Sunteți pe pagina 1din 29

MEMORIU DE PREZENTARE

Nr.PROIECT :
I.DENUMIRE PROIECT:
Construire Statie de betoane, Statie de sortare, Laborator Betoane,
Cabina Poarta, Parcauto si utilaje, imprejmuire si fosa septica
II.AMPLASAMENT SI ADRESA :Adresa sediului social:
SC RALUNIC SRL cu sediul principal in Rm Valcea, Str. DrumulGarii, nr 143,
Judetul Valcea si SC ALEXCONSTRUC cu sediul principal in Str. Calea
luiTraian 294 Ramnicu Valcea, jud. Valcea
Adresa punctului de lucru:
Comuna Budesti, satul Budesti, puctul Samnic Brutarie
III.BENEFICIAR :
SC RALUNIC SRL in asociere cu SC ALEXCONSTRUCT SRLSC RALUNIC
SRL:- numarul de telefon: 0250711001- persoana de contact :Raduca Nicolae administrator SC ALEXCONSTRUCT SRL- numarul de telefon: 0250743662persoana de contact : Dumitru Constantin
IV.PROIECTANT
:
Proiectant
SC ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea ,Str.Regina Maria ,nr.17ATel :0744147345 ;0250/736527 ;0350/413537Ing.
Preda Maria
APRILIE 2011

MEMORIU DE PREZENTARE
Prezentul
Memoriu de prezentare si este
e s t e e l a b o r a t , i n c o n f o r m i t a t e c u Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evalu rii impactuluiasupra mediului pentru proiecte
publice si private. ( Anexa 5).
Pentru intocmirea Memoriulu i de prezentar e solicitat de
b e n e f i c i a r i n s c o p u l demararii procedurii de evaluare adecvata, au fost utilizate
informatiile culese din teren sidocumentatia prezentata de beneficiar.
Executantul prezentului Memoriu de prezentare este S.C. ARTOPROD
S.R.L.Ramnicu Valcea cu sediul in strada Regina Maria nr. 17 A, societate abilitata de
M.M.G.A.ca elaborator atestat de Studii de Impact si Bilanturi de Mediu .
Societatile SC RALUNIC SRL in asociere cu SC ALEXCONSTRUCT SRL,
ambelecu sediul in Rm Valcea sunt societati cu capital privat, ce au ca profil de
activitate :
Fabricare betoane CAEN 2663Statie sortare agregate CAEN 2682SC RALUNIC
SRLCod Unic de identificare:
RO 10690846

Nr.Registrul Comertului:
J38/264 / 1998
SC ALEXCONSTRUCTCod Unic de identificare:
RO 10507516
Nr.Registrul Comertului:
J38/208 / 1998 La intocmirea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile in vigoare
cuprinse in:
1. Ordinul nr. 135/2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalurii impactuluiasupra mediului
pentru proiecte publice si private.
2. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195_2005
privind protecia mediului si
O.U.G.n r. 1 6 4 d i n 1 9 n o i e m b r i e 2 0 0 8
pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
195_2005 privind protecia mediului, modificata si completata cu
OUG 164/2008
3. Legea nr.458/2002
- lege privind calitatea apei potabile ( modificata si completata cu
Legea 311/2004
4 . O r d i n n r. 1 8 4 / 1 9 9 7 L e g e a n r.1 3 7 / 1 9 9 5
- L e g e a P r o t e c t i e i M e d i u l u i , m o d i f i c a t a s i completata prin - ordin
al ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare
abilanturilor de mediu;
5. Legea nr. 107/1996
- Legea Apelor, modificata si completata prin
Legea nr. 310/2004
si
OUG 3/2010 Pt modif si compl Legii 107/1996
6. Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993
privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare;

7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002


privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag a unor poluanti in
aerul inconjurator;
8. Ord 95 / 2005
Privind stabilirea ceriteriilor de acceptare a deseurilor ladepozitare Lista Nationala de
deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri
9. O.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;
10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseuriinclusiv
deseuri periculoase

11.Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind


evaluareapoluarii mediului;
12.H.G. 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare
alelocalitatilor si in statiile de epurare;
13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate.Conditii de calitate;
14.STAS 10009/1988 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.
15.OUG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate,
c o n s e r v a r e a h a b i t a t e l o r naturale, a florei si faunei salbatice
16.HG 1284/2007 Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica
ca parteintegranta a retelei Natura 2000Ca surse de informare s-au folosit proiecte si
documentatii tehnice, avize si autorizatii dejaobtinute, declaratiile beneficiarului si a
datelor culese la fata locului.

I. Denumirea proiectului:
Construire Statie de betoane, Statie de sortare,Laborator Betoane, Cabina Poarta, Parc
auto si utilaje, imprejmuire si fosa septica.
II. Titular
numele companiei: SC RALUNIC SRL in asociere cu SC ALEXCONSTRUCTSRL
adresa postala: SC RALUNIC SRL cu sediul principal in Rm Valcea, Str.Drumul Garii,
nr 143, Judetul Valcea si SC ALEXCONSTRUC cu sediul principal in Str.Calea lui
Traian 294 Ramnicu Valcea, jud. Valcea;
Punct de lucru: Comuna Budesti, satul Budesti, puctul Samnic Brutarie.
numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :SC RALUNIC
SRL
- n u m a r u l d e t e l e f o n : 0 2 5 0 7 1 1 0 0 1 SC ALEXCONSTRUCT SRL
-numarul de telefon: 0250743662
numele persoanelor de contact:SC RALUNIC SRL - Raduca Nicolae administrator SC ALEXCONSTRUCT SRL
- Dumitru ConstantinResponsabil pentru protectia mediului : Raduca Nicolae
III. Descrierea proiectului:
rezumat al proiectului;Proiectul consta in construire :
1.Statie de betoane
2. Statie de sortare
3. Laborator Betoane
4. Cabina Poarta
5. Parc auto si utilaje
6. Imprejmuire
7. Fosa septica
Beneficiarii proiectului sunt SC RALUNIC SRL in asociere cu SCALEXCONSTRUCT
SRL, ambele cu sediul in Rm Valcea.Proiectul va fi amplasat in Comuna Budesti, satul
Budesti, punctul Samnic Brutarie.Terenul amplasamentului ester intravilan, proprietate a
primariei Budesti, insuprafata de 5470 mp , obtinut prin concesionare pe o perioada de 25
ani conformContract de concesiune nr 176/13.01.2010.Terenul cu dimensiunile generale
39*145m, este usor inclinat de la est la vest, esteliber pentru construire, neinundabil,

afectat partial de LEA 110 KVA.Amplasamentul obiectivului nu va afecta zona de


protectie a liniei electrice.Accesul se va realiza pe drumul actual balastat, folosit ca acces
spre balastiera dinvecinatate si spre albia paraului Samnic.

1.Statia de betoane - mobila, modulara, containerizata tip LINTEC model CC


1500S, va avea o productivitate de 60 mc/ h si este de provenienta germana. Constructia
estemetalica, inaltimea maxima a turnurilor va avea 17 m.Fundatiile vor fi construite
conform prescriptiilor producatorului, adaptate la conditiilede teren, conform studiului
geotehnic si parametrilor de calcul din zona.Statia ca atare este compusa din :- rezervoare
de ciment- cabina de comanda- mixer de betoane- benzi transportoare agregate- buncarul
de agregate- recuperator agregate si apa din spalare.Statia de betoane va fi vopsita
original in culoarea alb.
2. Statia de sortare este o constructie metalica.
3. Laborator incercari - este o constructie monobloc cu structura indepedenta ce
vacuprinde vestiare si un grup sanitar. Fundatia va fi din beton, peretii din blocuri
ceramiceridigizati, iar acoperisul cu sarpanta in doua ape.
4. Cabina Poarta constructie din panouri de tamplarie PVC.
5. Parc auto si utilaje platforma betonata.
6. Imprejmuire teren se va realiza din panouri de sarma OL sudata tip Metro
pestalpi metalici.
7. Fosa septica din beton, subterana, va functiona in sistem anaerob cu
substantebiodegradabile si va fi vidanjata dupa necesitati.Lucrari conexe drum de
incinta si parcaje.
Utilitati :
-Alimentarea cu energie electrica: din LEA 20KV situata in apropiere cutransformator
propriu.
- Alimentarea cu apa:
1. Alimentarea cu apa menajera se face dintr-un put forat de 30-50 m
adancime ,echipat cu o statie de ridicare a presiunii cu pompa submersibila si un
hidrofor.Pentru inmagazinare exista un rezervor de 50 mc.
2. Pentru procesul tehnologic de la statia de sortare si statia
d e b e t o a n e s e utilizeaza apa din paraul Samnic.Apa utilizata in procesele
tehnologice la statia de sortare si la statia de betoane e s t e p o m p a t a p r i n
intermediul unei statii de pompare SP2 prevazuta cu pompa
t i p CERNA , Q = 100 mc/h, H=40 m CA.Apa preluata din paraul Samnic este contorizata

-Evacuare ape uzate :


-menajere
fosa septica vidanjabila V = 200 mc, cu incadrarea indicatorilor
decalitate apa in normativul NTPA 002/2005.apelor pluviale se face liber prin pante de amenajare a terenului dirijate
sprerigolele de scurgere si apoi evacuate spre canalul de scurgere existent.
-tehnologice

