Sunteți pe pagina 1din 137

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ
NIVEL 3

LICEU TEHNOLOGIC

TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009
Autori:

Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu”
Bucureşti
Muşat Carmen - prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti
Pintea Mihaela - prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT:
Angela POPESCU – expert curriculum
Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC,
proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.

Profil: Tehnic 2
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi


capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare,
întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare.
Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea
cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al
sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic 3
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE
Domeniul : Tehnic
Calificarea: Tehnician în automatizări

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ


2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME
3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE
4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
5. COMUNICARE
6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE
7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE
8. INIŢIEREA UNEI AFACERI

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI


10. ASIGURAREA CALITĂŢII
11. ELEMENTE DE PROIECTARE
12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII
14. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD
15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE
16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU
17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ
18. SISTEME DE AUTOMATIZARE
19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ
20. CIRCUITE ELECTRICE
21. CIRCUITE ELECTRONICE
22. ASAMBLĂRI MECANICE
23. DETECTAREA DEFECTELOR

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

24. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN


AUTOMATIZĂRI.
25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE
LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI
26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE
27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ
28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE
29. REŢELE DE CALCULATOARE

Profil: Tehnic 4
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
UNITĂŢI DE COMPETENŢE

NR. TITLUL UNITĂŢII NR.


COMPETENŢE
CRT. DE COMPETENŢE CREDITE
UNITATI DE COMPETENTE CHEIE

1 Comunicare în limbă1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje


modernă orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de
lucru .
2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje
scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de
lucru.
3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii 2.0
unor sarcini de lucru variate.
4. Elaborează mesaje scrise, în scopul
îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.
5. Participă la interacţiuni verbale orale pe
teme cotidiene şi pe teme profesionale.
2 Gândire critică şi 1. Identifică probleme complexe.
rezolvare de 2. Rezolvă probleme.
1.0
probleme 3. Evaluează rezultatele obţinute.

3 Managementul 1. Creează şi menţine relaţii profesionale.


relaţiilor 2. Gestionează conflicte.
1.0
interpersonale 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

4 Utilizarea 1. Utilizează informaţii de pe internet.


calculatorului şi 2. Organizează şi prelucrează informaţia.
prelucrarea 3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web,
1.0
informaţiei comunicare) pentru crearea documentelor Web.
4. Utilizează aplicaţii software în
managementul informatizat al proiectelor.
5 Comunicare 1. Susţine prezentări pe teme profesionale.
2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 1.0
3. Elaborează documente pe teme profesionale.
6 Dezvoltarea carierei 1.Îşi valorifica resursele personale pentru obţi-
profesionale nerea unui loc de muncă.
2.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a cari-
1.0
erei profesionale.
3.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea
carierei profesionale.
7 Procesarea datelor 1.Planifică o activitate şi culege date numerice
numerice în legătură cu aceasta.
2.Prelucrează datele numerice. 1.0
3.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă
concluziile.
8 Iniţierea unei afaceri1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.
2. Defineşte posibilităţile pieţei.
1.0
3. Elaborează un plan de afaceri.

Profil: Tehnic 5
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
NR. TITLUL UNITĂŢII NR.
COMPETENŢE
CRT. DE COMPETENŢE CREDITE
UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
1. Analizează producţia ca rezultat al
procesului de producţie.
Planificarea şi
9. 2. Analizează aspecte ale organizării şi
organizarea 1.0
planificării producţie.
producţiei
3. Programează activităţi specifice locului de
muncă .
1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii,
controlul calităţii şi sisteme de calitate.
10 Asigurarea calităţii 2. Utilizează documentele sistemului calităţii. 1.0
3. Utilizează procedurile de audit al calităţii.
4. Aplică instrumente ale calităţii.
1. Realizează specificaţii pentru proiectarea
produselor pe baza cerinţelor clienţilor.
2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru
Elemente de
11 un produs dat. 1.0
proiectare
3. Investighează posibilităţile reale de
proiectare a produsului.
4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare
1.Aplică legislaţia privind securitatea şi
sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi
12 Sănătatea şi stingerea incendiilor.
1.0
securitatea muncii 2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a
riscurilor identificate la locul de muncă.
3. Coordonează activităţile în caz de accident.
1.Analizează rolul funcţional al organelor de
maşini din cadrul transmisiilor mecanice.
13 Sisteme de 2.Coordonează lucrări de montaj pentru organe
1.0
transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme.
3.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale
transmisiilor mecanice.
1. Analizeazǎ specificul proiectului.
2. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft
Utilizarea aplicaţiilor
14 pentru a realiza aplicaţii. 1.0
de tip CAD
3. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.
4.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D
1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.
15 Sisteme şi tehnologii 2.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.
1.0
de fabricaţie 3.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie
şi aspectele planificării şi controlului.
1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de
măsurare.
16 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea
Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare.
1.0
în domeniu 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea /
monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor
industriale.

Profil: Tehnic 6
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
NR. COMPETENŢE
TITLUL UNITĂŢII NR.
CR
DE COMPETENŢE CREDITE
T.
1.Programează activitatea de întreţinere.
2.Monitorizează lucrările de întreţinere.
Întreţinere planificată 1.0
17 3.Urmăreşte respectarea normelor de
întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.
1.Caracterizează sistemele de reglare automată.
2.Prezintă funcţionarea componentelor
Sisteme de
18 sistemelor de reglare automată. 1.0
automatizăre
3.Analizează funcţionarea sistemelor de
automatizare specifice domeniului.
1.Selectează componentele unui sistem de
acţionare specific domeniului.
Sisteme de acţionare
19 2.Realizează sisteme de acţionare electrică. 1.0
electrică
3.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de
acţionare electrică.
1.Realizează circuite electrice de curent
continuu (c.c.).
20 Circuite electrice 2.Realizează circuite electrice de curent 1.0
alternativ (c.a.).
3.Utilizează aparate de c.a de joasă tensiune.
1.Identifică tipuri de circuite electronice.
2.Evaluează performanţele circuitelor
21 Circuite electronice electronice. 1.0
3.Conectează circuite electronice în
echipamente şi instalaţii.
1.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.
22 2.Realizează produse specifice prin asamblări
Asamblări mecanice 1.0
nedemontabile.
3.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.
1.Selecteaza metode de control al
semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.
23 2.Depisteaza defectele semifabricatelor,
Detectarea defectelor 1.0
pieselor, sistemelor tehnice.
3.Efectueaza controlul semifabricatelor,
pieselor, sistemelor tehnice.

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

NR. TITLUL UNITĂŢII NR.


COMPETENŢE
CRT. DE COMPETENŢE CREDITE
1. Identifică
24 Utilizarea circuitelor componentele electronice analogice. 1.0
cu componente 2. Verifică
electronice analogice funcţionarea componentelor electronice
în automatizări. analogice.
3. Realizează
circuite electronice cu componente
analogice practic şi/sau prin simulare
computerizată.
Profil: Tehnic 7
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
25 Utilizarea circuitelor 1. Identifică circuitele logice integrate după
electronice realizate criterii de clasificare.
cu circuite logice 2. Verifică funcţionarea circuitelor logice
0.5
integrate în integrate.
automatizări 3. Realizează practic şi/sau prin simulare
montaje cu circuite logice utilizate în
automatizări.
26 Prezentarea 1. Identifică
automatelor automatele programabile după dimensiunea
programabile magistralei de date.
2. Recunoaşte configuraţia de bază a
0.5
automatelor programabile cu prelucrare la
nivel de bit.
3. Examinează utilizarea automatelor
programabile cu prelucrare la nivel de bit la
implementarea automatelor cu stări finite
27 Analizarea 1. Identifică performanţele unui SRA.
sistemelor de reglare 2. Prezintă funcţionarea elementelor
automată componente ale unui SRA.
3. Stabileşte legea de reglare după care
2.0
funcţionează un regulator automat.
4. Examinează SRA cu elemente de execuţie
electropneumatice .
5. Examinează SRA cu elemente de execuţie
electrohidraulice.
28 Reglarea automată 1. Corelează componentele unui sistem de
a parametrilor reglare automată a unui parametru cu
proceselor elementele schemei bloc a unui SRA.
tehnologice 2. Examinează modul de conectare a
1.0
elementelor componente pentru realizarea
unui SRA cu structură evoluată.
3. Analizează utilizarea automatelor
programabile în conducerea unui proces
tehnologic.
29 Reţele de 1. Analizează arhitectura şi standardele
calculatoare retelelor de date.
2. Analizează protocolul TCP/IP.
3. Utilizează componentele fizice utilizate în
1.0
reţele de date.
4. Realizează conectarea unei reţele de date la
internet .

Profil: Tehnic 8
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE
Titlul Unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel de calificare: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor


sarcini de lucru.

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor


sarcini de lucru.

3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

5. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.

Profil: Tehnic 9
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.1: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor
sarcini de lucru.

