Sunteți pe pagina 1din 23

2020

PROPUNERE TEHNICA PROIECTARE


AVAND CA OBIECTIV:

"CONSOLIDARE, EXTINDERE, AMENAJARE SI


REPARATII CAPITALE LA SEDIUL JUDECATORIEI
TARGOVISTE” , B-DUL INDEPENDENȚEI NR. 34,
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL

AVENTUS DESING SRL


©2016 Alter Ego Concept
1. DATE GENERALE
Autoritate contractanta
Denumire: Compania Nationala de Investitii CNI SA,
Adresa: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti
Tel.fax:021/667.20.98
e-mail: um02547@mapn.ro
Denumirea investitiei:
" CONSOLIDARE, EXTINDERE, AMENAJARE SI REPARATII CAPITALE LA SEDIUL JUDECATORIEI TARGOVISTE "
Amplasament
Bdul Independenței nr. 34, municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița.

1.1. DESCRIERE LUCRARILOR DE INTERVENTIE


SITUATIA EXISTENTA
Construcţiile existente au fost edificate în anul 1976 cu funcţiunea principală Casa Agronomului – spaţii pentru
instruire (sala şedinţe şi cabinete lectori), cazare, preparare şi servire masă, care s-a păstrat până în anul 1986. În
anul 1986 întregul imobil (clădiri şi teren) s-a transmis în administrarea Tribunalului Dâmboviţa de Consiliul Judeţean
Dâmboviţa – decizia nr. 212 şi 244/1986 privind drept de administrare asupra întregului imobil unde a funcţionat
Tribunalul şi Judecătoria Târgovişte. Din luna septembrie 2008 funcţionează în această locaţie numai Judecătoria
Târgovişte.
Parcela unde sunt amplasate construcţiile în care funcţionează Judecătoria Târgovişte are suprafaţa de 5445 mp.
Corpuri ce alcătuiesc ansamblul Judecătoriei:
Corp C1A – cuprinde birouri administrative, birouri judecători, procurori, grefieri, grupuri sanitare.
‒ Destinaţie iniţială: Cazare.
‒ Regim de înălţime: S tehnic+P+3E.
‒ Structura de rezistenţă: cadre seismice de beton armat, dispuse perpendicular pe ambele direcţii
principale;
‒ Fundaţii: de tip izolate sub stâlpi şi continue sub pereţii de închidere, alcătuite din bloc de beton simplu
şi cuzinet beton armat;
‒ Planşee: beton armat monolit;
‒ Acoperiş: şarpanta lemn cu învelitoare tabla;
În cadrul lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refunctionalizare se vor amenaja spaţii pentru birourile
personalului judecătoriei.
‒ Corp C1B – (Tribunal) cuprinde bibliotecă, 2 săli de judecată, arhivă, camere arest, grupuri sanitare.
‒ Destinaţie iniţială: cantina-restaurant; Regim de înălţime: Subsol parţial + Parter.
‒ Structura de rezistenţă: cadre transversale şi longitudinale alcătuite din stâlpi şi grinzi din beton armat,
prefabricate;
‒ Închideri şi compartimentări: zidărie bca şi panouri uşoare din lemn;
‒ Fundaţii: pahare prefabricate sub stâlpi şi continue sub pereţii de închidere şi de compartimentare;
‒ Planşee: beton armat monolit peste subsol, elemente prefabricate de tip C30/1,5x6; Acoperiş: şarpanta

1
lemn cu învelitoare tabla;
În cadrul lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refunctionalizare se vor amenaja spaţii pentru arhivă curentă
şi arhiva veche, grupuri sanitare şi spaţii tehnice.
Corp C2A – cuprinde 4 Săli de judecată, hol central (Sala paşilor pierduţi), birouri administrative, bufet, spaţii
xerox, Sediul Baroului de avocaţi şi birouri avocaţi, grupuri sanitare; Destinaţie iniţială: birouri, săli de instruire,
grupuri sanitare;
‒ Regim de înălţime: P + E;
‒ Structura de rezistenţă: cadre transversale şi longitudinale alcătuite din stâlpi şi grinzi din beton armat,
prefabricate;
‒ Închideri şi compartimentări: zidărie şi panouri verticale bca;
‒ Fundaţii: pahare prefabricate sub stâlpi şi continue sub pereţii de închidere şi de compartimentare,
alcătuite din bloc de beton simplu şi cuzinet beton armat;
‒ Planşee: elemente precomprimate de tip C30/1,5x6 peste etaj, de tip T150/80 şi monolite peste parter;
‒ Acoperiş: şarpanta lemn cu învelitoare tabla;
În cadrul lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refunctionalizare se vor amenaja spaţii pentru sala şedinţe
nr.1, spaţiu închis maşina arestaţi, sala paşilor pierduţi şi sala consiliu, biblioteca tehnică, grupuri sanitare şi spaţii
pentru birouri probaţiune.
Corp C2B - cuprinde arhivă şi sala de studiere dosare;
‒ Destinaţie iniţială: sala de instruire şi spectacole;
‒ Regim de înălţime: P (înalt);
‒ Structura de rezistenţă: cadre dispuse pe o singură direcţie alcătuite din stâlpi şi grinzi din beton armat,
prefabricate;
‒ Închideri şi compartimentări: zidărie şi panouri verticale bca, pereţi lemn;
‒ Fundaţii: pahare prefabricate sub stâlpi şi continue sub pereţii de închidere, alcătuite din bloc de beton
simplu şi cuzinet beton armat;
‒ Planşee: elemente precomprimate de tip Tpt1.5x11.6;
În cadrul lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refunctionalizare se vor amenaja spaţii pentru 3 săli de
şedinţe (sala 2,3 şi 4).
Corp C3 – cuprinde sala de judecată nr. 1;
‒ Destinaţie iniţială: sala judecată Regim de înălţime: P (înalt);
‒ Structura de rezistenţă: cadre dispuse pe o singură direcţie alcătuite din stâlpi şi grinzi din beton armat,
prefabricate;
‒ Închideri: zidărie cărămidă;
‒ Fundaţii: pahare prefabricate sub stâlpi şi fundaţii continue sub pereţii de închidere, alcătuite din bloc
de beton simplu şi cuzinet beton armat
‒ Planşeu: elemente precomprimate de tip C30/1,5 x 6;
În cadrul lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refunctionalizare se va menţine sală de şedinţe numărul 5.

