Sunteți pe pagina 1din 32

2 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

T I N E R I,
VIITORI STUDENŢI
LA
UNIVERSITATEA *POLITEHNICA*
DIN BUCUREŞTI

Este de neconceput viaţa fiecăruia dintre noi fără


toate cele puse la îndemâna noastră de către inginer.
Casa, hrana, apa, energia electrică şi termică, obiectele din casă,
medicamentele şi cosmeticele, maşinile şi echipamentele, mijloacele de
comunicaţii, autoturismele, practic toată creaţia materială reprezintă
produsul gândirii şi opera inginerului.
Fără inginerie, cunoaşterea nu ar fi putut fi acolo unde este astăzi,
iar limitele orizontului fiecăruia dintre noi ar fi fost cu totul altele.
Profesiunea de inginer oferă nu numai şansa de a realiza opere nemuritoare,
dar şi o construcţie personală în care excelează gândirea şi rigoarea.

Dacă aveţi abilităţi de creaţie, proiectare, construcţie


în domeniul tehnic, ingineria este alegerea corectă.
Dacă doriţi să deveniţi manager,
pregătirea inginerească este o bază de pornire.
Ingineria este o alegere potrivită pentru cei care doresc
o carieră în învăţământ sau în cercetarea ştiinţifică.
Instruirea în domeniul informaticii şi utilizării tehnicii de calcul
sunt cerinţe de bază în activitatea inginerului.
Cei pasionaţi de activităţile sociale le vor descoperi
ca o parte obligatorie a programelor inginereşti.
Ingineria, prin impactul profund asupra vieţii, permite
dobândirea unei înţelegeri complexe a societăţii.
Tehnologia a oferit, întotdeauna,
soluţii pentru creşterea calităţii vieţii.
Profesiunea de inginer s-a schimbat şi s-a adaptat continuu la
noile cerinţe ale societăţii, dar locul inginerului a rămas neschimbat.
Aşadar, tineri prieteni, veniţi
sub cupola mereu tinerei noastre universităţi,
pentru a creşte, sporindu-vă cunoaşterea şi inteligenţa!
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


*U P B*

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă


şcoală de ingineri din România, care, mereu tânără prin vârsta celor care-i trec
pragul, îi cheamă şi îi aşteaptă pe tineri.

Veniţi voi din toate părţile şi toată starea! era chemarea lui Gheorghe Lazăr din
Înştiinţarea, prin care, prin Ofis domnesc, în 1818 se deschideau prima
Şcoală tehnică superioară cu predare în limba română şi primele cursuri de
ingineri, la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti care, în 1832, este reorganizată
în Colegiul de la Sfântul Sava.

La 1 octombrie 1864 a fost înfiinţată "Şcoala de Poduri şi Şosele, Mine şi


Arhitectură" care, la 30 octombrie 1867, devine "Şcoala de Poduri, Şosele şi
Mine", cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie
1881, instituţia se restructurează şi devine "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele".

La 10 iunie 1920 a fost înfiinţată Şcoala Politehnica din Bucureşti, cu patru secţii:
Electromecanică, Construcţii, Mine şi Metalurgie, Secţia Industrială. Din
noiembrie 1920, denumirea se schimbă în POLITEHNICA din Bucureşti. La 3
august 1948 a fost înfiinţat Institutul Politehnic din Bucureşti, care cuprindea iniţial
patru facultăţi şi în care, din 1950, a apărut majoritatea facultăţilor actuale.

În baza rezoluţiei Senatului universitar, din noiembrie 1992, Institutul Politehnic


din Bucureşti a devenit Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB).

* * *
UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, susţinut printr-o activitate
complexă de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea
modernă informaţională.

La UPB, 25 000 studenţi urmează 13 facultăţi, pregătirea fiind structurată pe


domenii/specializări/direcţii de studii opţionale.

În concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, la


UPB studiile sunt organizate pe trei cicluri. Primul ciclu, Licenţă în inginerie, are
durata de 4 ani/240 de credite. Al doilea ciclu, Masterat în inginerie, permite
4 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

continuarea studiilor şi specializarea pentru absolvenţii primului ciclu. Consacrarea


ştiinţifică este confirmată de absolvirea celui de al treilea ciclu, Doctorat în
inginerie.

De asemenea, la UPB se organizează studii postuniversitare de formare continuă


sau de conversie profesională.

* * *
UPB are o puternică şi modernă bază materială: laboratoare didactice şi de cercetare;
săli de curs; centre de calcul, printre care un performant centru de calcul dotat cu
supercalculator; reţea de comunicaţie INTERNET/INTRANET etc.
Bibliotecile şi centrele de calcul din universitate oferă condiţii foarte bune de
documentare şi de studiu, inclusiv prin acces la Internet.

Pentru studenţii UPB sunt oferite multiple facilităţi şi servicii sociale: burse - de
performanţă, de merit, de studiu, precum şi burse sociale pentru studenţii cu
probleme materiale; ajutoare sociale pentru studenţii cu situaţie materială grea etc.

În cadrul campusului universitar propriu: funcţionează două cantine-restaurant;


pentru toţi studenţii din provincie se poate asigura cazare, pe perioada studiilor sau
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 5

a concursului de admitere; cabinetele medicale asigură asistenţă medicală generală


şi stomatologică; sunt săli de sport şi terenuri de tenis, handbal, fotbal, baschet etc.

* * *
UPB reprezintă o parte integrantă a comunităţii academice internaţionale,
împărtăşind crezul în aceleaşi valori morale, educaţionale, ştiinţifice şi culturale.

În condiţiile fenomenului de globalizare, UPB este preocupată de întărirea


participării la schimbul internaţional de valori. Urmare a prestigiului de care se
bucură, UPB are programe de colaborare cu 82 de universităţi din 35 de ţări din
Europa, America, Asia şi Africa.

UPB este integrată în sistemul european de învăţământ superior. UPB împreună cu


universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană realizează mobilitatea profesorilor
şi a studenţilor în proiecte Socrates şi Leonardo, programe de masterat, proiecte de
cercetare, doctorate în cotutelă etc.

* * *

Inginerul absolvent al UPB are şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a


forţei de muncă, este capabil să îşi dezvolte şi să aplice cunoştinţele tehnice,
economice şi manageriale, să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi
de protejare a mediului înconjurător.

Absolvenţii UPB sunt solicitaţi de companii şi societăţi comerciale româneşti


sau străine, institute de cercetare angajate în rezolvarea unor tematici
prioritare, de nivel naţional şi european, agenţii şi diverse organisme ale
Comunităţii Europene. Absolvenţii cu pregătire profesională deosebită pot
opta pentru o carieră universitară. De asemenea, absolvenţii UPB pot să-şi
dezvolte afaceri bazate pe propriile idei.
6 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

1. Facultăţi, domenii, specializări


şi cifrele de şcolarizare
pentru
concursul de admitere
în învăţământul superior,
studii universitare de licenţă,
2009-2010

Fiecare facultate organizează concurs de admitere


pentru
studii universitare de licenţă 2009-2010,
cu durata de 4 ani / 240 credite,
pe domenii şi specializări, după cum urmează
(specializarea se alege la încheierea celui de al doilea an de studii).
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 7

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ


www.electro.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp EA, 021 402 9149]

Facultatea de Inginerie
Electrică, cu o istorie de peste 85
de ani, asigurǎ absolvenţilor
competenţe teoretice şi practice
în domeniul ingineriei electrice,
prin formarea de abilitǎţi tehnice
şi informatice pentru cercetare,
proiectare şi creare de software
dedicat. Acestea se obţin cu
ajutorul a 42 laboratoare (dotate
cu aparatură necesară electrică, electronică, informatică şi de achiziţii de date), dintre care
12 laboratoare informatice, cu acces la Internet.
Studenţii au propriul lor Centru de Calcul Studenţesc, cu acces la Internet, unde
pot sǎ-şi realizeze temele de casǎ, proiectele de an, de diplomǎ şi de disertaţie. De
asemenea, facultatea dispune de o bibliotecă tehnică generală şi de 3 biblioteci ale
catedrelor de specialitate.
Programul de învăţământ este de nivel european, îmbinând tradiţia şcolii
electrotehnice româneşti cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare.
Pentru admiterea din iulie 2009, facultatea de Inginerie Electrică oferă
candidaţiilor posibilitatea efectuării studiilor universitare, în vederea obţinerii diplomei de
inginer diplomat în 3 domenii şi 5 specializări.
În fiecare an un număr de 25-30 studenţi ai facultăţii de Inginerie Electrică
efectuează stagii de studiu, echivalate prin sistemul european de credite transferabile, la
universităţi din ţările Uniunii Europene.
Absolvenţii îşi pot continua pregătirea urmând cursuri de Master în specializări
moderne, oferite de facultate.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare subvenţionată cu
(învăţământ de zi)
de la buget taxă
1. Inginerie electrică / Sisteme electrice; Electronică de 255
putere şi acţionări electrice; Instrumentaţie şi achiziţii de date
2. Inginerie şi management / Inginerie economică în 35 100
domeniul electric, energetic şi electronic
3. Ştiinţe inginereşti aplicate / Informatică aplicată în 35
inginerie electrică
Total 325 100
8 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE ENERGETICĂ
www.energ.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp EA, 021 402 9322]