Criterii de Performanţă:
(a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al
mesajelor orale.
(b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte, relevante pentru sarcina de lucru.
(c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate, precum şi a atitudinilor şi
sentimentelor.
(d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile
ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin
asocieri / conexiuni.
(e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului.
(f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la
de mesaje orale: viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:
• mesaje, formale şi informale, emise de cei din jur;
• conferinţe, discursuri, prezentări de produse / servicii;
• transmisiuni radio şi TV, talk-show-uri, anunţuri publice;
• conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.
Informaţii • ideea principală (sensul global);
obţinute: • informaţii factuale, pe teme de interes comun;
• informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni, explicaţii,
specificaţii de produse şi servicii;
• opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), sentimente.
Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media;
• vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.
• varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant)
Moduri de • întrebări, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;
acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane;
• acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).
Probe de Evaluare:
Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi
obţină prin ascultare informaţii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, aşa cum se precizează în
criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru
identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul
este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă
(d), (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe
baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în
condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 10
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească
strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c),
(d), (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 11
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 1.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii
unor sarcini de lucru.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la
domeniul ocupaţional.
(b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii
specifice necesare.
(c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului, atunci cînd este
necesar.
(d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din
texte diferite.
(e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
forme de prezentare.
(f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul
luării unor decizii.
(g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu
conţinut operaţional complex.
Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:
Tipuri de Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime
text: variabilă:
• texte specifice domeniului ocupaţional: manuale, rapoarte, note, fişe tehnice;
• texte de popularizare: ştiri şi articole de presă, reclame, anunţuri;
• texte cu conţinut operaţional: corespondenţă, faxuri, formulare, standarde,
instrucţiuni;
• mesaje, cereri, reclamaţii.
Informaţii • informaţii factuale, relativ complexe, pe teme de interes comun;
obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi
servicii;
• date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese
tehnologice
Materiale • dicţionare;
de • diagrame şi alte materiale vizuale;
referinţă: • instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, pagini Internet.
Forme de • tabele, grafice, scheme;
prezentare • notiţe.
Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane;
acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare;
• acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.
Probe de Evaluare:
Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
informaţii, detalii sau opinii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în
condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 12
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului, atunci cînd este necesar, aşa cum se
precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), (e),
(f) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (f), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 13
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 1.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.3: Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Criterii de Performanţă:
(a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru.
(b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
profesionale.
(c) Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor, instrucţiunilor,
întrebărilor şi solicitărilor.
(d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea
nu este înţeleasă imediat.
(e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes
propriu şi professional.
(f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru
sarcina de lucru.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tipuri de Schimburi de informaţii, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, la viteză
informaţii: normală, în diverse registre, în conversaţii de lungimi variate, privind:
• activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi;
• aranjamente sociale;
• descrieri de obiecte, procese, operaţii;
• probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene.
Contexte: • personal şi social – situaţii specifice în familie, şcoală, comunitate;
• profesional – situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă, situaţii conflictuale.
Limbaj: • vocabular adecvat contextului personal şi social;
• vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.
Moduri de • faţă în faţă;
comunicare: • la telefon, robot telefonic.
Moduri de • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i.
acţiune:

Probe de Evaluare:
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să
solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), şi în
condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să
solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), (d) şi în
condiţiile de aplicabilitate
Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri, aşa
cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
adecvat terminologia specifică, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile
de aplicabilitate

Profil: Tehnic 14
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.4: Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Criterii de Performanţă:
(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice
domeniului ocupaţional.
(b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, structurate şi cu
folosirea de conectori.
(c) Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de informaţii corecte vizând
aspecte din domeniul de activitate.
(d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica
corectitudinea informaţiei şi limbii folosite.
(e) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text, la subiect
şi la cititorul intenţionat.
(f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Tipuri de texte • formulare şi alte documente specifice, în funcţie de domeniul
funcţionale: ocupaţional (facturi, facturi pro-forma, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe
de producţie, documente de evidenţă primară, standarde);
• corespondenţă personală şi profesională: scrisori, note, mesaje
(inclusiv e-mail);
• procese verbale, rapoarte, eseuri.
Tipuri de În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse
informaţii: registre, de lungimi variate:
• informaţii factuale, inclusiv date personale;
• aranjamente şi instrucţiuni;
• idei, opinii, puncte de vedere;
• mesaje din partea altor persoane;
• raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.
Convenţii şi • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni, colegi,
limbaj: membri ai organizaţiei, ierarhii)
• pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare, formule
de persuasiune)
• formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.
Contexte: • organizarea locului de muncă;
• activităţi şi procese de producţie;
• calitatea serviciilor / produselor.
Materiale de • dicţionare, glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice;
referinţă: • documente normative şi tehnice
• modele de documente şi formulare.

Probe de Evaluare:

Profil: Tehnic 15
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze
formulare şi să întocmească corespondenţă, texte funcţionale şi documente specifice domeniului
ocupaţional, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa
cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un
format recomandat, un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă
formală / informală, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e), (f) şi în condiţiile de
aplicabilitate.

Titlul Unităţii: 1.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ.

Profil: Tehnic 16
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Competenţa 1.5: Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme
profesionale.

Criterii de Performanţă:
(a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de
interes.
(b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină, în contexte profesionale
predictibile.
(c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de
activitate.
(d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea.
(e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional, pe bază de materiale pregătite în
prealabil.
(f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este
clar înţeleasă, în conversaţii şi prezentări.
(g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile
folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale, în funcţie de rolul şi relaţiile cu
interlocutorul.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tipuri de a. Schimburi de opinii, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare,


interacţiuni la viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de lungimi variate,
: privind:
• chestiuni de ordin social şi de interes public curent;
• chestiuni profesionale de interes comun
b. Discuţii profesionale, care pot conţine şi elemente de vocabular
nefamiliare, derulate cu viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de
lungimi variate, privind:
• aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi
aranjamente operaţionale;
• relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări (în funcţie de
domeniul ocupaţional).
c. Prezentări scurte, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare,
făcute la viteză normală, privind:
• relatări ale unor evenimente şi conversaţii, rapoarte intermediare /
de progres;
• prezentări de produse, tehnologii.
Contexte: a. Schimburi de opinii:
• situaţii sociale informale, situaţii familiare, situaţii conflictuale;
• întîlniri profesionale de rutină, contacte profesionale informale,
sarcini de lucru;
b. Discuţii profesionale:
• interviuri individuale, faţă în faţă sau telefonic;
• întîlniri formale / informale, activităţi profesionale zilnice;
c. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale.
Schimburi • pro şi contra în susţinerea unor idei personale;
de opinii: • ipoteze, predicţii;
Profil: Tehnic 17
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
• preferinţe, evaluări de: produse, servicii, procese.
Materiale • notiţe, scheme de prezentare;
pentru • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre.
prezentări:
Convenţii • formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii,
şi limbaj: limbaj nonverbal
• vocabular adecvat contextului personal şi social;
• vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.
Moduri de • faţă în faţă, în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii, discuţii
interacţiune: profesionale);
• în faţa unui auditoriu (prezentări);
• la telefon, robot telefonic (schimburi de opinii, discuţii profesionale).

Probe de Evaluare:
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte
discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie
semnificativ la discuţii profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite
opinii şi să răspundă adecvat la acestea, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească
şi să facă prezentări, în care să includă informaţii faptice, interpretări şi opinii, aşa cum se precizează
în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice
înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în
criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la
conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie, aşa cum se
precizează în criteriile de performanţă (b), (c), (d), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 18
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Identifică probleme complexe.

2. Rezolvă probleme.

3. Evaluează rezultatele obţinute.

Profil: Tehnic 19
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 2.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenţa 2.1: Identifică probleme complexe.

Criterii de Performanţă:

(a) Anticiparea situaţiilor problemă.

(b) Definirea problemei.

(c) Reflectarea asupra propriilor acţiuni.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Situaţii problemă: calitatea muncii, proces de muncă, interacţiuni între oameni, sesizări,
situaţii de urgenţă
Anticiparea problemei: corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă

Definirea problemei: identificarea problemei, cauze şi efecte ale problemei, cui aparţine
problema
Reflectarea: pune intrebari relevante asupra problemei; compara situatia problema
cu situatia normala; emite idei privind rolul lui in rezolvarea
problemei

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să
analizeze situaţiile problemă, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de
aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra
propriilor acţiuni, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 20
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenţa 2.2: Rezolvă probleme.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea soluţiilor posibile.

(b) Alegerea celei mai potrivite soluţii, în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a
evaluării lor.

(c) Întocmirea planului de acţiune.

(d) Aplicarea planului de acţiune.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Soluţii posibile: metode de rezolvare


Selectare: compară şi analizează soluţiile posibile şi decide
Justificare: argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei
Intocmire: listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor, alocarea de resurse
(materiale, financiare, timp) şi stabilirea responsabilităţilor
Aplicare: punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii, să
selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi
condiţiilor de aplicabilitate.
Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune
conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de
acţiune, conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 21
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

Competenţa 2.3: Evaluează rezultatele obţinute.

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea rezultatelor.

(b) Obţinerea feed-back-ului.

(c) Analizarea metodei aplicate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Analizarea rezultatelor: compară rezultatul obţinut cu cel dorit; aplică măsuri de corecţie, dacă
este cazul
Feed-back: concluzii, calificative proprii şi de la alte persoane
Analizarea metodei: resurse, acţiuni, responsabilităţi; generează şi extinde idei, sugestii
alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze
rezultatele, să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată, conform criteriilor de
performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 22
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Creează şi menţine relaţii profesionale.

2. Gestionează conflicte.

3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

Profil: Tehnic 23
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

Competenţa 3.1: Creează şi menţine relaţii profesionale.

Criterii de Performanţă:

(a) Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă.

(b) Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv.

(c) Stabilirea unor relaţii de cooperare, în interesul reciproc al părţilor.

(d) Susţinerea muncii în echipă .

(e) Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Ascultare activă: urmăreşte interlocutorul, nu întrerupe interlocutorul, preia


argumentele interlocutorului

Dialog constructiv: oferă sugestii, ascultă sugestiile celorlalţi, formulează propuneri


consensuale; exprimă un feedback pozitiv; cade de acord; face
distincţie între fapte, opinii şi sentimente

Relaţii de cooperare: suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului,


încredere în deciziile luate de grup, discutarea deschisă a iniţiativelor,
analiza critică si evaluarea opiniilor în grup

Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali, psiho-sociali, contextuali; metode de


identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare, analiza unor
indicatori de coeziune socială, interviuri, culegere de mărturii,
motivare, încurajare, integrare, redefiniri de rol, evitarea jocurilor de
putere

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să
menţină relaţii profesionale, aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e) şi
în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 24
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

Competenţa 3.2: Gestionează conflicte.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea surselor de conflict.

(b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor.

(c) Medierea conflictelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Surse de conflict: neînţelegeri, interese şi obiective opuse/diferite

Modalităţi de rezolvare: renunţarea, forţarea, aplanarea, compromisul,


confruntarea, feedback legat de performanţă şi
acceptare

Mediere: ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în


adoptarea unei modalităţi de rezolvare

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze
conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale), aşa cum se specifică în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 25
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

Competenţa 3.3: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi.

