Sunteți pe pagina 1din 8
PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT LEGE privind incheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de vutilitagi publice din condominii Senatul adoptd prezental project de lege Art Termenii utilizafi in cuprinsul prezentei legi au intelesul previzut de Legea Locuintei nr.114/1996 cu modificdirile si completirile ulterioare. Astfel: a) Condominiu - Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietafi sunt comune, iar restul sunt proprietifi individuale pentru care se intocmesc 0 carte funciara colectiva gi cate o carte funciarl individual pentru fiecare unitate individual aflatl in Proprietate exclusiva, care poate fi reprezentaté de locuinte si spatii cu alta destinatie, dup’ caz. Constituie condominiu: ~ _un comp de clédire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuni, fiecare tronson cu una sau mai multe seri din cadrul acestuia; > un ansamblu rezidenfial format din locuinje gi constructii cu alt destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietitile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comunk forfatd si perpetua” b) Unitate individuala - Unitate functionala, componenta a unui condominiu, formats din una sau mai multe, camere de locuit si/sau spafii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al cladiri sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotirile si utilitatile necesare avand acces direct si intrare separatd, si care a fost construiti sau transformatd in scopul de a fi folosit, de regulé, de o singura pospodttie. fn cazul in care accesul la unitatea functionala sau la condominiu mu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie si fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice gi inscrise in cartea funciara. ‘Art.2.- (1) Fumizorii sunt obligasi s& incheie contracte individuale cu ficcare proprietar in parte, in termen de 180 de zile calendaristice, de la data public&riiprezentei Jegi in Monitorul Oficial al Romaniei. eee oe (2) Anterior inceperii semnirii contractelor, furnizorii vor solicita asociatiilor de ‘proprietari lista completa:a tuturor proprietarilor, situatia contorizarii apartamentelor, lista debitorilor, conform anexei la prezenta lege in vederea constituirii bazei de date Dupa ce asociajia de proprietari va preda furnizorilor listele mentionate mai sus, furnizorii vor incheia cu asociatia contracte de cesiune de creani, model in anexa la lege pentru preluarea tuturor debitelor (restamje si penalititi) pe care Je au proprietarii la asociatie, conform figelor individuale de evident gi vor demara imedist focheierea contractelor individuale. (3) Contractele se vor incheia de catre reprezentanfii sau persoancle desemnate de furnizor, pe teren, la domiciliul clientului sau la biroul special amensjat de c&tre furnizor si vor fi predate la sfiirgitul fiecdrei zile, la centrul de calcul pentru inregistrare si athivare. In momentul incheierii contractului proprietarul va preda reprezentantului furnizorului si o copie dup’ actul de identitate si dup& actul de proprietate al apartamentului sau spatiului. (4) in functie de numérul de apartamente, existent in fiecare asociaie se va acorda acesteia un termen limit& pnd la care furnizorul va definitiva incheierea contractelor individuale. (5) Dupa incheierea contractelor individuale cu tofi proprietarii din cadrul unei asociafii, contractul dintre furnizor si asociatia de proprieteri se va anula cu condijia achit&rii la zi a tuturor debitelor restante si vor intra in vigoare contractele individuale, (6) La incheierea contractelor individuale furnizorul va verifica instalatia interioara, beneficiarul avand obligatia de a permite accesul. Axt.3,- In termen de un an de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romfniei, toti fumizorii sunt obligati s& definitiveze montarea de aparate de misurd, specifice serviciului fumizat la fiecare punct de consum. Axt4.