Facultatea de Energetică
a fost înfiinţată în anul 1950, fiind,
în prezent, cea mai mare dintre
cele opt facultăţi similare din ţară.
De-a lungul activităţii sale de
jumătate de secol, Facultatea de
Energetică şi-a format continuu
sistemul de instruire conform cu
cerinţele energeticii moderne şi cu
aspectele sale ambientale şi
economice.
Programele de cercetare
bazate pe contractele de cooperare
ştiinţifică cu unităţile industriale de
specialitate caracterizează activitatea cadrelor didactice din facultate. Facultatea este utilată cu
resurse hardware de cercetare, iar laboratoarele industriale din cadrul facultăţii oferă studenţilor
oportunitatea unui contact direct cu acest tip de instalaţii. Printre aceste facilităţi pot fi
menţionate: Centrala Termică în Co-generare, Laboratorul de Tensiuni Înalte cu platforma
exterioară de experimentare la dimensiunile reale şi Laboratorul de Maşini Hidraulice.
Facultatea de Energetică oferă: laboratoare moderne de specialitate, reţele de
calculatoare de ultimă generaţie, centre de calcul studenţeşti, cu acces nelimitat la internet,
cazare pentru toţi studenţii din provincie, burse de studiu oferite atât de la buget, cât şi de
firme din domeniul energetic (Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclearoelectrica,
Transelectrica etc.), burse în cadrul programelor internaţionale de colaborare (SOCRATES,
ERASMUS) cu instituţii de învăţământ de prestigiu din Franţa, Anglia, Belgia, Italia,
Spania etc. şi o piaţă a muncii care absoarbe anual toţi absolvenţii facultăţii, cu un nivel de
salarizare ridicat.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare subvenţionată
(învăţământ de zi) cu
de la buget taxă
1. Inginerie energetică / Ingineria sistemelor electroenergetice;
Hidroenergetică; Termoenergetică; Energetică şi tehnologii nucleare; 305
Managementul energiei
2. Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul 50 100
electric, energetic şi electronic
3. Ştiinţe inginereşti aplicate/ Informatică industrială 50
4. Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industrie 50
Total 455 100
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 9

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE


www.acs.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042, Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp ED, 021 402 9494]

Facultatea de Automatică şi
Calculatoare a fost înfiinţată în anul 1967.
Pregăteşte ingineri în domeniile Calculatoare şi
Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor
Automate.
Facultatea este recunoscută şi
integrată în circuitul comunităţii ştiinţifice
internaţionale şi dezvoltă numeroase
colaborări cu institute de cercetare şi companii
din ţară şi din străinătate. Facultatea de
Automatică şi Calculatoare dispune de
laboratoare proprii moderne, dotate cu
echipamente de ultima generaţie,
reprezentative pentru învăţământul tehnic
superior din ţară, dintre care amintim laboratoarele de: Programare, Proiectarea şi
Simularea Circuitelor Electronice, Calcul Numeric şi Teoria Sistemelor, Identificarea şi
Conducerea Proceselor Industriale, Robotică şi CIM, Reţele şi Sisteme Deschise, Sisteme
Multimedia, Calculatoare Numerice, Arhitecturi de Calcul, Ingineria Programării,
Protocoale de Comunicaţie, Tehnologia Informaţiei, Inteligenţă Artificială, E-learning,
Sisteme Grid. În cadrul laboratoarelor didactice se asigură pregătirea practică de bază,
precum şi realizarea aplicaţiilor la proiectele de diplomă sau la temele de cercetare
ştiinţifică.
Studenţii facultăţii de Automatică şi Calculatoare au posibilităţi de pregătire
ştiinţifică şi afirmare în plan profesional. Aceştia beneficiază de acces gratuit la baza
materială modernă a facultăţii, precum şi la reţeaua INTERNET, iar prin cursuri
suplimentare susţinute în facultate, pot obţine certificate de competenţă în diferite domenii
ale Informaticii şi Calculatoarelor.
Pentru studenţii din provincie se asigură cazare şi masă în campusul studenţesc.
Studenţii cu rezultate profesionale foarte bune pot participa la contracte ştiinţifice
de cercetare împreună cu cadre didactice, au ocazia să efectueze stagii de pregătire practică
la diferite firme şi universităţi din străinătate. De asemenea, studenţii noştri se pot afirma la
diferite concursuri profesionale de nivel naţional sau internaţional şi în activităţii
extrauniversitare.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare subvenţionată cu
(învăţământ de zi)
de la buget taxă
1. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / 275
Calculatoare; Tehnologia informaţiei
175
2. Ingineria sistemelor / 225
Automatică şi informatică aplicată
Total 500 175
10 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII


ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
www.electronica.pub.ro; www.pub.ro
B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti [Decanat/Secretariat: Leu, Corp A, 021 402 4618]
Facultatea de Electronică, Teleco-
municaţii şi Tehnologia Informaţiei este una
din cele mai mari şi mai cunoscute facultăţi
din ţară, având peste 3500 de studenţi.
Facultatea selectează studenţii dintre
cei mai buni absolvenţi ai liceelor. În timpul
studiilor universitare ei beneficiază de cadre
didactice de elită, de laboratoare didactice şi
de cercetare moderne şi de condiţii bune de
studiu. Profesorii noştri, mulţi de reputaţie
internaţională, predau cunoştinţe de
Tehnologia Informaţiei, Micro şi nano
electronică, Ingineria sistemelor de calcul,
Telecomunicaţii. Toate cursurile sunt gândite în scopul satisfacerii necesităţilor
educaţionale şi practice pe care le reclamă actuala societate informaţională. Ca rezultat al
legăturilor strânse pe care facultatea le are cu mediile industriale şi de afaceri din
electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei (Infineon, Freescale, IBM, HP, Fujitsu
– Siemens, Connex, Orange sunt doar câteva exemple), studenţii au la absolvire o bază de
cunoştinţe tehnice şi economice suficient de largă pentru a putea face faţă cu succes
criteriilor de selecţie impuse de firmele unde vor activa. Tinerii ingineri au posibilitatea de
a alege locul de muncă preferat în specialitatea dorită, dintr-un portofoliu de oferte care, în
fiecare an, depăşeşte numărul absolvenţilor.
Facultatea este amplasată în campusul Leu ce se întinde pe aproximativ 20000 m2 într-
o frumoasă zonă a capitalei din apropierea palatului Cotroceni. Campusul oferă condiţii
excelente pentru studenţi. Amfiteatrele, sălile de calculatoare şi laboratoarele ocupă clădiri de o
reală distincţie arhitectonică aflate în centrul campusului. În vecinătatea acestora se găsesc:
căminele studenţeşti cu aproximativ 500 de camere confortabile de 2 şi 3 locuri care acoperă
solicitările de cazare ale studenţilor electronişti, casa de oaspeţi, sala de sport, sala de festivităţi,
cabinetul medical şi trei cantine-restaurant. Terenuri de tenis şi de fotbal, parţial amenajate,
completează facilităţile campusului. Studenţii au acces foarte uşor prin intermediul reţelei de
transport în comun de suprafaţă şi a metroului în orice punct din Bucureşti.

Domenii / specializări de studii universitare Cifra de şcolarizare


subvenţionată cu
(învăţământ de zi) de la buget taxă
1. Inginerie electronică şi telecomunicaţii /
Electronică aplicată; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii; 475
Reţele şi software de telecomunicaţii;
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria informaţiei 103
3. Inginerie şi management / 50 50
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Total 628 50
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 11

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ


www.mecanica.home.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp CG, 021 402 9301]

Facultatea de Inginerie Mecanică şi


Mecatronică este o facultate modernă care
cuprinde şase catedre care pregătesc viitori
ingineri în următoarele specializări şi
domenii: Sisteme şi echipamente termice
(motoare cu ardere internă, turbomaşini şi
instalaţii termice, inginerie nucleară,
instalaţii frigorifice şi de condiţionare;
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
(pompe, compresoare, suflante, ventilatoare,
turbine, turbotransmisii, sisteme de acţionare
hidraulice şi pneumatice); Mecanică fină şi
nanotehnologii (aparate şi sisteme de măsurare, optice şi biomedicale, echipamente
periferice pentru calculatoare, echipamente şi sisteme hidro-pneumatice de automatizare,
acţionări de precizie, structuri mecanice pentru aparatură electronică); Echipamente
pentru procese industriale (teoria, funcţionarea, exploatarea, mentenanţa, montarea şi
fabricarea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor din industrie); Utilaje pentru textile şi
pielărie; Optometrie (optometristul are pregătire atât tehnică, cât şi cunoştinţe medicale în
domeniu); Mecatronică (ingineri cu pregătire interdisciplinară pentru conducerea
activităţilor de cercetare, dezvoltare, execuţie a produselor şi sistemelor mecanice
inteligente ce se integrează constructiv şi funcţional cu mecanica de precizie, cu electronica
şi informatica, cu ingineria asistată de calculator); Inginerie economică în domeniul
mecanic (optimizarea tehnico-economică a sistemelor şi echipamentelor mecanice,
instituţii financiare şi tranzacţii economice internaţionale, sisteme informaţionale pentru
management şi marketing).

