Sunteți pe pagina 1din 34

e licen]\

Studii universitare d
cu durata de 4 ani / 240 de credite
CUPRINS
Informa]ii generale / p. 3
Scurt istoric / 4
De ce s\ studiezi în Bucure[ti? / 5
De ce s\ studiezi în UPB? / 5
Harta campusului UPB / 6
Harta complexelor studen]e[ti LEU [i POLIZU / 7
Harta metroului din Bucure[ti / 7
Descrierea complexelor studen]e[ti REGIE [i LEU / 8
Servicii pentru studen]i / 9
Asisten]a medical\ / 9
Activitatea sportiv\ în UPB / 10
Experien]\ interna]ional\ / 11
Centrul de Consiliere [i Orientare în Carier\ / 11
Preocup\ri în cercetarea [tiin]ific\ de performan]\ / 12
Educa]ie de calitate / 13
Perspective [i parteneriate / 13
Disciplinele de concurs pentru facult\]ile la care se sus]in probe scrise / 14
Disciplinele de concurs pentru facult\]ile la care admiterea se face pe baza notelor
din foaia matricol\ a studiilor liceale / 15
Facultatea de Inginerie Electric\ / 16
Facultatea de Energetic\ / 17
Facultatea de Automatic\ [i Calculatoare / 18
Facultatea de Electronic\, Telecomunica]ii [i Tehnologia Informa]iei / 19
Facultatea de Inginerie Mecanic\ [i Mecatronic\ / 20
Facultatea de Ingineria [i Managementul Sistemelor Tehnologice / 21
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice / 22
Facultatea de Transporturi / 23
Facultatea de Inginerie Aerospa]ial\ / 24
Facultatea de {tiin]a [i Ingineria Materialelor / 25
Facultatea de Chimie Aplicat\ [i {tiin]a Materialelor / 26
Facultatea de Inginerie în Limbi Str\ine / 27
Facultatea de {tiin]e Aplicate / 28
Facultatea de Inginerie Medical\ / 29
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria [i Managementul Afacerilor / 30
Programe de master / 31
2
INFORMAŢII GENERALE
Extras din Metodologia organiz\rii [i desf\[ur\rii
concursului de admitere în înva]\mântul superior,
studii universitare de licen]\ 2010-2011

Perioada de înscriere: 9 - 17 iulie 2010


Înscrierile se fac la sediile facult\]ilor între orele 9:00-16:00

Pe data de 17 iulie 2010


se va sus]ine testul de competen]\ lingvistic\
la Facultatea de Inginerie în Limbi Str\ine.
(pentru candida¡ii care nu posedå un certificat de competen¡å lingvisticå)

Probele de concurs: 19 [i 20 iulie 2010


Fiecare prob\ scris\ va începe la ora 10:00 [i va dura 3 ore

Începând din 1 aprilie 2010, candida]ii se pot preînscrie online, pe site-ul


http://admitere.upb.ro [i www.upb.ro
Candida]ii preînscri[i online beneficiaz\ de o reducere de 10% din taxa de înscriere

Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei

Actele necesare pentru înscriere:


• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• diploma sau adeverin]a de bacalaureat (original sau copie legalizat\);
• foaia matricol\ eliberat\ de liceu (original sau copie legalizat\);
• copie legalizat\ a certificatului de na[tere;
• adeverin]a medical\ (eliberat\ de liceu sau de medicul de familie);
• fi[a de înscriere (se va completa la secretariatul fiec\rei facult\]i).

Not\:
UPB asigur\ cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioad\ de [apte zile
(zilele de concurs plus o zi înainte [i trei dup\ concurs), pentru candida]ii veni]i din alte localit\]i.
3
SCURT ISTORIC
Universitatea POLITEHNICA din Bucure[ti este [i Arhitectur\" care, la 30 octombrie 1867, devine
cea mai veche [i prestigioas\ [coal\ de ingineri "{coala de Poduri, {osele [i Mine", cu durata
din România, care, mereu tân\r\ prin vârsta celor studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe
care-i trec pragul, îi cheam\ [i îi a[teapt\ pe Duca, la 1 aprilie 1881, institu]ia se restructureaz\
tineri. [i devine "{coala Na]ional\ de Poduri [i {osele".

"Veni]i voi din toate p\r]ile [i toat\ starea!" era La 10 iunie 1920 a fost reorganizat\ {coala Politehni-
chemarea lui Gheorghe Laz\r din În[tiin]area, prin ca din Bucure[ti, cu patru sec]ii: Electromecanica,
care, prin Opis domnesc, în 1818 se deschidea Mine [i Metalurgie, Construc]ii, Sec]ia Industrial\.
prima {coal\ de Ingineri Hotarnici cu predare în
limba român\, la m\n\stirea Sfântul Sava din Din noiembrie 1920, denumirea se schimb\ în
Bucure[ti care, în 1832, este reorganizat\ în POLITEHNICA din Bucure[ti, iar de la 3 august
Colegiul de la Sfântul Sava. 1948 a devenit Institutul Politehnic din Bucure[ti,
care cuprindea ini]ial patru facult\]i [i care în timp
La 1 octombrie 1864 a fost înfiin]at\ de Mihail a devenit Universitatea Politehnica din Bucure[ti
Kog\lniceanu "{coala de Poduri [i {osele, Mine (UPB) cu 13 facult\]i.

4
DE CE SĂ STUDIEZI ÎN BUCUREŞTI?
• Este capitala ]\rii, cel mai mare centru universitar din România;
• Centrul universitar cu cea mai îndelungat\ tradi]ie în inginerie;
• Cel mai mare [i mai atractiv centru cultural din ]ar\;
• Posibilit\]i nenum\rate de petrecere a timpului liber;
• Cele mai mari posibilit\]i de g\sire a unui loc de munc\
[i cea mai sc\zut\ rat\ a [omajului.

DE CE SĂ STUDIEZI ÎN UPB?
• Pentru c\ eliber\m o Diplom\ recunoscut\ pe plan interna]ional;
• Pentru c\ nu exist\ dezvoltare economic\, bun\stare [i via]\ confortabil\ f\r\ contribu]ia inginerilor;
• Pentru c\ suntem Universitatea cu cea mai îndelungat\ tradi]ie din cadrul sistemului de înv\]\mânt
de inginerie din România (peste 190 de ani!);

• Pentru c\ avem cel mai mare [i mai impun\tor campus universitar din ]ar\ – peste 100.000 mp;
• Pentru c\ asigur\m cazare pentru to]i studen]ii din provincie într-un complex studen]esc modernizat,
sigur [i dotat cu facilit\]i multimedia ;

• Pentru c\ avem o bibliotec\ central\ universitar\ modern\ [i o baz\ sportiv\ foarte bine dezvoltat\;
• Pentru c\ am reu[it s\ atragem în Universitate peste 30 de companii multina]ionale - dezvoltând împreun\
laboratoare [i platforme de cercetare performante, în folosul studen]ilor;

• Pentru c\ exist\ o via]\ studen]easc\ recunoscut\, plin\ de evenimente [i distrac]ii în


complexul Regie;

• Pentru c\ acord\m burse studen]ilor prin intermediul programelor interna]ionale [i de cercetare;


• Pentru toate astea [i multe altele ...
5
HARTA CAMPUSULUI UPB

6
HARTA
COMPLEXULUI
POLIZU

HARTA
METROULUI
BUCUREŞTI

HARTA
COMPLEXULUI
LEU

7
DESCRIEREA COMPLEXELOR STUDENŢEŞTI
REGIE ŞI LEU
În complexele studen]e[ti REGIE [i LEU sunt constituie în cea mai mare re]ea de distribu]ie de
disponibile un num\r de peste 15.000 locuri de internet pentru educa]ie [i cercetare din Sud-Estul
cazare. Toate cele 30 de c\mine ale Universit\- Europei.
]ii au trecut printr-un proces complet [i costisitor de
reabilitare (toate camerele au fost renovate, grupurile In momentul de fa]\ sunt func]ionale dou\ restau-
sanitare reconstruite, modernizate [i igienizate, rante studen]e[ti, câte una în fiecare campus studen-
mobilierul din camere a fost înlocuit complet, etc.) ]esc, urmâd ca în scurt timp s\ fie reabilitat\ [i o
s-a realizat securizarea prin supraveghere video. În a treia, R2 în complexul Regie, care se va constitui
prezent dispunem de cele mai bune [i sigure condi- în cel mai modern [i performant Centru Cultural
]ii de cazare [i mas\ din complexele studen]e[ti Bucure[tean.
bucure[tene.