2
SITUATIA PROPUSA

Consolidarea construcţiei existente se va face conform expertizei tehnice întocmită de expert tehnic atestat MLPAT
– ing. Gheorghe Bogatu.
Construcţiile existente se încadrează în clasa de risc seismic RsIII (corpul C1A) şi în clasa de risc seismic RsIV (celelalte
corpuri), conform expertizei tehnice, la care nu au fost propuse măsuri de consolidare
Ca urmare a expertizării tehnice a clădirii se poate concluziona că utilizarea acesteia conform cerinţelor
funcţionale detaliate în proiect este posibilă în condiţiile respectării următoarelor limitări şi propuneri de consolidare:
În corpul C1A (existent) se vor realiza următoarele lucrări:
‒ se demolează local planşeele peste parter, etajul I şi etajul II pentru realizarea unui puţ de lift cu dimensiunile
interioare 1,55 x 1,70 m, pereţii puţului de lift au grosimea de 15 cm
‒ se realizează pereţi din gips carton conform planşelor (în zona liftului, pentru crearea unor grupuri sanitare)
corespunzători noilor funcţiuni
‒ se montează termoizolaţie din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm sub placă de pardoseală de la cota
– 0,05. Pentru aceasta se desface pardoseala existenţa, se demolează placă de pardoseală din beton, se aşterne
stratul de balast, se montează polistirenul extrudat şi apoi se toarnă placă slab armata de la cota – 0,05 realizată la
aceeaşi cotă cu cea existentă
‒ la nivelul parterului se realizează săli de aşteptare (corpurile C8 şi C9) cu structura de rezistenţă realizată din
pereţi cortina cu suprafeţe vitrate verticale şi înclinate. Fundaţiile sunt de tip continue realizate din bloc de beton
simplu C8/10 şi centura din beton armat C12/15. Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi se execută rampe
specifice. Se demolează parapeţii ferestrelor de la parter pentru realizare goluri uşi de acces în sălile de consiliu
dinspre sălile de aşteptare (restul golului ferestrei se va completa cu zidărie)
‒ la nivelul acoperişului de tip şarpanta din lemn (existenţa) se înlocuiesc elementele deteriorate. Se
înlocuieşte învelitoarea din tabla zincată cu învelitoare din ţiglă metalică. De asemenea se modifica structura
şarpantei şi se realizează un senou din beton armat perimetral.
‒ se demolează parapetul de zidărie a ferestrei din ultimul birou grefieri, în vederea realizării pasarelei de
legătură între corpul C1A şi corpul C2A.

În corpul C1B (existent) se vor executa următoarele lucrări:


‒ se demolează pereţii cu grosimea de 12,5 cm şi 25 cm indicaţi în planul A 04 – Plan parter existent
‒ se realizează pereţi din gips carton, conform planului A 19 – Plan parter propunere, corespunzători noilor
funcţiuni
‒ se realizează pereţi din zidărie de cărămidă de tip GVP cu grosimea de 25 cm, conform planşelor,
corespunzători noilor funcţiuni, pereţii sunt confinaţi cu stâlpişori şi centuri din beton armat, conform planului A 19
– Plan parter propunere
‒ la nivelul acoperişului de tip şarpanta din lemn (existenţa) se înlocuiesc elementele deteriorate. Se
înlocuieşte învelitoarea din tabla zincată cu învelitoare din ţiglă metalică
‒ se desfac straturile de hidro şi termoizolaţie existente şi se înlocuiesc cu cele propuse în raportul de audit
energetic
‒ se realizează un fronton din zidărie pe faţada principală. Armăturile stâlpişorilor se ancorează de structură
de rezistenţă a construcţiei cu ancore chimice
3
‒ Datorită necesităţii liftului se vor crea goluri în planşee peste parter, etaj 1, 2 pentru puţul liftului. Aceste
planşee se vor consolida conform listelor de cantităţi anexate în documentaţie.

În corpul C2A (existent) se vor executa următoarele lucrări:


‒ se montează termoizolaţie din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm sub placă de pardoseală de la cota
– 0,05. Pentru aceasta se desface pardoseala existenţa, se demolează placă de pardoseală din beton, se aşterne
stratul de balast, se montează polistirenul extrudat şi apoi se toarnă placă slab armata de la cota – 0,53. Se înalta
cota pardoselii finite a parterului cu 15 cm faţă de cota actuală.
‒ la parter se demolează pereţii cu grosimea de 12,5 cm din b.c.a. şi cei din lemn (între spaţii copiatoare, bufet,
sala mică de judecată, grefieri, carte funciară, registratură) indicaţi în planul A 04 – Plan parter existent
‒ la etaj se demolează pereţii cu grosimea de 12,5 cm din b.c.a. (între hol barou avocaţi şi birourile acestora,
spaţiile tehnice, magazie, grup sanitar) indicaţi în planul A 05 – Plan parter existent
‒ se realizează pereţi din gips carton, conform planului A 19 – Plan parter propunere, corespunzători noilor
funcţiuni
‒ se realizează pereţi din zidărie de cărămidă de tip GVP cu grosimea de 25 cm, conform planşelor,
corespunzători noilor funcţiuni, pereţii sunt confinaţi cu stâlpişori şi centuri din beton armat, conform planului A 19
– Plan parter propunere
‒ se desfac straturile de hidro şi termoizolaţie existente şi se înlocuiesc cu cele propuse în raportul de audit
energetic
‒ se desface şarpanta din lemn existenţa
‒ se reface şarpanta din lemn pe scaune şi se montează învelitoare din ţiglă metalică
‒ pe faţada dinspre Bulevardul Independenţei peretele de închidere de la parter se mută între stâlpii din beton
armat existenţi
‒ adiacent corpului C2A, pe faţada dinspre Bulevardul Independenţei, se realizează corpul C4 cu regim de
înălţime P+1E având structura din zidărie portanta de cărămidă de tip GVP confinata cu stâlpişori şi centuri din beton
armat.
În corpul C2B (existent) se vor executa următoarele lucrări:
‒ se montează termoizolaţie din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm sub placă de pardoseală de la cota
– 0,05. Pentru aceasta se desface pardoseala existenţa, se demolează placă de pardoseală din beton, se aşterne
stratul de balast, se montează polistirenul extrudat şi apoi se toarnă placă slab armata de la cota – 0,53. Se înalta
cota pardoselii finite a parterului cu 15 cm faţă de cota actuală.
‒ se demolează pereţii cu grosimea de 12,5 cm din b.c.a. indicaţi în planul A 04 – Plan parter existent
‒ se realizează pereţi din gips carton, conform planului A 19 – Plan parter propunere, corespunzători noilor
funcţiuni
‒ se realizează pereţi din zidărie de cărămidă de tip GVP cu grosimea de 25 cm, conform planşelor,
corespunzători noilor funcţiuni, pereţii sunt confinaţi cu stâlpişori şi centuri din beton armat, conform planului A 19
– Plan parter propunere
‒ în planşeul existent peste parter se realizează goluri pentru montarea tunelurilor solare
‒ pe faţada dinspre Bulevardul Independenţei se realizează corpul C5 cu regim de înălţime P+1E parţial având
structura din zidărie portanta de cărămidă de tip GVP confinata cu stâlpişori şi centuri din beton armat. Pe faţada
opusă se realizează corpul C6 format din două tronsoane: unul cu regim de înălţime parter şi celălalt cu regim de
înălţime P+1E
‒ se desfac straturile de hidro şi termoizolaţie existente şi se înlocuiesc cu cele propuse în raportul de audit

4
energetic
‒ se desface şarpanta din lemn existenţa
‒ se reface şarpanta din lemn pe scaune şi se montează învelitoare din ţiglă metalică

În corpul C3 (existent) se vor executa următoarele lucrări:


‒ se montează termoizolaţie din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm sub placă de pardoseală de la cota
– 0,05. Pentru aceasta se desface pardoseala existenţa, se demolează placă de pardoseală din beton, se aşterne
stratul de balast, se montează polistirenul extrudat şi apoi se toarnă placă slab armata de la cota – 0,53. Se înalta
cota pardoselii finite a parterului cu 15 cm faţă de cota actuală.
‒ se desfac straturile de hidro şi termoizolaţie existente şi se înlocuiesc cu cele propuse în raportul de audit
energetic
‒ se desface şarpanta din lemn existenţa
‒ se reface şarpanta din lemn pe scaune şi se montează învelitoare din ţiglă metalică
Construirea extinderilor se va face prevăzându-se între acestea şi clădirile existente rosturi de cca. 10 cm,
rosturi ce se păstrează şi la fundaţii. Fundaţiile extinderilor se vor executa obligatoriu la aceeaşi cotă cu fundaţiile
existente. Legarea elementelor nestructurale ale extinderilor de clădirile existente se va face numai prin simpla
rezemare sau articulare, cu verificarea influenţelor locale asupra elementelor de rezistenţă.
Corpul C4 (propus) se realizează pe faţada est (dinspre Bulevardul Independenţei) a corpului C2A şi are regim
de înălţime P+1E. Structura de rezistenţă este alcătuită din zidărie portanta de cărămidă de tip GVP confinata cu
stâlpişori 30x30cm şi centuri din beton armat 30x30cm. Planşeele sunt din beton armat turnat monolit având grosime
de 13cm.
Fundaţiile sunt de tip grinda armată din beton armat C 12/15, calculate şi alcătuite conform Normativului
pentru proiectarea structurilor de fundare directă (NP 112 - 14). Placa de la cota – 0,05 va fi executată din beton C
12/15 armata cu plasa Ø 6/20, cu grosime de 10 cm, sub care se montează polistiren extrudat şi se aşterne un strat
de balast. Presiunea de calcul la cota de fundare este de 280 kPa, conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Fanis
S.R.L. Fundaţiile se realizează independente faţă de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Acoperişul este de tip şarpanta din lemn pe scaune cu învelitoare din ţiglă metalică.
Corpul C5 (propus) se realizează pe faţada dinspre Bulevardul Independenţei a corpului C2B şi are regim de
înălţime P+1E parţial. Structura de rezistenţă este alcătuită din zidărie portanta de cărămidă de tip GVP confinata cu
stâlpişori 30x30cm şi centuri din beton armat 30x30cm. Planşeele sunt din beton armat turnat monolit având grosime
de 13cm.
Fundaţiile sunt de tip grinda armată din beton armat C 12/15, calculate şi alcătuite conform Normativului
pentru proiectarea structurilor de fundare directă (NP 112 - 14). Placa de la cota – 0,48 va fi executată din beton C
12/15 armata cu plasa Ø 6/20, cu grosime de 10 cm, sub care se montează polistiren extrudat şi se aşterne un strat
de balast. Presiunea de calcul la cota de fundare este de 280 kPa, conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Fanis
S.R.L. Fundaţiile se realizează independente faţă de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Acoperişul este de tip şarpanta din lemn pe scaune cu învelitoare din ţiglă metalică.
Corpul C6 (propus) se realizează pe faţada vest a corpului C2B şi este alcătuit din două tronsoane:
Tronsonul 1 are regim de înălţime parter. Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre (stâlpi 50x50cm şi
grinzi 30x50cm) din beton armat turnat monolit. Acoperişul este realizat din grinzi din lemn lamelat încleiat (grinzi

5
principale 185x600mm şi secundare 90x200mm) care sprijină pe structura din beton armat.
Fundaţiile sunt de tip izolat sub stâlpi alcătuite din bloc de beton simplu şi cuzinet din beton armat şi de tip
grinzi de fundaţii sub pereţii de închidere şi cei de compartimentare. Placa de la cota – 0,48 va fi executată din beton
C 12/15 armata cu plasa Ø 6/20, cu grosime de 10 cm, sub care se montează polistiren extrudat şi se aşterne un strat
de balast. Presiunea de calcul la cota de fundare este de 280 kPa, conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Fanis
S.R.L.
Fundaţiile se realizează independente faţă de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Tronsonul 2 are regim de înălţime P+1E parţial. Structura de rezistenţă este alcătuită din zidărie portanta de
cărămidă de tip GVP confinata cu stâlpişori 30x30cm şi centuri din beton armat 30x30cm. Planşeele sunt din beton
armat turnat monolit având grosime de 13cm.
Fundaţiile sunt de tip grinda armată din beton armat C 12/15, calculate şi alcătuite conform Normativului
pentru proiectarea structurilor de fundare directă (NP 112 - 14). Placa de la cota – 0,05 va fi executată din beton C
12/15 armata cu plasa Ø 6/20, cu grosime de 10 cm, sub care se montează polistiren extrudat şi se aşterne un strat
de balast. Presiunea de calcul la cota de fundare este de 280 kPa, conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Fanis
S.R.L. Fundaţiile se realizează independente faţă de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Acoperişul este de tip şarpanta din lemn pe scaune cu învelitoare din tigla metalică.
Corpul C7 (propus) este o pasarelă care se realizează între corpurile C1A şi C2A la nivelul pardoselii finite a
etajului I şi are regim de înălţime P+1E. Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre (stâlpi 50x50cm şi grinzi
30x50cm) din beton armat turnat monolit. Planşeul peste parter este din beton armat turnat monolit având grosime
de 13cm. Acoperişul este realizat din grinzi metalice care sprijină pe structura din beton armat.
Fundaţiile sunt de tip izolat sub stâlpi alcătuite din bloc de beton simplu şi cuzinet din beton
Armat. Placa de la cota – 0,48 va fi executată din beton C 12/15 armata cu plasa Ø 6/20, cu grosime de 10
cm, sub care se montează polistiren extrudat şi se aşterne un strat de balast. Presiunea de calcul la cota de fundare
este de 280 kPa, conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Fanis S.R.L. Fundaţiile se realizează independente faţă
de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Corpurile C8 şi C9 (propuse) au regim de înălţime parter. Structura de rezistenţă este realizată din pereţi
cortina cu suprafeţe vitrate verticale şi înclinate. Fundaţiile sunt de tip continue realizate din bloc de beton simplu
C8/10 şi centura din beton armat C12/15. Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi se execută rampe specifice.
Fundaţiile se realizează independente faţă de construcţia existenţa, cu rost antiseismic şi de tasare.
Corpul C10 (propus) se realizează în zona de vest a incintei, având regim de înălţime parter. Structura de
rezistenţă este alcătuită din stâlpi şi grinzi metalice profile laminate la cald.
Acoperişul este de tip şarpanta metalică, cu învelitoare din panouri policarbonat cu grosimea de 18mm-2
camere. Fundaţiile sunt de tip izolat sub stâlpi din bloc beton simplu şi cuzinet din beton armat, calculate şi alcătuite
conform Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directă (NP 112 - 14).
Corpul C11 (propus) se realizează în zona de vest a incintei, având regim de înălţime parter. Structura de
rezistenţă este alcătuită din stâlpi şi grinzi metalice profile laminate la cald.
Acoperişul este de tip şarpanta metalică, cu învelitoare din tabla cutată. Fundaţiile sunt de tip grinda armată
din beton armat C 12/15, calculate şi alcătuite conform Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare
directă (NP 112 - 14). Închiderile sunt realizate din panouri plasa zincata împletită
6
2. OBIECTUL ACTIVITATII DE PRESTARI SEVICII
Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in:
- elaborarea documentariei tehnico-economice (pe etape de proiectare) realizata in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, respectant cerinţele prevăzute în
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta;

Proiectul tehnic de execuţie va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele:


• memorii pe specialităţi;
• caiete de sarcini pe specialități;
• breviare de calcul;
• liste de cantităţi de lucrări evaluate cu valori reale din piață, detaliate si explicitate
• antemăsurători detaliate;
• planuri;
• detalii de execuţie;.
- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei constructiilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Documentalia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:
a) Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice arerente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
b) Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrutiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferenle inveslitliilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii"
c) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
d) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata;
e) Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
f) Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor;
g) Normative tehnice si STAS-uri incidente.

