Sunteți pe pagina 1din 42

Incluziunea social vs.

excluziune social
Rolul Legii 116/2002 in promovarea
incluziunii sociale
Lect. Dr. Paul Teoor !rgu"
#on$. Dr. %ina Re&eleanu

#on$erin'a e la (isa )2000*+ #onsiliul ,uropean -
. o&iective glo&ale

/acilitarea ocuprii "i accesul tuturor inivizilor la


resurse+ repturi+ &unuri "i servicii

Prevenirea riscurilor e excluere

%0utarea celor mai vulnera&ili

1o&ilizarea tuturor institu'iilor relevantein$rastructura Planului (a'ional %nti2
3rcie "i Promovare a Incluziunii 3ociale )2001*

Viziunea UE asupra incluziunii sociale
)4ttp5//ec.europa.eu/emplo6ment7social/spsi/pover
t67social7exclusion7en.4tm*

Principalele provocari la care tre&uie sa raspuna5

eraicarea saraciei copiilor

construirea unei piete a muncii inclusive

asigurarea unei locuinte ecente pentru toti inivizii

eliminarea iscriminarilor inivizilor cu iza&ilitati+ a


imigrantilor sau a minoritatilor etnice

eliminarea excluziunii $inanciare si a )supra*inatorarii#e este excluziunea social8

#ircumstante in care oamenii sunt impieicati sa participe


eplin la viata sociala+ economica si civila )9R3I+ 2001*

Inivizi al caror venit sau alte resurse )personale+ $amiliale+


sociale+ culturale* sunt atat e inaecvate incat ii exclu e la
un stanar e viata si o calitate a vietii consierate
accepta&ile la nivelul societatii in care acestia traiesc )9R3I+
200:*

; persoana este consierata exclusa aca este rezienta a


unei societati+ ar in cauza unor motive inepenente e
controlul lor+ nu pot participa la activitatile normale in calitate
e cetateni ai societatii

,xcluziune social

Lipsa integrrii sau integrare precar pe


pia' muncii "i <n sistemul euca'ional

3rcia - proces prin care iniviul este


exclus e la &ene$iciile societ'ii <n care
trie"te

3copul strategiilor e protec'ie social -
Incluziunea social

)re*inser'ie pe pia'a $or'ei e munc sau <n


sistemul euca'ional

%ccent - msuri active <n etrimentul celor


pasive

Planul (a'ional %ntisrcie "i Promovare a
Incluziunii 3ociale - irec'ii strategice 200222012

,raicarea complet a srciei extreme

,raicarea unor situa'ii sociale inaccepta&ile moral pentru o


societate civilizat

%&sor&'ia treptat a srciei persoanelor active "i a celor care "i2au


<nc4eiat ciclul vie'ii active )pensionarii*

Diminuarea ezec4ili&relor regionale existente+ revitalizarea zonelor


e$avorizate "i prevenirea apari'iei unor noi ezec4ili&re zonale

Promovarea unei societ'i incluzive

%sigurarea accesului tuturor mem&rilor societ'ii la serviciile sociale


$unamentale5 sntate+ <nv'm=nt+ ocupare "i asisten' social

Investi'ie <n noua genera'ie5 asigurarea coni'iilor ecente e via'


pentru copii "i accesul lor la oportunit'ile e ezvoltare

P(%Inc

3uport sus'inut pentru integrarea tinerilor <n via'a matur

#ompletarea "i ezvoltarea sistemului e protec'ie


social )implementarea 3(%35 trecerea ecisiv e la
protec'ia social e tip pasiv la activizarea capacit'ilor
iniviuale "i colective*

Dezvoltarea capacit'ii autorit'ilor pu&lice na'ionale+


0ue'ene "i locale la ienti$icarea pro&lemelor sociale+ e
evaluare "i monitorizare a politicilor "i programelor

%ctivizarea $or'elor comunitare+ a ini'iativelor colective "i


ezvoltarea unei culturi a parteneriatului social

Incluziunea social

%specte multiimensionale

%ctori5 autorit'i locale+ anga0atori+ sinicate+ organiza'ii ale


societ'ii civile+ organiza'ii/asocia'ii ale &ene$iciarilor+ meiu
acaemic+ etc.

