Sunteți pe pagina 1din 8

Baze de date

1. Expresia *Omul. sau calculatorul prelucreaza informatie":


a) este o figura de stil fara suport stiintific;
T b) este sinonima cu expresia'oOmul sau calculatorul prelucreazadate"
c) are serrs numai prin asocierea datelor cu realitatea inconjuratoare.
2. In acceptiunea moderna prin "informatie" se intelege: " a) orice semnal ce ajunge la om sau la
calculator, din mediul inconjurator; * b) orice element nou, necunoscut anterior omului sau
calculatorului, privind fenomene, obiecte,
concqrte din realitate;
c) incertitudinea inlaturata, privind realizarea unui eveniment dintr-un set de evenime,lrte
realizabile.
3. Unitatea informationala este:
-. a) bitul;
b) kilobitul;
c) octetul.
4. Data este:
a) sinonima cu informatia;
- b) o informatie intr-un anumit context;
c) o informatie rupta de context..
5. Materializarea pe un suport ftzic a unui sirnbol reprezinta:
a) o data;
b) o cunostinta;
./c) o abstractie.
6. Prin tipul unei date intelegem:
a) multimea valorilor pe care le poate lua data;
b) structura, multimea valorilor, operatiile admise si modul de tratare a erorilor;
Oc)
structura, multimea valorilor, operatiile admise, regulile de protectie si securitatea datelor.
8. Se numeste cheie candidat:
a) un determinant unic
b) o supercheie minimala ;
c) un determinant minimal
d) un atribut simplu sau compus care implica functional toate celelalte atribute ale unei relatii
9. O relatie are intotdeauna:
a) cel mult o cheie candidat
b) nici una, una sau mai multe chei candidat * c) cel putin o cheie candidat
d) mai multe chei candidat
10. Forma norrnala Boyce-Codd este:
a) mai slaba decat FN3
b) mai tare decat FN4
c) mai tare decat FN3 si mai slaba decat FN4
d) echivalenta cu FN3
11. ACID rqxezinta:
a) o proprietate abazelor de date relationale
b) o proprietate a unor relatii nenormalizate

c) o proprietate a hanzactiilor
d) un set de proprietati ale tranzactiilor
12. Atomicitatea unei txat:g;actri inseamna:
a) tranzactia contine o singura comanda SQL
b) tranzactiarcalizeaza o functie unica
c) ft:anzacf'la este materi altzata printr-o singrra procedura
d) hanzactia se executa in inhegime sau nu se executa deloc
1 3. Independenta tranzactiilor inseamna:
a) tranzactiile nu au nici un fel de legatura semantica
b) rezultatele partiale nestabile ale unei kanzactii nu pot fi utilizate de alte tranzactii
c) rezultatele unei tranzactii nu pot fi utilizate de alte tranzactii
d) tranzactiile nu pot fi executate in parallel
14. Se spune ca obaza de date se afla in stare stabila (consistenta) daca:
a) nu mai necesita nici o rnodificare
b) este pastrata pe un CD
c) are o structura stabila
d) datele continute verifica toate conditiile de integritate a datelor (integritatea entitatii,
integritatea
referirii si conditii de integritate specifice
17. Cardinalitatea unei relatii reprezinta:
a) numarul de atibute alerelatiei;
b) numarul de tupluri ale relatiei;
c) numarul de akibute identificator, ale relatiei.
18. Senumestebazadedaterelationala: :
a) un set de tabele;
b) un set de tabele normalizate;
c) un set de tabele bidimensionale.
19. Doua relatii R1 si R2 sunt compatibile cu reuniune a, daca:
a) au acelasi numar de agribute;
b) au acelasi numar de atribute, iar atributele care ocupa aceeasi pozitie au acelasi nume;
c) au acelasi numaf, de atribute, iar atributele care ocupa aceeasi pozitie au acelasi domeniu.
20. Penku a putea determina intersectia relatiilor R1 si R2 este necesara:
a) relatiile sa fie compatibile cu intersectia;
b)relatiile sa fie compatibile cu reuniunea; .
c) relatiile sa aiba cel putin un tuplu comun.
21. DacaRl are nl tupluri, R2 are n2 tupluri, atunci Rl U R2 are:
a) cel putin nl + n2 tuphui;
b) nl + n2 tupluri;
c) cel mult nl + n2 tupluri.