7
4. SERVICIILE CONTRACTATE - PROIECTAREA
Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in elaborarea documentariei tehnico-economice
(pe etape de proiectare) realizata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, respectand
cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta;

Serviciile de proiectare și asistență tehnică asigurate de prestator:


‒ Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.), inclusiv orice studii și documentații
necesare eliberării autorizației de construire;
‒ Elaborare proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.);
‒ Elaborare proiect tehnic de execuție, verificat potrivit prevederilor legale pentru cerinţele de calitate
de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii;
‒ Elaborare caiete de sarcini;
‒ Elaborare detalii de execuție;
‒ Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor;
‒ Întocmire raport la terminarea execuției;
‒ Elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
‒ Programul de urmărire a comportării lucrării în timp;
‒ Elaborare proiect „as-built”,

Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele legislative, Normativele si
normele specifice in vigoare.

Intocmirea proiectului tehnic (PTh), a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), a
proiectului de organizarea a executiei lucrarilor (POE), caiete de sarcini, detalii de executie, documentatia pentru
obtinerea avizelor si acordurilor.
• Proiect tehnic, PAC, caiete de sarcini si detalii de executie, se vor intocmi conform Ordinului nr. 863/2008
pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28 2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investigiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii si lucrari
de interventii" sau a prevederilor legale in vigoare la data elaborarii documentatiei.
• Se vor intocmi Fise tehnice detaliate pentru toate dotarile.
• Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati;
• Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism la faza PAC,
necesara pentru obtinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitatilor (energie
electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii, etc.). Aceasta se va supune aprobarii avizarii institutiilor si
organelor abilitate, de catre proiectant.
• Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire va respecta prevederile Legii nr. 50/1991
republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum Ordinul nr. 839 2009.
• Documentatia necesara in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu;

4.1. Etapa 3 cuprinde

8
5. PROPUNERE TEHNICA -METODOLOGIE SI PLAN DE LUCRU
5.1. Obiectiv, scop si rezultate asteptate
Realizata în conformitate cu specificațiile puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta, prezenta propunere
tehnica evidențiaza principalele direcții ce vor fi urmarite în realizarea obligațiilor contractuale pe care și le asuma
AVENTUS DESIGN SRL:
• Proiectul va însuma, în forma cea mai explicita și mai completa, concepția de ansamblu și de detaliu
pentru autorizarea și executarea lucrarilor de construcții avute în vedere de catre beneficiar. Proiectul va
fi elaborat în așa fel încât sa garanteze beneficiarului ca, prin lucrarile propuse, obiectivul de investiții va
fi realizat la o stare tehnica ce va corespunde cel puțin cerințelor de performanța formulate în Tema de
proiectare, astfel încât o lucrare de amploare a unei reparații capitale sa nu fie necesara mai devreme de
20 ani
• Prin activitatea de proiectare, se vor realiza urmatoarele servicii:
- întocmirea documentației pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism (plata
taxelor va fi suportata de catre Beneficiar - UAT Mun. Targoviste);
- întocmirea documentației pentru obținerea Autorizației de Construire, asigurând depunerea,
urmarirea si ridicarea acesteia (plata taxelor va fi suportata de catre Beneficiar - UAT Mun. Targoviste);
- realizarea Proiectului Tehnic (la faza PT+DE+AS) întocmit pentru toate categoriile de specialitați si
adaptat in funcție de cerințele specifice ale avizatorilor, cele emise de catre biroul Arhitectului Sef al
Municipiului in faza de autorizare si cerințelor Autoritații pentru verificarea Calitații în Construcții (ISC),
fiind verificat de catre specialiști Verificatori Tehnici atestați;
- asistența tehnica din partea proiectantului necesara derularii lucrarilor, costurile aferente fiind
prevazute în oferta financiara.
5.2. Componenta echipei de proiectare, sarcini
Înainte de începerea oricarei activitații de proiectare se va stabili intern sarcinile fiecarui membru din
alcatuirea colectivului de proiectare. Se va stabili un coordonator de proiect.
Echipa de proiectare responsabila va fi formata din:
- Coordonator proiect
- Arhitect
- Inginer structura
- Inginer instalatii sanitare
- Inginer instalatii electrice
- Inginer instalatii HVAC
Solutiile tehnnice vor fi vizate pe specialitati, de verificatori tehnici atestați pentru domeniul specific si de
catre expertul ce a realizat expertiza, dupa caz.

5.3. Modul de abordare


In vederea elaborarii documentației de proiectare persoanele implicate in procesul de proiectare trebuie sa
fie familiarizate cu amplasamentul lucrarii. Se va desemna o echipa de proiectanți care vor merge pe teren pentru
o vizita de recunoașterea a amplasamentului. Aceasta va realiza un documentar foto-video al amplasamentului,
culegând totodata și datele necesare pentru realizarea releveului ce va sta la baza realizarii documentației
tehnice. Toate observațiile din teren se vor nota intr-un raport de vizita. Aceste documentații se vor distribui
intern si, la solicitarea beneficiarului poate fi înaintat si acestuia.
Proiectare detaliata la nivel de proiect tehnic și realizarea instrucțiunilor din Caietele de sarcini pe baza
planșelor desenate și situația concreta din teren se va face sub îndrumarea și cu sfatuirea colectivului calificat si
cu experiența in domeniul proiectarii pentru obiectele prevazute in proiect. Pentru realizarea acestui aspect,
proiectul se va discuta și analiza in cadrul grupului de verificare interna a companiei. Obiectivul atins va fi calitatea
9
înalta a proiectului, identificarea potențialelor probleme înca din faza de proiectare si soluționarea lor. Rezultatul
va fi ușurința si viteza la execuție.
Proiectantul dispune de o colecție de STAS-uri si Normative la zi. Acestea împreuna cu legislația in vigoare
vor guverna realizarea parților scrise si desenate a întregii lucrari.
Întocmirea proiectului se va face cu ajutorul programelor de proiectare asistata.
Documentația se va realiza respectând cerințele in vigoare. Se vor urmari Instrucțiuni din 02/07/2008
actualizata de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrari de intervenții
Proiectantul se angajeaza sa comunice cu beneficiarul și sa îi transmita acestuia informații privind
stadiul proiectului. Proiectantul va semnala beneficiarului eventualele neconcordante între proiectul întocmit
fața documentația primita în faza de ofertare și îi va propune beneficiarului, spre aprobarea, cea mai buna
soluție din punct de vedere tehnico-economic.
Proiectantul își asuma disponibilitatea de a susține proiectul întocmit de acesta în comisiile tehnico-
economice solicitate de beneficiar sau în comisiile de avizare în vederea aprobarii soluțiilor de proiectare
propuse.
Proiectanții implicați in procesul de elaborare al proiectului la faza PTH vor verifica soluția tehnica
propusa prin documentația de ofertare în conformitate cu normele de proiectare in vigoare la data respectiva.
In eventualitatea în care exista neregularitați acestea vor fi comunicate beneficiarului alaturi de soluțiile ce
se impun, spre a fi aprobate.
În vederea asigurarii calitații materialelor puse în opera și al produsului finit se va întocmi un program de
control pe faze determinante.
Se vor elabora Instrucțiuni de urmarire în timp a lucrarilor. Acestea reprezinta un capitol separat al
proiectului tehnic. Urmarirea comportarii in timp pe durata exploatarii construcțiilor și a intervenției este
necesara pentru evaluarea starii tehnice și menținerea aptitudinii de exploatare pe toata durata de existența.
În cadrul documentației tehnice se vor mai elabora caiete de sarcini pentru fiecare etapa tehnologica.
Pe durata execuției, proiectantul va asigura Asistenta tehnica pentru rezolvarea situaților aparute în
șantier și va participa la Fazele Determinate din Programul de control aprobat de ISC.