(b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Factori interesaţi: persoanele implicate direct sau indirect în conflict

Roluri funcţionale: în calitate de manageri, colegi, clienţi

Interese: personale, psiho-sociale, contextuale

Anticipare şi satisfacere: asimilarea rolului factorilor interesaţi, comunicarea cu factorii


interesaţi prin întrebări şi ascultare activă

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze
aşteptările factorilor interesaţi, preferabil în situaţii reale, aşa cum se specifică in criteriile de
performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 26
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Utilizează informaţii de pe internet.

2. Organizează şi prelucrează informaţia.

3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.

Profil: Tehnic 27
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI

Competenţa 4.1: Utilizează informaţii de pe internet .

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea noţiunilor de bază.


(b) Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.
(c) Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi
informatice.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Noţiuni de bază: informaţie dată, sistem, sistem informaţional, proces informaţional,


sistem informatic, bază informaţională, bază tehnică, flux
informaţional.

Surse de informaţie: bănci de date, baze de date, Internet, resurse umane implicate în
sistemul informaţional.

Criterii de eficientă: uşurinţă în utilizare, rapiditatea obţinerii informaţiei, corectitudinea


informaţiei obţinute, relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.

Tehnici de căutare: motoare de căutare, selectarea după criterii/chei multiple, utilizând


operatorii relaţionali (<,<=,>,>=, egal, diferit) sau operatorii logici
(AND, OR, NOT).

Probe de Evaluare:

Probe orale, practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească
noţiunile de bază ale unui sistem informaţional, conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând
condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de
informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile
de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice, aşa cum se precizează
în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 28
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 4.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI

Competenţa 4.2: Organizează şi prelucrează informaţia.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri.


(b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate.
(c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic.
(d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tip de informaţie/dată: numeric, şir de caractere (text), imagini, logic.

Structuri de date: fişiere (text, binare), foi de lucru, tabele, baze de date, liste.

Instrumente de lucru: tabele, schiţe, grafice, formulare (templates), rapoarte (simple,


complexe, pivot).

Tehnici software: utilizarea macrocomenzilor (macro), interogări ale bazelor de date,


validarea datelor.

Probe de Evaluare:
Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
structurile de date necesare organizării informaţiei, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să
memoreze informaţia, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de
aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente
de lucru pentru sistemul informatic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform
condiţiilor de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici
software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.
.

Profil: Tehnic 29
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI

Competenţa 4.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea


documentelor Web.

Criterii de Performanţă:
(a) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare
formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web.
(b) Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie.
(c) Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu
elementele de continut.
(d) Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi
specificaţia proiectului. Identificarea structurilor de date necesare organizării
informaţiei de diferite tipuri.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca
pagini Web, editoare de HTML, editoare de imagini, sisteme de
gestiune a bazelor de date, servere
Elemente de conţinut: text, liste, tabele, imagini, hărţi de imagini, sunete, anomaţie, cadre,
filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre, baze de
date
Tehnologii Web: ASP, Client-Server
Document Web: viteza de încărcare, raport text/imagine, configurare si administrare,
rapoarte, formulare, căutare şi regăsire a informaţiei
Cerinte: de conţinut, acurateţe, lizibilitate, de design, conformitate cu cerinţele
proiectului.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din
documentele Web, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de
aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să
proiecteze un document Web pentru propria organizaţie, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii
Web pentru obţinerea, testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din
specificaţia proiectului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d), conform
condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 30
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI

Competenţa 4.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.

Criterii de Performanţă:

(a) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor.

(b) Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele,
componentele şi obiectivele proiectului.

(c) Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor.

(d) Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Concepte generale: noţiunea de proiect, obiectivele proiectului, fazele unui proiect, managerul de
proiect, echipa de proiect (roluri), planul unui proiect, elemente de evaluare,
structura pe activităţi (WBS), grafic de activitati, traiectorie critică.

Etapele unui proiect:justificarea economică, structura echipei de proiect, planul de proiect, structura
activităţilor (WBS), alocarea resurselor (efort/durată, cost, dependinţe),
cereri de schimbare cu justificare şi aprobare, controlul riscului, rapoarte (de
progres, de excepţii,de sfârşit de proiect).

Componentele proiectului: organizaţia de proiect, planurile, mijloacele de control, etapele,


managementul riscului, controlul schimbării, managementul
configuraţiei, calitatea.

Instrumente software: pentru crearea graficelor, schitelor, sabloanelor de prezentare,


diagramelor (Gantt).

Probe de Evaluare:
Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie
conceptele generale utilizate în managementul proiectelor, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un
proiect, să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor, să livreze şi să validaze
proiecte simple conform cerinţelor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b), (c) şi (d),
conform condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 31
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 5. COMUNICARE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Susţine prezentări pe teme profesionale.

2. Moderează dezbateri şi şedinţe.

3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Profil: Tehnic 32
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 5. COMUNICARE

Competenţa 5.1: Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă:

Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă.

(a) Organizarea logică şi concisă a informaţiei.

(b) Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Pregătire: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune
întrebări altor persoane, selectează informaţiile

Organizare: prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor


audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau
altele).

Tehnici: prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a


audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport
non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică,
mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a
unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă
(a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 33
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 5. COMUNICARE

Competenţa 5.2: Moderează dezbateri şi şedinţe.

Criterii de Performanţă:

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume.

b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume.

c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc.

d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului


(colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile,
compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale

Participare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă
de receptivitate

Respectare: ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin


întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face
discriminări

Exprimare: concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical

Prezentare: sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să
modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b),
(c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 34
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 5. COMUNICARE

Competenţa 5.3: Elaborează documente pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă:

a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.

b) Scrierea unui document clar şi corect.

c) Verificarea documentului, asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Funcţie: instrucţiuni, manuale, scrisori sau rapoarte

Pregătire: stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe, organizarea


materialului

Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie, reguli gramaticale, coerenţă, folosirea


imaginilor, a schemelor, graficelor şi diagramelor

Verificare: corectarea, redactarea, editarea textului

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de
afaceri, un set de instrucţiuni şi un scurt raport, asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a),
(b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 35
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.

2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Profil: Tehnic 36
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenţa 6.1: Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.

Criterii de Performanţă:

(a) Autoevaluarea nivelului de pregătire.

(b) Identificarea cerinţelor locului de muncă.

(c) Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă.

(d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut.

.
Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Nivel de pregatire: studii, competenţe profesionale, abilităţi sociale, aspiraţii


profesionale.

Cerinţele locului de muncă: fişa postului, fişa angajatului, reglementări, condiţii specifice
angajatorului.

Portofoliu personal: rezultate la testări, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae,


autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de muncă,
recomandări.

Interviu: atitudine, postură, prezentare, limbaj verbal şi nonverbal, ţinută.

Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la perfomanţa personală, completarea


portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi
să identifice cerinţele locului de muncă prin raport, prezentare orală, aşa cum se precizează în
criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi
alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se
precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), în condiţiile de aplicabilitate date.

Profil: Tehnic 37
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenţa 6.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor carierei proprii.

(b) Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare.

(c) Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală, non formală, informală)


corespunzătoare obiectivelor stabilite.

(d) Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Obiective: calificări, competenţe, aptitudini necesare unei calificări, spirit


de iniţiativă

Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională, programe de formare continuă la


locul de muncă, programe de scurtă durată, cursuri serale,
consultanţă de specialitate, invăţământ la distanţă / frecvenţă
redusă, conferinţe, studiu individual, învăţare
continuă, voluntariat.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o
strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi
în condiţiile de aplicabilitate date.

Profil: Tehnic 38
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Competenţa 6.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate.

(b) Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a
lungul întregii vieţi.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Informaţii : cercetare on-line, articole şi emisiuni ale mass-media, articole de


specialitate, manuale, consultanţă specializată, afişe, discuţii,
aprecierea propriilor performanţe.

Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale, a evoluţiei


calificărilor la nivel national şi european,
consultarea unor persoane specializate (psihologi, consilieri ai carierei profesionale),
consultarea unor agenţii de recrutare de personal

Probe de Evaluare:

Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate
să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră,
aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Profil: Tehnic 39
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Nivel de calificare: 3

Valoarea creditului: 1.0

Competenţe:

1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

2. Prelucrează datele numerice.

3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Profil: Tehnic 40
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenţa 7.1: Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

Criterii de Performanţă:

(a) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.

(b) Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse.

(c) Înregistrarea datelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Date numerice: dimensiuni, distanţe, temperatură, masă, concentraţie,


densitate, tensiune

Selectare: după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării

Înregistrare date: tabele, fişe

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei
activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta, conform criteriilor de performanţă
(a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 41
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenţa 7.2: Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă:

(a) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi.

(b) Utilizarea formulelor de calcul.

(c) Reprezentarea grafică a datelor obţinute.

(d) Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Calcule: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii

Formule de calcul: transformări de unităţi de măsură, calcule economico-


financiare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică,
geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică

Reprezentare grafică: grafice în plan

Citirea graficelor: coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor
numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de
aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 42
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Competenţa 7.3: Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Criterii de Performanţă:

(a) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor.

(b) Formularea concluziilor în baza unei analize critice

(c) Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Comparare rezultate: erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe

Tipuri de grafice: liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt

Tipuri de diagrame: cumulativă, Paretto, de dispersie

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a
rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de
performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 43
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale

2. Defineşte posibilităţile pieţei

3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic 44
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI

Competenţa 8.1: Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea criteriilor, abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de


activitatea antreprenorială.

(b) Evaluarea propriilor abilităţi, ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale


ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a).

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii, discuţii cu profesorii, colegii şi părinţii

Probe de Evaluare:

Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca
potenţial antreprenor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de
aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 45
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI

Competenţa 8.2: Defineşte posibilităţile pieţei.