22. Seconsidera tabelul Rl din figura 1. Relatia p =flAC (R1) are:


a) 3 tupluri;
b) 2 tupluri;
c) 4 tupluri.
A
B
C
1
3
1
1
2
1
2
1
3
3
1
2
23, Operatorul de protectie aplicat unei relatii, permite:
a) eliminarea unor coloane;
b) modifi carea pozitiei coloanelor;
c) eliminarea unor coloane si modificarea pozitiei lor.
24. Operatorul general de jonctiune (0 - Join), intre relatiile Rl si R2 poate fi definit sub forma:
a)Q=d(Rl xR2);
b)Q=d(Rl URz);
c)Q=(Rl xR2).
25. Pentru a putea realiza jonctiunea naturala intre relatiile Rl si R2 este necesar ca:
a) relatiile Rl si R2 sa fie compatibile cu reuniunea;
b) relatiile Rl si R2 sa aiba cate un ahibut cu acelasi domeniu;
c) relatiile Rl si'R2 sa aiba cel putin cate un akibut cu acelasi nume si acelasi domeniu.
26. Se oonsidera relatiile: STUDENT (NRJEG, NUME, PRENUME, GRUPA) si TELEFON
(I\*IR_LEG, PREFD( TELEFON, TIP_TELEFON)
Se presupune ca fieoare student are cel mult un telefon mobil. Pentru a rezolva cererea "sa se
afiseze toti studentii unei grupe preazate, iar acolo unde este cazul sa se afiseze si telefonul
mobil", este
necesar sa utilizam: l
a) o jonctiune naturala;
b) o jonctiune de egalitate;
c) o jonctiune externa.
27. Rezultatul aplicarii unui operator relational, este intotdeauna:
a) o relatie;
b) o relatie sau o valoare;
c) o relatie sau un set de relatii.
28. Se considera relatiile: ADRESA (NR_LEG, LOCALITATEA) si STIIDENT (NR-LEG,
NUME,
PRENUME).
Care dinhe urmatoarele expresii reprezinta in formalismul algebrei relationale, cererea oosa ss
afiseze lista studentilor cu adresa in orasul Bals":
a) TLOCALITATEA:"BaIs" (ADRESA x STUDENT)
b) TLOCALITATEA=''BaIs" INR-LEG=NR-LEG(STIJDENT x ADRESA)

c) TSTUDENT.NR-LEG=ADRESA.NR-LEG = =(STUDENT x
TLOCALITATEA=,,Ba1s',(A I]RESA))
29. Se spune ca o relatie este in forma normala 1., daca:
a) nu contine atibute compuse;
b) fiecare atribut are numai valori atomice;
c) contine cel putin o cheie candidat.
30. Fie A si B doua atribute.(simple sau compuse) ale relatiei R. Se-spune ca atributul B este
dependent functional de A, daca:
a) fiecarei valori a tui A ii este asociata exact o valoare a atributului B;
b) fiecarei valori a lui A ii este asociata cel putin o valoare nenula a atributului B;
c) fiecare valoare a lui B este asociata unei valori a lui A.
31. Se spune ca atributul B este total depende,nt functional de atributul compus A" daca:
.,{ depinde functional de A si de oricare dinhe submultimile proprii ale akibutului A;
b) depinde functional numai de atributul A;
>$) depinde functional de A, dar nu depinde functional de niciuna dintre submultimile proprii ale
lui A.

32. Se spune ca o relatie se afla in a doua forma normala, daca:


a) se afla in prima forma normaia si fiecare atribut care nu este cheie primara este total
dependent de cheia primara;
b) se afla in plima forma normala si orice atlibril care nu este cheie candidat este total dependent
de cheia primara;
c) se afla in prima forma normala si orice ahibut care nu este detenninat este total dependent de
cheia primara.
33. O relatie se afla in forma normala Boyce-Codd , dacasi numai daca:
a) nu contine dependinte functionale tranzitive;
b) fiecare determinant din relatie este o cheie candidat;
c) nu contine dependente multivaloare.
34. Se considera relatia EXAMEN (NR_LEG, DATA\_EXAMEN, ID_MATERIE, SALA,
NOTA)
Aceasta relatie se afla in:
a) a II-a formanonnala;
b) a III-a forma nonnala;
l F c) prima forma normala.
35. Se considera relatia:
STUDENT (NR-LEG, CNP, BULETIN, NUME, PRENUME, SEX) J
In ipoteza ca toti stude,lrtii sunt cetateni romani, care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
a) relatia nu este in forma normala Boyce-Codd;
b) relatia are 2 determinanti;
c) relatia nu contine dependente multivaloare.