5.4. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor de proiectare


Documentația de proiectare se va întocmi conform HG nr. 28/2008 , Legea 50/1991, Ordinului 863/2008,
Ordinul 597/2008, standardele ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18000 si va conține:
• Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor necesare executiei lucrarilor.
• Elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizarii constructiei (PAC) si organizarii executiei (POE)
• Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie (PTh+DE) întocmit pe specialitați - arhitectura,
rezistenta, instalații (electrice, curenți slabi, termice, ventilații, climatizare, sanitare) urmând a fi verificat de
verificatori atestați, conform prevederilor legale.
• Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
• Elaborarea documentatiei tehnice "as-build" (daca este necesar)
• Elaborarea documentatiei de exploatare, intretinere si urmarire in timp a constructiei
• Urmarirea lucrarilor executate si remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a
Defectelor
Trecerea la urmatoarea etapa de proiectare se va efectua numai dupa avizarea etapei anterioare de proiectare de
catre beneficiar si primirea de catre proiectant a ordinului de inceperea respectivei faze.
a) Proiectul tehnic va fi astfel elaborat astfel încât sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. Se va elabora program de
întreținere și exploatare în timp.
b) Proiectul tehnic va permite elaborarea detaliilor de executie în conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa in studiul de fezabilitate si tema de proiectare, cu respectarea stricta a prevederilor din fazele
10
anterioare, urmarindu-se a nu fi necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii
stabilit prin documentatia de avizare.
c) In toate fazele de proiectare vor fi introduse capitole privind :
a) masuri de securitate si sanatate in munca
b) masuri de protectia mediului;
c) masuri de securitate si managementul situatiilor de urgenta(SMSU)
d) asigurarea calitatii
d) Toate documentațiile emise de proiectant vor fi însușite prin semnare si stampilare de firma Proiectant de
specialitate si Proiectantul general in numarul de exemplare stabilit prin contract. De asemenea vor fi stampilate
si de verificatorii de proiect.
e) Documentația tehnica se va redacta in limba romana. Partile scrise vor fi redactate cu programe informatice
(Word, PDF), iar partile desenate se elaboreaza cu programe de tip Autocad sau similar:
Se vor preda beneficiarului atât exemplare printate din documentatiile mentionate cât si pe suport
electronic (CD).
f) Filtrele de verificare interna conform procedurilor firmei noastre sunt in numar de 2:
- Verificare interna în cadrul departamentului, urmarind procedura interna proprie;
- Verificarea documentațiilor emise pe specialitati de catre seful de proiect, in vederea asigurarii unei
bune corelari, corectitudinea soluțiilor si respectarea cerințelor emise de catre beneficiar;
g) La predarea oricarei faze de documentație, aceasta va fi însotita de Proces Verbal de predare-primire.
h) Asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul elaborat pe perioada executiei construtiilor se va realiza prin:
• Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie la constructiile la care trebuie sa asigure
nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate,
dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
• Asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialitali la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;
• Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

6. DOCUMENTATII PRIVIND AVIZELE /ACORDURILE SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE


URBANISM
Documentația se va realiza în corelare cu legislația, Normele și Normativele conexe in vigoare, iar in acest sens,
intr-o prima etapa, vor fi întocmite:
• documentațiile pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism (avizele si acordurile
privind protejarea sau devierea infrastructurii edilitare, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele
administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor
deconcentrate ale acestora, dupa caz - Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii
si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuințelor, Ministerului
Transporturilor, Serviciului Român de Informații ori ale altor organisme interesate, stabilite prin
certificatul de urbanism conform reglementarilor legale în vigoare si ca urmare a condițiilor speciale de
amplasament si/sau a functionalitatii investiției, dupa caz.)
In acest sens, lucrarea se va elabora in baza studiilor si expertizelor existente.
In baza datelor suplimentare obținute prin Certificatul de Urbanism si avizele aferente, se vor întocmi dupa caz,
documentațiile pentru:
• autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)
• autorizarea executarii organizarii execuției lucrarilor (POE)

11
7. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.
Va urmari ca prin soluțiile date sa nu se depaseasca costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate, va fi
vizata pe specialitati, de verificatori tehnici atestați pentru domeniul specific si de catre expertul ce a realizat
expertiza, dupa caz.
Documentațiile tehnice vor fi elaborat in numarul de exemplare cerute in caietul de sarcini si va contine:
7.1. PIESE SCRISE
• Lista si semnaturile proiectanților
• Cerere pentru emitere autorizației
• Certificat de urbanism
• Acte de proprietate
• Avize si acorduri
• Memoriu general D.T.A.C.- va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate
aspectele arhitecturale, inginereşti şi tehnice ale constructiilor; intervenţii anterioare, starea
tehnica actuala, conceptul unitar şi propunerile de intervenţie, în variante maximale şi minimale,
precum şi stabilirea prioritaţilor de execuţie, dupa caz, în funcţie de faza proiectului
• Memoriu tehnic pentru arhitectura
• Memorii pe specialitati:
• Memoria tehnic rezistenta
• Memoria tehnic instalații electrice
• Memoriu tehnic instalații sanitare
• Memoriu tehnic termice si de climatizare
• Anexe la memoriu
• Studiul geotehnic
• Studiul topo
• Rapoarte expertize
• Listele cu cantitatile de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si conține:

• centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);


• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
• listele cu cantitative de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
• fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
• listele cu cantitati de lucrari pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza
formularul F3).
7.2. PIESE DESENATE
Planuri generale
- Plan de încadrare în teritoriu
- Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
- Planul privind construcţiile subterane. Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilitaţi
urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea caminelor – radier
şi capac, şi va fi redactat la scara 1:500.
Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde planşele principale privind arhitectura obiectivului, redactate la
scara 1 : 50 sau 1 : 100, dupa cum urmeaza :
- planurile cotate, cu indicarea funcţiunilor şi a suprafeţelor ;
12
- plan de acoperiş, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a
acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;
- secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul - care sa
cuprinda : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, înalţimile determinate ale
- acoperişului, cotele la coama şi la cornişe;
- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea
racordarii la nivelul terenului amenajat;
Structura
- Planul fundaţii - situație existenta;
- Secțiune longitudinala - situație existenta;
- Secțiune transversala - situație existenta;
- Plan de acoperiș - situație existenta;
- Planuri armare pe elemente de construcții - situație propusa;
- Planuri de cofrare pe elemente de construcție - situație propusa
- Secțiune caracteristica longitudinala - situație propusa;
- Secțiune caracteristica transversale - situație propusa;
- Plan de acoperiș - situație propusa;
Instalaţii
- Schemele instalaţiilor - Se prezinta parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor
proiectate.
- Dotari şi instalaţii tehnologice
- Desene de ansamblu
- Scheme ale fluxului tehnologic

In perioada de așteptare a emiterii autorizației de construire, vor fi elaborate Proiectul tehnic - P.Th. si Detaliile de
Execuție, in concordanta cu documentația tehnica - D.T., fara modificarea D.T.A.C. precum şi documentaţiile pentru
obţinerea avizelor se vor întocmi pentru varianta finala, aprobata de beneficiar.