- provenite din spalarea platformelor aferente statiei de betoane se facei n t r


-un decantor cu capacit atea totala de 200 mc dupa care est e
e v a c u a t a i n separatorul de grasimi si mai departe este dirijata in fosa septica
vidanjabila , cuV =200 mc, cu incadrarea indicatorilor de calitate apa in normativul
NTPA 002/2005- p r o v e n i t e d e l a s t a t i e d e s o r t a r e s u n t s t o c a t e i n
d o u a d e c a n t o a r e i n cascada cu cate un volum de 200 mc dupa care sunt evacuate
in paraul Samnic.Valorile Indicatoriilor de calitate ai apelor uzate de la statia de
sortare seincadreaza in normativul NTPA 001/2005.
justificarea necesitatii proiectului;
Scopul proiectului este construire
Statie de betoane,
Statie de sortare,
Laborator B e t o a n e ,
Cabina Poarta,
Parc auto si utilaje,
Imprejmuire si
Fosa septica.
R e a l i z a r e a proiectului conduce la dezvoltarea activitatii de productie si comert in zona
cu materiale deconstructie, precum si crearea unor noi locuri de munca.
planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv oricesuprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie siamplasamente)
- ANEXE;
formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale deconstructie
etc.).
1.Statia de betoane - mobila, modulara, containerizata tip LINTEC model CC 1500S,
constructia este metalica, inaltimea maxima a turnurilor va avea 17 m.
Statia ca atare este compusa din : rezervoare de ciment,cabina de comanda, mixer de
betoane, benzi transportoare agregate, buncarul de agregate, recuperator agregate siapa
din spalare.
2. Statia de sortare este o constructie metalica
3. Laborator incercari - constructie monobloc cu structura indepedenta ce va cuprinde
vestiare si un grup sanitar. Fundatia va fi din beton, peretii din blocuri ceramice ridigizati,
iar acoperisul cu sarpanta in doua ape.
4. Cabina Poarta constructie din panouri de tamplarie PVC
5. Parc auto si utilaje platforma betonata
6. Imprejmuire teren se va realiza din panouri de sarma OL sudata tip Metro
pestalpi metalici.
7. Fosa septica din beton, subterana, va functiona in sistem anaerob cu substante
biodegradabile si va fi vidanjata dupa necesitati.
Lucrari conexe drum de incinta si parcaje.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul si capacitatile de


productie:

Fabricare betoane CAEN 2663


Statie sortare agregate CAEN 2682
Statie betoane-tip LINTEC model CC 1500 S
Capacitatea statiei 60 mc/h.
Statie sortare agregate
`
Productivitate: max.50 mc/h.
descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament(dupa caz);
Statia de betoane
Pentru fabricarea betonului se utilizeaza o statie tip LINTEC model 1500 S. Betonule s t e
un conglomerat artificial , alcatuit din pietris si nisip legate prin
i n t e r m e d i u l u n u i material de legatura numit liant si care este cimentul sub forma de
pasta de ciment.
Statia de preparat are doua componente de baza :
- componenta mecanica ;
- componenta de depozitare : agregate si ciment.
Agregatele necesare prepararii betonului se depoziteaza in depozitul de
agregate ,elevatorul preia agregatele si le transporta prin intermediul unei
benzi transportoare insiloz. Silozul este prevazut cu un dispozitiv de distributie. Din
siloz agregatele se descarcain cantar , din cantar se alimenteaza banda transportoare din
cauciuc, la presiloz V= 4 mc, iar de aici spre malaxor 6 mc.In malaxor intra si
cimentul, apa , aditivul tip BEVETOL SP2 . si de aici in cifa.P e n t r u c i m e n t e x i s t a
2 s i l o z u r i c a r e s u n t a l i m e n t a t e p n e u m a t i c p r i n i n s t a l a t i e etansa., cu
capacitatea de 81 t fiecare .S t a t i a e s t e d i m e n s i o n a t a p e n t r u o p r o d u c t i e d e
6 0 m c / o r a . C o n s t r u c t i v, a r e urmatoarele subansamble: malaxor cu arbore
orizontal si melc, ce serveste la transportul siamestecul componentilor betonului, in
timpul cat se executa cursa de deplasare de jos insus. Componentii betonului,
cantariti cu dozatorul, se descarca in cupa malaxorului. Intimpul ridicarii are
loc amestecul lor in cupa, dupa care, ajungand in partea superioara asinelor,
se descarca in buncarul de beton. Cimentul depozitat in silozul de ciment
estet r a n s p o r t a t i n m a l a x o r s i c a n t a r i t c u a j u t o r u l d o z a t o r u l u i
d e c i m e n t . D i n r e t e a u a d e alimentare cu apa a statiei, se asigura dozarea
apei.Alimentarea cu agregate a depozitului, asigura cu ajutorul draglinei, o
functionaren e i n t r e r u p t a a d o z a t o r u l u i , p r i n c a d e r e a l i b e r a d e l a u n
n i v e l c o n s t a n t a a g r e g a t e l o r. Dozatorul de agregate are capacitatea de cantarire de
2.500 Kg.Dragalina alimenteaza depozitul de agregate aflat la sol, a carui capacitate este
de700 mc.Malaxorul de beton are capacitatea de 6 mc.Dozatorul de ciment are capacitate
maxima de cantarire de 500 Kg.Cand centrala prepara numai amestec uscat, malaxorul se
demonteaza de pe sasiu.Betonul preparat in centrala de beton se transporta la
locul de punere in opera cua j u t o r u l a a u t o v e h i c u l e l o r s p e c i a l e - C I F A ,
care sunt autovehicule cu o cuva speciala

rotitoare montata pe autisasiu, in care se amesteca betonul in timpul


m e r s u l u i s i a l descarcarii.Din procesul de fabricatie nu rezulte ape evacuate ;
surplusul de apa este recirculati n i n s t a l a t i a d e r e c i c l a r e , c a r e e s t e a l c a t u i t a

d i n t r - u n d e c a n t o r d e s l a m p r e v a z u t c u agitatoare. Apa limpede este refolosita


in proces , iar suspensiile sunt folosite in procesulde preparare al betonului, acestea fiind
dirijate la buncarele pentru prepararea betonului.
Dotari statie de betoane
- Depozit agregate minerale
- cu 4 compartimente
- Dragalina- 2 silozuri metalice pentru ciment prevazute cu filtre de praf
- Malaxor amestec beton-6 mc
- Instalatie de aer comprimat-compresor
- Post de comanda si supraveghere pentru comenzi semiautomate
- Bazin suprateran apa tehnologica
- U t i l a j e - 2 m a s i n i TATR A , d o u a i n c a r c a t o a r e
f r o n t a l e , u n e x c a v a t o r , u n buldoexcavator, o basculanta
Statia de sortare-spalare concasare
Caracteristici tehnice:
- Productivitate: max.50 mc/h- Sorturi realizate:- 0 - 3 mm;- 3 - 7 mm;- 7 - 16 mm;- 16 24 mm;- refuzul de ciur.- Puterea totala instalata: 70 Kw- Suprafata ocupata: ~ 40 x 50
mp(fara decantor si bazinele de recirculare a apei)
Componenta statiei de sortare - spalare:
- Jgheab refuz-lungime 4m,latime 500mm
- Transportor banda-6 buc , lungime 14m, latime 650 mm ,P=45KW
- Clasor cu snec- Ciur vibrator de 6 mp , cu trei site ,Qmax.30mc/h,P=15KWTransportor banda-1 buc , lungime 17m, latime 650 mm, P=110KW
- Buncar balast - Q=30 mcRefuzul sitei cu ochiuri mai mar i de 24 mm va fi
preluat de un jgheab de transportcu banda care va deversa sortul intr-un buncar al
fluxului de concasare granulare.Ciurul e prevazut cu instalatie de spalare agregate
naturaleApa pentru spalare agregate este preluata din paraul Samnic , evacuarea din
statierealizandu-se tot in paraul Samnic.- Buncar de alimentare cu clapeta- Banda
transportoare- Ciur vibrator cu patru site- Registre de spalare clasor cu arbore elicoidalBanda transportoare pentru sorturi
- Padoc betonat
- Buncar secundar
- Granulator
- Conducte de evacuare a apelor uzate
- Depozite pentru agregate prelucrate
- Instalatie de alimentare cu apa industriala pentru spalarea agregatelor
- Pompa cu debit de 100mc/h
- Doua bazine decantoare
- Cabina de comanda si control
Laboratorul de incercari
Societatea detine un laborator care va fi utilat pentru
e f e c t u a r e a d i v e r s e l o r determinari specifice in procesul de preparare a betonului
si anume determinare granulatiesorturi .In scopul efectuarii incercarilor fizico mecanice pentru materia prima si produsul finit, se executa,in laboratoare autorizate
, urmatoarele operatii:

- prelevari probe agregate;


- prelevari probe ciment;
- prepararea pastei de consistenta standard (cu respectarea raportului a/c);
Pasta de consistenta normala prezinta fluiditatea necesara unei bune
lucrabilitati,o b t i n e r e a s a f i i n d d e t e r m i n a t a d e c a n t i t a t e a d e a p a
f o l o s i t a . C a n t i t a t e a d e a p a d e amestecare pentru obtinerea pastei
d e c o n s i s t e n t a n o r m a l a , s e d e t e r m i n a c u a p a r a t u l Vicat in care se fixeaza
sonda Tetmayer.
Proprietati mecanice determinate:
-rezistenta la taiere;
- compresibilitatea;
- rezistenta la compresiune si intindere;
Determinari efectuate / probe agregate:
- continutul de humus;
- parti levigabile;
- densitatea in stare uscata;
- densitatea in stare de umiditate naturala;
- umiditatea;
- curba granulometrica.
descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie
despecificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Statie betoane-tip LINTEC model CC 1500 S
Capacitatea statiei 60 mc/h.-gospodaria de agregate -3 sorturi-buncar pentru ciment-dotat
cu filtre de retinere a prafului .
Statie sortare agregate si depozit
-

Productivitate: max.50 mc/h, constructie metalica- Sorturi realizate:- 0 - 3 mm;- 3


- 7 mm;

