Sunteți pe pagina 1din 5

Edituri de c`r\i po]tale

{n conceperea Monografiei illustrate a Bu]teniului m-am bazat


]i pe studiul c`r\ilor po]tale vechi din propria colec\ie. Dintre cele
mai [nt@lnite edituri de c`r\i po]tale ap`rute la examinare amintim pe
urm`toarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ed. Ad Mayer & D. Stern - Pasagiul Vilacros Bucure]ti nr. 3


M. Tartier - Azuga
Ed. Depozit Saraga Bucure]ti, sub hotel de France nr. 30
Ed. Galeria de cadouri Mayaer & Stern
Ed. Rommler & Jonas Dresden
Ed. Libr`ria Parcului N. Buduroi, Sinaia
Ed. Libr`riei Socec & Co SA, Bucure]ti
Fotograf Duscheck
Ed. N.T. Dumitrescu libraria Sinaia
Ed. G.Matheescu - furnizor al Cur\ii Regale
Colec\ia C. }tefanovici
Ed. FOTO PARIS, Sinaia
Ed. Cooperativa Tricolorul, Bu]teni
Ed. Coroana Galant, M`run\i] debit ]i articole de libr`rie
Alecsandru Petrescu, Bu]teni
Ed. Bazarul Bu]teni V. Teodorescu
Ed. Enciclopedia fotografic` Bucure]ti foto I. Petcu
Ed. Societ`\ii Cooperativei Ursul, Bu]teni
Ed. V. Teodorescu, Bu]teni
Ed. Libr`riei Union Bucure]ti str. Decebal 9

163

20.

Fotograf Mihai Haret


Mul\umiri D-lui Popescu Alexandru ]i fiului Pu]tiu pentru
solicititudinea de care au dat dovad`.

Exprese mul\umiri Domnului Director al Casei de Cultur`,


inimosul domn Constantin Spurcaciu, pentru ajutorul ]i sprijinul
moral pe care mi l-a acordat pe [ntreaga perioad` a lans`rii
proiectului ]i ducerea la cap`t a acestei
minunate aventuri.

164

de alt`dat`

Bu]teniul

De acela]i autor :
C`lim`ne]ti2000 150 de ani
monografie ilustrat`
Edi\ia I-a,

1997.

Carte medaliat` cu bronz la Primul For Interna\ional de Cartofilie


din Bucure]ti, Palatul }u\u, 1998.
Indiei

Agra Minunea numit` Taj Mahal,


Khajuraho - mit, legend`, [nt@mplare sau
creativitate?, Goa p`m@nt ne[nl`n\uit,
Plimbare la New Delhi Cairo 2004.

Impresii de c`l`torie Misterioasa Indie, Roma cu adev`rat,


Singa pura, Kuwait, Mallaca, Siria, New
York, New York, New York!, Efes, Egipt
- \ara miracolelor

Cairo 2005.
Monografii ilustrate C`lim`ne]ti, Bucure]ti, Buz`u, Bu]teni,
Ada Kaleh, Litografii rom@ne]ti -

Cairo 2006.
Mirajul civiliza\iilor
]i fascina\ia muzeelor Descrierea a peste 90 de muzee din 50
de \`ri din 4 continente din Asia pana
la New York
- Cairo 2007.

165

de alt`dat`

Bu]teniul

C`lim`ne]ti2038
- 650 de ani
monografie ilustrat`, Edi\ia II-a,C`lim`nesti 2008.
C`lim`ne]ti2038
- 650 de ani
monografie ilustrat`, Edi\ia III-a,
C`lim`nesti 2010.
C`lim`ne]ti2038
- 650 de ani
monografie ilustrat`, Edi\ia IV-a,

Ankara 2015.
Vizit@nd Berna

primul ghid IT scris de un rom@n [n


Elve\ia ap`rut prin bun`voin\a Excelen\ei Sale, Prin\ul Dimitri Sturdza [n dou`
edi\ii.

Berna 2008, 2009.
Istoria obeliscurilor
egiptene Portretele de
la Fayoum F@nt@ni
medievale la Berna
Berna 2010.
Mirajul civiliza\iilor
]i fascina\ia muzeelor

Descrierea a peste 90 de muzee din 50


de \`ri din 4 continente din Asia pana

166

de alt`dat`

Bu]teniul

la New York, plus Elve\ia, edi\ia a II-aAnkara 2015.
Rom@nia o Elve\ie
a estului

prima edi\ie

Ankara 2015.

Web sites:
www.scribd.com/dan_zamfirache
www.youtube.com/user/pharesdan
www.youtube.com/user/danzamfirache
www.facebook.com/DanZamfirache
www. geocities.ws/dan.zamfirache
Site personal realizat ca o continuare a celui din
1997 [n colaborare cu firma CINOR Bucure]ti, Rom@nia
]i continuat la Singapore [n 1999, dezvoltat [n India la Bombay 1997
]i New Delhi 1998, Cairo 2003 ]i Berna in 2008.
C`lim`ne]ti ]i Busteni primele sta\iuni din Rom@nia pe Internet
c@nd [n \ar` exista doar un singur provider, Kappa.

167