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare subvenţionată
(învăţământ de zi) cu
de la buget taxă
1. Inginerie mecanică / Sisteme şi echipamente termice;
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice; Mecanică fină şi 201
nanotehnologii; Echipamente pentru procese industriale;
Utilaje pentru textile şi pielărie
2. Ştiinţe inginereşti aplicate / Optometrie 25 140
3. Mecatronică şi robotică / Mecatronică 49
4. Inginerie şi management / 45
Inginerie economică în domeniul mecanic
Total 320 140
12 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL


SISTEMELOR TEHNOLOGICE
www.imst.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp CD, 021 402 9302]

Facultatea IMST se plasează între


cele mai mari ca număr de studenţi, dispunând
de cămine în Complexul studenţesc Regie,
care oferă condiţii de studiu şi odihnă pentru
toţi studenţii din provincie care solicită cazare
şi masă. Potrivit situaţiei şcolare sau familiale,
studenţii primesc burse de merit, de studiu sau
sociale, care le asigură posibilitatea unui trai
decent. Celor mai merituoşi studenţi li se oferă
posibilitatea obţinerii unor burse în străinătate.
Absolvenţii facultăţii Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice
acoperă un segment extins al economiei, de
la industrie alimentară la cea nucleară şi
electronică, de la profil ingineresc la cel managerial, comercial, economic sau financiar.
Practic, nu există domeniu de activitate productivă în care absolvenţi ai acestei facultăţi să
nu fie prezenţi. Inginerii formaţi aici de-a lungul timpului sunt solicitaţi pentru angajare în
posturi cheie, un număr important dintre aceştia desfăşurându-şi activitatea în străinătate:
SUA, Canada, Franţa, Germania, Belgia, Austria etc. Se confirmă nivelul ridicat de pregătire,
la standardele impuse de cele mai avansate ţări. Acest fapt se remarcă tot mai mult în ultimii
ani, datorită orientării ferme a facultăţii spre cerinţele cele mai moderne din învăţământul
superior mondial.
Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne,
multe dintre dotări fiind realizate prin proiecte internaţionale din programele TEMPUS,
ERASMUS, BANCA MONDIALĂ etc., prin finanţare de la buget, prin contracte cu ministere
şi unităţi industriale. Pe de altă parte, unele dintre dotări sunt obţinute prin colaborări cu firme de
prestigiu: Siemens (Germania), MAZAK (Japonia), Autodesk (SUA), AT&T ISTEL (SUA),
Digital (SUA), National lnstruments (SUA) etc.
Facultatea are acorduri de cooperare pe plan didactic şi ştiinţific cu universităţi de
prestigiu: Ecole Centrale din Paris şi Lyon; INSA Lyon (Franţa), South Bank University
din Londra (Marea Britanie), Universităţile Tehnice din Darmstadt (Germania), Torino
(Italia), Porto (Portugalia), Louvain (Belgia) etc.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare
subvenţionată cu
(învăţământ de zi)
de la buget taxă
1. Inginerie industrială / Tehnologia construcţiilor de maşini;
Maşini unelte şi sisteme de producţie; Ingineria sudării; Ingineria şi 403
managementul calităţii; Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 100
2. Inginerie şi management / Inginerie economică industrială 112
3. Mecatronică şi robotică / Robotică 50
Total 565 100
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 13

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE


www.isb.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp D, 021 402 9648]
Industria alimentară, protecţia mediului şi
agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor
economiilor naţionale, ele reprezentând garanţia
existenţei independente a naţiunilor. În România,
aceste ramuri industriale se află în prezent în plină
expansiune. Reglementările internaţionale stricte
privind protecţia mediului se impun a fi respectate
şi în ţara noastră. Acestea sunt doar câteva motive
pentru care necesarul de specialişti din domeniile
sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.
Planurile de învăţământ şi programele
analitice ale facultăţii sunt adaptate la
condiţiile şi cerinţele economiei de piaţă din ţară şi din Uniunea Europeană, asigurând:
pregătirea ştiinţifică şi tehnică fundamentală în domeniul mecanic, respectiv ingineria
mediului; pregătirea în domeniul informaticii aplicate, a proiectării asistate de calculator, a
programării calculatoarelor, compatibilă cu cea a studenţilor din universităţile de prestigiu
din Uniunea Europeană.
Studenţii Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice beneficiază de multiple facilităţi şi
servicii sociale: gratuitatea şcolarizării, burse de studiu în ţară şi străinătate, cazare în cămine
studenţeşti pentru studenţii din provincie, masă la cantina-restaurant, burse şi ajutoare sociale
pentru studenţii cu situaţie materială dificilă, asistenţă medicală generală şi stomatologică
gratuită, acces la baza sportivă a universităţii, la reţeaua de biblioteci din universitate şi acces
gratuit la reţeaua Internet.
Locuri de muncă posibile pentru absolvenţii facultăţii: unităţi de testare, omologare şi
certificare a calităţii sau a performanţelor maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor pentru
agricultură, industrie alimentară, ecologie, protecţia mediului, biotehnologie, mediu rural;
unităţi productive din industria alimentară; institute de cercetare şi proiectare a maşinilor,
echipamentelor şi instalaţiilor pentru agricultură, industrie alimentară, ecologie, protecţia
mediului, biotehnologie, dezvoltare durabilă; unităţi productive de maşini, echipamente şi
instalaţii destinate agriculturii; unităţi pentru monitorizarea poluării mediului, pentru
asigurarea inspecţiei specifice; staţii de potabilizare şi de epurare a apelor; unităţi pentru
ecologizarea localităţilor; firme de consultanţă pentru gestionarea proiectelor de mediu şi de
dezvoltare durabilă; unităţi financiar-bancare, comerţ şi management pentru expertiza
tehnică de specialitate.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare subvenţionată
(învăţământ de zi) cu
de la buget taxă
1. Inginerie mecanică / 82
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
50
2. Ingineria mediului / Ingineria sistemelor biotehnice 73
şi ecologice; Ingineria dezvoltării rurale durabile
Total 155 50
14 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE TRANSPORTURI
www.pub.ro

Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp JA, 021 402 9569]

Prin obiectivele asumate, Facultatea


Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 de ani,
se detaşează în sistemul naţional de
învăţământ superior prin specificitate, calitate
şi responsabilitate. Ea pregăteşte specialişti în
toate cele trei cicluri: licenţă, master, doctorat.
În scopul menţinerii nivelului profesional
ridicat, facultatea este foarte selectivă, iar
admiterea se face pe bază de concurs scris tip
test grilă. În acelaşi timp se asigură
modernizarea bazei materiale, a metodelor de
instruire şi a calităţii învăţământului, în strânsă
colaborare cu majoritatea companiilor din
acest domeniu în plină expansiune. Ca urmare, toţi absolvenţii facultăţii au obţinut cu
uşurinţă locuri de muncă atractive şi bine compensate financiar, în ţară şi în străinătate.
Cele patru specializări asigură pregătirea în proiectarea, construcţia, exploatarea,
repararea şi comercializarea vehiculelor rutiere (AR) sau de cale ferată (VTF), proiectarea
şi conducerea transporturilor mono, multi şi intermodale, comanda traficului pe
infrastructuri specifice (căi ferate, şosele, căi navigabile etc.) (ITT), precum şi proiectarea,
construirea, exploatarea şi reprarea sistemelor electronice (hard şi soft) asociate tuturor
acestor activităţi de transport (TET).
Posibili angajatori pentru absolvenţii facultăţii sunt societăţi de proiectare vehicule
şi componente, firme de construcţii şi reparaţii vehicule (auto şi feroviare), societăţi de
service şi întreţinere vehicule, societăţi de transporturi interne şi internaţionale, firme de
comercializare vehicule şi piese de schimb, societăţi de cale ferată, întreprinderi mari, cu
transporturi ferate uzinale, firme şi regii de transport public (ex. METROREX şi RATB),
societăţi de transport multimodal şi logistică (auto, feroviar, naval, aerian), companii de
asigurări şi agenţii vamale, societăţi de exploatare şi întreţinere pentru echipamente
electronice şii IT (hard şi soft), companii de telecomunicaţii, învăţământ, cercetare.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare
subvenţionată cu
(învăţământ de zi)
de la buget taxă
1. Ingineria autovehiculelor / Autovehicule rutiere 160

