Sunteți pe pagina 1din 14
SUPER - MEMORANDUMUL si NOUA SUPER-RELIGIE MASONICA MONDIALA si BISERICA in perioada 2016-2020 __ Ince 25 si 29 iunie 2014, la Strasbourg @ fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea. politica, administrativa si religioasA dintre Uniunea Europeana, pe de o parte, si Guvernul Greciei, Biserica de Ja_,,Jstanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, Biserica Romano-Catolica, Guvernul Rusiei gi Guvermul Republi Cipru, pe-de alté parte, SUPER-MEMORANDUMUL in diseutie ‘urmeaza sa inte {a vigoare pe data de | mai 2016 si si fie apficat pina la data de 16 august 2020. Documentul a fost publicat pe site-ul wAPOKALIPSIS”, la data de 14 august 2014, in limba engleza, fiind ulterior tradus in limba greacd de administratorii site- ‘ui respectiv, Deosebit de relevant, inscrisul ardmas postat pe site doar entru céteva zile pentru ca, cu putin inainte de 5 septembrie 2014, data la care a fost_otat de cBire Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 septembrie 2014), s& fie retras si, bineinteles, nu a mai fost postat din now nici in ziua de azi.. Dup& cum yor constata tofi cei care vor studia acest SUPER- MEMORANDUM, cele prevazute fn acesta urmeaz sf intre in vigoare in perioada 2016-2020, dopisind orice fantezic. Mai mult chiar, pe perioada edt SUPER- MEMORANDUMUL a fost postat pe sespectivul site, doar un singur ziarist, spre ‘onoarea sa, mai precis [saias Konstantinidis, intr-un articol al shu publicat in gazeta elena ,TIMPUL LIBER", a amintit in fuga despre ,semnarea unui super- memorandum zilele acestea de cdtre Uniunea Europeand™, dar ni ric mai mule. « ‘Noi, insa, am apucat si am ,,coborat ” ae pe site-ul amintit (,APOKALIPSIS”) memorandul in cauzd. Astfel, avem azi posibilitatea de a-! da publicitatii, spre informare dumneavoastra, $1 ‘de a va aduce la cunostinja care este adevarata faja a Guvernului Mondial. care este Noua Stare de Fapte si ce ni se pregateste referitor la noua BISERICA $i RELIGIE MONDIALA, asa cum ne este facutd cunoscuta in ultima perioad’ sub denumirea prescurtata de MR.A., adica MUDANA RELIGIO "ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARA. Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am_ fost avertizaji, in nenumnarate randuti, de neobositul erhimandrit Charalambos Vasilopoules care, 10 volumele publivate, sorle despre panerezia coumenismului, ‘Cum era de asteptat, un alt eo Pee at ean recszool tuptting pentru enfanee Orindoviai. dr Nikolaos SeikineGiermak a publicet, oe asemenea, foarte multe informal lepate de MUDANA RELIGIO ADUNATA. Mai mult chiar, cesta din urma, in afara faptulul c& a fost eral dintre intdisatatori luptei impotriva dietaturii miitare impuse Oreciei, la wemee potrivita, de american, a fost si un luptator si oponent invershnd! al cunoscutului i aoe tiv astazi AX AL MORTHL, mai precis al MASONERIB], al SIONISMULU! # al VATICANULUL. In ceea ee-] priveste pe dr. ‘Nik. Seikin-Giermak care, in cei peste £0 de ani de activitate tn reristenja, antifascist, antimasond, antisfonista, antipapala si smiccameniea a sa aubt fa Grecia, eft gi in strindtate, au vorbit si continual A facd arate mulfi oameni de pres mai mult saw mai pufin cunoscuri, privito 1a faptul ca rest .colaborator” al pBrintclai Charalambos Vasilopoulos a demasse> Fe durata aewititt see diversificate, majoritatea dinire aceste PROJECTE - PROGRAME see ementate tat in Grecia. c2t gi in intreaga Comunitate European’, dar si in fosia Tugoslavie (teferitor la dezmembrarea acesteia, in Libia, ip Turcia si mai ales in SUA, Dinire cele mai importante contributii ale acestua amintim articolele scrise impowrva religie) SAMBALA $i a legaturil existente fntre aceasta $t viitoarea MUDANA RELIGIO ADUNATA, precum si referiter la .AXUL MORTII" si bineinjeles Ja activitatea subversiva si la TRADARE din partea multora dinire clericii ée rang Inakt ai Biserieii Orradoxe Elene si nu numai (in speeial al ortodocsilor din SUA). Atit neobositul lupttior athim. Charalambos Vasilopoules, "edt. si pcolaboratorii” sai de la acca vreme, dintre acestia cel mai de seama fiind dr. Nik. Seiki-Giermak, au atras atenfia esupra faprului c& y..peste doar cdjiva ani, GRECIA va deveni doar o amintire pldcutd, avind in vedere cd, pur si simplu, mu va mai exista...". fntr-adevar, daca e si lutm in considerare toate memorandumuitie impuse pind astazi Grecici de bancile sioniste din intreaga lume si mai ales de Loja Masonicd Intemnationalé, cu binecuvantares VATICANULUI, vom observa cd punctul Culminant este atins tn documentul semnat la Strasbourg, intre’2$-29 iunie 2014, si intitulat SUPER-MEMORANDUM. Docimentul in discujie urmmeaza a ff pus’ in aplicare in perioada 2016-2020 si puj Inchipuie, probabil, cA aceasta a fost semnat si de .ereci”, mai precis de asa-zisi , sreci ortodoesi”, ce ocups ranguri inalte in societatea lend. Astfel, visele de secole ale tuturor forjelor anticriste, care de ani buni luptd, cu turbare, impotriva Greciei si a Biserieli Ortodoxe, par a deveni, curdnd, realitate, maj precis odat& cu implementarea acestui SUPER-MEMORANDUM. Din pacate, insé, dup& cum vom constata in continuare, majoritatea dintre cei mai de seam& colaboratori ai tuturor acestor forje intunccate, respectiv sustinatori ai masoneriei, ai sionismulul, ai Vaticanului, ai Uniunii Europene, ai org intemazionale ete, si repetim expresia din pacate”, sunt chiar uni conducatorii nostri politici si spirituali. Este vorba despre patriathi, episvopi, achiepiscopi, mitropoliji, egumeni, profesori universitari .a., care, tofi la un loc, wlucreazaa", de ani buni de zile, uzitind de diterite metode, sub obldduirea unor centre le globalizazii si ecumenismului, precum Consiliul Mondial al Bisericilor, Bousan, Boze, ESSEX, patriarhi, Sfinta Mandstire ,Kikkou", Kolympari (Creta) sau chiar pe ‘eritoriul Sfintului Munte Athos. ‘In lini mari, SUPER-MEMORANDUMUL Ia care facem referire constituie 0 dovada incomtestabild @ faptului e&, la ora la care scriem aceste rinduri, a fost deja convenitd, win secret", orgenizarea a diferite forumuri intererestine, interreligioase, politice, militare si in special cele asupra catora s-a cizut de acord eu ocazia celei de-a X-a Conferinte a Consiliului Mondial al Bisericilor desfigurate la Bousan, Coreea de’ Sud, la sfargitul anului 2012 si inceputul lui 2013. Astfel, printre ,actiunilo” care mai urmeazs a fi puse fp practica, amintim: a, Intrarea la guvemare, in Grecia, a lui Alexis Tsipras, adicd a unsului cluburilor sioniste si masone mondiale, preferatul organismelor si al cluburilor cconomicovmilitare internafionale (vezi ABROSSETTI, Bilderberg, O.N.U,, N.AT.O., UE. S.U.A, etc.) precum, dupa céte se pare, chiar si al SFANTULUI MUNTE ATHOS! (amintim cl existd, in acest sens, acorduri incheiate intre Alexis Tsipras, Sfantul Munte si, bineinteles, arhiepiscopul leronim. OBSERVATIE: Aceste acorduri urmeaz’ ef date publicitayli, intre cei pomeniti mai sus existind. de asemenca, si infelegerea ca, la momentul potrivit, Sfintul Munte Athos si arhiepiscopul leronim s& procedeze la o ,dezminjire”, totul pentna a linisti.. clerul de rang inferior 51 poporul). 5. Intrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijloctr anului 2016, chiar in zi de Cincizecime, In Sféma Mandstire Sfinta Irina” de la Constantinopol Hotkrarite ce urmeazd a fi luate la acest sinod au fost deja incluse in SU! MEMORANDUMUL al cdrui text fl redam in continuare. ¢. Vizita, programata 2 avea loc la data de 30 noiembrie 2014, a papei Francise la Patriathia Eoumenicd, ocazie ou care se va sAvarsi Stiinta Liturghie comund, la care vor lua parte diferifi cleriei ortodocsi, in frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomes tie, Cum este de asteptat, inainte de aceasta se va proceda la UNIREA ORTODOCSILOR cu romano-catolicii, Toate acordurile incheiate in cadrul Consiliuki Mondial al Biserieilor si semnate la Bousan, Coreea de Sud, in numar de peste 60, au fost deja incluse. in Giferite aricole ale SUPER-MEMORANDUMULUI Ia care facem referire OBSERVATIE! Dupa cite se pare, acest lucru se pare cB i-ar fi ,nelinistit” pe unit dinye factorii de r&spundere insixcinaji, de catre Biseric&, cu orgenizarea Marelui Sinod Panortedox din 2016, acegtia find de parere e& cele cuprinse in prezentul Jocument ar f trebuit fleute curoscute publicului larg (popor si eleril Laolalts) mai tareiu gi mu la momental respectiy, adica in vara amult” 2014, sie informatie scurse in mod cu tot ilegal ar & provocat deja 0 asa-zisi .t. liniste” in popor, ined din vare anului 2014!!! Din pacate, edt la $flntul Munte Athos, et si in cadral Bisericit Orredoxe, nu sunt deloc pufini la numfr cei ce igi fac griji privitor Ja cele ce ni se preghtesc, fespectiv referitor Ia faptul c8 Patviarhia Ecumenicl si Patriarhul Banolore® personal, dar si aij... au programat deja crearea si impunerea uné noi Biserici, Prondiale, timpul rimas pana ta implementarea celor hotardte flind unul foarte sev Te"SUPER-MEMORANDUMUL Ia care facem referire, capitelal privitor le BISERICA, aicatuit din 15 artcole, prevede, le articolul 10, paragraf_ 100, ei ehourcle: »Referitor fa anularea avatonutul ta SFANTUL MUNTE ATHOS. trmeard a fippusa tr practicd incepénd cu data de 1 itenle 2017" : SUPER. MEMORANDUMUL care, aga dupa cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25-29 funie 2014, sub tidul: MEMORANDUM: European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of istanbul, Chrismes Orthoitox Churches, Catholic Churches, Russian CL aiamet and Cyprus Government, adica, in taducere liber®, MEMORANDUM cover aire Uniunea European, Guveraul Greciel, Biserica Greciel, Biserica din sea, cea de dinafera de Istanbul, Bisericile Crestin-Ortodoxe 31 Catalce, Guvernul Rusiei si Guvernul Republieli Cipru, a fost semnat d . a. Presedimtele Consilivlui European, HERMAN VAN ROBEY, mandatat pint la data de U1 oetembsie 2016, - b. Reprezentantul Guvemnului Gresiel, ANDREAS LOVERDOS, minisira 2! Educariei, ®. Reprezentancal Biserici Greciei, P.S. Gavrill Papanikolnou, Episvop de Diavieia, z @. Reprezentantul Biserisii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, |. P.S. Teoelit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mica, fe. Reprezentantul Patriarhillor Sleve si al Guvemului Rus ilarion, Arhiepiseop de Volokolamsk, Rusia, Reprezentantul SEANTULUI MUNTE ATHOS, egumen Eftem, , Reprezentanii Bisericii si Guvernului Cipnulul 1P.S, Neofytos de Morfou gi ?.S. Vamava de Trimythoyntos, nh. Reprezentantul Biserieii Antiohiel, PS. lie de Tripoli, j Reprezentantul Bisericii Alexandrii, PS. Vasile de Tripolis, 5, Reprezentantul Bisericii lerusalimului, PS. Timotei de Vostron. Preafericitul 3 RODUCERE Semnat Ja Strasbourg, in perioada 25-20 iunie 2015, SUPER- MEMORANDUMUL urmeazé a fi implementat in perioada 1 mai 2016 - 16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne lum angajamentul ca, in numele celor vizaji, pe durata aplictrii Memorandunaului s& implementim toate reformele previzute in acesta. Durata de implementare a Memorandumului poate fi prelungita. De asemenca, Memorandumul poate fi pus in practic mai devreme de data oficial convenit pentra implementarea sa. EMORANDUM referitoare la Fonduril Grecia, Cipru si Uniunea Europeand TOTAL ARTICOLE: 11 Preveder Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asiguriti si Pensii din Grecia si infiinyarea a dowd noi Case pana la data de 18.09.2019, dupa cum urmeazi: 1. Casa de Ajutor Social, Reciproc si Sinatate. 2. Casa de Asigurliri agricultori $i muncitorime. Articolul 2: Pensii unitate, fa euantum de $60 euro, acordate prin cele dowd Case de Asigurari si Pensii, pind la data de 30.09.2017, respectiv in cuantum de 365 euro pén& la data de 30.09.2020. ; ‘Artieolul 3: Dotarea tuturor asigurajilor cu vard electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi innoit doar de Casele de Asigurdri pentru ined 365 de zile in ‘mod repetat, Cardul urmeazt a fi inlocuit in data de 01.12.2017, Articolul 4: Program al institujiilor de stat in toate duminicile de peste an an, cu program de la orele 12:00 pand la orele 20:00, mai pufin in luna august. Reforma umeazi a fi implementata incepdind cu data de 01.01.2017. Articolul 5: Drept zi liber pentru toate Casele de Asigurati si Sdnitate se stabileste 7iua de simbata, pe tot parcursul anului, Articolul 6: Pensionarii cu varsté mei mare de 69 de ani vor fi examinayi de medici specialist fn spatii special amenajete tn cadrul unitayilor medicale. Articolul 7: Ineepénd cu data de 01.09.2017, varsta de pensionare se stabileste Ia 69 demi Articolul 8: Incepénd cu data de 01.09.2020, virsta de pensionare se ridica la 70 de frsta de pensionare se ridicd la 71 de ani. Articolul 10: Incepand cu data de 15.10.2016, se elimina carjile de muned si cametele de sdndtate, pentru toti asigurati Caselor de Asigurari. ‘Articolul 11: Pén& la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurdri gi Pensii Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Invitimént TOTAL ARTICOLE: 12 ‘Articolul 1: invaamént multicultural in toate institutiile de invajamant din jara, incepand cu data de 11.09.2016. Articolul 2: Incepind cu data de 11.09.2017 se anuleaza toate sarbatorile religioase si nationale, Ia toate institufiile de invagamant, ‘Articolul 3: Incepdnd cu data de 11.11.2016 se desflineazt educajia religioass a clevilor. ‘Articolal 42 Incepand cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorit la sinagoga si moschee pentra to elevit de ciclu'primar si, treptat, si pentru tot elevii de ciclul gimnazial si liceal. ‘Articotul 3: Incepind cu data de 11 10.2016, la ciclul gimmazial se introduce lectia de teducatie sexual, jar incepéind cu data de 11.09.2016 se furnizeaza gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar, ‘Artigolul 6: Se renunfé la predarea lectiei de Istorie a Greciei si Ia gcurmularea de Cunostinje referitoare la Revolujia Greaca si se inaugureazi cursul de Renastere European, avand in prim plan Revoluyia Franceza si Htaliand a fui Garibaldi de Ie 1843, Aceastf reformd urmeazi a fi pus in practiva ineepand cu data de 12.12.2018. “Articolul 7; Incepand cu data de 11.12.2017, leetia de educatie religioasa va prevedea $i parte practic& pentra toate nivelele de invayimant. Sirticolul 8 Ancepénd cu data de 16.10.2016, se desfiinjeazd toate sarbstorile nationale si paradele . ‘Articolul 9: Incepand cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de invajamant se vor initia sfirbatori dedicate mediului inconjurator, Nrtigolul 10: fneepind cu data de 16.10.2016 se desfinjeazd toate Facultayile de Teologie. Acestea vor fi transformate in Departamente de Filosofie. De asemenet, ineepand cu data de 11,09,2016 se renunja ta leetia de religie la toate ciclurile de jnvalamén si incepand eu data de 12.09.2016 se introduce lecjia de moralii religions’. ivfivolul 11: Incepand cu data de 01.01.2017 se va treee la concedierea de profesori din toate ciclurile si categoriile de invayamant si se procedeazd le introducerea- intemetului. . Artin T2a. Incepind cu data de 19.09.2016 se introdue diapozutive pentru sustineres lectiei de educatie sexval®. 2b. incepind cu data de 20.09.2017 se inztroduc legitimati electronice pentru elevi. 120, Se va proceds Ja instalaiea de detectoare de metale in toate i tulle de nvaqamant, indiferent de nivel. Aceesu! elevilor, al studentilor si al profesorilor va fi permis numai in baza unui card de acces. 424. incepand cv data de 17.09.2017 se vor organiza excursit cu elevii $i studengii in loca In care este promovats emanciparea sexual ie. De la data de 16.09.2016 va invepe procedura de emancipare sexuall a elevilor. Prevederi ale Si JUL referitoare la Biserica EMORANDUMU! TOTAL ARTICOLE: 15 Articolul 1: Special. Ja, Reforma shujbelor bisericesti, mai ales in ceea ce priveste orele la care vor fi sivarsite. Astfel, in perioada de iama Sféinta Liturghie va fi sAvirsité in fiecare dimineaya deduminica incepand cu ora 10:00 si pand la oreorale 11:30, iar in perioada de var§ in fiecare duminic’ dup8-amiazi incepdnd cu ora 19:30 gi pand la ora 21200. Reforma va fi pusé in aplicare incepand cu data de 17.10.2017. 1b. Incepéind cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici. ¢. incepdnd cu data de 02.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuit du-se astfel arta bizantind Id. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumentele muzicale, Articolul 2a, Incepand cu data de 15.08.2017 se renunfi la obligativitatea reverendei pentru preofi fn afara sfintelor lacase. 2b. Incepfind cu data de 01.05.201, clerieii vor fi obligati s8 renunte la barba si par lung. Articolul 3: Incepfind cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri. . Articolat 4: incepind cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sirb&torifi sfinfii antisemisi. Articolul 5: incepind cu data de 15.09.2016 tof! elericii, indiferent de rang, vor proceda la predici antirasiale. Artigalut 6: incepind cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile antisemite din intreaga Biseried cresting’. Articolul 7: 7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile erestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie. s ‘7b. Incepand cu data de 16.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi shyibe Je. Incepind cu data de 20.09.2016 se va celebra v sérbitoare dedicatd lui inconjurator, in fiecare an Ja data de $ iunie, precum si 0 sarbatoare dedicata piméntului, in data de 14 aprlie 7d. incepand cu data de 01,07.2016 se va introduce o sirbatoare dedicat holocaustului evreiese, cu o slujbé speciala in toate bisericile crestine. Sarbitoarea va fi fimutd de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminica. lui Toma, Fe. Incepind cu data de 15.07.2017 vor fi desfiinjate toate sarbaorile nationale. Articolul 8: 8a. Reformarea tuturor strbatoritor finute de Bisericile crestine (nu se specified de la ce data). 8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor erestine Be. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinia avatonul, 8d. Incepand cu data de 01.05.2017. Organizatia Najiunilor Unite va prelua controbul Biserieii Crestine Unite 8e. incepand ct data de 01.05.2017, lerusalimul va deveni capitala spiritual 8f, Incepind cu data de 01.05.2017 se desfiinteazA Patriarhiile lerusalimului, Alexandriei, Antiohiei gi cele Slave, mai putin Patriarhia Moscovei. 8g incepand cu data de 01.05.2016, vor mai functiona doar tei patriarhii ale Bisericii Crestine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei si Patriarhia Constantinopotulu Bh. Incepind cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor ft transformate in seoli de religte. Articolul 9: Ja. Facultatea de Teologie de le Chalki va fi redeschisi la data de 17.07.2017. 9b. Riser s2 Greciei se angajeaz’. din fondusi proprii, precum si din fonduri europene, si intr {int IReaguri de inchindciune ale musulmanilor. $e. De asemenca, incepand cu data de 01.09.2016, Biseriea Greciei se angajeazA s& permith funcionarea de licasuri de inchindciune ale budigtilor si, tn general, ate oricarui cult, ‘9d. incepand cu data de 20.09.2016 se vor organiza cursuri pentru tor eredinciosii, in cadrul tuturor centrelor religioase de pe Langa toate Bisericile crestine, indiferent de convingerile religioast ale cursanjilor. Articolul 1 10a, incepnd cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter- religioase, eu aeompaniament de instrumente muzicale si in eadrul tururor Biserici crestine. 10b. {ncepéind cu data de 20.10.2017 se introduc, in toate Bisericile crestine, instrumentele muzicale gi se vor orgeniza concerte nu doar cu caracter religios chiar in interiorul bisericilor. “We. Incepaind cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste in jncinta si i afara lacasurilor de inehindciune, asemandtoare celor organizate in mod reyulal de Bisericile crestine, 10d, Ineeplnd cu data de 01.06.2017 se desfiinjeaza avatonul la Sfantul Munte Athos. 1We. Incepénd cu data de 01.09.2017 toate Biscricile crestine vor accepta, ae fadanafe cf multicttonale 108. Incepand cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Monatal si de moderator in unirile internationale. Articolul 11: ia. Incepand cu data de 15.08.2017, conducator al Bisericii crestine devine Vaticanul. Iitb, incepand cu data de 20.11.2017 gi pana la data de 18.08.2018, la Sfentul Munte Athos vor fi instalati monahi din toate tagmele romano-catolice (papistasi), preoum si practicanti ai cultelor pagane. Tle. incepand cu data de 01.04.2018, la Sfantul Munte Athos se vor pune in functiune telegondole gi alte sisteme inovatoare si se vor aduce statui apartinand religiilor pagdne. Sfaatul Munte ‘Athos va fi transformat in pare ecologic de tip bizantin, in unitate statald independent, in centru a promovere a une: noi orientari crestine, in centru pagan si bizantin de venerare si fndrumere, fn centru de promovere ‘unei noi orientari si muzici bisericesti Articolul 12: Incepand cu anu! 2016, toate disericile crestine se vor adapta noii realitati a Erei celei Noi, Articolul 13: 13a, Incepand cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se muta in insula Patmos, Grecia, tn Sfantul Munte Athos sau in insula Samothraki, gi se vor inflinja trei centre ale acesteia. 13b. Incepand cu data de 01.11.2017, tn cadrul Bisericilor crestine vor fi numifi in functii de conducere persoane ce au implinit varsta de 28 de ani. Articolul 1 14a, In diferite insule din Grecia, dar i in Cipru si la Sffntul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologic, precum si conferinje pe tema unirii imernayionale. : 14b, Incepind cu data de 15.08.2017, toate Bisericile crestine vor accepta desflinjarea staielor najionale si infiinjarea de unit&jistatale multinationale, multicentrice, multiculturale si multireligioase, precum si infiinfarea de unitati statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice, 14e, incepand cu data de 16.10.2014, in cadrul Bisericii Crestine Ortodoxe se vor desfiinja stranele si cdntéreji si se vor introduce coruri. Articolul 1S: 15a, Acordurile menfionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Crestin-Onodoxe, ale cérui luerdri vor avea loc in perioada 19.06.2016 « 09.07.2016, Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de: - Presedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROBEY, mandatat pina Ja data de 31 octombrie 2014, - Reprezentantul Guvernului Greciei Educatiei, - Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, |. P.S. Teoelit, Mitropolit de Ieoniu, + Reprezentantu) SFANTULUL MUNTE ATHOS, egumen Efrem, = Guvernul si Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, si LP.S. Neofytos, Mitropolit de Morfou, + Pawriathia lerusalimutui, prin LP.S. Timotei, Mitropolit de Vostron. - Patriarhia Alexandriei, prin Athiepiscop Vasile de Tripolis, - Patriathia Antiohisi, prin Athiepiscop llie de Tripolis, - de toate Risericile Ortadoxe Slave si Biserira Rusiei, prin Preafericitul Marion, Arhiepiscop de Volokolamsk, - de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper. 15b, Cu acordul Patriarhiei ferusalimului, cele patra dogme crestine vor trece sub administrarea a patra autoritafi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei si Vatican (incepand cu data de 01.05.2017). 15¢, Anticol lamuritor: Bunurile mobile si imobile ale entitatilor amintite vor treee in administrarea comun& a Biscricilor crestin-ortedoxe, impreuna cu organismele statale si suprastatale amintite mai sus. , ANDREAS LOVERDOS, ministra al Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUL referitoare la spitale sisistemul de sanitate TOTAL ARTICOLE: 8 Articolul 1: Spitalele vor face distincjie intre varstniei si tineri. incepand cu 08.09.2017, varstnicii vor fi examinati in spatii special amenejate. Articolul 2:.Dreptul la internare in spitale il vor avea doar posesorii de card de asigurat. Incepind ou data de 08.09.2017, accesul neasiguratilor in spitale va interzis. Articolul 3: Ja, {ncepénd cu data de 01.08.2017, se va limita numarul spitalelor. 3b, Incepind cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, in cadrul spitalelor, spatii speciale de detentie. 3e. Incepind cu data de 17.07.2018 se vor infiinja centre experimentate tn cadrul spitalelor. “Articolul 5: Incepind cu data de 17.06.2017, toate serviciile sociale vor identifica electronic cetiyenil, Exeepjie constituie prim-ajutoral acordat in cadrul spitalelor. ‘Articolul 6: Incepdnd cu data de 17.08.2017, se interzic specializ&rile medtcale multiple. ‘Articolul 7: incepénd cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor si la tnflinjarea de unitti spitalieesti multifunctionale. Articotul 8: < Sa. Incepdnd eu data de 17.08.201, se vor introduce carduri de sanatate obligatorii pentru toti cetajenii si cadrele medicale. 8b, Inceplind cu data de 19.09.2017 vor fi desfiimate toone centrele de prim ajutor $i protectie social’. foare [a reform: Prevederi ale SUPER-MEMORAND iT ret administrativi ‘Articolul 13 Incepand cu data de 16.06.2017, toti cetdtenti Comunitarii Europene si ai Federajiei Ruse vor fi identificati electronic, iar prevederilor prezentulul artical vor fi necentate de toate hisericile crestine. Articolul 2: 2a, Incepind cu data de 17.10.2017 se va proceda Ia desfiinjarea statclor nayionale $i la infinjarea de state Federale, mele en carcater zonal sk capitalé proprie, 2b. ncepand cu data de 14.08.2017 se va proceda la infiintarea unui stat ualist in insula Cipro. 2e. Incepand cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planeté. "dd. Incepind cu data de 14.08.2018, pe intreaga planeta se va proceda la infiingarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. ‘Astfel de centre vor funetiona in localitatea Ammochostos, Cipru, incepind cu data de si doud asemandtoare la Consiantinopel, mai precis la Biserica ,Sfantul si la Biserica ,Sfanta Sofia”, jul 3: fncepand cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranpilor sosil {yy statele Uniunii Europene, neconditionet. Articolul 4: 9 4a. incepind ou data de 16.08.2016, vor intra in wigoare drepturile homosexualilor. Acestia vor putea face parade in mod regulat si liber, pe toate rumurile oragelor Comunitayii Europene. 4b. incepind cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea cAsttoriilor intre homosexuali, a cdsttoriilor intre persoane de acelasi sex gi a infierii de copii de atte cuplurile homosexuale de. Incepiind cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relatiilor sexuale intre persoane ajunse la varsta majoratului (19 ani) $i persoanele majore. 4d.Clncepand cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate gi in presi ale programelor sexuale si se va permite circulajia ber’ a clt mai multe reviste pomogratice, in toate cielurile de invaydmant. de, Incepaind cu data de 19.12.2016 se vor putea infiinja case de toleranje in apropierea unitajilor de fnviyimdnt de toate gradele, in intreaga Comunitate Europeana, precum si in interiorul cazarmelor militare. 4f. Incepaind cu data de 22.12.2017, se vor preda, le toate nivelele, lecyii de sex platit, nu doar de catre cadre didactice, ci chiar de angajate ate caselor de tolerant ‘Articolul 5: Incepand cu data de 24.12.2017 se va permite pronografia infantila pe internet, pentru copii cu varste mai mari de 14 ani. Articolul 6: ‘6a, Incepind eu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinjarea staxclor nationale si la instituirea unui guvern mondial, 6b, Incepand cu data de 20.09.2016, se, va proceda ta legalizarea homosexualitagii in cadrul institutiilor de invayamant, In acest sens, in toate unitayile de invagimant se vor preda lecjii referitoare 'a homosexualitate. . Atticolul 7: 7a, incepind cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Era Noué. 7b, incepind cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinjarea drapelului elen si a tuturor drapelelor europene, precum si a tuturor sarbatorilor religioase in Europa, " ye. Incepand cu data de 21.03.2017 se vor introduce sarbatori dedicate mediului inconjurator, 7d. Incepand cu data de 20.04.2017, vor fi cobordte drapelele grecesti sf tune erporete la intearea in institutlile publice. de invatamént si in biserici Ye, incepind cu data de 17.03.2018 se va proceda la infiintarea, pe teritoriul Uniunii Buropene si Sfantului Munte Athos, de minastiri mixte de monahi si monahii de toate dogmele gi religiile. Articolul 8: Sa, incepind eu data de 15.05.2016, vor fi promovate cat mai multe proiecte de legi impotriva discrimindrii resiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene, $b. Incepand eu data de 21.10.2017, se vor incuviinja conventiile de conviejuire si in ceea ce-i priveste pe homosexuali si la abrogatea caracterului obligatoriui al casatoriei religioase si eivile in intreaya Uniune Europeand. Be, Incepind cu data de 01.05.2016, se va proceda Ie legalizarea crematoriilor inerarea mortilor). 8d. Incepand cu data de 20.05.2016 se vor imterzice, in intreaga Uniune European’, inmormantirile religioase si se va introduce treptat obligativitatee ineinerarii mortilor. 10 Se. incepfind cu data de 22.05.2016, Bisericd va fi de acord cu incinerarea mortilor, referitor la persoanele care doresc slujba de inmorméntare. 86 Incepand cu data de 23.05.2016 se vor renunja, tn toate jarile Uniunit Europene, la jurdméntul pe Sffnta Biblie si la cel religios pentru oamenii politici, prefecti, primari, studenti ctc. 8g. Incepand cu data de 24.05.2026 nu vor mai fi permise slujbe de sfintire in Parlament, institugii de invayaméant si publice, la fel ca in intreaga Uniune Europeana. Articolul 9:° 9a. Incepand eu date de 25.05.2016, in intreaga Uniune Europeana se va renunje la depuncrea jurdméntului de catre parlamentari, 9b. incepand cu data de 11.09.2016, slujbele de sfintire vor fi interzise in toate unitajile de invayimant. 9c. Inceplind cu data de 12.09.2016, se va renunia la botezul obligatoriu al copiilor mici si se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-nascutului direct la oficiile de Stare Civil. 94. in toate instituyile de invayamént universitar si de interes public, precum si in cadrul tuturor ministerelor din ,&rile membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de athive electronive. in acest sens, vor fi montate sisteme de ampremtare si recunoastere iris, astfel incdt accesul tuturor cetffenilor, elevi, cadce didactice, studenti si oameni politici sf se fact In institusiile armintite doar in acest fel. Reforma ‘urmeazé a fi pust. in aplicare ineepand cu data de 29.10.2017. Articolul 1 . 10a, Conform modelelor oferite de NATO, incepand cu data de 30.01.2017 se ve proceda la infiinjarea de armate multinajionale si la renunjarea la armatele nationale. fn parelel, stagiul militar nu va mai fi satifacut in statele membre ale Uniunii Europene unde mai este ined obligateriu. 10D. incepind ca data de 30.03.2017 se a introduce semndtura electronicd obligatorie pentru tofi cet8tenii, in relayille lor cu statul multinational al Uniunii, Europene Articolul 11: La. fneepand cu data de 1 mai 2016, noi, semnaterié prezentului SUPER. MEMORANDUM, ne angajim si implementim reformele de mai sus, in paralel cu” un Memorandum intem referitor la injelegerea si colaborarea religioasa in cadrul Tiniunij Fyranene Gneepind eu data de OT 05.7016) si un alt Memorandum intent referitor Ja colaborarea cu Uniunea Europeand (incepand cu data de 01.05.2010). Implementarea reformelor prevazute in prezentul MEMORANDUM pot fi aménate doar cétewa luni, mai preeis 9 (noua). In cazul in care implementarea acestor reforme ‘va intarzia mai mult de 9 funi, statul nagional care se face vinovat de aceasta se obliga Ja plata unei amenzi in cuantum de 20.000 de euro, plus penalitaji in cunatum dublu, in cazul in care amenda nu este achitatd la timp. De asemenea, aceasté amenda va fi latits si de flecare dintre ministerele fostului stat national, respeetiv Minister! Tnvagmantului, Ministeral Sanitoyi, Ministerul Apdrasii, dar gi de toate Bisericile ‘cresting, 11b. Implementarea reformelor de mnai sus se poate face chiar si un an maf devreme de data stabilité prin Memorandum. In acest caz, bisericile si fostele ‘autoriti}i statale vor beneficia de un bonus” in cuantum de 500,000 de euro din partea Autoritéjii Europene pentru Reforme. He. Noi, semnatarii prezentului inscris, ne obliga sa restauram regalitates democratica, in special in Grecia, pind la finele anului 2016. In ceea ce priveste u Grecia, ne angajim, de asemenea, pénd la finele anului 2016, si reinviem vechile religii pagdne recunoscute de fostul stat. 11d, Avtoritates European’ pentra Reforme va functiona ineepand cu data de 01.05.2016. Ie. incepand cu data de 01.05.2016, se prevede infiintarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital initial de 800,000,000 de euro, 11f. Incepind cu data de 13.07.2017 se infiinfeaz’ Uniunea Mediteranean’ Regionald, difi care vor face parte toate firile din bazinul Marii Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediut in Sfinmul Mume Athos si va functiona incepind cu data de 17.12.2017. 11g, Incepénd cu data de 21.11.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funetiona in Dubrovnik, Croatia. 11h, Incepand cu data de 22.01.2016, se va infiinga un Birou de reforme New- Age in Bareelons. 11i, Incepand cu data de 23.11.2016, se va proceda Ja infiinfarea unui now Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centra Religios de la Vatican, in urma semnirii acordurisor aferente cu Uniunea Mediteraneand, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va functiona incepaind cu data de 24.11.2016, va fi ln Paris Semnatarii acordurilor de mai sus sunt: ~ Pregedintele Consiliului Europeau, HERMAN VAN ROBEY, ~ Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, miniswu al Educayiei, ~ Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S, Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavieia, ~Reprezentantul Putriurhiei Eoumenice, P.S, Teoslit, Mitropolit de Iconiu, - Reprezentantul SFANTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem, - Reprezentantii Bisericii si Guvemului Ciprului, P.S, Vamava, Episcop de Trimythoyntos, si LP.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou, ~ Reprezentantul Bisericii lerusalimului, 1.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron, -Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Iie, Arhiepiscop de Tripoiis, i = Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave si al Federatici Rusici, Preafericitul llarion, Athiepiscop de Volokolamsk, Rusia, ~ Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper, - Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului, ~ Reprezentantul Consilivlui Mondial ol Bisericilor, Andre Varkan, -Reprezentantul Bisericii Albaniei, IPS. Policarp, Mitropolit de Arigyrokastros. ~ Reprezentantul Biserieii Antiohi P.S. llie de Tripolis, Subsemnafii ne angajém in implementarea tuturor acestor reforme incepéind cu data de | mai 2016 si cel térziu pana la data de 16 august 2020, astfel incdt, incepand cu data de 1 mai 2016, sf survind schimbarea si s4 sirbitorim intrarea in Nowa Er&. Subsemnajii ne angajam sa schimbam Sfanwul Munte Athos, Grecia, gi s& inflingdm pe cuprinsul acesteia m&ndstiri ale tuturor religiilor, dogmelor si tagmelor monahale de la Vatican. 2 Subsemnajii ne angajam 1a acestea si in numele celor ce ne vor urma la conducere. in sensul implementirii reformelor stabilite de comun acord De asemenea, ne rugdm unuia si singurului Dumnezeu, precum si omului, ca acesta si vind tn lume gi s& rezolve toate problemele planetel (nn. nu cumva termenul om” face referire la diavol). A. Declaratie complementari: Prezentul inseris constiie SUPER- MEMORANDUM local si priveste Grecia, Republica Cipru, Rusia si Uniunea European, precum si SUPER-MEMORANDUM ce _priveste _Bisericile Constantinopolului, Grecici, lerusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusiei si Sfintului Munte Athos. Bisericile amintte au semnat deja SUPER- MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici trestine din Uniunea European’, B. Declaratie complementara: Bisericile Crestin-Ortodoxe obliga si siatele aparjinatoare s& implememeze reformele convenite. C, Declaratie complementar&: Se anexeaza un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericeases si Statali cu Uniunea European’. Noi, semnatatii MEMORANDURILOR de mai sus ne angajam, in cel mai scurt timp posibil, sé implement&m reformele stabilite ineepand cu data de 1 mai 2016. D. Declaratie complementard: Procedim Ja metamorfozarea statelor si a entititilor bisericesti autocefale, drept pentru care ne bucurim, avand in vedere c& urmeazi s& schimbam intreaga structura bisericeasca gi statala, Inauguram de acum Nous Erd gi, incepiind cu data de 01.05.2016, vom inaugura si Noua Stare de Fapte. E. Declaratie complementari: Ne asumém rispunderea referitor la reforma adminiswativa 1 bisericeascd i referitor la refnflinjarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumam raspunderca refcritor la infiinarea Fortelor Armaté si Milijienesti Multinagionale, in vederea menjinerii ordinii gi a siguranjei pe drumurile , in piejele publice si in toate oragele din jarile membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda si reieritor la apararea tuturor Bisericilor, de catre forjele amintite mai sus. F. Deelarafie complementard: Noi, conducdtorii religiosi i politici, semaatari ai prezentului inseris, ne udm angajamentul de a colabora strdns si intens cu Politia Mondiala ((.P.T.F.), aga cum aceasta a fost infiinjatt la data de 21.09.2001 si igi ate sediul provizoriu in Wasington, precum si cu Forfele Federale Americane pentns Gestionares Siwvetiilor Speciale (KEMA) on sedinl fx Wasinotan si Baltimore, aga cum acestea au fost infiinpate la data de 17.11.1984, in eolaborare cu Armate European, infiinyata le Constantinopol le data de 26.20.2001 si avaind sediul provizoriu in localitatea Mons, Belgia, si cu celelalte autoritéti militare europene si locale, forfele amintite mai sus vor asigura ordinea si siguranta in toate fostele state najionale ale Uniunii Europene si in toate Bisericile crestine, precum si pentru toate dogmele si religiile de pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, ne asumam raspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetdfenilor, in vederea asigurasii siguranei, lueru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultima ‘generajic in toate institupiile europenc, in toate oragele Uniunii Europene, in manistiri, diserici si instituyii publice. De asemenea, ne asumim réspunderea referitor la ‘nfiinyarea Polijiei Religioase, ‘Implementarea reformelor de mai sus va incepe la data de 02.05.2016. Noi, semnatarii prezentului inscris, ne angajam, incepénd cu data de 1 iunie 2016, st asigurém siguranta si ordinea publica. 1B Urmeazi _semnitturile (in anexd, lista semnatarilor. = SUPER- MEMORANDUMULLUT incheiat intre 25 si 29 iunie 2014). Responsabil —_privitor la —publicarea si expedierea + SUPER- MEMORANDUMULUI, Kereth Tanais. P.S. COMENTARIU: Inscrisul tradus mai are atagate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votati si de reprezentantii Bisericit Onddoxe, constituindu-se astfel én cel mai periculos insctis emis vreodati de aceste centre internationale. Ne rezervam dreptul de ao publica... 14

S-ar putea să vă placă și