Criterii de Performanţă:

a) Studierea evoluţiilor economice.

b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei.

c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale.

d) Identificarea strategiilor de marketing.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Evoluţii economice: la nivel global, naţional, regional şi local

Analizarea posibilităţilor pieţei: impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de


afaceri, analiză SWOT, ciclul de viaţă al produsului

Resurse: financiare (credit bancar, sponsorizări, asocieri, proiecte cu


finanţări nerambursabile), umane, materiale, oportunităţi de
dezvoltare.

Strategii de marketing: marketing de nişă sau alte strategii

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei, aşa cum se
specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 46
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI

Competenţa 8.3: Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă:

a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi


legislaţia

b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu

c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Riscuri: analizarea riscurilor, scenarii posibile

Resurse: plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea


resurselor financiare, subvenţii, abilităţi

Legislaţie: sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept


comercial

Plan: structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse


umane, logistică

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să
prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a),
(b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic 47
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.

2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei.

3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Profil: Tehnic 48
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI
________________________________________________________________________

Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.


________________________________________________________________________
Criterii de Performanţă:

(a) Definirea conceptului de proces de producţie.

(b) Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie.

(c) Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Proces de producţie: procese industriale şi non-industriale

Criterii de clasificare: modul de participare la executarea produselor, modul de


execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii
prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura
activităţii desfăşurate

Componente: mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de


producţie, mărimi de ieşire

Probe de Evaluare :

Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie
conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de
producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată

Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este
capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de
performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Profil: Tehnic 49
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

________________________________________________________________________

Competenţa 9. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei.


________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor.

(b) Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei.

(c) Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tipuri de producţie: individuală, în serie, în flux, de masă, automatizată, în celule


de fabricaţie

Metode de organizare a
producţiei: programare liniară, metoda PERT, metoda CPM, metoda “Just
in time”

Tendinţe: sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate, adecvare,


adaptibilitate, dinamism structural), avantaje ale sistemului
flexibil

Probe de Evaluare :

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil
să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de
performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze
metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate
specificată

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să
precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de
performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Profil: Tehnic 50
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

________________________________________________________________________

Competenţa 9.3: Programează activităţi specifice locului de muncă.


________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.

(b) Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.

(c) Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Modalităţi: - clasic
- folosind software

Necesarul de materiale: - materii prime şi materiale


- semifabricate
- unelte de lucru

Forţa de muncă: . profesionistă


- calificată
- necalificată

Documente: - fişa de lansare a produsului/serviciului


- fişe tehnologice
- grafice, diagrame
- planuri

Probe de Evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de
date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi
dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs, conform criteriului de
performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea
produsul, conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să
planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c), în aria de
aplicabilitate specificată

Profil: Tehnic 51
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi


sisteme de calitate.

2. Utilizează documentele sistemului calităţii.

3. Utilizează procedurile de audit al calităţii.

4. Aplică instrumente ale calităţii.

Profil: Tehnic 52
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII
________________________________________________________________________

Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi


sisteme de calitate.
________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii.

(b) Explicarea conceptului de controlul calităţii.

(c) Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Asigurarea calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala

Controlul calităţii evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii,


verificarea calităţii

Sisteme de calitate: Standarde româneşti, europene şi internaţionale

Elementele sistemului calităţii: elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de


desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului
calităţii;

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de
asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a),
(b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 53
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 10.2: Utilizează documentele sistemului calităţii.

Criterii de Performanţă:

(a) Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie.

(b) Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică


locului de muncă.

(c) Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Documentele sistemului
calităţii: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile
/instrucţiunile de lucru

Documente specifice
locului de munca: proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de
încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii
tehnice
buletine de analize, buletine de încercări

Metode de înregistrare: note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de


analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate,
registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de
evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor
efectuate

Probe de Evaluare:

Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică
a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă
(a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o
diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii
specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de
aplicabilitate

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de
asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în
concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Profil: Tehnic 54
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 10.3: Utilizează procedurile de audit al calităţii.

Criterii de Performanţă:

(a) Explicarea conceptului de audit al calităţii.

(b) Specificarea scopului documentelor folosite la audit.

(c) Explicarea elementelor de bază ale audit-ului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor,


evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea
eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea
actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor
corective

Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului


Auditul procesului
Auditul sistemului calităţii
Audituri interne/externe

Documente de audit: plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective,


raport de neconformitate

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de
audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de
aplicabilitate.

Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care
să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de
performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 55
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 10.4: Aplică instrumente ale calităţii.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor.

(b) Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale.

(c) Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Instrumente de lucru: Diagrama Pareto, diagrama Ishikawa, histograma defectelor, fişa de


inspecţie

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Informaţii: date din înregistrările referitoare la calitate

Probe de Evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi
că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale
conform criteriilor de performanţă (a),( b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 56
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor


clienţilor.

2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.

3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.

4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

Profil: Tehnic 57
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenţa 11.1: Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor


clienţilor.

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului.


(b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Cerinţe de bază: cercetarea pieţei, funcţiile şi scopul produsului, aspect, materiale şi


tehnologii, costuri, timp de realizare, tipul producţiei

Specificaţii tehnice: performanţe (tehnice) în exploatare, dimensiuni, masă, încadrare în


standarde, fiabilitate, termene de garanţie

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează, realizând şi folosind un tabel, că
este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice
specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi
(b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 58
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenţa 11.2: Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare.


(b) Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Modalităţi de identificare: brainstorming, cercetarea produselor existente, ca răspuns la


specificaţiile produsului (performanţe tehnice, formă, estetică,
ergonomie, îndeplinirea scopului pentru care este proiectat)

Standarde: cerinţe de calitate, siguranţă, protecţia mediului prevăzute de


standarde româneşti şi europene

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume, şi să utilizeze standardele şi
legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), acoperind toată gama condiţiilor
de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 59
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenţa 11.3: Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului .

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare


(b) Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat
(c) Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Surse de informaţie: baze de date pentru materiale, componente, cataloage de prezentare

Informaţii specifice: despre materiale şi procese de producţie, cu aplicabilitate în calcule


simple de proiectare

Factori: influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra


tehnologiei de fabricaţie, disponibilitatea resurselor (de exemplu:
manoperă, materiale, echipamente)

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului, folosind produsul din competenţa 2,
conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor
de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 60
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 11. ELEMENTE DE PROIECTARE

Competenţa 11.4: Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

Criterii de Performanţă:

(a) Justificarea alegerii soluţiei finale .

(b) Alegerea formei de prezentare.

(c ) Utilizarea metodelor de prezentare grafică.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Justificarea soluţiei finale: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului,


standardele şi legislaţia în vigoare, evaluarea critică a soluţiei propuse

Forme de prezentare: simulare cu ajutorul softurilor specializate, prezentări scrise ce pot


cuprinde desene tehnice, specificaţii de materiale, tehnologii de
realizare, costuri estimative

Prezentări grafice: desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD)
ca de exemplu: desene de ansamblu, desene de detaliu, diagrame,
scheme

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să
prezinte soluţia finală de proiectare, folosind produsul din competenţa 2, conform precizărilor din
criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale
acestora.

Profil: Tehnic 61
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi


stingerea incendiilor.

2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de


muncă.

3. Coordonează activităţile în caz de accident.

Profil: Tehnic 62
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
________________________________________________________________________

Competenţa 12. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi


prevenirea şi stingerea incendiilor
________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul
de muncă.

(b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii, individuale ,


colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

(c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie.

(d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea


incendiilor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Informare: Instructaje iniţiale, curente, periodice, fişe,afişe, filme,


cataloage, broşuri, pliante, instrucţiuni de lucru

Control: Fişa individuală de instructaj, echipamente de lucru şi


echipamente individuale şi colective de protecţie, trusă de
prim ajutor, materiale igienico-sanitare, materiale şi mijloace
de stingere a incendiilor

Sisteme şi dispozitive de protecţie: Individulale şi colective specifice locului de muncă

Materiale şi mijloace pentru


stingerea incendiilor: Apă, nisip, pături, hidranţi, stingătoare cu spumă, cu
praf, cu CO2

Probe de Evaluare :

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze
mijloacele de informare necesare instructajului, să controleze şi să asigure buna funcţionare a
mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în concordanţă cu
condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze
materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în
concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 63
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

________________________________________________________________________

Competenţa 12. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la


locul de muncă.
________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.

(b) Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.

(c) Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.

(d) Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Evidenţă: Registre, statistici, jurnale

Raportare: Procese verbale, note informative


Situaţii deosebite: Situaţii de risc:
- Perturbări funcţionale, defecţiuni ale utilajelor
- Nerespectarea principiilor ergonomice
- Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul
de muncă
- Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a
lucrătorului
Accidente de muncă
Boli profesionale
Avarii
Incendii şi explozii

Echipamente de lucru şi
de protecţie: Specifice domeniului de activitate

Probe de Evaluare :

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa
locurilor de muncă periculoase, să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite
conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să
utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de
performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 64
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

________________________________________________________________________
Competenţa 12. 3. Coordonează activităţile în caz de accident.
________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Acordarea primului ajutor în caz de accident.

(b) Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată.

(c) Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii.

(d) Evaluarea intervenţiei în caz de accident.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Primul ajutor: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident

Plan de acţiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea


organelor abilitate

Sarcini: Individuale şi de grup

Evaluare: Corectitudinea intervenţiei, încadrarea în timp, viteză de


reacţie, estimarea pagubelor

Probe de Evaluare :

Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o
activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor, planificarea acţiunilor, trasarea sarcinilor şi
evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în concordanţă cu
condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 65
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor


mecanice.

2. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

3. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.

Profil: Tehnic 66
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII

Competenţa 13.1: Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor
mecanice.

Criterii de Performanţă:

(a) Caracterizarea organelor de maşini componente.

(b) Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului.

(c) Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Caracterizare: denumire, material, construcţie, parametri geometrici si constructivi

Organe de maşini: curele, cabluri, lanţuri, osii, arbori, roţi dinţate, roţi de curea, roţi de fricţiune,
variatoare, lagăre, cuplaje, ghidaje

Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este
capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini
componente, conform criteriilor de performanţă (a) , (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă
cinematică a unei transmisii date, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de
aplicabilitate.