2. Inginerie mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar 75


3. Ingineria transporturilor / 60
140
Ingineria transporturilor şi a traficului
4. Inginerie electronică şi telecomunicaţii / 95
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Total 470 60
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 15

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ


www.aero.pub.ro; www.pub.ro

Strada Gh. Polizu, nr. 1, sector 1, Bucureşti [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp A, 021 402 3812]

Studiile universitare
în aviaţie au fost inaugurate în
anul 1928, când prof. Elie
Carafoli a deschis primul curs
de Aeronautică la Şcoala
Politehnică din Bucureşti. Tot
el a construit primul tunel
aerodinamic din sud-estul
Europei (1931), tunel aflat în
stare de funcţionare.
În anul 1971 a fost
înfiinţată Facultatea de
Inginerie Aerospaţială, având 100-120 de studenţi în fiecare an.
Numeroase contracte de cercetare ştiinţifică, realizate în parteneriate interne şi
internaţionale, prevăd programe de mobilităţi pentru studenţi, în cadrul cărora se abordează
teme de interes internaţional, teme ce servesc la elaborarea proiectelor de diplomă,
lucrărilor de dizertaţie, tezelor ce se prezintă la finalizarea ciclului de pregătire prin
doctorat. Dintre aceste parteneriate amintim pe cele cu: UNIVERSITATEA DUKE,
UNIVERSITATEA DIN MIAMI, UNIVERSITATEA DIN NANCY, UNIVERSITATEA
DIN LIEGE, UNIVERSITATEA DIN PATRAS, AEROSTAR S.A., AVIOANE
CRAIOVA, CENTRUL DE ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR CRAIOVA S.A., ROMAERO S.A.,
TURBOMECANICA S.A., IAR S.A. BRAŞOV, AEROFINA S.A., INCAS, COMOTI RA,
STRAERO, INAV S.A., SIMULTEC S.A., AGENŢIA SPAŢIALĂ ROMÂNĂ, TAROM,
ROMATSA, AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ.
România este din 1996 membră EUROCONTROL, participând la multiple programe
(derulate în cadrul a 38 grupuri de lucru) de modernizare a serviciilor de trafic aerian civil –
conform strategiei ECAC. Colaborări intense se derulează şi cu alte organizaţii internaţionale de
aviaţie civilă – ICAO, IATA, etc. Alte programe de aviaţie în care România este partener:
fabricaţia de trenuri de aterizare, echipamente hidropneumatice, motoare, reductoare de aviaţie,
echipamente de radionavigaţie, subansamble BOEING B737, B757, CANADAIR CL-415,
VIPER 632-41, 632-41M, 633-47, SPAY 512-14 DW (toate licenţă Rolls-Royce), realizarea de
elicoptere IAR 330 L PUMA, IAR 330 PUMA SOCAT, IAR 316 B Alouette III, întreţinere-
reparaţii BOEING 737, 707.
În facultate îşi desfăşoară activitatea societatea EUROAVIA, prin care realizările
de valoare ale studenţilor sunt promovate în mediile de specialitate din ţară şi străinătate.

Cifra de şcolarizare
Domeniu/ specializări de studii universitare
(învăţământ de zi) subvenţionată cu
de la buget taxă
Inginerie aerospaţială /
Construcţii aerospaţiale; Sisteme de propulsie; Echipamente şi 160 50
instalaţii de aviaţie; Inginerie şi management aeronautic
Total 160 50
16 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR


www.sim.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp JA, 021 402 9624]

Tradiţiile învăţmântului de ştiinţa şi ingineria


materialelor sunt strâns legate de apariţia şi dezvoltarea
metalurgiei pe teritoriul ţării noastre. Cerinţele moderne
ale pregătirii inginereşti în domeniul producerii de noi
materiale cu caracteristici deosebite au impus
transformarea, atât în fond cât şi în formă, a facultăţii de
Metalurgie în cea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.
Domeniul Ingineria Materialelor este un sector
foarte activ şi în plină evoluţie. În momentul actual apar pe
piaţă produse şi aplicaţii, posibile doar prin utilizarea de
procedee şi materiale noi: nanomateriale, biomateriale, materiale inteligente, materiale
biodegradabile şi materiale biomimetice.
Domeniul Ingineriei Medicale îşi propune să pregătească ingineri care să desfăşoare
activităţi de concepţie, alegere şi realizare de biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi
utilizarea lor (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive
medicale). De asemenea, viitorii absolvenţi vor dobândi cunoştinţe despre utilizarea aparaturii
medicale de diagnosticare, investigare, analiză şi tratament, precum şi a unor tehnici de
investigaţie clinică.
Pregătirea studenţilor în domeniul Ingineriei Economice in industria de materiale se axează
în următoarele direcţii: deprinderea de a realiza analize economico-manageriale, de
fundamentare şi gestiune a deciziilor manageriale care să conducă la creşterea eficienţei
activităţilor productive de fabricaţie a materialelor de înaltă calitate, abilitatea de a efectua studii
de prognoză privind evoluţia pieţei materialelor în vederea flexibilizării activităţii unităţilor
productive etc.
În concordanţă cu principiile modelului de dezvoltare durabilă a societăţii, domeniul
Ingineria Mediului pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent procesele de generare a
emisiilor poluante în industria materialelor, posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în
domeniul monitorizării şi analizei emisiilor poluante, cunoaşterea la nivel superior a
echipamentelor şi tehnologiilor de prevenire şi control al poluării, potenţial ingineresc pentru a
acţiona în scopul prezervării capitalului natural prin optimizarea consumurilor specifice şi a
reciclării materialelor secundare etc.

Cifra de
Domenii / specializări de studii universitare şcolarizare
(învăţământ de zi) subvenţionată cu
de la buget taxă
1. Ingineria materialelor / Ştiinţa materialelor;
Ingineria elaborării materialelor metalice; 165
Ingineria procesării materialelor metalice
2. Ştiinţe inginereşti aplicate / Inginerie medicală 40 50
3. Inginerie şi management / Inginerie economică în 40
industria chimică şi de materiale
4. Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industrie 40
Total 285 50
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 17

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR

www.chim.pub.ro; www.pub.ro
Strada Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucureşti [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp L, 021 402 3935]

Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor îşi
are rădăcinile încă din anul 1867,
în fosta Şcoală de Poduri, Şosele şi
Mine când s-au introdus cursuri de
Chimie predate de către profesorul
Emanuel Bacaloglu. De altfel,
facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu, a căror construcţie
a început în anul 1886.
Industria chimică produce substanţe şi material ce sunt vitale pentru lumea în care
trăim. Astfel, prin transformarea resurselor natural (cărbune, petrol, minerale, biomasă) se
obţin produse cum ar fi: mase plastic, medicamente, detergenţi, coloranţi, vopsele,
parfumuri şi arome, fertilizanţi, erbicide şi insecticide, aliaje metalice, material de
construcţii etc. Chimiştii continuă să descopere materiale noi, cu proprietăţi deosebite care
vor continua să ne schimbe viaţa în bine. Chimia şi ingineria chimică asigură cunoştinţele
necesare dezvoltării în continuare a diverse ştiinţe înrudite: biochimia, bioingineria,
medicina, ingineria mediului etc.
Pentru studenţii Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor sunt oferite
multiple facilităţi şi servicii sociale: studenţii care nu au domiciliul în Bucureşti au cazarea
asigurată, în cîminele din campusul Regie; toţi studenţii cu media peste 8 primesc burse de
studio; prin programul Socrates sau prin contracte cu Banca Mondială, anual, aproximativ
40 de studenţi primesc burse de studii în străinătate, de 6-12 luni, cu echivalarea completă a
cursurilor urmate; cabinetele medicale din campus asigură asistenţa medicală general şi
stomatologică; studenţii anilor 3 şi 4 fac practica în producţie la combinate şi societăţi
chimice din ţară, ceea ce permite o mai bună cunoaştere a realităţilor industrial şi uşurează
integrarea tinerilor absolvenţi în industrie.