- 7 - 16 mm;- 16 - 24 mm;- refuzul de ciur.-Depozit agregate -1000 mp,


construit din BCA ,cu structura metalica si acoperis din tabla ondulata.Statia are
fundatii din beton si cuzineti din beton.Clasorul si concasorul se executa din beton armat
de gros.20 cm pe strat de balastcompactat iar armarea platformelor este din plasa tip SRB
8-150/150.Capacitatea de productie lunara :Productia de betoane-4800 mc/lunaProductia
de agregate- 800 mc/lunaProgram de lucru : 8 ore /zi , 5 zile /saptamana si 254
zile/anNumar de angajati-18-din care TESA 5Consumul de materii prime :- agregata -675
mc/luna- motorina -4,5 t/luna materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu
modul de asigurare aacestora;MATERIILE PRIME :- agregate ;- aditivi ;- ciment
.UTILITATI:-apa ;-curent electric ;-motorinaDESEURI :- anvelope uzate,acumulatori,uleiuri uzate de motor ,- piese metalice uzate,filtre de ulei,
Stocarea materialelor ; depozite de materii prime
a) gospodaria de agregateb) buncare cimentc) rezervor stocare apad) bazin betonat
vidanjabile) decantoare apa spalare agregate
10

racordarea la retelele utilitare existente in zona;


Alimentarea cu energie electrica:
din LEA 20KV situata in apropiere cutransformator propriu.Alimentarea cu apa
1.
Alimentarea cu apa menajera se face dintr-un put forat de 30-50 m
adancime,echipat cu o statie de ridicare a presiunii cu pompa submersibila si un
hidrofor.Pentru inmagazinare exista un rezervor de 50 mc.2 . P e n t r u p r o c e s u l
t e h n o l o g i c d e l a s t a t i a d e s o r t a r e s i s t a t i a d e b e t o a n e s e utilizeaza apa
din paraul Samnic.Apa utilizata in procesele tehnologice la statia de sortare si
la statia de betoanee s t e p o m p a t a p r i n i n t e r m e d i u l u n e i s t a t i i d e
p o m p a r e S P 2 p r e v a z u t a c u p o m p a t i p CERNA , Q = 100 mc/h, H=40 m
CA.Necesarul de apa pentru statia de betoane si pentru sortare concasare este de 200l/mc
la o presiune de 6 atm.Recircularea apei este intr-o proportie de 80 %.Apa preluata din
paraul Samnic este contorizata .Debitul de apa pentru incendiu este de 6,5 l/sec .Evacuare ape uzate :
- menajere
fosa septica vidanjabila, cu incadrarea indicatorilor de calitate apa innormativul NTPA
002/2005,
-apelor pluviale se face liber prin pante de amenajare a terenului dirijate
sprerigolele de scurgere si apoi evacuate spre canalul de scurgere existent.
-tehnologice
- provenite din spalarea platformelor aferente statiei de betoane se face intr-u n
decantor cu capacitatea totala de 200 mc dupa care este
e v a c u a t a i n separatorul de grasimi si mai departe este dirijata in fosa septica
vidanjabila , cuV =200 mc, cu incadrarea indicatorilor de calitate apa in normativul
NTPA 002/2005- p r o v e n i t e d e l a s t a t i e d e s o r t a r e s u n t s t o c a t e i n
d o u a d e c a n t o a r e i n cascada cu cate un volum de 200 mc dupa care sunt evacuate
in paraul Samnic.Valorile Indicatoriilor de calitate ai apelor uzate de la statia de
sortare seincadreaza in normativul NTPA001/2005..
descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata deexecutia
investitiei;
Proiectul Construire Statie de betoane, Statie de sortare, Laborator
Betoane,Cabina Poarta, Parc auto si utilaje, imprejmuire si fosa septica. cuprinde
constructii noipropuse fara a fi nevoie de dezafectarea unor instalatii vechi.Nu s-a
constatat existenta ( prezenta ) substantelor periculoase, azbest, PCB, etcLa realizarea
proiectului se vor lua urmatoarele masuri de prevenirea riscurilor producerii
unor accidente:- prevederea unor echipamente, utilaje i instalaii omologate,
de fiabilitate mrit,utilizate n mod curent i cu probabilitate de defectare micmsuri de paz i securitate a instalaiilor - instruirea personalului de operare i
mentenan - instruciuni privind securitatea muncii la nivelul postului de lucru

- norme de tehnica securitii n cazul producerii accidentelor tehnice;


- respectarea prevederilor normativului C 300-1994, Normativul de
p r e v e n i r e i stingere a incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de construcii i
instalaii aferenteacestora- execuia lucrrilor se va face cu respectarea riguroas a
proiectului;- se va interzice accesul persoanelor neautorizate n incinta.Inchiderea
instalatiilor se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala sipentru mediu.
Se vor lua masuri pentru:
-curatarea statiei de betoane si statiei de sortare;
-eliminarea din depozite, rezervoare, buncare, a tuturor materialelor prin
preluarealor organizata si gestionarea lor de catre operatori abilitati;
-golirea rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si a bazinelor de stocare
apeuzate;
-debransarea de la retelele de energie electrica ;
-asigurarea securitatii obiectivului;
Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei
demediu.La incetarea definitiva a activitatii, titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un
plan deinchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
Continutulplanului de inchidere trebuie sa respecte prevederilelegale in vigoare.Planul
de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui
inpractica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
indiferent desituatia financiara a titularului proiectului.
cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
Accesul in incinta se va realiza pe drumul actual balastat, folosit ca acces sprebalastiera
din vecinatate si spre albia paraului Samnic.In interiorul incintei se vor realiza lucrari
conexe drumuri de incinta si parcaje.
resursele naturale folosite in constructie si functionare;
- pietris, nisip extragere si sortare la Statia de sortareSorturi realizate:- 0 - 3 mm;- 3 - 7
mm;- 7 - 16 mm;- 16 - 24 mm;- refuzul de ciur.- apa tehnologica din paraul
Samnic.Necesarul de apa pentru statia de betoane si pentru sortare concasare este de
200l/mc la o presiune de 6 atm.Recircularea apei este intr-o proportie de 80 %.Vor fi
respectate conditiile impuse prin autorizatiile obtinute.
metode folosite in constructie;Tehnologia betonului - Lintec
Compania Lintec, conmercializeaza produse care s-au fcut remarcate n ntreagalume
prin fiabiliate si performante nalte.Asemeni tuturor statiilor de beton Lintec, si modelul
CC1500 este construit ntotalitate din containere maritime ISO, care faciliteaz
transportul si constituie structurastatiei.
Avantajele statiilor de beton Lintec :
* Costuri mici de transportStatia de beton Lintec este modularizat sub form de
containere ISO. Acest lucru nseamn c nu au ltime sau greutate n exces si se pot
transporta cu costuri mici sirapid, deoarece nici un transport nu se face n regim
agabaritic.
* Fr fundatie de betonPartea inferioar a containerelor asigur stabilitate total pe teren
pentru ocapacitate portant a acestuia de minimum 250 kN/mp.

* Preinstalare si pretestare nainte de livrareStatia de beton trece mai nti printr-o faz de
instalare si testare la rece, la productor,astfel nct s fie functional la parametri normali
imediat dup montarea la client.
* Montare si demontare rapidEste nevoie de macara numai pentru putin timp, simpla
asamblare a containerelor, n conditiile n care sunt asigurate toate cele necesare, dureaz
12 ore, iar statia de betoneste gata de functionare n aproximativ o sptmn.
Caracteristici tehnice ale modelului CC 1500:
* capacitate: 60 mc/h
* dimensiune mixer: 1,33 mc (BHS);
* ntreaga statie se constituie pentru transport n dou containere ;
* flexibilitate si dimensiuni reduse prin folosirea unui spatiu minim;
* componente mecanice, electrice si pneumatice de calitate;
* paleta larg de optiuni ce pot fi adugate foarte usor.
Spatii de productie si depozitare:
1.Statia de betoane - mobila, modulara, containerizata tip LINTEC model CC 1500S, va
avea o productivitate de 60 mc/ h si este de provenienta germana. Constructia
estemetalica, inaltimea maxima a turnurilor va avea 17 m.Fundatiile vor fi construite
conform prescriptiilor producatorului, adaptate la conditiilede teren, conform studiului
geotehnic si parametrilor de calcul din zona.Statia ca atare este compusa din :
- rezervoare de ciment
- cabina de comanda
- mixer de betoane
- benzi transportoare agregate- buncarul de aggregate
- recuperator agregate si apa din spalare.
Statia de betoane va fi vopsita original in culoarea alb.
2. Statia de sortare este o constructie metalica.
3. Laborator incercari - este o constructie monobloc cu structura indepedenta ce
vacuprinde vestiare si un grup sanitar. Fundatia va fi din beton, peretii din blocuri
ceramiceridigizati, iar acoperisul cu sarpanta in doua ape.
4. Cabina Poarta constructie din panouri de tamplarie PVC.
5. Parc auto si utilaje platforma betonata.
6. Imprejmuire teren se va realiza din panouri de sarma OL sudata tip Metro pestalpi
metalici.
7. Fosa septica din beton, subterana, va functiona in sistem anaerob cu
substantebiodegradabile si va fi vidanjata dupa necesitati.Lucrari conexe drum de
incinta si parcaje.Materiale de constructie periculoase pentru mediu: Nu se utilizeaza.
Utilaje din dotare :
Pentru fabricarea betonului se folosesc
urmatoarele dotari specifice
:- elevator ;
- transportor cu banda ;
- instalatie de aer comprimat ;

- instalatie de amestecare cu amestec fortat ;