Profil: Tehnic 67
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII

Competenţa 13. 2: Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi


mecanisme.

Criterii de Performanţă:

(a) Interpretarea documentaţiei tehnice.

(b) Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.

(c) Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Documentaţia tehnică: desen de ansamblu, schema de montaj

Lucrări specifice: pregătitoare, montare, demontare, ajustare

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze
documentaţia tehnică , conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de
aplicabilitate precizate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze
corespunzător sarcinile de lucru, respectând criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile
de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea
lucrărilor de montaj pe baza unui plan, respectând criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate
condiţiile de aplicabilitate precizate.

Profil: Tehnic 68
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII

Competenţa 13. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.

Criterii de Performanţă:

(a) Coordonarea operaţiilor de întreţinere.

(b) Efectuarea reglajelor.

(c) Respectarea normelor de protecţie a mediului.

________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Reglaje: joc radial şi frontal al danturii, bătăile radiale şi frontale ale arborilor,
paralelismul arborilor, ajustarea jocurilor, coaxialitatea arborilor şi
lagărelor, ajustarea curselor

Întreţinere: verificări curente, ungere, curăţire, conservare

Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de


protecţie a mediului

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea
operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu
respectarea normelor de protecţie a mediului, conform criteriilor de performanta (a) , (c) şi
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de
reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de
performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 69
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 14. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Analizeazǎ specificul proiectului.

2. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

3. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.

4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.

Profil: Tehnic 70
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD

Competenţa 14. 1: Analizeazǎ specificul proiectului.

Criterii de Performanţă:

(a) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele


tradiţionale.

(b) Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului.

(c) Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Avantaje: Calitate, acurateţe, timp de execuţie şi revizuire, eficienţă, cost,


transferul informaţiilor

Meniuri derulante: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Modify, Bonus, Help

Butoane din bara


instrumentelor de lucru: desenarea, modificarea, editarea obiectelor elementare, selectarea
punctelor geometrice specifice: intersecţie, punct median,
perpendiculare, capete de linie

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele
utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale, enumerându-le într-un raport, să
utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului, să utilizeze comenzi folosind linia de
comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi acoperind toate condiţiile
de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 71
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD

Competenţa 14. 2: Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii


specifice domeniului.

(b) Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD.

(c) Cotarea desenelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Hard: procesor, memorie RAM, placă video, hard disk, CD-ROM, CD-WR

Soft: adecvat domeniului: mecanic, electronic, electromecanic, electric, construcţii, textile

Procedee de bază
pentru desenare CAD:aranjare, copiere, colorare, racordare, ştergere, translatare

Cotare: liniară, diametre, rază, unghiuri, înclinată

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstrează, prin realizarea unor desene, că este
capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice
domeniului, sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare, conform precizărilor din
criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 72
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD

Competenţa 14. 3: Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.

Criterii de Performanţă:

(a) Pregǎtirea mediului de desenare.

(b) Aplicarea textelor pe desene.

(c ) Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode


noi de îmbunǎtǎţire.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Pregǎtirea mediului de lansare în execuţie a programului, numele şi locul de


desenare: memorare al fişierului, unitǎţile de mǎsurare utilizate,
dimensiunea hârtiei

Modalităţi: caracteristici, text pe un rând, pe mai multe rânduri, ştergere text,


tipărire, copiere, mutare, copiere desene din CAD în Word

Metode: plan complex, munca cu alţii, responsabilitǎţi, aranjamente de lucru

Probe de Evaluare:

Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca
mediul de desenare, să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ,
prin realizarea unor desene relevante, sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire, conform precizărilor
din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 73
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD

Competenţa 14. 4: Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D.

Criterii de Performanţă:

(a) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D.

(b) Interpretarea suprafeţelor spaţiale.

(c ) Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Vizualizare model: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ

Suprafeţe: între două linii curbe, extrudate, de revoluţie

Dezvoltǎri: feed-back, plan complex, documentaţie tehnicǎ, responsabilitǎţi,


aranjamente de lucru (birouri de proiectare)

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează, prin realizarea unor desene
elementare, că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D, sǎ reprezinte suprafeţe
spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din
criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Profil: Tehnic 74
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.

2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie

3. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.

Profil: Tehnic 75
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE
________________________________________________________________________

Competenţa 15.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.


________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Descrierea mediului industrial.

(b) Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în


industriile producătoare.

(c) Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare
precizate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Mediul industrial: tipuri de produse, moduri şi tipuri de producţie, tipuri de fabricaţie

Sisteme de fabricaţie: inteligente, holonice, bionice

Citerii de evaluare a
utilizării sistemelor: economic, de calitate, de competitivitate

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să
descrie mediul industrial, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că
este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile
producătoare, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea
sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului, conform criteriului
de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 76
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

Competenţa 15.2: Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie.

(b) Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie.

(c) Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie.

(d) Justificarea alegerii criteriilor de analiză.

(e) Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Componente: concurenţa, sincronizarea, partajarea resurselor

Fenomene: defectarea şi repararea maşinilor, variaţia timpilor de prelucrare

Criterii de analiză: ergonomice, de evaluare a riscului, rezultatele activităţii, atribuţiile


locului de muncă, tipuri de echipamente, tehnologii de fabricaţie

Metode de analiză: tehnici de simulare, metode analitice

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite
surse şi rapoarte componentele, fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie
conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de
analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză, conform criteriului de performanţă
(d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode
de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii
precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 77
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

Competenţa 15.3: Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării


şi controlului.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie.

(b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de


fabricaţie.

(c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Procese: prelucrarea, controlul, stocarea, manipularea, transportul, comanda,


conducerea

Aspecte ale planificării


şi controlului: planificarea producţiei, controlul producţiei, controlul calităţii,
sănătatea şi securitatea muncii, tehnologia informaţiei în realizarea
sistemelor de fabricaţie

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic
că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a)
în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să
explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform
criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este
capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform
criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 78
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

Nivel: 3

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea


mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic 79
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

Competenţa 16. 1: Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului


de măsurare.

(b) Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

(c) Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre


componentele instalaţiei / sistemului de măsurare.
________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente


de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi
prelucrarea datelor.

Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice

Legături funcţionale: mecanice, electrice, electronice

Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este
capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze
schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente,
conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi
acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul
funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform
precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi
acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic 80
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

Competenţa 16. 2: Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea


mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate.

(b) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru
mărimile măsurate

(c) Selectarea mijloacelor de măsurare necesare

(d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.
________________________________________________________________________
Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:
Documentaţie tehnică: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare
Condiţii impuse: valori nominale, condiţii de microclimat
Valori prognozate: în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului
controlat
Criterii de selecţie: caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat;
parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi
funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului
(sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea
diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea;
precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate,
serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează
procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării
Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în
instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în
funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea
legăturilor funcţionale dintre componente
________________________________________________________________________
Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze
documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi
echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze
calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste
categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.
Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze
mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare
necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de
performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama
menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic 81
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

Competenţa 16. 3: Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea


mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:
(a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată.
(b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea
mărimilor tehnice specifice.
(c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată.
(d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.
(e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri,
abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri,
presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice
(intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe).
Mijloace de
măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle,
şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre,
dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre,
vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre,
vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice
(ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice).
Metode de
măsurare: directe, indirecte, implicite
Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice
Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz)
Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru
funcţionarea optimă a procesului controlat.
Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori
nominale sau limită, toleranţe

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze
mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de
măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele
măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele
din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă
specificate.
Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze
instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor
mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform
precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie
şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic 82
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Programează activitatea de întreţinere.

2. Monitorizează lucrările de întreţinere.

3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi


instalaţiilor.

Profil: Tehnic 83
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

Competenţa 17. 1: Programează activitatea de întreţinere.

Criterii de Performanţă:

(a) Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi
termenele de realizare a acestuia.

(b) Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor.

(c) Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu.

_______________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Documentaţie tehnică : prescripţii tehnice (plan de întreţinere, metodologii, norme, normative,


cărţi tehnice, cataloage, reglementări)
Sarcini: responsabilităţi din fişa postului, fişa de activitate
Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise, prin elaborarea unui plan de întreţinere, care atestă capacitatea
candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea
activităţilor de întreţinere planificate, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform
fişei postului, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă, cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna


sarcinile repartizate în documentele de serviciu, aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 84
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

Competenţa 17. 2: Monitorizează lucrările de întreţinere.

Criterii de Performanţă:

(a) Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.

(b) Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor.

(c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.


________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Lucrări de întreţinere - întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului)

Necesarul de resurse: - materiale, S.D.V.–uri, A.M.C.–uri

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru
lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul
de resurse pentru executarea lucrărilor, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea


lucrărilor de întreţinere conform planificărilor, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 85
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

Competenţa 17. 3: Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi


instalaţiilor.

Criterii de Performanţă:

(a) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform


documentelor tehnice.

(b) Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu.

(c) Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a


incendiilor.
Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Documentaţia tehnică: instrucţiuni, cărţi tehnice, cataloage, documentaţie tehnică de firmă,


normative, fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise şi practice care atestă, prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de
întreţinere pentru un anumit echipament, capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare
specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice, aşa cum s-a precizat în
criteriul (a) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice care atestă, prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific,
capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu, aşa cum s-a
precizat în criteriul (b) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice care atestă, prin elaborarea unui raport privind securitatea
muncii, capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii, de
prevenire şi stingere a incendiilor, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă, cuprinzând
toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 86
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Caracterizează sistemele de reglare automată.

2. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

3. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice


domeniului.

Profil: Tehnic 87
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenţa 18. 1: Caracterizează sistemele de reglare automată.

Criterii de Performanţă:

(a) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.

(b) Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de


reglare automată.