Priorit'i la nivel na'ional5


a. Creterea general a standardului de via a populaiei i
stimularea ctigurilor obinute din munc prin facilitarea
ocuprii i promovarea politicilor inclusive
b. Facilitarea accesului cetenilor, cu precdere a grupurilor
dezavantajate la resurse, drepturi i servicii
c. mbuntirea condiiilor de via a populaiei de etnie rom

3(%3 )Legea .>/2006*

%nsam&lul e institu'ii "i msuri prin care statul+ colectivitatea "i


societatea civil intervin pentru prevenirea+ limitarea sau <nlturarea
e$ectelor temporare sau permanente ale unor situa'ii care pot
genera marginalizarea sau excluziunea social a persoanei+ $amiliei+
grupurilor+ comunit'ilor )art. 2*

Reglementeaza cooronarea si organizarea unitara a sistemului e


servicii sociale si prestatii sociale )art. ?.2*

Procesul e incluziune social reprezint setul e msuri "i ac'iuni


multiimensionale in omeniile protec'iei sociale+ ocuprii $or'ei e
munc+ locuirii+ euca'iei+ snt'ii+ in$ormriicomunicrii+ mo&ilit'ii+
securit'ii+ 0usti'iei "i culturii+ estinate com&aterii excluziunii sociale
)art. :*

%sisten'a social

#omponent a sistemului e protec'ie social

3ervicii sociale "i presta'ii sociale acorate <n


veerea ezvoltrii capacit'ilor iniviuale sau
colective pentru5
2
asigurarea nevoilor sociale
2
creterea calitii vieii
2
promovarea principiilor de coeziune i incluziune social

Legea nr. 116/2002 privin prevenirea "i
com&aterea marginalizrii sociale

Marginalizarea social - pozi'ia social peri$eric+ e izolare a


inivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice+
politice+ euca'ionale "i e comunicare ale colectivit'ii

Obiectivul declarat - garantarea accesului e$ectiv la repturi


elementare "i $unamentale+ cum sunt5

reptul la un loc e munc+

la o locuin'+

la asisten' meical+

la euca'ie+

precum "i instituirea unor msuri e prevenire "i com&atere a


marginalizrii sociale

Strategia Naional pentru Incluziune Social

/ormulat mai <nt=i <n 2002+ <n acor cu


recomanrile @, privin protec'ia social "i
programul ,uropean e cola&orare <n omeniu5
1etoa Desc4is e #ooronare <n Domeniul
Politicilor 3ociale );1#*A

3trategia na'ional e com&atere a srciei "i


promovare a incluziunii sociale este revizuit
&ianualAultimul raport5 Raportul (a'ional
3trategic privin Protec'ia 3ocial "i Incluziunea
3ocial 200B22010 )CCC.mmuncii.ro*

Priorit'ile sta&ilite <n Planul pentru 20062200B5

cresterea general a stanarului e via' al popula'iei si


stimularea c=stigurilor o&'inute in munc prin $acilitarea
ocuprii si promovarea politicilor incluzive.

$acilitarea accesului cet'enilor+ si <n special al grupurilor


ezavanta0ate la resurse+ repturi si servicii

<m&unt'irea coni'iilor e via' a popula'iei Roma


Priorit'ile pentru 200B220105

#resterea graului e ocupare a persoanelor


e$avorizate

Promovarea politicilor $amiliale integrate prin promovarea


unui pac4et e msuri e$iciente e presta'ii si servicii
sociale

#ontinuarea e$orturilor pentru <m&unt'irea coni'iilor


e via' ale cet'enilor e etnie Rom

3urse $olosite in analiza e $ata5

Legea Nr. 116 din 15 martie 22 pri!ind pre!enirea si


com"aterea marginalizarii sociale

Raport referitor la modul de aplicare, n anul 2008, a


prevederilor Legii 11!2002 privind prevenirea "i combaterea
marginalizrii sociale# $inisterul $uncii# 2%.

Riscuri "i inec#it$i sociale n Rom%nia# &omisia 'rezidentiala


pentru (naliza )iscurilor Sociale si *emogra+ice+ 200D+
)#P%R3D*

&oint report on 'ocial (nclusion) Romania# 2%.

)aportul National Strategic pri!ind 'rotectia Sociala si


Incluziunea Sociala ,2-.21/# 0u!ernul )omaniei# 2-.

1. 'iata +ortei de munca.

%ccesul la munc ecent pentru to'i cet'enii


constituie o prioritate a politicilor privin pia'a
muncii in <ntreaga @niune ,uropean+ pentru
c reprezint mecanismul e &az e incluziune
social.

En 200>5 Plan (a'ional e ;cupare a


Persoanelor 1arginalizate 3ocial )%(;/1*+
av=n ca o&iectiv principal Fincluziunea social a
tinerilor supu"i riscului e marginalizare social
prin asigurarea acompaniamentului social
personalizatG.

;&iectiv5 Freucerea "oma0ului <n r=nul tinerilor cu
v=rste p=n <n ?: aniG
Hrupuri tinta5

tinerii proveni'i in centrele e plasament "i


centrele e primire a copilului+

tinerii singuri cu copii+

tinerii $amili"ti care au executat peepse


privative e li&ertate+

tinerii $amili"ti )cu sau $r copii <n <ntre'inere*

alte categorii e tineri <n i$icultateG.