8. PROIECTUL TEHNIC (PTH)


Proiectul tehnic va dezvolta documentația tehnica - D.T., cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația de
construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția
mediului, anexe la autorizația de construire.
Proiectul tehnic trebuie va fi astfel elaborat încât sa fie clar, sa asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea
lucrare şi sa raspunda cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de
execuţie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea
cantitaților de lucrari şi fara a se depași costul lucrarii stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare.
• Proiectul tehnic: constituie, dupa recepționare, verificare, anexa a contractului încheiat pentru implementarea
proiectului investiției. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat clar si sa asigure informații complecte, astfel incat:
a. Autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind implementarea
proiectului;
b. Sa raspunda cerințelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului de investiție si ale
utilizatorului;
c. Antreprenorul, dupa elaborarea proiectului tehnic, sa poata analiza toate datele si informațiile
complecte, tehnice si tehnologice, necesare execuției lucrarilor;

13
d. Detaliile de execuție, in etapa realizarii fizice a obiectelor, fara a se depași costul total al lucrarii,
stabilit in faza de ofertare.
e. Sa detalieze pentru execuție toate elementele proiectate
f. PT+DE va fi alcatuit din:
- totalitatea documentatiilor care cuprind solutiile de realizare a obiectivului de investitii, pe
baza carora se autorizeaza, se poate pregati si desfasura executia lucrarilor de constructii si
instalatii, inclusiv urmarirea si controlul calitatii acestora.
- devizul general si devize pe categorii de lucrari;
- documentatie revizuita “as-built”, dupa realizarea lucrarilor de executie.
• Caietele de sarcini întocmite pentru toate specialitațile ,sunt complementare intre ele, se elaboreaza de catre
proiectant, fac parte integranta din proiectul tehnic, dezvolta in scris, pe baza planșelor deja terminate,
elementele tehnice menționate in planșe, prezinta informații, precizari si prescripții complementare planșelor si
se organizeaza, de regula, in broșuri distincte pe specialitati.
Elaborarea caietelor de sarcini se face, pe baza breviarelor de calcul si a planșelor, separat pentru fiecare categorie
de lucrari, iar exprimarile trebuie sa fie clare, concise si sistematizate.
Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie sa fie ampla, clara, sa continua si sa clarifice precizarile din planșe,
sa definitiveasca calitatile materialelor cu trimitere la standarde, sa definitiveasca calitatea execuției lucrarilor de
construcții montaj cu trimitere la normative si prescripții tehnice in vigoare si sa permita determinarea costului
materialelor, forței de munca, utilajelor, transporturilor si dotarii necesare execuției lucrarilor.
Sa detalieze modalitațile si tehnologiile de lucru, pentru execuția lucrarilor
• Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici, elementele si soluțiile principale ale lucrarii si in care au fost obținute toate avizele si acordurile de
principiu, in conformitate cu prevederile legale.
• Proiectul tehnic se verifica pentru cerințele de calitate de specialiști atestați de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuințelor in condițiile legii, si specialiști atestați conform
• Ordonantei 95/1999 modificata prin legea 440/2002.
Important: Întreaga documentaţie de proiectare se va elabora cu respectarea urmatoarelor specificaţii:
la realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în
vigoare şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie sa fie în
concordanţa cu prevederile H.G. nr. 766/1997 modificata si complectata cu Hotarârea Guvernului nr. 675/2002,
HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii cu modificarile
şi completarile ulterioare (HG 796/2005); şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate la execuţia lucrarilor. Toate echipamentele prevazute prin proiect vor fi noi. Este interzisa
procurarea de utilaje si echipamente second-hand.
Conținutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:
8.1. PIESE SCRISE
Date generale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiei;
- elaboratorul proiectului.
Descrierea generala a lucrarilor
Descrierea lucrarilor de baza se elaboreaza de catre proiectant si cuprinde referiri asupra urmatoarelor elemente:
a. amplasamentul;
b. topografia;
14
c. clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d. geologia, seismicitatea;
e. prezentarea proiectului pe specialitati;
f. devierile si protejarile de utilitati afectate;
g. sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;
h. caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i. trasarea lucrarilor;
j. antemasuratoarea;
Memorii tehnice pe specialitati.
Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si
tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele
tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor
de calitate si performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse
in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a. fac parte integranta din proiectul tehnic;
b. reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii,
precizari si prescriptii complementare planselor;
c. plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise
in planse sunt scurte si cu caracter general, vizând in special explicitarea desenelor;
d. detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si
probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
e. Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incât, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei
lucrarilor;
f. elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti – pentru
fiecare categorie de lucrare;
g. stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru
teste, verificari, probe;
h. redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;
i. prevad modul de urmarire a comportarii In timp a investitiei;
j. prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
Întocmirea caietelor de sarcini
Caietele de sarcini se întocmesc separat, astfel:
a. Caiete de sarcini pentru executarea lucrarilor pe specialitati inclusiv pentru componenta artistica
b. Caiete de sarcini pentru furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si confecții diverse
c. Caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificari si puneri in funcțiune;
d. Caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a construcțiilor, mentenanta acestora pe
durata de viața si conținutul cârtii tehnice.
Conținutul caietelor de sarcini
Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari trebuie sa cuprinda:
- Descrierea scrisa a lucrarilor
15
- Breviarele de calcul pentru dimensionarea fiecarui element de construcții si de instalații;
- Nominalizare a planșelor care guverneaza lucrarea;
- Nivelul de performanta a lucrarilor, descrierea soluțiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa
asigure exigentele de performanta calitativa ale fiecarei construcții pe durata normala de
utilizare a acestei ,testele, inclusiv cele tehnologice, si încercarile ,nivelurile de tolerante si altele
de aceeași natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si performanta
solicitate;
- Performante energetice
- Propietatile fizice, chimice, de aspect, caracteristicile, calitatea, tolerante, probe, teste si altele,
pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor si normativelor tehnice,
precum si metodele de verificare;
- Lucrarile care se executa si modul lor de realizare (dimensiunea, forma, aspectul si descrierea)
- Ordinea de execuție si de montaj;
- Calitatea, probele, testele si verificarile lucrarilor si ordinea acestora
- Standarde, normative si alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții,
execuție, montaj, probe, teste, verificari;
- Condițiile de recepție, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
Tipuri de caiete de sarcini care vor fi eleborate:
- caiete de sarcini pentru execupa lucrarilor;
- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a construcpilor sicontinutul cartii tehnice.
Listele lucrarilor
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c. listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);
d. listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f. listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).
Asigurarea calitatii
Capitolul referitor la asigurarea calitatii va cuprinde:

• Legislatia aplicabila pentru asigurarea calitatii, cu precizarea necesitatii aplicarii prevederilor