36. Se considera comenzile SQL


1) SELECT *
FROM STUDENT, TELEFON
WHERE STUDENT.NR_LEG = TELEFON.NR LEG
2) SELECT *
FROM STUDENT INNER JOIN ADRESA
ON STUDENT.NR-LEG = TELEFON.NR-LEG
Care din urmatoarele afirmatii este falsa:
a) prima comanda este gresita;
b) cele doua comenzi sunt echivalente;
a II-a comanda este corecta.
37. Se considera cominda SQL
SELECT *
FROM (STUDENT INNER JOIN ADRESA ON NR_LEG = r* _\R LEG) INNER JOIN
;l , TCaExLe EdFinOtreN uOrmNNatRoi eLleE Gafi:rNmRat t LeEstGe corecta:
a) comanda este corecta;
-b) comanda va generaun mesaj de eroare;
c ) comanda se executa dar nu se afiseaza nimio.

38. Se considera comanda SQL


SELECT *
FROM STUDENT LEFT OUTER JOIN TELEFON ON STUDENT. NR LEG:
TELEFON.NR_LEG
WHERE GRUPA =7770
Se presupune ca in grupa selectata sunt 30 de studenti, 5 studenti au un telefon si 4 studenti au
cate
doua telefoane. Atunci, in urma executiei se va afisa:
*j) o lista cu 30linii;
b) o lista cu 34 de linii;
c) o lista cu 13 linii.
39. Prin tranzactie se intelege:
a) totalitatea cererilor necesaf,e rezolvarii unei anumite probleme;
b) o unitate logica de prelucrare, acre asigura consistenta si siguranta bazei de date;
?c) o succesiune de operatii de prelucrare pe durata caraora baza de date se afla numai in stari
consistente.
40. O bazadedate este inh-o stare stabila (consistenta), daca:
a) nu contine valori nule;
b) se afla, cel putin, in forma normala Boyce - Codd;
c) respecta toate restrictiile de integritate a datelot.
41. Orice tanzactie are urinatoarele proprietati:
r a) atomicitate, continuitate, izolare, durabilitate;
,,/' b) atomicitate, controlabilitate, continuitate, izolare, durabilitate;
c) atomicitate, consistenta,izolare, durabilitate

42. Atomicitatea unei tranzactii implica:


a) contine o singura cerere asupra bazei de date;
b) ori sunt executate toate operatiiie din tranzactie, ori nu se executa nimic;
c) ori sunt afisate toate rqzultatele operatiilor din tranzactie, ori niciunul.
43. Prin plariificarea unui set de tranzactii se intelege o anumita ordine de executie, impusa
pentru
operatiile elementare din diverse tranzactti. Se spune ca o planifi.care este serializabila, daca:
a) efectul ei este echivalent cu al unei planificari seriale;
.^b) tranzactiile sunt planifi cate indep endent;
c) operatiile unei tranzactii apar numai dupa ce au fost epuizate operatiile altei tranzactii.
44. Se considera relatia JUDET (NumeJudet, Localitate, Prefix) si urmatoarele restrictii de
integritatea datelor:
1) O localitate aprtine unui judet
2) Fiecare judet are un prefix unic
3) Nu exista doua judete cu acelasi prefix
4) Pot exista mai multe localitati cu acelasi nrrme
Se cere sa se determine care din urmatomele scheme reprezinta o descompunere a relatiei date,
fara pierdere de informatie si in forma normala Boyce - Codd.
a) JLIDET (Nume-Judet, Oras) PREFX (Oras, Judet);
b) JUDET (Nume-Judet, Oras, Prefix);
c) JUDET (Nume-Judet, Oras) PREFD( (Nume-Judet, Prefix).
45. O magazie de date (data- warehouse) contine:
a) date curente denormalizate, [a nivel de infreprindere;
b) date istorice denormalizate,la nivel de infreprindere;
c) date istorice denormalizate, la nivel de sector.
46. Parintele conceptului "magaitede date" este considerat:
a) Bill Inmon;
b) Ralph Kimbal
c) Peter Codd.
47. Modelul o'obiect - relational" contine:
a) relatii a1e caror valori pot fi. strucfuri de date complexe;
b) obiecte care contin relatii;
c) obiecte si relatii.
48. Vederea reprezinta:
a) o colectie de fereshe utilizate pentru afisarea continutului bazei de date intr-o aplicatie;
;b) modelul unei parti abazei de date, asa cum este ea utilizata intr-o aplicatie;
-" c) modelul unui raport rcalizatpebaza datelor dintr-o colectie de date.
49. Limbajul SQL reprezinta:
a) un limbaj procedural de descriere si manipulare a datelor intr-o baza de date;
b) un limbaj neprocedural de descriere si manipulare a datelor inh-o baza de date;

