Sunteți pe pagina 1din 1

POLITICA DE S N TATE I SECURITATE OCUPA IONAL

Managementul organiza iei, con tient de faptul ca majoritatea activit ilor si


serviciilor desf urate pot fi generatoare de risc, se angajeaz s implementeze m suri
de asigurare a s n t ii i securit ii întregului personal al organiza iei prin:

• respectarea i aplicarea legisla iei în vigoare privind s n tatea i


securitatea ocupa ional ;

• stabilirea masurilor tehnice, sanitare i organizatorice de s n tate i


securitate ocupa ional în concordan cu condi iile i factorii de mediu proprii
organiza iei;

• evaluarea i inerea sub control a riscurilor de accidentare i îmboln viri


profesionale;

• asigurarea inform rii personalului privind riscurile la care este expus în


cadrul activit ii desf urate;

• asigurarea con tientiz rii i instruirii întregului personal privind


con inutul normelor specifice de s n tate i securitate în munc , precum i
utilizarea corect i permanenta a sistemelor, dispozitivelor i echipamentelor
de protec ie a muncii;

• asigurarea unui mediu adecvat.

Managementul organiza iei se angajeaz pentru îmbun t irea performan ei


referitoare la s n tate i securitate ocupa ional , în asigurarea resurselor necesare
implement rii, men inerii i îmbun t irii continue a cerin elor politicii i obiectivelor
privind s n tatea i securitatea ocupa ional , pe care to i angaja ii le cunosc i se
implic în respectarea lor.

Pentru cunoa terea func ion rii sistemului de s n tate i securitate în munc i
asigurarea posibilit ii transmiterii propunerilor privind îmbun t irea continu , S.C.
MONTREPCOM S.R.L. asigur comunicarea permanent cu angaja ii s i, clien ii,
opinia public sau alte p r i interesate.

Managementul de la cel mai înalt nivel, analizeaz periodic men inerea i


func ionarea sistemului de s n tate i securitate în munc , asigurând prin m surile pe
care le ia îmbun t irea continu .

Data: 19.11.2008
Manager general
ing. DV

Pagina 1 din 1 Cod: PoS-01


Ed. 1, Rev. 0