Sunteți pe pagina 1din 13
44 | reiectares resimulul de aschiere la frezare A44. Prineipii gi nofiuni de bari Operafile de frezare se pot clasfioa dupd tipul frexei uiizate, deosebin~ du-se sohemele de frezare indicate in fig. 4.1. ‘Determinarea regimului optim de agchiere la frezare consti in deter mineres celel mai avantajoase combinari a valorilor. adincimii do agehicre, snarelal gi viterol de agebiere, care sil asigure un timp minim de exccujie av anevalies de frezare, avinducse in vedere totodat& utilizarea optimt! a pro” SHatatlor agehietoare ae frezei sia posibilititilor de exploalare ale mania: saetetoginal de agehiere to stabileste dupa ce in prelabil s-2 ales soula "Wnistonre: 0 frezi de constructs detarminatd gi eu paramelsil geometric! corect ales Ta Webslete 414 gi 44.2 sint date diametrele recomandate ale frexelor. “La caloulul analitio al regimului de agohiere trebuie si se acorde o atentie eater eorete wnojuno d aiacina de agi i lunge de defn qoreste a nofanias fe nteter de ages. ‘form delinitilor ai adinciman de dschize $-osbesn- Sf-cu pinta da_ptelnceat, moisurats ‘Tatelal 11.1 ‘iametee resomandats pontra exe clindsice eleotda at treze sy mm PRINCI $f NOTIUNE OB BAZK 497 Fess clindye fants ed racine ae Freed onghilosd eve cling ontate Ze 7 ove profte ae ‘atime trezet 8, mum , est eatlee i k i Fig. 11.1. Scheme de trezae: bm eae on feeeocronld ou les © aes deepiatee Sat ail BEES se Gta bod eel ae PROUECTAREA REGINGLUL DE ASCHIBNE LA FREZARE Toten 112 tale on sera) reeomanlate petea teze eli SRGET le | f 4 Poste ae vs | a | sto met toni | 6080 [am | 00. +] 1.20 | 0 2 | a0. asm spereaie: Parenetral determinant pene aegetea lametea fee captor ase cor teeta’ Ce contact sau adineimen d apeMere pesponzular-pe-planslde_luern, Termenul dé adlncite, i »_agchiere_astfel cpondialas-poPavea Sunnis (ig. 172). Th Cua operas de rears au ae ele aos fun a mill | core Syke ages (ig. 11.3). = ae ene em trate sta, mre in plana de et oe rnin degre Te SG et cg apr, nea mt partareaagchie 1 agchiore ave, la rndul ol, exte rerutanta 1 fia angea eectire jo avane, Be sabomee de frezare din fg. 1-1 sink ne. principale a mse ove, reepestiv Iejimes de agciore & ¥ Tungimen de te stably pe dike aa avancul peo tae fae; sg: 13.8. Limes ae aches ry Fie taginen de eolactf 4 "fectea saree. Fig. 112. Adineimen do aytire ¢ ‘Role ‘de contact 1esrea ‘PRmNctPl§1 NOTION DE BALK 499 — se calouleazi viteza de agchiore gi numdrul de rotafit pe minut ale frezei “se determind puterea nevesari In frerares — Se verificd posbilitatea uilairii regimului calculat, pe masina de frexataloasi. ‘Adincimea de agehiere, La fpezaro se va urmii ca intregul adaos de pre- Jucrare ad fie so08 inte-o singuré trecere. Dec eondifille de precizie i caitate a supraletei sint ridicate, adaosul de prelusrare se va Indeparta in dow’ faze: frerare de degrogare gi Irezare de finisare. In earl unor adaosuri de prelucrare mari, sind puterea iapinivunelte este insufivianté pantry scoateres intre- ulul adaos intr-o trecere, se pot prevedea doud treceri de degrosare ‘Avansul, Fresa reprezint& o sculé agchietoare on mai molti dinti, ins fiecare dinte poate fi considerat ca un cutit separat. La frezarea de degrosare fo va clege evansu) pe dinte, s, In mm/dinte, deoarece toomai acest avans caracterizeaat mirimes sarcinii pe un dinte al frezel. Le frezarea