Toate camerele din complexele studen]e[ti apar-


]inând universit\]ii noastre au fost cablate la
internet, acest serviciu fiind în momentul de fa]\
gratuit pentru to]i studen]ii no[tri.
UPB, prin intermediul Agen]iei RoEduNet, se

8
SERVICII PENTRU STUDENŢI

ASISTENŢA MEDICALĂ
În cadrul complexelor studen]e[ti REGIE [i LEU • Cabinetul de urgen]e medicale are dotare
func]ioneaz\ cabinete medicale specializate, reno- echivalent\ cu a unei camere de gard\ din spital.
vate [i utilate complet, de care beneficiaz\ gratuit
2. Cabinetele stomatologice din complexul REGIE,
to]i studen]ii UPB:
corp H, au fost modernizate [i dotate cu aparatur\
1. Cabinetul medical de medicin\ intern\ [i de ultim\ genera]ie.
ecografie de la parterul C\minului P7 – reabilitat
3. Cabinetul medical din cadrul complexului stu-
[i utilat cu instrumentar de ultim\ genera]ie.
den]esc LEU, la parterul c\minului A, are în
• Cabinetul asigur\ consulta]ii medicale gratuite
componen]\ medicin\ general\ [i stomatologie.
cu programare prealabil\, tratamente, pansamente,
analize gratuite prin laboratorul propriu.
9
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN UPB
“Fericirea corpului stå în sånåtate, fericirea min¡ii - în ¿tiin¡å”
Thales din Milet – filosof [i matematician grec
Omul modern trebuie s\ fac\ fa]\ unor schim- Accesul studen]ilor la sala de sport, precum [i
b\ri care se desf\[oar\ într-un ritm ame]itor, s\ participarea acestora în cadrul echipelor universit\-
achizi]ioneze imensa cantitate de informa]ie care ]ii (baschet, volei, fotbal, handbal) sunt gratuite.
apare în fiecare clip\ [i care se schimb\ la fel de
repede, s\ fac\ fa]\ provoc\rilor. Pe lâng\ sala de sport multifunc]ional\ dispunem [i
de sal\ de fitness, sal\ pentru gimnastic\ [i dans,
Este o tradi]ie ca în cadrul Universit\]ii POLITEHNICA precum [i de 4 terenuri ultramoderme (dotate cu
din Bucure[ti s\ fie practicate atât în s\lile de sport suprafa]\ sintetic\) de baschet [i de 2 terenuri cu
proprii, cât [i în aer liber sporturi individuale sau suprafa]\ artificial\ pentru fotbal.
de echip\.
UPB are echipe proprii de baschet, handbal, volei
În momentul de fa]\, baza material\ de care [i fotbal, precum [i sportivi în alte ramuri care
dispune UPB, este una dintre cele mai variate [i ne reprezint\ cu succes la numeroase competi]ii
mai coplexe din sistemul universitar. sportive na]ionale [i interna]ionale.

Activit\]i fizice practicate în cadrul UPB:


• jocuri de echip\: - fotbal;
- baschet;
- volei;
- handbal;
• gimnastic\ de între]inere [i de compensare;
• dans sportiv;
• fitness;
• alte sporturi: - înot;
- tenis de mas\;
- tenis de câmp;
- patinaj;
- schi;
- alpinism.
10
EXPERIENŢĂ INTERNAŢIONALĂ
UPB particip\ activ la programele educa- pentru doctoranzi, dar [i pentru studiile post-
]ionale de mobilit\]i studen]e[ti finan]ate de c\tre doctorale;
Comunitatea European\ - LifeLong Learning • Nu ]i se percep, de c\tre universitatea unde
Program/ERASMUS [i Leonardo da Vinci. mergi s\ studiezi, taxe de [colarizare, examinare
Din UPB sunt selec]iona]i anual, pentru a participa sau înmatriculare;
la aceste programe comunitare, circa 250 de • Prime[ti burs\ în România, dac\ beneficiezi
studen]i. de una, la valoarea integral\, pe întreaga durat\
Ce înseamn\ s\ fii student ERASMUS? a mobilit\]ii;
• UPB recunoa[te [i echivaleaz\ studiile efectuate
• Studiezi între 3 [i 12 luni la o universitate din în str\in\tate, cu condi]ia de a ob]ine num\rul
Uniunea European\; de credite specificate în Learning Agreement.
• Beneficiezi de burse pentru stagii în str\in\tate

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ


Complexul Regie, Corpul H (Stomatologie), Splaiul Independen]ei, nr. 290; Bucure[ti, sector 6
Tel: 021 402 83 02; Fax: 021 402 83 03; www.ccoc.pub.ro; e-mail: centru_consiliere@rectorat.pub.ro

Centrul de Consiliere [i Orientare în Carier\ al Politehnicii din Bucure[ti.


Universit\]ii Politehnica din Bucure[ti (UPB) este {tiind cât este de important s\ face]i alegerea
un centru specializat care ofer\ servicii de orientare potrivit\ a studiilor universitare, Centrul de
[i consiliere în alegerea informat\ asupra ofertei Consiliere v\ informeaz\ asupra ofertei academice
academice propuse de UPB, a unui loc de munc\ pus\ la dispozi]ie de c\tre UPB [i v\ poate consilia
potrivit sau a unei cariere. Prin urmare, Centrul în alegerea acelui program universitar corespunz\-
de Consiliere se adreseaz\ nu numai actualilor tor performan]elor voastre [colare, aptitudinilor,
studen]i [i absolven]i ai universit\]ii noastre, dar aspira]iilor profesionale [i, nu în ultimul rând, în
[i vou\, viitorilor studen]i care alege]i s\ studia]i acord cu cerin]ele estimate ale pie]ei muncii.
programe universitare în domeniul tehnic în cadrul

