Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Inspector şcolar general prof. Lăutaru Alexandru

ŞCOALA GENERALĂ SF.VARVARA ANINOASA – HUNEDOARA

Director, prof. Botgros Didina

CONSILIUL LOCAL şi PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINOASA

Primar,

Botgros Ilie

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA Inspector şcolar general prof. Lăutaru Alexandru ŞCOALA GENERALĂ SF.VARVARA ANINOASA –sclaninoasa @yahoo.com Director: prof.BOTGROS DIDINA Consilier educativ: prof. Mihai Lorena Graţiela 1 " id="pdf-obj-0-16" src="pdf-obj-0-16.jpg">

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE” EDIŢIA aIII-a

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA Inspector şcolar general prof. Lăutaru Alexandru ŞCOALA GENERALĂ SF.VARVARA ANINOASA –sclaninoasa @yahoo.com Director: prof.BOTGROS DIDINA Consilier educativ: prof. Mihai Lorena Graţiela 1 " id="pdf-obj-0-22" src="pdf-obj-0-22.jpg">
 • A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Generală Sf.Varvara Aninoasa Adresa completă: Str. Şcolii Nr.1 Aninoasa, judeţ Hunedoara, Nr. de telefon/fax: 0254512116 Site şi adresă poştă electronică: sclaninoasa @yahoo.com Director: prof.BOTGROS DIDINA Consilier educativ: prof. Mihai Lorena Graţiela

 • B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: „CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE” B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural - artistic

 • C. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

 • a. Parteneri

CONSILIUL LOCAL şi PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINOASA

ASOCIAŢIA „ANENA”

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ

 • b. COORDONATORI:

Prof. ALEXANDRU LĂUTARU – Inspector Şcolar General al ISJ Hunedoara

Prof. RALUCA IACOBESCU - Inspector de specialitate Prof. LUMINIŢA HURGOIU - Inspector de specialitate, Învăţământul Primar Prof. IOLANDA IACOB – Inspector de specialitate, Limba română Prof. Paulina Popa – Asociaţia Culturală EMIA

 • b. ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

Prof. Botgros Didina Prof. Holobuţ Delia Prof. Mihai Graţiela Prof. Oanţă Adriana Prof. Muntean Aurelia Prof. Marica Larisa Prof. Tomuş Adriana Prof. Pleşa Ionescu Simona Prof. Nedesca Rodica

 • D. PREZENTAREA PROIECTULUI D.1. Argument justificare

ARGUMENTARE A citi este o artă care depinde de experienţa şi cultura individuală. Lectura este contactul cititorului cu textul literar. Termenul de „lectura”, o ştim cu toţii, nu se prea potriveşte însă formelor radiofonice, televizate, electronice de difuzare a literaturii. În această situaţie e mai bine să folosim cuvântul „receptare”, pentru că lectura şi receptarea sunt, de fapt, noţiuni sinonime. Noi, cadrele didactice, în contextul actual, am sesizat din plin atitudinea de indiferenţă sau chiar de respingere a elevilor noştri faţă de actul lecturii. Contactul direct cu cartea este concurat mai ales de informaţia oferită de calculator. Deşi în cadrul orelor de curs, parcurgând programa şcolară şi manualul, încercăm să dezvoltăm la elevi gustul pentru lectură, se pare că nu este suficient.

Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, dorim, ca prin proiectul nostru, să reuşim să ajungem la sufletul copiilor, transformându-i în cititori activi şi motivaţi, oferindu-le noi, dascălii, acele mijloace şi instrumente prin care ei vor descoperi că lectura este, în fond, o călătorie spre propriul suflet. În calitate de mentori spirituali este necesar să-i convingem pe elevi că nici computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol cardinal în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de remedierea compensatoare a unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens.

Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi, să-i convingem pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determinăm să descopere şi să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori.

Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, dorim, ca prin proiectul nostru, să reuşim să

D.2. Obiectivul general /scopul

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură

comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului

 • - popularizarea şi valorificarea unor strategii novatoare pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul elevilor

 • - stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice

 • - evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii

 • - promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice

 • - valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular

 • - realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante la simpozion

 • - realizarea unei colaborări eficiente între elevi şi biblioteca şcolară

D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

Elevii claselor I-VIII

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină)

Ianuarie – aprilie 2012

D.6. Descrierea activităţilor

 • 1. „MIREASMA TEIULUI EMINESCIAN”

-

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2012

-

Locul de desfăşurare: Cabinetul de informatică, sala de clasă

-

Participanţi – elevii claselor I-VIII

-

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: concurs organizat pe echipe reprezentative ale elevilor din clasele I-VIII care să vizeze patru secţiuni:

 • - viaţa şi opera marelui poet

 • - recitarea unei poezii la alegere

 • - recitarea unei poezii eminesciene într-o limbă străină

 • - desen şi grafică

-

Responsabil: prof. Marica Larisa, coordonatori proiect

-

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice participante

-

Modalităţi de evaluare:organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor, acordarea de diplome participanţilor

 • 2. ,, SĂ RÂDEM CU NENEA IANCU”

-

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2012

-

Locul de desfăşurare: Cabinetul de informatică, sala de clasă

-

Participanţi-elevii claselor I-VIII

-

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: realizarea unei incursiuni imaginare în schiţele cele mai reprezentative ale lui I.L.Caragiale; prezentări în Power Point ale personajelor cunoscute de către elevi din operele studiate; prezentarea procesului literar,,D-l Goe”; organizarea unei expoziţii cu desene ale elevilor inspirate de schiţele autorului

-

Responsabil: prof. Holobuţ Delia, coordonatori proiect

-

Beneficiari:elevii şi cadrele didactice participante

-

Modalităţi de evaluare:conferirea de diplome de participare

 • 3. ,,PE PLAIURI MIORITICE”

-

Data:perioada de desfăşurare: martie 2012

-

Locul de desfăşurare : Cabinetul de limba română / Bibliotecă /Căminul Cultural

-

Participanţi: elevii claselor I-VIII

-

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: activitatea va fi organizată sub forma unei şezători literare într-un cadru adecvat ( existenţa unor obiecte de tradiţie) în cadrul căreia se vor prezenta câteva dintre cele mai cunoscute creaţii literare populare studiate şi cunoscute de elevi. Acţiunea se finalizează prin realizarea unui portofoliu al elevilor care să cuprindă ghicitori, proverbe , zicători specifice zonei.

-

Responsabil: prof. Oanţă Adriana, coordonatori proiect

-

Beneficiari:elevi şi cadre didactice,

-

Modalităţi de evaluare: finalizarea portofoliului, acordarea de diplome

-

 
 • 4. ,, CARTEA- PRIETENA MEA”

-

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2012

-

Locul de desfăşurare: Cabinetul de informatică/Cabinetul de limba română

-

Participanţi: elevii claselor I-VIII

-

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: realizarea unei dezbateri privind istoricul cărţii şi evoluţia acesteia; prezentarea de către elevi, cu ajutorul calculatorului, a cărţii preferate;

activitatea se va finaliza, pe ateliere de creaţie, prin crearea simbolistică, a unei cărţi (copertă, auxiliare, reviste scolare)

 • - Responsabil: coordonatori proiect

 • - Beneficiari - elevi şi cadre didactice

 • - Modalităţi de evaluare: realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor, acordarea de diplome

Activităţile care se vor desfăşura în fiecare unitate, cu tema propusă, rămân la libera alegere a partenerilor la proiect. La sfârşitul fiecărei luni se va trimite o fişă de proiect şi imagini din timpul activităţilor desfăşurate (pe adresa de mail simpozioncarte@yahoo.com ), care vor fi încărcate pe site-ul proiectului. Proiectul se va finaliza printr-un simpozion dedicat ZILEI CĂRŢII, structurat pe două secţiuni: I. Pentru elevi:

1.Creaţii literare:

a) clasele I-IV – „Călători în lumea cărţilor”

 • b) clasele V-VIII - „Lumina cărţii”

2.Creaţii plastice şi lucrări practice (clasele I-VIII)

