Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi, ...........................

Intre:
1. ...................................., de cetatenie ........................... , domiciliat
in ................, Str. .................................... nr. ............,
ap ............,
judetul ........................, legitimat cu CI seria ............... numarul .................,
eliberata
de
............................,
la
data
de
............................,
CNP ..................................., in calitate de comodant,
3. S.C. ........................................... S.R.L., cu sediul in ...........................,
str.
.............................nr.
...................,
bl.
....................................,
judetul .................................., CUI: ............................, inregistrata la
ORC .............................. sub nr. ..................................., reprezentata
de ..............................., in calitate de comodatar,
Art. 1. Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de comodant
catre comodatar asupra imobilului situat in localitatea .......................,
str. ............................................ nr. ................., ap. .........., imobil proprietate a
comodantului, in suprafata de ............. mp.
Art. 2. Termenul contractului:
Prezentul contract se incheie pe perioada .................., incepand cu data
de ................
Partile vor putea denunta unilateral contractul cu conditia notificarii intentiei de
incetare a acestuia cu cel putin 30 de zile inainte de data dorita.

Art. 3. Obligatiile partilor:


Art. 3.1. Comodantul se obliga:
sa predea imobilul comodatarului;
sa asigure comodatarului folosinta pasnica si utila a imobilului,
netulburand-o prin fapte proprii;
Art. 3.2. Comodatarul se obliga:
sa ingrijeasca de imobilul imprumutat intocmai ca un bun proprietar;
sa nu aduca modificari imobilului fara acordul comodantului;
sa foloseasca spatiul pentru activitati economice prevazute de actul
constitutiv al societatii;
sa suporte si sa achite la termen costurile locative (facturile furnizorilor de
servicii: telefon, energie electrica , cabluTV, intretinere, etc.).
Comodatarul poate efectua lucrari de reamenajare a spatiului, insa fara pretentia
de a restitui valoarea investitiei la incetarea prezentului contract.
Art. 4. Alte clauze
Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie de comodat.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

COMODANT

COMODATAR

S-ar putea să vă placă și