Cifra de
Domenii / specializări de studii universitare şcolarizare
(învăţământ de zi) subvenţionată cu
de la buget taxă
1. Ingineria mediului / 25
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
1. Inginerie chimică /
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale; Chimia şi
ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie; Ştiinţa şi 420 100
ingineria polimerilor; Chimie alimentară şi tehnologii biochimice;
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice.
3. Inginerie şi management / 25
Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
Total 470 100
18 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

www.ing.pub.ro; www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp JE, 021 402 9889]

Facultatea de Inginerie cu predare în limbi străine


a fost înfiinţată în anul 2002, prin transformarea
Departamentului de Ştiinţe Inginereşti (creat în 1990).
Obiectivele facultăţii sunt: formarea de specialişti
bilingvi şi multilingvi cu un spectru larg de pregătire,
capabili să satisfacă necesităţile întreprinderilor
româneşti cu relaţii externe dezvoltate, întreprinderilor
mixte şi întreprinderilor străine implantate în ţară;
promovarea mobilităţii studenţilor, prin trimiterea
lor în străinătate pentru perioade de practică în întreprinderi,
de perfecţionare lingvistică şi de studiu în universităţi partenere, cum şi pe calea
schimburilor de studenţi; dezvoltarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităţi
şi şcoli de ingineri din ţările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al
cunoştinţelor pedagogice şi de specialitate, a întăririi cunoaşterii reciproce şi a creerii
condiţiilor de recunoaştere a diplomelor; crearea pentru studenţii străini a condiţiilor de
începere directă a studiilor, fără obligativitatea învăţării prealabile a limbii române.
Facultatea colaborează cu universităţi din Olanda, Marea Britanie, Germania, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia, Grecia, Portugalia, Austria, Agenţia Universitară a Francofoniei
(AUF), dar şi cu prestigioase firme, cum ar fi: Alcatel, France Télécom, Aérospatiale, Matra, Bull,
Cap-Gemini, Motorola, Verilog, Rhodia, Sidmi, Assystem, Schlumberger, Bouygues, Phocéenne –
Groupe Genoyer, CNRS, LAAS (Franţa), Dacia-Groupe Renault, Alstom, Carrefour, Porsche
Romania, ABB, Siemens, Bosch, Hypovereinsbank, Automobile Bavaria, Reiffeisen-Bank, Siemens,
Allianz, L-Bank, Metro, Selgros.

Cifra de şcolarizare
Domenii / specializări de studii universitare
subvenţionată
(învăţământ de zi) cu taxă
de la buget
1. Inginerie electronică şi telecomunicaţii / 75
Electronică aplicată (Engleză, Franceză, Germană)
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / 50
Ingineria informaţiei (Engleză, Franceză)
3. Inginerie mecanică / Inginerie mecanică(Engleză, Franceză) 50
4. Inginerie chimică / Chimia şi ingineria substanţelor 50 80
organice, petrochimie şi carbochimie (Engleză, Franceză).
5. Ingineria materialelor / 25
Ştiinţa materialelor (Engleză, Franceză)
6. Inginerie şi management industrial / Inginerie
economică în domeniul electric, electronic şi energetic 50
(Germană); Inginerie economică în domeniul mecanic (Germană)
Total 300 80
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 19

FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE

www.mathem.pub.ro; www.physics.pub.ro;
www.pub.ro
Spl. Independenţei, 313, sector 6, 060042 Bucureşti [Decanat/Secretariat: Corp BN, 021 402 9622]

Facultatea de Ştiinţe
Aplicate, înfiinţată în anul 2005,
pregăteşte ingineri în specializările:
(1) Matematică şi Informatică
Aplicată în Inginerie şi (2) Inginerie
Fizică (Ciclul I – Licenţa), prin
cursuri de zi, 4 ani, 240 credite
europene transferabile. Se oferă şi
programe de: Masterat (Ciclul II)
în: Sisteme Dinamice, Geometrie şi
Optimizări; Modele de Decizie,
Risc şi Prognoză; Tehnologii
Optice; Fotonică; Fizică Tehnică;
Fizica Materialelor şi de Doctorat
(Ciclul III) în Ştiinţe Exacte – Matematică, Fizică; în Ştiinţe Inginereşti: Optoelectronică,
Fizică Tehnică.
Se asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică,
Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală,
psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea a două limbi străine. Pregătirea
este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în
specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică,
Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă,
fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri
experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech
şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, învăţământ, management, QA, bănci,
asigurări, ziaristică specializată, administraţie

Cifra de şcolarizare
Domeniu/ specializări de studii universitare subvenţionată
(învăţământ de zi) cu
de la buget taxă
Ştiinţe inginereşti aplicate /
Matematică şi informatică aplicată în inginerie; 110 100
Inginerie fizică
Total 110 100
20 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

2. Disciplinele de concurs
pentru admiterea în învăţământul superior,
studii universitare de licenţă / 2009-2010
a. Disciplinele de concurs pentru facultăţile la care se susţin probe scrise

Disciplinele de concurs
FACULTATEA Proba I Proba a II - a
( test grilă) ( test grilă)
* INGINERIE ELECTRICĂ Fizică sau
Geometrie şi
* ENERGETICĂ trigonometrie
AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
Fizică
ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII Algebră şi
*
ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI elemente de
* TRANSPORTURI analiză
* INGINERIE AEROSPAŢIALĂ matematică
Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Fizică sau
Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Geometrie şi
Inginerie mecanică; trigonometrie
INGINERIE Ingineria materialelor;
* ÎN LIMBI Inginerie şi management
STRĂINE Înscrierea se face la
Inginerie chimică
”Facultatea de Chimie aplicată şi
Admiterea se face pe baza notelor din
foaia matricolă
ştiinţa materialelor”, cu opţiunea
pentru studii în limbi străine
Algebră şi Fizică sau
elemente de Geometrie şi
* ŞTIINŢE APLICATE analiză
matematică trigonometrie

b. Disciplinele de concurs pentru facultăţile la care admiterea se face


pe baza notelor din foaia matricolă a studiilor liceale

Disciplinele de concurs
FACULTATEA
Proba I Proba a II-a
* INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ
Fizică
INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL sau
* Economie
SISTEMELOR TEHNOLOGICE
Matematică
* INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE Fizică
sau Chimie
* ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sau Economie
Chimie
CHIMIE APLICATĂ ŞI Matematică sau anorganică
* sau Fizică
ŞTIINŢA MATERIALELOR Chimie organică
sau Economie
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 21

3. Metodologia organizării şi deşfăşurării


concursului de admitere în învăţământul superior,
studii universitare de licenţă / 2009-2010
Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul superior pentru anul universitar 2009-2010.
3.1. Condiţii generale
a. Domeniile şi specializările de studiu, cifra de şcolarizare (numărul de locuri)/
subvenţionată de la buget sau cu taxă, precum şi probele/disciplinele de concurs (v. § 1
şi 2) se fac publice prin afişare la sediile facultăţilor.
b. Participarea candidaţilor la concursul de admitere este condiţionată de înscrierea lor.
Fiecare candidat va menţiona, în fişa de înscriere, opţiunile privind domeniul(-iile) de
studiu şi natura locului - subvenţionat de la buget sau cu taxă.
c. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut la olimpiadele şcolare
internaţionale distincţii în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu, ori premiul întâi
sau medalie de aur în unul din ultimii patru ani de studii, au dreptul să fie înmatriculaţi
fără admitere, la cerere, în învăţământul superior de stat în domenii de studiu
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, şi pot urma fără taxe de şcolarizare
cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat, în cadrul cifrei de
şcolarizare anunţate.
d. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi
ani de şcolarizare premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe
grupe de ţări, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pot fi
înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate, în învăţământul
superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost
distinşi.
e. Senatul UPB a aprobat următoarele disciplinele de la olimpiadele şcolare care sunt luate
în considerare: chimie (numai pentru Facultatea de chimie aplicată şi ştiinţa
materialelor), matematică, fizică, informatică.
f. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus vor depune,
la înscriere, o cerere la secretariatul facultăţii unde doresc să fie înmatriculaţi. Comisia
locală de admitere a facultăţii va decide asupra acestor solicitări, pe baza listelor
olimpiadelor şi concursurilor, precum şi a listelor nominale cu cei care au obţinut
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau premii la olimpiade şcolare de nivel
naţional sau pe grupe de ţări, transmise UPB de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
g. Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale
beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la
absolvirea liceului.
h. Potrivit legii, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, se percepe de la candidaţi
taxa de înscriere în cuantum de 100 RON (1.000.000 lei vechi), cuantum stabilit de
Senatul U.P.B, care se va achita la secretariatul facultăţii unde candidatul se înscrie.
22 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

i. Sunt scutiţi de plata taxei orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau
din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, răniţii în timpul Revoluţiei
din decembrie 1989, copiii salariaţilor din UPB şi copiii personalului didactic.
j. Candidaţii cu situaţie materială foarte grea, în special cei proveniţi din mediul rural, pot
fi scutiţi, la cerere, de plata taxei, prezentând decanului facultăţii la care se înscriu acte
doveditoare care să le susţină solicitarea.
k. Candidaţii pot susţine, la cerere, probele de concurs în limba în care au studiat
disciplinele respective în liceu, specificând aceasta în fişa de înscriere.
l. Concursul de admitere constă din două probe de concurs, care sunt probe scrise/test
grilă sau probe pe baza notelor extrase din foaia matricolă care însoţeşte diploma de
bacalaureat (v. § 2).
m. Prin notă de concurs se înţelege nota probei scrise de concurs sau, respectiv, media
aritmetică a notelor la disciplina de concurs extrase din foaia matricolă care însoţeşte
diploma de bacalaureat (v. § 2).
n. Media aritmetică a celor două note de concurs, denumită media notelor de concurs,
trebuie să fie cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând baremul minim de
admitere.
o. Media generală de admitere, care se calculează numai pentru candidaţii ce îndeplinesc
baremul minim de admitere, se determină ca medie ponderată între media notelor de
concurs şi media examenului de bacalaureat (v. § 3.4).
p. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere,
în limita cifrei de şcolarizare. Candidaţii care vor avea aceeaşi medie generală de
admitere vor fi clasificaţi conform criteriilor de departajare prezentate la § 3.4.
3.2. Înscrierea la concursul de admitere

Perioada de înscriere a candidaţilor


Începând cu data de 1 aprilie 2009, candidaţii se pot preînscrie online atât pe site-ul
universităţii – www.pub.ro, cât şi la adresa http://admitere.upb.ro. Candidaţii preînscrişi
beneficiază de o reducere de 10% din taxa de înscriere (taxă ce se va plăti în perioada de
înscriere din iulie 2009).
3.2.1. Data concursului şi perioada înscrierii candidaţilor
3.2.1.1. Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2009. În sesiunea din
iulie, probele scrise se susţin în zilele de 20 şi 21 iulie 2009. Ora de începere a fiecărei
probe de concurs este 1000.
3.2.1.2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face pe facultăţi, la secretariatele
respective, în perioada 10 - 17 iulie 2009, zilnic între orele 900 - 1600.
3.2.1.3. Pe data de 16 iulie 2009, la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine se susţine
testul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care nu posedă un certificat de
competenţă lingvistică.

Notă. U.P.B asigură cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioadă de
şapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte şi trei după concurs), pentru candidaţii veniţi
din alte localităţi.
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 23

Condiţiile de înscriere la concurs


a) Se pot înscrie la Concursul de admitere în UPB:
● absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia). Un
candidat declarat admis poate urma un singur domeniu de studiu pe loc finanţat de la
bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii de
studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul de studiu la care doreşte
să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior;
● studenţi ai UPB sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular
acreditate sau autorizate, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de
stat sau în regim cu taxă, care renunţă sau au renunţat la continuarea studiilor sau decid să
studieze un alt domeniu la UPB. În cazul în care candidaţii ce renunţă la continuarea
studiilor iniţiale vor fi declaraţi admişi, ei vor beneficia de subvenţia de la bugetul de stat
numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a domeniului la care au
fost admişi, anii de studiu cu finanţare de la buget la domeniile anterioare). În cazul în care
candidaţii ce decid să urmeze şi un alt domeniu de studiu vor fi declaraţi admişi, ei vor
putea studia un nou domeniu la UPB după cum urmează: dacă primul domeniu de studiu se
face în regim fără taxă, cel de al doilea domeniu va fi urmat numai în regim cu taxă; dacă
primul domeniu de studiu se face în regim cu taxă în învăţământul particular sau în cel de
stat, cel de al doilea domeniu va fi urmat în regim fără taxă, doar dacă ei vor fi declaraţi
admişi în numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
● studenţi ai UPB înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri cu taxă şi care doresc să treacă
în regim fără taxă la acelaşi domeniu de studiu sau studenţi de la instituţiile de învăţământ
superior particular cu domenii de studiu acreditate sau autorizate, care doresc să urmeze în
UPB acelaşi domeniu. În cazul în care vor fi declaraţi admişi în numărul de locuri
subvenţionate de la bugetul de stat, ei vor putea fi înmatriculaţi în anul de studiu stabilit de
reglementările Senatului UPB (eventual cu condiţia susţinerii unor examene de diferenţă);
● absolvenţi cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior particular.
În cazul în care vor fi admişi în numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat, ei vor
putea urma un al doilea domeniu fără taxă, putând beneficia, pe baza sistemului de credite
transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate, în conformitate cu
prevederile stabilite de Senatul UPB.
b) Fiecare candidat pregăteşte, şi introduce într-un dosar plic, următoarele:
● 3 fotografii tip buletin de identitate;
● diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie2009 sau în sesiunea august-septembrie
2009 pot prezenta, la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de
liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat, cât şi notele obţinute la
probele susţinute; studenţii UPB în regim cu taxă, care se înscriu la concurs pentru a trece
în regim fără taxă la acelaşi domeniu de studiu, nu trebuie să anexeze diploma de
bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia;
● foaia matricolă a studiilor liceale;
● certificatul de naştere, în copie legalizată;
● adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu
la care candidează;
● certificat de competenţă lingvistică (numai pentru candidaţii care se înscriu pentru
admitere la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine), acesta fiind eliberat de o instituţie
abilitată (v. lista instituţiilor abilitate care va fi afişată la sediul facultăţii începând cu data
24 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

de 15 mai 2009) sau de Catedra de limbi moderne din U.P.B., în urma unui test ce se va
susţine în perioada de înscriere;
● chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obţinută de la secretariatul
facultăţii unde se înscrie la concurs (sunt exceptaţi candidaţii scutiţi de plata acestei taxe);
● acte doveditoare pe baza cărora se poate aproba scutirea de taxa de înscriere la concursul
de admitere: copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor
orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care provin de la
o casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul
candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia ca erou-martir în Revoluţia
din Decembrie 1989; copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate
legală, în cazul în care însuşi candidatul a fost rănit în Revoluţia din Decembrie 1989;
adeverinţe din care să rezulte funcţia şi locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali;
cupoane de pensii din ultima lună ale părinţilor; adeverinţe care să ateste statutul de şomer
al părinţilor; adeverinţe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinţii etc.;
aceste acte doveditoare vor fi anexate fişei de înscriere doar de către candidaţii care solicită
scutirea de taxă de înscriere;
● adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă)
pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt
domeniu de studiu; pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două
domenii de studiu numai studenţii care la finele sesiunii de examene din vara anului
universitar 2007/2008 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă; în acest caz,
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată
(originalul rămânând la prima facultate);
● adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost studenţi şi regimul de studiu
(cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de
învăţământ superior de stat;
● adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior
particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau
autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu; în acest caz se
va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată
(originalul rămânând la prima facultate);
● adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă
de absolvire al unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se
regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să
urmeze un alt domeniu de studiu;
● adeverinţă din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în
limba în care solicită susţinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaţii
care solicită susţinerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română);
c) La secretariatul facultăţii, fiecare candidat va completa o fişă de înscriere tip, sub
semnătură şi răspundere proprie, pe care o va introduce în dosarul pregătit.
d) Pentru înscrierea la concurs, fiecare candidat va depune, personal, la secretariatul
facultăţii, dosarul pregătit.
e) Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul actelor de studii în
România, toţi candidaţii vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din
certificatul de naştere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei şi-au schimbat
acest nume; în scopul evitării unor neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de
legitimare pe bază de buletin de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 25

nume, pe lângă numele din certificatul de naştere să fie consemnat în lista candidaţilor
înscrişi, în paranteză, şi numele din buletinul de identitate.
f) În perioada de înscriere, dosarele candidaţilor care renunţă la concursul de
admitere se restituie acestora, împreună cu taxa de înscriere, la cerere, pe baza actelor
de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
g) După încheierea perioadei de înscriere, restituirea dosarelor se va face numai în
conformitate cu prevederile din § 3.5.

Informarea candidaţilor şi verificarea listelor candidaţilor înscrişi

 În vederea informării candidaţilor, în perioada de înscriere Comisiile locale de admitere


vor afişa, zilnic, numărul candidaţilor înscrişi (luând în considerare prima opţiune
solicitată de candidaţi), pe opţiuni, precum şi cifrele de şcolarizare aferente concursului.
 După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, Comisiile locale de
admitere vor afişa, cel mai târziu în preziua desfăşurării primei probe de concurs, listele
nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic şi repartizaţi pe săli, precum şi
denumirea probelor de concurs, data şi ora începerii probelor, durata de desfăşurare a
acestora.
 Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la
cunoştinţa Comisiei locale de admitere, în cauză, eventualele neconcordanţe cu datele
din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea
începerii primei probe de concurs. După acest termen, nu se mai pot face modificări ale
datelor înscrise în listele afişate, pentru nici un motiv.

3.3. Desfăşurarea probelor de concurs

Perioada de desfăşurare a probelor de concurs

Probele de concurs se desfăşoară în zilele de 20 şi 21 iulie 2009.

Fiecare probă scrisă începe la ora 1000 şi are durata de 3 ore.

Subiectele, chestionarele de concurs şi grilele de evaluare pentru probele scrise

a) Subiectele la fiecare din cele două probe scrise vor fi elaborate pe baza tematicii
anunţate, în conformitate cu programa şcolară parcursă de absolvenţii de liceu
promoţia 2009. Se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru
disciplinele din materia cărora se stabilesc subiectele, astfel încât să asigure aprecierea
şi ierarhizarea candidaţilor în mod corect şi concludent. Enunţurile subiectelor vor fi
prezentate într-un chestionar de concurs; fiecare subiect este însoţit de mai multe
răspunsuri, dintre care unul singur este corect, pentru care este atribuit un anumit
punctaj. La fiecare subiect, candidatul marchează răspunsul pe care îl apreciază a fi
corect, în formularul probei de concurs, prin semnul X; dacă răspunsul marcat este cel
corect, se acordă punctajul atribuit subiectului respectiv, în caz contrar acordându-se
punctaj zero. La fiecare probă de concurs, notarea se realizează prin însumarea
26 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

punctelor obţinute şi, apoi, prin conversia sumei în notă, de la 1 la 10, care reprezintă
nota de concurs.
b) În dimineaţa zilei fiecărei probe scrise, la ora stabilită, Comisia centrală de admitere a
UPB se află la sediul său. Accesul în acest sediu este permis doar membrilor Comisiei
centrale de admitere. Comunicarea acestora cu exteriorul este strict interzisă până după
începerea probei de concurs respective. Excepţie de la această interdicţie fac doar
membrii Comisiei centrale de admitre ce vor fi numiţi de Secretarul Comisiei centrale
de admitere să transporte subiectele de concurs de la sediul Comisiei la biroul de
multiplicare, unde ei rămân pe toată perioada multiplicării chestionarului de concurs,
pentru a asigura păstrarea secretului asupra subiectelor şi a efectua verificarea
chestionarelor de concurs obţinute prin multiplicare.
c) După elaborarea enunţurilor subiectelor şi a seturilor de răspunsuri pentru fiecare
subiect, stabilirea variantelor chestionarului de concurs se va face cu ajutorul
calculatorului, printr-un program de ordonare aleatoare. Chestionarele de concurs se
multiplică în conformitate cu numărul candidaţilor din săli, într-un număr de variante
conţinând aceleaşi subiecte de concurs stabilite, dispuse în ordine aleatoare. Fiecare
variantă se notează printr-o literă, începând cu A (codul variantei).
d) Membrii Comisiei centrale de admitere, care nu sunt implicaţi în multiplicarea
chestionarelor de concurs, vor participa la multiplicarea şi verificarea grilelor de
evaluare. După multiplicare, grilele de evaluare sunt introduse în plicuri, care se
sigilează de către membrii Comisiei centrale de admitere. Fiecare plic este destinat câte
unei săli de concurs.

Desfăşurarea probelor scrise

a) La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia


de concurs şi buletinul (cartea) de identitate, pentru confruntarea cu datele înscrise în
tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului, candidaţii vor păstra pe bancă
cele două acte, pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de
supraveghere sau membrii Comisiilor centrale sau locale de admitere.
b) Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea
probei de concurs. Responsabilul de sală consemnează prezenţa sau absenţa
candidaţilor în tabelul nominal al sălii şi distribuie fiecărui candidat un formular al
probei de concurs şi două hârtii concept.
c) Responsabilul de sală citeşte instrucţiunile destinate candidaţilor, iar aceştia vor
completa elementele de identificare personale pe formularul probei de concurs.
d) La ora stabilită, responsabilul de sală deschide plicul cu chestionarele de concurs în
faţa întregii săli şi distribuie fiecărui candidat câte un chestionar de concurs conform
oglinzii sălii.
e) Candidaţii vor completa imediat elementele de identificare personale pe chestionarul
de concurs şi codul variantei chestionarului primit pe formularul probei de concurs.
f) Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs, niciun candidat nu mai
poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă
chestionarul de concurs şi formularul probei de concurs şi semnează de predarea
acestora.
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 27

g) Timpul destinat soluţionării subiectelor din chestionarul de concurs al unei probe scrise
este de 3 ore, din momentul în care candidaţii au încheiat completarea datelor de
identificare pe chestionarul de concurs.
h) Se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probelor scrise, a calculatoarelor sau
altor mijloace de calcul, a telefoanelor mobile sau a altui mijloc de telecomunicaţii. De
asemenea, se interzice folosirea altor hârtii decât cele distribuite de supraveghetori.
i) Rezolvarea subiectelor cuprinse în chestionarul de concurs se face pe hârtie concept.
Candidatul va compara rezultatul obţinut de el cu răspunsurile ce însoţesc subiectul
respectiv în chestionarul de concurs. Pe formularul probei de concurs va marca răspunsul
considerat de el corect, printr-un “X” plasat în una din căsuţele răspunsurilor subiectului (a -
f). Celelalte căsuţe vor fi marcate de candidat printr-o linie orizontală “-“.
Nu se admit două sau mai multe semne “X” la acelaşi subiect. Dacă totuşi, la un
subiect se găsesc mai multe semne “X”, candidatul nu va obţine nici un punct pentru
subiectul respectiv. În această situaţie, la predarea formularului probei de concurs
responsabilul de sală va cere candidatului să semneze în dreptul subiectului în cauză.
Pe formularul probei de concurs nu se admit ştersături, modificări sau adăugiri.
Dacă un candidat marchează greşit un răspuns, el poate primi, la cerere, un nou
formular al probei de concurs, care va fi arătat în prealabil întregii săli, precedentul
formular fiind anulat imediat de către responsabilul de sală. Completarea noului
formular al probei de concurs se va face respectând regulile aplicate la completarea
primului, fără a depăşi timpul alocat probei de concurs.
j) Completarea formularului probei de concurs şi a chestionarului de concurs se va face
numai cu cerneală sau pix cu pastă.
k) La cerere, responsabilul de sală va distribui candidaţilor hârtii concept suplimentare,
arătându-le în prealabil întregii săli, pentru a se constata că nu conţin nimic distinctiv.
l) Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probelor de concurs va fi
anunţată de responsabilul de sală la Comisia locală de admitere, iar aceasta va decide
eliminarea din concurs a candidatului în cauză. Aceeaşi sancţiune se aplică şi
candidaţilor care vorbesc între ei sau comunică pe altă cale.
m) Candidaţii care au terminat proba scrisă predau la catedră formularul probei de concurs
responsabilului de sală, iar acesta semnează în colţul din dreapta sus, alături de numele
candidatului. Apoi, candidatul semnează pentru predarea lucrării în tabelul nominal al
sălii, aflat la catedră. Odată cu formularul probei de concurs se predă şi chestionarul de
concurs cu enunţul subiectelor, care va fi ataşat la formular, precum şi hârtiile concept
primite de candidat.
n) Responsabilul de sală şi membrii comisiei de supraveghere şi corectare vor lua măsuri
pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala fără a preda chestionarul şi formularul
probei de concurs şi fără a semna de predarea lor.

Corectarea formularelor probelor scrise

a) După expirarea timpului afectat fiecărei probe de concurs şi încheierea predării


chestionarelor şi formularelor probei de concurs, candidaţii vor reintra în sala de
concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei de concurs, pentru a asista la
corectarea formularelor probei de concurs. Pentru fiecare sală se constituie echipe de
corectare, formate din câte doi membri stabiliţi din personalul de supraveghere.
28 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Responsabilul de sală are sarcina de a organiza, supraveghea şi participa la corectare,


răspunzând, împreună cu corectorii, de modul de desfăşurare a acesteia.
b) Înainte de începerea corectării, responsabilul de sală prezintă candidaţilor integritatea
sigiliilor aplicate pe plicul cu grilele de evaluare, pe care îl deschide în prezenţa întregii
săli, punând la dispoziţia fiecărei echipe de corectare, câte un set complet de grile de
evaluare.
c) Sunt chemaţi la catedră, în ordinea strictă din tabelul nominal al sălii, candidatul a
cărui lucrare urmează a fi corectată şi candidatul următor de pe listă, în calitate de
martor.
d) Se analizează dacă regulile de completare a formularului probei de concurs au fost
respectate, anulându-se răspunsurile la care s-au marcat două sau mai multe semne “X”
şi verificându-se dacă în dreptul acestora se află semnătura candidatului.
e) Se aplică grila de concurs şi se calculează de către cei doi corectori, în prezenţa
candidatului şi a martorului, punctajul obţinut.
f) Acest punctaj este înscris pe formularul probei de concurs şi în tabelul nominal al sălii
(în cifre şi litere). Cei doi corectori, candidatul şi martorul vor semna în poziţiile
destinate de pe formularul probei de concurs. În cazul în care candidatul refuză să
semneze sau nu este prezent în sală la corectarea lucrării sale, este chemat un al doilea
martor, dintre candidaţi, care va semna în locul candidatului în cauză.
g) Procedura continuă în acelaşi mod până la corectarea ultimului formular al probei de
concurs, având în vedere ca şi aceasta să fie efectuată în prezenţa a doi candidaţi.
h) După încheierea corectării, responsabilul de sală preia de la echipele de corectare
formularele probei de concurs, verificând existenţa pe acestea a punctajului şi a celor
patru semnături, precum şi existenţa, în tabelul nominal al sălii, a punctajului fiecărui
candidat prezent.
i) Responsabilul împreună cu echipele de corectare vor preda Comisiei locale de
admitere formularele probei de concurs, având ataşate chestionarele de concurs
(ordonate alfabetic) şi tabelul nominal al sălii.
j) Responsabilul de sală semnează împreună cu reprezentantul Comisiei locale de
admitere procesul verbal de predare-primire a lucrărilor de concurs.