Ordinului comun MEF / MT / MDLPL or. 915/465/415 din 2008 referitor la aplicarea conditiilor
contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari si a HG nr 1022/2002 privind
regimul produselor si servicilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea muncii si
protectia mediului;
• Cerinte legale in domeniul calitatii (conforrnitate cu cerintele legale, certificare, declararea conformitatii,
etc.);
• elaborarea si aprobarea Planului Calitatii specific lucrarii, inainte de inceperea activitatilor;
• asigurarea calitatii lucrarilor si materialelor;
• utilizarea de personal calificat si instruit corespunzator.
Proiectantul va intocmi Programul de asigurare si control al calitatii care va cuprinde. cel putin:
- fazele determinante (critice) specifice lucrarii;
- caracteristicile importante care trebuie masurate:
• pentru receptia echipamentelor/produselor materialelor
16
• pe parcursul fazelor de executie
• la receptia lucrarii
• criteriile de acceptare;
• cerinte pentrn metode. tehnologii si calificarea personalului.
In anexa la PT va fi atasat "Planul de asigurarea calitatii specific lucrarii".
Securitatea si sanatatea in munca (SSM)
Capitolul referitor la Securitatea si Sanatate in Munca (SSM) va cuprinde:
• Legislatia SSM aplicabila (reglementari legale si instructiuni proprii);
• Cerinte SSM pentru solutiile constructive prevazute pentru realizarea instalatiilor;
• Cerintele SSM pentru continutul documentatiilor elaborate de contractor sau la comanda acestuia
• Cerinte pentru echipamentele si instalatiile prevazute a face obiectul contractului;
• Cerinte SSM pentru contractor si subcontractantii sai, inclusiv pentru personalul acestora;
Prevederile proiectului privind urmarirea in exploatare (dispozitive, mijloace de observare si masurare etc.)
Executarea acestei activitatea este prevazuta prin legea 50/1995 si alte acte normative: SR EN 1997-1 / 2006, P
130-99, Instrucțiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a
construcțiilor.
Monitorizarea comportarii in situ a construcțiilor este o activitate de o deosebita importanta care permite
evaluarea aptitudinii pentru exploatare a construcțiilor executate, cu condiția efectuarii lucrarilor de întreținere
conform normelor in vigoare, aprecierea viabilitații soluțiilor, prevenirea si înlaturarea situațiilor periculoase pentru
siguranța populației, asigurarea masurilor de protecția mediului si a duratei de serviciu estimate, cat si obținerea
de informații necesare perfecționarii activitații in construcții.
Comportarea in timp va fi monitorizata prin urmarirea curenta, iar proiectul va cuprinde in acest sens:
- programul de urmarire in timp a construcției si instrucțiunile privind urmarirea curenta
- asigurarea accesului la punctele de urmarire curenta
- intervalele valorilor de stare “normala”, “atenție”, “avertizare” sau “alarmare” pentru investiție.
- instrucțiuni tehnice si masuri pentru realizarea ansamblului de activitatea privind examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul menținerii in parametrii prevazuți.
Sistemele de control vor fi încredințate unor responsabili sau unor organisme specializate care sa aiba
specialiști calificați pentru diversele faze ale acestei activitati.
Urmarirea curenta va fi executata de catre beneficiar, cu personal propriu sau angajat ce va lucra in baza unor
instrucțiuni.
In cazul in care se va demonstra necesitatea urmaririi speciale, aceasta se va efectua cu mijloace de observare si
masurare complexe si specializate, cu personal specializat in astfel de lucrari.
Caracteristicile tehnice si funcționale ale proiectului care vor fi urmarite si detaliate in urma actualizarii studiilor de
specialitate, se refera la soluțiile prezentate in studiul de fezabilitate.
Dupa terminarea lucrarilor, toate spaţiile afectate de activitatea de construire vor fi aduse la starea anterioara
începerii lucrarilor.
8.2. PIESE DESENATE
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia.

17
Partea desenata a proiectului tehnic trebuie sa contina urmatoarele secțiuni:
1. Planurile generale;
2. Planșele principale ale obiectelor
Plansele generale:
Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

• plansa de incadrare in zona;


• plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
• plansele topografice principale;
• plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ±
0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;
• plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamânt, volumul pamântului transportat
(excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si
echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;
• plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor
din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului,
a coroziunii si altele asemenea;
• plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 2. Planșele principale ale obiectelor:
Plansele principale ale obiectelor: Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele
constructiei.
Se va identifica fiecare obiect subteran/suprateran prin numar/cod si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
a. Arhitectura:
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,
distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
Vor cuprinde planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor,
acoperișurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizari privind
materialele, confecţiile etc.; secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.; finisajele si calitatea
acestora etc.
b. Structura: Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu
toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

- Tehnologia de execuție si detaliile intervenției la o construcția existenta


- Planurile de cofraj si armare - sc.1:50 si extrasele de armaturi pentru toate elementele din
beton armat(stâlpi, planșee, grinzi, centuri) cu indicarea secțiunilor caracteristice, a cotelor
de execuție , a golurilor funcționale sau pentru instalații care trebuiesc executate in planșee.
- Dupa caz se mai prezinta detaliile de execuție pentru: armarea zidariei, buiandrugi, planșeele
din lemn, structurile metalice.
- Planul șarpantei - si detaliile de șarpanta (daca este cazul), extrasul de materiale (lemn sau/si
metal).

Pe toate planurile de structura se vor specifica marcile de calitate si de rezistenta pentru materialele
prevazute (beton, mortare, armaturi, laminate), alte note pentru explicitarea soluțiilor prevazute.
18
c. Instalații: Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea
Va cuprinde soluționarile fiecarui tip de instalație interioara, inclusiv pentru incinta, pana la caminul de
racord pentru canalizare si contoarele de branșament (electric, apa, gaze). Se prezinta urmatoarele piese
desenate întocmite pentru fiecare specialitate in parte:
- Planurile tuturor nivelurilor - cu indicarea traseelor, coloanelor si a echiparilor specifice, dupa caz
corpuri de încalzire, tubulatura de ventilație sau climatizare, aparate electrice (tablouri, prize,
locuri de lampa), obiecte sanitare, etc.
- Schemele funcționale si de montaj ale fiecarui tip de instalație, cum ar fi schemele de echipare
ale centralei termice, de climatizare, schemele tablourilor electrice, schemele rețelelor de curenți
slabi (telefonie, TV, rețea de calculatoare, semnalizare, alarmare, etc.), stația de hidrofor, etc.
- Planurile de coordonare ale rețelelor edilitare (electrice, apa, canal, gaze, telefoane) din incinta
întocmite conform planului de situație privind amplasarea construcției si care vor cuprinde toate
traseele rețelelor edilitare din incinta, subterane sau aeriene, poziționarea caminelor de traseu,
de racord si de branșament, cu precizarea cotelor de nivel pentru conducte si pentru radierele si
capacele caminelor (daca nu au fost cuprinse in planurile de amplasament), dupa caz.
- Funcție de complexitatea rețelelor edilitare si de dimensiunile incintei se va elabora un plan
general care sa cuprinda toate rețelele edilitare prevazute (soluție recomandabila) sau planuri
distincte pentru fiecare tip de rețea, cu asigurarea coordonarii intre acestea.
d. Planșe pentru dotari si instalații tehnologice (daca este cazul), cuprinde de regula urmatoarele piese
desenate redactate la o scara convenabila:

- planuri de ansamblu;
- schemele fluxurilor tehnologice;
- scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii,
retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor
tehnologice;
- planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de
montaj;
- diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul
grafic necesar punerii In functiune si exploatarii;
- liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise
cuprinzând parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
- planurile de montaj ale echipamentelor si utilajelor.