Dumitru Prunariu, absolvent al UPB genera]ia 1976, numitelor "profile Carafoli", teoria pentru studiul
pilot inginer, cosmonaut cercet\tor - este primul aripilor în domeniul vitezelor supersonice.
Traian Vuia este pionier al avia]iei mondiale, constructo- cosmonaut român.
rul primului avion din lume (brevetat în Fran]a la Profesorul Anghel SALIGNY – constructorul podu-
17 august 1903), [i care la 18 martie 1906 s-a Elie Carafoli - Academician, profesor universitar la lui de la Cernavod\, a fost primul care a folosit
desprins de la sol, datorit\ exclusiv for]ei motorului UPB. A cercetat profile aerodinamice, elaborând în construc]iile sale elemente din beton armat, de
s\u, folosind pentru prima dat\ în lume un tren de metode de calcul pentru portan]a [i momente asemenea a fost primul care a inventat [i folosit
aterizare cu pneuri la ro]i. aerodinamice, teoria [i metoda de trasare a a[a- grinzile cu console.
11
PREOCUPĂRI ÎN CERCETAREA
ŞTIINŢIFICĂ DE PERFORMANŢĂ
TEM Microscopul electronic prin transmisie
cu ultra înalt\ rezolu]ie (HRTEM)
SEM Microscop electronic cu baleiaj
QUANTA INSPECT F prev\zut cu tun
TecnaiTM G2 F30 S-TWIN de electroni cu emisie în câmp
Microscopul este utilizat pentru ob]inerea imaginilor Microscopul electronic cu baleiaj permite efectuarea
de microscopie electronic\ prin transmisie de de studii microstructurale [i microcompozi]ionale
înalt\ rezolu]ie care asociate cu spectrometria pe: metale, materiale ceramice, compozite, nano-
EDX [i spectrometria EELS, permit: materiale , filme sub]iri etc.
• efectuarea de studii fundamentale pe
nanomateriale, nanocompozite [i materiale
nanostructurate;
• vizualizarea atomilor, cu utiliz\ri în: medicin\,
electronic\, ingineria spa]ial\, energie, produse
cosmetice.

Platforma de cercetare – INTEGRING


Standul dinamometric, din cadrul laboratorului WD ECMD 48L/LDD reprezint\ cel mai înalt nivel
- Încerc\ri dinamice [i de poluare - pentru tehnologic în domeniu pe plan mondial la aceast\
automobile la viteze ridicate de rulare tip MAHA 2 or\.

Platforma de cercetare –
CONTROL AVANSAT {I NOI TEHNOLOGII INFORMATICE
Platforma contribuie atât la preg\tirea studen- mante pe plan mondial în momentul de fa]\,
]ilor pentru pia]a muncii, cât [i la consolidarea permit dezvoltarea de aplica]ii în multiple domenii
parteneriatelor între universitate, mediile de de cercetare, cum ar fi: micro [i nanorobo]i,
cercetare [i mediul economic. cercetarea structurilor miniaturizate etc.
Echipamentele existente, dintre cele mai perfor-

12
EDUCAŢIE DE CALITATE
Cursuri „în imagini“, videoconferin]e, anima]ii, Portalul E-Learning are un avantaj suplimentar,
simul\ri. Astfel se desf\[oar\ majoritatea cursurilor fiind compatibil SCORM, faciliteaz\ transferul
din Universitatea POLITEHNICA, gra]ie proiectului de know-how între studen]i [i profesori pentru a
PAELIS, care ofer\ acces studen]ilor [i profesorilor aduce plus valoare procesului educa]ional, care
la E-Learning. devine astfel mai flexibil [i mai eficient.

PERSPECTIVE ŞI PARTENERIATE
Un studiu comandat de Microsoft arat\ c\ din Uniunea European\ [i a venit în sprijinul
majoritatea angajatorilor din Uniunea European\ studen]ilor s\i, cu realizarea de noi parteneriate cu
sunt de p\rere c\ în urm\torii 5 ani, abilit\- unele dintre cele mai mari firme pe plan mondial.
]ile [i cuno[tin]ele din domeniile tehnice vor fi Aceste colabor\ri s-au concretizat în realizarea
cerute pe pia]a muncii, pentru mult mai multe de laboratoare [i platforme de cercetare comune,
joburi decât în prezent. dotate cu echipamente tehnice de ultim\ genera]ie.
UPB a previzionat aceast\ evolu]ie a pie]ei muncii

Inginerul Petrache Poenaru, Profesor la {coala Omul de [tiin]\ [i Inginerul Gogu Constantinescu, pe Lun\ [i datorit\ ei. A desf\[urat o important\
Tehnic\ Superioar\ de la Sfântu Sava în anul unul dintre cei mai mari inventatori români, a fost cel munc\ de pionerat în domeniul elasticit\]ii,
1833, este inventatorul stiloului (inventat în anul care a inventat, dezvoltat [i aplicat Teoria Sonicit\- termodinamicii, telefoniei la distan]\, electrochi-
1809, perfec]ionat în 1815 [i brevetat în 1827 în ]ii, o nou\ [tiin]\ referitoare la transmiterea puterii miei [i ingineriei civile.
Fran]a). prin lichide, solide sau gaze.
Henri Coand\ - pionier al avia]iei mondiale, a
În anul 1933 inginerul român Ion Basgan a inventat Academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – conceput [i construit în 1910 primul avion cu reac-
un sistem modern [i unic de forare „Forajul rotativ profesor [i rector al {colii Na]ionale de Poduri [i ]ie din lume, încercat de el în zbor în acela[i an. A
cu pr\jini grele propor]ionale” – care a asigurat {osele – a inventat Pila de combustie Karpen – cu ]inut cursuri la Politehnica din Bucure[ti [i a fost
României avantaje concuren]iale importante. o jum\tate de secol înainte ca oamenii s\ ajung\ Doctor Honoris Causa al UPB.
13
DISCIPLINELE DE CONCURS PENTRU FACULTĂŢILE
LA CARE SE SUSŢIN PROBE SCRISE

ATEN}IE! La facult\]ile la care se sus]in probe scrise, la fiecare prob\/disciplin\ de concurs


nota de concurs, NC, se determin\ dup\ cum urmeaz\:
NC = 1 + 9 x ( puncte primite / punctaj maxim )
unde 1 este punctul din oficiu, iar «puncte primite» [i «punctaj maxim» sunt punctajul ob]inut
[i, respectiv, punctajul maxim la proba respectiv\.
14
DISCIPLINELE DE CONCURS PENTRU FACULTĂŢILE
LA CARE ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTELOR
DIN FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR LICEALE

ATEN}IE! La facult\]ile la care admiterea se face pe baza notelor din foaia matricol\ a studiilor liceale,
NC reprezint\ media aritmetic\ a notelor la disciplina respectiv\, preluate din foaia matricol\.
a) Media notelor de concurs, MC, este media aritmetic\ a celor dou\ note de concurs, respectiv:
MC = ( NC1 + NC2 ) / 2
b) Media generalå de admitere, MG, se determin\ cu rela]ia:
MG = ( 4 x MC + BAC ) / 5
unde BAC reprezint\ media examenului de bacalaureat.
15
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp EA, tel.: 021 402 9149]
www.electro.pub.ro; www.pub.ro
Facultatea de Inginerie Electric\, cu o istorie de facultate urmând programe de Masterat în specia-
nou\ decenii, asigur\ absolven]ilor competen- liz\ri moderne, apoi studii de doctorat.
]e teoretice [i practice, prin formarea de abilit\]i
În facultate studen]ii au la dispozi]ie un Centru de
tehnice [i informatice pentru cercetare, proiectare
Calcul Studen]esc, o bibliotec\ tehnic\ general\
[i creare de software dedicat, r\spunzând necesit\-
[i biblioteci ale catedrelor de specialitate, precum
]ilor pie]ei muncii la nivel na]ional [i european.
[i acces la internet wireless.
Aceste competen]e se ob]in cu ajutorul unui corp
profesoral de elit\, în laboratoare performante În fiecare an un num\r de 25-30 de studen]i ai
care dispun de baz\ material\ modern\ (tehnic\ facult\]ii efectueaz\ stagii de studiu, echivalate
de calcul, aparatur\ electric\, electronic\ [i prin sistemul european de credite transferabile,
de achizi]ii de date), un exemplu elocvent fiind la universit\]i de prestigiu din ]\rile Uniunii
centrala fotovoltaic\ de 30kWp, cea mai mare din Europene.
sud-estul Europei. În contextul dezvolt\rii durabile strategiile pe termen
Programul de înv\]\mânt este de nivel european, mediu [i lung pun accentul pe cre[terea ponderii
îmbinând tradi]ia [colii de Electrotehnic\ din surselor regenerabile de energie, sistemelor
România cu tendin]ele actuale de automatizare de transport [i vehiculelor electrice precum [i
[i informatizare, iar implicarea activ\ a studen- electrotehnologiilor de vârf, deci se poate afirma
]iilor în toate procesele asigur\ un climat favorabil c\ viitorul este electric, iar rolul speciali[tilor în
performan]ei [i o eficien]\ crescut\ întregii activi- inginerie electric\ este esen]ial.
t\]i. Absolven]ii î[i pot continua preg\tirea în

