Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE

PROGRAM DE CONTROL
AL PROIECTANTULUI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR INCLUSIV IN FAZE DETERMINANTE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 10/1995 PRIVIND
CALITATEA IN CONSTRUCTII, A REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL DE STAT AL CALITATII IN CONSTRUCTII, APROBAT CU HG NR. 272/1994 SI
A REGULAMENTULUI DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA, APROBAT CU HG 273/1994 LA
INVESTITIA: "Centru de cercetare-dezvoltare si Atelier de cercetare-dezvoltare prototipuri in domeniul industriei electrice si energetice "
INTRAVILAN MUNICIPIUL BOTOSANI, STR. CALEA NATIONALA NR.4, JUDETUL BOTOSANI

FAZE DE LUCRARI, INCLUSIV FAZE DETERMINANTE, CARE SE SAU


SE RECEPTIONEAZA CALITATIV PENTRU CARE TREBUIE
INTOCMITE DOCUMENTE DE ATESTARE A CALITATII

Nr.
crt

DOCUMENTUL CARE SE
INTOCMESTE:
PVFD=PROCES
VERBAL DE CONTROL AL CALITATII
IN FAZE DETERMINANTE
PVRC=PROCES VERBAL DE
RECEPTIE CALITATIVA
PVTL=PROCES VERBAL DE
TRASARE A LUCRARILOR

PARTICIPANTI LA
CONTROL:
I=IC SUCEAVA
B=BENEFICIAR
E=EXECUTANT
P=PROIECTANT

DATA
EFECTUARII
CONTROLULUI
CONFORM
GRAFICULUI DE
EXECUTIE

A) REZISTENTA
1
2
3
4

Predare-primire amplasament si a bornelor de reper


Trasare axe principale constructie+gropi de fundare
Receptia calitativa a terenului de fundare
Receptia calitativa a sapaturilor (trasare axe, dimensiuni in plan)
Faza premergatoare turnarii betonului in fundatii inclusiv

5 natura terenului de fundare

PVTL
PVTL
PVRC
PVRC

B+P+E
B+P+E
B+E+P+geotehnician
B+P+E

P.V.F.D.

B+E+P+I

1/6

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE
Turnare beton in fundatii izolate

P.V.L.A.

Cofrare si Montare armaturi in cuzineti, centuri


Verificarea montarii carcaselor de buloane in fundatii
Verificarea armarii si a cofrajului cuzinetilor, centurilor
Turnare beton in cuzineti, centuri

P.V.L.A.
P.V.L.A
P.V.F.D.
P.V.L.A.

B+E
B+P+E
B+E
B+E+P+I
B+E

Verificarea executiei umpluturilor si a stratului rupere capilaritate balast,


11 (grad de compactere, pante, grosimi)
12 Armare cu plasa sudata+turnare beton in placa suport pardoseala
13 Receptia calitativa a lucrarilor de fundatii, inclusiv grinzile de soclu

PVRC
P.V.L.A.
PVRC

B+E
B+E
B+E

14 Verificarea fazelor de montaj a str. metalice stabilite prin caietul de sarcini

PVRC

B+E+P

15 Verificarea armarii si a cofrajului in planseul peste parter


16 Receptia calitativa a str. de rezistenta (metal+beton)
17 Terminarea lucrarilor la str. de rezistenta

P.V.F.D.
PVRC
P.V.F.D.

B+E+P+I
B+E+P
B+E+P+I

PVRC
PVRC
PVRC

B+E+P
B+E
B+E

P.V.F.D.
PVRC
PVRC
PVRC
PVRC
PVRC

B+E+P+I
B+E
B+E
B+E
B+E
B+E

6
7
8
9
10

B) ARHITECTURA
1 Trasare elemente geometrice
2 Receptia calitativa a inchiderilor exterioare din panouri sandwich
3 Receptia calitativa a invelitoarei din panouri sandwich
Terminarea lucrarilor de executie inchideri, invelitoare
4
5
6
7
8
9

inclusiv accesoriile
Receptia calitativa a protectiei anticorozive aplicate pe str metalica
Receptia calitativa a compartimentarilor interioare
Receptia calitativa si verificarea pardoselilor din beton (grosime, pante)
Receptia calitativa si verificare montaj timplarie
Receptia calitativa si verificarea finisajelor

C) DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE


2/6

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE
1 Trasare elemente geometrice
Verificarea elementelor geometrice si a gradului de compactare la
2 terasamente
Verificarea elementelor geometrice si a starea suportului pentru stratul de
3 baza
4 Verificarea stratului de rezistenta
5 Verificarea stratului de uzura

PVTL

B+P+E

PVRC

B+E+P

PVRC
P.V.F.D.
P.V.F.D.

B+E+P
B+E+P+I
B+E+P+I

PVTL
PVRC
PVRC
P.V.F.D.

B+P+E
B+E+P
B+E+P
B+E+P+I

PVTL
PVRC
P.V.F.D.

B+P+E
B+E+P
B+E+P+I

PVTL
PVRC
PVRC
PVRC

B+E+P
B+E
B+E
B+E+P

P.V.L.A.
P.V.L.A.
PVRC

B+E
B+E
B+E

D) INSTALATII

1
2
3
4
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

D1) INSTALATII ELECTRICE


Trasarea traseelor instalatiei electrice
Proba de functionare a instalatiei electrice interioare
Executie instalatie paratrasnet
Legarea la pamint a instalatiei electrice
D2) INSTALATII SANITARE
Trasarea traseelor conductelor
Verificarea traseelor conductelor
Proba de etanseitate si calitatea apei
D3)BRANSAMENT SI RACORD ALIMENTARE CU APA
Trasarea lucrarii (stabilire traseu si identificarea celorlalte utilitati la
intersectie )
Desfacerea imbracamintilor stradale si aleilor din incinta
Localizarea si protejarea instalatiilor subterane existente
Executia sapaturilor-cote si dimensiuni
Pat de pozare+Montarea conductelor din polietilena si caminelor de
vizitare aferente
Probarea instalatiilor de sanitare (probe hidraulice )
Verificarea executiei umpluturilor

3/6

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE
8 Executie camin apometru+Montare bucla contorizare
9 Receptia lucrarilor de alimentare cu apa
D4)INSTALATII TERMICE INTERIOARE
Trasarea lucrarii (stabilire amplasare radiatoare,cote si dimensiuni
1 conducte de distributie si coloane)
2 Amplasare si pozare conducte de distributie- cote si dimensiuni
3 Montare radiatoare pe pozitie
4 Probe hidraulice (la rece)

PVRC

5 Probarea instalatiilor de incalzire centrala (probe de etanseitate si dilatare)


6 Receptia lucrarilor de instalatii termice interioare
D5)INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA (C.T.)
Trasarea lucrarii (stabilire amplasare utilaje,echipamente termice,cote si
1 dimensiuni conducte de distributie in CT)
2 Amplasare si pozare conducte de distributie- cote si dimensiuni
3
4
5
6
7

P.V.F.D.

B+E+P
B+E+P+I

PVTL
PVRC
PVRC
P.V.L.A.

B+E+P
B+E+P
B+E
B+E

P.V.L.A.

B+E+P
B+E+P+I

P.V.F.D.

PVTL
PVRC

Montare utilaje si echipamente termice


P.V.F.D.
Pozarea conductelor montate aparent
PVRC
Verificari si probe hidraulice,(perioada intre si dupa terminarea montajului) P.V.L.A.
Probarea instalatiilor de incalzire centrala (dilatare-contractie)
P.V.L.A.

