Sunteți pe pagina 1din 2

LEGENr.

12din20ianuarie2015
pentrumodificareaicompletareaLegiinr.53/2003Codulmuncii
EMITENT:PARLAMENTULROMNIEI
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.52din22ianuarie2015

ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.

ART.I
Legeanr.53/2003Codulmuncii,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.345
din 18 mai 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 16, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele (5) i (6), cu
urmtorulcuprins:
"(5)Absenelenemotivateiconcediilefrplatsescaddinvechimeanmunc.
(6) Fac excepie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesional fr plat,
acordatencondiiileart.155i156."
2.Laarticolul56alineatul(1),literac)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"c)ladatandepliniriicumulativeacondiiilordevrststandardiastagiuluiminimdecotizare
pentru pensionare; la data comunicrii deciziei de pensie n cazul pensiei de invaliditate de gradul III,
pensieianticipatepariale,pensieianticipate,pensieipentrulimitdevrstcureducereavrsteistandard
de pensionare; la data comunicrii deciziei medicale asupra capacitii de munc n cazul invaliditii de
gradulIsauII;".
3. La articolul 92, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu
urmtorulcuprins:
"(3)Salariulprimitdesalariatultemporarpentrufiecaremisiunenupoatefiinferiorceluipecare
l primete salariatul utilizatorului, care presteaz aceeai munc sau una similar cu cea a salariatului
temporar.
(4)nmsurancareutilizatorulnuareangajatunastfeldesalariat,salariulprimitdesalariatul
temporar va fi stabilit lunduse n considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de
muncicarepresteazaceeaimuncsauunasimilar,astfelcumestestabilitprincontractulcolectivde
muncaplicabillanivelulutilizatorului."
4.Laarticolul145,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)Durataefectivaconcediuluideodihnanualsestabiletencontractulindividualdemunc,
curespectarealegiiiacontractelorcolectivedemuncaplicabile."
5. La articolul 145, dup alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) (6), cu
urmtorulcuprins:
"(4)La stabilireadurateiconcediuluideodihnanual,perioadeledeincapacitatetemporarde
munc i cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal i concediului pentru
ngrijireacopiluluibolnavseconsiderperioadedeactivitateprestat.
(5)nsituaiancareincapacitateatemporardemuncsauconcediuldematernitate,concediul
deriscmaternaloriconcediulpentrungrijireacopiluluibolnavasurvenitntimpulefecturiiconcediului
deodihnanual,acestasentrerupe,urmndcasalariatulsefectuezerestulzilelordeconcediudupcea
ncetatsituaiadeincapacitatetemporardemunc,dematernitate,deriscmaternaloriceadengrijirea
copiluluibolnav,iarcndnuesteposibilurmeazcazileleneefectuatesfiereprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihn anual i n situaia n care incapacitatea
temporar de munc se menine, n condiiile legii, pe ntreaga perioad a unui an calendaristic,
angajatorulfiindobligatsacordeconcediuldeodihnanualntroperioadde18lunincepndcuanul
urmtorceluincareacestasaaflatnconcediumedical."
6.Articolul146semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.146
(1)Concediuldeodihnseefectueaznfiecarean.

(2) n cazul n care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parial,
concediul de odihn anual la care avea dreptul n anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei n
cauz, angajatorul este obligat s acorde concediul de odihn neefectuat ntro perioad de 18 luni
ncepndcuanulurmtorceluincaresanscutdreptullaconcediuldeodihnanual.
(3)Compensareanbaniaconcediuluideodihnneefectuatestepermisnumaincazulncetrii
contractuluiindividualdemunc."
ART.II
Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:
a)art.22alin.(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.6/2007privindunelemsuridereglementarea
drepturilor salariale ia altor drepturi ale funcionarilor publici pn la intrarea n vigoare a legii privind
sistemulunitardesalarizareialtedrepturialefuncionarilorpublici,precumicreterilesalarialecarese
acordfuncionarilorpublicinanul2007,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.66din29
ianuarie2007,aprobatcumodificriprinLegeanr.232/2007,cumodificrileulterioare;
b) art. 23 alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baz i al
altordrepturialepersonaluluibugetarsalarizatpotrivitOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de baz pentru personalul contractual din sectorul bugetar i
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilordebaznsectorulbugetariaindemnizaiilorpentrupersoanecareocupfunciidedemnitate
public,precumiunelemsuridereglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturialepersonalului
contractual salarizat prin legi speciale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 1
februarie2008,aprobatcumodificriprinLegeanr.177/2008,cumodificrileicompletrileulterioare.

AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,curespectareaprevederilorart.75iale
art.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat.

PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR
VALERIUTEFANZGONEA

PREEDINTELESENATULUI
CLINCONSTANTINANTONPOPESCUTRICEANU

Bucureti,20ianuarie2015.
Nr.12.

S-ar putea să vă placă și