1. Prin valoarea atomica, intelegem:


a) o valoare reprezentata printr-un singur symbol;
b) o valoare din care nu putem elimina nici o componentafansa denaturam semdficatia datei;
c) o valoare cu format rigld.
8. Atributulreprezinta:
a) multirnea valorilor posibile ale unei date; t
.rb) o caracteristica a unei entitati;
c) formatul de reprezentare a unei date.
9. Indicii de calitate a info4natiei suut:
a) tipul datei, forma de reprezentare pe un suport fizic si corectitudinea;
b) precizia, actualitatea si pretul de cost;
c) precizia, actualitatea si completitudinea.
10. Prin baza de date, intelegem:
a) orice colectie de date;
b) o colectie de date conectate logic, exhaustiva si neredundanta;
; c) orice colectie de date materializata sub forrna unor fisiere de disc magnetic, sau banda
magnetica.
11. Prin sistem de gestiune abazelor de date, intelegem:
a) modul de organizare al unui sistem informatic, care manipuleaza date din baze de date;
b) un program sau pachet de programe, care permite crearea, pastrarea si eliminarea bazelor de
date;
4) un sistem de programe, care pennite utilizatorului definirea, creaxea si inhetinereabazet de
date, precum si accesul conholat la aceasta.
12. Schema conceptu ala abazeide date, rcprez.inta:
a) modul de prezentare fonnala a inkegii baae de date;
b) modul de rqlrezentare in SQL, a bazelor de date relationale;
)c) modelul formal al bazei de date, din punctul de vedere al unei aplicatii.
13. Independenta aplicatiilor in raport cu strrctura datelor, se refera la:
a) pasfrarea performantelor aplicatiilor, indiferent de modificarile la nivelul schemei
conceptuale;
b) imunitatea programelor aplicative fata de modificarile la nivelul schemelor conceptuala si
interna;
c) imrrnitatea programelor aplicative fata de modificarile schemei exteme.
14. O relatie este:
a) orice tabel bidimensional cu valori atomice;
'J b) orice tabel;
c) orice tabel bidimensional,
15. Se numeste domeniu al unui atribut:
a) multimea valorilor posibile ale unui akibut;
b) tipul datelor de atribut; oc) multimea valorilor actuale ale unui atribut.
16. Se numeste grad al unei relatii:

a) numarul domeniilor distincte ale relatiei;


b) numanrl de tupluri distincte ale relatiei;
7c) numarul de afribute ale relatiei.
I 5. Integritatea referirii presupune :
a) interogarile asupra bazei de date sunt corecte din punct de vedere semantic si sintactic
b) valorile unei chei externe sunt nule sau se afla printre valorile cheii primare peste care a fost
definita )
c) valorile cheii primare se afla printre valorile cheilor exteme definite peste ea
d) interogarile asupra bazei de date presupun numai jonctiuni de egalitate sau jonctiuni naturale
16. integritatea entitatii (cheii pqimare) presupune:
a) valorile cheii primare sunt nenule
b) valorile cheii primare sunt unice
c) valorile cheii primare se afla prinke valorile cheilor externe definite peste ea
d) valorile cheii primare sunt unice si nenule