Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 16

CREDITE DE CONSUM
Data……………….
(denumirea completă a societăţii) Nr…………………
Telefon ………………………………………………..
Cod fiscal ……………………………………………..
Sector de activitate……………………………………
Forma de proprietate…………………………………
(majoritar de stat/privat)
Numar angajati ………………………………………
ADEVERINŢĂ DE VENIT solicitant ; sot/sotie solicitant ; co-imprumutati
Societatea ...................................................... cu sediul în localitatea .............................., str. ................................., nr. .........
sectorul (judeţul) ......................., Registrul Comerţului nr……………………….., adeverim prin prezenta faptul că
domnul(doamna) ..........................................................................., de profesie ……………………………..….este salariat(ă) în unitatea
noastră, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată de la data de .........…........../determinata de la data de…………..până la data de
………, avand o vechime totala in munca de.…… în funcţia de .................................................., la departamentul/compartimentul
………………………………… având în ultimele 3 luni, venitul lunar net de :
LUNA …………… LUNA …………….. LUNA ……………..
Salariul lunar net *
Tichete de masa**
Alte venituri lunare cu
caracter permanent***
* (LEI/EUR) în moneda în care este înregistrat în contractul individual de muncă
** contravaloarea in LEI a tichetelor de masa incasate in lunile respective
*** venituri certe realizate lunar
Moneda in care se plateste venitul : LEI/VALUTA

Salariul este (nu este) grevat de următoarele reţineri lunare : …………………………………………


…………………………………………
Plata chenzinei a II-a se va face la data de ....................................... a lunii.
Am luat cunoştinţă de angajamentul de plată de mai jos şi suntem de acord, ca în caz de neplată, să efectuăm reţinerile solicitate şi
să le virăm în contul indicat de bancă.
Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în prezentul document şi confirmăm că persoanele semnatare
ale prezentei adeverinţe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC


(Numele şi prenumele în clar) (Numele şi prenumele în clar)
(Semnătura şi ştampila) (Semnătura şi ştampila)

ANGAJAMENT DE PLATĂ
Subsemnatul, ………………………………………………….., născut la data de …………, fiul/fiica
lui…………………………………, cu domiciliul în …………………………., str. …………………………………., nr………….,
bl………………, sc………………, ap………., sector/judeţ ……………………………….., telefon ………………………, posesor al
B.I./C.I. seria ………, nr………………….., eliberat de …………………………., la data de ………………, cod numeric personal
…………………………., în calitate de (funcţia) ………………………….., la societatea …………………………, consimt să se reţină din
veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor şi a dobânzilor corespunzătoare contractului de împrumut încheiat cu BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE SA – Sucursala /Agenţia …………………….. şi mandatez Societatea Comercială
………………………………….. să le vireze în contul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA, la prima cerere a sa, în caz de neplată
şi până la achitarea integrală a debitului.
In cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe durata derulării contractului, mă oblig ca în termen de 5 zile de la prezentarea la
noul loc de muncă, să informez BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA şi să depun la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA o
nouă adeverinţă de salariu, în aceeaşi formă cu aceasta, emisă şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai noului loc de muncă şi un
angajament asemănător acestuia.
Dau prezentul angajament în două exemplare pentru a fi depuse la societatea ………………..şi la BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA.
Semnătura ……………………….. Data ………………………………
Spaţiu rezervat exclusiv BRD
Informaţii verificate de :
Funcţie Nume şi prenume Semnătura Data Persoana care a confirmat din
partea societăţii

Notă : Acest document este valabil 45 de zile calendaristice de la data emiterii, cu excepţia cazurilor precizate de bancă
1) Adeverinta de venit (formular verso) - completata fara modificari, corecturi - de unitatea unde
lucreaza solicitantul creditului;
- cand la credit se ia in considerare si venitul sotului/sotiei
solicitantului sau a altei rude pana la gradul 4 - se cer si adeverinte de venit ale
coimprumutatilor;
Atentie:
 Pe adeverinta de venit se trece salariul net calculat dupa salariul de baza negociat (brut)
si sporurile permanente.
 Sporurile aleatoare de tipul ore lucrate in plus, premii in luna respectiva sau sporuri de
mobilitate care nu sunt trecute in cartea de munca nu se iau in calcul la determinarea
salariului net.
2) Si unul din urmatoarele documente:
SAU Ultimii 3 fluturasi de salariu din ultimile 3 luni semnati si stampilati pe fiecare
fluturas pe verso de persoanele competente;
SAU Copie dupa cartea de munca a solicitantului; sot/sotie solicitant daca participa cu
venituri; coimprumutati rude de pana la grad 4 care locuiesc la aceeasi adresa cu solicitantul –
primele 2 pagini si ultimile 2 pagini - fiecare pagina sa aiba semnatura si stampila societatii si
mentiunea “Conform cu originalul”;
SAU Copie dupa contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia –
vizate de ITM avand pe fiecare pagina xeroxata stampila societatii, semnatura reprezentantului
societatii si mentiunea “Conform cu originalul”
SAU Ultimile 3 state de plata – semnate si stampilate de persoanele competente.

 Pentru pensionari este necesar ultimul cupon de pensie in original.

3) Ultima factura de utilitati (la alegere telefon fix, mobil, electricitate, apa, gaz, cablu tv) -
original.

4) Bi/Ci solicitant + Bi/Ci sot/sotie solicitant si coimprumutati(daca e cazul) – in original si


copie xerox
5) Certificat de casatorie – copie xerox
6) Fisa fiscala aferenta anului anterior solicitarii creditului.
7) Copie act proprietate locuinta (nu se va pune ipoteca)

*Pentru un credit cu garantie reala imobiliara (ipoteca) mai sunt necesare si:
- Contractul de vanzare-cumparare sau Titlul de proprietate sau
Certificat de mostenitor;
- Documentatie cadastrala;
- Intabularea proprietatii;
- Extras de carte funciara pentru informare.

S-ar putea să vă placă și