Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

ADMINISTRATOR/ORDONATOR DE CREDITE/PERSOANA RESPONSABILA CU GESTIUNEA ENTITATII,

NUMELE SI PRENUMELE
_______________
Semnatura __________________________

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE


Intocmit azi _____________________
Subsemnatii:
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
in calitate de membrii ai comisiei de inventariere, numita prin decizia nr.________
din data de _______________ am procedat la inventarierea gestiunii
________________________
,
gestionata
de
catre
_________________________________________
apartinand
SC.
_________________________, cu sediul social in localitatea ____________________ str.
____________________ nr. _____, CUI ________________ nr.ORC J12/_______/
________________.
Inventarierea a inceput la data de _____________ si s-a terminat la data de
_____________.
Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea inventariata au fost
trecute in listele de inventar anexate, in mod corect fara omisiuni.
Rezultatele inventarierii: nu s-au constatat diferente intre soldurile
scriptice si cele faptice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in
gestiune. Deasemenea nu s-au constatat valori materiale sau banesti
depreciate, fara miscare sau cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere
asigurata.
ALTE INFORMATII:
ELEMENT
Concluziile si propunerile
comisiei cu privire la
cauzele plusurilor si ale
lipsurilor constatate si
persoanele vinovate
Propuneri de masuri in

Detaliere

Observatii

legatura cu acestea
Volumul stocurilor
depreciate, fara miscare,
cu miscare lenta, greu
vandabile, fara desfacere
asigurata
Propuneri de masuri in
vederea reintegrarii lor in
circuitul economic,
Propuneri de scoatere din
functiune a imobilizarilor
corporale,
Propuneri de scoatere din
evidenta a imobilizarilor
necorporale,
Propuneri de scoatere din
uz a materialelor de
natura obiectelor de
inventar si declasare sau
casare a unor stocuri,
Constatari privind
pastrarea, depozitarea,
conservarea, asigurarea
integritatii bunurilor din
gestiune,
Alte aspecte legate de
activitatea gestiunii
inventariate
Propunerile cuprinse in prezentul procesul-verbal se vor prezenta, in
termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere,
administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu
gestiunea entitatii. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiarcontabil si al conducatorului compartimentului juridic, vor decide asupra
solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal intr-un exemplar
care urmeaza a se inainta in termen de sapte zile lucratoare administratorului
unitatii pentru insusirea rezultatelor inventarierii.
COMISIA DE INVENTARIERE
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________