Sunteți pe pagina 1din 13

ROBERTKIYOSAKI,TATĂL

BOGAT:CĂRȚILEȘIIDEILE

CELUIMAICUNOSCUT

AUTORDEEDUCAȚIE

FINANCIARĂ

129

113 13 1 2
113
13
1
2

Cuprinsulpescurt[Arată]

ROBERTKIYOSAKI(n.1947)ESTEFAIMOSpentruseriilesaledecărţimotivaţionaleși

deeducațiefinanciarădinseriaTatăbogattatăsărac.Darelnuestedoarscriitor,cişiun

omdeafaceri,oratormotivaţionalşiinvestitorexperimentat.

Aîncercatdemaimulteoriînviaţăsăavanseze,însădefiecaredatăafost supusunor provocăricareaproapel­audoborât.

Demultipleoriaînceputoafacereșiaajunscuealafaliment.RobertKiyosakiadecis însădefiecaredatăsătreacăpesteeșecurilesale,într­unfinalreușindsăpunăpe picioareoafaceredesucces.Ulterorelainvestitîndomeniulimobiliarelorșialtedomenii,

declarându­se„pensionat”lavârstade47deani.

declarându­se„pensionat”lavârstade47deani. Spuneamcă RobertKiyosaki

SpuneamcăRobertKiyosakiaactivatînmaimultecompaniișiîndomenii diverseale economiei.Cunoştinţeleacumulatedinacesteasociațiunişidomeniii­auextins înțelegereaînceeacepriveştefinanţareaunorcompaniidesucces,acestlucru transformându­lastăziîntr­uninstrumenteficientdepromovareasfaturilorpentru investitorişiantreprenori.

Kiyosakisprijinăvaloareajocurilor–înspecialacelordetipmonopoly–cafiind

instrumentedeînvăţareastrategiilorfundamentaledindomeniulantreprenorial.De

asemeneaaccentueazăimportanţacompetenţeifinanciareprinvalorificareabunurilor

pentruaobţinebunăstare.

Princărţileşidiscursurilesale,RobertKiyosakisfătuieşteoameniisădevinăantreprenori

şisăcauteoportunităţi,iarnuslujbe.Conformfilosofieisalelibertateafinanciarăpoatefi

obţinutădoarcașiantreprenor,omdeafaceri,investitorsauprinobţinereadevenituri

pasive.Eldefineşteoafacerebunăcafiindceacareştiecumsăvândă,să

comercializezeşisăsepunăînvaloare.Areuşitsădezvolteuninstrumentteoretic,

CadranulBanilor,careexplicăîntr­unmodsimplușiușordeînțelesmajoritateamodurilor

princarepotfiobţinutevenituri.

RobertKiyosakiesteunautorperseverentcareafăcutfaţăcriticilorprimiteşicusiguranţă

esteunbunmodeldeurmatdacăteintereseazălibertateafinanciarăprinanteprenoriat.

INTERVIUPENTRUREVISTATIME

I NTERVIUPENTRUREVISTA T IME C ITATEDIN R OBERT K IYOSAKI

CITATEDINROBERTKIYOSAKI

Urmeazăcursurișicumpărăcaseteaudioșivideo.Investeșteîntineînsuți.Prietenii

s­arputeasă­țispunăcăiroseștibaniidepomană:nu­icrede.

Uneoriaisucces…iaralteoriînveți.

Dimensiuneasuccesuluităuestemăsuratădeputereadorințeitale,demărimea

visuluităușidecumgestionezidezamăgirilepedrumulcătresucces.

GăseștimaimultecitateînarticoluldedicatcucitateRobertKiyosaki.

CĂRȚILELUIROBERTKIYOSAKI

Tatăbogat,tatăsărac.Educațiafinanciarăînfamilie.

Tatăbogat,tatăsărac.Educațiafinanciarăînfamilie. Prinintermediulcărţii“Tatăbogat,tatăsărac.Educația

Prinintermediulcărţii“Tatăbogat,tatăsărac.Educația

financiarăînfamilie”,învăţămimportanţa

independenţeifinanciare,aeducaţieişiaconstruirii

uneiaveri.Realizatăcaoseriedesfaturi,carteaoferă

operspectivăasupramoduluiîncarepărinţidin

diferiteclasesocialeîşiînvaţăcopiiidesprebani.

PovesteaurmăreşteviaţaluiKiyosaki,carearedoitaţi

cufundamentefinanciarecompletdiferite.

“Tatăbogat,tatăsărac”neînvaţădespremodulîn

caresuntemprogramaţisăvedembaniişicumsă

analizămcriticpropriilegânduricareneinfluențeazădestinul.Carteaevalueazămodulîn

careactualulsistemeducaţionalestesetatpentruapregătimuncitorişi,înschimb,te

motiveazăsădeviiunantreprenorindependent.