- instalatii auxiliaresi urmatoarele utilaje :
- 2 buncar de alimentare de 10 mc fiecare ;
- elevator cu banda transportoare ;
- siloz pentru agregate cu 6 compartimente si cantar ;
- 2 silozuri pentru ciment ;
- dozatoare gravimetrice ;
- transportor cu banda din cauciuc ;
- malaxor pentru amestecarea betonului cu v=4mc ;
- compresor ;
- camera de comanda ;
- laborator ;
- post electric de transformare ;
- platforma betonata ;
planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,exploatare,
refacere si folosire ulterioara;
Planul de executie - Proiectul de organizare a santierului
Organizarea unui nou santier solicita, de fiecare data, rezolvarea unor
problemecare se refera la asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitati i
de baza. Astfel estenecesara crearea unor spatii (social-culturale si administrative,
pentru asigurarea conditiilor d e v i a t a , d e d e p o z i t a r e a m a t e r i a l e l o r e t c . ) , a
unor retele pentru utilitati (apa, caldura, e n e r g i e , a e r c o m p r i m a t )
si a instalatiilor aferente producerii acestora, a cailor
d e comunicatie (drumuri, cai ferate, retele telefonice etc.), precum si a unor ateliere
etcRezolvarea integrala sau partiala a unor asemenea probleme, ce vizeaza
lucrarilede organizare a santierului, se precizeaza inca din faza de proiectare
cu ocazia elaborariiproiectului de organizare a santierului.
Proiectul de organizare a santierului reprezinta documentatia tehnicoeconomica,elaborata de catre proiectant, sub forma unei scheme generale de
organizare si detaliatade antreprenorul general. Ea este formata dintr-o serie
de piese scrise si desenate, cecuprind solutiile organizatorice, care asigura conditiile
necesare pentru realizarea lucrarilor si a obiectelor de constructii. In acest scop se aloca,
in devizul general, fondurile necesare.Proiectul de organizare de santier se realizeaza in
doua faze:
-faza I
- care se concretizeaza intr-o schema generala de organizare elaborata, decatre proiectant,
pe baza solutiilor prevazute in nota de comanda;-faza a II-a
- elaborata de catre antreprenorul general pe baza schemei generale deorganizare si a
proiectului de executie, care detaliaza solutiile prevazute in faza I.Proiectul de organizare
- faza a II-a se concretizeaza intr-o serie de piese desenate,g r a f i c e , d i a g r a m e ,
piese scrise si tabele privind urmatoarele aspecte de baza
a l e organizarii santierului, indiferent de valoarea investitiei:
- executarea constructiilor de baza intr-o succesiune
r a t i o n a l a a l u c r a r i l o r , acordandu-se prioritate celor care reduc

c o s t u r i l e d e o r g a n i z a r e ( d r u m u r i d e a c c e s l a sosele si obiecte de construit,


lucrari subterane etc.);
- folosirea la maximum a constructiilor de baza pentru cazarea
c o n s t r u c t o r i l o r, cantine, magazii, depozite etc., fara ca, prin aceasta, sa se
prelungeasca termenul de darein folosinta stabilit pentru obiectivul respectiv;dimensionarea bazei de productie astfel incat aceasta sa ocupe suprafete minimede
teren ;- asigurarea conditiilor pentru cazarea constructorilor,
- utilizarea, de catre constructor, a unor mijloace de organizare demontabile,
mobileetc.;
- dimensionarea constructiilor si a obiectelor de organizare de
s a n t i e r p e b a z a numarului de personal strict necesar;
- adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor.La
elaborarea proiectelor de organizare trebuie sa se tina seama de baza materialaa
constructorului, iar obiectele de organizare de santier cu caracter definitiv sa fie
realizatenumai in cazuri temeinic justificate din punct de vedere economic si social.
Pentru organizarea de santier sunt necesare urmatoarele informatii si date:
situatiageologica, climatica si hidrologica, respectiv structurile geologice, nivelul apelor
freatice sisubterane, debitele disponibile ale cursurilor de apa, numarul zilelor
cu regim de inghet;situatia resurselor materiale din zona (balast, nisip, piatra
de cariera); situatia cailor decomunicatii (posibilitatile de racordare provizorie,
rampe de descarcare, starea drumurilor de acces); retelele si utilitatile existente in zona;
posibilitatile de recrutare a fortei de muncadin zona etc.
Cu ocazia elaborarii proiectului de organizare a santierului
t r e b u i e a n a l i z a t e , i n vederea solutionarii ulterioare, urmatoarele aspecte:
posibilitatea industrializarii produceriiobiectelor de organizare de santier; posibilitatea
reducerii duratei de instalare pe santier ao b i e c t e l o r d e o r g a n i z a r e ;
posibilitatea maririi numarului de refolosiri, a gradului
d e recuperabilitate si functionalitate; posibilitatea reducerii consumurilor de materiale si
forta d e m u n c a ; p o s i b i l i t a t e a m a r i r i i s i m p l i t a t i i s i a u s u r i n t e i
i n i n s t a l a r e s i d e z a f e c t a r e ; posibilitatea reducerii costurilor etc.
relatia cu alte proiecte existente sau planificate;
Staiile de betoane i sortare a agregatelor se pot dispune concentrat sau dispersat n
funcie de necesitile ce deriv din planul de execuie al lucrrii. n principiu
dispunereaconcentrat are un impact mai redus asupra mediului nconjurtor. De
asemenea serealizeaz o reducere a spaiului afectat. De aceea se considera ca vecinatatea
cu Balastiera Dragusin Constantin la vest nu va conduce la un impact cumulat cu
conditiarespectarii tehnologiilor de fabricatieprecum si a conditiilor impuse prin
autorizatiileobtinute.
detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Nu s-a pus problema analizei pentru mai multe alternative de
amplasament,poziionarea fiind impus de proprietarul de teren.Societatea va utiliza filtru
cu cartue pentru limitarea emisiilor n aerul atmosferic la ncrcarea i descrcarea
silozurilor de ciment, procesul tehnologic este total automatizati o atent supraveghere a
funcionrii staiei n conformitate cu cartea tehnic a instalaieiva facilita ca emisiile n

aerul atmosferic s se conformeze cu valorile limit (V.L.E.) impusecu Ordinul nr.


462/1993.
alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu,extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii detransport al energiei, cresterea
numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si adeseurilor);
-Alimentarea cu energie electrica:
din LEA 20KV situata in apropiere cutransformator propriu.Alimentarea cu apa
1.Alimentarea cu apa menajera se face dintr-un put forat de 30-50 m
adancime,echipat cu o statie de ridicare a presiunii cu pompa submersibila si un
hidrofor.Pentru inmagazinare exista un rezervor de 50 mc.2 . P e n t r u p r o c e s u l
t e h n o l o g i c d e l a s t a t i a d e s o r t a r e s i s t a t i a d e b e t o a n e s e utilizeaza apa
din paraul Samnic.Apa utilizata in procesele tehnologice la statia de sortare si
la statia de betoanee s t e p o m p a t a p r i n i n t e r m e d i u l u n e i s t a t i i d e
p o m p a r e S P 2 p r e v a z u t a c u p o m p a t i p CERNA , Q = 100 mc/h, H=40 m
CA.Necesarul de apa pentru statia de betoane si pentru sortare concasare este de 200l/mc
la o presiune de 6 atm.Recircularea apei este intr-o proportie de 80 %.Apa preluata din
paraul Samnic este contorizata .Debitul de apa pentru incendiu este de 6,5 l/sec .Evacuare ape uzate :
-menajere
fosa septica vidanjabila, cu incadrarea indicatorilor de calitate apa innormativul NTPA
002/2005.
-apelor pluviale
se face liber prin pante de amenajare a terenului dirijate sprerigolele de scurgere
si apoi evacuate spre canalul de scurgere existent.
-tehnologice
- provenite din spalarea platformelor aferente statiei de betoane se face intr-un decantor
cu capacitatea totala de 200 mc dupa care este evacuata in separatorulde grasimi si mai
departe este dirijata in fosa septica vidanjabila , cu V =200 mc,cu incadrarea indicatorilor
de calitate apa in normativul NTPA 002/2005- p r o v e n i t e d e l a s t a t i e d e
s o r t a r e s u n t s t o c a t e i n d o u a d e c a n t o a r e i n cascada cu cate un volum de
200 mc dupa care sunt evacuate in paraul Samnic.Valorile Indicatoriilor de calitate
ai apelor uzate de la statia de sortare seincadreaza in normativul NTPA 001/2005.
alte autorizatii cerute pentru proiect
: in curs de realizare.
Localizarea proiectului:
Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului
asupramediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificataprin Legea nr. 22/2001;
harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privindcaracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alteinformatii
Aria protejata cea mai apropiata de zona amplasamentului este Situl ROSPA 0106 Valea
Oltului Inferior ( Anexa ).

Impactului potential
impactul asupra populatiei
Obiectivul
va produce impact pozitiv asupra populatiei
prin crearea unor noilocuri de munca.
impactul asupra sanatatii umane
Terenul in suprafata de 5470 mp situat in intravilanul Comunei Budesti, sat Budesiare ca
vecinatati :
- la sud Paraul Samnic
- la nord Izlaz comuna Budesti
- la est Izlaz comuna Budesti
- la vest Balastiera Dragusin Constantin
Intrucat nu sunt asezari umane in vecinatate obiectivul
nu produce impactsemnificativ asupra sanatatii umane.
impactul asupra faunei si florei
Prin realizarea proiectului Construire Statie de betoane,
S t a t i e d e s o r t a r e , Laborator Betoane, Cabina Poarta, Parc auto si utilaje, imprejmuire
si fosa septicaVegetatiaActivitatile de constructie vor conduce la pierderea unor
specii florale care nusunt de interes conservativ in incinta. Flora este de tip ruderal,
specifica izlazurilor .
Fauna Structura terenurilor Comunei Budesti fiind teren arabil, psuni si livezi
fauna dinzona cuprinde animale precum bursucul, vulpea, rozatoare ( iepure de
camp, harciog,etc), reptile, nevertebrate si specii de pasari ( mierla, gaita
,pitigoiul, etc ) Specii de pestiintalnite in paraul Samnic sunt carasul,etc.Se
estimeaza ca prin realizarea proiectului Construire Statie de betoane, Statiede sortare,
Laborator Betoane, Cabina Poarta, Parc auto si utilaje, imprejmuire si
fosas e p t i c a n u s e v a c r e a o p e r t u r b a r e a h a b i t a t u l u i p a s a r i l o r,
r e p t i l e l o r , r o z a t o a r e l o r s i nevertebratelor din zona.
impactul asupra solului
Se poate polua solul de pe amplasamentul analizat numai in cazul in care :deseurile sunt colectate pe suprafete nebetonate;- apele uzate vin in contact direct cu solul
si subsolul amplasamentului;In general atat deseurile valorificabile ,nevalorificabile cat si
deseurile menajere sevor colecta ,depozita si evacua corespunzator.P r i n t r - u n
management adecvat nu vor fi pie rderi de substante ,co mbustibili
s i uleiuri la nivelul solului.D e s f a s u r a r e a a c t i v i t a t i i p e a m p l a s a m e n t i n
c o n f o r m i t a t e c u r e g u l a m e n t u l d e functionare precum si cu respectarea conditiilor
impuse in autorizatii nu se poate produce opoluare semnificativa a solului,intrucat
toate rezervoarele de materii prime sunt izolate si sustinute in cuve de beton
.
impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale
Terenul pe care va fi amplasat proiectul cu dimensiunile generale 39