- (1) Pentru facturarea si plata serviciilor se permite autocitirea de cAtre fiecare proprietar sau de persoane imputemnicite de proprietar. (2) Fumizorul este obligat, ca la sase luni sau ori de céte ori se impune, s8 verifice consumurile, cu preaviz de minim 3 zile. Art.5,-_ Consumatorul care nu doreste s& incheie contract individual va fi notificat de catre furnizor, iar dupé expirarea termenului de 10 zile de la trimiterea notificarii va fi debrangat, prin Ordonanta Presedintiala, urménd sd fie executata silit sau prin instanta in situatia in care are datorii c&tre furnizor, in baza contractului de cesiune de creanta incheiat cu asociatia de proprietari din care face parte. ‘Art.6. in situatia in care un consumator doreste si incheie contractul individual, dar nu vrea sau mu poate momentan s&-gi achite in totalitate debitele (restante si penalititi), se va inchela contractul individual cu recunoasterea de cltre consumator a Eebitelor pe care le are si care se vor reesalona pe un numar de luni in functie de posibilititile acestuia si de marimea debitelor restante. ‘Art7.= Furnizorli vor distribui facturile individuale mar, la data stabilita prin legislatia specifica, prin modalitile legale sau prin personalul propriy, eare vor putea sa facl si incasarile de la proprietari, cu aceast& ocazie. Art.8- (1) Fumizorii vor oferi consumatorifor proprii mai multe modalitiji legale de plata din contul proprietarului, card bancar, on-line, ta ghigeele bincilor, oficiilor postale sau proprii ale furnizorului, (2) Fumizorii vor amenaja un Centru de calcul si ghigee proprii de incastri,legate fn refea on-line, distribuite in toate zonele localitisii, (3) Consumatorii sunt obligati si-si achite integral debitul curent, in ‘termenul legal de plata. Art.10.- Furnizorii sunt obligati si-si amenajeze un Centru de relafii cu publicul, care poate fi acelasi cu Centrul de calcul. Art.1L- in cazul neplatii la termenele stabilite in contract, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea serviciului cétre consumatonu! respectiv, in termenele prevazute in coatract. Art.12.Constituie contraventie urmatoarele fapte: a) refuzul furnizoralui de a incheia contracte individuale in conformitate cu art.2 al prezentei legi; b) refuzul beneficiarului de a permite accesul pentru verificarea instalafiei interioare de cdtre furnizor; ©) refuzal furnizorului de a lua in considerare auto-citirea; ¢) refuzal proprictarului de a incheia contracte individuale cu fiecare furnizor de servicii comunitare de utiit2qi publice; ©) refuzul proprietarului de a permite fumnizorului sk verifice consumurile sau si sisteze furnizarea serviciului neachitat in conformitate cu art.11 din prezenta lege. Art.13.- Constituie inftactiune si se pedepseste conform legii penale ruperea sigiliilor aplicate aparatelor de masura sau cu amenda. Art.14.- Contraventiile prevazute la art,12, lita) - d) se sancfioneaz’ cu amenda de ja 1000 - 2000 lei iar cele prevazute Ja lit.e) cu amenda de la 1500 - 5000 lei. ‘Avt.15.-Constatarea contraventiilor previzote in prezenta lege se face de cétre primar sau imputemiciti ai acestuia si ANRSC la sesizarea proprietarilor asociatiilor de proprietari, ONG-uri legal constituite sau a furnizorilor. ‘Art.16.-(1) in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Intenelor imprcun’ cu Ministerul Economiei, Comerjului gi Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, vor elabora si supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor acesteia. (2) Anexa face parte integranta din prezenta lege. Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiali, in conditiile articolutal 7§ alineatal (2) teza a TiI-a dis Constitufia Romaniei, republicsta. PRESEDINTELE SENATULUL Vasile Blaga - ‘ABEL NOMINAL ‘cu proprietarii din ASOCIATIA DE PROPRIETARE Nr. .....00) Ste. datorii gi penalitifi conform evidenfei cuntabile a asocin{ici NF NR ‘NUMELE $1 PRENUMELE: CONTORIZAT(DAY NR VALOAREA TOTALAA RESTANTEN | SEMNNATURA er. | APART/ | PROPRIETARULUV/CHIRIASULUL | NECONTORIZAT (NU), | PERS. cep SPATIU ‘APARTJ/SPATIULUL CENTRALA TERMICA cn, RESTANTA | PENALITATE] TOTAL RESTANTE, t | 1 "Tne sani chiriag se rece Tot mumele proprietaruli gi apol al chirieulul PRESKDINTE AP, PRESEDINTE COMISIA DE CENZOR, ADMINISTRATOR, Ls. gieid ep ajeyoeceauT Bjed op eieyoedeour emu aod ede op moziuny —-| wis ‘JoWoWN9 BaIEHIED Capes eA - we “pojeunaven e| ap sled) e008 1 eoynd jew 104 nu 30 jaune 2600 an equew eel USO ‘uoqueseou}|nuunjon apene ‘ra 309889 ‘ongetod jade mjaud asa | ‘ueré-ngs 60 9p foaserd-tune ‘soysnyaes waxeypadx@ no ynsoo 9)s@10—~ 9sUue ume} ap BUY ojs@D = Yoreou9y4 9)}9) UP 29 900'002) sveciua0 op avew 2120) sewn tun ezauonse6 es ye6uq0 yen juoziry — - eaued ip jeuossed ap SIVINVAWZ30. (ews ‘avew auleo} uosied ep sewn "SPVINVAVZ30. sojepqep @ arevednoas ap Yeaysdus pou une “AyeWOU je UAC eH ‘ede ap maziuiry ap a1)soj0; emuereuo e| epieo ede op inoziuN, easez|UOIOUIS = 'yu2}B00] 2gaKlosep 20 ajUessed Jojareo}uco ayeoipul no eywePIOOUOD Uy quewesueig ap je20u8B njnuoju09 injnxepul Raxezmedas najued 21un USD - ‘(2002/82 1 18 9odz/L¥z 7) YezIUOUE ANeISIBe| MIPS 20 1¢ preoyaqu eneajas au aileredes op injmyound e ayewnou we uud alleges - ‘preuozuo od aiinquysip ap rynpow e AjeuuoU pe UUM ea: ao0zi0ee 718 727) IEZLOULE At + BIeMpINPUI ByeNUOD BIoYOUL Baind os e NqUEd SUN 29 (e “ipuenuco eisaoe ejoyou} eaynd 2s @ nued owNULY IpUED (e (av) pawianidoud ‘£'V TNUOV NIGYVL¥IOT SUVOSI ND TTVNGINIGN! 3L9VYINOD 71 ‘aq ILLVIOOSV V7 Vay RINNNSNOD TUVUNLOV ILLNSANOD +1 ‘(se] 130 ze (ran) ered ‘asiuo 20UNe) (xe o|aanind ro soyimysad easa}saD = “sU2 JoWMe) nMVEUE ‘e euny/2q 090108 uNN eo MD eaImIseD ‘uojununsuod e asez edad ‘9p mpoui 9p eyeBo}nEXZOUNE ‘Youn earenpaje naqued sojawoweyede eeieyofew ui ninszooe esd) ‘sojfocnau jeunou eoedses nu ao opfeqou nved avewausdns You = “ayo uaunsBe nen 99 Jase0}00 - | an over so aro; musi azeznoue Inqon, eIUEWY WAFS 36200 Nn aquow ove | “SAO onde ‘fewene un © | saw ers nu eyeucuen eyseaoe Uy NDE + Tse Tao aes won Vere ‘9p ayeyDedeau uy BY eeod OZUITY - oyde as nu S17 asRUOU! BNE UI “SEO : ‘B/e0URIU! ene}! =| ad.ep ojazecruoo evonses ex nN FuozUny - : “anepose ap [AAU e] enjoze) . 2s auntwoo so|unuuneuco e avezwedes =] 9p pow ap sie6 oweyqaud aryemuano 'SIVNGINGN! SUOWeLLNOO eweuer no ‘eqvesedusoo Ut SoloUnU UNG Yeu! jeUOsIed ~ SRVINVAWZaG SIVINVAV SPVINYAY. (awnawan |ALOVULNOO ) INSMYSNYUG_FGINYOINOD NO VINYGHOONOD NI YOZINAT ‘ULVO Fd SINVSSVd HOTANVOLNOO NOWUILIO VZVENI SUVUNLOVA Zl ANSINYSNVUE 0 “INMOINOD ND VINVGYOONOD NI “d'v “NLNVANAZSdTY SHLVD 30 INSWYLUVEY 3d YOTRNANSNOO WSUVOTaG IS WNOZd (WsORIBINITINVSSVd UOTMOLNOD MULL VZVE NI RINLOVS SUSLINA FI Aycan pa “eupule! ensoud 0 jo} ‘ensoid o-sul ps0 1UoWeO Bp UOIIIU! UN BOEP IEIYD, 8101S 2A © ap ajonau @ rede: gs sep 1400 uIp ido Je 9B BAAD 1OUIS BS HOC, HIIZNTONOD 3d 907NI ise] 139 nzeo pin) ‘ier 9p ayeyoedeour u guy 20d yoznuny- ‘fewene un "SpE ‘ypu exou96 204 “oqN2}200| seed 40h 9189 njosqns 9} 2p40|N—pIOKS nz = yew 9160} szejuousdns Lnjsoo oundnesd uy ejazec}u09 Jobs © 18 sc}a,EO}U0 eayeBelur 9p ey26e owoygord —- {B1U rvozjuny erajuoo nu eiueeA BsB—ce = SIVINVAY, SIVINVAVZI0. ‘ede ap yuczqusy quad ewever e1e0ys4s0> es 1S eas YeUL B90 2763, VIVOUNSA 3d SUNGRLSIG ND SYVOWALNI TTTALTY Bd TUVANLOWS ZH 'SIVINWAWZ50, + pjeogson ad lorinquisip & axeuuin eo upuny2e; ajmypudD UI Teoep eseolzIUEAE let WU 159 ‘queos esto ad" o;ejuowe ede e&n 2] ajeuojiz0d ojaiecjued no glewwo7L0 ad watnauTsip aut Tpuoo U| eaveinje; ‘geounqu enedje: ed ap Jojas20qUG> eauy> 808) BU W010) (queos eseo od snimuounzsede esn 1 QEIUOU L0WUOD ) VIWINOZMO 34 SLNGRULSIO ND TAVORMAINI TTALTA BUVUNLOVA Vit