de finisare se va stabill avansil pe 0 rotafie frezei s In mm/rot, deoarece calitatea suprafetei frezate depinde toemai de avansul pe rotatie re {mm /rot], (ay 1 fiind numérul de dingi ai frezei. ‘Este preferabil s4 se lucreze cu avansuri cit mai mari, devarece frezarea eu avansuri mari asiguri o productivitate inalta. ‘Avansul ales te va verifica dupa: ier tes eal as ae eel a Tipton doroulal porate Treas eo eee) Fi ie oleae os oils dee perigl , aot expres gence ane, os 3 [m/min] eae Kee nin} a) 2, este vitera do. agchiere esonamiot, in m mins ©,“ Crconstantt pentru conditile date de Treeares Giamet sn : dlurabiltaten eoonomich frei, nm lungimea de contact, in mm; m avansul pe diate, in'mm/dinte; fdincies de agcblore, iam (Ja frezarea cilindsick ¢ oste Jaymes de agebere); = numiral de ‘dati al freei; , — eoellelent de corsets a vitesi, delerminat oa un produs de coeficienti care fin seama de conditii de lucra diferite; 4g myz,yu,p — exponent. noe, beusd Uae deg ke a eR en poqeerAREk RRGIMULUL DE ASCHIERE LA PREZARE ‘Pe bazavitezsi do agohiere, so va determina mumaral de ro\eH Pe ‘minut ale frovei gi avanzul pe minut s,, cv relapile 41000 (143) a [rot main}, D find diamotral frezet ier fa ecb as) se compart valoileantfel determinate cu mumirul fe rotafii pe_minut si.ca avensunle pe minut existente pe mesa {6 frezat aleat gi se aleg valo~ si ou gran Pgpropinte de cele calculate, Dack mamécy Ge rotalii pe minut nile cele mat gn ln valonren mai mick eee tel ABP ‘avansul pe se. ja de Re Tyaloarea mai mare cea tai @propiats, (0 ‘alorile calculate, 80 minut 1a Wanvul elocity po aimee anu peo rotaie& Ire, ‘deoarece in aceste vayeri Granaul efectiv poate diferi ex. mult te oo recomandat. Acest fapt comcittgo umportant4 deosebitd tn special le (oer de finisare, unde mari- prorint osilus pe rotapie influenteazd direct rugoraley supraiehel cqvansuldl Pear la frezare. Rogimul de agehiere stabilit feebiuie 68 satie ack conditia: Men ws) a unde: "y, — est putern eootiva nenoart ashi, In EY} : Ny ete puleretgrenotorlah magin-unelt® daté in carbs maf y— Fandamentul magini-unelte, licoidale indie 41.2, Prezarea eu freze Avance La ronan de_degrgare (Wabeele 143 sh ALM) IE cee nn es nigistatn magin-unels, 8 Pies avansull est Cinge vezitenja mesaniomului de avans # 00 Poo ‘maint ttl do fsare, om To fnkars(tabelele 14.5 9 1.8), avant ete Geer arnt de ragozitates suprafefel prelucrate, Verficarea avansulni. 4. Avansul ales cworificl ta funcfie de resistenja mecanismalai de Noone al maginii de frezat, finindu-se seama de ‘rmatoarele’ consideratii Forja de agchiere R la frezarea cu froze cilindsice te poate descompune In dowd compo cane: componenta tangentiald F si componente aetiala F, (lig. 11.4). Componenta tangential radiated Tnorul mecanio de. agobiere st dotet- va. Seven forear de ee gxoentiaterea efecivd necesar& pentru egchle nr " i= PAEEAREA CU FRU CHLINDRICE RLIGOIDALE 20 atelat 113 ‘Avansril 1a trazazea de deprosare en freze elindrice ellcldale dx oft rap TSG Genogtabll | “brasil Paves magaiones, | eat aed nae ee ei aT ret PARLE | rome te [PRES eee ee ee | bazats | Doscitoe | ae:lt0 ee 6 pot 10 oas.o4 | ex.oas Seat | Qoatat SBitia | Spe Peste 10 O25 bert 1. Valortle teal mari se avanaull se vor lua entre Tangent de conte r ogi do contact 31 Ge aychere ema ney far vale mal mie le avannutal — pentra gle! de contacto im se pach mal mick lelutor termocwsitnte avansaue se vor fua dim eoloana afrezare Tabelal 11.6 J previzute on plten din earharl reg gees | agent | up Sa ae Traani pe ate milena, peau wane oss. | oat. oak” | 00 pate | 0,14. io” | its 092. wt lex [3p onset Ye ard te et re el ue eat te isan cae rr a G25 i el coz gata ‘oficfents a sistemulut tehnologic. 