(c) Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare


automată.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Schema de principiu : schema bloc a sistemului de reglare automată

Mărimi în schema SRA : de intrare (de referinţă), de reacţie, de comandă , de execuţie(de


reglare), de ieşire, perturbaţiile

Componentele SRA : traductoare de intrare şi de reacţie, elemente de comparaţie,


regulatoare automate, elemente de execuţie, instalaţia reglată

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de
principiu a unui sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi
acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care
intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată, conform precizărilor din criteriul
de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al
componentelor sistemului de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c)
şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Profil: Tehnic 88
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenţa 18. 2: Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de


reglare automată.

(b) Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată.

(c) Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii


date.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Componente SRA: traductori de intrare şi reacţie, elemente de comparaţie,


regulatoare automate, elemente de acţionare

Alegerea componentelor: din cataloage şi internet

Criterii date: valoare reglată, factori fizici, viteza de reacţie, agentul de


lucru (electric, pneumatic, hidraulic), factori legaţi de
sănătatea şi protecţia muncii

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată, conform precizărilor din
criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu,
respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea
componentelor sistemelor de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b)
şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă
componentelor sistemelor de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c)
şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu, respectând normele de sănătatea şi
securitatea muncii.

Profil: Tehnic 89
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE

Competenţa 18.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

Criterii de Performanţă:
(a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată.

(b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată.

(c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Elementele din sistemul elementul de măsurat (tipuri de traductoare),


de reglare automată elementul de comparaţie, regulatorul automat,
elementul de execuţie

Sistemul de reglare automată: sisteme de stabilizare automată, sisteme de


reglare cu program variabil, sisteme de reglare
automată de urmărire

Parametrii tehnici supravegheaţi : - mărimi electrice ( fază, frecvenţă, putere, curent, tensiune)
- mărimi neelectrice ( nivel, deplasare, viteză, acceleraţie, debit, presiune, temperatură)

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice
elementele din sistemul de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi
acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte
funcţionarea sistemului de reglare automată, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi
acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi, conform precizărilor din criteriile de performanţă
(c), şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de tehnica
şi securitatea muncii.

Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ


90
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific


domeniului.

2. Realizează sisteme de acţionare electrică.

3. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.

Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ


91
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Competenţa: 19.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

Criterii de Performanţă:

(a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului.


(b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific
domeniului.
(c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Sistem de acţionare: ansamblul format din motor electric, instalaţia de comandă,


sistem de transmitere a mişcării, maşină de lucru pentru
obţinerea lucrului mecanic.
Componentele sistemului
de acţionare : motoare electrice, maşini de lucru , instalaţie de comandă
(aparatele electrice şi electronice de acţionare, comandă,
protecţie şi semnalizare), sistem de transmisie a mişcării.

Rolul funcţional al: motorului electric, maşinii de lucru, sistemului de transmisie a


mişcării, instalaţiei de comandă a motorului

Ansamblu: sistem tehnic specific domeniului

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască
componentele unui sistem de acţionare dat, să specifice rolul funcţional al acestora, conform
precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale
acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de
acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind
toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi securitatea
muncii.

92
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ

Competenţa: 19. 2: Realizează sisteme de acţionare electrică.

Criterii de Performanţă :

(a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema


electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare.
(b) Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului.
(c) Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi


numerice din scheme

Schemă electrică de acţionare: de forţă, de comandă

Executare legături funcţionale: legături electrice şi mecanice (montare aparataj, motor


de acţionare, conductoare/cabluri de legătură)

Verificarea continuităţii: măsurători cu ohmmetrul sau alte metode

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia
simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date, conform
precizărilor din criteriile de performanţă (a), acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor
criterii.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături
funcţionale in sisteme de acţionare date, cu verificarea finală a continuităţii acestora, conform
precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale
acestor criterii, respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

93
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ

Competenţa: 19. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare.

Criterii de Performanţă:

(a) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de


acţionare.

(b) Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele


anticipate.

(c) Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Manevre de conectare şi comenzile aparatelor de comutaţie.


deconectare:

Parametrii de funcţionare: intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, turaţia

Urmărirea funcţionării: urmărire vizuală

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de
conectare şi deconectare a motorului de acţionare, să măsoare parametrii de funcţionare şi să
urmărească funcţionarea sistemului de acţionare, conform precizărilor din criteriile de performanţă
(a), (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate, respectând
normele de sănătatea şi securitatea muncii.

94
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.c.)

2. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)

3. Utilizează aparate de c.a de joasă tensiune.

95
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenţa 20. 1: Realizează circuite electrice de c.c.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea rezistoarelor după marcaj.

(b) Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei.

(c) Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică


dată .

(d) Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c.c..

(e) Analizarea circuitelor de c.c. pe baza valorilor măsurate utilizând


legile şi teoremele studiate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Marcaj: în clar sau în codul culorilor

Parametrii: tensiune la bornele sursei, intensitatea curentului generat

Schema electrică: gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de


surse şi rezistoare

Paramertii circuitului tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale


de c.c.: curenţilor din circuit.

Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite
conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d), aplicând legile şi
teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

96
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenţa 20. 2: Realizează circuite electrice de c.a.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj.

(b) Realizarea circuitelor de c.a. cu rezistoare, condensatoare, bobine.

(c) Măsurarea parametrilor de circuit.

(d) Simularea funcţionării circuitelor de c.a. folosind soft didactic.

(e) Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Marcaj: în clar sau în codul culorilor

Circuite de c.a.: circuite RLC serie, RLC serie/în paralel cu circuite C

Parametrii: valorile efective ale tensiunilor

Soft didactic: ORCAD, sau orice alt soft care permite simularea funcţionării
circuitelor de c.a.

Rezultate obţinute: intensităţi, tensiuni, erori de măsurare

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să
măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele
studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

97
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 20. CIRCUITE ELECTRICE

Competenţa 20. 3: Utilizează aparate de c.a. de joasă tensiune

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea aparatelor de protecţie, comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune.

(b) Realizarea circuitelor de c.a. de joasă tensiune cu aparate de protecţie, comutaţie şi receptoare.

(c) Verificarea funcţionării circuitelor de c.a. de joasă tensiune.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Aparate de protecţie: Siguranţe, relee termice

Aparate de comutaţie. relele termice, relee electromagnetice, întreruptoare automate,


contactoare, comutatoare

Receptoare: Lămpi cu incandescenţă, lămpi fluorescente, motoare electrice


Circuite de c.a,
de joasă tensiune: Circuite de c.a. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele
de protecţie, de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi
a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite
conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice
funcţionalitatea circuitelor de c.a. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de
aplicabilitate.

98
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Identifică tipuri de circuite electronice.

2. Evaluează performanţele circuitelor electronice.

3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .

99
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenţa 21. 1: Identifică tipuri de circuite electronice.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.
(b) Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice.
(c) Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tipuri de circuite electronice:


Circuite electronice de tip analogic:
- surse de alimentare;
- amplificatoare: de tensiune, de curent, de putere
- oscilatoare: RC, LC;
- modulatoare/demodulatoare
Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi
logice, codificatoare/decodificatoare,
ultiplexoare/demultiplexoare
- circuite integrate: numărătoare, memorii (RAM şi ROM),
microcontrolere
- dispozitive de afişaj electronic
Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică, amplificare, generare de semnale, codificare/
decodificare, modulare/demodulare, multiplexare/demultiplexare,
numărare, stocare informaţii, comandă, control, afişare electronică

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de


circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu, aşa cum s-a precizat în
criteriul de performanţă (a) , cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al
circuitelor electronice, aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) , cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile
unui circuit electronice, aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

100
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenţa 21. 2: Evaluează performanţele circuitelor electronice.

Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic.

(b) Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate.

(c) Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele


de catalog.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni, curenţi, puteri nominale


pentru amplificatoare : factor de amplificare
pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă, frecvenţa de oscilaţie
pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent
la intrare şi ieşire

Mărimi de măsurat: tensiuni, curenţi, impedanţe, puteri electrice, frecvenţe,amplificări

Aparate de măsură şi control adecvate:


- multimetru, frecvenţmetru, osciloscop

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici
unui circuit electronic, aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile
adecvate, aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele


măsurării parametrilor, aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

101
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii : 21. CIRCUITE ELECTRONICE

Competenţa 21. 3: Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu.

(b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii, conform
documentaţiei tehnice.

(c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei, după conectarea circuitului electronic.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic:


-surse de alimentare
-amplificatoare: de tensiune, de curent, de putere
-oscilatoare: RC, LC
-modulatoare/ demodulatoare
Circuite electronice de tip digital:
-circuite digitale: porţi logice, codificatoare/ decodificatoare,
multiplexoare/ demultiplexoare
-circuite integrate: numărătoare, memorii, microcontrolere
-dispozitive de afişaj electronic
Documentaţe tehnică:
-scheme electrice, scheme de execuţie, cataloage de circuite
integrate, documentaţie de firmă

Probe de Evaluare:
Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic
utilizat, aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele


electronice conform documentaţiei tehnice, aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b),
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a


verifica echipamentul/ instalaţia, aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c), cuprinzând
toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

102
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 22. ASAMBLĂRI MECANICE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

2. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.

3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.

103
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 22. ASAMBLĂRI MECANICE

Competenţa 22.1.: Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.

(b) Stabilirea metodelor de asamblare.

(c) Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Date iniţiale : documentaţia tehnică, programul de producţie

Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale, metoda interschimbabilităţii


parţiale, metoda sortării, ajustării, reglării

Condiţii materiale : utilaje, SDV-uri, materiale specifice

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale
proceselor de asamblare, conform criteriului de performanţă (a), cu respectarea condiţiilor de
aplicabilitate.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate
de asamblare, pentru două situaţii diferite, conform criteriului de performanţă (b), cu respectarea
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor


materiale relevante pentru asamblare, pentru două situaţii diferite, conform criteriului de
performanţă (c), cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.

104
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 22. ASAMBLĂRI MECANICE

Competenţa 22.2.: Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea


unor produse specifice calificării.