*145m, esteusor inclinat de la est la vest, este liber pentru construire, neinundabil, afectat
partial deLEA 110 KVA.Amplasamentul obiectivului nu va afecta zona de protectie a
liniei electrice.
impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei
Societatea este alimentata cu apa menajera din sursa proprie si
industriala dins u r s a p a r a u l S a m n i c ; N e c e s a r u l d e a p a p e n t r u s t a t i a d e
b e t o a n e s i p e n t r u s o r t a r e concasare este de 200 l/mc la o presiune de 6 atm.
Recircularea apei este intr-o proportiede 80 %.A p e l e u z a t e m e n a j e r e s i o
p a r t e d i n c e l e t e h n o l o g i c e ( c e l e c a r e p r o v i n d e l a spalarea
platformelor betonate sunt colectate in reteaua de canalizare interna a unitatii deunde sunt
evacuate in fosa septica. Apele provenite de la statia de sortare sunt evacuatein paraul
Samnic dupa ce se realizeaza o dubla decantare.Se estimeaza ca indicatorii de calitate ai
apelor uzate se vor inscrie din punct de vederecantitativ in limitele maxime admise
de NTPA 001/2005 pentru apele evacuate in paraul Samnic si in NTPA 002/2005
pentru apele evacuate prin vidanjare din fosa septica .Pe baza datelor existente se
poate concluziona faptul ca functionarea acestui obiectiv
nu produce impact semnificativ asupra factorului de mediu
apa.
Este necesara monitorizarea calitatii apei uzate evacuate in paraul Samnic
precum si a apelor uzate vidanjate.
impactul asupra calitatii aerului
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de :
-statia de sortare concasare
-statia de betoanecu pulberi, oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf.- surse
specifice traficului rutier din incinta (reprezinta o sursa secundara
deimpurificare a atmosferei), este constituita de gazele de esapament de la
autovehiculelec a r e t r a n s p o t a m a t e r i i p r i m e , m a t e r i a l e s i p r o d u s e f i n i t e .
Ava n d i n v e d e r e a f l u e n t a relativ redusa a acestora si nefunctionarea
motoarelor in timpul stationarii, gazele deesapament ale acestor autovehicule nu
constituie o sursa importanta de impurificare aatmosferei.Impactul asupra calitatii
atmosferei generat de sursele din amplasamentulobiectivului analizat este strict local si se
estimeaza incadrarea in limitele prevazute deSTAS 12574 - 87 si Ordinului 592/2002 al
MAPPM pentru toti poluantii.Caldura este produsa cu calorif etre electrice. Pentru
apa calda se utilizeaza un boiler de 200 l.
impactul asupra climei
J u d e t u l Val c e a f i i n d s i t u a t i n b a z i n u l m i j l o c i u a l O l t u l u i i n
z o n a c e n t r a l s u d i c a a Romaniei , cu o suprafata de 2,4 % din Romania, din
care jumatate este acoperita depaduri , marginit la nord de Muntii Carpatii
Meridionali, reuneste toate formele de relief:muntii (2200 m altitudine), platouri si
dealuri, vai propice agriculturii. Reteaua hidrograficae s t e b o g a t a , r a u l O l t
t r a v e r s e a z a j u d e t u l Val c e a p e o l u n g i m e d e 1 3 0 k m ,
a d u n a n d numeroase cursuri de apa.C l i m a t e m p e r a t c o n t i n e n t a l a p u t e r n i c
i n f l u e n t a t a d e f r a g m e n t a r e a r e l i e f u l u i , d e expunerea versantilor, de
regimul radiatiei solare (care variaza intre 125 kcal/cmp/an inpartea de sud a

judetului si 110 kcal/cmp/an in zonele montane inalte), de regimul


eolian.Regimul climatic apartine in proportie de 65 % tinutului cu clima de
dealuri si podis, 33 %tinutului cu clima de munte si 2 % tinutului cu clima de
campie.Se estimeaza ca functionarea acestui obiectiv
nu produce impact semnificativ asupra climei.
impactul asupra zgomotelor si vibratiilor
Zgomotele si vibratiile apar datorita functionarii utilajelor, incarcare descarcarematerii prime, produse finite.In permanenta se va monitoriza zgomotul ,
acesta putand avea depasiri atat lastatie betoane cat si la statie sortare.Considerand
faptul ca se vor utiliza masini si utilaje performante se estimeaza canivelul acustic produs
de obiectivul analizat se va incadra in limitele STAS 10009/88 .Astfel STAS-ul
100009/98, impune la limita incintelor o valoare de 65 dB(A) si ocurba dezgomot de 60
dB(A), la exteriorul cladirilor un nivel de zgomot de 50 dB(A), conformSTAS
6161/1/79.Personalul va purta echipament de protectie si anume antifoane.
impactul asupra peisajului si mediului visual
Dupa terminarea lucrarilor de investitie peisajul va fi unul vizibil
imbunatatit prinrealizarea obiectivelor propuse dand un aspect de prosperitate si
bunastare.
impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre
aceste elemente.
Nu este cazul. In vecinatate nu se afla obiective din patrimoniul istoric si
cultural..
extinderea impactului (zona geografica, numarulpopulatiei/habitatelor/speciilor
afectate);
Ca potentiale surse de poluare (zone sensibile) pe amplasamentul
discutatamintim:
Poluantii specifici ai acestei activitati sunt:
-aer
-particule in suspensie PM10
-noxe (CO, SO2, NOX,) provenite de la traficul rutier , pe amplasament
-apa
-evacuata in paraul Samnic
suspensii, pH, substante extractibile cu solventiorganici, aspectSe estimeaza
incadrarea cantitativa in valorile admise prevazute de legislatia in vigoare.
Limitele legal admise la care se raporteaza rezultatele obtinute sunt cele
prevazuteprin urmatoarele normative:-probele de apa uzata-NTPA 001/2005 si NTPA
002/2005 modificat si completat deHG 352/2005
-Probele de aer in emisie-Ordinul 462/1993-STAS 10009/1988-referitor la limita
de zgomot
Teritorii ecologice special ocrotite SITURI NATURA 2000
Conservarea biodiversitatii reprezinta in perioada actuala una din
problemelei m p o r t a n t e l a n i v e l n a t i o n a l s i e u r o p e a n . D i v e r s i t a t e a

sistemelor vii este esentiala inmentinerea echilibrului ecologic, in


a s i g u r a r e a c a p a c i t a t i i d e s u p o r t a e c o s i s t e m e l o r naturale si artificiale.
Pierderea sau disparitia unei specii nu este un eveniment izolat, datefiind
interconditionarile complexe cu biocenoza din care face parte. Vor fi afectate
astfeltoate speciile de care depinde sau pe care le sustine in plan trofic.Aria protejata cea
mai apropiata de zona amplasamentului este Situl ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior
( Anexa ).Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEBotaurus stellaris ( Bou de balta, Buhai de balta )
- Burhinus oedicnemus ( Pasarea ogorului )
- Ciconia ciconia ( Barza alba )
- Circus cyaneus ( Erete vnt )
- Coracias garrulus ( Dumbraveanca )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Egretta alba
- Ixobrychus minutus ( Starc pitic )
- Lanius minor ( Sfrncioc cu fruntea neagra, Sfrncioc mic )
- Larus minutus ( Pescarus mic )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Philomachus pugnax ( Fluierarul gulerat )
- Recurvirostra avosetta ( Ciocntors ).
Situl este impotant in perioada de migratie pentru speciile :
- Aytya nyroca ( Rata rosie, Rata cu ochii albi )
- Ciconia ciconia ( Barza alba )
- Ixobrychus minutus ( Starc pitic )
- Burhinus oedicnemus ( Pasarea ogorului )
- Coracias garrulus ( Dumbraveanca )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Phala crocorax pygmeus ( Cormoran mic )
- Philomachus pugnax ( Fluierarul gulerat )
Situl este impotant pentru iernat pentru urmatoarele specii :
- Pelecanus crispus ( Pelicanul cret )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Phala crocorax pygmeus ( Cormoran mic )
- Anser albifrons ( Garlita mare )
- toate speciile de rate.
In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de
pasaride balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.
masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativasupra mediului:
Se interzice efectuarea oricaror modificari ale constructiilor si instalatiilor
tehnologices a u u t i l i t a r e f a r a d o c u m e n t a t i e e l a b o r a t a s i a v i z a t a c o n f o r m
r e g l e m e n t a r i l o r i n vigoare ;

Se interzice utilizarea instalatiilor cu defectiuni si improvizatii ;