2. Avansurile din tabel se pot folosi gi la fre ratte doe ee ean ig ded at Aransas dn tbe ge pot fla Sirac-waainnat tan ociele es Eee ai 202 scrantea nEoIMOLUE DE ASCHIERE LA EREZAR ‘Tabetat 1.5 leas a ofl mld SER pra cai [et] ee oe \ | [onuss [aust | 28.50 ow__| 19213 | 3.48 | 28.50 Font a | je de fe = 1,0.4,7 a a Fouts a slisje a7 Mado | 12-24 are aloe.t0 Lorta | orata Logue | noma? bands | Tebelat 118 voasrl ta tezren de tabare «aso d lutte eae indies esine di fe it poi ie ec om unto prosca| Team wee [ERE ete le le le ‘cies Aes ‘ae APStiMg) # DI (aia de format AF-Cu-ME) ‘NM (lio) A-SE-AGg) 51 DL (a) detormabit Gui 7 cal fre eros aceastt component ereeaeH momentul M, =F: care solicit dornut ft seucire, Componenta redial produce Incovoierea, dormului_portfrezt ia asycre,Compecmnpune fria de agchire # pe divecileotizntal vertings: sevva objine componente orizontali H care golisitf. mecanisinst Yerticlts Pomponenta verticald V care tinde #8 ridies masa mapnil de fresat Go A'ealgs piooe din dspositiv; Ie frezelo ou dinft elicoidai apare tm plus ivontce BLiCOIDALE 203 componenta axialé F, 0 principal. Pentru asigurarea unei fonctionéri normale este necesar ca HK Fwy (1.6) unde Puy este forta admish de roristenja mecanisroului de evans. Marimea acestei forje trebuie s8 fie data in cartea maginii de frezat. De exempla, Ta magina de frezat orizontalé 683 forja admis de mecanismul de avans este 3615 daN (ket ‘Componenta orizontala se determin& ou urmitoarele relat pentru frezares cilindrios contra avansului: H= (tA A)F ~ — pentru frenaren tn seneul avansuluis OVP jofioneazdi atupra lagirelor de reazem ale axului in care: 1 este lungimea de contact, in mm; S; — avansul pe dinte, in’ mm; t= adincimea de agchiere (respectiv lafimea de aychiere Ia {rezarea llindried), tn mms 2 — mumiirul do dinfi al frezei; D — diametrul frezei. In fig. 14.4 se observa modul de notare a marimilor f, git pentra diferite tipuri de frezo, pe baza definifilor din STAS 6599-71. fq Valle coetisinta Ct exponenfor 3p Hy dp sat date tm tell 417, ‘Valorile Cy din tabelul 11.7 sint valebile la frezarea ou freze avind un- ghiul y = 40°, Pentru alte valori ale unghiului de degajare, fora tangenfialaF fe corecteazd ou cosficientul de corectie Ky din tabelul 11.8 Calculind cu relafia (11.9), componente tengenfialé gi inlocuind in rela fie 1.7 resect 41.8, so ponte determing fort ear tlie mecaninmul je avans, Apoi prin aplicarca relafiei (14.6) se realizeaz de fapt verificarea avansului tn funofie de rezistenfa mocanismului de avans. Dack relafia (11.6) nu este satisfiicuts, se va calcula avansul pe dinte sy eu formula: {mm [ainte] (11.40) in care coeficiontul K = 08 wo 4d Ia frerarea cilindricd contra avansului gi 9 la frezarea in sensul avansului. 