3.4. Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului de admitere


a) La fiecare probă/disciplină de concurs nota de concurs, NC, se determină după
cum urmează.
 La facultăţile la care se susţin probe scrise:

puncte primite .
NC  1  9 
punctaj maxim
unde 1 este punctul din oficiu, iar "puncte primite" şi "punctaj maxim" sunt punctajul
obţinut şi, respectiv, punctajul maxim la proba respectivă.
 La facultăţile la care admiterea se face pe baza notelor din foaia matricolă a
studiilor liceale, NC reprezintă media aritmetică a notelor la disciplina respectivă, preluate
din foaia matricolă.
b) Media notelor de concurs, MC, este media aritmetică a celor două note de concurs,
respectiv:
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 29

NC 1  NC 2 .
MC 
2
c) Media generală de admitere, MG, se determină cu relaţia:
4  MC  BAC ,
MG 
5
unde BAC reprezintă media examenului de bacalaureat.
d) MG se calculează numai pentru candidaţii care îndeplinesc baremul minim de
admitere (v. § 3.1, n).
Pentru candidaţii care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, obţinută
într-o altă ţară, MG este egală cu MC.
e) Atât notele de concurs, NC1 şi NC2, cât şi mediile MC şi MG se calculează
păstrând doar primele două zecimale.
f) Vor putea fi declaraţi admişi doar candidaţii care vor îndeplini baremul minim de
admitere.
g) Iniţial, candidaţii admişi se stabilesc strict în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute, în limita numărului total de locuri pentru care s-a organizat concursul de
admitere la fiecare facultate.
Apoi, repartizarea candidaţilor admişi pe opţiuni se face în limita numărului de locuri
acordate pentru fiecare din acestea, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de
concurs, conform solicitărilor candidaţilor admişi, exprimate în fişa de înscriere.
În cazul în care media generală a unui candidat i-ar permite doar ocuparea unui loc la
o opţiune pe care nu a solicitat-o în fişa de înscriere, el va fi trecut în categoria candidaţilor
respinşi care îndeplinesc baremul minim de admitere. Locul devenit astfel vacant în lista
iniţială a candidaţilor admişi va fi ocupat de candidatul declarat iniţial respins, care
îndeplineşte baremul minim de admitere şi are cea mai mare medie generală. Această
procedură se repetă de câte ori este necesar.
h) Pentru candidaţii cu aceleaşi MG, departajarea se va efectua pe baza
următoarelor criterii, aplicate succesiv:
a) în ordinea descrescătoare a mediilor notelor de concurs, MC;
b) în ordinea descrescătoare a notelor NC1 (prima notă de concurs);
c) în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de bacalaureat, BAC;
d) în ordinea descrescătoare a notelor NC2 (a doua notă de concurs).
i) Comisiile locale de admitere vor întocmi şi vor afişa, după 24 de ore de la
încheierea corectării ultimei probe de concurs:
- listele candidaţilor declaraţi admişi în prima etapă, pe opţiuni, în ordinea
descrescătoare a mediilor generale obţinute;
- lista candidaţilor declaraţi respinşi în prima etapă, care îndeplinesc baremul minim
de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute;
- lista candidaţilor declaraţi respinşi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere,
în ordine alfabetică.
j) Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului sau la
rezultatele acestuia se vor depune la Comisia locală de admitere. Comisia centrală de
admitere are sarcina de a asigura analizarea şi rezolvarea lor.
k) Depunerea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la afişarea listelor, în
prima etapă, între orele 900 - 1600 (inclusiv sâmbăta sau duminica). Rezultatul analizării
30 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

contestaţiilor se va comunica în ziua următoare depunerii contestaţiilor, la ora 9 00, prin


afişare la facultatea la care candidaţii s-au înscris la concurs.
l) Candidatul căruia i s-a modificat media generală în urma rezolvării contestaţiei
poate fi declarat admis la una din opţiunile solicitate în fişa de înscriere, dacă noua medie
generală obţinută este mai mare decât aceea a ultimului candidat admis la opţiunea
respectivă, fără a fi afectat statutul candidaţilor deja declaraţi admişi. În cazul obţinerii la
recorectare a unei medii generale egală cu a ultimului candidat, iniţial declarat admis, se
aplică criteriile de departajare.
m) Candidaţii declaraţi admişi în prima etapă se vor înmatricula ca studenţi în anul I
al facultăţii la care s-au înscris la concurs, zilnic între orele 900-1600, (inclusiv sâmbăta şi
duminica), într-o perioadă de 2 zile, începând cu ziua următoare afişării listelor. La
înmatriculare, candidaţii vor achita taxa de înmatriculare.
n) Comisia locală de admitere va completa locurile rămase libere de pe lista
candidaţilor admişi, cu candidaţi din lista candidaţilor care îndeplinesc baremul minim de
admitere. După înmatricularea acestora, care se va desfăşura în aceeaşi zi cu afişarea listei
(între orele 900 - 1600), Comisia locală va reface şi afişa listele candidaţilor admişi şi
înmatriculaţi, pe opţiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, conform
solicitărilor din fişa de înscriere. Dacă rămân locuri neocupate, Comisiile locale vor
transmite la Comisia centrală de admitere numărul acestora, iar Comisia centrală va întocmi
o listă centralizată, pe facultăţi.
o) Odată cu lista de la punctul n), Comisiile locale de admitere vor afişa lista
centralizată a locurilor vacante (pentru toate facultăţile din UPB), decizia referitoare la
modalitatea de ocupare a acestor locuri, avizată de Comisia centrală de admitere, precum şi
perioada în care se va desfăşura o a doua sesiune a concursului de admitere.
p) În perioada Concursului de admitere, candidaţii declaraţi admişi şi neînmatriculaţi
şi candidaţii declaraţi respinşi pot ridica dosarele de concurs, pe baza actelor de identitate şi
a legitimaţiei de concurs, după susţinerea probelor scrise, zilnic între orele 900-1600.
q) Locurile rămase vacante după începerea anului universitar 2009/2010 se anulează.

3.5. Dispoziţii finale


1. După afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere în învăţământul
universitar, pe listele candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, inclusiv prin ocuparea
locurilor vacante, nu se mai fac modificări.

2. Chestionarele şi formularele probelor de concurs se păstrează în dosarele


candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi până la terminarea studiilor, iar cele ale
candidaţilor declaraţi respinşi se păstrează timp de un an de la încheierea concursului.
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 31

CUPRINS

Mesaj către tineri …................................................................................ 1

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti *U P B* .......................... 2

1. Facultăţi, domenii, specializări şi cifrele de şcolarizare


aprobate de Senatul UPB pentru concursul de admitere în
învăţământul superior, studii universitare de licenţă/2009-2010........ 5

2. Disciplinele de concurs pentru admiterea în învăţământul


superior, studii universitare de licenţă/2009-2010............................... 11
a. Disciplinele de concurs pentru facultăţile la care
se susţin probe scrise............................................................................ 11
b. Disciplinele de concurs pentru facultăţile la care admiterea
se face pe baza notelor din foaia matricolă a studiilor liceale ............ 11

3. Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere în


învăţământul superior, studii universitare de licenţă/2009-2010........ 12
3.1 Condiţii generale ........................................................................... 12
3.2 Înscrierea la concursul de admitere .............................................. 14
3.3 Desfăşurarea probelor de concurs ………………………………. 17
3.4 Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului de admitere ……... 20
3.5 Dispoziţii finale ............................................................................. 23

Hartă
32 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

S-ar putea să vă placă și