Model - act de donaţie

Domnule Director General,

Subsemnatul _________________, domiciliat
în ____________________________________, telefon
_____________, C.I. seria ____, nr. ___________,
eliberată de __________________ la data de
___________________, donez Arhivelor Naţionale un
număr de ___________________ documente, dintre
anii _________________________________.

Data _____________ Semnătura _________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.