1. 'iata +ortei de munca.

)ezultate 2-1
122% de contracte indi!iduale de munca# din care1

152 tineri proveni'i in centrele e plasament "i centrele e primire


a copilului in carul serviciilor pu&lice specializate "i al
organismelor private autorizate <n omeniul protec'iei copilului )12+B
I*A

66 tineri singuri cu copii <n <ntre'inere ):+.I*A

1-2 tineri $amili"ti cu copii <n <ntre'inere )1.+B I*A

1-5 tineri $amili"ti $r copii <n <ntre'inere )1:+1 I*A

1 t=nr $amilist care a executat peeaps privativ e li&ertate )0+1


I*A

63- persoane apar'in=n altor categorii e tineri a$la'i <n i$icultate


):1+DI*.
1. 'iata +ortei de munca.

/actorii cei mai importanti sunt JuitatiG e Plan )sau


trecuti la categoria JalteleG*5 nivelul e instruire+
localizarea <n meiul rural+ genul "i etnia

,liminarea criteriului Fstare civilG

Incluerii printre grupurile 'int a altor categorii5

tinerii care au a&solvit cel mult "coala pro$esional+


complementar sau e ucenici

$emeile tinere in meiul rural

tinerii romi.

3aracii care muncesc 2 persoanele cu pregtire


voca'ional e'in pozi'ii vulnera&ile pe pia'a muncii in
Rom=nia
1. 'iata +ortei de munca.

2. Locuire

%lturi e accesul la 4ran "i sntate


consierm c nevoia e apost )eci si
accesul la o locuire aecvat* reprezint o
component $unamental pentru integrarea "i
incluziunea social.

Hrupurile cu risc riicat privin locuin'a "i


locuirea sunt5 tinerii+ romii+ popula'ia in meiul
rural.

Locuintele sociale. La ora actuala exista


K200000 e locuinte sociale )2I in total*. )sursa5
#P%R3D*

2. Locuire
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

2. Locuire
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

3. Sanatate

%ccesi&ilitatea "i ec4itatea accesului la <ngri0irea


snt'ii $igureaz "i ca o&iective ale politicii e
incluziune social promovate prin 1etoa Desc4is e
#ooronare );1#*.

3istemul asigurrilor e sntate in Rom=nia are cea


mai restrictiv coni'ie e eligi&ilitate ): ani* pentru cei
a$ilia'i <nainte e 200>. #omparativ cu ma0oritatea 'rilor
europene+ ponerea persoanelor neasigurate este
riicat )?2.I*. Lene$iciarii M1H care pier temporar
reptul la presta'ie+ "omerii e lung urat
)neinemniza'i*+ lucrtorii pe cont propriu "i agricultorii cu
venituri mici sunt categoriile cele mai expuse riscului e
excluere. )sursa5 #P%R3D*

%ccesi&ilitatea "i ec4itatea accesului la <ngri0irea


snt'ii $igureaz "i ca o&iective ale politicii e
incluziune social promovate prin 1etoa Desc4is e
#ooronare );1#*.

3istemul asigurrilor e sntate in Rom=nia are cea


mai restrictiv coni'ie e eligi&ilitate ): ani* pentru cei
a$ilia'i <nainte e 200>.

#omparativ cu ma0oritatea 'rilor europene+ ponerea


persoanelor neasigurate este riicat )?2.I*5 &ene$iciarii
M1H care pier temporar reptul la presta'ie+ "omerii e
lung urat )neinemniza'i*+ lucrtorii pe cont propriu "i
agricultorii cu venituri mici sunt categoriile cele mai
expuse riscului e excluere.
3. Sanatate

3. Sanatate
#alitatea e asigurat <n sistemul pu&lic e sntate <n
regiunea e (or2Mest <n cazul popula'iei e v=rst
activ )sursa5 #P%R3D*

Regiunea de
Nord-Vest
Romni Maghiari Romi
Da 81.6 82.4 83.6 57.6
Nu 16.2 15.0 16.1 38.4
Nu tiu/ Nu
rspund
2.2 2.6 0.4 4.0

3. Sanatate
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

,xcluziunea persoanelor cu !IM/ 3ID%
Accesarea serviciilor sociale de ctre persoanele cu
!"/#!DA
$ din total persoane
%nre&istrate la
serviciile 'edicale
(ersoane cu !"/#!DA %n eviden)a activ a serviciilor
'edicale la 31 dece'*rie 2008
+372
(ersoane cu !"/#!DA %ncadrate %ntr,un &rad de
-andicap la 31 dece'*rie 2008
4054 43$
(ersoane cu !"/#!DA care pri'esc inde'ni.a)ie lunar
de -ran la 31 dece'*rie 2008
6310 67$
3. Sanatate