16
FACULTATEA DE ENERGETICĂ
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp EI [i EH, tel.: 021 402 9322]
www.energ.pub.ro; www.pub.ro

Facultatea de Energetic\ a fost înfiin]at\ în anul Tensiuni Înalte cu platforma exterioar\ de experi-
1950, fiind, în prezent, cea mai mare dintre cele mentare la dimensiunile reale [i Laboratorul de
opt facult\]i similare din ]ar\. De-a lungul activit\]ii Ma[ini Hidraulice.
sale de jum\tate de secol, Facultatea de Energetic\
Facultatea de Energetic\ ofer\: laboratoare mo-
[i-a format continuu sistemul de instruire conform
derne de specialitate, re]ele de calculatoare de
cu cerin]ele energeticii moderne [i cu aspectele
ultim\ genera]ie, centre de calcul studen]e[ti cu
sale ambientale [i economice.
acces nelimitat la internet, cazare pentru studen-
Programele de cercetare bazate pe contractele ]ii din provincie, burse de studiu oferite atât de
de cooperare [tiin]ific\ cu unit\]ile industriale de la buget, cât [i de firme din domeniul energetic
specialitate caracterizeaz\ activitatea cadrelor (Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclearoelectrica,
didactice din facultate. Facultatea este utilat\ cu Transelectrica etc.), burse în cadrul programelor
resurse hardware de cercetare, iar laboratoarele interna]ionale de colaborare cu institu]ii de înv\]\-
industriale ofer\ studen]ilor oportunitatea unui mânt de prestigiu din Fran]a, Anglia, Belgia, Italia,
contact direct cu acest tip de instala]ii. Printre Spania etc. [i o pia]\ a muncii care absoarbe anual
aceste facilit\]i pot fi men]ionate: Centrala Termic\ to]i absolven]ii facult\]ii, cu un nivel de salarizare
în Co-generare, investi]ie nou\, Laboratorul de ridicat.

17
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042, Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp ED, tel.: 021 402 9494]
www.acs.pub.ro; www.pub.ro

Facultatea de Automatic\ [i Calculatoare a fost laboratoarele de: Programare, Proiectarea [i Si-


înfiin]at\ în anul 1967. Preg\te[te ingineri în mularea Circuitelor Electronice, Calcul Numeric
domeniile Calculatoare [i Tehnologia Informa]iei [i Teoria Sistemelor, Identificarea [i Conducerea
[i Ingineria Sistemelor Automate. Proceselor Industriale, Robotic\ [i CIM, Re-
]ele [i Sisteme Deschise, Sisteme Multimedia,
Facultatea este recunoscut\ [i integrat\ în circuitul
Calculatoare Numerice, Arhitecturi de Calcul,
comunit\]ii [tiin]ifice interna]ionale [i dezvolt\
Ingineria Program\rii, Protocoale de Comunica-
numeroase colabor\ri cu institute de cercetare [i
]ie, Tehnologia Informa]iei, Inteligen]\ Artificial\,
companii din ]ar\ [i din str\in\tate. Facultatea de
E-learning, Sisteme Grid. În cadrul laboratoarelor
Automatic\ [i Calculatoare dispune de laboratoare
didactice se asigur\ preg\tirea practic\ de baz\,
proprii moderne, dotate cu echipamente de ultim\
precum [i realizarea aplica]iilor la proiectele de
genera]ie, reprezentative pentru înv\]\mântul
diplom\ sau la temele de cercetare [tiin]ific\.
tehnic superior din ]ar\, dintre care amintim

18
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6, Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Leu, Corp A, tel.: 021 402 4618]
www.electronica.pub.ro; www.pub.ro
Facultatea de Electronic\, Telecomunica]ii [i Tehno- Telecomunica]ii. Toate cursurile sunt elaborate
logia Informa]iei este una din cele mai mari [i mai în scopul satisfacerii necesit\]ilor educa]ionale
cunoscute facult\]i din ]ar\, având peste 3500 de [i practice pe care le reclam\ actuala societate
studen]i. informa]ional\. Ca rezultat al leg\turilor strânse
Facultatea selecteaz\ studen]ii dintre cei mai pe care facultatea le are cu mediile industriale
buni absolven]i ai liceelor. În timpul studiilor [i de afaceri din electronic\, telecomunica]ii [i
universitare ei beneficiaz\ de cadre didactice tehnologia informa]iei (Infineon, Freescale, IBM,
de elit\, de laboratoare didactice [i de cercetare HP, Fujitsu – Siemens, Vodafone, Orange sunt doar
moderne [i de condi]ii bune de studiu. Profesorii câteva exemple), studen]ii au la absolvire o baz\
no[tri, mul]i de reputa]ie interna]ional\, predau de cuno[tin]e tehnice [i economice suficient de
cuno[tin]e de Tehnologia Informa]iei, Micro [i larg\ pentru a putea face fa]\ cu succes criteriilor
nano electronic\, Ingineria sistemelor de calcul, de selec]ie impuse de firmele unde vor activa.

19
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ
ŞI MECATRONICĂ
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp CG [i CK, tel.: 021 402 9301]
www.mecanica.pub.ro; www.pub.ro
Facultatea de Inginerie Mecanic\ [i Mecatronic\ triale (teoria, func]ionarea, exploatarea, mentenan-
este o facultate modern\ care cuprinde [ase ]a, montarea [i fabricarea ma[inilor, aparatelor [i
catedre care preg\tesc viitori ingineri în urm\toarele instala]iilor din industrie); Utilaje pentru textile [i
specializ\ri [i domenii: Sisteme [i echipamente piel\rie; Optometrie (optometristul are preg\tire atât
termice (motoare cu ardere intern\, turboma[ini tehnic\, cât [i cuno[tin]e medicale în domeniu);
[i instala]ii termice, inginerie nuclear\, instala- Mecatronic\ (ingineri cu preg\tire interdisciplinar\
]ii frigorifice [i de condi]ionare; Ma[ini [i sisteme pentru conducerea activit\]ilor de cercetare,
hidraulice [i pneumatice (pompe, compresoare, dezvoltare, execu]ie a produselor [i sistemelor
suflante, ventilatoare, turbine, turbotransmisii, mecanice inteligente ce se integreaz\ constructiv [i
sisteme de ac]ionare hidraulice [i pneumatice); func]ional cu mecanica de precizie, cu electronica
Mecanic\ fin\ [i nanotehnologii (aparate [i sisteme [i informatica, cu ingineria asistat\ de calculator);
de m\surare, optice [i biomedicale, echipamente Inginerie economic\ în domeniul mecanic
periferice pentru calculatoare, echipamente [i (optimizarea tehnico-economic\ a sistemelor [i
sisteme hidro-pneumatice de automatizare, ac]io- echipamentelor mecanice, institu]ii financiare [i
n\ri de precizie, structuri mecanice pentru aparatur\ tranzac]ii economice interna]ionale, sisteme informa]
electronic\); Echipamente pentru procese indus- ionale pentru management [i marketing).