S e v a i n s t i t u i u n s i s t e m d e e v i d e n t a s i c o n t r o l a l t u t u r o r
d e s e u r i l o r g e n e r a t e valorificate si eliminate precum si pastrarea a cel putin 5 ani a
registrului cu evidentadeseuri ;
Se interzice colectarea in bazine deschise ( gropi), improvizate in incinta societatiii
aoricaror reziduuri;
I n s t r u i r e a p e s o n a l u l u i a s u p r a p e r i c o l u l u i s i m a s u r i l e d e p r e v e n i r e s i
s t i n g e r e a incendiilor specifice activitatilor ce se vor desfasura ;
Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitatea Munciii ;
Respectarea legislatiei referitoare la protectia mediului ;
In situatia in care vor exista scapari accidentale de produse acestea nu
trebuie saajunga in contact direct cu solul, fiind retinute cu materiale absorbante
( materiale pe b a z a d e p o l i m e r i - O I L A B S O R B E R ,
S O R B X . M A T A S O R B , e t c ) s a u n a t u r a l (rumegus) ;
D o t a r e a l a b o r a t o r u l u i d e a n a l i z e f i z i c o - m e c a n i c e c u c u a p a r a t u r a s i
u s t e n s i l e adecvate
Amenajarea spatiilor pentru depoizitare deseuri pe sorturi
Amenajarea pe sorturi agregate minerale sortate
Monitorizare factorului de mediu aer, determinarea zgomotului precum si pulberiin
suspensie
M o n i t o r i z a r e f a c t o r u l u i d e m e d i u a p a p e n t r u e v a c u a r e a a p e l o r u z a t e
i n p a r a u l Samnic cat si pentru cele vidanjabile
Instituirea unui sistem de adecvat amplorii activitatii si impactului produs
In timpul lucrarilor de amenajare a obiectivelor propuse, cat si in timpul
functionariisocietatea va lua toate masurile necesare in vederea evitarii poluarii solului
prin betonareatuturor platformelor si depozitarea corecta a deseurilor.
Verificarea mentinerii integritatii sistemului de evacuare:* ape menajere ( fosa septica,
conducte )* ape uzate de la statii- nu sunt deversari de ape uzate neepurate in receptori
naturali- se vor respecta parametrii indicatori de calitate ai apelor evacuate:
NTPA 001/2005 pentru ape deversate in paraul samnic si NTPA 002/2005 pentru
apele vidanjate .
natura transfrontiera a impactului.
Nu este cazul.
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersiapoluantilor
in mediu
1. Protectia calitatii apelor
Categoria apelor uzate:- menajere- pluviale- tehnologiceEvacuarea
apelor menajere s e f a c e d i r e c t i n b a z i n u l v i d a n j a b i l ( f o s a
s e p t i c a ) . Vidanjarea se va realiza la cerere de catre operatorul local.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se incadreaza in normativul NTPA
002/2005.Evacuarea
apelor pluviale

s e f a c e l i b e r p r i n p a n t e d e a m e n a j a r e a t e r e n u l u i dirijate spre rigolele de


scurgere si apoi evacuate spre canalul de scurgere existent.
Evacuarea apelor uzate tehnologice
- provenite din spalarea platformelor aferente statiei de betoane se face intr-u n
decantor cu capacitatea totala de 200 mc dupa care este
e v a c u a t a i n separatorul de grasimi si mai departe este dirijata in fosa septica
vidanjabila , cuV =200 mc, cu incadrarea indicatorilor de calitate apa in normativul
NTPA 002/2005- p r o v e n i t e d e l a s t a t i e d e s o r t a r e s u n t s t o c a t e i n
d o u a d e c a n t o a r e i n cascada cu cate un volum de 200 mc dupa care sunt evacuate
in paraul Samnic.P e n t r u a f a c i l i t a c u r a t i r e a m e c a n i c a a a l u v i u n i l o r ,
f u n d u l d e c a n t o a r e l o r e s t e betonat.
Curatirea se face periodic.
Cantitatea de aluviuni rezultata din decolmatare sefoloseste la umplerea
gropilor de pe terenul proprietatea firmei.De la statia de betoane nu rezulta ape
uzate,restul de apa fiind recirculat in procesultehnologic.Indicatorii de calitate ai apelor
uzate evacuate de la statia de sortare , determinatiprin analize fizico - chimice in
laboratoare acreditate sunt:- pH- suspensii- temperatura- produse petroliereValorile
Indicatoriilor de calitate ai apelor uzate de la statia de sortare se estimeazaca se
incadreaza in normativul NTPA 001/2005.
2. Protectia aerului
Sursele de impurificare a atmosferei se grupeaza dupa cum urmeaza :
surse specifie activitatii tehnologice pulberi, oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi
desulf.
s u r s e s p e c i f i c e t r a f i c u l u i r u t i e r d i n i n c i n t a ( r e p r e z i n t a o
sursa secundara dei m p u r i f i c a r e a a t m o s f e r e i ) , e s t e
c o n s t i t u i t a d e g a z e l e d e e s a p a m e n t d e l a autovehiculele care
transpota materii prime, materiale si produse finite.
Avand invederea fluenta relativ redusa a acestora si nefunctionarea
motoarelor in timpuls t a t i o n a r i i , g a z e l e d e e s a p a m e n t a l e a c e s t o r
a u t o v e h i c u l e n u c o n s t i t u i e o s u r s a importanta de impurificare a
atmosferei.Impactul asupra calitatii atmosferei generat de sursele din
amplasamentulobiectivului analizat este strict local si se estimeaza incadrarea in limitele
prevazute deSTAS 12574 - 87 si Ordinului 592/2002 al MAPPM pentru toti
poluantii.Caldura este produsa cu calorifetre elect rice. Pentru apa calda se
utilizeaza unboiler de 200 l.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nivelul acustic produs de obiectivul analizat nu influenteaza acustica
locala,incadrandu-se in limitele STAS 10009/88 . Astfel STAS-ul 100009/98, impune la
limitaincintelor o valoare de 65 dB(A) si ocurba de zgomot de 60 dB(A), la exteriorul
cladirilor un nivel de zgomot de 50 dB(A), conform STAS 6161/1/79.In permanenta se
va monitoriza zgomotul , acesta putand avea depasiri atat lastatie betoane cat si
la statie sortarePersonalul va purta echipament de protectie si anume antifoane.

4. Protectia impotriva radiatiilor


Nu este cazul.
5. Protectia solului si a subsolului: sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:
- deseurile care sunt colectate pe suprafete nebetonate;- pierderi de carburanti, uleiuri la
masini de transport- apele uzate care vin in contact direct cu solul si subsolul
amplasamentulu.
lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
In general atat deseurile valorificabile ,nevalorificabile cat si deseurile menajere
sevor colecta ,depozita si evacua corespunzator.P e n t r u e v i t a r e a p o l u a r i i
s o l u l u i c u p r o d u s e l e c a r e s e m a n i p u l e a z a i n t i m p u l desfasurarii
activitatiilor de productie, solul din incinta societatii (caile de acces si platformade lucru)
sunt betonate.Se va intocmi un plan de monitorizare si verificare a etanseitatii
canalizarilor, foseiseptice.Deseurile generate din activitate vor fi :
- d e s e u r i m e n a j e r e
-cod: 20 03 01
- se vor depozita in containere specializate - sevor preda la URBAN SA
-deseuri de uleiuri uzate - cod: 13 02 07 colectate in recipiente corespunzatoaresituate pe platforma betonata si eliminate prin
prestatori autorizati
-deseuri metalice - cod: 17 04 05
-se depoziteza in locuri special amenajate , deunde se predau la REMAT S.A.
-deseurile de ambalaje : carton- cod: 20 01 01,materialele plastice
- cod: 15 0102 -polietilena si polipropilena - sunt colectate selectiv, depozitate in
spatiicorespunzatoare, fiind preluate de firme specializate
-rebuturi tehnologice (
refuz ciur ) se depoziteaza la rampa de rebuturi ,care estebetonata si cu rigole de
scurgere, fie se reutilizeaza pe drumurile publice.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Teritorii ecologice special ocrotite SITURI NATURA 2000
Conservarea biodiversitatii reprezinta in perioada actuala una din
problemelei m p o r t a n t e l a n i v e l n a t i o n a l s i e u r o p e a n . D i v e r s i t a t e a
sistemelor vii este esentiala inmentinerea echilibrului ecologic, in
a s i g u r a r e a c a p a c i t a t i i d e s u p o r t a e c o s i s t e m e l o r naturale si artificiale.
Pierderea sau disparitia unei specii nu este un eveniment izolat, datefiind
interconditionarile complexe cu biocenoza din care face parte. Vor fi afectate
astfeltoate speciile de care depinde sau pe care le sustine in plan trofic.Aria protejata cea
mai apropiata de zona amplasamentului este Situl ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior
( Anexa ).
Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CE- Botaurus
stellaris ( Bou de balta, Buhai de balta )

- Burhinus oedicnemus ( Pasarea ogorului )


- Ciconia ciconia ( Barza alba )
- Circus cyaneus ( Erete vnt )
- Coracias garrulus ( Dumbraveanca )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Egretta alba
- Ixobrychus minutus ( Starc pitic )
- Lanius minor ( Sfrncioc cu fruntea neagra, Sfrncioc mic )
- Larus minutus ( Pescarus mic )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Philomachus pugnax ( Fluierarul gulerat )
- Recurvirostra avosetta ( Ciocntors ).
Situl este impotant in perioada de migratie pentru speciile :
- Aytya nyroca ( Rata rosie, Rata cu ochii albi )
- Ciconia ciconia ( Barza alba )
- Ixobrychus minutus ( Starc pitic )
- Burhinus oedicnemus ( Pasarea ogorului )
- Coracias garrulus ( Dumbraveanca )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Phala crocorax pygmeus ( Cormoran mic )
- Philomachus pugnax ( Fluierarul gulerat )
Situl este impotant pentru iernat pentru urmatoarele specii :
- Pelecanus crispus ( Pelicanul cret )
- Mergus albellus ( Ferestas mic )
- Cygnus cygnus ( Lebada de iarna )
- Phala crocorax pygmeus ( Cormoran mic )
- Anser albifrons ( Garlita mare )
- toate speciile de rate.In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000
de exemplare de pasaride balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Terenul in suprafata de 5470 mp situat in intravilanul Comunei Budesti, sat Budesiare ca
vecinatati :
- la sud Paraul Samnic
- la nord Izlaz comuna Budesti
- la est Izlaz comuna Budesti
- la vest Balastiera Dragusin Constantin
Intrucat nu sunt asezari umane in vecinatate obiectivul nu produce impactsemnificativ
asupra sanatatii umane.In vecinatate nu se afla obiective din patrimoniul istoric si
cultural.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament


In general problema deseurilor a devenit tot mai acuta , datorita pe de
o parte ac r e s t e r i i c a n t i t a t i l o r a c e s t o r a , i a r p e d e a l t a p a r t e , a
i m p a c t u l u i l o r n e g a t i v , t o t m a i pronuntat asupra mediului
inconjurator.Depozitarea intimplatoare pe sol a deseurilor, evacuarea acestora
in cursurile deapa , arderea lor necontrolata , reprezinta o serie de riscuri majore pentru
mediul ambiant.Tratarea completa a deseurilor reprezinta o noua abordare a problematicii
deseurilor , plecind de la necesitatea de a prevedea spatiu suficient de stocare
si neutralizare , de asalva rezervele naturale , de a reduce costurile si de a
gasi solutii mixte in procesul deanulare a efectelor negative ale
deseurilor.Gospodarirea corecta a deseurilor se confrunta cu mari dificultati datorita:n i v e l u l c i v i c s i e d u c a t i o n a l e x t r e m d e s c a z u t a l p o p u l a t i e i -lipsei
totala de informare si responsabilizare in ceeace priveste situatia si in
specialasupra efectului daunator al deseurilor - c r e s t e r i i i m p r e s i o n a n t e a
v o l u m u l u i a m b a l a j e l o r h i r t i e , p l a s t i c -reducerii semnificative a
circuitului de prelucrare a materialelor recuperabile.Deseurile generate din
activitate vor fi :
- d e s e u r i m e n a j e r e
-c o d : 2 0 0 3 0 1
0 , 5 t o / l u n a s e v o r d e p o z i t a i n c o n t a i n e r e specializate - sevor preda
la URBAN SA
-deseuri de uleiuri uzate - cod: 13 02 07
0,3 to/ luna colectate in recipientecorespunzatoare situate pe platforma betonata si
eliminate prin prestatori autorizati
-deseuri metalice - cod: 17 04 05
1 to / luna se depoziteza in locuri specialamenajate , de unde se predau la
REMAT S.A.
-deseurile de ambalaje : carton- cod: 20 01 010,1 to/luna,materialele plastice
-cod: 15 01 02 -polietilena si polipropilena 0,1 to/luna- sunt colectate
selectiv,depozitate in spatii corespunzatoare, fiind preluate de firme specializate
-rebuturi tehnologice (
refuz ciur ) se depoziteaza la rampa de rebuturi ,care estebetonata si cu rigole de
scurgere, fie se reutilizeaza pe drumurile publice.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
In procesul tehnologic nu se utilizeaza substante periculoase.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.Se va institui
un program de monitorizare calitate mediu atat in timpul derulariiecutiei proiectului cat si
in timpul functionarii care va cuprinde monitorizarea :
- calitatii apelor uzate :

- ape uzate deversate la evacuarea in paraul Samnic conform NTPA001/2005- ape uzate
vidanjabile din fosa septica conform NTPA 002/2005.
- calitatea aerului:
- imisii de CO,SO2, NOx la limite proprietate- pulberi in suspensie
- zgomot
- la limite proprietate- in instalatii.
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor actenormative
nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP,Directivacadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)Activitatile specifice
societatii SC RALUNIC SRL si SC ALEXCONSTRUCT SRL
cu sesdiul in Rm Valcea se desfasoara in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare
,i n c o n c o r d a n t a c u s t a n d a r d e l e U N I U N I I E U R O P E N E p r i n
p r e v e d e r i l e D i r e c t i v e l o r corespunzatoare :
- Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor
anumitor proiectepublice si private asupra mediului modificata prin DC 97/11/CE si
Directiva 2003/35/CE
- Directiva 2000/60/CE care stabileste cadrul comunitar de
a c t i u n e i n d o m e n i u l politicii apelor, amendata de Directiva 2008/32/CE
- Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
modificatade Directiva 98/15/CE
- Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului si in special a
solurilor cand seutilizeaza namoluri de epurare in agricultura
- Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea si managementul calitatii
aeruluiinconjurator
- amendata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si modificata de
Decizia2001/744/CEE
- Directiva Parlamentului European si Consiliului2002/49/CE referitoare la
evaluareasi managementul zgomotului in mediul inconjurator
- Directiva 2006/12/CE privind deseurile, care va fi abrogata la data
de 12 dec.2010 de catre Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive- Directiva 75/442/CEE
Directiva cadru a deseurilor(amendata de DC 91/156/CEE)- Directiva
Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate
- Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind
ambalajele sid e s u r i l e d e a m b a l a j e m o d i f i c a t a d e R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r
1 8 8 2 / 2 0 0 3 s i s i D i r e c t i v a Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE
- Directiva 79/409/CEE a consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea
speciilor d e p a s a r i s a l b a t i c e , m o d i f i c a t a d e D i r e c t i v e l e
9 1 / 2 4 4 / C E E ; 9 4 / 2 4 / C E ; 9 7 / 4 9 / C E , regulamentu (CE ) nr 807/2003 si
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 pentruconservarea
habitatelor naturale si a speciilor de flora si si fauna salbatica ,modif icata
deDirectiva 97/62/CE si Regulamentul (CE) nr 1882/2003

VII. Lucrari necesare organizarii de santier LUCRARILE DE ORGANIZARE A


SANTIERULUI
Organizarea santierului, pe fiecare nou amplasament, este
i m p u s a d e a c t i u n e a particularitatilor procesului de productie in constructii.
Cuprinde :
1.Selectarea si achizitionarea amplasamentului viitorului obiectiv2. Proiectul de
organizare a santierului
Proiectul de organizare de santier se realizeaza in doua faze:faza I
- care se concretizeaza intr-o 'schema generala de organizare' elaborata, decatre
proiectant, pe baza solutiilor prevazute in nota de comanda;faza a II-a
- elaborata de catre antreprenorul general pe baza 'schemei generale de
organizare' si a proiectului de executie, care detaliaza solutiile prevazute in faza
I.La elaborarea proiectelor de organizare trebuie sa se tina seama de baza materialaa
constructorului, iar obiectele de organizare de santier cu caracter definitiv sa fie
realizatenumai in cazuri temeinic justificate din punct de vedere economic si
social.Pentru organizarea de santier sunt necesare urmatoarele informatii si date:
situatiageologica, climatica si hidrologica, respectiv structurile geologice, nivelul apelor
freatice sisubterane, debitele disponibile ale cursurilor de apa, numarul zilelor
cu regim de inghet;situatia resurselor materiale din zona (balast, nisip, piatra
de cariera); situatia cailor dec o m u n i c a t i i ( l i n i i l e f e r a t e e x i s t e n t e ,
p o s i b i l i t a t i l e d e r a c o r d a r e p r o v i z o r i e , r a m p e d e descarcare, starea
drumurilor de acces); retelele si utilitatile existente in zona; posibilitatilede recrutare a
fortei de munca din zona etc.C u o c a z i a e l a b o r a r i i p r o i e c t u l u i d e o r g a n i z a r e
a s a n t i e r u l u i t r e b u i e a n a l i z a t e , i n vederea solutionarii ulterioare, urmatoarele
aspecte: posibilitatea industrializarii produceriiobiectelor de organizare de santier;
posibilitatea reducerii duratei de instalare pe santier ao b i e c t e l o r d e o r g a n i z a r e ;
posibilitatea maririi numarului derefolosiri, a gradului
d e recuperabilitate si funcjionalitate; posibilitatea reducerii consumurilor de materiale si
fortad e m u n c a ; p o s i b i l i t a t e a m a r i r i i s i m p l i t a t i i s i a u s u r i n t e i
i n i n s t a l a r e s i d e z a f e c t a r e ; posibilitatea reducerii costurilor etc.
3. Fondul de organizare de santier
Documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de organizare
d e s a n t i e r s e aproba de catre organul de conducere al organizatiei de constructiimontaj.Val o a r e a f o n d u r i l o r d e o r g a n i z a r e d e s a n t i e r c u v e n i t a
c o n s t r u c t o r u l u i , p e n t r u intreaga lucrare admisa la finantare, se negociaza intre
constructor si beneficiar.
4. Deschiderea si amenajarea santierului
Dupa incheierea contractului de antrepriza si admiterea la finantare a
lucrarilor deconstructii-montaj contractate, antreprenorul general trece la