204 PROTECTAREA REG! ws ee | “pe ft ‘Frezeciinice icoldal, tres Tifnavedeontae cu cond ore rece ive si free ferstei rece unghiulre _Evese unghie ___) ‘rece proflate seotunde, ‘reze clindice scsale, FONTA "rece eindo-rontale && ‘Frese diac gi frero ferstetu tseroit 1. Fort de agtlece orate Ketel, dap ate experi 4 Foahutven eu covfclantal de eorectie valent adil Op oo kr ca_ 78-90% pent ofa sate fee earcrelicaae cele be ena a zs ces eur cavon dct (OLE) ase cola, feenare vanadate isis objinote. ce Prt peuL DE ASCHIERE TA FRIZARE ‘Tobelul 21. wm [asa jor los sreolce i tscocimtcesle elie. e mecenes Suet ct dale de 1a oll Uh feteatl de corecte at Gp be mignreazd rin, sa econ datee de a ont sl valore ye misorae Sagat in aval crete teh te Turon corer tage se mioyte, Decl a tezaen eu ene aaa rf mare sl medie at pentru Zoath 2. Vesitioareeavangull tn face considerind Gorn) Wgovoteren dormutui este rozultanta (6 R mitt resin foncie de marca "Gh Caer calaboratort (6 time Seon abla, coeletal Cy val hans ise ‘porte st sore at pi enace ov 20-10% peat Tabelal 22.8 Conteentat de vorele Ky al forte tangetle wal as] ae functie de rigiditaten dornului, portfrest 90 Ta un copat gi rezemat, Ia celdlalt. PTR ig. M14): (ad) PREZARBA CU FREZE CILINDRICE ELICOIDALE 205 Introducind notajia SF — ¢ rezulta R=F- TFS, (4.12) unde raportul ¢ = 0,6... 0,8. Forfa F, care produce sigeata admisibilé f,,, a dornului este: F, Btae (14.43) in car E este modulul de elastivitate al maaterialului dormului; @ = diametrul dornului; 1 — distanfa dintre lagirele de reazem ale dornului Sigeata admisibilé a dormului se poate lua fagq = 0,2 mm la degrogare si OL mm le finisare. Pentru ca sub actiunea forfei de agchiere 68 nu se producti o tncovoiere inadmisibili a dornulai, trebuie respectata conditia: REE, (14.44) dick: YORE Cp gr eaters DY CK, res Avansul admis de rigiditater dornului portfrez’i se va determina cu relatia: «eet tn cago xa aa: LES = 148 1.28 ‘Motodica vorfiofri avansului in Tanofie de rigiditatea dornului va fi deci urmatoarea: manne a) a0 verifick dacd este satistacuta relatia (11.14); 2) dacd relafia (11.14) nu este satisfEcutd se determina avansul pe dinte cou rolafia (1116) Vitesa de agchiere. La frozarea suprafetelor plane ou freze ellindrice coidale din ofel rapid yiteza de agchiere se va caloula cu relaiile. din. tab Int 119: tn ‘care’ C, esto coeficiontul do preluorabilitate (tabelul 11.10), ‘exponentul n,, are urmBtoarele valori pentra freze de orive tip, din ofel api pentru frezarea: uLt8) ofelului carbon ou’ 6, < 50... ofalalui carbon cu 9, = 50.90 ofalalui carbon ou o, > 90) ofelului aliat cu o, <0, a PROIECTAREA REGIMULUL DE ASCHIERE LA FREZARE Telapit de caleut pentru vitera de agehlere Ia rezaren eu treze line fet rapid sages | Azali ‘iets de sebire tia Cteton carbon 5 ‘lst alate ea on era 75 davinat | p04 Fonta cenuse HB 80 0.6%), ofuri erom, ofeusi manenn, ote Qitae Cre, Getto, Cra, Gr-Mo-AL felon Grin, CHI, Cr'st-in, Stain, Ce-Ni-ta telat rapide’ de este ‘Sluminia us of = 716 dat mt 20 dN mt Deretominia of r= 20.30 daN amt Or = Bhd aX ome fy = $1.80 GaN fount ‘itomi i allafé de sivminia pentra torsstorie: ‘r= 30020 dart r= 21.90 da mt I ofelului aliat ou o, > 90. fontei cenugii| fontei malesbile aligjelor de alumina... 