20
FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL
SISTEMELOR TEHNOLOGICE
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp CD, tel.: 021 402 9302]
www.imst.pub.ro; www.pub.ro
Absolven]ii facult\]ii Ingineria [i Managementul tot mai mult în ultimii ani, datorit\ orient\rii ferme
Sistemelor Tehnologice acoper\ un segment a facult\]ii spre cerin]ele cele mai moderne din
extins al economiei, de la industrie alimentar\ la înv\]\mântul superior mondial.
cea nuclear\ [i electronic\, de la profil ingineresc
Facultatea IMST se plaseaz\ între cele mai mari
la cel managerial, comercial, economic sau
ca num\r de studen]i, dispunând de c\mine în
financiar. Practic, nu exist\ domeniu de activitate
Complexul studen]esc Regie, care ofer\ condi-
productiv\ în care absolven]i ai acestei facult\]i
]ii de studiu [i odihn\ pentru to]i studen]ii din
s\ nu fie prezen]i. Inginerii forma]i aici de-a lungul
provincie care solicit\ cazare [i mas\. Potrivit
timpului sunt solicita]i pentru angajare în posturi
situa]iei [colare sau familiale, studen]ii primesc
cheie, un num\r important dintre ace[tia desf\-
burse de merit, de studiu sau sociale, care le
[urându-[i activitatea în str\in\tate: SUA, Canada,
asigur\ posibilitatea unui trai decent. Studen]ilor
Fran]a, Germania, Belgia, Austria etc. Se confirm\
merituo[i li se ofer\ posibilitatea ob]inerii unor
nivelul ridicat de preg\tire, la standardele impuse
burse în str\in\tate.
de cele mai avansate ]\ri. Acest fapt se remarc\

21
FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR
BIOTEHNICE
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp D, tel.: 021 402 9648]
www.isb.pub.ro; www.pub.ro
Industria alimentar\, energia, materialele, protec]ia Locuri de munc\ posibile pentru absolven]ii facult\-
mediului, agricultura sunt sectoare fundamentale ale ]ii: unit\]i de testare, omologare [i certificare a cali-
tuturor economiilor na]ionale, ele reprezentând garan] t\]ii sau a performan]elor ma[inilor, echipamentelor
ia existen]ei independente a na]iunilor. În România, [i instala]iilor pentru agricultur\, industrie alimentar\,
aceste ramuri industriale se afl\ în prezent în plin\ ecologie, protec]ia mediului, biotehnologie, mediu
expansiune. Reglement\rile interna]ionale stricte rural; unit\]i productive din industria alimentar\;
privind protec]ia mediului se impun a fi respectate institute de cercetare [i proiectare a ma[inilor,
[i în ]ara noastr\. Acestea sunt doar câteva motive echipamentelor [i instala]iilor pentru agricultur\,
pentru care necesarul de speciali[ti din domeniile industrie alimentar\, ecologie, protec]ia mediului,
sus-amintite este din ce în ce mai ridicat. biotehnologie, dezvoltare durabil\; unit\]i producti-
Planurile de înv\]\mânt [i programele analitice ve de ma[ini, echipamente [i instala]ii destinate
ale facult\]ii sunt adaptate la condi]iile [i cerin- agriculturii; unit\]i pentru monitorizarea polu\rii
]ele economiei de pia]\ din ]ar\ [i din Uniunea mediului, pentru asigurarea inspec]iei specifice;
European\, asigurând: preg\tirea [tiin]ific\ [i tehnic\ sta]ii de potabilizare [i de epurare a apelor;
fundamental\ în domeniul mecanic, respectiv ingineria unit\]i pentru ecologizarea localit\]ilor; firme de
mediului; preg\tirea în domeniul informaticii aplicate, consultan]\ pentru gestionarea proiectelor de mediu
a proiect\rii asistate de calculator, a program\rii [i de dezvoltare durabil\; unit\]i financiar-bancare,
calculatoarelor, compatibil\ cu cea a studen]ilor din comer] [i management pentru expertiza tehnic\ de
universit\]ile de prestigiu din Uniunea European\. specialitate.

22
FACULTATEA DE TRANSPORTURI
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp JA, tel.: 021 402 9568]
http://transport.pub.ro; www.pub.ro
Prin obiectivele asumate, Facultatea de Transporturi, da traficului pe infrastructuri specifice (c\i ferate,
cu o tradi]ie de peste 60 de ani, se deta[eaz\ în [osele, c\i navigabile etc.) (ITT), precum [i
sistemul na]ional de înv\]\mânt superior prin proiectarea, construirea, exploatarea [i repararea
specificitate, calitate [i responsabilitate. Ea preg\- sistemelor electronice (hard [i soft) asociate
te[te speciali[ti în toate cele trei cicluri: licen]\, tuturor acestor activit\]i de transport (TET).
master, doctorat. În scopul men]inerii nivelului
Posibili angajatori pentru absolven]ii facult\]ii sunt:
profesional ridicat, facultatea este foarte selectiv\,
societ\]i de proiectare vehicule [i componente,
iar admiterea se face pe baz\ de concurs scris tip
firme de construc]ii [i repara]ii vehicule (auto
test gril\. În acela[i timp se asigur\ modernizarea
[i feroviare), societ\]i de service [i între]inere
bazei materiale, a metodelor de instruire [i a
vehicule, societ\]i de transporturi interne [i interna-
calit\]ii înv\]\mântului, în strâns\ colaborare cu
]ionale, firme de comercializare vehicule [i piese
majoritatea companiilor din acest domeniu în plin\
de schimb, societ\]i de cale ferat\, întreprinderi
expansiune. Ca urmare, to]i absolven]ii facult\]ii
mari, cu transporturi ferate uzinale, firme [i regii
au ob]inut cu u[urin]\ locuri de munc\ atractive [i
de transport public (ex. METROREX [i RATB),
bine compensate financiar, în ]ar\ [i în str\in\tate.
societ\]i de transport multimodal [i logistic\ (auto,
Cele patru specializ\ri asigur\ preg\tirea în feroviar, naval, aerian), companii de asigur\ri [i
proiectarea, construc]ia, exploatarea, repararea agen]ii vamale, societ\]i de exploatare [i între-
[i comercializarea vehiculelor rutiere (AR) sau ]inere pentru echipamente electronice [i IT (hard
de cale ferat\ (VTF), proiectarea [i conducerea [i soft), companii de telecomunica]ii, înv\]\mânt,
transporturilor mono, multi [i intermodale, coman- cercetare.

