Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi, 01.09.2012

Intre:
1. PFA PAP ANDREA, de cetatenie romana , domiciliat in Oradea, Str. Episcop
Mihai Pavel nr. 10, ap 1, judetul Bihor, legitimat cu CI seria XH numarul
534057, eliberata de Oradea, la data de 15.01.2008, CNP 2720829054652, in
calitate de comodant,
3. S.C. ECONTA S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Cazaban nr. 51, bl. P39,
judetul Bihor, CUI: RO19105385, inregistrata la ORC Bihor sub nr.
J05/2088/2006, reprezentata de Pap Andrea, in calitate de comodatar,
Art. 1. Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de comodant
catre comodatar asupra autoturismului Opel Corsa cu numar de inmatriculare
BH-08-KGR, nr. sasiu W0L0SDL6874275148, proprietate a comodantului,
Art. 2. Termenul contractului:
Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata, incepand cu data de
01.09.2012.
Partile vor putea denunta unilateral contractul cu conditia notificarii intentiei de
incetare a acestuia cu cel putin 30 de zile inainte de data dorita.
Art. 3. Obligatiile partilor:
Art. 3.1. Comodantul se obliga:
sa predea autovehiculul comodatarului;
sa asigure comodatarului folosinta pasnica si utila a autoturismului,
netulburand-o prin fapte proprii;

Art. 3.2. Comodatarul se obliga:


sa ingrijeasca de autoturismul imprumutat intocmai ca un bun proprietar;
sa suporte si sa achite la termen si in intregime costurile (cheltuieli de
reparatii si intretinere, asigurari, combustibili, etc.).
Comodatarul are dreptul sa deduca cheltuielile de functionare a autovehiculului,
in conditiile prevazute de lege.
Art. 4. Alte clauze
Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie de comodat.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

COMODANT

COMODATAR

S-ar putea să vă placă și