Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ......................... la ..........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.

1.2 GEORGESCU STEFAN GABRIEL (numele si prenumele) cu domiciliul in

BUCURESTI, (localitatea) str. DOAMNA GHICA

nr. 1, bloc 1, scara 3, etaj 1,

apartament 86, judetul/sectorul 2., nascut(a) la data de 04.05.1984, (ziua, luna, anul)

in BUCURESTI,(localitatea) judetul/sectoru 2,

fiul (fiica) lui (a) SORIN - VICTOR si

al MIORICA, avand actul de identitate seria RT nr. 548852 eliberat de SPCEP S2

biroul nr. 2 la data de 01.04.08, codul numeric personal 1840405340912, in calitate de donatar au convenit sa incheie prezentul contract de donatie cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.

Noi, …………………………, in calitate de donator, donam donatarului suma de

in scopul .......................

Eu, donatorul, declar ca suma de mai sus a fost virata donatarului la data de ............................

2.2.

Eu, GEORGESCU STEFAN GABRIEL, donatarul, declar ca primesc cu

recunostinta donatia facuta de donator privind suma mentionata mai sus, suma pe

care am preluat-o la data de

in scopul transplanutlui de valva mitrala.

3. CLAUZE FINALE

3.1.

Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de 2 exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

DONATOR

DONATAR STEFAN GABRIEL GEORGESCU Ajuta-ne sa il ajutam in continuare! www.ajutalpestefan.com