23
FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ
Strada Gh. Polizu nr. 1, sector 1, Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp A, tel.: 021 402 3812]
www.aero.pub.ro; www.pub.ro
Studiile universitare în avia]ie au fost inaugurate prev\d programe de mobilit\]i pentru studen]i, în
în anul 1928, când prof. Elie Carafoli a deschis cadrul c\rora se abordeaz\ teme de interes interna-
primul curs de Aeronautic\ la [coala Politehnic\ ]ional, teme ce servesc la elaborarea proiectelor
din Bucure[ti. Tot el a construit primul tunel de diplom\, lucr\rilor de dizerta]ie, a tezelor ce
aerodinamic din sud-estul Europei (1931), tunel se prezint\ la finalizarea ciclului de preg\tire prin
aflat în stare de func]ionare. doctorat.
În anul 1971 a fost înfiin]at\ Facultatea de Inginerie În facultate î[i desf\[oar\ activitatea societatea
Aerospa]ial\, având 100-120 de studen]i în fie- EUROAVIA, prin care realiz\rile de valoare ale
care an. studen]ilor sunt promovate în mediile de specialitate
din ]ar\ [i str\in\tate.
Numeroase contracte de cercetare [tiin]ific\,
realizate în parteneriate interne [i interna]ionale,

24
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA
MATERIALELOR
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp JA, tel.: 021 402 9624]
www.sim.pub.ro; www.pub.ro
Tradi]iile înv\]\mântului de [tiin]a [i ingineria materialelor de investiga]ie clinic\.
sunt strâns legate de apari]ia [i dezvoltarea metalurgiei Preg\tirea studen]ilor în domeniul Ingineriei Economice
pe teritoriul ]\rii noastre. Cerin]ele moderne ale preg\- în industria de materiale se axeaz\ în urm\toarele direc]ii:
tirii inginere[ti în domeniul producerii de noi materiale cu deprinderea de a realiza analize economico-manageriale,
caracteristici deosebite au impus transformarea atât în de fundamentare [i gestiune a deciziilor manageriale care
fond, cât [i în form\ a facult\]ii de Metalurgie în cea de s\ conduc\ la cre[terea eficien]ei activit\]ilor productive
{tiin]a [i Ingineria Materialelor. de fabrica]ie a materialelor de înalt\ calitate, abilitatea
Domeniul Ingineria Materialelor este un sector foarte de a efectua studii de prognoz\ privind evolu]ia pie]ei
activ [i în plin\ evolu]ie. În momentul actual apar pe materialelor în vederea flexibiliz\rii activit\]ii unit\]ilor
pia]\ produse [i aplica]ii, posibile doar prin utilizarea de productive etc.
procedee [i materiale noi: nanomateriale, biomateriale, În concordan]\ cu principiile modelului de dezvoltare
materiale inteligente, materiale biodegradabile [i materiale durabil\ a societ\]ii, domeniul Ingineria Mediului preg\-
biomimetice. te[te ingineri capabili s\ rezolve competent procesele de
Domeniul Ingineriei Medicale î[i propune s\ preg\teasc\ generare a emisiilor poluante în industria materialelor,
ingineri care s\ desf\[oare activit\]i de concep]ie, alegere posesia de informa]ii [i cuno[tin]e aplicate în domeniul
[i realizare de biomateriale, tehnologii de procesare a monitoriz\rii [i analizei emisiilor poluante, cunoa[terea
acestora [i utilizarea lor (instrumentar medical, implanturi, la nivel superior a echipamentelor [i tehnologiilor de
proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale). prevenire [i control al polu\rii, poten]ial ingineresc
De asemenea, viitorii absolven]i vor dobândi cuno[tin- pentru a ac]iona în scopul prezerv\rii capitalului natural
]e despre utilizarea aparaturii medicale de diagnosticare, prin optimizarea consumurilor specifice [i a recicl\rii
investigare, analiz\ [i tratament, precum [i a unor tehnici materialelor secundare etc.

25
FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ
ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
Strada Gh. Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp L, tel.: 021 402 3935]
www.chim.pub.ro; www.pub.ro
Facultatea de Chimie Aplicat\ [i {tiin]a Materialelor î[i nanomateriale, materiale compozite. Chimi[tii continu\
are r\d\cinile înc\ din anul 1867, în fosta [coal\ de s\ descopere materiale noi, cu propriet\]i deosebite, care
Poduri, {osele [i Mine când s-au introdus cursuri de vor continua s\ ne schimbe via]a în bine. Chimia [i [tiin-
Chimie predate de c\tre profesorul [i inginerul Emanuel ]a materialelor asigur\ cuno[tin]ele necesare dezvolt\
Bacaloglu, precum [i în sec]ia de Industriale dezvoltat\ rii în continuare a diverselor [tiin]e înrudite: biochimia,
în aceea[i perioad\. De altfel, facultatea este amplasat\ bioingineria, medicina, ingineria mediului etc.
în ansamblul de cl\diri situate în strada Polizu, a Pentru studen]ii Facult\]ii de Chimie Aplicat\ [i {tiin-
c\ror construc]ie a început în anul 1886. ]a Materialelor sunt oferite multiple facilit\]i [i servicii
Industria chimic\ produce substan]e [i materiale ce sunt sociale: studen]ii care nu au domiciliul în Bucure[ti au
vitale pentru lumea în care tr\im. Astfel, prin transformarea cazarea asigurat\, în c\minele din campusul Regie;
resurselor naturale (c\rbune, petrol, minerale, biomas\) to]i studen]ii cu media peste 8 primesc burse de studiu;
se ob]in produse cum ar fi: mase plastice, medicamente, prin programul ERASMUS sau prin contracte cu Banca
detergen]i, coloran]i, vopsele, parfumuri [i arome, Mondial\, anual, aproximativ 40 de studen]i primesc
fertilizan]i, erbicide [i insecticide, cosmetice, produse burse de studii în str\in\tate de 6-12 luni, cu echivalarea
pentru industria alimentar\, ceramic\, sticl\, biomateriale, complet\ a cursurilor urmate.
materiale pentru electronic\, aeronautic\, calculatoare,

26
FACULTATEA DE INGINERIE
ÎN LIMBI STRĂINE
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042, Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp JE, tel.: 021 402 9889]
www.ing.pub.ro; www.pub.ro
Facultatea de Inginerie în Limbi Str\ine a fost perfec]ionare lingvistic\ [i de studiu în universi-
înfiin]at\ în anul 2002, prin transformarea Depar- t\]i partenere, dar [i pe calea schimburilor de
tamentului de {tiin]e Inginere[ti (creat în 1990). studen]i; dezvoltarea leg\turilor bilaterale [i multi-
laterale cu universit\]i [i [coli de ingineri din ]\rile
Obiectivele facult\]ii sunt: formarea de speciali[ti
avansate, în vederea asigur\rii unui transfer rapid
bilingvi [i multilingvi cu un spectru larg de
al cuno[tin]elor pedagogice [i de specialitate, a
preg\tire, capabili s\ satisfac\ necesit\]ile
înt\ririi cunoa[terii reciproce [i a creerii condi-
întreprinderilor române[ti cu rela]ii externe
]iilor de recunoa[tere a diplomelor; crearea pentru
dezvoltate, întreprinderilor mixte [i întreprinderilor
studen]ii str\ini a condi]iilor de începere direct\ a
str\ine implantate în ]ar\; promovarea mobilit\-
studiilor, f\r\ obligativitatea înv\]\rii prealabile a
]ii studen]ilor, prin trimiterea lor în str\in\tate
limbii române.
pentru perioade de practic\ în întreprinderi, de

27
FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp BN, tel. 021 402 9630]
www.mathem.pub.ro; www.physics.pub.ro; www.pub.ro

Facultatea de {tiin]e Aplicate, înfiin]at\ în anul experimental\, psiho-pedagogic\ [i socio-uman\,