3. Reviste şcolare

II. Pentru cadre didactice „Cartea, încotro?” (referate, proiecte didactice, proiecte educaţionale )

D.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

 • - participarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice

 • - cultivarea interesului pentru lectură

- realizarea unui CD cu ISBN care cuprinde lucrările cadrelor didactice şi a unei broşuri cu ISBN cu creaţiile literare ale copiilor

 • - premierea celor mai originale creaţii ale elevilor - parteneriate încheiate între şcolile participante la proiect şi realizarea unui real schimb de experienţă -mediatizarea activităţilor desfăşurate în fiecare şcoală în revistele şcolilor şi pe site-ul proiectului

D.8. Modalitatea de evaluare:

- premierea elevilor (acordarea diplomelor şi a câte unui exemplar din broşura cu

creaţii literare”Lumina cărţii”) - chestionare

D.9. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului

 • - elevii participanţi la activităţile din proiect

 • - elevii creatori de creaţii literare, plastice şi practice

 • - cadrele didactice participante

D.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului

 • - proiectul se va desfăşura anual în perioada ianuarie-aprilie

 • - finalizarea proiectului cu simpozion naţional dedicat zilei cărţii

D.11. Promovarea/mediatizarea proiectului se va realiza pe plan naţional prin anunţul public pe site-ul www.didactic.ro, cu cel puţin o lună înaintea începerii derulării proiectului; pe plan local, prin afişe, pliante, articol în presa locală.

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin postarea rezultatelor concursului de creaţie literară, dar şi de creaţie plastică pe site-ul www.didactic.ro, pe site-ul Şcolii ,,Sfânta Varvara” din Aninoasa şi editarea broşurii ,,Lumina cărţii”, la cea de-a treia ediţie.

 • F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT

 • a. Tipul unităţii de învăţământ : şcoală cu clasele I-VIII

 • b. Număr total cadre didactice 38

 • c. Numărul elevilor înmatriculaţi 384

 • d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect

 • e. Numărul elevilor participanţi la proiect

 • f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora

 • g. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos

titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul)

 • G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI

Unităţile şcolare partenere

Şcoala cu clasele I-VIII Bucceşti – Poduri, judeţul Bacău Şcoala Generală „Grigore Silaşi” Beclenuţ, jud. Bistriţa-Năsăud Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” Mioveni, jud. Argeş Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm.Vâlcea Şcoala Generală cu clasele I – VIII Nr. 13 Timişoara, jud. Timiş Liceul cu Program Sportiv Sebeş, jud. Alba Liceul Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa Şcoala cu clasele I – VIII ,,Sorin Titel”, loc. Margina, jud. Timiş Grup Şcolar ,,Areta Teodorescu”, loc. Griviţa, jud. Ialomiţa Şcoala S08 Finiş, jud. Bihor Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu”, jud. Constanţa Şcoala cu clasele I – VIII Burdusaci, loc. Răchitoasa, jud. Bacău Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 11 Buzău, jud. Buzău Liceul Teoretic ,,George Călinescu” Constanţa, jud. Constanţa Liceul Teoretic Amărăştii de Jos – Grădiniţa Prapor, jud. Dolj Şcoala de Arte şi Meserii Homocea, jud. Vrancea Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 29, Timişoara, jud. Timiş Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 2, Poiana Mare, jud. Dolj

Colegiul Economic „Hermes” –Şc.Gen.Nr.7 Petroşani Liceul de Muzică şi Arte Plastice ,,Sigismund Toduţă” Deva, jud. Hunedoara Grup Şcolar ,,Constantin Brâncuşi”- Şcoala Generală Nr. 5 Petrila, jud. Hunedoara Şcoala Generală ,,Dominic Stanca” Orăştie, jud. Hunedoara Teoretic ,,Mihai Eminescu”- Şcoala Gen. ,,Avram Stanca” Petroşani, jud. Hunedoara Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani, jud. Hunedoara Şcoala Generală „Andrei Şaguna” Deva

SIMPOZION NAŢIONAL DEDICAT ZILEI CĂRŢII 21 APRILIE 2012

TEMA: ”CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE”

SIMPOZION NAŢIONAL DEDICAT ZILEI CĂRŢII 21 APRILIE 2012 TEMA: ”CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE” MOTO:ţ ilor pentru simpozion se va face până la data de 10 aprilie 2012, prin email, simpozioncarte@yahoo.com (pentru cadre didactice) şi (pentru elevi) pe baza fişei de înscriere. 2. Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 25 lei ( pentru lucrările care au doi autori sau sunt soţ/soţie se va achita o singură dată ) şi se va achita cu mandat poştal pe adresa: Mirca Daniela, Şcoala Generală Sf.Varvara Aninoasa, str. Şcolii Nr. 1, Judeţul Hunedoara, cod poştal 335100 Pentru lucrările elevilor nu se percep taxe de participare . 3. Lucrările prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică. 4. Materialele vor fi predate în format electronic pe adresele de email specificate, documentul fiind denumit cu numele şi prenumele autorului/autorilor . Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, cu caractere româneşti, tehnoredactată la 1,5 rânduri, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului şi unitatea şcolară. 5. Organizatorii simpozionului vor edita o broşură ce va cuprinde programul simpozionului, un CD cu lucrările cadrelor didactice şi o broşură cu creaţiile literare ale elevilor, materiale cu ISBN care vor fi distribuite participanţilor. 6. Simpozionul şi concursul elevilor creatori vor avea loc la Centrul Cultural Aninoasa în data de 21 aprilie 2012, începând cu orele 10. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute. 7. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 8. Toţi participanţii la simpozion ( cadre didactice, elevi ) vor primi diplome de participare, care vor fi expediate până la data de 1 iunie 2012. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Generale Sf.Varvara Aninoasa, secretariat - telefon 0254 512116 Prof. Holobuţ Delia - 0726270901 7 " id="pdf-obj-6-7" src="pdf-obj-6-7.jpg">

MOTO: „Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.”

(Heyde)

SECŢIUNI:

I. Pentru elevi:

1.Creaţii literare:

a) clasele I-IV –

„Călători în lumea cărţilor”

 • b) clasele V-VIII - „Lumina cărţii”

2.Creaţii plastice şi lucrări practice (clasele I-VIII)

3. Reviste şcolare

II. Pentru cadre didactice – „Cartea, încotro?” (referate, proiecte didactice, proiecte educaţionale ) Lucrările întocmite pot avea doi autori.

REGULAMENT

 • 1. Înscrierea participanţilor pentru simpozion se va face până la data de 10 aprilie 2012, prin email, simpozioncarte@yahoo.com (pentru cadre didactice) şi (pentru elevi) pe baza fişei de înscriere.

 • 2. Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 25 lei (pentru lucrările care au doi autori sau sunt soţ/soţie se va achita o singură dată) şi se va achita cu mandat poştal pe adresa: Mirca Daniela, Şcoala Generală Sf.Varvara Aninoasa, str. Şcolii Nr. 1, Judeţul Hunedoara, cod poştal 335100 Pentru lucrările elevilor nu se percep taxe de participare.

 • 3. Lucrările prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică.

 • 4. Materialele vor fi predate în format electronic pe adresele de email specificate, documentul fiind denumit cu numele şi prenumele autorului/autorilor. Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, cu caractere româneşti, tehnoredactată la 1,5 rânduri, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului şi unitatea şcolară.

 • 5. Organizatorii simpozionului vor edita o broşură ce va cuprinde programul simpozionului, un CD cu lucrările cadrelor didactice şi o broşură cu creaţiile literare ale elevilor, materiale cu ISBN care vor fi distribuite participanţilor.

 • 6. Simpozionul şi concursul elevilor creatori vor avea loc la Centrul Cultural Aninoasa în data de 21 aprilie 2012, începând cu orele 10. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.

 • 7. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.

 • 8. Toţi participanţii la simpozion ( cadre didactice, elevi ) vor primi diplome de participare, care vor fi expediate până la data de 1 iunie 2012.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Generale Sf.Varvara Aninoasa,

secretariat -

telefon 0254 512116

Prof. Holobuţ Delia - 0726270901

FISA DE INSCRIERE

SIMPOZION NATIONAL CU TEMA:

“CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE”

AUTORII LUCRARII:

21APRILIE 2012

Cadre didactice

 • 1. NUMELE PRENUMELE

....................................................

.........................................

SPECIALITATEA ...........................................................................................................

ADRESA DE DOMICILIU .............................................................................................

..........................................................................................................................................

TELEFON FIX/ MOBIL .................................................................................................

E-MAIL ...........................................................................................................................

SCOALA ..........................................................................................................................

LOCALITATEA ..............................................................................................................

JUDETUL ........................................................................................................................

2. NUMELE

....................................................

PRENUMELE

.........................................

SPECIALITATEA ...........................................................................................................

ADRESA DE DOMICILIU ............................................................................................

.........................................................................................................................................

TELEFON FIX/ MOBIL .................................................................................................

E-MAIL ...........................................................................................................................

SCOALA .........................................................................................................................

LOCALITATEA .............................................................................................................

JUDETUL .......................................................................................................................

TITLUL LUCRARII .......................................................................................................

.........................................................................................................................................

MODUL DE PARTICIPARE:

PARTICIPARE DIRECTA

TRIMITEREA LUCRARII

MIJLOACE DE CARE AVETI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRARII :

Calculator

Videoproiector

CD-player

TAXA DE PARTICIPARE A FOST ACHITATA CU CHITANTA

NR.

...................................

FISA DE INSCRIERE

SIMPOZION NATIONAL CU TEMA:

“CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE”

21 APRILIE 2012

(elevi)

 • 1. Şcoala ……………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………

Loc:………………………….Jud:………………………………………

 • 2. Numele şi prenumele îndrumătorului

…………………………………………………………………………….

 • 3. Adresa de email a indrumătorului …………………………………… ..

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secţiunea Crt. elevului
Nr.
Numele şi prenumele
Clasa
Titlul lucrării
Secţiunea
Crt.
elevului

NOTA

 • - lucrările plastice(format A4) vor fi etichetate pe spate; eticheta va conţine denumirea lucrării,

numele şi prenumele copilului, clasa, / şcoală / numele şi prenumele cadrului didactic,

localitatea;

 • - lucrările vor fi expediate prin poştă până la data de 15 aprilie 2012 (data poştei STRICT) cu

menţiune pe plic / pachet pentru expoziţie - fără taxă.

 • - lucrările copiilor trimise pentru expoziţie pot cuprinde desene, picturi(orice tehnică), lucrări

practice .

 • - lucrările trimise nu sunt returnabile.

Şcoala Generală Sf.Varvara Aninoasa

Şcoala ________________________________

Str. Şcolii Nr. 1 ANINOASA

Tel./fax: 0254512116

Str .__________________________________

Tel./fax: _______________________________

e-mail: ________________________________

Nr

.___________

din ________________

din ____________________

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi,

,

între:

Şcoala Generală Sf. Varvara Aninoasa, reprezentată de prof.Botgros Didina, în calitate de

director şi prof. Mihai Lorena Graţiela, în calitate de coordonator al proiectului „CARTEA – O

PROVOCARE PENTRU FIECARE”, ANINOASA, ediţia III, 2012

Şcoala ......................................................

,

reprezentată de .....................................

,

în calitate de

director şi ............................................................

în

calitate de participant la proiectul „CARTEA – O

PROVOCARE PENTRU FIECARE”, ANINOASA, ediţia III, 2012

Durata: ianuarie – aprilie 2012

Şcoala coordonatoare se obligă :

Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;

Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere;

Să asigure evaluarea lucrărilor;

Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;

Să mediatizeze rezultatele concursului.

Şcoala participantă se obligă:

Să înscrie elevii în concurs;

Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;

Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;

Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite.

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform

planului stabilit.

Şcoala Generală Sf. Varvara Aninoasa

Director,

Prof. Botgros Didina

Şcoala ____________________________

Director,

______________________

Acordul

de

31.01.2012

parteneriat

ve

fi

trimis

pe

la

data

de

FIŞA DE PROIECT

Instituţia:

Clasa :

Propunător:

Tema:

Titlul activităţii:

Data/perioada:

Locul de desfăşurare:

Scop:

Obiective:

Resurse umane:

Resurse materiale:

Resurse procedurale:

Descriere:

Evaluare :

Rezultate:

POZE (2 poze din timpul activităţii)