“Tatăbogat,tatăsărac”esteunadintrecărțiledebazăaleeducațieifinanciarelanivel

personal.Estepracticcarteacareapusbazelesistemuluieducaționalfondatdecătre

RobertKiyosakișidezvoltatulteriorînmultitudineadeproduseadresatezoneide

educațiefinanciară,lanivelmondial.

Vândutăpânăacumînpeste26milioanedeexemplare,esteocartepecareeuînsumi

aminclus­oînlistadecărțiesențialedeeducațiefinanciară.Odescriereseparatăacărții

găseștiînarticolulmeudesprecartea“Tatăbogat,tatăsărac”.

PoțicomandacarteadepeLibrisaicisaudelaedituraCurteaVeche.

Cadranulbanilor.Ghidultatăluibogatpentrulibertatefinanciară.

“Cadranulbanilor”esteocontinuareacărţii“Tatăbogat,tată

sărac”.Seintrăîndetaliiprivindmotivulpentrucareunii

oameniaumaimultsuccessfinanciarmuncindmaipuţin,în

timpcemareamajoritateseluptăsăiasălaliman.

Nuseconcentreazăpesfaturilegatdeceeaceestede făcut,cimaidegrabăseconcentreazăpearesetamintea cititoruluiînaşafelîncâtsăpoatăluamaibunedeciziicareîi afecteazăpoziţiafinanciară.Kiyosakiconsiderăcăsuccesul

depindedemuncafăcutăîntrecele4cadrane:investitorul,

angajatul,propriulangajatşiproprietarulafacerii.

angajatul,propriulangajatşiproprietarulafacerii.

Kiyosakiexplicăcumsăidentificămîncecadranartrebuisălucrăm–înoricemomental

vieţii–pentruaaveasucces.“Cadranulbanilor”esteocartepecareartrebuisăocitești

caoconsecințăfirească,dupăceaicitit“Tatăbogat,tatăsărac”.

Poțiverificaprețulcărțiișicomanda“Cadranulbanilor,ghidultatăluibogatpentrulibertate

financiară”pe

Profeţiiletatăluibogat

Aceastăcarteoferăsoluţiialternativepentruinevitabilele prăbuşirialepieţeibursierecarevorveniodatăcuevoluția

Aceastăcarteoferăsoluţiialternativepentruinevitabilele prăbuşirialepieţeibursierecarevorveniodatăcuevoluția generațieiBabyBoomer(generațianăscutădupăaldoilea

războimondial,anii1946­1964).

Esteoverificarearealităţiicarenearatăcâtdenepregătiţi

suntem,mareanoastrămajoritate,pentruaneplanificaviaţa

dupăcevomieşilapensie.

KiyosakicredecăatuncicândgeneraţiaBabyBoomersva

ajungelapensie,vaapăreaoscădereaeconomieiceva

devalorizaeconomiilede­oviaţăamultora.Elpropuneun

planmenitsăneajutesănepregătimpentruceemairăuşitotodatăsănemenţinem

securitateafinanciară.

Kiyosakievidenţiazătotodatăunnumărdemetodeprincareunomobișnuitpoateîncepe

săconstruiascăosituațiefinanciarămultmaibunădecâtobișnuitaținereabanilorîn

bănci,incluzândinvestireaînafacerişiînzonadeimobiliare.

Poțicomandacartea“Profețiiletatăluibogat”depe

UnIQfinanciarmaibun.Cumsă­țifoloseștibaniimaicucap.

Înaceastăcarte,Kiyoskineoferăuneltelefundamentale pentruanecreşteinteligenţafinanciară.Elconsiderăcă

Înaceastăcarte,Kiyoskineoferăuneltelefundamentale

pentruanecreşteinteligenţafinanciară.Elconsiderăcă

înaintedeaobţineşipăstraadevărataaverefinanciară,

trebuiesăînţelegemcumfuncţioneazăbanii.

Cartealuiexplică5conceptefundamentale:

1. creştereabanilor,

2. protejareabanilor,

3. fixareaunuibuget,

4. beneficiilebanilorși

5. îmbunătăţireacunoştiinţelorfinanciare.

Elextindeexplicaţiileşiasupramoduluitotmaifrecventîncareoameniiseconcentrează

asuprasalariului.Elpătrundeînpoliticeletaxelorşiabrokerajului,găsindbaniinecesari

pentruatrăiînlimitabugetuluinecesarstiluluideviaţă,şiaratăcumsăechilibreze

datoriilecuobţinereabanilor.

Înaceastăcartenuveigăsioschemăpentruateîmbogăţirapid,ciostrategiecompletă

caresăteajutesăîțicreezifundaţiace­țivaservipentruaaveaunviitorfinanciarînsorit

restulvieții.

“CarteaUnIQfinanciarmaibun–cumsă­țifoloseștibaniimaicucap”opoțicomandade

pe

Copilbogat,copilisteț.Startulfinanciarînviață.