2005, preg\te[te ingineri în specializ\rile: precum [i cunoa[terea a dou\ limbi str\ine. Preg\-
(1) Matematic\ [i Informatic\ Aplicat\ în tirea este orientat\ spre identificarea [i rezolvarea
Inginerie [i (2) Inginerie Fizic\ (Ciclul I – Licen]\), problemelor noi, cu competen]e în specializ\rile
prin cursuri de zi, 4 ani, 240 credite europene inginere[ti ale viitorului (Modelare Matematic\
transferabile. Se ofer\ [i programe de: Masterat [i Fizic\, Optic\, Nanoelectronic\, Econofizic\).
(Ciclul II) în: Sisteme Dinamice, Geometrie [i Aceasta permite o autoperfec]ionare continu\ [i
Optimiz\ri; Modele de Decizie, Risc [i Prognoz\; flexibil\, fiind continuu adaptat\ pie]ei mondiale
Tehnologii Optice; Fotonic\; Fizic\ Tehnic\; Fizica a muncii [i cererii publice [i private de ingineri
Materialelor [i de Doctorat (Ciclul III) în {tiin]e exper]i în modelare [i simulare matematic\-fizic\
Exacte – Matematic\, Fizic\; în {tiin]e Inginere[ti: pentru firme multifunc]ionale High-Tech [i I.T.,
Optoelectronic\, Fizic\ Tehnic\. re]ele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, înv\]\-
mânt, management, QA, b\nci, asigur\ri, ziaristic\
Se asigur\ o preg\tire multidisciplinar\, funda-
specializat\, administra]ie.
mental\ (bazat\ pe Matematic\, Fizic\, Informatic\),
inginereasc\ general\ [i managerial\, teoretic\ [i

28
FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ
Str. Gheorghe Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucuresti [Decanat/Secretariat: Corp L, tel.: 021 402 9153]
www.dbb.pub.ro; www.upb.ro

Facultatea de Inginerie Medical\ (FIM) a FIM organizeaz\ activit\]i didactice [i de instruire


Universit\]ii POLITEHNICA din Bucure[ti (U.P.B.) la nivel de Licen]\, Masterat, Doctorat, inclusiv
este dezvoltarea Departamentului de Bioinginerie în cotutel\ cu speciali[ti din UPB [i din ]ar\ [i
[i Biotehnologie (D.B.B.). FIM este o structur\ cu speciali[ti din str\in\tate; calific\ri/recalific\ri
integratoare, cu rol sinergetic în promovarea postuniversitare de scurt\ durat\, inclusiv înv\-
domeniilor Bioingineriei [i Biotehnologie la nivelul ]\mânt la distan]\, în domeniul {tiin]e inginere[ti
universit\]ii în acord cu strategia UPB fa]\ de rolul aplicate.
[i importan]a acestora în asigurarea calit\]ii vie]ii,
Facultatea de Inginerie Medicl\ asigur\ absolven-
în plan economic [i social.
]ilor competen]e teoretice [i practice în domeniul
Înfiin]at\ în anul 2010 facultatea integreaz\ ingineriei medicale, prin formarea de abilit\]i
programe licen]\ în Inginieria Medical\ [i tehnice, medicale [i informatice pentru asisten]\
programele de masterat ale Departamentului tehnic\, cercetare, proiectare [i creare de software
(derulate începând din anul 2002) într-o structur\ dedicat.
distinct\, care asigur\ spa]iul academic necesar
Începând cu anul universitar 2010-2011, facultatea
acestui domeniu, ce reconstituie într-o nou\
ofer\ posibilitatea efectu\rii studiilor universitare
specializare inginereasc\.
în cadrul domeniului {tiin]e inginere[ti aplicate.
FIM asigur\ urm\toarele specializ\ri:
• Program de licen]\ (ciclul I), cu [i f\r\ tax\: cursuri, activit\]i de cercet\re [tiin]ific\ [i lucrarea de licen]\
în domeniul de instruire este {tiin]e tehnice aplicate; se acorda titlul [tiin]ific de „Inginer”.
• Masterat (2 ani, complementar), cu [i f\r\ tax\: cursuri, activit\]i de cercetare [tiin]ific\ [i lucrarea de
diserta]ie; domeniul de instruire este {tiin]e tehnice aplicate; se acord\ titlul [tiin]ific de „Master”.

29
FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA
ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR
Spl. Independen]ei 313, sector 6, 060042 Bucure[ti [Decanat/Secretariat: Corp BN, tel. 021 402 9644]
www.faima.upb.ro; www.upb.ro

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria [i în afaceri, management strategic, precum [i


Managementul Afacerilor (FAIMA) asigur\ un alte monografii, c\r]i [i tratate de mare valoare,
înv\]\mânt performant, o preg\tire inginereasc\ specifice domeniilor conexe. Este de men]ionat
[i managerial\ bazat\ pe creativitate [i practic\, faptul c\ majoritatea c\r]ilor apar]in unor edituri
oferind studen]ilor [anse reale în competi] de mare prestigiu, cum ar fi Prentice Hall, McGraw
ia de pe pia]a for]ei de munc\, inclusiv în zona Hill, Pearson, Teora, Niculescu [i altele.
antreprenorial\.
De asemenea, FAIMA dispune de laboratoare
Facultatea se adreseaz\ tinerilor interesa]i s\-[i didactice moderne în care se practic\ simul\ri
construiasc\ o carier\ în mediul afacerilor (în software utile în dezvoltarea abilit\]ilor manageriale
domeniul industrial [i în alte domenii), precum [i ale studen]ilor, ca de exemplu The Marketing Game,
celor ce doresc s\-[i dezvolte propriul business. Primavera, Adonis, Adoscore, MS Project etc.
FAIMA ofer\ studen]ilor o baz\ material\ Dup\ cei 4 ani de studii de licen]\, masteratele
consistent\, dispunând de o bibliotec\ modern\, oferite de FAIMA asigur\ o compatibilitate foarte
dotat\ cu c\r]i din domeniile de interes aferente bun\ cu cerin]ele de calitate impuse de standardele
specializ\rii „Ingineria [i Managementul Afacerilor”, europene în privin]a înv\]\mântului universitar, în
cum ar fi: management, marketing, managementul contextul unei evolu]ii continue a pie]ei muncii din
resurselor umane, dezvoltare organiza]ional\, Uniunea European\.
finante, management de proiect, comunicare

30
PROGRAME DE MASTER
Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului educa]ional superior oferit de U.P.B.
Universitatea POLITEHNICA din Bucure[ti dezvolt\ pentru anul universitar 2010-2011 un num\r de 184
de Programe de Master destinate absolven]ilor care au ob]inut o diplom\ de licen]\, sau echivalentul
acesteia, indiferent de profilul/specialitatea [i anul în care candidatul a ob]inut diploma.

