Sunteți pe pagina 1din 1

CE ESTE

$TIINTA PSIHOLOGIEI?
Ce inseamni exact ,,psihologie"? lmi este la' lel de greu si vi dau o
dcfinitie a psihologiei care si includi toate elementele ei, cum v-ar fi voui
dacl ar trebui sd inqira{i motivele pentru care vreli sd o studia{i. Vom incepe
cu o definilie simpld, pe care o vom dezvolta pe parcurs. Foarte simplu

dcfinita, psihologia este gtiin{a care studiazl comportamentul

gi

procesele mentale.
Si incepem cu prima parte a acestei defini1ii, pentru ci este esenlial sA
inlelegem ce diferenliazd psihologia adevdrati de psihologia pop a talk-showurilor gi a revistelor mondene. Psihologia este o gtiin(5. Deoarece psihologia
este o qtiinld, psihologii folosesc principii gtiinfifice, metode definite cu
atenlie gi proceduri precise pentm a prezenta un ansamblu organizat al
cunoa$terii gi pentru a arita interferenlele sau pentru a face prediclii despre
cum se vor comporta oamenii in viitor. Prediclia comportamentului este
importantS, deoarece le oferi psihologilor capacitatea de a-i ajuta pe oameni
s[-gi anticipeze reacfiile in anumite situagii gi si-i invele cum sd se exprime
intr-un mod rezonabil gi care poate fi administrat. De exemplu, deoarece
stresul excesiv poate cauza anxictate, depresie sau chiar atacuri de cord,
psihologii folosesc teoriile desprc stres pentru a structura terapiile, astfel incat
sl-i ajute pe oameni s1-l foloseascd intr-un mod eficient.

Interesant este cd existl foarte mulli oameni care nu cred ci


psihologia este o Stiin[5, care vdd comportamenhrl uman ca fiind ori prea
rigid, ori supus unor schimblri prea mici, ei considerind cd oamenii trebuie
sI se bazeze mai degrabd pe auto-direclionare decdt pe ajutorul psihologilor
pentru a-gi atinge potentialul. Acest dezacord depigegte granilele culturale;
nu existl acelagi grad de consens in privinla psihologiei ca gtiinjA pentru
intreaga lume. Fostele naliuni din Blocul Sovietic au o vagd viziune asupra
terapiei care se ocupl cu tulburdrile emofionale, iar in unele culturi asiatice
se a$teaptd ca oamenii sd se bazeze numai pe ei ingigi pentru propria
dezvoltare. Ei cauti mult mai pu{in ajutorul psihologilor decdt americanii.
in ceea ce privegte partea a doua a definiliei: psihologia ca $tiin{it l
comportamentului qi a proceselor mentale, psihologii nu studiazi rkrrr
mintea, ci gi alte aspecte ale ac{iunilor evidente sau ale comportamcnlt:L rr .
ale rela{iilor sociale, ale proceselor mentale, ale rdspunsurilor emoliortulr 1r
ale reac{iilor psihologice. In unele culturi, psihologia imbrdli\iclTii y nunur n
paranormald, care se ocupi cu telepatia gi cu clarviziunea.