0... Pentru aliaje de sluminiy viteza ng = 0. se determainil ou relafia’ dat pentro Ieezarea suprafejlor plane ot frece eindris ou plicuto metalice marea TISK6 (pentru fe) i marca VIC (ponte teenie ie syoblete ae va caloulaourelaile din bela Hig, PUTS font) witeza de ~Exponentul n, pentru freze cu placute i tabels gimeett! Me Pentru freze cu plicufe din oarburi metalice se alege din Tabetat 11,22 Costclental Kae pentru alla de expru ‘Grape alaiar ae caper esa e Ss late os ‘isin ox Atay cu ca gurusse | ca aunts | Ems. | omugene | AP sO aes a i Ste | obese i WS PROIRCTAREA REGIMULUY DE ASCIUBRE LA FHEZARE abelul 12.12 oeteeofl de corte Ky, sky fn Samet de alien emifabriestutl Tiara spate seinen ] (ret nel useel ez RE | sentra acto | pag Tse got SECRET | ARNE | et | a fer own | Sea Stare speatjt | Of) sie, a cota ha oat ‘seta 1 [os.09 [oroelos.oe| _o# Fetal semifabrica- fn stare trate termite {alu gt trtames™ coe rapia_——_| In state de hear ade ast tania] are | soma] neo | ippnt ian" | Ret |r ine | alto 11 al oss] ool. ox Tobetot 1118 ‘Dorabiltet econoufed In feeze einai eiesale st froze olindve-trontale dln of rapid tn bed aa ‘Freze clindice lt: og, gare Sse Ta. | 8 | 8 |e |e |e rye] Of on Sates) ee -l}el es ‘n SE ees) alle | = | 8 | Ed Seamer) ae wm | we | ae 0 tae | ten = arate] as ~ a Sa AS) so | = le / | | 209 ebetat 21.14 sgohiere In tesren on fete iindieesemnate ea pluto din ‘srburt mealoe esr SPER nae ssa SRG are] naan de ela» vite ep mia Otean carbon } 00 De ect . | p= par SNinmt : 44g. pin 08 - 89 ap aT ous] ae a °° 100 en ea | Pap ge Fonts cenuyte | 820 « pea <8 | ye ae 3-390 aay oa ema | Pa RT . 4050 pe pas | | 02 Ossett: Notatite folosite sat data Ia formola (11.2, Durabiitates T ee va tua do 180 min. 2, Reldtive din tabel st valablle penteu frezarea far racire a ofsluvlor sl fontelor, ‘materail find fark crust. 9. Pentrw a tine soama do condi modlleste de ashes, sera co eta ites de ayehlere cu coilelenta de crwelie fyp = top = Se “Kye 87 nyse ouleemtal de coreetie fn functe de material ae prefcet (pentru ‘all}e de cupevs tebeltl S11; Ey, —couflcental de corefie In funeje Ge staves suptafeetsemlfbricatale'(Labele! 11; py — enelelent de corecte In finetle de mnarea pliclelor din earburt metalic (tabelul 1116) 1 azul treralor ex lacole in carbori metalic, feol tratamentol tere apis ‘esilabrcatelor laminate Innfluenteazd mal putin valoare vilecel de agehlre, ase ncitmi Sesto acts Peace Mee, ae SSS a (8) pet felts = [225] pet eta cn aa os tas)" : ig] pete B PROIECTAREA RECIMULUL DR ASCHIBRE LA PREZARE Tebetat 21.5 Valovteesponeutoat ny pent froue u plicufe in carer! meter rt a lar par areas Dates de preterst Garber aetaee ‘el carbon Otel at Fonta_cenose sl fonts ma Teebilt 7 | ablat 11.16 Goatsental de caret Uge ra, lute nisxe | arise | roxio | ve Catients Bye ot] ost sa | 11.3. Frezares frontal Feezarea frontalt se realizeazd ou freze clindro-trontole cu alezajy care fot de cnstracie mouelae se odin erootabl dia ofl api in ‘Avansul, Le frezares frontalé de degrosare, avancu- ch rile dint iimitae de rigiitates sistemului tehaclopic: La f dlogrogare se va alege avansul pe dinte sz din tabelul 11.17, a trezaren de tnnry avaanul este Tnitat dr itatea supratelei prelucrate gi se va alege conform -, Shelator fs {t.ab, in genecs), Ia Hreraren do degro- fare ou adineimi de agchiere mari (peste 3 mmm) se folosete : _ Yrece frontale cu dinfi rari iar la frezavea de finisare se ig, 115, Setemé yiizeandfreze cu dinfi mirunti care asigurd obfnerea Wott wb auprafejei cu rugositatea presoisi [FRRZAREA FRONTALA un Totes 13.07 Aveneuct Ia feecinea do degrogare on fae elindre-rontle sf teze dlse ain oft rapid