Se mai prezinta, dupa caz, grafice de funcționare, scheme, fise cu parametrii instalațiilor tehnologice
prevazute, etc.
e. Planuri pentru lucrarile conexe construcției (amenajari exterioare, bazine vidanjabile, rezervoare de
combustibil, camine, sistematizarea verticala a terenului, drumuri, platforme, parcaje, împrejmuiri, etc.)
- daca este cazul. Acestea cuprind, funcție de specificul lucrarii:
• planuri de ansamblu (conform planului de situație privind amplasarea construcției) cu
evidențierea lucrarilor respective, a cotelor de trasare si de gabarit, etc.;
• alte desene (planuri, secțiuni, elevații) si detalii întocmite la o scara grafica convenabila, care sa
expliciteze soluțiile propuse pentru lucrarile in cauza.

f. Planuri pentru branșamente si racorduri la rețelele edilitare (energie electrica, apa-canal, gaze, telefoane)
si cele pentru devierea eventualelor rețele care greveaza amplasamentul - se întocmesc numai de
proiectanți atestați (agreați) de catre furnizorii de utilitatea si sunt întocmite intr-o forma specifica

19
cerințelor acestora. Pot fi contractate de proiectantul general, mandatat de catre beneficiar sau in mod
direct de catre acesta, pe baza parametrilor tehnico-funcționali si de consum stabiliți prin proiectul tehnic
al noii construcții.

9. ASISTENTA TEHNICA
In perioada executiei lucrarilor Proiectantul va acorda Asistenta Tehnica din partea proiectantului.
Documentatie pentru intocmirea cartii tehnice
Proiectantul va asista la elaborarea Cartii Tehnice.
Documentul de referința este HGR nr. 273/1994 privind "Procedurile pentru recepția lucrarilor si instalațiilor
aferente".
Verificarea proiectelor in cazul solicitarilor de modificari
In cazul in care Antreprenorul sau Beneficiarul solicita modificarea unei soluții tehnice prevazute in specificațiile
inițiale, Proiectantul va analiza propunerile de modificare.
Pentru un proiect ce modifica specificațiile inițiale se vor verifica:
- Studiile de teren pentru a vedea ca noua soluție este in conformitate cu condițiile de teren existente;
- Notele de calcul si memoriile de specialitate;
- Caietele de sarcini astfel incat ele sa fie conform specificațiilor tehnice in vigoare;
- Necesitatea obținerii altor avize;
- Listele de cantitati;
- Prețul soluției modificate.
Pe baza preturilor indicate in devizul estimativ fata de preturile indicate la oferta si a constrângerilor datorate
propunerilor de modificare Proiectantul va întocmi un raport ce va fi înaintat Antreprenorului.
Metodologia de urmarire pe parcursul execuției lucrarilor
Dupa primirea aprobarii din partea beneficiarului pentru implementarea proiectului, se trece la procedura de
acordare a asistentei tehnice pe parcursul execuției.
Realizarea urmaririi pe parcursul execuției lucrarilor va fi asigurata prin dirigintele de șantier angajat de catre
beneficiar precum si prin prezenta proiectantului sau a unui site manager.
Aceasta activitate se va desfașura dupa un program care implica urmarirea de catre proiectant a unor etape
importante, altele decât cele obligatorii ce se refera la fazele determinante si se va realiza prin prezenta efectiva a
acestuia pe teren dupa un program prestabilit, dar si in situații neprevazute când prezenta proiectantului este
obligatorie pentru emiterea de dispoziții de adaptare a soluțiilor la situația neprevazuta.
In acest sens, proiectul va conține Programul de control pe faze determinante ce va fi vizat de Inspectoratul de Stat
in Construcții si va stabili ordinea de efectuare a lucrarilor, precum:
- Preluarea amplasamentului;
- Participarea, împreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a construcției si la
stabilirea bornelor de reper;
- Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor întocmite
in urma verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucrari ce devin
ascunse etc.);
20
- Recepția finala a lucrarii
In cazul in care, pe parcursul execuției se va ivi necesitatea modificarii soluției, proiectantul va analiza si va transmite
spre aprobare la beneficiar dispoziția de șantier avizata, dupa caz, si de verificatorul MLPAT si de catre expert,
împreuna cu informații privind modificarea devizului, iar apoi catre ISC.
Dupa primirea vizei ISC, dispoziția de șantier se va transmite catre Dirigintele de șantier si, pentru execuție, catre
Constructor.
Dupa recepția finala, proiectantul va participa, dupa caz, la soluționarea obiecțiunilor cuprinse in anexele la
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor, pentru realizarea recomandarilor comisiei de recepție, si va
colabora cu dirigintele de șantier in vederea completarii Cartii tehnice a construcției.
Siguranța in exploatare
a. Siguranța cu privire la lucrarile de întreținere
Proiectul va trata problemele privind modul de întreținere a lucrarii precum si normele de protecția muncii
aferente, corespunzatoare actelor legislative de protecția muncii precum:
- Legea nr.319/2006 Legea securitații si sanatatii in munca
- Norme metodologice de aplicare a Legii Protecției Muncii.
- Norme generale de protecție a muncii
- Norme specifice de securitate pentru:
- Manipularea, transportul prin purtare si mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor (cod 57)
- Protecția muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice (cod 36)
- Exploatarea si întreținerea drumurilor si podurilor (cod 79).
- Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții, aprobat de Ministerul Lucrarilor
Publice si Amenajarii Teritoriului cu Ordinul nr. 9/N din 13 martie 1993.
In vederea prevenirii incendiilor ce pot surveni in timpul execuției lucrarilor, se vor avea in vedere reglementarile
in vigoare privind paza si apararea împotriva incendiilor editate de inspectoratul General al Pompierilor Utilitari in
anul 1999 dintre care amintim:
- H.G. 1739 / 2006
- Legea nr 307/2006 rectificata privind apararea împotriva incendiilor;
- Norme generale din 28.02.2007 de aparare împotriva incendiilor.
- Alte acte normative in vigoare aparute pana la data terminarii lucrarilor.
Vor fi elaborate:
- instrucțiuni privind lucrarile de întreținere
- instrucțiuni privind urmarirea comportarii in exploatare
b. Siguranța in desfașurarea activitaților
Proiectul va trata problemele privind siguranța in exploatare, finalizate prin verificarea soluțiilor de catre un
verificator atestat MLPTL.

10. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR


Durata de realizare a investitiei aferentă contractului a cărei atribuiri face obiectul prezentei proceduri (PAC,
POE, PT+DDE+CS, Executie): 27 luni;
Din care:

21
I. Durata de proiectare este de 3 luni (90 de zile), de la Data de Începere, respectiv emiterea Ordinului
Administrativ de Începere, din care:
• 2 luni (60 de zile) – pentru faza Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
(P.A.C.), inclusiv orice studii și documentații necesare eliberării autorizației de
construire, Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); Din cadrul duratei de
prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor și acordurilor și nici perioada
necesara obtinerii autorizatiei de construire. In termenul alocat Antreprenorul trebuie
sa predea documentatia necesara obtinerii avizelor si A.C.;
• 1 luna (30 zile) de la obtinerea Autorizației de Construire, pentru finalizarea
Proiectului Tehnic de execuție, verificat potrivit prevederilor legale pentru cerinţele de
calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
în condiţiile legii, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie;
In cadrul asistentei tehnice, proiectantul, va întocmi raportul la terminarea lucrărilor de execuției, va elabora
certificatul energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a
comportarii lucrarii in timp, proiectul „as-built”;

Toatele documentatiile intocmite asa cum sunt detaliate mai sus, se vor preda Beneficiarului cu proces verbal
dc predare-primire

22

S-ar putea să vă placă și