Sunteți pe pagina 1din 1

OPINII DESPRE

CELE 21 DE LEG1 SUPREME ALE LIDERULUI


JohnMaxwell este un lider care gi-a fmpriuti$t cu grajie secretele. fncilcaji nceste
legi pe propria rispundere... Ele sunt baza pe care noi toji, indferent de statut, ne putem
construi o viaji, un scop o misiune.
STEPHEN ARTERBURN
Fondator gi Pregedinte a1 NEW LIFE CLINICS

John Maxwell a reugit s i construiasci un pod pesfe pripastin dintre giindirea


comerciali$ principiile de viaji din Biblie, crefind oformula' magic2 pentru cei care vor s i j e
lideri de succes.
ANNE BELLER
Fondator a1 AUNTIE ANNE'S HAND-ROLLED SOFT PRETZELS
0 carte despre arta de a conduce care trebuie cititi, pentru ci este o Iisti sirnpli de
principii puternice care te pot ajuta si-ji dezvolji calitijile de lider in toate domeniile.
S. TRUETT CATHY
Fondator gi Pregedinte a1 CHICK-FIL-A, INC.

Mesagerul este chiar mesajul in sine. CELE 21 DE LEG1 SUPREME ALE


LIDERULUI este rnai mult deciit o carte - John Maxwell ne dezviluie imaginea intimi a
mesagerului insugi. Principiile din aceasti carte nu sunt dour simple teorii; relevanja gi
gmplitatea lor ne determini s i le aplicim si in viaji. Oricine v i poafe spune ce s i faceti;
John merge rnai departe gi vii arati cum. De ce inci o carte de spre arta de a conduce? Din
doui motive specifice - pritnul, aceasti carte reugegte s i demonstreze aplicabzlitatea vechilor
principii biblice chiar si in zilele noastre. fn a1 doilea riind, aceasti carte poate deveni o
unealti de cea mai inalti calitate atunci ciind o utilizaji pentru a crea alji lideri. Fiecare
capitol are un mesaj de sine stititor. Prin aceasti carte John a adus o contribujie uriagi la
lumea crqtzni si nu numai.
Dr. SAMUEL R. CHAND
Pregedinte a1 COLEGIULUI BEULAH HEIGHTS BIBLE, ATLANTA, GA

Piaja este plina' de crirfi ;;i produse despre stiinja conducerii. Dm eel care scrie despre
stiinja canducerii nu se transfoma' automat intr-un expert fn acest dmeniu. Afi lider inseam&
afi gi expert in stiinja conducerii. John Maxwell este un lider real. Lui nu il este teami si-gi
rrcunoascigregelile,iar cititorul nu are declit de c4tigat din acestegre;;eb.Cartea este un exemplu
a1 succesului ca lider gi un bmometru al estirmirii capacitlifii de a conduce.
MARK DEMOSS
Pregedinte a1 THE DEMOSS GROUP, INC.