Aceastăcarteîșipropunesăoferepărinţilorsfaturidesprecumsăoferepropriilorcopiio

fundaţiefinanciarămaibunădecâtceeaceoferăactualulsistemeducaţional.Carteaeste

adresatăsistemuluieducaționaloccidental,deșidinaceastăprivințăsistemuleducațional

românescstămairăudecâtei.Înesențăcarteaîiînvațăpe părințicumsă­șieducepropriicopiiastfelîncâtaceștiasă

românescstămairăudecâtei.Înesențăcarteaîiînvațăpe

părințicumsă­șieducepropriicopiiastfelîncâtaceștiasă

porneascăînviațadeadulțialfabetizațidpdvfinanciar.

Carteaestecreatăpentruaumplegolurileîncunoştiinţe

financiareacopiilor(pecare,dealtfel,sistemuldeeducație

dinRomânianicinuîncearcămăcarsăleacopere)şisăle

inspireîncredereadearămâneînşcoalăchiardacănotele

lornusuntextraordinare.Discutădesprevariatelestiluride

învăţareşidespremodulîncaresistemuleducaţionalnu

estepregătitsăsatisfacănevoilefiecăruiindivid.

Înfiecarecopilexistăungeniu,nespuneRobertKiyosaki,cașipărințitrebuiedoarsă

insistămasupraunoraspectecare­lvorajutasă­șidescopereabilitățile.Kiyosakidiscută

şidespremeriteleînvăţământuluideacasăşiimportanţasuplimentăriieducaţieioferiteîn

şcolilepublicedinprezent.

Amcititcartea“Copilbogat,copilisteț–startulfinanciarânviață”cumulțianiînurmă.Pe

atuncinuerampărinte,oricummi­afolositmieînsumipentrueducațiameafinanciară.

Esteocartecare–înopiniamea–artrebuicititădeoricepărinte.

Poțicomanda“Copilbogat,copilisteț”depe

AltecărțiscrisedeRobertKiyosaki

ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste 1. Tatăbogat,tatăsărac 2. Cadranulbanilor 3.
ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste 1. Tatăbogat,tatăsărac 2. Cadranulbanilor 3.
ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste 1. Tatăbogat,tatăsărac 2. Cadranulbanilor 3.
ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste 1. Tatăbogat,tatăsărac 2. Cadranulbanilor 3.
ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste 1. Tatăbogat,tatăsărac 2. Cadranulbanilor 3.

ListacompletăacărțilorpublicatedeRobertKiyosakiînlimbaromânăeste

1. Tatăbogat,tatăsărac

2. Cadranulbanilor

3. Profețiiletatăluibogat

4. UnIQfinanciarmaibun

5. Copilbogat,copilisteț

6. AtingerearegeluiMidas.Deceuniiantreprenoriseîmbogățesc,iarceimaimulținu.

8.

Fratebogat,sorăbogată–DouăcăidiferitecătreDumnezeu,bogățieșifericire

9.

Avantajulinechitabil–Putereaeducațieifinanciare

10.

Tânărșibogat.Cumsăfaciaveredetânăr,pentrutotdeauna

11.

Ghiddeinvestiții–Cumsăinvesteșticaunombogat

12.

Conspirațiacelorbogați.Celeoptnoiregulialebanilor.

13.

Cinemi­aluatbanii?Decepierdceicareezitășicâștigăceicareacționeazărapid

14.

Înaintedeademisiona–10lecțiideviațăautenticăpentruoriceîntreprinzător

15.

Decevremsăfiibogat.Doioameni.Acelașimesaj

16.

CÂINIIDEVÂNZĂRI–Nutrebuiesăfiiuncâineagresivpentruaaveasuccesîn

vânzări.

17.

Femeiebogată.Ghiddeinvestițiipentrufemei.(scrisădeKimKiyosaki,soțiasa)

21AutorideDezvoltarePersonală

MAIMULTEDESPREKIYOSAKI

PaginaluiRobertKiyosakipeWikipedia

PaginaoficialădeFacebookaluiKiyosakiaici

DespreRobertKiyosakipesite­ulsăuRichdad.com

Ceaicititpânăacumdintrecărțilesale?Lasăuncomentariumaijosșispune­micare

cărțialeluiRobertKiyosakiaicititșicumte­auinfluențat.

129

113 13 1 2
113
13
1
2
Începandcuianuarie2015numaiacceptcomentariilaarticole,detaliiaici. 101IdeideDezvoltarePersonala: Ebook­ulcomplet
Începandcuianuarie2015numaiacceptcomentariilaarticole,detaliiaici.
101IdeideDezvoltarePersonala:
Ebook­ulcomplet
101Ideiesteunebookceitioferatotceainevoiepentrua­tiincepe
dezvoltareapersonala.Nuilpoticumpara.Ilpotiaveadoarintr­un
singurfel:abonandu­telanewsletter­ulmeugratuit.
Vreauebook­ul!
singurfel:abonandu­telanewsletter­ulmeugratuit. Vreauebook­ul! Aflămaimulte»
Aflămaimulte»
Aflămaimulte»