3olutii5

Programul national e meiatorii sanitari


)pt. romi* )2002*

Dezvoltarea asisten'ei meicale


comunitare+ integrarea acestor servicii la
nivel comunitar
3. Sanatate

4. Educatie
%ccesul la eucatie si $ormare continua

invatamantul prescolar )B6+.I*

invatamantul primar si gimnazial. Rata


a&anonului prematur este aprox. 1DI

invatamantul superior5 esi elevii ce se nasc in


rural sunt K:0I+ oar 10I intre stuenti sunt
in rural

$ormarea continua5 10I intre romani )2:26.


ani*+ $ata e .2I meia europeana. )sursa5 #P%R3D*

4. Educatie
2 al$a&etizarea persoanelor cu risc e excluziune social )L 116/2002*
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

Situatia totala pri!ind realizarea masurilor de pre!enire
si com"atere a marginalizarii sociale
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

%naliza 9R3I 200D a Planului national 20062200B

5"iecti!ul 1. 'rogrese 6n materie de ocupare a +ortei


de munc J#resterea numrului e persoane ocupate
<n r=nul grupurilor vulnera&ile reprezint un aspect
pozitiv+ <ns ocuparea $ortei e munc nu rezolv toate
aspectele sociale ale incluziunii+ $iin necesar
a&orarea integratG.

5"iecti!ul 2 'rogrese 6n materie de acces la drepturi


si ser!icii5 JDatele statistice ale strategiei inic o
scere a numrului e solicitanti pentru i$erite tipuri e
prestri sociale. (u este <ns clar ac numrul a sczut
atorit e$icacitNii politicii sau in alte motiveG.

5"iecti!ul 3. 7m"unttirea situatiei romilor5


Jin$ormatiile in sectiunea privin progresul $ace $oarte
putin re$erire la strategie. ,xist anumite in$ormatii
re$eritoare la t=rguri pentru locuri e munc pentru romi
si caravane e ocupare a $ortei e munc+ <ns
rezultatele par a $i mai egra& moeste.G

JRaportul nu mentioneaz evolutiile re$eritoare la


pro&lema ocumentelor e ientitate+ surs
important e excluziune social )$omala* pentru
aceast categorieG.
%naliza 9R3I 200D

0rupuri sociale cu risc ridicat de e8cluziune social
identi+icate de &omisia 'rezidenial 'entru (naliza
)iscurilor Sociale 9i *emogra+ice

#opiii <n situa'ii e risc

Persoanele aulte $r apost

Persoanele cu 4anicap

Persoanele e etnie rom <n situa'ii e risc

Persoanele cu !IM/3ID%

Persoanele epenente )e roguri ilegale+ e alcool+


tutun etc*

Persoanele victime ale tra$icului

Persoanele victime ale prostitu'iei

Persoanele victime ale violen'ei omestice

O varstnicii singuri

Lene$icii sociale5 numar e &ene$iciari si
ponerea in PIL
)sursa5 #P%R3D*

Numr persoane crora le.a 6ncetat contractul indi!idual de
munc pe durat determinat 9i au +ost 6ncadrai pe
durat nedeterminat
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

Numr persoane cu contract indi!idual de munc pe
durat nedeterminat
3ursa5 Raport privin aplicarea preveerilor L 116/2002+ 200B+ 1inisterul 1uncii

Programe masterale la
/acultatea e 3ociologie si %sitenta
3ociala+ catera e %sistenta 3ociala.

%sisten' social "i economie social

1anagementul i$eritelor
structuri pu&lice/private

#ooronatori/evaluatori e
servicii sociale "i programe e
ezvoltare economico2social

#onsultan'i proiecte europene

#uno"tin'e espre economia


social "i servicii e asisten'
social

Dezvoltarea capacit'ii e
analiz a pro&lemelor "i
politicilor sociale

#uno"tin'e e management
$inanciar+ conta&ilitate+ analiza
costurilor

Pregtire <n implementarea "i


evaluarea programelor "i
serviciilor sociale

Politici "i servicii sociale

#onsultan'i e
specialiatate "i $unc'ionari
pu&lici <n institu'ii
na'ionale "i regionale

#ooronatori "i evaluatori


e programe sociale "i e
ezvoltare comunitar

#onsultan'i "i $unc'ionari


<n carul institu'iilor
europene

#ercettori "i anali"ti


sociali

#uno"tin'e espre
pro&lemele sociale
actuale "i sistemele e
protec'ie social

Dezvoltarea capacit'ii e
analiz a pro&lemelor "i
politicilor sociale

Pregtire <n
implementarea "i
evaluarea programelor "i
serviciilor sociale

%lte programe masterale5

%sisten' social clinic &azat pe


evien'e

Herontologie social

%sisten'a social <n spa'iul 0usti'iei.


Pro&a'iune "i meiere

Va multumim pentru atentie: