Sunteți pe pagina 1din 59

NORMATIV

DE PROIECTARE, EXECUŢIE, OPERARE, ÎNTREŢINERE,

ŞI REPARARE A SISTEMELOR DE DEPOZITARE ŞI

DISTRIBUŢIE A GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE

UTILIZATE DREPT COMBUSTIBIL PENTRU

AUTOVEHICULE

NTGPL-001: 2006

NTGPL- 001:2007

1. Obiect si terminologie

1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice îl constituie stabilirea condiţiilor minime

necesare pentru proiectarea, execuţia, operarea, intreţinerea, repararea, modificarea, modernizarea, dezafectarea şi postutilizarea sistemelor pentru depozitarea şi distribuţia gazelor petroliere lichefiate utilizate drept combustibil pentru autovehiculele cu motoare

cu conversie pentru acest tip de carburant (cunoscut drept GPL auto, GPLc, autogaz) denumit în continuare autogaz, precum şi ansamblul măsurilor de prevenire şi de intervenţie operativă pentru diminuarea consecinţelor sociale, economice şi ecologice în cazul producerii unor evenimente la astfel de sisteme.

1.2. Proiectarea şi execuţia sistemelor pentru depozitarea şi distribuţia autogazului

trebuie să asigure realizarea cerinţelor de calitate şi de securitate în exploatare conform legislaţiei în vigoare.

1.3. Termenii şi abrevierile utilizate în prezentele norme tehnice sunt explicitaţi în Anexa nr. 1. Standardele, normativele, reglementările tehnice etc menţionate în normativ se referă la ediţia în vigoare.

2. Domeniu de aplicare

2.1. Prezentele norme tehnice se aplică sistemelor noi de depozitare şi distribuţie

autogazului la autovehicule, precum şi la modernizarea sistemelor existente:

1. Sisteme independente :

a

a. cu depozitare în recipiente sub presiune orizontale sau verticale de

suprafaţă (supraterane), în sistem monobloc (tip skid), cu capacitatea totală maximă de

depozitare de 13 m 3 apă;

b. cu depozitare în recipiente sub presiune, orizontale sau verticale de

suprafaţă (supraterane), separate de punctul de distribuţie, cu capacitatea totală maximă de depozitare de 20m 3 apă;

c. cu depozitare în recipiente sub presiune, orizontale semiîngropate,

acoperite sau îngropate (subterane), separate de punctul de distribuţie (distribuitor), cu capacitatea totală maximă de depozitare de 50m 3 apă;

2. Sisteme mixte (comune) cu alte sisteme pentru distribuţia carburanţilor:

a. cu depozitare în recipiente sub presiune orizontale sau verticale de

suprafaţă (supraterane), în sistem monobloc (tip skid), cu capacitatea totală maximă de depozitare de 13m 3 apă;

b. cu depozitare în recipiente sub presiune, orizontale sau verticale de

suprafaţă (supraterane), separate de punctul de distribuţie, cu capacitatea totală maximă de depozitare de 20m 3 apă;

c. cu depozitare în recipiente sub presiune, orizontale semiîngropate,

acoperite sau îngropate (subterane), separate de punctul de distribuţie, cu capacitatea totală maximă de depozitare de 30m 3 apă;

2.3. Prezentele norme tehnice nu se aplică:

a. sistemelor pentru conversia carburantului instalate pe toate tipurile de

autovehicule sau pe ambarcaţiunile de agrement;

NTGPL- 001:2007

b. sistemului aferent recipientului sub presiune transportabil (autocisterna)

care echipează vehiculul de transport al autogazului la sistemul de depozitare şi distribuţie;

c. sistemelor de alimentare cu GPL la consumatorii casnici şi/ sau industriali;

d. sistemelor care utilizează gaze naturale lichefiate-GNL sau gaze naturale

comprimate pentru vehicule-GNCV, drept carburant.

2.4. Cerinţele tehnice de calitate ale autogazului sunt prevăzute în Anexa nr. 2, iar

cerinţele de securitate privind utilizarea autogazului sunt prevăzute în Anexa nr. 3.

3. Cerinţe generale privind sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului

3.1. În

suprateran de depozitare şi distribuţie a autogazului.

3.2. În Anexa nr.4b sunt prezentate informativ schemele de principiu ale unui sistem

subteran de depozitare şi distribuţie a autogazului prevăzut cu pompe de transfer

submersibile, de suprafaţă şi de suprafaţă cu degazare pe conducta de refulare.

3.3. Sistemele independente de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule

sunt amplasate pe locaţii individuale, special amenajate pentru distribuţia autogazului. La stabilirea amplasamentului/ locaţiei se vor respecta principiile de amplasare din

Codul tehnic al GPL art.3.2 § 1- 11.

3.4. Sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule, în funcţie de

tipul constructiv, sunt alcătuite din următoarele elemente componente:

Anexa nr. 4a este prezentată informativ schema de principiu a unui sistem

a. recipientul/ recipientele sub presiune;

b. pompa de transfer;

c. distribuitorul de autogaz;

d. sistemul de conducte tehnologice autogaz faza lichid şi gaz;

e. sistemul pentru susţinerea echipamentelor;

f. fundaţia;

g. clădiri (structuri) administrative, comerciale şi/sau auxiliare aferente, după

caz, sistemului de distribuţie;

h. instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.

Recipientul/ recipientele sub presiune

3.5. Recipientul/ recipientele sub presiune, orizontale sau verticale, pentru depozitarea

autogazului se instalează la suprafaţă (suprateran) pe fundaţii individuale sau pe o structură metalică monobloc amplasată pe o fundaţie (la sistemele tip skid).

3.6. Recipientul/ recipientele sub presiune orizontale pentru depozitarea autogazului pe

amplasament semiîngropat, acoperit sau îngropat(subteran) se instalează pe fundaţii individuale, în cuve sau pe strat din nisip curat şi tasat.

3.7. Recipientul/ recipientele sub presiune instalate la suprafaţă(suprateran) care intră

în compunerea sistemelor monobloc (tip skid) de distribuţie a autogazului vor avea

capacitatea totală de depozitare ≤ 13m 3 apă.

NTGPL- 001:2007

3.8. Recipientul/ recipientele sub presiune instalate la suprafaţă (suprateran) care intră în compunerea sistemelor de distribuţie cu recipiente separate de distribuitorul de autogaz vor avea capacitatea totală de depozitare ≤ 20m 3 apă.

3.9. Recipientul/ recipientele sub presiune instalate semiîngropat, acoperit şi/sau îngropat (subteran) separate de distribuitorul de autogaz care intră în compunerea sistemelor de distribuţie independente vor avea capacitatea totală de depozitare ≤ 50m 3 apă.

3.10. Recipientul/ recipientele sub presiune instalate semiîngropat, acoperit si/sau

îngropat (subteran) separate de distribuitorul de autogaz care intra in compunerea sistemelor de distribuţie mixte vor avea capacitatea totala de depozitare ≤ 30m 3 apa.

3.11. Recipientul/ recipientele sub presiune semiîngropate, acoperite şi/sau îngropate (subterane) care intră în compunerea tuturor sistemelor de distribuţie a autogazului se vor instala separat de distribuitor, în amplasamente împrejmuite şi marcate cu etichetele de pericol , însoţite de frazele de risc şi securitate.

3.12. Recipientul/ recipientele sub presiune instalate la suprafaţă (suprateran) care

intră în compunerea sistemelor de distribuţie a autogazului cu recipiente separate se vor instala separat de distribuitor, în amplasamente împrejmuite şi marcate cu etichete de pericol însoţite de frazele de risc şi securitate specifice autogazului.

3.13. Recipientul/ recipientele sub presiune acoperite, îngropate (subterane şi

semiîngropate vor fi împrejmuite cu gard din plasă metalică, cu înălţimea de 1,80m, cu

poarta/ porţi asigurată/e împotriva accesului persoanelor neautorizate, cu etichete

vizibile, inscripţionate cu etichete de pericol, însoţite de frazele de risc şi securitate

aferente autogazului.

3.14. Zona din interiorul şi din jurul împrejmuirilor ( pe o distanţă de cca. 3m) se curăţă

de vegetaţie, trebuie ferită de gunoaie şi obiecte străine şi se acoperă cu pietriş sau

nisip în incinta împrejmuită .

3.15. Pentru identificare, traseele conductelor de autogaz faza lichid şi gaz care nu

sunt amplasate la suprafaţă/suprateran se marchează corespunzător.

Pompa de transfer

3.16. Pompa de transfer (centrifugă, rotativă sau cu coloana instalată submersibil sau

la exterior) pentru alimentarea distribuitorului trebuie construită în conformitate cu cerinţele esenţiale ale HG 119/ 2004.

3.17. Pompa este antrenată de un motor electric executat în construcţie Ex, adecvată

fluidului de lucru, care trebuie să fie executat în conformitate cu cerinţele esenţiale din:

- HG 752/ 2004, privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare;

- HG 457/ 2003 republicată privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiuneelectrosecuritatea, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică,;

- Legea 245/ 2004 privind securitatea generală a produselor.

3.18. Tabloul electric pentru comanda acţionării pompei de transfer amplasat în zonă cu atmosferă potenţial explozivă, trebuie executat în construcţie Ex conform cerinţelor esenţiale din HG 752/ 2004.

NTGPL- 001:2007

3.19. Tabloul electric pentru comanda acţionării pompei de transfer poate fi executat şi

în construcţie normală, dar se va amplasa într-o locaţie din zona 2 de pericol.

3.20. Întreruperea alimentării cu energie a pompei de transfer se poate asigura din :

- întrerupătorul local din echiparea tabloului local al sistemului;

- întrerupătorul general din echiparea tabloului general de distribuţie;

- butonul de intrerupere a alimentarii cu energie electrica pentru situatii de urgenta.

3.21. Instalaţia electrică se va proiecta şi executa în conformitate cu normativul NP

099 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor

electrice în zone cu pericol de explozie.

3.22. Pompa de transfer trebuie prevăzută pe conducta de aspiraţie cu un filtru Y cu

posibilitatea de curăţare periodică fără afectarea integrităţii conductei.

Ansamblul distribuitorului de autogaz

3.23. Distribuitorul de autogaz este un sistem de distribuţie compus dintr-un degazor,

un debitmetru volumetric, un sistem de înregistrare şi vizualizare a cantităţii distribuite prevăzut cu memorie mecanică şi electronică şi un sistem intern de conducte şi armături specific.

3.24. Distribuţia se realizează printr-un tub flexibil (furtun) prevăzut cu pistol cu cuplare

etanşă la recipientul-rezervor al autovehiculului.

Lungimea furtunului distribuitorului de autogaz nu va depăşi 5m, iar furtunul va fi

prevazut cu supapa antismulgere la punerea accidentală în mişcare a autovehiculului.

Partea netractabilă a furtunului va fi asigurată prin prindere sigură de fundaţia sau

suportul distribuitorului.

Se recomandă ca furtunul să îndeplinească dimensiunile şi cerinţele de încercări

prevăzute în SR EN 13760 - Dispozitiv de încărcare cu GPL a vehiculelor de sarcini

uşoare şi grele. Dispozitiv de încărcare: Condiţii de încercare şi dimensiuni.

3.26. Debitmetrul volumetric trebuie prevăzut cu posibilitate de înregistrare şi/ sau

listare a cantităţii de autogaz distribuite. Debitmetrul volumetric trebuie verificat şi autorizat de autoritatea metrologică naţională în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Sigilarea echipamentului de măsurare se face în conformitate cu precizările din aprobarea de model.

Sistemul de conducte tehnologice autogaz faza lichid şi gaz

3.27. Sistemul de conducte tehnologice pentru autogaz cuprinde:

-

conducta fază lichid aferentă aspiraţiei pompei de transfer;

-

conducta fază lichid aferentă refulării pompei de transfer la

distribuitor;

- conducta colectoare/ retur fază gaz de la degazorul distribuitorului.

3.28. Pe conducta de autogaz fază lichid aferentă aspiraţiei pompei de transfer se montează cel puţin următoarele echipamente:

- robinet de siguranţă cu acţionare manuală montat pe racordul de golire al

recipientului de depozitare. Robinetul are rol de izolare a recipientului în cazul apariţiei unor defecţiuni ale robinetului cu acţionare de la distanţă, precum şi la verificările tehnice ale acestuia;

- robinet cu acţionare manuală sau sisteme cu acţionare pneumatică,

hidraulicăsau electrică cu comanda de închidere/ deschidere de la distanţă; sistemul cu acţionare pneumatica de la distanţă a robinetului are in componenţă un compresor de aer, care sa refuleze aer uscat la o presiune ≥0,6MPa (6 bar) şi o conductă de aer de

NTGPL- 001:2007

acţionare. Acţionarea hidraulică sau electrică a robinetului trebuie realizată cu

respectarea cerinţelor de securitate din HG 752/ 2004, HG 497/ 2003 şi HG 982/2007 cu modificările ulterioare;

- supapa de exces de debit montată înaintea robinetului cu comandă de la

distanţă. Supapa de exces de debit se poate monta şi în interiorul recipientului de depozitare, direct pe racordul de golire;

- filtru Y cu posibilitatea de curăţare periodică fără afectarea integrităţii

conductei;

Ordinea de montare a echipamentelor aferente conductei de autogaz fază lichid pe aspiraţia pompei de transfer este recomandată în schemele de principiu ale sistemului de depozitare şi distribuţie prezentate în Anexa nr. 4a.

3.29. Conducta de autogaz fază lichid aferentă refulării pompei de transfer la

distribuitor trebuie să fie alcătuită dintr-o ramificaţie către distribuitor, prevăzută cu robinet de izolare şi o ramificaţie pentru descărcarea excesului de autogaz.

3.30. Conducta de autogaz fază lichid în exces trebuie să descarce diferenţial produsul

în recipientul de depozitare, printr-o supapă diferenţială şi o armătură de by-pass. Înainte de returul în recipientul de depozitare pe conductă se va monta un robinet de

izolare.

3.31. Conducta colectoare de autogaz fază gaz de la degazorul distribuitorului trebuie prevăzută la returul în recipientul de depozitare cu robinet de izolare.

3.32. In cazul sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului prevazute cu mai

multe recipiente de depozitare, se poate asigura alimentarea distribuitorului cu o

singura pompa de transfer.

3.33. Pompa de transfer poate fi cuplata printr-un sistem de conducte la toate

recipientele si va fi prevazuta cu armaturi de izolare individuala a recipientelor,

astfel incat sa nu fie posibila utilizarea aspiratiei simultane a autogazului din mai

multe recipiente.

Cadrul metalic (suportul) pentru susţinerea echipamentelor

3.34. Cadrul sistemului monobloc (tip skid) trebuie să asigure stabilitatea, rezistenţa şi

nedeformabilitatea la sarcinile la care este supus.

3.35. În cazul sistemelor cu recipiente de suprafaţă (supraterane) cu capacitatea mai

mare de 5m 3 apă, cadrul trebuie să fie realizat astfel încât să conţină o construcţie

metalică fixă, cu scara de acces la toate armăturile amplasate pe generatoarea superioara a recipientul/recipientelor de depozitare.

3.36. Cadrul metalic trebuie să fie prevăzut cu suficiente cleme sudate pentru legarea

la pământ a echipamentului sistemului.

3.37. Cadrul metalic se va amplasa pe o fundaţie executată conform art. 3.38,

supraînălţată cu cel puţin 30 cm faţă de nivelul platformei sistemului şi prevăzută cu balustradă solidă de protecţie pe întreaga porţiune a zonei de acces a autovehiculelor şi a cisternei de alimentare cu autogaz a sistemului.

Fundaţii

3.38. Fundaţiile de aşezare a cadrului metalic complet echipat, a distribuitorului la sistemele cu recipiente separate, a pompei de transfer la sistemele cu recipiente semiîngropate, acoperite şi îngropate (subterane) trebuie să fie proiectate conform:

NTGPL- 001:2007

- Legii nr.107/ 1996 a apelor;

- Normativului NP112-2004 privind proiectarea structurilor de fundare directă;

- Normativului NP 074-2002 privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii;

- Normativului NP 055-2001 privind proiectarea antiseismică a construcţiilor, şi trebuie sa fie executate astfel încât să asigure stabilitatea şi integritatea în operare a sistemelor.

3.39. Materialele utilizate la realizarea fundaţiilor trebuie să respecte condiţiile de calitate cerute de HG 622/ 2004 republicată privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

3.40. Recipientele de depozitare semiîngropate, acoperite şi îngropate (subterane) se

pot monta:

- pe suporţi de fundaţie direct în gropi speciale amenajate, cu nisip cu grosimea de cel puţin 30 cm pe toată înfăşurătoarea suprafeţei exterioare a recipientului sau în cuvă betonată;

- direct pe un pat de nisip a cărei grosime pe toată suprafaţa de aşezare să nu fie mai mică de 30 cm.

- recipientele de depozitare semiîngropate şi acoperite reglementări se pot acoperi cu

un strat de pământ vegetal aşezat peste stratul de nisip, separat corespunzător.

3.41. La stabilirea amplasamentului gropilor sau cuvelor de fundare a recipientelor se

vor avea in vedere zonele de protecţie sanitara si zonele umede si inundabile aşa cum

sunt definite in legislaţia în vigoare.

3.42. La sistemele de fundaţie în cuvă betonată cu nisip se va prevedea un sistem de monitorizare la adâncime a eventualelor scurgeri de autogaz (Anexa nr.7).

Clădirea administrativă şi comercială a staţiei de distribuţie

3.43. (1) Clădirile (structuri) administrative, comerciale şi/sau auxiliare aferente sistemului de depozitare şi distribuţie a autogazului se proiectează şi amplasează în conformitate cu prevederile normativului NP 004 şi a altor specifice.

(2) Se excepteaza cabina sistemului independent de depozitare şi distribuţie a autogazului în sistem monobloc tip SKID care poate fi proiectată şi executată din materiale incombustibile, precum si din materiale cu clasa de combustibilitate C1, C2 si

C3.

Instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor şi instalaţii utilitare pentru cladiri

3.44. Instalaţiile de stingere aferente sistemelor de depozitare si distribuţie autogaz

trebuie proiectate, executate şi exploatate în conformitate cu prevederile Normativului NP 086-05 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, ale Ordinului nr. 163/2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale normativului NP 004, precum şi potrivit prezentelor norme tehnice.

NTGPL- 001:2007

3.45. Clădirile (structuri) administrative, comerciale şi/sau auxiliare ale sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului se proiectează pentru siguranţă la foc şi se echipează şi dotează cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor conform prevederilor normativelor P 118 privind siguranţa la foc a construcţiilor, NP 086 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, I 18-2-02 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor si Codului tehnic al GPL art 3.2 si special art. 3.2.3 si 3.2.4.

3.46. Sistemele de depozitare şi distribuţie autogaz dotate cu instalaţii monobloc tip SKID, recipiente supraterane sau cu recipiente semiîngropate din staţiile mixte şi independente amplasate pe locaţii în care există reţea publică de apă, care au în zona de amplasare un hidrant stradal situat la mai putin de 50m, se dotează cu accesorii necesare de trecere a apei (hidrant de suprafaţă sau hidrant subteran cu hidrant portativ cu robinete, furtunuri tip „C”, ţevi de refulare prevăzute cu dispozitiv de pulverizare, chei pentru racorduri etc).

3.47. Sistemele de depozitare şi distribuţie autogaz dotate cu instalaţii monobloc tip

SKID, recipiente supraterane sau cu recipiente semiîngropate din staţiile mixte şi independente amplasate pe locaţii în care există reţea publică de apă, la care cel

mai apropiat hidrant este situat la peste 50m, se echipează cu instalaţie de

hidranţi exteriori, asigurându-se dotarea cu accesoriile necesare de trecere a

apei (hidrant de suprafaţă sau hidrant subteran cu hidrant portativ cu robinete,

furtunuri tip „C”, ţevi de refulare prevăzute cu dispozitiv de pulverizare, chei

pentru racorduri etc).

3.48. Pentru amplasamentele în care nu există reţea publică de apă sau hidranţi

exteriori, dar există o sursă naturală de apă (lac, iaz, râu etc) amplasată la cel

mult 400m în vecinătatea staţiei de distribuţie mixte sau independente, care poate să asigure debitele necesare intervenţiei, proprietarul este obligat să amenajeze o rampă pentru alimentarea pompelor mobile sau fixe de intervenţie în caz de incendiu.

3.49. (a) Pentru sistemele de depozitare şi distribuţie din staţiile mixte sau

independente cu instalaţii monobloc tip SKID, recipiente supraterane sau cu recipiente semiîngropate cu capacitatea de depozitare ≥13 m 3 apă, amplasate în locaţii fara reţea publică de apă sau reţea de hidranţi exteriori este obligatorie asigurarea unei rezerve minime de apă pentru stingerea incendiilor din exterior, timp de 60 minute cu un debit de min 2,5 l/s; (b) Rezerva de apă poate fi asigurată direct din bazine, rezervoare sau surse naturale cu ajutorul pompelor mobile sau fixe de intervenţie, asigurându-se dotarea cu accesorii necesare de trecere a apei conform art. 3.45.

3.50. Mijloacele de primă intervenţie din dotarea sistemelor de depozitare şi distribuţie

autogaz din incinta staţiilor independente sau mixte trebuie asigurate astfel:

a. Sisteme de depozitare şi distribuţie autogaz dotate cu instalaţii monobloc tip SKID, recipiente supraterane sau semiîngropate din staţiile mixte şi independente se dotează cu minimum:

- un stingător transportabil cu pulbere (cel putin P50 sau echivalent);

NTGPL- 001:2007

- trei stingătoare portative cu pulbere (cel putin P6 sau echivalent) sau echivalent cu generatoare de aerosoli; b. Sisteme de depozitare şi distribuţie autogaz dotate cu recipiente subterane sau acoperite se dotează cu minimum:

- un stingător transportabil cu pulbere (cel putin P20 sau echivalent); - trei stingătoare portative cu pulbere (cel putin P6 sau echivalent) sau echivalent cu generatoare de aerosoli;

3.51. În cazul staţiilor mixte de distribuţie carburanţi, se asigură suplimentar şi dotarea

cu stingătoare portative şi transportabile prevăzută în Normativul NP 004.

3.52. Nu sunt admise traversări ale sistemelor de depozitare şi distribuţie autogaz şi a zonelor cu pericol de explozie din incinta staţiilor independente de către reţele de apă, gaze, electrice, încălzire, canalizare, altele decât cele proprii staţiei.

3.53. Instalaţiile utilitare (electrice, sanitare, încălzire, de ventilare-climatizare, gaze, automatizări etc) se proiectează, realizează şi exploatează conform Normativului NP 004 şi reglementărilor specifice în vigoare.

4. Condiţii tehnice privind proiectarea echipamentului sub presiune aferent sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului

4.1. Echipamentul sub presiune (recipientul/ele sub presiune pentru depozitarea

autogazului şi sistemul de conducte tehnologice sub presiune) aferent sistemelor de

depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule împreună cu accesoriile de

securitate şi accesoriile sub presiune, trebuie să îndeplinească cerinţele de proiectare,

fabricare, încercare, marcare, etichetare considerate esenţiale din motive de securitate,

clasificate conform Codului tehnic al GPL-Tabelul 2 .

4.2. La proiectarea echipamentelor sub presiune (recipiente de depozitare sub

presiune şi conducte tehnologice), pentru a se garanta că echipamentele sub presiune sunt sigure pe toată durata lor de viaţă, trebuie luaţi în considerare pe lângă factorii din Codul tehnic al GPL art. 3.17 şi următorii factori:

a. presiunea internă/ externă (presiunea maximă admisibilă de lucru

1,8MPa(18bar), corespunzătoare temperaturii maxime admisibile de lucru de +50 0 C

pentru propan, respectiv presiunea exterioară de 0,1MPa(1bar);

b. temperatura de funcţionare şi temperatura mediului ambient( temperatura

maximă admisibilă de lucru de plus 50 0 C, respectiv temperatura minimă admisibilă de lucru mai mică sau egală cu minus 20 0 C;

c. presiunea statică şi masa conţinutului în condiţii de funcţionare şi încercare;

d. sarcini datorate condiţiilor de trafic, vânt, zăpadă, cutremure;

e. forţe şi momente de reacţiune rezultate din elementele de susţinere,

elementele de prindere, din conducte etc.;

f. coeficienţi de siguranţă corespunzători, pentru prevenirea tuturor tipurilor

de avarii;

g. posibilitatea apariţiei simultane a diferitelor sarcini;

h. coroziunea şi eroziunea, oboseala etc;

i. posibilitatea de descompunere a fluidelor instabile.

4.3. La alegerea accesoriilor pentru reglarea presiunii proiectantul trebuie sa tină cont de:

NTGPL- 001:2007

a. starea fluidului conţinut: gaz sau lichid;

b. clasificarea fluidului conţinut: grupa 1 sau grupa 2;

c. presiunea maximă admisibilă;

d. volumul în litri sau diametrul nominal, după caz.

4.4. Metodele de calcul în proiectare trebuie să îndeplinească prevederile Codului tehnic al GPL Tabelul 2 pct.11.

4.5. Proiectarea se recomandă a fi realizata după standardele armonizate (conform Ordinului MIR 440/ 2004) prin care se asigura respectarea cerinţelor esenţiale înscrise in Anexele ZA si ZB ale acestora (care stabilesc relaţia dintre prevederile standardului si cerinţele esenţiale din HG 584/ 2004).

4.6. Standardele armonizate recomandate la art. 4.5. sunt:

a. SR EN 12542 - Recipiente cilindrice staţionare, sudate, din oţel, produse în serie,

pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau

egal cu 13 m 3 şi pentru instalare la suprafaţă. Proiectare şi execuţie;

b. SR EN 14075 - Recipiente cilindrice staţionare, sudate, din oţel, produse în serie,

pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m 3 şi pentru instalare subterană. Proiectare şi execuţie;

c. SR EN 13445-3 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără - Partea 3:

Proiectare;

d. SR EN 13480-3 - Conducte metalice industriale. Partea 3: Proiectare şi calcul.

4.7. Pot fi utilizate şi alte coduri şi standarde de proiectare cu condiţia ca proiectantul să

facă dovada respectării cerinţelor esenţiale din HG 584/ 2004 Anexa 1 şi să stabilească

corelaţia dintre coduri şi cerinţele esenţiale .

4.8. Suplimentar, prin proiectul de execuţie trebuie menţionate următoarele elemente,

conform HG 584/ 2004 Anexa 1:

- măsuri privind asigurarea manipulării/ operării şi funcţionării în

condiţii de securitate;

- mijloace corespunzătoare pentru golirea şi aerisirea

echipamentului sub presiune;

- măsuri privind operaţiile de umplere/ golire, inclusiv măsuri privind

calibrarea metrologică a recipientelor de depozitare echipate cu indicatoare procentuale de nivel. Tabelele cu corecţiile de densitate la temperatură faţă de densitatea la 15 0 C a autogazului sunt prevăzute în Codul tehnic al GPL : Anexa nr.4);

- măsuri privind protecţia împotriva depăşirii limitelor admisibile de funcţionare ale echipamentelor sub presiune;

- măsuri privind asigurarea cerinţelor esenţiale pentru proiectarea ansamblurilor sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului;

4.9. Recipientele de depozitare îngropate (subterane), acoperite, semiîngropate şi cele

supraterane cu capacitatea mai mare de 5 m 3 , trebuie să aibă obligatoriu o gură de vizitare cu DN ≥ 500mm. Recipientele fără gură de vizitare nu vor avea durată de funcţionare mai mare de 10 ani.

4.10. Echiparea recipientelor sub presiune pentru depozitarea autogazului trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele din Tabelul 1.

Tabelul 1. Echiparea recipientelor sub presiune pentru depozitarea autogazului

Funcţia

Funcţionare în

Funcţionare în

Corespondenţa

NTGPL- 001:2007

 

fază gazoasă

fază lichidă

cu articolele din HG 584/ 2004 Anexa 1

Limitatorul de presiune

O

O

2.11.2; 7.3

Purjarea

F

F

2.5

Evacuare/golire fază lichidă

O

O

2.9

Indicaţia sau controlul nivelului maxim de umplere

O

O

2.10

Umplerea

O

O

2.9

Ieşirea fazei gazoase

O

F

2.9

Returul fazei gazoase

N

O

2.9

Returul fazei lichide

N

O

2.9

Indicatorul de temperatură

F

O

2.12

Indicatorul de presiune

F

O

2.10

Indicatorul nivelului de lichid

O

O

2.10

Accesorii de securitate pentru limitarea directă a presiunii

O

O

2.11.

Legături echipotenţiale şi de punere la pământ

O

O

2.10

O=obligatoriu; F=facultativ; N neaplicabil

NOTA : Racordurile filetate pot avea dimensiuni mai mici sau egale cu DN 50, etanşarea se recomandă să se facă cu produse de etanşare şi/sau masticuri conform SR EN 751-2, SR EN 751-3.

4.11. Accesoriile de securitate pentru limitarea directă a presiunii pot fi: supapa de

siguranţă, dispozitiv de limitarea presiunii sau dispozitiv hidrostatic de limitare a

presiunii.

4.12. Pentru recipientele îngropate se mai pot aplica următoarele variante pentru

limitarea presiunii:

a. acoperire cu pământ cu grosimea mai mare de 0,5 m;

b. două sisteme independente de protecţie contra supraumplerii: unul cu

funcţionare automată si unul cu acţionare manuală cu indicare locală pentru nivelul

maxim de umplere;

c. două sisteme de control a suprapresiunii (presostate care întrerup funcţionarea

pe conducta de intrare/retur a fazelor lichid şi gaz);

d. protecţia mantalei recipientului contra tuturor riscurilor de incendiu la interiorul

compartimentului de acces la armături sau la dispozitivul pentru situaţii de urgenţă.

4.13. Pentru conducte, prin proiectare şi execuţie trebuie să se asigure ca riscul unei

suprasolicitări a flanşelor, legăturilor, compensatoarelor sau furtunurilor, datorat unei mişcări libere nepermise sau producerii unor forţe execesiv de mari, trebuie compensate în mod adecvat prin mijloace de sprijinire, rigidizare, ancorare, aliniere sau pretensionare.

4.14. Trebuie acordată o atenţie deosebită posibilităţii de producere a unor avarii

datorită turbulenţei şi a vârtejurilor care pot apărea în profilul curgerii autogazului prin conducta de aspiraţie şi posibilităţii apariţiei fenomenului de oboseală datorat vibraţiilor în conductă.

4.15. Prin proiect, se impune marcarea punctelor de ramificaţie, indicând fluidul

conţinut, iar între ramificaţiile cu armături de închidere trebuie prevăzute supape de descărcare pentru preluarea dilatării termice a autogazului în perioadele călduroase. Tabelul cu corecţiile de volum la 15 0 C, raportate la densitatea la 15 0 C şi tabelul cu factorii de compresibilitate la diferenţe de presiune sunt prevăzute în Codul tehnic al GPL: Anexa nr.4 )

NTGPL- 001:2007

4.16. Prin proiect se va prevedea obligativitatea protejării echipamentelor sub presiune

a autogazului împotriva coroziunii, respectandu-se prevederile art. 3.16 din Codul tehnic al GPL. Toate echipamentele semiîngropate, acoperite şi îngropate (subterane) vor fi prevăzute obligatoriu cu protecţie catodică (Anexa nr. 5).

4.17. La alegerea modului de protecţie catodică (cu injecţie de curent sau cu anozi de

sacrificiu), se va ţine cont de normativele:

a. GE 053 - Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor

din oţel;

b. GP

anticorozive pentru rezervoarele din oţel îngropate;

c. GP 111 -

de

construcţiilor metalice;

070

Ghid

-

de

proiectare,

execuţie

şi

Ghid

proiectare

privind

protecţia

exploatare

împotriva

a

protecţiilor

coroziunii

a

şi se recomandă utilizarea următoarelor standarde:

a.

SR EN 12954 - Protecţia catodică a structurilor îngropate şi imersate.Principii generale şi aplicaţia la conducte;

b.

SR EN 13636 - Protecţia catodică a rezervoarelor metalice îngropate şi a conductelor aferente;

c.

SR EN 12499 - Protecţia catodică a structurilor metalice;

4.18.

Stabilirea cerinţelor referitoare la materialele de încorporare sau acoperire

(granulaţie, agregate, poziţia pânzei freatice etc.) a conductelor din materiale metalice şi

din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) îngropate şi/sau acoperite şi amplasarea lor,

trebuie luată în consideraţie la asigurarea stabilităţii şi la stabilirea altor încărcări asupra

conductelor.

4.19. Pentru evitarea apariţiei retasurilor şi a pitting-ului produse de descărcările

electrostatice pe suprafaţa exterioară a ţevilor din PEHD, prin proiect se vor prevedea

măsuri compensatorii corespunzătoare în funcţie de potenţialul electric al solului.

4.20. Tensiunea de descărcare necesară pentru apariţia fenomenelor de la art. 4.19.

este dependentă de constanta dielectrică a materialului şi grosimea acestuia.

4.21. Conductele

intersecteze alte trasee de conducte sau cabluri electrice.

4.22. Conductele metalice, pe porţiunea instalată subteran/ingropat şi/sau acoperite

vor fi prevăzute cu elemente de izolare electrică.

din PEHD nu trebuie să

îngropate/subterane

şi/sau

acoperite

Materiale

4.23. Materialele utilizate la execuţia echipamentelor sub presiune trebuie să fie

compatibile cu autogazul.

4.24. Materialele utilizate la execuţia echipamentelor sub presiune se recomandă să

fie în conformitate cu standardele armonizate:

a. SR EN 13445-2 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără-Partea 2. Materiale;

b. SR EN 13480-2 - Conducte metalice industriale.-Partea 2.Materiale.

şi trebuie să respecte cerinţele mentionate in Codul tehnic al GPL: Tabelul 2.

4.25. La execuţia conductelor tehnologice, cu condiţionările prevăzute în Codul tehnic

al GPL art. 3.15, se pot utiliza următoarele materiale:

- metalice (ţevi trase din oţel carbon, otel inoxidabil, din cupru);

NTGPL- 001:2007

- polietilenă de înaltă densitate pentru autogaz fază gaz la presiune de lucru sub 0,4 MPa (4 bar) pentru traseele subterane şi/sau acoperite.

4.26. Toate materialele trebuie să aibă documente de atestare a calităţii şi să fie însoţite de declaraţii de conformitate conform HG 584/ 2004.

4.28. Pot fi utilizate şi alte materiale cu condiţia ca încercările materialelor de înlocuire să fie consistent comparabile cu cerinţele cuprinse în: Codul tehnic al GPL Tabelul 2 si

art.3.13.

4.29. Materialele metalice utilizate la execuţia echipamentelor sub presiune şi

accesoriile de securitate vor avea garantată de producător energia de rupere KV sau rezilienţa KCV la temperatura minimă admisibila de lucru a echipamentelor.

4.30. Materialele de etanşare trebuie să fie compatibile cu autogazul, să aibă

documente pentru certificarea calităţii, sau după caz, certificat de atestare tehnică a

produsului. Nu se va utiliza cauciuc natural pentru etanşările care lucrează cu autogaz.

4.31. La alegerea materialelor celorlalte componente ale sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului trebuie să se ţină seama de condiţiile specifice de lucru, de solicitările suplimentare şi accidentale, iar componentele să fie însoţite de declaraţii de conformitate sau de certificat de atestare tehnică a produsului.

Clasificarea zonelor de pericol

4.32. Clasificarea zonelor de pericol pentru sistemele de depozitare şi distribuţie

a autogazului se face în conformitate cu prevederile:

a. HG 752/ 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a

echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial

explozive, cu modificările ulterioare;

b. Ordinul MMSSF 642/2005 privind aprobarea Listei standardelor române care

adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme

protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive ;

c. Ordinul 176/ 2005 al MTCT privind aprobarea reglementărilor tehnice NP 099

pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol exploziv si

d. recomandările din SR EN 60079-10 Aparatură electrică pentru atmosfere

explozive gazoase Partea 10. Clasificarea ariilor periculoase .

4.33. Zonele cu pericol de explozie sunt definite astfel:

1. zona 0 care corespunde unei arii in care atmosfera explozivă gazoasă este

prezenta permanent sau pe perioade lungi de timp, în condiţii normale de funcţionare a sistemului (peste 1000 ore/an) şi include:

a. interiorul recipientului de depozitare autogaz;

b. interiorul autocisternei de transport a autogazului la sistemul de depozitare

şi distribuţie;

2. zona 1 care corespunde unei arii în care este probabilă apariţia atmosferei

explozive gazoase în condiţii normale de funcţionare a sistemului (între 10 -1000 ore/an) şi include:

a. interiorul carcasei distribuitorului;

b. interiorul pompei de transfer;

c. spaţiul din jurul supapelor de siguranţă;

NTGPL- 001:2007

 

d.

punctul de alimentare la autocisternă;

e.

aria din jurul canalului de ventilare a pompei de transfer;

f.

aria aferentă desfăşurării furtunului autocisternei;

g.

aria aferentă punctului de alimentare a autovehiculului;

3.

zona 2 care corespunde unei arii în care nu este posibilă apariţia unei

atmosfere explozive gazoase în condiţii normale de funcţionare a sistemului, iar dacă totuşi apare, este posibil ca aceasta să se întâmple doar pentru o perioadă scurtă de timp (mai puţin de 10 ore/an) şi include:

a.

spaţiul din jurul sistemului de depozitare şi distribuţie autogaz;

b.

spaţiul din jurul recipientelor de depozitare;

c.

aria din jurul distribuitorului;

d.

aria din jurul autocisternei.

4.34.

Clasificarea zonelor cu pericol de explozie este prezentata in tabelul 2, iar

delimitarea zonelor cu pericol de explozie pentru echipamentul din compunerea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule este prezentată în Anexa 6.

Tabelul 2. Clasificarea zonelor cu pericol exploziv

ACTIVITATEA

 

LOCAŢIA

ZONA CLASIFICATĂ

Deconectarea furtunului de descărcare sau a pistolului de descărcare a GPL în recipientul de depozitare din cisterna auto

Depozit

Temporar Zona 1: pe o rază de

Terminal

0,5m în jurul punctului de transfer

Instalaţie

sau punctului de contact la

Incinte

produsul transferat

comerciale

Deconectarea furtunului de descărcare sau pistolului de descărcare a GPL în recipientul de depozitare din cisterna de cale ferată

Depozit

Temporar Zona 1: pe o rază de

Terminal

0,5m în jurul punctului de transfer

Instalaţie

sau punctului de contact la

Incinte

produsul transferat

comerciale

Deconectarea furtunului de descărcare sau pistolului de descărcare a GPL în recipientul de depozitare din nava sau barja fluvială

 

Temporar Zona 1: pe o rază de

Debarcader

2,5m în jurul punctului de transfer sau punctului de contact la produsul transferat

Deconectarea furtunului de încărcare sau pistolului de încărcare a GPL în cisterna auto

Depozit

Temporar Zona 1: pe o rază de 0,5m în jurul punctului de transfer sau punctului de contact la produsul transferat

Terminal

Instalatie

Deconectarea furtunului de încarcare sau pistolului de încarcare a GPL în cisterna de cale ferată

Depozit

Temporar Zona 1: pe o rază de 0,5m în jurul punctului de transfer sau punctului de contact la produsul transferat

Terminal

Instalatie

Rafinarie

Deconectarea furtunului de încărcare sau pistolului de încărcare a GPL în nava sau barja fluvială

Debarcader

Temporar Zona 1: pe o rază de 2,5m în jurul punctului de transfer sau punctului de contact la produsul transferat

 

Instalatii

Zona 1: pe o rază de 0,5m în jurul zonei umede a GPL a etanşării arborelui. Zonă neclasificată pentru pompe capsulate sau cu cuplaje magnetice

Terminale

Pompe

şi

compresoare

de

Depozite

Incinte

GPL

comerciale

 

Terminale

Zona 1: pe o rază de 0,5m în jurul zonei umede a GPL a etanşării arborelui.

Activităţi de injecţie

a

Depozite

aditivilor, metanolului şi etil-

Instalaţii

NTGPL- 001:2007

mercaptanului specifice în terminalele şi depozitele de GPL

Posibilităţi

de

Zonă neclasificată pentru pompe capsulate sau cu cuplaje magnetice

transfer

Depozitarea supraterană, acoperită sau îngropată/ subterană a GPL în vrac în depozite, terminale şi incinte comerciale

Terminale

Zona 1: pe o rază de 0,5m în jurul

Depozite

punctului

de

contact

al

Instalaţii

indicatorului

fix

sau

rotativ

de

Incinte

nivel

comerciale

Încărcarea şi descărcarea recipientelor-butelii din mijloacele de transport

Instalaţii

Nu prezintă zonă periculoasă

 

Distribuitori

 

Vânzători

 

Engros-işti

Transportul rutier şi parcările

Sunt acoperite de Regulamentul ADR, în afara prevederilor Directivei 1999/ 92/ EC-ATEX

Depozitarea temporară a recipientelor-butelii de GPL în aer liber, inclusiv la clienţi

Incinte

Nu prezintă zonă periculoasă

 

comerciale

 

Utilizarea recipientelor-butelii de GPL în aer liber, inclusiv la clienţi

Incinte

Nu prezintă zonă periculoasă

 

comerciale

 

NOTĂ: conform “Ghid referitor la Directiva 1999/ 92/ EC–ATEX”

Sisteme de detectare a scurgerilor de autogaz

4.35. Sistemele de depozitare si distribuţie a autogazului trebuie să fie dotate cu

sisteme de detectare a scurgerilor, etalonate pentru autogaz, care să fie prevăzute cu

posibilitatea alarmării vizuale (lumina galbenă intermitentă) la atingerea valorii de 10%

din limita inferioară explozivă - LEL şi cu alarmare sonoră (hupă, sonerie etc) la

atingerea valorii de 20% din LEL. În Anexa nr. 7 este prezentat un exemplu de sistem

de monitorizare a scurgerilor de autogaz, recomandat pentru recipientele de depozitare

sub presiune îngropate/subterane, acoperite şi semiîngropate.

4.36. Problemele principale cu referire la aplicarea prevederilor HG 804/ 2007 la

sistemele de depozitare si distribuţie a autogazului trebuie să se abordeze

in

conformitate cu prevederile Codului tehnic al GPL art.3.85-3.89.

5. Execuţia sistemelor pentru depozitarea şi distribuţia autogazului

5.1. Executantul sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului trebuie să

asigure realizarea în mod competent a prevederilor din faza de proiectare, aplicând tehnici adecvate şi proceduri corespunzătoare, respectând condiţiile esenţiale din Codul tehnic al GPL –Tabelul 2 şi Capitolele 3 si 4.

5.2. Trebuie avute în vedere şi recomandările din standardele armonizate la HG 584/ 2004, aprobate prin Ordinul MIR 440/2004, respectiv:

a. SR EN 13445-4 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără-Partea 4.

Execuţie;

b. SR EN 13480-4 - Conducte metalice industriale-Partea 4: Execuţie şi instalare.

5.3. Evaluarea finală, marcarea şi etichetarea echipamentului sub presiune va

respecta cerinţele din HG 584/ 2004.

5.4. La introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune executantul va elabora instrucţiuni de funcţionare respectând HG 584/ 2004.

NTGPL- 001:2007

5.5. Instrucţiunile de funcţionare vor conţine în mod obligatoriu prevederi

referitoare la pregătirea în vederea scoaterii din uz şi distrugerii echipamentului sub presiune, pentru care pot fi utilizate recomandările din SR EN 13109 - Recipiente pentru GPL. Distrugere.

5.6. Clasificarea echipamentului sub presiune trebuie realizată în conformitate cu

HG 584/ 2004 pentru categoria de echipament sub presiune aferentă sistemului de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule.

5.7. Pentru evaluarea conformităţii corespunzătoare categoriei de încadrare a

echipamentului sub presiune trebuie respectate prevederile din HG 584/ 2004 şi HG 71/

2002 republicată.

5.8. In cazul instalaţiilor de depozitare şi distribuţie a autogazului asamblate la

locaţie- la amplasament, alcătuite din echipamente care au fost certificate anterior, purtând marcaje CE sau marcaje naţionale CS, se va supune certificîrii numai sistemul de conducte tehnologice de legătură dintre aceste echipamente sub presiune certificate, evaluarea făcându-se dupa gradul cel mai mare de risc al ecipamentului din instalaţie conform HG 584/ 2004 şi recomandărilor liniilor orientative din Ghidul de aplicare a Directivei CE 97/ 23/ EC, precum şi celor din Ghidul de implementare a directivelor bazate pe Noua Abordare şi Abordarea Globală.

5.8. Executantul echipamentului sub presiune trebuie să aplice un sistem al

calităţii aprobat pentru execuţie, inspecţie finală şi încercări conform HG 584/ 2004.

5.9. Executantul trebuie sa păstreze şi să poată pune la dispoziţia organismului

de control documentele prevăzute în HG 584/2004, timp de 10 ani de la data la care a

fost fabricat ultimul echipament sub presiune.

5.10. La conductele îngropate sau acoperite executate din PE trebuie să se asigure:

a. evitarea supunerii la încovoiere peste limita acceptată, în timpul instalarii;

b. o grosime a stratului de nisip de poziţionare, astfel încât să se evite, în

funcţie de diametrul exterior, deformaţia ţevii;

c. un şanţ de poziţionare sau de acoperire lipsit de rocă dură, colţuri de rocă

sau alte elemente ale solului care ar putea deforma sau deteriora ţeava din PE.

5.11. Nu se vor utiliza la execuţie tevi şi fitinguri care prezintă neconformităţi de

fabricaţie.

5.12. Traseul conductei îngropate/ subterane şi/ sau acoperite se recomandă să

se execute dintr-o singură bucată de ţeavă din PE. Dacă totuşi de impune realizarea

unei îmbinări, aceasta trebuie executată numai prin sudare prin electrofuziune, cu sudori autorizaţi şi echipament agrementat pentru aceste lucrări.

5.13. Acoperirea conductelor subterane/ îngropate şi/ sau acoperite trebuie să

se facă numai după efectuarea încercării de rezistenţă la presiune (efectuată cu apă), urmată de încercarea de etanşeitate (efectuată cu aer, azot sau chiar cu fluidul de lucru).

5.14. Încercarea de rezistenţă la presiune este recomandabil să se facă cu apă

la o temperatură sub 38C, dar nu mai mica de 7C cu: presurizare iniţială, expansiune/ destindere, menţinerea constantă a presiunii de încercare pe toată durata probei, controlul porţiunii de conductă încercate şi descărcarea presiunii.

5.15. La manipularea şi depozitarea ţevilor din PE se va ţine seama de următoarele:

a. condiţiile de ambalare, numărul de rânduri de aşezare pe verticală;

b. condiţiile de depozitare înaintea instalării;

c. condiţiile de descărcare şi aşezare la poziţie;

NTGPL- 001:2007

d. echipamentul de protecţie la manipulare/ manevrare.

5.16. Transportul recipientelor sub presiune la locaţia de amplasare şi operaţiile

de încărcare - descărcare se vor efectua cu luarea tuturor măsurilor de protecţie care să asigure integritatea recipientelor.

5.17. Recipientele care se vor muta de pe un amplasament pe altul vor trebui să

fie pregătite, golite şi pot să aibă:

a. un conţinut maxim de până la 30 kg autogaz pentru recipientele cu

capacitate până la 5 m 3 apă;

b. o presiune relativă remanentă de până la 0,5 bar;

c. recipientele cu capacitate mai mare de 20 m 3 trebuie complet degazate.

5.18. La execuţia sistemelor de depozitare şi distribuţia autogazului trebuie respectate regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice prevăzute în Normativul C 300 privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, ordinul ministrului de interne nr.775/1998 de aprobare a Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi ordinul ministrului de interne nr. 1023/1999 de aprobare a Dispoziţiile generale DGPSI -001 privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

5.19. Receptia lucrarilor în vederea punerii in functiune a sistemelor de depozitare şi

distribuţie a autogazului se fac conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de

montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în functiune a capacităţilor

aprobat prin HG 51/ 1996 si HG 273/94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, întocmindu-se documentele de

recepţie necesare.

6. Distanţe de securitate

6.1. Sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule se

amplasează respectând distanţele de securitate din tabelul 3 faţă de obiectivele învecinate, raportate la punctul de transfer. Punctul de transfer este punctul de umplere al recipientului de depozitare sub presiune.

6.2. Distanţele de securitate obligatorii ale echipamentelor din dotarea sistemului de

depozitare şi distribuţie raportate la celelalte obiective din incinta staţiei individuale sau mixte de distribuţie, sunt precizate în tabelul 4.

6.3. Distanţele de securitate recomandate faţă de depozitele de oxigen lichid sau

hidrogen cu capacitatea de până la 50m 3 apă vor fi de 7.5m.

NTGPL- 001:2007

Tabelul 3. Distanţe de securitate faţă de obiectivele învecinate pentru amplasarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului-SDDA, în m (se corelează şi cu Tabelul A4.1)

NTGPL- 001:2007

Nr.

 

Amplasarea

 

NOTA: Pentru SDDA navale este necesară o distanţă de securitate 3m faţă de marginea de acostare a debarcaderului şi pe o

Capacitatea de depozitare, C, în m 3 apă

crt.

 

Obiectivele expuse*

recipientului

Modelul de depozitare

C≤5

5<C≤20

20<C≤50

 

Obs.

 

Clădiri (structuri) cu pereţi fără goluri , rezistenţi la

Suprateran/

fără panou de dispersie

10

15

20

 

Semiîngropat 1

cu panou de dispersie 7

5

10

15

1

foc timp de cel putin 60 min., limite de proprietate, surse fixe de aprindere

Îngropat/ subteran, acoperit

7,5

10

15

   

Suprateran/

fără panou de dispersie

10

20

30

 

2

Clădiri, altele decât cele de la pct.1

semiîngropat

cu panou de dispersie

7,5

15

20

Îngropat/ subteran, acoperit

10

15

20

 

Locuri deschise ( spatii libere ale ansamblurilor publice, care includ curtea scolilor, teren de sport, locuri de joaca, piete, ronduri din faţa aşeyămintelor publice de tot felul etc)

Suprateran/

fără panou de dispersie

20

25

40

 

Se masoară la limita domeniului

semiîngropat

3

cu panou de dispersie

10

15

30

Îngropat/ subteran, acoperit

10

15

20

 

Drumuri publice (inclusiv

Suprateran/

fără panou de dispersie

7.5

10

15

 

4

strazi, alei, trotuare), drumuri nationale, judetene si autostrazi

semiîngropat

cu panou de dispersie

5

7.5

10

Îngropat/ subteran, acoperit

5

7.5

15

 

Căi ferate (din axul căii

Suprateran/

fără panou de dispersie

7.5

15

22.5

 

5

ferate; pentru căile ferate electrificate de la marginea căii ferate)

semiîngropat

cu panou de dispersie

7.5

10

15

Îngropat/ subteran, acoperit

7.5

10

15

   

Suprateran/

fără panou de dispersie

7.5

7.5

7.5

 

Se măsoară de la proiecţia în plan a cablurilor electrice laterale;

6

Linii electrice de joasă tensiune

semiîngropat

cu panou de dispersie

6

6

6

Îngropat/ subteran, acoperit

7.5

7.5

7.5

   

Suprateran/

fără panou de dispersie

22.5

22.5

22.5

semiîngropat

cu panou de dispersie

22.5

22.5

22.5

7

Linii electrice de inaltă tensiune

Îngropat/ subteran, acoperit

22.5

22.5

22.5

   

Suprateran/

fără panou de dispersie

5

7.5

15

 

8

Linii tramvai, troleibuz

semiingropat

cu panou de dispersie

3

5

10

Îngropat/ subteran, acoperit

5

5

15

 

Conducte de transport

Suprateran/

fără panou de dispersie

7.5

10

15

 

9

fluide combustibile şi inflamabile

semiîngropat

cu panou de dispersie

5

7.5

10

Îngropat/subteran, acoperit

5

7.5

10

 

Canalizări, canale

Suprateran/

fără panou de dispersie

7.5

15

22.5

 

10

termice şi/sau tehnologice, inclusiv din staţia de distribuţie

semiîngropat

cu panou de dispersie

5

10

15

Îngropat/ subteran, acoperit

7.5

10

10

 

Rezervoare de depozitare subterană

Suprateran/

fără panou de dispersie

6

10

15

 

semingropat

cu panou de dispersie

4

7.5

10

11

pentru lichide inflamabile şi/ sau combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 90 0 C

Îngropat/ subteran, acoperit

5

7.5

10

 

Depozite de butelii cu

Suprateran/

fără panou de dispersie

5

5

7.5

 

semingropat

       

12

capacitatea până la 1t în

cu panou de dispersie

3

3

5

staţii de distribuţie

Faza: Document final

Îngropat/ subteran, acoperit

3

3

19 din 59

5

 

NTGPL- 001:2007

Tabelul 4. Distanţe de securitate, în m, faţă de echipamentul sistemului de depozitare şi distribuţie (se corelează şi cu Tabelul A4.1)

   

Recipientul sub

     

Vehiculul

Nr.

Echipamentul

presiune de

Punctul de

Pompa de

Distribuitor

crt.

depozitare

autogaz

transfer

transfer

autogaz

care

alimentează

 

Recipientul sub

   

Nu se normează, dar nu se instalează sub recipient

   

1

presiune de depozitare autogaz

Nu se

normează

≥0.5

3

2

Punctul de transfer

Nu se normeaza

 

Nu se normează

1

3

   

Nu se normeaza, dar nu se instalează sub recipient

Nu se

 

Nu se

 

3

Pompa de transfer

normeaza

normează

1.5

           

Nu se

4

Distribuitor autogaz

≥0.5

1

Nu se normează

normează

 

Vehiculul care

     

Nu se

 

5

alimentează

3

3

1.5

normează

 

Gura de vizitare a

         

6

rezervorului îngropat/ subteran de benzină

7.5

7.5

7.5

7.5

Nu se

normează

 

Gura de vizitare a

         

7

rezervorului îngropat/ subteran de motorină

3

3

3

3

Nu se

normează

 

Punctul de transfer al

         

8

rezervorului îngropat de benzină

7.5.

7.5

7.5

7.5

Nu se

normează

 

Aerisirile rezervorului de benzină 1

       

Nu se

9

7.5

7.5

7.5

7.5

normează

 

Distribuitoarele de produse petroliere în construcţie Ex :

         

-de benzină 2

Nu se

10

7.5

7.5

7.5

7.5

normează

         

Nu se

Nu se

-de motorină

3

3

3

normează

normează

           

Nu se

11

Autovehicule parcate

6

6

6

6

normează

 

Rastele de butelii cu

         

13

capacitate până la 1000 kg autogaz

3

5

3

3

-

7. Notificarea activităţii în sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului

7.1. Desfăşurarea de către persoane fizice/ agenţii economici a activităţilor comerciale

în legătură cu autogazul se realizează conform licenţelor emise în baza unor regulamente specifice de Autoritatea naţională conform Legii nr. 351/2004 a gazelor, cu modificările ulterioare,.

1 Pentru aerisirile prevazute cu opritoare de flacari sau la sistemele cu recuperare de vapori se pot reduce distantele cu 20%; 2 Se aplica inclusiv pentru distribuitoare cu recuperare de vapori.

NTGPL- 001:2007

7.2 (a) Sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului, trebuie să fie certificate şi

avizate cu respectarea recomandărilor Codului tehnic al GPL art.4.2, Ghidurilor de aplicare a hotărârilor Guvernului României care preiau Directivele Europene bazate pe Noua Abordare şi Ghidul de implementare a Directivelor bazate pe Noua Abordare şi Abordarea Globală, respectiv sa fie în conformitate cu prevederile legislaţiei nationale specifice, de către autorităţile şi instituţiile cu competenţe în domeniu.

(b) Instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor şi mijloacele de primă intervenţie utilizate pentru dotarea sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului vor fi certificate şi agrementate, conform reglementărilor specifice, de către autorităţile cu competenţe în domeniu.

7.3. Sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului pentru lucru în atmosferă

potenţial explozivă se certifică conform HG 752/ 2004. După instalarea pe locaţia de amplasare se vor obţine documentele necesare exploatării, conform legislaţiei specifice.

7.4. Efectuarea activităţilor de aprobare a funcţionării sistemelor de depozitare şi

distribuţie a autogazului, a verificărilor tehnice periodice, a modificărilor survenite în structura sistemelor, a scoaterii din uz a echipamentelor sub presiune din componenţa sistemelor de depozitare şi distribuţie se face conform prevederilor legislatiei naţionale, de organismele competente, cu respectarea recomandărilor din ghidul de aplicare a HG 584/2004 şi Ghidul de implementare a directivelor bazate pe Noua Abordare şi Abordarea Globală.

7.5. Verificarea metrologică a sistemului de depozitare şi distribuţie a autogazului la

autovehicule, inclusiv calibrarea recipientelor de depozitare sub presiune, este

obligatorie pentru toate elementele de măsurare din compunerea sistemului şi se

efectuează de instituţia competenta conform Legii 42/ 2004.

7.6. Toate elementele componente, cât şi ansamblul sistemului de depozitare şi

distribuţie a autogazului la autovehicule trebuie să aiba declaraţii de conformitate

şi marcaje CE. Marcajul CS este acceptat numai în condiţiile prevederilor HG

584/ 2004.

7.7. Pentru echipamentele sub presiune care se asamblează sub responsabilitatea utilizatorului pe amplasamentul de funcţionare se vor respecta recomandarile Ghidului de aplicare a HG 584/2004.

7.8. Sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului vor fi exploatate numai de personal operator umplere recipiente GPL (cod 932009 din nomenclatorul clasificării operaţiilor) instruit şi autorizat conform legislaţiei în vigoare.

8. Exploatarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului

Verificările sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului

8.1. Procedurile şi tehnicile de verificare pot utiliza metodele de control defectoscopic nedistructiv: inspecţia vizuală, defectoscopie cu lichide penetrante, defectoscopie cu pulberi magnetice, defectoscopie cu ultrasunete, defectoscopie cu radiaţii penetrante, emisie acustică precum şi alte tehnici pentru care se vor stabili proceduri specifice de control.

8.2. Verificarile se referă la starea tehnică generală a recipientului şi la starea tehnică generală a sistemului de conducte tehnologice.

NTGPL- 001:2007

8.3. Se recomandă ca verificarea şi recalificarea recipientelor sub presiune pentru depozitarea autogazului să se efectueze în conformitate cu prevederile din:

a. SR EN 12817 - Verificarea şi recalificarea recipientelor de suprafaţă

pentru gaz petrolier lichefiat(GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13m 3 ;

b. SR EN 12818 - Verificarea şi recalificarea recipientelor subterane pentru

gaz petrolier lichefiat(GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13m 3 ;

c. SR EN 12819 - Verificarea şi recalificarea recipientelor de suprafaţă

pentru gaz petrolier lichefiat(GPL) având un volum mai mare de 13m 3 ;

d. SR EN 12820 - Verificarea şi recalificarea recipientelor de suprafaţă

pentru gaz petrolier lichefiat(GPL) având un volum mai mare de 13m 3 ,

luând în considerare recomandările urmatoarelor standarde armonizate la HG 584/

2004:

a. SR EN 13445-5 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără-Partea 5:Verificare şi încercare; b. SR EN 13480 - Conducte metalice industriale-Partea 5 : Verificare şi încercare.

8.4. Verificarea stării tehnice generale a echipamentelor sub presiune din componenţa sistemelor de depozitare si distributie a autogazului se efectuează la termenele stabilite în reglementările în vigoare.

8.5. Pe timpul exploatării sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului, proprietarul acestor sisteme, are obligaţia să efectueze verificările menţionate în tabelul nr. 5.

Tabel 5. Verificările impuse pe timpul exploatării sistemelor de depozitare şi distribuţie a

autogazului

Nr.

   

crt.

Domeniul de verificare

Cerinţe necesare

1.

Analiza procedurilor scrise de operare normală a sistemului de

HG 584/ 2004 Cap.III art.10

depozitare şi distribuţie a autogazului

2.

Analiza procedurilor de urgenţă sau a operaţiilor care ies din normal

HG 584/ 2004 Cap.V art.19(1);(2)

3.

Analiza sistemelor de protecţie şi siguranţă împotriva incidentelor

HG 584/ 2004 Anexa 1 pct.2.12,

4.1(a,b,d)

4.

Analiza sistemelor de protecţie a aprinderii din cauza electricităţii statice, fulgerelor şi curenţilor întâmplători

HG 752/2004 SR EN 50014, SR EN 13980, SR EN 1127-1,2

 

Analiza sistemelor de acces de siguranţă în condiţii normale şi pentru

HG 584/ 2004 Anexa 1 pct.2.10, SR EN 13160-1

5.

condiţii accidentale : acumulări în jurul recipientului, zonelor adiacente subteranului, zonelor de drenaj – stăvilare, îndiguiri, canale colectoare, situri istorice-aşezări vecine etc (a se vedea şi Anexa 5)

6.

Analiza sistemelor de protecţie la supraumplere, inclusiv calibrarea

HG 584/ 2004 Anexa 1pct.2.3, 2.9,2.11

7.

Analiza zonelor cu pericol potenţial în cazul eventualelor scurgeri

HG 584/ 2004 Anexa 1 pct.2.3, 3.2.2

13.

Analiza sistemelor de protecţie împotriva coroziunii pentru sistemele de depozitare şi distribuţie cu recipiente (îngropate, acoperite, semiîngropate şi/ sau supraterane) şi conductele aferente, inclusiv sistemele de protecţie catodică :

HG 584/ 2004 Anexa 1 pct.2.6, 2.7 HG 752/2004

-structura potenţială a solului; -curentul din protecţia catodică; -structura originală a potenţialului solului; -potenţialul structură-structură; -potenţialul structură-recipient/ container; -izolarea conductelor faţă de recipient pentru protecţia separată; -potenţialul structură-sol faţă de structurile adiacente;

NTGPL- 001:2007

 

-continuitatea structurilor în cazul protecţiei unice

 

14.

Analiza continuităţii legăturilor echipotenţiale (de legare la reţeaua de împământare)

HG 752/2004, SR EN

50014

17.

Analiza sistemelor de aerisire-ventilare, degazare, purjare etc, pentru cazuri normale şi de avarie

HG 584/ 2004 Anexa 1 pct.2.5

8.6. Toate

efectuarea efectivă a verificărilor.

8.7. Încercarea de rezistenţă la presiune a recipientelor sub presiune se efectuează

conform prevederilor din Codul tehnic al GPL art. 3.33 – 3.41 si normativelor nationale in vigoare, fără a se depăşi următoarele termene:

a. 10 ani pentru recipientele sub presiune supraterane, cu marcaj CE, echipate cu gură

de vizitare, la care încercarea de rezistenţă la presiune a fost efectuată prima dată la producător cu emisie acustică;

b. 10 ani pentru recipientele sub presiune, cu marcaj CE, îngropate/ subterane şi/ sau

confirme

verificările

se

consemnează

în

documente

scrise

care

acoperite, echipate cu protecţie catodică, la care încercarea de rezistenţă la presiune a fost efectuată prima dată la producător cu emisie acustică;

c. 5 ani pentru recipientele sub presiune, cu marcaj CE, îngropate şi/ sau acoperite

echipate cu protecţie catodică;

d.

5 ani pentru recipientele supraterane cu capacitate sub 13 m 3 apa fără gură de vizitare (conform Codului tehnic al GPL). ;

e.

5 ani pentru toate celelelte recipiente sub presiune, prevăzute cu gură de vizitare, cu marcaj naţional CS.

8.8.

Se interzice efectuarea abuzivă a încercării de rezistenţă la presiune între

intervalele acceptate fără justificare tehnică corespunzătoare.

8.9. Încercarea de rezistenţă la presiune este precedată de verificarea interioară şi

exterioară a recipientelor sub presiune. Verificarea exterioară se realizează si la

jumatatea intervalului dintre două încercări de rezistenţă la presiune.

8.10. Protecţia catodică trebuie verificată anual.

8.11. Recipientele sub presiune îngropate/ subterane şi/ sau acoperite care nu sunt

prevăzute cu protecţie catodică vor fi decopertate la efectuarea încercarii de rezistenţă

la presiune în vederea controlului stării izolaţiei de protecţie.

8.12. Cu ocazia efectuării încercării de rezistenţă la presiune se vor demonta, verifica şi

regla supapele de siguranţă, precum şi celelelte echipamente aferente ale recipientului descrise în Anexele 4a si 4b;

8.13. Supapele de siguranţă se vor demonta, verifica şi regla şi în urma unor eventuale

descarcări accidentale după care nu a mai putut fi restabilită etanşeitatea supapei, dar şi cel puţin odată pe an, în ateliere şi cu personal, autorizate pentru aceste operaţii. Presiunea de reglare a supapei de siguranţă nu va depăşi +5% peste presiunea maximă de lucru a recipientului recomandată în SR EN 14129 - Supape de siguranţă pentru recipiente de GPL şi va fi menţionată de producător în documentaţia de

exploatare.

8.14. Încercarea de rezistenţă la presiune nu exclude verificările de etanşeitate

ulterioare.

8.15. Încercarea de rezistenţă la presiune efectuată cu emisie acustică nu trebuie să

depăşească mai mult de 4 ore.

8.16. Dupa încercarea de rezistenţă la presiune a conductelor se efectuează suflarea

cu aer a conductei pentru îndepartarea fluidului de probă.

NTGPL- 001:2007

8.17. Verificarea de etanşeitate se efectuează după finalizarea încercării de rezistenţă la presiune, la o presiune prestabilită recomandată in domeniul GPL la maximum 0,5MPa (5 bar) cu aer, azot sau GPL şi după efectuarea tuturor operaţiilor de asamblare a dispozitivelor de securitate aferente echipamentului sub presiune.

8.18. Încercarea de etanşeitate se efectuează în condiţiile de la pct. 4.23, între 10 - 60

minute.

8.19. Dacă sistemul a fost încercat cu aer comprimat este obligatoriu controlul

electricităţii statice.

8.20. Ţevile din polietilena - PE care au suferit deformaţii în timpul încercării de

rezistenţă la presiune trebuie înlocuite integral. Este interzisă remedierea conductelor

deformate.

Cerinţe pentru exploatarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului

8.21. Etapele care trebuie parcurse pentru desfăşurarea operaţiilor de distribuţie a

autogazului se aplică atât sistemelor de distribuţie independente cât şi celor mixte.

8.22. Operatorul umplere recipiente GPL instalate pe autovehicule sau ambarcaţiuni

de agrement (cod 932009 din Nomenclatorul clasificarii ocupatiilor) răspunde împreună

cu şeful staţiei de distribuţie de luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului, după cum urmează:

a. răspunde de efectuarea manevrelor de operare în condiţii de siguranţă în

toate situaţiile impuse de starea sistemului;

b. în cazul unor scurgeri accidentale de autogaz efectuează operaţiile speciale

prevăzute în această situaţie;

c. răspunde de gestionarea produsului şi nu permite decât distribuţia la

autovehiculele sau ambarcaţiunile de agrement care sunt autorizate legal să utilizeze

autogazul;

d. consemnează în registrul de rapoarte de serviciu toate incidentele petrecute pe

durata schimbului şi starea în care a preluat şi a predat sistemul de depozitare şi distribuţie a autogazului operatorului umplere recipiente GPL din schimbul următor.

8.23. Înainte de umplere cu autogaz a recipientului sub presiune este obligatorie

uscarea şi eliminarea aerului din recipientul de depozitare sub presiune, care se efectuează prin:

a. neutralizarea amestecului aer-apă.

b. purjarea corectă a aerului din recipientele pentru depozitarea sub presiune

a autogazului;

8.24. Neutralizarea amestecului aer/ apă din recipientele de depozitare a

autogazului se realizează prin introducerea unei cantităţi de 1 litru alcool metilic anhidru pur pentru fiecare m 3 capacitate apă a recipientului pentru depozitarea autogazului.

8.25. Metanolul se depozitează şi manipulează în recipiente etanşe, cu marcaje

şi etichete care să aibă înscrise frazele de risc şi pericol. La utilizarea metanolului se va efectua instruirea specială a personalui participant la lucrări, metanolul fiind toxic şi otrăvitor

8.26. Purjarea corectă a recipientelor noi pentru depozitarea autogazului se

face în scopul eliminării aerului din recipient în vederea reducerii costurilor de întreţinere (transferul se va face uşor, pompa nu va intra în cavitaţie, va fi necesară energie mai

mică pentru umplerea recipientului).

NTGPL- 001:2007

8.27. Purjarea aerului se va repeta de cel puţin patru ori, până când procentul

aerului se situează sub 5% faţă de un conţinut de cel puţin 95% autogaz (a nu se confunda cu gradul de umplere cu autogaz lichid al recipientului de depozitare care în nici un caz nu trebuie să depăşească 80% pentru recipientele de suprafaţă).

8.28. Este interzisă purjarea autogazului în faza lichid.

8.29. Exploatarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului la

autovehicule constă în efectuarea următoarelor operaţii:

a. umplerea cu o cantitate de 150-200 de litri autogaz a recipientului de

depozitare (la prima umplere);

b. verificarea etanşeităţii tuturor îmbinărilor aferente recipientului,

deschiderea armăturilor (robinetelor de siguranţă şi a robinetului cu acţionare de la distanţă) în vederea verificării etanşeităţii celorlalte îmbinări ;

c. umplerea în continuare a recipientului până la gradul maxim de umplere

de 80%, condiţionată de etanşarea perfectă a tuturor îmbinărilor; dacă apar neetanşeităţi, acestea se remediază, după care se face o nouă verificare de

etanşeitate; nu se continuă umplerea decât după remedierea neetanşeităţilor;

d. verificarea nivelului de autogaz din recipient, care în nici un caz nu va

depăşi 80% şi nu se va goli sub 10%, la instalaţiile în funcţiune; la sistemele cu

recipiente de depozitare sub presiune acoperite sau îngropate(subterane) nivelul de umplere maxim admis este de 85%;

e. la sistemele la care stuţul de golire este supraînălţat în interiorul

recipientului la cota corespunzătoare de 10% din capacitate, se va avea în vedere că

înainte de atingerea nivelului de 10% să nu se mai livreze autogaz şi să se oprească

pompa de transfer, pentru a nu apare fenomenul de cavitaţie;

f. pornirea compresorului de aer şi realizarea presiunii de 0,6 MPa(6 bar)

necesară pentru acţionarea de la distanţă a robinetului pneumatic; pentru alte tipuri de

acţionări se vor realiza etapele corespunzătoare de acţionare a robinetului comandat;

g. deschiderea robinetului de siguranţă amplasat în amonte faţă de robinetul

acţionat de la distanţă;

h. deschiderea robinetelor de izolare de pe conductele de retur faza lichid şi

gaz;

i. deschiderea parţială a robinetului/ supapei diferenţial(e) de pe traseul de retur faza lichid;

j. deschiderea robinetelor de izolare a distribuitorului; din acest moment

sistemul de distribuţie este pregătit pentru a putea alimenta autovehiculele cu autogaz;

k. alimentarea cu energie electrică a sistemului (pompa de transfer şi

distribuitorul). Operaţiile sunt identice pentru toate tipurile de sisteme de distribuţie a autogazului la autovehicule.

8.30. Umplerea cu autogaz a recipientelor de depozitare sub presiune ale

sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului se execută numai de către personalul agentului transportator.

8.31. La transport se vor folosi autocisterne dotate corespunzător cerinţelor

impuse prin HG 941/ 2003 cu amendamentele ulterioare, prin Regulamentul de transport ADR, NML 047 şi autorizate conform reglementarilor în vigoare.

8.32. Poziţionarea autocisternei se va face la 5m distanţă de sistemul de

depozitare şi distribuţie a autogazului, cu motorul oprit, în viteză şi asigurată cu frâna de

serviciu şi cu saboţii din dotare.

NTGPL- 001:2007

8.33. Cuplarea autocisternei la recipient, în vederea transferului de autogaz se

va executa de operatorul umplere recipiente GPL al agentului transportator, conform instrucţiunilor acestuia si numai după:

- legarea la pământ a autocisternei şi pregătirea mijloacelor de prevenire si

stingere a focului, din dotare;

- verificarea absenţei surselor de pericol în zona de umplere;

- analizarea posibilităţilor de îndepărtare rapidă din zonă a autocisternei în caz de pericol;

- delimitarea zonei de acces pentru persoanele străine;

- verificarea armăturilor montate pe recipient;

- verificarea echipamentelor montate pe autocisternă;

- conectarea furtunelor de umplere cu autogaz în fază lichid şi fază gaz

(dacă cisterna este echipata) la recipientul pentru depozitarea cu autogaz a sistemului;

- verificarea etanşeităţii conexiunilor;

- verificarea scurgerilor de autogaz şi etanşeităţii la sistemele monobloc cu

capacitatea de depozitare maximă de 5m 3 se face cu detectoare portabile (explozimetre), etalonate pentru autogaz la 10% din LIE, cu obligativitatea elaborării unor proceduri privind periodicitatea inspecţiilor de supraveghere; în cazul distributiei a peste 0,5 m 3 autogaz/ h/ recipient de depozitare, inspecţia de supraveghere în vederea detectării scurgerilor cu explozimetrul, trebuie să se efectueze odată pe oră.

8.34. Operaţia de transfer a autogazului trebuie supravegheată permanent de

personalul agentului transportator, astfel ca gradul maxim de umplere al recipientului de

depozitare să nu depăşească 80% din volumul recipientului suprateran sau 85% în

cazul recipientelor acoperite, îngropate/ subterane.

8.35. Nu se va distribui autogazul care nu este însoţit de declaraţia de

conformitate predată în copie de conducătorul autocisternei de transport la umplerea

recipientului de depozitare sub presiune.

8.36. Distribuţia autogazului la autovehicule se desfăşoară conform următoarelor etape:

a. se deschide robinetul cu comanda de la distanţă;

b. se poziţionează autovehiculul în locul special marcat, la 3 metri distanţă

de sistemul de distribuţie;

c. se deschide capota compartimentului autovehiculului în care este montat

recipientul-rezervor de autogaz;

d. se identifică în certificatul de înmatriculare, omologarea RAR a

autovehiculului pentru utilizarea acestui combustibil şi se identifică pe recipientul-

rezervor corespondenţa autenticităţii marcajelor cu cele din certificatul de înmatriculare (conform Legii 230/ 2003); recipientul – rezervor are o plăcuţă de identificare sudată, pe care sunt aplicate în mod vizibil şi fără a putea fi deteriorate sau şterse, următoarele:

- numărul de serie;

- capacitatea, în litri;

- marcajul GPL (LPG);

- presiunea de încercare, în MPa(bar);

- menţiunea “ gradul de umplere maximă 80%”;

- anul şi luna de omologare (de ex.03/ 09);

- marcajul de omologare: un cerc în care se găseşte litera “E” urmată de un număr distinctiv al ţării care a acordat omologarea (pentru România este E19), apoi 67R (numărul Regulamentului ONU 67-1), urmat de o liniuţă şi un număr din 6 cifre, identic cu numărul de omologare, iar apoi clasa supapei de siguranţă (1, 2, 2A sau 3).

NTGPL- 001:2007

De exemplu:

E 19
E 19

67 R – 002493 CLASA 3

indică un recipient-rezervor omologat în România conform Regulamentului ONU

67 –1 cu numărul de omologare 002493 din clasa a 3-a, adică un recipient echipat cu supapă de suprapresiune.

e. se efectuează legarea la pământ a recipientului-rezervor cu ajutorul

cablului special cu clemă; legarea la pământ se face verificând existenţa contactului perfect al clemei cu borna de împământare;

f. se identifică poziţia racordului de umplere a recipientului-rezervor al

autovehicului şi se curăţă, cu o lavetă curată din material antistatizat, suprafaţa de cuplare-etanşare;

g. se cuplează pistolul de livrare al distribuitorului la racordul recipientului-

rezervor al autovehiculului; se va verifica posibilitatea de cuplare etanşă dintre racordul recipientului-rezervor al autovehicului şi tipul de pistol utilizat la furtunul distribuitorului; în cazul în care cuplarea nu se poate realiza etanş, nu se va efectua distribuţia; se recomandă să se utilizeze pistoale cu sisteme de cuplare EURO;

h. se porneşte distribuitorul, se urmăreşte funcţionarea contorului

distribuitorului, simultan cu supravegherea nivelului de umplere din recipientul-rezervor; nu este permisă depăşirea nivelului maxim de umplere în recipientul-rezervor de 80%, iar nivelul minim nu se va situa sub 10%;

i. dacă supapa diferenţială nu realizează o funcţionare automată

corespunzătoare, umplerea se face dupa efectuarea reglajelor returului de lichid;

j. după distribuirea cantităţii de autogaz, se opreşte distribuitorul şi pompa

de transfer, iar decuplarea pistolului de distribuţie se face numai după efectuarea

acestor operaţii.

8.37. Operatorii umplere recipiente GPL sunt instruiţi de furnizori de formare

profesională, în conformitate cu prevederile OG 129/ 2000 republicată privind formarea

profesională a adulţilor, în baza unor programe elaborate conform HG 522/ 2003.

8.38. Operatorii umplere recipiente GPL pot fi instruiţi şi de angajatori conform OG 129/ 2000 republicată, pe baza programelor aprobate.

8.39. În cazul unor evenimente tehnice, operatorii umplere recipiente GPL vor lua măsuri pentru efectuarea următoarelor operaţii în caz de scurgeri accidentale de autogaz, prioritară fiind salvarea vieţilor omeneşti:

a. în cazul scurgerilor detectate de aparatură de detecţie fixă (celulă cu

senzori sau detectorul portabil-explozimetrul), reglată ca la 20% din limita minimă de explozie să declanşeze alarmă acustică, imediat se închid toate armăturile de izolare şi se întrerup toate operaţiile;

b. se informează imediat şeful ierarhic şi se alarmează poliţia, pompierii şi

ambulanţa (dacă este nevoie);

c. se încearcă limitarea împrăştierii scurgerilor;

d. se instalează plăcuţe avertizoare pentru interzicerea accesului

persoanelor (se evacuează toate persoanele într-o zonă opusă direcţiei vântului) în zona şi interzicerea surselor de flacără;

e. se interzice accesul în zona afectată a tuturor vehiculelor, cu excepţia

celor chemate la intervenţie;

f. se întrerupe alimentarea zonei cu energie electrică;

NTGPL- 001:2007

g. dacă s-a produs un incendiu care nu poate fi stins se iau măsuri pentru a

fi pus sub control; nu se stinge un incendiu produs ca urmare a scurgerilor de vapori de autogaz, deoarece împrăştierea acestora poate produce incendii sau explozii în zone adiacente, mai greu de controlat;

h. în cazul unor scurgeri de autogaz fără producerea incendiului, se vor lua

măsuri efective de stingere/întrerupere a tuturor surselor de flacără;

i. se porneşte imediat instalaţia de răcire cu apă (fie prin jet continuu care se aplică la sursa de scurgeri, fie prin pulverizare);

Analiza de risc a sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului la autovehicule

8.40. Analiza pentru evaluarea riscului sistemelor de depozitare şi distribuţie a

autogazului la autovehicule se efectuează în conformitate cu recomandările din Codul tehnic al GPL art. 3.107 - 3.113, prin încadrarea probabilităţii de producere a evenimentelor şi a severităţii sau consecinţelor evenimentului în matricea asociată

riscului referitor la activitatea desfaşurată în cadrul sistemului.

8.41. Estimarea probabilităţiilor de producere a evenimentelor şi a severităţii sau

consecinţelor este recomandată în tabelul 6, iar încadrarea riscului este recomandată

în matricea de evaluare a riscului.

Tabelul 6. Încadrarea probabilităţii şi severităţii/ consecinţelor

 

Probabilitatea

 

A

Probabil să se întâmple imediat ; ( P>10

-1

)

B

Probabil să se întâmple în timpul următor : (10 -1 ≥ P >10 -2 )

C

Probabil să se întâmple în timp (10

-2

≥ P >10

-3 )

D

Probabil să se întâmple vreodată (10

-3

≥ P >10 -6 )

 

E

Improbabil să se întâmple (P ≤10

-6

)

 

Severitatea/ Consecinţele

 

Clasa I-Catastrofică

Conditionată de evenimente care pot provoca moartea sau rănirea cu

disabilităţi permanente, distrugeri serioase ale sistemelor majore care

conduc la pagube de peste 1 million USD

Clasa II-Critică

Conditionată de evenimente care pot provoca rănirii severe sau îmbolnaviri profesionale sau distrugeri major ale prorietăţii cu pagube cuprinse între 200.000-1 mil.USD

Clasa III-Moderată

Conditionată de evenimente care pot provoca rănirii uşoare sau îmbolnăviri profesionale sau distrugeri majore ale prorietăţii cu pagube cuprinse între 10.000-200.000 USD

Clasa IV-Neglijabilă

Conditionată de evenimente care pot necesita primul ajutor sau distrugeri neesenţiale ale prorietăţii, care pot fi remediate imediat, cu pagube cuprinse între 2.000-10.000USD

Matricea de evaluare a riscului

Clasele de

 

Probabilitate estimată

 

severitate/

         

consecinţe

A

B

C

D

E

I

Foarte înalt

Înalt

Înalt

Mediu

Scăzut

II

Înalt

Înalt

Mediu

Scăzut

Scăzut

III

Mediu

Mediu

Scăzut

Scăzut

Scăzut

IV

Scăzut

Scăzut

Scăzut

Scăzut

Scăzut

Se va avea în vedere şi Ordinul 87/ 2001 al ministrului de interne privind aprobarea metodologiei de identificare, evaluare şi control a riscurilor de incendiu.

NTGPL- 001:2007

8. 42. Pentru cazurile de pericol în care s-au produs scurgeri de autogaz precizate în tabelul 7, se vor lua măsuri de interzicere a accesului persoanelor neimplicate în acţiunile de intervenţie.

Tabelul 7. Situaţii tipice de scurgeri de autogaz în sistemele de depozitare şi distribuţie a autogazului

Cazul

Detalierea cazurilor scurgerilor de autogaz (din sau din cauza)

1

Deteriorarea furtunului autocisternei. Scurgerea rapidă a intregii cantităţi prin furtun

2

Scurgerea întregii cantităţi prin conducta de transfer datorită defectării armăturii de exces de debit

3

Scurgere din recipient prin supapa de siguranţă

 

Scurgerea din conducta de transfer spre vaporizator

4

şi reducerea debitului prin deschiderea parţială a armăturii de exces de debit

5

Scurgere datorită coroziunii printr-un orificiu de pe conducta de transfer sub presiune

6

Scurgerea rapidă a întregii cantităţi prin furtunul de transfer

7

Spargerea furtunului autocisternei după ce recipientul a fost umplut

9. Cerinţe privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiiilor

9.1. Încadrarea şi repartizarea personalului de exploatare a instalaţiei, precum

şi instruirea se vor face conform prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii

în muncă şi a dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de

urgenţă, aprobate cu ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 cu

modificările şi completările ulterioare.

9.2. La executarea lucrărilor legate de exploatarea instalaţiilor se va folosi

numai personal autorizat, cu instruire profesională corespunzătoare, cu aptitudini,

experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală.

9.3. Se interzice primirea la lucru a oricărei persoane aflate sub influenţa

alcoolului, drogurilor, obosită sau aflată într-o stare fizico-psihică ce nu-i permite

concentrarea atenţiei.

9.4. În timpul operaţiei de încarcare cu autogaz a recipientelor de depozitare

sub presiune a autogazului din autocisterna conducătorul auto este obligat să se asigure că:

a. accesul şi manevrele autocisternei se pot desfaşura fără dificultate (se

interzice manevrarea cu spatele pentru intrare, iar accesul se face numai pe fluxul stabilit);

b. starea exterioară a recipientului nu prezintă semne de coroziune sau

deteriorări;

c. echipamentele de siguranţă şi aparatele de măsura şi control cu care este

echipat recipientul sunt în stare de funcţionare şi au marcajele lizibile;

d. armăturile de pe recipient sunt manevrabile;

e. motorul autocisternei este oprit, autovehiculul este asigurat cu frâna de

serviciu, iar roţile autocisternei sunt blocate cu saboţii din dotarea autocisternei;

f. circuitele electrice ale autocisternei sunt scoase de sub tensiune;

g. recipientul autocisternei este legat la centura de împământare prin

intermediul cleştelui mobil;

NTGPL- 001:2007

h. autocisterna este amplasată la o distanta de cel puţin 5 m de sistemul de

depozitare şi distribuţie a autogazului.

9.5. Încărcarea autogazului din autocisterna în recipient se face numai cu

pompa şi furtunurile (din cauciuc antistatizat şi omologate pentru autogaz) din dotarea autocisternei .

9.6. Cuplarea şi decuplarea tubului flexibil (flexibilului) la recipient şi încărcarea

acestuia se fac utilizând echipament de protecţie corespunzător.

9.7. Conducătorul auto este obligat să urmăreasca pe timpul încărcării

recipientului atât aparatele de pe autocisternă, cât şi indicatorul de nivel de pe recipient, pentru a opri alimentarea la 80% din capacitatea maximă de încarcare la recipientele de suprafata/ supraterane şi semiîngropate, respectiv 85% la recipientele acoperite şi îngropate/ subterane şi să nu părăsească autocisterna până la scoaterea acesteia din

staţie.

9.8. Pe timpul staţionării pe locaţia sistemului se interzice efectuarea oricăror

lucrări de reparaţii la autocisternă.

9.9. Operatorul umplere recipiente GPL al sistemului de depozitare şi

distribuţie va asista permanent la operaţia de încarcare a recipientului de depozitare

sub presiune a autogazului.

9.10. Pe timpul încărcării recipientului sistemului de depozitare şi distribuţie se

interzice:

a. alimentarea autovehiculelor;

b. accesul persoanelor străine şi al autovehiculelor în zona sistemului de

depozitare şi distribuţie a autogazului ;

c. fumatul, utilizarea focului deschis şi executarea oricăror lucrări cu surse

de aprindere pe o rază corespunzătoare distanţelor de siguranţă, respectiv de

autocisternă;

d. admiterea la încărcare a autocisternelor care nu corespund cerinţelor

tehnice şi nu sunt dotate cu mijloacele de intervenţie în caz de incendiu;

e. continuarea încărcării recipientului în situaţia în care operatorul sesizează

că operaţia nu se face corect de către personalul autocisternei;

f. părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a locului de munca până la

teminarea operaţiei de încarcare a recipientului de depozitare din autocisternă;

g. admiterea încărcării înainte ca operatorul să verifice documentele deţinute

de şoferul autocisternei privind calitatea şi tipul fluidului care urmează a fi încărcat;

h. admiterea sau continuarea încărcării dacă autocisterna prezintă scurgeri

sau scăpări de autogaz la instalaţie sau pe furtun, dacă nu a fost amplasată în locul

stabilit sau racordarea furtunului nu este corespunzătoare;

i. urcarea pe autocisternă în timpul manevrelor de garare sau pe timpul

alimentării cu autogaz, precum şi pe recipientul de depozitare; verificarea presiunii sau nivelului la aparatele montate pe recipient se face utilizând o scară bine fixată, confecţionată din materiale care să nu producă scântei prin lovire sau frecare sau pe construcţia metalică de acces.

9.11. La exploatarea instalaţiei este interzisă:

a) efectuarea oricăror sarcini de serviciu fără purtarea echipamentului de

intervenţie şi protecţie – EIP acordat;

b) constrângerea de a efectua sarcini de serviciu fără dotarea cu mijloace

individuale de protecţie corespunzătoare sarcinilor;

NTGPL- 001:2007

c) spălarea EIP şi echipamentului de intervenţie şi lucru - EIL cu produse

inflamabile atât în incinta instalaţiei, cât şi în afara ei;

d) continuarea lucrului cu echipamentul individual de protecţie contaminat

cu autogaz în faza lichid sau vapori;

e) purtarea de îmbrăcăminte din material sintetic sau care se poate încărca

electrostatic;

f) utilizarea de încălţăminte cu accesorii metalice care pot produce scântei ;

g) punerea în functiune a instalaţiilor fără procesul verbal de recepţie

definitivă, semnat de comisia de recepţie stabilită prin decizia conducătorului societăţii;

h) pornirea sau exploatarea instalaţiilor fără dispozitivele de protecţie şi

siguranţă prevăzute în documentaţie sau sub rezerva completării lor ulterioare;

i) accesul autovehiculelor în zona sistemului şi parcarea acestora când sistemul este neoperaţional, în aşteptare sau în timpul descărcării.

9.12. Este interzis operatorilor umplere recipiente GPL:

a. să efectueze lucrări şi operaţii care sunt în competenţa conducătorului

autocisternei;

b. să intervină la instalaţie pentru modificări sau executarea reparaţiilor

(acestea fiind de competenţa

c. să pună în funcţiune instalaţia după orice oprire, fără dispozitivele de

protecţie şi de siguranţă şi aparatura de măsură şi control cu care a fost dotată, precum şi să demonteze aparatura în timpul funcţionării;

echipelor de intervenţie specializate şi autorizate);

d. să părăsească locul de munca în timpul alimentării autoturismelor;

e. să permită conducătorilor auto să-şi alimenteze singuri autovehiculele;

f. să continue livrarea de autogaz în cazul apariîiei unor defecîiuni la

utilaje, echipamente, armături;

g. să utilizeze în cabina instalaţiei aparate de încălzire improvizate,

artizanale sau cu rezistenţa electrică deschisă;

h. să exploateze instalaţia electrică cu defecţiuni şi improvizaţii sau să

suprasolicite circuitele prin utilizarea de consumatori peste puterea nominală prevazută;

i. să distribuie autogaz clienţilor care nu respectă regulile de prevenire a

incendiilor sau au o conduită necivilizată în incinta sistemului de depozitare şi distribuţie.

9.13 Instalaţiile de stingere aferente sistemului de depozitare şi distribuţie a

autogazului trebuie proiectate, executate şi exploatate conform art. 3. 44 - 3.51 din prezentul normativ.

10. Dezafectarea şi postutilizarea sistemelor de distribuţie şi depozitare a autogazului

10.1 Dezafectarea în condiţii de securitate a sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului se face cu respectarea obligatorie a următoarelor măsuri pregătitoare:

- scoaterea de sub tensiune a tuturor consumatorilor electrici;

- separarea cu panouri demontabile a locaţiei respective, în scopul împiedicării

accesului autovehiculelor şi persoanelor neautorizate;

- afişarea pe perimetrul locaţiei a inscripţionărilor cu frazele de risc şi pericol conform reglementărilor tehnice în vigoare;

-

izolarea sistemului cu adaptarea cerinţelor Codului tehnic al GPL art.3.104 şi

3.105;

NTGPL- 001:2007

- golirea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului şi asigurarea unei

atmosfere interioare inerte şi nepericuloase, obţinute, pentru tot echipamentul aferent locatiei, conform Codului tehnic al GPL art.5.13, 5.31 si 5.32 şi recomandărilor privind pregătirea recipientelor în vederea dezafectării cuprinse în SR EN 13109 - Recipiente

pentru gaz petrolier lichefiat-GPL. Distrugere;

- asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor necesare conform unei

proceduri specifice operaţiei;

- instruirea personalului prin proceduri specifice conform Codului tehnic al GPL art. 4.11- 4.12 şi eliberarea permisului de lucru conform Codului tehnic al GPL art.4.7.

10.2. Începerea lucrărilor de dezafectare nu este admisă decât după verificarea de

către factorii implicaţi în această activitate a etapelor de execuţie în condiţii de securitate, fără pericol de incendiu şi explozie şi realizarea integrală şi corespunzătoare a măsurilor pregătitoare conform art.10.1.

10.3. Dezafectarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului se realizează pe

baza unor proceduri specifice, notificate, detaliate pentru fiecare operaţie de demontare a echipamentelor.

10.4 . Echipamentele sau părţile de echipament demontate se vor evacua din locaţie.

10.5. La demontarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului este interzis

focul deschis şi sculele care pot produce scântei prin lovire.

10.6. La demolarea şi demontarea clădirilor (structurilor) supraterane se vor respecta

prevederile HG nr.766/1997 de aprobare a Regulamentului privind urmărirea

comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţilor şi Legii

50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

10.7. Demolarea şi demontarea clădirilor (structurilor) supraterane se realizează numai

după demontarea elementelor recuperabile şi/ sau refolosibile. Elementele şi materialele recuperabile şi/ sau refolosibile sunt depozitate sau evacuate în locuri bine stabilite care să nu împiedice efectuarea lucrărilor .

10.8. Utilajele mecanice pot fi folosite numai în condiţii de securitate, astfel încât să nu

favorizeze producerea incendiilor sau să deterioreze instalaţii sau echipamente nedemontate sau neeevacuate.

10.9.Recondiţionarea/ recalificarea componentelor demontate care se intenţionează a fi refolosite se va face numai în ateliere specializate, în condiţiile asigurării la o utilizare ulterioară a parametrilor proiectaţi şi a condiţiilor de securitate.

10.10. Proprietarul va lua după dezafectarea sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului toate măsurile necesare pentru reabilitarea terenului şi refacerea mediului înconjurător.

10.11.Operaţiile de postutilizare a sistemelor de depozitare şi distribuţie a autogazului se vor face cu respectarea regulilor şi măsurilor specifice acestor lucrări conform Codului tehnic al GPL art. 4.4- 4.8 şi altor reglementări specifice.

NTGPL- 001:2007

11. Dispoziţii finale

11.1. Sistemele de depozitare şi distribuţie autogaz aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor fi menţinute în exploatare şi se vor adapta prezentelor reglementări cu ocazia primei verificări tehnice periodice sau cu ocazia primei modificări majore conform recomandărilor liniilor orientative din Ghidurile de aplicare ale hotărârilor Guvernului României prin care au fost implementate Directivele CE privind Noua Abordare şi Abordarea Globală.

11.2.

Legislaţia relevantă, lista standardelor neobligatorii, normele şi prescripţiile tehnice din domeniul autogazului sunt cuprinse în Anexa nr. 8.

NTGPL- 001:2007

Anexa nr.1

Termeni relevanţi în domeniul autogazului

(Terminologia relevantă în domeniul GPL este cuprinsă în Codul tehnic al GPL : Anexa nr.1)

Autogaz - gaz petrolier lichefiat care poate fi depozitat şi/ sau manipulat în faza lichid în condiţii de presiune moderată şi la temperatură ambiantă. Acesta se compune în principal din propan şi butan şi izomerii acestuia, cu proporţii reduse de propilenă ;

Autocisterna - autovehicul echipat corespunzător şi autorizat pentru transportul autogazului de la furnizor la sistemul de depozitare şi distribuţie sau la un consumator/ beneficiar ;

Ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care executantul le asamblează pentru a constitui o unitate sau un sistem integrat şi funcţional;

Control operaţional - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare în funcţionare;

Conducte - elemente tubulare destinate pentru transportul fluidelor, atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi,

tubulatura, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub

presiune dupa caz. Schimbatoarele de căldura (în cazul de faţă vaporizatoarele) cu

ţevi destinate încălzirii sau răcirii sunt considerate conducte ;

Capacitate de depozitare - volumul net al unui recipient, umplut până la nivelul

maxim admis de reglementări pentru depozitarea sub presiune a autogazului ;

Conexiune de umplere - racord/ ştuţ realizat pe recipientul de depozitare în

vederea asigurării operaţiei de umplere a acestuia (vezi Punct de transfer) ;

Cavitaţie - instalarea unei condiţii de apariţie a fazei gazoase la pomparea unui debit de lichid ;

Calitatea autogazului - atribut al autogazului definit de compoziţie şi proprietăţile sale fizice ;

Distribuitor -orice dispozitiv staţionar care este utilizat pentru distribuţia autogazului într-un sistem de depozitare şi distribuţie ;

Dispozitiv de descărcare - dispozitiv proiectat să se deschidă la o presiune înaltă ;

Distanţă de securitate - separarea minimă dintre o sursă de pericol şi un obiect (uman, echipament sau mediul inconjurator) care să reducă efectul unui incident probabil neprevăzut şi să prevină transformarea unui incident uşor într-un incident de proporţii;

Distanţă de protecţie - separarea recomandată a persoanelor, pentru diferite cazuri de pericol în care s-au produs scurgeri de autogaz;

Furtun flexibil - un tub sau ţeavă flexibile prevazute cu capete de cuplare ;

Factor de siguranţă - raportul dintre presiunea de distrugere/ rupere şi presiunea maximă admisibilă de operare/ lucru ;

NTGPL- 001:2007

Frază de risc - o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurator;

Grad masic de umplere - raportul dintre cea mai mare masă permisă de autogaz dintr-un recipient şi masa de apă la 15 0 C care ar umple complet recipientul ;

Încercare - operaţiune tehnică care constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanţă cu o procedură specificată ;

Încercare de etanşeitate - încercare specifică care să determine locul posibilelor evacuări accidentale de autogaz ;

Instalaţie de stropire - ansamblu format dintr-un colector prevăzut cu duze de stropire executate pentru a efectua pulverizarea cu apă ;

Locaţie - locul unde instalaţia de autogaz este amplasată sau locul unde urmează să fie amplasată (≡ amplasament) ;

Limită explozivă - domeniu de volum procentual la care amestecul autogaz – aer poate să explodeze; sub limita inferioara explozivă - LEL şi peste limita superioară explozivă - UEL, amestecul nu explodează/ nu arde;

Presiune maximă admisibilă de lucru/ operare - presiunea maximă la care recipientul este destinat să functioneze în siguranţă ;

Punct de transfer - locul (poziţia fixă) unde autogazul este transferat din recipientul autocisternei de transport în recipientul de depozitare al sistemului de depozitare şi

distribuţie a autogazului . Este punctul de la care se raportează distanţele de

securitate;

Recipient de depozitare - o incintă închisă, proiectată şi fabricată pentru a conţine

fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de

legare la alte echipamente, care este utilizată pentru depozitarea la suprafaţă

(suprateran) sau îngropată (acoperita, subterană) a autogazului;

Recipient de depozitare semiîngropat (de semi-suprafaţă) - un recipient de

depozitare, neacoperit, care este instalat cu cel putin 40% sau mai mult din volumul său sub nivelul solului şi care include recipientul instalat pe o fundaţie într-o cavitate

sau într-o cuvă ;

Recipient de depozitare suprateran (suprafaţă) - un recipient de depozitare care este instalat cu 90% sau mai mult din volumul său la suprafaţa solului sau deasupra nivelului unei cladiri şi care include recipientul instalat pe o fundaţie;

Recipient de depozitare acoperit sau îngropat (subteran) - un recipient de depozitare care este instalat cu 10% sau mai mult din volumul sau sub nivelul suprafaţei solului care include recipientul instalat pe o fundaţie sau într-o cuvă ;

Recipient – rezervor – recipient sub presiune instalat pe autovehicul, executat în conformitate cu Regulementul ONU 67-1 ;

Risc - funcţie a severităţii şi probabilităţii de producere a unui eveniment ;

Risc rezidual - nivelul de risc care rămâne după ce au fost luate măsurile de reducere a pobabilităţii şi consecinţelor unui pericol ;

Scurgere - orice pierdere de autogaz datorată unei defectări sau distrugeri a unui sistem de depozitare ;

Sistem de depozitare şi distribuţie - ansamblu de recipiente sub presiune, împreună cu conductele de legătură amplasate suprateran sau îngropat (subteran),

NTGPL- 001:2007

incluzând pompele şi aparatura de transfer, canalele tehnologice şi dispozitivele de colectare a deversărilor şi scurgerilor aferente acestora ;

Timp de purjare - intervalul de timp necesar să se purjeze o parte sau intregul echipament înaintea evacuării aerului sau resturilor de autogaz

NTGPL- 001:2007

Anexa nr.2

Cerinţe tehnice de calitate ale autogazului

propena

(propilena în proporţii reduse), butanul şi butenele şi izomerii acestora.

A2.2. Pentru identificarea imediată, la nivelul producătorilor şi al pietei, autogazul este caracterizat, de numere unice de clasificare, după cum urmează :

- numărul ONU/ UN cuprins în recomandările privind transportul mărfurilor periculoase serveşte ca bază pentru reglementările în transportul naval, feroviar şi rutier naţional, regional şi internaţional ; - numărul CAS (Chemical Abstract Service Registry Number) care defineşte produsul chimic, dar nu concentraţia sau amestecurile specifice; - numărul EINECS introdus prin Decizia 81/ 437/ EEC a Comisiei Comunităţii Europene.

A2.3. Clasificarea centralizată a numerelor de identificare pentru autogaz este prezentată în Tabelul A2. 1.

Tabelul A2. 1. Numerele de identificare a autogazului

A2.1. Principalele

componente

ale

autogazului

sunt :

propanul,

Numarul/

     

Denumirea

substantei

ONU/

UN

CAS

EINECS

GLP auto/

     

GPLc/

1965

73-98-6

270-990-9

AUTOGAZ

A2.4. Se recomandă ca autogazul să îndeplinească cerinţele de calitate

prevăzute în SR EN 589 - Carburanţi pentru automobile - GPL. Cerinţe şi metode de

analiză.

Cerinţele şi metodele de analiză sunt precizate în Tabelul A2. 2.

Tabelul A2. 2. Cerinţele şi metodele de analiză

Caracteristica

Unitatea

 

Limite

Metode de

de masură

Minimum

Maximum

încercare

Cifra octanică ‘’motor’’,MON 1

 

89,0

-

Anexa B

Conţinut de diene (incluzând 1,3-butadiena)

%mol

-

0,5

EN 27941

Hidrogen sulfurat

   

negativ

EN ISO 8819

Conţinut de sulf total (după odorizare)

mg/kg

-

50

EN 24260 ASTM D 3246 ASTM D 6667

Coroziune pe lama de cupru (1h la 40 0 C)

notare

 

clasa 1

EN ISO 6251

Reziduu de evaporare

mg/kg

-

100

EN ISO 13757

Presiunea de vapori relativă la 40 0 C

kPa

-