deschiderea si amenajareasantierului, pentru care emite 'ordinul de incepere a


lucrarilor'.
5. Organizarea si dimensionarea spatiilor de servire a personalului santierului
In cadrul spatiilor de servire a personalului santierului se includ urmatoarele
grupede constructii: constructii de cazare si constructii anexe
La nevoie, se poate apela la obiecte de cazare cu caracter demontabil
sau mobil,necesare pana la realizarea constructiei definitive pentru acoperirea
unor varfuri, sau sepoate apela la rezolvarea cazarii pe plan local.
6. Organizarea si dimensionarea cailor de comunicatie
Asigurarea unor cai de acces corespunzatoare ca latime, lungime si sistem
rutier are o mare importanta, deoarece la santiere si in interiorul acestora se transporta
cantitatiuriase de materiale si elemente de constructii, unele cu tonaj foarte mare.In
functie de marimea si amplasarea santierului, caile de comunicatie ale
acestuiasunt formate dupa caz din: drumuri interioare si exterioare),
amenajari pentru transportul fluvial (unde este cazul), la care se adauga instalatiile
telefonice.Asigurarea santierului, de la deschiderea lui si inainte de inceperea
lucrarilor debaza, cu caile de comunicatie necesare, este o conditie esentiala pentru
buna desfasurarea lucrarilor, atat pentru aprovizionarea cu materiale si utilaje,
cat si pentru transmitereamesajelor.
7. Organizarea si dimensionarea retelelor de alimentare cu apa,
e n e r g i e electrica, caldura si aer comprimat
Santierele moderne, cu mecanizare complexa, sunt mari consumatoare de apa
sienergie, iar lucrarile pentru realizarea instalatiilor necesare si a retelelor de
distributieocupa un volum important din totalul constructiilor provizorii de
organizare.I n c a d i n f a z a d e p r o i e c t a r e a r e t e l e l o r d e a l i m e n t a r e c u
u t i l i t a t i , t r e b u i e s a s e respecte urmatoarele cerinte:- folosirea retelelor
provizorii numai in cazuri bine justificate, atunci cand conditiile tehnice sau
economice impiedica realizarea cu prioritate a celor definitive;- f o l o s i r e a r e t e l o r
p r o v i z o r i i d e a l i m e n t a r e . c u u t i l i t a t i , n u m a i p e n t r u r a c o r d a r e a obiectelor
de organizare de santier;- traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati sa fie cat
mai scurte ;- t r a s e e l e r e t e l e l o r p r o v i z o r i i s a f i e a s t f e l
a l e s e , i n c a t s a n u t r a v e r s e z e amplasamentele lucrarilor de
b a z a , d e o a r e c e i n a c e s t c a z v o r f i n e c e s a r e c h e l t u i e l i suplimentare pentru
demontari si remontari (totale sau partiale), care vor mari cheltuielilede organizare de
santier si vor prelungi durata de executie;- amplasarea retelelor provizorii de
alimentare cu utilitati sa se faca cu cheltuieli minime.
8.Determinarea consumului de utilitatiDeterminarea consumului de apa
Cantitatile de apa pentru procesul de productie se determina
p e b a z a u n o r consumuri medii stabilite pentru principalele lucrari de pe santier .
Determinarea consumului de energie electrica

Unitatile de constructii-montaj au devenit mari consumatoare de


energie electrica,datorita mecanizarii lucrarilor. Costul energiei electrice
reprezinta, la lucrarile mari, circa1,5 - 2,5 % din costul total.In constuctii, energia
electrica are diverse utilizari (pentru actionarea masinilor si au t i l a j e l o r d e
constructii, a aparatelor de sudura, nituire, ilumin atul sectiilor
a u x i l i a r e p r o d u c t i v e , a m a g a z i i l o r, a c l a d i r i l o r a d m i n i s t r a t i v e s i
sociale, iar pe timp de iarna, cu r e s t r i c t i i , p e n t r u d e z g h e t a r e a
t e r e n u r i l o r , p r o t e c t i a b e t o n u l u i p r o a s p a t , i n c a l z i r e a materialelor
de constructii etc.)
Pentru reducerea consumurilor de energie electr ica se pot lua
urmatoarele masuri:stabilirea unor puncte de iluminare strict necesare,
folosirea de masini si utilaje ale caror motoare electrice sa aiba un randament
ridicat, folosirea intrerupatoarelor de mers in gol,c a r e s a o p r e a s c a
functionarea motorului electric sau a transformatorului de sudura
l a intreruperea lucrului; etc.
Determinarea consumului de caldura
Consumul de caldura pentru scopuri tehnologice se determina de fiecare data
princalcule speciale, luandu-se ca baza volumul de lucrari proiectat si termenele de
executie,r e g i m u r i l e t e r m i c e a d o p t a t e s i a l t e c o n d i t i i c a r e
d e t e r m i n a c a n t i t a t e a d e c a l d u r a s i intensitatea consumarii ei .
9. Organizarea teritoriului santierului
Realizarea productiei la calitatea si termenele stabilite, cresterea
productivitatiim u n c i i s i r e d u c e r e a c o s t u l u i o b i e c t e l o r d e c o n s t r u c t i i
s u n t c o n d i t i o n a t e s i d e m o d u l d e amplasare a depozitelor, cailor de comunicatie
provizorii, surselor de alimentare si retelelor de distribuire a apei, energiei electrice,
aburului, aerului comprimat, precum si a obiectelor de constructii provizorii de servire a
personalului de pe santier etc.A c e a s t a a m p l a s a r e s e r e a l i z e a z a p e b a z a
p l a n u l u i d e o r g a n i z a r e a t e r i t o r i u l u i tantierului, in care se stabileste situarea pe
teren a elementelor si obiectelor de organizarede santier.
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersiapoluantilor in mediu
in timpul organizarii de santier - ape uzate
In faza de constructie apele menajere se colecteaza in sistem local prin intermediulunei
instalatii tip Biosystem Tanc septic Bio3600.
Vidanjarea se va realiza la cerere decatre operatorul local.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra innormativul
NTPA 002/2005.
- emisii
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de:- gaze
esapate de la masinile de transport materiale de constructie- pulberi in suspensie de la
operatiile de excavare, manipulare materiale deconstructie care nu influenteaza in mod
semnificativ calitatea mediului.

- zgomot si vibratii
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele dezgomot si
vibratii vor fi :- masinile de transport materiale de constructie- manipulare materiale de
constructieCare vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ
calitateamediului.
- deseuri
- deseuri de materiale de constructie - se vor depozita in locuri autorizate , inconformitate
cu emitentul autorizatiei de constructie
- deseuri menajere se vor depozita in containere specializate - se vor preda laURBAN
SA.Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer ( emisii, pulberi in
suspensie ),apa , zgomot in perioada de realizare a obiectivului.
Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
- Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem
deevidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat
conformnomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr.162 /
2002),- Se va initia si organiza monitoringul in faza de constructie la :- emisiile provenite
de la masini de transport,pulberi in suspensie de lamanipulare materiale- calitatea apelor
de suprafata ( paraul Samnic amonte si aval de obiectiv )- zgomotul in incinte si la limite
proprietate- Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in
Munca.- Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului
.
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz deaccidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii suntdisponibile
Proiectul Construire Statie de betoane, Statie de sortare, Laborator Betoane,Cabina
Poarta, Parc auto si utilaje, imprejmuire si fosa septica. cuprinde constructii noipropuse
fara a fi nevoie de dezafectarea unor instalatii vechi.
Nu s-a constatat existenta ( prezenta ) substantelor periculoase, azbest, PCB,
etcLa realizarea proiectului se vor lua urmatoarele masuri de prevenirea
riscurilor producerii unor accidente:- prevederea unor echipamente, utilaje i
instalaii omologate, de fiabilitate mrit,utilizate n mod curent i cu probabilitate
de defectare mic- msuri de paz i securitate a instalaiilor - instruirea personalului
de operare i mentenan - instruciuni privind securitatea muncii la nivelul
postului de lucru- norme de tehnica securitii n cazul producerii accidentelor tehnice;respectarea prevederilor normativului C 300-1994, Normativul de
p r e v e n i r e i stingere a incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de construcii i
instalaii aferenteacestora- execuia lucrrilor se va face cu respectarea riguroas a
proiectului;- se va interzice accesul persoanelor neautorizate n incinta.Inchiderea
instalatiilor se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala sipentru mediu.
Se vor lua masuri pentru:
-curatarea statiei de betoane si statiei de sortare;
-eliminarea din depozite, rezervoare, buncare, a tuturor materialelor prin
preluarealor organizata si gestionarea lor de catre operatori abilitati;
-golirea rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si a bazinelor de stocare
apeuzate;

-debransarea de la retelele de energie electrica ;


-asigurarea securitatii obiectivului;
Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei
demediu.La incetarea definitiva a activitatii, titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un
plan deinchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
Continutulplanului de inchidere trebuie sa respecte prevederilelegale in vigoare.Planul
de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui
inpractica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
indiferent desituatia financiara a titularului proiectului.
Situatii de risc in functionare Poluari accidentale
Societatea va intocmi un plan de prevenire i combatere a polurii
accidentale.Conform cu profilul de activitate al unitii cauzele care pot determina
poluareamediului sunt:- zgomotul produs de instalaie,- emisiile de pulberi n aerul
atmosfericca urmare a exploatrii necorespunztoare astaiei;- evacuare de ape
impurificate in paraul Samnic ( receptor natural ).Aceste situaii pot determina poluarea
atmosferic prin creterea pulberilor emise naerul atmosferic i disconfort personalului
angajat sau din vecinti prin nivelul de zgomotemis., afectarea florei si faunei acvatice
a paraului Samnic.Unitatea trebuie s stabileasc echipele care vor aciona n cazul
poluriiaccidentale, lista punctelor critice unde se pot produce poluri accidentale,
precum i fiapoluailor cu impact mare emisiile atmosferice.
De asemenea este necesar stabilirea deprograme de msuri pentru prevenirea
polurilor accidentale la ncrcarea i descrcareasilozurilor de ciment. n situaii de
urgen, de stopare a polurilor i de eliminare a efectelor acestora se va urmri:
- oprirea imediat a instalaiei;
- comunicarea rapid a informaiilor despre eventualele poluri depistate;recepia i prelucrarea datelor;
- atribuirea responsabilitilor;
- pregtirea de msuri operative de intervenie;
- transmiterea informaiilor populaiei, dac este cazul.
Planurile de prevenire i msuri necesare pentru controlul polurii, curesponsabilitile pe
oameni, trebuie avizate de conductorul unitii, care are rspunderearealizrii la timp i
n bune condiii a msurilor i lucrrilor stabilite.
O deversare accidental n mediu a coninutului de pulberi poate determina
apariiaunei concentraii mari de pulberi n suspensie n aerul atmosferic. n astfel de
situaii esteoprit funcionarea instalaiei, se va elimina defeciunea existent, vor fi
stabiliteresponsabilitile pentru aceste poluri accidentale i se vor dispune msuri
tehnice i deorganizare pentru a preveni apariia ulterioar de astfel de situaii; nu sunt
permisemodificri sau completri ale instalaiilor de producie, construciilor, dotrilor,
fr acordulfurnizorului staiei.
IX. Anexe - piese desenate
Semnatura si stampilaSC ARTOPROD SRLIng. Preda Maria

S-ar putea să vă placă și