(b) Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor


componente ale unor produse specifice calificării.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Asamblări nedemontabile : prin presare, prin nituire, lipire, sudare

Operaţii: de pregătire a reperelor, de asamblare nedemontabilă a produselor


specifice

Resurse: materiale, utilaje şi SDV-uri specifice, documentaţie tehnică

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării,
conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de
pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării, conform
criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

105
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 22. ASAMBLĂRI MECANICE

Competenţa 22.3.: Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice
calificării.

(b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse
specifice calificării.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Asamblări demontabile : prin pene şi ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice

Operaţii : pregătirea reperelor pentru asamblare, asigurarea organelor de


asamblare necesare, asamblarea propriu-zisă

Resurse : organe de asamblare, documentaţie tehnică, SDV-uri

Probe de Evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării, conform
criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de
pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice
calificării, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate
precizate.

106
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Selectează metode de control ale semifabricatelor, pieselor,


sistemelor tehnice.

2. Depistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor


tehnice.

3. Efectuează controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor


tehnice.

107
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenţa 23.1. Selectează metode de control al semifabricatelor, pieselor, sistemelor


tehnice.

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea metodelor adecvate de control .

(b) Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de


control.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Metode de control: - vizual prin defecte macroscopice


- cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor,
durităţii, fisurilor microscopice, răsucirilor)
- cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii
roţilor dinţate, rulmenţilor, al elasticităţii arcurilor, segmenţilor)
- defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante, cu radiaţii X şi
Gamma, ultrasonic, magnetic, cu aparate de măsură electrice)
Mijloace şi aparate de măsură şi control: - lupă, şubler, comparator, micrometru, ruleta, calibre,
microscop metalografic, lichide penetrante, surse
de radiaţii, contoare pentru radiaţii, pulberi magnetice,
megohmetru, termometre, pirometre, manometre

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele
de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice, conform criteriului de performanţă (a),
cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi
aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor, pieselor şi sistemelor tehnice, conform
criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

108
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenţa 23.2. : Depistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Criterii de Performanţă:

(a) Constatarea defectelor semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

(b) Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Defecte: - defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă, de suprafaţă


- defecte microscopice: de structură internă, incluziuni metalice şi nemetalice, pori,
fisuri, segregaţii
- defecte de funcţionare
Cauze: - abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor
- abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor
tehnice

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui raport specific,
că este capabil să identifice defectele semifabricatelor, pieselor şi sistemelor tehnice, conform
criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele
care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor, pieselor şi sistemelor tehnice, conform criteriului
de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

109
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 23. DETECTAREA DEFECTELOR

Competenţa 23.3. : Efectuează controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea


muncii.

(b) Evaluarea rezultatelor controlului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Metode de control: nedistructiv (vizual, auditiv, microscopic, cu lichide


penetrante, cu radiaţii Gamma, ultrasonic, magnetic,
cu aparate de măsură electrice)

Norme de sănatate şi securitate a muncii: utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei


de lucru, verificarea integrităţii şi funcţionării
mijloacelor şi aparatelor utilizate, respectarea normelor
de lucru

Evaluarea controlului: compararea cu normele şi standardele în vigoare, cu


fişele tehnologice

Rezultatele controlului: semifabricat, sistem tehnic corespunzător calitativ,


remediabil/rebut

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează, scriind un raport, că este capabil să
aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor, pieselor şi sistemelor tehnice, conform
criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează, efectuând o analiză, că este capabil
să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor, pieselor şi sistemelor tehnice, conform
criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

110
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

Titlul unităţii: 24. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE


ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

24.1. Identifică componentele electronice analogice.

24.2. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.

24.3. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin

simulare computerizată.

111
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 24. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE
ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa 24.1: Identifică componentele electronice analogice.

Criterii de Performanţă:

(a) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate.

(b) Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice.

(c) Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice.

Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă:

Componente electronice: diode semiconductoare, tranzistoare bipolare, tranzistoare cu efect de


câmp, dispozitive multijoncţiune (tiristorul), dispozitive
optoelectronice.

Criterii: simbol, marcaj, aspect fizic.

Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice.

Parametri: conform documentaţiei tehnice.

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte


componentele electronice analogice după criterii precizate, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe


capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii


componentele electronice analogice, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă, cuprinzând
toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

112
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 24. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE
ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa 24.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.


________________________________________________________________________
Criterii de Performanţă:
(a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice
analogice.
(b) Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice.
(c) Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice.

Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă:


Principii de funcţionare: fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor
electronice analogice
Caracteristici statice: dependenţa între mărimile caracteristice ale componentelor
electronice analogice
Parametri: specificaţi în documentaţia tehnică

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de
funcţionare ale componentelor electronice analogice, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile
statice ale componentelor electronice analogice, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a
măsura parametrii componentelor electronice analogice, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Titlul unităţii: 24. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE
ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa 24.3: Realizează circuite electronice cu componente analogice, practic şi/sau prin
simulare computerizată.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor.
(b) Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice.
(c) Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive
specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat.

(d) Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Circuite electronice - surse de electroalimentare;
- amplificatoare cu componente analogice, amplificatoare operaţionale;
- oscilatoare (RC, LC, cuarţ);
- circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante)
Scule şi dispozitive - cablaje imprimate, trusa electronistului
Software specializat: - orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării
circuitelor electronice
Aparatură specifică - aparate de măsurat, osciloscop

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite
electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice, aşa
cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de
aplicabilitate.
Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente
electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula, aşa cum s-a precizat în
criteriul (c) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice, aşa
cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de
aplicabilitate
Titlul unităţii: 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU
CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI

Nivel: 3

Valoare credit: 0.5

Competenţe:
25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.

25.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.

25.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în

automatizări.

115
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU
CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa: 25.1. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare

Criterii de Performanţă:
(a) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol, aspect fizic şi marcaj.
(b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional
(c) Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit.
(d) Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Circuite logice circuite logice combinaţionale, circuite logice secvenţiale

Circuite logice
combinaţionale: porţi logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul, multiplexorul /
selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de date, comparatorul digital,
detectorul de paritate

Circuite secvenţiale:circuie basculante, numărătoare, registre de deplasare

Funcţii logice: ŞI, SAU, NU, ŞI-NU, SAU-NU, SAU EXCLUSIV


Forme de
reprezentare: tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile, forme canonice, forme
elementare, diagrame Veitch-Karnaugh.
Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low
Parametri: VIH, VIL, IIH, IIL, FAN-IN, FAN-OUT

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea
elevului de a identifica circuitele integrate digitale, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate
Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare,
aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de
aplicabilitate.
Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu
nivelele de tensiune, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor
digitale, aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă, cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.

116
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU
CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa: 25.2. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.

Criterii de Performanţă:
(a) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale, pe baza
tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp.
(b) Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice.
(c) Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale
(d) Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Circuite logice
combinaţionale: porţi logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul,
multiplexorul / selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de
date, comparatorul digital, detectorul de paritate

Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile, registre de deplasare, numărătoare

Funcţii logice: funcţii de 3, 4 variabile date în forma canonică sau elementară.

Aplicaţii uzuale: codificări, decodificări, multiplexări, demultiplexări, comparări de


semnale electrice, deplasarea informaţiei, numărarea impulsurilor

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit
integrat digital, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă, cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate
pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale, aşa cum s-a precizat
în criteriile (b) şi (c) de performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a
exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale, aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

117
Profil: Tehnic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU
CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI

Competenţa: 25.3. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în
automatizări.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente.
(b) Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor
logice specifice automatizărilor.
(c) Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea
nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Circuite logice: circuite logice combinaţionale, circuite logice secvenţiale

Circuite logice
combinaţionale: porţi logice, structuri standard, codificatorul, decodificatorul,
multiplexorul / selectorul de date, demultiplexorul / dstribuitorul de date,
comparatorul digital, detectorul de paritate

Circuite secvenţiale: circuite basculante, registre de deplasare, numărătoare

Simularea funcţionării
circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit
acest lucru şi simulează funcţionarea lor.

Defecte: de implementare, de interconectare a circuitelor, cuplaje nedorite, conectare


defectuoasă a intrărilor neutilizate, distorsionarea transmisiei, alimentare
defectuoasă

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele
circuitelor integrate digitale, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a
simula funcţionarea circuitelor logice, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în


funcţionarea montajelor cu circuite logice, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 118


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE

Nivel: 3

Valoare credit: 0.5

Competenţe:
26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.

26.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit.

26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la

implementarea automatelor cu stări finite.

Profil: Tehnic 119


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE

Competenţa 26.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.

Criterii de Performanţă:
(a) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere.
(b) Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date.
(c) Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate
programabile cu prelucrări la nivel de bit.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Etapele procesului de proiectare
a sistemelor de conducere: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică
programată

Dimensiunea magistralei de date: AP cu programare la nivel de bit, AP cu prelucrarea


informaţiei la nivel de cuvânt, AP mixte.

Structura minimală a unui sistem: procesorul central, modulele de intrare-ieşire, consola de


programare.

Probe de Evaluare:

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele
procesului de proiectare, să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală
a unui sistem de conducere automată a proceselor, conform criteiilor de performanţă (a), (b) si (c)
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 120


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE

Competenţa 26.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu


prelucrare la nivel de bit.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP.


(b) Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni.
(c) Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Elementele schemei
bloc a unui AP: unitatea de control, periferice de intrare, periferice de ieşire,
periferice interne, consola de programare
Operaţiile pentru executarea
unei instrucţiuni: aducerea instrucţiunii din memoria program, incrementarea
numărătorului de adrese, stabilirea dialogului între unitatea de
control şi periferic, decodificarea codului operaţiunii şi executarea
ei.

Instrucţiunile de prelucrare
a informaţiei: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor, instrucţiuni
logice, generarea temporizărilor.

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc
a unui AP, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă, cuprinzând toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea
unei instrucţiuni date, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de
prelucrare a informaţiei, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă, cuprinzând toate elementele
din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 121


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE

Competenţa: 26.3. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit


la implementarea automatelor cu stări finite.