Gaara Gee pone in cage, at “Avant pe Gate aaa (rin s | ete 04-008 | ase apes \ Ls i rate 8 sae oaho2 Portes | pe ae ae otpest0 Petes10 are serfs. Valorie mal mat ale avansoll se vor Toa pentru edinimt de eschiere 9 tongs de outact fal mya valotle mat mel ale avansulut — peatru adineizl gk ung ae tee ofounr trmoretstente, vans ge vr ua din oloabe jel tek ak depayeased 0,3 mam/einte, Tabelal 15.18 Avansutt Ia frezarea de thiser eu trene ellndcotrontale gi trero ise da ofl rapid ong 4 98 a | | porate ove a8 | smdueacine 125 | noes tome atta | ase | 1880 23 | Reet “fonts eat dae esata | om r0.a0 | ont ga | rte oot | tee dee oz.05 | 08.05 | oda | 08.07 CObserectte: Valorte din tabelsint resomandate pentra coral elnd sistema) tehnologle saasntescule-ipocitiv-plesd este rig sf peutru unghitl de alac steundar al freaes xe — 2". 212 PROJECTAREA REGIMULUI DE ASCHIERE LA FREZARE RnzaRea FRONTAL 213: abelal 1.19 ‘avancutl fn tezaren de tinsare ou tex elindre-trentale armmate oa leu din carbust malice i let eu 2) 70 daN am’ | Ofe eu oy > 70 Gamat mngoltgton surat a e “rane + sa oe vere: Valorie dig tabel sit Valaile_pentra azul rerpetiel wpel at Metal, Yeh be cnasim 0.02 mm st pene enghial de alae secundar Mae oma eed avangul poste mant'de dou ot La frezarea de degrogare cu freze cilindro-frontale gi freze-diso armate ou pldcule din carburi metalice, avansurile ee vor lua din tabelul 41.4. Verificarea avansului. Avangul ales se verified in funotie de rezistenta mecanismului de avang al maginii de frezat, cu ajutorul relatiei (L16). ‘Pentru frezele cilindro-frontale, componenta orizontali, H a forjei de agchiere represintd 0,6..0,9 din componenta tangential F. Agadar, veri ficarea avansului se va face ou relatia: (0,6..0,9) F< Frae - any Componenta tangenfalé P ae ealouleask cu reloia 11.18, utiizind ta- belal 1. - . ‘ Se au ‘atelal 12.20 = — Va ficleugilor in formula forjei-de agebiere Ia frerarea “Avanaul ts treearen de tniore a lljotor Go shsnnhy ov Sete lindo frontal dn ol rap | alte eaatelentor ehde agebore Ix Treraes wets |S Vane [= eee | Otel I i a os “fovea a ma foes | - ts at S58 an 7 eel & s _Allaje temmoresiatente pestra pisteane; eaire imbibe 1 durant: imate pests 08 afl: t, Mirtle de aia din tube! a1 urmttosrea semntia es SMe kt: Sala) ALSECUMG: AIC 2— alla) termorecistent, APC SLES as ietonenanil ALCwhg. 2 Pentru obfineres rogoiti Ry = 1,6 um, Tae SMPTE Daklat om cree: peevizate ea pldcaye dia cazburt etal, avansul se va Tun f= 005 emf (ash nu mal le de 02 mm/dloe), 8. Raporal se determin pe ssaza ehemel din fg. 11.5 La caleulul forfei do agchiore trebuie si se find seama de faptul dack frozarsa frontali se face cu agenarea simetriog saul nesimetsid a frezei, cum to aati in fig. 18. entry frezaree alijelor de aluminidforta tangential. F se ealeuleazs. ox coef dens valor Cy te mules ou conta creche ‘Fig. 11.8, Sebeme de Iucrs la trontal eu tree f heave sieved; # — Crezare esimatich, 24 Viteso de ajehiere, Liq {rexerea suprafetelor plane ou freze tsontele din oll rapid, viteza de agehiere so va calcula ov relatiile din tabelul 41-22. Temes wuprafetelor plane ca froze frontale armate cu plicaje din carbnal iretalice ‘marca TiSK8 (pantra fel) gi marca VK6 (pentru fonte) Viteza de agebiere se va calcula cu relabiile din tabelul 11.24 Toielat 11.28 . [FREZAREA FRONTAL Tabetal 1225 Coctclenta de