Electronic\ de putere [i ac]ion\ri electrice Ingineria sistemelor electroenergetice


inteligente Informatic\ aplicat\ în energetic\
Informatica în ingineria electric\ Tehnologii eficiente pentru producerea, transportul
Sisteme electrice avansate [i consumul energiei electrice [i termice
Instrumenta]ie [i sisteme avansate de m\surare Radioprotec]ie [i securitate nuclear\
Ingineria produselor electrotehnice Hidraulic\ tehnic\ [i hidroenergetic\
Nano- [i microsisteme electromagnetice Impactul producerii [i utiliz\rii energiei asupra
Sisteme electrice inteligente mediului
Magnetism tehnic [i aplicat Sisteme electroenergetice performante
Senzori inteligen]i, sisteme distribuite de m\surare Compatibilitate electromagnetic\ [i calitatea
[i securitatea informa]iei energiei electrice
Sisteme [i structuri avansate de ac]ionare electric\ Managementul mediului
Calitate, fiabilitate, securitate [i risc în inginerie
electric\ Prelucr\ri complexe de semnal în aplica]ii
multimedia
Eficien]a energetic\ Managementul [i protec]ia informa]iei
Surse regenerabile de energie Control avansat [i sisteme în timp real
Inginerie nuclear\ Sisteme inteligente de conducere
Impactul producerii [i utiliz\rii energiei asupra Ingineria sistemelor internet
mediului Securitatea sistemelor informatice complexe
Sisteme termoenergetice Sisteme informatice integrate
Managementul sistemelor energetice Arhitecturi orientate pe servicii pentru conducerea
Hidraulic\ tehnic\ [i hidroenergetic\ automat\ [i managementul întreprinderilor
31
Tehnici avansate în domeniul sistemelor [i Ingineria calit\]ii [i siguran]ei în func]ionare în
semnalelor electronic\ [i telecomunica]ii
Administrarea bazelor de date Tehnici avansate pentru imagistica digital\
Tehnici avansate de grafic\ de calculator, Sisteme inteligente [i vederea artificial\
multimedia [i realitatea virtual\ Ingineria informa]iei [i a sistemelor de calcul
Ingineria [i managementul sistemelor de afaceri Advanced Microelectronics (în limba englez\)
Managementul inov\rii [i transferului tehnologic Electronic\ [i informatic\ medical\
Automatica [i informatica industrial\ Ingineria calit\]ii [i fiabilit\]ii
Service engineering and management Imagini forme [i inteligen]\ artificial\
Management în tehnologia informa]iei Ingineria sistemelor de calcul
Inteligen]\ artificial\ - în englez\ Microsisteme
Sisteme de calcul paralele [i distribuite Optoelectronic\
Sisteme software avansate Prelucrarea numeric\ a semnalelor
Arhitecturi avansate de calculatoare Comunica]ii radio, microunde [i fibre optice
Re]ele de telecomunica]ii
Electronic\ [i informatic\ aplicat\
Electronic\ medical\ [i tehnologia informa]iei Concep]ie integrat\ în ingineria mecanic\
medicale
Termotehnica echipamentelor pentru procese
Tehnologii avansate integrate în electronica auto industriale
Microsisteme Inginerie mecanic\ de precizie
Advanced Microelectronics (în limba englez\) Mecatronic\ avansat\
Microelectronic\ [i nanoelectronic\ Optometrie avansat\
Optoelectronic\ Sisteme hidraulice [i pneumatice avansate
Circuite [i sisteme integrate de comunica]ii Antreprenoriat industrial
Comunica]ii mobile Ingineria [i managementul sistemelor [i
Tehnologii software avansate pentru comunica]ii echipamentelor termice
Comunica]ii multimedia Reabilitarea structurilor, materialelor [i mediului
Managementul serviciilor [i re]elelor Ingineria [i managementul calit\]ii [i mediului în
Prelucrarea digital\ a semnalelor în comunica]ii industriile de proces
Re]ele integrate de telecomunica]ii Ingineria înc\lzirii locale [i a echipamentelor
termice industriale [i nucleare
Telecomunica]ii
32
Managementul motoarelor cu ardere intern\ Inginerie [i management în p\strarea [i prelucrarea
Sisteme termice, frigorifice [i de climatizare produselor alimentare
Antreprenoriat industrial Controlul zgomotelor [i vibra]iilor
Mecatronic\ avansat\ Ingineria [i managementul sistemelor biotehnice
Cercetarea [i proiectarea sistemelor biotehnice
Design industrial [i produse inovative
Managementul [i ingineria întreprinderilor Sistemul integrat om - autovehicul - mediu
industriale virtuale Fenomene de interac]iune vehicul - cale de rulare
Consultan]a în proiectarea sistemelor mecanice Sisteme inteligente pentru transporturi
Ingineria proiect\rii [i fabric\rii produselor Transport [i trafic urban
Inginerie avansat\ asistat\ de calculator Sisteme [i tehnologii avansate în domeniul
Ingineria nanostructurilor [i proceselor autovehiculelor
neconven]ionale Vehicule feroviare pentru mari viteze
Calitate în inginerie [i managementul afacerilor Sisteme telematice pentru transporturi
Inginerie economic\ [i managementul afacerilor Logistica transporturilor
Ma[ini [i sisteme de produc]ie Management în transporturi
Robotica Sisteme telematice pentru transporturi
Concep]ie [i fabrica]ie integrate cu calculatorul Economicitatea [i securitatea autovehiculelor
Ingineria [i managementul proceselor de sudare [i
control Inginerie [i management aerospa]ial
Ingineria calit\]ii Grafic\ inginereasc\ [i design
Siguran]a [i integritatea structurilor Software în ingineria aerospa]ial\
Modelarea [i simularea sistemelor mecanice Tehnologii spa]iale
mobile
Management aeronautic
Conception intégrée des systèmes technologoques
(în limba francez\)
Tehnici avansate de ob]inere [i caracterizare a
Evaluarea calit\]ii materialelor [i produselor
nanomaterialelor
Ingineria [i managementul proiectelor complexe
Managementul laboratoarelor de încerc\ri [i
evalu\ri ale materialelor
Inginerie [i management în protec]ia mediului Materiale metalice pentru medicin\
Ingineria [i managementul sistemelor biotehnice Structura fin\ a materialelor metalice
33
Procedee moderne de protec]ie a mediului în Geschaefts- und Industrieverwaltung
industria materialelor (Administrarea [i ingineria afacerilor) - în limba
Procesarea materialelor metalice prin procedee german\
speciale Ingénierie des systèmes industrielles (Ingineria
Ingineria [i managementul produc]iei materialelor sistemelor industriale) - în limba francez\
metalice Energetica cl\dirilor. Certificare [i audit
Politici energie-mediu. Economie [i inginerie
Materiale compozite avansate cu destina]ii speciale Managementul resurselor naturale. Economia
Chimia materialelor anorganice avansate mediului
[tiin]a [i ingineria materialelor oxidice avansate [i
nanomateriale Teoria cod\rii [i stoc\rii informa]iei
{tiin]a [i ingineria polimerilor Modele de decizie, risc [i prognoz\
Ingineria mediului Sisteme dinamice, geometrie [i optimiz\ri
Chimie alimentar\ Educa]ie [i management [colar
Ingineria biochimic\ [i biotehnologii sustenabile Fotonic\ [i materiale avansate
Management [i inginerie economic\
Protec]ia consumatorului. Controlul calit\]ii Managementul calit\]ii
produselor Managementul resurselor umane
Produse farmaceutice [i cosmetice Antreprenoriat, management [i ingineria afacerii
Expertizarea produselor chimice, alimentelor [i
materialelor
Substan]e, materiale [i sisteme biocompatibile
Micro- [i nanomateriale
Inginerie medical\ [i clinic\
Controlul analitic al calit\]ii mediului [i tehnici de
Biotehnologie
depoluare
Biomateriale
{tiin]e chimice în educa]ia continu\
Separ\ri [i purific\ri avansate
Comunicare managerial\
Sinteze moderne de compu[i macromoleculari
Studii europene. Institu]ii [i valori
Consiliere [i orientare în carier\
Master Business Administration (Administrarea
afacerilor) - în limba englez\ Politici europene
Technologie de la langue (Tehnologia traducerii
automate) - în limba francez\
34