Receptia lucrarilor de instalatii incalzire centrala


P.V.F.D.
D6)INSTALATII PREPARARE ACM CU SISTEME PANOURI SOLARE
Trasarea lucrarii (stabilire amplasare utilaje,echipamente termice,cote si
PVTL
1 dimensiuni conducte de distributie)
Amplasare si pozare panouri solare inclusiv conducte de distributie -cote si
PVRC
2 dimensiuni
Montare utilaje si echipamente tehnologice in camera

3 tehnica
P.V.F.D.
Pozarea
si
izolarea
conductelor
cu
tuburi
izolante
din
elastomeri
PVRC
4
5 Verificari si probe hidraulice,(perioada intre si dupa terminarea montajului) P.V.L.A.
4/6

B+E+P
B+E+P
B+E+P+I
B+E
B+E
B+E+P
B+E+P+I

B+E+P
B+E+P
B+E+P+I
B+E+P
B+E

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE
6 Probarea instalatiilor de incalzire centrala (dilatare-contractie)
Receptia lucrarilor de instalatii de preparare apa calda de

P.V.L.A.

B+E+P

7 consum
D7)INSTALATII DE GAZE NATURALE
Trasarea lucrarii(stabilire amplasare post de reglare si conducte de
1 gaze,cote si dimensiuni)
Amplasare si pozare regulatoare si electrovalve si conducte de racord la
2 arzatoare -cote si dimensiuni
3 Montare arzatoare pe cazane si plita cu 8 ochiuri
4 Pozarea conductelor montate aparent
5 Probarea instalatiilor de gaze naturale
Receptia lucrarilor de instalatii de gaze naturale si montare

P.V.F.D.

B+E+P+I

PVTL

B+E+P

PVRC
PVRC
PVRC
P.V.L.A.

B+E+P
B+E+P
B+E+P
B+E

6 utilaje
P.V.F.D.
D8)INSTALATII DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
Trasarea lucrarii (stabilire amplasare echipamente de detectie ,trasee tuburi
PVTL
1 si conducte, cote si dimensiuni)
Montare echipamente de detectie ,pozarea conductoarelor

B+E+P+I

B+E+P

2 electrice si sau a cablurilor


3 Verificari incercari,probe (perioada intre si dupa terminarea montajului)
Verificari incercari,probe (perioada de punere in functiune si exploatare
4 probe )

P.V.F.D.
PVRC

B+E+P+I
B+E

PVRC

5 Receptia lucrarilor de detectie incendiu

P.V.F.D.

B+E+P
B+E+P+I

NOTA:
1 Data verificarii din coloana 4 se va completa de catre executant, in conformitate cu graficul de executie
2 Executantul va aunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participare la control cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea
3 Proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de cite ori se constata o alta stratificatie a terenului fata de cea din proiect
5/6

S.C. EDIFICO S.R.L.

VIZAT INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII BOTOSANI

Proiect nr. 03/2011


Faza PT+DDE
Executia lucrarilor se va realiza pe baza procedurilor scrise, intocmite de catre executant in concordanta cu caietele de sarcini precum si a reglementarilor
4 tehnice in vigoare
Receptia calitativa pe categorii si faze de lucrari, altele decit cele prevazute in planul de control se va efectua de catre executant si beneficiar in conformitate
5 cu reglementarile tehnice in vigoare
6 La receptia elementelor de beton (fundatii, pardoseli, planseu) se va prezenta buletin cumulativ privind rezultatele incercarilor pe probele prelevate la obiectiv
Produsele puse in opera var avea certificata calitatea prin documente, si vor avea aplicata marca CS sau CE; se interzice punerea in opera a materialelor cu
7 defecta de calitate sau care nu au documente de certificare a calitatii
Controlul in faze determinante efectuat impreuna cu I.C. consta in verificarea documentelor de atestare a calitatii, reprezentantul I.C. va fi anuntat ptr. a
verifica prin sondaj calitatea lucrarilor prevazute in programul de control inainte ca acestea sa devina ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu
8 ceilalti factori prevazuti in program
9 Un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la cartea tehnica a constructiei care va fi intocmita inainte de receptia obiectivului

Proiectant
S.C. EDIFICO S.R.L BOTOSANI

Beneficiar

Executant

Sef proiect
ing. Bogdan Alexa

Director

Director

Inspector de santier

6/6

S-ar putea să vă placă și