corte yl vies de agebore la trezares frontal jr an es olin ia ee aaa : ‘corectie ky Fe | if aa | 428 | | state q eonmae pentru cleat wll de ayehere ta frexaes eens frantaleaemate eu pene da Sram ate wot | con | ea | BRM ATA pore | ee ] Fonté cenusie a oe a oe a) geet 8 = 10 : 9 =e 7 eT 018 fee sis pom Font mateabie a sn Di AB = 380 = pas EE ‘yb = 180 oe ie er er er a >O, si tole 2On 9 = -FeT pa ep ‘ vn ace ca at aes {3 fontei maleat entra a fine seama de conditil modificate de lucru, se va corecta vitezx, Ailnje de cape oo. = 135-DS Be Gehie! Ce couental Ge ceshie bgt ener gee HB = 100.140 pos ap a obervote: 4. Notatitefotaste sit date de reat (1.2), Durabiltaten 7 penta ele ean eal: 3; Nese aa sracth, STAS 6308-07 # STAS 2217-6) se lege dn tela) ited tron on eed Grint vaabile pentru fezareaoletolut si fontelseabily cu Tics 1115, 2 Rela so sg alaeor de cra Tia rile, 3, Peatra a Ye ame ge cond Herzen forte como “darect viteaa de agcbiere cn eoeieizntel de coreetis Kp egg = kan heey hep he rdlati pentra determinerea cotfclntlor Kau, Fay Hie 3 fp ant dats 14 pag, Goetick cota ia ey tata unghie aac pincpalasupra vteel de achiere (abel gota; Mee seams de ater aitezn da agchire se poate Gtermina cu rgie date pentrs 2a i Spol ss corecensd eu coelcental Ky corespunsitor. Jag = Be “hy “toe ‘ses pentru detnminaren costar fn hype sa ate Ye obseraie dew > ‘elul 11.14, Coeficientul ky ti ama de influenta unghiulut de atac ‘cipal (11.29). . Tote 11.25 ‘Durabitiateacconomiek Ia fez iindro-rontale em sla rmeto eu pene dn eatbue metals Frexa eu alngt demon= tabi cio earbort, metslice Ofeturt carbon, ofc ‘late, fonte cen fonte’mateabile rao | 20 | 380 16 PROJECTAREA REGIMULUY DE ASCHIERE 1A FREZARE PREZARRA CU #REzE-DIEC a7 14.4, Prezarea ou freze-dise Avansul. La frezarea eu froze diso din ofel rapid avansul se aloge din tabelele 11.17 gi 11.48. Pentru frezarea de degrogare gi de finisare ou freze- disc previzute cu plcute din carburi metalice, avansul se alege din tabelul 14.4, micgorindu-se valorile din tabel de dout ori. La frezarea cu freze-diso a allajelor de aluminin avansul sz so va lua 0,10... 0,15 mm/dinte. ‘teza de agchiere. La frezarea suprafetelor plane (praguri) si a canalelor cou freze-dise din ofel rapid, viteza do agchiere se va calcula cu relatille din tebelul 11.26. Tebelat 1126 itera do ajehiee pentru freze-ice din ofel rapid eRe [oe em | See | toe on oe ee eee eae ‘allat ‘demontabili a a nee aes ae } forint] cat (ers: 4. Notalefoloste eat date ta rolale 11.2. Durabiitatea Tpentra froze aise ‘in ofl rapid sofa ain Uabelul 11-27. 2 Relafen abel sit yalable penta tezarenofelull ‘cari (reantes font sat alajlor de cop fGrk nee. 2. Pentru tne sama de condiil crap va coTsola vite de aehiore eu coefclont Ge covet nyt legp = baw “Ra hea“ Bap rea coetcintalut fy sint date Ia taba] 11.9. evap peatra determi La frezarea suprafotlor plane gi ¢ canalelor ou freze-dise provazute ou pliouje din onrburi metalice marca TASKS viteza de agchiere fe va calcula Eu telayile din tabelal 11.28, obetat 1127 ‘Darsbitatea economies pantry frare lee dia ofa send Frezedise monobloe ‘STAs 2216-87 63..100 22 Freze-ase eu dint demon ‘ail 100 120 te gene io 380 SraS aso-c6 Tabet 12.28 fant pe, | eta ae ental a ist’ vy min feist car | reese aie! Frezarea ex! ‘on si otelut| eu dint de] “prateetr |

S-ar putea să vă placă și