Criterii de Performanţă:
(a) Alegerea soluţiei de automatizare.
(b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent
utilizate.
(c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Soluţia de automatizare: alegerea hardware-ului, alegerea limbajului de programare,


scrierea, analiza şi salvarea unui program
Staţii de automatizare frecvent
utilizate: şina de montare, sursa de alimentare, unitatea centrală, module de
interfaţă, module I/O, module funcţionale, procesor pentru
comunicare.
Limbajele de programare
utilizate la programarea AP: LAD (diagramele Ladder), FBD (function block diagram), STL
(Statement List)

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare
pentru o anumită situaţie impusă, aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă, cuprinzând
toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o
staţie de automatizare, aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare
utilizate la programarea AP, aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate

Profil: Tehnic 122


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

27.1. Identifică performanţele unui SRA.

27.2. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.

27.3. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.

27.4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.

27.5. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.

Profil: Tehnic 123


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Competenţa 27.1: Identifică performanţele unui SRA.

Criterii de Performanţă:

(a) Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie.


(b) Descrierea semnalelor utilizate în S.R.A.
(c) Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S.R.A .

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente, SRA continue şi
discrete, SRA liniare şi neliniare, SRA cu un R.A. şi cu mai multe
R.A.; SRA monovariabile şi multivariabile, SRA cu legi de reglare
obişnuite şi cu legi de reglare speciale.
Semnale utilizate în SRA: treaptă unitară; rampă unitară; impuls unitar.
Regimurile de funcţionare
ale SRA: regim staţionar, regim tranzitoriu.
Performanţele unui SRA: condiţii impuse, performanţe staţionare, performanţe tranzitorii.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a), cuprinzînd toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele
unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b), cuprinzînd toate elementele din
condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul
de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c), cuprinzînd toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 124


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Competenţa 27.2: Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA.


(b) Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale.
(c) Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare, de forţe şi cupluri, de presiune, de nivel, de
debit, de temperatură.

Caracteristicile generale
ale traductoarelor: mărimi de intrare şi de ieşire; puterea consumată şi putere de sarcină;
caracteristica statică; sensibilitatea; domeniul de măsurare
Regulatoare
automate: RA electronice, RA pneumatice, RA hidraulice,

Probe de Evaluare:
Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
diferite tipuri de traductoare, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice
funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de
performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.
Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea
unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de
aplicabilitate.

Profil: Tehnic 125


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Competenţa 27.3: Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.

Criterii de Performanţă:
(a) Identifică legea de reglare pentru un R.A.
(b) Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.A.
electronice şi mecanice utilizate în SRA.
(c) Analizează răspunsul R.A. la semnalele de intrare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Legi de reglare: P (proporţională), I (integrală), PI (proporţională-integrală), PD


(proporţională-diferenţială), PID(proporţională-integrală-diferenţială).
Regulatoare
automate electronice: - liniare pentru procese rapide sau lente
- neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale.
Regulatoare
automate mecanice: pneumatice şi hidraulice
Răspunsul RA: caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare
treaptă unitară.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de
reglare a R.A. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.
Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze
modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform
criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul
R.A. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de
aplicabilitate

Profil: Tehnic 126


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Competenţa. 27.4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA.
(b) Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice
reprezentate în schemele de acţionare pneumatică.
(c) Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.

Condiţii de Aplicabilitate:

Echipamente pneumatice: grupul de pregătire a aerului, motoare pneumatice, distribuitoare,


drosele, supape, aparate pneumatice speciale
Parametri tehnico-
funcţionali: presiunea maximă de lucru, debitul nominal, diametrul nominal,
temperatura, puritatea
Scheme de acţionare
pneumatică: semne convenţionale, simboluri specifice pentru componente
pneumatice, conexiuni şi ciclograma de mişcare.

Funcţionarea SRA: succesiunea fazelor procesului automatizat

Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a), cuprinzînd toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze
parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice, conform criteriului de performanţă
(b), cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice
funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice, conform criteriului de performanţă
(c), cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 127


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

Competenţa. 27.5. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.

Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA.
(b) Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice
reprezentate în schemele de acţionare hidraulică.
(c) Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.

Condiţii de Aplicabilitate:

Echipamente hidraulice: motoare hidraulice, distribuitoare, supape, aparate hidraulice speciale


Parametri tehnico-
funcţionali: presiunea maximă de lucru, debitul nominal, diametrul nominal,
temperatura, puritatea
Scheme de acţionare
hidraulică: semne convenţionale, simboluri specifice pentru componente
hidraulice, conexiuni şi ciclograma de mişcare.

Funcţionarea SRA: succesiunea fazelor procesului automatizat

Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice
echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze
parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice, conform criteriului de performanţă (b),
cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice
funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice, conform criteriului de performanţă (c),
cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 128


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICE

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:
28.1. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu
elementele schemei bloc a unui SRA.

28.2. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui


SRA cu structură evoluată.

28.3. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic.

Profil: Tehnic 129


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICE

Competenţa 28.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui


parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.

Criterii de Performanţă:
(a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de
reglare automată.
(b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor
industriale.
(c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Documentaţia tehnică: - reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în
automatizări;
- parametrii procesului;
- documentaţia de lucru;
- NTSM în utilizarea aparatelor de
măsurat;
- parametrii de calitate ai fiecărei
faze a lucrării;
- manualul de întreţinere şi service al
echipamentului respectiv ;
- caracteristicile tehnice ale maşinilor, utilajelor şi echipamentelor
din exploatare
Scheme bloc pentru: - reglarea automată a debitului ;
- reglarea automată a temperaturii;
- reglarea automată a presiunii;
- reglarea automată a nivelului;
Legi de reglare tipizate: P, I, D, PI, PD, PID.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte
documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată
conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de
realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de
performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de
realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de
aplicabilitate.
Profil: Tehnic 130
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICE

Competenţa 28.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru


realizarea unui SRA cu structură evoluată.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată


a mărimilor într-un SRA în cascadă.
(b) Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui
sistem de comandă numerică.
(c) Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


SRA în cascadă: schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară..

Modul de conectare : conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului


de automatizare conform documentaţie tehnice.

Elementele componente ale unui


sistem de comandă numerică : multiplexoare, demultiplexoare, sumatoare, comparatoare,
elemente de afişare

Realizarea unui sitem de


comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice, asocierea circuitului logic, descrierea
parametrilor procesului, alegerea justificată a mărimilor de
intrare/ieşire

Probe de Evaluare:
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de
conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă
conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul
de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de
performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 131


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să
analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de
performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR


TEHNOLOGICE

Competenţa 28.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui


proces tehnologic.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea modulelor din schema bloc.


(b) Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici.
(c) Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni
mici.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Schema bloc: module componente, conectare în funcţie de rolul lor în conducerea


procesului tehnologic

Caracteristici: numărul de intrări/ieşiri necesar, tipul de intrări/ieşiri cerut, mărimea


memoriei cerute, viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni

Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii, reglarea timpului, reglarea presiunii.

.
Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele
din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de
alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice
funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi
a condiţiilor de aplicabilitate

Profil: Tehnic 132


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

29.1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.


29.2. Analizează protocolul TCP/IP.
29.3. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.
29.4. Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Profil: Tehnic 133


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE

Competenţa 29.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.

Criterii de Performanţă:

(a) Descrierea topologiilor reţelelor de date.

(b) Descrierea arhitecturilor reţelelor de date.

(c) Identificarea standardelor Ethernet.

(d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP.


__________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Topologii: magistrala, inel, stea, plasa (mesh), arbore

Arhitecturi: Ethernet, token-ring, FDDI

Standarde Ethernet: IEE 802.3, IEE 802.11

model OSI: Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic, Legatura de date, Reţea,
Transport, Sesiune, Prezentare. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre
acestea
model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea, Internet, Transport,
Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi


standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a), (b), (c) şi (d) de performanţă,
cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 134


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE

Competenţa 29.2: Analizează protocolul TCP/IP.

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea adresării IP.

(b) Descrierea serviciului de rezolvare a numelor.

(c) Descrierea suitei de protocoale TCP/IP.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Adresarea IP: structura, clase, subretele,

Serviciul de rezolvare a numelor: DNS, înregistrări de tip (A, CNAME, MX, NS, PTR)

Protocoale TCP/IP: HTTP, FTP, MAIL, SNMP, TELNET, DHCP,

Probe de Evaluare:

Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul
TCP/IP, aşa cum s-a precizat în criteriile (a), (b) şi (c) de performanţă, cuprinzând toate elementele
din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 135


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE

Competenţa 29.3: Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date.

(b) Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date.

(c) Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Componente fizice: cabluri (optice, cu perechi răsucite, coaxiale), placă de retea,


hub/switch, bridge, router, wireless access point, modem DSL,
CMTS, modem de cablu, DSLAM, firewalls

Unelte hardware: analizor de reţea, tester de cablu, LED-uri indicatoare

Unelte software: utilitare de captură a pachetelor, ping, netstat, tracert,


ipconfig/ifconfig, nslokup/dig,

Probe de Evaluare:

Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în
retelele de date, aşa cum s-a precizat în criteriile (a), (b) şi (c) de performanţă, cuprinzând toate
elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 136


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări
Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE

Competenţa 29.4: Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Criterii de Performanţă:

(a) Conectarea unui calculator la reţea.

(b) Conectarea unui calculator la Internet.

(c) Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Conectare la reţea: Instalare şi configurarea plăcii de reţea

Conectarea la internet: Instalare şi configurare modem ADSL / router.

Configurare: Adresă IP LAN/WAN, masca de retea, gateway, server DNS, NAT,


firewall, SSID, canal radio, securizare

Componente fizice: Placă de retea, hub/switch, bridge, router, wireless access point,
modem DSL, firewalls

Probe de Evaluare:

Probe orale, scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza


conectarea unei reţele de date la internet, aşa cum s-a precizat în criteriile (a), (b) şi (c) de
performanţă, cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic 137


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician în automatizări