguli privind transparenta
Art. 2<.
(1) Feneficiarul finanrii neram,ursa,ile va informa .n scris .ntreprinderile ,eneficiare cu privire la
cuantumul ajutorului acordat .n ,aza prezentei scheme Di caracterul de minimis al acestuia
&
2
(") Schema de ajutor de minimis va fi pu,licat integral pe pagina de internet a 0inisterul
8ondurilor 3uropene % 'utoritatea de 0anagement pentru Programul Opera-ional Sectorial
Dezvoltarea esurselor !mane, la adresa http=55PPP2fonduri%ue2ro2
XVI. %eguli privind raportarea i monitorizarea a#utorului de minimis
Art. 21.

aportarea +i monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate .n ,aza prezentei scheme se fac .n
conformitate cu legisla-ia comunitar +i cu prevederile egulamentului privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus .n aplicare prin Ordinul PreDedintelui *onsiliului *oncuren-ei
nr2 1$;5"##$, pu,licat .n 0onitorul Oficial al om<niei, Partea 1, nr2 4&G din "6 iunie "##$2

&
En conformitate cu art2 & din egulamentul *3 nr2 1BB65"##G din 1; decem,rie "##G pentru aplicarea art2 6$ si 66 din 7ratatul *3
privind ajutorul de minimis2

B


Art. 22.
Feneficiarul finanrii neram,ursa,ile pstreaz eviden-a detaliat a ajutoarelor acordate .n ,aza
prezentei scheme pe o durat de cel pu-in 1# ani de la data la care ultima alocare specific a fost
acordat .n ,aza schemei2 'ceast eviden- tre,uie s con-in toate informa-iile necesare pentru a
demonstra respectarea condi-iilor impuse de legisla-ia comunitar .n domeniul ajutorului de
minimis2

Art. 2.
(1) 8urnizorul are o,liga-ia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate .n
derulare, si de a dispune msurile care se impun .n cazul .nclcrii condi-iilor impuse prin
prezenta schem sau prin legisla-ia na-ional ori european aplica,il la momentul respectiv2
(") 8urnizorul are o,liga-ia de a transmite *onsiliului *oncuren-ei, .n formatul +i .n termenul
prevzut de egulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
4
, toate
datele +i informa-iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel na-ional2
(&) En cazul .n care e(ist .ndoieli serioase cu privire la datele transmise de ctre furnizor, *onsiliul
*oncuren-ei poate s solicite date +i informa-ii suplimentare +i, dup caz, s fac verificri la
fa-a locului2
(4) En cazul .n care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va
transmite *onsiliului *oncuren-ei valori estimative2
(;) 3rorile constatate de furnizor +i corec-iile legale, anulrile, recalculrile, recuperrile,
ram,ursrile, se raporteaz *onsiliului *oncuren-ei p<n la data de &1 martie a anului urmtor
anului de raportare2
(G) 8urnizorul va transmite spre informare *onsiliului *oncuren-ei prezenta schem .n termen de
1; zile de la data adoptrii acesteia, conform art2 G din Ordonan-a de urgen- a Auvernului nr2
11$5"##G privind procedurile na-ionale .n domeniul ajutorului de stat, apro,at cu modificri
prin :egea nr2 1&$5"##$2
Art. 21.
Pe ,aza unei cereri scrise, furnizorul va transmite *omisiei 3uropene, prin intermediul *onsiliului
*oncuren-ei, .n termen de "# de zile lucrtoare sau .n termenul fi(at .n cerere, toate informa-iile pe
care *omisia 3uropean le consider necesare pentru evaluarea respectrii condi-iilor acestei
scheme de ajutor de minimis2
Art. 22.
'dministratorul schemei de ajutor de minimis are o,liga-ia de a pune la dispozi-ia furnizorului de
ajutor de minimis, .n formatul Di .n termenul solicitat de acesta, toate datele Di informa-iile necesare
.n vederea .ndeplinirii procedurilor de raportare Di monitorizare ce cad .n sarcina furnizorului
conform art2 "& +i "42
Art. 28.
(1) Feneficiarii de ajutoare de minimis au o,ligaia de a pune la dispoziia
administratorului5furnizorului de ajutor de minimis, .n formatul Di .n termenul solicitat de
acesta, toate datele Di informa-iile necesare .n vederea .ndeplinirii procedurilor de raportare Di

4
egulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus .n aplicare prin Ordinul Pre+edintelui *onsiliului
*oncuren-ei nr2 1$;5"##$, pu,licat .n 0onitorul Oficial al om<niei, Partea 1, nr2 4&G din "6 iunie "##$2

1#

monitorizare ce cad .n sarcina furnizorului conform art2 "& +i "42
(") Feneficiarii schemei de ajutor de minimis au o,ligaia de a menine investiia finanat .n cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o perioad de cel puin & ani dup finalizarea
investiiei2